SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla"

Transkriptio

1 SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio

2 SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa suomalaisista seurantaloista ja niiden korjausavustuksesta...3 Muu valtion rakennusperinnön hoitoon jakama tuki...4 Seurantalojen historiakatsaus...5 Tutkimusraportin tarkoitus ja työn eri vaiheet...6 Tutkimuskohteiden valinta...6 Tutkimusmenetelmä ja haastattelutilanne...7 Kokemuksia tutkimusmenetelmästä...7 Tutkimuskohteiden kuvaukset...8 SEURANTALOJEN KÄYTTÖ Talojen käyttäjät ja toiminnan järjestäjät Talon käyttöön vaikuttavia tekijöitä Toiminnan kausivaihtelut Yhdistysten aktiivit SEURANTALOJEN KORJAUSPROJEKTIT Korjausten kohteet Korjauskohteet taloittain Korjauksen aloite Rakennustoimikunnan kokoonpano Talkoot Töiden sujuminen ja ongelmakohdat Korjauksen rahoitus Korjausprojekti kaaviona HYVIÄ TOIMINTAMALLEJA Seurantalon hankkiminen yhdistyksen käyttöön: Ylistalo Työllistettyjen käyttö korjaustyömaalla: Raivaajatalo Remontin läpivienti pienellä rahalla: Harju Käyttäjien saaminen seurantalon toimintaan mukaan: Toukola JOHTOPÄÄTÖKSET Korjausavustuksen vaikutukset seurantalojen käyttöön ja talojen merkitys alueelleen Jatkotutkimuksen tarve LÄHTEET Haastattelut Muut lähteet ja kirjallisuus

3 JOHDANTO Taustaa tutkimukselle Opetusministeriö on osoittanut taloudellista tukea erilaisten vapaaehtoisten yhdistysten, kuten työväenyhdistysten ja nuorisoseurojen talojen korjauksiin vuosina lähes 40 miljoonaa euroa. Korjausavustuksilla on korjattu tänä aikana noin 1700 taloa. Tällä hetkellä avustusta jaetaan vuosittain noin 1,2 miljoonaa euroa. Korjausten luonne vaihtelee mittavista peruskorjauksista pienempiin, talon toiminnallisuutta parantaviin remontteihin. Suomen Kotiseutuliitto on vastannut opetusministeriön seurantaloavustusten hakemusten käsittelystä vuodesta 1991 lähtien sekä avustusten käsittelystä ja myöntämisestä syksystä 2003 lähtien. Liitto on aloittanut seurantalojen käyttöä ja korjauksia kartoittavan tutkimushankkeen, jonka ensimmäinen julkaisu tämä tutkimusraportti on. Kotiseutuliiton tutkimushankkeelle määrittelemä tavoite oli "kotiseututalojen/seurantalojen aikaansaamisesta seuranneen paikallisaktiviteetin tunnistaminen, kuvailu ja analysointi sekä kunnostus- ja rakennusprojektien eri tyyppitapausten löytäminen ja niistä koostettavan parhaimpien toimintamallien kokoelman aikaansaaminen." Tämä raportti vastaa joihinkin asetettuihin tutkimusongelmiin. Tutkimuksen kohteena on kymmenen Uudellamaalla sijaitsevaa erilaisella yhdistyspohjalla toimivaa seurantaloa. Talot ovat yhtä lukuun ottamatta saaneet seurantalojen korjausavustusta. Selvitystyön sai tehtäväkseen FM, kansatieteilijä Tapani Sainio. Raportin pääasiallisen lähdeaineiston muodostaa yhdistysten aktiivihenkilöiden haastattelut. Raportti vastaa talojen toimintaan sekä korjausprojektien sujuvuuteen liittyviin kysymyksiin. Näitä tietoja voivat hyödyntää yhtä hyvin sekä korjausavustuksen jakamisesta vastuulliset tahot että avustusta hakevat ja sitä suunnittelevat yhdistykset. Tutkimusraportin tekemisen mahdollisti Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan maakuntarahaston Jaakko Koskikallion rahaston kautta saatu apuraha, mistä tutkimuksen toteuttajatahot haluavat lausua kiitoksensa. Tietoa suomalaisista seurantaloista ja niiden korjausavustuksesta Seurantalolla tarkoitetaan tässä raportissa erilaisten rekisteröityjen aatteellisten yhdistysten tai niistä muodostettujen oikeustoimikelpoisten yhteisöjen kokonaan tai osaksi omistamaa rakennusta, joka on tarkoitettu ja jota käytetään monipuoliseen kansalaistoimintaan. 1 Suomessa arvioidaan olevan noin 2600 seurantaloa. Niiden tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä mitään yhtenäistä rekisteriä näistä taloista ei ole olemassa. 2 Edellä mainittu lukumäärä perustuu vuonna 1983 julkaistussa Yhdistystalotoimikunnan mietinnössä esitettyyn arvioon. Tämän jälkeen on tapahtunut erilaisia muutoksia; jotkut talot ovat poistuneet käytöstä, mutta vastaavasti toiset 1 Määritelmä on sama, mitä seurantaloja ja niille annettavaa valtion korjausavustusta vuonna 1983 pohtinut Yhdistystalotoimikunta käytti. 2 Suomen Kotiseutuliitossa ollaan suunnittelemassa kattavan, seurantalojen omistajien ja käyttäjien tarpeisiin vastaavan seurantalorekisterin perustamista

4 yhdistykset ovat hankkineet itselleen uusia toimitaloja, joten arvion suuruusluokka lienee edelleen paikkansa pitävä. (Yhdistystalotoimikunnan mietintö; Seurantalojen korjaustoiminnan seurantatutkimus, 8-9; Suullinen tiedonanto: Leni Pakkala) Tarkempaa numerotietoa seurantaloista saa Suomen Kotiseutuliitossa ylläpidettävästä rekisteristä, johon on koottu kaikki korjausavustusta saaneet tai sitä hakeneet, mutta ilman jääneet seurantalot. Tässä rekisterissä on noin 2050 taloa. Suurin ryhmä on nuorisoseurantalot (noin 37%). Seuraavaksi eniten on työväentaloja (noin 20%). Kolmanneksi suurin ryhmä on maamiesseurantalot (noin 15%). Muutaman prosentin osuuksilla on muiden yhdistysten omistamia taloja. Oikeutettuja seurantalojen korjausavustukseen ovat nuorisoseurojen, työväenyhdistysten, maamiesseurojen, pienviljelijäin yhdistysten ja osastojen, maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, urheiluseurojen, kotiseutuyhdistysten, kyläyhdistysten, raittiusyhdistysten, VPK-yhdistysten, marttayhdistysten ja puolueosastojen omistamat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetut seurantalot. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun, vastaavanlaisen yhdistyksen (esim. metsästysseuran) omistaman seurantalon korjaamiseen. Sellaiset urheiluseurojen talot, joita käytetään pääasiallisesti liikuntaan, eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Korjauskustannusten lisäksi avustusta voidaan myöntää korjausten suunnittelukustannuksiin, talon toimivuutta parantavien laajennusten rakentamiseen, talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen hankkimiseen sekä kiinteän erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaaajan kansalaistoiminnan kannalta. (Suomen Kotiseutuliiton ohje seurantalojen korjaamiseen myönnettävistä avustuksista) Lisäksi Suomessa on jonkin verran samankaltaisessa käytössä olevia yhdistysten toimitaloja, jotka eivät täytä edellä mainitun seurantalo-määritelmän kriteereitä siinä, että niiden omistajana on esimerkiksi kunta, mutta ne kuitenkin toimivat kuten varsinaiset seurantalotkin. Tähän raporttiin on otettu yksi tällainen kaupungin omistama, mutta kaupunginosayhdistyksen hallinnoima talo. Muu valtion rakennusperinnön hoitoon jakama tuki Opetusministeriön Suomen Kotiseutuliiton kautta jaettavan tuen lisäksi valtiolla on myös muita avustusmuotoja rakennusperinnön hoitoon. Nämä ovat yleensä toisensa poissulkevia, eli esimerkiksi talo, joka täyttää seurantalojen korjausavustuksen hakemiseen edellyttävät kriteerit, ei voi hakea muita valtion rahallisia avustuksia ainakaan tällä hetkellä. Opetusministeriön hallinnon alainen Museovirasto jakaa entistämisavustusta, joka on tarkoitettu valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin korjaustöihin. Vuonna 2003 avustusta myönnettiin 156 rakennukselle, yhteensä euroa. Opetusministeriö jakaa avustuksia lisäksi kuntien kulttuuritoimintalain mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritilojen perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin

5 Ympäristöministeriö jakaa alueellisten ympäristökeskusten kautta avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Avustukset on tarkoitettu kaavalla suojeltuihin rakennuksiin, maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävään alueeseen kuuluviin kohteisiin, kansallisessa kaupunkipuistossa sijaitseviin kohteisiin tai muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin. Valtio jakaa kuntien kautta korjausavustusta, joka on tarkoitettu esimerkiksi vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen, terveyshaittojen poistamiseen, kuntoarvion laatimiseen ja suunnitteluun tai hissin rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen. Tästä avustuksesta saa lisätietoja oman kunnan asuntoviranomaisilta tai Valtion asuntorahastolta. (Museoviraston, opetusministeriön sekä ympäristöministeriön www-sivut.) Seurantalot voivat seurantaloavustuksen lisäksi tiedustella Työvoima- ja elinkeinokeskusten kautta saatavaa työvoimaa korjauksiin. Myös kunnan tarjoamat avustusmahdollisuudet toiminnan tukemiseen kannattaa kartoittaa. Seurantalojen historiakatsaus Tässä raportissa esitellään erilaisia seurantaloja. Näitä taloja omistavien yhdistysten historia ulottuu jo noin 150 vuoden taakse luvun puolivälistä lähtien maatalouden kohentamiseen pyrkivien maamiesseurojen lukumäärä kasvoi nopeassa tahdissa. Vapaaehtoisia palokuntia perustettiin aluksi kaupunkeihin, ja 1800-luvun jälkipuoliskolla ne levisivät myös maaseudun taajamiin. Palokunnat suojelivat rakennuskantaa, minkä lisäksi niiden piirissä virisi myös kulttuuritoimintaa kuten soittokuntia ja voimisteluseuroja. Nuoriso- ja raittiusseuroja perustettiin 1880-luvulla sivistämis- ja valistamistarkoituksessa. Myös näiden piirissä oli monipuolista kulttuuritoimintaa kuten kuoroja, soittokuntia, näytelmäharrastusta sekä voimistelu- ja urheiluosastoja. Pian perustettiin myös itsenäisiä liikuntakulttuuriseuroja luvun loppupuolella perustettiin myös työväenyhdistyksiä, jotka poliittisen vaikuttamisen lisäksi harjoittivat laajaa kulttuuritoimintaa luvulla maahamme tuli kotiseutuliike, ja ensimmäinen kotiseutuyhdistys perustettiin Näiden yhdistysten perustamisen taustalla olivat yhteiskunnalliset murrokset. Järjestöelämä virisi aluksi kaupungeissa ja sivistyneistön piirissä, mutta levisi vähitellen myös maaseudun syrjäkylille. Taustatekijöitä olivat muun muassa kansainväliset vaikutteet sekä oman identiteetin ja sisäisen lujuuden tavoittelu. Aluksi yhdistykset saattoivat kokoontua esimerkiksi koulurakennuksissa, mutta toiminnan ja jäsenistön kasvaessa tuli oman talon rakentaminen ajankohtaiseksi. Seurantalot olivat paitsi kokoontumistiloja, myös yhdistyksen voiman ja kulloisenkin taustalla olevan aatteen symboleja; työväenyhdistykset rakensivat omat talonsa, samoin nuorisoseurat. Näin erilaisia seurantaloja nousi varsinkin maamme tiheimmin asutuille seuduille verraten paljon. (Halila 1985, 4-5; Rahola 1985, 6-7) - 5 -

6 Tutkimusraportin tarkoitus ja työn eri vaiheet Tässä raportissa kartoitetaan kymmenen Uudellamaalla sijaitsevan seurantalon käyttöä sekä niiden korjausprojekteja. Tavoitteena oli kahden asian selvittäminen: minkälaista toimintaa avustusta saaneissa kohteissa on ja minkälaisia kokemuksia yhdistyksillä korjausprojekteista on ollut. Raportti on luonteeltaan kvalitatiivista tutkimusta, tarkoituksena on ollut tuoda yhdistysten toimijoiden näkökulma ja kokemukset etusijalle. Yhdistysten toimintaa ei tutkittu esimerkiksi toimintakertomusten avulla, koska luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon saaminen tämän selvitystyön puitteissa ei ollut mahdollista, vaan toiminnan pääpiirteitä ja suuruusluokkaa arvioitiin suullisten haastattelujen perusteella. Tutkimuksessa ei myöskään selvitetä korjausten rakennusteknistä laatua eikä sen onnistumista rakennushistoriallisesti vaan kiinnostuksen kohteena ovat lähinnä yhdistysten edustajien subjektiiviset kokemukset korjaustyön sujumisesta. Aineistoa on pääosin käsitelty yhtenäisenä kokonaisuutena, eikä yksittäisiä taloja tai yhdistyksiä ole vertailtu. Tarkoitus on ollut kymmenen talon tutkimusjoukon avulla kertoa jotakin yleispätevää uusmaalaisista seurantaloista, niiden käytöstä ja niiden korjausprojekteista. Vaikka tutkimuksessa pureudutaan korjausprojekteihin varsin käytännönläheisesti, varsinaisia ohjeita seurantalon korjauksen tueksi ei anneta. Suomen Kotiseutuliitto on julkaissut vuonna 1985 käytännön työohjeita sisältävän kansion Näin korjaamme seurantalon, joka on edelleenkin pätevä korjausopas seurantaloa korjaavalle ja korjausta suunnittelevalle. Raportin pohjaksi tehty tutkimustyö voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, jotka edelleen jakautuvat pienempiin kokonaisuuksiin. Esityövaiheeseen kuului aiheeseen perehtyminen muun muassa kirjallisuuden avulla, kohteiden alustava valinta sekä haastattelurungon suunnittelu. Kenttätyövaiheessa käytiin tutustumassa taloihin ja haastateltiin yhdistysten edustajia. Lopputyövaiheessa tehtiin joillekin haastatelluille lisäkysymyksiä puhelimitse, litteroitiin haastattelut nauhoilta tekstiksi sekä vedettiin tutkimustuloksia yhteen ja kirjoitettiin raportti. Tutkimuskohteiden valinta Tutkimuskohteiden valinnan suoritti raportin tekijä osin Suomen Kotiseutuliiton työntekijöiden avustuksella. Tutkimuskohteet valittiin Kotiseutuliiton rekisterissä olevan 215 uusmaalaisen korjausavustusta saaneen tai sitä hakeneen seurantalon joukosta. Toiminnan laajuus ja jäsenistön määrä vaihtelevat kohteittain. Yhtenä valintakriteerinä oli korjauksen ajankohta; tutkimukseen haluttiin valita sellaisia taloja, joissa korjaukset oli tehty viime vuosina, sillä näin kokemukset korjauksista olisivat tuoreemmassa muistissa. Yhtä lukuun ottamatta talot olivat saaneet korjausavustusta 2000-luvulla. Mukaan otettiin vertailun vuoksi myös sellainen talo, joka ei ole saanut seurantalojen korjausavustusta. Kyseessä on helsinkiläisen kaupunginosayhdistyksen talo, joka ei ole oikeutettu tähän avustukseen, koska talon omistaa kaupunki. Tutkimukseen pyrittiin saamaan erilaisilla yhdistyspohjilla toimivia taloja. Näin tutkimuksessa ovat edustettuina nuorisoseurantalot, työväentalot, kotiseutuyhdistyksen omistamat talot, kyläseurantalot, VPK-talot ja raittiusseurantalot. Tutkimusjoukossa on yksi kokonaan ja yksi puoleksi ruotsinkielisen yhdistyksen omistama talo

7 Maantieteellisesti tutkimuksen talot sijaitsevat eri puolilla (läntistä) Uuttamaata: Helsingissä (4), Hyvinkäällä (2), Karjaalla, Kirkkonummella, Nummi-Pusulassa ja Nurmijärvellä. Alunperin tarkoituksena oli, että tutkimukseen olisi valittu suurempi talojen joukko, jolle olisi lähetetty kyselylomake esitietojen saamiseksi. Lomakkeiden läpikäymisen jälkeen olisi valittu osa taloista tarkemman haastattelututkimuksen kohteeksi. Tähän ei kuitenkaan tutkimukseen saadun rahoituksen ja aikataulun puitteissa ollut mahdollisuutta. Tutkimusmenetelmä ja haastattelutilanne Tutkimusraportin tärkeimmän lähdeaineiston muodostaa taloja omistavien yhdistysten aktiivien haastattelut. Tämän lisäksi on esitelty avustuksista ja korjaushankkeista kertynyttä tilastollista tietoa. Haastattelumenetelmänä oli väljä teemahaastattelu. Jokaisessa haastattelussa käytettiin samaa kysymysrunkoa, jonka lisäksi tehtiin täydentäviä kysymyksiä kulloisenkin kohteen ja tilanteen mukaan. Haastattelurunko jakautui karkeasti ottaen kahteen osaan, ensimmäisen osan kysymykset koskivat yhdistyksen toimintaa, jälkimmäisen osan kysymykset puolestaan talon remontteja. Haastattelut suoritettiin aina kyseisellä talolla ja ne tallennettiin nauhurille. Varsinaista haastattelua edelsi kiertely talon eri tiloissa, jolloin yhdistyksen edustaja esitteli vapaamuotoisesti taloa, sen toimintoja ja korjauksia. Raportin tekijä kertoi tutkimuksesta ja sen tavoitteista. Tämän jälkeen suoritettiin haastattelu, joka tallennettiin nauhalle. Haastateltavien toivottiin esiintyvän tutkimuksessa omalla nimellään, mutta heille annettiin mahdollisuus kertoa joitakin asioita halutessaan myös anonyymisti. Kokemuksia tutkimusmenetelmästä Tässä raportissa käytetyt tutkimusmenetelmät ovat olleet tarkoituksenmukaisia ja antaneet tutkittavasta aiheesta erittäin käyttökelpoista tietoa. Seurantalo-tutkimushankkeen seuraavia osatutkimuksia varten on tarpeen kirjata pari yksittäistä huomiota tutkimusmenetelmästä: - 7 -

8 Tulevissa osatutkimuksissa voidaan harkita ennakkoon lähetettävää kyselylomaketta, jonka avulla saataisiin jo etukäteen perustiedot kustakin talosta. Näin voitaisiin paremmin valikoida tutkimuksen kohteeksi erityyppisiä taloja tutkimuksen kulloisenkin painopisteen mukaan. Haastattelutilanteessa voisi myös tehdä pieniä muutoksia. Nyt nauhoitettua haastattelua edelsi vapaamuotoinen kiertely eri puolilla taloa. Oleellisten tietojen talteen saannin ja tilanteen luontevuuden kannalta olisi parempi, mikäli haastattelijalla olisi mukanaan kannettava tallennusväline, jolloin tietoja voitaisiin kerätä myös liikuttaessa talon eri tiloissa. Koska tämä raportti on ollut luonteeltaan pilottitutkimusta, ja tutkittavien kohteiden joukko on tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa koko Suomen kattavaksi, käsitellään raportin johtopäätöskappaleissa laajemmin kysymyksiä, jotka liittyvät jatkotutkimukseen, sen tavoitteisiin sekä käytettäviin tutkimusmenetelmiin. Tutkimuskohteiden kuvaukset Seurantalot rakennettiin tyypillisesti kaupunkien ja kirkonkylien keskeisille paikoille tai maaseutukylien maisemallisesti ja toiminnallisesti merkittäviin kohtiin. Rakennukset pystytettiin yleensä talkoilla, rakennusmateriaalit ovat olleet paikallisia ja työmenetelmät perinteisiä. (Pakkala 1985, 1) Osa seurantaloista on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, joita ovat suunnitelleet nimekkäät arkkitehdit ja taitavat kansanrakentajat. Moni seurantalo on rakennettu myös keskusjärjestöjen teettämien tyyppipiirustuksien mukaan. Erilaisillakin yhdistystaustoilla toimivien seurantalojen käyttö on ollut usein samantyyppistä, mikä on johtanut melko yhdenmukaisiin pohjaratkaisuihin. Tyypillisen seurantalon päätilana on kokous- ja juhlasali näyttämöineen. Vaatesäilö ja ravintolatila eli puffetti kuuluvat myös perinteiseen seurantaloon. (Rahola 1985, 7-8) Tavallisimmin seurantalot ovat joko hirsi- tai puurankorakenteisia. Jokainen tähän tutkimukseen valikoituneesta seurantalosta on yksilöllinen rakennus, jossa näkyvät talon omistajayhdistyksestä, rakentamisaikakaudesta, talon historiasta ja nykyisestä käytöstä johtuvat erityispiirteet. Edellä kuvaillut seurantalolle tunnusmerkilliset piirteet ovat säilyneet yleensä hyvin, muutos näkyy lähinnä siinä, että talojen monikäyttöisyyttä on korjausten avulla pyritty entisestään parantamaan. Ullakolle on usein rakennettu kokoushuoneita, hyvin varustetun keittiön merkitys on kasvanut ja myös kellaritiloja on hyödynnetty harrastustiloina. Monessa talossa oli ullakkokerroksessa lisäksi talonmiehen asunto. Suomalaiset seurantalot ovat kooltaan keskimäärin 400 m 2. Uudenmaan seurantalot ovat keskimäärin 75-vuotta vanhoja, mikä noudattelee koko Suomen keskiarvoa. (Suomen Kotiseutuliiton tilastoja) Tämän tutkimuksen talojen ikähaitari vaihteli parin sadan ja 45 vuoden välillä. Tosin tutkimuksen vanhin talo ei ollut alun perin rakennettu seurantaloksi, vaan siitä oli tullut yhdistyksen toimitalo vasta 1980-luvulla. Varsinaisista alunperin yhdistyksen omistamista taloista vanhin oli vuodelta

9 Harju Harjun talo sijaitsee Nummi-Pusulassa, Taustan maalaiskylässä. Kylä sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Saukkolasta ja Karkkilasta. Talo on rakennettu vuonna 1934 maamiesseura Taustan pienviljelijäyhdistys ry:n seurantaloksi. Yhdistys muutti nimensä 1980-luvulla Taustan kyläseuraksi. Kyläseura järjestää talossa omia tilaisuuksiaan, jonka lisäksi kyläläiset pitävät yksityisjuhliaan talolla. Kuva: Taustan kyläseura Hyvinkäänkylän työväentalo Hyvinkäänkylän työväentalo sijaitsee Hyvinkäänkylässä, muutaman kilometrin päässä Hyvinkään keskustasta omakotialueella, jonne on vanhan asutuksen lisäksi tullut viime vuosina uudempaakin asutusta. Talo on rakennettu vuonna 1909, ja se on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Talon omistaa Hyvinkäänkylän työväenyhdistys, joka pitää siellä kokouksiaan. Lisäksi taloa vuokrataan perhejuhliin sekä paikallisten yhdistysten kokouksiin ja satunnaisiin teatteri- ja musiikkiesityksiin. Kuva: Hyvinkäänkylän työväenyhdistys Pakilan työväentalo Pakilan työväentalo sijaitsee Helsingissä Pakilan vanhalla asuinalueella. Talon vanhin osa on peräisin 1900-luvun alusta, ja se on toiminut historiansa aikana niin työväentalona kuin kirkkonakin. Se on suojeltu asemakaavassa. Vuodesta 1988 lähtien talon on omistanut Pakilan demokraattinen kulttuurisäätiö. Viimeiset vuodet talon päävuokralaisena on ollut Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, jolloin talo on toiminut alueen nuorisotalona. Kuva: Tapani Sainio Poliisien kesäkoti Poliisien kesäkoti sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa siirtolapuutarhamökkien ja puistoalueen keskellä. Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry rakensi talon käyttöönsä vuonna Talon omistaa Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys, johon kuuluu helsinkiläisiä poliisien ammattiyhdistyksiä. Käyttäjiä ovat Helsingin poliisilaitoksen henkilökunta ja heidän muodostamat yhdistykset, jotka saavat vuokrata taloa edullisesti. Lisäksi taloa vuokrataan yksityishenkilöille sekä yrityksille. Kuva: Tapani Sainio - 9 -

10 Puistolan VPK:n talo Puistolan VPK:n talo sijaitsee Pohjois-Helsingissä Puistolan vanhalla asuinalueella. Talo on vuonna 1951 valmistunut palokunnantalo, jonka omistaa Puistolan Vapaaehtoinen palokunta. Talossa pidetään palokunnan eri osastojen harjoituksia sekä alueen yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden tilaisuuksia. Kuva: Puistolan VPK Raivaajatalo Raivaajatalo sijaitsee kaupunkialueella lähellä Hyvinkään keskustaa. Talo on vuonna 1907 valmistunut raittiusseurantalo, jonka omistaa Raivaajatalosäätiö. Säätiö on peruskorjannut taloa vuodesta 1998 lähtien, ja vuoden 2004 aikana talo avataan yleishyödylliseen käyttöön. Kuva: Raivaajatalosäätiö Rientola Rientolan työväentalo sijaitsee Karjaan keskustassa. Se on vuonna 1917 Karjaan sosialidemokraattisen yhdistyksen ja Billnäs svenska arbetarföreningenin rakentama työväentalo, joka on suojeltu asemakaavassa. Rientola on edelleen edellä mainittujen yhdistysten omistama. Taloa käytetään omistajatahojen kokouksiin sekä muiden paikallisten yhdistysten toimintoihin ja yksityistilaisuuksiin. Lisäksi talossa on vakituisena vuokralaisena kellaritilassa toimiva vanhojen tavaroiden liike. Kuva: Erkki Härö

11 Runhälla Runhälla sijaitsee Långvikin kylässä, noin 15 kilometrin päässä Kirkkonummen keskustasta. Alueella on sekä uudempaa että vanhempaa pientaloasutusta. Runhälla on vuonna 1914 rakennettu nuorisoseurantalo, jonka omistaa Kyrkslätts Skärgårds ungdomsföreningen. Talossa pidetään lapsille ja nuorille tarkoitettuja liikuntakerhoja sekä teatterikerhoa. Lisäksi taloa vuokrataan yksityisille ja yhdistyksille juhlien pitopaikaksi. Siinä toimii vakituisena vuokralaisena päiväkoti. Kuva: Tapani Sainio Toukola Toukola sijaitsee Nurmijärvellä Lepsämän kylässä, jossa on vanhan asutuksen lisäksi runsaasti viime vuosina tullutta uudisasutusta. Talo on vuonna 1938 rakennettu nuorisoseurantaloksi, jonka omistaa Lepsämän nuorisoseura. Käyttäjät ovat pääasiassa Lepsämän kyläläisiä, nuorisoseura järjestää talolla iltapäiväkerhoja lapsille ja kylän yhdistykset käyttävät taloa kokouksiin. Lisäksi taloa vuokrataan yksityisjuhlien pitopaikaksi. Kuva: Tapani Sainio Ylistalo Ylistalo sijaitsee Itä-Helsingissä, Laajasalon lähiön keskustassa Itä-Helsingissä. Ylistalo ei ole seurantalo saman määritelmän mukaisesti kuin muut tämän tutkimuksen talot, sillä se on Helsingin kaupungin omistama. Laajasalo-Degerö seura hallinnoi itsenäisesti taloa, eli vastaa talon toiminnasta ja ylläpidosta. Talo on 1800-luvun alkupuolella rakennettu talonpoikaistalo. Laajasalo-seura kunnosti talon käyttöönsä 1980-luvun puolivälissä. Se on asemakaavassa suojeltu. Talo on tällä hetkellä kaupunginosayhdistys Laajasalo-seuran toiminnan tukikohta, jossa järjestetään mm. kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Vakituisena vuokralaisena talossa on musiikkiopisto ja lisäksi sitä vuokrataan kokous- ja juhlatilaisuuksiin yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Kuva: Tapani Sainio

12 SEURANTALOJEN KÄYTTÖ Talojen käyttäjät ja toiminnan järjestäjät Tässä raportissa esiintyvien seurantalojen käytössä oli huomattavia talokohtaisia eroja. Toimintamuodot sekä toiminnan intensiteetti vaihtelivat kohteittain. Tyypillisessä seurantalossa sen omistava yhdistys pitää omat kokouksensa sekä ylläpitää talossa toimintaa, esimerkiksi kerhoja ja juhlia. Taloja vuokrataan myös lähiseudun muille yhdistyksille kokoontumistiloiksi. Lisäksi yksityiset ja yritykset voivat vuokrata seurantaloa juhlatilaksi. Satunnaisemmin taloja vuokrataan erilaisiin kaupallisiin tarkoituksiin sekä kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Joissain taloissa on myös vakituisia vuokralaisia. Useimmissa tapauksissa seurantaloa voitiin hyödyntää kaikilla edellä mainituilla tavoilla, ja tätä voidaankin pitää käytön kannalta ihanteellisena tilanteena. Joissakin tapauksissa taas talo oli käytännön syistä painottunut jonkun tietyn ryhmän käyttöön. Esimerkiksi pääasiallisesti nuorisotalona toimivaa rakennusta ei vuokrata yksityistilaisuuksiin, sillä lukuisat nuorisotalon käyttäjien harrastusvälineet vaikeuttaisivat juhlasalikäyttöä. Seuraavassa esitellään viisi erilaista seurantalon käyttötapaa: 1) Talon omistava yhdistys Seurantalot toimivat aina omistavan yhdistyksen toiminnan tukikohtana. Talolla järjestetään vähintään yhdistyksen kokoukset, yleisötilaisuudet sekä juhlat. Pelkästään omat kokoustilat ovat yhdistyksen toiminnan ja identiteetin kannalta tärkeä asia: -Mikä merkitys tällä talolla on ollut seuran toiminnalle? (TS) -Kyllähän se ihmisten mielissä yhdistetään sitten samaan firmaan, Ylistalo ja Laajasalo- Degerö-seura on samaa systeemiä. Laajasalossa on ollut ja on edelleenkin pulaa kunnon kokoustiloista, kyllä tämä on ollut koko kylälle tarpeellinen. Ja seuralle itselleenkin. Me istuimme ennen kuin tätä vielä oli, tuossa ostarilla sijainneen kapakan kabinetissa tupakansavussa pitämässä kokouksia, onhan se ihan toista --- sehän pudotti ihan tietynlaisia ihmisiä pois toiminnasta kun ne eivät halunneet tulla sinne. (TA) Tyypillisiä yhdistysten järjestämiä juhlia ovat esimerkiksi ovat pikkujoulut, puurojuhlat, kevätjuhlat ja halloweenit. Joillain paikoin järjestetään perinteikäs juhla, joka kokoaa laajat määrät alueen ihmisiä yhteen, kuuluivat he yhdistykseen tai eivät. Jossain taas tällainen toimintamuoto on lakannut. Myös seurantaloihin kuuluvaa teatteritoimintaa järjestetään joidenkin yhdistysten toimesta. Bingotoimintaa, joka taannoin oli monen yhdistyksen taloudelle tärkeä tulonlähde, harjoitettiin vielä yhdessä yhdistyksessä. 2) Lähiseudun yhdistysten kokous- ja tapahtumatila Seurantalojen käytössä näkyy koko suomalainen laaja yhdistyskenttä. Talot ovat tärkeitä koko lähialueensa yhdistyksille, niillä kokoontuvat esimerkiksi urheiluseurat, poliittiset yhdistykset, marttayhdistykset, seurakunnat, ammattiliitot, eläkeläisyhdistykset, tiekunnat, Lions Clubit,

13 taloyhtiöt, uskonnolliset järjestöt, laulukerhot, erilaiset liikuntakerhot kuten jumppa-, tanssi- ja sählyryhmät sekä pelikerhot, kuten shakkikerhot. Yhteistyö eri yhdistysten kanssa on välillä tiiviimpää, välillä löyhempää. Tiiviistä yhteistyöstä esimerkkinä on Pakilan työväentalolla toimiva Helsingin kaupungin nuorisotalo: Yksi toimintamuoto on tämmöinen joka toinen lauantai pidettävä Kahvila Klara, joka on nuorisotalon järjestämä, mutta sitten alueen järjestöt kuten esimerkiksi Leijonat ja seurakunta tukevat toimintaa järjestämällä aikuisia hoitamaan narikkaa, kahvinkeittoa ja järjestyksenvalvontaa. (EH) 3) Yksityisten ja yritysten juhlatila Jotkut talot ovat profiloituneet juhlatilaisuuksien pitopaikoiksi. Varsinkin pääkaupunkiseudulla on edustavista juhlatiloista pulaa, ja vanhat seurantalot ovatkin kysyttyjä perhejuhlien järjestämispaikkoja. Suuret häät, tasavuosikymmenten juhliminen sekä sukukokoukset ovat tällä hetkellä suosittuja, mikä näkyy myös seurantalojen käytössä. Nykyään juhliin halutaan panostaa, ja asiakkaiden vaatimukset ovat suuret. Joskus tästä aiheutuu ristiriitoja talon rakennushistoriallisen arvon kanssa, sillä aina talo ei vastaa nykyajan vaatimuksia, mitkä koskevat esimerkiksi tilajärjestelyjä, tekniikkaa ja sisustusta. Usein taloille riittää viikonloppuisin hyvin kysyntää. Aina tämä ei yhdistyksen talouden kannalta ole riittävää, vaan tilat olisi tarpeen saada tuottavaan käyttöön myös viikolla: Että vuokraustoiminta olisi taloudellisesti kannattavaa, pitäisi pystyä vuokraamaan arkipäivisinkin. Nyt ei viikonloppu yksistään kannata, tarkoitus olisi saada myös arkipäiväkäyttäjiä, silloin talo pysyisi pystyssä ja saataisiin kaikki kunnostettua ja kattamaan korjausmenot. (HR) 4) Satunnaiset tapahtumanjärjestäjät Vakiintuneiden ja paikallisten vuokralaisten lisäksi erilaiset enemmän tai vähemmän säännöllisesti käyvät kiertelevät tapahtumanjärjestäjät ja kauppiaat käyttävät seurantaloja pysähtymispaikkoinaan. Tällaisia ovat esimerkiksi teatteriryhmät, sekä kauppiaat, kuten huonekalujen ja vaatteiden sekä muun tavaran myyjät. 5) Vakituiset vuokralaiset Vakituiset vuokralaiset ovat toivottuja taloudenpidon kannalta. Päiväkoteja oli muutamassakin seurantalossa vuokralaisena, Karjaan työväentalon pohjakerroksessa on vanhojen tavaroiden liike, Pakilan työväentalon vuokralaisena on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Runhällan nuorisoseuran talolla on päiväkodin lisäksi kansalaisopisto vuokralla ja viereinen koulu käyttää nuorisoseuran salia liikuntasalinaan, koska koululla ei sellaista ole. Useimmiten nämä vuokralaiset eivät rahallisesti ole kovin hyviä vuokranmaksajia verrattuna esimerkiksi yksityisjuhlien järjestäjiin, mutta pitkäaikainen ja säännöllisesti tuloa tuottava vuokralainen toimii yhdistyksen talouden varmistajana ja tasapainottajana

14 Monet vuokralaiset tuntuvat viihtyvän vanhoissa seurantaloissa hyvin: Se musiikkiopistohan oli aikaisemmin tuolla kerrostalon kellarissa, minä ainakin uskon että ne viihtyvät täällä. Täällä on hyvä akustiikka. Ja se mitä olen lapsia täällä nähnyt niin niiden mielestä tämä on jännä kummitustalo, vähän erilaista kuin kerrostalokodissa. (TA) Talon käyttöön vaikuttavia tekijöitä Tutkimuksessa mukana olevien seurantalojen käyttöasteissa oli eroavaisuuksia - joillain taloilla oli käyttöä lähes päivittäin, toisilla taas vain viikoittain. Talon käytön laajuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita. Seuraavassa on lueteltu joitain niistä: 1) Seurantalon sijainti Toiminnan kannalta olennaista on se, missä talo sijaitsee, onko se kaupunkialueella vai hajaasutusalueella, kylän keskustassa vai syrjemmällä. Tavoitettavuuteen vaikuttaa se, pääseekö talolle sujuvasti julkisilla liikennevälineillä. Seurantalothan on aikoinaan rakennettu keskeisille paikoille, mutta kehityksen myötä alue on saattanut menettää asukkaitaan ja näin talo on jäänyt autioituvalle paikalle. Tällaista tapausta ei tosin tässä kohdejoukossa kovin selkeästi ollut. Talon käyttöasteeseen vaikuttaa myös se, onko sillä kilpailijoita, eli sijaitseeko lähellä muita seurantaloja tai muita kokous- tai juhlatiloiksi sopivia rakennuksia. Toinen vastaavanlainen tekijä ovat lähistön muut attraktiot. Esimerkiksi juhlatilakäytössä on merkitystä sillä, kuinka lähellä kirkot ja hotellit sekä muut majoitustilat ovat seurantalosta. 2) Alueen asukkaat Olennaista on myös ympäröivän asutuksen määrä ja asukkaiden eli talon potentiaalisten käyttäjien ikä ja mahdollinen sitoutuneisuus taloon; ovatko asukkaat kenties koko ikänsä alueella asuneita vai sinne vasta muuttaneita. Yleisesti ottaen vanhoilla asuinalueilla toiminta on vakiintuneempaa. Tätä edistää myös se, jos asukkaat ovat jo nuorena käyneet talolla tai joku vanhemmista sukulaisista on ollut rakentamassa sitä. Tällöin seurantaloon voi syntyä erilainen, henkilökohtaisempi side. Paikoin myös nuoremmat asukkaat ovat innostuneet talon käytöstä ja aktivoituneet taloa ylläpitävässä yhdistyksessä. Ideaalitapaus lienee se, että alueella on sekä vanhempia että uudempia asukkaita, jotka yhdessä toimivat yhdistyksessä. Näin saadaan usein syntymään vuorovaikutusta. Ainakin Lepsämän nuorisoseurassa on havaittu hedelmälliseksi se, että eri ikäiset ihmiset toimivat seurassa, jolloin toiminta on tasapainossa. 3) Seurantalon toiminnallisuus Tärkeää on se, kuinka hyvin talo pystyy vastaamaan erilaisten käyttäjäryhmien vaatimuksiin. Tämä ei ole välttämättä helppoa, sillä kuten aiemmin on havaittu, ovat talojen käyttäjäryhmät ja näiden tarpeet moninaiset. Juhlia varten talossa on oltava juhlasali, keittiö kodinkoneineen ja mahdollisesti astiastoineen, esiintyjiä varten on oltava lava ja valot. Salin pitää soveltua myös liikuntaryhmien käyttöön. Myös päiväkodille tai kerhoille on oltava käyttökelpoiset tilat, joissa on esimerkiksi askartelutilat sekä säilytystilat harrastusvälineitä varten. Kokouksia varten on oltava

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016 SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016 Kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö Perustettu vuonna 1949 Noin

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN Tämä luku käsittelee perheensisäisiä ongelmia perheissä, joissa on ADHD-lapsi. Mukana on kappaleita, joissa käsitellään häiriön ymmärtämistä lapsen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Lisätietoja: 4/2003 Ari Laine 16.4.2003 Valtion asuntorahastosta maksetut avustukset 2002 Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN RAKENTAMINEN JA PERUSPARANTAMINEN KEMERA-RAHOITUKSELLA. 1.3.2016 Jarmo Palmanen OTSO Metsäpalvelut

YKSITYISTEIDEN RAKENTAMINEN JA PERUSPARANTAMINEN KEMERA-RAHOITUKSELLA. 1.3.2016 Jarmo Palmanen OTSO Metsäpalvelut YKSITYISTEIDEN RAKENTAMINEN JA PERUSPARANTAMINEN KEMERA-RAHOITUKSELLA 1.3.2016 Jarmo Palmanen OTSO Metsäpalvelut Tuen myöntämisen edellytyksiä Tukea voidaan myöntää metsätalouden kuljetusten edellyttämän

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 54 09.05.2011 Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä 1395/00.00.09/2010 KV 89 Valtuusto 27.9.2010 Yhteisen Sipoomme

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004 Korso-Savio maankäyttöselvitys Johdanto Vantaan ja Keravan kaupunginhallitukset ovat 27.1.2003 hyväksyneet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012 Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/2 Hallitus Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/2 Hallitus Sivu 1 / 6 Hallitus 24.-25.2.2015 Sivu 1 / 6 Aika: 24. 25.2.2015 Paikka: Sähköpostikokous Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (x) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno Lahtinen (x)

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.10.2014 Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Varkauden ja Leppävirran alueen seututapaaminen 4.5.2012 Varkaudessa

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Varkauden ja Leppävirran alueen seututapaaminen 4.5.2012 Varkaudessa 1 Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Varkauden ja Leppävirran alueen seututapaaminen 4.5.2012 Varkaudessa Seututilaisuuden aluksi Elsa Paronen (Ikäinnovaatio hankkeen projektipäällikkö) esitteli Ikäinnovaatio

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista. 7.4.2011 Markku Saarinen

Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista. 7.4.2011 Markku Saarinen Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista 7.4.2011 Markku Saarinen Lähtökohtatilanne: Monta strategiaa, monta kehittämisryhmää runsaan 5 vuoden aikana (2001-2006) oli Kaarinassa aikaansaatu

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma

Suunnittelijan näkökulma Suunnittelijan näkökulma Ari Savolainen, DI Pohjois-Suomen suurin taloteknisistä asiantuntijoista muodostuva insinööritoimisto n 20 suunnittelijaa yli 250 suunniteltua putkiremonttia Ajatuksia putkiremontista

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot