KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA"

Transkriptio

1 KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA Marjut Patama Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

2 TIIVISTELMÄ Patama, Marjut. Kuinka perustan nuorisokodin?, -nuorisokodin perustamistoimia, Pieksämäki kevät 2005, 45 s. 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma. sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorisokodin perustamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorisokodin perustamiseen liittyvät vaiheet ja jäsentää ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Työn tarkoituksena oli selvittää nuorisokodin perustamistoimia käytännössä. Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin tekemällä esimerkkinuorisokoti Nuutti Oy:lle liiketoimintasuunnitelma, jonka osana olivat rahoitussuunnitelman ja kannattavuuslaskelman laatiminen. Tekemällä liiketoimintasuunnitelma esimerkkiyritykselle saatiin konkreettista käsitystä nuorisokodin perustamistoimista. Opinnäytetyössä käsitellään nuorisokodin perustamistoimien lisäksi lapsen sijaishuoltoa. Lapsen sijaishuollosta selvitetään avohuollon sijoituksena tehtävä sijoitus, huostaanotto ja erilaiset sijaishuolto muodot. Sijaishuollon sijoituspaikkoina tarkastellaan perhehoitoa ja laitoshoitoa. Opinnäytetyössä perustellaan myös, miksi nuorisokoti tulisi perustaa. Työssä käsitellään nuorisokodin toiminnalle määriteltäviä arvoja ja toiminnan lähtökohtia. Lisäksi opinnäytetyössä kerrotaan yrittäjäksi ryhtymiseen liittyvistä asioista ja osakeyhtiömuotoisen yrityksen perustamisesta. Opinnäytetyö tarkoituksena on antaa nuorisokodin perustamista suunnittelevalle tietoa, kuinka suunnitella yrityksen toimintaa ja rahoitusta, sekä mitä lupia tulee hankkia ennen nuorisokodin toiminnan aloittamista. Nuorisokodin perustamisen suunnitteleminen ei pohjaudu pelkästään sosiaalialalla tehtävään työhön, vaan suurin osa tarvittavasta tiedosta ja taidosta liittyvät yritystalouteen. Asiasanat: sijaishuolto, nuorisokoti, yrittäjyys Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Patama, Marjut. How to Set up a Youth Home? Youth Home establishing affairs. Pieksämäki, Spring 2005, Language: Finnish, 45 pages, 2 appendixes. Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Training Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education; Bachelor of Social Sciences and Parish Youth Work. The Meaning of this thesis was to find out how to set up a youth home. The purpose of this thesis was to clarify youth home establishing affairs in different stages and unite all basic knowledge in one package. The Meaning of this thesis was to clarify establishing work in practice. The creating of this thesis was started by making a business plan to an example youth home called Nuutti Oy. A part of the business plan was to create the financial programme and profitability calculation. Making a business plan to the example enterprise gave a concrete insight about the establishing. This thesis also handles children s placement in different forms of foster care and taking in to care. Placement was family care or care in an institution. This thesis also clarifies why to set up a youth home. This thesis also handles values and the starting points of a youth home. further this thesis tells about how to became an entrepreneur and how to establish a company. The meaning of this thesis is to give knowledge about how to plan a company and it s finance to someone who is thinking about establishing a youth home. The meaning is also to tell what permits the youth home needs before it can start. The planning of a youth home isn t based only on social work but a large amount of knowledge is based on company finances. Keywords: Foster care, youth home, business activity Deposited: Diaconal Polytechnic, Library of Pieksämäki Training Unit

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LAPSEN SIJAISHUOLTO Lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena Huostaanotto Perhehoito Laitoshoito MIKSI PERUSTAA NUORISOKOTI? NUORISOKODIN TOIMINNAN ARVOT Toiminnan lähtökohtana asiakas Kristillisyys osana nuorisokotia YRITTÄJYYS Yrittäjäksi ryhtyminen Nuorisokodin yritysmuoto Yritysmuotona osakeyhtiö NUORISOKODIN PERUSTAMINEN Perustajat Työntekijät Sijoitettavat Ideasta suunnitelmaksi Nuorisokodin toimitilat Lupa menettely Markkinointi ja mainonta NUORISOKODIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Liiketoiminatasuunnitelman laatiminen Nuorisokodin rahoitus ESIMERKKI NUORISOKOTI NUUTTI OY Nuorisokoti Nuutti Oy:n liiketoimintasuunnitelma Nuorisokoti Nuutti Oy:n rahoitus Kristillisyyden näkyminen Nuorisokoti Nuutti Oy:n toiminnassa Nuorisokoti Nuutti Oy:n markkinointi POHDINTA JATKOTUTKIMUSAIHEITA... 40

5 LÄHTEET LIITE 1. Nuorisokoti Nuutti Oy:n kannattavuuslaskelma LIITE 2. Nuorisokoti Nuutti Oy:n rahoituslaskelma... 45

6 1. JOHDANTO Opinnäytetyöni Kuinka perustan nuorisokodin? nuorisokodin perustamistoimia keskittyy käsittelemään nuorisokodin perustamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyöni on produktioluontoinen, jonka tuotoksena syntyi nuorisokoti Nuutti Oy:n liiketoimintasuunnitelma. Opinnäytetyöni tekemisen aloitin suunnittelemalla nuorisokoti Nuutti Oy:lle toiminta-ajatuksen ja jäsentelemällä Nuutti Oy:n liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät myös rahoituslaskelma ja kannattavuuslaskelma. Nuorisokoti Nuutti Oy:lle tehdyt rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat ovat opinnäytetyössäni liitteinä. Tekemäni suunnitelman avulla sain selville nuorisokodin perustamiseen liittyvät vaiheet. Opinnäytetyökseni valitsin nuorisokodin perustamiseen liittyviin asioihin perehtymisen, koska olen itse kiinnostunut nuorisokodin perustamisesta. Vuonna 2004 Stakesin tilastotietojen mukaan lastensuojelun tarve kunnissa on lisääntynyt, joten on myös perusteltua että nuorisokoteja tarvitaan entistä enemmän Suomessa. Opinnäytetyöni aihevalintaan vaikutti myös se, ettei kotipaikkakunnallani ole vastaavanlaista yritystä. Opinnäytetyöni tarkoituksena on antaa kokonaisvaltainen kuvaus nuorisokodin perustamiseksi tarvittavista asioista. Työni aluksi halusin selvittää myös prosessia, jonka sosiaalityöntekijät tekevät ennen kuin lapsi saapuu nuorisokodin asiakkaaksi. Tällä prosessilla on merkitystä nuorisokodin toiminnassa, koska avohuollonsijoituksena tehtävä sijoitus tai huostaanotto vaikuttaa aina lapseen. Opinnäytetyössäni perehdyn nuorisokodin perustamiseen ja selvitän lait - ja asetukset, jotka vaikuttavat nuorisokodin toimintaan sekä perustamiseen. Työssäni kerron yrityksen perustamisen vaiheet siinä järjestyksessä, jossa ne on toteutettava, ennen kuin nuorisokoti voi aloittaa toimintansa. Nuorisokodin perustamisen kannalta olennaisia asioita ovat liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja rahoitussuunnitelman tekeminen. Tärkeää on myös valita perustettavalle yritykselle toimipaikka ja toimitilat. Erityistä huomiota nuorisokotia perustettaessa kiinnitetään lääninhallitukselta haettaviin lupiin. Näiden lupien perusteella nuorisokoti voi aloittaa toimintansa.

7 7 Opinnäytetyössäni olen pohtinut, millä tavalla kristillisyys voisi olla osana nuorisokodin arkea, ja millä tavalla kristillisyys voisi näkyä nuorisokodin toiminnassa. Kristillisyyttä olen käsitellyt myös lähtökohtana nuorisokodin toiminnalle, lähimmäisenrakkauden näkökulmasta. Lisäksi olen käsitellyt kristillisyyttä nuorisokotia perustavien henkilöiden näkökulmasta. Tällöin nuorisokodin arvopohjana tulisi olemaan kristillisyys ja tahto auttaa toisia ihmisiä. Opinnäytetyöni toivon antavan lukijalleen käsityksen siitä, mitä kaikkea on tehtävä ennen kuin nuorisokoti voi aloittaa toimintansa. Tarkoituksenani on ollut luoda teos, josta saa selville tärkeimmät asiat nuorisokodin perustamista suunniteltaessa ja löytää yhteistyötahoja, joiden kanssa voi suunnitella omaa yritystään. Opinnäytetyöni toivon antavan miettimisenaiheita, nuorisokodin perustamista suunnittelevalle. 2. LAPSEN SIJAISHUOLTO Lapsen sijaishuollosta puhuttaessa tarkoitetaan jatkuvasti kodin ulkopuolella tapahtuvaa lapsen hoivaa ja huolenpitoa. Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuoliseen sijaishuoltoyksikköön, joko kunnan sosiaalitoimen järjestämänä avohuollon tukitoimena tai huostaanoton kautta. Sijoitusmuotona voidaan käyttää sijaisvanhempia, perhehoitoa tai laitoshoitoa. Sijoitusta järjestettäessä pyritään aina ajattelemaan lapsen parasta, ja hänen oikeuksiaan pitää yhteyttä omiin vanhempiinsa. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa vain sosiaalilautakunnan huostaanottama lapsi. Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta säädetään 41 :ssä. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona tai laitoshuoltona taikka muulla tarkoituksen mukaisella tavalla. Alle 12-vuotiaan lapsen saa sijoittaa koulukotiin tai muuhun siihen rinnastettavaan yksityiseen lastensuojelulaitokseen vain yhdessä hänen vanhempansa, huoltajan tai sen henkilön kanssa, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on. ( /139) Lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti myös van-

8 8 hempiensa tai muiden huoltajiensa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi. (Lastensuojelulaki 22.) Sijaishuollolla tarkoitetaan laitoshoitona tapahtuvaa kodin ulkopuolista hoivaa ja huolenpitoa, joka kohdistuu joko avohuollontukitoimena sijoitettuun tai huostaanotettuun lapseen ja nuoreen. Sijaishuollon laitoshoito nimekkeenä käytän nuorisokotia. 2.1 Lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ei välttämättä ole huostaanotettu. Lastensuojelun tarjoamia palveluita, joihin ei liity huostaanottoa, kutsutaan hallinnollisesti lastensuojelun avohuolloksi. (Taskinen & Törrönen 2004, 13.) Avohuollon tukitoimilla tarkoitetaan lapsen ja nuoren tukiasumista, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastustoiminnan turvaamista sekä muita tarpeen vaatimia tukitoimia. (Stakes tilastotiedote 2004). Avohuollon tukitoimilla pyritään korjaamaan lapsen tilanteessa olevat ongelmat, jotta huostaanotolta vältyttäisiin. Lapselle voidaan järjestää avohuollon tukitoimena perhehoitoa tai laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai sen henkilön kanssa, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on. Kaksitoista vuotta täyttäneelle tätä hoitoa tai huoltoa voidaan järjestää myös yksin häneen kohdistuvana, jos hän itse sitä pyytää tai siihen suostuu. Alle 12-vuotiaalle lapselle sitä voidaan järjestää yksin lapseen kohdistuvana enintään kolmen kuukauden ajaksi, kun lapsen huolenpitoa ei muutoin voida järjestää hänen huoltajansa tai sen henkilön sairauden johdosta, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on, taikka muun vastaavan syyn tähden. Mainittua hoitoa tai huoltoa voidaan erityisestä syystä jatkaa enintään kolme kuukautta. (Lastensuojelulaki 14.) Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena laitoshoitoon, perhehoitoon tai sijaisperheeseen, jos hänen kasvunsa ja kehityksensä vaarantuu huomattavasti tai hän itse sitä jollakin tavalla vaarantaa. Sijoittamista avohuollon tukitoimena voidaan toteuttaa yhdessä vanhempien ja nuoren kanssa, jos huostaanoton ei katsota olevan välttämätöntä.

9 9 (Aho, Ahveninen, Salonen 1992, 101.) Avohuollon tukitoimena annettava hoiva ja huolenpito eroaa lastensuojelulain 14 mukaisesta sijoituksesta erityisesti yli 12-vuotiaiden lasten kohdalla. Avohuollon tukitoimenpiteenä tarjottu sijaishuolto perustuu vapaaehtoisuuteen. Tällöin sijaishuoltoyksikön henkilöstön mahdollisuudet rajoittaa lapsen liikkumisvapautta ovat vähäiset. (Kyrönseppä & Rautiainen 1993, 21.) Avohuollon tukitoimien järjestämiselle on edellytyksenä lapsen huoltajan antama suostumus, koska lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 4 :n mukaan huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta ja kaikista lapsen henkilökohtaisista asioista. Avohuollon tukitoimena tehtävä sijoitus on aina ensisijainen suhteessa lapsen huostaanottoon. (Räty 2004, ) Avohuollon sijoituksen tarkoituksena on, että lapsi voisi palata kotiin, jos hänen etunsa ei vaadi huostaanottoa (Laurila 2003, 36). 2.2 Huostaanotto Perheen tilanteen ollessa haitallinen lapsen kasvulle ja kehitykselle voi kunnan sosiaaliviranomaiset tehdä huostaanoton, joko yhteistyössä vanhempien kanssa tai riittävin perustein. Lapsen huostaanottoon turvaudutaan esimerkiksi vanhempien ollessa kykenemättömiä hoitamaan lastansa, päihteiden käytön takia. Huostaanotto voidaan tehdä myös esimerkiksi nuoren käyttäytyessä itsetuhoisesti. Huostaanotto voidaan tehdä kiireellisenä tai, kuten yleistä on, huostaanottoa edeltävät lastensuojelun avohuollon tukitoimena annetut palvelut. Näillä palveluilla on yritetty tukea perheen arkea ja näin välttää lapsen tai nuoren huostaanotto. (Helminen & Mikkola 1994, 150.) Sosiaalilautakunnan on otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään, jos 4 luvussa tarkoitetut toimet eivät ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet

10 10 riittämättömiksi, ja jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. (Lastensuojelulaki 16.) Huostaanotossa tulee täyttyä yhtä aikaa kolme ehtoa: lapsen puutteellinen hoiva ja huolenpito tai lapsen oma käytös uhkaa lapsen terveyttä ja kehitystä, avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tilanteen korjaamiseksi tai niitä ei voida toteuttaa ja sijaishuollon katsotaan olevan lapsella eduksi. Huostaanotto lakkaa lapsen ollessa 18-vuotias, jonka jälkeen hän siirtyy lastensuojelun jälkihuollon piiriin. Nuoren ollessa jälkihuollossa voi hän asua itsenäisesti tai sijaiskodissa. (Laurila 2003, ) 2.3 Perhehoito Perhehoitoa voidaan järjestää kunnan toimeksiantosopimuksella, yksityisessä perheessä tai yksityisen yrittäjän ylläpitämässä lääninhallituksen luvan saaneessa perhekodissa. Perhekodissa asuvia sosiaalilautakunnan sijoittamia lapsia ja nuoria hoitavat vanhemmat itse, mutta siellä voi olla myös muuta henkilökuntaa. Tämä on mahdollista, jos perhekodissa hoidettavia lapsia on enemmän kuin neljä, perhekodin omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Yksityiset perhekodit eivät kuitenkaan voi toimia ilman lääninhallituksen lupaa. (Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto 2005.) Perhehoitoa voi siis olla joko sijaisvanhempana toimiminen tai perhekotiyrittäjänä toimiminen. Tällöin sijoitettavat lapset tulevat asumaan yhdessä perheen kanssa, heidän kotiinsa. Perhehoidossa sijoitettava lapsi saa ikään kuin uuden perheen. Kaikista näkyvin asia, joka erottaa nuorisokodin perhekodista on siis se, että perhekodissa lapset tulevat perustajan omaan kotiin asumaan, ja perustaja on työpaikallaan 24-tuntia vuorokaudessa. Kirjassa Lainaksi annettu lapsi Anja Laurila toteaa, sijaisperheiden olevan hyvin erilaisia ja heidän lähtökohtansa tehtävään ryhtyessä olevan erilaiset. Pariskunnat, jotka toivovat adoptiolasta päätyvät monesti sijaisvanhemmiksi, koska adoptiolasta on vaikea saada. Vastakohtana tälle ovat ammatillisesti asennoituvat sijaisperheet, jotka ovat valmiita sijoittamaan vaikeasti sijoitettavia lapsia. (Laurila 1993, 18.)

11 11 Viralliselta nimeltään hoitomuoto on perhehoitoa, mutta yleisesti käytetään myös nimitystä sijaiskotihoito. Lapsen sijoittava perhe saa sijoituksen tekevältä kunnalta hoitokorvauksen ja verollisen hoitopalkkion. Yksityiseen perheeseen saa sijoittaa enintään neljä lasta. Vuonna 1992 sijaisvanhempien asemaa on muutettu laissa ammatillisempaan suuntaan ja samassa yhteydessä heille määriteltiin lomat ja eläkeoikeudet. (Laurila 2003, ) 2.4 Laitoshoito Lastensuojelun laitoshoitoa annetaan lastensuojelulain ja - asetuksen mukaiset vaatimukset täyttävässä lastensuojelulaitoksessa, nimeltään se voi olla lastenkoti, koulukoti, nuorisokoti, pienryhmäkoti yms. Laitos voi olla myös yksityinen, jolloin se on saanut lääninhallituksen luvan toiminnalleen. Lääninhallituksen tehtävänä on seurata lastensuojelulaitoksen toimintaa. (Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto 2005.) Lasten laitoshoidon tehtävänä on normaalin kodin tavoin huolehtia lasten hoidosta ja kasvatuksesta sekä antaa lapselle valmiudet ammattiin ja itsenäiseen elämään. (Aho ym. 1992, ) Kirjassa Verkostoituva asiakastyö Tarja Heino sanoo lastensuojelulaitosten avautuneen. Hänen mielestään lastensuojelulaitosten tarjoamat palvelut ja kasvatusmetodit ovat monipuolistuneet ja lastensuojelulaitosten tekemä yhteistyö on lisääntynyt sekä monimuotoistunut. Yhä useammassa laitoksessa työskennellään perhekeskeisesti, ja voidaan ottaa hoitojaksolle sisään koko perhe. Tarja Heinon mukaan lastensuojelun palveluissa on menty laitosmaisuudesta perheenomaisuuteen ja sijaisperheestä ammatilliseen palvelun tuottamiseen. (Heino 1999, ) Nuorisokodissa annettava hoito on siis lastensuojelulakien mukaan laitoshoitoa, vaikka kyseessä olisikin kodinomainen yksikkö. Sijaisvanhemmaksi voi ryhtyä ilman varsinaista sosiaalialan koulutusta, samoin kuin perhekoti yrittäjänäkin voi toimia ilman sosiaalialan ammatillista tutkintoa. Nuorisokotia perustavalla henkilöllä ja yrityksen työntekijöillä on oltava sosiaalialan ammatillinen koulutus. Yksityisen lastensuojelulaitoksen henkilöstön on täytettävä samat kelpoisuudet kuin kunnan tai kuntayhtymän sosiaali-

12 12 huollon ammatilliselta henkilöstöltä. (Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto 2005.) Lastensuojelulaitoksessa voi olla yksi tai useampi asuinyksikkö. Yhdessä asuinyksikössä voi hoitoa antaa yhteensä enintään kahdeksalle lapselle tai nuorelle. Kiireellisissä tapauksissa voidaan hoitaa useampaakin lasta ja nuorta, mutta tämän hoivan on oltava vain lyhytaikaista. (Lastensuojeluasetus 8.) 3. MIKSI PERUSTAA NUORISOKOTI? Opiskelujeni edetessä olen havainnut, että lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Tämän kautta olen kiinnostunut tarkastelemaan lasten huostaanottoprosessin kulkua ja erityisen kiinnostunut olen sijaishuoltoyksiköiden toiminnasta ja niiden perustamisesta. Ollessani harjoittelussa Pihtiputaan kunnan sosiaalitoimistossa havaitsin, sijaishuoltopaikkojen löytymisen olevan vaikeaa, vaikka paikkaa etsittäisiinkin koko Suomen alueelta. Sirpa Taskisen ja Maritta Törrösen mukaan lastensuojelun tarpeessa olevien lasten määrä on noussut koko 1990-luvun ajan, mutta lastensuojelutyötä tekevien määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Heidän mielestään olisi tärkeää, että esimerkiksi erilaiset perhekasvatuksen muodot saataisiin kehitettyä nykyaikaiselle tasolle. (Taskinen & Törrönen 2004, 19). Kirjassa Verkostoituva asiakastyö, Tarja Heino on todennut kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevien lasten kokonaismäärän kasvaneen koko 1990-luvun. Myös moneen kertaan sijoitettujen lasten määrä on lisääntynyt, sekä lyhytaikaiset sijoitukset ovat yleistyneet. (Heino 1999, 18.) Voidaan siis olettaa, että lastensuojelun ja sijaishuoltopaikkojen tarve ovat myös lisääntymässä. Stakesin tilastotietojen mukaan Suomessa vuonna 1998 lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olleita lapsia, alle 18 vuotiaita, on ollut ja vuonna 2003 heitä on ollut Pihtiputaalla, ei ole ollut alle 18 vuotiaita lapsia avohuollollisten tukitoimien piirissä ollenkaan vuonna 1998, mutta vuonna 2003 heitä on ollut 79. (Stakes

13 13 Tieto/Lastensuojelutilasto 2003.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien lasten määrä ei suoranaisesti kerro lastensuojelulaitosten käyttötarpeen kasvamisesta, mutta siinä näkyvät luvut kertovat lapsiperheiden huonontuneesta tilanteesta. Stakesin tekemien tilastojen mukaan vuonna 2003 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna lasta ja nuorta, joista 60 % (8641) oli laitoshuollossa tai muussa huollossa ja 40 % (5751) perhehoidossa. Näistä sijoitetuista huostaanotettuja lapsia oli Vuonna 2003 Pihtiputaalla on ollut kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria seitsemän, joista viisi on ollut huostaanotettuja. Vuoteen 2002 verrattuna merkittävää kasvua sijoitettujen lasten määrässä Pihtiputaalla ei ole tapahtunut, sillä vuonna 2002 sijoitettuja lapsia on ollut kuusi ja vuonna 2003 seitsemän. (Stakes, Tilastotiedote 17/2004.) Vaikka suuria muutoksia Pihtiputaan kohdalla ei ole tapahtunutkaan, ovat nuorisokodin perustamisen kannalta valtakunnalliset luvut tärkeämpiä. Useissa sijoituksissa on tärkeää päästä irtaantumaan myös vallinneesta elinympäristöstä, ja näin ollen on perusteltua perustaa nuorisokoteja pois ruuhka-suomesta, vaikka siellä sijoitusten tarve onkin suurin. Vuonna 2003 Helsingissä on ollut kaiken kaikkiaan 2557 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta (Stakes Tieto/Lastensuojelutilasto 2003). Sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu valtakunnallisella tasolla kertoo, että nuorisokodin perustamiselle on tarvetta. 4. NUORISOKODIN TOIMINNAN ARVOT Jokaisella yrityksellä on oma arvopohja, jota se noudattaa toiminnassaan. Yrityksen arvopohja muotoutuu yritystä perustavien henkilöiden mukaan. Ammatillisessa auttamistyössä jokaisella työntekijällä on omat ammattieettiset toimintatavat, jotka vaikuttavat työssä tehtäviin ratkaisuihin (Aadland 1993, 131). Yrityksen arvopohjalla tarkoitetaan ihanteita, joiden mukaan yritys muokkaa omat toimintamallinsa. Lastensuojelulain 1 sanotaan, että lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 1 ). Tämän pohjalta voidaan ajatella, että nuorisokodin

14 14 toiminnassa näkyviä arvoja ovat laadultaan hyvän palvelun tuottaminen, lapsen hyvinvoinnin takaaminen ja lapsen kehityksen edistäminen. 4.1 Toiminnan lähtökohtana asiakas Asiakaslähtöisessä työskentelyssä lähtökohtana on ottaa selvää asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Ajatuksena on, että yrityksen menestys syntyy yrityksen kyvystä vastata palvelun kysyntään. Toiminnan lähtökohtana on tuottaa palvelua, jota asiakas haluaa tai saattaisi ostaa. Nuorisokodin toimintaa suunniteltaessa on muistettava ottaa huomioon tarpeeksi laaja asiakasjoukko, koska asiakasryhmät ovat eroavaisia. Asiakasryhmien eroavaisuuksien vuoksi olisi hyvä, että yrityksellä olisi erilaisia kohderyhmäkohtaisia menettelytapoja ja vaikutuskeinoja. (Vuokko 1997, ) Nuorisokodin toimintaa säätelevät lait ja asetukset, mutta on tärkeää muistaa toimenpiteiden kohteena olevien lasten ja nuorten olevan aina etusijalla. Sijoitetun lapsen tullessa uuteen ympäristöön on muistettava, että hänen elämänsä muuttuu hyvin radikaalisti. Lapsen suhtautuminen muutokseen voi olla hyvinkin voimakas, koska kaikki tuttu on hävinnyt hänen ympäriltään. Lapsen tullessa nuorisokodin asiakkaaksi on hänelle hyvä antaa sopeutumisaikaa, jolloin hän voi rauhassa asettua uuteen ympäristöön ja luoda turvaverkoston ympärilleen. Sopeutumisajan aikana rajoitetaan myös vieraiden käyntiä sijoitetun luona, jotta hän saisi ikään kuin luvan aloittaa uuden elämän sijoituspaikassa. Lastensuojelulain 25 voidaan soveltaa myös turvallisuusvaaran lisäksi tilanteisiin, joissa lapsen vanhemmat esimerkiksi aiheuttavat vakavia henkisiä ristiriitoja lapselle tai häiritsevät sijaiskodin toimintaa. (Helminen & Mikkola 1994, ) Sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ovat palveluhenkisyys, normaalius, valinnanvapaus, luottamuksellisuus, ennaltaehkäisy ja omatoimisuuden edistäminen. Palveluperiaatteeseen sisältyy työntekijän velvollisuus auttaa ja neuvoa asiakasta oman ammattitaitonsa mukaan. Sosiaalihuollon asiakkaalle on tarjottava mahdollisimman laadukasta palvelua, jotta palvelusta saadaan kaikki hyöty asiakkaalle. (Ketola & Kokkonen 1993, ) Nuorisokodin toimintaa ajateltaessa on sijoitetun lapsen kohdalla ennaltaehkäisyn toimet jo ohitettu, mutta hänen kohdallaan on tarjottava laadultaan hyvää palvelua.

15 15 Lapsen ja perheen parissa tehtävän hoitotyön lähtökohtana on ihmisarvo, jonka jokainen lapsi saa jo syntyessään. Huolehtiminen toisen ihmisen hyvinvoinnista kuuluu ihmisarvosta lähtevään toimintaan. Nuorisokodissa tehtävässä työssä on muistettava myös lapsen perhe ja sukulaiset, sekä kunnioitus heitä kohtaan. Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä on hyvä muistaa, että jokaista tulisi kohdella yksilöllisesti. Lasten ja nuorten kanssa turvallisuuden periaate voidaan toteuttaa poistamalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaaratekijät ympäristöstä. Näitä vaaratekijöitä voivat olla esimerkiksi väkivalta, epävarmuus ja syrjintä. Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä on tärkeää tukea heidän kehitystään omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. (Ivanoff, Kitinoja, Rahko, Risku & Vuori 2001, ) 4.2 Kristillisyys osana nuorisokotia Kirjassaan Sosiaali- ja terveydenhoitoalan etiikka Einar Aadland sanoo, useissa tutkimuksissa havaitun, että kristillisyys on tärkeimpiä motiiveja auttamisammatteihin (Aadland 1991, 127). Nuorisokotia perustettaessa on ennen kaikkea kyse auttamistyöstä ja auttamisammatista. Itse näen tärkeänä asiana kristillisen vakaumuksen mukana olemisen auttamistyötä tehtäessä. Sijoitettujen lasten kanssa tehtävässä työssä tulee varmasti kohtaamaan vaikeita asioita, joita ei voi ihmismielen avulla ymmärtää. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi lapsen hyväksikäyttö tai lapsen pahoinpiteleminen. Jokaisella työntekijällä on arvopohja, joka heijastuu hänen tekemäänsä työhön. Tehtäessä työtä vaikeiden ja raskaiden asioiden parissa on kristillisyys hyvä voimavara työntekijälle. Kristillinen arvopohja työssä näkyy työntekijän jaksamisena ja luottamuksena Jumalaan. Jeesukselta kysyttäessä lain suurinta käskyä, hän käski rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään (Matt. 22: 34-40). Mielestäni tässä on perusta nuorisokodin toiminnalle. Meidän tehtävänämme on rakastaa ja auttaa lähimmäisiämme parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsia ja nuoria autettaessa on myös muistettava, että Jeesus on kutsunut meidät kaikki opetuslapsikseen ja suonut meille kaikille samanlaiset oikeudet hyvään elämään. Tässä meidän työntekijöiden on autettava lapsia ja nuoria, jotta he voisivat kokea Jumalan armon elämässään. Lapsen mieli on avoin ja vastaanottavainen, mutta on muistettava olla varovainen puhuttaessa uskonnosta lapsen kanssa.

16 16 Lapselle syntyy hyvin herkästi väärinkäsityksiä, joten aikuisen on oltava tarkka sanavalinnoissaan puhuttaessa esimerkiksi Jumalasta ja paholaisesta tai taivaasta ja helvetistä. (Coles & Collins 1990, ) Haastattelin Sisälähetysseuran oppilaitoksen johtajaa Ilkka Mattilaa nuorisokodin perustamiseen liittyvistä asioista, koska hänellä on aiempaa kokemusta nuorisokodin perustamisesta. Hän on ollut kahden nuorisokodin perustamisessa mukana. Haastatellessani häntä keskustelimme kristillisyyden näkymisestä nuorisokodin toiminnassa. Ilkka Mattila oli sitä mieltä, ettei nuorisokodin toiminnassa voi näkyä kristillisyys vahvana arvona. Hänen mukaansa kuntien sosiaalitoimien suhtautuminen nuorisokotiin, joka korostaa toiminnassaan kristillisyyttä, on nihkeä. Hän epäili tämän johtuvan siitä, että sosiaalitoimessa pelättäisiin lasten ja nuorten huolenpidon jäävän toiseksi kristillisyyteen keskityttäessä. Toisena ongelmakohtana Ilkka Mattila piti myös nuorten omaa suhtautumista kristillisyyteen. Hänen mukaansa kristillisen viestin vieminen sijoitetuille lapsille/nuorille on lähestulkoon mahdotonta. Hyvänä asiana hän kuitenkin näki sen, että nuorisokotia perustavalla henkilöllä olisi itsellään kristillinen vakaumus. Ilkka Mattilan mukaan tämä voisi auttaa työntekijää jaksamaan vaikeitakin asioita lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä. Kirjassa Usko, hoito ja toipuminen, tutkimus kääntymyksestä ja kristillisestä päihdehoidosta sanotaan, että niin sanotusti umpikujaan joutuessaan ihmiset ovat kiinnostuneet uskonnollisista asioista. Tämä kiinnostus on tosin ollut välineellistä, mutta se on kuitenkin auttanut ihmisiä selviytymään eteenpäin. Samassa teoksessa kuvataan myös, kuinka vaikeuksissa olevat ihmiset ovat kokeneet uskovien ihmisten avun olevan tarpeen ja auttavan heidän oman uskonnollisen elämänsä synnyssä. (Niemelä 1998, ) Eikö näin voisi olla myös lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä? Eikö nuorisokotiin sijoitettavat lapset ja nuoret voisi kokea samanlaista tyydytystä työntekijöiden uskonnollisuuden kautta kuin päihderiippuvaisetkin? Lapsille ja nuorille uskonnosta puhuttaessa on varmasti oltava hyvin varovainen, haluan kuitenkin ajatella, ettei sijoitetuille lapsille kristillisen sanoman välittäminen ole mahdotonta. Mielestäni nuorisokodin toiminnassa näkyviä kristillisiä piirteitä voivat olla ihan arkisetkin asiat, kuten esimerkiksi ruokarukous ja iltarukous. Kirjassa lasten ja nuorten uskonnollinen maailma Maare Tamm sanoo juuri rukouksen tekevän uskonnollisesta elämästä elävän ja elinvoimaisen

17 17 ja että rukouksessa ihminen etsii yhteyttä Jumalaan. Hänen mukaansa on tärkeää antaa lapselle vapaus ja aikaa miettiä omaa rukoustaan, jotta rukouksesta tulisi osa hänen elämäänsä. Tällöin rukous ei jäisi ulkoa opetelluksi asiaksi. (Tamm 1988, ) Rukoilemisen opetteleminen osana nuorisokodin arkea, tukisi lapsen ja nuoren uskonnollista kasvua. Nuorisokodin tarjotessa sijoitetuille mahdollisuuden hiljentyä ja rukoilla, voi siitä muodostua aluksi tapa ja sitä kautta usko lapsessa/nuoressa voi syntyä. Osana kristilliseen kasvatukseen kuuluu Jumalanpalveluksiin osallistuminen. Jumalanpalveluksissa jokainen kuulija pääsee osalliseksi Jumalan sanasta ja armosta. Jumalanpalveluksissa käyminen voi vahvistaa kristittyjen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kirkkoa pidetään Jumalan asuinpaikan näkyvänä symbolina. Kirkko ja sen rakennukset muistuttavat meitä uskosta, rukouksesta ja hengellisestä elämästä. Lapsille opetettaessa Jumalanpalveluksen rituaaleja, heille opetetaan olennaisia osia uskonnostamme. Lapsen on helppompi oppia ja omaksua uskonnosta, sen näkyvä kuin näkymätön osa. (Tamm 1988, ) 5. YRITTÄJYYS 5.1 Yrittäjäksi ryhtyminen Yksityisyrittäjäksi ryhtyminen ja yrityksen perustaminen on jo sinänsä prosessi. Oman yrityksen suunnittelu, riskin ottaminen ja sen pohtiminen, onko minusta yrittäjäksi vaativat oman aikansa. Olipa yrittäjäksi ryhtymisen syy mikä tahansa, tärkein perustamisen takana oleva lähtökohta on oma halu ja tahto ryhtyä yrittäjäksi. Pelkkä halu ja tahto eivät kuitenkaan riitä yritystä perustettaessa, vaan yrittäjän on omattava alalla vaadittava ammattitaito sekä yrittäjän tehtävässä omattavat ominaisuudet. (Holopainen & Levonen 2003, 15.) Yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia Jukka Vesalaisen mukaan ovat ammattitaito, näkemyksellisyys, suunnitelmallisuus ja toteuttamiskyky. Hänen näkemyksensä mukaan, jos jokin edellä mainituista osa-alueista on merkittävästi puutteellinen, ei liiketoiminnasta tule kannattavaa. Jukka Vesalaisen mukaan näitä yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia voidaan kuitenkin kompensoida tiimiyrittäjyydellä, mutta hän muistuttaa

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lisäksi asian esittelijä on hankkinut puhelimitse selvitystä sosiaalityöntekijältä.

Lisäksi asian esittelijä on hankkinut puhelimitse selvitystä sosiaalityöntekijältä. 31.12.2003 3011/2/03 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa PERHEKODIN MENETTELY LASTENSUOJELUASIASSA 1 ASIA A arvosteli 30.10.2002 eduskunnan

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin?

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 26.9.2014

Lisätiedot

PERHEKOTI MAKARIOS OY

PERHEKOTI MAKARIOS OY PERHEKOTI MAKARIOS OY Perustiedot yrityksestä Olen perustanut Perhekoti Makarioksen 01.11.2004. Perhekoti toimi aluksi toiminimellä Maria Hämäläinen. Perhekodissa oli neljä hoitopaikkaa ja toimitilat olivat

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Perhekoti Touhukallio Oy

Perhekoti Touhukallio Oy Perhekoti Touhukallio Oy Perhekoti Touhukallio on osakeyhtiö, jonka ainoana osakkeenomistajana on yrityksen perustaja Sari Pölönen. Perhekoti Touhukallio on perustettu tammikuussa 2001. Perhekodin toiminta

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5681/2015 01.02.01 7 Perhehoidon palkkioiden korottaminen 1.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405 Nina Sormo, puh. 050 598 6982 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen kasvatuksen, hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta EV 44/1996 vp - HE 22/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

VALMENNUKSEN PÄÄTTYESSÄ PERHE JA KOULUTTAJAT TULEVAT YHTEISESSÄ ARVIOINNISSAAN JOHONKIN SEURAAVISTA RATKAISUISTA:

VALMENNUKSEN PÄÄTTYESSÄ PERHE JA KOULUTTAJAT TULEVAT YHTEISESSÄ ARVIOINNISSAAN JOHONKIN SEURAAVISTA RATKAISUISTA: 8 PRIDE-kirja VALMENNUKSEN PÄÄTTYESSÄ PERHE JA KOULUTTAJAT TULEVAT YHTEISESSÄ ARVIOINNISSAAN JOHONKIN SEURAAVISTA RATKAISUISTA: Kouluttajilla ja perheellä on yhteinen näkemys siitä, että perheellä on valmiuksia

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 15.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson Kysymys: Kuinka mielestänne parhaiten

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Esityksen

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä 9.5.2017 1 16.5.2017 Kuka voi tuottaa sotepalveluja? Julkisia sotepalveluja voivat tuottaa maakunnan liikelaitos sekä maakunnan yhtiö, yksityinen yritys

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot