Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista"

Transkriptio

1 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden Kirjallisuustutkimus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 36/2008

2

3 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden Kirjallisuustutkimus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 36/2008 Tiehallinto Helsinki 2008

4 Kuva: Kiimasuo (Toijalan ja Urjalan välillä), Juha Vuorinen Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana: Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden, Kirjallisuustutkimus. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 36/2008, 44 s. + liitt. 2. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Rautatie, Maantie, Riskienhallinta, Turvallisuus, Infrarakentaminen Aiheluokka: 40, U 331 TIIVISTELMÄ Ratahallintokeskus ja Tiehallinto käynnistivät vuoden 2008 alusta koko infraalaa koskevan työterveys- ja työturvallisuusriskeihin liittyvän yhteishankkeen Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden, jonka päätavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä. Riskienarviointimenetelmän avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tässä tutkimuksen osavaiheessa on muodostettu käsitys maa- ja vesirakentamisalan riskienarvioinnin nykytilanteesta kirjallisuustutkimuksen kautta. Kirjallisuustutkimuksen painopisteenä oli vertailla olemassa olevia riskienarviointimenetelmiä osana rakentamisen turvallisuutta, sekä selvittää nykyiset infra-alalla käytössä olevat menetelmät riskienarvioinnin suhteen. Työn tavoitteena on kehittää infra-alalle yleinen kaikki pienet ja suuret hankkeet käsittävä riskienarviointimenetelmä osana turvallisuusriskien arviointia, jossa hyödynnetään kirjallisuustutkimuksessa saatuja tuloksia. Kirjallisuustutkimuksessa on tarkasteltu tie- ja ratarakentamista ohjaavaa eurooppalaista sekä kansallista lainsäädäntöä, keskeisiä kansallisia tutkimuksia, kansainvälisiä julkaisuja, tutkimuksia ja selvityksiä sekä eri pohjoismaissa maakohtaisesti käytössä olevia eri riskienhallintamenetelmien sovelluksia. Tähän raporttiin on nostettu keskeisinä asioina ne lainkohdat, julkaisut ja artikkelit, jotka ovat vaikuttaneet tämän hankkeen aloittamiseen sekä turvallisuusriskien arviointimenetelmien kehittämiseen. Kirjallisuustutkimus osoitti, että riskienhallintaa odotetaan toteutettavan monen lainsäädännön kautta. Turvallisuuteen liittyviä vaaroja tulee tunnistaa ja arvioida riskienarvioinnin kautta, mutta arvioinnin tasoa ja vaatimuksia ei ole selvitetty tai yleisesti määritetty. Turvallisuus kattaa lainsäädännön kautta suuren määrän ohjeita ja määräyksiä rakennustyön turvalliseen järjestämiseen, työoloihin, työntekijöiden suojaamiseen, kunnossapitoon, koneiden ja laitteiden käyttöönottoon sekä niiden tarkastuksiin, mutta ei kuitenkaan menetelmiä itse työturvallisuusriskien arviointiin. Kirjallisuustutkimuksen keskeisinä tuloksina ilmeni, ettei Suomessa ole kehitetty riskienarviointiin infra-alalle yleisiä yhteiseen käyttöön olevia työmenetelmiä tai työkaluja. Myöskään pohjoismaisista tietokantahauista ei ilmennyt suoranaisesti infra-alalle riskienhallintaan käytettäviä menetelmiä. Monet yritykset ovat laatineet omaan käyttöön riskienarviointiin käytettäviä valmiita tarkistuslistoja ja lomakkeita, mutta niitä ei ole luovutettu yleiseen käyttöön, niiden ollessa liikesalaisuuksia ja kilpailuvaltteja työn hankinnassa.

6

7 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana: Riskbedömning i byggnadsprojekt som en del av tryggandet av säkerheten, Litteraturstudie. Helsingfors Vägförvaltningen, Centralförvaltningen. Vägförvaltningens interna publikationer 36/2008, 44 s. + bilagor 2. ISSN , TIEH v. Ämnesord: Arbetarskydd, Riskhantering, Infrastruktur, Byggnadsprojekt Ämnesklass: 40, U 331 SAMMANFATTNING Banförvaltningscentralen och Vägförvaltningen inledde i början av 2008 samprojektet Riskbedömning i byggnadsprojekt som en del av tryggandet av säkerheten, som berör arbetshälso- och arbetarskyddsriskerna i hela infrabranschen. Projektets huvudmålsättning är att utveckla en metod för riskbedömning. Med hjälp av riskbedömningsmetoden kan man identifiera risker som hotar ett byggnadsprojekts säkerhet på ett konsekvent sätt och i ett så tidigt skede som möjligt, innan risken eventuellt blir verklighet. I detta delskede av undersökningen har man bildat en uppfattning om nuläget av riskbedömning inom mark- och vattenbyggnadsbranschen med hjälp av litteraturstudier. Tyngdpunkten i litteraturstudien låg på att jämföra befintliga riskbedömningsmetoder som en del av säkerhet vid byggande, samt att utreda vilka nuvarande riskbedömningsmetoder som för närvarande används inom infrabranschen. Målsättningen med arbetet är att utveckla en gemensam riskbedömningsmetod för infrabranschen, som en del av utvärderingen av säkerhetsrisker, omfattande alla små och stora projekt, i vilken man utnyttjar resultaten som fåtts med hjälp av litteraturstudien. I litteraturstudien har man granskat den europeiska och nationella lagstiftning som styr väg- och järnvägsbyggandet, centrala nationella undersökningar, internationella publikationer, undersökningar och utredningar samt de riskhanteringsmetoder som tillämpas landsvis i de olika nordiska länderna. I denna rapport har man som centrala frågor lyft fram de lagrum, publikationer och artiklar som har påverkat inledandet av detta projekt samt utvecklandet av metoder för utvärdering av säkerhetsrisker. Litteraturstudien visade, att riskhantering förväntas genomföras med hjälp av flera olika lagar. Faror som har att göra med säkerhet bör identifieras och utvärderas genom riskbedömning, men kvaliteten av utvärderingarna och kraven på dem har inte utretts eller allmänt definierats. Säkerhet omfattar genom lagstiftning ett stort antal instruktioner och bestämmelser för säkert ordnande av byggarbeten, arbetsförhållanden, skydd av arbetstagarna, underhåll, ibruktagande och inspektion av maskiner och apparatur, men ändå inte metoder för själva utvärderingen av arbetarskyddsrisker. Centrala resultat som framkom av litteraturstudien var att man i Finland inte har utvecklat några gemensamma arbetsmetoder eller verktyg för riskbedömning inom infrabranschen. Sökningar i nordiska databaser frambringade inte heller direkt metoder som används för riskhantering inom infrabranschen. Många företag har utarbetat egna färdiga kontrollistor och formulär som används för riskbedömning, men de har inte upplåtits för

8 allmänt bruk, eftersom de är affärshemligheter och konkurrensfördelar då företagen tävlar om arbetstillfällen.

9 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana: Risk assessment in construction projects as part of ensuring safety, Literature search. Helsinki Finnish Road Administration, Head Office. Finnish Road Administration internal publications 36/2008, 44 pages. + Appendix 2. ISSN , TIEH v. Key words: Occupational safety, Risk management, Infrastructure, Construction projects Subject class: 40, U 331 SUMMARY At the beginning of 2008, the Finnish Rail Administration and the Finnish Road Administration commissioned a joint project covering occupational health and safety risks for the whole infrastructure sector Risk assessment in construction projects as part of ensuring safety, with the primary objective of developing a risk assessment methodology. The risk assessment methodology will allow the risks that threaten safety in construction projects to be identified logically and at as early a stage as possible before the possible occurrence of the risk. At the interim stage of this research a concept of the current state of risk assessment in the land and water construction sector has been developed through a literature search. The main emphasis of the literature search was to compare existing risk assessment methodologies as part of construction safety as well as to clarify the current methods used in the infrastructure sector in respect of risk assessment. The objective of the work is to utilise the results of the literature search to develop a general risk assessment methodology that would cover all small and large projects in the infrastructure sector as part of a safety risk assessment. The literature search has examined both European and national legislation regarding road and rail construction, important national studies, international publications, studies and reports as well as the application of different risk management methods used in each of the Nordic countries. The main items in this report are the legal provisions, publications and articles which have influenced both the commissioning of this project and the development of safety risk assessment methodologies. The literature search showed that risk management is expected to be implemented through many legislative acts. Dangers to safety have to be identified and assessed through a risk assessment, but the level of assessment and requirements have not been clarified nor generally defined. In the legislation, safety covers a large number of instructions and rules for the safe organisation of construction work, working conditions, protection of workers, maintenance, commissioning of machines and equipment as well as checking them, but not however methods for the assessment of occupational safety risks themselves. The main results of the literature search showed that general working methods or tools for common use in risk assessment in the infrastructure sector have not been developed in Finland. Searches in Nordic data bases too, did not show any methods used in risk management that were directly for the

10 infrastructure sector. Many companies have drawn up their own check lists and forms to use in their own risk assessments, but they have not been made available for general use as they are commercial secrets and competitive strengths in bidding for work.

11 ESIPUHE Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon yhteishanke Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden työn päätavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tutkimusta rahoittivat Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunnan lisäksi Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. Tutkimus on jaettu kolmeen osavaiheeseen, joista jokaisesta julkaistaan oma erillinen raportti. Tutkimuksen tätä raporttia koskevassa ensimmäisessä vaiheessa on selvitetty nykyisten riskienarviointityökalujen nykytilaa kirjallisuustutkimuksen avulla. Tutkimuksen tuloksena tullaan laatimaan kirjallinen riskienarviointimenetelmä rakennushankkeen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Menetelmä tulee sisältämään tarvittavat työkalut sekä käyttöohjeen ja se tulee kattavasti maarakennusalan käyttöön. Hankkeessa tullaan myös järjestämään riskienarviointiin liittyvää koulutusta. Tutkimuksen käytännön työtä on ohjannut johtoryhmä, johon kuuluivat: Erkki Takkinen Harri Yli-Villamo Simo Sauni Jukka Karjalainen Mauri Pukkila Heikki Ikonen Esko Tuhola Peter Molin Outi Lehti-Miikkulainen Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunta Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Tutkimuksen projektipäällikkönä toimi ryhmäpäällikkö Outi Lehti- Miikkulainen. Tutkimusryhmässä olivat mukana suunnittelijat Mervi Harju ja Jaana Ojala Ramboll Finland Oy:stä. Väylävirastoissa taustatietojen keräämisessä mukana toimivat Sinikka Kiikka Ratahallintokeskuksesta, Sirpa Haapamäki Tiehallinnosta sekä Markku Parkkonen VR konsernin viestintäyksiköstä. Tampereella elokuussa 2008

12

13 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden 11 Sisältö KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 14 1 JOHDANTO Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Toteutus 17 2 RISKIENHALLINTA Riski ja riskienhallinta Riskianalyysi ja riskienarviointi Käytettyjä riskienarviointimenetelmiä Kokonaisvaltainen riskienhallinta Turvallisuustason mittaamisen menetelmät rakennustyömaalla 24 3 RISKIENHALLINTA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Rautatievirasto Common Safety Methods (CSM) Rata- ja maantielaki Direktiivit, lait ja määräykset työsuojelussa Euroopan unionin työturvallisuussääntely Kansallinen työsuojelulainsäädäntö Rakentamista koskevat työturvallisuusmääräykset 33 4 TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN RISKIENARVIOINNIN AVULLA STANDARDIT, OHJEET JA JULKAISUT Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä - OHSAS Radan suunnitteluohje RT -kortisto RIL ry erityismenettelyn soveltamisohje Työturvallisuusriskien arviointi rakennusyrityksessä Raksakymppi menetelmä työturvallisuuden parantamiseen KoRi-oppaat Rakennusalan turvallisuuskansio Riskienhallinta ja turvallisuuskäytännöt teollisuudessa Koneet, laitteet, henkilösuojaimet ja kemikaalit niihin liittyvät riskienarvioinnit 43 5 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN RISKIENHALLINTA JA TYÖTURVALLISUUS Ratahallintokeskus (RHK) Oy VR-Rata Ab Tiehallinto Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad (GNA) projekti 46

14 12 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden Hankintamenettelyiden riskienhallinta Riskienhallinnan systematisointi tiesuunnittelun ja investointien hankinnassa 47 6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Keskeiset tulokset Johtopäätökset 50 7 LÄHTEET 52 8 LIITTEET 55

15 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden 13 Kuvaluettelo Kuva 1. Riskianalyysi ja riskienarviointi Kuva 2. Kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi Kuva 3. Normien valmistelu Rautatievirastossa Kuva 4. Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen erityismenettelyllä Kuva 5. Raksakymppi-menetelmän toimenpiteiden hierarkia Kuva 6. Vaikutusmahdollisuus riskiin eri suunnitteluvaiheessa

16 14 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Seuraavat määritelmät ovat keskeisimpiä lainsäädäntöön, riskienhallintaan ja työturvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja lyhenteitä, joita käytetään tässä raportissa (määritelmät eivät ole kaikki virallisia). Direktiivi, Lainsäädäntöohje, joka saatetaan kansallisin toimin osaksi jäsenmaiden säädöksiä. GNA on Pohjoismaiden tie- ja rautatielaitosten pääjohtajien vuonna 2004 perustama projekti, GNA Gemensam Nordisk Anläggninsmarknad (Yhteiset pohjoismaiset maarakennusmarkkinat). HMS on lyhenne sanoista terveys, ympäristö ja turvallisuus HMS (hälsa, miljö och säkerhet) Infrarakentaminen on yhteiskunnan toiminnassa tarvittavien teknisten perusrakenteiden eli infrastruktuurin rakentamista. Infrastruktuuriin kuuluvat yhteiskunnan rakennettu ympäristö ja laitteet, kuten liikenneverkosto, rakennukset, satamat, lentokentät, sähköverkko, tietoliikenneverkko ja muut rakenteet. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on riskienhallintaa, joka kattaa koko kyseisen toiminnan ollen osa prosessia eikä erillinen tai yksittäinen toiminto. Pääsuunnittelija on henkilö, jonka tehtävänä on vastata rakennuskohteen suunnittelun kokonaisuudesta ja huolehtia siitä, että suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää rakentamisen toteutuksen sille asettamat työturvallisuusvaatimukset. Päätoteuttaja on pääurakoitsija taikka sellaisen puuttuessa rakennuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Rakennushanke on aikomuksesta alkava hanke, joka päättyy rakennuksen tai muun työn lopputuloksen käyttöönottoon. Rakennustyömaa on varsinainen rakennustyö ja sen alue. Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. RIL ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto Riski tarkoittaa määrätyn haitallisen tai vaarallisen tapahtuman esiintymistaajuuden, tai todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Riskianalyysi on osa riskien arviointia. Riskianalyysi koostuu kohteen rajaarvojen määrittämisestä, vaarojen tunnistamisesta ja riskin suuruuden arvioinnista. Riskienarvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityk-

17 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden 15 sen arviointia. Riskien arviointi on systemaattinen prosessi, jolla muun muassa työympäristö pyritään tekemään turvalliseksi. Riskienhallinta on kokonaisnäkemys vaaroista ja toimenpiteistä riskin pienentämiseksi ja poistamiseksi. Riskien hallintaan kuuluu riskien tunnistamisen lisäksi myös riskin suuruuden arviointi ja tarkoituksenmukaisten turvallisuustoimenpiteiden valitseminen ja toteuttaminen. Riskienhallintasuunnitelma on kirjallinen dokumentti, jossa on kuvattu muun muassa riski, sen seuraus, luokittelu, toimenpiteet ja vastuuhenkilö. Riskienhallintasuunnitelma voi olla lomake riskien pienentämiseen, hallintaan ja seurantaan. Suunnittelija on henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien suunnitelmat täyttävät rakentamisen toteutuksen edellyttämällä tavalla niille asetetut työturvallisuusvaatimukset (työturvallisuusmielessä). Turvallisuus tarkoittaa järjestelmän tilaa, jossa siihen liittyvät riskit ovat hallinnassa eli hyväksyttäviä tilanteissa, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle. Turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuutta ja valmistelua varten laadittu asiakirja (VNp 629/ ), joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuusasiakirjan laatimisesta vastaa rakennuttaja. Turvallisuusasiakirjan laadinnan yhteydessä selvitetään ja esitetään rakennustyön toteuttamiseen liittyvät vaara- ja haittatekijät. Turvallisuusasiakirja laaditaan hanke- tai urakkakohtaisesti ja aikataulullisesti siten, että se voidaan liittää osaksi urakkaan liittyviä tarjouspyyntöasiakirjoja. Turvallisuussuunnitelmaksi lasketaan rakennushankkeessa laaditut kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joissa on huomioitu muun muassa rakennuttajan antamat turvallisuusasiakirjan tiedot sekä turvallisuussäännöt (VNp 629/ ). Turvallisuussuunnitelmien laatimiseen liittyy aina hankkeen vaara- ja haittatekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen. Työtapaturma on työpaikalla tai työmatkalla sattunut henkilövahinko. Työturvallisuus käsittää työntekijän terveyden säilyttämistä, tapaturmattomuutta, terveellisyyttä ja viihtyvyyttä työssään. Yhteinen rakennustyömaa on työpaikka, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen (VNp 629/ ). Vaara on tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman.

18 16 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden JOHDANTO

19 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden JOHDANTO 17 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Riskienarviointi on tullut rakentamiseen monen lainsäädännön kautta. Rakentaminen ja erityisesti infrarakentaminen on laajamittaista toimintaa, jossa turvallisuuteen liittyviä vaaroja tulee tunnistaa ja arvioida muun muassa työturvallisuus-, pelastus- ja rautatielainsäädännön perusteella. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää infra-alalle yleinen kaikki pienemmät ja suuremmat hankkeet käsittävä turvallisuusriskien arviointimenetelmä osana rakentamisen turvallisuutta. Kehitetty riskienarviointimenetelmä tulee toimimaan osana eri rata- ja tiesuunnitelmavaiheiden turvallisuusasiakirjan laadintaa. Myös urakoitsijat voivat hyödyntää kehitettyä menetelmää hankkeiden turvallisuussuunnitelmien laadinnassa, joihin liittyy oleellisena asiana hankkeen vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen. Kirjallisuustutkimusosion tulokset on yksi osavaihe, jota hyödynnetään kehitettävän riskienarviointimenetelmän laatimisessa. Menetelmää täydennetään edelleen muilla tutkimushankkeen osioilla. Muut osiot ovat kyselytutkimus, erityyppiset asiantuntijaryhmien työpajat sekä pilottikohteiden käyttökokemukset, joiden jälkeen kehitetty menetelmä saatetaan yleisesti kaikkien käyttöön maa- ja vesirakennusalalle. Tässä tutkimuksen osavaiheessa on muodostettu yleinen käsitys maa- ja vesirakentamisalan riskienarvioinnin nykytilanteesta kirjallisuustutkimuksen kautta. Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda pohjaa käytännönläheisten työkalujen kehittämiselle osana turvallisuusriskien arviointiin eri suunnitteluvaiheissa. 1.2 Toteutus Tässä kirjallisuustutkimuksessa on tarkasteltu keskeisiä tie- ja ratarakentamista ohjaavaa eurooppalaista sekä kansallista lainsäädäntöä, eurooppalaisia ja kansallisia tutkimuksia ja julkaisuja sekä olemassa olevia eri riskienhallinta menetelmien sovelluksia. Tarkastelun kohteena olivat väylävirastojen sekä VR-konsernin tietokannat sekä heidän pohjoismaalaiset kontaktit. Lisäksi työn aikana suoritettiin internet-hakuja. Kirjallisuustutkimusosiossa käytiin läpi yleisesti infra-alalla olevia turvallisuuskäytäntöjä sekä huomioitiin yleisesti talonrakentamiseen (rakennustyömaalle) kehitettyjä tai siellä käytössä olevia riskienarviointimenetelmiä, ohjeita, malleja ym. Samalla arvioitiin niiden soveltuvuutta tähän hankkeeseen. Lisäksi selvitettiin käytössä olevia kansallisia rakentamisen työturvallisuustasoa mittaavia menetelmiä, joita on käytetty rakentamisessa tai muussa projektimuotoisessa toiminnassa. Infra-alalle kehitettävän turvallisuusriskien arviointimenetelmän laatimisessa hyödynnettiin etenkin rakentamiseen, mutta myös muille teollisuuden aloille kehiteltyjä valmiita riskienarvioinnin menetelmiä ja käytäntöjä. Kirjallisuustutkimusosiossa tehtiin yleiskatsaus öljy-, energia- ja koneteollisuuden sekä Pk-yritysten riskienarviointikäytäntöihin. Tutkimushankkeen yhtenä osa-

20 18 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden JOHDANTO alueena laaditun kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnettiin myös osana kirjallisuustutkimusta. Vastaajien antamat tiedot alalla käytössä olevista riskienarviointi menetelmistä tarkasteltiin osana kirjallisuustutkimusta Työn toteuttamisessa merkittävänä tukena toimivat RHK:ssa Sinikka Kiikka, Tiehallinnossa Sirpa Haapamäki sekä VR konsernin viestinnänyksikössä toimiva Markku Parkkonen. Heidän toimestaan suoritettiin tietokantahaut väylävirastojen ja VR:n tietokantoihin. Yleisinä hakusanoina käytettiin: infrarakentaminen, rakentamisen turvallisuus, rakentamisen työturvallisuus, riskienhallinta, riskienarviointi sekä rakentamisen turvallisuusmääräykset. Työ rajattiin koskemaan niitä tutkimuksia ja julkaisuja sekä artikkeleita, jotka oli laadittu luvulla. Nykytilanteen selvittäminen kirjallisuustutkimusosiolla auttoi selkiinnyttämään tutkimushankkeen aloittamisen perusteita. Muun muassa EU:sta vuonna 2010 voimaan tuleva rautateiden turvallisuuskäytäntöjä ja riskienarviointia koskeva Common Safety Methods turvallisuusdirektiivi on vaikuttanut vahvasti riskienarviointi menetelmän kehittämiseen. Turvallisuuden yhteisten käytäntöjen parantamiseen vaikuttaa myös keskustelu kansallisen turvallisuusviraston perustamisesta, joka ohjaa väylävirastojen käytäntöjen yhtenäistämiseen. Kansallisen lainsäädännön tunteminen, kuten rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet sekä rakennuttamistehtäviin liittyvät työturvallisuustehtävät osana menetelmän kehittämistä on tukenut merkittävästi tätä työtä. Olemassa olevia riskienarviointimenetelmiä löytyy useita, muttei yleistä infra-alalle kehitettyä turvallisuusriskien arviointimenetelmää ei ole. Tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena oli että, tutkimushankkeen aikana kehitetty menetelmän tulee olla kaikki rata- ja tiesuunnitelmavaiheet kattava ja lisäksi sen tulee täyttää lain asettamat velvoitteet. Seuraavissa kappaleissa on esitetty yleisimpiä käytössä olevia riskienarviointimenetelmiä, lainsäädäntöä sekä rakentamisen turvallisuustasoa mittaavia menetelmiä, jotka osaltaan vaikuttivat kehitettävän menetelmän hahmottamiseen ja toteuttamiseen tässä tutkimushankkeessa.

21 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden RISKIENHALLINTA 19 2 RISKIENHALLINTA 2.1 Riski ja riskienhallinta Riski on ajatus siitä, että johonkin tavoiteltavaan asiaan liittyy uhka tai mahdollisuus saavuttaa negatiivinen lopputulos. Arkikielessä riski on synonyymi epäonnistumisen tai uhan todennäköisyydelle. Riskiin liittyy aina tietty uhka, mutta siihen saattaa liittyä myös mahdollisuuksia. Riskin käsitteeseen liittyy aina läheisesti termi epävarmuus. Tässä kirjallisuustutkimuksessa termi riski mielletään negatiiviseksi tapahtumaksi. Riskillä tarkoitetaan määrätyn vaarallisen tapahtuman esiintymistaajuuden, tai -todennäköisyyden ja seurauksen vakavuuden yhdistelmää. Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien (riskien) järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattista prosessia, jonka tavoitteena on siirtyä ongelmien passiivisesta toteamisesta aktiiviseen riskejä kartoittavaan ja ennakoivaan toimintaan. Tarkoituksena on todeta ongelmat ja tehdä korjaavat toimenpiteet riittävän varhain. Riskienhallinta on prosessi, joka nivoutuu toimintoihin, joiden kautta riskejä käsitellään. /1/ Riskienhallintaprosessi sisältää riskianalyysin, joka sisältää riskien tunnistamisen sekä riskien suuruuden ja toimenpiteiden arvioinnin, riskien käsittelyyn liittyvän päätöksenteon, riskien käsittelyn ja sen arvioinnin sekä parannustoimenpiteiden määrittelyn. Tärkeintä riskienhallinnassa on sen jatkuvuus. 2.2 Riskianalyysi ja riskienarviointi Riskianalyysi tarkoittaa saatavissa olevan tiedon järjestelmällistä käyttämistä vaarojen tunnistamiseksi sekä ihmisiin tai väestöön, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan riskin suuruuden arvioimiseksi. Riskienarviointiprosessi alkaa riskianalyysistä, jossa tarkoituksena on löytää mahdollisen onnettomuuden, tapaturman tai epäsuotuisan tapahtuman synnyn aiheuttavat tekijät ja arvioida niistä aiheutuvat seuraukset. /1/ Riskianalyysimenetelmiä on useita, mutta niiden perusperiaate ja eteneminen on sama. Hyvän riskianalyysin periaatteisiin kuuluu oikean riskianalyysimenetelmän käyttö ja se että riskin arviointi suoritetaan ryhmätyönä. Käytettyyn menetelmään vaikuttaa kuitenkin arvioitava kohde, sekä miten tuloksia hyödynnetään, syy mihin ja miksi niitä tarvitaan. Riskien tunnistamiseen tarvitaan hankkeesta riippuen useampia eri osapuolten asiantuntijoita, jotka yhdessä arvioivat riskien vaikutuksia. /1/

22 20 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden RISKIENHALLINTA Kuva 1. Riskianalyysi ja riskin arviointi. Riskianalyysiin kuuluu tarkasteltavan kohteen määrittely, kohteen vaarojen tunnistaminen, riskien tunnistaminen sekä riskien merkityksen eli vakavuuden ja todennäköisyyden arvioiminen (kuva 1). Riskianalyysiin liittyy aina sekä pohdintaa että konkreettisia työkaluja ja käsitteitä prosessoida riskejä. Työkaluina riskien tunnistamiseen käytetään kokemustietoa, asiantuntijuutta sekä kokemustietoon perustuvia erilaisia tarkastus- ja muistilistoja, joita on kehitetty prosesseihin ja eri toimintoihin jo tehtyjen virheiden tarkistamiseksi. Yksinkertaisimmillaan riskianalyysi voi olla dokumentaation, päiväkirjan ylläpitämistä ja päivittämistä. Riskin suuruus ilmaistaan yleisimmin riskin esiintymisen todennäköisyyden ja vakavuuden yhteisvaikutuksena. Riskin suuruuden perusteella päätetään riskin merkittävyys eli päätetään onko riski hyväksyttävä vai pitääkö riskien ehkäisemiseksi ryhtyä toimenpiteisiin. Riskien arvioinnin, priorisoinnin ja toimenpiteistä päättämisen jälkeen voidaan ryhtyä toimiin riskin pienentämiseksi. /1/ Oikea analyysimenetelmä ja järjestelmällisesti suoritettu riskienarviointi auttavat muodostamaan selkeän ja kokonaisvaltaisen näkemyksen tarkasteltavan kohteen riskeistä ja riskinoton vaikutuksista. Riskianalyysin teko vaatii tekijältään projektiosaamista sekä huolellista dokumentointia. 2.3 Käytettyjä riskienarviointimenetelmiä Riskien arviointimenetelmät voidaan jakaa kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin. Kvalitatiivisen tarkastelutavan tavoitteena on käsitteellisesti hahmottaa riskin luonnetta ja saada käsitys sen todennäköisyydestä ja mahdollisen toteutumisen vaikutuksista. Kvantitatiivinen analyysi perustuu määrällisiin menetelmiin, jossa riskin luonne ja suuruus kuvataan todennäköisyysajattelun kautta. Tässä kirjallisuustutkimuksessa syvennyttiin kvalitatiivisiin eli laadullisiin riskianalyysimenetelmiin. /1/

23 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden RISKIENHALLINTA 21 Kvalitatiiviset riskianalyysimenetelmät voidaan jakaa seuraavasti: vaarojen tunnistamismenetelmiin, onnettomuuksien mallintamismenetelmiin sekä seurausanalyyseihin Vaarojen tunnistamismenetelmät soveltuvat rajattujen kohteiden yksityiskohtaiseen tutkimiseen. Onnettomuuksien mallintamismenetelmät kuvaavat yksityiskohtaisesti tapahtumien kulkua ja antavat pohjan onnettomuuksien todennäköisyyden arvioinnille. Seurausanalyyseilla arvioidaan mahdollisten onnettomuuksien, kuten vaarallisten aineiden päästöjen, tulipalojen ja räjähdysten välittömiä seurausvaikutuksia. /1/ Keskeisiä riskianalyysimenetelmiä ovat poikkeamatarkastelu (Hazard and Operability, HAZOP), potentiaalisten ongelmien analyysi (POA), haavoittuvuusanalyysi (HAVAT), toimintovirheanalyysi (TVA), työn turvallisuusanalyysi (TTA), organisaation ja kunnossapidon turvallisuusanalyysi (MORT), vikapuuanalyysi (VPA, Fault Tree Analysis), tapahtumapuuanalyysi (TPA, Event Tree Analysis), syy-seurauskaavio (SSK) ja erilaiset seurausanalyysit (liite 1). Poikkeamatarkastelu (HAZOP) on menetelmä, jossa tavoitteena on löytää prosessin häiriöistä aiheutuvat vaarat. Poikkeamatarkastelu on selvästi eniten käytetty tunnistamismenetelmä prosessiteollisuudessa. HAZOP analyysimenetelmää käytetään yleisimmin kemiallisissa prosesseissa ja materiaalivirtojen tarkasteluissa. Se on osoittautunut hyväksi yleismenetelmäksi, jolla prosessijärjestelmien vaaratekijöitä voidaan tunnistaa. Periaatteena on prosessiparametrien oletettujen muutosten pohjalta tunnistaa prosessihäiriöihin johtavia onnettomuustekijöitä ja niistä aiheutuvia vaarallisia seurauksia. Poikkeamatarkastelu tehdään yleensä ryhmätyönä, jossa eri alojen asiantuntijat käsittelevät tarkasteltavaa kohdetta järjestelmällisesti puheenjohtajan ohjaamana. Poikkeamatarkastelujen pohjana käytetään muun muassa virtauskaavioita, PI-kaavioita, sijoituspiirustuksia, teknisiä erittelyjä sekä käyttöja toimintaohjeita. /1/ Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) on menetelmä, jossa voidaan karkeasti ja nopeasti tunnistaa hankkeen vaara- tai haittatekijät. Tavoitteena on löytää analyysimenetelmällä kohteen keskeisimmät ongelma-alueet sekä keskeisimpiin vaaroihin liittyvät onnettomuustekijät. Menetelmässä ei rajata mitään ongelmatyyppiä tarkastelun ulkopuolelle, jonka vuoksi sillä on mahdollista tunnistaa erityyppisiä ja -tasoisia ongelmia. Menetelmä ei kuitenkaan kata ongelma-alueita järjestelmällisesti, joten se soveltuu parhaiten järjestelmään liittyvien vaarojen kartoitukseen. Potentiaalisten ongelmien analyysissä on useita eri vaiheita: vaarojen tunnistaminen aivoriihitekniikkaa käyttäen, vaarojen arviointi, toimenpiteiden ehdotusten kehittäminen ja analyysiraportin laatiminen. Analyysi laaditaan ryhmätyönä vastuullisen vetäjän johdolla. Kohteen koosta riippuen joudutaan pitämään useampiakin analyysikokouksia, joiden tyypillinen kesto on 2-4 tuntia kerrallaan. /1/ Haavoittuvuusanalyysi (HAVAT) on VTT:n kehittämä menetelmä rakennushankkeeseen liittyvien vaarojen tunnistamiseen, jossa käytetään apuvälineenä riskikarttaa, johon on kirjattu rakennushankkeen ominaisuuksiin, menetelmiin ja rakenneratkaisuihin liittyviä avainsanoja, jotka näin voivat tuoda mieleen käsillä olevaan rakennushankkeeseen liittyviä työturvallisuu-

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen Ratuke-Seminaari 28.10.2008 Infrarakentamisen esimerkit Outi Lehti-Miikkulainen Esityksen sisältö: 1) Tiehallinto: GNA osaprojekti HMS/työturvallisuus, Työturvallisuuden seuranta Tiehallinnon hankkeilla

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9. 1/7 Avainsanat: riskienhallinta, vaarojen tunnistaminen, riskien estimointi, vaararekisteri HKL:n metro ja raitiotieliikenteen riskienhallinnan toimintaohje 1 Riskienhallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksessa.

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT JA ILMOITETUT TAPAUKSET Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

HMS / työturvallisuus

HMS / työturvallisuus Nordisk HMS / työturvallisuus tausta ja tavoitteet projektin havainnot projektin tulokset Jatkotoimenpiteet Suomessa Jatkotoimenpiteet GNA :ssa Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Nordisk

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 3 RISKIENHALLINTA OSANA RAUTATIETOIMINNAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ... 4

1 YLEISTÄ... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 3 RISKIENHALLINTA OSANA RAUTATIETOIMINNAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (44) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 3 RISKIENHALLINTA OSANA RAUTATIETOIMINNAN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ... 4 4 RISKIENARVIOINNIN OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

Riskien arviointia koskeva yhteinen turvallisuusmenetelmä (YTM)

Riskien arviointia koskeva yhteinen turvallisuusmenetelmä (YTM) Riskien arviointia koskeva yhteinen turvallisuusmenetelmä (YTM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Euroopan rautatievirasto turvallisuusyksikkö turvallisuuden arviointi Osoite: 120 Rue Marc LEFRANCQ - BP 20392

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt 28.10.2008 1 Senaatti-kiinteistöt lyhyesti 2007 Kiinteistöomaisuus 5,7 Mrd n. 12 800 rakennusta n. 8,4 milj. m 2 Liikevaihto

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Päivitetty 28.3.2017 SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Riskianalyysiohjeen tarkoitus on tukea yrityksen toimintaa uhkaavien tilanteiden (riskien) tunnistamisessa,

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 38/2008

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Toimintovirheanalyysin kuvaus

Toimintovirheanalyysin kuvaus 28.11.2002 1 (5) Toimintovirheanalyysin kuvaus Toimintovirheanalyysin avulla tunnistetaan ja arvioidaan ihmisen suorittaman työ-tehtävän eri toimintoihin liittyviä virhemahdollisuuksia. Tarkasteltavat

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

EU:n Rautatiepaketit I ja II

EU:n Rautatiepaketit I ja II EU:n Rautatiepaketit I ja II Rautatiepaketti I Rautatiepaketti II Täytäntöönpano Suomessa rautatielailla keväällä 2003 Valmistelu kesken, voimaan Suomessa 2006- (?) Täsmentää rautatieyritysten toimilupasääntelyä

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia Uudenmaan alueellinen työturvallisuuskilpailu Pidempiä työuria työsuojelulla Osana Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 hanketta Yhteistyö eri osapuolten

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14. Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO. Tampere 2006

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14. Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO. Tampere 2006 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi 3 TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Öhrling, Tampere 2006 ASIANTUNTIJA LAKI YKSILÖ 1. JOHDANTO Riskien arviointi

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008 gg Lehti-Miikkulainen Outi,

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

QPR Riskienhallintajärjestelmä Case: Skanska 29.1.2009

QPR Riskienhallintajärjestelmä Case: Skanska 29.1.2009 QPR Riskienhallintajärjestelmä Case: Skanska 29.1.2009 Teemu Lehto, Vice President, QPR Software Oyj Antti Leino, Turvallisuuspäällikkö, Skanska Finland Oy QPR Software Plc QPR Quality. Processes. Results

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Työmailla tavoitteena nolla tapaturmaa. Suvi Lokkinen, kehityspäällikkö Kantaverkkopäivä 6.9.2012

Työmailla tavoitteena nolla tapaturmaa. Suvi Lokkinen, kehityspäällikkö Kantaverkkopäivä 6.9.2012 Työmailla tavoitteena nolla tapaturmaa Suvi Lokkinen, kehityspäällikkö Kantaverkkopäivä 6.9.2012 Fingridin työturvallisuushanke 2012 Tavoitteena 0 tapaturmaa Fingridin työmailla kehittää työturvallisuuskulttuuria

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen

Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Ville Peijariniemi 3.12.2015 Strategia 2 Liiketoiminta ja ihmiset Johdamme liiketoimintaamme johtamisperiaatteidemme mukaisesti. Empowerin henkilöstön odotetaan

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS KUNTIEN TEKNISEN JOHDON PÄIVÄT 20.11.2015 TAMPERE 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta. Kari Kuusela

PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta. Kari Kuusela PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta 2 Sertifioitu omaisuuden hallinta PAS55 taustat Hyötyjä sertifiointiprosessista Auditointihavaintoja 3 PAS 55 (Publicly Available Spesification) - Kokonaisvaltaista

Lisätiedot