SISÄLLYSLUETTELO: 2/58

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO: 2/58"

Transkriptio

1 Luonnos

2 2/58 SISÄLLYSLUETTELO: OSA 1 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEITA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Pelastuslaki (379/2011) Muu lainsäädäntö Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) Sisäisen turvallisuuden ohjelma Pelastustoimen strategia Pelastustoimen TTS Onnettomuuksien ehkäisy Pelastustoiminta ja varautuminen KYMENLAAKSON VÄESTÖKEHITYS KUNTIEN VISIOT JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Kouvola 2016 Kymijoen kaupunki Iitti Pyhtää Kotka Hamina Virolahti 2012 Ankkuripaikka meren rannalla, valtakunnan rajalla Miehikkälän kuntastrategia PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖ TALOUS PALOTARKASTUKSET Valvontasuunnitelman perusteet Esiintymistiheys Tapahtuneet vahingot Henkilövahingot Omatoiminen sammutus OHJAUS VALISTUS JA NEUVONTA Lähtökohtia Tavoitteena pelastustoimen vision, hyvän turvallisuuskulttuurin saavuttaminen Strategian painopisteet Toimintaprosessien uudistaminen Palvelujen tuottaminen Kohderyhmien valinta Verkostoituminen ja henkilöstöresurssien kehittäminen OSA 2 RISKIANALYYSI PERUSTEET MÄÄRITELMIÄ PELASTUSTOIMINNAN ONNISTUMISEN PERUSTEKIJÄT RISKILUOKKIEN MÄÄRITTELY RISKIKOHTEET KYMENLAAKSON PELASTUSTOIMEN ALUEEN RISKIT Valtakunnallinen riskialueaineisto Erityiskohteet valvontasuunnitelman mukaan Automaattisella paloilmoittimella tai - sammutuslaitoksella varustettu rakennus Vaarallisia kemikaaleja käyttäviä ja varastoivia laitoksia (SEVESO-kohteet)... 28

3 3/ Kemikaaliratapihat Kemikaalikuljetukset Satamat Öljy ja kemikaalikuljetukset Suomenlahdella Maantieliikenne Lentokentät Loviisan ydinvoimalan onnettomuusuhka Suuret yleisötilaisuudet Sisävesien onnettomuusuhat Metsä- ja turvetuotantoalueiden palot Tulvat Poikkeusolojen riskit KYMENLAAKSON MAAKUNNAN MAANKÄYTTÖ KYMENLAAKSON ALUEEN SUURONNETTOMUUSRISKIT OSA 3 PELASTUSTEHTÄVIEN MÄÄRÄT VUOSINA OSA 4 TIETOJA JOHTAMISJÄRJESTELMISTÄ JA PALOKUNNISTA Päällikköpäivystys (P20) Päällystöpäivystysalueet (P3) Yksikönjohtajapäivystysalueet (P4) Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueen palokunnat Paloasemien omistussuhteet Palokuntien lähtöaika, henkilömäärä lähdössä ja savusukeltajien määrä palokuntasopimuksen mukaan Palokuntien pelastussukellusvalmius ja erikoistuminen Palokuntien ajoneuvokalusto

4 4/58 OSA 1 Palvelutasopäätöksen perusteita 1 Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintaympäristö Pelastuslaitoksen toiminta perustuu pelastuslakiin. Pelastuslaitoksen tehtävistä säädetään pelastuslain 27 :ssä. Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa; 2) pelastustoimen valvontatehtävistä; 3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä; 4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. Lisäksi pelastuslaitos: 1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 :n 2 momentin perusteella; 2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu; 3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä. 4) Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Kaikkien hallinnonalojen tulee ottaa huomioon yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) ja valtioneuvoston laatima sisäisen turvallisuuden ohjelma. Sisäasianministeriön pelastusosaston informaatio-ohjausta ovat muun muassa pelastustoimen strategia 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Maantieteellisesti pelastuslaitoksen toimialue on Kymenlaakson maakunta, jonka väestönkehitys ja väestörakenteen muutos vaikuttavat myös pelastuslaitoksen toimintaan. Toiminnassa huomioidaan Kymenlaakson kuntien strategiat, taloudet sekä kuntien suorittama omistajaohjaus. Arvopohjana pelastuslaitoksen toiminnassa on ensisijaisesti koko valtakunnan pelastustoimen yhteisesti sopimat arvot. Kaikessa toiminnassa huomioidaan oman toiminnan vaikuttavuus yhteiskunnan tarpeiden kannalta.

5 5/58. Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintaympäristö vuonna Pelastuslaki (379/2011) 1.2 Muu lainsäädäntö Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa pelastuslaki. Pelastuslain 29 :ssä säädetään palvelutasosta. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Pelastustoimen viranomaisille voi kuulua tehtäviä sen mukaan kuin muussa laissa säädetään. Pelastusviranomainen valvoo mm. vaarallisten kemikaalien vähäistä käyttöä sekä räjähteistä annetun lain perusteella ilotulitteiden tilapäistä myyntiä sekä varastointia. 1.3 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Strategian valmistelu on toteutettu laajapohjaisena työskentelynä, johon ovat osallistuneet viranomaisten lisäksi elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajat. Periaatepäätös korvaa vuonna 2006 annetun periaatepäätöksen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiasta. Laajaan turvallisuuskäsitykseen perustuva periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta konkretisoi valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 asetettuja periaatteita, tavoitteita sekä toimeenpanon perusteita. Strategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on kiinnitetty erityistä huomiota kansainväliseen ulottuvuuteen sekä varautumisen ja kriisijohtamisen toimijakentän laaja-alaisuuteen. Elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitys osana yhteiskunnan varautumista ja häiriötilanteiden hallintaa korostuu. Myös turvallisuustutkimusta käsitellään perusteellisemmin. Kuntien rooli on tuotu esille aikaisempaa korostetummin samoin kuin aluehallintouudistuksen vaikutukset.

6 6/58 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi ministeriöille on osoitettu 49 strategista tehtävää. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia sisältää myös osion, joka käsittelee häiriötilanteiden hallintaa. Sen mukaisesti operatiivisesta johtamisesta vastaa aina toimivaltainen viranomainen, joka tavanomaisten häiriötilanteiden selvittämisessä on suoraan yhteistoiminnassa muiden virka-apua antavien, omalla sektorillaan toimivaltaisten, viranomaisten kanssa. Kuntien rooli yhteiskunnan varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa on paikallishallinnossa keskeinen, koska peruspalveluiden ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen järjestäminen on merkittäviltä osiltaan kuntien vastuulla. Kuntien ja niiden yhteistyöjärjestelyiden ohella paikalliseen varautumiseen ja yhteiskunnan toimintojen turvaamiseen liittyvät keskeisinä toimijoina valtion paikallishallinnon toimijat, seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, yliopistot ja muut oppilaitokset sekä paikallishallinnon palvelutuotantoon osallistuvat elinkeinoelämän yksiköt. Myös järjestöillä on merkittävä rooli niin palveluiden tuottajina kuin varautumisen toimijoina. 1.4 Sisäisen turvallisuuden ohjelma Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Sisäisen turvallisuuden ohjelman ydinsisältö muodostuu hallitusohjelmassa päätetyn mukaisesti arjen turvallisuuden näkökulmasta tärkeimpien turvallisuusongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisusta. Ohjelmassa on kuvattu arjen turvallisuuden tilanne ja haasteet ja esitetty 64 toimenpidettä. Lisäksi ohjelmassa on esitetty tunnusluvut, joilla seurataan sisäisen turvallisuuden kehitystä. Toimenpiteistä noin kaksi kolmannesta painottuu ennaltaehkäiseviin toimiin. Pääosa toimenpiteistä on jatkossa pysyvää toimintaa. Ohjelmassa on päätetty toimenpiteistä muun muassa turvallisuuden tunteen lisäämiseksi, oppilaitosten ja julkisten tilojen turvallisuuden parantamiseksi, työssä kohdatun väkivallan ja vakavan väkivallan ja sen uhkan vähentämiseksi, nuorten turvallisuuden parantamiseksi sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi, yritystoiminnan turvallisuuden lisäämiseksi ja rikoksen uhrin palvelujen parantamiseksi. 1.5 Pelastustoimen strategia 2025 Sisäasiainministeriön mukaan pelastustoimeen kohdistuu lähivuosina monenlaisia haasteita, jotka perustuvat toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksiin sekä kansalaisten odotuksiin. Pelastustoimen on muuttuvissa olosuhteissa ja talouden paineissa kyettävä hoitamaan tehtävänsä aiempaa tehokkaammin ja taloudellisemmin. Pelastustoimen Strategia 2025 korvaa Sisäasianministeriön pelastusosaston maaliskuussa 2007 laatiman pelastustoimen valtakunnallisen strategian Strategiassa määritellään ne painopisteet ja keskeiset toimintalinjat, joiden avulla pelastustoimi vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Tarkoituksena on, että strategia antaa yhteiset perusteet pelastustoimen tehtävistä huolehtivien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen toiminnan pitkäjänteiselle suunnittelulle ja kehittämiselle sekä siinä tarvittavalle yhteistyölle. Keskeisiä välineitä strategian toimeenpanossa ovat pelastustoimen tehtävistä vastaavien tahojen palvelutasopäätökset, toiminta- ja taloussuunnitelmat, talousarviot ja muut yksityiskohtaisemmat suunnitelmat. Pelastustoimen visio 2025 on: Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri ja Euroopan tehokkain pelastustoimi. Tämä tarkoittaa: o yhteiskuntaa, jossa jokainen ottaa vastuuta turvallisuudesta ja onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta o motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä o taloudellisesti tuotettuja palveluja, jotka vastaavat uhkia ja asiakkaiden tarpeita o hyvää kumppanuusverkostoa

7 7/ Pelastustoimen TTS Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on vähentää onnettomuuksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. Onnettomuuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa nopeaa ja tehokasta apua sekä pyrkiä pienentämään onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. Pelastustoimen TTS:n tunnuslukuja valtakunnallisesti Onnettomuuksien ehkäisy Pelastustoimen tehtävä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastustoimen TTS:n tunnuslukuja onnettomuuksien ehkäisyssä valtakunnallisesti Pelastustoiminta ja varautuminen Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti sekä antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa ulkomaille. Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty uusien, yhdenmukaisten pelastustoimen mitoitusten, rakenteiden, suorituskyvyn ja toimintavalmiuden perusteiden mukaisesti. Pelastustoimen palvelutasopäätökset vastaavat uusitun pelastuslain säännöksiä. Suunnittelukauden aikana toteutetaan pelastustoimen osuus yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Tavoitteena on saada strategian päämäärät ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon. Huolehditaan aluehallintovirastojen ja muiden alueellisen tason toimijoiden varautumisen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta keskushallinnossa. Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten.

8 8/58 Pelastustoimen TTS:n tunnuslukuja kiireellisessä pelastustoiminnassa riskialueittain valtakunnallisesti

9 9/58 2 Kymenlaakson väestökehitys Kuvissa 2-5 on kuvattu Kymenlaakson väestönkehitys aina vuoteen Ennusteet ja kuvat perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemiin lukuihin. Kuvista havaitaan, että Kymenlaakson väestökehitys on laskeva. Poikkeuksena kuntien laskevaan väestökehitykseen on Pyhtää, jonka väkilukuun ennustetaan hienoista kasvua Hamina - Fredrikshamn Iitti Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää - Pyttis Virolahti Asukaslukuennuste vuosille kunnittain. Vertailun helpottamiseksi luvut on laskettu nykyisen kuntajaon mukaisesti vuodesta 2003 lähtien. Lähde: Tilastokeskuksen internet-sivut Asukasluku Kymenlaakson maakunta asukasluku Kymenlaakson asukaslukuennuste vuosille Lähde: Tilastokeskuksen internet-sivut

10 10/58 Huoltosuhde on laskennallinen luku, joka kuvaa paikkakunnan väestön ikärakennetta suhteessa työikäisiin, lapsiin ja vanhuksiin. Luku saadaan suhteuttamalla vanhusten ja lasten yhteen laskettu lukumäärä jokaista sataa työikäistä kohden. Kuvassa 4 on kuvattu Kymenlaakson kuntien huoltosuhteet ja kuvassa 5 koko maakunnan tilanne. Kymenlaakson kuntien huoltosuhde-ennuste. Kuvaaja osoittaa vanhusten ja lasten määrää 100 työikäistä kohden. Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson maakunnan huoltosuhde-ennuste. Tällä hetkellä jokaista 100 työikäistä kohden on n. 60 lasta ja vanhusta. Lähde: Tilastokeskus Pelastuslaitoksen toiminnan ja alueelle muodostuvien riskien kannalta väestökehityksen ohella tärkeänä voidaan pitää Kymenlaakson taloutta, sen kehitystä ja työpaikkoja. Kymenlaakson Kauppakamari julkaisee säännöllisesti toimialakatsauksia. Pelastuslaitos saa toimialakatsauksista ajantasaista tietoa toimintansa suunnitteluun. Kymenlaakson Kauppakamarin toimialakatsauksen 1 / 2012 mukaan teollisuudella on edelleen merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa. Sen osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on 43 %, ja maakunnan vienti koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista. Maakunnan työpaikoista teollisuuden osuus on kuitenkin vähentynyt 17 %:iin. Palvelualat ovat teollisuuteen verrattuna huomattavasti työvoimavaltaisempia.

11 11/58 Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan osuus yritysten liikevaihdosta on yli neljännes, mutta alan osuus maakunnan työpaikoista on vain 14 %. Teollisuudessa ja kaupassa liikevaihto on suhteessa arvonlisäykseen huomattavasti suurempi kuin muilla aloilla, koska niiden liikevaihdosta suuri osuus koostuu ostoista muilta yrityksiltä. Liikenteen osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on 11 %, rakentamisen 9 % sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden 6 %. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden osuus työpaikoista on selvästi suurempi kuin osuus liikevaihdosta. Liikenteen osuus työpaikoista on Kymenlaaksossa huomattavasti suurempi kuin alan osuus koko maan työpaikoista. Teollisuuden työpaikkaosuus on viime vuosien aikana laskenut lähelle koko maan tasoa. Sen sijaan liike-elämän palveluiden osuus on Kymenlaaksossa huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Myös kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan työpaikkaosuus on maakunnassa hieman alempi kuin koko maassa keskimäärin.

12 12/58 3 Kuntien visiot ja strategiset päämäärät Kouvola 2016 Kymijoen kaupunki Iitti Pyhtää Kotka Hamina 2012 Kouvola on elinvoimainen osaajien ja monimuotoisen luonnon kaupunki, joka luo edellytykset turvalliseen ja terveelliseen elämään sekä luovaan yrittämiseen. Kouvolalla on 16 strategista päämäärää jaoteltuna viiteen ryhmään: talous, rakenteet ja palveluprosessit, henkilöstö ja johtaminen, asiakas/kuntalainen/vaikuttavuus sekä elinvoimaisuus. Näistä viimeisen ryhmän yhtenä päämääränä ovat turvalliset ja laadukkaat asuinympäristöt. Tähän päämäärään kirjattuna yhtenä kriittisenä menestystekijänä on mainittu Turvallinen kunta -statuksen laajentaminen ulottamaan koko uuteen kaupunkiin. Iitin kunnan visio 2017: Vesistörikas asuinkunta Iitti kahden kaupunkialueen välissä kehittyy perheyrittäjyydellä ja paikallisen toimintamallin kyläyhteisöillä. Strategisina menestystekijöinä Iitin kunnalla ovat: Tasapainoinen väestönkehitys Yhteisön elinvoimaisuus Palveluiden kilpailukykyisyys Talouden hallinta Demokratian toimivuus Edunvalvonnan tehokkuus Pyhtään kunnan strategiassa on mainittu sanat: Asukaslähtöisyys Luotettavuus Turvallisuus Luovuus Strategian sanat asukaslähtöisyys ja turvallisuus ovat vahvennettu. Visiossaan Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten, naapurikuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa ja on hyvän elämän kunta. Strategia on jaettu neljään näkökulmaan, jotka ovat : 1. asiakas-, 2. prosessit ja rakenteet, 3. talous- ja 4. henkilöstönäkökulma Merikaupunki Kotka on kansainvälisesti verkostoitunut Itämeren vetovoimainen kasvukeskus. Kotkalaisuus on rohkeaa luovuutta, aktiivista osallistumista ja yrittäjyyttä, vahvaa yhteishenkeä sekä persoonallista ja omaleimaista kulttuurielämää. Kotkassa arvostetaan sosiaalista huolenpitoa, elinikäistä oppimista sekä puhdasta ja viihtyisää ympäristöä. Kotkalla on neljä strategista päämäärää, joista yksi on Puhdas ja turvallinen elinympäristö. Sen kriittisinä menestystekijöinä ovat kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen, ilmastonmuutoksen ehkäisy ja ekologinen kaupunkisuunnittelu, joista viimeisen arviointikriteerinä on arjen turvallisuuden edistäminen. Hamina on houkutteleva idän ja lännen logistinen kohtaamispaikka. Kaupungin hallittu kasvu ympäristöä ja historiaa kunnioittaen saa asukkaat viihtymään ja yritykset menestymään. Haminalla on kahdeksan päästrategiaa, joista tärkeysjärjestyksessä kuudente-

13 13/58 na on seuraava: Huolehdimme kaupungin vetovoimaisuudesta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Haminalla on pyrkimyksenä liittyä mukaan Safe Community -verkostoon Kouvolan tapaan EK-ARTU -hankkeen myötä. Virolahti 2012 Ankkuripaikka meren rannalla, valtakunnan rajalla Virolahti on hyvä paikka asua, tehdä työtä ja viihtyä. Yhä laajeneva verkostoituminen mahdollistaa monipuoliset palvelut. Yrittäjyys, kouluttautuminen ja kansainvälinen liikenne muodostavat luonnonvarojen sekä historiallisten kohteiden kanssa kulmakivet, joihin tukeudumme. Virolahdella yhtenä päämääränä kuudesta on viihtyisä elinympäristö, jossa yhtenä tavoitteena on turvallisuuden lisääminen. Miehikkälän kuntastrategia 2017 Miehikkälän kuntastrategia nojaa vahvasti uuteen E18 -tiehen sekä logistiikka-alan yrityksiin. Kunnan toiminta-ajatuksena on tuottaa ja järjestää laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Visiona kunnalla on olla yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivista palveluyrityksistään.

14 14/58 4 Pelastuslaitoksen henkilöstö Kymenlaakson pelastuslaitoksessa oleva henkilöstö on esitetty alla olevassa taulukossa. Palkatun henkilöstön määrä on 207. Vuoden 2012 aikana virkarakenteissa tehtiin määräaikainen muutos, jossa yksi palotarkastajan virka muutettiin kehittämispäällikön tehtäväksi. Kehittämispäällikön tehtävä on määräaikainen ajalle ja tehtävään nimitettiin pelastuslaitoksen palomestari. Muita muutoksia virka-rakenteissa ei ole tapahtunut. Avoimiksi tulleet virat täytettiin pelastuslaitoksella työskennelleillä sijaisilla virkahakumenettelyn jälkeen. Perustamissopimuksen mukaikunta kunta kunta Henkilö- Henkilö- Henkilö- Muutokset nen henkilökunta v /2012 Pelastusjohtaja Aluepalopäällikkö/pelastuspäällikkö Palopäällikkö Viesti- ja hallintopäällikkö Sairaankuljetuspäällikkö/ ensihoitopäällikkö Paloinsinööri Sairaankuljetusmestari Aluepalomestari Johtava palotarkastaja Palotarkastaja Valmiussuunnittelija Palomestari Paloesimies Palomies Sairaankuljettaja Konehuoltaja Asentaja Kalustonhoitaja Huoltomies Ompelija-varustehuoltaja Toimistonhoitaja/talous Toimistosihteeri/sairaankuljetus Toimistosihteeri Virat ja toimet yhteensä Pelastuslaitoksen virat ja toimet.

15 15/ Pelastuslaitoksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön ikäjakauma Vanhuuseläkkeelle siirtyy 13 henkilöä ennen vuotta 2014 ja sen jälkeen 21 henkilöä ennen vuotta Eläköityminen painottuu erityisesti päällystöön. Uudet viranhaltijat ovat kokemusten mukaan yleensä ikäryhmää vuotta, mutta jonkin verran myös nuorempia ja vanhempia.

16 16/58 5 Talous Alla olevassa taulukossa on pelastuslaitoksen tuloslaskelma sekä tase vuosilta Pelastuslaitos ottaa huomioon omistajakuntiensa kantokyvyn omassa taloussuunnittelussaan. Pelastuslaitos huolehtii, etteivät asukasta kohden lasketut käyttökustannukset nouse maan korkeimmiksi huolimatta alueella olevista riskikeskittymistä. Alueen riskikeskittymistä johtuen asukasta kohden lasketut käyttökustannukset eivät ole paras mahdollinen mittari. Asukasta kohden kustannukset olivat 75,68 (76,07). Tämä on hieman koko maan keskiarvon yläpuolella. TULOSLASKELMA Liikevaihto Toimintakulut Poistot Liikeylijäämä Muut rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden ylijäämä TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Käteisvarat VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisen tilikauden yli-/alijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Kymenlaakson pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja tase

17 17/58 Pelastustoimen bruttokulut /asukas Pelastustoimen kuntamaksuosuudet /asukas

18 18/58 6 Palotarkastukset Palotarkastusten yhteydessä puhuttiin aiemmin erityiskohteista, joita ovat käytännössä kaikki ne kohteet, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Nykyisiä palotarkastuskohteita kutsutaan valvontakohteiksi. Kaikille valvontakohteille määritellään tarkastusvälit riskien arvioinnin perusteella. Arviointi on aloitettu vuoden 2011 alusta kohteista, jotka ovat aikaisemmin olleet ns. kerran vuodessa tarkastettavia kohteita sekä kerran 3 vuodessa tarkastettavia kohteita. Pelastuslaissa (379/2011) tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse valvottavat kohteet riskien perusteella. Seuranta on oleellinen osa riskiperustaista valvontaa. 6.1 Valvontasuunnitelman perusteet 6.2 Esiintymistiheys Seurantamenetelmät pohjautuvat tällä hetkellä helposti saatavilla olevaan tilastoaineistoon. Tavoitteena on valita seurattavat muuttujat siten, että ne vastaavat riittävällä tasolla pelastuslaitosten valvonnan ja onnettomuuksien ehkäisytyön painotuksia. Kohteiden keskimääräisen tarkastusvälin määrittämisessä sovellettiin seuraavia periaatteita: Aiemmin kerran vuodessa palotarkastetuissa valvontakohteissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia, tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana käytettiin tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä. Omaisuusvahinkoriskien lisäksi arvioitiin myös suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä pyrittiin huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. Tarkastusvälien määrittely on tehty hyödyntäen tietoa erityyppisten kohteiden omaisuusvahinkoriskeistä, joka on saatu VTT:n seulomista PRONTO -tilastoista syttymistaajuustiheyden ja vahinkojen odotusarvona. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti Kymenlaakson pelastuslaitoksen valvontavälin muutosohjeen mukaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta perustellaan ja kirjataan palotarkastusohjelmaan ohjeen mukaisella tavalla. Tilastointia varten muutosperusteet ryhmitellään kolmeen pääluokkaan ohjeen mukaisesti: 1. turvallisuuskulttuuri, 2. uhatut arvot ja 3. tapahtuneet onnettomuudet tai vastaavat. Kymenlaakson pelastuslaitoksen aikaisemmissa valvontasuunnitelmissa ei ole painotettu erikseen kohderyhmiä. Tulevaisuudessa valvontasuunnitelmassa voidaan tarvittaessa painottaa jotain kohderyhmää, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan muutenkin esim. valtakunnallisia turvallisuuskampanjoita. Tulipalojen lukumäärät suhteutettuna kerrosalaan ja rakennusten lukumäärään [1/m2a], [1/rakennus*a] seuraavissa ryhmissä: Valvontasuunnitelman mukaisesti jaotellut rakennustyyppiryhmät. Asuinrakennukset jaoteltuna erillisiin pientaloihin, rivi- ja ketjutaloihin sekä asuinkerrostaloihin. Poistumisturvallisuusselvityslaitokset ja hoitolaitokset. Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset. Muihin rakennustyyppeihin verrattuna omaisuusvahinkoriski kyseisissä kohteissa on korkea. Tulipalojen lukumäärät suhteutettuna asukkaiden tai asuntojen lukumäärään [1/as*a], [1/asunto*a] erillisissä pientaloissa, rivi- ja ketjutaloissa sekä asuinkerrostaloissa.

19 19/ Tapahtuneet vahingot 6.4 Henkilövahingot Omaisuusvahingot kaikissa rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (esim. 3 tai 5 vuoden liukuva keskiarvo). Suhteutettuna kerrosalaan [ /m 2 ] Keskimääräinen vahinko [ /palo] Omaisuusvahingot asuinrakennuspaloissa ja asuinrakennuspalovaaroissa suhteutettuna kerrosalaan, asukaslukuun tai asuntojen lukumäärään [ /m 2 ], [ /as], [ /asunto] (esim. 3 tai 5 vuoden liukuva keskiarvo). Teollisuushalleissa ja muissa teollisuusrakennuksissa tapahtuneet omaisuusvahingot [ /m 2 ]. (Korkea omaisuusvahinkoriski muihin rakennustyyppeihin verrattuna.) Palokuolemien ja vakavien henkilövahinkojen seurannassa nojataan Pelastusopiston tekemään tutkimukseen, joka perustuu pelastuslaitosten tutkimiin vakaviin tulipaloihin. 6.5 Omatoiminen sammutus Osuus rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista, joissa alkusammutusta yritettiin. (Havaintojoukkoon mukaan vain ne, joissa on ollut tieto siitä, yritettiinkö vai ei). [%] Erillisissä pientaloissa Rivi- ja ketjutaloissa Asuinkerrostaloissa Hoitolaitoksissa ja poistumisturvallisuusselvityslaitoksissa Osuus rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista, joissa alkusammutus on toiminut (sammuttanut/rajoittanut). (Mukaan vain ne, joissa alkusammutusta on yritetty). [%] Erillisissä pientaloissa Rivi- ja ketjutaloissa Asuinkerrostaloissa Hoitolaitoksissa tai poistumisturvallisuusselvityslaitoksissa Valvonnan vaikuttavuutta seurataan pitkällä tähtäimellä rakennuspalojen määrien sekä aiheutuneiden omaisuus- ja henkilövahinkojen kautta. Näissä mittareissa muutokset näkyvät kuitenkin vasta pitkällä aikavälillä. Seurantaan tulisi jatkossa kehittää myös mittareita, joissa vaikuttavuus olisi nähtävissä jo lyhyemmällä tähtäimellä. Tulevaisuuden mittareiksi on ehdotettu mm. seuraavia: tarkastusvälien muuttuminen o yhteenvetotietoa palotarkastusohjelmistoista muutokset kohteen turvallisuuskulttuurissa o arvioivan palotarkastuksen riskiluku turvallisuustietoisuuden mittaus gallup-kyselynä o selvitetään saadaanko jotakin SM:n gallupista asiakaspalautekyselyt o suositellaan toteutettavaksi laitoskohtaisesti turvallisuuspoikkeamien määrän/korjausmääräysten noudattamisen kehittyminen o tällä hetkellä haasteellinen toteuttaa turvallisuustekniikan lisääntyminen. o sprinklattujen poistumisturvallisuusselvityskohteiden osuus, tiedon kerääminen toteutetaan erillisellä kyselyllä Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattaminen kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumis-

20 20/58 turvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja mm. turvallisuusviestintään ja ohjaukseen (laissa ohjaus, valistus ja neuvonta). Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille Pelastuslaissa (379/2011) määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Valvontatoimenpiteet ovat osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja niiden vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä, kuva 1. Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä. Vapaa-ajan asuntoihin ei tehdä määräaikaisia palotarkastuksia. Sen sijaan nuohoojat tekevät niihin nuohoussopimuksen perusteella palokatselmuksia, joissa nuohooja tarkastaa nuohoustyön yhteydessä vapaa-ajan asunnon paloturvallisuuden (osoitenumeron näkyvyys, hormin kunto, palovaroittimen toimintakunto, taloja poistumistikkaiden kunto jne.). Tavoitteen mukaan nuohooja tekee katselmuksen joka kolmannella nuohouskerrallaan eli yhdeksän vuoden välein. Pelastuslaitos maksaa nuohoojalle katselmuksesta ja sen pöytäkirjan täyttämisestä erillisen korvauksen (20 nuohousyksikköä). Katselmuksia on tehty vuosittain oheisen taulukon mukaisesti seuraavasti Ei suoritettu vuonna

21 21/58 7 Ohjaus valistus ja neuvonta 7.1 Lähtökohtia Pelastuslaitoksen tekemä ohjaus, valistus ja neuvonta toteutetaan turvallisuusviestinnän keinoin. Turvallisuusviestinnässä käytetään valtakunnallista pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategiaa. Strategia on hyväksytty sisäasiainministeriössä Pelastuslaitokset ja alan muut toimijat suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät turvallisuusviestintäänsä tämän strategian mukaisesti. Visio: Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvä turvallisuuskulttuuri, he osaavat ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia sekä varautua onnettomuuksiin ja toimia onnettomuuksissa. Missio: Rakennetaan hyvää turvallisuuskulttuuria vaikuttamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja -taitoihin yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Strategia: Kehitetään keskeisiä toimintatapoja ja työprosesseja. Kohdistetaan palvelut riskiperusteisesti ja asiakaslähtöisesti. Tuotetaan palvelut varautumisvelvollisille. Kehitetään henkilöstöresursseja ja verkostoitumista. Strategian avulla ohjataan turvallisuusviestinnän suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Menestyksekkään turvallisuusviestinnän edellytyksenä on johdon sitoutuminen strategiaan. Toimintaa ja palveluja kehittämällä parannetaan työn vaikuttavuutta. Kehittämistoimenpiteet toteutetaan usean vuoden aikana ( ). Tämän koko pelastustointa koskevan strategian pohjalta sisäasiainministeriö, aluehallintovirastot, pelastuslaitokset ja alan järjestöt laativat omat strategiansa osana onnettomuuksien ehkäisytyötään. Tämä strategia korvaa vuonna 2005 hyväksytyn Pelastustoimen valistus- ja neuvontatyön strategian. Strategia tarkistetaan hallituskausittain tarpeen mukaan ja esimerkiksi toimintaympäristön muutosten tai toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin tulosten sitä edellyttäessä. 7.2 Tavoitteena pelastustoimen vision, hyvän turvallisuuskulttuurin saavuttaminen Tavoitteena on yhteiskunta, jossa: jokainen ottaa vastuuta turvallisuudesta onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta pelastustoimen henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa palvelut vastaavat uhkia ja asiakkaiden tarpeita palvelut ovat taloudellisesti tuotettuja pelastustoimella on hyvä kumppanuusverkosto 7.3. Strategian painopisteet 7.3.1Toimintaprosessien uudistaminen Palveluja suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään sekä pitkän että lyhyen aikavälin suunnitelmin. Pelastuslaitoksissa turvallisuusviestintää ohjataan suunnittelujärjestelmän, palvelutasopäätöksen, palvelutason kehittämissuunnitelman ja vuosisuunnitelman avulla.

22 22/58 Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan vaikuttavuuden arvioinnin pohjalta ja palvelujen arviointijärjestelmää kehitetään. Vaikuttavuutta seurataan muun muassa palveluiden kohdentumisen, palautteen, turvallisuuskulttuurin muutosten sekä Internetin ja sosiaalisen median palveluiden avulla. Turvallisuusviestinnän palvelut tuotetaan osana onnettomuuksien ehkäisyn kokonaisuutta. Eri työmuotoja yhdistetään monipuolisesti tavoitteeseen pääsemiseksi. Palveluja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, myös kansainvälisesti Palvelujen tuottaminen Tarjotaan palveluita neuvonnan, ohjauksen, koulutuksen ja kampanjoiden keinoin. Palveluilla edistetään nykyistä paremmin riskikohteiden käytön aikaista turvallisuutta. Edistetään onnettomuuksien ehkäisytyötä ottamalla käyttöön sosiaalisen median palveluja. Pelastustoimen sosiaalisen median palveluita käytetään ja kehitetään aktiivisesti. Tehdään yhteistyötä median kanssa Kohderyhmien valinta Valitaan kohderyhmät riskiperusteisesti pelastuslain määrittelemistä varautumisvelvollisista. Huomioidaan kohderyhmävalinnassa elinkaarimalli. Huomioidaan kohderyhmävalinnassa valtakunnalliset linjaukset. Turvallisuusviestinnän tavoitteena on myös, että ihmiset ja yhteisöt tuntevat vastuunsa paitsi omasta myös läheisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta Verkostoituminen ja henkilöstöresurssien kehittäminen Turvallisuusviestintään taataan riittävät henkilö-, työaika- ja materiaaliresurssit. Strategia toteutuu jokapäiväisen käytännön toiminnan kautta kaikissa työtehtävissä. Palokuntasopimuksissa huomioidaan turvallisuusviestintä omana tehtäväkokonaisuutenaan. Varmistetaan strategian toteuttamisesta innostunut ja sitoutunut sekä päätoiminen että vapaaehtoinen henkilöstö, jolla on tekemisen halua ja taitoa. Pelastuslaitokset kehittävät henkilöstön hyvää ammattitaitoa yhteistyössä pelastusalan oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Kehitetään pelastuslaitosten ja alan muiden toimijoiden toimintakulttuuria, toimintatapoja ja kumppanuuksia. Tehdään aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien sekä poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa.

23 23/58 OSA 2 Riskianalyysi 1. Perusteet 2. Määritelmiä Pelastuslaitokselle pelastuslaissa (379/ ) 27 :n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. Sisäasianministeriön pelastusosasto on antanut Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen. (Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje SM016:00/2010/ ). Ohjeessa on esitetty riskien arvioinnin periaatteet. Pelastuslain 379/ pykälän mukaan: Pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä muille viranomaisille ja tahoille. Uhkien ja riskien tulevaa kehittymistä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös alueen kuntien maankäytön suunnitelmat ja niiden toteuttamisaikataulut. Pelastustoimen kannalta yksi tärkeimmistä suunnitelmista on yleiskaava, joka kuvaa alueen suunniteltua kehitystä ja alueelle sijoittuvia toimintoja. Näiden asioiden huomioon ottamien on erityisen tärkeää palvelutasopäätökseen sisältyvää kehittämissuunnitelmaa laadittaessa. Riski on määrätyn vaarallisen tapahtuman esiintymistaajuuden, tai -todennäköisyyden, ja seurauksen yhdistelmä. Seurausvaikutus * todennäköisyys = RISKI Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien (riskien) järjestelmällistä määrittelyä ja niiden poistamista, pienentämistä sekä niihin varautumista. Riskien hallinnan vaiheet

24 24/58 Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta. Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnettomuuksien perusteella. Pelastustoimen riskiluokat: I Riskiluokka (riski on suurin) II Riskiluokka III Riskiluokka IV Riskiluokka (riski on pienin) Riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja -vaaroja, liikennevälinepaloja, muita tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja, räjähdyksiä/räjähdysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamistehtäviä. Riskitason tarkoituksena on osoittaa, missä ruuduissa A- ja B-kiireellisyysluokan pelastustoimintaa edellyttäviä onnettomuuksia tapahtuu kaikkein todennäköisimmin. Suuronnettomuus. Onnettomuus, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana. Turvallisuustutkintalakii / Pelastustoiminnan onnistumisen perustekijät Onnistunut pelastustoiminta perustuu etukäteen onnettomuuskohteessa tehtyihin riskienhallintatoimenpiteisiin mm. kohteen henkilökunnan toimintaan sekä pelastuslaitoksen henkilöstön ammattitaitoon, henkilöstön määrään, organisaation toimivuuteen ja kalustoon laatuun ja määrää.

25 25/58 4. Riskiluokkien määrittely Valtakunnallisesti riskiluokkien määritysperusteena käytetään regressiomallilla määritettyä riskitasoa. Regressiomallin selittäjinä ovat asukasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus. Regressiomalli on kehitetty toteutuneiden rakennuspalojen perusteella¹. Mallin avulla ennustetaan riskitaso kullekin 1 km x 1km ruudulle. I Riskiluokka Riskitaso => 1 II Riskiluokka 0,25 => Riskitaso < 1 III Riskiluokka 0,1 => Riskitaso < 0,25 IV Riskiluokka Riskitaso < 0,1 Regressiomallilla määritellyn riskitason lisäksi pelastuslaitos arvioi ne riskiruudut, joissa on tapahtunut riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia viiden vuoden seurantajaksolla keskimäärin vähintään kaksi vuosittain. Pelastuslaitos voi arvioinnin perusteella korottaa riskiruudun riskiluokkaa seuraavasti: Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan I Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään kaksi mutta vähemmän kuin 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan II 5. Riskikohteet Riskikohde on sellainen kohde, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran tai kohde on keskeinen yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisen kannalta. Riskikohteiden arvioinnissa määritetään onnettomuusriski, joka muodostuu onnettomuuden todennäköisyydestä ja onnettomuuden mahdollisista seurausvaikutuksista. Onnettomuusriskin arvioinnin perusteella valitaan riskienhallintakeinot, joita ovat ensisijaisesti riskin poistaminen, riskin pienentäminen tai onnettomuuksien seurausvaikutusten pienentäminen. Riskikohteissa onnettomuuksien omatoiminen ehkäiseminen ja valvonta sekä vahinkojen rajoittaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä. Riskin hallitseminen on tarkoituksenmukaista suunnitella siten, että myös riskikohteissa palvelutasopäätöksen mukaisella pelastustoiminnan toimintavalmiudella kyetään tilanne saamaan hallintaan. Onnettomuuksien estämiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi tehdyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja omatoiminen varautuminen ovat keskeisiä. Regressiomalli ei tunnista kaikkien onnettomuustyyppien aiheuttamia uhkia. Tämän vuoksi valmiutta suunniteltaessa on erikseen analysoitava niiden onnettomuustyyppien tarpeet, jotka vaativat erityisjärjestelyitä. Pelastuslaitos varautuu toimintaohjeiden, henkilöstön koulutuksen ja erikoiskalustolla seuraaviin pelastustehtäviin: vesipelastus, kemikaalintorjunta, palavien nesteiden palot, korkealta ja maanalaisista tiloista pelastamisen, maastopelastaminen sekä raskaan raivauskaluston tarpeet maatie- ja rautatieonnettomuuksissa.

26 26/58 6. Kymenlaakson pelastustoimen alueen riskit Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan pelastustoiminnan voimavarat mitoitetaan siten, että niillä pystytään toimimaan tehokkaasti onnettomuustilanteissa. Uhkien arviointi sovitetaan yhteen valvontasuunnitelman kanssa soveltuvin osin. Uhkien arviointi muodostuu kolmesta osasta: Pelastustoiminnan toimintavalmiuden määrittämiseksi pelastustoimen alueet jaetaan riskiluokkiin käyttäen regressiomallia ja riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia Tunnistetaan sellaiset onnettomuustyypit sekä yksittäiset riskikohteet, tapahtumat ja yleisötilaisuudet, joiden varalta tarvitaan erityisiä järjestelyjä Seurataan onnettomuusuhkien, onnettomuuksien lukumäärän ja syiden kehitystä sekä tehdään sen perusteella johtopäätöksiä tarvittavista toimenpiteistä Pohja-aineistona on valtakunnallinen tilastoaineisto, jonka perusteella alueen riskialueet määritetään. Kymenlaakson alueen erikoiskohteina ovat valvontasuunnitelman mukaiset kohteet, joissa tarkastusväli on yhdestä kolmeen vuoteen. Vaarallisia kemikaaleja käyttävät tai varastoivat laitokset, kemikaaliratapihat, kemikaalisatamat, lentokentät. Pelastustoimen alueen ulkopuolisina riskeinä ovat Loviisan ydinvoimala ja alusöljyvahinko merellä. Hätäkeskuksen hälytysohjeissa (hälytysvasteissa) otetaan huomioon kohteen erityisvaatimukset. 6.1 Valtakunnallinen riskialueaineisto Riskiluokkien määritysperusteena käytetään regressiomallilla määritettyä riskitasoa. Regressiomallin selittäjinä ovat asukasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus. Regressiomalli on kehitetty toteutuneiden rakennuspalojen perusteella¹. Mallin avulla ennustetaan riskitaso kullekin 1 km x 1km ruudulle. I Riskiluokka Riskitaso => 1 II Riskiluokka 0,25 => Riskitaso < 1 III Riskiluokka 0,1 => Riskitaso < 0,25 IV Riskiluokka Riskitaso < 0,1 ¹ Kati Tillander, Anna Matala, Simo Hostikka, Pekka Tiittanen, Esa Kokki & Olli Taskinen. Pelastustoimen riskianalyysimallien kehittäminen. Espoo VTT Tiedotteita. Research Notes s. + liitt. 9 s. Regressiomallilla määritellyn riskitason lisäksi pelastuslaitos arvioi ne riskiruudut, joissa on tapahtunut riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia viiden vuoden seurantajaksolla keskimäärin vähintään kaksi vuosittain. Pelastuslaitos voi arvioinnin perusteella korottaa riskiruudun riskiluokkaa seuraavasti: Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan I Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään kaksi mutta vähemmän kuin 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan II Pelastustoimen riskialuekartta pohjautuu tilastokeskuksen tuottamaan tilastoaineistoon, aineiston tuoteselosteen numero on 11H1883 ( ). Rakennustietojen luovutus pelastustoimen käyttöön perustuu Väestörekisterikeskuksen käyttölupaan Dnro 2528/410/06. Väestötiedoilla tarkoitetaan Suomessa vakinaisesti asuvaa väestöä, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa Rakennustiedot

27 27/58 ovat ajankohdalta Koko Suomea koskeva pelastustoimen riskialuekartta on laadittu tilastokeskuksen toimesta Riskialueet esitetään Mapinfo-ohjelmasta tulostettuna pelastustoimen riskialuekarttana. Saman sisältöinen kartta on pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto-ohjelmassa (Pronto) Kymenlaakson pelastustoimen riskialuekartta perustuu valtakunnallisen aineistoon, joka on tuotettu tilastokeskuksessa Riskialuekartta päivitetään mikäli valtakunnallisesta tilastoaineistosta tulee päivitysversio. Kartta: Kymenlaakson pelastustoimen riskialue lähtien.

28 28/ Erityiskohteet valvontasuunnitelman mukaan Automaattisella paloilmoittimella tai - sammutuslaitoksella varustettu rakennus Automaattinen paloilmoituslaitos tai automaattinen sammutuslaitos asennetaan rakennuksiin, joiden suuri koko, käyttötarkoitus tai palokuorman suuri määrä edellyttää paloturvallisuutta parantavia laitteita. Automaattinen paloilmoitin havaitsee alkaneen palon. Laite välittää automaattisesti tiedon alkaneesta palosta hätäkeskukseen sekä antaa paikallishälytyksen rakennuksessa. Automaattinen sammutuslaitos havaitsee alkaneen palon. Järjestelmään kuuluva sammutusputkissa oleva lämpösulake laukeaa ja alkaa suihkuttaa vettä/sammutetta palopesäkkeeseen (järjestelmän laukaisu voi olla kytkettynä myös automaattiseen paloilmoittimeen). Laite antaa automaattisesti tiedon alkaneesta palosta hätäkeskukseen sekä antaa paikallishälytyksen rakennuksessa. Rakennukset, joissa on automaattinen paloilmoitin tai sammutuslaitos, ovat suuria teollisuus- tai varastorakennuksia, suuria liikerakennuksia, majoitus- ja hoitorakennuksia tai kohteita joissa toiminnan laatu on sellainen, että se edellyttää em. suojaustasoa. Kymenlaakson alueella on yhteensä 715 kpl kiinteistöä, joihin on asennettu automaattisia paloilmoitus- tai sammutuslaitoksia. Vuoden 2009 jälkeen automaattikohteita on tullut lisää 70 kpl. KUNTA kpl Hamina 124 Iitti 18 Kotka 252 Kouvola 291 Miehikkälä 9 Pyhtää 9 Virolahti 12 Automaattisten paloilmoittimien ja - sammutuslaitosten määrä kunnittain Kymenlaakson alueella sijaitsevat automaattisella paloilmoittimella tai automaattisella sammutuslaitoksella varustetut rakennukset ovat erikoiskohteitta. Kohteiden palotarkastusväli on valvontasuunnitelman mukaan normaalisti vuodesta viiteen vuoteen. Hälytysvasteet määritellään kohteen riskin mukaan. 6.3 Vaarallisia kemikaaleja käyttäviä ja varastoivia laitoksia (SEVESO-kohteet) Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen vaarallisten aineista aiheutuvien suuronnettomuuden torjunnasta. Suuronnettomuudella tarkoitetaan esimerkiksi huomattavaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta ilmiötä, joka seuraa tuotantolaitoksen toiminnassa esiintyvästä hallitsemattomasta tilanteesta ja joka voi aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa tuotantolaitoksen sisä- tai ulkopuolella, ja jossa on mukana yksi tai useampia vaarallisia aineita. Kemikaalit ovat terveydelle vaarallisia kemikaaleja (erittäin myrkylliset, myrkylliset, syövyttävät, haitalliset, ärsyttävät jne), ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ja palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit (mm. palavat nesteet ja kaasut, hapettavat aineet ja räjähtävät kemikaalit)

29 29/58 Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Laajamittaista toimintaa harjoittavat laitokset jaetaan kolmeen tasoon: taso 1: luvan vaativa toiminta (sisältää velvoitteen laatia sisäinen pelastussuunnitelma) taso 2: edellisen lisäksi toimintaperiaateasiakirjan laatimisvelvoite taso 3: tason 1 lisäksi turvallisuusselvityksen laatimisvelvoite Kymenlaakson alueella sijaitsevat SEVESO- laitokset: Lupalaitokset Toiminnanharjoittaja Kunta toiminta 1 HaminaKotka Satama Oy Hamina muut 2 Baltic Tank Oy Hamina varastot 3 L&T Recoil Oy Hamina erikoiskemikaalit 4 HaminaKotka Satama Oy Kotka muut 5 Finex Oy Kotka erikoiskemikaalit 6 Ahlstrom Glassfibre Oy Kotka erikoiskemikaalit 7 Mesera Components Oy Kotka muut 8 Scanweb Oy Ab Kouvola nestekaasulaitokset 9 Karjalan prikaati Kouvola varastot 10 UPM-Kymmene Oyj Kouvola puunjalostusteollisuus 11 Myllykowki Paper (ent Vamy Oy) Kouvola voimalaitokset 12 BIM Finland Oy Kouvola maalitehtaat ja maalaamot Seveso kohteiden lupalaitokset Toimintaperiaatelaitokset Toiminnanharjoittaja Kunta toiminta 1 Basf Oy Hamina erikoiskemikaalit 2 Styron Suomi Oy Hamina erikoiskemikaalit 3 St1 Biofuels Oy Hamina erikoiskemikaalit 4 Haminan Energia Oy Hamina voimalaitokset 5 Forcit Oy Ab Kotka räjähteet 7 Mussalon Voima Oy Kotka voimalaitokset 8 Oiltanking Sonmarin Oy Kotka varastot 9 Sonmarin Oy Kotka Mussalo Kotka muut 10 Stanoil Oy Kotka varastot 11 CH-Polymers Oy Kouvola erikoiskemikaalit 12 Myllykoski Paper Oy (Vamy) Kouvola puunjalostusteollisuus 13 Stora Enso Oyj (tt) Kouvola puunjalostusteollisuus Seveso kohteiden toimintaperiaatelaitokset

30 30/58 Turvallisuusselvityslaitokset Toiminnanharjoittaja Kunta toiminta 1 Momentive Specialty Chemicals Oy Hamina varastot 2 Neste Oil Oyj Hamina varastot 3 Vopak Chemicals Logistics Finland Oy Hamina varastot 4 Dynea Chemicals Oy Hamina erikoiskemikaalit 5 FGG Finngas GmbH Hamina varastot 6 Hamina Terminal Services Oy Hamina varastot 7 Teboil Oy Ab, Haminan terminaali Hamina varastot 8 Kotkamills Oy Kotka puunjalostusteollisuus 9 Nurminen Logistics Oyj Kotka varastot 10 Stora Enso Oyj, Sunilan tehdas Kotka puunjalostusteollisuus 11 Vopak Chemicals Logistics Finland Oy Kotka varastot 12 Basfin lupa (toimija Kouvolan Kouvola erikoiskemikaalit, (CH- 13 Recticel Oy Kouvola erikoiskemikaalit 14 Kemira Chemicals Oy Kouvola erikoiskemikaalit 15 Solvay Chemicals Finland Oy Kouvola erikoiskemikaalit Seveso kohteiden turvallisuusselvityslaitokset Kymenlaakson alueella sijaitsevat Seveso-laitokset ovat erikoiskohteita. Palotarkastusväli kohteissa on yleensä 1-3 vuotta. Turvallisuusselvityslaitoksissa järjestetään pelastusharjoitus kolmen vuoden välein. Hälytysvasteissa otetaan laitoksien eritysriskit huomioon. 6.4 Kemikaaliratapihat Rautatievirasto on nimennyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen perustella kemikaaliratapihat (Rautatieviraston määräys ). Kymenlaakson alueella on rautatieviraston määräyksen mukaan seuraavat kemikaaliratapihat: Haminan ratapiha Haminan ratapihan keskipiha Kotka Mussalon ratapiha Kouvolan tavararatapiha Kouvola lajitteluratapiha Kemikaaliratapihat ovat ratapihoja, joiden kautta kulkee tai käsitellään suuria määriä vaarallisia kemikaaleja sisältäviä säiliövaunuja. Rautatieviraston nimemät kemikaaliratapihat Haminan ratapiha ja keskipiha, Kotkan Mussalon ja Kouvolan tavara ja lajitteluratapihat muodostavat kukin pelastustoimen riskikohteen. Ratapihoista laaditaan ulkoinen pelastussuunnitelma ja pelastusharjoitukset pidetään niissä kolmen vuoden välein. Hälytysvasteissa otetaan huomioon kohteen erityisriskit.

31 31/ Kemikaalikuljetukset Vaarallisten kemikaalien kuljetusten aiheuttama onnettomuusuhka kohdistuu ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Onnettomuus voi aiheuttaa nestevuodon maahan ja vesistöön, myrkyllisen kaasupilven, rähähdyksen tai tulipalon. Myrkyllisen aineen kaasupilvi saattaa kulkeutua jopa 2 km vuotokohdasta, riippuen kemikaalin ominaisuudesta, säätilasta ja tuulesta. Rautatiekuljetusten pääkuljetusreitit Valtaosa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista kulki välillä Vainikkala Kouvola. Seuraavaksi eniten kuljetuksia suoritettiin välillä Kouvola Lahti ja Kouvola Hamina/Kotka sekä Lahti - Sköldvik. Vaarallisten aineiden suurimmat kokonaiskuljetusmäärät olivat seuraavilla rataosuuksilla: Vainikkala Kouvola Kouvola Hamina / Kotka Kouvola Lahti Sköldvik Räjähteitä (luokka 1) kuljetettiin eniten muutamalla pääreitillä: Oulu Kokkola Tampere Kotka Kouvola Vainikkala Kaasuja (luokka 2) kuljetettiin eniten seuraavilla rataosuuksilla: Vainikkala Kouvola Kouvola Lahti Lahti Sköldvik Lahti Riihimäki Toijala Palavia nesteitä (luokka 3) kuljetettiin eniten seuraavilla rataosuuksilla: Vainikkala Kouvola Kouvola Lahti Sköldvik Kouvola Hamina / Kotka Kouvola Kuopio Luokan 5.1 aineita kuljetettiin eniten seuraavilla rataosuuksilla: Tornio Oulu Oulu Kontiomäki Uimaharju Myrkyllisiä aineita (luokka 6.1) kuljetettiin eniten seuraavilla rataosuuksilla: Vainikkala Kouvola Kouvola Kotka / Hamina Tornio Kontiomäki Kuopio Jyväskylä Syövyttäviä aineita (luokka 8) kuljetettiin eniten seuraavilla rataosuuksilla: Uusikaupunki Turku Tampere Tampere Kuopio Iisalmi Kokkola Luokan 9 aineita kuljetettiin eniten seuraavilla rataosuuksilla: Vainikkala Kouvola Kouvola Hamina Lähde: Vaarallisten aineiden kuljetukset 2007 Viisivuotisselvitys, LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2009 Maanteiden ja rautateiden muut onnettomuusriskit otetaan huomioon hälytysvasteissa ja toimintaohjeissa.

32 32/ Satamat Kymenlaakson alueella toimii vuonna 2011 perustettu HaminaKotka Satama Oy, joka on Kotkan ja Haminan kaupungeissa satamatoimintoja hallinnoiva osakeyhtiö. Suomen suurimpana täyden palvelun yleissatamana HaminaKotka palvelee kaikkia lastityyppejä: kontti, roro, nestebulk, kuivabulk, lolo, projektilastit, matkustajaliikenne sekä monipuoliset arvonlisäpalvelut. Sataman 1100 hehtaarin alueelle keskittynyt logistiikka, teollisuus ja ahtaustoiminta tekevät siitä ainutlaatuisen Itämerellä. Yhteydet Suomen ja Venäjän tärkeimmille talousalueille sekä 15 metrin laivaväylä mahdollistavat loistavat yhteydet maailmalle. Sataman alue lukuina: 1100 ha maa-aluetta 1400 ha merialuetta syväys 15,3 laitureita 8,6 km laivapaikkoja 75 varastotiloja 1,1 milj. m² säiliökapasiteetti m³ raiteita 80 km Kartta: HaminaKotka satama Oy:n sataman osat Satamien alueet ovat erikoiskohteita kemikaalikuljetusten, - varastoinnin ja - käsittelyn johdosta, samoin alueella olevat suuret varastorakennukset. Toiminnan johdosta alueen yrityksillä on erityiset varautumisvaatimukset onnettomuuksien omatoimiseen ennaltaehkäisyyn ja toimintaan onnettomuustilanteissa. Hälytysvasteet on laadittu toiminnan riskit huomioiden. Satama-alueille on laadittu ulkoinen pelastussuunnitelma. Yleisen väestöhälytysjärjestelmän hälyttimet on asennettu satama-alueille.

33 33/ Öljy ja kemikaalikuljetukset Suomenlahdella Itämeren turvallisuusriskit kasvavat laivaliikenteen lisääntyessä ja ilmastonmuutoksen lisätessä sään ääri-ilmiöitä. Meriturvallisuutta lisääviä palveluita, kuten meritulvien ja myrskyjen ennustamista sekä öljypäästöjen leviämislaskentaa kehitetään jatkuvasti. Suomenlahdesta on kehittynyt kansainvälisessä mittakaavassa merkittävä öljynkuljetusreitti. Neljännes koko Venäjän öljytuotannosta kuljetetaan Suomenlahden kautta länteen. Suomen edustan kansainvälisillä vesialueilla liikenteen määrä on kasvanut etenkin Suomenlahdella. Öljykuljetukset ovat lisääntyneet eniten: vuodesta 1995 vuoteen 2012 Suomenlahden öljykuljetusten määrä on kahdeksankertaistunut yli 160 miljoonaan tonniin vuodessa. Kasvu jatkuu: Öljykuljetusten arvioidaan nousevan jopa 200 miljoonaan tonniin vuoteen 2015 mennessä. Suomenlahdella liikkuu päivittäin yli 20 tankkeria. Lähde: Kartta: Ote Suomen tärkeimmät vesitiet, Liikenneviraston sivulta Aavalla merellä öljyntorjunnan vastuu on Suomen Ympäristökeskuksella. Pelastuslaitoksen tehtävänä on öljyntorjunta rannikko- ja maa-alueilla. Pelastuslaitoksen tulee laatia öljyntorjuntaa koskevat suunnitelmat, kouluttaa henkilökuntaa, hankkia öljyntorjuntakalustoa sekä harjoitella torjuntatoimia. Öljyntorjuntakalustonhankinnat toteutetaan ÖTsuunnitelman mukaisesti. Merialueet eivät muodosta riskialuetta. Alusöljynvahinkoon Suomenlahdella varaudutaan erityssuunnittelulla, hankkimalla öljytorjuntakalustoa, laatimalla toimintasuunnitelmia ja kehittämällä yhteistyötä muiden viranomaisten ja tahojen kanssa suuren öljyvahingon torjuntaan. Pelastuslaitos osallistuu merialueen öljyntorjuntaharjoituksiin ja pitää merialueen öljyntorjuntaharjoituksia noin kolmen vuoden välein.

34 34/ Maantieliikenne Suurimmat liikennemäärät Kymenlaakson alueella ovat seuraavilla moottori- ja valtateillä: Kyminlinna - Karhula moottoritie ajon./vrk Kotkan saari - Kyminlinna Hyväntuulentie ajon./vrk Karhula - Keltakallio moottoritie ajon./vrk Keltakallio - Hamina moottoritie ajon./vrk VT 6 Kouvolan ohitustie Kartta: Kymenlaakson tieliikenteen keskimääräinen ajoneuvoliikennemäärä (ajon./vrk) Lähde ELY Liikennemääräkartta 2011, artat.

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN

JULKINEN ETELÄ KARJ LAPPEENRANTA JULKINENN 1 JULKINEN ETELÄ KARJ JALAN PELASTUSLAITOS LAPPEENRANTA ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTASUUNNITELMA 2013 2017 JULKINENN 2 ÖLJYVAHINKOJENTORJUNTAOHJEEN VAHVISTUSSIVU Etelä Karjalan pelastuslautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen 20.4.2015 Gaia Consulting Oy Tilaisuuden ohjelma 12.30 Tilaisuuden avaus Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot