MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS"

Transkriptio

1 Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma ja suuntautuminen Ympäristöteknologian koulutusohjelma Nimeke Päämajankoulun sisäilmaselvitys Tiivistelmä Suomen kouluissa on merkittäviä kosteus- ja homevaurioita, jotka vievät opettajat ja oppilaat sairauskierteeseen. Kunnat tarttuvat koulujen ongelmien korjaamiseen vaihtelevasti, ja usein resurssien puutteesta johtuen vasta pakon edessä. Tässä tutkimuksessa kohteena oli Mikkelin Päämajankoulu, jonka henkilöstö ja oppilaat ovat oireilleet jo useita vuosia. Kohteessa on tehty laajamittaisia korjaustöitä, mutta esille on noussut epäilys, että rakennuksen välipohjassa on kosteusvaurio-ongelma. Tutkimus rajattiin ensimmäisen kerroksen kahteen luokkatilaan. Tutkimusongelman selvittämiseksi otettiin ilmanäytteitä 6-vaiheimpaktorilla tutkittavien tilojen sisäilmasta sekä välipohjan ilmatilasta. Mikkelin tilakeskus otatti konsulttiyrityksellä samoista tiloista materiaalinäytteitä. Molemmissa näytteissä oli havaittavissa samansuuntaisia löydöksiä, ja rakenne- ja sisäilmanäytteiden tulokset tukevat toisiaan. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että Päämajankoululla on käyttäjille selkeä terveysriski. Asiasanat (avainsanat) Päämajankoulu, kosteusvaurio, homevaurio, mikrobi, terveysriski. Sivumäärä Kieli URN 16 Suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Mari Järvenmäki Mikkelin tilakeskus, Mikkelin kaupunki

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Toimeksianto Kohde Koulurakennusten kosteusvaurioiden selvittäminen Kuntoarvio Kuntotutkimus MENETELMÄT Käytetyt menetelmät Suoritetut mittaukset HYVÄ SISÄILMA Homevaurioiden ehkäisy TULOKSET JA TULOSTEN ANALYSOINTI Bakteerit ja aktinomykeetit Hiivat ja homeet Sienten tunnistaminen Raja-arvot Projektissa saatujen tulosten vertailu TERVEYSHAITOISTA Indikaattorimikrobit Penicillium Cladosporium Mucor JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA LIITE/LIITTEET 1 Mittauspöytäkirjat

4 1 JOHDANTO 1 Tammikuussa 2013 Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä opetusalan koulutustapahtuma Educassa käsiteltiin Suomen koulujen heikkoa sisäilmatilannetta. Työterveyslaitoksella asiantuntijana toimivan Eero Palomäen mukaan lähes joka viidennessä Suomen koulussa on merkittäviä kosteus- ja homevaurioita, jotka vievät opettajat ja oppilaat sairauskierteeseen. Koulurakennusten huono sisäilma on maanlaajuinen ongelma. Merkittävin huonon sisäilman aiheuttaja koulu- ja päiväkotirakennuksissa on rakennuksen ikääntyminen. Merkittävä osa suomalaisista kouluista on rakennettu 50- ja 60-luvuilla. Riittävän laajoja peruskorjauksia on jätetty tekemättä tai on korjattu välttämättömin vasta pakon edessä. Nyt rakennukset ovat elinkaarensa päässä ja sellaisiin rakennuksiin sisäilmaongelmia syntyy aina, kertoo Palomäki. Palomäen mukaan tyypillisimpiä koulujen sisäilmaongelmia ovat ilmanvaihdon riittämättömyys ja liian korkea lämpötila. Terveyden kannalta pahimmasta ongelmasta, kosteus- ja homevaurioista johtuvista sisäilman epäpuhtauksista, kärsii raportin arvion mukaan noin % kouluista ja epäpuhtauksille altistuu päivittäin jopa henkilöä. Huonosta sisäilmasta kärsivät sekä opettajat että oppilaat. Yleensä sisäilmaongelmiin reagoivat ensin opettajat, jotka viettävät samoissa tiloissa pitkiä aikoja. Kuitenkin lapsilla astman pahenemisen riski on aikuisia korkeampi. Kosteusvaurion vaikeusasteesta riippuen lasten riski sairastua astmaan kasvaa 3 4-kertaiseksi. Kunnat tarttuvat koulujen ongelmien korjaamiseen vaihtelevasti ja usein resurssien puutteesta johtuen vasta pakon edessä. Palomäen arvion mukaan isoissa kaupungeissa saattaa olla kymmenenkin koulua, jotka tarvitsevat akuuttia korjausta. Joissakin tapauksissa koulut ovat menneet niin huonoon kuntoon, että uuden koulun rakentaminen on taloudellisesti järkevin vaihtoehto. Valitettavan usein korjausjärjestyksen määrittelee kyseisen koulun sisäilmaongelmien saama julkisuus eikä välttämättä rakennusten huonokuntoisuus.

5 1.1 Toimeksianto 2 Koulutilojen kunnostaminen ja rakentaminen on niellyt Mikkelissä kahden viime vuoden aikana 20 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Mikkelin kaupungilla on korjausvelkaa lähes 30 miljoonaa euroa. Mikkelin Päämajankoululla on henkilöstä ja oppilaat oireilleet jo useita vuosia. Rakennukseen on tehty laajoja korjauksia, viimeksi alkuvuodesta Korjauksista huolimatta, henkilöstö oireilee edelleen. Esille on tullut epäilys, että rakennuksen välipohjissa olisi kosteusvaurio-ongelma. Mikkelin tilakeskus on kiinnostunut saamaan ja vertaamaan amk-opiskelijoilta saamia mittaustuloksia aiempiin, samasta rakennuksesta otettuihin tuloksiin. 1.2 Kohde Päämajakoulu on Mikkelin kaupungin vanhimpia kouluja. Vuonna 1889 otettiin käyttöön syksyllä valmistunut puurakennus (nykyisen kivisen pääkoulun vieressä oleva ns. alakoulu). Tällöin koulun nimi oli Mikkelin kansakoulu. Nykyisen Päämajankoulun käytössä oleva kivinen päärakennus valmistui koulukäyttöön syksyksi Rakennus toimi viime sotien aikana vv Suomen armeijan ja marsalkka Mannerheimin päämajana. Koulun yhteydessä toimii avattu Päämajamuseo, joka toimii omana koulusta erillisenä yksikkönä. Viime vuosina kokonaan saneeratussa ja rakennuksena uudenaikaistetussa Päämajakoulussa toimivat peruskoulun luokat. Koulussa on lukuvuodesta riippuen noin reilut 300 oppilasta sekä opettajia noin Koulurakennusten kosteusvaurioiden selvittäminen Koulujen sisäilmaongelmat ovat usein hankalia ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Asiaa vaikeuttaa se, ettei rakennuksen vaurion, homelöydösten ja käyttäjien oireilun välillä useinkaan ole yksiselitteisiä syy-seuraussuhteita. Kokonaisuutta tulisikin arvioida kokoamalla yhteen eri asiantuntemusalueiden edustajien näkemykset. Koulurakennukset ovat yleensä julkisia, kunnan tai kaupungin omistamia kiinteistöjä, joten niitä koskeva päätöksentekovastuu on kunnan organisaatiolla.

6 3 Sisäilmaongelmia epäiltäessä on ensimmäiseksi selvitettävä koulurakennuksen kunto riittävän perusteellisesti. Ellei käytettävissä ole tuoretta rakennuksen kuntoarviota, on ensimmäinen vaihe tehdä se tai teettää se ulkopuolisella asiantuntijalla. (Meklin ym. 2007) Kuntoarvio Kuntoarvio on kiinteistönpidon apuväline, jossa kiinteistön rakennus- ja LVIStekniikka tarkastetaan systemaattisesti käyttäen lähinnä aistinvaraista havainnointia. Kuntoarvion yhteydessä ei yleensä avata rakenteita merkittävästi. Apuna tarkastuksessa on etukäteen laadittu tarkistuslista. Kuntoarvion yhteydessä tulee rakennus tarkastaa huolella sekä sisä- että ulkopuolelta ja raporttiin tulee kirjata kaikki rakennuksen kuntoa koskevat havainnot. Kuntoarvion perusteella arvioidaan tarkempien kuntotutkimusten tarve. Kuntoarvio tulisi laatia kaikille koulukiinteistöille ja se tulisi päivittää säännöllisesti, esimerkiksi kolmen viiden vuoden valein. Tämän jälkeen tehdään tai teetetään kuntotutkimukset niistä rakennuksen osista, joissa on havaittu jatkotutkimustarvetta, esimerkiksi merkkejä vaurioista. On tavallista, että yhdessä rakennuksessa on useita vaurioita. Kuntoarvion ja tutkimusten pohjalta suunnitellaan mahdolliset korjaustyöt ja niiden ajoitus ottaen huomioon töiden tekniset ja rahoitustarpeet. (Meklin ym. 2007) Kuntotutkimus Kuntotutkimuksen avulla selvitetään kiinteistön jonkin rakennusosan tai järjestelmän kunto ja toimivuus, niihin vaikuttavat tekijät ja mahdollisesti havaittujen vaurioiden korjattavuus. Tällöin rakenteita avataan tarpeen mukaan ja niissä tehdään mahdollisesti tarvittavia mittauksia, esimerkiksi materiaalin kosteusmittauksia. Vauriotapauksissa kuntotutkimuksen päätarkoituksena onkin selvittää havaintojen perusteella korjaustarpeet, korjausvaihtoehdot, aikataulu ja mahdolliset turvallisuusriskit. Kuntotutkimus käynnistetään usein kuntoarvion havaintojen perusteella. Aloite kuntotutkimuksiin voi tulla myös kiinteistön käyttäjiltä, jotka haluavat selvittää näkyvän vaurion syyn. Kuntotutkimusten tueksi on julkaistu useita oppaita (esim. Ympäristöministeriö 1997a). Yksityiskohtaisia ohjeita koulujen ja päiväkotien sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen tekemiseksi on annettu myös Sisäilmayhdistyksen raportissa Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus kouluille ja päiväkodeille (Sisäil-

7 4 mayhdistys 1998). Rakennusteknisen kuntoarvion ja tutkimuksen tekijällä on oltava riittävästi ammattitaitoa ja tietämystä rakenteista ja niiden toiminnasta. Lisaksi arvioijalta vaaditaan tietoa ja kokemusta vaurioista, niiden ilmenemistavoista ja niihin johtavista syistä. Kosteusvauriotapauksessa on erityisen tärkeää, että selvitysten tekijä ymmärtää rakenteiden kosteusfysikaalista toimintaa. (Meklin ym. 2007). 2 MENETELMÄT Tämän tutkimuksessa selvitettiin Mikkelin Päämajankoulun ensimmäisen kerroksen kahden luokan sisäilman mikrobi-pitoisuutta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko tarkastellussa kahdessa luokkatilassa a) sisäilmassa terveydelle haitallisia mikrobeja yli suositusten b) välipohjan ilmatilassa terveydelle haitallisia mikrobeja yli suositusten. Toimeksiantaja purkaa toisen luokkatilan välipohjan (Kuva 1), ja opiskeluprojektimme tuloksia verrataan saatuihin näköhavaintoihin. Lisäksi toimeksiantaja teettää sisäilmamittauksia asiaan perehtyneellä konsulttifirmalla. Toimeksiantaja saa opiskeluprojektimme mittauksista hyvää vertailutietoa. KUVA 1. Avattu välipohja.

8 2.1 Käytetyt menetelmät 5 KTL:n (kansanterveyslaitos) julkaisun Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Opas ongelmien selvittämiseen kohdassa 4 kerrotaan, että mikrobeita, kuten homesieniä, hiivoja ja bakteereita esiintyy aina ulkoilmassa ja niitä kulkeutuu rakennukseen tuloilman mukana. Tästä johtuen myös normaalissa sisäilmassa ja rakennuksen eri osien pinnoilla esiintyy aina jonkin verran mikrobeita. Nämä eivät kuitenkaan ole haitallisia, elleivät ne pääse kasvamaan rakennuksen pinnoilla. Mikrobikasvu edellyttää, että pinnalle tai rakenteeseen on kertynyt riittävästi kosteutta. Mikrobinäytteitä voidaan ottaa ilmasta, varsinkin jos näkyviä vauriohavaintoja ei ole, mutta käyttäjien oireilu viittaa mikrobiongelmaan. Ilmanäytteiden avulla arvioidaan sisäilman laatua ja voidaan saada viitteitä vaurion sijainnista. Ilmanäytteiden oton ei kuitenkaan tulisi olla ensisijainen vaurioiden selvittämiskeino. Koulujen sisäilman mikrobiologiseen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi vuodenaika ja sääolot, rakennuksen toiminnot ja käyttäjät sekä rakennuksen runkomateriaali ja ikä. (Meklin ym. 2007). Koulurakennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet. Yksittäisen näytteen pitoisuus voi kuitenkin olla muita suurempi, mihin voi olla syynä esimerkiksi oppilaiden liikkumisesta johtuva pölyn resuspensio, luonnonmateriaalien käsittely tarkasteltavassa tilassa tai ulkoilman vaikutus sulan maan aikana. Nämä ovat sieni-itiöiden normaalilähteitä, jotka voivat vaikuttaa pitoisuuksiin, mutta jotka eivät ilmennä homevaurion läsnäoloa. (Meklin ym. 2007). Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysoppaan mukaan mittausten suositeltavin ajankohta onkin talvi, jolloin ulkoilman sieni-itiöiden ja aktinomykeettien pitoisuudet ovat pienimmillään ja sisäilmassa esiintyvien itiöiden voidaan olettaa olevan pääasiassa peräisin sisätiloista. Tutkimusongelman selvittämiseksi otettiin ilmanäytteitä 6-vaiheimpaktorilla (Andersen-keräin, kuva 2) tutkittavien tilojen sisäilmasta sekä välipohjan ilmatilasta (vuotoilmanäyte). Maljoja inkuboitiin 1 2 viikkoa huoneenlämmössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian laboratoriossa. Ryhmä suoritti mikrobien pesäkemäärän laskennan itse. Homeiden tunnistamisessa konsultoitiin Maija-Liisa Lyytistä, jolla on asiantuntemusta työnsä kautta homeiden tunnistamisesta.

9 6 KUVA 2. Andersenin keräin. Mittauksessa käytettiin 3 eri kasvatusalustaa, jotka valmistettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian laboratoriossa: - Bakteerien kasvatusalustana käytettiin THG-agaria (tryptoni-hiivauuteglukoosiagar). - Hiivojen ja homeiden kasvatusalustana käytettiin 2 % mallasuute-agaria. - Kserofiilisten (kuivassa viihtyvä) hiivojen ja homeiden kasvatusalustana käytettiin DG18-agaria (18 % dikloranglyseroli-agar). 2.2 Suoritetut mittaukset Mittaukset suoritettiin (mittauspöytäkirjat liitteenä). Keräimen tilavuusvirta säädettiin nopeuteen 28,3 l/min ja kasvatusalustoina käytettiin 9 cm halkaisijaltaan olevia, 25 ml agar-maljoja. Impaktorin osat puhdistettiin 70 % etanolilla ja kuivattiin aina ennen näytteenottoa. Myös vuotoilmanäytteet otettiin em. menetelmiä käyttäen Andersen-keräimellä, mutta normaalista sisäilmanäytteestä poiketen näyte imettiin keräimille rakenteen ontelosta letkuilla, jonka halkaisija oli 32 mm (Kuva 3.). Näytteenottoaika oli 10 minuuttia. Näyte otettiin noin 1-1,5 metrin korkeudelta. Näytteenotossa meneteltiin Asumisterveysohjeen mukaan.

10 7 KUVA 3. Ilmanäytteen imeminen lattian välipohjasta. 3 HYVÄ SISÄILMA Hyvän sisäilman yksinkertainen määritelmä on, että sisäilma on hyvää kun siitä ei aiheudu terveyshaittaa ja sen käyttäjät ovat tyytyväisiä siihen. 3.1 Homevaurioiden ehkäisy Koska ravinteita on riittävästi ilmassa ja rakenteiden pinnoilla, home tarvitsee ainoastaan vettä kasvaakseen. Näin ollen home voi kasvaa minkä tahansa materiaalin pinnalla. Puurakenteissa home aiheuttaa lahoamista ja rakenteen lujuuden heikkenemistä. Tästä johtuen usein vain puuta pidetään homeelle alttiina materiaalina. Sisäilman laadun kannalta on kuitenkin yhdentekevää, missä materiaalissa home kasvaa. Rakenteisiin pääsevä tai pinnoille tiivistyvä kosteus on yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Kun ilman kosteus materiaalin pinnalla on yli 80 %, mikä tahansa materiaali homehtuu. Homeongelmien syntymistä voidaan estää ajoissa tehdyillä toimenpiteillä. Vesi pääsee rakenteisiin kahta kautta, toisaalta vesivuotojen kautta ja toisaalta sisäilman kosteudesta tiivistymällä. Tiivistyminen tapahtuu kun vesihöyry jäähtyy kastepisteeseensä. Kastepistelämpötilaan vaikuttavat ilmassa olevan vesihöyryn määrä, ilman lämpötila sekä pinnan lämpötila. Ilmassa olevan vesihöyryn määrään vaikuttaa vesi-

11 8 höyryn tuotto (eli ihmiset, pyykin kuivaus, keittäminen, ilman kostuttimen käyttö, jne.) ja höyryn poistuminen (tiivistyminen ja ilmanvaihto). Vesihöyryn tiivistymistä rakenteiden sisäpinnoille voidaan estää pitämällä pintojen lämpötilat lähellä sisäilman lämpötilaa. Rakenteissa olevat kylmäsillat laskevat pintalämpötilaa ja voivat aiheuttaa kosteusvaurion. Lisäeristys on suositeltavin vaihtoehto tässä tapauksessa. Sen suunnittelu on tehtävä huolellisesti, jotta kosteusongelma ei siirtyisi rakenteen syvempiin osiin. Höyryn päästessä rakenteen (seinän) sisään tapahtuu tiivistyminen siinä osassa rakennetta, joka on kastepistelämpötilassa. Kosteuden pääseminen rakenteen sisään estetään yleensä höyrysululla ja luomalla ilmanvaihdon avulla alipaine rakennuksen sisälle. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon puutteellinen säätö tai rikkonainen (esim. sähköläpiviennit) höyrysulku voivat aikaansaada kosteusvaurion rakenteen sisällä. 4 TULOKSET JA TULOSTEN ANALYSOINTI 4.1 Bakteerit ja aktinomykeetit Luokka 132 (huone 1), sisäilma Bakteerit, PCAagar, pesäkemäärä Aktinomykeetit, PCA-agar, pesäkemäärä Vaihe laskettu / korjattu Yhteensä / / / / Yhteensä 171 / Luokka 132 (huone 1), il- Bakteerit, PCAagar, pesäkemää- Aktinomykeetit, PCA-agar, pesä-

12 9 manäyte rakenteesta rä kemäärä Vaihe laskettu / korjattu Yhteensä / / / / Yhteensä 43 / Luokka 140 (huone 2), sisäilma Bakteerit, PCAagar, pesäkemäärä Aktinomykeetit, PCA-agar, pesäkemäärä Vaihe laskettu / korjattu Yhteensä / / / / Yhteensä 46 / Luokka 140 (huone 2), ilmanäyte rakenteesta. Bakteerit, PCAagar, pesäkemäärä Aktinomykeetit, PCA-agar, pesäkemäärä Vaihe laskettu / korjattu Yhteensä

13 / / / Yhteensä 11 / Ilmanäytteen tilavuus [m 3 ] / mittaus = 10 min x 28,3 l/min / 1000 = 0,283 m 3. Kokonaisbakteerimäärät: - Luokka 132, sisäilma = 176 / 0,283 = 622 pmy / m 3 - Luokka 132, lattia = 44 / 0,283 = 155 pmy / m 3 - Luokka 140, sisäilma = 46 / 0,283 = 163 pmy / m 3 - Luokka 140, lattia = 11 / 0,283 = 39 pmy / m Hiivat ja homeet Luokka 132 (huone 1), sisäilma Homeet (2 % Mallas) Homeet (DG18) Vaihe laskettu / korjattu Yhteensä 1 16/ / / / / /7 0 7 Yhteensä Luokka 132 (huone 1), ilmanäyte Homeet (2 % Mallas) Homeet (DG18) ra- kenteesta. Vaihe laskettu / korjattu Yhteensä

14 / Yhteensä Luokka 140 (huone 2) sisäilma. Homeet (2 % Mallas) Homeet (DG18) Vaihe laskettu / korjattu Yhteensä Yhteensä Luokka 140 (huone 2) ilmanäyte Homeet (2 % Mallas) Homeet (DG18) ra- kenteesta. Vaihe laskettu / korjattu Yhteensä Yhteensä Ilmanäytteen tilavuus [m 3 ] / mittaus = 10 min x 28,3 l/min / 1000

15 = 0,283 m Sieni-itiöpitoisuudet: - Luokka 132, sisäilma = 206 / 0,283 = 728 pmy / m 3 - Luokka 132, lattia = 54 / 0,283 = 191 pmy / m 3 - Luokka 140, sisäilma = 7 / 0,283 = 25 pmy / m 3 - Luokka 140, lattia = 19 / 0,283 = 67 pmy / m Sienten tunnistaminen Kummastakin tilasta löytyi pieniä määriä tunnistettavia homepesäkkeitä. Maljoilta tunnistettiin sisäilmassa yleisesti esiintyviä Penicilliumia ja Cladosporiumia. Lisäksi huoneesta 1 lattian alta otetussa näytteessä tunnistettiin maljalta 3 Mucor. 4.4 Raja-arvot Työterveyslaitoksen sisäilmatutkijoiden keräämään aineistoon perustuvassa tutkimuksessa, selvitettiin sisäilmaepäpuhtauksien laatua ja määrää. Tutkimuksen mukaan ilmanäytteiden sieni-itiöpitoisuudet vaihtelivat suuresti homevauriorakennuksissa. Korkein normaalitaso bakteereille on 600 cfu/m 3 ja sieni-itiöille 50 cfu/m 3 talvisin. Viitearvoja voidaan käyttää toimistotutkimuksissa, jotka on tehty subarktisen ilmaston kaupungeissa. Viitearvojen tasoja ei tule kuitenkaan käyttää terveysriskien arviointiin. Viitearvojen ylitys ainoastaan viittaa epätavanomaiseen mikrobilähteeseen jolloin lisätutkimukset voivat olla tarpeellisia. (Salonen 2009). Taajamassa sijaitsevien asuntojen sisäilman sieni-itiöpitoisuudet kpl/m3 viittaavat kohonneeseen sieni-itiöpitoisuuteen talviaikana. Jos samalla näytteen mikrobisuvusto on tavanomaisesta poikkeava, mikrobikasvuston esiintyminen on todennäköistä. Jos taajamassa sijaitsevan asunnon sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat talviaikana yli 500 kpl/m3, ne ovat kohonneita ja mikrobikasvustoon viittaavia. Muissa sisätiloissa kuin asunnoissa, esimerkiksi toimistoissa ja kouluissa, mikrobipitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa. (Asumisterveysohje).

16 4.5 Projektissa saatujen tulosten vertailu 13 Päämajankoululta otettiin Mikkelin kaupungin tilakeskuksen toimesta myös materiaalinäytteitä (Kuva 6.) ja ne analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa. Saatujen analyysien perusteella luokassa 132 saatiin seuraavat löydökset: Lattialevyn reuna, lastulevy: vahva viite vauriosta (Penicillium, Paecilomyces, Ulocladium, Mucor, Streptomyces) Lastut täytehiekan päältä, puu: heikko viite vauriosta (Penicillium, Paecilomyces) Lattiaeriste reuna, sahanpuru : viittaa vaurioon (Chaetomium, Penicillium, Paecilomyces, Ulocladium). Ryhmän ottamissa ja analysoimissa näytteissä on havaittavissa samansuuntaiset löydökset, Penicillium, Cladosporium sekä Mucor. KUVA 6. Rakennenäyte. Rakenne- ja sisäilmanäytteistä saadut löydökset tukevat niin hyvin toisiaan, että ryhmän mielestä Päämajankoululla on käyttäjille selkeä terveysriski.

17 5 TERVEYSHAITOISTA 14 Terveydensuojelulain 1 :n mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle vaaralliselle aineelle tai tekijälle siinä määrin, että sairauden tai sen oireiden syntyminen on mahdollista. Tällainen tilanne saattaa syntyä silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee tilassa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai mikrobien aineenvaihduntatuotteille. (Asumisterveysohje). Kosteusvaurioituneesta rakenteesta voi siirtyä sisäilmaan hiukkasia (esim. mikrobit, itiöt ja rihmaston kappaleet) tai mikrobien aineenvaihduntatuotteita (VOC ja toksiinit). Useimpien kosteusvauriorakennuksille tyypillisten homeiden itiöt ja monet mikrobit ovat kooltaan hyvin pieniä, joten ne leijuvat pitkään ilmassa ja pääsevät limakalvoille, hengitysteihin ja jopa keuhkorakkuloihin asti. Jotkin mikrobit saattavat tuottaa toksiineja eli myrkkyjä. Mikrobien tuottamat toksiinit aiheuttavat silmien, ihon ja hengitysteiden ärsytysoireita. Kosteusvauriorakennuksissa voi olla useita toksiineja tuottavia mikrobeja samanaikaisesti, jolloin terveyshaitta syntyy eri toksiinien yhteisvaikutuksena. (Sisäilmayhdistys). Homevauriot tuottavat sisäilmaan epäpuhtauksia, joille altistuminen voi aiheuttaa monenlaisia oireita ja sairauksia. Astmaa tai allergiaa sairastavat reagoivat epäpuhtauksiin herkemmin, mutta myös ei-allergiset voivat oireilla. Tavallisimmat terveyshaitat ovat epäspesifeja eli niitä on yleisesti sekä lapsilla että aikuisilla myös muista syistä. Homevaurioiden lisäksi oireita voivat aiheuttaa mm. puutteellinen ilmanvaihto, veto, liian korkea sisälämpötila sekä materiaalien kemialliset päästöt. (Asumisterveysohje). Useiden, eri maissa ja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa, suoritettujen kliinisten tutkimusten mukaan home- ja kosteusvaurioihin liittyville mikrobeille altistuminen lisää riskiä sairastua mm. keuhkotulehdukseen, allergiseen alveoliittiin (keuhkorakkulatulehdus), krooniseen sivuontelotulehdukseen. In vivo sekä in vitro tutkimuksissa löydetyt toksikologiset todisteet osoittavat, että kosteusvaurioituneista rakennuksista eristetyille mikro-organismeille, mukaan lukien itiöt, metaboliatuotteet ja muut kom-

18 15 ponentit, altistuminen aiheuttaa äkillisiä, monimuotoisia myrkytysreaktioita. Mikrobikasvustojen tuottamien itiöiden, allergeenien, myko- ja endotoksiinien sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamia terveyshaittoja ei ole vielä konklusiivisesti tutkittu, mutta liiallinen altistuminen mille tahansa näistä voi aiheuttaa terveyshaittaa. (WHO guidelines for indoor air quality 2009). Terveyshaittojen minimoimiseksi on oleellista, että kosteus- ja homevauriot korjataan mahdollisimman varhain. Siksi olisi tärkeää, että kosteusvaurioiden syyt ja laajuus selvitetään heti kun vauriot / oireet havaitaan. Sairastumisen alkuvaiheessa edellytykset osoittaa oireiden syy-yhteys rakennuksen kosteusvaurioon ovat parhaat. Selvitystoimenpiteiden viivyttely tautiepäilyn alkuvaiheessa vaikeuttaa syy-yhteyden selvittelyä. Takautuva, vuosia sitten ilmenneen taudin etiologinen (syy-seuraus) selvittely on usein mahdotonta. (Majvik II-suositus, 2008). 5.1 Indikaattorimikrobit Kosteusvaurioindikaattori on mikrobi, jota ei yleensä tavata terveessä, vaurioitumattomassa rakennuksessa ja jonka esiintyminen rakennuksesta otetussa näytteessä viittaa siihen, että rakenteessa on tai on ollut kosteusvaurio. Näiden mikrobien esiintyminen rakennuksissa on yleensä merkki rakenteiden liiallisesta kostumisesta. Indikaattorimikrobeina pidetään myös ns. tavanomaisia mikrobeja jos niitä esiintyy suurina pitoisuuksina näytteissä. (Sisäilmayhdistys). Indikaattorimikrobeista on laadittu erilaisia listoja eri tahojen, esimerkiksi eri laboratorioiden, toimesta. Nämä listat perustuvat yleensä ns. Baarnin listaan, joka on tehty vuoden 1992 tiedon perusteella. Baarnin listan mukaan mikrobit jaetaan kolmeen eri luokkaan: - Runsaasti kosteutta vaativat (RH > %, esim. Aspergillus Fumigatus), - kohtalaista kosteutta vaativat (RH %, esim. Aspergillus Versicolor) - suhteellisen kuivassa viihtyvät mikrobit (RH < 85 %, esim. Penicillium chrysogenum). On syytä pohtia, onko käytössä oleva käsite indikaattorimikrobi hyödyllinen ja käyttökelpoinen vai aiheuttaako jatkuvasti muuttuva lista em. mikrobeista enemmän hämmennystä kuin hyötyä. Se, aiheuttaako sairastumisen ja herkistymisen indikaatto-

19 16 rimikrobi vai joku muu kosteusvaurioituneessa rakennuksessa kasvava mikrobi, on terveyden kannalta yhdentekevää. Kosteus ja siihen liittyvä mikrobivaurio on korjattava joka tapauksessa. (Putus, 2010). 5.2 Penicillium Tehdyissä tutkimuksissa (kts. kohta 4.) löytyi Penicilliumia (Kuva 4.), joka on Aspergillusten ja Cladosporiumin kanssa sisäilman yleisimmin ja runsaimmin esiintyvä sienisuku. Penicilliumin itiöt irtoavat helposti rihmastosta ja leijuvat pitkään ilmassa. Penicilliumin itiöitä on pieniä määriä kaikkialla, myös terveissä rakennuksissa. Penicillium-suvun homeella on kuitenkin myös haitallisia terveysvaikutuksia. Se tuottaa toksiineja ja on allergisoiva. Sen yleisyyden vuoksi myös sen terveyshaittoja vähätellään. Penicillium-suvun alalajeja tunnetaan yli 500 ja niiden tunnistaminen viljelmästä ilman PCR-tekniikkaa (Polymerase Chain Reaction) on lähes mahdotonta. (Putus, 2010). Penicilliumin pitoisuuksien on todettu korreloivan erityisesti ärsytys- ja astmaoireiden kanssa. Kokeellisessa lyhytaikaisessa altistuksessa Penicilliumin itiöillä saatiin aikaan hengitystieoireiden lisääntyminen. (Meyer ym. 2005). KUVA 4. Penicillium.

20 5.3 Cladosporium 17 Päämajakoulun sisäilma-näytteissä esiintyi myös Cladosporiumia. Cladosporiumsienisuku on ulkoilman yleisin suku, minkä vuoksi Cladosporium-lajeja havaitaan yleisesti myös sisäilmassa, varsinkin kesäisin ja syksyisin. Toisaalta korkea Cladosporiumin määrä sisäilmassa talvella viittaa rakennuksessa esiintyvään mikrobikasvustoon. Cladosporium on myös allergisoiva. (Putus, 2010). 5.4 Mucor Yhdestä päämajakoulun sisäilma-näytteestä tunnistettiin myös Mucor-sientä, joka luokitellaan harvinaiseksi kosteusvauriomikrobiksi. (Putus, 2010.) Kun tarkastellaan näiden harvinaisempien sienten ominaisuuksia, käytettävissä olevan kirjallisuuden määrä vähenee ja muuttuu luonteeltaan yksittäistapausten kuvailuksi. Hometalojen terveyshaittoja arvioitaessa huomio kiinnittyy niihin mikrobeihin, joita useimmissa kohteissa esiintyy paljon. Pieninä pitoisuuksina esiintyvien harvinaisempien mikrobisukujen vaikutusta on erittäin vaikea erottaa samanaikaisesti esiintyvistä muista mikrobeista ja niiden vaikutuksista. Harvinaisista mikrobeista ei myöskään ole tehty merkittävissä määrin allergologista tai immunologista tutkimusta. Tutkimuksen mukaan mucor kuitenkin tuottaa toksiineita sisäilmaan. (Tuomi ym ) KUVA 5. Mucor mustana vasemmalla maljan yläosassa.

21 18 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Home- ja kosteusvaurioita on tutkittu kymmeniä vuosia. Siitä huolimatta tieto niiden aiheuttamista terveyshaitoista on vielä hajanaista ja osittain epävarmaa. Vieläkään ei ole täyttä varmuutta siitä, miksi ihmiset sairastuvat. Oireet ovat kuitenkin selvillä. Pääasiassa kosteusvauriomikrobit vaikuttavat elimistöön hengitysteitse, jonka seurauksena esimerkiksi nenä vuotaa ja silmät ärtyvät. Toisilla voi esiintyä myös kuumetta, päänsärkyä ja astmaa. Sisäilmaongelmien yhteydessä esiintyy usein ongelmien vähättelyä ja jopa oireilevan ihmisen syyllistämistä turhaksi valittajaksi. Ongelmat on kuitenkin syytä ottaa vakavasti, sillä ne vaikuttavat ihmisten terveyteen. Sisäilmaongelmia selvitettäessä on tärkeää löytää itse ongelmat lisäksi myös sen aiheuttaja, jotta se voidaan poistaa niin, ettei ongelma synny ajan myötä uudestaan. Tämän vuoksi ongelmatapaukset tulee selvittää kerralla perinpohjaisesti, eikä tyytyä pelkästään ongelman laukaisijan löytämiseen ja eliminoimiseen. Tutkittu kohde, Päämajankoulu on mittausten jälkeen evakuoitu opetus- ja henkilökuntatilojen osalta Yhteiskoulun tiloihin, ja Päämajakoululla on aloitettu laajamittainen välipohjien remontti. Remontin uskotaan valmistuvan syyslukukauden 2014 alkuun mennessä. Oppilaiden ja erityisesti henkilökunnan oireilu on vähentynyt huomattavasti muuton jälkeen.

22 LÄHTEET Meklin T., Putus T., Hyvärinen A., Haverinen-Shaugnessy U., Lignell U., Nevalainen A. (2007) Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Opas ongelmien selvittämiseen. 2. Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori Terveydensuojelulaki / Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriö Oppaita 2003:1, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Terveelliset tilat [www-sivu] obien_terveyshaitat/ 6. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. Kööpenhamina Majvik II työryhmä (Toim. H Nordman ja J Uitti). Majvik II-suositus ja sitä täydentävät artikkelit. Rakennusten kosteus- ja homevaurioiden terveyshaitat. Suomen lääkärilehden eripainos, Sisäilmayhdistys ry Terveelliset tilat [www-sivu] mikrobitutkimukset/indikaattorit/ 9. Putus, Tuula Kosteusvauriohomeiden ja hiivojen terveyshaitat. Pori 2010: Suomen ympäristö- ja terveysalan kustannus Oy. 10. Meyer HW, Jensen KA, Kildesø J, Norn S, Permin H, Poulsen LK, Malling HJ, Gravesen S, Gyntelberg F. Double blind placebo controlled exposure to molds: exposure system and clinical results. Indoor Air Salonen, Heidi Indoor air contaminants in office buildings. Helsinki 2009: Suomen työterveyslaitos. 12. Tuomi T, ym. Mycotoxins in crude building materials from water-damaged buildings. Appl. Environ Microbiological, 2000.

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset FM, tutkija Kaisa Jalkanen FT, dosentti, johtava tutkija Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys -yksikkö, Kuopio Mikrobiologiset menetelmät homevaurion toteamisessa Homekasvua

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET SUUPANTIE 11 33960 PIRKKALA SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 2 SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: SUUPANTIE 11 33960

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Johdantoa Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.10.2014 Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016. Sirkku Häkkilä

Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016. Sirkku Häkkilä Uusi vuosi, uudet kujeet - Kurkistus Aerobiologian laboratorion vuoteen 2016 Sirkku Häkkilä Asumisterveysasetus ja mikrobikasvun osoittaminen Terveyshaittaa selvitettäessä on mittauksessa ja näytteenotossa

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Juhani Kronholm, Pekka Aittala, Heidi Tiala, Merja Mikkonen Sisäilmastoseminaari

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu Pääteesit Kosteudenhallinnan pettäminen voi käynnistää itseään ylläpitäviä reaktioketjuja, jotka jatkuvat, vaikka rakenteet kuivuvat tavoitearvoihin tai jotka tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Onnistuneen

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset. Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen keskeiset uudistukset Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miksi lainsäädäntöä pitää uudistaa? Maailma muuttuu ympärillämme

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Johdanto TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA Tutkimuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Kaisa Jalkanen, tutkija 6.2.2017 Labquality Days Kaisa Jalkanen THL 1 Mihin mikrobitutkimuksia voidaan käyttää? Havaitsemaan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava olosuhde

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 16.11.2016, Tampere 30.11.2016 1 Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan

Lisätiedot

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen

Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen Sisäilma ja työterveys homeista ympäristöherkkyyteen SAK:n 22. Työympäristöseminaari 17.10.2015 Kiljava Kari Reijula Työterveyden professori Helsingin yliopisto Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON KANNALTA

SISÄILMAONGELMAT KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON KANNALTA SISÄILMAONGELMAT KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON KANNALTA Tapani Kalsi, LL, tohtorikoulutettava, ympäristötieteiden opisk. ESITTELY I Pohjois-Karjalan ympäristöterveys (ympäristöterveydenhuolto )

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö VESI-INSTITUUTIN JULKAISUJA 5 Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö Aino Pelto-Huikko (toim.) Vesi-Instituutti WANDER Vesi-Instituutin

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä ALTISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTON LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN PERUSTEELLA Sisäilmastoseminaari 2015 Katja Tähtinen¹, Veli-Matti Pietarinen¹, Sanna Lappalainen¹, Anne Hyvärinen²,

Lisätiedot

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto LIITTYVÄ LAUSUNTO 9.4.2015 Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA LIITTYVÄ LAUSUNTO 1

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Sisäilmamittaus ja kosteuskartoitus 24.10. 3.11.2014 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 1. Yleistiedot Kohde

Lisätiedot

Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa

Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa Environmental Relative Moldiness Indeksin (ERMI) soveltaminen Suomessa Martin Täubel, Anne M Karvonen, Tiina Reponen, Stephen Vesper, Juha Pekkanen, Anne Hyvärinen 24.3.2016 SIS FERMI Hyvärinen 1 Mikä

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Jukka Ojanen 9.10.2015 YT-toimikunta 14.10.2015 53 Tekninen lautakunta 29.10.2015 107 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat

Lisätiedot

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI 1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos...

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot