Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan 1. talousarviokäsittelyn yhteydessä on tarkoitus käydä yleiskeskustelua talousarvioesi tyksen puitteista sekä kartoittaa mahdollisia tarkennuksia varsinaiseen ta lousarviokäsittelyyn. Em. tarkennuksilla täydennetty talousarvioehdotus tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi Lautakuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu käsittää käyttötalousarvion vuo delle 2013 sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelman vuosille (17). Investointiohjelma vahvistuu valtuustokä sittelyn myötä marraskuussa ja siihen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan lautakun nalle hyväksyttäväksi vuoden 2013 alussa. Investointihankkeiden toteutu mista seurataan kuukausittaisten seurantapalavereiden ja osavuosikat sausten yhteydessä. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota kokouksissaan ja , valtuustokäsitte ly on Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla, samalla tasolla laaditaan yhdyskuntalauta kunnan talousarvio. Lautakunnalle laaditaan valtuuston ohjeistuksen mu kaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena. Investoidun pääoman koron ja poistojen, sekä sisäisten vyörytysten osuudet tarkentuvat valtuuston budjettikäsittelyyn mennessä. Talousarvion puitteet Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan seuraavan vuoden talousarvio. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet ja niiden pohjatietoina käytetyt ennusteet ja olettamat seuraavasti: 1. Verotulot perustuvat edelleen nykyiseen 16,5 % verokan taan. 2. Kaupungin toimintamenojen nousu pyritään kokonaisuudessaan rajaamaan 2,3 %:n. 3. Henkilöstömenojen osalta laskenta perustuu kuluvan vuo den touko kuun palkkatasoon +2,3 %. Tämä sisältää voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset korotukset sekä muu tok set hen ki lös tösi vu ku luissa. 4. Lautakuntien investointisuunnittelun tulee perustua voimassa olevaan taloussuunnitelmaan, mihin lautakunnat voivat esittää vain välttämättömiksi katsomiaan muutoksia. Kaupungin investointipaineet ovat varsin mittavat ja on ilmeistä, että kaupunginhallitus joutuu harkitsemaan ja priorisoimaan lähivuosien investointeja erittäin

2 tiukasti. Kaupunginhallitus ryhtyy käsittelemään kaupungin investointibudjettia heti syyskuun alun jälkeen, kun lautakuntien ehdotukset on jätetty kaupunginjohtajalle. Alustavan tuloslaskelman kehysraami vuodelle 2013 sisältää toimintameno ja yh teen sä n. 63,5 M ja tuloja n. 68,8 M, joista valtaosa 53,7 M on ve ro tu loja. Vuosi katteeksi muodostuu näin runsaat 5,3 M. Suunnitelmapois to jen (6,3 M ) jäl keen tilikauden tulos jää n. 1 M miinukselle. Yleisenä ohjeena talousarvioiden valmistelijoita kehotetaan tekemään esityksiä toimenpiteistä, joilla toimintaa voidaan tehostaa ja kus tannuksia säästää. Mikäli tulosalueilla on uusia toimintoja tai kustannus eriä, joita em. inflaatiokorjatuilla määrärahoil la ei pystytä kattamaan, tulee tällaiset tekijät nostaa perusteluineen sel keästi esille. Rakennusinvestoinneista tulee olla hyväksytty tarveselvitys ennen sen sisällyttämistä investointiohjelmaan (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohje, KV ). Muilta osin talousarvion laadinnassa noudatetaan kaupunginjohtajan ja KH:n mahdollisesti myöhem min antamia ohjeita. Valmistelun lähtökohdat ja strategiset tavoitteet Valtuustokauden strategiapohja valmisteltiin vuoden 2009 aikana. KV ja KH muotoilivat kaupungille seuraavanlaisen vision: Kauniainen on tulevaisuuteen suun taava, kulttuuriperintöä kun nioittava, ihmisläheinen kaupunki, jonka viihtyi sä ympäristö ja ajanmukaiset kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hy vinvointia. Vision pohjalta työstettiin myös kaupungin arvot: 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän trygg närhet genom livet 2. Aito yhteisöllisyys gemenskap 3. Elävä kaksikielisyys levande tvåspråkighet 4. Luonnonläheisyys naturen nära 5. Ketterä kehittyminen smidig utveckling Valtuustokauden strategiset tavoitteet pohjautuvat em. vi si oon ja arvoihin. Edelleen strategisista ta voit teis ta joh de taan vuo sit tain yk si tyis koh tai semmat toi mi ala/tu losaluekohtai set toi min nal li set tavoitteet. Voimassa oleva strategiapohja ohjaa vielä kuluvan vuoden ajan tavoiteasetantaa. Strategian päivitystyö käynnistettäneen uuden valtuustokauden alussa. Erityisesti yhdyskuntatoimen toimialaan liittyvät strategiset tavoitteet kaupungin kehittämisstrategias sa ovat 8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapai nottaminen Toiminnalliset tavoitteet Osallistutaan MAL-aiesopimuksen mukaisten yhteisten seudullisten ta voitteiden toteuttamiseen. Kauniaisten tavoitteellinen keskimää räinen asuntotuotantoluku sopimuskaudella vuosittain on 60 asun toa, joista 20 % ns. ARA-tuotantoa. Työkaluina tuotannon edelly tysten luomiselle ovat päivitetty asunto-ohjelma ja vuosittain tarkis tettava kaavoitusohjelma. Osallistutaan kaupunkiratahank-

3 keen suunnitteluun. Seuranta: aiesopimuksen ta voit teelliset tuotantoluvut. 9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten omaleimaista, kulttuurihistorialli sesti arvokasta ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huo lelliseen hoitoon ja laadukkaaseen rakentamiseen sekä huomioimalla taiteen ja kulttuurin näkyvyys kaupunkikuvassa. 9.2 Uusi kiinteistötietojärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön mahdollistaen kiinteistöjen te hokkaan yllä- ja kunnossapidon. Lisäksi yhdyskuntatoimen koko organisaatiossa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia: Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö Projektien, niiden kus tannusten ja laatutason huolellinen ohjaus ja valvonta Kaikessa toi minnassa olen naista asia kas nä kö kul ma ja toi min nan vaikuttavuus kauniaislai sille asuk kaille Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toi minnan haavoittuvaisuuden vähentäminen organisaatiota ja palvelui den tuo tantotapoja kehitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntämi nen asiakas palvelussa ja pro sesseissa. Edellytyksenä perusrekiste rien kuntoon saattaminen ja rekisteri tietojen ajantasaisuus. Yleistä toimintaympäristöstä Rakentamisen suhdanneodotukset ovat varovaiset. Rakennusalan tilanne pa lautui voi mak kaan not kahduk sen jäl keen al ku vuon na 2011 normaa liksi ja kustan nukset ko ho si vat voi mak kaas ti. Ra ken nus alan yri tykset ar vioivat tä män het kisen suhdanneti lan teensa olevan lä hellä kes kimää räistä, mutta suh dan ne odo tuk set lähi kuu kau sille ovat heiken ty neet. Sa malla kus tannusindeksi on pysytellyt pai koil laan. Vel ka kriisin pit kittyminen ja siihen liittyvä rahoitus markki noiden epä var muus hei kentää koti maista ja kansainvälistä ky syntää vä hen täen myös ra kenta mista val tiova rainministeriön arvion mu kaan 2-4 % vuon na Ra kennus kustan nusten nousun odo tetaan hi das tu van. En nustetta vuus ke hityksen suunnasta on erit täin vai keaa. Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä solmivat maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille Yhteisen sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntara ken teen eheyttäminen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistäminen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Alueelle laaditaan yhteensovitettu maankäyttösuunnitelma. So pi muk sessa mää ri tetään ta voit teet lä hi vuo sien asun to tuo tan nolle ja lii ken ne ver kon kes kei set kehit tä mis hank keet. Aiesopi muk sen asunto tuo tan tota voi te Kau niais ten osal ta tar koit taa keski määrin 60 asun non val mis tu mis ta vuo sit tain. Näistä 20 % eli 12 kpl tu lee olla val tion tu ke maa vuok ra-asunto tuo tantoa. Lisäksi

4 Kau niai nen osallistuu jo käynnis tet tyyn Espoon kaupun kira dan jat keen suun nit teluun ja varautuu osaltaan hank keen to teuttami seen, mikä ei kuiten kaan sisälly tälle aiesopi muskau delle. Espoo pitää tär keänä alueen sa rai de hankkeiden nopeaa etenemistä. Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaisel le asuntotuotannolle. Maankäytön suunnittelu ja kaa voi tusohjel ma perustuvat Kauniaisten maankäytön ke hi tys ku van 8 ke hittä mis aluee seen, joille ra ken nus oikeuden ja asunto jen lukumää rän kas vat tami nen lä hitule vaisuu dessa keskitetään. Samalla tuetaan Kauniaisten elinvoimai suutta ja ta lou den ta sapainotilaa asu kasluvun ja verotulojen kasvun myö tä. Asuntora kentamisen to teu tuessa suunnitellusti on mahdollista, että kau pungin asu kasluku kohoaisi asukkaaseen ku luvan 15-vuotiskauden aikana. Asuntotuotannon ohjauk sella voidaan myös vaikuttaa väestöraken teen ke hitykseen sitä ta sapainot tavalla tavalla. Kaupunki saa kaavamuu toksien yhteydessä tuloja ra ken nusoikeuden lisääntymisen kautta erityi sesti omis tamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitse vat rahoitusta. Läh tökoh tana on, että yksityisten maanomista jien alueilla vähintään kaava muu tok sis ta aiheu tuvat infrakustannukset katetaan maankäyttösopimusten kaut ta saa tavilla tuloilla. Maankäyttösopimuksilla on mahdollista sopia laa jemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksis ta. Helsingin Seudun Liikenne- ja Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut- kuntayhtymät ovat aloittaneet toi mintansa Parhaat käytännöt hakevat vielä muotoaan, erityisesti HSY:n ja sen omistajakun tien kesken. Vesi- ja viemärilaitostoimintojen yh distämisen periaatesopimuksessa on esitetty yhteis toiminnan yleisperiaat teet. Niiden soveltaminen useissa käytännön yhteistyötilanteissa edellyttää toi mintatapojen täsmentämistä, jotta mahdollistetaan läpinäkyvä toiminta sekä osakaskuntien tasapuoli nen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi yhteistyö kaavoituksessa ja suunnittelussa sekä rakennuttamisessa, hankkeiden kustannusjaot ja seuranta, putkisiir rot, kehittä missuunnitelmien laadinta jne. Kauniainen on si toutu nut yhdessä muiden pääkaupunki seudun kaupunkien kanssa vuoteen 2030 ulot tu vaan ilmastostrate gi aan ja sen poh jalta laa dittuun toi mintaohjelmaan, jon ka ta voit teena on vähen tää kasvi huonekaasu pääs töjä kol manneksella kan sain välis ten vel voit teiden mu kaisesti. Ener giate hok kuu den pa rantamisella on täs sä mer kittä vä rooli. Ener gia tehok kuu den parantamis ta tulee jo suun nittelu vaiheessa tarkas tella osana muita korjauk sia. Tulevien korjaus rakentamisen ener giamää räysten tulee pohjautua suun nitelmalliseen kiinteistön pitoon ja ener gia korjaus ten arvioin tiin osana muita kor jauksia ja tek nisesti, toi minnalli sesti ja taloudellisesti perustel tuihin ratkai suihin. Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kau pal li sia keskuksia kaavoi tetaan ja ra kennetaan tarvitta vine lii kennejärjeste lyi neen Kauniaisten välit tömään lähi ympäristöön. Ne tuonevat valmistuttu aan mu kanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän liiken teen, väy lien ruuhkautumi sen ja melun muo dossa, mutta myös mahdollisuuksia monipuolistuviin lä hipalveluihin ja Kau niais ten kes kus tan liikkeiden menestymiseen ostovoi man lisääntyessä. Uhka na voi toi saalta ol la myös uu sien kau pal lis ten pal veluiden veto voi ma kilpai li jana Kauniais ten oman kes kus tan liik keille. Kau niainen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittä mistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä il moit ta nut ha lua vansa ol la mu ka na lä hi lii ken ne väy lien sä suun nit te lus sa, mm. Tu run tien ja Jorvin alueilla. Es poo selvit tää myös eri si dos ryh mien

5 kans sa, on ko Ke hä II to teu tet ta vissa ke vyem pä nä, hal vem pana ja mahdolli sesti vai heit tain to teu tetta vana kau pun ki maise na maantie ratkaisu na. Käyttötalousarvio 2013 Toimialan alustava tuloarvio on 11,7 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosien tulotaso vaih te lee suu resti joh tuen talous suunni tel ma kau den myyn ti voit tojen ja maankäyt tö sopi mus korvausten mää rien vaihtelevuudes ta. Vuodelle 2013 suunniteltujen tonttimyyntien, Alppikuja 2 ja Ratatyöläisten korttelialueen osalle arvioitu myyntivoiton osuus si säl tyy maankäyttö toimen maksutuot toihin. Koivuhovin alu een myyn ti tuot to jen arvioi daan siir ty vän vuo del le 2016 joh tuen ase ma kaa van ar vioi dusta vahvistu misai katau lusta. Benso winkuja 2 (St1 huolto asema) se kä Ve ne val kaman tie 9 ton tin maan käyttö sopimusten mukaiset korvauk set on si säl ly tet ty maan käyttötoimen mui hin toimin tatuloi hin. Si säis ten vuok ra tuot to jen osuus on 7,7 miljoonaa eu roa, jo ka on hie man edel lis vuotta al hai sem pi. Toimialan alustava menoarvio on 10,2 miljoonaa eu roa. Talousarvio on laa dittu tiukkaa taloudenpi toa nou dat taen kus tan nuste hokkuus, toiminnan te hostaminen sekä tulok selli suus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, KH:n ohjeistuksen mukaisesti ja välttäen uusia menoeriä. Energian hin ta on ar vioitu ta lous ar vion val mis telu ai kai sen, edel lis vuotta hieman al haisem man hin ta ta son mu kaan. Kiin teis tö jen vuosi kor jausten määrärahatarve on arvioitu täs sä vaiheessa edel lis vuosia alhai sem mal le tasolle. Palvelujen ostoihin sisältyy Sansinpellon vanhan päiväkodin purkukustannusvaraus ( e). Sen sijaan vuo den 2012 talousarvioon si säl ty nyt WDC juh la vuo den eu ron suu ruinen va raus oli ker ta luon toi nen, eikä vas taa va varaus näin ol len si säl ly vuoden 2013 talousarvioon. Kaupungin henkilökunnan väistötiloille on ole massa kau pun gin val tuus ton myön tämä lisämmääraraha vuodelle 2012 ja vuoden 2013 mää rä raha va raus sisäl tyy kiinteistöjen budjettiin. Yhdyskuntalautakunnan käyttötalousarvion 2013 yh teen veto tiliryhmittäin Myyntituotot Myyntituottoihin sisältyvät lähinnä maankäytön sopimustulot, kartta- ym. tulosteiden myynnit sekä pie nehköjen koneiden ja laitteiden vuokraamiset ulkopuolisille. Maksutuotot Maksutuottoihin sisältyvät katujen kunnossapitomaksut, hautaustoimen tulot sekä muut maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset Muut maksu tuot toi hin si säl ty vät tu lot ker ty vät eri näi sistä palvelumaksut ja -tak sat hin naston mukai sis ta myyn neistä, joi den taksat vah vistetaan vuosittain ta lousarvion hyväk synnän yh teydes sä. Taksoja tarkasteltaessa on huo mioitu nii den kustan nus vastaa vuus se kä yleinen hintataso. Yhdyskuntatoi men taksat on tarkis tettu jo ai emmin vas taamaan niistä aiheutuvia kustan nuk sia. Mikäli kustan nus perus teissa ei ole muutoksia, on taksoja ohjeistet tu korottamaan keski määräistä kustan nustason nousua vastaten, jotta ne py syisivät ajan ta salla. Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyvät palvelussuhde- ja eläkeläisasuntojen vuokratuotot, liikehuoneisto jen vuokratuotot sekä kaupungin vuokratonteis-

6 ta saatava tulo. Asuntojen vuokrien laskennassa on noudatettu KH:n päätöstä vuokrien tarkistusperi aatteista. Tämän periaatteen mukaan vuokrien las kennan perusteena ovat yleinen indeksikorotus sekä voimassa oleva verotusarvo. Nykyinen asunto jen vuokrataso on pääsääntöisesti vähintään verotusarvon mukainen. Vuokratuloarvio perustuu asun tojen 100 %:een käyttöasteeseen. Sisäiset tulot Sisäiset tulot koostuvat pääosin kaupungin kiinteistöjen tilavuokralaskutuksesta sekä konevarikon kuljetuspalvelutuotoista. Henkilöstökulut Henkilöstömenot on laskettu kuluvan vuoden tasoa noudattaen. Palk kavaraus on laskettu 2 %:n nou suvarauksella. Tulosalueiden hen ki lös tö määrä rahoihin sisältyy Kuntien Eläkevakuutuksen perimä elä keme nope rusteinen varhe-maksu. Ko. mak su kohdennetaan takautuvasti tulos alueil le ns. ai heutta misperiaatteen mu kaisesti. Vuosittaiset arviot ja lopulliset toteumat voi vat tä ten vaihdella merkittävästi, eläk keelle siir ty neen hen ki löstön lu ku mää räs tä tai pit kistä sai raus lo mista riip puen. Hen ki löstö suun nitelman si säl tö se loste taan tar kem min täs sä esi tys teks tissä jäl jem pänä. Palvelujen ostot Palvelujen os toi hin sisältyvät ns pakollisina varauksina kiin teis tö jen ra kennut ta mis-, kun nos sa-, yl lä pi to- sekä vakuutusmenot. Aineet ja tarvikkeet Tilityhmän alle sisältyvät lämmitys-, sähkö- ja rakennustarvikekus tan nukset. Avustukset Kaupungin asunto-ohjelman (2017) toimenpideosio sisältää periaatteen, jonka mukaan kaupunki tukee vähintään 3-kerroksisten vanhojen asuinrakennusten his sien rakentamista varaamal la hissiavustuksille vuosittain erillisen määrära han, jonka suuruus on 10 % hissien rakentamiskus tannuksista. Avustus hakemuksia vastaanotetaan pitkin vuotta, ja avustus voidaan periaattees sa suo rittaa vasta kun työ on vastaanotettu ja tarvittavat selvitykset ja tosit teet toteutuneista kustannuksista on toimitettu rakennusvalvontaan. Tällöin yhdyskuntalautakunnan budjettiin varattava määräraha voi olla ainoastaan arvioon perustuva. Talousarvion valmiste lun aikaisena ajankohtana oli tiedossa yksi suunnitteilla oleva hissihanke. Muut toimintakulut Muut toimintakulut sisältävät kaupungin omistamien asunto-osakkeiden ja liikehuoneistojen vastikkeet sekä vä li vuok rat tu jen asun tojen vuok rat ao. huoneistojen ollessa tila päi sesti va paana. Laitevuokriin sisältyvät kaupungin uu den mobiilijärjestelmän edel lyttä mät pää te lait tei den leasing-kustannukset. Sisäiset menot Sisäiset menot käsittävät kiinteistöjen tilavuokrat ja puhdistuspalvelut, autojen ja muun kaluston vuokrauskulut koneva rikolta sekä kokoustarjoilut. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja bud je toin nis ta riip pu mat to mia me no eriä, jotka perustuvat kau pungin ja palve lun toi mit ta jan väli seen osto pal ve lusopimukseen se kä kau pungin asukas lu kuun, ja jotka ovat yh teen las ket tuina euro määräisesti varsin merkittävät. Näi tä ovat ym pä ris tön suo jelun ja ym pä ris tö ter vey den huollon asian-

7 tunti ja pal velut ja kun ta osuudet (ESYT, Met ro poli Lab), HSY:n seutu- ja ympäris tö tiedon, HSL:n julkisen lii kenteen sekä Län si-uu den maan pe las tuslai tok sen pa lo- ja pelastus toiminnan kunta osuudet. HSY:n seutu- ja ympäristötiedon kunta osuus sisältyy ympäristötoimen tulosalueel le. HSL:n kuntaosuu dessa on huomioitu infrakustan nukset. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille Taloussuunnitteluvuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vastaavan kustannustason nousulle. Lisäksi taloussuunnitelmassa on huomioitu suunnitelmavuosien osalle sisältyvien tont ti myyn tien myyn ti voi tot sekä ta lous ar vion valmis telun aikaiset kunta osuuk sien en nus teet, jotka tarken tu vat ta lousarviovuo den aikana. Investointisuunnitelma vuosille (17) Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lau ta kun tien investointihanke-esityk set sekä niiden kokonaiskustannusarviot in ves tointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2012 ta lous arviossa hy väk syttyä suunnitelmaa täydennettynä mm. koulu inves tointi työryhmän kir jaa milla ja liikuntapaikkojen kehittämisohjelmaan talous suunnitelma kau della esite tyillä hankkeilla. Listaus mahdollisesti täy dentyy vielä muiden hallinto kuntien esityksillä ja tarkennuksilla. Huomatta va on, että hanke voi daan ottaa osaksi investointien toteutusohjelmaa vasta sitten, kun kau pun ginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen. Vasta tämän jälkeen investointihankkeelle voidaan esittää varattavaksi suunnittelumää rä ra ha sekä tarkentaa toteutusajankohtaa ja toteutukseen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tar ve selvi tyk sen laa din nas ta vas taa ai na hank keen käyt tä jä lauta kun ta ja in vestoin tien suunnit te lun tulee ol la kiin teä osa sen toi min nan suunnit telua. Kysymys vuotuisesta investointitasosta sekä hankkeiden vaihtoehtoisista rahoitustavoista on aiheelli nen kaupungin kestävän kokonaistalouden kannalta. Näköpiirissä on tar peita poikkeuksellisen suuriin investointeihin erityisesti ikääntymispoliittisen strategian toimeenpanossa, mutta myös mm. päiväkoti verkoston uudistamisessa, koulujen peruskorjauksissa sekä kaupun ki ra ta hank keen myötä. On tärkeää kohdistaa kau pungin ra jal liset resurs sit oi kein myös hank kei den ajoituksessa. Toisaalta koko naista lou dessa on yh dys kuntatoi men nä kökul masta kysymys myös resurs sien jaka misesta oi kein käyttöta louden ja in vestointien kes ken. Riit tävä käyttö talou den taso on tur vattava niin, että esim. olemassa olevien kiinteis töjen ja jul ki sen käyttö omaisuuden jatku vasta kun nos sapidosta ei jouduta tinki mään liian korkean investointi tason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse ker tymään. Korjausvelka kasvat taa luon nollisesti painetta tuleville suurem mil le inves tointihankkeille. Ai he liit tyy myös in ves toin te ja to teut ta van hen ki lös tön työ kuormaan se kä ul koi sen ra kennut ta mis- ja val vonta palve luiden tar pee seen ja sitä kaut ta in ves tointien koko naiskus tan nuksiin. Yhdyskuntatoimen alaisten investointiesitysten yh teen las ket tu mää rä ra hatar ve on n. 12,9 milj. eu roa. Vuo den 2013 ke hys raami si säl tää kui ten kin ainoastaan 6,3 miljoonan euron suu rui sen va rauksen ko ko kau pungin investointihankkeille. Tä mä tar koit taa si tä, et tä in ves tointi esi tysten osalla jou du taan tarkasti har kitse maan hank kei den prio ri soin teja. Vuoden 2013 talousarvioesitykseen sisältyy pientalotontin myynti osoitteessa Alppikuja 2 sekä Ratatyöläisten korttelin tontinosan myynti. Talous-

8 suunnitelmavuosille esitetään paritalotontin myyntiä osoitteessa Tornikuja 3 v. 2014, kerrostalotontin myyntiä osoitteessa Junghansinkuja 3 v. 2015, Koi vu ho vin alueen tonttien myyntiä v se kä pientalotontin myyntiä osoitteessa Tornikuja 4 v Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Raken nus ten yl lä- ja kun nos sa pitoin vestointien taulukkoon on koottu kau pun gin kiin teis tö jen PTS-suun nitel missa ja kun to ar vioissa esiin tul leet kor jaus tarpeet. Hy väksytyn ta lousar vion mu kaista työ oh jel maa laa dit taessa har ki taan to teu tusko ko nai suuksia ja to teu tuk sen ajan kohtia, pyr kien mm. jär ke viin kiin teistökoh tai siin re mont tei hin tai kau pungin kiin teistö massan kan nal ta edul lisiin teemoihin, jol loin ura koita voi daan yh dis tää. Kuntatekniikan hankkeet on esitetty alustavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennus kohteiden määrittely ja ajoi tus liittyy olennaisesti merkittävimpiin rakennushankkeisiin sekä erityisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Li säk si vuo sit tai nen mää rä ra ha si sältää varauksen liikenne turvalli suu den edistä mi seen, suun nitte luun, va laistukseen ja päällystämi seen se kä toistai seksi ni meä mättö mille pienille kadunrakennushankkeille. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluette lona. Ajan tasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunkiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys perustuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalli seen kalustohankintojen optimointiin, joissa on otettu huomi oon paitsi ka lustoon kohdistuvat toiminnalliset tarpeet ja käytettävyys, myös korjaus kustannusten ja koneista saatavien vaihtohyvitysten määrät. Vaihtohyvityk sen osuus kir ja taan käyt tö ta louteen myyn tivoit to jen al le. Henkilöstösuunnitelma vuosille Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sisältymään talousarvion koko kaupungin henkilöstö osioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen var sinaista KH:n budjettikäsitte lyä. Henkilöstösuunnitelmassa tulee esittää tu levien vuosien vakanssien lukumäärä mahdolliset muu tokset perustellen. Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöi tä sekä tarvittaessa loma si jaisia ja/tai projektityöntekijöitä. Uutena asiana myös näi den hen kilöiden määrä tu lee si säl lyttää talousarviovalmisteluun. KH on päät tä nyt edel lyt tää täyt tö lu paa kaik kiin avoi miin vir koihin ja toi miin sekä yli 6 kk:n sijai suuk siin lu kuun ot ta matta sosi aali- ja ter veystoi men ja koulutoi mien hoito-, kas va tus- ja ope tustehtä viä ja työl lis tä mistuki varoin palkattua henki lökun taa. Kj:n täyt tölupa edelly tetään alle 6 kk:n si jaisuuk siin ja mää räai kaisiin palve lus suh teisiin (kausi työnteki jät, pro jektiym. hen kilöt, mää räai kaiset avusta vat teh tävät, kor keakoulu har joitte lijat ym.). Yhdyskuntatoimen nykyinen, vuoden 2012 henkilöstösuunnitelma sisältää 57,0 henkilöä. Vuoden 2013 talousarvioehdotus sisältää 0,5 henkilötyövuoden lisäysesityksen toi mi alan nykyvahvuuteen (ympäristöasiantuntija). To det ta koon, et tä vuon na 2003 yh dys kun ta toi men hen ki lös tön mää rä oli 57,5 hen kilöä, jo ten hen ki löstön ko ko nais vah vuus on pys tytty säilyt tä mään kym me nen vuo den ta kai sella ta solla. Tehtä vien sisäl töä ja toimin ta tapoja toki on muo kattu vuo sien var rella tar peen mukaan.

9 Taloussuunnitelma ei sisällä muutoksia vuoden 2013 hen ki löstö suunnitelmaan nähden. Resurssien riittävyys on kuitenkin pai koin var sin niukka, mikä tar koittaa toiminnan herkkää haavoittuvaisuutta. On gel mana viime vuosina on ollut myös osaavan henkilökunnan vaikea saa ta vuus, mikä tarkoittaa si tä, että sijaistustilanteissa, mutta myös vaki tuisen henkilökunnan rekrytoin nissa on ollut vaikeuksia. Tämä luonnolli sesti kuor mittaa työssä olevaa henkilökuntaa. Toiminnan suunnittelussa on kaiken aikaa myös otettava huomioon henkilökunnan eläköityminen: vuon na 2012 on täyt tynyt kahden työn tekijän eläkeikä, ja vuonna 2013 peräti 8 työn tekijää saa vuttaa eläkeiän. Mukana on luonnollisesti pitkäaikaista osaamis ta ja toimi alan avaintehtä viin kuuluvia henkilöitä. Jatkovalmistelu Lautakunnan jäseniä pyydetään esittämään omia näkemyksiään jatkovalmistelun tueksi vapaamuo toisesti sähköpostilla. Palaute pyydetään toimittamaan toimialasihteerille viimeistään maanantaina yhteenvedet tä väksi seuraavaan lauta kunnan kokoukseen Liite Yhdyskuntalautakunnan talousarvio ja talousuunnitelma vuosille sekä investointisuunnitelma vuosille , esitys. YTJ: Päätös: Lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2013 talousarvion sekä vuosien (17) taloussuunni telman valmistelun. Lautakunnan lopullinen esi tys käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa Päätöeshdotus hyväksyttiin.

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/2010 1 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot