ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 282 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE ALKAEN 283 VESIVAHINGON VASTUUNJAKO JA KIINTEISTÖN HALLINTAMUODON MUUTTAMINEN / ASUNTO OY ERÄJÄRVEN MÄKIKAUPIN KIINTEISTÖN EROTTAMINEN 284 AS OY ORIVEDEN HONKATIE 3 OIKAISUVAATIMUS AVUSTUSHAKEMUKSEN HYLKÄÄMISESTÄ 285 KOTIHOIDON TOIMITILAN SUUNNITTELU ORIVESI-TALOON OSAVUOSIKATSAUS ORIVEDEN KAUPUNGIN SAATAVAT TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN LAATIMINEN ARKISTOTOIMEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT KAUPUNGIN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN HOITAJA SISÄILMATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN VANHUSPALVELUIDEN FYSIOTERAPEUTIN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA ALKAEN 293 KOTIHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA ALKAEN 294 VALTUUSTOALOITE HYVINVOINTINEUVOLATOIMINNAN KÄYNNISTÄMISESTÄ 295 ERON MYÖNTÄMINEN ANNA-MARI KUIVASELLE KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TÄYDENNYSVALINTA 296 KYSELY KUNNILLE KUNTALAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA ILMOITUSASIAT LAUSUNTO VEIKKO LAAMASEN VALITUKSEEN KOSKIEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Jussi 15:00-19:13 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Järvinen Jussi 15:00-19:13 kaupunginhallituksen varapj. Jokinen Kaarina 15:00-19:13 jäsen Kahelin Anne 15:00-19:13 jäsen Ketola Jussi 15:00-19:13 jäsen Koppanen Matti 15:00-19:13 jäsen Lahtinen Nina 15:00-19:13 jäsen Mäkinen-Aakula Marjo 15:00-19:13 jäsen Jakara Riitta 15:00-19:13 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nieminen Antti 15:00-19:13 kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Uotila Kalle 15:00-19:13 kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja POISSA Nevala Hannu jäsen MUU Kuusisto Juha 15:00-19:13 esittelijä Lappi Helena 15:00-19:13 pöytäkirjanpitäjä Bojang Merja 15:30-15:56 kaupungineläinlääkäri Tampereen kaupunki Lilja Marjatta 15:30-17:18 talousjohtaja Naumanen Veli-Pekka 16:00-16:31 asumispalvelupäällikkö Toivonen Timo 17:20-17:25 hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Jussi Viljanen Puheenjohtaja Helena Lappi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä torstaina klo Jussi Järvinen Jussi Ketola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginhallitus 279 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallitus 280 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Hannu Nevala ja Jussi Ketola. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Järvinen ja Jussi Ketola

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kaupunginhallitus 281 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat lautakuntien ja muiden toi mi elin ten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Sote-jaosto: - pöytäkirja Tekninen lautakunta: - pöytäkirja Ympäristölautakunta: - pöytäkirja Rantayleiskaavatoimikunta: - pöytäkirja Lasten ja nuorten lautakunta: - pöytäkirja Elämänlaatulautakunta: - pöytäkirja Maankäyttöteknikko: - päätöspöytäkirja 3/ Talousjohtaja: - päätöspöytäkirja, henkilöstöpäätös 1/2013 ja yleinen päätös 10/2013 (kokouksessa tehty lisäys). 9. Maankäyttöinsööri: - päätöspöytäkirja 24/2013. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä kun ta lain 51 :n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mai nituis sa pöytäkirjoissa ja päätöspöytäkirjoissa päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE ALKAEN Kaupunginhallitus Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa on ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön määräämät tehtävät on keskitettävä samalle toimielimelle. Oriveden ympäristöterveydenhuolto, jonka keskeiset tehtävalueet ovat eläinlääkintahuolto ja terveystarkastus, on ollut järjestettynä vuoden 2011 alusta lähtien osana Kangasala - Orivesi - Pälkäne - Juupajoki - yhteistoiminta-aluetta, jossa Kangasala on isäntäkunta. Orivesi irtisanoi omalta osaltaan yhteistoiminta-alueen sopimuksen syksyllä 2011 kun valtuusto oli tehnyt päätöksen, että Oriveden sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirtyy Tampere - Orivesi -yhteistoiminta-alueelle. Irtisaoutuesssaan Kangasalan yhteistoiminta-alueesta, Oriveden kaupunki ilmoitti, että on kiinnostunut neuvottelemaan ympäristöterveydenhuollon osalta yhteistyön jatkamista Kangasalan kanssa.ympäristöterveydenhuolto ei sisälly Tampere - Orivesi -yhteistoiminta-alueen tehtäviin, koska kyseessä ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukainen tehtävä. Kangasala on irtisanonut yhteistoiminta-alueen sopimuksen päättymään ja tästä alkaen myös ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta on järjestettävä uudelleen. Kangasalan yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon uutta organisointia on valmisteltu kuluvan vuoden aikana. Orivesi on ollut mukana valmistelussa. Kangasalan kunnanhallitus on päättänyt seuraavaa: - merkitä tiedoksi ympäristöterveydenhuollon seutuselvityksen, - että valmistelua jatketaan nykyisen yhteistoiminta-alueen neljän kunnan kuntakokoonpanon pohjalta, - että yhteistyötä Valkeakosken ympäristöterveydenhuollon alueen kanssa jatketaan, - että Kangasala toimii tulevalla ympäristöterveydenhuollon alueella vastuukuntana, - että ympäristöterveydenhuolto sijoitetaan hallinnollisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen ja että sopimusvalmistelua ja kustannusten jaon periaatteiden tarkempaa laadintaa jatketaan selvityksen liitteen mukaisin periaattein Pälkäneen, Juupajoen ja Oriveden kanssa. Valmisteluvaiheessa olevan uuden Kangasalan ympäristöterveydenhuollon sopimusluonnoksen mukaan Oriveden kustannukset nousisivat huomattavasti. Tämän lisäksi huomioon ottaen se, että Oriveden kaupungin kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jär jes te tään alkaen

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tampereen yhteistoiminta-alueella, on tehty alustavaa selvitystä siitä, onko Oriveden ja Tampereen kesken mahdollista järjestää yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon järjestämistä varten. Asian selvittäminen on vasta alkuvaiheessa ja on tarkoitus, että elokuussa 2013 asiaan palataan ja selvitetaään onko ko. yhteistyöhanke mahdollinen. Myös Kangasalan suuntaan on ilmoitettava elokuussa 2013, onko Orivesi mukana Kangasalan ym pä ris tö ter vey den huol lon yhteistoiminta-alueessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville Kangasalan kh:n päätös , ympäristönhuollon seutuselvitys ja sopimusluonnos Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, - merkitä tiedoksi edellä esitetyn tilannekatsauksen ja asian valmistelutilanteen - hyväksyy, että Oriveden kau pun ki selvittää sekä Kangasalan kunnan että Tampereen kaupungin mahdollisuudet ja sopimusehdot järjestää ym pä ris töter vey den huol lon yhteistoiminta-alueen palvelut lähtien Kaupunginhallitus 282 Edellisen kokouksen jälkeen ympäristöterveydenhuollon palvelujen vaih toeh toi sis ta järjestämistavoista on neuvoteltu sekä Kangasalan kunnan että Tam pe reen kaupungin kanssa. Kangasalan kunnan esittämä uusi sopimusluonnos, joka on liitteenä kokouk seen osallistuville, pohjautuu nykyiseen yhteistoimintasopimukseen, jon ka perusteella on laadittu esitys uudeksi sopimukseksi alkaen. So pi muk sen mukaiseksi kustannusten jaoksi Kangasalan kunta esittää liittee nä kokoukseen oleville vaihtoehdon 4 mukaista jakoa, jossa ter veys tarkas tuk ses ta aiheutuvat kustannukset jaetaan sopimuskuntien asukasluvun suh tees sa ja eläinlääkintähuollon kustannukset suoraan kunnassa toimivan hen ki lös tön työpanoksen mukaisella aiheuttamisperusteella. Uuden so pimuk sen mukaiset kustannukset nousevat Oriveden kaupungin osalta reilut euroa vuodesta 2013 ja ovat yhteensä euroa (v yhteen sä euroa). Kangasalan kunta odottaa Oriveden kaupungilta kantaa ym pä ris tö ter veyden huol lon sopimukseen men nes sä. Juupajoen kunta ratkaisee kan tan sa sen jälkeen, kun Orivesi on oman rat kai sun sa tehnyt. Pälkäneen kun ta on ilmoittanut olevansa mukana Kan gas alan yhteistoiminta-alueessa. Tampereen kaupungin kanssa on neuvoteltu nykyisen yh teis toi min ta-alueen laajentamisesta kattamaan myös ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Neu vot te luis sa on ollut mukana Oriveden ja Tampereen edustajien lisäksi myös nykyinen Orivedellä toimiva ym pä ris tö ter vey den huol lon henkilöstö, jo ka on Kangasalan kunnan palveluksessa. Neuvotteluissa tehtävien siirron on todettu olevan mahdollinen vuoden 2014 alusta lähtien niin ym pä ris töter vey den huol lon tehtävien kuin tätä tukevan tietohallinnonkin nä kö kulmas ta. Syksyn 2013 valmistelun osalta kustannuksia muodostuisi lähinnä tie to jär jes tel män laajennuksesta, palvelin- ja asennustöistä sekä tietojen kon ver toin neis ta. Valmistelusta aiheutuneiden kustannusten jakamisessa nou da tet tai siin samoja periaatteita kuin muussa Tampere-Orivesi yh teis toimin ta-alu een valmistelussa. Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustot sopivat elokuussa 2011 so si aali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vaiheittaisesta perustamisesta vuo sien 2013 ja 2014 alusta. Tuolloin sovittiin, että yhteistoiminta-alue kos kee seuraavia Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita: pe ruster vey den huol lon palvelut, psykososiaaliset palvelut, työterveyshuolto ja sosi aa li huol lon palvelut. Palvelut sovittiin järjestettävän siten, että Tampere toi mii yhteistoiminta- alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen laa jen tamis ta koskeva muutos on toteutettavissa elo kuus sa 2011 hyväksytyn yhteis toi min ta-aluet ta koskevan sopimuksen laa jen nuk sel la, erillistä so pi musta ei tältä osin tarvitsisi tehdä. Tampereen kau pun gin ym pä ris tö ter vey denhuol lon viranomaislautakuntana toimii terveyttä ja toimintakykyä edistävien pal ve lui den lautakunta. Kyseisessä lau ta kun nas sa on jo ennestään ori vesiläi nen edustus, joten tältäkään osin muutos ei ai heut tai si toimenpiteitä. Henkilöstötasolla muutos tarkoittaa kahden terveystarkastajan ja kahden prak tik ko-eläin lää kä rin siirtymistä Kangasalan kunnalta Tampereen kaupun gin palvelukseen. Nykyisen Kangasalan yhteistoiminta-aluetta koskevan so pi muk sen mukaisesti henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden työn an ta jan palvelukseen. Oriveden ympäristöterveydenhuollon pal ve lu tarve on noin 1,7 eläinlääkärin henkilötyövuotta ja noin 1,6 terveystarkastajan työ vuot ta. Loppuosa edellä mainitun ympäristöterveydenhuollon neljän viran työpanoksesta on pääosin mennyt Juupajoen palveluihin ja jonkin verran Kangasalle. Tehtävien siirtoa Tampereen vastuulle puoltaa osaltaan Val tio va rain mi niste riön esitys vuodelta Esityksen mukaan kuntien tulisi koota ym pä ristö ter vey den huol lon tehtävät ensisijaisesti Paras-puitelain mukaisiin so siaa lija terveydenhuollon yh teis toi min ta-aluei siin. Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt nykyi sen yhteistoiminta-alueen sopimuksen laajentamisen myös ym pä ris tö tervey den huol lon tehtäviin vuoden 2014 alusta, mikäli Oriveden kaupunki niin päät tää. Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen laajentamisessa ym pä ris tö ter veyden huol lon palveluihin kustannukset jaetaan voimassaolevan yh teis toi minta so pi muk sen mu kai sel la aiheuttamisperiaatteella ja maksuosuus määräytyy

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toi min ta vuo den pal ve lu so pi muk sen mukaisten palvelujen toteutuneiden kus tan nus ten pe rus teel la lisättynä tilaajalautakuntien ja tilaajaryhmän Orive den edustajien ai heut ta mien kustannusten määrällä. Kustannuksista vähen ne tään toimintaan koh dis tu vat tuotot. Tampereen edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, että Ori veden kaupungin nykyiset kustannukset eivät olennaisesti muutu, vaikka palve lun järjestäisikin Tampereen kaupunki. Palvelujen järjestämisen kannalta on neuvottelussa todettu, että on pe rus teltua hakea toiminnallisesti ja taloudellisesti mahdollisimman optimaalista rat kai sua käyttää hen ki lö re surs sia. Terveystarkastuksen osalta todettiin, että tie tyn siirtymäajan, esim. yk si vuosi, Orivedellä olisi kiinteä työpiste, josta vä hi tel len siirryttäisiin asiak kaiden tarvelähtöiseen toimintamalliin / ajan varaus käy tän töön, mikä tarkoittaisi, että Oriveden kaupunki järjestäisi ter veystar kas tuk sel le toimipisteen, joka on terveystarkastajien käytettävissä sen mu kaan kun se tehtävien hoidon kannata on tarkoituksenmukaista. Me net telyl lä pystytään turvaamaan koko yhteistoiminta-alueelle ta sa puo li set ja laaduk kaat palvelut sekä työntekijöiden osaamisen kehittäminen sekä tii mityön edut. Hyvin tärkeänä asiana Oriveden kaupungin kannalta on neu vot teluis sa tuo tu esille sujuvan yhteistyön jatkuminen Oriveden kaupungin muiden vi ran omais ten (kuten esim. rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) kans sa. Tä män on todettu olevan molempien osapuolten etu. Eläin lää kin tähuol lon osal ta Oriveden toimipiste jatkuisi ennallaan. Mikäli palvelut siirretään Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueelle muu tokses ta aiheutuu tietohallinnon järjestämisestä alkuvaiheen kus tan nuk sia. Suu rim mat muutokset ovat terveystarkastajien tie to jär jes tel mäs sä ja alus tavan kustannusarvion mukaan ne olisivat noin euroa. Arvioitaessa kumpi yhteistoiminta-alue, Kangasala vai Tampere, olisi tarkoi tuk sen mu kai sin Oriveden kannalta on otettava huomioon seuraavia asioi ta: Kangasalan yt-alueen etuja: - tunnetaan toimintatavat ja henkilöt, toiminta on käynnissä ja palvelut toimii, - yhteistyö Kangasalan kanssa on ollut sujuvaa, - suhteellisen tasaveroisia kumppaneita, vaikutusmahdollisuudet toi mintaan. Kangasalan yt-alueen haittapuolia: - Oriveden yhteistoiminnan selkeä pääsuunta Tampereelle erityisesti vuo den 2014 alusta kun koko so-te siirtyy Tampere-Orivesi yt-alueelle, - resurssit suhteellisen pienet, - yhteistoiminnan hajautuminen eri suuntiin. Tampereen yt-alueen etuja: - Tampere on Oriveden pääasiallinen yhteistoiminta suunta kun koko so-te

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tam pe re-ori ve si yt-alueelle 2014, - palvelujen kokoaminen yhden toimija alaisuuteen sekä luontainen suunta, - resurssit laajat, - pitkän aikavälin ratkaisu, - valtion linjausten suuntainen. Tampereen yt-alueen haittapuolia: - ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle uusi muutos, - riski palvelujen keskittämisestä, - ison organisaation jäykkyydet, - Oriveden vaikutusmahdollisuudet isossa organisaatiossa vähäisemmät. Kus tan nukset eivät merkittävästi muutu, hankitaan palvelut kumman ta hansa yh teis toi min ta-alu een kautta. Edellä esitettyyn perustuva kokonaisarvio Oriveden sosiaali- ja ter vey denhuol lon yhteistoiminnan suunnasta on se, että Oriveden on perustelua siirtää myös ympäristöterveydenhuolto Tampereen kaupungin yh teis toi min ta-alueel le. Keskeiset tätä puoltavat tekijät ja vahvuudet ovat seuraavat: Tam pe re on Oriveden pääasiallinen yhteistoiminta suunta kun koko so-te Tam pere-ori ve si yt-alueelle Palvelujen kokoaminen yhden toimija alai suuteen on järkevää. Tampere on luontainen suunta Oriveden kannalta. Yt-alueen mittakaava suuri ja sitä kautta mm. kehittämisresurssit vahvat. Val tioval lan linjausten mukainen suunta sekä pitkän aikavälin ratkaisu. Muu tokses sa on tärkeää kuulla henkilöstöä ja tulee erityisesti panostaa henkilöstön siir ty mi sen sujuvuuteen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tolle, että se hyväksyy Tampereen ja Oriveden kaupunkien vuonna 2011 hyväk sy män sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan sopimuksen laa jen ta mi sen koskemaan myös ympäristöterveydenhuollon palveluja al kaen. Pöytäkirjan liitteenä on terveystarkastaja Satu Touronen-Paimensalon ja ym pä ris tö in si nöö ri Tarja Vitelin jättämät kannanotot ym pä ris tö tervey den huol lon palvelujen järjestämisestä. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja Tampereen kau pun gin eläinlää kä ri Merja Bojang olivat asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VESIVAHINGON VASTUUNJAKO JA KIINTEISTÖN HALLINTAMUODON MUUTTAMINEN / ASUNTO OY ERÄJÄRVEN MÄKIKAUPIN KIINTEISTÖN EROTTAMINEN Kaupunginhallitus Oriveden kaupunki omistaa Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupista ter veys aseman ja palokunnan autotallin hallintaan oikeuttavat osakkeet (179 m², osaketta, 40,7 % koko osakekannasta). Samassa yhtiössä on lisäksi nel jä asuntoa, jotka ovat yksityisomistuksessa. Tammikuussa 2013 tapahtui vesijohdon jäätymisestä johtunut vesivahinko. Va hin ko on sittemmin korjattu ja vakuutusyhtiöltä on saatu osa kor vauk sista. Vahinkojen lopullisesta määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta summa jäänee alle euron. Vakuutusyhtiön osuus kuluista on noin 53 %. Nor maa lin asunto-osakeyhtiölain mukaisen vastuunjaon mukaan laskettuna kau pun gin osuus vesivahingon kuluista laskettaisiin osakkeiden lu ku määrien suhteessa, jolloin kaupunki maksaisi n euron vahingosta vakuu tus kor vauk sen jälkeen n euroa ja kukin asukas maksaisi n eu roa. Vesivahingon korjauskustannukset kuuluvat taloyhtiölle sillä pe rusteel la, että koko vesijohto- ja viemärijärjestelmä kuuluu lain mukaan ta loyh tiön vastuulle. Tämä tarkoittaa järjestelmän rakentamista, ylläpitoa, korjaa mis ta tai uusimista ja luonnollisesti vahinkotilanteita. Taloyhtiön hallitus on sitä mieltä, että kaupungin tulisi maksaa kor jaus ku lujen omavastuuosuus kokonaan (= euroa), koska heidän mukaansa talo yh tiös sä on noudatettu vakiintunutta käytäntöä, jossa kaupunki vastaa koko nai suu des saan erillisessä rakennuksessa sijaitsevan terveystalon ja au total lin, sekä niiden piha-alueiden huolto- ja korjaustoimenpiteistä. Kun terveys ta lo aloitti toimintansa, se oli kuntayhtymän hoidossa ja heillä oli oma ta lon mies-sii voo ja. Myöhemmin omistus on siirtynyt kaupungille kun ta yhty män purkautumisen myötä. Taloyhtiön esittämä vastuunjako ei vastaa asun to-osa ke yh tiö lain ja oikeuskäytännön mukaista vastuunjakoa asunto-osa ke yh tiös sä, joten asiasta pyydettiin taloyhtiöltä lisäselvityksiä, jotka on kommentoitu jäljempänä. Lisäksi taloyhtiö vaatii kaupunkia maksamaan takautuvasti osuutensa ai emmis ta korjaushankkeista (ikkunoiden uusiminen ja jätekatoksen ra ken ta minen), joissa asukkaat maksoivat kustannukset ilman kaupunkia, jos läh tökoh dak si otetaan kaupungin esittämä osakeluvun mukainen vastuunjako. Vastuunjako asunto-osakeyhtiöiden osalta on varsin tarkasti määritelty lainsää dän nös sä. Laissa ja oikeuskäytännössä määritellystä vastuunjaosta poikkea mi ses ta voi sopia ainoastaan yhtiökokouksen päätöksellä ja poikkeama täy tyy merkitä vielä yhtiöjärjestykseen, jos halutaan, että vastuupoikkeama kos kee myös myöhemmin yhtiöön tulevia osakkaita. On tavallista, että yhtiö ko kouk ses sa hyväksytään kiinteistöliiton laatima vastuunjakotaulukko,

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mut ta silloin kysymys on itse asiassa täysin lain ja oikeuskäytännön mu kaisten periaatteiden hieman yksityiskohtaisemmasta kirjaamisesta ja tie dot tami ses ta osakkaille, eikä varsinaisista poikkeavista muutoksista vas tuun jakoon, ellei taulukkoa muuteta joltakin osalta. Jos vastuunjakoa muutetaan joltakin osin tavanomaisesta poikkeavaksi, ei muu tos saa olla osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, eli päätök sel lä ei saa kohdella eri osakkaita eri tavalla. Tämän vuoksi taloyhtiön esit tä mä malli, jossa kunta vastaisi kaikista kuluista ja jopa kiinteistön huollos ta yhden rakennuksen osalta edellyttäisi samanlaista ratkaisua myös muiden asuntojen osalta. Jos siis putki jäätyisi jossakin asunnossa, asukkaan täy tyi si maksaa kulut itse ja vielä vakuuttaa vesivahinkoriskit erikseen. Yhtiö jär jes tyk seen olisi tällä ajatustavalla kirjattava, että kaikki osakkaat vastaa vat itse kunnossapidosta ja huollosta samalla tavalla kuin kaupunki, joka tar koit tai si siis laajasti kiinteistön perusjärjestelmiä ja muita yhtiön vas tuulle määriteltyjä asioita (runkorakenteet, vesikatto, piha-alueet, LVIS-jär jestel mät jne.). Tällainen vastuunjako olisi paitsi erittäin poikkeuksellinen myös käytännössä mahdoton toteuttaa. Osakas vastaa lain mukaan ai noastaan hallitsemansa huoneiston sisäpuolisista osista ja silloinkin vain tarkasti ra ja tuis sa asioissa. Osakas voi tehdä rakenteellisia muutoksia vain ta lo yhtiön suostumuksella ja valvonnassa ja taloyhtiön on pidettävä muutoksista muu tos työ re kis te riä. Lisäselvityksenä saaduista asiakirjoista ei löytynyt mitään sellaista, johon voi si juridisesti pätevästi vedota. Tehdyt aikaisemmat päätökset on kirjattu hy vin puutteellisesti, ne ovat pääosin asunto-osakeyhtiölain vastaisia, ei vätkä ne ole muuttaneet vastuunjakoa pysyvästi asunto-osakeyhtiölain edel lyttä mäl lä tavalla. Hieman epäselväksi jäi, onko väitettyä vastuunjakoa käytän nös sä kään toteutettu, sillä kiinteistöpäällikön mukaan käytännön tasolla ole toteutettu mitään poikkeavaa vastuuta tai kiinteistönhoitoa, eivätkä kaupun gin kiinteistöhoitajat ole huoltaneet rakennusta taloyhtiön vastuulla normaa lis ti olevissa asioissa. Tämä oli muistinvarainen tieto. Taloyhtiön mukaan taas kaupunki on hoitanut kaikki korjaukset, huollot, auraukset ja yl läpi dot itse. Talousjohtajan mukaan muissa kaupungin omistamissa osa kehuo neis tois sa toteutetuissa korjaushankkeissa on hänen tietojensa mukaan ai na lähdetty normaalista asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta. Lyhyesti sanottuna tilanne lienee muodostunut niin, että rakennusten valmis tut tua on saatettu suullisesti sopia jotain, mutta siitä ei ole tehty asianmu kai sia päätöksiä tai kirjallisia sopimuksia. Tilanne voitaisiin korjata ainakin seuraavalla neljällä eri tavalla: 1. Yhtiö jatkaa asunto-osakeyhtiön lain mukaiselle vastuunjaolle (mikä ku vat tu tiivistetysti edellä valmistelutekstissä). 2. Tehdään seuraavassa yhtiökokouksessa asianmukaiset päätökset vas-

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tuun jaos ta, joka vastaa suullisesti sovittua, taloyhtiön esittämää käy täntöä. 3. Päätetään jakaa asunnot ja kaupungin tilat eri yhtiöiksi. 4. Kaupunki ostaa kaupungin tilat ja sen alla olevan maa-alan kiinteistönä suo raan omistukseensa. Ensimmäinen vaihtoehto olisi yksinkertaisin menettelytapa ja tasapuolinen osakkeenomistajien kesken. Toiminnan selkiyttämiseksi seuraavassa yh tiöko kouk ses sa tulisi hyväksyä kiinteistöliiton vastuunjakotaulukko. Toinen vaihtoehto tuntuu aluksi yksinkertaiselta, mutta kun otetaan huo mioon osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate, olisi päätöksiä vaikea muo toilla laillisella tavalla. Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikilla osakkailla pitää olla sama vastuunjako, eikä niin, että yhdellä osak kaal la on yhdenlainen ja toisella toisenlainen vastuu. Myös aiemmat pää tök set jätekatoksen ja ikkunaremontin kustannusjaosta olivat yh den vertai suus pe ri aat teen vuoksi laittomia. Olisi erittäin hankala järjestellä va kuutuk set ja tulevat korjaukset, jos vastuu perusjärjestelmistä ja rakenteista olisi osittain asukkailla tai vastuujaot olisivat muutoin merkittävästi ta val li sesta poikkeavat. Normaaliin lain mukaiseen vastuunjakoon on paljon hyviä ja käy tän nöl li siä syitä ja niihin on linkitetty paljon erilaisia va kuu tus eh to käytän tö jä, lainsäädäntöä ja sopimuskäytäntöjä. Näin pienessä yhtiössä ei ole voi ma va ro ja lähteä kulkemaan kohti erilaisten poikkeusten mukanaan tuomaan paperisotaviidakkoa. Yhtiö on tulossa pian perusparannusikään, joten näi hin kysymyksiin törmätään varmasti pian. Kolmatta vaihtoehtoa eli erillisten yhtiöiden muodostamista harkittiin jo noin 10 vuotta sitten, mutta sitä ei jostain syystä toteutettu. Hallinnollisesti yksinkertaisin vaihtoehto on neljäntenä. Jos kaupungin omis ta mas ta osakeosuudesta tehdään kauppa ja kaupunki ostaa suoraan omis tuk seen kiinteistöt ja rakennuksen alla oleva maa-alue erotetaan omaksi tilaksi, ei tarvita erillistä yhtiötä ja sen hallinnoinnin tuomia kus tan nuksia. (kaupunki on maksanut ko. rakennukset ostaessaan osakkeet, joten kaup pa hin taa ei lähtökohtaisesti tulisi maksettavaksi ja kyseessä olisi lä hinnä hallinnollinen muutos). Teknisesti erillisessä rakennuksessa olevien kau pun gin tilojen erottaminen ei pitäisi olla kovin monimutkaista, sillä raken nuk ses sa on sähkölämmitys erillisine lämminvesivaraajineen, eikä yhteis tä lämpökeskusta. Oma sähkö- ja vesiliittymä on tietysti hankittava. Vesivahinkoasiassa ei pätevien päätösten puuttuessa ole muuta vaihtoehtoa kuin asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjako, jossa osakkaat vastaavat ku luis ta osakkeiden lukumäärien suhteessa. Käytännössä taloyhtiö hankkii ku luil le tarvittavan lainan tai muun rahoituksen, jonka osakkaat maksavat jo ko kerralla tai vähitellen pääomavastikkeena pois. Lisäksi osakkaiden vaa ti mus kaupungin osallistumisesta aiempiin korjaushankkeisiin osak keiden lukumäärien suhteessa lienee oikeudenmukaista, vaikka juridista vel-

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus voi tet ta siihen ei ole. Sinänsä virheelliset päätökset vastuunjaosta ovat aikoi naan tulleet lainvoimaiseksi, kun niistä ei ole määräajassa nostettu moite kan net ta. Tämä tosin riippuu virheen kokoluokasta. Taloyhtiöllä on yhtiökokous , jossa on mahdollisuus keskustella ja tehdä päätöksiä edellä kuvatuista asioista. Yhtiökokoukseen on syytä nime tä kaupungin edustaja ja antaa tarvittava ohjeistus yh tiö ko kous edus ta jalle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: - merkitä tiedoksi edellä esitetyn ja kokouksessa annettavan lisäselvityksen - nimeää yhtiökokousedustajaksi Veli-Pekka Naumasen Antaa yhtiökokousehdustajalle toimiohjeeksi seuraavaa: - Vesivahinkoasiassa tulee noudattaa asunto-osakeyhtiölain mukaista vastuun ja koa, jossa osakkaat vastaavat kuluista osakkeiden lukumäärien suhtees sa, koska pätevien päätösten puuttuessa ei ole muuta vaihtoehtoa. - ohjeistusta täydennetään kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella. Kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan neuvottelemaan edellä mai nit tu jen 4 vaihtoehdon pohjalta siitä, miten jatkossa toimitaan (esittelijän ko kouk ses sa tekemä lisäys). Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen ja ta lous johta ja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginhallitus Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupin pidetyn yhtiökokouksen yh teydes sä neuvoteltiin kaupungin hallinnassa olevan Terveystalon ja pa lo kunnan autotallin vesivahingon korvaamisesta sekä yleisestä kunnossapidon ja huol lon vastuunjaosta. Asumispalvelupäällikkö kävi myös tutustumassa pai kan päällä tilanteeseen.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asukasosakkaat olivat vahvasti sitä mieltä, että Terveystalo ja asunnot täytyy eriyttää joko eri yhtiöksi tai siirtää Terveystalo kaupungin suoraan omistuk seen, jos se vain suinkin on juridisesti mahdollista. Asun to-osa ke yh tiölain mukaista vastuunjakoa ja yhteiseloa kaupungin kanssa he eivät ha lunneet jatkaa, koska he pitivät kohtuuttomana asukkaiden osallistumista kaupun gin kiinteistön ylläpito- ja korjauskuluihin ja epäilivät, ettei se voisi olla ta sa puo lis ta kun tilat ovat niin erilaiset. Kokouksessa jaettiin tietoa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta ja kuultiin taloyhtiön edustajilta aikaisempien vuosien kustannus- ja vastuun jaos ta sekä yhtiön perustamisvaiheen taustoista. On sinänsä kiistatonta, et tä kaupunki on hoitanut ja maksanut Terveystalon ylläpidon ja korjaukset ja asukkaat ovat maksaneet omat kulunsa, mutta se ei ole ollut asun to-osake yh tiö lain mukainen järjestely, koska kaikkia osakkaita on lain mukaan koh del ta va samalla tavalla ja vastuu perusjärjestelmistä ja rakenteista kunnos sa pi to-, uusimis- ja ylläpitovastuu on selkeästi asunto-osakeyhtiöllä. Asukkaat olivat sitä mieltä, että kaupungin on kuulunut hoitaa kaikki korjaus- ja huoltotoimenpiteet Terveystalon osalta kun näin on aikoinaan so vittu, vaikka sopimus onkin ollut suullinen. Putki jäätyi, koska sen kanssa samas sa tilassa ollutta kompressoria ei ole käytetty säännöllisesti lää kä ri toimin nan supistumisen vuoksi, jolloin sen tuottama lämpö ei ole pitänyt tilaa läm pi mä nä niin kuin suunnittelija on tarkoittanut. Tilaan ei oltu kuulemma lai tet tu patteria ylikuumentumisvaaran vuoksi. Lisäksi tuulikaapissa oleva säh kö pat te ri on ollut rikki ja ulko-ovi vuotaa. Kaupunki ei ole myöskään ilmoit ta nut toiminnan supistumisesta ja tyhjillään olosta, eikä ole kertonut, et tä taloyhtiön tulisi jotain korjauksia tehdä tai että siellä olisi jotain on gelmia, joihin pitäisi puuttua. Todetaan, että kiinteistössä palvelua tuottava hen ki lös tö on pääosin Kangasalan kunnan palveluksessa. Asumispalvelupäällikön näkemyksen mukaan kyse on rakennusaikaisesta suun nit te lu vir hees tä (putkea ei ole lämpöeristetty, eikä ole asennettu pakkas vah tia) ja toki laiminlyönneistä kaupungin todistettavasti hoitamassa huol los sa (patterin korjaus ja ulko-oven tiivistys). Taloyhtiö ei ole ollut tietoi nen teknisistä ongelmista, eikä heillä ole ollut edes avainta, jolla olisi pääs syt kaupungin tiloihin. Taloyhtiön edustajat ovat varmasti olleet hy vässä uskossa vastuunjaon oikeellisuudesta, vaikka se todellisuudessa onkin ollut lainvastainen ja pätemätön. Kaupungin täytyy lähtökohtaisesti noudattaa toiminnassaan lakia ja voi massa olevia säädöksiä. Lain mukaan kaupunki ei voi olla vesivahingosta vastuul li nen taloyhtiön esittämän vastuunjaon perusteella, vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että se on laiminlyönyt velvollisuutensa tai tuot ta muk sel lises ti aiheuttanut vahingon. Sovintoratkaisun aikaansaamiseksi tuottamusta voi tai siin tulkita olevan sen perusteella, että kaupunki on käytännössä huoleh ti nut Terveystalon kunnossapidosta, eikä ole ilmoittanut viallisesta säh-

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kö pat te ris ta, vuotavasta ulko-ovesta, eikä riittävän jäätymissuojauksen puut tu mi ses ta tai korjannut puutteita omatoimisesti oletetun vastuunjaon mu kai ses ti. Taloyhtiö on akuuteissa maksuvaikeuksissa vesivahingon aiheuttamien korjaus kus tan nus ten vuoksi ja asian ratkaiseminen kiireellisesti on tämän vuok si tärkeää. Taloyhtiö on maksanut korjauskustannuksia ,30 euroa ja saanut vakuutuskorvausta 8.766,02 euroa. Taloyhtiölle kaupungin tuli si siis korvata 7.848,28 euroa. Tämä lisäksi kaupunki on maksanut joitakin al ku vai heen kuluja itse. Työt on periaatteessa tehty valmiiksi, mutta ne täytyy vielä tarkastaa ja varmistaa onko korjaukset tehty niin, ettei vastaavia jää ty mis va hin ko ja enää voi syntyä (eristys ja pakkasvahti, patterin toiminta jne). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi saadut lisätiedot. 2. todeta, että edellisen kokouksen jälkeen saadun ja edellä esitetyn li sä selvi tyk sen perusteella kaupunki on vastuussa putken jäätymisestä ja näin ollen maksaa taloyhtiölle vesivahingosta aiheutuneet kustannukset. 3. että Oriveden kaupunki selvittää miten Terveystalon ja palokunnan au total lin kä sit tä vä rakennus voitaisiin siirtää kaupungin suoraan omistukseen. 4. että Oriveden kaupunki edellyttää Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupilta asun to-osa ke yh tiö lain mukaista menettelyä vastuunjaosta sopimisessa ja sovel ta mi ses sa. 5. että Oriveden kaupunki ja taloyhtiö tarkastavat yhdessä tehdyt korjaukset ja var mis ta vat tarvittaessa lisäkorjauksin, että putket on riittävästi suojattu tu le vil ta jäätymisvahingoilta. 6. nimetä vastuunjakoa ja hallinnan uudelleen järjestämistä koskeviin tu leviin neuvotteluihin ja kokouksiin edustajakseen asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumasen. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-6 hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä kokouksesta kello Kaupunginhallitus

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koska edellisessä kokouksessa oli pöytäkirjan tarkastajana esteellisenä päätök sen teos ta poistunut henkilö, eikä pykälää tarkastettu kokouksessa, tulee asia käsitellä uudelleen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi saadut lisätiedot. 2. todeta, että edellisen kokouksen jälkeen saadun ja edellä esitetyn li sä selvi tyk sen perusteella kaupunki on vastuussa putken jäätymisestä ja näin ollen maksaa taloyhtiölle vesivahingosta aiheutuneet kustannukset. 3. että Oriveden kaupunki selvittää miten Terveystalon ja palokunnan au total lin käsittävä rakennus voitaisiin siirtää kaupungin suoraan omistukseen. 4. että Oriveden kaupunki edellyttää Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupilta asun to-osa ke yh tiö lain mukaista menettelyä vastuunjaosta sopimisessa ja sovel ta mi ses sa. 5. että Oriveden kaupunki ja taloyhtiö tarkastavat yhdessä tehdyt korjaukset ja varmistavat tarvittaessa lisäkorjauksin, että putket on riittävästi suojattu tu le vil ta jäätymisvahingoilta. 6. nimetä vastuunjakoa ja hallinnan uudelleen järjestämistä koskeviin tu leviin neuvotteluihin ja kokouksiin edustajakseen asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumasen. 7. tarkastaa pykälän tämän asian osalta kokouksessa. 8. että pykälä voidaan laittaa täytäntöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana Kaupunginhallitus 283 Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupin esityksestä on selvitetty mah dol li suut ta eriyt tää asunnot ja kaupungin palvelutuotannon käytössä olevan ter veys aseman ja palokunnan autotallin tilat hallinnollisesti, jot ta fyysisesti täysin eril-

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lis ten kiinteistöjen ylläpitokustannusten jako olisi oi keu den mu kai sem pi, kuin mitä asunto-osakeyhtiölaki edellyttää. Kaupungin kannalta olisi yksinkertaisinta hallinnollisesti, jos ter veys aseman ja paloauton tallin käsittävä kiinteistö olisi kaupungin suorassa omistuk ses sa samoin kuin koulut, virastot yms. Tällöin ei tarvittaisi erilliseen yh ti öön liittyvää hal lin noin tia, kirjanpitoa yms. Jos kiinteistöt erotetaan omiksi tonteiksi, terveysasemalle jäävän tontin koko on noin m², joka on vähemmän kuin rakennusjärjestys edellyttää. Tä män vuoksi erottamiselle täytyy hakea poikkeuslupa, jonka kaupunki voi myön tää. Käytännössä voitaisiin toimia niin, että kaupungin ja taloyhtiön välillä tehdään ensin esisopimus suunnitelluista toimenpiteistä ja kiinteistökaupasta. Ta lo yh tiö hakee sen jälkeen kiinteistön omistajana poikkeuslupaa tontin erot ta mi sel le ja hakee lohkomista. Tämän jälkeen taloyhtiö myy ter veys aseman kiinteistön kaupungille. Kauppahintana olisivat kaupungin omistamat osak keet, jotka oikeuttavat kaupan kohteena olevien tilojen hallintaan. Talo yh tiö kuolettaisi kaupan jälkeen kaupungilta saamansa osakkeet ja muuttai si yhtiöjärjestyksensä uuden tilanteen mukaiseksi. Varsinaista rahaa ei kau pas sa käytettäisi, mutta kaupungille tulisi kuluina uusi vesiliittymä ja säh kö liit ty mä kuluineen. Taloyhtiö maksaisi tontin erottamiskulut ja osa kemuu tok sis ta aiheutuvat kulut. Järjestelyn jälkeen kaupungilla tai taloyhtiöllä ei olisi vaatimuksia toisiaan kohtaan. Lopullinen kauppa kiinteistöstä tehtäisiin esisopimuksen perusteella kun poik keus lu pa on saatu ja kiinteistö on saatu erotettua. Lopputuloksena olisi se, että kaupunki omistaisi suoraan terveysaseman ja paloauton tallin maapoh ji neen ja kiinteistön ylläpidosta vastaisi tilapalvelu. Taloyhtiö jatkaisi omaa elämäänsä tavallisena asunto-osakeyhtiönä ilmaan mitään kaupungin kans sa tehtäviä hoitosopimuksia, rahansiirtoja tai vastikkeita. Sopimusten laadinnassa käytettäisiin mahdollisesti ulkopuolista asian tun tijaa. (Valmistelu: asumispalvelupäällikkö V-PN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. valtuuttaa asumispalvelupäällikön neuvottelemaan Asunto Oy Erä jär ven Mä ki kaupin kanssa esitetyn mukainen sopimusjärjestely ja sopimaan tarkem mis ta sopimuksellisista yksityiskohdista. 2. valtuuttaa käyttämään sopimusjärjestelyissä ulkopuolista asiantuntijaa.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mikäli Asunto Oy Eräjärven Mäkikauppi hyväksyy esitetyn järjestelyn, lo pul li set sopimustekstit esisopimuksesta ja kaupasta tuodaan erikseen kaupun gin hal li tuk sen hyväksyttäväksi. 4. neuvotteluissa Eräjärven terveysasema ja paloauton talli pyritään siir tämään kaupungin suoraan omistukseen ja tilapalvelun hallinnoitavaksi eril lise nä kiinteistönä. 5. nykyinen Asunto Oy Eräjärven Mäkikaupin osakkeiden omistukseen perus tu va hallinta puretaan keskinäisellä kaupalla, joka Oriveden kaupungin osal ta maksetaan Ter veys ase man hallintaan oikeuttavilla osakkeilla ilman suo ria rahakorvauksia Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/2010 1 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot