Tiedolla johtamista. tiedon johtamista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedolla johtamista. tiedon johtamista?"

Transkriptio

1 Tiedolla johtamista vai tiedon johtamista? MIKA HANNULA

2 Tavoitteena hyvä tilannekuva Yhteinen mielikuva siitä, miten maailma makaa. Kokonaiskuvan aikaansaamiseksi tarvitaan erilaisia näkökulmia ja näkemyksiä. Vuorovaikutuksen tulos. Tieto on kontekstisidonnainen epätosi todellisuus. Ilman tilannekuvaa on turha tavoitella proaktiivista otetta. 2

3 On olemassa kolmenlaisia organisaatioita 3 1. Niitä, jotka saavat asiat tapahtumaan 2. Niitä, jotka katsovat asioiden tapahtuvan 3. Niitä, jotka ihmettelevät, mitä tapahtui

4 Tieto päätöksentekotilanteessa 4 Divergoiva vaihe Luova ajattelu Konvergoiva vaihe Kriittinen ajattelu ONGELMA TAI MAHDOLLISUUS TAUSTATYÖ UUDET NÄKÖKULMAT LUOVUUS RAJAUKSET PÄÄTTELY YHTEENVEDOT JOHTOPÄÄTÖS Analyysi Synteesi KÄYTETTÄVÄ TIETO Alkup. Kuvan lähteenä Arthur Andersen. Ks. Myös Maula, Marjatta (1999) Multinational Companies as Learning and Evolving ystems. Multiple-Case Analysis of Knowledge-Intensive Service Companies. Mika Hannula

5 Levels of Information Summarization 5 Level of Summarization Definition Problem Importanc e Decisions Approach Nature of Problem Truth Conformance to fact or reality Vital Consensus Structured and unstructured Wisdom Ability to judge soundly over time Critical Consensus Unstructured Intelligence A keen insight into understanding important relationships Extremely broad Advisory Unstructured and semistructured Knowledge Obtained from experts based on actual experience Major Advisory group Semistructured Information Structured data useful for analysis Major to minor Advisors Structured and semistructured Data Unstructured facts Minor or trivial Individual Structured Thierauf 2001

6 Tiedon jakautuminen inhimilliseen ja tietojärjestelmissä olevaan tietoon 6 Inhimillinen tieto Tietojärjestelmissä oleva tieto kysely palaute Tietokanta kysely palaute

7 Liiketoimintatiedon hallinnan ulottuvuudet 7 Lähde Sisäinen Ulkoinen Sisäinen Kilpailijat Suorituskyky Aihepiiri Ulkoinen Asiakkaat

8 Uusi tiedonhallinnan kuilu 8 informaation määrä saatavilla olevan informaation määrä tiedonhallinnan kuilu hyödynnettävissä olevan informaation määrä aika

9 Minkälaista tietoa tarvitsemme? 9 Suurimman potentiaalisen hyödyn alue Tieto, joka on pystytty hankkimaan Tieto, joka määritellään tarpeelliseksi. Tieto, joka todella tarvitaan Mukailtu lähteestä Aguilar 1967

10 Tiedon halu ja tiedon tarve 10 tarpeetonta halutaan tarpeellista halutaan tiedon halu tarpeetonta ei haluta tarpeellista ei haluta tiedon tarve Tavoiteltavat kehityssuunnat

11 Tietolähteet 11 Sisäiset Tietojärjestelmät, eksplisiittinen tieto Henkilöstö, inhimillinen tieto Omat tietotuotteet Ulkoiset Ilmaiset julkiset lähteet (sosiaalinen media tekee tuloaan) Maksulliset julkiset lähteet Vaikeasti saavutettavat ja salatut lähteet Eri arvioiden mukaan % tarvittavasta tiedosta on saatavissa julkisista lähteistä.

12 Pullonkaula ei ole kykymme käsitellä isoja aineistoja, vaan kykymme käyttää sitä päätöksenteossa. 12 For all the breathless promises about the return on investment in Big Data, however, companies face a challenge. Investments in analytics can be useless, even harmful, unless employees can incorporate that data into complex decision making. Shah Shvetank, Horne Andrew, and Capellá Jaime Harvard Business Review.

13 Käytetyimmät analyysimetodit 50 suurimmassa suomalaisyrityksessä 13 Useimmiten käytetty 2.useimmiten käytetty 3.useimmiten käytetty SWOT -analyysi Benchmarking Trendianalyysi Yritys-, markkina- tai henkilöprofilointi Finanssianalyysi Skenaarioanalyysi Positio- / portf olioanalyysi PESTEL -analyysi Riskianalyysi Porterin viiden voiman analyysi Arvoketju- / arvoverkkoanalyysi Patenttianalyysi Reverse Engineering Pisteet Mika Hannula

14 Business intelligence Tiedolla johtaminen Käsitteellinen sekamelska Liiketoimintatiedon hallinta Market intelligence Competitive intelligence Business Analytics Open Source Intelligence Jne. 14

15 Liiketoimintatiedon hallinta 1(5) Engl. Business Intelligence, Competitive Intelligence tai joskus Business and Competitive Intelligence Kaksijakoinen käsite prosessit ja toiminnot; tekeminen tietotuote ja samalla myös tiedon taso; intelligence Liiketoimintatiedon hallinta on käännös itse tekemiselle. Sisältää tiedon keräämisen sekä sisäisestä että ulkoisesta liiketoimintaympäristöstä. 15

16 Liiketoimintatiedon hallinta 2(5) Yleiskäsitteenä Business Intelligence on Euroopassa yleinen. Pohjois-Amerikassa taas usein Competitive Intelligence viittaa liiketoimintaympäristöön liittyvän tiedon hallintaan Business Intelligence viittaa tietovarastopohjaiseen yrityksen sisäisen tiedon hallintaan Alan käsitteet eivät ole yksiselitteisiä tai vakiintuneita. 16

17 Liiketoimintatiedon hallinta 3(5) 17 Alaan liittyy lukuisia muita käsitteitä Competitor Intelligence = kilpailijatiedon hallinta Customer Intelligence = asiakastiedon hallinta Counter Intelligence = toimintaa, joka pyrkii hankaloittamaan yritykseen kohdistuvaa tiedonkeruuta Market Intelligence = markkinatiedon hallintaa Technology Intelligence = teknologiatiedon hallintaa Osa käsitteistä perustuu tiedonkeruutapaan Open Source Intelligence, OSINT Human Intelligence, HUMINT Imagery Intelligence, IMINT Signal Intelligence, SIGINT Mika Hannula 2010

18 Esimerkkejä epäeettisestä tiedonkeruusta 18 Tiedonkeruu työpaikkahaastatteluissa Kilpailijatiedon osto palkkaamalla väkeä kilpailijoilta, asiakkailta tai toimittajilta vain tietoa saadaksemme Huijaus markkinatutkimuksen tai muun tutkimuksen avulla Potentiaalisena asiakkaana esiintyminen ja ylipäätään oman identiteetin salaaminen tiedonkeruumielessä Laittomat keinot

19 Liiketoimintatiedon hallinta Suomalaisissa suuryrityksissä Suomen 50 suurinta yritystä ja liiketoimintatiedon hallinta % 98 % 96 % 85 % LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMALAISISSA SUURYRITYKSISSÄ VUONNA Vuori, Vilma ja Hannula, Mika. Työpaperi.

20 Liiketoimintatiedon hallinta Suomalaisissa suuryrityksissä 2009 Käytetyt käsitteet 20 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMALAISISSA SUURYRITYKSISSÄ VUONNA Vuori, Vilma ja Hannula, Mika. Työpaperi.

21 Liiketoimintatiedon hallinta 4(5) 21 Liiketoimintatiedon hallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa tietoisesti kerätään omaan liiketoimintaan ja liiketoiminta-ympäristöön liittyvää tietoa, tulkitaan ja analysoidaan sitä, arvioidaan tiedon merkitystä ja käytetään analysoitua tietoa päätöksenteon tukena.

22 Definition by Professor Craig S. Fleisher 22 BCI is a systematic process for acquiring and analyzing data & information from all sources to derive insights about the competitive environment and business trends in order to support decisions that further the organization s business goals (Brody, 2008; Fleisher & Wright, 2008; Fleisher & Bensoussan, 2007; Badr, Madden & Wright, 2006).

23 Liiketoimintatiedon hallinta käsitteenä 5(5) 23 Tavoitteena olkoon kokonaisvaltainen näkökulma, joka lähtee päätöksentekijästä ja hänen tietotarpeistaan Tiedon lähde ei sinänsä ole itseisarvo. Olennaista on tiedon laatu ja tiedon tuottaminen tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ajantasainen tilannekuva.

24 Liiketoimintatiedon hallintaa voidaan tarkastella myös tarvelähtöisesti 1. Jatkuva tietotarve ja sen tyydyttäminen erilaisten tietotuotteiden avulla. 2. Tilannekohtainen ad hoc tyyppinen tietotarve ja sen tyydyttäminen. 24 Tietotuotteella tarkoitetaan sellaista yrityksen sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle tuotettua tuotetta, jonka arvo perustuu pääasiassa sen tietosisältöön.

25 Käytetyt tietotuotteet tärkeysjärjestyksessä 25 Tärkein 2.tärkein 3.tärkein Pisteet Säännölliset raportit Jatkuva seuranta Tarvekohtaiset selvitykset Pitkän aikavälin analyysit Ad hoc - selvitykset Lyhyen aikavälin analyysit Jokin muu

26 Liiketoimintatiedon hallinnan tavoite 26 Liiketoimintatiedon hallinnalla ja siihen liittyvällä tiedon jalostamisella pyritään yhdistämään toisiinsa tapahtumia, hiljaisia signaaleja, oivalluksia ja tietoa. Syntynyttä kokonaiskuvaa käytetään hyväksi organisaation päätöksenteossa. Tavoite ei aina ole tuottaa vastauksia valmiisiin kysymyksiin, vaan pikemminkin luoda ymmärrystä kokonaisuudesta ja löytää uusia relevantteja kysymyksiä. Vrt. tiedustelutoiminnan mysteerit salaisuudet.

27 Tietotarpeet ja niiden tyydyttäminen Yritysjohdon tietotarpeiden tyydyttäminen on tieteellisessä mielessä hermeneuttista. Tavoitteena on ymmärtää omaa liiketoimintaa ja liiketoimintaympäristöä toimia proaktiivisesti tehdä ymmärryksen perusteella oikeita päätöksiä. Vrt. palapelin kokoaminen. 27

28 Tietovarasto liiketoimintatiedon hallinnassa 28 OPERATIIVISET TIETOKANNAT Toiminnanohj. T&K Henkilöstöhall. Asiakk. hall. Toim.ketjun hall. Taloushallinto TIETOTEKNISET SOVELLUKSET Tietovarasto(t) Tiedonhallinnan järjestelmät Intranet HYVÄKSI- KÄYTTÖ Analyysit Ymmärrys Näkemys Uudet ideat UUSI TIETO

29 Tietojärjestelmät ja tietotarpeiden tyydyttäminen 29 Korkea Korkeat Toiminnallisuus Joustavuus Ad hoc -kyselyt Muokattavat raportit Kustannukset Matala Vakioraportit Matalat

30 Organisointi Usein liiketoimintatiedon hallinta on yrityksessä jakautunut kahteen osaan Ylimmän johdon lähellä oleva analyysiosasto Tietohallintojohtoa lähellä oleva tietovarastoporukka Yritysten haasteena on näiden kahden toiminnan palvelujen yhdistäminen yhdeksi tietotuotteeksi, joka kykenee vastaamaan yrityksen johdon tietotarpeisiin. Kysymys on sananmukaisesti tiedon johtamisesta, joka on perusedellytys tiedolla johtamiselle. Kenen vastuulle tietojohtaminen kuuluu? 30

31 Liiketoimintatiedon hallinnan tärkeimmät asiakkaat ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMALAISISSA SUURYRITYKSISSÄ VUONNA Vuori, Vilma ja Hannula, Mika. Työpaperi.

32 Mitä tiedolla tehdään? 32 Henkilöstöhallinto Tuotannon suunnittelu ja Taloushallinto Tuote- ja teknologiakehitys Asiakkuuden hallinta Myynti ja markkinointi Jokin muu Liiketoiminnan suunnittelu ja 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMALAISISSA SUURYRITYKSISSÄ VUONNA Vuori, Vilma ja Hannula, Mika. Työpaperi.

33 Tiedolla johtaminen 2013 Toteuttajana Tampereen teknillinen yliopisto Kohteena Suomen 500 suurinta yritystä Haastatellaan 60 henkilöä eri toimialoilta Tavoitteena selvittää, miten Suomessa toimivat isot yritykset toteuttavat liiketoimintatiedon hallintaa ja mihin suuntaan se on kehittymässä. 33

34 Tiedolla johtamisen trendit Hypoteesi Big Data Analytiikka Avoimet tietoaineistot Tosiaikainen data Sosiaalinen media Mobiiliteknologia Pilvipalvelut Liiketoimintatiedon arkipäiväistyminen ja kuluttajistuminen Omaehtoinen tiedonhaku ja analyysi Ulkoistaminen Kansainväliset palveluntarjoajat 34

35 Trendit Väliaikatietoja 35 Analytiikka Reaaliaikainen data Mobiiliteknologia TEKNOLOGIAN KEHITYS ANALYSOINNIN MERKITYS RIIPPUMATTOMUUS AJASTA JA PAIKASTA Käytettävyys Tietoturvallisuus

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina REINO HINTSA Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina ACTA WASAENSIA NO 247 TUOTANTOTALOUS 22 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Dosentti Ari-Veikko Anttiroiko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala 12 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli

Lisätiedot

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan.

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan. Tampereen teknillinen yliopisto TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI Jonna Käpylä Henna Salonius Tietojohtajan TASKUKIRJA Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen Tiedän, siis johdan. Tietojohtajan

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot