Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen"

Transkriptio

1 Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Nimi: LYKKY- Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, TE-keskus, päätös tullut Hankkeen rahoitussuunnitelma Yhteensä ESR ja valtio Oamk Oulun kaupunki Centria Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus, laskennallinen Yhteensä B., Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen sekä liiketoimintaa tukevien palveluiden kehittäminen ja alueen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteet: Hankkeessa tuetaan hoiva- ja hyvinvointialan palveluyrittäjyyden syntymistä alueelle. Tarkoituksena on levittää sosiaalisen ja yhteiskuntavastuullisen yrittäjyyden osaamista hyvinvointiyrityksiin ja hyvinvointialan palveluita tuottaviin kolmannen sektorin organisaatioihin. Tavoitteena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa hyvinvointiyrittäjyyden koulutuksen malli, jonka lisäarvona ovat joustavuus, monimuotoisuus, pienten yritysten yhteistoiminnan rakentaminen, ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja sosiaaliset innovaatiot etenkin sosiaaliseen yritystoimintaan ja työllistämiseen liittyen. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä olevien ammattikorkeakoulujen yrittäjyysopintoja lisäämällä hyvinvointiyrittäjyyden ja sosiaalisen yrittäjyyden substanssiosaamista. Kohderyhmänä ovat hyvinvointiyrittäjiksi aikovat yrittäjät ja kolmannen sektorin hyvinvointipalveluita tuottavat organisaatiot sekä opetushenkilöstö. Hankkeessa järjestetään hyvinvointiyrittäjyyskoulutusta, joihin osallistuu yhteensä noin 70 henkilöä. Tavoitteena on kehittää hyvinvointiyrittäjyyden koulutuksen malli, jossa korostuu sosiaalinen yrittäjyys. Hanke luo edellytyksiä hoiva- ja hyvinvointiyritysten perustamiselle ja hyvinvointipalveluiden satavuudelle. Tavoitteena on nostaa yritysten, yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden, yrittäjyyttä edistävän opetushenkilöstön ja päättäjien liiketoimintaan ja sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvää osaamistasoa. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan alueella ja erityiset painopistealueet ovat Oulun seutu ja Oulu Eteläinen. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuodelle Vuodelle Vuodelle

2 Nimi: PAIKO - Painettavan elektroniikan koulutushanke Oamk, Tekniikan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, toimintalinja 3, Oulun läänihallitus, hakemus etenee myönteisenä Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamk rahoitus Yhteensä Liittyy innovatiivinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö painopistealueeseen. Hanke on osa Oulun painettavan elektroniikan hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Tässä projektissa hankitaan InkJet- tekniikkaan perustuvan painettavan elektroniikan tuottamisosaamista. OAMK:n hankkima osaaminen on osa Oulun alueen painettavan elektroniikan hanketta, jossa Oulun ammattikorkeakoulun rooli on siirtää tutkimustuloksia teollisuuden käyttöön sekä mahdollistaa painettavan elektroniikan ottaminen koulutusohjelmaan. Projektin tuloksena Oulun seudun ammattikorkeakoululla on tarvittava osaaminen painettavan elektroniikan demojen ja yksinkertaisten protojen suunnittelemiseksi ja tuottamiseksi InkJet - menetelmällä. Saadun tietotaidon pohjalta voidaan toteuttaa koulutusta alalle suuntautuville opiskelijoille jaerikoistumisopintoja työelämässä jo oleville insinööreille. Opetus- ja laboratoriohenkilöstö voi osallistua erillisten yrityslähtöisten projektien kautta osaamisen siirtämiseen yrityksille. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä Vuodelle Vuodelle

3 Nimi: EkoPelletti T&K / Ekotehokkaan pellettituotannon ja teknologian kehittäminen erityisesti hajautettuun pellettituotantoon OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-alan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: Maaseuturahasto, Toimintalinja 1, hakemus etenee myönteisenä Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä MR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Muu kunta rahoitus (OAMK:n hankeraha) Yksityinen rahoitus Yhteensä Tässä hankkeessa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiaa 2015 metsäperäisen raaka-aineen kuivauksen ja pelletöinnin kehittämiseksi. Hanke edistää uusiutuvan energian tuotannon monipuolistamista tutkimalla pelletöintiin soveltuvia materiaaleja, pellettien tuotantotekniikkaa ja pellettituotannon hajautusasteeseen liittyviä vaihtoehtoja. Erityisenä painoalueena on hajautetun pellettituotannon kehittäminen keskitetyn tuotannon rinnalle, millä katsotaan olevan voimakkaasti työllistävä vaikutus. Hankkeella vastataan Oulun innovaatiostrategian painopistealueen Toimivat ja tehokkaat innovaatiojärjestelmät ja prosessit seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: Toimenpidekokonaisuus A. Kansainvälisen huippuosaamisen kehittämisen ja osaamisen hyödyntämisen ohjelma, jonka yleisenä tavoitteena on kehittää Oulusta kansainvälinen, huipputason koulutuskaupunki. Tavoitteena on rakentaa huippututkimusyksikköjä, lisätä kansainvälisiä opetusohjelmia ulkomaalaisille ja tuotteistamiseen tähtäävää, soveltavaa tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Hanke sisältää monialaista tutkimusyhteistyötä, jolla tavoitellaan tuotteistamiseen johtavaa soveltavaa tutkimusta yhdessä yritysten kanssa. Tieto siirretään myös suoraan korkeakoulujen opetukseen. Toimenpidekokonaisuus E. Innovatiiviset kokeilut, jonka tavoitteena on käynnistää Oulun seudulla uudenlaisia, kansallisia kokeiluja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Hankkeessa tuotetaan tietoa innovatiivisten pellettiliiketoiminnan mallien edistämiseksi kaikilla tasoilla. Suomen pellettituotannosta valtaosa menee vientiin, joten uusien raaka-aineiden käyttöönotto ja laadun parantaminen edistävät myös pellettiliiketoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Projektin tavoitteena on tutkia ja edistää teollisuuden sivuvirtojen ja laadultaan huonomman / kosteamman biomassan soveltuvuutta ja ekotehokasta hyödyntämistä pellettien valmistuksessa, niiden sideaineena sekä pellettilaitteiston voiteluaineena. Samalla etsitään ratkaisuja pelletin koossapysymisongelmiin, ja edistetään pellettiteknologian kehittämistä. Tavoitteena on myös tutkia eri pelletöinnin materiaalivaihtoehtojen tuotantoedellytyksiä selvittämällä niihin liittyvät logistiset ja tuotantotekniset näkökulmat, pelletöinnin ja kuivauksen energiatehokkuus ja erilaisia pellettituotannon liiketoimintamalleja. Perimmäisenä tavoitteena on työllistämisvaikutusten lisäksi edistää ympäristöystävällisen pellettituotannon määrän tuntuvaa lisäämistä sekä pelletin kilpailukykyä energiatuotannon varteenotettavana tulevaisuuden vaihtoehtona.

4 Tämä tutkimus- ja tuotekehitysprojekti on osa laajaa pohjoisten bioenergioiden hyödyntämiseen tähtäävää hankekokonaisuutta. Hanke toteutetaan Oamkin luonnonvara-alan yksikön ja Oulun yliopiston kemian laitoksen ja kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorion yhteistyönä seuraavalla työnjaolla: - Oulun yliopiston kemian laitos: side- ja lisäainetutkimus, teollisuuden sivuvirtojen ja uusioraaka-aineiden ja aikaisempaa huonompilaatuisten biomassojen hyödyntäminen, biohajoavuustutkimus sekä kuivatusprosessin optimointi ja mallintaminen. - Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio: sidostumisen perusmekanismien selvitys. Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö: pelletöintiprosessin taloudellinen tarkastelu - potentiaalisten pelletöinnin raaka-aineiden kartoitus, GIS -pohjainen työkalun rakentaminen raakaainehuollon suunnittelua ja hallintaa varten, pellettituotannon liiketoimintamallien laadinta eri kokoluokissa ja erilaisilla raaka-aineyhdistelmillä. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Oamkin luonnonvara-alan yksikkö. Yksityisrahoitusta haetaan ainakin seuraavilta yrityksiltä: Insinööritoimisto Enfin Oy (kuivaustekniikka), Kortteen konepaja (pelletöintilaitteet), Kotirannan vihannesjaloste, Vapo Oy. Rinnakkaishankkeessa, EkoPelletti -Tutkimusympäristö, hankintaan laitteisto tässä hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä varten. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuodelle Vuodelle Vuodelle

5 Nimi: EkoPelletti Tutkimusympäristö (investointiosa) OSEKK, Oamk/Luonnonvara-alan yksikkö Toteutusaika: (12 kk.) Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen, päätös tulossa viikolla 25 Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä EAKR ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Muu kunta rahoitus (OAMK:n hankraha) Yhteensä Hankkeessa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiaa 2015 metsäperäisen raaka-aineen kuivauksen ja pelletöinnin kehittämiseksi. Hanke mahdollistaa pelletöintiin soveltuvien materiaalien ja pellettien tuotantotekniikan tutkimisen Oulussa. Metsäpohjaisen bioraaka-aineen hyödyntämistä pelletöinnissä rajoittavat tällä hetkellä kuivaustekniikkaan liittyvät ongelmat. Samoin itse pelletöintiprosessi vaatii kehittämistä ja optimointia. Jos raaka-aineen kuivaukseen ja pelletin laatuun liittyvät ongelmat saataisiin ratkaistua, voitaisiin olennaisesti laajentaa pelletöinnin raaka-ainepohjaa ja täten lisätä metsä- ja peltobiomassojen hyödyntämisastetta. Hankkeella vastataan Oulun innovaatiostrategian painopistealueen Toimivat ja tehokkaat innovaatiojärjestelmät ja prosessit seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: Toimenpidekokonaisuus A. Kansainvälisen huippuosaamisen kehittämisen ja osaamisen hyödyntämisen ohjelma, jonka yleisenä tavoitteena on kehittää Oulusta kansainvälinen, huipputason koulutuskaupunki. Tavoitteena on rakentaa huippututkimusyksikköjä, lisätä kansainvälisiä opetusohjelmia ulkomaalaisille ja tuotteistamiseen tähtäävää, soveltavaa tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Hanke aktivoi monialaista tutkimusyhteistyötä, jolla tavoitellaan tuotteistamiseen johtavaa soveltavaa tutkimusta yhdessä yritysten kanssa. Toimenpidekokonaisuus E. Innovatiiviset kokeilut, jonka tavoitteena on käynnistää Oulun seudulla uudenlaisia, kansallisia kokeiluja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Suomen pellettituotannosta valtaosa menee vientiin, joten uusien raaka-aineiden käyttöönotto ja laadun parantaminen edistävät myös pellettiliiketoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Hanke toteutetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sekä Oulun yliopiston kemian laitoksen ja kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorion yhteistyönä. Hankkeessa rakennetaan tutkimusympäristö ekotehokkaan pellettiteknologian kehittämiseksi. Tämä koostuu laboratoriokokoluokan pienpelletöintilaitteiston suunnittelusta ja rakentamisesta sekä suuremman liikuteltavan pilot kokoluokan laitteiston hankinnasta ja modifioimisesta. Lisäksi hankkeesta rahoitetaan osuus pommikalorimetrin hankinnasta. Näillä toimenpiteillä luodaan tähän saakka maakunnasta puuttuneet edellytykset kehittää pohjois-suomalaista pellettiteknologian osaamista ja siten edistetään uusien pellettialan yritysten syntymistä

6 Rinnakkaishankkeessa, EkoPelletti - T&K, toteutetaan tässä investointihankkeessa hankittavilla laitteistoilla tehtäviä toimenpiteitä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Nimi: PAIKE - Painettavan elektroniikan kehitysympäristö Oamk, Tekniikan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, ns. vanhan kauden rahoitus TEM:stä, päätös tullut ja hanke toteutettu Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus OUKA rahoitus Oamk rahoitus Yhteensä Liittyy innovatiivinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö ja hanke liittyy Oulun alueen painettavan elektroniikan kehitysympäristöön. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Nykyinen elektroniikan valmistus on siirtynyt suurelta osin pois Suomesta. Oulun alueella on kuitenkin vahva tutkimuksellinen ja tuotekehitysosaaminen elektroniikassa. Uusien teknologioiden tulon myötä tarvitaan myös tuotekehityksessä uutta osaamista. Alueen eräs tärkeä kilpailutekijä on ollut vahva tuotannollinen osaaminen tuotesuunnittelun lähtökohtana. Ilman uuden tuotantoteknologian osaamista vaarana on, että tuotekehitys siirtyy sinne missä on tarjolla tarvittavat tuotantoympäristöt. Paitsi tuotekehityksen tukemiseksi, voi painettava elektroniikka tarjona myös uuden tyyppisen tuotannon mahdollisuuden alueelle. Projektin tuloksena Oulun seudun ammattikorkeakoululla on tarvittava osaaminen ja kehitysympäristö painettavan elektroniikan demojen ja yksinkertaisten protojen suunnittelemiseksi ja tuottamiseksi InkJet - menetelmällä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla vuonna 2009.

7 Hankkeen nimi: Reflektometri Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR/TEKES, EAKR -tutkimusrahoitus, päätös Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä % EAKR, valtio ,00 Ouka rahoitus ,00 Oamk rahoitus ,00 Yhteensä ,00 Hankkeen taustalla on korvatulehdusten diagnosointiin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö, jonka tavoitteena on parantaa tulehdusdiagnostiikkaa sekä mittalaitteiden käytettävyyttä. Kehitystyön kohteena oleva prototyyppi on kehitetty Oulun seudun ammattikorkeakoulussa toimivassa Hyvinvointiteknologian T&K keskuksessa (HYTKE) vuonna 2008 ja laitteesta on jätetty patenttihakemus Alustavien tutkimustulosten mukaan laite toimii odotetulla tavalla, mutta sen luotettavuuden arviointiin tarvitaan laajempaa tutkimusaineistoa sekä mittausten analysointiin liittyvää kehitystyötä. Hanke tukee osaltaan Oulun Innovaatiostrategian painopistealuetta 3) innovatiivinen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Innovatiivisen kokeilun myötä saadaan tietoa laitteen ja analysointialgoritmien toimivuudesta laajalla potilasaineistolla mitattaessa sekä sen mahdollisuuksista kaupalliseen hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteet: 1. Suunnitella ja toteuttaa prototyypistä mittalaitteita laajempaa tutkimusta varten. Työ sisältää elektroniikkasuunnittelua, komponenttien valitsemista, mekaniikkasuunnittelua sekä mittalaitteen integrointityötä. 2. Hankkeessa kehitetään järjestelmään liittyvä internet-pohjainen analysointiserveri. Työ sisältää tietoliikennerajapintojen rakentamisen sekä serverille tulevan analysointiohjelmiston perustoteutuksen ja käyttöliittymän suunnittelun. 3. Teknologisen kehitystyön tuloksena kerätään järjestelmän avulla laaja mittausaineisto ja kehitetään tarkat analysointialgoritmit sekä testataan kehitetyn analysointialgoritmin luotettavuus. 4. Hankkeen aikana selvitetään järjestelmän optimaalisin kaupallistamistapa. Hankkeen toimenpiteet: 1. Prototyyppien rakentaminen ja serveriratkaisun rakentaminen 2. Tutkimustyön tekeminen 3. Kaupallistamisen selvittäminen Tulokset: 1.Teknologisen kehitystyön tuloksena syntyy arvioilta 5-10 kpl:tta lopullisessa muodossaan olevia mittalaitteita sekä analysointiserveri analysointialgoritmeineen. Tämä muodostaa mittausjärjestelmäkokonaisuuden, jota voidaan hyödyntää korvatulehdusten diagnosoinnissa. 2. Tutkimustyön tulokset julkaistaan alan konferensseissa ja tieteellisissä lehdissä. 3. Kaupallinen selvitys tuottaa toimintasuunnitelman kehitetyn järjestelmän kaupallistamisesta. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä Vuodelle Vuodelle

8 Nimi: Paikkatiedon innovaatioverkoston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-alan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR TL 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen, päätös tullut Hankkeen rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, Ouka Oamkin hankerahoitus Muu kuntarahoitus Yhteensä Paikkatiedon sovellusalueet ovat lähes rajattomat. Paikkatietomenetelmiä käytetään kaikilla niillä yksityisillä ja julkisilla toimialoilla, joissa sijaintitieto on tarpeellinen. Paikkatiedon ja siihen liittyvien menetelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään mm. suunnittelun apuvälineenä, tuotannon ja toimintojen ohjauksessa sekä toimenpiteiden vaikutusten ennakoinnissa. Hankkeen pohjana on vahvistuva ja tiivistyvä korkeakoulujen keskinäinen yhteistyö Pohjois-Suomessa. Hankkeella kootaan yhteen alueen paikkatieto-osaamisen asiantuntijat ja kehittäjät tavoitteena vastata korkeakoulujen asettamiin yhteistyötavoitteisiin niin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kuin myös alueellisessa kehittämisessä. Hankkeella on useita liittymäkohtia Oulu inspiroi innovaatiostrategiaan Hanke toteuttaa painopistealueen 4 (Innovatiivinen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö) toimenpidekokonaisuutta A (Uusien toimintaympäristöjen kehitysohjelma). Painopistealueesta 3 (Innovaatiojärjestelmät ja -prosessit) hanke toteuttaa toimenpidekokonaisuuksia A (Kansainvälisen huippuosaamisen kehittämisen ja osaamisen hyödyntämisen ohjelma) ja C (Xpolis innovaatioympäristön uudistajana). Hankkeen on todettu olevan Oulun innovaatiostrategian mukainen. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: Hankkeen toiminnalla syvennetään paikkatietoon ja paikkaperustaisiin järjestelmiin liittyvää osaamista Pohjois-Pohjanmaan laajuisesti. Tavoitteena on luoda Oulun yliopistossa, Oamkissa ja Oulun Eteläisen alueen organisaatioissa työskentelevien tutkijoiden välille jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuva kehittämisverkosto. Hankkeessa käynnistetään innovatiivinen kehittämistoiminta paikkatietoa hyödyntävien sovellusten ja työkalujen kehittämiseksi yritysten ja julkishallinnon käyttöön. Saavutetut tulokset levitetään hankkeen kautta kohdealueen toimijoille. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa yhdistetään maantieteen, luonnonvara-alan, mobiilijärjestelmien sovelluskehityksen sekä käytettävyyden osaaminen. Yhteistoimintaa tehdään myös alueellisten kehittämiskeskusten, alueen yritysten sekä julkisten tahojen kanssa. Tutkijaryhmän tueksi muodostetaan ns. asiantuntijatukiryhmät, jotka tarjoavat hankkeessa toteutettaviin kehittämistehtäviin substanssiosaamista. Hankkeessa käynnistetään innovatiivinen kehittämistoiminta, jonka tarkoituksena on tutkia uusien paikkatietoa hyödyntävien sovellusten, palvelujen ja menetelmien kehittämistä. Toiminta käynnistetään seuraavilla kehityshankkeilla: Paikkaperustaisten järjestelmien innovointialusta, Käyttöliittymät ja vuorovaikutteisuus, Julkiset paikkatietopalvelut, GIS-analyysiväline palveluiden saavutettavuuden optimointiin sekä Menetelmä luotettavan paikkatiedon tuottamiseksi mittausdatasta täsmäviljelyn ja sen vesistövaikutusten arvioimista varten. Projektissa kehitettävät sovellukset, työkalut, palvelut ja menetelmät jäävät pysyviksi työvälineiksi niitä hyödyntäville yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Projektin toteuttajatahojen henkilökunnan osaamisen kasvu jää pysyväksi vaikutukseksi hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa investoidaan laserkeilauslait-

9 teistoon, jota hyödynnetään tutkimuksessa projektin päätyttyäkin. Laitteiston käyttöönoton lisäksi hankkeessa luodaan julkinen palvelu, jonka avulla laitteistolla tuotettua aineistoa saadaan hyödynnettäväksi eri toimijoiden käyttöön. Tiiviiseen vuorovaikutukseen perustavan tutkijaryhmän toimintatapa juurrutetaan pysyväksi toimintamalliksi. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuodelle Vuodelle Vuodelle Vuodelle Hankkeen nimi: Matalan sisäkuormitteisen järven kunnostaminen - Pyykösjärven tapaustutkimus (PyyVesi) Hakija/toteuttaja: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö Hankkeen toteutusaika: (35 kuukautta) Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, ympäristökeskus Hankkeen rahoitussuunnitelma ä Yhteensä EAKR ja valtion rahoitus Kuntarahoitus, Ouka Yhteensä Oulun kaupungin koillislaidalla sijaitsevat Pyykös- ja Kuivasjärvi ovat rehevöityneitä matalia järviä, joissa on toistuvasti esiintynyt leväkukintoja kesällä ja happikatoa talvella. Järvien tilaa on seurattu vuosia ja ongelmien ehkäisemiseksi järviä on hapetettu useana talvena sekä niitetty kesäisin. Molempien järvien ympärillä on runsaasti asutusta, joten niiden virkistyksellinen arvo on erittäin suuri ja käyttö vilkasta. Järvillä on harjoitettu perinteisesti virkistyskalastusta sekä uitu. Järvien tilan heikkenemisestä johtuvat tekijät kuten happikadot, leväkukinnot sekä veden ajoittainen huono hygieeninen laatu ovat viime vuosina vähentäneet niiden virkistyksellistä arvoa. Hankkeen tavoitteet: Tämän hankkeen tavoitteena on määrittää järven (Pyykösjärvi tapaustutkimuskohteena) sisäisen kuormituksen syntymekanismeja ja vaikutusprosesseja sekä kehittää sisäisen kuormituksen mittausmenetelmiä. Tutkimuksessa hankitaan Oulun kaupungin päättäjille ym. asianosaisille tietoa kunnostusmenetelmän (mm. lisävesien johtaminen) tehokkuudesta järven sisäisen kuormituksen pienentäjänä ja siten koko järven tilan parantajana. Tutkimuksen tavoitteena on myös tukea erilaisten toimenpidevaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen vertailua sekä kustannustehokkaiden ja sosiaalisesti hyväksyttävien toimenpiteiden määrittämistä. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset:

10 Hanke jakautuu seuraaviin kolmeen osatehtävään: 1) Matalan järven sisäisen kuormituksen arviointi- ja mittausmenetelmien testaaminen (Oamk, SYKE), 2)Lisäveden johtamisen vaikutukset matalan sisäkuormitteisen järven veden laatuun ja ekologiaan (Oamk, SYKE), 3) Pyykösjärven kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutusten ja jatkotoimien tarpeen arviointi (Oamk, SYKE). Keskeiset tulokset ovat: tarkentunut arvio valittujen kunnostusmenetelmien vaikutuksista Pyykösjärven sisäiseen kuormitukseen ja sitä kautta järven ekologisiin tekijöihin ja rehevyyteen arvio mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä Pyykösjärven tilatavoitteiden saavuttamiseksi Tuloksia voivat hyödyntää mm. Oulun kaupungin ja muiden kuntien päättäjät ja ympäristöviranomaiset. Lisäksi hanke tuottaa merkittävää lisätietoa Pyykösjärveä käyttäville kaupunkilaisille. Hankkeen tärkeimmät hyödyt paikallisesti ovat: - saadaan tietoa valittujen kunnostusmenetelmien (hapetus ja lisävesien johtaminen) vaikutuksista Pyykösjärven sisäiseen kuormitukseen ja koko järven tilaan - saadaan jatkuvaa mittaustietoa Pyykösjärven veden laadusta ja sen muutoksista - voidaan arvioida valittujen kunnostusmenetelmien riittävyyttä Pyykösjärven tilatavoitteiden saavuttamiseksi - voidaan tukea erilaisten toimenpidevaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen vertailua sekä kustannustehokkaiden ja sosiaalisesti hyväksyttävien toimenpiteiden määrittämistä, jos tilatavoitteita ei saavuteta jo valituilla toimenpiteillä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti vesienhoidon suunnittelussa, ja niiden avulla voidaan parantaa vesienhoidon kustannustehokkuutta. Tuloksia voivat hyödyntää alueelliset ympäristökeskukset vesipuitedirektiivin mukaisessa vesienhoitoalueiden hoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien laatimisessa. Samoin hyötyvät tahot, jotka rahoittavat vesiensuojelutoimenpiteitä, kun menetelmät valitaan kustannustehokkaammin. Toteuttajaosapuolissa ja ohjausryhmässä on useita tahoja, jotka voivat toiminnassaan suoraan hyödyntää hankkeen tuloksia. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna

11 Hankkeen nimi: Voimaa ossaamisesta Hakija/toteuttaja: Oamk, täydennyskoulutus Hankkeen toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: Pohjois-Suomen suuralueosio ESR- ohjelma, Toimintalinja 1, Pohjois- Pohjanmaan TE-keskus Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtio Kuntarahoitus, Ouka Oamkin rahoitus Muu rahoitus Yksityinen Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta: Hankkeen idea perustuu tämän hetken kiputiloihin, joita eri yrityksistä on välittynyt suoraan tapaamisissamme sekä julkisen median kautta. Toimintakulttuurin nopea muutostahti, taloudellinen taantuma, toiminnan kansainvälistyminen, kvartaalijaksotukseen perustuva toiminta, työtehtävien suorittamisen edellyttämä osaaminen sekä henkilöstön ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet aiheuttavat monissa työyhteisössä ongelmia. Yhteisinä tekijöinä nousi esille viisi työyhteisöön liittyvää kipupistettä, jotka ovat: johtaminen, viestintä, jatkuva muutoksen hallinta ja muutokseen varautuminen (erityisesti ikääntyvien henkilöiden huomioiminen), työn ja projektien suunnittelu ja henkilöstön jaksaminen. Projektin ydintavoite on kipupisteiden aiheuttamien negatiivisten seuraamusten vähentäminen. Koko hankkeen tarvelähtöisyys perustuu suurelta osin alueemme yritysten edustajilta saamaamme informaatioon. Monista yrityksistä puuttuvat prosessit ja käytännöt ongelmien havaitsemiseksi ja toimintamallit korjaavien toimenpiteiden varalle. Esimerkiksi jaksamiseen liittyvät asiat on nostettu esille valtakunnallisesti Masto-projektin nimissä. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut mainitun hankkeen vähentämään masennuksesta johtuvaa työkyvyttömyyttä. Joukko alueemme ICT-yrityksiä on tuonut yhteisissä keskusteluissamme julki asioita liittyen edellä esitettyjen kipupisteiden torjumiseen. Samassa yhteydessä on tullut esille esimiesten puutteellinen tieto ja kokemus kohdata tällaisia ongelmia työyhteisössään. Taloudellisen taantuman ja yleisen epävarmuuden lisääntyessä ongelmat, joihin hankkeessa paneudutaan koskevat suurinta osaa työyhteisöjä ja näkemyksemme mukaan tarve löytää tilanteelle lievitystä, alueellamme on suuri. Kaikki yritykset, joilta hankkeen sisällöstä on kysytty, ovat todenneet tällaiselle koulutukselle olevan sosiaalisen tilauksen juuri nyt. Hankkeen tavoitteet: Kyseessä on tutkimus-, koulutus- ja kehittämishanke, jossa pääpaino on koulutuksella. Hankkeen tavoitteena on auttaa työyhteisöjä parantamaan olemassa olevia toimintamallejaan ja ammentamaan uutta osaamista henkilöjohtamiseen, esimiestyöhön ja ikääntymisen tuomien haasteiden kohtaamiseen.

12 Hankkeen toimenpiteet: Tarkempi kartoitus yrityskohtaisten tarpeiden tunnistamiseksi, valmennusten priorisoimiseksi ja valmennusten toteuttamiseksi. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan työhyvinvointiportaali, johon kootaan parhaat käytännöt terveen työyhteisön luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Hankkeen koulutukset toteutetaan teemoittain (projektijohtaminen, projektisuunnittelu, esimies-alaistaidot, hyvä työyhteisö, paukkuja ikääntyville, itsevarmuus ja stressinhallinta). Tämä luettelo on suuntaa antava ja sen tarkoituksena on kuvata koulutuksen painopistealueita. Hankkeen tulokset: Työhyvinvointiportaali, uudet toimintamallit ikääntyvien ihmisten huomioimisessa työyhteisössä, jaksamisongelmista johtuvien ennenaikaisten eläkkeelle siirtymisen ja sairauspoissaolojen vähentäminen ja uusia taitoja kohdata muutostilanteita ennakoiden ja hallitusti. Työyhteisöjen parempi ilmapiiri, joka edesauttaa jaksamista ja samalla parantaa tuottavuutta. Hankkeen lopussa toteutetaan tutkimus, jolla arvioidaan saavutettuja tuloksia. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna DiMeKe -> kuvaus yliopiston osuudessa. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna Valoa - >kuvaus yliopiston osuudessa, ei haeta rahoitusta Oulun kaupungilta.

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015 Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 T3K mean Tuotteita, Tehokkuutta, Tuottavuutta ja Kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla 2 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet

Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet Onko Sinulla on kehittämisidea, joka koskee ihmisiä tai yrityksiä Länsi-Suomessa yli maakuntarajojen? Tavoitteenamme on jalostaa Sinun ja

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitus

Strategisen tutkimuksen rahoitus Strategisen tutkimuksen rahoitus HENVI-LUKE-verkottumistilaisuus 26.1.2015 Tiina Petänen 1 Mitä on strateginen tutkimus? Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena

Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena Teknologia tukemassa ikääntyneiden kotona asumista seminaari Tampere, Kuuselan seniorikeskus 12.4.2011

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan. Sanna Putila 10.11.11

Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan. Sanna Putila 10.11.11 Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan Sanna Putila 10.11.11 Haussa tulevaisuuden osaajia, oikeanlaista osaamista, kumppaneita (tutkimus)yhteistyöhön Haussa tulevaisuuden työnantajia, oikeanlaista osaamista,

Lisätiedot