Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje"

Transkriptio

1 Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje

2 Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen Sisältö 1 JOHDANTO OHJEEN KÄYTTÖ MÄÄRITELMIÄ KOSTEUDEN SYYT JA LAAJUUS Vaurion havaitseminen ja syyn selvittäminen Kosteuskartoituksen tekeminen Kosteuskartoituksen tekijät Mittausmenetelmät Kartoituksen laajuus Kosteuskartoitusraportti KORJAUSMENETELMÄT Rakenteiden purkaminen ja uusiminen Kuivaus Otsonikäsittely ja muut kemialliset menetelmät Dokumenttien säilyttäminen KORJAUSTYÖN JÄLKIMITTAUKSET JA KUIVAUKSEN LOPETTAMINEN KIRJALLISUUS... 7 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus yksikössä laadittu suojeluohje, joka ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista omissa vakuutusehdoissaan.

3 1 RAKENNUSTEN JA HUONEISTOJEN VESIVUOTOVAHINKOJEN TUTKIMINEN OHJE 1 JOHDANTO 2 OHJEEN KÄYTTÖ 3 MÄÄRITELMIÄ Asuinkerrostalojen ja pientalojen kosteusongelmat ja vauriot ovat tutkimusten mukaan varsin yleisiä. Ongelmia voivat aiheuttaa rakennusfysikaalisesti virheelliset tai puutteellisesti toimivat rakenteet, rakennuksen huollon laiminlyönti tai virheellinen käyttö. Lisäksi vesivahinkojen yhteydessä vettä pääsee rakenteisiin, joita ei ole suunniteltu kestämään sitä. Mikäli vettä ei saada heti poistettua, rakenteet saattavat vaurioitua. On tärkeää, että kosteusvauriot havaitaan nopeasti ja vaurioituneet rakenteet korjataan ajoissa terveydelle haitallisten homeongelmien välttämiseksi ja taloudellisten vahinkojen minimoimiseksi. Ympäristöministeriö on julkaissut kosteus ja homevaurioiden tutkimiseksi oppaan /3/, jossa esitetään periaatteet rakenteiden tutkimiseksi eri tyyppisissä kosteus ja homevauriotapauksissa. Vesivahinkojen tutkimus ja kartoitusmenetelmille ei ole luotu mitään standardia. Finanssialan Keskusliiton (FK) ohjeistolla on tarkoitus yhtenäistää vesivahinkojen tutkimuskäytäntöä hyväksyttävillä menetelmillä. Ohjeistoon kuuluu tämä ohje, vesivahinkojen kosteuskartoituslomake ja kosteuskartoitusopas vesivahingoissa. Painovoimainen veden siirtyminen tarkoittaa veden valumista pystysuorilla ja kaltevilla pinnoilla alaspäin. Kapillaarivirtaus tarkoittaa huokosalipaineen paikallisten erojen aiheuttamaa veden siirtymistä huokoisessa aineessa. Vesihöyryn diffuusio tarkoittaa kaasuseoksessa (esimerkiksi ilmassa) vakio kokonaispaineessa tapahtuvaa vesihöyrymolekyylien liikettä, joka pyrkii tasoittamaan kaasuseoksen höyrypitoisuus tai höyryn osapaine-eroja. Vesihöyryn konvektio tarkoittaa kaasuseoksen (esimerkiksi ilman) sisältämän vesihöyryn siirtymistä kaasuseoksen mukana tämän liikkuessa kokonaispaine-eron vaikutuksesta. Absoluuttisella kosteudella tarkoitetaan ilman sisältämää vesihöyrymäärää [g/m3] tai [g/kg]. Suhteellisella kosteudella tarkoitetaan ilmassa olevan vesihöyryn määrän suhdetta ilman lämpötilaa vastaavaan kyllästyskosteuteen. Suhteellinen kosteus (RH) ilmaistaan prosentteina. Lämpötilaa, jossa ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi eli kondensoituu, kutsutaan kastepisteeksi. Tällöin ilman kosteus on saavuttanut kyllästyskosteuden. Materiaalin hygroskooppinen tasapainokosteus tarkoittaa sitä kosteuspitoisuutta, johon materiaali pyrkii tasaantumaan ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden seurauksena kosteusalueella 0 98 %.

4 2 Kapillaarisella kosteustasapainolla tarkoitetaan kosteuspitoisuutta, johon materiaali asettuu ollessaan kosketuksessa vapaaseen veteen tai toiseen kapillaarisella alueella olevaan materiaaliin. Rakenteen kriittinen kosteus tarkoittaa sitä rakennekohtaista kosteutta, joka alkaa vaurioittaa rakennetta. Kriittisen kosteuden arvoon vaikuttaa rakenteen lämpötila ja se, kuinka kauan rakenteessa kyseinen kosteus vaikuttaa. Rakenteen peruskosteudella tarkoitetaan tässä ohjeessa sitä kosteutta, joka rakenteessa kunkin käyttötilan ajanhetkenä ominaisesti vallitsee ilman tapahtunutta vesivahinkoa. Rakenteen peruskosteuden tasoon vaikuttavat niin maaperän kuin ulko- ja sisäilman lämpö ja kosteustekniset olosuhteet. Rakenteen peruskosteus voi olla suurempi kuin kriittinen kosteus, mikäli rakenne on suunniteltu tai toteutettu rakennusfysikaalisesti virheellisesti. Vuotovahingon alkulähteenä on nesteen, kaasun tai höyryn virtaaminen putkistoista tai niihin kiinteästi liitetyistä käyttölaitteista tai säiliöistä. Vesivahinko rakennukselle syntyy veden tai vesihöyryn päästessä rakenteisiin tai pinnoitteisiin. Vesi ei välttämättä ehdi aiheuttaa kosteusvaurioita, mikäli irtovesi poistetaan välittömästi. Tällöin rakenteiden kosteus voi kasvaa peruskosteutta suuremmaksi. Kosteusvaurio tarkoittaa mitä tahansa kosteuden aiheuttamaa vauriota rakenteelle. Kosteuslähteen alkuperällä ei ole merkitystä. 4 KOSTEUDEN SYYT JA LAAJUUS Rakennuksen kohonneen kosteuden syitä voivat olla seuraavat: pohjavesi kapillaarivesi sadevesi lumen ja jään sulamisvesi pintavesi pesuvesi sammutusvesi kondenssivesi viemärivesi rakennusaikainen kosteus ulkoilman kosteus sisäilman kosteus putkivuoto laitevuoto säiliövuoto kattovuoto. 4.1 Vaurion havaitseminen ja syyn selvittäminen Vesivahingon satuttua tai kosteusvauriota epäiltäessä kohteessa voidaan tehdä seuraavia tutkimuksia: a) Putkivuodon etsiminen ja havaitseminen Putkivuoto voidaan havaita rakennevaurioina silmämääräisesti (etenkin pinnalla havaittavina muutoksina), vesimittarista vedenkulutusta seuraamalla, kuuntelemalla, painekokeella, viemärinhajun perusteella tai suljetun

5 3 vesijärjestelmän paineen alenemisena. Usein vuodon voi havaita kuka tahansa, mutta vaikeissa vuototapauksissa on syytä käyttää erikoispalvelua. b) Rakennetekninen selvitys kohteesta saatavissa olevien rakennusasiakirjojen perusteella. Selvityksessä kartoitetaan tutkittavan rakennuksen mahdolliset riskirakenteet, jotta voidaan tehdä päätelmiä mahdollisista muista rakenteiden kosteuspitoisuutta kohottavista tekijöistä kuin vesivahingosta. c) Aistinvaraiset tutkimukset ja rakenteiden avaaminen Aistinvaraisilla tutkimuksilla ja rakenteiden avaamisilla pyritään selvittämään, millä kosteuskartoitusmenetelmällä ja missä laajuudessa kosteusvaurio tutkitaan ja miten vaurion aiheuttaja paikannetaan. Kosteusvaurioiden selvittämisessä rakenteita avaamalla ja materiaalien kosteuspitoisuuksia määrittämällä saadaan luotettavin kuva vaurion laajuudesta. Mittaustulosten analysoinnissa samoin kuin rakenteiden sisältä tapahtuvissa kosteusmittauksissa tulee ottaa huomioon tarkasteltavien rakenteiden lämpö ja kosteustekninen toiminta. d) Kosteuskartoitus Vesivahingon aiheuttajan paikantaminen ja vaurion laajuuden määritys, kosteuskartoitus. Kosteusmittauksista ja tutkimuksista saa lisätietoja viitteistä /2/, /3/ ja /4/. e) Mikrobitutkimukset Kohtien a), b), c) ja d) lisäksi hometutkimuksilla voidaan saada selville piileviä kosteusongelmia ja selvittää kosteusvaurion laajuutta. Hometutkimus yksinään ei kuitenkaan sovellu kosteudenkartoitusmenetelmäksi. Hometutkimuksista löytyy lisätietoja viitteistä /1/, /2/ ja /3/. 4.2 Kosteuskartoituksen tekeminen Kosteuskartoituksen tekijät Kosteudenkartoittajan tulee tuntea erityisesti rakenteiden tekninen ja rakennusfysikaalinen toiminta. On otettava huomioon ja eriteltävä eri kosteudenlähteiden vaikutukset ja kyettävä tulkitsemaan mittaustulokset. Kartoituspalveluja tarvitseva löytää FK:n kotisivulta pätevöityneiden kosteudenmittaajien (PKM) yhteystiedot osoitteesta Mittausmenetelmät Pintakosteudenmittaus Kostuneen alueen laajuuden selvittämiseksi pintakosteusmittari tai kosteudenosoitin on helppokäyttöinen ja nopea, suuntaa antava menetelmä. Pintakosteusmittareilla ei saada kuitenkaan luotettavaa tietoa materiaalien absoluuttisesta kosteussisällöstä. Eri laitteiden herkkyyksissä voi olla suuria eroja, joten käyttäjän tulisi testata omassa.

6 4 laitteensa hallituissa olosuhteissa ennen mittausten tekoa varsinaisissa tutkimuskohteissa. Tutkimuskohteissa mittaukset on tehtävä järjestelmällisesti. Mittauslukemat ja kohdat on merkittävä muistiin ja tuloksista on tehtävä kosteusjakautumakartta. Vaurion laajuuden ja syyn kartoittamisessa karttaa käytetään sen selvittämiseksi, voidaanko ko. tulokset selittää rakennusfysikaalisin perustein. Yksittäisten mittaustulosten perusteella voidaan tehdä merkittäviä virhearvioita. Kosteusjakautumakarttaa tulkittaessa voidaan käyttää ns. referenssikohtamenettelyä. Tällöin tutkittavasta rakenneosasta etsitään kuiva, normaalitilassa oleva vertailu eli referenssikohta, johon muita mittaustuloksia voidaan verrata. Suhteellisen kosteuden mittaus rakenteen sisältä Rakenteiden sisältä tapahtuvilla kosteudenmittauksilla saadaan luotettavampaa tietoa rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta kuin pintakosteusilmaisimilla. Rakenteen sisältä suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mitattaessa on myös otettava huomioon, mikä on ollut mittaushetkellä kyseisen rakenteen peruskosteus (referenssiarvo), ilman rakenteeseen tullutta kosteusrasitusta. Lyhytaikaista mittausta luotettavampaan tulokseen, jota on myös helpompi analysoida, päästään, kun rakenteen kosteudenmittaus tehdään pitkäkestoisena tiedonkeruulaitteita käyttäen. Mitattaessa on otettava huomioon rakenteeseen asetettavan mittausanturin vaikutus rakenteen olosuhteisiin ja siten myös mittaustulokseen. Mitattaessa suhteellista kosteutta materiaalien sisältä on muistettava, että käytettävissä olevilla mittausantureilla voidaan määrittää materiaalien kosteuspitoisuus vain hygroskooppisella alueella. Kapillaarisella alueella kosteuspitoisuus määritetään kuivatuspunnitus menetelmällä. Betonin suhteellinen kosteus mitataan RT kortin mukaan. Näytteenotto, materiaalikosteuden mittaus Rakenteiden hetkellinen kosteuspitoisuus voidaan määrittää rakenteista otettavasta materiaalinäytteestä. Materiaalinäyte on otettava siten, että näytteenotto ei vaikuta näytteen kosteuspitoisuuteen. Näytteenoton jälkeen näyte on pakattava tiiviiseen kuljetusastiaan, jotta näytteen kosteuspitoisuus ei pääse muuttumaan. Pienillä näytteillä myös säilytysastian vapaan ilmatilan tulisi olla mahdollisimman pieni. Kosteudenhavainnointi lämpökuvaamalla Lämpökuvaamalla voidaan etsiä rakenteista kostuneita kohtia, niin pinnalta kuin rakenteen sisältäkin. Kuvaus tehdään mittaamalla infrapunakameralla tutkittavan pinnan pintalämpötilajakautuma. Tuloksen tulkitseminen edellyttää kyseisten rakenteiden lämpö ja kosteusteknisen toiminnan tuntemusta. Jos lämpökuvauksen perusteella on syytä olettaa rakenteessa olevan kosteutta, niin suoritetaan lisäksi kosteudenmittaus. Lämpökuvauksen avulla voidaan etsiä rakenteista myös kylmäsiltoja, lämmöneristyksen puutteita ja rakenteiden ilmavuotokohtia.

7 Kartoituksen laajuus Kosteuskartoituksen tarkoituksena on selvittää kohteesta kostuneet alueet ja rakenteet sekä eri syyt vaurioihin. Kartoituksesta saatavien tietojen avulla voidaan päättää kosteuden poistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet, kuten kuivaus tai rakenteiden purkaminen ja uudelleen rakentaminen. Rakenteiden kosteudenkartoitusmittaus aloitetaan todetusta (oletetusta) kosteuslähteestä poispäin niin kauas rakenteen normaalitilan referenssiarvoihin saakka, kunnes koko vaurioalue on saatu rajattua. Mitattaessa on otettava huomioon rakenteiden peruskosteus, johon vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kosteussulun sijainti sekä lämmöneristyksen paksuus ja sijainti Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportissa on esitettävä ainakin seuraavat asiat: 1. Kohde 2. Tarkastuspäivämäärä ja kellonaika 3. Putkistojen sijainti rakenteessa ja niiden ikä ja yleiskunto 4. Vuotava putki tai laite - putken tai laitteen nimi - putken tarkka sijainti - putken materiaali 5. Käytetyt kosteudenkartoitusmenetelmät 6. Mittaushetkellä vallinnut sisäilman ja ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus sekä kosteussisältö 7. Rakenteiden kosteusmittaustulokset ja virherajat 8. Rakenteiden kohonneen kosteuden syyt ym. päätelmät 9. Arvio vuodon ajankohdasta ja suuruudesta sekä arvio siitä, missä järjestyksessä ja miten laajalti eri syyt ovat vaikuttaneet vaurioon, jos mahdollisia tai varmoja syitä on useampia. 10. Home ja lahovauriohavainnot; havaitut vauriot ja riskit homevaurioihin 11. Vaurioituneen kohdan rakenne rakennepaksuuksineen, vaurion laajuus ja vaurioalue sekä pohja ja leikkauskuvat tai omat piirrokset ja valokuvat vaurioalueesta 12. Jatkotoimenpide-ehdotukset ja niiden perustelut. Esimerkkeinä raportoinnista on FK:n vesivahinkojen kosteuskartoituslomake ja malliraportti. Kosteuskartoitusraportin perusteella kiinteistön omistaja teettää tarvittaessa korjaussuunnitelman, kustannusarvion, korjaustyöt ja jälkitarkastuksen. 5 KORJAUSMENETELMÄT Kosteuskartoituksen tekemisen jälkeen päätetään siitä, missä laajuudessa rakenteita avataan, kuivataan ja korjataan ja missä aikataulussa toimenpiteet toteutetaan. Suurehkojen korjaustöiden onnistumiseksi on käytettävä ammattitaitoista suunnittelijaa ja rakennustöiden valvojaa. Korjauksissa noudatetaan voimassa olevia rakentamismääräyksiä.

8 6 5.1 Rakenteiden purkaminen ja uusiminen Korjaustyöstä laaditaan korjaussuunnitelma, jossa on määritelty rakenteiden uusimistarve. Purkutyö on tehtävä huolellisesti ja purkualue on eristettävä muista huonetiloista. Rakenteita purettaessa avatut, paikoilleen jäävät rakenteet kuivataan tarvittaessa. Rakenteiden kuivumisen jälkeen tehdään kosteusmittaukset, ennen kuin rakenteet jäävät uusien rakennekerrosten taakse. Kosteusmittauksista tehdään pöytäkirja. Korjaustyö on tehtävä huolellisesti, eikä aikaisempia rakennusvirheitä tule toistaa. Kosteuden jälkimittaukset tehdään tämän jälkeen tarvittaessa. 5.2 Kuivaus Kosteusvaurion tai vesivuodon havaitsemisen jälkeen on mahdollisimman pian käynnistettävä rakenteiden kuivattaminen. Homeet voivat lähteä kasvuun viikon sisällä. Aluksi arvioidaan, onko rakenne kuivattavissa taloudellisesti, minkä jälkeen laaditaan kuivatussuunnitelma. Arviosta tulee myös käydä ilmi, missä laajuudessa rakenteita joudutaan uusimaan. Kuivauksesta ja rakenteiden uusimisesta on tehtävä kustannusarvio. Rakennusosia voidaan kuivata joko koneellisesti tai luonnollisesti tuulettamalla. Rakenteiden uusiminen voi joskus olla kuivaamista nopeampi tai edullisempi ratkaisu. Ratkaisusta on keskusteltava ennen töiden aloittamista kustannusten maksajan tai maksajien kanssa. 5.3 Otsonikäsittely ja muut kemialliset menetelmät Otsonikaasukäsittely on yksi käytetyimmistä hajunpoistomenetelmistä. Kaasun tuottaminen on halpaa ja se tunkeutuu helposti vaikeasti päästäviin rakenteisiin. Otsonin käytöllä on kuitenkin omat rajoituksensa. Se saattaa vahingoittaa elektroniikkaa, metalleja, muovia, kumia ja tekstiilejä. Otsoni on ärsyttävä kaasu ja pitkittynyttä oleilemista tilassa, jonka otsonipitoisuus ylittää 1 ppm, tulisi välttää. Oikein toteutettu otsonikäsittely edellyttää huolellista suojausta ja kohteen sulkemista ulkopuolisilta. Työn tekee otsonointiin perehtynyt erikoisliike (jvt tai kuivausliike). Kemikaalit eivät ole pysyvä ratkaisu homeongelmaan, vaan tärkeämpää on poistaa kosteusvaurion syyt, kuivata kastuneet rakenteet ja vaihtaa vaurioituneet materiaalit uusiin. Rakenteista ja materiaaleista, joita ei voida uusia, esimerkiksi runkorakenteista, puhdistetaan homekasvustot pinnoilta huolellisesti, yleensä mekaanisesti. Kuivaakaan hometta ei pidä jättää, se voi olla yhtä haitallista kuin elävä. 5.4 Dokumenttien säilyttäminen Kuivaus ja korjausasiakirjoja tulee säilyttää 10 vuotta. 6 KORJAUSTYÖN JÄLKIMITTAUKSET JA KUIVAUKSEN LOPETTAMINEN Jälkimittausten ja tutkimusten tarkoituksena on selvittää korjaus tai kuivaustyön jälkeen vallitseva rakenteen tasapainokosteus vaurioiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Silloin kun kosteusvaurion syyt on löydetty ja korjaus tehty oikein, sisäilman homemittauksia ei tarvita. Mikäli mittauksia kuitenkin perustellusta syystä halutaan tehdä, mittaukset on annettava asiantuntijan tehtäväksi.

9 7 7 KIRJALLISUUS Kuivumisen lopputulos varmistetaan aina riittävän laajoin kosteusmittauksin: useammasta kohdasta ja eri syvyyksiltä. Kaikki kosteusmittaukset on aina syytä teettää pätevöityneellä kosteudenmittaajalla. Kuivaus lopetetaan, kun ainakin yksi seuraavista kriteereistä toteutuu: - ero rakenteeseen sisään menevän ja sieltä poistuvan ilmavirran vesisisällössä on alle 1 g/kg, tasausmittaus - tasaantuneen kosteuden (koneet on pysäytetty vähintään vuorokautta aiemmin) mittauksissa rakenteesta mitattu suhteellinen kosteus on alle 60 %, tai absoluuttinen kosteus alle 8 g/kg - puurakenteen kosteus on alle 20 paino% - betonin suhteellinen kosteus on korkeintaan %, lattianpäällysteestä riippuen, yleensä kuitenkin alle 80 %. Rakennuksen vaurioitumattomalta alueelta otettuihin referenssiarvoihin verrattuna voidaan sallia korkeampiakin kosteusarvoja, mikäli ne ovat kyseiselle rakenteelle ominaisia ja hyväksytyissä rajoissa. Kuivauksen lopettamisen kriteereinä olevat arvot, esimerkiksi huoneilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja vesisisältö, merkitään aina mittauspöytäkirjaan. Pöytäkirjaan merkitään myös muut syyt, esimerkiksi kiinteistön omistajan tahto lopettaa kuivaus. Tehtäessä päätöksiä mittaustulosten perusteella on otettava huomioon kosteuden tasaantuminen kyseisen materiaalin tasapainokosteuteen. 1. Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali-ja terveysministeriö. Voimassa alkaen. Edita Oy myy. 2. Asumisterveysopas, Ympäristö ja Terveyslehti, Pori Kosteus ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöopas 28, Ympäristöministeriö, Helsinki Kettunen, AV., Viljanen, M., Kosteuskartoitusopas vesivahinkojen tapauksessa, Teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikan laboratorio, Espoo Vesivahinkojen ehkäiseminen rakentamisessa. Ympäristöministeriö Julkaisija Rakennustieto Oy. 6. Näyttötyöohje kosteuskartoittajan pätevöitymistä varten. Osoite 7. Ympäristöministeriön Kosteus kuriin ohjelma omine ohjeineen

10 8 8. Kosteus. Määräykset ja ohjeet Suomen Rakentamismääräyskokoelma, C2. Ympäristöministeriö Kosteus rakentamisessa. Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 opas. Ympäristöopas 51. Ympäristöministeriö, Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja, ympäristöopas 43. Ympäristöministeriö Rakennuksen käyttö ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet 2000, A4. SRMK. Ympäristöministeriö. 12. Terve talo. Teknologiaohjelma Loppuraportti 9/2003. TEKES. 13. Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja, ympäristöopas 76. Ympäristöministeriö Edita Oy. 14. Rakennusten veden ja kosteudeneristysohjeet. RIL Märkätila-asentajien henkilösertifiointi. VTT sertifioi märkätila-asentajia standardin EN mukaisesti ja pitää heistä luetteloa. Tähän liittyy märkätilojen rakennustarvikkeiden tuotestandardisointi. 16. Kiinteistöjen vuotovahinkojen torjuminen, ohje 2000, FK. Osoite 17. Suojaa kotisi vesivuotovahingoilta ja kosteusvaurioilta, ohje FK:n kotisivulla. Ohje on myös ruotsiksi. Osoite 18. Ehkäise kosteusongelmat, ohje. Kuluttajavirasto Rakennusten toimivat vesijärjestelmät ja vuotojen hallinta, TEKES/TALOTEK projekti ja TALOTEK muut projektit 20. RT-kortit RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus RT Rakennuksen kosteus ja mikrobivauriot. Korjausrakentaminen. RT Märkätilojen rakenteet.

11 Bulevardi Helsinki

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group. Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.com Rakennustyömaan kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena

Lisätiedot

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU TURUN YLIOPISTO JULKAISU 101 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Anna-Mari Pessi, Jommi Suonketo, Matti Pentti, Auli Rantio-Lehtimäki BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille

Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Tarja Asikainen ja Päivi Kärnä Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B, Oppimateriaalia, osa 20 Tarja Asikainen

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot