Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen"

Transkriptio

1 Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Nimi: LYKKY- Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, TE-keskus, päätös tullut Hankkeen rahoitussuunnitelma Yhteensä ESR ja valtio Oamk Oulun kaupunki Centria Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus, laskennallinen Yhteensä B., Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen sekä liiketoimintaa tukevien palveluiden kehittäminen ja alueen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteet: Hankkeessa tuetaan hoiva- ja hyvinvointialan palveluyrittäjyyden syntymistä alueelle. Tarkoituksena on levittää sosiaalisen ja yhteiskuntavastuullisen yrittäjyyden osaamista hyvinvointiyrityksiin ja hyvinvointialan palveluita tuottaviin kolmannen sektorin organisaatioihin. Tavoitteena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa hyvinvointiyrittäjyyden koulutuksen malli, jonka lisäarvona ovat joustavuus, monimuotoisuus, pienten yritysten yhteistoiminnan rakentaminen, ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja sosiaaliset innovaatiot etenkin sosiaaliseen yritystoimintaan ja työllistämiseen liittyen. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä olevien ammattikorkeakoulujen yrittäjyysopintoja lisäämällä hyvinvointiyrittäjyyden ja sosiaalisen yrittäjyyden substanssiosaamista. Kohderyhmänä ovat hyvinvointiyrittäjiksi aikovat yrittäjät ja kolmannen sektorin hyvinvointipalveluita tuottavat organisaatiot sekä opetushenkilöstö. Hankkeessa järjestetään hyvinvointiyrittäjyyskoulutusta, joihin osallistuu yhteensä noin 70 henkilöä. Tavoitteena on kehittää hyvinvointiyrittäjyyden koulutuksen malli, jossa korostuu sosiaalinen yrittäjyys. Hanke luo edellytyksiä hoiva- ja hyvinvointiyritysten perustamiselle ja hyvinvointipalveluiden satavuudelle. Tavoitteena on nostaa yritysten, yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden, yrittäjyyttä edistävän opetushenkilöstön ja päättäjien liiketoimintaan ja sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvää osaamistasoa. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan alueella ja erityiset painopistealueet ovat Oulun seutu ja Oulu Eteläinen. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuodelle Vuodelle Vuodelle

2 Nimi: PAIKO - Painettavan elektroniikan koulutushanke Oamk, Tekniikan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, toimintalinja 3, Oulun läänihallitus, hakemus etenee myönteisenä Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamk rahoitus Yhteensä Liittyy innovatiivinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö painopistealueeseen. Hanke on osa Oulun painettavan elektroniikan hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Tässä projektissa hankitaan InkJet- tekniikkaan perustuvan painettavan elektroniikan tuottamisosaamista. OAMK:n hankkima osaaminen on osa Oulun alueen painettavan elektroniikan hanketta, jossa Oulun ammattikorkeakoulun rooli on siirtää tutkimustuloksia teollisuuden käyttöön sekä mahdollistaa painettavan elektroniikan ottaminen koulutusohjelmaan. Projektin tuloksena Oulun seudun ammattikorkeakoululla on tarvittava osaaminen painettavan elektroniikan demojen ja yksinkertaisten protojen suunnittelemiseksi ja tuottamiseksi InkJet - menetelmällä. Saadun tietotaidon pohjalta voidaan toteuttaa koulutusta alalle suuntautuville opiskelijoille jaerikoistumisopintoja työelämässä jo oleville insinööreille. Opetus- ja laboratoriohenkilöstö voi osallistua erillisten yrityslähtöisten projektien kautta osaamisen siirtämiseen yrityksille. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä Vuodelle Vuodelle

3 Nimi: EkoPelletti T&K / Ekotehokkaan pellettituotannon ja teknologian kehittäminen erityisesti hajautettuun pellettituotantoon OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-alan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: Maaseuturahasto, Toimintalinja 1, hakemus etenee myönteisenä Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä MR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Muu kunta rahoitus (OAMK:n hankeraha) Yksityinen rahoitus Yhteensä Tässä hankkeessa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiaa 2015 metsäperäisen raaka-aineen kuivauksen ja pelletöinnin kehittämiseksi. Hanke edistää uusiutuvan energian tuotannon monipuolistamista tutkimalla pelletöintiin soveltuvia materiaaleja, pellettien tuotantotekniikkaa ja pellettituotannon hajautusasteeseen liittyviä vaihtoehtoja. Erityisenä painoalueena on hajautetun pellettituotannon kehittäminen keskitetyn tuotannon rinnalle, millä katsotaan olevan voimakkaasti työllistävä vaikutus. Hankkeella vastataan Oulun innovaatiostrategian painopistealueen Toimivat ja tehokkaat innovaatiojärjestelmät ja prosessit seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: Toimenpidekokonaisuus A. Kansainvälisen huippuosaamisen kehittämisen ja osaamisen hyödyntämisen ohjelma, jonka yleisenä tavoitteena on kehittää Oulusta kansainvälinen, huipputason koulutuskaupunki. Tavoitteena on rakentaa huippututkimusyksikköjä, lisätä kansainvälisiä opetusohjelmia ulkomaalaisille ja tuotteistamiseen tähtäävää, soveltavaa tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Hanke sisältää monialaista tutkimusyhteistyötä, jolla tavoitellaan tuotteistamiseen johtavaa soveltavaa tutkimusta yhdessä yritysten kanssa. Tieto siirretään myös suoraan korkeakoulujen opetukseen. Toimenpidekokonaisuus E. Innovatiiviset kokeilut, jonka tavoitteena on käynnistää Oulun seudulla uudenlaisia, kansallisia kokeiluja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Hankkeessa tuotetaan tietoa innovatiivisten pellettiliiketoiminnan mallien edistämiseksi kaikilla tasoilla. Suomen pellettituotannosta valtaosa menee vientiin, joten uusien raaka-aineiden käyttöönotto ja laadun parantaminen edistävät myös pellettiliiketoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Projektin tavoitteena on tutkia ja edistää teollisuuden sivuvirtojen ja laadultaan huonomman / kosteamman biomassan soveltuvuutta ja ekotehokasta hyödyntämistä pellettien valmistuksessa, niiden sideaineena sekä pellettilaitteiston voiteluaineena. Samalla etsitään ratkaisuja pelletin koossapysymisongelmiin, ja edistetään pellettiteknologian kehittämistä. Tavoitteena on myös tutkia eri pelletöinnin materiaalivaihtoehtojen tuotantoedellytyksiä selvittämällä niihin liittyvät logistiset ja tuotantotekniset näkökulmat, pelletöinnin ja kuivauksen energiatehokkuus ja erilaisia pellettituotannon liiketoimintamalleja. Perimmäisenä tavoitteena on työllistämisvaikutusten lisäksi edistää ympäristöystävällisen pellettituotannon määrän tuntuvaa lisäämistä sekä pelletin kilpailukykyä energiatuotannon varteenotettavana tulevaisuuden vaihtoehtona.

4 Tämä tutkimus- ja tuotekehitysprojekti on osa laajaa pohjoisten bioenergioiden hyödyntämiseen tähtäävää hankekokonaisuutta. Hanke toteutetaan Oamkin luonnonvara-alan yksikön ja Oulun yliopiston kemian laitoksen ja kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorion yhteistyönä seuraavalla työnjaolla: - Oulun yliopiston kemian laitos: side- ja lisäainetutkimus, teollisuuden sivuvirtojen ja uusioraaka-aineiden ja aikaisempaa huonompilaatuisten biomassojen hyödyntäminen, biohajoavuustutkimus sekä kuivatusprosessin optimointi ja mallintaminen. - Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio: sidostumisen perusmekanismien selvitys. Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö: pelletöintiprosessin taloudellinen tarkastelu - potentiaalisten pelletöinnin raaka-aineiden kartoitus, GIS -pohjainen työkalun rakentaminen raakaainehuollon suunnittelua ja hallintaa varten, pellettituotannon liiketoimintamallien laadinta eri kokoluokissa ja erilaisilla raaka-aineyhdistelmillä. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Oamkin luonnonvara-alan yksikkö. Yksityisrahoitusta haetaan ainakin seuraavilta yrityksiltä: Insinööritoimisto Enfin Oy (kuivaustekniikka), Kortteen konepaja (pelletöintilaitteet), Kotirannan vihannesjaloste, Vapo Oy. Rinnakkaishankkeessa, EkoPelletti -Tutkimusympäristö, hankintaan laitteisto tässä hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä varten. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuodelle Vuodelle Vuodelle

5 Nimi: EkoPelletti Tutkimusympäristö (investointiosa) OSEKK, Oamk/Luonnonvara-alan yksikkö Toteutusaika: (12 kk.) Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen, päätös tulossa viikolla 25 Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä EAKR ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Muu kunta rahoitus (OAMK:n hankraha) Yhteensä Hankkeessa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiaa 2015 metsäperäisen raaka-aineen kuivauksen ja pelletöinnin kehittämiseksi. Hanke mahdollistaa pelletöintiin soveltuvien materiaalien ja pellettien tuotantotekniikan tutkimisen Oulussa. Metsäpohjaisen bioraaka-aineen hyödyntämistä pelletöinnissä rajoittavat tällä hetkellä kuivaustekniikkaan liittyvät ongelmat. Samoin itse pelletöintiprosessi vaatii kehittämistä ja optimointia. Jos raaka-aineen kuivaukseen ja pelletin laatuun liittyvät ongelmat saataisiin ratkaistua, voitaisiin olennaisesti laajentaa pelletöinnin raaka-ainepohjaa ja täten lisätä metsä- ja peltobiomassojen hyödyntämisastetta. Hankkeella vastataan Oulun innovaatiostrategian painopistealueen Toimivat ja tehokkaat innovaatiojärjestelmät ja prosessit seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: Toimenpidekokonaisuus A. Kansainvälisen huippuosaamisen kehittämisen ja osaamisen hyödyntämisen ohjelma, jonka yleisenä tavoitteena on kehittää Oulusta kansainvälinen, huipputason koulutuskaupunki. Tavoitteena on rakentaa huippututkimusyksikköjä, lisätä kansainvälisiä opetusohjelmia ulkomaalaisille ja tuotteistamiseen tähtäävää, soveltavaa tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Hanke aktivoi monialaista tutkimusyhteistyötä, jolla tavoitellaan tuotteistamiseen johtavaa soveltavaa tutkimusta yhdessä yritysten kanssa. Toimenpidekokonaisuus E. Innovatiiviset kokeilut, jonka tavoitteena on käynnistää Oulun seudulla uudenlaisia, kansallisia kokeiluja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Suomen pellettituotannosta valtaosa menee vientiin, joten uusien raaka-aineiden käyttöönotto ja laadun parantaminen edistävät myös pellettiliiketoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Hanke toteutetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sekä Oulun yliopiston kemian laitoksen ja kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorion yhteistyönä. Hankkeessa rakennetaan tutkimusympäristö ekotehokkaan pellettiteknologian kehittämiseksi. Tämä koostuu laboratoriokokoluokan pienpelletöintilaitteiston suunnittelusta ja rakentamisesta sekä suuremman liikuteltavan pilot kokoluokan laitteiston hankinnasta ja modifioimisesta. Lisäksi hankkeesta rahoitetaan osuus pommikalorimetrin hankinnasta. Näillä toimenpiteillä luodaan tähän saakka maakunnasta puuttuneet edellytykset kehittää pohjois-suomalaista pellettiteknologian osaamista ja siten edistetään uusien pellettialan yritysten syntymistä

6 Rinnakkaishankkeessa, EkoPelletti - T&K, toteutetaan tässä investointihankkeessa hankittavilla laitteistoilla tehtäviä toimenpiteitä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Nimi: PAIKE - Painettavan elektroniikan kehitysympäristö Oamk, Tekniikan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, ns. vanhan kauden rahoitus TEM:stä, päätös tullut ja hanke toteutettu Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus OUKA rahoitus Oamk rahoitus Yhteensä Liittyy innovatiivinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö ja hanke liittyy Oulun alueen painettavan elektroniikan kehitysympäristöön. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Nykyinen elektroniikan valmistus on siirtynyt suurelta osin pois Suomesta. Oulun alueella on kuitenkin vahva tutkimuksellinen ja tuotekehitysosaaminen elektroniikassa. Uusien teknologioiden tulon myötä tarvitaan myös tuotekehityksessä uutta osaamista. Alueen eräs tärkeä kilpailutekijä on ollut vahva tuotannollinen osaaminen tuotesuunnittelun lähtökohtana. Ilman uuden tuotantoteknologian osaamista vaarana on, että tuotekehitys siirtyy sinne missä on tarjolla tarvittavat tuotantoympäristöt. Paitsi tuotekehityksen tukemiseksi, voi painettava elektroniikka tarjona myös uuden tyyppisen tuotannon mahdollisuuden alueelle. Projektin tuloksena Oulun seudun ammattikorkeakoululla on tarvittava osaaminen ja kehitysympäristö painettavan elektroniikan demojen ja yksinkertaisten protojen suunnittelemiseksi ja tuottamiseksi InkJet - menetelmällä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla vuonna 2009.

7 Hankkeen nimi: Reflektometri Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR/TEKES, EAKR -tutkimusrahoitus, päätös Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä % EAKR, valtio ,00 Ouka rahoitus ,00 Oamk rahoitus ,00 Yhteensä ,00 Hankkeen taustalla on korvatulehdusten diagnosointiin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö, jonka tavoitteena on parantaa tulehdusdiagnostiikkaa sekä mittalaitteiden käytettävyyttä. Kehitystyön kohteena oleva prototyyppi on kehitetty Oulun seudun ammattikorkeakoulussa toimivassa Hyvinvointiteknologian T&K keskuksessa (HYTKE) vuonna 2008 ja laitteesta on jätetty patenttihakemus Alustavien tutkimustulosten mukaan laite toimii odotetulla tavalla, mutta sen luotettavuuden arviointiin tarvitaan laajempaa tutkimusaineistoa sekä mittausten analysointiin liittyvää kehitystyötä. Hanke tukee osaltaan Oulun Innovaatiostrategian painopistealuetta 3) innovatiivinen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Innovatiivisen kokeilun myötä saadaan tietoa laitteen ja analysointialgoritmien toimivuudesta laajalla potilasaineistolla mitattaessa sekä sen mahdollisuuksista kaupalliseen hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteet: 1. Suunnitella ja toteuttaa prototyypistä mittalaitteita laajempaa tutkimusta varten. Työ sisältää elektroniikkasuunnittelua, komponenttien valitsemista, mekaniikkasuunnittelua sekä mittalaitteen integrointityötä. 2. Hankkeessa kehitetään järjestelmään liittyvä internet-pohjainen analysointiserveri. Työ sisältää tietoliikennerajapintojen rakentamisen sekä serverille tulevan analysointiohjelmiston perustoteutuksen ja käyttöliittymän suunnittelun. 3. Teknologisen kehitystyön tuloksena kerätään järjestelmän avulla laaja mittausaineisto ja kehitetään tarkat analysointialgoritmit sekä testataan kehitetyn analysointialgoritmin luotettavuus. 4. Hankkeen aikana selvitetään järjestelmän optimaalisin kaupallistamistapa. Hankkeen toimenpiteet: 1. Prototyyppien rakentaminen ja serveriratkaisun rakentaminen 2. Tutkimustyön tekeminen 3. Kaupallistamisen selvittäminen Tulokset: 1.Teknologisen kehitystyön tuloksena syntyy arvioilta 5-10 kpl:tta lopullisessa muodossaan olevia mittalaitteita sekä analysointiserveri analysointialgoritmeineen. Tämä muodostaa mittausjärjestelmäkokonaisuuden, jota voidaan hyödyntää korvatulehdusten diagnosoinnissa. 2. Tutkimustyön tulokset julkaistaan alan konferensseissa ja tieteellisissä lehdissä. 3. Kaupallinen selvitys tuottaa toimintasuunnitelman kehitetyn järjestelmän kaupallistamisesta. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä Vuodelle Vuodelle

8 Nimi: Paikkatiedon innovaatioverkoston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-alan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR TL 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen, päätös tullut Hankkeen rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, Ouka Oamkin hankerahoitus Muu kuntarahoitus Yhteensä Paikkatiedon sovellusalueet ovat lähes rajattomat. Paikkatietomenetelmiä käytetään kaikilla niillä yksityisillä ja julkisilla toimialoilla, joissa sijaintitieto on tarpeellinen. Paikkatiedon ja siihen liittyvien menetelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään mm. suunnittelun apuvälineenä, tuotannon ja toimintojen ohjauksessa sekä toimenpiteiden vaikutusten ennakoinnissa. Hankkeen pohjana on vahvistuva ja tiivistyvä korkeakoulujen keskinäinen yhteistyö Pohjois-Suomessa. Hankkeella kootaan yhteen alueen paikkatieto-osaamisen asiantuntijat ja kehittäjät tavoitteena vastata korkeakoulujen asettamiin yhteistyötavoitteisiin niin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kuin myös alueellisessa kehittämisessä. Hankkeella on useita liittymäkohtia Oulu inspiroi innovaatiostrategiaan Hanke toteuttaa painopistealueen 4 (Innovatiivinen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö) toimenpidekokonaisuutta A (Uusien toimintaympäristöjen kehitysohjelma). Painopistealueesta 3 (Innovaatiojärjestelmät ja -prosessit) hanke toteuttaa toimenpidekokonaisuuksia A (Kansainvälisen huippuosaamisen kehittämisen ja osaamisen hyödyntämisen ohjelma) ja C (Xpolis innovaatioympäristön uudistajana). Hankkeen on todettu olevan Oulun innovaatiostrategian mukainen. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Hankkeen toiminnalla syvennetään paikkatietoon ja paikkaperustaisiin järjestelmiin liittyvää osaamista Pohjois-Pohjanmaan laajuisesti. Tavoitteena on luoda Oulun yliopistossa, Oamkissa ja Oulun Eteläisen alueen organisaatioissa työskentelevien tutkijoiden välille jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuva kehittämisverkosto. Hankkeessa käynnistetään innovatiivinen kehittämistoiminta paikkatietoa hyödyntävien sovellusten ja työkalujen kehittämiseksi yritysten ja julkishallinnon käyttöön. Saavutetut tulokset levitetään hankkeen kautta kohdealueen toimijoille. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa yhdistetään maantieteen, luonnonvara-alan, mobiilijärjestelmien sovelluskehityksen sekä käytettävyyden osaaminen. Yhteistoimintaa tehdään myös alueellisten kehittämiskeskusten, alueen yritysten sekä julkisten tahojen kanssa. Tutkijaryhmän tueksi muodostetaan ns. asiantuntijatukiryhmät, jotka tarjoavat hankkeessa toteutettaviin kehittämistehtäviin substanssiosaamista. Hankkeessa käynnistetään innovatiivinen kehittämistoiminta, jonka tarkoituksena on tutkia uusien paikkatietoa hyödyntävien sovellusten, palvelujen ja menetelmien kehittämistä. Toiminta käynnistetään seuraavilla kehityshankkeilla: Paikkaperustaisten järjestelmien innovointialusta, Käyttöliittymät ja vuorovaikutteisuus, Julkiset paikkatietopalvelut, GIS-analyysiväline palveluiden saavutettavuuden optimointiin sekä Menetelmä luotettavan paikkatiedon tuottamiseksi mittausdatasta täsmäviljelyn ja sen vesistövaikutusten arvioimista varten. Projektissa kehitettävät sovellukset, työkalut, palvelut ja menetelmät jäävät pysyviksi työvälineiksi niitä hyödyntäville yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Projektin toteuttajatahojen henkilökunnan osaamisen kasvu jää pysyväksi vaikutukseksi hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa investoidaan laserkeilauslait-

9 teistoon, jota hyödynnetään tutkimuksessa projektin päätyttyäkin. Laitteiston käyttöönoton lisäksi hankkeessa luodaan julkinen palvelu, jonka avulla laitteistolla tuotettua aineistoa saadaan hyödynnettäväksi eri toimijoiden käyttöön. Tiiviiseen vuorovaikutukseen perustavan tutkijaryhmän toimintatapa juurrutetaan pysyväksi toimintamalliksi. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuodelle Vuodelle Vuodelle Vuodelle Hankkeen nimi: Matalan sisäkuormitteisen järven kunnostaminen - Pyykösjärven tapaustutkimus (PyyVesi) Hakija/toteuttaja: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö Hankkeen toteutusaika: (35 kuukautta) Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, ympäristökeskus Hankkeen rahoitussuunnitelma ä Yhteensä EAKR ja valtion rahoitus Kuntarahoitus, Ouka Yhteensä Oulun kaupungin koillislaidalla sijaitsevat Pyykös- ja Kuivasjärvi ovat rehevöityneitä matalia järviä, joissa on toistuvasti esiintynyt leväkukintoja kesällä ja happikatoa talvella. Järvien tilaa on seurattu vuosia ja ongelmien ehkäisemiseksi järviä on hapetettu useana talvena sekä niitetty kesäisin. Molempien järvien ympärillä on runsaasti asutusta, joten niiden virkistyksellinen arvo on erittäin suuri ja käyttö vilkasta. Järvillä on harjoitettu perinteisesti virkistyskalastusta sekä uitu. Järvien tilan heikkenemisestä johtuvat tekijät kuten happikadot, leväkukinnot sekä veden ajoittainen huono hygieeninen laatu ovat viime vuosina vähentäneet niiden virkistyksellistä arvoa. Hankkeen tavoitteet: Tämän hankkeen tavoitteena on määrittää järven (Pyykösjärvi tapaustutkimuskohteena) sisäisen kuormituksen syntymekanismeja ja vaikutusprosesseja sekä kehittää sisäisen kuormituksen mittausmenetelmiä. Tutkimuksessa hankitaan Oulun kaupungin päättäjille ym. asianosaisille tietoa kunnostusmenetelmän (mm. lisävesien johtaminen) tehokkuudesta järven sisäisen kuormituksen pienentäjänä ja siten koko järven tilan parantajana. Tutkimuksen tavoitteena on myös tukea erilaisten toimenpidevaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen vertailua sekä kustannustehokkaiden ja sosiaalisesti hyväksyttävien toimenpiteiden määrittämistä. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset:

10 Hanke jakautuu seuraaviin kolmeen osatehtävään: 1) Matalan järven sisäisen kuormituksen arviointi- ja mittausmenetelmien testaaminen (Oamk, SYKE), 2)Lisäveden johtamisen vaikutukset matalan sisäkuormitteisen järven veden laatuun ja ekologiaan (Oamk, SYKE), 3) Pyykösjärven kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutusten ja jatkotoimien tarpeen arviointi (Oamk, SYKE). Keskeiset tulokset ovat: tarkentunut arvio valittujen kunnostusmenetelmien vaikutuksista Pyykösjärven sisäiseen kuormitukseen ja sitä kautta järven ekologisiin tekijöihin ja rehevyyteen arvio mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä Pyykösjärven tilatavoitteiden saavuttamiseksi Tuloksia voivat hyödyntää mm. Oulun kaupungin ja muiden kuntien päättäjät ja ympäristöviranomaiset. Lisäksi hanke tuottaa merkittävää lisätietoa Pyykösjärveä käyttäville kaupunkilaisille. Hankkeen tärkeimmät hyödyt paikallisesti ovat: - saadaan tietoa valittujen kunnostusmenetelmien (hapetus ja lisävesien johtaminen) vaikutuksista Pyykösjärven sisäiseen kuormitukseen ja koko järven tilaan - saadaan jatkuvaa mittaustietoa Pyykösjärven veden laadusta ja sen muutoksista - voidaan arvioida valittujen kunnostusmenetelmien riittävyyttä Pyykösjärven tilatavoitteiden saavuttamiseksi - voidaan tukea erilaisten toimenpidevaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen vertailua sekä kustannustehokkaiden ja sosiaalisesti hyväksyttävien toimenpiteiden määrittämistä, jos tilatavoitteita ei saavuteta jo valituilla toimenpiteillä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti vesienhoidon suunnittelussa, ja niiden avulla voidaan parantaa vesienhoidon kustannustehokkuutta. Tuloksia voivat hyödyntää alueelliset ympäristökeskukset vesipuitedirektiivin mukaisessa vesienhoitoalueiden hoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien laatimisessa. Samoin hyötyvät tahot, jotka rahoittavat vesiensuojelutoimenpiteitä, kun menetelmät valitaan kustannustehokkaammin. Toteuttajaosapuolissa ja ohjausryhmässä on useita tahoja, jotka voivat toiminnassaan suoraan hyödyntää hankkeen tuloksia. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna

11 Hankkeen nimi: Voimaa ossaamisesta Hakija/toteuttaja: Oamk, täydennyskoulutus Hankkeen toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: Pohjois-Suomen suuralueosio ESR- ohjelma, Toimintalinja 1, Pohjois- Pohjanmaan TE-keskus Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtio Kuntarahoitus, Ouka Oamkin rahoitus Muu rahoitus Yksityinen Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta: Hankkeen idea perustuu tämän hetken kiputiloihin, joita eri yrityksistä on välittynyt suoraan tapaamisissamme sekä julkisen median kautta. Toimintakulttuurin nopea muutostahti, taloudellinen taantuma, toiminnan kansainvälistyminen, kvartaalijaksotukseen perustuva toiminta, työtehtävien suorittamisen edellyttämä osaaminen sekä henkilöstön ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet aiheuttavat monissa työyhteisössä ongelmia. Yhteisinä tekijöinä nousi esille viisi työyhteisöön liittyvää kipupistettä, jotka ovat: johtaminen, viestintä, jatkuva muutoksen hallinta ja muutokseen varautuminen (erityisesti ikääntyvien henkilöiden huomioiminen), työn ja projektien suunnittelu ja henkilöstön jaksaminen. Projektin ydintavoite on kipupisteiden aiheuttamien negatiivisten seuraamusten vähentäminen. Koko hankkeen tarvelähtöisyys perustuu suurelta osin alueemme yritysten edustajilta saamaamme informaatioon. Monista yrityksistä puuttuvat prosessit ja käytännöt ongelmien havaitsemiseksi ja toimintamallit korjaavien toimenpiteiden varalle. Esimerkiksi jaksamiseen liittyvät asiat on nostettu esille valtakunnallisesti Masto-projektin nimissä. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut mainitun hankkeen vähentämään masennuksesta johtuvaa työkyvyttömyyttä. Joukko alueemme ICT-yrityksiä on tuonut yhteisissä keskusteluissamme julki asioita liittyen edellä esitettyjen kipupisteiden torjumiseen. Samassa yhteydessä on tullut esille esimiesten puutteellinen tieto ja kokemus kohdata tällaisia ongelmia työyhteisössään. Taloudellisen taantuman ja yleisen epävarmuuden lisääntyessä ongelmat, joihin hankkeessa paneudutaan koskevat suurinta osaa työyhteisöjä ja näkemyksemme mukaan tarve löytää tilanteelle lievitystä, alueellamme on suuri. Kaikki yritykset, joilta hankkeen sisällöstä on kysytty, ovat todenneet tällaiselle koulutukselle olevan sosiaalisen tilauksen juuri nyt. Hankkeen tavoitteet: Kyseessä on tutkimus-, koulutus- ja kehittämishanke, jossa pääpaino on koulutuksella. Hankkeen tavoitteena on auttaa työyhteisöjä parantamaan olemassa olevia toimintamallejaan ja ammentamaan uutta osaamista henkilöjohtamiseen, esimiestyöhön ja ikääntymisen tuomien haasteiden kohtaamiseen.

12 Hankkeen toimenpiteet: Tarkempi kartoitus yrityskohtaisten tarpeiden tunnistamiseksi, valmennusten priorisoimiseksi ja valmennusten toteuttamiseksi. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan työhyvinvointiportaali, johon kootaan parhaat käytännöt terveen työyhteisön luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Hankkeen koulutukset toteutetaan teemoittain (projektijohtaminen, projektisuunnittelu, esimies-alaistaidot, hyvä työyhteisö, paukkuja ikääntyville, itsevarmuus ja stressinhallinta). Tämä luettelo on suuntaa antava ja sen tarkoituksena on kuvata koulutuksen painopistealueita. Hankkeen tulokset: Työhyvinvointiportaali, uudet toimintamallit ikääntyvien ihmisten huomioimisessa työyhteisössä, jaksamisongelmista johtuvien ennenaikaisten eläkkeelle siirtymisen ja sairauspoissaolojen vähentäminen ja uusia taitoja kohdata muutostilanteita ennakoiden ja hallitusti. Työyhteisöjen parempi ilmapiiri, joka edesauttaa jaksamista ja samalla parantaa tuottavuutta. Hankkeen lopussa toteutetaan tutkimus, jolla arvioidaan saavutettuja tuloksia. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna DiMeKe -> kuvaus yliopiston osuudessa. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna Valoa - >kuvaus yliopiston osuudessa, ei haeta rahoitusta Oulun kaupungilta.

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot