PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla"

Transkriptio

1 PERUSTAMISTUKI Perustamistuki yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla Janakkala Kari Palvaila, Rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu

2 Esityksen sisältö Oikeusperusta Liiketoimintasuunnitelma Toimenpidesuunnitelma Esimerkkejä Valintakriteerit Perustamistuen myöntämisen arviointi Perustamistuki Perustamistuki toimivan yrityksen tukeminen Starttiraha

3 Yrityksen perustamistuki muun kuin maataloustoiminnan aloittamiseksi Jos tuki on hyvin kohdennettua, oikeasuhteista ja rajoitettu ylimääräisiin netto kustannuksiin, sen kielteiset vaikutukset lieventyvät ja riski, että tuki vääristää kohtuuttomasti kilpailua, on rajallisempi (2014/C 204/01, kohta 110) Maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukea pidetään oikeasuhteisena, jos tuen määrä tuensaajaa kohden rajoittuu vähimmäismäärään, joka tarvitaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (2014/C 204/01, kohta 81) Oikeasuhteisuuden perusteen katsotaan täyttyvän, jos tukikelpoiset kustannukset lasketaan oikein ja näiden suuntaviivojen II osassa vahvistettuja tuen enimmäisintensiteettejä tai tuen enimmäismääriä noudatetaan 2014/C 204/01, kohta 84)

4 Yrityksen perustamistuki muun kuin maataloustoiminnan aloittamiseksi Tuki kelpoiset kustannukset on osoitettava asiakirjoilla, joiden olisi oltava selkeitä, eriteltyjä ja ajantasaisia Tuen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen. Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen on aloitettava yhdeksän kuukauden kuluessa tuen myöntämispäätöksen päivämäärästä Tuki-intensiteettien ja tukikelpoisten kustannusten olisi kuitenkin oltava myös unionin yleisten valtiontukiperiaatteiden ja horisontaalisten valtiontukisääntöjen mukaisia (N:o 702/2014, kohta 64)

5 Erityisesti seuraavien edellytysten on täytyttävä: ((2013/C 209/01), kohta 109) a) tuki on määritettävä suhteessa ennalta määriteltyihin tukikelpoisiin kustannuksiin, jotka liittyvät kokonaisuudessaan ongelmiin, jotka tuella on tarkoitus ratkaista, kuten jäsenvaltio on osoittanut; b) tuki on rajattava tiettyyn osuuteen näistä etukäteen määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, eikä se saa ylittää kyseisiä kustannuksia; c) tuensaajakohtaisen tukimäärän on oltava oikeassa suhteessa kunkin tuensaajan todellisuudessa kohtaamiin ongelmiin.

6 PERUSTAMISTUKI MAASEUTUALUEILLE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN MUKAAN!! - Uudelle yrittäjälle, yrityksen perustamiseen - Maatilalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen - Yrityksen perustamistuen olisi katettava vain yritystoiminnan alkuvaiheet, eikä se saisi muuttua toimintatueksi.

7 Liiketoimintasuunnitelmassa on kuvattava vähintään seuraavia: a) tuenhakijan taloudellinen lähtötilanne; b) tuensaajan uusien toimintojen kehittämisen välietapit ja tavoitteet; c) yksityiskohtaiset tiedot tuensaajan toimintojen kehittämiseksi tarvittavista toimista, kuten investoinneista, koulutuksesta, neuvonnasta tai muista toimista. LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN MUKAAN!!

8 Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää Toiminta-ajatus, liikeidea, tavoitteet ja toimet - i) tukea hakevan henkilön tai mikro- tai pienyrityksen taloudellinen lähtötilanne; - ii) henkilön, tilan tai mikro- tai pienyrityksen uusien toimintojen kehittämisen välietapit ja tavoitteet; - iii) yksityiskohtaiset tiedot henkilön, tilan tai mikro- tai pienyrityksen toimintojen kehittämiseksi tarvittavista toimista, kuten investoinneista, koulutuksesta tai neuvonnasta.

9 LTS:n/toimenpidesuunnitelman tulee sisältää alatoimenpiteessä 6.2 Hakijan perustiedot, yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä yrityksessä Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne Tavoitteet ja toimet, suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi (uusien toimintojen kehittämisen välietapit ja tavoitteet) Yksityiskohtaiset tiedot toimintojen kehittämiseksi tarvittavista toimista, kuten investoinneista, koulutuksesta tai neuvonnasta - Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma - Suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot

10 Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: (Vna 11 ) Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne - tulos- ja rahoitussuunnitelma T2, T4 Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä Perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat Toteutettavien toimenpiteiden toteutumisen taikataulu Toteutettavien toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä työllisyysvaikutukset Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot

11 Toimenpidesuunnitelmassa tulee esittää: Toimenpiteiden järjestys ja toteuttamisen aikataulu Tiedot suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen saadusta tai haetusta muusta julkisesta rahoituksesta Kokonaiskustannusarvio

12 Toimenpidesuunnitelma Toimenpidesuunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet =moduulit (paketit), joilla on määritelty järjestys toteuttamisen aikataulu ja kustannusarvio - selkeä sisältö - määritelty kesto yli euron kokonaiskustannukseen yltävä nimellisarvo (hintalappu, tarjous) Tukipäätöstä ei voida muuttaa muilta osin kuin toteuttamisajan osalta!

13 Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut - liiketoimintavalmennus, koko perustamisprosessin ajan - markkinointisuunnitelma - laatujärjestelmän laatiminen - vientiselvitys Tuotekehityshanke - kokeilut, pilotointi, asiantuntijapalvelut

14 INVESTOINTITUKI UUSI YRITYS sparrataan kolme vuotta PERUSTAMISTUKI YRITTÄJÄKOULUTUS (avoimia koulutushankkeita, ei valtion tukea) yritystoimintaa suunnittelevat LTS

15 Esimerkki toimenpiteistä sparraus 3 pv/vuosi markkinointisuunnitelma vientiselvitys TKI-hanke koemarkkinointi tuotantopilotti laatujärjestelmä LTS Yritys käynnistyy investointi tuotanto käynnistyy hakemus 1. maksuerä 2. maksuerä 3. maksuerä myöntö + 12 kk + 24 kk kk0

16

17 Valintaperusteet ja niiden painotuskertoimet ovat seuraavat: 1) Suunnitellun yrityksen sijainti (15 %) 2) Suunnitellun yrityksen työllistävyys (10 %) 3) Suunnitellun yrityksen toiminnan alue- ja kerrannaisvaikutukset (10 %) 4) Suunnitellun yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinaalue (10 %) 5) Suunnitellun yrityksen toiminnan uutuusarvo (20 %) 6) Suunnitellun yrityksen liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja perusteellisuus (25 %) 7) Lisäpisteet tunnistettavissa olevista erityispiirteistä Kaikkien rahoitettavien hankkeiden on saatava vähintään yksi piste kolmesta aihealueesta joilla on suurin painotuskerroin

18 Perustamistuen myöntämisen arviointi Hakijan yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi Toiminnasta saatavien tulojen olennaisen merkityksen arviointi hakijan toimeentuloon ja jatkuvan kannattavan toiminnan edellytysten arviointi Luvat, rahoitus, maksujärjestelyt ja -ohjelmat Kilpailun vääristymän arviointi toiminta-alueella Itsenäisen yrittäjyyden arviointi /epäitsenäinen yrittäjyys Verojen ja lakisääteisten maksujen laiminlyönnin tai yksityisoikeudellisten maksuhäiriöiden arviointi Perustamistuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuus Työttömyys-, työkyvyttömyys- ja sosiaalietuudet sekä opintotuki

19 Perustamistuki Tukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoimintaan Perustamistukea ei myönnetä omistajan- tai sukupolvenvaihdoksiin eikä pääsääntöisesti myöskään henkilöasiakkaille suunnattavan paikallisen palveluliiketoiminnan perustamiseen ja ainoastaan paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille, joiden tuotteisiin ja palveluihin ei riittävällä tavalla kohdistu ulkopuolista kysyntää tai jotka eivät korvaa alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita. Edellytyksenä on, että aloittava yrittäjä ei ole perustanut uutta yritystä ennen 1 tammikuuta 2014

20 Perustamistuki toimivan yrityksen tukemiseen Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin. (Vna 9 ) - taustalla usein merkittävät alkuinvestoinnit uuteen taloudelliseen toimintaan - samalla tai samankaltaisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kuuluu tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 samaan nelinumerotasoon

21 Starttiraha Aloittavan yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi Starttirahaan liittyvät asiat on kirjattu julkisista työvoimaja yrityspalveluista (916/2012) annetun lain kahdeksanteen lukuun TEM /2262/ /2014 päivitetyllä ohjeella linjataan ym. lain tulkintaa Uudelle, kokoaikaiseksi ryhtyvälle yrittäjälle myönnettävä tuki, pääsääntöisesti 6 kk, suuruus n. 770 /kk (36,08 /pv) Mahdolliset jatkopäätökset, (2 x 6 kk) tehdään aina perustuen suuruisina (32,80 /pvä) X 21,5 =705 e/kk

22

23 Mikä rahoittajaa kiinnostaa? Hankkeen vaikutukset maaseutuvaikutukset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, kestäväkehitys, työllisyys, elinkaarivaikutus, ympäristö, kasvu, hyvinvointi, hyödynnettävyys, kilpailukyky, osaaminen, Rahoituksen vaikuttavuus hankkeen toteutukseen, tavoitteisiin, tuloksiin, toimintatapaan, verkostoitumiseen, resursseihin jne Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena eikä vastikkeettomana palveluna

24 Yhteistyöllä menestystä maaseudulle! Hämeen ELY-keskus on pyrkinyt varmistamaan huolellisesti tämän esityksen sisältämien tietojen oikeellisuuden. Esityksen tiedot perustuvat yhteisön lainsäädäntöön, maaseudun kehittämisen tukemisesta annettuun lakiin 28/2014, maaseudun yritystuesta annettuun Valtioneuvoston asetukseen 80/2015 ja maaseutuohjelma ohjelma-asiakirjaan. Kiitos mielenkiinnosta! Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus - etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi puh Lisätietoja:

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Yleistä maaseudun yritystuesta 1/2 Perustuu maaseudun kehittämistä koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot