Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet. TES - Transnational Entrepreneurial Spirit. Grundtvig

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet. TES - Transnational Entrepreneurial Spirit. Grundtvig 2008-2010"

Transkriptio

1 Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet TES - Transnational Entrepreneurial Spirit Grundtvig

2 Johdanto Yrittäjyyteen ryhtyminen vaatii paljon erilaisia taitoja. Ammattitaito on yrittäjyyden perusta, mutta liike-elämätaidot ovat myös välttämättömiä osata. Monilla nuorilla on innovatiivisia ideoita, joita olisi kannattavaa kehittää ammatiksi saakka. Miten tullaan yrittäjiksi? Mitä pitää ottaa huomioon yrittäjäksi ryhtyessä? Tämä opas antaa joitakin vastauksia kysymyksiin esimerkiksi markkinoinnista, yritystoiminnan suunnittelusta ja itse yrittäjyydestä. Lisäksi opas sisältää katsauksen markkinointisuunnitelman tekemiseen, oman työn organisointiin ja ammatilliseen itsejohtamiseen. Tämä opas on tuotettu kansainvälisessä Grundtvig projektissa T.E.S. Transnational Entrepreneurial Spirit ja se on tarkoitettu nuorille yrittäjille tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Projektissa on pyritty reagoimaan Euroopassa havaittuun sosiaaliseen tarpeeseen aikuisten ja opiskelijoiden yrittäjyystaitojen koulutukselle. He tarvitsevat työpaikan lisäksi oman ammattitaidon ja työkyvyn kehittämistä sekä kiinnekohdan yhteiskuntaan sosiaalisesti. Lisäksi projektissa on pyritty lisäämään osallistujien tietoa eurooppalaisesta kulttuurista. Oppaan alkuperäinen tekijä on KWB e.v.,saksa. Projektiin osallistuivat: Fundaçao de Ensino Profissionalda Praia da Vitória, Açores, Portugali Savon Vammaisasuntosäätiö, Suomi TLA TeleLearn-Akademie ggmbh, Saksa KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V., Saksa Fundatia Ronald S. Lauder, Romania AEVA Associação para a Educação e Valorização dos Recursos Humanos do Distrito de Aveiro - Escola Profissional de Aveiro, Portugali

3 I MARKKINOINTI Markkinoinnin tarkoituksena on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja tuottaa tarkoituksenmukaisia tuotteita tai palveluita. Markkinointi sisältää kaikki toimenpiteet, jotka auttavat asiakkaan huomion kiinnittämistä tarjottuun tuotteeseen tai palveluun. Markkinointi on viestintäprosessi, jossa keskeistä on tietämys asiakkaiden olemassa olevat ja juuri tunnistetut tarpeet sekä tieto jo olemassa olevista palveluista eli kilpailijoista. Amerikkalainen the American Marketing Association määrittelee markkinoinnin perinteikkääksi toiminnaksi, luomisprosessiksi, viestinnäksi ja tarjousten synnyttämiseksi. Näillä toimilla on merkitystä kuluttajille, asiakkaille, kumppaneille ja laajemmin yhteiskunnalle. Markkinoinnin tarkoituksena on kohdistaa yrityksen viestintä ennalta mietittyyn kohderyhmään ja pyrkiä vaikuttamaan heidän asenteisiinsa. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan markkinointisuunnitelman tekoa sisällyttäen markkinointistrategian ja toimenpideohjelman. 1 Markkinointisuunnitelma Miksi markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä? Ilman markkinointisuunnitelmaa toiminta voi jäädä ilman toivottuja vaikutuksia. Markkinointisuunnitelmassa pyritään tuomaan esiin kaikki käytännön toimenpiteet, joiden avulla yrityksen tavoitteisiin voidaan päästä, usein luomalla markkinointistrategia. Ennen suunnitelman tekoa on tärkeää miettiä kuluttaja, johon markkinointi kohdistuu. Yrittäjän on hyvä ymmärtää kuluttajan tarpeita. Joidenkin tuotteiden yhteydessä kannattaa vedota tunteisiin markkinointiviestinnässä. Toisten tuotteiden kohdalla taas on hyvä painottua rationaaliseen viestintään eli perustella tuotteen ostamista järkisyillä. Ensimmäisenä tulee miettiä tuotteen tunnusomaiset piirteet, jotka kiinnittävät kuluttajan huomion. Harjoitus: Kuvaile kuluttajaa, johon markkinointisi suuntautuu. Sisällytä kuvaukseen tunneviestintää ja rationaalista viestintää. Kuvattuasi kuluttajaa, kuvaile nyt tuotettasi tai palveluasi. Harjoitus: Mitä hyötyä tuotteesta/palvelusta on kuluttajalle? Mikä tekee tuotteesta/palvelusta mielenkiintoisen tai tarpeellisen kuluttajalle? Harjoitus: Kuinka parhaiten tavoitat asiakkaasi? Nämä harjoitukset ovat apuna tehdessäsi markkinointimixiä.

4 Markkinointimix Markkinointimix määrittelee mainonnan tyylin ja kohdentamisen. Marketing mix sisältää neljä P:tä: Product (tuote): Tuotemarkkinointi liittyy ulospäin suuntautuvaan markkinointiin. Esimerkiksi markkinointi asiakkaille. Pricing (hinnoittelu): Tuotteen hinnan muodostaminen sisällyttäen alennukset. Hinnan ei tarvitse olla rahallinen, vaan se voi myös olla vaihdettavissa tuotteisiin tai palveluihin, esimerkiksi aikaa, energiaa tai huomiota. Placement (saatavuus): Kuinka tuote päätyy kuluttajalle esimerkiksi jälleenmyynti tai alen ajoittaminen. Promotion (menekin edistäminen): Tuotteen mainonta julkaisuissa, alennusten mainonta, julkisuus ja persoonallinen myynti. Brändäys vaatii erilaisten mainontatapojen yhdistämistä ja joko tuotteen, yrityksen tai merkin mainontaa. Näitä 4 p:tä on kuvattava saadakseen käsityksen neljästä näkökulmasta ja määritelläkseen asiat, jotka on priorisoitava markkinointimixiin. Harjoitus: Kuvaa tyypillinen tuotteesi ja sen hinnoittelu, saatavuus ja myynnin edistämisen toimenpiteet. 2: Markkinointistrategian suunnittelu Markkinointistrategia muodostaa perustan markkinoinnin toteuttamiselle tavoitteiden mukaan. Markkinointistrategia voidaan jakaa muutamiin osa-alueisiin: Markkinoiden laajentuminen: Laajentaa markkinoita suuntautumalla uusiin asiakkaisiin tai tarjoamalla uusia tuotteita olemassa oleville asiakkaille. Tavoite on keskittyä uusiin markkinoihin tai uusiin asiakkaisiin. Markkinasegmentti: Keskittyminen tietyn tyyppisiin asiakkaisiin tai tietynlaiseen toimialaan. Tavoite on erikoistua. Markkkinoiden jakaminen: Laajenna osuuksia markkinoilla. Tavoitteena on keskittyä kasvuun jo olemassa olevilla markkinoilla. Edellytyksenä on tietää oma osuus markkinoilla. Jotkut tutkimukset osoittavat, että isojen markkinaosuuksien yrityksillä on korkea kattavuus. Harjoitus: Mikä markkinointistrategia on perustana markkinointisuunnitelman toimenpiteille? Kirjoita strategian pääperiaatteet.

5 3: Markkinointisuunnitelman kirjoittaminen Markkinointi yhdistää paljon toimenpiteitä ja kustannuksia ja se yhdistää strategian järjestelmälliseen markkinoinnin toteutukseen. Markkinointisuunnitelman tulisi sisältää seuraavat ydinelementit: Nykyinen asema liike-elämässä: Oman tuotteen, asiakkaiden ja kilpailun vertailu markkinoilla. Liiketoimintastrategia: Tavoitteiden ja päämäärien määrittäminen luo perustan sille, että toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Markkinointiohjelma: Suunnitelma toimenpiteistä liittyen markkinoiden tavoitteisiin. The Markkinointimixin 4 p:tä ovat perusta suunnitelmalle. Kustannuslaskelma: Myynnin ennuste, kulut jne. Tunnusluvat ja ennusteet auttavat määrittelemään tavoitteet. Näin markkinoinnin kustannukset ovat luettavissa helposti. Tämän suunnitelman tulee olla luonteeltaan sitova, mutta myös joustava markkinoiden muuttuessa. Hyvässä markkinointisuunnitelmassa pääasiat on esitetty myös tiivistelmässä. Markkinointisuunnitelma voidaan toteuttaa monella eri tavalla: lehdet, mainostaulut, Internet ja sähköinen media, yleisötilaisuudet, tapahtumat, suoramarkkinointi ja verkostotyö.

6 II Liiketoimintasuunnitelman luominen Aloitteleva yrittäjä voi tarvita apua esimerkiksi rahoituksessa ja tästä syystä on hyvä olla kirjallinen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan liiketoiminnan idea ja suunnitelma ja kuinka sen aikoo toteuttaa. Liiketoimintasuunnitelma on muodollinen asiakirja, jossa kuvataan päämäärät ja tavoitteet, syyt miksi ne ovat toteutettavissa ja suunnitelma päämäärien saavuttamiseen. Liiketoimintasuunnitelman tulisi olla saavutettava, selkeä, objektiivinen ja helposti ymmärrettävä muodoltaan selkeä dokumentti, jossa näkyy seuraavat asiat: Tiivistelmä toimeenpanosta Idea tuotteesta/palvelusta Henkilöstön esittely Markkinoiden kuvaus Markkinasuunnitelman kuvaus Yritysmuoto Rahoitussuunnitelma Riskien arviointi Liiketoimintasuunnitelma auttaa arvioimaan asetettuja tavoitteita käytännössä. Heti kansilehdestä tulee käydä ilmi yrityksen nimi, yrittäjän nimi ja yhteydenottopäivämäärät. 1. Toimeenpanon pääkohdat Liiketoimintasuunnitelma ensimmäisessä kappaleessa on tiivis yhteenveto, joka kannattaa tehdä vasta lopuksi, kun kaikki muut kohdat on määritelty. Tiivistelmän takoituksena on herättää lukijan kiinnostus liikeideaan. Siinä kuvataan ytimekkäästi tuotteen idea ja liiketoiminnan päämäärät, onnistumiseen vaikuttavat tekijät, riskit ja määrälliset tavoitteet. Tiivistelmässä kuvaat kokemuksen ja tieto-taitosi. 2. Liikeidea Tässä kappaleessa määritellään tarjottavan tuotteen ominaispiirteet. Tuotteesta kuvataan se, mikä erottaa sen muista tarjolla olevista tuotteista ja mistä asiakas siinä erityisesti hyötyy. 3. Henkilöstö Tässä esitellään henkilöstön tarvitsema osaaminen ja kokemus. Erityisen tärkeää on määritellä vastuualueet ja tarvittava osaaminen. Vastuut voidaan myös esittää organisaatiokartan avulla. Tässä myös määritellään kuinka puuttuva tietotaito voidaan korvata esimerkiksi yhteistyötahojen avulla. 4. Markkinat Markkinoilla menestyminen vaatii tietoa toimialasta, kilpailijoista ja asiakkaista sekä heidän mieltymyksistään. Arvioinnit, Internet, kirjallisuus, haastattelut toimijoiden kanssa jne. auttavat saamaan kuvan markkinoista. Seuraava askel onkin kuvata asiakkaat, joille tuotettasi tarjotaan.

7 5. Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelmassa kuvataan ne toimet, joilla asiakkaiden kiinnostus herätetään. On tärkeää tietää asiakkaiden tarpeet, jotta heitä lähestytään oikealla tavalla. 6. Yritysmuoto Ennen yritysmuodon valintaa kannattaa hankkia konsultointia siitä, mikä yritysmuoto olisi toimintaan sopivin rahoituksen ja vastuiden kannalta. 7. Rahoitussuunnitelma Tässä luvussa esittelet kuinka liiketoimintasi rahoitetaan seuraavan kolmen neljän vuoden ajan. Rahoitussuunnitelma sisältää kaikki menot ja kaikki tulot. Rahoitussuunnitelman osaalueet ovat: Investointien suunnittelu Liikevoittojen raportointi Maksuvalmiuden suunnittelu Pääoman tarve Rahoitussuunnitelmassa näkyy kaikki suunnitellut panostukset. Liikevoittojen raportointi näyttää myynnin ja kustannukset. Maksuvalmiuden suunnittelu osoittaa ajallisesti odotetut liikevoitot ja menot. Pääoman osalta tulee käydä ilmi mistä se saadaan. 8. Riskien arviointi Sinun tulee olla tietoinen liiketoiminnan muutoksista ja riskeistä. Tässä kuvaat riskit liiketoiminnassa esittämällä skenaariot parhaasta ja pahimmasta tapauksesta. Varautumalla ja olemalla tietoinen voit reagoida haitallisiin trendeihin ja suunnitelmien muutoksiin ajoissa.

8 III ITSENSÄ JOHTAMINEN Menestyksellinen liiketoiminnan aloittaminen vaatii hyvin organisoitua itsehallintaa/johtamista. Itsensä johtaminen sisältää muun muassa tavoitteiden asettamisen, ajanhallinnan ja työn organisoinnin. Nämä pääasiat ilmaisevat sitä, kuinka yrittäjä organisoi toimintaansa suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin. Seuraavassa kappaleessa on tietoa näistä pääasioista. I Tavoitteet ja päämäärät Menestyäkseen on osattava muun muassa asettaa oikeanlaisia päämääriä. Tavoitteiden asettaminen on yrittäjän ydinosaamista. Tavoitteissa näkyy toiminnan tarkoitus: Mitä tarkalleen ottaen olen tekemässä ja miksi? Tavoitteet motivoivat: Minulla on selkeä idea siitä, mitä haluan saada aikaan. Tavoitteet ovat osa tehokkuutta: Kun tietää mitä tekee, pystyy organisoimaan oman työpäivänsä paremmin ja saavuttaa tulokset ajoissa. Liike-elämässä käsitteitä tavoite ja päämäärä käytetään usein synonyymeina. Käsitteillä on kuitenkin eroa. Päämäärä: Avoin ja ei niin kohdennettu tai tarkka ilmaus yleisestä toiminnan tarkoituksesta. Esimerkiksi: Haluaisin nähdä yrityksemme kansainvälistyvän. Tavoite: Tarkka ja kohdistettu ilmaus siitä, mitä halutaan saada aikaan. Esimerkiksi: Haluaisin, että ulkomailla olevien asiakkaiden määrä kasvaa kymmenen prosenttia ensi vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden ja päämäärien asettaminen tapahtuu kahdessa osassa. Ensin luodaan yleiset päämäärät. Yleisen päämäärän jälkeen suunnitellaan yksityiskohtaiset tavoitteet. Seuraavassa kappaleessa opit kuinka asettaa päämääriä ja tavoitteita SMARTER periaatteella. Sen jälkeen työskentelet omien kysymysten parissa. Ohjaus auttaa sinua ilmaisemaan ja viestimään päämääriäsi ja tavoitteitasi motivoivasti ja tarkasti. Tunnista päämääräsi Päämäärien yksityiskohtainen määrittäminen lähtee ensin työn päämäärien rajaamisesta ja toiseksi tavoitteiden priorisoimisesta. Rajaa työn päämäärät: Tässä työstät työn ja uran tavoitteita. Yleiset uratavoitteet: Haluatko olla yrittäjä vai freelancer jossakin projektissa? Työn tavoitteet: Mitkä ovat avainvastuualueet asemassasi? Priorisoi työn tavoitteet: Tässä asetat tärkeysjärjestykseen työn tavoitteet. Kriteerit tavoitteiden priorisoinnille syntyvät tavoitteen merkityksestä, tuotteen kiireellisyydestä ja myös olosuhteista ja ympäristöstä, jossa tavoite realisoidaan. Merkitys: Onko tietty tavoite tärkeä sinulle? Vai onko se vaan hyvä olla olemassa? Kiireellisyys: Tavoitteiden tärkeysjärjestys määrittelee milloin tavoitteen tulisi täyttyä ja onko se lyhyen vai pitkän aikavälin tavoite.

9 Ympäristö: Ovatko olosuhteet suosiolliset tavoitteiden saavuttamiselle? Voi olla, että joudutaan reagoimaan joihinkin ulkoisiin tekijöihin, jotka vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden asettaminen Päämäärien nimeämisen jälkeen voidaan määritellä tarkat tavoitteet SMARTER - periaatteiden avulla. Specific (Täsmällinen, tarkasti määritelty) Measurable (mitattavissa oleva) Achievable (realistinen, saavutettavissa oleva) Relevant (relevantti, kohdistuu oikeisiin asioihin) Timely (ajallisesti määritelty) Exciting (mielenkiintoinen) Rewarding (hyödyllinen) II Työn organisoiminen Hyvä työsuoritus vaatii hyvää työn rakenteellista organisointia. Hyvä työn järjestäminen mahdollistaa ajan turvaamisen, tehokkaan työskentelyn, menestymisen työssä ja kohtuuttomilta vaatimuksilta välttymisen. Tämä kirja opastaa kuinka voi järjestää ja delegoida asioita niin, että työtä voidaan selkiyttää. Asioiden delegoimisella ja järjestelyllä pyritään priorisoimaan tehtäviä. Miksi on tärkeää priorisoida asioita? Se auttaa tekemään kiireelliset ja tärkeät työt ensin. Tässä joitakin kysymyksiä, jotka auttavat priorisoimaan asioita: 1. Kenen pitäisi tehdä työ? 2. Milloin työ täytyy olla tehty? 3. Millä tavalla työ tulee tehdyksi parhaiten (vaihtoehtoiset tavat)? Ensimmäinen kysymys ovat mahdolliset delegoinnin kohteet. Sopivan henkilön täytyy käsitellä jotkin asiat, mutta muut voi delegoida muille työntekijöille. Onnistuneessa delegoinnissa työ annetaan oikealle henkilölle, työ rajataan selkeästi ja luodaan tarvittavat työolosuhteet. Asiat voidaan luokitella tärkeisiin ja kiireellisiin ja jotkut voivat olla molempia. Ne asiat täytyy tehdä ensin; loput voivat olla joko kiireellisiä tai tärkeitä. Taulukko auttaa suunnittelemaan työtä tämän jaottelun jälkeen. On myös tärkeää huomata milloin asioiden hoitaminen vaatii parannuksia em. toiminta- ja organisaatiorakenteissa. Harjoitus: Kirjoita mitkä työt teet itse ja mitkä työt voisi delegoida muiden tehtäväksi? Harjoitus: Kirjoita työn prioriteetit (kiireellisyys, merkitys) ja milloin työ tulee olla tehty

10 Harjoitus: Kirjoita työn toimintarakenne ja organisaatiorakenne. Mieti myös muita vaihtoehtoja työsi rakenteelle. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: tiedon hallinta. Tietojen jatkuva tulva voi johtaa tietojen liikakuormitukseen. Välttääksesi ylikuormittumista valitse vain todella kiinnostavat ja tärkeät tiedot. Tarpeettomat tiedot tulisi poistaa heti. III Ajanhallinta Eräs näkökulma itsehallintaan on ajanhallinta. Kohdistamalla huomio pääasiallisiin päämääriin ja kohteisiin sekä työn organisointiin luodaan perusta ajanhallinnalle. Ajanhallinta tarkoittaa tapaa hallita aikaa käyttämällä erilaisia taitoja, työkaluja ja tekniikoita tiettyjen tehtävien, päämäärien ja projektien loppuun saattamiseksi. Ajanhallinta ajetaan seuraaviin osiin: 1. päämäärien ja tavoitteiden asettaminen 2. tavoitteiden priorisoiminen 3. toiminnan suunnittelu 4. ajanhallinnan kriittinen eritteleminen Tavoitteiden asettaminen on kuvattu kappaleessa Tavoitteiden ja päämäärien asettaminen. sisällyttäen siihen ajanhallinnan tavoitteet jaetaan pitkän ajan tavoitteisiin, keskivaiheen tavoitteisiin ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Harjoitus: Kirjoita pitkän ajan tavoitteet (yli vuoden päähän ulottuvat), keskivälin tavoitteet (muutaman kuukauden päähän) ja lyhyen aikavälin tavoitteet (viikon tai kahden ajalle) Seuraavaksi tavoitteet on asetettava tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksen voi luokitella korkea merkitys, keskikokoinen merkitys ja vähäinen merkitys. Myös Eisenhower method voi auttaa priorisoimaan tavoitteita. Sen avulla luokittelu tapahtuu asettamalla tavoitteet myös kiireellisyysjärjestykseen: Tavoitteet/asiat, joilla on suuri merkitys ja suuri kiireellisyys saavat korkea prioriteetin: tehdään heti. Tavoitteet/asiat, joilla on suuri merkitys ja vähäinen kiireellisyys saavat keskinkertaisen prioriteetin: tehdään määrättynä aikana. Tavoitteet/asiat, joilla on suuri kiire ja vähäinen merkitys voidaan delegoida. Tavoitteet/asiat, joilla on vähäinen merkitys ja myös vähäinen kiire voidaan jättää tekemättä.

11 Harjoitus: Kirjoita jokaisen tavoitteen merkityksen ja kiireellisyyden taso ja luokittele ne sitten em. järjestykseen. Kolmantena tavoitteet lisätään tärkeysjärjestyksessä aikataulu suunnitelmaan. Työtehtävään käytetty aika tulee laskea. Harjoitus: Kirjoita tehtävät työt aikatauluun tärkeysjärjestyksessä ja lisää myös arvio työn kestosta. Tavoitteet ja tehtävät voivat muuttua, joten on tärkeää tarkistaa ajanhallinnan suunnitelmaa aika ajoin ja viimeistään sopeuttaakseen tavoitteet aikatauluun.

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot