Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö"

Transkriptio

1 Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki

2 Tiivistelmä Tekijät Otsikko Sivumäärä Aika Kalle Nurmi ja Pyry Laaksonen Eri asukasryhmien esteettömyyden ja muutostarpeiden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa. Emphasizing accessibility and needs for customization of different resident groups in planning of HPAC renovation. 42 sivua + 4 liitettä Tutkinto Insinööri (AMK) Koulutusohjelma Rakennustekniikka Suuntautumisvaihtoehto Tuotantotekniikka Ohjaajat Yliopettaja Mika Lindholm Toimitusjohtaja Petri Saukkonen Tämä projektityö laadittiin rakennuttajatoimisto Primaplan Oy:lle. Työn tavoitteena oli hankkia rakennuttajaa ja suunnittelijoita kiinnostavia yksityiskohtaisia tietoja eri asukasryhmiltä linjasaneerauksen hankesuunnitteluvaiheessa liittyen asuinrakennusten esteettömyyteen ja muutostarpeisiin. Projektityön tarkoituksena on antaa lukijalle yleinen käsitys linjasaneerauksesta ja siitä, mitä esteettömyys tarkoittaa käytännössä. Linjasaneeraushankkeet ovat asuinkerrostalojen suurimpia korjaushankkeita ja ne tulevat väistämättä eteen rakennuksen vanhentuessa, sillä käyttövesiputket tulevat elinkaarensa loppuun ikävuoden kohdalla. Linjasaneerauksen suunnittelun yhteydessä on hyvä ottaa huomioon myös muita parannettavia asioita, koska linjasaneerauksen laajuus luo sille hyvät mahdollisuudet. Tässä työssä perehdyttiin esteettömyyden ja niihin liittyvien muutostarpeiden huomioimiseen eritoten kylpyhuoneessa. Ihmisen ikääntyessä tai äkillisen sairauden takia esteettömyyden tarve kasvaa. Jokaisella ihmisellä ei välttämättä ole tietoa tämän päivän esteettömyyttä parantavista ratkaisuista, joiden avulla ihminen pystyy asumaan helpommin omassa kodissaan. Työn tavoitteena oli myös kartoittaa asukkaiden yleinen tietämys erilaisista esteettömyysapuvälineistä ja antaa heille niistä tietoa, joita he mahdollisesti voivat levittää tuttavilleen. Tutkimustyön välineenä käytettiin esteettömyyspainotteista asukaskyselyä, joka jaettiin 150:n asunnon kerrostaloyhtiöön. Kyselyllä kartoitettiin asukkaan yksittäisiä ongelmia ja puutteita, jotka häiritsevät asunnon käytettävyyttä. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että yksittäisiä ongelmia ja puutteita, joita on mahdollista ottaa huomioon hankkeen edetessä, on paljon. Suunnittelijat pystyvät täten huomioimaan kyseiset asiat hankkeen mennessä toteutussuunnitteluvaiheeseen. Työn tuloksena Primaplan Oy pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään projektityössä kokeiltua hankesuunnitteluvaiheen räätälöityä asukaskyselyä linjasaneeraushankkeissaan. Avainsanat esteettömyys, linjasaneeraus, asukaskysely, hankesuunnittelu

3 Sisällys Tiivistelmä 1 Johdanto Projektin tausta ja tavoite Tutkimusmenetelmät 1 2 Linjasaneeraus Linjasaneeraus yleensä Linjasaneerauksen tarkoitus Linjasaneerauksen suunnittelu Lähtökohdat Hankesuunnitelma Suunnittelu Linjasaneerauksen toteutusvaihtoehdot Putkien uusiminen, perinteinen menetelmä Pinnoitusmenetelmä Linjasaneerauksen toteutus Linjasaneerauksen kustannukset Asuminen linjasaneerauksen aikana Linjasaneeraus tilastollisesti 11 3 Esteettömyys Mitä on esteettömyys? Hygieniatilat Hissi Kulkuväylät Kalusteet Valaistus Pintojen värit ja materiaalit Sähkötekniikka Esteettömyysvaatimuksia ja ohjeita Kunnallinen intressi esteettömyysratkaisuihin yksityisasunnoissa 22

4 4 Kohde Kohteen esittely Hankkeen osapuolet Hankkeen toteutusvaihtoehdot Kiinteistön tekniset tiedot Aikaisemmat korjaustyöt isännöitsijätodistuksen mukaan Päätöksenteon vaiheet ja aikataulutavoitteet Olevat huoneistot Mahdolliset muutostyöt huoneistoissa Asukaskanta Asukkaiden kommentteja linjasaneerauksesta 29 5 Asukkaiden toiveiden huomioon ottaminen linjasaneerauksen hankesuunnitteluvaiheessa Sisältö Asukaskysely Asukaskyselyn toteutus Asukaskyselyn tulosten koonti Kyselyn tulosten esitteleminen 31 6 Asukaskyselyn kokeilu case-kohteessa Kyselyn tarkoitus ja tavoitteet Kyselyssä kartoitetut asiat Kyselyn tulokset 34 7 Johtopäätökset 37 8 Yhteenveto 39 Lähteet 41 Liitteet Liite 1. Asukaskyselypohja Liite 2. Haastattelupohja Liite 3. Case-kohteen asukaskyselyn tulokset kaavioina Liite 4. Case-kohteen asukkaiden haastattelut

5 1 1 Johdanto 1.1 Projektin tausta ja tavoite Linjasaneeraukset ovat Suomen asuintaloissa hyvin yleisiä. Asukkaiden kannalta linjasaneeraukset ovat aina ikäviä, koska ne tuottavat paljon asumishaittaa ja ovat kustannuksiltaan kalliita. Linjasaneeraukset ovat kuitenkin lähes pakollisia, jotta saadaan pidettyä rakennukset asuinkelpoisina ja teknisesti laadukkaina. Esteettömyydellä pyritään helpottamaan ihmisten jokapäiväistä elämää. Esteettömyyden tarve on Suomessa kasvavaa, johtuen varsinkin suurten ikäluokkien ikääntymisestä. Nykyiset ja kehittyvät esteettömyyttä parantavat tekniset ratkaisut tuovat liikuntarajoitteiselle, lapsille ja muille käyttäjille mahdollisuuden asua mahdollisimman helposti kodissaan. Asunnon esteettömyyttä parantamalla pyritään myös siihen, että ihmiset pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään kotonaan ikääntymisestä tai muista elämistä rajoittavista tekijöistä huolimatta - koti kun on se paikka, missä ihminen eniten viihtyy. Tässä projektityössä pyritään antamaan yleiskuva linjasaneerauksesta ja esteettömyydestä. Projektityön tavoitteena on luoda yritykselle räätälöity asukaskysely, jolla huomioidaan eri asukasryhmien esteettömyyden ja erinäisten muutostöiden tarve jo linjasaneerauksen hankesuunnitteluvaiheessa. Räätälöityä asukaskyselyä tullaan käyttämään hyödyksi tulevissa linjasaneerauskohteissa. Projektityön tavoitteena on myös antaa luodun asukaskyselymallin perusteella asukkaille tietoa esteettömyyttä edesauttavien tuotteiden olemassaolosta. 1.2 Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuutta, internetiä ja asukaskyselyä, jota kokeillaan case-kohteen linjasaneerauksen hankesuunnitteluvaiheessa. Asukaskyselyn avulla pystytään kartoittamaan esteettömyyden tarve, yleiset muutostarpeet ja täydentävät suunnittelijoita sekä rakennuttajaa kiinnostavat kohdetiedot. Näiden tietojen perusteella pystytään antamaan suunnittelijoille monipuolisemmat lähtötiedot toteutussuunnitteluvaiheeseen.

6 2 2 Linjasaneeraus 2.1 Linjasaneeraus yleensä Linjasaneeraus on kiinteistön koko elinkaaren yksi kalleimmista ja eniten asumishaittaa aiheuttavista korjausprojekteista. Linjasaneeraus tarkoittaa kansankielellä putkiremonttia, joka on kiinteistön käyttö- ja viemärivesiputkien korjaustyö, joka tehdään linjoittain. Tämä tarkoittaa sitä, että päällekkäisten kylpyhuoneiden putket (putkilinjat) korjataan samanaikaisesti nykyajan standardien mukaisiksi, hyvää rakennustapaa noudattaen. Linjasaneerauksessa uusitaan käyttövesiputkisto (mm. pesualtaille ja suihkuille tulevat putket) sekä viemäriputket. Putket uusitaan avaamalla asunnon pinnat, jolloin saadaan vanhat putket esiin. Linjasaneeraukseen liittyy usein myös rakennuksen ilmanvaihtotekniikan, lämmitysvesiputkien ja lämpöpattereiden korjaus tai uusiminen. Linjasaneeraus voidaan tehdä myös pinnoitusmenetelmällä, jossa putket pinnoitetaan ja näin vältetään asunnon pintojen aukaiseminen. Linjasaneerauksen yhteydessä on mahdollista uudistaa mm. sähkö-, puhelin- ja antenniverkosto, ja kartoittaa muita korjausta vaativia kohteita. Useasti linjasaneerauksen yhteydessä taloyhtiöön asennetaan myös nykyaikainen tietoliikenneverkko. [1.] 2.2 Linjasaneerauksen tarkoitus Linjasaneerauksen tarkoituksena on pidentää käyttövesijärjestelmän ja viemäreiden ikää rakennuksessa nykyaikaistamalla putkistoja. Käyttövesi- ja viemäriputkien tekninen käyttöikä on vuotta. Putkistossa sijaitsevien sulku- ja linjasäätöventtiilien ikä on vain vuotta. Linjasaneerauksen tarkoituksena on myös useissa tapauksissa nykyaikaistaa rakennuksen talotekniikkaa. Nykyaikaistamalla rakennusta taloyhtiöt säästävät isoja summia rakennusten ikääntymisestä johtuvia korjaus- ja huoltokustannuksia. Putkiston korjaamisella on myös joissain tapauksissa vaikutusta kiinteistön vakuutukseen, sillä kiinteistön vakuutus ei välttämättä kata putkistosta johtuvia vesivahinkoja putkiston ikääntymisen takia. [2 s.7.]

7 3 2.3 Linjasaneerauksen suunnittelu Lähtökohdat Talo- tai kiinteistöyhtiön hallitus ja isännöitsijä aloittaa korjaushankeen eteenpäin viemisen, kun putkikartoituksessa on havaittu taloyhtiön putkiston tulleen elinkaarensa loppuun. Talo- tai kiinteistöyhtiön hallitus ja isännöitsijä vievät asian yhtiökokoukseen, jossa tehdään tarvittavat päätökset hankkeen eteenpäin viemiseksi. Päätöksenteon jälkeen otetaan yhteyttä asiantuntijoihin, joiden kanssa ryhdytään kartoittamaan hankkeen luonnetta ja laajuutta. [1.] Hankesuunnitelma Hankesuunnitelma toimii koko hanketta ohjaavana asiakirjana ja lähtökohtana korjaustöiden toteutukselle. Hankesuunnitteluvaihe vie noin 2-4 kuukautta ja vastaa kustannuksiltaan noin 2 prosenttia koko hankkeen kustannuksista. Hankesuunnittelun aikana sovitaan suurin osa hankkeen kuluista ja se onkin yksi hankkeen tärkeimmistä vaiheista. Kun yhtiökokous on hyväksynyt hankesuunnitelman, voidaan siirtyä suunnitteluvaiheeseen. [3 s. 5.] Suunnittelu Suunnittelun aloituspalaveri pidetään yhdessä hallituksen kanssa. Siinä varmistetaan taustatiedot ja yhtiön tahtotila tehdä putkiremontti. Suunnittelun aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja kuntotutkimukset. Lisäksi silloin tehdään suunnitteluaikataulu ja sovitaan piirustusaikataulu sekä mahdolliset lisäselvitykset ja näytteet. [4.] Suunnitteluvaihe alkaa suunnittelijoiden valinnalla. Pääsuunnittelijana toimii LVIsuunnittelija, ja koska urakassa tehdään myös rakennus- ja sähkötöitä, kohteeseen valitaan myös sähkösuunnittelija ja tarvittaessa rakennesuunnittelija. Suunnitelmat valmistuvat noin 4-5 kuukaudessa, jonka jälkeen taloyhtiö tekee päätöksen remontin aloittamisesta. [5 s.10.] Suunnitteluvaiheen jälkeen urakka viedään kilpailuttamisvaiheeseen, jossa tehdään urakkaohjelma, työturvallisuusasiakirja sekä tarjouspyyntökirje, tarjouslomake ja yksikköhintaluettelo sekä kartoitetaan urakoitsijat, joille tarjouspyyntö lähetetään.

8 4 Tarjouspyynnön jälkeen taloyhtiön edustaja järjestää kohteeseen tutustumisen, jossa käydään fyysisesti läpi tarjouspyynnön mukaiset osa-alueet. Kilpailussa mukana olevat urakoitsijat tutustuvat tarkasti saneerattavaan kohteeseen ja antavat tarjouksissaan ehdotuksen, miten työt tulisi hoitaa. Taloyhtiö hyväksyy mielekkäimmän tarjouksen yhtiökokouksessa ja tekee urakoitsijan kanssa urakkasopimuksen. [2 s.7.] Suunnitteluvaiheessa laaditaan joukko putkiremonttia ohjaavia asiakirjoja. Tekniset asiakirjat: o Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset o Arkkitehdin, rakennus-, LVI- ja sähköpiirustukset o Purkupiirustukset o Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Kaupalliset asiakirjat: o Urakkasopimus o Urakkaneuvottelu pöytäkirja o YSE 1998 o Tarjouspyyntö o Urakkaohjelma o Urakkarajaliite o Tarjous o muutostöiden yksikköhintaluettelot. [4.] 2.4 Linjasaneerauksen toteutusvaihtoehdot Linjasaneeraus voidaan pääasiallisesti toteuttaa kahdella eri tavalla. Ensimmäinen vaihtoehdoista on kaikkien putkien uusiminen ja toinen vaihtoehdoista on putkien pinnoitus. On olemassa myös kolmaskin vaihtoehto: sujutusmenetelmä, jossa vanhan putken sisään asennetaan uusi putki. Tällä menetelmällä pystyy kuitenkin korjaamaan vain pystyviemärit, jotka ovat vähintään 100 mm paksuja. Joissakin linjasaneerauskohteissa yhdistetään eri tavat, esimerkiksi pinnoittamalla viemäriputket ja uusimalla vesijohdot. Riippumatta tavasta, jolla putkistoja kunnostetaan, huolellinen suunnittelu on tärkeää. Putkistoille tulee teettää kuntotutkimus ja sen perusteella valita järkevin korjausvaihtoehto. [2 s.36.] Putkien uusiminen, perinteinen menetelmä Linjasaneerauksen tekemisellä perinteinen menetelmällä tarkoitetaan sitä, että rakennukseen asennetaan uudet vesi- ja viemäriputkistot. Tästä johtuen vanhat putket yleensä puretaan pois sekä seinä- että lattiarakenteet joudutaan näiltä osin avaamaan. Joissakin tapauksissa vanhat putket tulpataan ja jätetään rakenteisiin. Tällöin uudet

9 5 putkinousut rakennetaan esimerkiksi kylpyhuoneen nurkkaan tai porrashuoneen puolelle. Perinteisessä linjasaneerauksessa rakennuksessa ja asunnoissa remontoidaan myös tilat, joihin putkisto on johdettu eli märkä- ja wc-tilat, keittiö ja muut vastaavat aputilat remontoidaan käytännössä kokonaisuudessaan. [3 s.8.] Kuvio 1 Perinteisessä putkiremontissa asunnon pintoja joudutaan aukaisemaan. Perinteinen putkiremontti on toteutusvaihtoehdoista varmin ja menetelmästä on eniten käyttökokemuksia. Perinteinen menetelmä tulee osakkaille jonkin verran kalliimmaksi kuin pinnoitusmenetelmä, mutta seuraavan putkiremontin ajankohta siirtyy kauemmaksi tulevaisuuteen kuin pinnoitusmenetelmässä ja asunnon arvo nousee sitä enemmän, mitä kauemmaksi remontit siirtyvät. Uusien vesi- ja viemäriputkistojen käyttöikänä pidetään noin vuotta. [3 s.8.] Perinteisessä menetelmässä asukkaiden ei yleensä ole mahdollista asua asunnossaan putkiremontin aikana, koska hormien ja pintojen purkutöistä aiheutuva pöly ja melu tekevät asumisesta mahdotonta. Remontin aikana vesikatkoja on myös paljon ja ne kestävät pitkään. Remontti kestää asuntokohtaisesti noin 6 12 viikkoa [2 s.31.]

10 Pinnoitusmenetelmä Pinnoitustekniikalla on mahdollista saneerata vesi-, viemäri- ja lämmitysputkia. Menetelmässä vanhat vaurioituneet putket kunnostetaan rakenteita rikkomatta. Vesiputkien pinnoituksessa putket kuivatetaan ja puhdistetaan ennen pinnoitusta. Putkien kuivattaminen tapahtuu hanojen, vesimittareiden yms. tilalle asennettujen kuivauskoneeseen yhdistettyjen letkuliittimien kautta ilman avulla. Puhdistaminen toteutetaan erityisellä ilmaseoksella tai hiekkapuhaltamalla putkien sisäpinnat. Pinnoittaminen tapahtuu epoksihartsilla joko paineilmaa apuna käyttäen tai ilman ja tyhjiön avulla. Epoksihartsipinnoite levittäytyy vanhan putken sisäpinnalle muodostaen uuden vesiputkipinnan. Pinnoitettavien putkien tulisi olla vähintään 15 mm paksuja, koska muuten vaarana on pinnoitusmassa, joka tukkii putket. [2 s.39.] Kuvio 2 Pinnoitusmenetelmällä asuntojen pintoja ei tarvitse avata. Viemäriputkien pinnoitusmenetelmää voidaan käyttää kaikkiin kiinteistön sisäpuolisiin viemäreihin. Menetelmä soveltuu viemäriputkiin, joiden halkaisija on vähintään 50 mm ja sen avulla saadaan tiivis, saumaton ja korroosiolta suojattu viemäriputki. Viemäriputkien pinnoitusmenetelmässä vanhat putket puhdistetaan painehuuhtelemalla putkisto sekä jyrsimällä ja huuhtelemalla sisäpintoihin syntyneet kerrostumat pois. Puhdistamisen jälkeen putkien kuivaan sisäpintaan levitetään epoksi- tai polyesterimuovikerrokset, jotka muodostavat uuden viemäriputken. Pinnoitteen paksuus vaihtelee noin 3-5 mm välillä. [2 s.39.]

11 7 Pinnoitustekniikan ansiosta asuminen remontin aikana on mahdollista, koska asuntoon ei synny samanlaisia pöly- ja meluhaittoja kuin perinteisessä menetelmässä ja vesikatkot ovat lyhyitä. Pinnoitustekniikalla toteutettu putkiremontti pidentää putkien käyttöikää vuotta, joten sitä voidaan pitää myös varsinaista putkiremonttia ns. siirtävänä toimenpiteenä. Pinnoitusmenetelmä on noin 20-30% nopeampi kuin perinteinen menetelmä. [2 s.9.] Putkiremonttien toteutus pinnoitusmenetelmällä keksittiin vuonna Menetelmän ollessa melko uusi, ei vielä ole takuita sen varmasta kestoajasta. Pinnoitusmenetelmä on kuitenkin yleistyvä menetelmä ja taloyhtiöt pitävät sitä hyvänä vaihtoehtona. [5 s.94.] 2.5 Linjasaneerauksen toteutus Ennen linjasaneerauksen toteutuksen aloittamista on rakennuttajan ja urakoitsijan valmisteltava keskenään urakkasopimuksen määrittelemien ehtojen puitteissa rakentamisen aloittamiseen liittyvät seikat, jotta linjasaneeraus saadaan toteutettua sovitussa aikataulussa ja sen lopputulos vastaa laadullisesti ja taloudellisesti urakkasopimusta. [2 s. 18.] Linjasaneerauksen toteutuksen valmisteluun liittyy oleellisena osana tiedottamiseen liittyvät asiat. Linjasaneerauksen valmisteluun onkin varattava riittävästi aikaa, jotta myös osakkaat ja asukkaat hyväksyvät mielessään tulevan putkiremontin, ja voivat siten suunnitella omaa talouttaan ja elämäänsä putkiremontin aikana. Tähän on varattava aikaa 1-2 vuotta. Toteutusvaiheen aikana pidetään asianomaisten kanssa riittävästi kokouksia ja tilannekatsauksia, jotta saadaan pidettyä remontti hallinnassa. [2 s. 18.] Toteutusvaihe aloitetaan perustamalla tontille suunnitelmien mukainen työmaa. Erilaiset jätelavat sijoitetaan paikoille, joista niille aiheutuu vähiten haittaa. Urakoitsija sopii asukkaan tai osakkaan kanssa käytännönjärjestelyistä ja toteutuksen aikataulusta. Mikäli työstä aiheutuu paljon pölyä, on suojattava mahdollisimman hyvin asuntoihin jäävät tavarat ja käytävät suojattava pahvilla. Myös urakan kokonaisaikataulu ja muut tärkeät ilmoitukset on laitettava käytäville asukkaiden näkyviin.[2 s. 19.]

12 8 Työ alkaa yleensä asbestieristeiden poistolla, koska lain takia se vaatii oman aliurakoitsijan työosuuden. Pääputkilinjojen lisäksi asbestia voi olla muun muassa kylpyhuoneiden laatoissa, kiinnityslaasteissa, saumalaasteissa, mattoliimoissa ja lattiatasoitteissa. Tämän jälkeen korjataan yleensä taloyhtiön yleiset sauna- ja suihkutilat, jotta saadaan väliaikaiset peseytymistilat itse asuntojen ollessa remontin alla. Toteutus etenee yleensä pystylinja kerrallaan. Se tarkoittaa, että päällekkäisten asuntojen kylpyhuoneet ja keittiöt ovat samaan aikaan remontissa. Vanhat vesikalusteet ja kylpyhuoneiden pintamateriaalit puretaan, mikäli on päätetty toteuttaa perinteinen putkiremonttimenetelmä. Tarvittaessa puretaan myös putkikuilu, jos on päätetty käyttää olemassa olevaa putkireittiä. [6.] Kun purkutyöt on tehty, varmistutaan siitä, että rakenteet ovat kuivat ja rakennetaan uudet putkistot. Yleensä ensimmäisenä saneerataan kellari- ja pohjakerroksessa sijaitsevat pohjaviemärit ja vesijohtojen runkolinjat, jonka jälkeen suoritetaan putkistojen saneeraus nousulinjoittain. Tämän jälkeen tehdään vesieristykset ja pinnoitustyöt. Lopuksi asennetaan vesi- ja muut tarvittavat kalusteet. Kaikki piiloon jäävät putkistot ja rakenteet on tarkastettava. Erityisesti vesieristyksen tarkastamisessa on huomioitava, että sen tekee asiaan perehtynyt tarkastaja, joka osaa suorittaa tarvittavat tarkastukset ja mittaukset. Pinnoitusmenetelmä toimii samaan tapaan, kuitenkin purkamatta pintoja. Pinnoitusmenetelmällä urakka etenee vauhdikkaammin kuin perinteinen menetelmä, ellei huomata mahdollisia ongelmia, kuten kosteutta rakenteissa. Putkiremontin kesto vaihtelee asuntokohtaisesti noin 3-12 viikkoa. [7.] Työn edetessä tulee kartoittaa mahdolliset riskit. Useimmiten vesivahingot tuottavat eniten aikatauluongelmia. Muita potentiaalisia ongelmia ovat asukkaiden pyynnöstä tulleet lisätyöt ja niiden venyminen.

13 9 2.6 Linjasaneerauksen kustannukset Putkiremontin kustannukset ovat keskimäärin euroa vastikeneliöltä, pääkaupunkiseudulla noin 100 euroa enemmän. Asuntojen koko vaikuttaa putkiremontin hintaan. Mikäli talossa on paljon pieniä asuntoja, hinta on korkeampi kuin yleensä. Keskimääräisen kerrostaloasunnon perinteisellä menetelmällä toteutettu putkiremontti maksaa noin euroa. Perinteisessä putkiremontissa kustannukset muodostuvat itse putkityöstä, joka on alle puolet kustannuksesta ja rakennusteknisistä töistä, joka muodostaa yli puolet. [6.] Kaikki taloyhtiön osakkaat osallistuvat putkiremontin kustannuksiin vastikeperusteella. Taloyhtiön yhtiöjärjestys määrää, maksetaanko kustannuksia normaalissa hoitovastikkeessa vai erillisellä pääomavastikkeella. Jos lainanmaksuosuuksien poismaksuoikeudesta ei ole mainintaa yhtiöjärjestyksessä, niin siitä tulisi päättää ennen hankkeeseen ryhtymistä. Taloyhtiöllä on useita mahdollisuuksia rahoittaa putkiremonttia: Omaisuuden myynti Kiinteistön jalostus Ennakkorahastointi Remonttilaina Osakepääoman korotus Edellisten yhdistelmät. [8.] Kolmannes putkiremonteista tulee arvioitua kalliimmaksi ja 40 prosentissa remonteista työ venyy esimerkiksi yllätysten takia yli aikataulun [6]. 2.7 Asuminen linjasaneerauksen aikana Linjasaneeraus vaikuttaa asukkaiden arkeen monella tavalla. Siitä koituu asukkaalle seurauksia sekä taloudellisesti että asumisjärjestelmällisesti. Sen seurauksena onkin välttämätöntä, että putkiremontin edetessä asukkaat ovat koko ajan tietoisia, missä vaiheessa remontti etenee. Asukkaiden tulee tietää hyvissä ajoin varsinkin vesikatkoista ja siitä, milloin remontti etenee asukkaan huoneistoon. Mahdollisista aikataulumuutok-

14 10 sista on myös tiedotettava hyvissä ajoin kaikille, joita muutos koskee. Urakoitsija on vastuussa tiedottamisesta. Vähimmillä asumishaitoilla pääsee silloin, kun putket pinnoitetaan tai käytetään erilaisia sujutustekniikoita. Tuolloin asumishaittaa koituu yhteensä noin kaksi viikkoa, joista toinen vesijohtojen ja toinen viemäripinnoitusten takia. Pinnoitus- ja sujutustekniikkoja käytettäessä kylpyhuoneet vesieristeineen säilyvät usein ennallaan. Täten myös työstä aiheutuva pöly on lähes mitätöntä, joten erinäisiä osastoituja tiloja ei tule huoneistoon, joten liikkuminen asunnossa on normaalia. Suurin haitta on päivisin olevat veden käyttökatkot ja aiheutuva melu huoneistossa ja rapussa. Kuvio 3 Asumista perinteisen putkiremontin aikana voidaan helpottaa osastoinnilla. Perinteisessä putkiremontissa asuntojen märkätilat ovat käyttökelvottomia yhdessä huoneistossa vaihdellen 4 10 viikkoa. Kestoon vaikuttavat myös mahdollisesti löytyvät kosteusvauriot ja niistä seuraavat toimenpiteet, ja huoneistossa olevien vesi- ja viemärilinjojen määrä. Käyttökatkokset ovat perinteisessä menetelmässä hyvin pitkäkestoisia. Tällöin pyritään järjestämään tilapäiset suihku- ja wc-tilat mahdollisimman hyvään

15 11 paikkaan asukkaiden kannalta. Usein näinä tiloina toimivat taloyhtiön yleiset sauna- ja wc-tilat, jotka pyritään remontoimaan ennen huoneistoihin siirtymistä. Pienemmissä asunnoissa perinteinen putkiremontti tuo enemmän asumishaittaa kuin isommissa asunnoissa, koska suurin osa asunnosta ja tärkeimmät tilat ovat silloin remontin kohteena. Perinteisen putkiremontin seurauksena asunnosta tulee useasti täysin käyttökelvoton, jolloin asukas pyrkii mahdollisuuksien mukaan muuttamaan väliaikaiseen asuntoon pois putkiremontin tieltä. Pöly- ja meluhaittoja syntyy eniten purkuvaiheessa. Pöly on usein niin hienojakoista, ettei sen leviämistä voi kokonaan estää huolellisellakaan suojauksella. Pölyhaittoja vähennetään tehokkaalla siivouksella. Siisti työmaa on turvallinen työntekijöille ja asukkaille. Rakennussiivousta tehdään päivittäin kaikissa niissä huoneistoissa, joissa remontti on menossa. Pöly poistetaan imuroimalla ja suojamuovit pyyhitään kostealla rätillä. [9.] 2.8 Linjasaneeraus tilastollisesti Suomen asuntokanta on yhteensä noin asuntoa: putkiremontti tehdään vuosittain noin asuntoon. Asuintalolle tehdään putkiremontti Suomessa vuoden välein vesi- ja viemäriputkistoihin. Lämmitysverkosto (esimerkiksi vesikiertoinen patterilämmitysverkosto) kestää yleensä selvästi pidempään luvun taloissa ilmeni tarvetta putkistokorjauksiin jo 2000-luvun alussa. Tämä johtuu 1970-luvun nopean rakentamisen huonosta laadusta. [6.]

16 12 3 Esteettömyys 3.1 Mitä on esteettömyys? Esteettömyydellä pyritään turvaamaan liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten liikkuminen rakennetussa ympäristössä. Esteetön ympäristö tai rakennus on käyttäjilleen toimiva, turvallinen ja miellyttävä sekä sen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo kulkea ja päästä. Tilat ovat myös helposti käytettävissä sekä loogisesti järjestetty, rakennettu ja sisustettu.[10.] Esteettömyyden pääpainona on rakennettu ympäristö. Esteettömyys on kuitenkin laaja kokonaisuus, johon sisältyy myös kaikkien kansalaisten huomioiminen siten, että heidän on mahdollisimman helppoa käydä töissä, opiskella, harrastaa, kulkea julkisilla paikoilla, päästä julkisiin rakennuksiin sekä päästä osalliseksi kulttuuritarjonnasta. Tällä pyritään palvelujen parempaan saatavuuteen, eri välineiden käytettävyyteen, tiedonkulun parantamiseen, tiedon saamiseen ja ymmärrettävyyteen. Esteettömyys on myös edellytys kaikkien kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin heitä koskevissa päätöksissä.[10.] Esteettömyyden pääkäyttäjiä ovat liikkumis- ja toimimisesteiset ihmiset, jotka väliaikaisesti tai pysyvästi eivät sairauden, vamman tai muun syyn takia pysty itsenäisesti liikkumaan ja toimimaan. Esteettömyys on kuitenkin tärkeää myös muille ihmisille, kuten lastenvaunujen kanssa liikkuville tai muuton aikana. Esteetön rakennus tai ympäristö helpottaa kaikkien siinä toimivien ihmisten arkea ja voi jopa nostaa työympäristön työtehokkuutta.[10.] Esteetön rakentaminen on pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampaa kuin esteellinen rakentaminen. Rakennuksen tai ympäristön käytön ollessa helpompaa on myös sen huoltotoimenpiteet helpompi sekä halvempi toteuttaa. Esteetön rakennus on myös monikäyttöisempi, kuin esteellinen joten mahdollinen käyttötarkoituksen muutos on helpompi toteuttaa. Esteetön rakennus tai ympäristö on myös esteellistä turvallisempi ja vähentää mahdollisten tapaturmien riskiä kaikilla käyttäjillä. Laajemmin ajatellen esteettömyys tuo myös säästöjä yhteiskunnalle kansalaisten kotona asumismahdollisuuksien paranemisen myötä. Kodinhoidon sekä laitoshoidon määrää voidaan myös

17 13 ratkaisevasti vähentää tekemällä asunnoista vanhuksille ja liikuntarajoitteisille helposti asuttavia.[10.] 3.2 Hygieniatilat Pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen avulla liikkuvien käytettävissä tulee olla tarpeelliseksi katsottava määrä sekä itsenäisesti toimiville että avustettaville liikkumisesteisille mitoitettuja ja varustettuja wc- ja pesutiloja. Tilat on varustettava liikkumisesteisen tunnuksella ja niiden tulee olla sijoitukseltaan käyttäjän tai avustajan sukupuolesta riippumattomia. Tällaisiin tiloihin tulee olla pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vastaavasta tilasta.[11 s.8-9.] Esteettömän hygieniatilan tulee olla helposti käytettävissä liikuntarajoitteisille sekä muille kuten pienten lasten kanssa liikkuville joiden täytyy esimerkiksi vaihtaa vauvojen vaippoja. Tilaa esteettömässä hygieniatilassa tulee olla riittävästi pyörätuolia, liikuntarajoitteisen avustajaa sekä hoitopöytää varten.[12 s.2.] Kuvio 4 Esimerkki esteettömästä hygieniatilasta. Wc-istuin esteettömässä tilassa on sijoitettu siten, että siihen on helppo nousta pyörätuolilta tai avustajan avustamana. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että wc-istuimen molemmille tai vain toiselle sivulle on varattu tilaa pyörätuolia varten. Wc-istuimessa

18 14 tulee olla myös molemmilla puolilla käsituet, jotka ovat ylösnostettavissa. Huuhtelun tulee olla helposti käytettävissä esimerkiksi katosta ripustetusta narusta vetämällä.[12 s.2-4.] Esteetön suihkutila tulee olla sellainen, että siihen mahtuu pyörätuolilla. Yleensä suihkutila sijoitetaan siten, että sen tarvitsema tyhjä tila toimii myös nousutilana wcistuimelle. Suihkukaappi ja suihkuallas ovat huonoja vaihtoehtoja kynnyksiensä takia. Suihkun seinille tulee kiinnittää tukikaide ainakin kahdelle seinälle. On suositeltavaa sijoittaa suihkun sekoittaja siten, että tarvittaessa avustaja voi säätää suihkun voimakkuutta ja lämpötilaa menemättä itse suihkutilaan. Suihkussa tulee myös olla jonkinlainen tarvittaessa pois tieltä siirrettävissä oleva istuin, kuten seinään kiinnitettävä istuin tai suihkujakkara.[12 s.7.] Varusteet esteettömässä hygieniatilassa tulee asentaa siten, että ne ovat helposti käytettävissä ja että niille ei tarvitse kurkotella tai kumarrella. Wc-paperiteline tulee olla sellaisessa paikassa, johon pääsee helposti käsiksi wc-istuimelta. Yksi sijoitusvaihtoehto on wc-istuimen tukikahvan rakenteet. Käsisuihkun täytyy olla saatavissa wc-istuimella istuttaessa. Wc-istuimen yhteyteen voidaan myös asentaa pieni lisäpesuallas. Jollei lisäallasta ole, on varsinaisen pesualtaan oltava siten sijoitettu, että siinä voi pestä kädet wc-istuimelta käsin. Pesualtaan korkeus seinästä tulee olla sellainen, että pyörätuolilla olevan henkilön jalat mahtuvat sen alle. Pesualtaan edessä täytyy olla tilaa siten, että siihen pääse pyörätuolin kanssa helposti kääntymään. Pesuallas on myös hyvä irrottaa seinästä sen verran, että pyörätuolilla oleva henkilö ylettää sitä helposti käyttämään.[12 s.9.] Hygieniatilan esteettömyyden takaamiseksi tulee siihen johtavan oven olla tarpeeksi leveä. Oven mitoituksessa tulee myös ottaa huomioon sen ulkopuolella oleva tila, jotta pyörätuolilla liikkuvat pääsevät turvallisesti ja helposti kääntymään käytävältä ovelle. Mikäli oven edessä oleva tila on rajallinen, joudutaan usein käyttämään liukuovea tarvittavan kääntymistilan aikaansaamiseksi. Oven avaamiseen tarvittava voima saa olla enintään kymmenen Newtonia. Oveen on sijoitettava lankavedin, jotta sen saa vedettyä perässään kiinni helposti pyörätuolia käytettäessä. Sähkötoimisesti avautuva ja sulkeutuva ovi on myös hyvä ratkaisu. Tällöin oven tulee pysyä auki 25 sekuntia kerrallaan, jotta hitaammatkin liikkujat kerkeävät siitä kulkea.[12 s.7.]

19 15 Kynnykset ovat iso este, joten niitä pyritään tässäkin tapauksessa välttämään. Määräysten mukaan mahdollinen kynnys saa olla enintään 20 mm korkea, mutta mieluummin se jätetään kokonaan pois tai käytetään laskeutuvaa pneumaattista kynnystä. Esteettömän hygieniatilan kallistukset veden poistamiseksi tulee suunnitella mahdollisimman loiviksi. Jyrkät kallistukset saattavat aiheuttaa liukastumisen vaaran. Myöskään tasoerojen välillä ei tule käyttää luiskia liukastumisvaaran vuoksi, vaan hygieniatila tulee suunnitella mahdollisuuksien mukaan yhteen tasoon.[12 s.8.] Esteettömän hygieniatilan materiaalivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota käyttäjien tarpeisiin ja likaantumisominaisuuksiin. Lattiapinnat tulee päällystää materiaalilla, joka mahdollisimman tehokkaasti estää liukastumisen myös märkänä, mutta on myös helposti siivottavissa. Hyvä lattiamateriaali on esimerkiksi sileä muovimatto, jossa on mineraalikiteitä liukkautta estämässä. Seinämateriaalit eivät saa kerätä pölyä, joka voi aiheuttaa mahdollisen homeongelman. Täten esimerkiksi paneelilaudoitus on poissuljettu vaihtoehto. Hyvä vaihtoehto seinämateriaaliksi on isokokoinen keraaminen laatta. Myös kalusteiden ja varusteiden materiaalien tulee olla sellaisia, etteivät ne heijasta liikaa valoa eivätkä ole liukkaita märkänäkään. Materiaalien värivalinnat tulee tehdä siten, että eri varusteet, kalusteet ja pinnat erottuvat toisistaan selkeästi. Tähän päästään valitsemalla värejä, jotka aiheuttavat keskenään suuren kontrastieron. Näin saadaan hygieniatila, jossa myös heikkonäköiset voivat helpommin asioida.[12 s.8.] Esteettömän hygieniatilan suunnittelussa tulee käyttää suositeltuja mittoja, joista tässä muutamia esimerkkejä: Pyörätuolin kääntymisympyrän halkaisija: 1500 mm Pyörätuolilta wc-istuimelle siirtymiseen tarvittava tyhjä tila wc-istuimen vieressä: 800mm Tyhjä tila wc-istuimen takana: 300 mm Wc-istuimen korkeus: mm Wc-istuimen käsituet: o Korkeus: mm o Tukien väli: 600 mm o Ylitys wc-istuimen etureunasta: 300 mm Pesuallas: o Koko: 450x550 mm o Korkeus lattiasta: 800 mm yläreunaan o Tyhjä tila edessä: 1200x1200 mm o Vapaa tila alla: Leveys:800 mm Syvyys:600 mm Korkeus: 670 mm Peili: vähintään 900mm x 400 mm

20 16 Oviaukko: Oven leveys + käytävän leveys vähintään 2300 mm. Esimerkiksi: 900mm leveä käytävä johtaa 1400 mm leveän oven käyttämiseen. Oven leveys tulee olla kuitenkin vähintään 850 mm. Varusteet : Korkeus lattiasta mm, vaatekoukuissa 1200 mm ja vähintään 400 mm irti seinästä. [12 s.2-9.] 3.3 Hissi Milloin kerroskorkeuden mittainen tai tätä suurempi tasoero järjestetään porrasyhteydellä, liikkumisesteetön yhteys on järjestettävä hissillä. Pyörätuolin, pyörällisen kävelytelineen sekä avustavan henkilön tilantarpeelle mitoitetun hissin korin tulee olla vähintään 1100 mm leveä ovisivultaan ja syvyydeltään 1400 mm.[13.] Hissi itsessään on jo esteettömyyttä parantava tekijä, sillä se mahdollistaa sellaisten käyttäjien liikkumisen kerroksesta toiseen, joille portaiden käyttö on joko vaikeaa tai täysin mahdotonta. Hissi voi olla käyttökohteesta riippuen kiinteäkorinen henkilöhissi, kasaantaitettava pyörätuolihissi tai puoliavoin kaiteellinen pyörätuolihissi. Kiinteäkorinen hissi on järkevin kohteissa, joissa tarvitsee siirtyä usean kerroksen välisiä matkoja ja se palvelee hyvin kaikkia rakennuksen käyttäjiä monikäyttöisyydellään. Kasaantaitettavat pyörätuolihissit tulevat kysymykseen, kun tarvitaan siirtyä esimerkiksi vain yhden kerroksen väli, eikä asennuskohteessa ole paljon muuta liikennettä. Kerros- ja pientalojen porraskäytävät ovat tällaisia kohteita. Puoliavoin kaiteellinen pyörätuolihissi on hyvä kohteissa, joissa on paljon muuta liikennettä ja hissin käyttö aiheuttaa muille kulkijoille haittaa. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi kauppakeskus.[13.] Hissi tulee yleensä tarpeelliseksi, kun siirryttävien tasojen välinen korkeusero on yli yksi metri. Tätä matalammissa siirtymissä voidaan käyttää luiskaa. Hissin koon tulee olla sellainen, että siihen mahtuu hyvin pyörätuolin tai rollaattorin kanssa. Erittäin hyvä esteettömyys saadaan aikaan sellaisella hissillä, jossa on mahdollista kääntyä ympäri pyörätuolilla. Suurempi hissi on myös parempi muita käyttötarkoituksia varten. Isoon hissiin mahtuu enemmän tavaraa ja ihmisiä sekä esimerkiksi paarit. Mikäli hississä on vain yksi ovi, tulee sen olla hissin lyhyemmällä seinällä.[13.] Hississä on myös oltavat oikeanlaiset varusteet ja hallintalaitteet, jotta sen käyttö on varmasti helppoa kaikille käyttäjille. Hississä tulee olla ainakin yksi kaide 900 mm korkeudella. Hissin hallintalaitteet täytyy sijoittaa siten, että ne ovat käytettävissä myös pyörätuolista. Tämän takaamiseksi hyvä sijoituspaikka on 900 mm korkeudella ainakin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI WWW.ISANNOINTILIITTO.FI TOTEUTUS - Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 6. toteutuskerta (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Hissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Hissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Hissit Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Tasoeroista määrätään F1:ssä mm. seuraavaa: Milloin kerroskorkeuden mittainen tai tätä suurempi tasoero järjestetään porrasyhteydellä, liikkumisesteetön

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Hankkeen tausta ja tavoitteet Kestävä asuntorakentaminen. VAMPO 2010-2015: yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma

Suunnittelijan näkökulma Suunnittelijan näkökulma Ari Savolainen, DI Pohjois-Suomen suurin taloteknisistä asiantuntijoista muodostuva insinööritoimisto n 20 suunnittelijaa yli 250 suunniteltua putkiremonttia Ajatuksia putkiremontista

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 15 alueellista korjausneuvojaa Sotainvalidien ja veteraanien asunnonmuutostöiden

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 02.06.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Liinankuja 10 A 3, 90800 Oulu Oulu Herukka Luhtitalon alakerta 3h(2mh+oh)+k+kh+s+et

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p, Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Esteetön piha ja puutarha

Esteetön piha ja puutarha Esteetön piha ja puutarha 1 Kun puhutaan esteettömyydestä, niin on kysyttävä: MITÄ OVAT ESTEET? On pitänyt oppia itse syömään ja kävelemään Oppia lukemaan, ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su 14.06.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kornetinkuja 8, 90630 Oulu Kaupunki: Oulu Kaupungin osa: Hönttämäki Kiinteistötunnus: 564-90-20-4 Talotyyppi: Omakotitalo omalla tontilla Huoneet: 4-5h(3-4mh+oh)+k+ruok.tila+takkah+khh+kh+s+et+tk

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Putkiston korjausvaihtoehdot

Putkiston korjausvaihtoehdot Putkiston korjausvaihtoehdot Ylläpito Suunnittelu Toteutus Takuuaika Paikallinen rivi- ja kerrostalokanta Kiinteistön ylläpidon merkitys Putkistokorjausten keskeiset vaiheet ja vaihtoehdot TkT Jari Virta,

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, - JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TA RAKENTAA HETI VALMISTA Lapwall LEKO Bath -moduuli kytketään talotekniikkaan työmaalla, tila on heti käyttövalmis. NOPEIN TA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat.

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 09.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA. Rivitalon päätyhuoneisto 4h+k+s Jyväskylässä Halssilassa KESKI-SUOMEN

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA. Rivitalon päätyhuoneisto 4h+k+s Jyväskylässä Halssilassa KESKI-SUOMEN KESKI-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 52, Vapaudenkatu 54 40101 JYVÄSKYLÄ 19.08.2011 Puhelin 0100 86345, Telekopio 010 362 6771 Sähköposti keski-suomi.uo@oikeus.fi ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA Rivitalon

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot