MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT HAKUOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2011 - HAKUOHJE 30.3.2010"

Transkriptio

1 MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN JOHDANTO HAKEMUKSEN MÄÄRÄAIKA JA TOIMITUS TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN LAATIMINEN JA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ HAKEMUS YHTEENVETO TUTKIMUSSUUNNITELMA KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA ARVIOINTI RAHOITUSPÄÄTÖS LIITTEET... 7 Postiosoite: MATINE PL HELSINKI Puhelin (vaihde): Käyntiosoite: Pääesikunta Fabianinkatu HELSINKI Pääsihteeri Laskutusosoite: Pääesikunta ja sen alaiset laitokset Suunnittelusihteeri Pääesikunta / Materiaaliosasto / MATINE Toimistosihteeri PL 5512 Telekopio LASKUTUS Sähköposti WWW-sivusto

2 1. Johdanto Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) toimii sotilaallisen maanpuolustuksen tutkimuksen sekä turvallisuustutkimuksen edistämiseksi. Tätä tarkoitusta varten MATINE rahoittaa tieteellisiä tutkimushankkeita, joilla pyritään uusiin avauksiin ja innovaatioihin neuvottelukunnan toimialalla. Tutkimusmäärärahan hakijaa pyydetään tutustumaan MATINEn tutkimustoimintaan ja sen rahoitukseen MATINEn web-sivustolta kohta Tutkimus. MATINErahoitus on tyypillisesti luonteeltaan siemenrahaa soveltavan perustutkimuksen aloittamiseksi tai tutkimusaiheen potentiaalin selvittämiseksi (feasibility studies). Haastavat ja ennakkoluulottomat tutkimushankkeet sisältävät usein harkittua riskinottoa. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään aina relevanssia sekä tunnistettua asiakkuutta MATINEn toimialalta tutkimustulosten mahdollisen jatkojalostuksen ja siten myöhemmän hyödynnettävyyden varmistamiseksi. MATINE määrittää rahoittamansa tieteellisen tutkimuksen painopisteet vuosittain; tutkimusteemat vuodelle 2011 on kuvattu Liitteessä A. Tutkimusmäärärahojen hakuprosessin ja tutkimushankkeiden aikataulut on esitetty Liitteessä B. MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja on koottu Liitteeseen C. 2. Hakemuksen määräaika ja toimitus Vuoden 2011 tutkimushanketta koskeva hakemus on jätettävä täydellisenä liitteineen sekä sähköisessä muodossa että paperilla määräaikaan mennessä. Sähköisen hakemuksen määräaika on perjantai klo 16:00. Myös paperisen hakemuksen määräaika on (postileiman päivämäärä). HUOM. Hakuaika päättyy selvästi aiemmin kuin edellisinä vuosina; myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemus sähköisenä Täydellinen hakemus liitteineen on toimitettava sähköpostilla PDF-, DOC- tai RTF-tiedostoina. Lähetettävän hakemuksen tiedostojen yhteenlasketun koon ei tulisi ylittää 1,2 Mt. Mikäli joudutaan lähettämään suurempia tiedostoja, on ne toimitettava CD:llä tai DVD:llä paperisen hakemuksen yhteydessä. Yhteen sähköpostiin tulee liittää vain yhtä hakemusta koskevat tiedostot. Hakemus on lähetettävä määräaikana sähköpostilla osoitteeseen taikka toimitettava CD:llä tai DVD:llä paperisen hakemuksen yhteydessä. Hakemus tulee toimittaa aina myös paperisena. Hakemus paperisena Täydellinen paperille tulostettu hakemus yhtenä kappaleena liitteineen on postitettava viimeistään määräaikana (postileiman päivämäärä). Paperiseen hakemukseen voidaan oheistaa sähköinen hakemus CD:llä tai DVD:llä. Hakemus tulee toimittaa myös sähköisessä muodossa. Postitusosoite on: MATINE, PL 919, Helsinki 3. Tutkimusmäärärahahakemuksen laatiminen ja hakemuksen sisältö Tutkimusmäärärahahakemus laaditaan suomeksi tai ruotsiksi, ja sen tulee sisältää seuraavat neljä osaa (huomioi sivurajoitus): Hakemus (1-2 sivua) Liite 1. Yhteenveto (MATINEn lomake) Liite 2. Tutkimussuunnitelma (max 6 sivua) Liite 3. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (MATINEn lomake) 2

3 Tiedostojen nimeäminen seuraavasti: N_hakemus, N_yhteenveto, N_tutkimussuunnitelma ja N_kustannusarvio; jossa N on tutkimuksen vastaavan johtajan sukunimi. Tutkimusmäärärahakemusta laadittaessa on hyödyllistä tutustua arvioinnissa käytettävään lomakkeeseen Lausunto tutkimusmäärärahahakemuksesta (www-sivusto kohta Ohjeet ja lomakkeet). Rahoituspäätökset tehdään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tutkimusmäärärahahakemuksen katsotaan myös monivuotisten hankkeiden tapauksessa koskevan vain tulevaa yhtä kalenterivuotta. Hakijan on monivuotiseksi tarkoitetun hankkeen tapauksessa jätettävä tulevaa kalenterivuotta koskeva uusi hakemus, mikäli hankkeeseen halutaan jatkorahoitusta. Tutkimusmäärärahan myöntäminen ei takaa MATINEn jatkavan tutkimuksen rahoittamista jatkossa. Päätös jatkorahoituksesta tehdään uuden hakemuksen perusteella ottaen huomioon hankkeen edistyminen ja hankkeessa saavutetut tulokset. Seuraavissa kohdissa käsitellään tarkemmin kunkin osion sisältövaatimukset Hakemus Hakemus on vapaamuotoinen selvitys tutkimusaiheesta, sen motivoinnista ja relevanssista, sekä tutkimusryhmän ansioista sisältäen ainakin seuraavat tiedot: Tutkimushankkeen nimi Tutkimushankkeelle annettu tutkimuksen sisältöä kuvaava nimi. Tutkimushankkeen tavoite ja sisältö Selostus tutkimuksen tavoitteista ja menetelmistä. Hakijan ja tutkimushenkilökunnan tutkimustoiminta ja pätevyys Selvitys hakijan ja tutkimusryhmän aikaisemmasta tutkimustoiminnasta ja pätevyydestä tutkimusalalla, jota hakemus koskee. Pyydetään esittämään oleellisimmat seikat tutkimustoiminnasta ja pätevyydestä. Alkuperäisiä julkaisuja, niiden kopioita tai ansioluetteloa ei liitetä hakemukseen. Tieteellisiin julkaisuihin ym. voidaan viitata. Hankkeen johto Tutkimushankkeesta vastaavan johtajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot työpaikalle (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tutkimushankkeen johtajaksi voidaan tilapäisesti merkitä esimerkiksi sen laitoksen esimies, jossa tutkimus tullaan toteuttamaan, ellei lopullista ratkaisua hankkeen johtajasta ole voitu määräaikaan mennessä tehdä. Tutkimuspaikka Laitoksen nimi ja osoite, jossa tutkimus aiotaan tehdä sekä laitoksen johdon ilmoitus luvasta tutkimuksen tekemiseen Yhteenveto Yhteenvetolomake on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 1. Yhteenvetolomake löytyy Wordmuodossa MATINEn www-sivuston alasivulta Ohjeet ja lomakkeet. Seuraavassa eräitä yhteenvetolomakkeen vaatimien tietojen tarkennuksia: Kohta 2: Käytetään seuraavaa luokitusta: Elektroniikka ja tietotekniikka, sähkötekniikka EL Muut tekniset tieteet TE Luonnontieteet, matematiikka ja tietojenkäsittely LU Lääketiede, terveystiede, psykologia LÄ Yhteiskunta- ja hallintotieteet YT Muu erittelemätön tieteenala MU 3

4 Kohta 5: MATINElta haetaan tutkimusmäärärahaa: Yhdelle hankkeelle, jolla voi kuitenkin olla useita toteuttajaorganisaatioita, mutta vain yksi MATINEn suuntaan vastuullinen tutkimuksen johtaja ja organisaatio. Yhteishankeelle, joka rakentuu saman projektiaiheen alle kahdesta tai useammasta osahankkeesta, jotka voidaan kuitenkin tarvittaessa toteuttaa toisistaan riippumatta. Kullakin osahankkeella on oma vastuullinen johtaja ja organisaatio, jotka itsellisesti hakevat rahaa MATINElta (täyttävät samalle tutkimushankkeen nimelle omat hakemuksensa). Esim. MATINE hakemus 1, Tutkimusaiheen nimi: Innovatiivisten tutkimusten luominen kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Osahanke A, Tutkimusjohtaja N.N, Tutkimuslaitos Oy, X euroa. MATINE hakemus 2, Tutkimusaiheen nimi: Innovatiivisten tutkimusten luominen kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Osahanke B, Tutkimusjohtaja M.M, Säätiöyliopisto, Y euroa. Kohdat 7-9: Tiivistelmät tulee nimenomaisesti kirjoittaa auki niille varatun tilan puitteissa. Näissä kohdissa ei pidä vain viitata itse hakemukseen tai sen liitteisiin. Kohta 11: Tutkimuksen kustannusarvio kalenterivuonna, jota hakemus koskee sekä tutkimuksen rahoitus Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 2. Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tehtävänasettelu ja tavoitteet Tieteellinen merkittävyys Tutkimuksen tulosten hyödyntämismahdollisuudet sotilaallisen maanpuolustuksen ja turvallisuustutkimuksen edistämiseksi 1 Mahdollinen asiakkuus Monivuotisen hankkeen edistyminen ja tulokset (liitteenä raportti, viittaus aikaisemmin toimitettuun raporttiin tai muu selvitys) Tutkimuksen organisaatio, palkattava tutkimushenkilökunta Tutkimuksen valvoja(t), johto ja organisaatio. Tutkimushenkilökunta, heidän tehtävänsä tutkimuksessa, työaika (pvm mistä mihin tai kuukausia) sekä yhteystiedot (nimi, arvo, työosoite, puhelin ja sähköposti) 1 Turvallisuustutkimuksella vastataan mm. kokonaismaanpuolustuksen tutkimustarpeisiin. Valtioneuvoston YETT-strategian mukaan kokonaismaanpuolustuksen alaan kuuluvilla toimenpiteillä turvataan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, joita ovat valtion johtaminen, ulkoinen toimintakyky, valtakunnan sotilaallinen puolustus, sisäinen turvallisuus, talouden ja yhteiskunnan toimivuus, väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä henkinen kriisinkestokyky. MATINEn strategiassa kansallisen turvallisuuden (kokonaismaanpuolustuksen) tutkimus määritellään seuraavasti: Kansallisen turvallisuuden tutkimuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilas- ja siviilialojen tutkimustoimia, joiden tuloksilla pyritään turvaamaan Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä väestön elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan. Tutkimuksen yhteensovittamiseen kuuluvat julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen sektorin alalla teettämän tai tekemän tutkimuksen yhteensovittaminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi kaikissa tilanteissa. 4

5 Tutkimuksen suoritus Suoritustapa/-tavat, tutkimusjärjestelyt Tutkimusmetodiikka Tutkimuksen aikataulu Tutkimuksessa tarvittavat tilat ja välineet sekä tarve matkoihin Tutkimuksen tekopaikka Tarvittavat tilat Tarvittavat välineet, laitehankinnat (ks. kohta 3.4) Kotimaan matkat ja ulkomaan matkat perusteluineen (ks. kohta 3.4) Tutkimuksen kustannukset MATINElta haettava tutkimusmääräraha ja tutkimuksen kustannusarvion loppusumma Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma -lomake on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 3. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma löytyy Word-muodossa MATINEn www-sivuston alasivulta Ohjeet ja lomakkeet. Kustannuslajit on eriteltävä ja rahapalkkaa lukuun ottamatta perusteltava lomakkeen kohdassa lisätiedot. MATINE voi hyväksyä kaikki tai osan hakijan esittämistä kustannuksista. Kustannukset hyväksytään aikaisintaan rahoituspäätöksessä mainitusta päivästä lukien. Kustannusten hyväksymisen edellytys on, että hakija järjestää vapaamuotoisen hankekirjanpidon ja työajanseurannan. Verottomia apurahoja ei myönnetä. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Laskelma kustannuksista laaditaan hakemusvuoden kustannustasoon ja siitä tulee ilmetä: Rahapalkka MATINEn myöntämät määrärahat käytetään yleensä tutkimushenkilöstön palkkakustannuksiin. Laskentaperusteena ovat hankkeessa tehtävään työhön suoraan liittyvät rahapalkat teholliselta työajalta. Palkkojen tulee noudattaa sitä tasoa, mitä projektihenkilöstölle on maksettu vastaavantasoisesta työstä projektia edeltävältä ajalta. Henkilösivukustannukset Henkilösivukustannuksia ovat välilliset palkat (mm. loma-ajan ja sairausajan palkka, lomaraha), sosiaaliturvan kustannukset ja muut työvoimakustannukset. Henkilösivukustannuksina hyväksytään enintään 50 prosenttia maksettavista, tehollisen työajan palkoista. MATINElla on oikeus sekä hakemuksen käsittelyvaiheessa että myöhemminkin tarkistuttaa todelliset henkilösivukustannukset. Yleiskustannukset MATINEn rahoituksen piiriin voidaan valtion maksuperustelain (150/92) perusteella hyväksyä tutkimus- ja kehitystyön toteuttamisesta aiheutuvat, organisaation kirjanpitoon perustuvat ja hankkeelle kohdistettavissa olevat yleiskustannukset. Yleiskustannuksina hyväksytään enintään 80 prosenttia rahapalkan ja henkilösivukustannusten yhteenlasketusta määrästä. Hankkeeseen kohdistuvat yleiskustannukset on pidettävä minimissään. MATINElla on pyytäessään oikeus saada erillinen selvitys hankkeeseen kohdistuvista yleiskustannuksista. Matkat Tutkimustyöhön liittyvien matkojen kustannukset hyväksytään verottajan määrittelemien verottomien matkakorvausten puitteissa. Matkat korvataan valtion virkamiesten matkakustannusten korvauksista annettujen määräyksien mukaisina. Kustannusarvioon tulee sisällyttää myös osallistuminen MATINEn vuosittaiseen yksipäiväiseen Tutkimusseminaariin, jossa esitellään tutkimustyön tulokset. Tutkimussuunnitelmassa ja/tai kustannusarviossa tarve ulkomaanmatkaan tulee erikseen esittää ja perustella. 5

6 MATINEn tutkimusvaroilla voidaan suorittaa ulkomaanmatkoja vain silloin, kun tästä on nimenomaan mainittu rahoituspäätöksessä. Konferenssimatkoja ei yleensä rahoiteta. Aineet ja tarvikkeet Raaka-aineiden, tarvikkeiden, materiaalien ja komponenttien hankinnat on perusteltava tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa. Ohjelmistojen hankintaa varten määrärahaa ei yleensä myönnetä. Laitteet MATINEn tutkimusrahoitusta ei yleensä myönnetä laitteiden hankintaan, vaan tarvittavat tutkimusvälineet tulee olla hakijalla käytettävissään. Tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa laitehankinnat tulee esittää ja perustella. Laitehankintoja voidaan suorittaa vain, jos tästä on nimenomaan maininta rahoituspäätöksessä. Hankitut laitteet ja välineet jäävät valtion omistukseen ja suorittajan hallintaan, mikäli tämä on valtion laitos, muussa tapauksessa MATINEn hallintaan. Ostettavat palvelut Suunnittelu-, valmistus- ja tutkimustöitä sekä selvityksiä (pois lukien patentointipalvelut) voidaan ostaa alihankintana rajoitetusti ja ne on perusteltava tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa. Käännöstöitä varten määrärahaa ei yleensä myönnetä. Ostettavien palvelujen erittelyssä on esitettävä palvelujen kuvaus, palvelun tarjoaja, perustelu ja hinta (kohta lisätietoja ). 4. Tutkimusmäärärahahakemusten käsittely ja arviointi MATINE päättää määrärahansa käyttämisestä kalenterivuoden viimeisessä kokouksessaan joulukuussa. Tutkimusmääräraha jaetaan määräaikana jätettyjen hakemusten perusteella, noudattaen Liitteessä B kuvattua aikataulua ja prosessia. MATINElle tulleiden hakemusten tiedot taulukoidaan ja hakemukset lähetetään valituille lausunnonantajille arvioitavaksi. Lausunto annetaan käyttäen lomaketta Lausunto tutkimusmäärärahahakemuksesta (löytyy Word-muodossa MATINEn www-sivustolta, kohta Ohjeet ja lomakkeet). Lomakkeesta käyvät ilmi hakemuksen arviointikriteerit. Hakemusten arviointiin voivat MATINEn pyynnöstä osallistua MATINEn jaostot (edustettuna tiedeyhteisö, puolustushallinto, muut viranomaiset, teollisuus ja yritykset) Puolustushallinnon eri tahot Muut viranomaiset, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset Teollisuus ja yritykset Yksittäiset asiantuntijat Hakemuksista annettujen lausuntojen perusteella neuvottelukunnan valmisteluelin asettaa hakemukset luokittain puoltojärjestykseen. Valmistelun tuloksena syntyy esitys rahoitettavista hankkeista. Neuvottelukunta käsittelee esityksen ja päättää määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Luettelo MATINEn rahoituspäätöksen hankkeista julkaistaan MATINEn www-sivustolla pian päätöksen jälkeen. 5. Rahoituspäätös Hyväksyttyjen tutkimushankkeiden rahoituksesta ilmoitetaan hakijoille MATINEn rahoituspäätöksellä. Tutkimusmäärärahaa saanut hakija ilmoittaa kirjallisesti MATINElle tutkimushankkeen toteuttamisesta tutkimusilmoituksella määräaikaan mennessä (3 viikkoa rahoituspäätöksestä). 6

7 6. Liitteet Liite A: MATINEn tutkimuksen painopisteet 2011 Liite B: MATINEn tutkimushankkeiden haku ja toteutus vuosina Liite C: MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja 7

8 LIITE A MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn tutkimuksen painopisteet Tutkimusteema: Laaja-alaisten ilmiöiden tutkimus - analyysi, mallinnus ja menetelmät MATINE pyrkii edistämään valitulla tutkimusteemalla maanpuolustuksen ja turvallisuustutkimuksen aihepiiriin liittyvien laaja-alaisten ilmiöiden tutkimusta: monimutkaisten vuorovaikutusmekanismien (verkostomaisten rakenteiden, järjestelmien, organisaation ja yhteiskunnan) analyysiä ja mallinnusta niiden ymmärtämiseksi ja kuvaamiseksi, sekä uusia menetelmiä tai lähestymistapoja ilmiöiden systemaattiseen analysointiin ja niihin vaikuttamiseen. Tutkimuksessa korostetaan ennakointia ja/tai poikkitieteellisen yhteistyön merkitystä. Poikkitieteellinen näkökulma sekä tutkimusyhteistyö katsotaan puoltavaksi tekijäksi hankkeita arvioitaessa. Esimerkkejä tutkimusteeman sovellusaiheista: Suomen turvallisuusympäristön kehitys, sodan kuvan muutos, teknologisen kehityksen vaikutukset maanpuolustukseen, tilannetietoisuutta tukevat menetelmät, kriittinen infrastruktuuri ja huoltovarmuus, turvallisuuden johtaminen. 2. MATINEn soveltava perustutkimus Temaattisen tutkimuksen lisäksi MATINE jatkaa soveltavaa perustutkimusta seuraavilla aloilla: aluevalvonta: sähköiset, magneettiset ja akustiset menetelmät; signaalinkäsittely. CBRN-ala: valvonta, detektio- ja identifiointi, suojautuminen ja puhdistus, suojelulääkintä. elektronista- ja informaatiosodankäyntiä tukevat teknologiat; havainnointi-, tiedustelu-, suojautumis-, häirintä- ja valvontajärjestelmien ratkaisut hallinto- ja taloustieteiden alalla toiminnan organisointi ja johtaminen; taloudelliset analyysit; muutoksen hallinta geoinformaation ja kaukokartoituksen ala; tilannekuva, turvatekniikka ja paikkatieto kenttälääkintä ja sotilaslääketieteelliset erityiskysymykset; sotilaan palveluskelpoisuus sotilaskäyttöön soveltuvien ajoneuvojen teknologiat; maaston kulkukelpoisuus; logistiikka materiaali- rakenne ja tuotantoteknologiat sekä ase- ja ampumatarvikkeiden, asevaikutusten ja ballistisen suojauksen tutkimustoiminta; vesi- ja ilmakulkuneuvojen suunnitteluun, tuotantoon, tarkastukseen ja käyttömahdollisuuksiin liittyvät tutkimustehtävät systeemianalyysin aloilla päätöksentekoa tukevat menetelmät ja järjestelmät; optimointi tekstiili- ja vaatetusalalla kehittyneet materiaalit ja rakenteet; sotilas poikkeavissa lämpöolosuhteissa; herätteiden hallinta ja häivetekniikka terveys- ja käyttäytymistieteiden aloilla taistelijan ja ryhmän terveyden ja toimintakyvyn edistäminen varusmiespalveluksessa, reservissä ja poikkeusoloissa tiedonsiirtojärjestelmät; johtamista tukevat tietojärjestelmät; tietoturvallisuuden ja informaatiosodankäynnin tekniikat yhteiskunnan kriisivalmius: uhka- ja riskianalyysit, riskienhallintamenetelmät, uudet toimintakonseptit tai -järjestelmät yhteiskuntatieteet: kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuspolitiikan tutkimus, yhteiskunnan arvot ja asenteet, sotien ja konfliktien tutkimus

9 LIITE B MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn tutkimushankkeiden haku ja toteutus vuosina TAM HEL MAA Hakuprosessi 2010: hakemukset, lausunnot, päätökset HUH Viikko 14 (ti 6.4.): Tutkimusmäärärahat 2011 julistetaan haettavaksi TOU Hakuaika KES Tutkimusmäärärahojen haku vuodelle 2011: sähköisten hakemusten sekä paperisten hakemusten (postileima) määräaika on Hakemusten koonti (sihteeristö) HEI ELO SYY Lausuntopyynnöt, hakemukset ja niiden tiivistelmät lähetetään asiantuntijajaostoille ja työvaliokunnassa hyväksytyille lausunnonantajille viimeistään viikon 35 perjantaina. Lausuntojen laatiminen LOK Lausuntojen laatiminen. Määräaika viikon 42 perjantai. Saapuneet lausunnot ja hakemusten tiivistelmät toimitetaan valmisteluelimelle. (Valmisteluelin = MATINEn työvaliokunta vahvistettuna tiedejäsenillä). Tutkimushankkeiden toteutus 2011: hankkeet, raportointi, laskutus Rahoituspäätöksen ehtojen hyväksymisilmoitukset Uudet hankkeet käynnistyvät Hankkeille määritellään seuraajat (asiantuntijajaosto ja mahdollinen asiakas) Tutkimushankkeiden johtajat toimittavat väliraportin viikolla 17 (pe) ja laskun päivämäärä on viikkoa myöhemmin. Tutkimushankkeiden johtajat toimittavat väliraportin viikolla 35 (pe) ja laskun päivämäärä on viikkoa myöhemmin Tutkimusseminaariesitys toimitettava MATINEen PDF muodossa. MAR JOU Lausuntojen koonti (sihteeristö) Kootut lausunnot valmisteluelimelle. Valmisteluelin kokoontuu käsittelemään hakemukset ja tekee esityksen MATINEn päätettäväksi. MATINE päättää hakemuksista vuoden viimeisessä kokouksessaan Puolletut hankkeet julkaistaan www-sivustolla. MATINE lähettää rahoituspäätösilmoitukset vuoden 2011 hankkeista. Tutkimuskausi päättyy viikolla 46. Tulosten esittely tutkimusseminaarissa Tutkimusraportin, hallinnollisen loppuraportin ja vuosiraportin määräaika on viikko 47. Laskun viimeisen erän päivämäärä on viikolla 48.

10 LIITE C MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja MATINEN toimialaan ja sen tutkimusnäkymiin sekä -ideoihin voi tutustua mm. seuraavien julkaisujen kautta: Valtioneuvosto: Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen (YETT) strategia (kts. Puolustusministeriö web-sivut erityisesti kohta Kokonaismaanpuolustus sekä Sektoritutkimuksen neuvottelukunta, Turvallisuusjaosto: Kansallinen turvallisuustutkimuksen strategia (kts. Opetusministeriön web-sivut kohta Sektoritutkimuksen neuvottelukunta/julkaisut/turvallisuus) MATINE: Tutkimuksen ja toiminnan strategia 2013 (kts. MATINEn web-sivusto, Julkaisut). MATINE: Kansallisen turvallisuuden ajatusmylly (kts. MATINEn web-sivusto, Julkaisut).

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta prof. Pekka Appelqvist n pääsihteeri Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta () on laaja-alainen tieteellinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto, jossa

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2017 HAKUOHJE

MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2017 HAKUOHJE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2017 HAKUOHJE 6.4.2016 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN TOIMITUS... 2 3 TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 3 3.1 HAKEMUS...

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2018 HAKUOHJE

MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2018 HAKUOHJE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2018 HAKUOHJE 7.4.2017 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN TOIMITUS... 3 3 TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 3 3.1 HAKEMUS...

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta OHJE 1/7 19.1.2011 Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011 Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi Säädösperusta Johtovalta Kumoaa MATINEn ohjeet 309/Hm/09 18.12.2009 310/Hm/09 18.12.2009

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 1/16 Copyright Tekes Esityksen sisältö Mitä huomioita hakemusvaiheessa Rahoituspäätös ja rahoituksen

Lisätiedot

Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija!

Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Täytä hakemus huolella ja noudata ohjeita. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5)

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun?

Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun? Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun? Uutta matoa koukkuun: tutkimusta maatalouden ympäristövaikutusten hallintaan 15.2.2017 Suvi Ryynänen/MMM 1 MAKERAn maa- ja elintarviketalouden tutkimusrahoitus

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4.

Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4. Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet 2010-2011 mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4. 2010 Jaana Aalto Tutkijapalvelut/Ohjeistus-tiimi 14.4.2011 11.4.2011

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE hakijan valokuva HUOM! Liitteet lähetettävä suoraan asiamiehelle erillisenä pdf-tiedostona 1.Hakijan henkilötiedot Sukunimi: Etunimet ( puhuttelunimi lihavoituna)

Lisätiedot

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili 23.01.22) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 7.10.2015 Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisen tutkimuksen rahoitus 5.5.2017 DM 1821297 v.1 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 Henkilötietolaki 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Kulttuurirahasto Y-tunnus 0116947-3 Yhteystiedot PL 203 (Bulevardi 5 A) 00121 Helsinki 09-612 810 Telefaksi 09-640

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoituksen hakemisen taidot - kurssi Tavoitteena on jakaa tutkimusrahoituksesta kertyneitä hyviä käytäntöjä 21.2.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Turvallisuuskomitean toiminta 2015

Turvallisuuskomitean toiminta 2015 Turvallisuuskomitean toiminta 2015 HaV 1.3.2016 Yleissihteeri Tatu Mikkola Turvallisuuskomitea tehtävät ja kokoonpano Pysyvä asiantuntija VIJOHT Mantila VNK PÄÄLL Kaukanen RVL Poliisiylijohtaja Kolehmainen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele.

Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Muutokset rahoituspäätöksiin-

Muutokset rahoituspäätöksiin- SUOMEN AKATEMIA 1.12.2014/19.3.2015/ AKA/3/02.04.10/2014 Muutokset rahoituspäätöksiin- ohjeet rahoituksen saajalle Eri muutoshakemustyypit (1) Uuden rahoituspäätöksen kustannusarvion ja/tai vuosierien

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 42 Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen myöntäminen vuonna 2017 HEL 2016-014409 T 13 00 02 Päätös Päätöksen perustelut Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä

Lisätiedot