Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tausta ja toimintakehotuksen luonne"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/ /2014 Sivla Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh , si vis tystoi men joh ta ja puh Pääkirjaston tilaratkaisujen prosessi on aikaistunut Alue hal lin to vi raston työsuojelutarkastuksesta. AVI edellyttää Jämsän kaupungilta sel vi tys tä toimenpiteistä ja aikataulusta, joihin se ryhtyy rakennusta kos ke van selvityksen ja terveysvaaraa koskevan lausunnon pe rusteel la. Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan ja kau pun gin hal li tus työsuojeluviranomaisen an tamaan kehotusta. Työnantajalle annetaan kehotus toimittaa Aluehallintovirastolle pääkir jas ton sisäilmaa koskeva kirjallinen selvitys, josta tulee ilmetä: - kirjastorakennuksen rakenteiden ja materiaalien kunto ja sen vaiku tus sisäilman laatuun. Selvitykseen on liitettävä jäljennökset työym pä ris töä koskevista mittaustuloksista ja muista sisäilman laatuun liit ty vis tä selvityksistä. - työterveyshuollon em. rakenteiden selvityksen jälkeen laadittu lausun to työntekijöiden terveydelle aiheutuvasta vaarasta - selvitys toimenpiteistä aikatauluineen, joihin työnantaja ryhtyy raken nus ta koskevan selvityksen ja terveysvaaraa koskevan lau sunnon perusteella. Tarkastuskertomuksessa annetaan lisäksi toimintaohje sisäilman aiheut ta man terveysvaaran tarkkailun ja seurantaan. Työnantajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin mahdollisesta terveydelle haital li ses ta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi ja syiden pois ta mi sek si. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on ratkaistava, ku ka tai ketkä työntekijät voivat ja millä edellytyksillä jatkaa tur val lises ti työskentelyä ko. työtiloissa. Työntekijöiden, jotka eivät voi työsken nel lä ko. tilassa sairastumatta, altistuminen on välittömästi es tettä vä. Työntekijöiden terveydentilaa on tiiviisti seurattava. Kehotus on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lain säädän nön vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suu rem pi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen asetetun mää rä-

2 ajan kuluessa, voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätök seen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen te hos teeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan. Toimintaohje on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsää dän nön vastaiseksi. Toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa siten kuin työsuojelun valvontalaissa (44/2006) mom. säädetään tarkastajan antamaan kehotukseen ja/tai työ suo jelu vi ranomai sen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyt tä mis uhan. Työsuojeluviranomainen on antanut kaupungille lisäaikaa vastata keho tuk seen mennessä (työsuojelupäällikön viesti ). Toimeksianto Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti käyn nistää välittömästi pääkirjaston kuntotutkimuksen sekä perustaa työ ryhmän pääkirjaston tilavaihtoehtojen selvittämiseksi. Työryhmään nimet tiin seuraavat henkilöt: tekninen johtaja (pj), kir jas to pal ve lu päällik kö (siht), sivistystoimenjohtaja, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja si vis tys lau ta kun nan puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen edus ta jaksi nimettiin Sirkka Hirvelä ja kirjaston henkilökunta nimesi edus ta jakseen (läsnäolo- ja puheoikeudella) kirjastonhoitaja Johanna Elon. Työ ryh män toimeksiannon kaupunginhallitus muotoili seuraavasti: A) pääkirjaston sijoittumisen ratkaiseminen ja esityksen tekeminen seu raa vien vaihtoehtojen perusteella: - pääkirjaston peruskorjaus ja kirjastorakennuksen alakerran hyödyn tä mi nen kirjastopalvelujen tarpeisiin - pääkirjaston sijoittuminen kaupunkikeskustan ytimeen - pääkirjaston sijoittuminen Jämsänkosken virastotalolle B) edellä esitettyjen vaihtoehtojen kustannusarvio ja aikataulu kaupun gin taloudelliset edellytykset huomioon ottaen. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että vuokratilojen osalta kiin teis tön omistajan tulee osoittaa riittävät ja oikeelliset tutkimukset tilojen kunnos ta myös sisäilman osalta. Edelleen, kaupunginhallitus täydensi toimeksiantoa seu raa vas ti: kirjastotilatyöryhmä määrätään toimimaan kirjaston väistö rat kai sun suunnittelutyöryhmänä tarkoituksenmukaisessa ko koonpa nos sa. Kirjastotilatyöryhmä on kokoontunut 9 kertaa ja koonnut raportin työs ken te lys tään. Raportti on esityslistan liitteenä. Työryhmän raportti on keskeneräinen kirjastotilan pysyväisratkaisun osal ta, koska lukuisista yrityksistä huolimatta riittäviä tietoja tar kas te-

3 lus sa olleista tiloista ei ole saatu kaikilta kiinteistönomistajilta. Kehotuksen mukaiset selvitykset ja niiden tulokset / kun to tut kimus ja sisäilmatutkimus Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat iltakoulussa saaneet informaation kuntotutkimuksen tuloksista. ISS Pro ko on suorittanut kuntotutkimuksen joulukuussa Ra ken teis ta otettiin 40 kpl materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten ra ken tei den kunnon selvittämiseksi. Lisäksi suoritettiin mittaus pin ta kos tei den osoittimella. Lisäksi otettiin 6 kpl näytteitä as bes ti mää ri tys tä ja 1 kpl PAH-määritystä varten. Betonin öljyhiilivetypitoisuuden mää ri tys tä varten otettiin 1 näyte. Näytteistä 23 40:stä oli eri as tei ses ti mikrobivaurioitunut, näistä 11 luokiteltiin antavan vahvan viit teen vauriosta. Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksessa on selkeitä kos teus tek nises ti riskialttiita rakenteita ja tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt, että riskit ovat myös toteutuneet. Rakenteista otettujen mik ro bi ma te riaa li näyt tei den tulosten perusteella rakenteet ovat suurelta osin eri astei ses ti mikrobivaurioituneet. Pohjakerroksen seinät ovat kolmelta sivul ta maapaineseiniä ja kosteusrasituksen alaisia. Ala poh ja ra ken ne on tutkituissa kohdin märkä ja pintakosteusmittauksen mukaan kosteut ta esiintyy alapohjassa todennäköisesti laajalla alueella. Lat tiara ken teen liiallinen kosteus voi aiheuttaa siihen kiinnitetyn mm. muovi ma ton ja sen kiinnitysliiman sekä alustan tasoitteen vau rioi tu mis ta. Tästä sekä mm. purkamattomista muottirakenteista voi ai heu tua päästöjä sisäilmaan heikentäen sen laatua ja aiheuttaa ti lo jen käyttäjille haittaa. Rakenteiden halkeamien ja rakojen kautta epä puhtau det, hajut ja mikrobit pääsevät sisäilmaan heikentäen sen laa tua. Asbestimääritystä varten otetuista näytteissä ei esiintynyt asbestia. Ra ken nuk ses sa saattaa kuitenkin ikänsä perusteella esiintyä as bestia muissa kuin tutkituissa materiaaleissa. PAH-määritystä varten otet tu näyte ei ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoa, ei myöskään öl jyhii li ve ty pi toi suu den näyte. Lisäksi ISS Proko toteaa raportissaan rakennuksen ongelmiksi mm. pi han painumisen ja halkeamat, tuuletusrakojen puuttumisen jul ki sivu muu rauk ses sa, ilmanvaihtokoneen ulkoilmasäleikön sijainnin liian al haal la ja rakennuksen räystäättömyyden. Kirjastorakennuksesta on otettu 5 kpl sisäilmanäytteitä Näyt teis tä yhdessä esiintyi epätavanomaista sieni-itiökasvustoa. Pesä ke mää rä oli kuitenkin alhainen eikä ylitä asumisterveysohjeen tavoi te ta soa. Tulosten johtopäätöksenä todetaan, että mittaushetkellä ei esiinny tavanomaisesta poikkeavaa mikrobien eikä sieni-itiöiden

4 osal ta. Tilanne on kuitenkin jatkuvasti elävä ja voi muuttua no peas tikin. Mittaushetkellä tilojen ylipaineistus oli käytössä ja useita il manpuh dis ti mia oli käytetty lokakuusta 2014 alkaen Kuntotutkimuksen (kts. kohta 2.2.) valmistuttua sisäilmatyöryhmä on ottanut kantaa kirjastohenkilökunnan tilanteeseen (liite 1). Työ ryh mä suosittelee koko kiinteistössä työskentelevien siirtämistä mah dol li sim man pian muihin terveisiin tiloihin, koska rakenteiden ma te ri aa li näyt teis sä esiintyy useita kosteusvaurioindikaattoreita ja mi kä merkittävintä, niiden pitoisuudet ovat runsaita. Mikrobilajeista löy tyy mikrobeja, joiden on todettu aiheuttavan sairauksia (mm. astmaa). Kehotuksen mukainen työterveyshuollon lausunto ja selvitys Työterveyshuollon lausunto (liite 2) perustuu ra ken ne tut kimuk sen, sisäilmaoirekyselyiden ja sisäilmasta johtuvien lää ke tie teellis ten löydösten tuloksiin. Lausunnossa todetaan rakennuksessa työs ken te lyyn liittyvän pysyvän sairastumisen mahdollisuuden. Työterveyshuolto on myös toimittanut yhteenvedon kirjaston si sä ilma olo suh teis ta vuosilta Siinä todetaan, että pää kir jaston työntekijöiden oireilu on jo vuodesta 2010 ollut poikkeavan runsas ta ja jatkuvasti lisääntyvää. Sairauspoissaolojen määrä on al kanut voimakkaasti lisääntyä vuonna Sairastavuuden li sään tymi nen on erittäin huolestuttavaa ja tässä tilanteessa todennäköisesti si sä il man epäpuhtauksille pitkään jatkuneen altistumisen jatkumo. Kehotuksen mukainen selvitys toimenpiteistä aikatauluineen / Vaih to eh dot /pysyväisratkaisu ja tilapäisratkaisu Tilatyöryhmä on selvittänyt kirjaston tilakysymyksen ratkaisemista ja tar kas te lus sa on ollut useita eri vaihtoehtoja. Reunaehtoina työssä ovat olleet rakenteiden kuormituksen kesto ja palonkesto, joiden tulee kirjastokäytössä olla rakentamismääräysten mukaan toi mis tokäyt töä suuremmat. Käräjäoikeuden tiloista on omistajalta saatu ilmoitus, että ra ken teiden kantavuus ei ole riittävä kirjastoksi. Lisäksi omistaja tavoittelee pit kä ai kais ta ratkaisua tilojen käyttöön, jolloin mahdollinen ly hyt ai kainen väistötilana käyttö ei ole mahdollinen. Myöskään Kivikonttori ei ole kantavuussyistä mahdollinen ratkaisu ja lyhytaikaiseen käyttöön ra ken nuk sen nykyisten käyttäjien sijoittaminen muualle ei ole tar koituk sen mu kais ta. Selvitykset Forumin liikekiinteistön osalta ovat edelleen kesken, koska tarpeellisia tietoja ei ole onnistuttu saamaan lukuisista yri tyk sis tä huolimatta. Tiloihin tarvittaisiin laajoja muutostöitä ja ra ken nuk sen

5 kuntotutkimus ja sisäilmatutkimus, joista ei ole saatu tietoa. Jämsänkosken virastotalon rakenteiden kantavuus ei myöskään ole riit tä vä ja pelkästään rakenteiden vahvistaminen aiheuttaisi arviolta 2,2 m kustannukset ja lisäksi muut tarvittavat muutostyöt. Väis tö tilak si virastotaloa on mahdollista käyttää niin, että nykyinen yri tys toimin ta, laboratoriopalvelut, edunvalvonta ja kotihoidon tilat jäävät raken nuk seen. Virastotalon va ras to ti lo ja sekä pääkirjaston nykyistä raken nus ta voidaan käyttää kir jas ton varastona. Tässä ratkaisussa kir jas to ra ken nuk sen muu käyttö päät tyy Virastotalon väistöratkaisun ongelmina ovat tilojen huono val vot tavuus ja työturvallisuus sekä aineiston ja asiakaspalvelun si joit ta minen rakenteiden kantavuuden ehdoilla epäkäytännölliseen jär jes tykseen. Siirtyminen virastotalolle aiheuttaa pääkirjaston sulkemisen useak si viikoksi sekä kustannukset aineiston käsittelystä, muutosta ja välttämättömistä hankinnoista ja järjestelyistä. Lisäksi Seppolan taa ja maan on välttämätöntä järjestää ainakin lehtienlukupaikka ja tieto ko nei ta väistön ajaksi. Kirjastoauton reitit tulee järjestellä uu del leen palvelemaan ydinkeskustan aluetta. Väistön toteutus virastotalolle on mahdollista toteuttaa melko nopeas ti ja kiinteistö on kaupungin oma. Kaupungin henkilöstö- ja palk ka hal lin non sijoittumista ollaan suunnittelemassa joka ta paukses sa ydinkeskustaan ja virastotalon tilojen käyttö on jäämässä vajaak si. Väistötiloissa kirjasto voi toimia aikaisintaan , viimeis tään kuitenkin alkaen. Väistöratkaisun kustannuksi arvioidaan suunnittelutilanteessa e pitäen sisällään takaisin muut to kus tan nuk set pysyväistiloihin. Kustannuksissa on hankintoja, jotka voi daan hyödyntää pysyvissä tiloissa (kustannuksiltaan e) ja samalla osa niistä (1 hälytinportti ja lainausautomaatti yht.), jotka joudutaan uusimaan, jos pääkirjasto jatkaa ny kyi sis sä tiloissa. Väistökustannuksissa ei ole huomioitu Ken raa lin tie 12 kk vuokraa, koska tila on kaupungin yl lä pi det tä vä, jollei tilaa vuokrata ulos. Kahden kerroksen laajuudella si säi nen vuokra on e vuosi. Nykyisen pää kir jas to ra ken nus ken sisäinen vuokra on e ja varastokäyttöön sää det ty nä e. Väistöratkaisun vaihtoehtona on työryhmässä käsitelty nykyisen kirjas to ra ken nuk sen tilapäistä jatkokäyttöä. Tilapäinen jatkokäyttö perus tuu sisäilmanäytteiden tuloksiin ja siitä saatuun lau suntoon. Sisäilmamittaukset suorittanut ISS Proko Oy toteaa lau sun nossaan , että Jämsän kaupungin tekniseltä toimelta saa dun tiedon mukaan Jämsän Pääkirjaston ilmanvaihto on sää det ty ylipaineiseksi viikolla 5/2015. Sen jälkeen vko 6, koh tees sa tehtiin sisäilman mikrobimittauksia. Näytteiden ko ko nais mik ro bi pi toi-

6 suus oli alhainen, eikä vaurioindikaattorimikrobeja ollut. Mit taus ten perusteella ylipaineistuksella on merkitystä asiaan. Mit taus tu los ten perusteella tilojen käytölle ei ole estettä. Puhtaista näytteistä huolimatta tilannetta on syytä seurata edelleen sään nöl li sin sisäilmamittauksin. Tällöin jatketaan ylipaineistusta ja ilman puh dis ti mien käyttöä, hankitaan 2-3 kpl lisäilmanvaihtokoneita ja tiivistetään rakennuksen sisävaippaa. Tilannetta on tällöin jat ku vas ti seurattava mm. työterveyshuollon kautta koska varmuutta oi reh ti misen päättymisestä ei ole. Jatkokäytön aiheuttamiksi kus tan nuk sik si yhdyskuntatoimi arvioi noin Tämä vaihtoehto on e dul li sem pi kuin väistö, eikä ai heu ta muutoksia kirjastopalvelun si säl töön tai saatavuuteen. Mitään eril lis tä aikataulusuunnitelmaa ei tar vi ta. Li sä il man vaih to ko neet voi daan käytännössä hankkia vaikka heti. Kustannusarviosta puut tuu sisäilmatutkimukset, joita arvioidaan tehtävän tilapäisen toi mi mi sen ajan 2 krt vuodessa pääkirjastossa, yhteishinta e (tutkimuksen laajuus samaa tasoa kuin v tehty tut ki mus). Pe rus tu van laa tui nen ongelma tilapäisessä jatkokäytössä on, ettei esi tet ty toimenpide poista ra ken ne tut ki muk ses sa ilmenneitä ra kenteis sa olevia vauriota. Ra ken ne sisältää riskin, jos alapohjaa ei uu sita. Myös kään tiivistämisen on nis tu mi ses ta ei ole takeita tai siitä, kuin ka kau an tiivistäminen toi mi si onnistuessaan. Pysyvän sai ras tumi sen ris ki on olemassa ja vas tuun siitä kantaa työnantaja. Työryhmä on yksimielinen siitä, että pääkirjaston pysyväistilaratkaisu on tehtävä. Väistöratkaisun suhteen jäsenten äänet jakautuvat tasan vi ras to ta lol le tapahtuvan väistön ja nykyisen rakennuksen jat ko käytön kesken. Pitkäaikainen ratkaisu odottaa edelleen lopullisia tietoja Forumin liike kiin teis tön omistajilta. Uudisrakentamisesta työryhmä toteaa, että Sep po lan koulun tontille tapahtuva uudisrakentaminen voitaneen arvioi da vaikutuksiltaan parhaaksi vaihtoehdoksi, joka tukee mo ni puo lises ti Jämsän kaupungin kehittämistä. Tulevaisuuden kirjasto voi taisiin mitoittaa ja toiminta suunnitella puhtaalta pöydältä. Lainsäädäntö Työturvallisuuslain /738 mukaan työnantaja vastaa siitä, et tä työstä tai työympäristöstä ei aiheudu työntekijöille terveydellistä hait taa. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huo lehti maan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tar koi tuk ses sa työnantajan on otettava huomioon työhön, työ olo suhtei siin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän hen ki lökoh tai siin edellytyksiin liittyvät seikat (Työturvallisuuslaki 8 ).

7 Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteu tet tu jen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja ter veel lisyy teen (Työturvallisuuslaki 8 ). Työnantajan on lisäksi työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittä vän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työ ajois ta, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista ai heu tu vat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava nii den merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Jos työn an tajal la ei ole edellä kuvattuun toimintaan tarvittavaa riittävää asian tunte mus ta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, ku ten työterveyshuoltoa (Työturvallisuuslaki 10 ). Työturvallisuuslain 32 :n mukana työpaikan rakenteiden, ma te ri aalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työn te ki jöil le. Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puh dis tet ta vis sa turvallisesti. Lisäksi työpaikalla tulee olla riittävästi kel vol lis ta hengitysilmaa. Työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän te ho kas ja tarkoituksenmukainen (Työturvallisuuslaki 33 ). Työturvallisuuslain 40 :n mukaan työntekijän altistuminen tur val lisuu del le tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille teki jöil le (sisäilman mikrobit esimerkiksi) on rajoitettava niin vä häi sek si, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän tur val lisuu del le tai terveydelle. Työnantajaa velvoittavia säädöksiä tulee myös työ ter veys huol to lais ta ( /1383). Kyseisen lain 10 pykälässä säädetään työn te kijän suojelusta seuraavaa: Jos työntekijälle suoritettu ter veys tar kastus osoittaa, että työntekijällä henkilökohtaisten terveydellisten ominai suuk sien takia on ilmeinen alttius saada työstä vaaraa ter vey delleen, työntekijää ei saa käyttää tällaiseen työhön." Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja ter veys vaa timuk sis ta ( /577) tuo myös työnantajaa koskevia vel voit tei ta. Asetuksen toisessa pykälässä sanotaan, että työnantajan on huo lehdit ta va siitä, että työpaikka täyttää tämän asetuksen vaa ti muk set ja että työpaikalla havaitut viat, jotka saattavat vaikuttaa työn te ki jöi den terveyteen ja turvallisuuteen, on korjattava mah dol li sim man nopeasti. Samaisen asetuksen 9 :ssä määrätään työ pai kan ilmanvaihdosta seuraavaa: Jos työpaikalla käytetään ko neel lis ta ilmanvaihtoa, se on pidettävä toimintakunnossa. Laitteistossa ole va työntekijälle välitöntä terveyshaittaa aiheuttava lika ja muut epä puhtau det on puhdistettava. Laitteiston on toimittava niin, että työn te kijöi den terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa.

8 Sisäilmaoireiden aiheuttaja ei selviä pelkästään henkilökunnan oi reiden perusteella, vaan tarvitaan rakennuksen tarkempaa tutkimista. Kiin teis tön rakenneteknisellä kuntotutkimuksella selvitetään kiin teistön kuntoa, vaurioitumista tai soveltuvaa korjaustapaa. Ra ken ne tekni sis sä tutkimuksissa voidaan selvittää esimerkiksi be to ni ra ken tei den tai märkätilojen kunto, rakenteiden kosteusvauriot tai ra ken tei den mahdolliset haitta-aineet. Kuntotutkimus on kiinteistön ra ken nus osan tai järjestelmän tarkempi tutkimus kiinteistön rakenteiden kun non selvittämiseksi. Kiinteistön rakenteista otettavien mik ro bio lo gis ten mittausten tarkoituksena taas on vahvistaa tai sulkea pois ra ken nuksen kosteusvaurion mahdollisuus. Ra ken nus ma te ri aa li näyt teis tä saadaan selville, onko rakenne kosteusvaurioitunut ja kas vaa ko siinä mikrobeja. Lisäksi saadaan selville mikrobilajit ja pi toi suu det. Tämän pohjalta voidaan arvioida, mikä merkitys niillä on ih mi sen terveydelle. Mikrobinäytteitä voidaan ottaa myös rakennuksen sisäilmasta, mutta il ma näyt tei den tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, että mikrobipitoisuus si sä il mas sa voi vaihdella suuresti ajan ja paikan suhteen (Mark kanen & Mieto 2015; Sisäilmaongelmien tutkiminen ul ko sei nä eris teiden mikrobit ja niiden merkitys sisäilman laatuun ja Kosteus- ja home vau riot, ratkaisuja työpaikoille. Työterveyslaitos 2014). Yhteistoiminta henkilöstön kanssa Henkilöstöllä on ollut puhe-ja läsnäolo-oikeudella edustaja ti la työ ryhmäs sä. Asiaa on käsitelty kirjaston työpaikkakokouksissa. Si vis tystoi men joh ta ja oli läsnä kokouksessa Välitön yh teis toi minta me net te ly toteutettiin ja sen muistio toimitetaan ko koukseen.yhteistoimintamenettelyn perusteella ti la päis rat kai sun ja pysyväisratkaisun toimenpideaikataulutusta on tar ken net tu. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet Jätetyt mielipiteet Hallintolain 41 1 momentin mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huo mat ta va vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille hen kilöil le mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoit teis ta sekä lausua mielipiteensä asiasta. Hallintolain 41 :n 2 momen tin mukaan asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien käyttä mi ses tä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kan nal ta sopivalla tavalla. Kuntalain 29 :ssä korostetaan tiedottamista vi reil lä olevista ja valmisteluvaiheessa olevista asioista. Asuk kail le on myös kerrottava, miten he voivat eisttää kysymyksiä ja mie li pi tei tä asioiden valmistelijoille ja päättäjille.

9 Pääkirjastossa olevaan asiakaspalautelaatikkoon on joulukuun 2014 ai ka na jätetty kaksi (2) palautetta koskien pääkirjaston sijaintia. Si vistys toi men hallinto on vastaanottanut asiakaspalautteet Mo lem mis sa asiakaspalautteissa esitetään, että pääkirjaston tulee si jai ta keskeisellä paikalla eli Jämsän keskustassa. Toisessa aloittees sa nähdään Forum-tilat hyvänä vaihtoehtona, mikäli remontointi on mahdollista. Uudisrakentamisen paikaksi esitetään Seppolan koulun tonttia. Kirjaston asiakkaat keräsivät adressin pääkirjaston sijoittamiseksi Sep po lan taajamaan. Adressi on luovutettu kaupungille Ad res sil la on 1019 allekirjoittajaa. Perusteluina esitetään, että keskel lä kaupunkia pääkirjasto palvelee parhaiten käyttäjiä ja tuo eloa au tioi tu vaan keskustaan. Yleinen keskustelutilaisuus järjestettiin tiistaina Ti lai suut ta koskeva kuulutus julkipantiin kaupungin verkkosivuilla , viral li sel la ilmoitustaululla ja ilmaisjakelulehti Vekkarissa Keskustelutilaisuuden muistio on nähtävänä kokouksessa ja se lii tetään pöytäkirjaan. Tilaisuudessa esitettyihin mielipiteisiin ja ky sy myksiin annetut vastineet ja vastaukset on kirjattu muis ti oon. Keskustelutilaisuudessa esitetyissä useissa mielipiteissä nousi esiin seu raa vat asiat: - Tilaisuudessa korostettiin kirjaston merkitystä kult tuu ri pal ve lu jen osa na, kirjasto nähdään olohuoneena, jossa käydään muun asioinnin lomassa. - Pääkirjaston tulee sijoittua Seppolan alueelle eli Jämsän kes kustaan. Uudisrakentaminen nähtiin parhaana vaihtoehtona. Sep po lan kou lun tonttia sekä Mottilantien ja Keskuskadun kul mauk ses sa olevaa puistoaluetta esitettiin sijoituspaikaksi. Kir jas to nähtiin kes kustan alueen elävöittäjänä. - Mikäli väistöjärjestelyt Jämsänkosken virastotalolle to teu tu vat, näh dään vaarana lainausmäärien väheneminen. Lisäksi esiin nousi epäi ly siitä, että väistöjärjestelyn kautta kirjasto jää Jäm sän kos ken taa ja maan ja uuden kirjaston rakentaminen Jäm sän keskustan alueel le ei toteudu. Virastotalon tilojen toi mi vuut ta kirjastokäytössä epäil tiin. Keskustelun aikana tuotiin esiin myös vaihtoehtona Jämsän kos ken virastotalon pur ka mi nen tai myyminen. - Keskustelussa tuli esille pienkirjaston tarve Jämsänkosken ko koises sa taajamassa. Sijaintipaikaksi esitettiin virastotaloa. Jäm sänkos ken kirjasto on lakkautettu taloudellisin perustein Tässä vai hees sa tulee valmistelutoimet keskittää pää kir jas to asian val miste luun ja sen ratkaisemiseen - Lehtilukusalin sijainti ja aukiolo kiinnostivat. Lehtolukusalin si joit tumis ta on ajateltu lähinnä kaupungin omiin tiloihin: Pau nun koulun

10 ruokasali (käytettävissä arkisin klo 13 jälkeen), lu kion sijoittumisen jälkeen Jokivarren koulun ruokasali (käy tet tä vis sä lukion ruokailujen jälkeen) ja Kelhäkatu 3; 3-kerroksen au la ti la (suora hissiytheys) sekä kaupunkikonserniin kuuluvan kiin teis tö osa ke yh tiön Kivikonttorin senioripisteeltä vapautuva ti la. Kaupungin omiin kiinteistöihin sijoittuminen tehostaisi ti lo jen käyttöä. - Pääkirjaston paikaksi esitettiin tutkittavaksi Mottilantien ja Kes kuska dun kulmausta ja Jämsänjoen hyödyntämistä. Kau pun gin ark kiteh ti Kari Vaaran lausunto on esityslistan liitteenä. Kau pun gin ark kiteh ti Vaara pitää esitettyä paikkaa tutkimisen ar voi se na ja vaihtoehtoisena paikkana Seppolan tontille. Ajal li ses ti toteuttaminen veisi hänen arvionsa mukaan saman verran kuin toteutus Seppolan tontille. Pääkirjaston tilajärjestelyistä on voinut jättää kirjallisia mie li pi tei tä. Mää rä ai kaan mennessä niitä toimitettiin kuusi (6) kap pa let ta: Arja Mononen: Uusi pääkirjasto tulee rakentaa Jämsän kes kus taan. Sep po lan koulun tontti vaikuttaa hyvältä Linnea Suvanto: Kirjastolle uudet tilat Forumista tai sitten tulee tehdä uusi kirjasto. Mikäli kirjasto viedään Jämsänkoskelle, kir jo jen mää rää joudutaan vähentämään ja asioiminen kirjastossa han ka loituu. Ritva Riepponen: Uuden kirjaston rakentaminen on paras vaih to ehto. Kirjasto tulee sijoittaa Seppolan taajamaan. Toi mis to ti loik si tarkoi tet tu ja tiloista ei saa nykyajan kirjastotiloja. Paras rat kai su väis töti lak si on jatkaminen nykyisissä tiloissa edel lyt täen, että korjaus-ja pa ran nus töi den avulla saadaan hy väk syt tä vä tila. Samanaikaisesti tu lee sitoutua uuden kirjaston te ke mi seen. Eero Lehtonen: Mielestäni Jämsänkosken virastotalo on hyvä va linta kirjastolle. Marko Kallio: Uusi kirjasto Lamminsuon läheisyyteen. Pe rus te lut: kou lu lai sil la lyhyt matka, viihtyisä rauhallinen ympäristö kes kei sel lä pai kal la linja-autoaseman ja keskustan vieressä. Markku Unnaslahti: Aloite / kaupungin rakennusten mah dol lis ten kos teus vau rioi den sekä sisäilmaan ja terveyshaittoihin liit ty vis sä ongel ma ta pauk sis sa tulee käyttää ra ken nus ter veys asian tun ti jaa. Raken nuk sen voi todeta puhtaaksi ko ko nais val tai sen selvityksen jälkeen. Harri Humaloja (mielipide toimitettu määräajan jälkeen): Voi si ko kirjas to toimia Jämsänkoskella Koivutie 4:ssä, koska uutta käyt töä ei ole tiloille löytynyt.

11 Vastaus toimitettuun adressiin ja asiakaspalautteisiin sekä ajal la jätettyihin mielipiteisiin: Tässä vaiheessa kaupungin tulee hakea pääkirjaston si joit tu mi seen no peaa ratkaisua johtuen työturvallisuuslain työnantajalle aset ta mista velvoitteista koskien työntekijöiden terveyttä ja tur val li suut ta työssä. Tällainen ratkaisu on luonteeltaan ti la päi nen. Tällöin on kus tannus ten vähentämiseksi tar koi tuk sen mu kais ta hakea ratkaisua en si sijai ses ti kaupungin omistamista kiin teis töis tä, erityisesti tilanteessa, jos sa Jämsänkosken vi ras to ta lo on jäämässä vajaakäytölle. Tähän rat kai suun liittyy leh ti lu kusali pal ve lun ja tietokoneiden käyt tö mah dol lisuu den jär jes tä mi nen ydinkeskustaan sekä kirjastoauton palvelun lisää mi nen keskustassa ja sen tuntumassa. Mikäli ratkaisuksi tulee nykyisen rakennuksen tilapäinen jat ko käyt tö, to den tuu adressissa ja mielipiteissä esitetty sijainti. Vaih to eh toon liittyy kuitenkin riski, että korjaustoimenpitein ei saa vu te ta turvallisia työs ken te ly olo suh tei ta ja joudutaan ha ke maan väistöratkaisu myöhem min. Tällöin myös kustannusriski to teu tui si. Esitystä kirjaston pitkäaikaiseksi sijoittumiseksi ei tässä vai hees sa ole mahdollista tehdä, joten tältä osin mielipiteet ja kes kus te lu ti laisuu des sa esiin tuodut vaihtoehdot uudet kir jas ton pai kasta käsitellään uudelleen, kun tilatyöryhmän esi tys pitkäaikaiseksi ti larat kai suk si tulee käsittelyyn. Mahdollinen kirjaston tilapäinen sijoittuminen Jämsänkosken vi ras tota lol le vaikeuttaa kirjaston yhteistyötä keskustan kou lu jen ja var haiskas va tuk sen kanssa, kun kuljetusmahdollisuutta pää kir jas toon ei ole käy tet tä vis sä. Kirjastoauton uudelleen rei ti tyk sel lä painottaen keskus taa voidaan kuitenkin tuoda kir jas to ai neis toa koululaisten ja päivä hoi to ikäis ten lainattavaksi. Myös Jämsänkoskella on kuitenkin oppi las mää räl tään suuria kou lu ja, ml. ammatillinen koulutus sekä päivä ko ti, joille tar jot ta va kirjastopalvelu voitaisiin tässä ratkaisussa järjes tää su ju vas ti. Keskustan ja Jämsänkosken välillä on kohtuulliset bus si yh tey det. Osal le asiakkaista pääsy kirjastoon hankaloituu, mutta rat kai su on tila päi nen. Tuona aikana keskustan kiinteää kirjastoa kor va taan joiltain osin lehtilukupalvelun ja kirjastoauton avulla. Kirjaston aineistomäärää joudutaan virastotalolle väistettäessä vähen tä mään. Vanhentuneen aineiston poistaminen on kir jas ton jat kuvaa perustyötä, jota on viime vuosina tehty re surs si pu las ta joh tuen liian vähän. Vähemmän käytettyä aineistoa voi daan lisäksi va ras toida. Väistöratkaisu saattaa aiheuttaa kirjaston käyttöasteen laskua. Täs-

12 sä kin tilanteessa on pyrittävä riittävällä hankinnalla tur vaa maan aineis to ko koel man taso ja palvelutarjonnan mo ni puo li suus. Jämsänkosken Koivutie 4:n tilojen ottaminen kirjaston käyttöön ei ole mahdollista tiloissa olevien sisäilmaongelmien johdosta. Markku Unnaslahden jättämä aloite/mielipide ja siihen annettu vas taus Markku Unnaslahti esittää aloitteessaan, että kaupungin ra ken nusten mahdollisten kosteusvaurioiden sekä sisäilmaan ja ter veys haittoi hin liittyvissä ongelmatapauksissa tulee käyttää ra ken nus ter veysasian tun ti jaa (VTT:n sertifioima ammattilainen). Aloit tees sa mai nitaan, että rakennuksen voi todeta puhtaaksi ko ko nais val tai sen tut kimuk sen jälkeen, jossa huomioitu kaikki ra ken nuk sen osat, ta lo tekniik ka ja myös ihmisten kokemukset. Aloit tee seen liittyen Unnaslahti on pyytänyt nähtäväksi Jämsän kau pun gin työterveyshuollon oi re kyse ly lo ma ket ta, jota on käy tet ty pääkirjaston henkilöstölle tehdyssä tut ki muk ses sa. Lo ma ket ta ei hänelle ole toimitettu. Unnaslahti ei toimittamassaan mielipiteessään suoraan mai nit se pää kir jas ton kiinteistöä vaan mielipide on tulkittavissa kau pun gil le toi mi te tuk si aloitteeksi koskien yleisesti kaupungin kiin teis tö jä. Vastaus Markku Unnaslahden tekemän aloitteen osalta todetaan, että se on vi ran omai sen toimesta (sivistystoimenjohtaja ) siir ret ty tekni sel le lautakunnalle käsiteltäväksi. Aloite kuuluun asian luonteen vuok si tekniselle lautakunnalle. Aloitteessa mainitun asiakirjan toimittamatta jättämisen osalta to detaan, että se on viranomaisen toimesta (si vis tys toi men joh ta ja ) siirretty sosiaali-ja terveyslautakunnalle. Ko.asia ei kuulu si vis tys lau ta kun nan toimivaltaan. Vaihtoehtoinen tila/koljosen Kiinteistöt Oy on lähestynyt kaupunkia seuraavasti: Julkisuudessa on kä si tel ty pääkirjaston tilaratkaisua ja työryhmän julkisuuteen piakkoin tu le vaa raporttia. On tärkeää, että kaikki vaihtoehdot kirjastolle punni taan. Siksi esitämme, että työryhmä ottaa huomioon myös Jämsän kes kus tas sa sijaitsevan liiketilan n. 800 m2 (jaettavissa myös pienem piin osiin) osoitteessa Säterintie 2/Keskuskatu 5. Tila sijaitsee erin omai sel la paikalla ydinkeskustassa torin laidalla, yhdessä ta sossa. Vireille pantu asia tulee antaa lähinnä kirjastotilatyöryhmän val mis telta vak si pysyväisratkaisua pohdittaessa.tällöin ko. kiinteistöstä tar vi-

13 taan samat tiedot kuin muistakin vaihtoehdoista. Mahdollinen pää kirjas ton väis tö voidaan toteuttaa kaupungin omistamaan kiin teis töön. Johtopäätelmä Kirjastotilatyöryhmän työskentelyssä on huolehdittu Alue hal lin to vi raston edellyttämien selvitysten teettämisestä. Näitä ovat kir jas to ra kennuk sen kuntotutkimus, ml. työympäristöä koskevat mittaukset se kä työterveyshuollon em. selvitykseen perustuva lausunto si sä il man laadusta työntekijöiden terveydelle aiheutuvasta ter veys vaa ras ta. Yhteenvetona kuntotutkimuksesta voidaan todeta, että kirjaston raken teis ta otetuissa näytteissä oli runsaasti viitteitä mik ro bi vau riois ta. Rakennuksessa on selkeästi kosteusteknisesti riskialttiita ra ken tei ta ja tehdyissä tutkimuksissa riskit ovat myös toteutuneet. Ta lo tek niik ka on pääosin elinkaarensa lopussa. Sisäilmamittauksissa ei näyt teis tä löytynyt epätavanomaisia sieni-itiö- tai mikrobipitoisuuksia. Tu los on kuitenkin mittaushetken mukainen ja voi olosuhteiden mu ka na muuttua nopeastikin. Työterveyshuolto antoi oman lausuntonsa rakennetutkimusten, si säil ma oi re ky se lyn ja seurantakyselyn sekä sisäilmasta johtuvien lää ketie teel lis ten löydösten tulosten perusteella. Lausunnossa todetaan ra ken nuk ses sa työskentelyyn liittyvän pysyvän sairastumisen mahdol li suu den. AVI edellyttää työnantajalta selvitystä toimenpiteistä aikatauluineen, joi hin työnantaja ryhtyy rakennusta koskevan selvityksen ja ter veysvaa raa koskevan lausunnon perusteella. Kirjaston kuntotutkimuksen, työterveyshuollon selvityksen ja lau sunnon sekä työnantajaa velvoittavien säädösten perusteella on vält tämä tön tä tehdä päätökset pääkirjaston henkilökunnan työolosuhteen no peas ta ja tehokkaasta turvaamisesta. Ratkaisu on mahdollista teh dä luonteeltaan tilapäisenä. Työryhmä esittää, että kirjaston pitkäaikaisen sijoittumisen ratkaisu tu lee myös tehdä, mutta siltä osin vaihtoehtojen selvitys on vielä kesken. Sivistyslautakunnan esittelijänä toimivan sivistystoimenjohtajan näke mys on kirjaston tilatyöryhmässä ollut, että tilapäisenä ratkaisuna to teu te taan pääkirjaston väistö Jämsänkosken virastotalolle. Py syväis rat kai sun suhteen työryhmän tulee jatkaa työskentelyä ja näiltä osin pyytää lisäaikaa kaupunginhallitukselta. Työ suo je lu vi ran omaisel le annettavassa vastauksessa todetaan kau pun gin toimenpiteinä ti la päi nen ratkaisu sekä se, että kaupunki tulee te ke mään päätöksen pit kä ai kai ses ta sijoittumisesta, kun vaihtoehtojen sel vit tä mi nen on teh ty.tilapäinen ratkaisu tulee merkitsemään li sä mää rä ra ha esi tys tä.

14 Työryhmän jäsen, sivistyslautakunnan pu heen joh ta ja Pekka Kataja on liittänyt työryhmän raporttiin eriävän mie li pi teen sä ja lausunnon, jossa kannattaa nykyisen rakennuksen ti la päis tä jatkokäyttöä ja kirjaston pysyvää sijoittamista Jämsänkosken vi ras to ta lol le. Mikäli väistö kuitenkin toteutetaan, tulee se suunnitella si ten, että kirjasto sijoittuu pysyvästi Jämsänkosken virastotalolle. Välittömän yhteistoiminnan henkilöstön kanssa ja kuntalaisten vaikut ta mis mah dol li suuk sien toteutumisen ollessa vielä kesken pää töseh do tus annetaan kokouksessa. Kaupunginhallitus on toimielin, joka antaa työsuojeluviranomaiselle vas tauk sen kehoitukseen. Vastaus tulee antaa men nessä. Kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: 1.Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kirjastotyöryhmän raportin to de ten sen olevan keskeneräinen pysyväisratkaisun osalta ja saat taa asian tiedoksi kaupunginhallitukselle. 2. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallituksella, että 2.1. se myöntää kirjastotilatyöryhmälle lisäaikaa raportin val mis te lemi sek si siten, että kaupunginhallitus voi päättää raportista tou kokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päättää, että Forum-kiin teis tön omistajan tulee toimittaa klo mennes sä tilatyöryhmän tarvitsemat tiedot muutoin ko. tilavaihtoehtoa ei voida sisällyttää raporttiin kirjastotilatyöryhmä käsittelee Koljosen Kiinteistö Oy:n vireille pa ne man asian koskien yhtiön omistamaa tilaa kohdan 2.1. mu kaisel la aikataululla keskustelutilaisuudessa esitetyn sijoittumisvaihtoehdon (Mot tilan tien-kes kus ka dun kulmaus joen läheisyydessä) lisätutkimista kir jas to ti la työ ryh män kautta pääkirjastorakennuksen kuntotutkimuksen tulosten ja työ terveys huol lon selvityksen ja lausunnon perusteella pääkirjaston ti lapäis jär jes te lyt toteutetaan väistönä Jämsänkosken virastotalolle. Väis tö toteutuu viimeistään alkaen. Väistön kestoksi arvioi daan kolme (3) vuotta (uudisrakentamisen vaihtoehto). Nykyinen pää kir jas ton tila toimii tilapäisjärjestelyjen ajan aineiston varastona. Muu toin pääkirjastorakennuksen käyttö päättyy , eikä ra ken nus ta tulla peruskorjaamaan se hyväksyy kirjastotilatyöryhmän näkemyksen siitä, että kaupun gin pääkirjasto tarvitsee terveet tilat pysyvästi ja asia tulee myös kin ratkaista. Kirjastotilatyöryhmän työn ollessa kesken py sy-

15 väis rat kai sun ja sen aikataulun osalta päätöstä ei voida vielä tehdä. 3. se esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaesityksen. Tämän het ki nen karkea arvio väistön kustannuksista on , mikä ajoit tuu osin useammalle vuodelle. Tässä arviossa ei ole otettu huo mi oon Kenraalintie 12 maksettavia sisäisiä vuokria, eikä myöskään pääkirjastorakennuksen sisäisen vuokran alentumista. Tämän lisäksi pääkirjaston tutkimuksista on tullut määrärahan ylit tymis tä 5000 eurolla. Lisämäärärahaesityksen täsmällisen suuruus an ne taan sivistystoimenjohtajan ja talousjohtajan laskettavaksi. 4. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa seu raa van vastauksen työsuojeluviranomaisen antamaan ke ho tukseen ja toimintaohjeeseen. Jämsän kaupunginhallitus esittää Länsi- ja Sisä-Suomen Alue hal linto vi ras ton Työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Tuija Rönn holmil le seuraavaa: Vielä keskeneräisessä kirjastotilatyöryhmän laatimassa raportissa liit tei neen (liitteenä) on selvitetty työsuojeluviranomaisen ke ho tukses saan määrittelemät asiat pääkirjastorakennuksen kunnosta, mittaus tu lok sis ta ja henkilöstön työterveydestä. Jämsän kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, et tä pääkirjaston toiminta siirretään viimeistään alkaen Jäm sän kaupungin omistuksessa olevaan Jämsänkosken vi ras tota loon osoitteeseen Kenraalintie Jämsänkoski. Nykyinen pää kir jas to jää toimimaan kirjaston aineistovarastona, eikä siellä työs ken nel lä pysyvästi. Väistön jälkeen työskentely rajoitetaan vain välttämättömään eli lähinnä aineiston hakemiseen /pa laut tami seen. Tehtyyn kuntotutkimukseen perustuen pääkirjastorakennuksen käyt tö päättyy eikä rakennusta tulla peruskorjaamaan. Ti la päis jär jes te lyn kesto on arvioitu 3 vuodeksi ja päättyvän vuoden 2018 lopussa. Arvio perustuu uudisrakentamisen vaatimaan ai kaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia muu tok sen ha kuja esimerkiksi kaavasta. Ennen väistön toteutumista pääkirjaston ylipaineistusta jatketaan ja hen ki lö kun nan työterveyttä seurataan tehostetusti yhteistyössä kaupun gin työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Kaupunginhallitus on päättänyt tehdä lisämäärärahaesityksen kaupun gin val tuus tol le tilapäisjärjestelyjen toteuttamisesta. Kaupunginhallitus toteaa, että se on hyväksynyt kirjastotyöryhmän nä ke myk sen pääkirjaston pysyvien, terveiden tilojen tarpeesta ja

16 nii den toteuttamisen välttämättömyydestä. Kaupunginhallitus on an ta nut tilatyöryhmälle jatkoaikaa siten, että valmis raportti on kaupun gin hal li tuk sen päätettävissä toukokuussa Py sy väis rat kaisus ta lopullisesti päättää kaupunginvaltuusto. 5. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Keskustelun aikana Pekka Kataja esitti Erkki Mäntylän,Jonimatti Ruokon, Kari Leppäsen, Robert Savolaisen, Mimmi Puhakan, Teemu Sanaslahden, Pirkkoliisa Suomisen ja Leena Valkeajärven kannattamana seuraavaa: 1.Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kirjastotyöryhmän raportin todeten sen olevan keskeneräinen pysyväisratkaisun osalta ja saattaa asian tiedoksi kaupunginhallitukselle. 2. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallituksella, että 2.1. se myöntää kirjastotilatyöryhmälle lisäaikaa raportin valmistelemiseksi siten, että kaupunginhallitus voi päättää raportista toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päättää, että Forum-kiinteistön omistajan tulee toimittaa klo mennessä tilatyöryhmän tarvitsemat tiedot muutoin ko. tilavaihtoehtoa ei voida sisällyttää raporttiin kirjastotilatyöryhmä käsittelee Koljosen Kiinteistö Oy:n vireille paneman asian koskien yhtiön omistamaa tilaa kohdan 2.1. mukaisella aikataululla keskustelutilaisuudessa esitetyn sijoittumisvaihtoehdon (Mottilantien-Keskuskadun kulmaus joen läheisyydessä) lisätutkimista kirjastotilatyöryhmän kautta se hyväksyy kirjastotilatyöryhmän näkemyksen siitä, että kaupungin pääkirjasto tarvitsee uudet tilat pysyvästi ja asia tulee myöskin ratkaista. Kysymykseen voi tulla uudisrakentaminen tai joidenkin muiden kuin nykyisten pääkirjastotilojen peruskorjaaminen. Kirjastotilatyöryhmän työn ollessa kesken pysyväisratkaisun ja sen aikataulun osalta päätöstä ei voida vielä tehdä. 3. kirjastotyöryhmän raportin liitteenä olevaan sisäilmatutkimukseen perustuen 1)Jämsän pääkirjaston sisäilmassa ei ole merkittävää ongelmaa. Pääkirjaston sisäilmatutkimuksen tehneen ISS Proko Oy:n sisäilmatutkimusraportissa todetaan yksiselitteisesti, että Sisäilmatutkimuksissa ei esiinny tavanomaisesta poikkeavaa 2) ISS Proko Oy:n antaman lausunnon mukaan Mittaustulosten perusteella tilojen käytölle ei ole esteitä. 3) ISS Proko Oy:n edellä mainitun lausunnon mukaan pääkirjaston ilmanvaihdon ylipaineistuksella on merkitystä asiaan (sisäilman säilymiseen puhtaana)

17 4)Jämsän pääkirjaston ilmanvaihto on teknisen toimen toimesta säädetty ylipaineiseksi viikolla 5/2015 ja ylipaineistusta jatkamalla pääkirjaston tilat ovat ainakin sisäilman puhtauden suhteen käyttökelpoisia vielä useita vuosia. Sisäilmatutkimuksen lisäksi perusteena on se, että väistötilaan voidaan sijoittaa arviolta alle puolet nykyisen pääkirjaston aineistosta Tämän perusteella tilapäistä väistöä ei tehdä vaan nykyisen pääkirjaston ylipaineistusta jatketaan ja tehdään kirjastotyöryhmän raportissa esiin tuodut tilkitsemistoimenpiteet ja jatketaan sisäilman puhtauden kannalta hyödyllistä ja tehokkaaksi osoittautunutta ilmanvaihdon ylipaineistusta Kaupunki ryhtyy työnantajana selvittämään yhteistyössä työterveyshuollon ja pääkirjaston henkilöstön kanssa, mistä pääkirjaston henkilöstön oireilu johtuu, koska työpaikkana toimivan Jämsän pääkirjaston sisäilma ei tutkitusti ole tavanomaisesta poikkeavaa. Pääkirjaston jatkaessa toistaiseksi nykyisissä tiloissa edellä esitettyjen toimenpiteiden jälkeen henkilöstön terveyden seurantaa on jatkettava säännöllisin väliajoin. Sisäilmatutkimuksia on jatkettava siten, että seuraava mittaus tehdään vielä ennen juhannusta ja seuraava ennen joulua. Pääkirjaston rakennus on kylläkin muutoin siinä kunnossa, että viimeistään kolmen (3) vuoden päästä meillä on oltava pääkirjastolle uusi tila (uudisrakennettu tai peruskorjattu jokin muu tila kuin pääkirjaston nykyinen tila). Vanhaa ei peruskorjata. Kaupungin on välittömästi viimeistään heti huhtikuun 2015 jälkeen ryhdyttävä suunnittelemaan Jämsän pääkirjastolle uutta paikkaa. 4. se esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaesityksen seuraavasti: - pääkirjastorakennuksen olosuhteiden e parantaminen - 2 kpl sisäilmatutkimuksia v e - pääkirjastoon jo teetetyt tutkimukset e (kirjastotilatyöryhmä) (määräraha ylittyy) 5. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa seuraavan vastauksen työsuojeluviranomaisen antamaan kehotukseen ja toimintaohjeeseen.

18 Jämsän kaupunginhallitus esittää Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Tuija Rönnholmille seuraavaa: Vielä keskeneräisessä kirjastotilatyöryhmän laatimassa raportissa liitteineen (liitteenä) on selvitetty työsuojeluviranomaisen kehotuksessaan määrittelemät asiat pääkirjastorakennuksen kunnosta, mittaustuloksista ja henkilöstön työterveydestä. Jämsän kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että pääkirjastorakennuksen olosuhteita korjataan ja toimintaa jatketaan tilapäisesti kolmen vuoden ajan eli vuoden 2018 loppuun. Arvio perustuu uudisrakentamisen vaatimaan aikaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia muutoksenhakuja esimerkiksi kaavasta. Jämsän kaupunginhallitus perustaa toimenpidepäätöksen kirjastotyöryhmän raportin liitteenä olevaan sisäilmatutkimukseen, jonka perusteella 1)Jämsän pääkirjaston sisäilmassa ei ole merkittävää ongelmaa. Pääkirjaston sisäilmatutkimuksen tehneen ISS Proko Oy:n sisäilmatutkimusraportissa todetaan yksiselitteisesti, että Sisäilmatutkimuksissa ei esiinny tavanomaisesta poikkeavaa 2) ISS Proko Oy:n antaman lausunnon mukaan Mittaustulosten perusteella tilojen käytölle ei ole esteitä. 3) ISS Proko Oy:n edellä mainitun lausunnon mukaan pääkirjaston ilmanvaihdon ylipaineistuksella on merkitystä asiaan (sisäilman säilymiseen puhtaana) 4)Jämsän pääkirjaston ilmanvaihto on teknisen toimen toimesta säädetty ylipaineiseksi viikolla 5/2015 ja ylipaineistusta jatkamalla pääkirjaston tilat ovat ainakin sisäilman puhtauden suhteen käyttökelpoisia vielä useita vuosia. Tämän perusteella nykyisen pääkirjaston ylipaineistusta jatketaan ja tehdään kirjastotyöryhmän raportissa esiin tuodut tilkitsemistoimenpiteet ja jatketaan sisäilman puhtauden kannalta hyödyllistä ja tehokkaaksi osoittautunutta ilmanvaihdon ylipaineistusta. Kaupunki ryhtyy työnantajana selvittämään yhteistyössä työterveyshuollon ja pääkirjaston henkilöstön kanssa, mistä pääkirjaston henkilöstön oireilu johtuu, koska työpaikkana toimivan Jämsän pääkirjaston sisäilma ei tutkitusti ole tavanomaisesta poikkeavaa. Pääkirjaston jatkaessa toistaiseksi nykyisissä tiloissa edellä esitettyjen toimenpiteiden jälkeen henkilöstön terveyden seurantaa

19 on jatkettava säännöllisin väliajoin. Sisäilmatutkimuksia on jatkettava siten, että seuraava mittaus tehdään vielä ennen juhannusta ja seuraava ennen joulua. Pääkirjaston rakennus on kylläkin muutoin siinä kunnossa, että viimeistään kolmen (3) vuoden päästä meillä on oltava pääkirjastolle uusi tila (uudisrakennettu tai peruskorjattu jokin muu tila kuin pääkirjaston nykyinen tila). Vanhaa ei peruskorjata. Kaupungin on välittömästi viimeistään heti huhtikuun 2015 jälkeen ryhdyttävä suunnittelemaan Jämsän pääkirjastolle uutta paikkaa. Kaupunginhallitus on tehnyt pääkirjaston olosuhteiden korjaamiseksi ja säännöllisesti toteutettavien sisäilmatutkimusten tekemiseksi lisämäärärahaesityksen kaupunginvaltuustolle. Mikäli työsuojeluviranomainen ei hyväksy kaupunginhallituksen päättämää pääkirjaston tilojen tilapäisen käytön jatkamista olosuhteita parantamalla vaan vaatii rakennukselle käyttökiellon, kaupunki toteuttaa tilapäisenä ratkaisuna väistön omistamaansa kiinteistöön Jämsänkosken virastotalolle, osoite Kenraalintie 12, Jämsänkoski. Kaupunginhallitus on antanut tilatyöryhmälle jatkoaikaa siten, että valmis raportti on kaupunginhallituksen päätettävissä toukokuussa Pysyväisratkaisusta lopullisesti päättää kaupunginvaltuusto. 6. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi sovittiin nimenhuutoäänestys ja ääntenlaskijana toimi pöytäkirjanpitäjä. Esittelijän ehdotusta ei kannattanut kukaan (0 ääntä). Pekka Katajan tekemään ehdotusta kannattivat Erkki Mäntylä, Jonimatti Ruoko, Kari Leppänen, Robert Savolainen, Mimmi Puhakka, Teemu Sanaslahti, Pirkkoliisa Suominen, Leena Valkeajärvi ja Pekka Kataja (9 ääntä). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että Pekka Katajan tekemä esitys oli tullut sivityslautakunnan päätökseksi. Sivistyslautakunnan päätös 1.Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kirjastotyöryhmän raportin todeten sen olevan keskeneräinen pysyväisratkaisun osalta ja saattaa asian tiedoksi kaupunginhallitukselle.

20 2. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallituksella, että 2.1. se myöntää kirjastotilatyöryhmälle lisäaikaa raportin valmistelemiseksi siten, että kaupunginhallitus voi päättää raportista toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päättää, että Forum-kiinteistön omistajan tulee toimittaa klo mennessä tilatyöryhmän tarvitsemat tiedot muutoin ko. tilavaihtoehtoa ei voida sisällyttää raporttiin kirjastotilatyöryhmä käsittelee Koljosen Kiinteistö Oy:n vireille paneman asian koskien yhtiön omistamaa tilaa kohdan 2.1. mukaisella aikataululla keskustelutilaisuudessa esitetyn sijoittumisvaihtoehdon (Mottilantien-Keskuskadun kulmaus joen läheisyydessä) lisätutkimista kirjastotilatyöryhmän kautta se hyväksyy kirjastotilatyöryhmän näkemyksen siitä, että kaupungin pääkirjasto tarvitsee uudet tilat pysyvästi ja asia tulee myöskin ratkaista. Kysymykseen voi tulla uudisrakentaminen tai joidenkin muiden kuin nykyisten pääkirjastotilojen peruskorjaaminen. Kirjastotilatyöryhmän työn ollessa kesken pysyväisratkaisun ja sen aikataulun osalta päätöstä ei voida vielä tehdä. 3. kirjastotyöryhmän raportin liitteenä olevaan sisäilmatutkimukseen perustuen 1)Jämsän pääkirjaston sisäilmassa ei ole merkittävää ongelmaa. Pääkirjaston sisäilmatutkimuksen tehneen ISS Proko Oy:n sisäilmatutkimusraportissa todetaan yksiselitteisesti, että Sisäilmatutkimuksissa ei esiinny tavanomaisesta poikkeavaa 2) ISS Proko Oy:n antaman lausunnon mukaan Mittaustulosten perusteella tilojen käytölle ei ole esteitä. 3) ISS Proko Oy:n edellä mainitun lausunnon mukaan pääkirjaston ilmanvaihdon ylipaineistuksella on merkitystä asiaan (sisäilman säilymiseen puhtaana) 4)Jämsän pääkirjaston ilmanvaihto on teknisen toimen toimesta säädetty ylipaineiseksi viikolla 5/2015 ja ylipaineistusta jatkamalla pääkirjaston tilat ovat ainakin sisäilman puhtauden suhteen käyttökelpoisia vielä useita vuosia. Sisäilmatutkimuksen lisäksi perusteena on se, että väistötilaan voidaan sijoittaa arviolta alle puolet nykyisen pääkirjaston aineistosta Tämän perusteella tilapäistä väistöä ei tehdä vaan nykyisen pääkirjaston ylipaineistusta jatketaan ja tehdään kirjastotyöryhmän raportissa esiin tuodut tilkitsemistoimenpiteet ja jatketaan sisäilman puhtauden kannalta hyödyllistä ja tehokkaaksi osoittautunutta ilmanvaihdon ylipaineistusta

Tekla 26.03.2015 52 Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh 0400 542 062 ja tekninen johtaja, puh. 040 583 8699. Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tekla 26.03.2015 52 Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh 0400 542 062 ja tekninen johtaja, puh. 040 583 8699. Tausta ja toimintakehotuksen luonne Tekninen lautakunta 52 26.03.2015 Kirjastotyöryhmän raportti 1684/10.03.02/2014 Tekla 26.03.2015 52 Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh 0400 542 062 ja tekninen johtaja, puh. 040 583 8699. Pääkirjaston

Lisätiedot

Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si vis tystoi men joh ta ja puh 0400 542 062

Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si vis tystoi men joh ta ja puh 0400 542 062 Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si vis tystoi men joh ta ja puh 0400

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä ke 1.4.2015 ko 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä ke 1.4.2015 ko 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 26.03.2015 klo 15:05-19:20 Tauko klo 17.30-18.15 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.krs Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginhallitus 21 16.01.2017 Kaupungintalon tiloista perittävät käyttömaksut 29/02.04.00/2017 KH 21 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 ) Äänekosken kaupungin pal ve luis ta ja muista suoritteista

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot