Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet. TES - Transnational Entrepreneurial Spirit. Grundtvig

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet. TES - Transnational Entrepreneurial Spirit. Grundtvig 2008-2010"

Transkriptio

1 Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet TES - Transnational Entrepreneurial Spirit Grundtvig

2 Johdanto Yrittäjyyteen ryhtyminen vaatii paljon erilaisia taitoja. Ammattitaito on yrittäjyyden perusta, mutta liike-elämätaidot ovat myös välttämättömiä osata. Monilla nuorilla on innovatiivisia ideoita, joita olisi kannattavaa kehittää ammatiksi saakka. Miten tullaan yrittäjiksi? Mitä pitää ottaa huomioon yrittäjäksi ryhtyessä? Tämä opas antaa joitakin vastauksia kysymyksiin esimerkiksi markkinoinnista, yritystoiminnan suunnittelusta ja itse yrittäjyydestä. Lisäksi opas sisältää katsauksen markkinointisuunnitelman tekemiseen, oman työn organisointiin ja ammatilliseen itsejohtamiseen. Tämä opas on tuotettu kansainvälisessä Grundtvig projektissa T.E.S. Transnational Entrepreneurial Spirit ja se on tarkoitettu nuorille yrittäjille tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Projektissa on pyritty reagoimaan Euroopassa havaittuun sosiaaliseen tarpeeseen aikuisten ja opiskelijoiden yrittäjyystaitojen koulutukselle. He tarvitsevat työpaikan lisäksi oman ammattitaidon ja työkyvyn kehittämistä sekä kiinnekohdan yhteiskuntaan sosiaalisesti. Lisäksi projektissa on pyritty lisäämään osallistujien tietoa eurooppalaisesta kulttuurista. Oppaan alkuperäinen tekijä on KWB e.v.,saksa. Projektiin osallistuivat: Fundaçao de Ensino Profissionalda Praia da Vitória, Açores, Portugali Savon Vammaisasuntosäätiö, Suomi TLA TeleLearn-Akademie ggmbh, Saksa KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V., Saksa Fundatia Ronald S. Lauder, Romania AEVA Associação para a Educação e Valorização dos Recursos Humanos do Distrito de Aveiro - Escola Profissional de Aveiro, Portugali

3 I MARKKINOINTI Markkinoinnin tarkoituksena on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja tuottaa tarkoituksenmukaisia tuotteita tai palveluita. Markkinointi sisältää kaikki toimenpiteet, jotka auttavat asiakkaan huomion kiinnittämistä tarjottuun tuotteeseen tai palveluun. Markkinointi on viestintäprosessi, jossa keskeistä on tietämys asiakkaiden olemassa olevat ja juuri tunnistetut tarpeet sekä tieto jo olemassa olevista palveluista eli kilpailijoista. Amerikkalainen the American Marketing Association määrittelee markkinoinnin perinteikkääksi toiminnaksi, luomisprosessiksi, viestinnäksi ja tarjousten synnyttämiseksi. Näillä toimilla on merkitystä kuluttajille, asiakkaille, kumppaneille ja laajemmin yhteiskunnalle. Markkinoinnin tarkoituksena on kohdistaa yrityksen viestintä ennalta mietittyyn kohderyhmään ja pyrkiä vaikuttamaan heidän asenteisiinsa. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan markkinointisuunnitelman tekoa sisällyttäen markkinointistrategian ja toimenpideohjelman. 1 Markkinointisuunnitelma Miksi markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä? Ilman markkinointisuunnitelmaa toiminta voi jäädä ilman toivottuja vaikutuksia. Markkinointisuunnitelmassa pyritään tuomaan esiin kaikki käytännön toimenpiteet, joiden avulla yrityksen tavoitteisiin voidaan päästä, usein luomalla markkinointistrategia. Ennen suunnitelman tekoa on tärkeää miettiä kuluttaja, johon markkinointi kohdistuu. Yrittäjän on hyvä ymmärtää kuluttajan tarpeita. Joidenkin tuotteiden yhteydessä kannattaa vedota tunteisiin markkinointiviestinnässä. Toisten tuotteiden kohdalla taas on hyvä painottua rationaaliseen viestintään eli perustella tuotteen ostamista järkisyillä. Ensimmäisenä tulee miettiä tuotteen tunnusomaiset piirteet, jotka kiinnittävät kuluttajan huomion. Harjoitus: Kuvaile kuluttajaa, johon markkinointisi suuntautuu. Sisällytä kuvaukseen tunneviestintää ja rationaalista viestintää. Kuvattuasi kuluttajaa, kuvaile nyt tuotettasi tai palveluasi. Harjoitus: Mitä hyötyä tuotteesta/palvelusta on kuluttajalle? Mikä tekee tuotteesta/palvelusta mielenkiintoisen tai tarpeellisen kuluttajalle? Harjoitus: Kuinka parhaiten tavoitat asiakkaasi? Nämä harjoitukset ovat apuna tehdessäsi markkinointimixiä.

4 Markkinointimix Markkinointimix määrittelee mainonnan tyylin ja kohdentamisen. Marketing mix sisältää neljä P:tä: Product (tuote): Tuotemarkkinointi liittyy ulospäin suuntautuvaan markkinointiin. Esimerkiksi markkinointi asiakkaille. Pricing (hinnoittelu): Tuotteen hinnan muodostaminen sisällyttäen alennukset. Hinnan ei tarvitse olla rahallinen, vaan se voi myös olla vaihdettavissa tuotteisiin tai palveluihin, esimerkiksi aikaa, energiaa tai huomiota. Placement (saatavuus): Kuinka tuote päätyy kuluttajalle esimerkiksi jälleenmyynti tai alen ajoittaminen. Promotion (menekin edistäminen): Tuotteen mainonta julkaisuissa, alennusten mainonta, julkisuus ja persoonallinen myynti. Brändäys vaatii erilaisten mainontatapojen yhdistämistä ja joko tuotteen, yrityksen tai merkin mainontaa. Näitä 4 p:tä on kuvattava saadakseen käsityksen neljästä näkökulmasta ja määritelläkseen asiat, jotka on priorisoitava markkinointimixiin. Harjoitus: Kuvaa tyypillinen tuotteesi ja sen hinnoittelu, saatavuus ja myynnin edistämisen toimenpiteet. 2: Markkinointistrategian suunnittelu Markkinointistrategia muodostaa perustan markkinoinnin toteuttamiselle tavoitteiden mukaan. Markkinointistrategia voidaan jakaa muutamiin osa-alueisiin: Markkinoiden laajentuminen: Laajentaa markkinoita suuntautumalla uusiin asiakkaisiin tai tarjoamalla uusia tuotteita olemassa oleville asiakkaille. Tavoite on keskittyä uusiin markkinoihin tai uusiin asiakkaisiin. Markkinasegmentti: Keskittyminen tietyn tyyppisiin asiakkaisiin tai tietynlaiseen toimialaan. Tavoite on erikoistua. Markkkinoiden jakaminen: Laajenna osuuksia markkinoilla. Tavoitteena on keskittyä kasvuun jo olemassa olevilla markkinoilla. Edellytyksenä on tietää oma osuus markkinoilla. Jotkut tutkimukset osoittavat, että isojen markkinaosuuksien yrityksillä on korkea kattavuus. Harjoitus: Mikä markkinointistrategia on perustana markkinointisuunnitelman toimenpiteille? Kirjoita strategian pääperiaatteet.

5 3: Markkinointisuunnitelman kirjoittaminen Markkinointi yhdistää paljon toimenpiteitä ja kustannuksia ja se yhdistää strategian järjestelmälliseen markkinoinnin toteutukseen. Markkinointisuunnitelman tulisi sisältää seuraavat ydinelementit: Nykyinen asema liike-elämässä: Oman tuotteen, asiakkaiden ja kilpailun vertailu markkinoilla. Liiketoimintastrategia: Tavoitteiden ja päämäärien määrittäminen luo perustan sille, että toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Markkinointiohjelma: Suunnitelma toimenpiteistä liittyen markkinoiden tavoitteisiin. The Markkinointimixin 4 p:tä ovat perusta suunnitelmalle. Kustannuslaskelma: Myynnin ennuste, kulut jne. Tunnusluvat ja ennusteet auttavat määrittelemään tavoitteet. Näin markkinoinnin kustannukset ovat luettavissa helposti. Tämän suunnitelman tulee olla luonteeltaan sitova, mutta myös joustava markkinoiden muuttuessa. Hyvässä markkinointisuunnitelmassa pääasiat on esitetty myös tiivistelmässä. Markkinointisuunnitelma voidaan toteuttaa monella eri tavalla: lehdet, mainostaulut, Internet ja sähköinen media, yleisötilaisuudet, tapahtumat, suoramarkkinointi ja verkostotyö.

6 II Liiketoimintasuunnitelman luominen Aloitteleva yrittäjä voi tarvita apua esimerkiksi rahoituksessa ja tästä syystä on hyvä olla kirjallinen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan liiketoiminnan idea ja suunnitelma ja kuinka sen aikoo toteuttaa. Liiketoimintasuunnitelma on muodollinen asiakirja, jossa kuvataan päämäärät ja tavoitteet, syyt miksi ne ovat toteutettavissa ja suunnitelma päämäärien saavuttamiseen. Liiketoimintasuunnitelman tulisi olla saavutettava, selkeä, objektiivinen ja helposti ymmärrettävä muodoltaan selkeä dokumentti, jossa näkyy seuraavat asiat: Tiivistelmä toimeenpanosta Idea tuotteesta/palvelusta Henkilöstön esittely Markkinoiden kuvaus Markkinasuunnitelman kuvaus Yritysmuoto Rahoitussuunnitelma Riskien arviointi Liiketoimintasuunnitelma auttaa arvioimaan asetettuja tavoitteita käytännössä. Heti kansilehdestä tulee käydä ilmi yrityksen nimi, yrittäjän nimi ja yhteydenottopäivämäärät. 1. Toimeenpanon pääkohdat Liiketoimintasuunnitelma ensimmäisessä kappaleessa on tiivis yhteenveto, joka kannattaa tehdä vasta lopuksi, kun kaikki muut kohdat on määritelty. Tiivistelmän takoituksena on herättää lukijan kiinnostus liikeideaan. Siinä kuvataan ytimekkäästi tuotteen idea ja liiketoiminnan päämäärät, onnistumiseen vaikuttavat tekijät, riskit ja määrälliset tavoitteet. Tiivistelmässä kuvaat kokemuksen ja tieto-taitosi. 2. Liikeidea Tässä kappaleessa määritellään tarjottavan tuotteen ominaispiirteet. Tuotteesta kuvataan se, mikä erottaa sen muista tarjolla olevista tuotteista ja mistä asiakas siinä erityisesti hyötyy. 3. Henkilöstö Tässä esitellään henkilöstön tarvitsema osaaminen ja kokemus. Erityisen tärkeää on määritellä vastuualueet ja tarvittava osaaminen. Vastuut voidaan myös esittää organisaatiokartan avulla. Tässä myös määritellään kuinka puuttuva tietotaito voidaan korvata esimerkiksi yhteistyötahojen avulla. 4. Markkinat Markkinoilla menestyminen vaatii tietoa toimialasta, kilpailijoista ja asiakkaista sekä heidän mieltymyksistään. Arvioinnit, Internet, kirjallisuus, haastattelut toimijoiden kanssa jne. auttavat saamaan kuvan markkinoista. Seuraava askel onkin kuvata asiakkaat, joille tuotettasi tarjotaan.

7 5. Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelmassa kuvataan ne toimet, joilla asiakkaiden kiinnostus herätetään. On tärkeää tietää asiakkaiden tarpeet, jotta heitä lähestytään oikealla tavalla. 6. Yritysmuoto Ennen yritysmuodon valintaa kannattaa hankkia konsultointia siitä, mikä yritysmuoto olisi toimintaan sopivin rahoituksen ja vastuiden kannalta. 7. Rahoitussuunnitelma Tässä luvussa esittelet kuinka liiketoimintasi rahoitetaan seuraavan kolmen neljän vuoden ajan. Rahoitussuunnitelma sisältää kaikki menot ja kaikki tulot. Rahoitussuunnitelman osaalueet ovat: Investointien suunnittelu Liikevoittojen raportointi Maksuvalmiuden suunnittelu Pääoman tarve Rahoitussuunnitelmassa näkyy kaikki suunnitellut panostukset. Liikevoittojen raportointi näyttää myynnin ja kustannukset. Maksuvalmiuden suunnittelu osoittaa ajallisesti odotetut liikevoitot ja menot. Pääoman osalta tulee käydä ilmi mistä se saadaan. 8. Riskien arviointi Sinun tulee olla tietoinen liiketoiminnan muutoksista ja riskeistä. Tässä kuvaat riskit liiketoiminnassa esittämällä skenaariot parhaasta ja pahimmasta tapauksesta. Varautumalla ja olemalla tietoinen voit reagoida haitallisiin trendeihin ja suunnitelmien muutoksiin ajoissa.

8 III ITSENSÄ JOHTAMINEN Menestyksellinen liiketoiminnan aloittaminen vaatii hyvin organisoitua itsehallintaa/johtamista. Itsensä johtaminen sisältää muun muassa tavoitteiden asettamisen, ajanhallinnan ja työn organisoinnin. Nämä pääasiat ilmaisevat sitä, kuinka yrittäjä organisoi toimintaansa suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin. Seuraavassa kappaleessa on tietoa näistä pääasioista. I Tavoitteet ja päämäärät Menestyäkseen on osattava muun muassa asettaa oikeanlaisia päämääriä. Tavoitteiden asettaminen on yrittäjän ydinosaamista. Tavoitteissa näkyy toiminnan tarkoitus: Mitä tarkalleen ottaen olen tekemässä ja miksi? Tavoitteet motivoivat: Minulla on selkeä idea siitä, mitä haluan saada aikaan. Tavoitteet ovat osa tehokkuutta: Kun tietää mitä tekee, pystyy organisoimaan oman työpäivänsä paremmin ja saavuttaa tulokset ajoissa. Liike-elämässä käsitteitä tavoite ja päämäärä käytetään usein synonyymeina. Käsitteillä on kuitenkin eroa. Päämäärä: Avoin ja ei niin kohdennettu tai tarkka ilmaus yleisestä toiminnan tarkoituksesta. Esimerkiksi: Haluaisin nähdä yrityksemme kansainvälistyvän. Tavoite: Tarkka ja kohdistettu ilmaus siitä, mitä halutaan saada aikaan. Esimerkiksi: Haluaisin, että ulkomailla olevien asiakkaiden määrä kasvaa kymmenen prosenttia ensi vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden ja päämäärien asettaminen tapahtuu kahdessa osassa. Ensin luodaan yleiset päämäärät. Yleisen päämäärän jälkeen suunnitellaan yksityiskohtaiset tavoitteet. Seuraavassa kappaleessa opit kuinka asettaa päämääriä ja tavoitteita SMARTER periaatteella. Sen jälkeen työskentelet omien kysymysten parissa. Ohjaus auttaa sinua ilmaisemaan ja viestimään päämääriäsi ja tavoitteitasi motivoivasti ja tarkasti. Tunnista päämääräsi Päämäärien yksityiskohtainen määrittäminen lähtee ensin työn päämäärien rajaamisesta ja toiseksi tavoitteiden priorisoimisesta. Rajaa työn päämäärät: Tässä työstät työn ja uran tavoitteita. Yleiset uratavoitteet: Haluatko olla yrittäjä vai freelancer jossakin projektissa? Työn tavoitteet: Mitkä ovat avainvastuualueet asemassasi? Priorisoi työn tavoitteet: Tässä asetat tärkeysjärjestykseen työn tavoitteet. Kriteerit tavoitteiden priorisoinnille syntyvät tavoitteen merkityksestä, tuotteen kiireellisyydestä ja myös olosuhteista ja ympäristöstä, jossa tavoite realisoidaan. Merkitys: Onko tietty tavoite tärkeä sinulle? Vai onko se vaan hyvä olla olemassa? Kiireellisyys: Tavoitteiden tärkeysjärjestys määrittelee milloin tavoitteen tulisi täyttyä ja onko se lyhyen vai pitkän aikavälin tavoite.

9 Ympäristö: Ovatko olosuhteet suosiolliset tavoitteiden saavuttamiselle? Voi olla, että joudutaan reagoimaan joihinkin ulkoisiin tekijöihin, jotka vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden asettaminen Päämäärien nimeämisen jälkeen voidaan määritellä tarkat tavoitteet SMARTER - periaatteiden avulla. Specific (Täsmällinen, tarkasti määritelty) Measurable (mitattavissa oleva) Achievable (realistinen, saavutettavissa oleva) Relevant (relevantti, kohdistuu oikeisiin asioihin) Timely (ajallisesti määritelty) Exciting (mielenkiintoinen) Rewarding (hyödyllinen) II Työn organisoiminen Hyvä työsuoritus vaatii hyvää työn rakenteellista organisointia. Hyvä työn järjestäminen mahdollistaa ajan turvaamisen, tehokkaan työskentelyn, menestymisen työssä ja kohtuuttomilta vaatimuksilta välttymisen. Tämä kirja opastaa kuinka voi järjestää ja delegoida asioita niin, että työtä voidaan selkiyttää. Asioiden delegoimisella ja järjestelyllä pyritään priorisoimaan tehtäviä. Miksi on tärkeää priorisoida asioita? Se auttaa tekemään kiireelliset ja tärkeät työt ensin. Tässä joitakin kysymyksiä, jotka auttavat priorisoimaan asioita: 1. Kenen pitäisi tehdä työ? 2. Milloin työ täytyy olla tehty? 3. Millä tavalla työ tulee tehdyksi parhaiten (vaihtoehtoiset tavat)? Ensimmäinen kysymys ovat mahdolliset delegoinnin kohteet. Sopivan henkilön täytyy käsitellä jotkin asiat, mutta muut voi delegoida muille työntekijöille. Onnistuneessa delegoinnissa työ annetaan oikealle henkilölle, työ rajataan selkeästi ja luodaan tarvittavat työolosuhteet. Asiat voidaan luokitella tärkeisiin ja kiireellisiin ja jotkut voivat olla molempia. Ne asiat täytyy tehdä ensin; loput voivat olla joko kiireellisiä tai tärkeitä. Taulukko auttaa suunnittelemaan työtä tämän jaottelun jälkeen. On myös tärkeää huomata milloin asioiden hoitaminen vaatii parannuksia em. toiminta- ja organisaatiorakenteissa. Harjoitus: Kirjoita mitkä työt teet itse ja mitkä työt voisi delegoida muiden tehtäväksi? Harjoitus: Kirjoita työn prioriteetit (kiireellisyys, merkitys) ja milloin työ tulee olla tehty

10 Harjoitus: Kirjoita työn toimintarakenne ja organisaatiorakenne. Mieti myös muita vaihtoehtoja työsi rakenteelle. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: tiedon hallinta. Tietojen jatkuva tulva voi johtaa tietojen liikakuormitukseen. Välttääksesi ylikuormittumista valitse vain todella kiinnostavat ja tärkeät tiedot. Tarpeettomat tiedot tulisi poistaa heti. III Ajanhallinta Eräs näkökulma itsehallintaan on ajanhallinta. Kohdistamalla huomio pääasiallisiin päämääriin ja kohteisiin sekä työn organisointiin luodaan perusta ajanhallinnalle. Ajanhallinta tarkoittaa tapaa hallita aikaa käyttämällä erilaisia taitoja, työkaluja ja tekniikoita tiettyjen tehtävien, päämäärien ja projektien loppuun saattamiseksi. Ajanhallinta ajetaan seuraaviin osiin: 1. päämäärien ja tavoitteiden asettaminen 2. tavoitteiden priorisoiminen 3. toiminnan suunnittelu 4. ajanhallinnan kriittinen eritteleminen Tavoitteiden asettaminen on kuvattu kappaleessa Tavoitteiden ja päämäärien asettaminen. sisällyttäen siihen ajanhallinnan tavoitteet jaetaan pitkän ajan tavoitteisiin, keskivaiheen tavoitteisiin ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Harjoitus: Kirjoita pitkän ajan tavoitteet (yli vuoden päähän ulottuvat), keskivälin tavoitteet (muutaman kuukauden päähän) ja lyhyen aikavälin tavoitteet (viikon tai kahden ajalle) Seuraavaksi tavoitteet on asetettava tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksen voi luokitella korkea merkitys, keskikokoinen merkitys ja vähäinen merkitys. Myös Eisenhower method voi auttaa priorisoimaan tavoitteita. Sen avulla luokittelu tapahtuu asettamalla tavoitteet myös kiireellisyysjärjestykseen: Tavoitteet/asiat, joilla on suuri merkitys ja suuri kiireellisyys saavat korkea prioriteetin: tehdään heti. Tavoitteet/asiat, joilla on suuri merkitys ja vähäinen kiireellisyys saavat keskinkertaisen prioriteetin: tehdään määrättynä aikana. Tavoitteet/asiat, joilla on suuri kiire ja vähäinen merkitys voidaan delegoida. Tavoitteet/asiat, joilla on vähäinen merkitys ja myös vähäinen kiire voidaan jättää tekemättä.

11 Harjoitus: Kirjoita jokaisen tavoitteen merkityksen ja kiireellisyyden taso ja luokittele ne sitten em. järjestykseen. Kolmantena tavoitteet lisätään tärkeysjärjestyksessä aikataulu suunnitelmaan. Työtehtävään käytetty aika tulee laskea. Harjoitus: Kirjoita tehtävät työt aikatauluun tärkeysjärjestyksessä ja lisää myös arvio työn kestosta. Tavoitteet ja tehtävät voivat muuttua, joten on tärkeää tarkistaa ajanhallinnan suunnitelmaa aika ajoin ja viimeistään sopeuttaakseen tavoitteet aikatauluun.

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

SOLID-rahastojen hakukoulutus. Mikä on projekti? 11.6.2013, Helsinki

SOLID-rahastojen hakukoulutus. Mikä on projekti? 11.6.2013, Helsinki SOLID-rahastojen hakukoulutus Mikä on projekti? 11.6.2013, Helsinki Rosa Puhakainen-Mattila (Kouluttaja, Suomen YK-liitto) rosa.puhakainen@ykliitto.fi r Mikä on projekti? - sarja TOIMINTOJA, joiden tarkoituksena

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tilaa blogi Tilaa blogi osoitteesta www.videomarkkinointi.info Saat tuotekoulutuksen sekä esittelemme Business Planin, jota halutessasi voit hyödyntää omassa liiketoiminnassasi. Tilaamalla blogin olet

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Peruskartoituksesta tavoitteisiin Miten löydämme oikeat tavoitteet? Pekka Salminen 10.3.2010 Vantaa

Peruskartoituksesta tavoitteisiin Miten löydämme oikeat tavoitteet? Pekka Salminen 10.3.2010 Vantaa Peruskartoituksesta tavoitteisiin Miten löydämme oikeat tavoitteet? Pekka Salminen 10.3.2010 Vantaa IMS ohjeistuksen mukainen strategisen ohjelman valmisteluprosessi Prosessin vaiheet + vaihekohtaisia

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja" 19.-20.11.2012

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Saga of Finland Product, Place, Price, Promotion Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Työpajan esittely Suomessa järjestettävä kaksipäiväinen teemoitettu työpaja keskittyy markkinointimixiin 4P-mallin

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ABC

Kansainvälistymisen ABC Kansainvälistymisen ABC BUUSia kansainvälistymisestä 9.4.2015/Ladec Hannu Loponen Leonne Oy/Aikonet Vientitoiminnan lähtökohdat uote Syyt Liikeidea Vientipäätös Vientisuunnitelma Vientitoiminnan eri muodot

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Tiimiakatemia 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Yrittäjän ammattitutkinto TULISIELUT I. Hakeutuminen Henkilö- ja taustatiedot Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin (GSM, Koti, Työ) Sähköpostiosoite Syntymäaika

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS

TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS Onko sinulla sellainen olo, että aikasi ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen tarpeelliseen?? Haluaisitko saada työsi ja elämäsi

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Hevostalouden kannatteleva voima

Hevostalouden kannatteleva voima Hevostalouden kannatteleva voima Katariina Suvitaival 17.03.2011 Hevostutkimuksen päivä/ksu 1 Aiheen esittely Hevosala kasvaa - mihin se nojaa Koulutus TUKIPALVELUT Neuvonta Hallinto Tiedotus ERIKOISOSAAMINEN

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Julkaisun jälkeen maailma valmiina?

Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Ylläpitoon siirtymisen ABC Kela-seminaari 22.1.2014 Päivi Bergman Kehittämispäällikkö, Viestinnän verkkotiimi Saitin jatkuvan kehittämisen periaate Määrittele strategia,

Lisätiedot