RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE Vesa Tuomala

2

3 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLIKATIONER AV SJÖFARTSBRANSCHENS UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSCENTRAL VID ÅBO UNIVERSITET PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE Vesa Tuomala Turku 2013

4 JULKAISIJA / PUBLISHER: Turun yliopisto / University of Turku MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS CENTRE FOR MARITIME STUDIES Käyntiosoite / Visiting address: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5 B, 4.krs, Turku Postiosoite / Postal address: FI TURUN YLIOPISTO Puh. / Tel (0) Turun yliopisto 2013 ISBN painettu ISBN verkko (pdf) kansikuva Vesa Tuomala, Meriturvan laivapalosimulaattori Upinniemessä

5 ESIPUHE MIKSI LUKISIN TÄMÄN JULKAISUN? Turvallisuusasiat ovat nykyisin minulle itsestäänselvyyksiä toimiessani rahtialuksen vahtipäällikkönä ja perämiehenä. Riskienhallintaan perehdyin ensimmäisen kerran syvällisemmin opiskellessani luvun lopulla Turun merikoulussa, Aboa Maressa. Silloinen vahtiperämiehen opinnäytetyöni ja Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (jatkossa MKK) CISC-kurssin (Certificate in International Shipping and Commerce) raportti merenkulun turvallisuudesta ja riskienhallinnasta julkaistiin myös omakustannekirjana ja Turun yliopiston C52-julkaisuna. Lastiturvallisuuteen perehdyin tarkemmin MKK:n kurssilla vuonna Kurssin projektityöni, jossa käsittelin myös riskinhallintaa, julkaistiin C54-julkaisuna keväällä Vuonna 2012 MKK:n Satamatoiminnot kurssi laajensi ja syvensi aiemmin oppimiani asioita myös sataman puolelta. Kurssin riskienhallintaosuus kiehtoi ja halusin oppia lisää riskeistä, riskienhallinnasta ja turvallisuusjohtamisesta, ja päätin kirjoittaa kehitysprojektityöni näistä mielenkiintoisista asioista. Projektityöni materiaalin olen etsinyt tietokirjojen lisäksi lehdistä, artikkeleista ja internetistä. Tavoitteeni on ollut kirjoittaa yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi riskienhallinnasta sekä turvallisuusjohtamisesta. Toivon, että löydät julkaisusta myös itseäsi kiinnostavaa asiaa, jolla voit parantaa ja saada pysyviä vaikutuksia oman yrityksesi, tai aluksesi turvallisuuteen. Kiitän samalla ystävääni, kotkalaista purjehtijaa ja logistiikan ammattilaista Martin Eloa antamastaan avusta ja asiantuntemuksesta, sekä tiennäyttämisestä ja rohkeudesta elinikäiseen yrittäjyyteen. Helsingissä Vesa Tuomala, Innofirma Ky toimitusjohtaja, vahtiperämies, näyttötutkintomestari MBA, Officer on Watch (OoW, STCW 95), NTM

6 TIIVISTELMÄ Talouden tuulet näkyvät ensin satamassa. Satamaoperoinnin kannattavuus on ollut kehnoa talouden suhdanteen ja teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena 2000-luvulla. Myös jatkuvat työtaistelut kiusaavat satamia. Yhteiskunta vaikuttaa riskien hallitsemiseksi erilaisilla säännöillä: lainsäädännöllä, poliittisella päätöksenteolla ja koordinoimalla riskienhallinnan eri osa-alueisiin. Strategisen suunnittelun ja johtamisen menestyksen varmistamiseksi riskienhallinta on hyvä työkalu. Toiset rakastavat ja toiset karttavat riskejä. Riskit ovat uhkia, jotka tulevat yrityksen sisältä tai ulkoa. Riskillä tarkoitetaan haitan mahdollisuutta, suuruutta, vahingollisuutta ja todennäköisyyttä. Riskien arviointi ja -hallinta ovat jokapäiväistä toimintaa. Riskit ymmärretään ihmisen henkeen, terveyteen ja omaisuuteen kohdistuvaksi epäsuotavaksi tapahtumaksi. Riski on olemassa, kun kielteinen lopputulos on ennalta arvaamaton ja odottamaton, vaikutus haitallinen ja tappion uhka olemassa. Riskienhallinnan ajatus on kertoa, mitkä ovat riskit, mikä on niiden todennäköisyys ja kuinka suuria ne ovat. Riskit voidaan jakaa liiketaloudellisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin. Riskienhallinta on strateginen työkalu yritysjohdolle, jolla parannetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, tuloksia ja toiminnan laatua. Riskienhallinnalla tunnistetaan, kirjataan, arvioidaan, analysoidaan ja arvioidaan todennäköisyyksiä riskeille. Ennen riskienhallintaa riskit tulee tunnistaa ja arvioida. Riskien arvioinnin avulla yritys saavuttaa tavoitteensa ja saa kattavan ja kirkkaan käsityksen yrityksen vaaratekijöistä ja riskeistä. Riskien toteutuminen on vahinkotapahtuma. Vahinkoriskien toteutuessa aiheutuu taloudellista vahinkoa ja niiden toteutuminen tietää aina yritykselle menetyksiä. Yhteiskunta kärsii vahingon johdosta verojen vähenemisen ja työttömäksi jääneiden maksettavien korvauksien vuoksi. Ympäristöriskit aiheuttavat toteutuessaan elinympäristön ja luonnon pilaantumista tai tuhoutumista. Johtamisen laatua mitataan, miten johtaja onnistuu tekemisissään, strategiassa ja johtamisessa. Hallitus vastaa riskeistä ja toimitusjohtaja riskienhallinnan operatiivisesta toteuttamisesta, osaamisesta ja sen toteuttamisesta onnistuneeksi. Vahingosta kärsivät yrityksen lisäksi myös muut sidosryhmät: työntekijät, asiakkaat, luotonantajat, alihankkijat, vakuutusyhtiö, ympäristö ja yhteiskunta. Liiketoiminnan ja turvallisuuden kehittäminen on suunnitelmallista toimintaa, jossa kehitysalueita on kartoitettava ja saatuja tuloksia arvioitava, jotta turvallisuutta voidaan kehittää järkevällä ja loogisella tavalla ja järjestyksessä. Yritysturvallisuus on turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista toteutusta, joka on johdon vastuulla olevaa päivittäistä toimintaa varmistaakseen yrityksen lailliset toimintaedellytykset, toiminnan, tuotannon ja palveluiden häiriöttömyyden, jatkuvuuden sekä turvallisen toimintaympäristön. Turvallisuusjohtamisen konkreettinen vaikutus tuli Suomeen 1980-luvun puolivälissä. Yleisimmin alettiin puhua riskienhallinnasta tarkoittaen sekä liikeriskien että vahinko- ja

7 turvallisuusriskien hallintaa. Pelkkä vaarojen kartoittaminen ei riitä, myös riskin suuruus pitää selvittää. Turvallisuusjohtaminen on samanlaista johtamista kuin liiketoiminnan johtaminen ja merkittävä liiketoiminnan voimavara. Turvallisuusjohtoisessa yrityksessä ei ole rangaistuksen pelkoa. Hyvä turvallisuuskulttuuri on tulos hyvästä henkilöjohtamisesta ja tehokkaasta turvallisuudenhallinnasta. Tapaturmat eivät satu vahingossa ja niillä on aina syytekijöitä, joiden tunnistamiseen ja torjuntaan on mahdollisuuksia. Onnettomuussyynä inhimillinen erehdys on riittämätön. Suuret onnettomuudet ovat pääasiassa johtuneet organisaatiossa sattuneista virheistä ja laiminlyönneistä, jotka ovat laukaisseet onnettomuuteen johtaneen tapahtumaketjun. Turvallisuuskulttuurin muutos lähtee ylimmän johdon sitoutumisesta turvallisuusasioihin. Turvallisuusjohtamisen tavoitteet pohjautuvat yrityksen arvoihin, visioon ja strategiaan johdon tulee sisäistää turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioiden merkitys. Työtapaturmissa vaarallisilla aloilla rakennusteollisuudessa, teollisuudessa ja kuljetusalalla voi riski olla jopa kymmenkertainen turvallisiin aloihin, kuten toimisto- ja hallintotöihin verrattuna. Suurin tapaturmariski on hengen yrityksissä. Liiketoiminnan jatkuvuus on varsin riippuvainen erilaisesta alihankitusta työstä, joita voivat olla huolto, huolinta, asennustyö, tuotanto tai mikä tahansa osa toimitusketjua. Vanha sanonta varoittaa ulkoistamasta mitään sellaista, mitä itse emme osaa kriittisessä tilanteessa joudutaan riippuvaisiksi seikoista, jotka saattavat vaikuttaa ostetun avainosaamisen saantiin. Kuva M/s Midas ankkuroituna Karibialla, St. Bartsin saarella Gustaviassa vuonna 2012

8 ESIPUHE TIIVISTELMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Satamatoiminnot-kehittämishankkeen tausta, tavoitteet ja toteutus Satamatoiminnot-koulutuksen ja raportin tavoitteet Toteutus ja menetelmät Julkaisun rakenne SUOMALAISTEN SATAMIEN KANNATTAVUUS TÄLLÄ HETKELLÄ SATAMATOIMINTOJEN RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan lainsäädäntöä, Työsuojeluhallinto Riski, mitä se on määrittelyä RISKIENHALLINTA JA SEN MÄÄRITTELY Riskien luokittelu Riskien tunnistaminen Riskien arviointi Liiketaloudellisia riskejä ovat (Rissa, 1999:70) Vahinkoriskejä ovat (Rissa, 1999:70) Ympäristöriskit Johtamisen riskit Vahingoista kärsivät sidosryhmät TURVALLISUUS JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN TYÖYMPÄRISTÖUHKIA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN (TYKY-TOIMINTA) RISKIEN TUNNISTAMISTYÖKALUJA JOHTOPÄÄTÖS KOHTI TURVALLISEMPIA TYÖYHTEISÖJÄ LÄHTEET, LEHDET JA ARTIKKELIT LÄHTEET, RISKIENHALLINNAN KIRJAT LÄHTEET, INTERNET-SIVUT... 38

9 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen merenkulun sidosryhmille 7 1 JOHDANTO Alusten turvallisuuteen ja joustavaan satamassa käyntiin vaikuttavat monet yritykset ja viranomaiset. Aluksen oman toiminnan lisäksi satamissa toimivat, niitä käyttävät ja siellä erilaisia palveluja tarjoavat yritykset sekä viranomaistahot muodostavat logistiikan järjestelmän, jonka avulla voidaan ratkaista turvallisuuteen liittyvät monet tekijät ja tehtävät. Sataman toiminnan muodostavat siellä toimivat sidosryhmät, jotka voidaan jakaa neljän nimikkeen alle: satamaorganisaatiot, satamankäyttäjät, palvelujen tuottajat sekä viranomaiset. 1.1 Satamatoiminnot-kehittämishankkeen tausta, tavoitteet ja toteutus Tämä tutkimusraportti Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen merenkulun sidosryhmille on vuodenmittaisen, marraskuussa 2011 alkaneen Turun Yliopiston erillislaitoksen, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) Satamatoiminnot - koulutuksen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on käsitellä oman yrityksen työprosesseihin liittyvää kysymystä ja palvella sen omia strategisia tavoitteita. Kehitystehtäväraportti on kirjallisuustutkimus, jonka avulla keskityn ymmärtämään enemmän riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista satamatoimintojen sekä merenkulun osalta. Kehittämishankeen tilaaja on oma yritykseni Innofirma Ky, joka toimii koulutus-, valmennus- ja arviointiorganisaationa liikkeenjohdon, markkinoinnin, myynnin, tuote- ja palvelukehityksen sekä yrittäjyyden erilaisissa projekteissa. Strateginen ja operatiivinen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, yrityksen liiketoimintaympäristön hallinta, kriittiset menestystekijät ja riskienhallinta ovat Innofirman erikoistumisalueita. 1.2 Satamatoiminnot-koulutuksen ja raportin tavoitteet Tämän raportin tavoitteena on tuottaa yleistä riskienhallintamateriaalia ja työkaluja satamatoimintojen, merenkulun ja alusten käytännön riskienhallinnalle ja turvallisuusjohtamiseen. Henkilökohtaisena tavoitteenani on tuottaa Turun yliopistolle C-julkaisu Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen merenkulun sidosryhmille ja kyetä tulevaisuudessa kouluttamaan myös itse merenkulun turvallisuutta sekä riskien hallintaa. 1.3 Toteutus ja menetelmät Tutkimus on toteutettu kirjallisuustutkimuksena. Tutkimuksessa on hyödynnetty alan suomalaista ja ulkomaista kirjallisuutta sekä julkaisuja, vakuutusyhtiöiden ja luokituslaitosten tekemiä teoksia, lehtiä ja internetin kautta löytyviä tietokantoja.

10 8 Vesa Tuomala 1.4 Julkaisun rakenne Raportissa käsitellään ensin luvussa 3 riskienhallinnan määritelmät. Luku 4 käsittelee riskienhallinnan perusteita, luku 5 sisältää turvallisuusjohtamista. Luku 6 käsittelee työympäristöuhkia ja 7 työkyvyn ylläpitämistä. Riskien tunnistamistyökalut listataan luvussa 8 ja luku 9 on johtopäätöskappale. Luvussa 10 ovat loppusanat. Kuva 1.1. Suomenlinna syksyllä 2008

11 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen merenkulun sidosryhmille 9 2 SUOMALAISTEN SATAMIEN KANNATTAVUUS TÄLLÄ HETKELLÄ Viennistä valtaosa toimitetaan meriteitse. Kuljetuskustannukset ovat Suomessa toimiville yrityksille korkeat, yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Merenkulkuala on muutoksessa ja viennistä riippuvalle maalle sen merkitys on suuri (Ojala-Niemelä, ). Isännät voivat vaihtua, mutta yksi asia on varma - merenkulku jää. Maantiedettähän ei voi muuttaa, sanoi merenkulkuneuvos Antti Lagerroos Finnlinesin myynnistä Grimaldille (Puustinen, 2006). Eri lähteissä viitataan Suomen olevan aina riippuvainen merikuljetuksista ja suomalaisten varustamoiden olemassaolo riippuu Suomen tuonnista ja viennistä. Talouden tuulet näkyvät ensin satamassa. Helsingin Vuosaaren sataman aloittaessa toimintaansa vuoden 2008 syksyllä Suomen syöksyi lamaan ja vienti laski enemmän kuin tuonti. (Tuominen-Halomo, 2011) Satamaoperaattoreiden hallituksen puheenjohtaja Matti Esko kertoo, että satamaoperoinnin kannattavuus on ollut kehnoa, ja toimijoilla on riittänyt haasteita talouden suhdanteen ja teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena 2000-luvulla. Teollisuuden rakennemuutoksesta on satamien kilpailutilanne kiristynyt. Satamaoperoinnin vahvuudet ovat korkea osaamistaso ja monipuolinen sekä pitkä kokemus. Heikkous on alan huonontunut kannattavuus, joka heijastuu investointeihin. Kilpailtaessa Itämeren alueen liikenteestä tulee pystyä mahdollisimman joustavaan toimintaan. (Kortelainen, 2012) Satamaoperaattoreiden toimitusjohtaja Juha Mutrun mielestä AKT ei ole sopeutunut rajusti muuttuneeseen kansainväliseen toimintaympäristöön, joka edellyttää molempien osapuolten panostusta yritysten selviytymisestä koventuneessa kilpailutilanteessa. Suomalaisissa satamissa palvelutasoa ja kansainvälistä kilpailukykyä rajoittavat joustamattomat työajat ja korkeat työvoimakustannukset (Lahtinen, 2010). Jatkuvat työtaistelut kiusaavat satamia ja Satamaoperaattoreiden toimitusjohtajan Juha Mutrun mkaan Ulkomaiset asiakkaat pitävät keskeisenä ongelmana sitä, että satamien työrauhaan ei voi luottaa. (Helsingin Sanomat, ) Satamien heikko kannattavuus saattaa aiheuttaa henkilöstöleikkauksia. Suomenlahden satamilla on vaikeampaa kuin länsirannikolla, jossa tilanne on hiukan lohdullisempi. Suomenlahden satamissa on liian kova kilpailu ja kapasiteettia on liikaa. Venäjän ja Baltian satamat kilpailevat samoista lasteista suomalaisten kanssa. Suomen satamaoperaattorien kannattavuus on ollut erittäin heikko. Syöksyyn lähdettiin 2008 ja siitä lähtien tilanne on tilanne on ollut erittäin huono, eikä parempaa ole tällä hetkellä näköpiirissä, Mutru sanoo. Tammi heinäkuun aikana tuonti Suomeen on vähentynyt 10 prosenttia. Kesästä lähtien niin vienti kuin tuontikin on ollut syvästi miinuksella, paperin viennin ja autojen kuljetuksien Suomen kautta Venäjälle vähentyessä. (YLE Talous, ) Yrityksen taloudellista tilaa voi tarkastella tilinpäätöstietojen rahavirroista; kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Yrityksen jatkuvuuden kannalta toiminnan tulee olla kannattavaa ja menestyksellistä. Yrityksen kannattavuus on absoluuttisena suureena sen tuottama voitto tai tappio. Suhteellinen kannattavuus on voiton (tuottojen ja kulujen erotus) suhde liikevaihtoon, sijoitettuun pääomaan tai henkilökunnan lukumäärään. (Rissanen, 2004:181)

12 10 Vesa Tuomala Tilinpäätösinformaation avulla saatava vertailu ei ole luotettavaa, sillä kirjanpito- ja verotuslainsäädäntömme mahdollistavat tilikauden tulosjärjestelyä, kirjaamiskäytännöt ja arviointiperustat vaihtelevat ja ohjeet, sekä oikeudelliset normit muuttuvat jatkuvasti. Merkittävin yritystoiminnan mielekkyyttä mittaava tunnusluku on pääoman tuotto: voitto + verot + korot x 100 % koko pääoma voitto x 100 % oma pääoma Pääoman tuottoa voidaan vertailla eri yrityksien tai tulosyksiköiden tuloksien vertailussa, hinnoittelussa tai tuote- ja investointisuunnittelussa. Yrityksen on säilytettävä tietty vakavaraisuus hankkimalla omaa pääomaa. Velkaantumisaste saisi olla vain 1, eli omaa pääomaa pitäisi olla vähintään 50 % kokonaispääomasta. (Rissanen, 2004: ) Yrityksen kannattavuutta voidaan tarkastella lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä. Yritys voi lyhyellä tähtäimellä säädellä tulostaan poistoilla, vaihto-omaisuuden aliarvostuksella, investointivarausmenettelyllä sekä vienti- että tuontitappiovarauksilla. Kannattamaton yritys voi purkaa aliarvostukset, jättää pistoja tekemättä ja näyttää näin kannattavalta tilinpäätöksessä. Tarkastelu on ulotettava useammalle vuodelle. Tämän päivän tiedon perusteella on mahdotonta arvioida luotettavasti yrityksen tulevaa kannattavuuden kehitystä. (Rissanen, 2004: ) Satamien kannattavuuden kerrotaan olevan heikko, toisin sanoen satamat tuottavat tappiota omistajilleen. Satamien ja satamaoperaattoreiden keskinäinen kilpailu voi olla ajoittain kovaa, joka puolestaan laskee yritysten kannattavuutta. Lain mukaan voittoa tuottamaton, kannattamaton yritys tulee lopettaa.sidosryhmiä kiinnostaa myös satamien vakavaraisuus, joka tarkoittaa, että mitä enemmän satamalla tai satamaoperaattorilla on pääomaa suhteessa lainattuun sitä vakavaraisempi yritys on. Vakavaraisella yrityksellä on suurempi tappionsietokyky ja mahdollisuus ottaa velkarahaa, eli vierasta pääomaa tarvittaessa. Vakavaraisuutta, eli rahoituksen rakennetta ja maksuvalmiutta kuvaavat suhteellinen velkaantumis- ja omavaraisuusaste prosenttilukuina (%). Omavaraisuusaste (%) on oman pääoman osuus koko pääomasta (taseen loppusummasta): Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma Suhteellinen velkaantuneisuus (%) on vieraan pääoman suhde liikevaihtoon: Vieraspääoma x 100 Liikevaihto

13 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen merenkulun sidosryhmille 11 3 SATAMATOIMINTOJEN RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan perusteet ovat tärkeitä niin maissa kuin merelläkin. Yhteiskunta vaikuttaa riskien hallitsemiseksi erilaisilla säännöillä: lainsäädännöllä, poliittisella päätöksenteolla ja koordinoimalla riskien hallinnan eri osa-alueisiin. Riskienhallintaan kuuluu suunnittelun ja täytäntöönpanon lisäksi myös valvonta ja seuranta. Riskienhallinnan tehostamiseksi ja arvioinnin tueksi tulee tuottaa tietoa, tiedottaa ja viestittää riskeistä. Riskienhallintaan kuuluu myös valmiussuunnittelua, eli varautumista poikkeustilanteisiin sekä vahingon korjaaminen ja niiden torjuntatoimet. Tässä luvussa käsitellään lyhyesti riskienhallintaan kuuluvia määritelmiä, riskien lainsäädäntöä, arviointia ja tavoitteita. Riskienhallinta on pitkälti riippumatonta toimialasta. Raportissa pyritään katsomaan asioita helikopteriperspektiivissä siten, että materiaalia voidaan hyväksi käyttää satamatoimintojen sidosryhmissä. Sataman toiminnan muodostavat siellä toimivat sidosryhmät, jotka voidaan jakaa neljän nimikkeen alle: satamaorganisaatiot, satamankäyttäjät, palvelujen tuottajat sekä viranomaiset. Sataman sidosryhmät Satamaorganisaatiot Satamanpitäjät Satamalaitokset ja liikelaitokset Omistajayhtiöt Satamaoperaattorit Sataman käyttäjät/asiakkaat Varustamot Maaliikenneyritykset Laivaajat Tavaran vastaanottajat Matkustajat Palvelujen tuottajat Laivanselvitys Huolinta Laivamuonitus Polttoainehuolto Huolto ja korjaus Hinaus Luotsaus Jäänmurto Merimiespalvelu- ja lähetys Viranomaiset Merenkulku Tulli Poliisi Ympäristö Rajavartiosto Kuva 3.1. Satamien sidosryhmät, Meriliitto

14 12 Vesa Tuomala 3.1 Riskienhallinnan lainsäädäntöä, Työsuojeluhallinto 2012 Työturvallisuuslain (738/2002) 10 työn vaarojen selvittäminen ja arviointi mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Tämä riskien arviointi ja hallinta ovat osa työpaikan turvallisuustoimintaa. Työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 :n mukaan työterveyshuollon sisältöön kuuluu mm. työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Työterveyshuolto osallistuu työpaikan riskien arviointiin yhtenä asiantuntijatahona. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001), sen 6 edellyttää, että työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Kemikaaliriskin arviointi edellyttää tietoa tuotteiden vaarallisuudesta ja raja-arvoista, sekä altistumisen luonteesta ja määrästä. Koneiden turvallisuutta koskeva valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) velvoittaa koneiden valmistajat arvioimaan niihin liittyvät riskit. Riskien arvioinnin perusteella suunnitellaan ja toteutetaan turvallisuustoimenpiteet, sekä laaditaan tarvittavat dokumentit ja käyttöohjeet. Osoituksena siitä, että kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, koneen valmistaja allekirjoittaa vakuutuksen vaatimustenmukaisuudesta ja kiinnittää koneeseen CE-merkinnän. Henkilösuojaimet valitaan työpaikalla esiintyvien riskien arvioinnin perusteella (VNp 1407/1993). Myös näyttöpäätetyössä, raskaiden taakkojen, työvälineiden turvallisessa käytössä jne. useissa muissakin määrityksissä korostetaan riskien tunnistamisen ja merkityksen arvioimista. 3.2 Riski, mitä se on määrittelyä Yrityselämässä ja riskienhallinnasas tulee nykyisin vastaan usein erilaisissa yhteyksissä sana strategia. Strategia-käsite tulee kreikankielisestä armeijan sanasta stratigos, joka muodostuu sanoista stratos ja agein, eli armeija ja johtaa. Armeijasta käsite tuli yritysmaailmaan ja päivittäiskäyttöön kielessämme. Strategiat ovat yksilöllisiä ja niiden toteuttaminen on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä toimintaa. (Rautanen, 2011, 31) Johtamisen ydin on strategiassa ja vahingon tapahtuessa strateginen riski on kohtalokas toiminnalle. Johtamisen riski on epäonnistua strategian viemisessä osaksi jokapäiväistä toimintaa. Strategisen suunnittelun ja johtamisen menestyksen varmistamiseksi riskienhallinta on hyvä työkalu. (Rautanen, 2011, 33 34) Riskit ovat uhkia, jotka tulevat yrityksen sisältä tai ulkoa. Toteutuessaan ne vaikuttavat yrityksen toimintaan, talouteen, menestykseen, tulevaisuuteen, mahdollisuuksiin, henkilöihin, omaisuuteen ja liiketoiminnan ympäristöön (Rautanen, 2011:10). Riskillä tarkoitetaan haitan mahdollisuutta, sen suuruutta ja vahingollisuutta sekä todennäköisyyttä. Vaikutukset voidaan jakaa ihmisten hyvinvointiin, taloudellisiin vaikutuksiin ja ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin. (Gaia Group Oy, 2002:8)

15 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen merenkulun sidosryhmille 13 Tärkeä osa yritystoimintaa ja sen suunnittelua, johtamista, tuotantoa ja palvelua ovat turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioiden hoito kokonaisvaltaisena laatujohtamisena. Riskien arviointi ja hallinta ovat jokapäiväistä toimintaa. Tulokset näkyvät riskienhallinnan ollessa kiinteä osa arkipäivän toimintaa yritys- ja johtamiskulttuurissa. (Rissa, 1999:3,11) Riskienhallinta korostuu seuraavilla alueilla (Rissa, 1999:8): ympäristöriskit työympäristöriskit työterveysriskit henkilöriskit laaturiskit tietoturvallisuusriskit tuotevastuuriskit Kuva 3.1. Riskienhallinta-alueet, Leena Leijala, Pohjola Vakuutus Oy Kuvan mukaan riski voi olla myös mahdollisuus, jolla voidaan kasvattaa yrityksen arvoa. Riskien torjunnassa, riskin toteutumiseen valmistautumisessa ja vaihtoehtosuunnitelmien laadinnassa auttaa perehtyminen riskien kartoittamiseen, toteutumisen todennäköisyyksien laskeminen ja vaikutusten arviointi. (Rissanen, 2004:23) Riskin yksi määritelmä on riskitekijöiden toteutumisen seurauksiin liittyvä todennäköisyysjakauma. Toisaalta riski on myös ei-toivotun tapahtuman esiintymistodennäköisyys. Joskus riskillä tarkoitetaan riskituloa (Berg, 2001): RISKI = ei-toivotun tapahtuman x ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys kustannus Riskit ymmärretään ihmisen henkeen, terveyteen ja omaisuuteen kohdistuvaksi epäsuotavaksi tapahtumaksi. Riskikäsite koskee myös tuotantomenetelmiä, järjestelmiä, yh-

16 14 Vesa Tuomala teiskunnallisia toimintoja ja luontoa uhkaavia häiriöitä. Riskin ominaisuuksia ovat todennäköisyys, haitta ja epävarmuus täydellisestä tietämättömyydestä laskennallisiin olosuhteisiin. Riski on olemassa, kun kielteinen lopputulos on ennalta arvaamaton ja odottamaton, vaikutus haitallinen ja tappion uhka olemassa. Riskien toteutumisen todennäköisyys ja taloudellinen haittavaikutus on yleensä hankala tehtävä arvioida. (Rissa, 1999:68) Riskit voivat liittyä organisaation aineettoman pääoman, tuotemerkin, patenttien, tekijänoikeuksien, tuotantoprosessin ratkaisujen ja liikesalaisuuksien suojaamiseen. Riskitekijöitä voi olla aineeton pääoma, asiakastyytyväisyys, yrityksen maine ja sijoittajien luottamus, joihin tulisi varautua riskienhallinnan suunnitelmalla. Organisaation menetykset näillä alueilla voivat olla taloudellisesti kaikkein suurimpia. (Lehtonen 2002:10) Taloudellisen liiketoiminnan tuloksen riskikartassa on muuttujina johtamistapa ja -tyyli, toteutuskyky, tapatoimia ja tehokkuus. Tulosta säätelee asiakkuudet ja niiden hallinta, muutoksen hallinta ja riskiosaaminen, taloudellisuus sekä kustannustehokkuus. Hyviä riskienhallintamittareita ovat taloudelliset tunnusluvut yritysten tilinpäätöstiedoista (Rautanen, 2011:134): kate kannattavuus kustannukset voitto investointien tuottavuus pääoman tuotto

17 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen merenkulun sidosryhmille 15 4 RISKIENHALLINTA JA SEN MÄÄRITTELY Riskienhallinta tuli Suomeen 1970-luvun alussa Sampo-Tarmo -vakuutusyhtiön kehittämänä. Suomen Riskinhallintayhdistys perustettiin 1982 teollisuuden, vakuutusyhtiöiden, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken. Suomen Riskienhallintayhdistys perustettiin puolestaan vuonna (Berg, 2001) Työsuojeluhallinto määrittelee riskienhallinnan seuraavilla käsitteillä, 2012: Riski (Risk) tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. Vaara (Hazard) on tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman. Turvallisuus (Safety) tarkoittaa järjestelmän tilaa, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä. Riskin arviointi (Risk assessment) on prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski. Riskianalyysi (Risk Analysis) on osa riskien arviointia. Riskianalyysi koostuu kohteen raja-arvojen määrittämisestä, vaarojen tunnistamisesta ja riskin suuruuden arvioinnista. Riskienhallinnan ajatus on kertoa, mitkä ovat riskit, mikä on niiden todennäköisyys ja kuinka suuria ne ovat. Riskit voidaan jakaa liiketaloudellisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin. Riskienhallinnan määritelmä on kokonaisnäkemys olemassa olevista vaaroista ja järjestelmällinen tutkimus siitä, miten niistä aiheutuvat menetykset voidaan minimoida, sekä tähän tutkimukseen perustuva edullisimpien hallintakeinojen valitseminen ja toteuttaminen. Liiketaloudellinen riski otetaan liikevoiton saamiseksi, eli sijoitetut varat voidaan menettää kokonaan tai osittain. Usein liiketaloudellisten riskien välttämiseksi yritys ei voi useinkaan tehdä mitään. (Berg, 2001) Riskienhallinnan avulla kartoitetaan, arvioidaan ja hallitaan sekä aineellisia että aineettomia riskejä. Työkaluna epävarmuustekijöiden kartoitukseen ja poistamiseen riskienhallinta on hyvä ja toimiva. Riskit voidaan siirtää ja vakuuttaa ne. Riskejä, joita ei voi vakuuttaa, hoidetaan riskienhallinnalla. (Rautanen, 2011:10) Huolellisella riskien arvioinnilla ja vahinkojen torjunnalla saavutetaan riskienhallinta ennaltaehkäisevällä toiminnalla. (Rissa, 1999:70) Riskienhallinta on strateginen työkalu yritysjohdolle, jolla parannetaan asetettujen tavoitteiden savuttamista tuloksia ja toiminnan laatua. Riskienhallinnalla tunnistetaan, kirjataan, arvioidaan, analysoidaan ja arvioidaan todennäköisyyksiä riskeille. (Rautanen, 2011:11) Riskienhallinta käsittää (Rissa, 1999:70): vaarojen ja uhkien tunnistaminen vaaroille alttiina olevien henkilöiden ja ympäristön tunnistaminen riskien määrällinen ja laadullinen arviointi riskien torjuntamahdollisuuksien selvittäminen

18 16 Vesa Tuomala riskien hallintakeinojen valinta ja toteuttaminen vaaroista ja torjuntakeinoista tiedottaminen vaikutusten seuranta ja vahingoista oppiminen saavutettujen tulosten arviointi riskienhallintaohjelmien tarkastus ja täydentäminen Kuva 4.1.: Työsuojeluhallinnon mukainen riskienhallintamalli, 2012 Riskienhallinnan tarkoitus on minimoida yritykselle aiheutuvat menetykset, turvata taloudellinen tulos ja toiminnan jatkuvuus. Riskienhallinta on menetelmä, jolla pyritään saavuttamaan yrityksen riskit hallintaan määrittelemällä turvallisuustaso pienimmillä mahdollisilla menetyksillä. (Berg, 2001) Riskienhallintakeinoja (Rissa, 1999:70): riskialttiin toiminnan välttäminen tietoinen riskinotto riskin kanssa eläminen luottamalla hyvään onneen huolellinen suojautuminen riskin varalta ja vahingon rajoittaminen riskin siirtäminen muualle vakuuttamalla

19 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen merenkulun sidosryhmille 17 Kuva 4.2. Riskienhallintaprosessi, Leena Leijala, Pohjola Vakuutus Oy 4.1 Riskien luokittelu Riskienhallinta on systemaattinen mahdollisuus ja kehittämisen työkalu, joka pakottaa miettimään eri vaihtoehtoja ja vertailemaan niitä. Riskienhallinta päivitettyinä jalostaa ja parantaa toiminnan laatua, auttaa ja helpottaa johtamista. (Rautanen, 2011:161) Riskit voidaan luokitella luonnonriskeiksi, ympäristöriskeiksi ja ihmiskunnan riskeiksi. Luonnonriskejä ovat hirmumyrskyt, tulivuorenpurkaukset, maanjäristykset ja kuivuus. Ympäristöriskit ovat luonnonvarojen pilaantuminen ja häviäminen, maatalouden, liikenteen, teollisuuden ja asumisen aiheuttamat päästöt sekä vaikutukset ilmassa, maassa ja vedessä. Ihmiskunnan riskejä ovat väestönkasvu, nälkä ja sairaudet. Yritystoiminnan riskit ovat vahinkoriskejä ja liiketaloudellisia riskejä, joita otetaan liikevoiton saamiseksi. (Rissa, 1999:68,69)

20 18 Vesa Tuomala Riskit ovat syytä luokitella todennäköisyyden ja vaikuttavuuden mukaan (Rissanen 2004:27): 1. RISKITYYPPI A, hyvin vakavat riskit Riskin toteutuminen on hyvin mahdollinen, toteutuessaan merkitys erittäin suuri, eikä sen toteutumiseen voi vaikuttaa 2. RISKITYYPPI B, uhkaavat riskit Riskin toteutuminen on mahdollista ja vaikutus yritykseen on hyvin suuri. Riskin toteutumiseen voidaan vaikuttaa 3. RISKITYYPPI C, tavanomaiset uhkat Riski saattaa toteutua, mutta kokonaisvaikutus vain kohtalaisen merkittävä. Riskin toteutumiseen voidaan vaikuttaa 4. RISKITYYPPI D, vähäiset riskit Riskin toteutuminen todennäköisesti pieni ja vaikutus vähäinen. Riskin toteutumiseen voidaan vaikuttaa Osa riskeistä on yllätyksellisiä ja täysin ennalta arvaamattomia. Riskikartoituksella voidaan löytää osa yritystoiminnan riskialttiista kohdista sekä mahdollisesti välttää kohtuuttomien riskien ottaminen. (Rissanen 2004:23) 4.2 Riskien tunnistaminen Ennen riskienhallintaa riskit tulee tunnistaa ja arvioida (Rissa, 1999:37) mitä vaaratekijöitä toiminnassa on nyt ja tulevaisuudessa millaiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset miten vaatimuksia hoidetaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa Riskien tunnistamisella ja arvioinnissa selvitetään mitä ja miksi kaikkea voi sattua, mitä siitä voi seurata, miten suuri aiheutuva riski on ja mitkä riskit ovat suurimmat. Riskien tunnistamisessa tarkastetaan kaikki valitut kohteen vaaratekijät ja kirjataan myös riskit, joita arkityössä ei ole huomattu aiemmin. Vaarojen ja uhkien tunnistamisen jälkeen arvioidaan seuraukset ja todennäköisyydet.

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14. Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO. Tampere 2006

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14. Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO. Tampere 2006 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi 3 TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Öhrling, Tampere 2006 ASIANTUNTIJA LAKI YKSILÖ 1. JOHDANTO Riskien arviointi

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Riskienhallinnan perusteet

Riskienhallinnan perusteet Riskienhallinnan perusteet VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu 1(20) Kalvoluettelo Riski -sanasta 3 Riskienhallinta -sanasta 4 Riskienhallinnan perusteet

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva Taustat Turvallisuusjohtaminen, Pertti Kerko Yritysturvallisuudella tarkoitetaan Yrityksen kaikkien turvallisuusasioiden yhtenäistä tulostavoitteita

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MONIPUOLINEN MERENKULKUALAN OSAAJA Tarjoamme yliopistotasoista täydennyskoulutusta merenkulku-, satama- ja kuljetusalalla sekä meriteollisuudessa työskenteleville

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen Tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Marko Merontausta RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Yrittämisen riskit Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Vältetty riski parempi kuin korvattu riski! - raha ei korvaa kaikkea esim. ihmishenkeä Maine on yrityksen arvokkain

Lisätiedot

Riskin arviointi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14

Riskin arviointi. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2001 4 ISBN 952-00-1001-7 ISSN 1456-257X ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi. Luento Kurssin järjestelyt Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

YRITYKSEN RISKIENHALLINTA

YRITYKSEN RISKIENHALLINTA YRITYKSEN RISKIENHALLINTA Marko Juvonen Mikko Koskensyrjä Leena Kuhanen Virva Ojala Anne Pentti Paavo Porvari Tero Talala Kansi: Indicio Oy Taitto: Eija Högman tmi Kopiointiehdot Tämä teos on oppikirja.

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA 1 (6) SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 28.1.2013 2 (6) 1 Johdanto Satakunnan sairaanhoitopiiri tuntee vastuunsa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2002 Esipuhe Turvallisuusriskien hallinnasta ja johtamisesta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti. 10.10.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta

Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti. 10.10.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti Metsähyvinvointi-ohjelma on matka kohden ihmisten ja koko alan hyvinvointia. Luottamusta osaamiseen, uskoa uudistumiseen ja motivaation merkitykseen. Pieniä tekoja

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Panu Vesterinen (toim.) Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Kauppakamari Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy ja tekijät 2011 Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi Kansi:

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2.

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Turvallisuus ensin Hätäuloskäynti Suojavarusteet 112 Kokoontumispaikka Hälytys Sandvikin tavoitteena on, että sen toiminta ei aiheuta

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit K Pk-yrityksen liikeriskit VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot