Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan 1. talousarviokäsittelyn yhteydessä on tarkoitus käydä yleiskeskustelua talousarvioesi tyksen puitteista sekä kartoittaa mahdollisia tarkennuksia varsinaiseen ta lousarviokäsittelyyn. Em. tarkennuksilla täydennetty talousarvioehdotus tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi Lautakuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu käsittää käyttötalousarvion vuo delle 2013 sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelman vuosille (17). Investointiohjelma vahvistuu valtuustokä sittelyn myötä marraskuussa ja siihen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan lautakun nalle hyväksyttäväksi vuoden 2013 alussa. Investointihankkeiden toteutu mista seurataan kuukausittaisten seurantapalavereiden ja osavuosikat sausten yhteydessä. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota kokouksissaan ja , valtuustokäsitte ly on Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla, samalla tasolla laaditaan yhdyskuntalauta kunnan talousarvio. Lautakunnalle laaditaan valtuuston ohjeistuksen mu kaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena. Investoidun pääoman koron ja poistojen, sekä sisäisten vyörytysten osuudet tarkentuvat valtuuston budjettikäsittelyyn mennessä. Talousarvion puitteet Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan seuraavan vuoden talousarvio. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet ja niiden pohjatietoina käytetyt ennusteet ja olettamat seuraavasti: 1. Verotulot perustuvat edelleen nykyiseen 16,5 % verokan taan. 2. Kaupungin toimintamenojen nousu pyritään kokonaisuudessaan rajaamaan 2,3 %:n. 3. Henkilöstömenojen osalta laskenta perustuu kuluvan vuo den touko kuun palkkatasoon +2,3 %. Tämä sisältää voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset korotukset sekä muu tok set hen ki lös tösi vu ku luissa. 4. Lautakuntien investointisuunnittelun tulee perustua voimassa olevaan taloussuunnitelmaan, mihin lautakunnat voivat esittää vain välttämättömiksi katsomiaan muutoksia. Kaupungin investointipaineet ovat varsin mittavat ja on ilmeistä, että kaupunginhallitus joutuu harkitsemaan ja priorisoimaan lähivuosien investointeja erittäin

2 tiukasti. Kaupunginhallitus ryhtyy käsittelemään kaupungin investointibudjettia heti syyskuun alun jälkeen, kun lautakuntien ehdotukset on jätetty kaupunginjohtajalle. Alustavan tuloslaskelman kehysraami vuodelle 2013 sisältää toimintameno ja yh teen sä n. 63,5 M ja tuloja n. 68,8 M, joista valtaosa 53,7 M on ve ro tu loja. Vuosi katteeksi muodostuu näin runsaat 5,3 M. Suunnitelmapois to jen (6,3 M ) jäl keen tilikauden tulos jää n. 1 M miinukselle. Yleisenä ohjeena talousarvioiden valmistelijoita kehotetaan tekemään esityksiä toimenpiteistä, joilla toimintaa voidaan tehostaa ja kus tannuksia säästää. Mikäli tulosalueilla on uusia toimintoja tai kustannus eriä, joita em. inflaatiokorjatuilla määrärahoil la ei pystytä kattamaan, tulee tällaiset tekijät nostaa perusteluineen sel keästi esille. Rakennusinvestoinneista tulee olla hyväksytty tarveselvitys ennen sen sisällyttämistä investointiohjelmaan (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohje, KV ). Muilta osin talousarvion laadinnassa noudatetaan kaupunginjohtajan ja KH:n mahdollisesti myöhem min antamia ohjeita. Valmistelun lähtökohdat ja strategiset tavoitteet Valtuustokauden strategiapohja valmisteltiin vuoden 2009 aikana. KV ja KH muotoilivat kaupungille seuraavanlaisen vision: Kauniainen on tulevaisuuteen suun taava, kulttuuriperintöä kun nioittava, ihmisläheinen kaupunki, jonka viihtyi sä ympäristö ja ajanmukaiset kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hy vinvointia. Vision pohjalta työstettiin myös kaupungin arvot: 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän trygg närhet genom livet 2. Aito yhteisöllisyys gemenskap 3. Elävä kaksikielisyys levande tvåspråkighet 4. Luonnonläheisyys naturen nära 5. Ketterä kehittyminen smidig utveckling Valtuustokauden strategiset tavoitteet pohjautuvat em. vi si oon ja arvoihin. Edelleen strategisista ta voit teis ta joh de taan vuo sit tain yk si tyis koh tai semmat toi mi ala/tu losaluekohtai set toi min nal li set tavoitteet. Voimassa oleva strategiapohja ohjaa vielä kuluvan vuoden ajan tavoiteasetantaa. Strategian päivitystyö käynnistettäneen uuden valtuustokauden alussa. Erityisesti yhdyskuntatoimen toimialaan liittyvät strategiset tavoitteet kaupungin kehittämisstrategias sa ovat 8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapai nottaminen Toiminnalliset tavoitteet Osallistutaan MAL-aiesopimuksen mukaisten yhteisten seudullisten ta voitteiden toteuttamiseen. Kauniaisten tavoitteellinen keskimää räinen asuntotuotantoluku sopimuskaudella vuosittain on 60 asun toa, joista 20 % ns. ARA-tuotantoa. Työkaluina tuotannon edelly tysten luomiselle ovat päivitetty asunto-ohjelma ja vuosittain tarkis tettava kaavoitusohjelma. Osallistutaan kaupunkiratahank-

3 keen suunnitteluun. Seuranta: aiesopimuksen ta voit teelliset tuotantoluvut. 9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten omaleimaista, kulttuurihistorialli sesti arvokasta ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huo lelliseen hoitoon ja laadukkaaseen rakentamiseen sekä huomioimalla taiteen ja kulttuurin näkyvyys kaupunkikuvassa. 9.2 Uusi kiinteistötietojärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön mahdollistaen kiinteistöjen te hokkaan yllä- ja kunnossapidon. Lisäksi yhdyskuntatoimen koko organisaatiossa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia: Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö Projektien, niiden kus tannusten ja laatutason huolellinen ohjaus ja valvonta Kaikessa toi minnassa olen naista asia kas nä kö kul ma ja toi min nan vaikuttavuus kauniaislai sille asuk kaille Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toi minnan haavoittuvaisuuden vähentäminen organisaatiota ja palvelui den tuo tantotapoja kehitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntämi nen asiakas palvelussa ja pro sesseissa. Edellytyksenä perusrekiste rien kuntoon saattaminen ja rekisteri tietojen ajantasaisuus. Yleistä toimintaympäristöstä Rakentamisen suhdanneodotukset ovat varovaiset. Rakennusalan tilanne pa lautui voi mak kaan not kahduk sen jäl keen al ku vuon na 2011 normaa liksi ja kustan nukset ko ho si vat voi mak kaas ti. Ra ken nus alan yri tykset ar vioivat tä män het kisen suhdanneti lan teensa olevan lä hellä kes kimää räistä, mutta suh dan ne odo tuk set lähi kuu kau sille ovat heiken ty neet. Sa malla kus tannusindeksi on pysytellyt pai koil laan. Vel ka kriisin pit kittyminen ja siihen liittyvä rahoitus markki noiden epä var muus hei kentää koti maista ja kansainvälistä ky syntää vä hen täen myös ra kenta mista val tiova rainministeriön arvion mu kaan 2-4 % vuon na Ra kennus kustan nusten nousun odo tetaan hi das tu van. En nustetta vuus ke hityksen suunnasta on erit täin vai keaa. Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä solmivat maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille Yhteisen sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntara ken teen eheyttäminen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistäminen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Alueelle laaditaan yhteensovitettu maankäyttösuunnitelma. So pi muk sessa mää ri tetään ta voit teet lä hi vuo sien asun to tuo tan nolle ja lii ken ne ver kon kes kei set kehit tä mis hank keet. Aiesopi muk sen asunto tuo tan tota voi te Kau niais ten osal ta tar koit taa keski määrin 60 asun non val mis tu mis ta vuo sit tain. Näistä 20 % eli 12 kpl tu lee olla val tion tu ke maa vuok ra-asunto tuo tantoa. Lisäksi

4 Kau niai nen osallistuu jo käynnis tet tyyn Espoon kaupun kira dan jat keen suun nit teluun ja varautuu osaltaan hank keen to teuttami seen, mikä ei kuiten kaan sisälly tälle aiesopi muskau delle. Espoo pitää tär keänä alueen sa rai de hankkeiden nopeaa etenemistä. Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaisel le asuntotuotannolle. Maankäytön suunnittelu ja kaa voi tusohjel ma perustuvat Kauniaisten maankäytön ke hi tys ku van 8 ke hittä mis aluee seen, joille ra ken nus oikeuden ja asunto jen lukumää rän kas vat tami nen lä hitule vaisuu dessa keskitetään. Samalla tuetaan Kauniaisten elinvoimai suutta ja ta lou den ta sapainotilaa asu kasluvun ja verotulojen kasvun myö tä. Asuntora kentamisen to teu tuessa suunnitellusti on mahdollista, että kau pungin asu kasluku kohoaisi asukkaaseen ku luvan 15-vuotiskauden aikana. Asuntotuotannon ohjauk sella voidaan myös vaikuttaa väestöraken teen ke hitykseen sitä ta sapainot tavalla tavalla. Kaupunki saa kaavamuu toksien yhteydessä tuloja ra ken nusoikeuden lisääntymisen kautta erityi sesti omis tamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitse vat rahoitusta. Läh tökoh tana on, että yksityisten maanomista jien alueilla vähintään kaava muu tok sis ta aiheu tuvat infrakustannukset katetaan maankäyttösopimusten kaut ta saa tavilla tuloilla. Maankäyttösopimuksilla on mahdollista sopia laa jemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksis ta. Helsingin Seudun Liikenne- ja Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut- kuntayhtymät ovat aloittaneet toi mintansa Parhaat käytännöt hakevat vielä muotoaan, erityisesti HSY:n ja sen omistajakun tien kesken. Vesi- ja viemärilaitostoimintojen yh distämisen periaatesopimuksessa on esitetty yhteis toiminnan yleisperiaat teet. Niiden soveltaminen useissa käytännön yhteistyötilanteissa edellyttää toi mintatapojen täsmentämistä, jotta mahdollistetaan läpinäkyvä toiminta sekä osakaskuntien tasapuoli nen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi yhteistyö kaavoituksessa ja suunnittelussa sekä rakennuttamisessa, hankkeiden kustannusjaot ja seuranta, putkisiir rot, kehittä missuunnitelmien laadinta jne. Kauniainen on si toutu nut yhdessä muiden pääkaupunki seudun kaupunkien kanssa vuoteen 2030 ulot tu vaan ilmastostrate gi aan ja sen poh jalta laa dittuun toi mintaohjelmaan, jon ka ta voit teena on vähen tää kasvi huonekaasu pääs töjä kol manneksella kan sain välis ten vel voit teiden mu kaisesti. Ener giate hok kuu den pa rantamisella on täs sä mer kittä vä rooli. Ener gia tehok kuu den parantamis ta tulee jo suun nittelu vaiheessa tarkas tella osana muita korjauk sia. Tulevien korjaus rakentamisen ener giamää räysten tulee pohjautua suun nitelmalliseen kiinteistön pitoon ja ener gia korjaus ten arvioin tiin osana muita kor jauksia ja tek nisesti, toi minnalli sesti ja taloudellisesti perustel tuihin ratkai suihin. Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kau pal li sia keskuksia kaavoi tetaan ja ra kennetaan tarvitta vine lii kennejärjeste lyi neen Kauniaisten välit tömään lähi ympäristöön. Ne tuonevat valmistuttu aan mu kanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän liiken teen, väy lien ruuhkautumi sen ja melun muo dossa, mutta myös mahdollisuuksia monipuolistuviin lä hipalveluihin ja Kau niais ten kes kus tan liikkeiden menestymiseen ostovoi man lisääntyessä. Uhka na voi toi saalta ol la myös uu sien kau pal lis ten pal veluiden veto voi ma kilpai li jana Kauniais ten oman kes kus tan liik keille. Kau niainen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittä mistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä il moit ta nut ha lua vansa ol la mu ka na lä hi lii ken ne väy lien sä suun nit te lus sa, mm. Tu run tien ja Jorvin alueilla. Es poo selvit tää myös eri si dos ryh mien

5 kans sa, on ko Ke hä II to teu tet ta vissa ke vyem pä nä, hal vem pana ja mahdolli sesti vai heit tain to teu tetta vana kau pun ki maise na maantie ratkaisu na. Käyttötalousarvio 2013 Toimialan alustava tuloarvio on 11,7 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosien tulotaso vaih te lee suu resti joh tuen talous suunni tel ma kau den myyn ti voit tojen ja maankäyt tö sopi mus korvausten mää rien vaihtelevuudes ta. Vuodelle 2013 suunniteltujen tonttimyyntien, Alppikuja 2 ja Ratatyöläisten korttelialueen osalle arvioitu myyntivoiton osuus si säl tyy maankäyttö toimen maksutuot toihin. Koivuhovin alu een myyn ti tuot to jen arvioi daan siir ty vän vuo del le 2016 joh tuen ase ma kaa van ar vioi dusta vahvistu misai katau lusta. Benso winkuja 2 (St1 huolto asema) se kä Ve ne val kaman tie 9 ton tin maan käyttö sopimusten mukaiset korvauk set on si säl ly tet ty maan käyttötoimen mui hin toimin tatuloi hin. Si säis ten vuok ra tuot to jen osuus on 7,7 miljoonaa eu roa, jo ka on hie man edel lis vuotta al hai sem pi. Toimialan alustava menoarvio on 10,2 miljoonaa eu roa. Talousarvio on laa dittu tiukkaa taloudenpi toa nou dat taen kus tan nuste hokkuus, toiminnan te hostaminen sekä tulok selli suus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, KH:n ohjeistuksen mukaisesti ja välttäen uusia menoeriä. Energian hin ta on ar vioitu ta lous ar vion val mis telu ai kai sen, edel lis vuotta hieman al haisem man hin ta ta son mu kaan. Kiin teis tö jen vuosi kor jausten määrärahatarve on arvioitu täs sä vaiheessa edel lis vuosia alhai sem mal le tasolle. Palvelujen ostoihin sisältyy Sansinpellon vanhan päiväkodin purkukustannusvaraus ( e). Sen sijaan vuo den 2012 talousarvioon si säl ty nyt WDC juh la vuo den eu ron suu ruinen va raus oli ker ta luon toi nen, eikä vas taa va varaus näin ol len si säl ly vuoden 2013 talousarvioon. Kaupungin henkilökunnan väistötiloille on ole massa kau pun gin val tuus ton myön tämä lisämmääraraha vuodelle 2012 ja vuoden 2013 mää rä raha va raus sisäl tyy kiinteistöjen budjettiin. Yhdyskuntalautakunnan käyttötalousarvion 2013 yh teen veto tiliryhmittäin Myyntituotot Myyntituottoihin sisältyvät lähinnä maankäytön sopimustulot, kartta- ym. tulosteiden myynnit sekä pie nehköjen koneiden ja laitteiden vuokraamiset ulkopuolisille. Maksutuotot Maksutuottoihin sisältyvät katujen kunnossapitomaksut, hautaustoimen tulot sekä muut maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset Muut maksu tuot toi hin si säl ty vät tu lot ker ty vät eri näi sistä palvelumaksut ja -tak sat hin naston mukai sis ta myyn neistä, joi den taksat vah vistetaan vuosittain ta lousarvion hyväk synnän yh teydes sä. Taksoja tarkasteltaessa on huo mioitu nii den kustan nus vastaa vuus se kä yleinen hintataso. Yhdyskuntatoi men taksat on tarkis tettu jo ai emmin vas taamaan niistä aiheutuvia kustan nuk sia. Mikäli kustan nus perus teissa ei ole muutoksia, on taksoja ohjeistet tu korottamaan keski määräistä kustan nustason nousua vastaten, jotta ne py syisivät ajan ta salla. Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyvät palvelussuhde- ja eläkeläisasuntojen vuokratuotot, liikehuoneisto jen vuokratuotot sekä kaupungin vuokratonteis-

6 ta saatava tulo. Asuntojen vuokrien laskennassa on noudatettu KH:n päätöstä vuokrien tarkistusperi aatteista. Tämän periaatteen mukaan vuokrien las kennan perusteena ovat yleinen indeksikorotus sekä voimassa oleva verotusarvo. Nykyinen asunto jen vuokrataso on pääsääntöisesti vähintään verotusarvon mukainen. Vuokratuloarvio perustuu asun tojen 100 %:een käyttöasteeseen. Sisäiset tulot Sisäiset tulot koostuvat pääosin kaupungin kiinteistöjen tilavuokralaskutuksesta sekä konevarikon kuljetuspalvelutuotoista. Henkilöstökulut Henkilöstömenot on laskettu kuluvan vuoden tasoa noudattaen. Palk kavaraus on laskettu 2 %:n nou suvarauksella. Tulosalueiden hen ki lös tö määrä rahoihin sisältyy Kuntien Eläkevakuutuksen perimä elä keme nope rusteinen varhe-maksu. Ko. mak su kohdennetaan takautuvasti tulos alueil le ns. ai heutta misperiaatteen mu kaisesti. Vuosittaiset arviot ja lopulliset toteumat voi vat tä ten vaihdella merkittävästi, eläk keelle siir ty neen hen ki löstön lu ku mää räs tä tai pit kistä sai raus lo mista riip puen. Hen ki löstö suun nitelman si säl tö se loste taan tar kem min täs sä esi tys teks tissä jäl jem pänä. Palvelujen ostot Palvelujen os toi hin sisältyvät ns pakollisina varauksina kiin teis tö jen ra kennut ta mis-, kun nos sa-, yl lä pi to- sekä vakuutusmenot. Aineet ja tarvikkeet Tilityhmän alle sisältyvät lämmitys-, sähkö- ja rakennustarvikekus tan nukset. Avustukset Kaupungin asunto-ohjelman (2017) toimenpideosio sisältää periaatteen, jonka mukaan kaupunki tukee vähintään 3-kerroksisten vanhojen asuinrakennusten his sien rakentamista varaamal la hissiavustuksille vuosittain erillisen määrära han, jonka suuruus on 10 % hissien rakentamiskus tannuksista. Avustus hakemuksia vastaanotetaan pitkin vuotta, ja avustus voidaan periaattees sa suo rittaa vasta kun työ on vastaanotettu ja tarvittavat selvitykset ja tosit teet toteutuneista kustannuksista on toimitettu rakennusvalvontaan. Tällöin yhdyskuntalautakunnan budjettiin varattava määräraha voi olla ainoastaan arvioon perustuva. Talousarvion valmiste lun aikaisena ajankohtana oli tiedossa yksi suunnitteilla oleva hissihanke. Muut toimintakulut Muut toimintakulut sisältävät kaupungin omistamien asunto-osakkeiden ja liikehuoneistojen vastikkeet sekä vä li vuok rat tu jen asun tojen vuok rat ao. huoneistojen ollessa tila päi sesti va paana. Laitevuokriin sisältyvät kaupungin uu den mobiilijärjestelmän edel lyttä mät pää te lait tei den leasing-kustannukset. Sisäiset menot Sisäiset menot käsittävät kiinteistöjen tilavuokrat ja puhdistuspalvelut, autojen ja muun kaluston vuokrauskulut koneva rikolta sekä kokoustarjoilut. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja bud je toin nis ta riip pu mat to mia me no eriä, jotka perustuvat kau pungin ja palve lun toi mit ta jan väli seen osto pal ve lusopimukseen se kä kau pungin asukas lu kuun, ja jotka ovat yh teen las ket tuina euro määräisesti varsin merkittävät. Näi tä ovat ym pä ris tön suo jelun ja ym pä ris tö ter vey den huollon asian-

7 tunti ja pal velut ja kun ta osuudet (ESYT, Met ro poli Lab), HSY:n seutu- ja ympäris tö tiedon, HSL:n julkisen lii kenteen sekä Län si-uu den maan pe las tuslai tok sen pa lo- ja pelastus toiminnan kunta osuudet. HSY:n seutu- ja ympäristötiedon kunta osuus sisältyy ympäristötoimen tulosalueel le. HSL:n kuntaosuu dessa on huomioitu infrakustan nukset. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille Taloussuunnitteluvuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vastaavan kustannustason nousulle. Lisäksi taloussuunnitelmassa on huomioitu suunnitelmavuosien osalle sisältyvien tont ti myyn tien myyn ti voi tot sekä ta lous ar vion valmis telun aikaiset kunta osuuk sien en nus teet, jotka tarken tu vat ta lousarviovuo den aikana. Investointisuunnitelma vuosille (17) Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lau ta kun tien investointihanke-esityk set sekä niiden kokonaiskustannusarviot in ves tointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2012 ta lous arviossa hy väk syttyä suunnitelmaa täydennettynä mm. koulu inves tointi työryhmän kir jaa milla ja liikuntapaikkojen kehittämisohjelmaan talous suunnitelma kau della esite tyillä hankkeilla. Listaus mahdollisesti täy dentyy vielä muiden hallinto kuntien esityksillä ja tarkennuksilla. Huomatta va on, että hanke voi daan ottaa osaksi investointien toteutusohjelmaa vasta sitten, kun kau pun ginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen. Vasta tämän jälkeen investointihankkeelle voidaan esittää varattavaksi suunnittelumää rä ra ha sekä tarkentaa toteutusajankohtaa ja toteutukseen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tar ve selvi tyk sen laa din nas ta vas taa ai na hank keen käyt tä jä lauta kun ta ja in vestoin tien suunnit te lun tulee ol la kiin teä osa sen toi min nan suunnit telua. Kysymys vuotuisesta investointitasosta sekä hankkeiden vaihtoehtoisista rahoitustavoista on aiheelli nen kaupungin kestävän kokonaistalouden kannalta. Näköpiirissä on tar peita poikkeuksellisen suuriin investointeihin erityisesti ikääntymispoliittisen strategian toimeenpanossa, mutta myös mm. päiväkoti verkoston uudistamisessa, koulujen peruskorjauksissa sekä kaupun ki ra ta hank keen myötä. On tärkeää kohdistaa kau pungin ra jal liset resurs sit oi kein myös hank kei den ajoituksessa. Toisaalta koko naista lou dessa on yh dys kuntatoi men nä kökul masta kysymys myös resurs sien jaka misesta oi kein käyttöta louden ja in vestointien kes ken. Riit tävä käyttö talou den taso on tur vattava niin, että esim. olemassa olevien kiinteis töjen ja jul ki sen käyttö omaisuuden jatku vasta kun nos sapidosta ei jouduta tinki mään liian korkean investointi tason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse ker tymään. Korjausvelka kasvat taa luon nollisesti painetta tuleville suurem mil le inves tointihankkeille. Ai he liit tyy myös in ves toin te ja to teut ta van hen ki lös tön työ kuormaan se kä ul koi sen ra kennut ta mis- ja val vonta palve luiden tar pee seen ja sitä kaut ta in ves tointien koko naiskus tan nuksiin. Yhdyskuntatoimen alaisten investointiesitysten yh teen las ket tu mää rä ra hatar ve on n. 12,9 milj. eu roa. Vuo den 2013 ke hys raami si säl tää kui ten kin ainoastaan 6,3 miljoonan euron suu rui sen va rauksen ko ko kau pungin investointihankkeille. Tä mä tar koit taa si tä, et tä in ves tointi esi tysten osalla jou du taan tarkasti har kitse maan hank kei den prio ri soin teja. Vuoden 2013 talousarvioesitykseen sisältyy pientalotontin myynti osoitteessa Alppikuja 2 sekä Ratatyöläisten korttelin tontinosan myynti. Talous-

8 suunnitelmavuosille esitetään paritalotontin myyntiä osoitteessa Tornikuja 3 v. 2014, kerrostalotontin myyntiä osoitteessa Junghansinkuja 3 v. 2015, Koi vu ho vin alueen tonttien myyntiä v se kä pientalotontin myyntiä osoitteessa Tornikuja 4 v Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Raken nus ten yl lä- ja kun nos sa pitoin vestointien taulukkoon on koottu kau pun gin kiin teis tö jen PTS-suun nitel missa ja kun to ar vioissa esiin tul leet kor jaus tarpeet. Hy väksytyn ta lousar vion mu kaista työ oh jel maa laa dit taessa har ki taan to teu tusko ko nai suuksia ja to teu tuk sen ajan kohtia, pyr kien mm. jär ke viin kiin teistökoh tai siin re mont tei hin tai kau pungin kiin teistö massan kan nal ta edul lisiin teemoihin, jol loin ura koita voi daan yh dis tää. Kuntatekniikan hankkeet on esitetty alustavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennus kohteiden määrittely ja ajoi tus liittyy olennaisesti merkittävimpiin rakennushankkeisiin sekä erityisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Li säk si vuo sit tai nen mää rä ra ha si sältää varauksen liikenne turvalli suu den edistä mi seen, suun nitte luun, va laistukseen ja päällystämi seen se kä toistai seksi ni meä mättö mille pienille kadunrakennushankkeille. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluette lona. Ajan tasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunkiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys perustuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalli seen kalustohankintojen optimointiin, joissa on otettu huomi oon paitsi ka lustoon kohdistuvat toiminnalliset tarpeet ja käytettävyys, myös korjaus kustannusten ja koneista saatavien vaihtohyvitysten määrät. Vaihtohyvityk sen osuus kir ja taan käyt tö ta louteen myyn tivoit to jen al le. Henkilöstösuunnitelma vuosille Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sisältymään talousarvion koko kaupungin henkilöstö osioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen var sinaista KH:n budjettikäsitte lyä. Henkilöstösuunnitelmassa tulee esittää tu levien vuosien vakanssien lukumäärä mahdolliset muu tokset perustellen. Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöi tä sekä tarvittaessa loma si jaisia ja/tai projektityöntekijöitä. Uutena asiana myös näi den hen kilöiden määrä tu lee si säl lyttää talousarviovalmisteluun. KH on päät tä nyt edel lyt tää täyt tö lu paa kaik kiin avoi miin vir koihin ja toi miin sekä yli 6 kk:n sijai suuk siin lu kuun ot ta matta sosi aali- ja ter veystoi men ja koulutoi mien hoito-, kas va tus- ja ope tustehtä viä ja työl lis tä mistuki varoin palkattua henki lökun taa. Kj:n täyt tölupa edelly tetään alle 6 kk:n si jaisuuk siin ja mää räai kaisiin palve lus suh teisiin (kausi työnteki jät, pro jektiym. hen kilöt, mää räai kaiset avusta vat teh tävät, kor keakoulu har joitte lijat ym.). Yhdyskuntatoimen nykyinen, vuoden 2012 henkilöstösuunnitelma sisältää 57,0 henkilöä. Vuoden 2013 talousarvioehdotus sisältää 0,5 henkilötyövuoden lisäysesityksen toi mi alan nykyvahvuuteen (ympäristöasiantuntija). To det ta koon, et tä vuon na 2003 yh dys kun ta toi men hen ki lös tön mää rä oli 57,5 hen kilöä, jo ten hen ki löstön ko ko nais vah vuus on pys tytty säilyt tä mään kym me nen vuo den ta kai sella ta solla. Tehtä vien sisäl töä ja toimin ta tapoja toki on muo kattu vuo sien var rella tar peen mukaan.

9 Taloussuunnitelma ei sisällä muutoksia vuoden 2013 hen ki löstö suunnitelmaan nähden. Resurssien riittävyys on kuitenkin pai koin var sin niukka, mikä tar koittaa toiminnan herkkää haavoittuvaisuutta. On gel mana viime vuosina on ollut myös osaavan henkilökunnan vaikea saa ta vuus, mikä tarkoittaa si tä, että sijaistustilanteissa, mutta myös vaki tuisen henkilökunnan rekrytoin nissa on ollut vaikeuksia. Tämä luonnolli sesti kuor mittaa työssä olevaa henkilökuntaa. Toiminnan suunnittelussa on kaiken aikaa myös otettava huomioon henkilökunnan eläköityminen: vuon na 2012 on täyt tynyt kahden työn tekijän eläkeikä, ja vuonna 2013 peräti 8 työn tekijää saa vuttaa eläkeiän. Mukana on luonnollisesti pitkäaikaista osaamis ta ja toimi alan avaintehtä viin kuuluvia henkilöitä. Jatkovalmistelu Lautakunnan jäseniä pyydetään esittämään omia näkemyksiään jatkovalmistelun tueksi vapaamuo toisesti sähköpostilla. Palaute pyydetään toimittamaan toimialasihteerille viimeistään maanantaina yhteenvedet tä väksi seuraavaan lauta kunnan kokoukseen Liite Yhdyskuntalautakunnan talousarvio ja talousuunnitelma vuosille sekä investointisuunnitelma vuosille , esitys. YTJ: Päätös: Lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2013 talousarvion sekä vuosien (17) taloussuunni telman valmistelun. Lautakunnan lopullinen esi tys käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa Päätöeshdotus hyväksyttiin.

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 48 24.09.2015 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2016 KASVOPPI 48 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Kaupunginvaltuusto 38 13.04.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma Kaupunginhallitus 87 02.03.2015 Kaupunginhallitus 102 16.03.2015 Kaupunginvaltuusto 12 30.03.2015 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 415/00.03.02/2014 Kaupunginhallitus 02.03.2015 87

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01. Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014 Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.00/2014 YLK 02.09.2014 83 Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta Kaupunginhallitus 296 28.09.2015 Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta 418/52.522/2015 KAUPHALL 28.09.2015 296 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Työllisyysraportti 2014

Työllisyysraportti 2014 Kaupunginhallitus 391 17.08.2015 Työllisyysraportti 2014 679/14/07/00/2015 KH 391 Valmistelija: työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala Johdanto Kaupungin työllisyyspalvelut kuuluvat kaupungin keskusviraston

Lisätiedot

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä.

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä. RISKIENHALLINTAJAOSTO 3 26.02.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 12 15.05.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 18 23.10.2014 KAUPUNGINHALLITUS 508 15.12.2014 Konserniohjeen uudistaminen 1918/00.0001.000101/2014 RISKHALL

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot