MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT HAKUOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2011 - HAKUOHJE 30.3.2010"

Transkriptio

1 MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN JOHDANTO HAKEMUKSEN MÄÄRÄAIKA JA TOIMITUS TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN LAATIMINEN JA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ HAKEMUS YHTEENVETO TUTKIMUSSUUNNITELMA KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA ARVIOINTI RAHOITUSPÄÄTÖS LIITTEET... 7 Postiosoite: MATINE PL HELSINKI Puhelin (vaihde): Käyntiosoite: Pääesikunta Fabianinkatu HELSINKI Pääsihteeri Laskutusosoite: Pääesikunta ja sen alaiset laitokset Suunnittelusihteeri Pääesikunta / Materiaaliosasto / MATINE Toimistosihteeri PL 5512 Telekopio LASKUTUS Sähköposti WWW-sivusto

2 1. Johdanto Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) toimii sotilaallisen maanpuolustuksen tutkimuksen sekä turvallisuustutkimuksen edistämiseksi. Tätä tarkoitusta varten MATINE rahoittaa tieteellisiä tutkimushankkeita, joilla pyritään uusiin avauksiin ja innovaatioihin neuvottelukunnan toimialalla. Tutkimusmäärärahan hakijaa pyydetään tutustumaan MATINEn tutkimustoimintaan ja sen rahoitukseen MATINEn web-sivustolta kohta Tutkimus. MATINErahoitus on tyypillisesti luonteeltaan siemenrahaa soveltavan perustutkimuksen aloittamiseksi tai tutkimusaiheen potentiaalin selvittämiseksi (feasibility studies). Haastavat ja ennakkoluulottomat tutkimushankkeet sisältävät usein harkittua riskinottoa. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään aina relevanssia sekä tunnistettua asiakkuutta MATINEn toimialalta tutkimustulosten mahdollisen jatkojalostuksen ja siten myöhemmän hyödynnettävyyden varmistamiseksi. MATINE määrittää rahoittamansa tieteellisen tutkimuksen painopisteet vuosittain; tutkimusteemat vuodelle 2011 on kuvattu Liitteessä A. Tutkimusmäärärahojen hakuprosessin ja tutkimushankkeiden aikataulut on esitetty Liitteessä B. MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja on koottu Liitteeseen C. 2. Hakemuksen määräaika ja toimitus Vuoden 2011 tutkimushanketta koskeva hakemus on jätettävä täydellisenä liitteineen sekä sähköisessä muodossa että paperilla määräaikaan mennessä. Sähköisen hakemuksen määräaika on perjantai klo 16:00. Myös paperisen hakemuksen määräaika on (postileiman päivämäärä). HUOM. Hakuaika päättyy selvästi aiemmin kuin edellisinä vuosina; myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemus sähköisenä Täydellinen hakemus liitteineen on toimitettava sähköpostilla PDF-, DOC- tai RTF-tiedostoina. Lähetettävän hakemuksen tiedostojen yhteenlasketun koon ei tulisi ylittää 1,2 Mt. Mikäli joudutaan lähettämään suurempia tiedostoja, on ne toimitettava CD:llä tai DVD:llä paperisen hakemuksen yhteydessä. Yhteen sähköpostiin tulee liittää vain yhtä hakemusta koskevat tiedostot. Hakemus on lähetettävä määräaikana sähköpostilla osoitteeseen taikka toimitettava CD:llä tai DVD:llä paperisen hakemuksen yhteydessä. Hakemus tulee toimittaa aina myös paperisena. Hakemus paperisena Täydellinen paperille tulostettu hakemus yhtenä kappaleena liitteineen on postitettava viimeistään määräaikana (postileiman päivämäärä). Paperiseen hakemukseen voidaan oheistaa sähköinen hakemus CD:llä tai DVD:llä. Hakemus tulee toimittaa myös sähköisessä muodossa. Postitusosoite on: MATINE, PL 919, Helsinki 3. Tutkimusmäärärahahakemuksen laatiminen ja hakemuksen sisältö Tutkimusmäärärahahakemus laaditaan suomeksi tai ruotsiksi, ja sen tulee sisältää seuraavat neljä osaa (huomioi sivurajoitus): Hakemus (1-2 sivua) Liite 1. Yhteenveto (MATINEn lomake) Liite 2. Tutkimussuunnitelma (max 6 sivua) Liite 3. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (MATINEn lomake) 2

3 Tiedostojen nimeäminen seuraavasti: N_hakemus, N_yhteenveto, N_tutkimussuunnitelma ja N_kustannusarvio; jossa N on tutkimuksen vastaavan johtajan sukunimi. Tutkimusmäärärahakemusta laadittaessa on hyödyllistä tutustua arvioinnissa käytettävään lomakkeeseen Lausunto tutkimusmäärärahahakemuksesta (www-sivusto kohta Ohjeet ja lomakkeet). Rahoituspäätökset tehdään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tutkimusmäärärahahakemuksen katsotaan myös monivuotisten hankkeiden tapauksessa koskevan vain tulevaa yhtä kalenterivuotta. Hakijan on monivuotiseksi tarkoitetun hankkeen tapauksessa jätettävä tulevaa kalenterivuotta koskeva uusi hakemus, mikäli hankkeeseen halutaan jatkorahoitusta. Tutkimusmäärärahan myöntäminen ei takaa MATINEn jatkavan tutkimuksen rahoittamista jatkossa. Päätös jatkorahoituksesta tehdään uuden hakemuksen perusteella ottaen huomioon hankkeen edistyminen ja hankkeessa saavutetut tulokset. Seuraavissa kohdissa käsitellään tarkemmin kunkin osion sisältövaatimukset Hakemus Hakemus on vapaamuotoinen selvitys tutkimusaiheesta, sen motivoinnista ja relevanssista, sekä tutkimusryhmän ansioista sisältäen ainakin seuraavat tiedot: Tutkimushankkeen nimi Tutkimushankkeelle annettu tutkimuksen sisältöä kuvaava nimi. Tutkimushankkeen tavoite ja sisältö Selostus tutkimuksen tavoitteista ja menetelmistä. Hakijan ja tutkimushenkilökunnan tutkimustoiminta ja pätevyys Selvitys hakijan ja tutkimusryhmän aikaisemmasta tutkimustoiminnasta ja pätevyydestä tutkimusalalla, jota hakemus koskee. Pyydetään esittämään oleellisimmat seikat tutkimustoiminnasta ja pätevyydestä. Alkuperäisiä julkaisuja, niiden kopioita tai ansioluetteloa ei liitetä hakemukseen. Tieteellisiin julkaisuihin ym. voidaan viitata. Hankkeen johto Tutkimushankkeesta vastaavan johtajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot työpaikalle (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tutkimushankkeen johtajaksi voidaan tilapäisesti merkitä esimerkiksi sen laitoksen esimies, jossa tutkimus tullaan toteuttamaan, ellei lopullista ratkaisua hankkeen johtajasta ole voitu määräaikaan mennessä tehdä. Tutkimuspaikka Laitoksen nimi ja osoite, jossa tutkimus aiotaan tehdä sekä laitoksen johdon ilmoitus luvasta tutkimuksen tekemiseen Yhteenveto Yhteenvetolomake on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 1. Yhteenvetolomake löytyy Wordmuodossa MATINEn www-sivuston alasivulta Ohjeet ja lomakkeet. Seuraavassa eräitä yhteenvetolomakkeen vaatimien tietojen tarkennuksia: Kohta 2: Käytetään seuraavaa luokitusta: Elektroniikka ja tietotekniikka, sähkötekniikka EL Muut tekniset tieteet TE Luonnontieteet, matematiikka ja tietojenkäsittely LU Lääketiede, terveystiede, psykologia LÄ Yhteiskunta- ja hallintotieteet YT Muu erittelemätön tieteenala MU 3

4 Kohta 5: MATINElta haetaan tutkimusmäärärahaa: Yhdelle hankkeelle, jolla voi kuitenkin olla useita toteuttajaorganisaatioita, mutta vain yksi MATINEn suuntaan vastuullinen tutkimuksen johtaja ja organisaatio. Yhteishankeelle, joka rakentuu saman projektiaiheen alle kahdesta tai useammasta osahankkeesta, jotka voidaan kuitenkin tarvittaessa toteuttaa toisistaan riippumatta. Kullakin osahankkeella on oma vastuullinen johtaja ja organisaatio, jotka itsellisesti hakevat rahaa MATINElta (täyttävät samalle tutkimushankkeen nimelle omat hakemuksensa). Esim. MATINE hakemus 1, Tutkimusaiheen nimi: Innovatiivisten tutkimusten luominen kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Osahanke A, Tutkimusjohtaja N.N, Tutkimuslaitos Oy, X euroa. MATINE hakemus 2, Tutkimusaiheen nimi: Innovatiivisten tutkimusten luominen kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Osahanke B, Tutkimusjohtaja M.M, Säätiöyliopisto, Y euroa. Kohdat 7-9: Tiivistelmät tulee nimenomaisesti kirjoittaa auki niille varatun tilan puitteissa. Näissä kohdissa ei pidä vain viitata itse hakemukseen tai sen liitteisiin. Kohta 11: Tutkimuksen kustannusarvio kalenterivuonna, jota hakemus koskee sekä tutkimuksen rahoitus Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 2. Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tehtävänasettelu ja tavoitteet Tieteellinen merkittävyys Tutkimuksen tulosten hyödyntämismahdollisuudet sotilaallisen maanpuolustuksen ja turvallisuustutkimuksen edistämiseksi 1 Mahdollinen asiakkuus Monivuotisen hankkeen edistyminen ja tulokset (liitteenä raportti, viittaus aikaisemmin toimitettuun raporttiin tai muu selvitys) Tutkimuksen organisaatio, palkattava tutkimushenkilökunta Tutkimuksen valvoja(t), johto ja organisaatio. Tutkimushenkilökunta, heidän tehtävänsä tutkimuksessa, työaika (pvm mistä mihin tai kuukausia) sekä yhteystiedot (nimi, arvo, työosoite, puhelin ja sähköposti) 1 Turvallisuustutkimuksella vastataan mm. kokonaismaanpuolustuksen tutkimustarpeisiin. Valtioneuvoston YETT-strategian mukaan kokonaismaanpuolustuksen alaan kuuluvilla toimenpiteillä turvataan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, joita ovat valtion johtaminen, ulkoinen toimintakyky, valtakunnan sotilaallinen puolustus, sisäinen turvallisuus, talouden ja yhteiskunnan toimivuus, väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä henkinen kriisinkestokyky. MATINEn strategiassa kansallisen turvallisuuden (kokonaismaanpuolustuksen) tutkimus määritellään seuraavasti: Kansallisen turvallisuuden tutkimuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilas- ja siviilialojen tutkimustoimia, joiden tuloksilla pyritään turvaamaan Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä väestön elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan. Tutkimuksen yhteensovittamiseen kuuluvat julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen sektorin alalla teettämän tai tekemän tutkimuksen yhteensovittaminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi kaikissa tilanteissa. 4

5 Tutkimuksen suoritus Suoritustapa/-tavat, tutkimusjärjestelyt Tutkimusmetodiikka Tutkimuksen aikataulu Tutkimuksessa tarvittavat tilat ja välineet sekä tarve matkoihin Tutkimuksen tekopaikka Tarvittavat tilat Tarvittavat välineet, laitehankinnat (ks. kohta 3.4) Kotimaan matkat ja ulkomaan matkat perusteluineen (ks. kohta 3.4) Tutkimuksen kustannukset MATINElta haettava tutkimusmääräraha ja tutkimuksen kustannusarvion loppusumma Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma -lomake on tutkimusmäärärahahakemuksen Liite 3. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma löytyy Word-muodossa MATINEn www-sivuston alasivulta Ohjeet ja lomakkeet. Kustannuslajit on eriteltävä ja rahapalkkaa lukuun ottamatta perusteltava lomakkeen kohdassa lisätiedot. MATINE voi hyväksyä kaikki tai osan hakijan esittämistä kustannuksista. Kustannukset hyväksytään aikaisintaan rahoituspäätöksessä mainitusta päivästä lukien. Kustannusten hyväksymisen edellytys on, että hakija järjestää vapaamuotoisen hankekirjanpidon ja työajanseurannan. Verottomia apurahoja ei myönnetä. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Laskelma kustannuksista laaditaan hakemusvuoden kustannustasoon ja siitä tulee ilmetä: Rahapalkka MATINEn myöntämät määrärahat käytetään yleensä tutkimushenkilöstön palkkakustannuksiin. Laskentaperusteena ovat hankkeessa tehtävään työhön suoraan liittyvät rahapalkat teholliselta työajalta. Palkkojen tulee noudattaa sitä tasoa, mitä projektihenkilöstölle on maksettu vastaavantasoisesta työstä projektia edeltävältä ajalta. Henkilösivukustannukset Henkilösivukustannuksia ovat välilliset palkat (mm. loma-ajan ja sairausajan palkka, lomaraha), sosiaaliturvan kustannukset ja muut työvoimakustannukset. Henkilösivukustannuksina hyväksytään enintään 50 prosenttia maksettavista, tehollisen työajan palkoista. MATINElla on oikeus sekä hakemuksen käsittelyvaiheessa että myöhemminkin tarkistuttaa todelliset henkilösivukustannukset. Yleiskustannukset MATINEn rahoituksen piiriin voidaan valtion maksuperustelain (150/92) perusteella hyväksyä tutkimus- ja kehitystyön toteuttamisesta aiheutuvat, organisaation kirjanpitoon perustuvat ja hankkeelle kohdistettavissa olevat yleiskustannukset. Yleiskustannuksina hyväksytään enintään 80 prosenttia rahapalkan ja henkilösivukustannusten yhteenlasketusta määrästä. Hankkeeseen kohdistuvat yleiskustannukset on pidettävä minimissään. MATINElla on pyytäessään oikeus saada erillinen selvitys hankkeeseen kohdistuvista yleiskustannuksista. Matkat Tutkimustyöhön liittyvien matkojen kustannukset hyväksytään verottajan määrittelemien verottomien matkakorvausten puitteissa. Matkat korvataan valtion virkamiesten matkakustannusten korvauksista annettujen määräyksien mukaisina. Kustannusarvioon tulee sisällyttää myös osallistuminen MATINEn vuosittaiseen yksipäiväiseen Tutkimusseminaariin, jossa esitellään tutkimustyön tulokset. Tutkimussuunnitelmassa ja/tai kustannusarviossa tarve ulkomaanmatkaan tulee erikseen esittää ja perustella. 5

6 MATINEn tutkimusvaroilla voidaan suorittaa ulkomaanmatkoja vain silloin, kun tästä on nimenomaan mainittu rahoituspäätöksessä. Konferenssimatkoja ei yleensä rahoiteta. Aineet ja tarvikkeet Raaka-aineiden, tarvikkeiden, materiaalien ja komponenttien hankinnat on perusteltava tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa. Ohjelmistojen hankintaa varten määrärahaa ei yleensä myönnetä. Laitteet MATINEn tutkimusrahoitusta ei yleensä myönnetä laitteiden hankintaan, vaan tarvittavat tutkimusvälineet tulee olla hakijalla käytettävissään. Tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa laitehankinnat tulee esittää ja perustella. Laitehankintoja voidaan suorittaa vain, jos tästä on nimenomaan maininta rahoituspäätöksessä. Hankitut laitteet ja välineet jäävät valtion omistukseen ja suorittajan hallintaan, mikäli tämä on valtion laitos, muussa tapauksessa MATINEn hallintaan. Ostettavat palvelut Suunnittelu-, valmistus- ja tutkimustöitä sekä selvityksiä (pois lukien patentointipalvelut) voidaan ostaa alihankintana rajoitetusti ja ne on perusteltava tutkimussuunnitelmassa ja kustannusarviossa. Käännöstöitä varten määrärahaa ei yleensä myönnetä. Ostettavien palvelujen erittelyssä on esitettävä palvelujen kuvaus, palvelun tarjoaja, perustelu ja hinta (kohta lisätietoja ). 4. Tutkimusmäärärahahakemusten käsittely ja arviointi MATINE päättää määrärahansa käyttämisestä kalenterivuoden viimeisessä kokouksessaan joulukuussa. Tutkimusmääräraha jaetaan määräaikana jätettyjen hakemusten perusteella, noudattaen Liitteessä B kuvattua aikataulua ja prosessia. MATINElle tulleiden hakemusten tiedot taulukoidaan ja hakemukset lähetetään valituille lausunnonantajille arvioitavaksi. Lausunto annetaan käyttäen lomaketta Lausunto tutkimusmäärärahahakemuksesta (löytyy Word-muodossa MATINEn www-sivustolta, kohta Ohjeet ja lomakkeet). Lomakkeesta käyvät ilmi hakemuksen arviointikriteerit. Hakemusten arviointiin voivat MATINEn pyynnöstä osallistua MATINEn jaostot (edustettuna tiedeyhteisö, puolustushallinto, muut viranomaiset, teollisuus ja yritykset) Puolustushallinnon eri tahot Muut viranomaiset, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset Teollisuus ja yritykset Yksittäiset asiantuntijat Hakemuksista annettujen lausuntojen perusteella neuvottelukunnan valmisteluelin asettaa hakemukset luokittain puoltojärjestykseen. Valmistelun tuloksena syntyy esitys rahoitettavista hankkeista. Neuvottelukunta käsittelee esityksen ja päättää määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Luettelo MATINEn rahoituspäätöksen hankkeista julkaistaan MATINEn www-sivustolla pian päätöksen jälkeen. 5. Rahoituspäätös Hyväksyttyjen tutkimushankkeiden rahoituksesta ilmoitetaan hakijoille MATINEn rahoituspäätöksellä. Tutkimusmäärärahaa saanut hakija ilmoittaa kirjallisesti MATINElle tutkimushankkeen toteuttamisesta tutkimusilmoituksella määräaikaan mennessä (3 viikkoa rahoituspäätöksestä). 6

7 6. Liitteet Liite A: MATINEn tutkimuksen painopisteet 2011 Liite B: MATINEn tutkimushankkeiden haku ja toteutus vuosina Liite C: MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja 7

8 LIITE A MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn tutkimuksen painopisteet Tutkimusteema: Laaja-alaisten ilmiöiden tutkimus - analyysi, mallinnus ja menetelmät MATINE pyrkii edistämään valitulla tutkimusteemalla maanpuolustuksen ja turvallisuustutkimuksen aihepiiriin liittyvien laaja-alaisten ilmiöiden tutkimusta: monimutkaisten vuorovaikutusmekanismien (verkostomaisten rakenteiden, järjestelmien, organisaation ja yhteiskunnan) analyysiä ja mallinnusta niiden ymmärtämiseksi ja kuvaamiseksi, sekä uusia menetelmiä tai lähestymistapoja ilmiöiden systemaattiseen analysointiin ja niihin vaikuttamiseen. Tutkimuksessa korostetaan ennakointia ja/tai poikkitieteellisen yhteistyön merkitystä. Poikkitieteellinen näkökulma sekä tutkimusyhteistyö katsotaan puoltavaksi tekijäksi hankkeita arvioitaessa. Esimerkkejä tutkimusteeman sovellusaiheista: Suomen turvallisuusympäristön kehitys, sodan kuvan muutos, teknologisen kehityksen vaikutukset maanpuolustukseen, tilannetietoisuutta tukevat menetelmät, kriittinen infrastruktuuri ja huoltovarmuus, turvallisuuden johtaminen. 2. MATINEn soveltava perustutkimus Temaattisen tutkimuksen lisäksi MATINE jatkaa soveltavaa perustutkimusta seuraavilla aloilla: aluevalvonta: sähköiset, magneettiset ja akustiset menetelmät; signaalinkäsittely. CBRN-ala: valvonta, detektio- ja identifiointi, suojautuminen ja puhdistus, suojelulääkintä. elektronista- ja informaatiosodankäyntiä tukevat teknologiat; havainnointi-, tiedustelu-, suojautumis-, häirintä- ja valvontajärjestelmien ratkaisut hallinto- ja taloustieteiden alalla toiminnan organisointi ja johtaminen; taloudelliset analyysit; muutoksen hallinta geoinformaation ja kaukokartoituksen ala; tilannekuva, turvatekniikka ja paikkatieto kenttälääkintä ja sotilaslääketieteelliset erityiskysymykset; sotilaan palveluskelpoisuus sotilaskäyttöön soveltuvien ajoneuvojen teknologiat; maaston kulkukelpoisuus; logistiikka materiaali- rakenne ja tuotantoteknologiat sekä ase- ja ampumatarvikkeiden, asevaikutusten ja ballistisen suojauksen tutkimustoiminta; vesi- ja ilmakulkuneuvojen suunnitteluun, tuotantoon, tarkastukseen ja käyttömahdollisuuksiin liittyvät tutkimustehtävät systeemianalyysin aloilla päätöksentekoa tukevat menetelmät ja järjestelmät; optimointi tekstiili- ja vaatetusalalla kehittyneet materiaalit ja rakenteet; sotilas poikkeavissa lämpöolosuhteissa; herätteiden hallinta ja häivetekniikka terveys- ja käyttäytymistieteiden aloilla taistelijan ja ryhmän terveyden ja toimintakyvyn edistäminen varusmiespalveluksessa, reservissä ja poikkeusoloissa tiedonsiirtojärjestelmät; johtamista tukevat tietojärjestelmät; tietoturvallisuuden ja informaatiosodankäynnin tekniikat yhteiskunnan kriisivalmius: uhka- ja riskianalyysit, riskienhallintamenetelmät, uudet toimintakonseptit tai -järjestelmät yhteiskuntatieteet: kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuspolitiikan tutkimus, yhteiskunnan arvot ja asenteet, sotien ja konfliktien tutkimus

9 LIITE B MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn tutkimushankkeiden haku ja toteutus vuosina TAM HEL MAA Hakuprosessi 2010: hakemukset, lausunnot, päätökset HUH Viikko 14 (ti 6.4.): Tutkimusmäärärahat 2011 julistetaan haettavaksi TOU Hakuaika KES Tutkimusmäärärahojen haku vuodelle 2011: sähköisten hakemusten sekä paperisten hakemusten (postileima) määräaika on Hakemusten koonti (sihteeristö) HEI ELO SYY Lausuntopyynnöt, hakemukset ja niiden tiivistelmät lähetetään asiantuntijajaostoille ja työvaliokunnassa hyväksytyille lausunnonantajille viimeistään viikon 35 perjantaina. Lausuntojen laatiminen LOK Lausuntojen laatiminen. Määräaika viikon 42 perjantai. Saapuneet lausunnot ja hakemusten tiivistelmät toimitetaan valmisteluelimelle. (Valmisteluelin = MATINEn työvaliokunta vahvistettuna tiedejäsenillä). Tutkimushankkeiden toteutus 2011: hankkeet, raportointi, laskutus Rahoituspäätöksen ehtojen hyväksymisilmoitukset Uudet hankkeet käynnistyvät Hankkeille määritellään seuraajat (asiantuntijajaosto ja mahdollinen asiakas) Tutkimushankkeiden johtajat toimittavat väliraportin viikolla 17 (pe) ja laskun päivämäärä on viikkoa myöhemmin. Tutkimushankkeiden johtajat toimittavat väliraportin viikolla 35 (pe) ja laskun päivämäärä on viikkoa myöhemmin Tutkimusseminaariesitys toimitettava MATINEen PDF muodossa. MAR JOU Lausuntojen koonti (sihteeristö) Kootut lausunnot valmisteluelimelle. Valmisteluelin kokoontuu käsittelemään hakemukset ja tekee esityksen MATINEn päätettäväksi. MATINE päättää hakemuksista vuoden viimeisessä kokouksessaan Puolletut hankkeet julkaistaan www-sivustolla. MATINE lähettää rahoituspäätösilmoitukset vuoden 2011 hankkeista. Tutkimuskausi päättyy viikolla 46. Tulosten esittely tutkimusseminaarissa Tutkimusraportin, hallinnollisen loppuraportin ja vuosiraportin määräaika on viikko 47. Laskun viimeisen erän päivämäärä on viikolla 48.

10 LIITE C MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN MATINEn toimialaa ja sen tutkimustarpeita määrittäviä julkaisuja MATINEN toimialaan ja sen tutkimusnäkymiin sekä -ideoihin voi tutustua mm. seuraavien julkaisujen kautta: Valtioneuvosto: Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen (YETT) strategia (kts. Puolustusministeriö web-sivut erityisesti kohta Kokonaismaanpuolustus sekä Sektoritutkimuksen neuvottelukunta, Turvallisuusjaosto: Kansallinen turvallisuustutkimuksen strategia (kts. Opetusministeriön web-sivut kohta Sektoritutkimuksen neuvottelukunta/julkaisut/turvallisuus) MATINE: Tutkimuksen ja toiminnan strategia 2013 (kts. MATINEn web-sivusto, Julkaisut). MATINE: Kansallisen turvallisuuden ajatusmylly (kts. MATINEn web-sivusto, Julkaisut).

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta prof. Pekka Appelqvist n pääsihteeri Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta () on laaja-alainen tieteellinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto, jossa

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2017 HAKUOHJE

MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2017 HAKUOHJE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLISEN NEUVOTTELUKUNNAN TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2017 HAKUOHJE 6.4.2016 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN TOIMITUS... 2 3 TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 3 3.1 HAKEMUS...

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta OHJE 1/7 19.1.2011 Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011 Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi Säädösperusta Johtovalta Kumoaa MATINEn ohjeet 309/Hm/09 18.12.2009 310/Hm/09 18.12.2009

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 1/16 Copyright Tekes Esityksen sisältö Mitä huomioita hakemusvaiheessa Rahoituspäätös ja rahoituksen

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE hakijan valokuva HUOM! Liitteet lähetettävä suoraan asiamiehelle erillisenä pdf-tiedostona 1.Hakijan henkilötiedot Sukunimi: Etunimet ( puhuttelunimi lihavoituna)

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Muutokset rahoituspäätöksiin-

Muutokset rahoituspäätöksiin- SUOMEN AKATEMIA 1.12.2014/19.3.2015/ AKA/3/02.04.10/2014 Muutokset rahoituspäätöksiin- ohjeet rahoituksen saajalle Eri muutoshakemustyypit (1) Uuden rahoituspäätöksen kustannusarvion ja/tai vuosierien

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 Henkilötietolaki 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Kulttuurirahasto Y-tunnus 0116947-3 Yhteystiedot PL 203 (Bulevardi 5 A) 00121 Helsinki 09-612 810 Telefaksi 09-640

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

69 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL Päätös. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti myöntää tutkimusluvan

69 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL Päätös. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti myöntää tutkimusluvan Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 69 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-011038 HEL 2016-011038 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan professori **********

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. 26.9.2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku on auki verkkoasioinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahoitus toteutuu edellyttäen,

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Rauno Hanhela Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tampere 27.5.2015 Rauno Hanhela 25.5.2015 Työsuojelurahaston kehittämisavustus Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele.

Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoituksen hakemisen taidot - kurssi Tavoitteena on jakaa tutkimusrahoituksesta kertyneitä hyviä käytäntöjä 21.2.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Arktiset meret- tutkimushaku 2014

Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Hakuohjeet Tuomas Lehtinen Mitä arvioimme kaikissa projektityypeissä Kehitettävä innovaatio ja osaaminen sekä tulosten hyödyntäminen Käytettävät voimavarat ja hyödynnettävä

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

MATINEn tutkimusseminaari 18.11.2014. Tutkimusjohtaja Juha Martelius

MATINEn tutkimusseminaari 18.11.2014. Tutkimusjohtaja Juha Martelius MATINEn tutkimusseminaari 18.11.2014 Tutkimusjohtaja Juha Martelius Puolustuksen toimintaympäristö Geostrategiset muutostekijät Sodan kuvan muutos Tiivistyvä puolustusyhteistyö Puolustusmateriaalin hinta

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS Ohjeita seuraavilla sivuilla Hakemuksen saapumispäivä 1 Hakijan virallinen nimi FarmiPeli Oy 3 Hakijan yhteyshenkilön nimi Urpo Manninen Faksi 4 Postinumero

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot