Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje"

Transkriptio

1 Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Hyväksytty Yhtymähallitus Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuusto on hyväksynyt sen pitämässään kokouksessa. Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohje annetaan jäljempänä olevan mukaisena. 1. Yleistä taloudellisesta tilanteesta Vuoden 2015 budjetti on laadittu negatiivisella tulostavoitteella. Valtionosuusrahoituksen leikkaukset vuosina sekä järjestämisluvan opiskelijamäärän pienentäminen 100 opiskelijalla vuonna 2015 ja 116 opiskelijalla vuonna 2016 vaikuttavat merkittävästi koulutusyhtymän toimintatuottoihin. Vuoden 2015 valtionosuusrahoitus on vähentynyt n. 2,7 milj. euroa eli n. 7,8 %, kun sitä verrataan vuoden 2012 valtionosuusrahoitukseen. Valtion säästöt kohdistuvat myös muuhun rahoitukseen, kuten työvoimakoulutuksen rahoitukseen sekä hankerahoitukseen. Vuoden 2015 budjetti on laadittu opiskelijan mukaan, joka ylittää järjestämisluvan 14 opiskelijalla. Tulosrahoitusta saatiin vuodelle 2015 yhteensä 1,3 milj. euroa, jota voidaan käyttää tarvittaessa järjestämisluvan ylittävien opiskelijoiden osalta kattamaan koulutuskustannuksia. Tulosrahoitus kasvoi jonkin verran edellisvuodesta. Yhtymän talouden kannalta haasteena on investointiohjelman toteuttaminen. Suunnitelmakauden investointien kokonaismäärä on noin 16,9 milj. euroa, joista vuonna 2015 on suunniteltu toteutuvaksi n. 5 milj. euroa. Investointeihin tullaan tarvitsemaan talousarviolainaa. Vaikka vuosikate saataisiinkin pysymään hyvällä tasolla, on vuositasolla varauduttava n. 2-3 milj. euron lainan ottoon. Vuosikohtainen tarve riippuu vuosittaisesta tuloksesta sekä investointien toteutumisaikatauluista. Vuoteen 2015 lähdetään varovaisin, mutta luottavaisin mielin. Vuoden 2014 hyvä taloudellinen tilanne sekä toimintakulujen nopea sopeutuminen antavat hyvät lähtökohdat toiminnan suunnitteluun. Vuosien osalta voidaan toimintaa suunnitella tiedossa olevien opiskelijamäärien vähennyksien mukaisesti. Vuodelle 2017 suunnitellusta valtionosuusrahoituksen uudistuksesta ja sen vaikutuksista saataneen tietoa kuluvan vuoden aikana. Tulevina vuosina on kiinnitettävä huomiota rakenteellisten kustannusten muodostumiseen, jotta yhtymän toimintakyky säilyy. Aikuiskoulutuksen rahoituksen osalta haasteita ovat monipuolisen rahoituspohjan säilyttäminen sekä markkinoinnin onnistuminen koulutusorganisaatioiden välisessä kilpailutilanteessa. Aikuiskoulutuksen osalta on edessä myös toiminnan uudelleen järjestely liittyen yhtiöittämisvelvoitteeseen, joka tarkoittaa työvoimakoulutuksen sekä mahdollisesti ESR-hankkeiden toteutusta osakeyhtiömuotoisena. Aikuiskoulutuksena toteutettavien perustutkintojen osalta valtionosuusrahoituksen uudistumisella on suuri merkitys. Rahoitus painottuu tutkintojen suorittamiseen, kun nykyisessä järjestelmässä rahoitus on tullut tilastopäivän opiskelijamäärän mukaisesti. On hyvin todennäköistä että aikuiskoulutuksen rahoitus vähenee valtionosuusrahoitusuudistuksen myötä. Taloudellisten resurssien riittävyyden kannalta toimintatapojen kehittäminen sekä esimerkiksi tilojen ja laitteiden yhteiskäyttö ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. 2. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2015 talousarvio ja yhtymäsuunnitelma on laadittu uudistetun yhtymästrategian mukaan. Taloussuunnitelmakauden päätavoitteet ovat:

2 1. Koulutustarjonnan ja opetuksen laadun kehittäminen työelämän ja alueen tarpeiden mukaisesti - Koulutustarjonnan ja koulutuksen toteutusmuotojen arviointi ja suuntaaminen OKM:n linjausten ja alueellisen ennakoinnin perusteella - Toimialakohtaisen työelämäyhteistyön systematisointi - Yrityskohtaisiin tarpeisiin vastaaminen koulutus- ja kehittämistoiminnan avulla huomioiden mm. työmarkkinajärjestöjen sopimus kolmesta koulutuspäivästä - Opetuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen: vetovoima, läpäisy ja syrjäytymisen ehkäisy - Opiskelijoiden ja työelämän yhteistyön ja osallisuuden lisääminen opetuksen kehittämisessä - Opetussuunnitelmien uudistaminen uudistuvien tutkinnon perusteiden mukaisesti - Henkilöstön osaamisen ja toimintamallien kehittäminen uudistusten ja yhteisten tavoitteiden suuntaisesti osaamisperusteisuus, henkilökohtaistaminen tuotteiden ja palvelujen uudistaminen ja uudistuminen 2. Kehittämistoiminnan sisällön, laajuuden ja kumppanuuksien arviointi ja kehittäminen - hanketoiminnan ja hankkeiden arviointi ja suuntaaminen organisaation ydintehtäviä ja alueen hyvinvointia tukevaksi - uudelle ohjelmakaudelle laaditun projektitoiminnan suunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen yhteistyöverkostoissa - aktiivinen osallistuminen alueellisten ohjelmien laadintaan ja toteutukseen - opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden mahdollistaminen hankkeilla - toimintojen vertaiskehittäminen kansainvälisen toiminnan hankkeilla EU:n ja Pohjoismaiden kanssa - osana yhtymän strategiatyötä määritellään yhtymän ja sen tulosalueiden rooli alueen kehittämisessä 3. Talouden hallinta ja toiminnan sopeuttaminen suhteessa tulorahoitukseen ja investointitarpeeseen: - valmistautuminen rakenne- ja rahoitusuudistukseen - henkilöstön tietoisuuden lisääminen suoriteperusteisen rahoituksen vaikutuksista toimintaedellytysten muodostumiseen - maltillisen ja kestävän investointiohjelman toteuttaminen suhteessa ennakoitaviin koulutustarjonnan muutoksiin sekä toimipaikkarakenteen arviointi suhteessa investointitarpeisiin - oppimisympäristöajattelun laajentaminen: ajanmukaiset, muuntuvat ja moninaiset oppimisympäristöt - tukitoimintojen tehostaminen työnjakoja kehittämällä, resurssien yhteiskäytöllä ja työmenetelmiä uudistamalla - toimintojen yhtiöittämistarpeen arviointi 4. Henkilöstön kehittäminen, hyvinvoinnin ja työmotivaation tukeminen: - osaamisen kehittäminen ja koulutustoimenpiteet kohdentaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin - yhteisöllisyyden tukeminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen muutoksessa - organisaatio- ja johtamisjärjestelmän jatkuva arviointi ja kehittäminen - esimiestyön ja esimiesten valmiuksien kehittäminen - henkilöstön tukeminen muutoksessa: yhteiset pelisäännöt ja tuki muutosten hallintaan - turvallisuuskulttuurin ja toimintojen edistäminen - yhteistyö työterveyshuollon kanssa terveyden edistämiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi - huolehditaan varhaisen puuttumisen ja asiallisen toiminnan menettelyistä

3 5. Kumppanuusverkostot ja yhteistyö - kuntayhteistyö toisen asteen rakenneuudistukseen ja alueen kehittämiseen liittyen - yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa: toisen asteen rakenneuudistus ja toisen asteen yhteistyö, kampusalue- ja korkeakouluyhteistyö, kansalliset ja kansainväliset verkostot - toimialayhteistyön edelleen kehittäminen organisaation sisällä ja työelämäyhteistyössä Talousarviossa on määritelty tarkemmin vuodelle 2015 asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tulosalueittain. 3. Talousarvio 2015 Vuoden 2015 talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Tilikauden tulostavoite on ja ylijäämätavoite on nolla euroa. Vuosikatetavoite on 2,3 milj. euroa ja poistot ovat 2,8 milj. euroa. Tulosalueiden budjetit tarkistetaan vuoden 2015 alussa. Opistoilla rahoituksen peruste on opiskelijakohtainen yksikköhinta kerrottuna opiskelijamäärällä, joka muodostaa opiston nettobudjetin. Menojen kasvattaminen yli em. nettoraamin edellyttää vastaavien toimintatulojen hankkimista. Opistojen tulee ennakoinnissa noudattaa talousarviossa vahvistettuja opiskelijamääriä ja hallituksen hyväksymiä aloituspaikkapäätöksiä. Yksikköhintaopiskelijoiden osalta opistoille tuloutetaan tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärän mukaiset ennakot, kuitenkin enintään hallituksen hyväksymään kokonaisopiskelijamäärään asti. Yksikköhinnan ja tuloksellisuusrahoituksen osuudet tarkistetaan viimeistään syyskuun laskentapäivän jälkeen. Vuoden 2015 talousarvioesitys on kaikkien tulosalueiden osalta laadittu tuloslaskelmaperusteisesti. Poistot sekä rahoituskulut on kohdistettu suoraan toiminnoille ja samalla investointivarausten ja rahastojen purun kohdistaminen investointiin on merkitty tuloslaskelmaan poistoeron muutoksena. Investointivarausten käsittely edellyttää investointien aktivoinnin suunnittelua usean vuoden aikajänteellä Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus vahvistetaan valtuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Esitys valtuustolle on, että tulosalueen sitovaksi määrärahaksi käyttötalouden osalta vahvistetaan tuloslaskelmaperusteisesti sisäinen/ulkoinen tilikauden tulos. Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma esitetään valtuustolle vahvistettavaksi nettomenositovuudella. Tulosalue Tulosyksikkö Valtuusto Hallitus Investointimenojen osalta valtuusto vahvistaa sitovaksi määrärahaksi talonrakennuksen nettomäärärahan siten, että talonrakennushankkeiden toteutusaikataulu on sitova. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta kokonaismääräraha hyväksytään nettositovuudella, koska moniin hankintoihin sisältyy ulkopuolinen rahoitus. Lisäksi valtuusto vahvistaa tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ohjeellisena taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää erikseen tuloslaskelman tilikauden tuloksen jälkeisistä eristä. Hallitus päättää muilta osin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä Kuntayhtymän tulosvastuualueet ja vastuuhenkilöt Vastuualueet ja tehtävät määräytyvät voimassa olevan kuntayhtymän hallintosäännön, toimintosäännön ja yhtymähallituksen erillispäätösten mukaisesti.

4 Tulosalueet ovat laatineet kukin omalta osaltaan talousarviosta käyttösuunnitelman ja ovat velvollisia sopeuttamaan menonsa yhtymähallituksen käyttösuunnitelmassaan hyväksymän rahoituksen tasolle. Tulosalueen johtaja vastaa käyttösuunnitelman toteutuksesta ja talousarvion toteutumisesta yksikkönsä osalta. 4. Talouden tervehdyttäminen Talouden kannalta on tärkeää toimia ennakoivasti, jotta vältytään äkkinäisiltä tervehdyttämistoimenpiteiltä. Kustannustehokkuutta ja kustannustietoisuutta tullaan lisäämään vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 osalta tullaan laatimaan erillinen sopeuttamisohjelma, jossa käydään yksikkökohtaisesti läpi vuoden 2015 budjetti sekä sovitaan säästökohteista. Taloudellisuuden lisäksi on tärkeä toimia kestävän kehityksen mukaisesti ympäristöä säästäen Virkojen ja toimien täyttölupamenettely Alle 2 kuukauden työsuhteeseen palkkaamista lukuun ottamatta on vuoden 2015 osalta voimassa täyttölupamenettely. Sivutoimisten palkkaamisen osalta on käytettävä harkintaa ja ensisijaisesti on pyrittävä käyttämään olemassa olevaa henkilökuntaa. Tavoitteena on tuottavuuden kehittäminen, rakenteiden tehostaminen ja henkilöstön osaamisen yhteiskäytön lisääminen yli opisto- ja yksikkörajojen. Toiminnan pitkäjänteisyyden turvaamiseksi on kuitenkin huolehdittava ennakoivasti osaavan uuden työvoiman palkkaamisesta eläkkeelle jäävän henkilöstömäärän korvaamiseksi. Täyttöluvat myönnetään johtajan päätöksellä. Täyttölupahakemuksissa tulee perustella tarve ja selvittää onko tehtävän täyttäminen sisäisillä siirroilla mahdollinen. Rekrytoinneissa on huomioitava YT-lain mukainen takaisinottovelvollisuus Hankinnat ja kalustorekisterin ylläpito Hankinnoissa noudatetaan yhtymähallituksen hyväksymää hankintasääntöä. Kaikissa hankinnoissa ovat hankintakriteereinä tarvelähtöisyys sekä kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankintoja keskittämällä ja kilpailuttamalla saadaan aikaan tarvittavia säästöjä. Yksittäisiä hankintoja on tarkasteltava hankintaryhmittäin myös vuositasolla. Yksiköiden sisällä on tärkeää keskittää hankintojen suorittaminen joillekin henkilöille, joille yksikön johtajan viranhaltijapäätöksellä myönnetään hankintavaltuudet. Hankintavaltuudet on tarkistettava vuosittain ja päätökset toimitetaan tiedoksi talouspäällikölle. Investointihankinnan raja on euroa. Investointihankinnan käynnistämiseen tarvitaan aina ensin talouspäällikön päätös. Investointien suunnittelussa on tärkeää tehdä pitkän aikavälin, n. 3-5 vuoden suunnitelmia. Kalustorekisteriä ylläpidetään Primus-ohjelmalla niiden laitteiden ja koneiden osalta, joiden hankintahinta on yli 200 euroa ja/tai käyttöikä on vähintään kolme vuotta. Yksikön johtaja nimeää yksikössä kalustorekisterin ylläpidosta vastaavan henkilön. Matkapuhelinliittymien osalta käydään läpi henkilöittäin tarvittavat data-liittymät, siten että yhdellä henkilöllä ei ole käytössään useita dataliittymiä eri mobiililaitteissa. Hankinnoista ja irtaimistorekisteristä löytyvät ohjeet toimintakäsirjasta intra.kpedu.fi Toimintakäsikirja 3.4 Hankinnat.

5 4.3. Ostopalvelut Ostopalvelujen osalta on kiinnitettävä huomiota sisäisten palvelujen käyttöön sekä mahdollisuuteen käyttää henkilöstöä yhtymän eri yksiköistä. Opiskelijatöitä hyödynnetään mahdollisimman paljon Koulutuksiin osallistuminen Tulosalueen johtaja tekee päätökset ryhmäkoulutuksista sekä ulkomaille suuntautuvista koulutuksista. Lähiesimiehet tekevät päätöksen henkilöstön osallistumisesta koulutuksiin ja erilaisiin muihin tapahtumiin matkustussäännön mukaisesti. Koulutuksiin osallistumista on arvioitava henkilön ammatillisen kehittymisen kannalta sekä yksiköiden osaamistarpeiden mukaisesti. Koulutustarvetta suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Koulutusmahdollisuuksia tulee tarjota tasapuolisesti koko henkilöstölle. Henkilöstökoulutuksia järjestetään myös sisäisinä koulutuksia yhtymäpalvelujen toimesta. Koulutustarjontaa kehitetään yhdessä yksiköiden kanssa. Koulutuskalenteri löytyy intrasta. Koulutuksiin osallistumisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös etäosallistumismahdollisuutta sähköisten järjestelmien kautta Koulutus- ja kokoustarjoilut sekä edustuskulut Koulutusyhtymän järjestämissä omalle henkilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa (mm. koulutukset ja kokoukset) osallistujille voidaan tarjota aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas edellyttäen, että tilaisuus kestää vähintään kuusi tuntia. Lyhyemmissä tilaisuuksissa voidaan tarjota aamu- ja iltapäiväkahvit, jos tilaisuus ajoittuu normaalien taukojen ajalle. Kokouksissa, joihin osallistuu ulkopuolisia henkilöitä, ovat kokoustarjoilut luvallisia. Lounaan osalta vieraille voidaan tarjota lounasta omissa henkilöstöravintoloissa, mutta pääsääntöisesti henkilöstö maksaa itse oman lounaansa. Suuremmat tilaisuudet sekä edustuskulut on hyväksytettävä etukäteen omalla lähiesimiehellä. Tilaisuudet, joissa on alkoholitarjoilua, on hyväksytettävä etukäteen tulosalueen johtajalla tai yhtymän johtajalla. Projekteihin liittyvissä kokouksissa ja tilaisuuksissa noudatetaan ensisijaisesti rahoittajan antamia ohjeita Matkustus Matkustamisessa on käytettävä aina edullisinta ja kestävän kehityksen mukaista matkustustapaa. Lentämisen ja auton sijasta suositaan junan tai linja-auton käyttöä. Kokouksia voidaan järjestää myös Adobe Connectin välityksellä, jolloin säästytään matkakuluilta. Virtuaalikokoukset säästävät aikaa, kustannuksia ja ympäristöä. Pääkaupunkiseudulla matkustettaessa käytetään julkisia kulkuvälineitä, ei taksia. Majoituspaikan valinnassa on kiinnitettävä huomiota kokonaiskustannuksiin, jotka syntyvät majoituksen hinnasta sekä matkakuluista majoituspaikan ja kohteen välillä. Majoituspaikkaa valittaessa on valittava ensisijaisesti kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Henkilöstön kansainvälisessä matkustuksessa on käytettävä harkintaa ja pääsääntöisesti niitä tehdään projektien puitteissa. Myös kv-matkoilla noudatetaan kokonaistaloudellisesti edullisia vaihtoehtoja matkustuksessa sekä majoituksessa. Yhteisiin kokous- ym. matkoihin tulisi käyttää yhtymän autoa ja yhteiskuljetusta. Jos yhteiskuljetus on järjestetty, mahdollisesta oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaukset vain erikseen perustellusta hyväksyttävästä syystä.

6 5. Raportointi Koulutusyhtymän tulosalueet raportoivat yhtymähallitukselle yhtymäsuunnitelman ja talousarvion tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä opiskelijamäärät. Talous- ja hallintojohtaja vastaa raporttien kokoamisesta ja tulosalueiden johtajat vastaavat oman vastuualueensa raportoinnista. Raportointi tehdään seuraavalla aikataululla: Osavuosikatsaus 1-3/2015 toukokuussa 2015 Osavuosikatsaus 4-6/2015 elokuussa 2015 Osavuosikatsaus 7-10/2015 marraskuussa 2015 Tilinpäätös 2015 helmikuu 2015 Projektitoiminnasta laaditaan raportit samalla aikataululla kuin osavuosikatsauksetkin. Projektiraporteissa seurataan projektien talouden toteutumista sekä analysoidaan projektitoiminnan vaikuttavuutta osana koulutusyhtymän pääprosesseja. Vuoden lopussa laaditaan kattavampi projektitoiminnan katsaus. Talousraportit laaditaan joka kuukausi johtoryhmän kokouksiin. Yksikköhintaopiskelijoiden määrä raportoidaan kuukausittain johtoryhmälle. 6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Vuoden 2011 aikana vakiinnutettiin toimintamalli sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan. Talousarvion ja yhtymäsuunnitelman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa on osa sisäistä valvontaa. Osavuosikatsausten yhteydessä yksiköt suorittavat myös toimintaansa liittyvien riskien arvioinnin. Sisäiseen valvontaan liittyviä muita toimenpiteitä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Riskienhallinta toteutetaan yhtymässä kaikilla tasoilla. Opistot arvioivat toimintaansa liittyviä riskejä toisen vuosineljänneksen jälkeen ja riskienarviointilomake läpikäydään opiston ja yhtymäpalvelujen yhteisessä tavoite- ja tuloskeskustelussa syyskuussa. Syksyllä toteutetaan myös yhtymätason riskienarviointi johtoryhmässä sekä konsernitason riskienarviointi hallituksessa. Riskienarvioinneista tehdään kokonaisuudessaan koonti, mikä käsitellään johtoryhmässä, hallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

7 OPISKELIJAMÄÄRÄT, VALTIONOSUUSRAHOITUS JA KESKUSHALLINNON MENOT 2015 Yksikköhintarahoituksen ennakot on laskettu 20.1 opiskelijamäärän mukaisesti. Ennakot tarkistetaan 20.9 opiskelijamäärän mukaan. Yksikköhintaan sisältyy alakohtaiset porrastukset, erityisoppilaat ja majoitus. Yhteisten palvelujen menojen osuuden jakamisessa on huomioitu yksiköiden kokonaistulot sekä henkilöstömenot. Yksikkö Yksikköhintarahoitus Muu VOS Muut tulot Hlöstömenot Amm.lisäkoulutus, * ulkoiset, 2014 op. Kansanopisto, "katteelliset" (arvio) oppisopimus Keski-Pohjanmaan ammattiopisto K-P aikuiskoulutus IT-palvelut Kiinteistöpalvelut Ruokahuoltopalvelut Kaikki yhteensä Maksuosuudet keskushallinto Yksikkö vos.rahoitus muut tulot hlöstömenot yhteensä maksuosuus, % Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ,3 % K-P aikuiskoulutus ,8 % IT-palvelut ,7 % Kiinteistöpalvelut ,2 % Ruokahuoltopalvelut ,9 % Kaikki yhteensä ,0 % Muut maksuosuudet Yksikkö Palvelu- Koulutus- Avustukset KAIKKI perusteiset kirjasto yhteisöille, YHTEENSÄ maksuosuudet omarah. osuudet Ennakot vuodelle 2014 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto K-P aikuiskoulutus IT-palvelut Kiinteistöpalvelut Ruokahuoltopalvelut Kaikki yhteensä

8 YKSIIKÖHINTOJEN ENNAKOT Ajalta 1-7/2015. Tarkistetaan 20.9 opiskelijamäärän mukaan sekä loppuvuodesta todellisen rahoituksen mukaisesti. Ei sisällä tulosrahoituksen osuutta Toimip Yksikköhinta Opisk. 2 tutk Er-opp As.lkm Yksikköhinta HOJKS Ennakot 2015 Asuntola TA-raami Erotus Nuorten koulutus /kk /kk Närvilänkatu 8 tunnisteella 610 Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt Liiketalouden pt + företagsekonomi Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan pt Turvallisuusalan perustutkinto Valmentava ja kuntouttava op Ohjaava ja valmistava, erityis Ohjaava ja valmistava, muut Mamu-koulutus Talonpojankatu 8 Autoalan perustutkinto Logistiikan pt, autonkuljettaja Logistiikan pt yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Pintakäsittelyalan perustutkinto Laboratorioalan pt Prosessiteollisuuden pt Puualan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Talonpojankatu 6 Audiovisuaalisen viestinnän pt Talotekniikan perustutkinto Talonpojankatu 12 Kone- ja metallialan perustutkinto Terveystie Hiusalan pt Sosiaali- ja terveysalan pt Kälviä Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt Kannus Maatalousalan perustutkinto Kaustinen Hevostalouden pt Perho Maatalousalan pt Hevostalouden pt Luonto- ja ympäristöalan pt Kone- ja metallialan perustutkinto Toholampi Käsi- ja taideteoll.alan pt Toimip Yksikköhinta Opisk. 2 tutk Er-opp As.lkm Yksikköhinta Yksikköhinta, Ennakot 2015 Asuntola TA-raami Erotus AIKUISKOULUTUS Närvilänkatu 8 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Liiketalouden pt Talonpojankatu 6 Audiovisuaalisen viestinnän pt Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Prosessiteollisuuden pt Tieto- ja viestintätekniikan pt Terveystie Sosiaali- ja terveysalan pt Kannus Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous Maatalousalan perustutkinto, Kennel Maatalousalan perustutkinto, Turkis Metsäalan perustutkinto Kaustinen Hevostalouden pt Perho Hevostalouden pt Maatalousalan pt Toholampi Käsi- ja taideteoll.alan pt

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 Kaikki Hyväk Alin hyväksytty hakeneet sytyt pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto 909 114 Eläintenhoidon ko, pk (maatalousalan pt) 308 26

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta. paikat hakeneet sytyt valinta

Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta. paikat hakeneet sytyt valinta ALIN HYVÄKSYTTY PISTEMÄÄRÄ Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta Espoo Kelloseppäkoulu, Espoo paikat hakeneet sytyt valinta Kello- ja mikromekaniikan pt, pk 10 39 12 10.00 6.32 Omnian ammattiopisto, Espoon

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET ISO KLA KLA10 KLAJOPO MÄN NYK RAJ RAJJOPO KIV Lukiot 60,8 % 403 69 72 4 1 62 105 90 0 0 Alppilan lukio Lukio 0 Arkadian yhteislyseo Lukio 117 25 46 4

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä HAYO LUPI MSKK SASO YHTEENSÄ Opiskelijamäärä 30.9.2014 520 1083 585 823 3011 1.7.-30.9.2014 eronneet opiskelijat 14 32 25 19 90 1.7.-30.9.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2. Organisaation uudistaminen

Yhtymähallitus LIITE 2. Organisaation uudistaminen Yhtymähallitus 24.2.2017 LIITE 2 Organisaation uudistaminen Tavoite Asiakkuudesta lähtevä tarkastelu toiminnan keskiöön Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen Henkilöstö, tilat, laitteet, materiaalit Työpaikalla

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1 20 18 16 14 12 10 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11.4.2014 Ari Holsti Kaikki ammatillinen koulutus nyt samalla kartalla. Koulutusta

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 7-9/2015 22.10.2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.7.-30.9.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK

Lisätiedot

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos:

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä.. Mikä se on? Toimintajärjestelmä sisältää toimintaprosessit, toiminnan mittaamisen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 13 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 14 Muut asiat 5 15 Seuraavat kokoukset 6

Otsikko Sivu. 13 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 14 Muut asiat 5 15 Seuraavat kokoukset 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Ammattiosaamisen toimikunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 14 Muut asiat 5 15 Seuraavat kokoukset 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 Ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu kevät 217 13.4.217 Lempäälän kunta, Vesilahden kunta 4.5.217 Pälkäneen kunta 5.5.217 1.5.217 Virtain kaupunki 3.5.217 Kangasalan kunta 2.6.217

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2016

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2016 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2016 Opiskelijoita 20.1.2016 470 1062 638 849 3019 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4. - 30.6.2016 Perustutkinto HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä PIRKANMAA Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä PIRKANMAA Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto PIRKANMAA 21.6.2017 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 5,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Sivu 1 Tampereen kaupunki EHDOTUS OKM/59153112017 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018 LUKIEN 1) Tutkinnot ja koulutukset Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 1,44 hakijaa/aloituspaikka Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - on 13 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Omistajakunnat ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee,

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Yksikköhintojen kehitys vuosina 2006-2014

Yksikköhintojen kehitys vuosina 2006-2014 1 Yksikköhintakehitys 2006-2014 29.11.2014 / vs. Talouspäällikkö Yksikköhintojen kehitys vuosina 2006-2014 Ammatillisen perustutkinnon yksikköhintojen muutos vuodelle 2014 tuloksellisuusraha huomioiden

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.10.-31.12.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Hallitus LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Hallitus LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA Hallitus 26.2.2014 LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Lapin Urheiluopiston tuloslaskelma

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot