MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT HAKUOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2011 - HAKUOHJE 30.3.2010"

Transkriptio

1 MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN JOHDANTO HAKEMUKSEN MÄÄRÄAIKA JA TOIMITUS TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN LAATIMINEN JA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ HAKEMUS YHTEENVETO TUTKIMUSSUUNNITELMA KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA ARVIOINTI RAHOITUSPÄÄTÖS LIITTEET... 7 Postiosoite: MATINE PL HELSINKI Puhelin (vaihde): Käyntiosoite: Pääesikunta Fabianinkatu HELSINKI Pääsihteeri Laskutusosoite: Pääesikunta ja sen alaiset laitokset Suunnittelusihteeri Pääesikunta / Materiaaliosasto / MATINE Toimistosihteeri PL 5512 Telekopio LASKUTUS Sähköposti WWW-sivusto

2 1. Johdanto Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) toimii sotilaallisen maanpuolustuksen tutkimuksen sekä turvallisuustutkimuksen edistämiseksi. Tätä tarkoitusta varten MATINE rahoittaa tieteellisiä tutkimushankkeita, joilla pyritään uusiin avauksiin ja innovaatioihin neuvottelukunnan toimialalla. Tutkimusmäärärahan hakijaa pyydetään tutustumaan MATINEn tutkimustoimintaan ja sen rahoitukseen MATINEn web-sivustolta kohta Tutkimus. MATINErahoitus on tyypillisesti luonteeltaan siemenrahaa soveltavan perustutkimuksen aloittamiseksi tai tutkimusaiheen potentiaalin selvittämiseksi (feasibility studies). Haastavat ja ennakkoluulottomat tutkimushankkeet sisältävät usein harkittua riskinottoa. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään aina relevanssia sekä tunnistettua asiakkuutta MATINEn toimialalta tutkimustulosten mahdollisen jatkojalostuksen ja siten myöhemmän hyödynnettävyyden varmistamiseksi. MATINE määrittää rahoittamansa tieteellisen tutkimuksen painopisteet vuosittain; tutkimusteemat vuodelle 2011 on kuvattu Liitteessä A. Tutkimusmäärärahojen hakuprosessin ja tutkimushankkeiden aikataulut on esitetty Liitteessä B. MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja on koottu Liitteeseen C. 2. Hakemuksen määräaika ja toimitus Vuoden 2011 tutkimushanketta koskeva hakemus on jätettävä täydellisenä liitteineen sekä sähköisessä muodossa että paperilla määräaikaan mennessä. Sähköisen hakemuksen määräaika on perjantai klo 16:00. Myös paperisen hakemuksen määräaika on (postileiman päivämäärä). HUOM. Hakuaika päättyy selvästi aiemmin kuin edellisinä vuosina; myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemus sähköisenä Täydellinen hakemus liitteineen on toimitettava sähköpostilla PDF-, DOC- tai RTF-tiedostoina. Lähetettävän hakemuksen tiedostojen yhteenlasketun koon ei tulisi ylittää 1,2 Mt. Mikäli joudutaan lähettämään suurempia tiedostoja, on ne toimitettava CD:llä tai DVD:llä paperisen hakemuksen yhteydessä. Yhteen sähköpostiin tulee liittää vain yhtä hakemusta koskevat tiedostot. Hakemus on lähetettävä määräaikana sähköpostilla osoitteeseen taikka toimitettava CD:llä tai DVD:llä paperisen hakemuksen yhteydessä. Hakemus tulee toimittaa aina myös paperisena. Hakemus paperisena Täydellinen paperille tulostettu hakemus yhtenä kappaleena liitteineen on postitettava viimeistään määräaikana (postileiman päivämäärä). Paperiseen hakemukseen voidaan oheistaa sähköinen hakemus CD:llä tai DVD:llä. Hakemus tulee toimittaa myös sähköisessä muodossa. Postitusosoite on: MATINE, PL 919, Helsinki 3. Tutkimusmäärärahahakemuksen laatiminen ja hakemuksen sisältö Tutkimusmäärärahahakemus laaditaan suomeksi tai ruotsiksi, ja sen tulee sisältää seuraavat neljä osaa (huomioi sivurajoitus): Hakemus (1-2 sivua) Liite 1. Yhteenveto (MATINEn lomake) Liite 2. Tutkimussuunnitelma (max 6 sivua) Liite 3. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (MATINEn lomake) 2

3 Tiedostojen nimeäminen seuraavasti: N_hakemus, N_yhteenveto, N_tutkimussuunnitelma ja N_kustannusarvio; jossa N on tutkimuksen vastaavan johtajan sukunimi. Tutkimusmäärärahakemusta laadittaessa on hyödyllistä tutustua arvioinnissa käytettävään lomakkeeseen Lausunto tutkimusmäärärahahakemuksesta (www-sivusto kohta Ohjeet ja lomakkeet). Rahoituspäätökset tehdään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tutkimusmäärärahahakemuksen katsotaan myös monivuotisten hankkeiden tapauksessa koskevan vain tulevaa yhtä kalenterivuotta. Hakijan on monivuotiseksi tarkoitetun hankkeen tapauksessa jätettävä tulevaa kalenterivuotta koskeva uusi hakemus, mikäli hankkeeseen halutaan jatkorahoitusta. Tutkimusmäärärahan myöntäminen ei takaa MATINEn jatkavan tutkimuksen rahoittamista jatkossa. Päätös jatkorahoituksesta tehdään uuden hakemuksen perusteella ottaen huomioon hankkeen edistyminen ja hankkeessa saavutetut tulokset. Seuraavissa kohdissa käsitellään tarkemmin kunkin osion sisältövaatimukset Hakemus Hakemus on vapaamuotoinen selvitys tutkimusaiheesta, sen motivoinnista ja relevanssista, sekä tutkimusryhmän ansioista sisältäen ainakin seuraavat tiedot: Tutkimushankkeen nimi Tutkimushankkeelle annettu tutkimuksen sisältöä kuvaava nimi. Tutkimushankkeen tavoite ja sisältö Selostus tutkimuksen tavoitteista ja menetelmistä. Hakijan ja tutkimushenkilökunnan tutkimustoiminta ja pätevyys Selvitys hakijan ja tutkimusryhmän aikaisemmasta tutkimustoiminnasta ja pätevyydestä tutkimusalalla, jota hakemus koskee. Pyydetään esittämään oleellisimmat seikat tutkimustoiminnasta ja pätevyydestä. Alkuperäisiä julkaisuja, niiden kopioita tai ansioluetteloa ei liitetä hakemukseen. Tieteellisiin julkaisuihin ym. voidaan viitata. Hankkeen johto Tutkimushankkeesta vastaavan johtajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot työpaikalle (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tutkimushankkeen johtajaksi voidaan tilapäisesti merkitä esimerkiksi sen laitoksen esimies, jossa tutkimus tullaan toteuttamaan, ellei lopullista ratkaisua hankkeen johtajasta ole voitu määräaikaan mennessä tehdä. Tutkimuspaikka Laitoksen nimi ja osoite, jossa tutkimus aiotaan tehdä sekä laitoksen johdon ilmoitus luvasta tutkimuksen tekemiseen Yhteenveto Yhteenvetolomake on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 1. Yhteenvetolomake löytyy Wordmuodossa MATINEn www-sivuston alasivulta Ohjeet ja lomakkeet. Seuraavassa eräitä yhteenvetolomakkeen vaatimien tietojen tarkennuksia: Kohta 2: Käytetään seuraavaa luokitusta: Elektroniikka ja tietotekniikka, sähkötekniikka EL Muut tekniset tieteet TE Luonnontieteet, matematiikka ja tietojenkäsittely LU Lääketiede, terveystiede, psykologia LÄ Yhteiskunta- ja hallintotieteet YT Muu erittelemätön tieteenala MU 3

4 Kohta 5: MATINElta haetaan tutkimusmäärärahaa: Yhdelle hankkeelle, jolla voi kuitenkin olla useita toteuttajaorganisaatioita, mutta vain yksi MATINEn suuntaan vastuullinen tutkimuksen johtaja ja organisaatio. Yhteishankeelle, joka rakentuu saman projektiaiheen alle kahdesta tai useammasta osahankkeesta, jotka voidaan kuitenkin tarvittaessa toteuttaa toisistaan riippumatta. Kullakin osahankkeella on oma vastuullinen johtaja ja organisaatio, jotka itsellisesti hakevat rahaa MATINElta (täyttävät samalle tutkimushankkeen nimelle omat hakemuksensa). Esim. MATINE hakemus 1, Tutkimusaiheen nimi: Innovatiivisten tutkimusten luominen kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Osahanke A, Tutkimusjohtaja N.N, Tutkimuslaitos Oy, X euroa. MATINE hakemus 2, Tutkimusaiheen nimi: Innovatiivisten tutkimusten luominen kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Osahanke B, Tutkimusjohtaja M.M, Säätiöyliopisto, Y euroa. Kohdat 7-9: Tiivistelmät tulee nimenomaisesti kirjoittaa auki niille varatun tilan puitteissa. Näissä kohdissa ei pidä vain viitata itse hakemukseen tai sen liitteisiin. Kohta 11: Tutkimuksen kustannusarvio kalenterivuonna, jota hakemus koskee sekä tutkimuksen rahoitus Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 2. Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tehtävänasettelu ja tavoitteet Tieteellinen merkittävyys Tutkimuksen tulosten hyödyntämismahdollisuudet sotilaallisen maanpuolustuksen ja turvallisuustutkimuksen edistämiseksi 1 Mahdollinen asiakkuus Monivuotisen hankkeen edistyminen ja tulokset (liitteenä raportti, viittaus aikaisemmin toimitettuun raporttiin tai muu selvitys) Tutkimuksen organisaatio, palkattava tutkimushenkilökunta Tutkimuksen valvoja(t), johto ja organisaatio. Tutkimushenkilökunta, heidän tehtävänsä tutkimuksessa, työaika (pvm mistä mihin tai kuukausia) sekä yhteystiedot (nimi, arvo, työosoite, puhelin ja sähköposti) 1 Turvallisuustutkimuksella vastataan mm. kokonaismaanpuolustuksen tutkimustarpeisiin. Valtioneuvoston YETT-strategian mukaan kokonaismaanpuolustuksen alaan kuuluvilla toimenpiteillä turvataan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, joita ovat valtion johtaminen, ulkoinen toimintakyky, valtakunnan sotilaallinen puolustus, sisäinen turvallisuus, talouden ja yhteiskunnan toimivuus, väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä henkinen kriisinkestokyky. MATINEn strategiassa kansallisen turvallisuuden (kokonaismaanpuolustuksen) tutkimus määritellään seuraavasti: Kansallisen turvallisuuden tutkimuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilas- ja siviilialojen tutkimustoimia, joiden tuloksilla pyritään turvaamaan Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä väestön elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan. Tutkimuksen yhteensovittamiseen kuuluvat julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen sektorin alalla teettämän tai tekemän tutkimuksen yhteensovittaminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi kaikissa tilanteissa. 4

5 Tutkimuksen suoritus Suoritustapa/-tavat, tutkimusjärjestelyt Tutkimusmetodiikka Tutkimuksen aikataulu Tutkimuksessa tarvittavat tilat ja välineet sekä tarve matkoihin Tutkimuksen tekopaikka Tarvittavat tilat Tarvittavat välineet, laitehankinnat (ks. kohta 3.4) Kotimaan matkat ja ulkomaan matkat perusteluineen (ks. kohta 3.4) Tutkimuksen kustannukset MATINElta haettava tutkimusmääräraha ja tutkimuksen kustannusarvion loppusumma Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma -lomake on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 3. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma löytyy Word-muodossa MATINEn www-sivuston alasivulta Ohjeet ja lomakkeet. Kustannuslajit on eriteltävä ja rahapalkkaa lukuun ottamatta perusteltava lomakkeen kohdassa lisätiedot. MATINE voi hyväksyä kaikki tai osan hakijan esittämistä kustannuksista. Kustannukset hyväksytään aikaisintaan rahoituspäätöksessä mainitusta päivästä lukien. Kustannusten hyväksymisen edellytys on, että hakija järjestää vapaamuotoisen hankekirjanpidon ja työajanseurannan. Verottomia apurahoja ei myönnetä. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Laskelma kustannuksista laaditaan hakemusvuoden kustannustasoon ja siitä tulee ilmetä: Rahapalkka MATINEn myöntämät määrärahat käytetään yleensä tutkimushenkilöstön palkkakustannuksiin. Laskentaperusteena ovat hankkeessa tehtävään työhön suoraan liittyvät rahapalkat teholliselta työajalta. Palkkojen tulee noudattaa sitä tasoa, mitä projektihenkilöstölle on maksettu vastaavantasoisesta työstä projektia edeltävältä ajalta. Henkilösivukustannukset Henkilösivukustannuksia ovat välilliset palkat (mm. loma-ajan ja sairausajan palkka, lomaraha), sosiaaliturvan kustannukset ja muut työvoimakustannukset. Henkilösivukustannuksina hyväksytään enintään 50 prosenttia maksettavista, tehollisen työajan palkoista. MATINElla on oikeus sekä hakemuksen käsittelyvaiheessa että myöhemminkin tarkistuttaa todelliset henkilösivukustannukset. Yleiskustannukset MATINEn rahoituksen piiriin voidaan valtion maksuperustelain (150/92) perusteella hyväksyä tutkimus- ja kehitystyön toteuttamisesta aiheutuvat, organisaation kirjanpitoon perustuvat ja hankkeelle kohdistettavissa olevat yleiskustannukset. Yleiskustannuksina hyväksytään enintään 80 prosenttia rahapalkan ja henkilösivukustannusten yhteenlasketusta määrästä. Hankkeeseen kohdistuvat yleiskustannukset on pidettävä minimissään. MATINElla on pyytäessään oikeus saada erillinen selvitys hankkeeseen kohdistuvista yleiskustannuksista. Matkat Tutkimustyöhön liittyvien matkojen kustannukset hyväksytään verottajan määrittelemien verottomien matkakorvausten puitteissa. Matkat korvataan valtion virkamiesten matkakustannusten korvauksista annettujen määräyksien mukaisina. Kustannusarvioon tulee sisällyttää myös osallistuminen MATINEn vuosittaiseen yksipäiväiseen Tutkimusseminaariin, jossa esitellään tutkimustyön tulokset. Tutkimussuunnitelmassa ja/tai kustannusarviossa tarve ulkomaanmatkaan tulee erikseen esittää ja perustella. 5

6 MATINEn tutkimusvaroilla voidaan suorittaa ulkomaanmatkoja vain silloin, kun tästä on nimenomaan mainittu rahoituspäätöksessä. Konferenssimatkoja ei yleensä rahoiteta. Aineet ja tarvikkeet Raaka-aineiden, tarvikkeiden, materiaalien ja komponenttien hankinnat on perusteltava tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa. Ohjelmistojen hankintaa varten määrärahaa ei yleensä myönnetä. Laitteet MATINEn tutkimusrahoitusta ei yleensä myönnetä laitteiden hankintaan, vaan tarvittavat tutkimusvälineet tulee olla hakijalla käytettävissään. Tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa laitehankinnat tulee esittää ja perustella. Laitehankintoja voidaan suorittaa vain, jos tästä on nimenomaan maininta rahoituspäätöksessä. Hankitut laitteet ja välineet jäävät valtion omistukseen ja suorittajan hallintaan, mikäli tämä on valtion laitos, muussa tapauksessa MATINEn hallintaan. Ostettavat palvelut Suunnittelu-, valmistus- ja tutkimustöitä sekä selvityksiä (pois lukien patentointipalvelut) voidaan ostaa alihankintana rajoitetusti ja ne on perusteltava tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa. Käännöstöitä varten määrärahaa ei yleensä myönnetä. Ostettavien palvelujen erittelyssä on esitettävä palvelujen kuvaus, palvelun tarjoaja, perustelu ja hinta (kohta lisätietoja ). 4. Tutkimusmäärärahahakemusten käsittely ja arviointi MATINE päättää määrärahansa käyttämisestä kalenterivuoden viimeisessä kokouksessaan joulukuussa. Tutkimusmääräraha jaetaan määräaikana jätettyjen hakemusten perusteella, noudattaen Liitteessä B kuvattua aikataulua ja prosessia. MATINElle tulleiden hakemusten tiedot taulukoidaan ja hakemukset lähetetään valituille lausunnonantajille arvioitavaksi. Lausunto annetaan käyttäen lomaketta Lausunto tutkimusmäärärahahakemuksesta (löytyy Word-muodossa MATINEn www-sivustolta, kohta Ohjeet ja lomakkeet). Lomakkeesta käyvät ilmi hakemuksen arviointikriteerit. Hakemusten arviointiin voivat MATINEn pyynnöstä osallistua MATINEn jaostot (edustettuna tiedeyhteisö, puolustushallinto, muut viranomaiset, teollisuus ja yritykset) Puolustushallinnon eri tahot Muut viranomaiset, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset Teollisuus ja yritykset Yksittäiset asiantuntijat Hakemuksista annettujen lausuntojen perusteella neuvottelukunnan valmisteluelin asettaa hakemukset luokittain puoltojärjestykseen. Valmistelun tuloksena syntyy esitys rahoitettavista hankkeista. Neuvottelukunta käsittelee esityksen ja päättää määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Luettelo MATINEn rahoituspäätöksen hankkeista julkaistaan MATINEn www-sivustolla pian päätöksen jälkeen. 5. Rahoituspäätös Hyväksyttyjen tutkimushankkeiden rahoituksesta ilmoitetaan hakijoille MATINEn rahoituspäätöksellä. Tutkimusmäärärahaa saanut hakija ilmoittaa kirjallisesti MATINElle tutkimushankkeen toteuttamisesta tutkimusilmoituksella määräaikaan mennessä (3 viikkoa rahoituspäätöksestä). 6

7 6. Liitteet Liite A: MATINEn tutkimuksen painopisteet 2011 Liite B: MATINEn tutkimushankkeiden haku ja toteutus vuosina Liite C: MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja 7

8 LIITE A MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn tutkimuksen painopisteet Tutkimusteema: Laaja-alaisten ilmiöiden tutkimus - analyysi, mallinnus ja menetelmät MATINE pyrkii edistämään valitulla tutkimusteemalla maanpuolustuksen ja turvallisuustutkimuksen aihepiiriin liittyvien laaja-alaisten ilmiöiden tutkimusta: monimutkaisten vuorovaikutusmekanismien (verkostomaisten rakenteiden, järjestelmien, organisaation ja yhteiskunnan) analyysiä ja mallinnusta niiden ymmärtämiseksi ja kuvaamiseksi, sekä uusia menetelmiä tai lähestymistapoja ilmiöiden systemaattiseen analysointiin ja niihin vaikuttamiseen. Tutkimuksessa korostetaan ennakointia ja/tai poikkitieteellisen yhteistyön merkitystä. Poikkitieteellinen näkökulma sekä tutkimusyhteistyö katsotaan puoltavaksi tekijäksi hankkeita arvioitaessa. Esimerkkejä tutkimusteeman sovellusaiheista: Suomen turvallisuusympäristön kehitys, sodan kuvan muutos, teknologisen kehityksen vaikutukset maanpuolustukseen, tilannetietoisuutta tukevat menetelmät, kriittinen infrastruktuuri ja huoltovarmuus, turvallisuuden johtaminen. 2. MATINEn soveltava perustutkimus Temaattisen tutkimuksen lisäksi MATINE jatkaa soveltavaa perustutkimusta seuraavilla aloilla: aluevalvonta: sähköiset, magneettiset ja akustiset menetelmät; signaalinkäsittely. CBRN-ala: valvonta, detektio- ja identifiointi, suojautuminen ja puhdistus, suojelulääkintä. elektronista- ja informaatiosodankäyntiä tukevat teknologiat; havainnointi-, tiedustelu-, suojautumis-, häirintä- ja valvontajärjestelmien ratkaisut hallinto- ja taloustieteiden alalla toiminnan organisointi ja johtaminen; taloudelliset analyysit; muutoksen hallinta geoinformaation ja kaukokartoituksen ala; tilannekuva, turvatekniikka ja paikkatieto kenttälääkintä ja sotilaslääketieteelliset erityiskysymykset; sotilaan palveluskelpoisuus sotilaskäyttöön soveltuvien ajoneuvojen teknologiat; maaston kulkukelpoisuus; logistiikka materiaali- rakenne ja tuotantoteknologiat sekä ase- ja ampumatarvikkeiden, asevaikutusten ja ballistisen suojauksen tutkimustoiminta; vesi- ja ilmakulkuneuvojen suunnitteluun, tuotantoon, tarkastukseen ja käyttömahdollisuuksiin liittyvät tutkimustehtävät systeemianalyysin aloilla päätöksentekoa tukevat menetelmät ja järjestelmät; optimointi tekstiili- ja vaatetusalalla kehittyneet materiaalit ja rakenteet; sotilas poikkeavissa lämpöolosuhteissa; herätteiden hallinta ja häivetekniikka terveys- ja käyttäytymistieteiden aloilla taistelijan ja ryhmän terveyden ja toimintakyvyn edistäminen varusmiespalveluksessa, reservissä ja poikkeusoloissa tiedonsiirtojärjestelmät; johtamista tukevat tietojärjestelmät; tietoturvallisuuden ja informaatiosodankäynnin tekniikat yhteiskunnan kriisivalmius: uhka- ja riskianalyysit, riskienhallintamenetelmät, uudet toimintakonseptit tai -järjestelmät yhteiskuntatieteet: kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuspolitiikan tutkimus, yhteiskunnan arvot ja asenteet, sotien ja konfliktien tutkimus

9 LIITE B MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn tutkimushankkeiden haku ja toteutus vuosina TAM HEL MAA Hakuprosessi 2010: hakemukset, lausunnot, päätökset HUH Viikko 14 (ti 6.4.): Tutkimusmäärärahat 2011 julistetaan haettavaksi TOU Hakuaika KES Tutkimusmäärärahojen haku vuodelle 2011: sähköisten hakemusten sekä paperisten hakemusten (postileima) määräaika on Hakemusten koonti (sihteeristö) HEI ELO SYY Lausuntopyynnöt, hakemukset ja niiden tiivistelmät lähetetään asiantuntijajaostoille ja työvaliokunnassa hyväksytyille lausunnonantajille viimeistään viikon 35 perjantaina. Lausuntojen laatiminen LOK Lausuntojen laatiminen. Määräaika viikon 42 perjantai. Saapuneet lausunnot ja hakemusten tiivistelmät toimitetaan valmisteluelimelle. (Valmisteluelin = MATINEn työvaliokunta vahvistettuna tiedejäsenillä). Tutkimushankkeiden toteutus 2011: hankkeet, raportointi, laskutus Rahoituspäätöksen ehtojen hyväksymisilmoitukset Uudet hankkeet käynnistyvät Hankkeille määritellään seuraajat (asiantuntijajaosto ja mahdollinen asiakas) Tutkimushankkeiden johtajat toimittavat väliraportin viikolla 17 (pe) ja laskun päivämäärä on viikkoa myöhemmin. Tutkimushankkeiden johtajat toimittavat väliraportin viikolla 35 (pe) ja laskun päivämäärä on viikkoa myöhemmin Tutkimusseminaariesitys toimitettava MATINEen PDF muodossa. MAR JOU Lausuntojen koonti (sihteeristö) Kootut lausunnot valmisteluelimelle. Valmisteluelin kokoontuu käsittelemään hakemukset ja tekee esityksen MATINEn päätettäväksi. MATINE päättää hakemuksista vuoden viimeisessä kokouksessaan Puolletut hankkeet julkaistaan www-sivustolla. MATINE lähettää rahoituspäätösilmoitukset vuoden 2011 hankkeista. Tutkimuskausi päättyy viikolla 46. Tulosten esittely tutkimusseminaarissa Tutkimusraportin, hallinnollisen loppuraportin ja vuosiraportin määräaika on viikko 47. Laskun viimeisen erän päivämäärä on viikolla 48.

10 LIITE C MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja MATINEN toimialaan ja sen tutkimusnäkymiin sekä -ideoihin voi tutustua mm. seuraavien julkaisujen kautta: Valtioneuvosto: Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen (YETT) strategia (kts. Puolustusministeriö web-sivut erityisesti kohta Kokonaismaanpuolustus sekä Sektoritutkimuksen neuvottelukunta, Turvallisuusjaosto: Kansallinen turvallisuustutkimuksen strategia (kts. Opetusministeriön web-sivut kohta Sektoritutkimuksen neuvottelukunta/julkaisut/turvallisuus) MATINE: Tutkimuksen ja toiminnan strategia 2013 (kts. MATINEn web-sivusto, Julkaisut). MATINE: Kansallisen turvallisuuden ajatusmylly (kts. MATINEn web-sivusto, Julkaisut).

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi

Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Gaia Consulting

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot