KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA"

Transkriptio

1 KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA Marjut Patama Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

2 TIIVISTELMÄ Patama, Marjut. Kuinka perustan nuorisokodin?, -nuorisokodin perustamistoimia, Pieksämäki kevät 2005, 45 s. 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma. sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorisokodin perustamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorisokodin perustamiseen liittyvät vaiheet ja jäsentää ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Työn tarkoituksena oli selvittää nuorisokodin perustamistoimia käytännössä. Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin tekemällä esimerkkinuorisokoti Nuutti Oy:lle liiketoimintasuunnitelma, jonka osana olivat rahoitussuunnitelman ja kannattavuuslaskelman laatiminen. Tekemällä liiketoimintasuunnitelma esimerkkiyritykselle saatiin konkreettista käsitystä nuorisokodin perustamistoimista. Opinnäytetyössä käsitellään nuorisokodin perustamistoimien lisäksi lapsen sijaishuoltoa. Lapsen sijaishuollosta selvitetään avohuollon sijoituksena tehtävä sijoitus, huostaanotto ja erilaiset sijaishuolto muodot. Sijaishuollon sijoituspaikkoina tarkastellaan perhehoitoa ja laitoshoitoa. Opinnäytetyössä perustellaan myös, miksi nuorisokoti tulisi perustaa. Työssä käsitellään nuorisokodin toiminnalle määriteltäviä arvoja ja toiminnan lähtökohtia. Lisäksi opinnäytetyössä kerrotaan yrittäjäksi ryhtymiseen liittyvistä asioista ja osakeyhtiömuotoisen yrityksen perustamisesta. Opinnäytetyö tarkoituksena on antaa nuorisokodin perustamista suunnittelevalle tietoa, kuinka suunnitella yrityksen toimintaa ja rahoitusta, sekä mitä lupia tulee hankkia ennen nuorisokodin toiminnan aloittamista. Nuorisokodin perustamisen suunnitteleminen ei pohjaudu pelkästään sosiaalialalla tehtävään työhön, vaan suurin osa tarvittavasta tiedosta ja taidosta liittyvät yritystalouteen. Asiasanat: sijaishuolto, nuorisokoti, yrittäjyys Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Patama, Marjut. How to Set up a Youth Home? Youth Home establishing affairs. Pieksämäki, Spring 2005, Language: Finnish, 45 pages, 2 appendixes. Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Training Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education; Bachelor of Social Sciences and Parish Youth Work. The Meaning of this thesis was to find out how to set up a youth home. The purpose of this thesis was to clarify youth home establishing affairs in different stages and unite all basic knowledge in one package. The Meaning of this thesis was to clarify establishing work in practice. The creating of this thesis was started by making a business plan to an example youth home called Nuutti Oy. A part of the business plan was to create the financial programme and profitability calculation. Making a business plan to the example enterprise gave a concrete insight about the establishing. This thesis also handles children s placement in different forms of foster care and taking in to care. Placement was family care or care in an institution. This thesis also clarifies why to set up a youth home. This thesis also handles values and the starting points of a youth home. further this thesis tells about how to became an entrepreneur and how to establish a company. The meaning of this thesis is to give knowledge about how to plan a company and it s finance to someone who is thinking about establishing a youth home. The meaning is also to tell what permits the youth home needs before it can start. The planning of a youth home isn t based only on social work but a large amount of knowledge is based on company finances. Keywords: Foster care, youth home, business activity Deposited: Diaconal Polytechnic, Library of Pieksämäki Training Unit

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LAPSEN SIJAISHUOLTO Lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena Huostaanotto Perhehoito Laitoshoito MIKSI PERUSTAA NUORISOKOTI? NUORISOKODIN TOIMINNAN ARVOT Toiminnan lähtökohtana asiakas Kristillisyys osana nuorisokotia YRITTÄJYYS Yrittäjäksi ryhtyminen Nuorisokodin yritysmuoto Yritysmuotona osakeyhtiö NUORISOKODIN PERUSTAMINEN Perustajat Työntekijät Sijoitettavat Ideasta suunnitelmaksi Nuorisokodin toimitilat Lupa menettely Markkinointi ja mainonta NUORISOKODIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liiketoiminatasuunnitelman laatiminen Nuorisokodin rahoitus ESIMERKKI NUORISOKOTI NUUTTI OY Nuorisokoti Nuutti Oy:n liiketoimintasuunnitelma Nuorisokoti Nuutti Oy:n rahoitus Kristillisyyden näkyminen Nuorisokoti Nuutti Oy:n toiminnassa Nuorisokoti Nuutti Oy:n markkinointi POHDINTA JATKOTUTKIMUSAIHEITA... 40

5 LÄHTEET LIITE 1. Nuorisokoti Nuutti Oy:n kannattavuuslaskelma LIITE 2. Nuorisokoti Nuutti Oy:n rahoituslaskelma... 45

6 1. JOHDANTO Opinnäytetyöni Kuinka perustan nuorisokodin? nuorisokodin perustamistoimia keskittyy käsittelemään nuorisokodin perustamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyöni on produktioluontoinen, jonka tuotoksena syntyi nuorisokoti Nuutti Oy:n liiketoimintasuunnitelma. Opinnäytetyöni tekemisen aloitin suunnittelemalla nuorisokoti Nuutti Oy:lle toiminta-ajatuksen ja jäsentelemällä Nuutti Oy:n liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät myös rahoituslaskelma ja kannattavuuslaskelma. Nuorisokoti Nuutti Oy:lle tehdyt rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat ovat opinnäytetyössäni liitteinä. Tekemäni suunnitelman avulla sain selville nuorisokodin perustamiseen liittyvät vaiheet. Opinnäytetyökseni valitsin nuorisokodin perustamiseen liittyviin asioihin perehtymisen, koska olen itse kiinnostunut nuorisokodin perustamisesta. Vuonna 2004 Stakesin tilastotietojen mukaan lastensuojelun tarve kunnissa on lisääntynyt, joten on myös perusteltua että nuorisokoteja tarvitaan entistä enemmän Suomessa. Opinnäytetyöni aihevalintaan vaikutti myös se, ettei kotipaikkakunnallani ole vastaavanlaista yritystä. Opinnäytetyöni tarkoituksena on antaa kokonaisvaltainen kuvaus nuorisokodin perustamiseksi tarvittavista asioista. Työni aluksi halusin selvittää myös prosessia, jonka sosiaalityöntekijät tekevät ennen kuin lapsi saapuu nuorisokodin asiakkaaksi. Tällä prosessilla on merkitystä nuorisokodin toiminnassa, koska avohuollonsijoituksena tehtävä sijoitus tai huostaanotto vaikuttaa aina lapseen. Opinnäytetyössäni perehdyn nuorisokodin perustamiseen ja selvitän lait - ja asetukset, jotka vaikuttavat nuorisokodin toimintaan sekä perustamiseen. Työssäni kerron yrityksen perustamisen vaiheet siinä järjestyksessä, jossa ne on toteutettava, ennen kuin nuorisokoti voi aloittaa toimintansa. Nuorisokodin perustamisen kannalta olennaisia asioita ovat liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja rahoitussuunnitelman tekeminen. Tärkeää on myös valita perustettavalle yritykselle toimipaikka ja toimitilat. Erityistä huomiota nuorisokotia perustettaessa kiinnitetään lääninhallitukselta haettaviin lupiin. Näiden lupien perusteella nuorisokoti voi aloittaa toimintansa.

7 7 Opinnäytetyössäni olen pohtinut, millä tavalla kristillisyys voisi olla osana nuorisokodin arkea, ja millä tavalla kristillisyys voisi näkyä nuorisokodin toiminnassa. Kristillisyyttä olen käsitellyt myös lähtökohtana nuorisokodin toiminnalle, lähimmäisenrakkauden näkökulmasta. Lisäksi olen käsitellyt kristillisyyttä nuorisokotia perustavien henkilöiden näkökulmasta. Tällöin nuorisokodin arvopohjana tulisi olemaan kristillisyys ja tahto auttaa toisia ihmisiä. Opinnäytetyöni toivon antavan lukijalleen käsityksen siitä, mitä kaikkea on tehtävä ennen kuin nuorisokoti voi aloittaa toimintansa. Tarkoituksenani on ollut luoda teos, josta saa selville tärkeimmät asiat nuorisokodin perustamista suunniteltaessa ja löytää yhteistyötahoja, joiden kanssa voi suunnitella omaa yritystään. Opinnäytetyöni toivon antavan miettimisenaiheita, nuorisokodin perustamista suunnittelevalle. 2. LAPSEN SIJAISHUOLTO Lapsen sijaishuollosta puhuttaessa tarkoitetaan jatkuvasti kodin ulkopuolella tapahtuvaa lapsen hoivaa ja huolenpitoa. Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuoliseen sijaishuoltoyksikköön, joko kunnan sosiaalitoimen järjestämänä avohuollon tukitoimena tai huostaanoton kautta. Sijoitusmuotona voidaan käyttää sijaisvanhempia, perhehoitoa tai laitoshoitoa. Sijoitusta järjestettäessä pyritään aina ajattelemaan lapsen parasta, ja hänen oikeuksiaan pitää yhteyttä omiin vanhempiinsa. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa vain sosiaalilautakunnan huostaanottama lapsi. Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta säädetään 41 :ssä. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona tai laitoshuoltona taikka muulla tarkoituksen mukaisella tavalla. Alle 12-vuotiaan lapsen saa sijoittaa koulukotiin tai muuhun siihen rinnastettavaan yksityiseen lastensuojelulaitokseen vain yhdessä hänen vanhempansa, huoltajan tai sen henkilön kanssa, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on. ( /139) Lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti myös van-

8 8 hempiensa tai muiden huoltajiensa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi. (Lastensuojelulaki 22.) Sijaishuollolla tarkoitetaan laitoshoitona tapahtuvaa kodin ulkopuolista hoivaa ja huolenpitoa, joka kohdistuu joko avohuollontukitoimena sijoitettuun tai huostaanotettuun lapseen ja nuoreen. Sijaishuollon laitoshoito nimekkeenä käytän nuorisokotia. 2.1 Lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ei välttämättä ole huostaanotettu. Lastensuojelun tarjoamia palveluita, joihin ei liity huostaanottoa, kutsutaan hallinnollisesti lastensuojelun avohuolloksi. (Taskinen & Törrönen 2004, 13.) Avohuollon tukitoimilla tarkoitetaan lapsen ja nuoren tukiasumista, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastustoiminnan turvaamista sekä muita tarpeen vaatimia tukitoimia. (Stakes tilastotiedote 2004). Avohuollon tukitoimilla pyritään korjaamaan lapsen tilanteessa olevat ongelmat, jotta huostaanotolta vältyttäisiin. Lapselle voidaan järjestää avohuollon tukitoimena perhehoitoa tai laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai sen henkilön kanssa, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on. Kaksitoista vuotta täyttäneelle tätä hoitoa tai huoltoa voidaan järjestää myös yksin häneen kohdistuvana, jos hän itse sitä pyytää tai siihen suostuu. Alle 12-vuotiaalle lapselle sitä voidaan järjestää yksin lapseen kohdistuvana enintään kolmen kuukauden ajaksi, kun lapsen huolenpitoa ei muutoin voida järjestää hänen huoltajansa tai sen henkilön sairauden johdosta, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on, taikka muun vastaavan syyn tähden. Mainittua hoitoa tai huoltoa voidaan erityisestä syystä jatkaa enintään kolme kuukautta. (Lastensuojelulaki 14.) Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena laitoshoitoon, perhehoitoon tai sijaisperheeseen, jos hänen kasvunsa ja kehityksensä vaarantuu huomattavasti tai hän itse sitä jollakin tavalla vaarantaa. Sijoittamista avohuollon tukitoimena voidaan toteuttaa yhdessä vanhempien ja nuoren kanssa, jos huostaanoton ei katsota olevan välttämätöntä.

9 9 (Aho, Ahveninen, Salonen 1992, 101.) Avohuollon tukitoimena annettava hoiva ja huolenpito eroaa lastensuojelulain 14 mukaisesta sijoituksesta erityisesti yli 12-vuotiaiden lasten kohdalla. Avohuollon tukitoimenpiteenä tarjottu sijaishuolto perustuu vapaaehtoisuuteen. Tällöin sijaishuoltoyksikön henkilöstön mahdollisuudet rajoittaa lapsen liikkumisvapautta ovat vähäiset. (Kyrönseppä & Rautiainen 1993, 21.) Avohuollon tukitoimien järjestämiselle on edellytyksenä lapsen huoltajan antama suostumus, koska lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 4 :n mukaan huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta ja kaikista lapsen henkilökohtaisista asioista. Avohuollon tukitoimena tehtävä sijoitus on aina ensisijainen suhteessa lapsen huostaanottoon. (Räty 2004, ) Avohuollon sijoituksen tarkoituksena on, että lapsi voisi palata kotiin, jos hänen etunsa ei vaadi huostaanottoa (Laurila 2003, 36). 2.2 Huostaanotto Perheen tilanteen ollessa haitallinen lapsen kasvulle ja kehitykselle voi kunnan sosiaaliviranomaiset tehdä huostaanoton, joko yhteistyössä vanhempien kanssa tai riittävin perustein. Lapsen huostaanottoon turvaudutaan esimerkiksi vanhempien ollessa kykenemättömiä hoitamaan lastansa, päihteiden käytön takia. Huostaanotto voidaan tehdä myös esimerkiksi nuoren käyttäytyessä itsetuhoisesti. Huostaanotto voidaan tehdä kiireellisenä tai, kuten yleistä on, huostaanottoa edeltävät lastensuojelun avohuollon tukitoimena annetut palvelut. Näillä palveluilla on yritetty tukea perheen arkea ja näin välttää lapsen tai nuoren huostaanotto. (Helminen & Mikkola 1994, 150.) Sosiaalilautakunnan on otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään, jos 4 luvussa tarkoitetut toimet eivät ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet

10 10 riittämättömiksi, ja jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. (Lastensuojelulaki 16.) Huostaanotossa tulee täyttyä yhtä aikaa kolme ehtoa: lapsen puutteellinen hoiva ja huolenpito tai lapsen oma käytös uhkaa lapsen terveyttä ja kehitystä, avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tilanteen korjaamiseksi tai niitä ei voida toteuttaa ja sijaishuollon katsotaan olevan lapsella eduksi. Huostaanotto lakkaa lapsen ollessa 18-vuotias, jonka jälkeen hän siirtyy lastensuojelun jälkihuollon piiriin. Nuoren ollessa jälkihuollossa voi hän asua itsenäisesti tai sijaiskodissa. (Laurila 2003, ) 2.3 Perhehoito Perhehoitoa voidaan järjestää kunnan toimeksiantosopimuksella, yksityisessä perheessä tai yksityisen yrittäjän ylläpitämässä lääninhallituksen luvan saaneessa perhekodissa. Perhekodissa asuvia sosiaalilautakunnan sijoittamia lapsia ja nuoria hoitavat vanhemmat itse, mutta siellä voi olla myös muuta henkilökuntaa. Tämä on mahdollista, jos perhekodissa hoidettavia lapsia on enemmän kuin neljä, perhekodin omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Yksityiset perhekodit eivät kuitenkaan voi toimia ilman lääninhallituksen lupaa. (Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto 2005.) Perhehoitoa voi siis olla joko sijaisvanhempana toimiminen tai perhekotiyrittäjänä toimiminen. Tällöin sijoitettavat lapset tulevat asumaan yhdessä perheen kanssa, heidän kotiinsa. Perhehoidossa sijoitettava lapsi saa ikään kuin uuden perheen. Kaikista näkyvin asia, joka erottaa nuorisokodin perhekodista on siis se, että perhekodissa lapset tulevat perustajan omaan kotiin asumaan, ja perustaja on työpaikallaan 24-tuntia vuorokaudessa. Kirjassa Lainaksi annettu lapsi Anja Laurila toteaa, sijaisperheiden olevan hyvin erilaisia ja heidän lähtökohtansa tehtävään ryhtyessä olevan erilaiset. Pariskunnat, jotka toivovat adoptiolasta päätyvät monesti sijaisvanhemmiksi, koska adoptiolasta on vaikea saada. Vastakohtana tälle ovat ammatillisesti asennoituvat sijaisperheet, jotka ovat valmiita sijoittamaan vaikeasti sijoitettavia lapsia. (Laurila 1993, 18.)

11 11 Viralliselta nimeltään hoitomuoto on perhehoitoa, mutta yleisesti käytetään myös nimitystä sijaiskotihoito. Lapsen sijoittava perhe saa sijoituksen tekevältä kunnalta hoitokorvauksen ja verollisen hoitopalkkion. Yksityiseen perheeseen saa sijoittaa enintään neljä lasta. Vuonna 1992 sijaisvanhempien asemaa on muutettu laissa ammatillisempaan suuntaan ja samassa yhteydessä heille määriteltiin lomat ja eläkeoikeudet. (Laurila 2003, ) 2.4 Laitoshoito Lastensuojelun laitoshoitoa annetaan lastensuojelulain ja - asetuksen mukaiset vaatimukset täyttävässä lastensuojelulaitoksessa, nimeltään se voi olla lastenkoti, koulukoti, nuorisokoti, pienryhmäkoti yms. Laitos voi olla myös yksityinen, jolloin se on saanut lääninhallituksen luvan toiminnalleen. Lääninhallituksen tehtävänä on seurata lastensuojelulaitoksen toimintaa. (Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto 2005.) Lasten laitoshoidon tehtävänä on normaalin kodin tavoin huolehtia lasten hoidosta ja kasvatuksesta sekä antaa lapselle valmiudet ammattiin ja itsenäiseen elämään. (Aho ym. 1992, ) Kirjassa Verkostoituva asiakastyö Tarja Heino sanoo lastensuojelulaitosten avautuneen. Hänen mielestään lastensuojelulaitosten tarjoamat palvelut ja kasvatusmetodit ovat monipuolistuneet ja lastensuojelulaitosten tekemä yhteistyö on lisääntynyt sekä monimuotoistunut. Yhä useammassa laitoksessa työskennellään perhekeskeisesti, ja voidaan ottaa hoitojaksolle sisään koko perhe. Tarja Heinon mukaan lastensuojelun palveluissa on menty laitosmaisuudesta perheenomaisuuteen ja sijaisperheestä ammatilliseen palvelun tuottamiseen. (Heino 1999, ) Nuorisokodissa annettava hoito on siis lastensuojelulakien mukaan laitoshoitoa, vaikka kyseessä olisikin kodinomainen yksikkö. Sijaisvanhemmaksi voi ryhtyä ilman varsinaista sosiaalialan koulutusta, samoin kuin perhekoti yrittäjänäkin voi toimia ilman sosiaalialan ammatillista tutkintoa. Nuorisokotia perustavalla henkilöllä ja yrityksen työntekijöillä on oltava sosiaalialan ammatillinen koulutus. Yksityisen lastensuojelulaitoksen henkilöstön on täytettävä samat kelpoisuudet kuin kunnan tai kuntayhtymän sosiaali-

12 12 huollon ammatilliselta henkilöstöltä. (Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto 2005.) Lastensuojelulaitoksessa voi olla yksi tai useampi asuinyksikkö. Yhdessä asuinyksikössä voi hoitoa antaa yhteensä enintään kahdeksalle lapselle tai nuorelle. Kiireellisissä tapauksissa voidaan hoitaa useampaakin lasta ja nuorta, mutta tämän hoivan on oltava vain lyhytaikaista. (Lastensuojeluasetus 8.) 3. MIKSI PERUSTAA NUORISOKOTI? Opiskelujeni edetessä olen havainnut, että lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Tämän kautta olen kiinnostunut tarkastelemaan lasten huostaanottoprosessin kulkua ja erityisen kiinnostunut olen sijaishuoltoyksiköiden toiminnasta ja niiden perustamisesta. Ollessani harjoittelussa Pihtiputaan kunnan sosiaalitoimistossa havaitsin, sijaishuoltopaikkojen löytymisen olevan vaikeaa, vaikka paikkaa etsittäisiinkin koko Suomen alueelta. Sirpa Taskisen ja Maritta Törrösen mukaan lastensuojelun tarpeessa olevien lasten määrä on noussut koko 1990-luvun ajan, mutta lastensuojelutyötä tekevien määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Heidän mielestään olisi tärkeää, että esimerkiksi erilaiset perhekasvatuksen muodot saataisiin kehitettyä nykyaikaiselle tasolle. (Taskinen & Törrönen 2004, 19). Kirjassa Verkostoituva asiakastyö, Tarja Heino on todennut kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevien lasten kokonaismäärän kasvaneen koko 1990-luvun. Myös moneen kertaan sijoitettujen lasten määrä on lisääntynyt, sekä lyhytaikaiset sijoitukset ovat yleistyneet. (Heino 1999, 18.) Voidaan siis olettaa, että lastensuojelun ja sijaishuoltopaikkojen tarve ovat myös lisääntymässä. Stakesin tilastotietojen mukaan Suomessa vuonna 1998 lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olleita lapsia, alle 18 vuotiaita, on ollut ja vuonna 2003 heitä on ollut Pihtiputaalla, ei ole ollut alle 18 vuotiaita lapsia avohuollollisten tukitoimien piirissä ollenkaan vuonna 1998, mutta vuonna 2003 heitä on ollut 79. (Stakes

13 13 Tieto/Lastensuojelutilasto 2003.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien lasten määrä ei suoranaisesti kerro lastensuojelulaitosten käyttötarpeen kasvamisesta, mutta siinä näkyvät luvut kertovat lapsiperheiden huonontuneesta tilanteesta. Stakesin tekemien tilastojen mukaan vuonna 2003 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna lasta ja nuorta, joista 60 % (8641) oli laitoshuollossa tai muussa huollossa ja 40 % (5751) perhehoidossa. Näistä sijoitetuista huostaanotettuja lapsia oli Vuonna 2003 Pihtiputaalla on ollut kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria seitsemän, joista viisi on ollut huostaanotettuja. Vuoteen 2002 verrattuna merkittävää kasvua sijoitettujen lasten määrässä Pihtiputaalla ei ole tapahtunut, sillä vuonna 2002 sijoitettuja lapsia on ollut kuusi ja vuonna 2003 seitsemän. (Stakes, Tilastotiedote 17/2004.) Vaikka suuria muutoksia Pihtiputaan kohdalla ei ole tapahtunutkaan, ovat nuorisokodin perustamisen kannalta valtakunnalliset luvut tärkeämpiä. Useissa sijoituksissa on tärkeää päästä irtaantumaan myös vallinneesta elinympäristöstä, ja näin ollen on perusteltua perustaa nuorisokoteja pois ruuhka-suomesta, vaikka siellä sijoitusten tarve onkin suurin. Vuonna 2003 Helsingissä on ollut kaiken kaikkiaan 2557 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta (Stakes Tieto/Lastensuojelutilasto 2003). Sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu valtakunnallisella tasolla kertoo, että nuorisokodin perustamiselle on tarvetta. 4. NUORISOKODIN TOIMINNAN ARVOT Jokaisella yrityksellä on oma arvopohja, jota se noudattaa toiminnassaan. Yrityksen arvopohja muotoutuu yritystä perustavien henkilöiden mukaan. Ammatillisessa auttamistyössä jokaisella työntekijällä on omat ammattieettiset toimintatavat, jotka vaikuttavat työssä tehtäviin ratkaisuihin (Aadland 1993, 131). Yrityksen arvopohjalla tarkoitetaan ihanteita, joiden mukaan yritys muokkaa omat toimintamallinsa. Lastensuojelulain 1 sanotaan, että lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 1 ). Tämän pohjalta voidaan ajatella, että nuorisokodin

14 14 toiminnassa näkyviä arvoja ovat laadultaan hyvän palvelun tuottaminen, lapsen hyvinvoinnin takaaminen ja lapsen kehityksen edistäminen. 4.1 Toiminnan lähtökohtana asiakas Asiakaslähtöisessä työskentelyssä lähtökohtana on ottaa selvää asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Ajatuksena on, että yrityksen menestys syntyy yrityksen kyvystä vastata palvelun kysyntään. Toiminnan lähtökohtana on tuottaa palvelua, jota asiakas haluaa tai saattaisi ostaa. Nuorisokodin toimintaa suunniteltaessa on muistettava ottaa huomioon tarpeeksi laaja asiakasjoukko, koska asiakasryhmät ovat eroavaisia. Asiakasryhmien eroavaisuuksien vuoksi olisi hyvä, että yrityksellä olisi erilaisia kohderyhmäkohtaisia menettelytapoja ja vaikutuskeinoja. (Vuokko 1997, ) Nuorisokodin toimintaa säätelevät lait ja asetukset, mutta on tärkeää muistaa toimenpiteiden kohteena olevien lasten ja nuorten olevan aina etusijalla. Sijoitetun lapsen tullessa uuteen ympäristöön on muistettava, että hänen elämänsä muuttuu hyvin radikaalisti. Lapsen suhtautuminen muutokseen voi olla hyvinkin voimakas, koska kaikki tuttu on hävinnyt hänen ympäriltään. Lapsen tullessa nuorisokodin asiakkaaksi on hänelle hyvä antaa sopeutumisaikaa, jolloin hän voi rauhassa asettua uuteen ympäristöön ja luoda turvaverkoston ympärilleen. Sopeutumisajan aikana rajoitetaan myös vieraiden käyntiä sijoitetun luona, jotta hän saisi ikään kuin luvan aloittaa uuden elämän sijoituspaikassa. Lastensuojelulain 25 voidaan soveltaa myös turvallisuusvaaran lisäksi tilanteisiin, joissa lapsen vanhemmat esimerkiksi aiheuttavat vakavia henkisiä ristiriitoja lapselle tai häiritsevät sijaiskodin toimintaa. (Helminen & Mikkola 1994, ) Sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ovat palveluhenkisyys, normaalius, valinnanvapaus, luottamuksellisuus, ennaltaehkäisy ja omatoimisuuden edistäminen. Palveluperiaatteeseen sisältyy työntekijän velvollisuus auttaa ja neuvoa asiakasta oman ammattitaitonsa mukaan. Sosiaalihuollon asiakkaalle on tarjottava mahdollisimman laadukasta palvelua, jotta palvelusta saadaan kaikki hyöty asiakkaalle. (Ketola & Kokkonen 1993, ) Nuorisokodin toimintaa ajateltaessa on sijoitetun lapsen kohdalla ennaltaehkäisyn toimet jo ohitettu, mutta hänen kohdallaan on tarjottava laadultaan hyvää palvelua.

15 15 Lapsen ja perheen parissa tehtävän hoitotyön lähtökohtana on ihmisarvo, jonka jokainen lapsi saa jo syntyessään. Huolehtiminen toisen ihmisen hyvinvoinnista kuuluu ihmisarvosta lähtevään toimintaan. Nuorisokodissa tehtävässä työssä on muistettava myös lapsen perhe ja sukulaiset, sekä kunnioitus heitä kohtaan. Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä on hyvä muistaa, että jokaista tulisi kohdella yksilöllisesti. Lasten ja nuorten kanssa turvallisuuden periaate voidaan toteuttaa poistamalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaaratekijät ympäristöstä. Näitä vaaratekijöitä voivat olla esimerkiksi väkivalta, epävarmuus ja syrjintä. Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä on tärkeää tukea heidän kehitystään omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. (Ivanoff, Kitinoja, Rahko, Risku & Vuori 2001, ) 4.2 Kristillisyys osana nuorisokotia Kirjassaan Sosiaali- ja terveydenhoitoalan etiikka Einar Aadland sanoo, useissa tutkimuksissa havaitun, että kristillisyys on tärkeimpiä motiiveja auttamisammatteihin (Aadland 1991, 127). Nuorisokotia perustettaessa on ennen kaikkea kyse auttamistyöstä ja auttamisammatista. Itse näen tärkeänä asiana kristillisen vakaumuksen mukana olemisen auttamistyötä tehtäessä. Sijoitettujen lasten kanssa tehtävässä työssä tulee varmasti kohtaamaan vaikeita asioita, joita ei voi ihmismielen avulla ymmärtää. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi lapsen hyväksikäyttö tai lapsen pahoinpiteleminen. Jokaisella työntekijällä on arvopohja, joka heijastuu hänen tekemäänsä työhön. Tehtäessä työtä vaikeiden ja raskaiden asioiden parissa on kristillisyys hyvä voimavara työntekijälle. Kristillinen arvopohja työssä näkyy työntekijän jaksamisena ja luottamuksena Jumalaan. Jeesukselta kysyttäessä lain suurinta käskyä, hän käski rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään (Matt. 22: 34-40). Mielestäni tässä on perusta nuorisokodin toiminnalle. Meidän tehtävänämme on rakastaa ja auttaa lähimmäisiämme parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsia ja nuoria autettaessa on myös muistettava, että Jeesus on kutsunut meidät kaikki opetuslapsikseen ja suonut meille kaikille samanlaiset oikeudet hyvään elämään. Tässä meidän työntekijöiden on autettava lapsia ja nuoria, jotta he voisivat kokea Jumalan armon elämässään. Lapsen mieli on avoin ja vastaanottavainen, mutta on muistettava olla varovainen puhuttaessa uskonnosta lapsen kanssa.

16 16 Lapselle syntyy hyvin herkästi väärinkäsityksiä, joten aikuisen on oltava tarkka sanavalinnoissaan puhuttaessa esimerkiksi Jumalasta ja paholaisesta tai taivaasta ja helvetistä. (Coles & Collins 1990, ) Haastattelin Sisälähetysseuran oppilaitoksen johtajaa Ilkka Mattilaa nuorisokodin perustamiseen liittyvistä asioista, koska hänellä on aiempaa kokemusta nuorisokodin perustamisesta. Hän on ollut kahden nuorisokodin perustamisessa mukana. Haastatellessani häntä keskustelimme kristillisyyden näkymisestä nuorisokodin toiminnassa. Ilkka Mattila oli sitä mieltä, ettei nuorisokodin toiminnassa voi näkyä kristillisyys vahvana arvona. Hänen mukaansa kuntien sosiaalitoimien suhtautuminen nuorisokotiin, joka korostaa toiminnassaan kristillisyyttä, on nihkeä. Hän epäili tämän johtuvan siitä, että sosiaalitoimessa pelättäisiin lasten ja nuorten huolenpidon jäävän toiseksi kristillisyyteen keskityttäessä. Toisena ongelmakohtana Ilkka Mattila piti myös nuorten omaa suhtautumista kristillisyyteen. Hänen mukaansa kristillisen viestin vieminen sijoitetuille lapsille/nuorille on lähestulkoon mahdotonta. Hyvänä asiana hän kuitenkin näki sen, että nuorisokotia perustavalla henkilöllä olisi itsellään kristillinen vakaumus. Ilkka Mattilan mukaan tämä voisi auttaa työntekijää jaksamaan vaikeitakin asioita lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä. Kirjassa Usko, hoito ja toipuminen, tutkimus kääntymyksestä ja kristillisestä päihdehoidosta sanotaan, että niin sanotusti umpikujaan joutuessaan ihmiset ovat kiinnostuneet uskonnollisista asioista. Tämä kiinnostus on tosin ollut välineellistä, mutta se on kuitenkin auttanut ihmisiä selviytymään eteenpäin. Samassa teoksessa kuvataan myös, kuinka vaikeuksissa olevat ihmiset ovat kokeneet uskovien ihmisten avun olevan tarpeen ja auttavan heidän oman uskonnollisen elämänsä synnyssä. (Niemelä 1998, ) Eikö näin voisi olla myös lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä? Eikö nuorisokotiin sijoitettavat lapset ja nuoret voisi kokea samanlaista tyydytystä työntekijöiden uskonnollisuuden kautta kuin päihderiippuvaisetkin? Lapsille ja nuorille uskonnosta puhuttaessa on varmasti oltava hyvin varovainen, haluan kuitenkin ajatella, ettei sijoitetuille lapsille kristillisen sanoman välittäminen ole mahdotonta. Mielestäni nuorisokodin toiminnassa näkyviä kristillisiä piirteitä voivat olla ihan arkisetkin asiat, kuten esimerkiksi ruokarukous ja iltarukous. Kirjassa lasten ja nuorten uskonnollinen maailma Maare Tamm sanoo juuri rukouksen tekevän uskonnollisesta elämästä elävän ja elinvoimaisen

17 17 ja että rukouksessa ihminen etsii yhteyttä Jumalaan. Hänen mukaansa on tärkeää antaa lapselle vapaus ja aikaa miettiä omaa rukoustaan, jotta rukouksesta tulisi osa hänen elämäänsä. Tällöin rukous ei jäisi ulkoa opetelluksi asiaksi. (Tamm 1988, ) Rukoilemisen opetteleminen osana nuorisokodin arkea, tukisi lapsen ja nuoren uskonnollista kasvua. Nuorisokodin tarjotessa sijoitetuille mahdollisuuden hiljentyä ja rukoilla, voi siitä muodostua aluksi tapa ja sitä kautta usko lapsessa/nuoressa voi syntyä. Osana kristilliseen kasvatukseen kuuluu Jumalanpalveluksiin osallistuminen. Jumalanpalveluksissa jokainen kuulija pääsee osalliseksi Jumalan sanasta ja armosta. Jumalanpalveluksissa käyminen voi vahvistaa kristittyjen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kirkkoa pidetään Jumalan asuinpaikan näkyvänä symbolina. Kirkko ja sen rakennukset muistuttavat meitä uskosta, rukouksesta ja hengellisestä elämästä. Lapsille opetettaessa Jumalanpalveluksen rituaaleja, heille opetetaan olennaisia osia uskonnostamme. Lapsen on helppompi oppia ja omaksua uskonnosta, sen näkyvä kuin näkymätön osa. (Tamm 1988, ) 5. YRITTÄJYYS 5.1 Yrittäjäksi ryhtyminen Yksityisyrittäjäksi ryhtyminen ja yrityksen perustaminen on jo sinänsä prosessi. Oman yrityksen suunnittelu, riskin ottaminen ja sen pohtiminen, onko minusta yrittäjäksi vaativat oman aikansa. Olipa yrittäjäksi ryhtymisen syy mikä tahansa, tärkein perustamisen takana oleva lähtökohta on oma halu ja tahto ryhtyä yrittäjäksi. Pelkkä halu ja tahto eivät kuitenkaan riitä yritystä perustettaessa, vaan yrittäjän on omattava alalla vaadittava ammattitaito sekä yrittäjän tehtävässä omattavat ominaisuudet. (Holopainen & Levonen 2003, 15.) Yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia Jukka Vesalaisen mukaan ovat ammattitaito, näkemyksellisyys, suunnitelmallisuus ja toteuttamiskyky. Hänen näkemyksensä mukaan, jos jokin edellä mainituista osa-alueista on merkittävästi puutteellinen, ei liiketoiminnasta tule kannattavaa. Jukka Vesalaisen mukaan näitä yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia voidaan kuitenkin kompensoida tiimiyrittäjyydellä, mutta hän muistuttaa

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Mia Piironen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Laura Saariola OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Sosiaalialan koulutusohjelma 2013 OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Kirjoittajat:

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot