Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje"

Transkriptio

1 Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Hyväksytty Yhtymähallitus Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuusto on hyväksynyt sen pitämässään kokouksessa. Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohje annetaan jäljempänä olevan mukaisena. 1. Yleistä taloudellisesta tilanteesta Vuoden 2015 budjetti on laadittu negatiivisella tulostavoitteella. Valtionosuusrahoituksen leikkaukset vuosina sekä järjestämisluvan opiskelijamäärän pienentäminen 100 opiskelijalla vuonna 2015 ja 116 opiskelijalla vuonna 2016 vaikuttavat merkittävästi koulutusyhtymän toimintatuottoihin. Vuoden 2015 valtionosuusrahoitus on vähentynyt n. 2,7 milj. euroa eli n. 7,8 %, kun sitä verrataan vuoden 2012 valtionosuusrahoitukseen. Valtion säästöt kohdistuvat myös muuhun rahoitukseen, kuten työvoimakoulutuksen rahoitukseen sekä hankerahoitukseen. Vuoden 2015 budjetti on laadittu opiskelijan mukaan, joka ylittää järjestämisluvan 14 opiskelijalla. Tulosrahoitusta saatiin vuodelle 2015 yhteensä 1,3 milj. euroa, jota voidaan käyttää tarvittaessa järjestämisluvan ylittävien opiskelijoiden osalta kattamaan koulutuskustannuksia. Tulosrahoitus kasvoi jonkin verran edellisvuodesta. Yhtymän talouden kannalta haasteena on investointiohjelman toteuttaminen. Suunnitelmakauden investointien kokonaismäärä on noin 16,9 milj. euroa, joista vuonna 2015 on suunniteltu toteutuvaksi n. 5 milj. euroa. Investointeihin tullaan tarvitsemaan talousarviolainaa. Vaikka vuosikate saataisiinkin pysymään hyvällä tasolla, on vuositasolla varauduttava n. 2-3 milj. euron lainan ottoon. Vuosikohtainen tarve riippuu vuosittaisesta tuloksesta sekä investointien toteutumisaikatauluista. Vuoteen 2015 lähdetään varovaisin, mutta luottavaisin mielin. Vuoden 2014 hyvä taloudellinen tilanne sekä toimintakulujen nopea sopeutuminen antavat hyvät lähtökohdat toiminnan suunnitteluun. Vuosien osalta voidaan toimintaa suunnitella tiedossa olevien opiskelijamäärien vähennyksien mukaisesti. Vuodelle 2017 suunnitellusta valtionosuusrahoituksen uudistuksesta ja sen vaikutuksista saataneen tietoa kuluvan vuoden aikana. Tulevina vuosina on kiinnitettävä huomiota rakenteellisten kustannusten muodostumiseen, jotta yhtymän toimintakyky säilyy. Aikuiskoulutuksen rahoituksen osalta haasteita ovat monipuolisen rahoituspohjan säilyttäminen sekä markkinoinnin onnistuminen koulutusorganisaatioiden välisessä kilpailutilanteessa. Aikuiskoulutuksen osalta on edessä myös toiminnan uudelleen järjestely liittyen yhtiöittämisvelvoitteeseen, joka tarkoittaa työvoimakoulutuksen sekä mahdollisesti ESR-hankkeiden toteutusta osakeyhtiömuotoisena. Aikuiskoulutuksena toteutettavien perustutkintojen osalta valtionosuusrahoituksen uudistumisella on suuri merkitys. Rahoitus painottuu tutkintojen suorittamiseen, kun nykyisessä järjestelmässä rahoitus on tullut tilastopäivän opiskelijamäärän mukaisesti. On hyvin todennäköistä että aikuiskoulutuksen rahoitus vähenee valtionosuusrahoitusuudistuksen myötä. Taloudellisten resurssien riittävyyden kannalta toimintatapojen kehittäminen sekä esimerkiksi tilojen ja laitteiden yhteiskäyttö ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. 2. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2015 talousarvio ja yhtymäsuunnitelma on laadittu uudistetun yhtymästrategian mukaan. Taloussuunnitelmakauden päätavoitteet ovat:

2 1. Koulutustarjonnan ja opetuksen laadun kehittäminen työelämän ja alueen tarpeiden mukaisesti - Koulutustarjonnan ja koulutuksen toteutusmuotojen arviointi ja suuntaaminen OKM:n linjausten ja alueellisen ennakoinnin perusteella - Toimialakohtaisen työelämäyhteistyön systematisointi - Yrityskohtaisiin tarpeisiin vastaaminen koulutus- ja kehittämistoiminnan avulla huomioiden mm. työmarkkinajärjestöjen sopimus kolmesta koulutuspäivästä - Opetuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen: vetovoima, läpäisy ja syrjäytymisen ehkäisy - Opiskelijoiden ja työelämän yhteistyön ja osallisuuden lisääminen opetuksen kehittämisessä - Opetussuunnitelmien uudistaminen uudistuvien tutkinnon perusteiden mukaisesti - Henkilöstön osaamisen ja toimintamallien kehittäminen uudistusten ja yhteisten tavoitteiden suuntaisesti osaamisperusteisuus, henkilökohtaistaminen tuotteiden ja palvelujen uudistaminen ja uudistuminen 2. Kehittämistoiminnan sisällön, laajuuden ja kumppanuuksien arviointi ja kehittäminen - hanketoiminnan ja hankkeiden arviointi ja suuntaaminen organisaation ydintehtäviä ja alueen hyvinvointia tukevaksi - uudelle ohjelmakaudelle laaditun projektitoiminnan suunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen yhteistyöverkostoissa - aktiivinen osallistuminen alueellisten ohjelmien laadintaan ja toteutukseen - opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden mahdollistaminen hankkeilla - toimintojen vertaiskehittäminen kansainvälisen toiminnan hankkeilla EU:n ja Pohjoismaiden kanssa - osana yhtymän strategiatyötä määritellään yhtymän ja sen tulosalueiden rooli alueen kehittämisessä 3. Talouden hallinta ja toiminnan sopeuttaminen suhteessa tulorahoitukseen ja investointitarpeeseen: - valmistautuminen rakenne- ja rahoitusuudistukseen - henkilöstön tietoisuuden lisääminen suoriteperusteisen rahoituksen vaikutuksista toimintaedellytysten muodostumiseen - maltillisen ja kestävän investointiohjelman toteuttaminen suhteessa ennakoitaviin koulutustarjonnan muutoksiin sekä toimipaikkarakenteen arviointi suhteessa investointitarpeisiin - oppimisympäristöajattelun laajentaminen: ajanmukaiset, muuntuvat ja moninaiset oppimisympäristöt - tukitoimintojen tehostaminen työnjakoja kehittämällä, resurssien yhteiskäytöllä ja työmenetelmiä uudistamalla - toimintojen yhtiöittämistarpeen arviointi 4. Henkilöstön kehittäminen, hyvinvoinnin ja työmotivaation tukeminen: - osaamisen kehittäminen ja koulutustoimenpiteet kohdentaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin - yhteisöllisyyden tukeminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen muutoksessa - organisaatio- ja johtamisjärjestelmän jatkuva arviointi ja kehittäminen - esimiestyön ja esimiesten valmiuksien kehittäminen - henkilöstön tukeminen muutoksessa: yhteiset pelisäännöt ja tuki muutosten hallintaan - turvallisuuskulttuurin ja toimintojen edistäminen - yhteistyö työterveyshuollon kanssa terveyden edistämiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi - huolehditaan varhaisen puuttumisen ja asiallisen toiminnan menettelyistä

3 5. Kumppanuusverkostot ja yhteistyö - kuntayhteistyö toisen asteen rakenneuudistukseen ja alueen kehittämiseen liittyen - yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa: toisen asteen rakenneuudistus ja toisen asteen yhteistyö, kampusalue- ja korkeakouluyhteistyö, kansalliset ja kansainväliset verkostot - toimialayhteistyön edelleen kehittäminen organisaation sisällä ja työelämäyhteistyössä Talousarviossa on määritelty tarkemmin vuodelle 2015 asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tulosalueittain. 3. Talousarvio 2015 Vuoden 2015 talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Tilikauden tulostavoite on ja ylijäämätavoite on nolla euroa. Vuosikatetavoite on 2,3 milj. euroa ja poistot ovat 2,8 milj. euroa. Tulosalueiden budjetit tarkistetaan vuoden 2015 alussa. Opistoilla rahoituksen peruste on opiskelijakohtainen yksikköhinta kerrottuna opiskelijamäärällä, joka muodostaa opiston nettobudjetin. Menojen kasvattaminen yli em. nettoraamin edellyttää vastaavien toimintatulojen hankkimista. Opistojen tulee ennakoinnissa noudattaa talousarviossa vahvistettuja opiskelijamääriä ja hallituksen hyväksymiä aloituspaikkapäätöksiä. Yksikköhintaopiskelijoiden osalta opistoille tuloutetaan tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärän mukaiset ennakot, kuitenkin enintään hallituksen hyväksymään kokonaisopiskelijamäärään asti. Yksikköhinnan ja tuloksellisuusrahoituksen osuudet tarkistetaan viimeistään syyskuun laskentapäivän jälkeen. Vuoden 2015 talousarvioesitys on kaikkien tulosalueiden osalta laadittu tuloslaskelmaperusteisesti. Poistot sekä rahoituskulut on kohdistettu suoraan toiminnoille ja samalla investointivarausten ja rahastojen purun kohdistaminen investointiin on merkitty tuloslaskelmaan poistoeron muutoksena. Investointivarausten käsittely edellyttää investointien aktivoinnin suunnittelua usean vuoden aikajänteellä Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus vahvistetaan valtuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Esitys valtuustolle on, että tulosalueen sitovaksi määrärahaksi käyttötalouden osalta vahvistetaan tuloslaskelmaperusteisesti sisäinen/ulkoinen tilikauden tulos. Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma esitetään valtuustolle vahvistettavaksi nettomenositovuudella. Tulosalue Tulosyksikkö Valtuusto Hallitus Investointimenojen osalta valtuusto vahvistaa sitovaksi määrärahaksi talonrakennuksen nettomäärärahan siten, että talonrakennushankkeiden toteutusaikataulu on sitova. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta kokonaismääräraha hyväksytään nettositovuudella, koska moniin hankintoihin sisältyy ulkopuolinen rahoitus. Lisäksi valtuusto vahvistaa tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ohjeellisena taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää erikseen tuloslaskelman tilikauden tuloksen jälkeisistä eristä. Hallitus päättää muilta osin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä Kuntayhtymän tulosvastuualueet ja vastuuhenkilöt Vastuualueet ja tehtävät määräytyvät voimassa olevan kuntayhtymän hallintosäännön, toimintosäännön ja yhtymähallituksen erillispäätösten mukaisesti.

4 Tulosalueet ovat laatineet kukin omalta osaltaan talousarviosta käyttösuunnitelman ja ovat velvollisia sopeuttamaan menonsa yhtymähallituksen käyttösuunnitelmassaan hyväksymän rahoituksen tasolle. Tulosalueen johtaja vastaa käyttösuunnitelman toteutuksesta ja talousarvion toteutumisesta yksikkönsä osalta. 4. Talouden tervehdyttäminen Talouden kannalta on tärkeää toimia ennakoivasti, jotta vältytään äkkinäisiltä tervehdyttämistoimenpiteiltä. Kustannustehokkuutta ja kustannustietoisuutta tullaan lisäämään vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 osalta tullaan laatimaan erillinen sopeuttamisohjelma, jossa käydään yksikkökohtaisesti läpi vuoden 2015 budjetti sekä sovitaan säästökohteista. Taloudellisuuden lisäksi on tärkeä toimia kestävän kehityksen mukaisesti ympäristöä säästäen Virkojen ja toimien täyttölupamenettely Alle 2 kuukauden työsuhteeseen palkkaamista lukuun ottamatta on vuoden 2015 osalta voimassa täyttölupamenettely. Sivutoimisten palkkaamisen osalta on käytettävä harkintaa ja ensisijaisesti on pyrittävä käyttämään olemassa olevaa henkilökuntaa. Tavoitteena on tuottavuuden kehittäminen, rakenteiden tehostaminen ja henkilöstön osaamisen yhteiskäytön lisääminen yli opisto- ja yksikkörajojen. Toiminnan pitkäjänteisyyden turvaamiseksi on kuitenkin huolehdittava ennakoivasti osaavan uuden työvoiman palkkaamisesta eläkkeelle jäävän henkilöstömäärän korvaamiseksi. Täyttöluvat myönnetään johtajan päätöksellä. Täyttölupahakemuksissa tulee perustella tarve ja selvittää onko tehtävän täyttäminen sisäisillä siirroilla mahdollinen. Rekrytoinneissa on huomioitava YT-lain mukainen takaisinottovelvollisuus Hankinnat ja kalustorekisterin ylläpito Hankinnoissa noudatetaan yhtymähallituksen hyväksymää hankintasääntöä. Kaikissa hankinnoissa ovat hankintakriteereinä tarvelähtöisyys sekä kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankintoja keskittämällä ja kilpailuttamalla saadaan aikaan tarvittavia säästöjä. Yksittäisiä hankintoja on tarkasteltava hankintaryhmittäin myös vuositasolla. Yksiköiden sisällä on tärkeää keskittää hankintojen suorittaminen joillekin henkilöille, joille yksikön johtajan viranhaltijapäätöksellä myönnetään hankintavaltuudet. Hankintavaltuudet on tarkistettava vuosittain ja päätökset toimitetaan tiedoksi talouspäällikölle. Investointihankinnan raja on euroa. Investointihankinnan käynnistämiseen tarvitaan aina ensin talouspäällikön päätös. Investointien suunnittelussa on tärkeää tehdä pitkän aikavälin, n. 3-5 vuoden suunnitelmia. Kalustorekisteriä ylläpidetään Primus-ohjelmalla niiden laitteiden ja koneiden osalta, joiden hankintahinta on yli 200 euroa ja/tai käyttöikä on vähintään kolme vuotta. Yksikön johtaja nimeää yksikössä kalustorekisterin ylläpidosta vastaavan henkilön. Matkapuhelinliittymien osalta käydään läpi henkilöittäin tarvittavat data-liittymät, siten että yhdellä henkilöllä ei ole käytössään useita dataliittymiä eri mobiililaitteissa. Hankinnoista ja irtaimistorekisteristä löytyvät ohjeet toimintakäsirjasta intra.kpedu.fi Toimintakäsikirja 3.4 Hankinnat.

5 4.3. Ostopalvelut Ostopalvelujen osalta on kiinnitettävä huomiota sisäisten palvelujen käyttöön sekä mahdollisuuteen käyttää henkilöstöä yhtymän eri yksiköistä. Opiskelijatöitä hyödynnetään mahdollisimman paljon Koulutuksiin osallistuminen Tulosalueen johtaja tekee päätökset ryhmäkoulutuksista sekä ulkomaille suuntautuvista koulutuksista. Lähiesimiehet tekevät päätöksen henkilöstön osallistumisesta koulutuksiin ja erilaisiin muihin tapahtumiin matkustussäännön mukaisesti. Koulutuksiin osallistumista on arvioitava henkilön ammatillisen kehittymisen kannalta sekä yksiköiden osaamistarpeiden mukaisesti. Koulutustarvetta suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Koulutusmahdollisuuksia tulee tarjota tasapuolisesti koko henkilöstölle. Henkilöstökoulutuksia järjestetään myös sisäisinä koulutuksia yhtymäpalvelujen toimesta. Koulutustarjontaa kehitetään yhdessä yksiköiden kanssa. Koulutuskalenteri löytyy intrasta. Koulutuksiin osallistumisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös etäosallistumismahdollisuutta sähköisten järjestelmien kautta Koulutus- ja kokoustarjoilut sekä edustuskulut Koulutusyhtymän järjestämissä omalle henkilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa (mm. koulutukset ja kokoukset) osallistujille voidaan tarjota aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas edellyttäen, että tilaisuus kestää vähintään kuusi tuntia. Lyhyemmissä tilaisuuksissa voidaan tarjota aamu- ja iltapäiväkahvit, jos tilaisuus ajoittuu normaalien taukojen ajalle. Kokouksissa, joihin osallistuu ulkopuolisia henkilöitä, ovat kokoustarjoilut luvallisia. Lounaan osalta vieraille voidaan tarjota lounasta omissa henkilöstöravintoloissa, mutta pääsääntöisesti henkilöstö maksaa itse oman lounaansa. Suuremmat tilaisuudet sekä edustuskulut on hyväksytettävä etukäteen omalla lähiesimiehellä. Tilaisuudet, joissa on alkoholitarjoilua, on hyväksytettävä etukäteen tulosalueen johtajalla tai yhtymän johtajalla. Projekteihin liittyvissä kokouksissa ja tilaisuuksissa noudatetaan ensisijaisesti rahoittajan antamia ohjeita Matkustus Matkustamisessa on käytettävä aina edullisinta ja kestävän kehityksen mukaista matkustustapaa. Lentämisen ja auton sijasta suositaan junan tai linja-auton käyttöä. Kokouksia voidaan järjestää myös Adobe Connectin välityksellä, jolloin säästytään matkakuluilta. Virtuaalikokoukset säästävät aikaa, kustannuksia ja ympäristöä. Pääkaupunkiseudulla matkustettaessa käytetään julkisia kulkuvälineitä, ei taksia. Majoituspaikan valinnassa on kiinnitettävä huomiota kokonaiskustannuksiin, jotka syntyvät majoituksen hinnasta sekä matkakuluista majoituspaikan ja kohteen välillä. Majoituspaikkaa valittaessa on valittava ensisijaisesti kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Henkilöstön kansainvälisessä matkustuksessa on käytettävä harkintaa ja pääsääntöisesti niitä tehdään projektien puitteissa. Myös kv-matkoilla noudatetaan kokonaistaloudellisesti edullisia vaihtoehtoja matkustuksessa sekä majoituksessa. Yhteisiin kokous- ym. matkoihin tulisi käyttää yhtymän autoa ja yhteiskuljetusta. Jos yhteiskuljetus on järjestetty, mahdollisesta oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaukset vain erikseen perustellusta hyväksyttävästä syystä.

6 5. Raportointi Koulutusyhtymän tulosalueet raportoivat yhtymähallitukselle yhtymäsuunnitelman ja talousarvion tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä opiskelijamäärät. Talous- ja hallintojohtaja vastaa raporttien kokoamisesta ja tulosalueiden johtajat vastaavat oman vastuualueensa raportoinnista. Raportointi tehdään seuraavalla aikataululla: Osavuosikatsaus 1-3/2015 toukokuussa 2015 Osavuosikatsaus 4-6/2015 elokuussa 2015 Osavuosikatsaus 7-10/2015 marraskuussa 2015 Tilinpäätös 2015 helmikuu 2015 Projektitoiminnasta laaditaan raportit samalla aikataululla kuin osavuosikatsauksetkin. Projektiraporteissa seurataan projektien talouden toteutumista sekä analysoidaan projektitoiminnan vaikuttavuutta osana koulutusyhtymän pääprosesseja. Vuoden lopussa laaditaan kattavampi projektitoiminnan katsaus. Talousraportit laaditaan joka kuukausi johtoryhmän kokouksiin. Yksikköhintaopiskelijoiden määrä raportoidaan kuukausittain johtoryhmälle. 6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Vuoden 2011 aikana vakiinnutettiin toimintamalli sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan. Talousarvion ja yhtymäsuunnitelman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa on osa sisäistä valvontaa. Osavuosikatsausten yhteydessä yksiköt suorittavat myös toimintaansa liittyvien riskien arvioinnin. Sisäiseen valvontaan liittyviä muita toimenpiteitä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Riskienhallinta toteutetaan yhtymässä kaikilla tasoilla. Opistot arvioivat toimintaansa liittyviä riskejä toisen vuosineljänneksen jälkeen ja riskienarviointilomake läpikäydään opiston ja yhtymäpalvelujen yhteisessä tavoite- ja tuloskeskustelussa syyskuussa. Syksyllä toteutetaan myös yhtymätason riskienarviointi johtoryhmässä sekä konsernitason riskienarviointi hallituksessa. Riskienarvioinneista tehdään kokonaisuudessaan koonti, mikä käsitellään johtoryhmässä, hallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

7 OPISKELIJAMÄÄRÄT, VALTIONOSUUSRAHOITUS JA KESKUSHALLINNON MENOT 2015 Yksikköhintarahoituksen ennakot on laskettu 20.1 opiskelijamäärän mukaisesti. Ennakot tarkistetaan 20.9 opiskelijamäärän mukaan. Yksikköhintaan sisältyy alakohtaiset porrastukset, erityisoppilaat ja majoitus. Yhteisten palvelujen menojen osuuden jakamisessa on huomioitu yksiköiden kokonaistulot sekä henkilöstömenot. Yksikkö Yksikköhintarahoitus Muu VOS Muut tulot Hlöstömenot Amm.lisäkoulutus, * ulkoiset, 2014 op. Kansanopisto, "katteelliset" (arvio) oppisopimus Keski-Pohjanmaan ammattiopisto K-P aikuiskoulutus IT-palvelut Kiinteistöpalvelut Ruokahuoltopalvelut Kaikki yhteensä Maksuosuudet keskushallinto Yksikkö vos.rahoitus muut tulot hlöstömenot yhteensä maksuosuus, % Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ,3 % K-P aikuiskoulutus ,8 % IT-palvelut ,7 % Kiinteistöpalvelut ,2 % Ruokahuoltopalvelut ,9 % Kaikki yhteensä ,0 % Muut maksuosuudet Yksikkö Palvelu- Koulutus- Avustukset KAIKKI perusteiset kirjasto yhteisöille, YHTEENSÄ maksuosuudet omarah. osuudet Ennakot vuodelle 2014 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto K-P aikuiskoulutus IT-palvelut Kiinteistöpalvelut Ruokahuoltopalvelut Kaikki yhteensä

8 YKSIIKÖHINTOJEN ENNAKOT Ajalta 1-7/2015. Tarkistetaan 20.9 opiskelijamäärän mukaan sekä loppuvuodesta todellisen rahoituksen mukaisesti. Ei sisällä tulosrahoituksen osuutta Toimip Yksikköhinta Opisk. 2 tutk Er-opp As.lkm Yksikköhinta HOJKS Ennakot 2015 Asuntola TA-raami Erotus Nuorten koulutus /kk /kk Närvilänkatu 8 tunnisteella 610 Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt Liiketalouden pt + företagsekonomi Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan pt Turvallisuusalan perustutkinto Valmentava ja kuntouttava op Ohjaava ja valmistava, erityis Ohjaava ja valmistava, muut Mamu-koulutus Talonpojankatu 8 Autoalan perustutkinto Logistiikan pt, autonkuljettaja Logistiikan pt yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Pintakäsittelyalan perustutkinto Laboratorioalan pt Prosessiteollisuuden pt Puualan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Talonpojankatu 6 Audiovisuaalisen viestinnän pt Talotekniikan perustutkinto Talonpojankatu 12 Kone- ja metallialan perustutkinto Terveystie Hiusalan pt Sosiaali- ja terveysalan pt Kälviä Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt Kannus Maatalousalan perustutkinto Kaustinen Hevostalouden pt Perho Maatalousalan pt Hevostalouden pt Luonto- ja ympäristöalan pt Kone- ja metallialan perustutkinto Toholampi Käsi- ja taideteoll.alan pt Toimip Yksikköhinta Opisk. 2 tutk Er-opp As.lkm Yksikköhinta Yksikköhinta, Ennakot 2015 Asuntola TA-raami Erotus AIKUISKOULUTUS Närvilänkatu 8 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Liiketalouden pt Talonpojankatu 6 Audiovisuaalisen viestinnän pt Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Prosessiteollisuuden pt Tieto- ja viestintätekniikan pt Terveystie Sosiaali- ja terveysalan pt Kannus Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous Maatalousalan perustutkinto, Kennel Maatalousalan perustutkinto, Turkis Metsäalan perustutkinto Kaustinen Hevostalouden pt Perho Hevostalouden pt Maatalousalan pt Toholampi Käsi- ja taideteoll.alan pt

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon LIITE 1 Tarkastuslautakunta 8.11.2016 56 SISÄLLYSLUETTELO Ote: Kuntayhtymähallitus 13.10.2016 103 Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon 103 Hallituksen

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.10.-31.12.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarvion sitovuus 1 2. Käyttösuunnitelmat 1 3. Yksikköhintatulot 2 4. Erityisopetus ja nivelvaiheen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot