ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 282 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE ALKAEN 283 VESIVAHINGON VASTUUNJAKO JA KIINTEISTÖN HALLINTAMUODON MUUTTAMINEN / ASUNTO OY ERÄJÄRVEN MÄKIKAUPIN KIINTEISTÖN EROTTAMINEN 284 AS OY ORIVEDEN HONKATIE 3 OIKAISUVAATIMUS AVUSTUSHAKEMUKSEN HYLKÄÄMISESTÄ 285 KOTIHOIDON TOIMITILAN SUUNNITTELU ORIVESI-TALOON OSAVUOSIKATSAUS ORIVEDEN KAUPUNGIN SAATAVAT TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN LAATIMINEN ARKISTOTOIMEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT KAUPUNGIN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN HOITAJA SISÄILMATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN VANHUSPALVELUIDEN FYSIOTERAPEUTIN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA ALKAEN 293 KOTIHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA ALKAEN 294 VALTUUSTOALOITE HYVINVOINTINEUVOLATOIMINNAN KÄYNNISTÄMISESTÄ 295 ERON MYÖNTÄMINEN ANNA-MARI KUIVASELLE KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TÄYDENNYSVALINTA 296 KYSELY KUNNILLE KUNTALAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA ILMOITUSASIAT LAUSUNTO VEIKKO LAAMASEN VALITUKSEEN KOSKIEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Jussi 15:00-19:13 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Järvinen Jussi 15:00-19:13 kaupunginhallituksen varapj. Jokinen Kaarina 15:00-19:13 jäsen Kahelin Anne 15:00-19:13 jäsen Ketola Jussi 15:00-19:13 jäsen Koppanen Matti 15:00-19:13 jäsen Lahtinen Nina 15:00-19:13 jäsen Mäkinen-Aakula Marjo 15:00-19:13 jäsen Jakara Riitta 15:00-19:13 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nieminen Antti 15:00-19:13 kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Uotila Kalle 15:00-19:13 kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja POISSA Nevala Hannu jäsen MUU Kuusisto Juha 15:00-19:13 esittelijä Lappi Helena 15:00-19:13 pöytäkirjanpitäjä Bojang Merja 15:30-15:56 kaupungineläinlääkäri Tampereen kaupunki Lilja Marjatta 15:30-17:18 talousjohtaja Naumanen Veli-Pekka 16:00-16:31 asumispalvelupäällikkö Toivonen Timo 17:20-17:25 hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Jussi Viljanen Puheenjohtaja Helena Lappi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä torstaina klo Jussi Järvinen Jussi Ketola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginhallitus 279 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallitus 280 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Hannu Nevala ja Jussi Ketola. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Järvinen ja Jussi Ketola

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kaupunginhallitus 281 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat lautakuntien ja muiden toi mi elin ten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Sote-jaosto: - pöytäkirja Tekninen lautakunta: - pöytäkirja Ympäristölautakunta: - pöytäkirja Rantayleiskaavatoimikunta: - pöytäkirja Lasten ja nuorten lautakunta: - pöytäkirja Elämänlaatulautakunta: - pöytäkirja Maankäyttöteknikko: - päätöspöytäkirja 3/ Talousjohtaja: - päätöspöytäkirja, henkilöstöpäätös 1/2013 ja yleinen päätös 10/2013 (kokouksessa tehty lisäys). 9. Maankäyttöinsööri: - päätöspöytäkirja 24/2013. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä kun ta lain 51 :n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mai nituis sa pöytäkirjoissa ja päätöspöytäkirjoissa päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE ALKAEN Kaupunginhallitus Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa on ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön määräämät tehtävät on keskitettävä samalle toimielimelle. Oriveden ympäristöterveydenhuolto, jonka keskeiset tehtävalueet ovat eläinlääkintahuolto ja terveystarkastus, on ollut järjestettynä vuoden 2011 alusta lähtien osana Kangasala - Orivesi - Pälkäne - Juupajoki - yhteistoiminta-aluetta, jossa Kangasala on isäntäkunta. Orivesi irtisanoi omalta osaltaan yhteistoiminta-alueen sopimuksen syksyllä 2011 kun valtuusto oli tehnyt päätöksen, että Oriveden sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirtyy Tampere - Orivesi -yhteistoiminta-alueelle. Irtisaoutuesssaan Kangasalan yhteistoiminta-alueesta, Oriveden kaupunki ilmoitti, että on kiinnostunut neuvottelemaan ympäristöterveydenhuollon osalta yhteistyön jatkamista Kangasalan kanssa.ympäristöterveydenhuolto ei sisälly Tampere - Orivesi -yhteistoiminta-alueen tehtäviin, koska kyseessä ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukainen tehtävä. Kangasala on irtisanonut yhteistoiminta-alueen sopimuksen päättymään ja tästä alkaen myös ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta on järjestettävä uudelleen. Kangasalan yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon uutta organisointia on valmisteltu kuluvan vuoden aikana. Orivesi on ollut mukana valmistelussa. Kangasalan kunnanhallitus on päättänyt seuraavaa: - merkitä tiedoksi ympäristöterveydenhuollon seutuselvityksen, - että valmistelua jatketaan nykyisen yhteistoiminta-alueen neljän kunnan kuntakokoonpanon pohjalta, - että yhteistyötä Valkeakosken ympäristöterveydenhuollon alueen kanssa jatketaan, - että Kangasala toimii tulevalla ympäristöterveydenhuollon alueella vastuukuntana, - että ympäristöterveydenhuolto sijoitetaan hallinnollisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen ja että sopimusvalmistelua ja kustannusten jaon periaatteiden tarkempaa laadintaa jatketaan selvityksen liitteen mukaisin periaattein Pälkäneen, Juupajoen ja Oriveden kanssa. Valmisteluvaiheessa olevan uuden Kangasalan ympäristöterveydenhuollon sopimusluonnoksen mukaan Oriveden kustannukset nousisivat huomattavasti. Tämän lisäksi huomioon ottaen se, että Oriveden kaupungin kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jär jes te tään alkaen

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tampereen yhteistoiminta-alueella, on tehty alustavaa selvitystä siitä, onko Oriveden ja Tampereen kesken mahdollista järjestää yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon järjestämistä varten. Asian selvittäminen on vasta alkuvaiheessa ja on tarkoitus, että elokuussa 2013 asiaan palataan ja selvitetaään onko ko. yhteistyöhanke mahdollinen. Myös Kangasalan suuntaan on ilmoitettava elokuussa 2013, onko Orivesi mukana Kangasalan ym pä ris tö ter vey den huol lon yhteistoiminta-alueessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville Kangasalan kh:n päätös , ympäristönhuollon seutuselvitys ja sopimusluonnos Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, - merkitä tiedoksi edellä esitetyn tilannekatsauksen ja asian valmistelutilanteen - hyväksyy, että Oriveden kau pun ki selvittää sekä Kangasalan kunnan että Tampereen kaupungin mahdollisuudet ja sopimusehdot järjestää ym pä ris töter vey den huol lon yhteistoiminta-alueen palvelut lähtien Kaupunginhallitus 282 Edellisen kokouksen jälkeen ympäristöterveydenhuollon palvelujen vaih toeh toi sis ta järjestämistavoista on neuvoteltu sekä Kangasalan kunnan että Tam pe reen kaupungin kanssa. Kangasalan kunnan esittämä uusi sopimusluonnos, joka on liitteenä kokouk seen osallistuville, pohjautuu nykyiseen yhteistoimintasopimukseen, jon ka perusteella on laadittu esitys uudeksi sopimukseksi alkaen. So pi muk sen mukaiseksi kustannusten jaoksi Kangasalan kunta esittää liittee nä kokoukseen oleville vaihtoehdon 4 mukaista jakoa, jossa ter veys tarkas tuk ses ta aiheutuvat kustannukset jaetaan sopimuskuntien asukasluvun suh tees sa ja eläinlääkintähuollon kustannukset suoraan kunnassa toimivan hen ki lös tön työpanoksen mukaisella aiheuttamisperusteella. Uuden so pimuk sen mukaiset kustannukset nousevat Oriveden kaupungin osalta reilut euroa vuodesta 2013 ja ovat yhteensä euroa (v yhteen sä euroa). Kangasalan kunta odottaa Oriveden kaupungilta kantaa ym pä ris tö ter veyden huol lon sopimukseen men nes sä. Juupajoen kunta ratkaisee kan tan sa sen jälkeen, kun Orivesi on oman rat kai sun sa tehnyt. Pälkäneen kun ta on ilmoittanut olevansa mukana Kan gas alan yhteistoiminta-alueessa. Tampereen kaupungin kanssa on neuvoteltu nykyisen yh teis toi min ta-alueen laajentamisesta kattamaan myös ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Neu vot te luis sa on ollut mukana Oriveden ja Tampereen edustajien lisäksi myös nykyinen Orivedellä toimiva ym pä ris tö ter vey den huol lon henkilöstö, jo ka on Kangasalan kunnan palveluksessa. Neuvotteluissa tehtävien siirron on todettu olevan mahdollinen vuoden 2014 alusta lähtien niin ym pä ris töter vey den huol lon tehtävien kuin tätä tukevan tietohallinnonkin nä kö kulmas ta. Syksyn 2013 valmistelun osalta kustannuksia muodostuisi lähinnä tie to jär jes tel män laajennuksesta, palvelin- ja asennustöistä sekä tietojen kon ver toin neis ta. Valmistelusta aiheutuneiden kustannusten jakamisessa nou da tet tai siin samoja periaatteita kuin muussa Tampere-Orivesi yh teis toimin ta-alu een valmistelussa. Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustot sopivat elokuussa 2011 so si aali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vaiheittaisesta perustamisesta vuo sien 2013 ja 2014 alusta. Tuolloin sovittiin, että yhteistoiminta-alue kos kee seuraavia Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita: pe ruster vey den huol lon palvelut, psykososiaaliset palvelut, työterveyshuolto ja sosi aa li huol lon palvelut. Palvelut sovittiin järjestettävän siten, että Tampere toi mii yhteistoiminta- alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen laa jen tamis ta koskeva muutos on toteutettavissa elo kuus sa 2011 hyväksytyn yhteis toi min ta-aluet ta koskevan sopimuksen laa jen nuk sel la, erillistä so pi musta ei tältä osin tarvitsisi tehdä. Tampereen kau pun gin ym pä ris tö ter vey denhuol lon viranomaislautakuntana toimii terveyttä ja toimintakykyä edistävien pal ve lui den lautakunta. Kyseisessä lau ta kun nas sa on jo ennestään ori vesiläi nen edustus, joten tältäkään osin muutos ei ai heut tai si toimenpiteitä. Henkilöstötasolla muutos tarkoittaa kahden terveystarkastajan ja kahden prak tik ko-eläin lää kä rin siirtymistä Kangasalan kunnalta Tampereen kaupun gin palvelukseen. Nykyisen Kangasalan yhteistoiminta-aluetta koskevan so pi muk sen mukaisesti henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden työn an ta jan palvelukseen. Oriveden ympäristöterveydenhuollon pal ve lu tarve on noin 1,7 eläinlääkärin henkilötyövuotta ja noin 1,6 terveystarkastajan työ vuot ta. Loppuosa edellä mainitun ympäristöterveydenhuollon neljän viran työpanoksesta on pääosin mennyt Juupajoen palveluihin ja jonkin verran Kangasalle. Tehtävien siirtoa Tampereen vastuulle puoltaa osaltaan Val tio va rain mi niste riön esitys vuodelta Esityksen mukaan kuntien tulisi koota ym pä ristö ter vey den huol lon tehtävät ensisijaisesti Paras-puitelain mukaisiin so siaa lija terveydenhuollon yh teis toi min ta-aluei siin. Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt nykyi sen yhteistoiminta-alueen sopimuksen laajentamisen myös ym pä ris tö tervey den huol lon tehtäviin vuoden 2014 alusta, mikäli Oriveden kaupunki niin päät tää. Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen laajentamisessa ym pä ris tö ter veyden huol lon palveluihin kustannukset jaetaan voimassaolevan yh teis toi minta so pi muk sen mu kai sel la aiheuttamisperiaatteella ja maksuosuus määräytyy

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toi min ta vuo den pal ve lu so pi muk sen mukaisten palvelujen toteutuneiden kus tan nus ten pe rus teel la lisättynä tilaajalautakuntien ja tilaajaryhmän Orive den edustajien ai heut ta mien kustannusten määrällä. Kustannuksista vähen ne tään toimintaan koh dis tu vat tuotot. Tampereen edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, että Ori veden kaupungin nykyiset kustannukset eivät olennaisesti muutu, vaikka palve lun järjestäisikin Tampereen kaupunki. Palvelujen järjestämisen kannalta on neuvottelussa todettu, että on pe rus teltua hakea toiminnallisesti ja taloudellisesti mahdollisimman optimaalista rat kai sua käyttää hen ki lö re surs sia. Terveystarkastuksen osalta todettiin, että tie tyn siirtymäajan, esim. yk si vuosi, Orivedellä olisi kiinteä työpiste, josta vä hi tel len siirryttäisiin asiak kaiden tarvelähtöiseen toimintamalliin / ajan varaus käy tän töön, mikä tarkoittaisi, että Oriveden kaupunki järjestäisi ter veystar kas tuk sel le toimipisteen, joka on terveystarkastajien käytettävissä sen mu kaan kun se tehtävien hoidon kannata on tarkoituksenmukaista. Me net telyl lä pystytään turvaamaan koko yhteistoiminta-alueelle ta sa puo li set ja laaduk kaat palvelut sekä työntekijöiden osaamisen kehittäminen sekä tii mityön edut. Hyvin tärkeänä asiana Oriveden kaupungin kannalta on neu vot teluis sa tuo tu esille sujuvan yhteistyön jatkuminen Oriveden kaupungin muiden vi ran omais ten (kuten esim. rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) kans sa. Tä män on todettu olevan molempien osapuolten etu. Eläin lää kin tähuol lon osal ta Oriveden toimipiste jatkuisi ennallaan. Mikäli palvelut siirretään Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueelle muu tokses ta aiheutuu tietohallinnon järjestämisestä alkuvaiheen kus tan nuk sia. Suu rim mat muutokset ovat terveystarkastajien tie to jär jes tel mäs sä ja alus tavan kustannusarvion mukaan ne olisivat noin euroa. Arvioitaessa kumpi yhteistoiminta-alue, Kangasala vai Tampere, olisi tarkoi tuk sen mu kai sin Oriveden kannalta on otettava huomioon seuraavia asioi ta: Kangasalan yt-alueen etuja: - tunnetaan toimintatavat ja henkilöt, toiminta on käynnissä ja palvelut toimii, - yhteistyö Kangasalan kanssa on ollut sujuvaa, - suhteellisen tasaveroisia kumppaneita, vaikutusmahdollisuudet toi mintaan. Kangasalan yt-alueen haittapuolia: - Oriveden yhteistoiminnan selkeä pääsuunta Tampereelle erityisesti vuo den 2014 alusta kun koko so-te siirtyy Tampere-Orivesi yt-alueelle, - resurssit suhteellisen pienet, - yhteistoiminnan hajautuminen eri suuntiin. Tampereen yt-alueen etuja: - Tampere on Oriveden pääasiallinen yhteistoiminta suunta kun koko so-te

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tam pe re-ori ve si yt-alueelle 2014, - palvelujen kokoaminen yhden toimija alaisuuteen sekä luontainen suunta, - resurssit laajat, - pitkän aikavälin ratkaisu, - valtion linjausten suuntainen. Tampereen yt-alueen haittapuolia: - ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle uusi muutos, - riski palvelujen keskittämisestä, - ison organisaation jäykkyydet, - Oriveden vaikutusmahdollisuudet isossa organisaatiossa vähäisemmät. Kus tan nukset eivät merkittävästi muutu, hankitaan palvelut kumman ta hansa yh teis toi min ta-alu een kautta. Edellä esitettyyn perustuva kokonaisarvio Oriveden sosiaali- ja ter vey denhuol lon yhteistoiminnan suunnasta on se, että Oriveden on perustelua siirtää myös ympäristöterveydenhuolto Tampereen kaupungin yh teis toi min ta-alueel le. Keskeiset tätä puoltavat tekijät ja vahvuudet ovat seuraavat: Tam pe re on Oriveden pääasiallinen yhteistoiminta suunta kun koko so-te Tam pere-ori ve si yt-alueelle Palvelujen kokoaminen yhden toimija alai suuteen on järkevää. Tampere on luontainen suunta Oriveden kannalta. Yt-alueen mittakaava suuri ja sitä kautta mm. kehittämisresurssit vahvat. Val tioval lan linjausten mukainen suunta sekä pitkän aikavälin ratkaisu. Muu tokses sa on tärkeää kuulla henkilöstöä ja tulee erityisesti panostaa henkilöstön siir ty mi sen sujuvuuteen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tolle, että se hyväksyy Tampereen ja Oriveden kaupunkien vuonna 2011 hyväk sy män sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan sopimuksen laa jen ta mi sen koskemaan myös ympäristöterveydenhuollon palveluja al kaen. Pöytäkirjan liitteenä on terveystarkastaja Satu Touronen-Paimensalon ja ym pä ris tö in si nöö ri Tarja Vitelin jättämät kannanotot ym pä ris tö tervey den huol lon palvelujen järjestämisestä. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja Tampereen kau pun gin eläinlää kä ri Merja Bojang olivat asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VESIVAHINGON VASTUUNJAKO JA KIINTEISTÖN HALLINTAMUODON MUUTTAMINEN / ASUNTO OY ERÄJÄRVEN MÄKIKAUPIN KIINTEISTÖN EROTTAMINEN Kaupunginhallitus Oriveden kaupunki omistaa Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupista ter veys aseman ja palokunnan autotallin hallintaan oikeuttavat osakkeet (179 m², osaketta, 40,7 % koko osakekannasta). Samassa yhtiössä on lisäksi nel jä asuntoa, jotka ovat yksityisomistuksessa. Tammikuussa 2013 tapahtui vesijohdon jäätymisestä johtunut vesivahinko. Va hin ko on sittemmin korjattu ja vakuutusyhtiöltä on saatu osa kor vauk sista. Vahinkojen lopullisesta määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta summa jäänee alle euron. Vakuutusyhtiön osuus kuluista on noin 53 %. Nor maa lin asunto-osakeyhtiölain mukaisen vastuunjaon mukaan laskettuna kau pun gin osuus vesivahingon kuluista laskettaisiin osakkeiden lu ku määrien suhteessa, jolloin kaupunki maksaisi n euron vahingosta vakuu tus kor vauk sen jälkeen n euroa ja kukin asukas maksaisi n eu roa. Vesivahingon korjauskustannukset kuuluvat taloyhtiölle sillä pe rusteel la, että koko vesijohto- ja viemärijärjestelmä kuuluu lain mukaan ta loyh tiön vastuulle. Tämä tarkoittaa järjestelmän rakentamista, ylläpitoa, korjaa mis ta tai uusimista ja luonnollisesti vahinkotilanteita. Taloyhtiön hallitus on sitä mieltä, että kaupungin tulisi maksaa kor jaus ku lujen omavastuuosuus kokonaan (= euroa), koska heidän mukaansa talo yh tiös sä on noudatettu vakiintunutta käytäntöä, jossa kaupunki vastaa koko nai suu des saan erillisessä rakennuksessa sijaitsevan terveystalon ja au total lin, sekä niiden piha-alueiden huolto- ja korjaustoimenpiteistä. Kun terveys ta lo aloitti toimintansa, se oli kuntayhtymän hoidossa ja heillä oli oma ta lon mies-sii voo ja. Myöhemmin omistus on siirtynyt kaupungille kun ta yhty män purkautumisen myötä. Taloyhtiön esittämä vastuunjako ei vastaa asun to-osa ke yh tiö lain ja oikeuskäytännön mukaista vastuunjakoa asunto-osa ke yh tiös sä, joten asiasta pyydettiin taloyhtiöltä lisäselvityksiä, jotka on kommentoitu jäljempänä. Lisäksi taloyhtiö vaatii kaupunkia maksamaan takautuvasti osuutensa ai emmis ta korjaushankkeista (ikkunoiden uusiminen ja jätekatoksen ra ken ta minen), joissa asukkaat maksoivat kustannukset ilman kaupunkia, jos läh tökoh dak si otetaan kaupungin esittämä osakeluvun mukainen vastuunjako. Vastuunjako asunto-osakeyhtiöiden osalta on varsin tarkasti määritelty lainsää dän nös sä. Laissa ja oikeuskäytännössä määritellystä vastuunjaosta poikkea mi ses ta voi sopia ainoastaan yhtiökokouksen päätöksellä ja poikkeama täy tyy merkitä vielä yhtiöjärjestykseen, jos halutaan, että vastuupoikkeama kos kee myös myöhemmin yhtiöön tulevia osakkaita. On tavallista, että yhtiö ko kouk ses sa hyväksytään kiinteistöliiton laatima vastuunjakotaulukko,

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mut ta silloin kysymys on itse asiassa täysin lain ja oikeuskäytännön mu kaisten periaatteiden hieman yksityiskohtaisemmasta kirjaamisesta ja tie dot tami ses ta osakkaille, eikä varsinaisista poikkeavista muutoksista vas tuun jakoon, ellei taulukkoa muuteta joltakin osalta. Jos vastuunjakoa muutetaan joltakin osin tavanomaisesta poikkeavaksi, ei muu tos saa olla osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, eli päätök sel lä ei saa kohdella eri osakkaita eri tavalla. Tämän vuoksi taloyhtiön esit tä mä malli, jossa kunta vastaisi kaikista kuluista ja jopa kiinteistön huollos ta yhden rakennuksen osalta edellyttäisi samanlaista ratkaisua myös muiden asuntojen osalta. Jos siis putki jäätyisi jossakin asunnossa, asukkaan täy tyi si maksaa kulut itse ja vielä vakuuttaa vesivahinkoriskit erikseen. Yhtiö jär jes tyk seen olisi tällä ajatustavalla kirjattava, että kaikki osakkaat vastaa vat itse kunnossapidosta ja huollosta samalla tavalla kuin kaupunki, joka tar koit tai si siis laajasti kiinteistön perusjärjestelmiä ja muita yhtiön vas tuulle määriteltyjä asioita (runkorakenteet, vesikatto, piha-alueet, LVIS-jär jestel mät jne.). Tällainen vastuunjako olisi paitsi erittäin poikkeuksellinen myös käytännössä mahdoton toteuttaa. Osakas vastaa lain mukaan ai noastaan hallitsemansa huoneiston sisäpuolisista osista ja silloinkin vain tarkasti ra ja tuis sa asioissa. Osakas voi tehdä rakenteellisia muutoksia vain ta lo yhtiön suostumuksella ja valvonnassa ja taloyhtiön on pidettävä muutoksista muu tos työ re kis te riä. Lisäselvityksenä saaduista asiakirjoista ei löytynyt mitään sellaista, johon voi si juridisesti pätevästi vedota. Tehdyt aikaisemmat päätökset on kirjattu hy vin puutteellisesti, ne ovat pääosin asunto-osakeyhtiölain vastaisia, ei vätkä ne ole muuttaneet vastuunjakoa pysyvästi asunto-osakeyhtiölain edel lyttä mäl lä tavalla. Hieman epäselväksi jäi, onko väitettyä vastuunjakoa käytän nös sä kään toteutettu, sillä kiinteistöpäällikön mukaan käytännön tasolla ole toteutettu mitään poikkeavaa vastuuta tai kiinteistönhoitoa, eivätkä kaupun gin kiinteistöhoitajat ole huoltaneet rakennusta taloyhtiön vastuulla normaa lis ti olevissa asioissa. Tämä oli muistinvarainen tieto. Taloyhtiön mukaan taas kaupunki on hoitanut kaikki korjaukset, huollot, auraukset ja yl läpi dot itse. Talousjohtajan mukaan muissa kaupungin omistamissa osa kehuo neis tois sa toteutetuissa korjaushankkeissa on hänen tietojensa mukaan ai na lähdetty normaalista asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta. Lyhyesti sanottuna tilanne lienee muodostunut niin, että rakennusten valmis tut tua on saatettu suullisesti sopia jotain, mutta siitä ei ole tehty asianmu kai sia päätöksiä tai kirjallisia sopimuksia. Tilanne voitaisiin korjata ainakin seuraavalla neljällä eri tavalla: 1. Yhtiö jatkaa asunto-osakeyhtiön lain mukaiselle vastuunjaolle (mikä ku vat tu tiivistetysti edellä valmistelutekstissä). 2. Tehdään seuraavassa yhtiökokouksessa asianmukaiset päätökset vas-

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tuun jaos ta, joka vastaa suullisesti sovittua, taloyhtiön esittämää käy täntöä. 3. Päätetään jakaa asunnot ja kaupungin tilat eri yhtiöiksi. 4. Kaupunki ostaa kaupungin tilat ja sen alla olevan maa-alan kiinteistönä suo raan omistukseensa. Ensimmäinen vaihtoehto olisi yksinkertaisin menettelytapa ja tasapuolinen osakkeenomistajien kesken. Toiminnan selkiyttämiseksi seuraavassa yh tiöko kouk ses sa tulisi hyväksyä kiinteistöliiton vastuunjakotaulukko. Toinen vaihtoehto tuntuu aluksi yksinkertaiselta, mutta kun otetaan huo mioon osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate, olisi päätöksiä vaikea muo toilla laillisella tavalla. Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikilla osakkailla pitää olla sama vastuunjako, eikä niin, että yhdellä osak kaal la on yhdenlainen ja toisella toisenlainen vastuu. Myös aiemmat pää tök set jätekatoksen ja ikkunaremontin kustannusjaosta olivat yh den vertai suus pe ri aat teen vuoksi laittomia. Olisi erittäin hankala järjestellä va kuutuk set ja tulevat korjaukset, jos vastuu perusjärjestelmistä ja rakenteista olisi osittain asukkailla tai vastuujaot olisivat muutoin merkittävästi ta val li sesta poikkeavat. Normaaliin lain mukaiseen vastuunjakoon on paljon hyviä ja käy tän nöl li siä syitä ja niihin on linkitetty paljon erilaisia va kuu tus eh to käytän tö jä, lainsäädäntöä ja sopimuskäytäntöjä. Näin pienessä yhtiössä ei ole voi ma va ro ja lähteä kulkemaan kohti erilaisten poikkeusten mukanaan tuomaan paperisotaviidakkoa. Yhtiö on tulossa pian perusparannusikään, joten näi hin kysymyksiin törmätään varmasti pian. Kolmatta vaihtoehtoa eli erillisten yhtiöiden muodostamista harkittiin jo noin 10 vuotta sitten, mutta sitä ei jostain syystä toteutettu. Hallinnollisesti yksinkertaisin vaihtoehto on neljäntenä. Jos kaupungin omis ta mas ta osakeosuudesta tehdään kauppa ja kaupunki ostaa suoraan omis tuk seen kiinteistöt ja rakennuksen alla oleva maa-alue erotetaan omaksi tilaksi, ei tarvita erillistä yhtiötä ja sen hallinnoinnin tuomia kus tan nuksia. (kaupunki on maksanut ko. rakennukset ostaessaan osakkeet, joten kaup pa hin taa ei lähtökohtaisesti tulisi maksettavaksi ja kyseessä olisi lä hinnä hallinnollinen muutos). Teknisesti erillisessä rakennuksessa olevien kau pun gin tilojen erottaminen ei pitäisi olla kovin monimutkaista, sillä raken nuk ses sa on sähkölämmitys erillisine lämminvesivaraajineen, eikä yhteis tä lämpökeskusta. Oma sähkö- ja vesiliittymä on tietysti hankittava. Vesivahinkoasiassa ei pätevien päätösten puuttuessa ole muuta vaihtoehtoa kuin asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjako, jossa osakkaat vastaavat ku luis ta osakkeiden lukumäärien suhteessa. Käytännössä taloyhtiö hankkii ku luil le tarvittavan lainan tai muun rahoituksen, jonka osakkaat maksavat jo ko kerralla tai vähitellen pääomavastikkeena pois. Lisäksi osakkaiden vaa ti mus kaupungin osallistumisesta aiempiin korjaushankkeisiin osak keiden lukumäärien suhteessa lienee oikeudenmukaista, vaikka juridista vel-

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus voi tet ta siihen ei ole. Sinänsä virheelliset päätökset vastuunjaosta ovat aikoi naan tulleet lainvoimaiseksi, kun niistä ei ole määräajassa nostettu moite kan net ta. Tämä tosin riippuu virheen kokoluokasta. Taloyhtiöllä on yhtiökokous , jossa on mahdollisuus keskustella ja tehdä päätöksiä edellä kuvatuista asioista. Yhtiökokoukseen on syytä nime tä kaupungin edustaja ja antaa tarvittava ohjeistus yh tiö ko kous edus ta jalle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: - merkitä tiedoksi edellä esitetyn ja kokouksessa annettavan lisäselvityksen - nimeää yhtiökokousedustajaksi Veli-Pekka Naumasen Antaa yhtiökokousehdustajalle toimiohjeeksi seuraavaa: - Vesivahinkoasiassa tulee noudattaa asunto-osakeyhtiölain mukaista vastuun ja koa, jossa osakkaat vastaavat kuluista osakkeiden lukumäärien suhtees sa, koska pätevien päätösten puuttuessa ei ole muuta vaihtoehtoa. - ohjeistusta täydennetään kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella. Kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan neuvottelemaan edellä mai nit tu jen 4 vaihtoehdon pohjalta siitä, miten jatkossa toimitaan (esittelijän ko kouk ses sa tekemä lisäys). Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen ja ta lous johta ja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginhallitus Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupin pidetyn yhtiökokouksen yh teydes sä neuvoteltiin kaupungin hallinnassa olevan Terveystalon ja pa lo kunnan autotallin vesivahingon korvaamisesta sekä yleisestä kunnossapidon ja huol lon vastuunjaosta. Asumispalvelupäällikkö kävi myös tutustumassa pai kan päällä tilanteeseen.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asukasosakkaat olivat vahvasti sitä mieltä, että Terveystalo ja asunnot täytyy eriyttää joko eri yhtiöksi tai siirtää Terveystalo kaupungin suoraan omistuk seen, jos se vain suinkin on juridisesti mahdollista. Asun to-osa ke yh tiölain mukaista vastuunjakoa ja yhteiseloa kaupungin kanssa he eivät ha lunneet jatkaa, koska he pitivät kohtuuttomana asukkaiden osallistumista kaupun gin kiinteistön ylläpito- ja korjauskuluihin ja epäilivät, ettei se voisi olla ta sa puo lis ta kun tilat ovat niin erilaiset. Kokouksessa jaettiin tietoa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta ja kuultiin taloyhtiön edustajilta aikaisempien vuosien kustannus- ja vastuun jaos ta sekä yhtiön perustamisvaiheen taustoista. On sinänsä kiistatonta, et tä kaupunki on hoitanut ja maksanut Terveystalon ylläpidon ja korjaukset ja asukkaat ovat maksaneet omat kulunsa, mutta se ei ole ollut asun to-osake yh tiö lain mukainen järjestely, koska kaikkia osakkaita on lain mukaan koh del ta va samalla tavalla ja vastuu perusjärjestelmistä ja rakenteista kunnos sa pi to-, uusimis- ja ylläpitovastuu on selkeästi asunto-osakeyhtiöllä. Asukkaat olivat sitä mieltä, että kaupungin on kuulunut hoitaa kaikki korjaus- ja huoltotoimenpiteet Terveystalon osalta kun näin on aikoinaan so vittu, vaikka sopimus onkin ollut suullinen. Putki jäätyi, koska sen kanssa samas sa tilassa ollutta kompressoria ei ole käytetty säännöllisesti lää kä ri toimin nan supistumisen vuoksi, jolloin sen tuottama lämpö ei ole pitänyt tilaa läm pi mä nä niin kuin suunnittelija on tarkoittanut. Tilaan ei oltu kuulemma lai tet tu patteria ylikuumentumisvaaran vuoksi. Lisäksi tuulikaapissa oleva säh kö pat te ri on ollut rikki ja ulko-ovi vuotaa. Kaupunki ei ole myöskään ilmoit ta nut toiminnan supistumisesta ja tyhjillään olosta, eikä ole kertonut, et tä taloyhtiön tulisi jotain korjauksia tehdä tai että siellä olisi jotain on gelmia, joihin pitäisi puuttua. Todetaan, että kiinteistössä palvelua tuottava hen ki lös tö on pääosin Kangasalan kunnan palveluksessa. Asumispalvelupäällikön näkemyksen mukaan kyse on rakennusaikaisesta suun nit te lu vir hees tä (putkea ei ole lämpöeristetty, eikä ole asennettu pakkas vah tia) ja toki laiminlyönneistä kaupungin todistettavasti hoitamassa huol los sa (patterin korjaus ja ulko-oven tiivistys). Taloyhtiö ei ole ollut tietoi nen teknisistä ongelmista, eikä heillä ole ollut edes avainta, jolla olisi pääs syt kaupungin tiloihin. Taloyhtiön edustajat ovat varmasti olleet hy vässä uskossa vastuunjaon oikeellisuudesta, vaikka se todellisuudessa onkin ollut lainvastainen ja pätemätön. Kaupungin täytyy lähtökohtaisesti noudattaa toiminnassaan lakia ja voi massa olevia säädöksiä. Lain mukaan kaupunki ei voi olla vesivahingosta vastuul li nen taloyhtiön esittämän vastuunjaon perusteella, vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että se on laiminlyönyt velvollisuutensa tai tuot ta muk sel lises ti aiheuttanut vahingon. Sovintoratkaisun aikaansaamiseksi tuottamusta voi tai siin tulkita olevan sen perusteella, että kaupunki on käytännössä huoleh ti nut Terveystalon kunnossapidosta, eikä ole ilmoittanut viallisesta säh-

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kö pat te ris ta, vuotavasta ulko-ovesta, eikä riittävän jäätymissuojauksen puut tu mi ses ta tai korjannut puutteita omatoimisesti oletetun vastuunjaon mu kai ses ti. Taloyhtiö on akuuteissa maksuvaikeuksissa vesivahingon aiheuttamien korjaus kus tan nus ten vuoksi ja asian ratkaiseminen kiireellisesti on tämän vuok si tärkeää. Taloyhtiö on maksanut korjauskustannuksia ,30 euroa ja saanut vakuutuskorvausta 8.766,02 euroa. Taloyhtiölle kaupungin tuli si siis korvata 7.848,28 euroa. Tämä lisäksi kaupunki on maksanut joitakin al ku vai heen kuluja itse. Työt on periaatteessa tehty valmiiksi, mutta ne täytyy vielä tarkastaa ja varmistaa onko korjaukset tehty niin, ettei vastaavia jää ty mis va hin ko ja enää voi syntyä (eristys ja pakkasvahti, patterin toiminta jne). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi saadut lisätiedot. 2. todeta, että edellisen kokouksen jälkeen saadun ja edellä esitetyn li sä selvi tyk sen perusteella kaupunki on vastuussa putken jäätymisestä ja näin ollen maksaa taloyhtiölle vesivahingosta aiheutuneet kustannukset. 3. että Oriveden kaupunki selvittää miten Terveystalon ja palokunnan au total lin kä sit tä vä rakennus voitaisiin siirtää kaupungin suoraan omistukseen. 4. että Oriveden kaupunki edellyttää Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupilta asun to-osa ke yh tiö lain mukaista menettelyä vastuunjaosta sopimisessa ja sovel ta mi ses sa. 5. että Oriveden kaupunki ja taloyhtiö tarkastavat yhdessä tehdyt korjaukset ja var mis ta vat tarvittaessa lisäkorjauksin, että putket on riittävästi suojattu tu le vil ta jäätymisvahingoilta. 6. nimetä vastuunjakoa ja hallinnan uudelleen järjestämistä koskeviin tu leviin neuvotteluihin ja kokouksiin edustajakseen asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumasen. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-6 hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä kokouksesta kello Kaupunginhallitus

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koska edellisessä kokouksessa oli pöytäkirjan tarkastajana esteellisenä päätök sen teos ta poistunut henkilö, eikä pykälää tarkastettu kokouksessa, tulee asia käsitellä uudelleen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi saadut lisätiedot. 2. todeta, että edellisen kokouksen jälkeen saadun ja edellä esitetyn li sä selvi tyk sen perusteella kaupunki on vastuussa putken jäätymisestä ja näin ollen maksaa taloyhtiölle vesivahingosta aiheutuneet kustannukset. 3. että Oriveden kaupunki selvittää miten Terveystalon ja palokunnan au total lin käsittävä rakennus voitaisiin siirtää kaupungin suoraan omistukseen. 4. että Oriveden kaupunki edellyttää Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupilta asun to-osa ke yh tiö lain mukaista menettelyä vastuunjaosta sopimisessa ja sovel ta mi ses sa. 5. että Oriveden kaupunki ja taloyhtiö tarkastavat yhdessä tehdyt korjaukset ja varmistavat tarvittaessa lisäkorjauksin, että putket on riittävästi suojattu tu le vil ta jäätymisvahingoilta. 6. nimetä vastuunjakoa ja hallinnan uudelleen järjestämistä koskeviin tu leviin neuvotteluihin ja kokouksiin edustajakseen asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumasen. 7. tarkastaa pykälän tämän asian osalta kokouksessa. 8. että pykälä voidaan laittaa täytäntöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana Kaupunginhallitus 283 Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupin esityksestä on selvitetty mah dol li suut ta eriyt tää asunnot ja kaupungin palvelutuotannon käytössä olevan ter veys aseman ja palokunnan autotallin tilat hallinnollisesti, jot ta fyysisesti täysin eril-

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lis ten kiinteistöjen ylläpitokustannusten jako olisi oi keu den mu kai sem pi, kuin mitä asunto-osakeyhtiölaki edellyttää. Kaupungin kannalta olisi yksinkertaisinta hallinnollisesti, jos ter veys aseman ja paloauton tallin käsittävä kiinteistö olisi kaupungin suorassa omistuk ses sa samoin kuin koulut, virastot yms. Tällöin ei tarvittaisi erilliseen yh ti öön liittyvää hal lin noin tia, kirjanpitoa yms. Jos kiinteistöt erotetaan omiksi tonteiksi, terveysasemalle jäävän tontin koko on noin m², joka on vähemmän kuin rakennusjärjestys edellyttää. Tä män vuoksi erottamiselle täytyy hakea poikkeuslupa, jonka kaupunki voi myön tää. Käytännössä voitaisiin toimia niin, että kaupungin ja taloyhtiön välillä tehdään ensin esisopimus suunnitelluista toimenpiteistä ja kiinteistökaupasta. Ta lo yh tiö hakee sen jälkeen kiinteistön omistajana poikkeuslupaa tontin erot ta mi sel le ja hakee lohkomista. Tämän jälkeen taloyhtiö myy ter veys aseman kiinteistön kaupungille. Kauppahintana olisivat kaupungin omistamat osak keet, jotka oikeuttavat kaupan kohteena olevien tilojen hallintaan. Talo yh tiö kuolettaisi kaupan jälkeen kaupungilta saamansa osakkeet ja muuttai si yhtiöjärjestyksensä uuden tilanteen mukaiseksi. Varsinaista rahaa ei kau pas sa käytettäisi, mutta kaupungille tulisi kuluina uusi vesiliittymä ja säh kö liit ty mä kuluineen. Taloyhtiö maksaisi tontin erottamiskulut ja osa kemuu tok sis ta aiheutuvat kulut. Järjestelyn jälkeen kaupungilla tai taloyhtiöllä ei olisi vaatimuksia toisiaan kohtaan. Lopullinen kauppa kiinteistöstä tehtäisiin esisopimuksen perusteella kun poik keus lu pa on saatu ja kiinteistö on saatu erotettua. Lopputuloksena olisi se, että kaupunki omistaisi suoraan terveysaseman ja paloauton tallin maapoh ji neen ja kiinteistön ylläpidosta vastaisi tilapalvelu. Taloyhtiö jatkaisi omaa elämäänsä tavallisena asunto-osakeyhtiönä ilmaan mitään kaupungin kans sa tehtäviä hoitosopimuksia, rahansiirtoja tai vastikkeita. Sopimusten laadinnassa käytettäisiin mahdollisesti ulkopuolista asian tun tijaa. (Valmistelu: asumispalvelupäällikkö V-PN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. valtuuttaa asumispalvelupäällikön neuvottelemaan Asunto Oy Erä jär ven Mä ki kaupin kanssa esitetyn mukainen sopimusjärjestely ja sopimaan tarkem mis ta sopimuksellisista yksityiskohdista. 2. valtuuttaa käyttämään sopimusjärjestelyissä ulkopuolista asiantuntijaa.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mikäli Asunto Oy Eräjärven Mäkikauppi hyväksyy esitetyn järjestelyn, lo pul li set sopimustekstit esisopimuksesta ja kaupasta tuodaan erikseen kaupun gin hal li tuk sen hyväksyttäväksi. 4. neuvotteluissa Eräjärven terveysasema ja paloauton talli pyritään siir tämään kaupungin suoraan omistukseen ja tilapalvelun hallinnoitavaksi eril lise nä kiinteistönä. 5. nykyinen Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupin osakkeiden omistukseen perus tu va hallinta puretaan keskinäisellä kaupalla, joka Oriveden kaupungin osal ta maksetaan Ter veys ase man hallintaan oikeuttavilla osakkeilla ilman suo ria rahakorvauksia Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI Kaupunginhallitus 108 28.04.2014 Kaupunginvaltuusto 36 02.06.2014 Kaupunginhallitus 226 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 59 20.10.2014 KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös

Vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanhallitus 57 31.03.2015 Kunnanvaltuusto 3 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätös 20/02.02.02/2015 Khall 31.03.2015 57 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti mar jat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot