Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje"

Transkriptio

1 Koulutusyhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Hyväksytty Yhtymähallitus Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuusto on hyväksynyt sen pitämässään kokouksessa. Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohje annetaan jäljempänä olevan mukaisena. 1. Yleistä taloudellisesta tilanteesta Vuoden 2015 budjetti on laadittu negatiivisella tulostavoitteella. Valtionosuusrahoituksen leikkaukset vuosina sekä järjestämisluvan opiskelijamäärän pienentäminen 100 opiskelijalla vuonna 2015 ja 116 opiskelijalla vuonna 2016 vaikuttavat merkittävästi koulutusyhtymän toimintatuottoihin. Vuoden 2015 valtionosuusrahoitus on vähentynyt n. 2,7 milj. euroa eli n. 7,8 %, kun sitä verrataan vuoden 2012 valtionosuusrahoitukseen. Valtion säästöt kohdistuvat myös muuhun rahoitukseen, kuten työvoimakoulutuksen rahoitukseen sekä hankerahoitukseen. Vuoden 2015 budjetti on laadittu opiskelijan mukaan, joka ylittää järjestämisluvan 14 opiskelijalla. Tulosrahoitusta saatiin vuodelle 2015 yhteensä 1,3 milj. euroa, jota voidaan käyttää tarvittaessa järjestämisluvan ylittävien opiskelijoiden osalta kattamaan koulutuskustannuksia. Tulosrahoitus kasvoi jonkin verran edellisvuodesta. Yhtymän talouden kannalta haasteena on investointiohjelman toteuttaminen. Suunnitelmakauden investointien kokonaismäärä on noin 16,9 milj. euroa, joista vuonna 2015 on suunniteltu toteutuvaksi n. 5 milj. euroa. Investointeihin tullaan tarvitsemaan talousarviolainaa. Vaikka vuosikate saataisiinkin pysymään hyvällä tasolla, on vuositasolla varauduttava n. 2-3 milj. euron lainan ottoon. Vuosikohtainen tarve riippuu vuosittaisesta tuloksesta sekä investointien toteutumisaikatauluista. Vuoteen 2015 lähdetään varovaisin, mutta luottavaisin mielin. Vuoden 2014 hyvä taloudellinen tilanne sekä toimintakulujen nopea sopeutuminen antavat hyvät lähtökohdat toiminnan suunnitteluun. Vuosien osalta voidaan toimintaa suunnitella tiedossa olevien opiskelijamäärien vähennyksien mukaisesti. Vuodelle 2017 suunnitellusta valtionosuusrahoituksen uudistuksesta ja sen vaikutuksista saataneen tietoa kuluvan vuoden aikana. Tulevina vuosina on kiinnitettävä huomiota rakenteellisten kustannusten muodostumiseen, jotta yhtymän toimintakyky säilyy. Aikuiskoulutuksen rahoituksen osalta haasteita ovat monipuolisen rahoituspohjan säilyttäminen sekä markkinoinnin onnistuminen koulutusorganisaatioiden välisessä kilpailutilanteessa. Aikuiskoulutuksen osalta on edessä myös toiminnan uudelleen järjestely liittyen yhtiöittämisvelvoitteeseen, joka tarkoittaa työvoimakoulutuksen sekä mahdollisesti ESR-hankkeiden toteutusta osakeyhtiömuotoisena. Aikuiskoulutuksena toteutettavien perustutkintojen osalta valtionosuusrahoituksen uudistumisella on suuri merkitys. Rahoitus painottuu tutkintojen suorittamiseen, kun nykyisessä järjestelmässä rahoitus on tullut tilastopäivän opiskelijamäärän mukaisesti. On hyvin todennäköistä että aikuiskoulutuksen rahoitus vähenee valtionosuusrahoitusuudistuksen myötä. Taloudellisten resurssien riittävyyden kannalta toimintatapojen kehittäminen sekä esimerkiksi tilojen ja laitteiden yhteiskäyttö ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. 2. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2015 talousarvio ja yhtymäsuunnitelma on laadittu uudistetun yhtymästrategian mukaan. Taloussuunnitelmakauden päätavoitteet ovat:

2 1. Koulutustarjonnan ja opetuksen laadun kehittäminen työelämän ja alueen tarpeiden mukaisesti - Koulutustarjonnan ja koulutuksen toteutusmuotojen arviointi ja suuntaaminen OKM:n linjausten ja alueellisen ennakoinnin perusteella - Toimialakohtaisen työelämäyhteistyön systematisointi - Yrityskohtaisiin tarpeisiin vastaaminen koulutus- ja kehittämistoiminnan avulla huomioiden mm. työmarkkinajärjestöjen sopimus kolmesta koulutuspäivästä - Opetuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen: vetovoima, läpäisy ja syrjäytymisen ehkäisy - Opiskelijoiden ja työelämän yhteistyön ja osallisuuden lisääminen opetuksen kehittämisessä - Opetussuunnitelmien uudistaminen uudistuvien tutkinnon perusteiden mukaisesti - Henkilöstön osaamisen ja toimintamallien kehittäminen uudistusten ja yhteisten tavoitteiden suuntaisesti osaamisperusteisuus, henkilökohtaistaminen tuotteiden ja palvelujen uudistaminen ja uudistuminen 2. Kehittämistoiminnan sisällön, laajuuden ja kumppanuuksien arviointi ja kehittäminen - hanketoiminnan ja hankkeiden arviointi ja suuntaaminen organisaation ydintehtäviä ja alueen hyvinvointia tukevaksi - uudelle ohjelmakaudelle laaditun projektitoiminnan suunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen yhteistyöverkostoissa - aktiivinen osallistuminen alueellisten ohjelmien laadintaan ja toteutukseen - opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden mahdollistaminen hankkeilla - toimintojen vertaiskehittäminen kansainvälisen toiminnan hankkeilla EU:n ja Pohjoismaiden kanssa - osana yhtymän strategiatyötä määritellään yhtymän ja sen tulosalueiden rooli alueen kehittämisessä 3. Talouden hallinta ja toiminnan sopeuttaminen suhteessa tulorahoitukseen ja investointitarpeeseen: - valmistautuminen rakenne- ja rahoitusuudistukseen - henkilöstön tietoisuuden lisääminen suoriteperusteisen rahoituksen vaikutuksista toimintaedellytysten muodostumiseen - maltillisen ja kestävän investointiohjelman toteuttaminen suhteessa ennakoitaviin koulutustarjonnan muutoksiin sekä toimipaikkarakenteen arviointi suhteessa investointitarpeisiin - oppimisympäristöajattelun laajentaminen: ajanmukaiset, muuntuvat ja moninaiset oppimisympäristöt - tukitoimintojen tehostaminen työnjakoja kehittämällä, resurssien yhteiskäytöllä ja työmenetelmiä uudistamalla - toimintojen yhtiöittämistarpeen arviointi 4. Henkilöstön kehittäminen, hyvinvoinnin ja työmotivaation tukeminen: - osaamisen kehittäminen ja koulutustoimenpiteet kohdentaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin - yhteisöllisyyden tukeminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen muutoksessa - organisaatio- ja johtamisjärjestelmän jatkuva arviointi ja kehittäminen - esimiestyön ja esimiesten valmiuksien kehittäminen - henkilöstön tukeminen muutoksessa: yhteiset pelisäännöt ja tuki muutosten hallintaan - turvallisuuskulttuurin ja toimintojen edistäminen - yhteistyö työterveyshuollon kanssa terveyden edistämiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi - huolehditaan varhaisen puuttumisen ja asiallisen toiminnan menettelyistä

3 5. Kumppanuusverkostot ja yhteistyö - kuntayhteistyö toisen asteen rakenneuudistukseen ja alueen kehittämiseen liittyen - yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa: toisen asteen rakenneuudistus ja toisen asteen yhteistyö, kampusalue- ja korkeakouluyhteistyö, kansalliset ja kansainväliset verkostot - toimialayhteistyön edelleen kehittäminen organisaation sisällä ja työelämäyhteistyössä Talousarviossa on määritelty tarkemmin vuodelle 2015 asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tulosalueittain. 3. Talousarvio 2015 Vuoden 2015 talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Tilikauden tulostavoite on ja ylijäämätavoite on nolla euroa. Vuosikatetavoite on 2,3 milj. euroa ja poistot ovat 2,8 milj. euroa. Tulosalueiden budjetit tarkistetaan vuoden 2015 alussa. Opistoilla rahoituksen peruste on opiskelijakohtainen yksikköhinta kerrottuna opiskelijamäärällä, joka muodostaa opiston nettobudjetin. Menojen kasvattaminen yli em. nettoraamin edellyttää vastaavien toimintatulojen hankkimista. Opistojen tulee ennakoinnissa noudattaa talousarviossa vahvistettuja opiskelijamääriä ja hallituksen hyväksymiä aloituspaikkapäätöksiä. Yksikköhintaopiskelijoiden osalta opistoille tuloutetaan tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärän mukaiset ennakot, kuitenkin enintään hallituksen hyväksymään kokonaisopiskelijamäärään asti. Yksikköhinnan ja tuloksellisuusrahoituksen osuudet tarkistetaan viimeistään syyskuun laskentapäivän jälkeen. Vuoden 2015 talousarvioesitys on kaikkien tulosalueiden osalta laadittu tuloslaskelmaperusteisesti. Poistot sekä rahoituskulut on kohdistettu suoraan toiminnoille ja samalla investointivarausten ja rahastojen purun kohdistaminen investointiin on merkitty tuloslaskelmaan poistoeron muutoksena. Investointivarausten käsittely edellyttää investointien aktivoinnin suunnittelua usean vuoden aikajänteellä Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus vahvistetaan valtuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Esitys valtuustolle on, että tulosalueen sitovaksi määrärahaksi käyttötalouden osalta vahvistetaan tuloslaskelmaperusteisesti sisäinen/ulkoinen tilikauden tulos. Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma esitetään valtuustolle vahvistettavaksi nettomenositovuudella. Tulosalue Tulosyksikkö Valtuusto Hallitus Investointimenojen osalta valtuusto vahvistaa sitovaksi määrärahaksi talonrakennuksen nettomäärärahan siten, että talonrakennushankkeiden toteutusaikataulu on sitova. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta kokonaismääräraha hyväksytään nettositovuudella, koska moniin hankintoihin sisältyy ulkopuolinen rahoitus. Lisäksi valtuusto vahvistaa tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ohjeellisena taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää erikseen tuloslaskelman tilikauden tuloksen jälkeisistä eristä. Hallitus päättää muilta osin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä Kuntayhtymän tulosvastuualueet ja vastuuhenkilöt Vastuualueet ja tehtävät määräytyvät voimassa olevan kuntayhtymän hallintosäännön, toimintosäännön ja yhtymähallituksen erillispäätösten mukaisesti.

4 Tulosalueet ovat laatineet kukin omalta osaltaan talousarviosta käyttösuunnitelman ja ovat velvollisia sopeuttamaan menonsa yhtymähallituksen käyttösuunnitelmassaan hyväksymän rahoituksen tasolle. Tulosalueen johtaja vastaa käyttösuunnitelman toteutuksesta ja talousarvion toteutumisesta yksikkönsä osalta. 4. Talouden tervehdyttäminen Talouden kannalta on tärkeää toimia ennakoivasti, jotta vältytään äkkinäisiltä tervehdyttämistoimenpiteiltä. Kustannustehokkuutta ja kustannustietoisuutta tullaan lisäämään vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 osalta tullaan laatimaan erillinen sopeuttamisohjelma, jossa käydään yksikkökohtaisesti läpi vuoden 2015 budjetti sekä sovitaan säästökohteista. Taloudellisuuden lisäksi on tärkeä toimia kestävän kehityksen mukaisesti ympäristöä säästäen Virkojen ja toimien täyttölupamenettely Alle 2 kuukauden työsuhteeseen palkkaamista lukuun ottamatta on vuoden 2015 osalta voimassa täyttölupamenettely. Sivutoimisten palkkaamisen osalta on käytettävä harkintaa ja ensisijaisesti on pyrittävä käyttämään olemassa olevaa henkilökuntaa. Tavoitteena on tuottavuuden kehittäminen, rakenteiden tehostaminen ja henkilöstön osaamisen yhteiskäytön lisääminen yli opisto- ja yksikkörajojen. Toiminnan pitkäjänteisyyden turvaamiseksi on kuitenkin huolehdittava ennakoivasti osaavan uuden työvoiman palkkaamisesta eläkkeelle jäävän henkilöstömäärän korvaamiseksi. Täyttöluvat myönnetään johtajan päätöksellä. Täyttölupahakemuksissa tulee perustella tarve ja selvittää onko tehtävän täyttäminen sisäisillä siirroilla mahdollinen. Rekrytoinneissa on huomioitava YT-lain mukainen takaisinottovelvollisuus Hankinnat ja kalustorekisterin ylläpito Hankinnoissa noudatetaan yhtymähallituksen hyväksymää hankintasääntöä. Kaikissa hankinnoissa ovat hankintakriteereinä tarvelähtöisyys sekä kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankintoja keskittämällä ja kilpailuttamalla saadaan aikaan tarvittavia säästöjä. Yksittäisiä hankintoja on tarkasteltava hankintaryhmittäin myös vuositasolla. Yksiköiden sisällä on tärkeää keskittää hankintojen suorittaminen joillekin henkilöille, joille yksikön johtajan viranhaltijapäätöksellä myönnetään hankintavaltuudet. Hankintavaltuudet on tarkistettava vuosittain ja päätökset toimitetaan tiedoksi talouspäällikölle. Investointihankinnan raja on euroa. Investointihankinnan käynnistämiseen tarvitaan aina ensin talouspäällikön päätös. Investointien suunnittelussa on tärkeää tehdä pitkän aikavälin, n. 3-5 vuoden suunnitelmia. Kalustorekisteriä ylläpidetään Primus-ohjelmalla niiden laitteiden ja koneiden osalta, joiden hankintahinta on yli 200 euroa ja/tai käyttöikä on vähintään kolme vuotta. Yksikön johtaja nimeää yksikössä kalustorekisterin ylläpidosta vastaavan henkilön. Matkapuhelinliittymien osalta käydään läpi henkilöittäin tarvittavat data-liittymät, siten että yhdellä henkilöllä ei ole käytössään useita dataliittymiä eri mobiililaitteissa. Hankinnoista ja irtaimistorekisteristä löytyvät ohjeet toimintakäsirjasta intra.kpedu.fi Toimintakäsikirja 3.4 Hankinnat.

5 4.3. Ostopalvelut Ostopalvelujen osalta on kiinnitettävä huomiota sisäisten palvelujen käyttöön sekä mahdollisuuteen käyttää henkilöstöä yhtymän eri yksiköistä. Opiskelijatöitä hyödynnetään mahdollisimman paljon Koulutuksiin osallistuminen Tulosalueen johtaja tekee päätökset ryhmäkoulutuksista sekä ulkomaille suuntautuvista koulutuksista. Lähiesimiehet tekevät päätöksen henkilöstön osallistumisesta koulutuksiin ja erilaisiin muihin tapahtumiin matkustussäännön mukaisesti. Koulutuksiin osallistumista on arvioitava henkilön ammatillisen kehittymisen kannalta sekä yksiköiden osaamistarpeiden mukaisesti. Koulutustarvetta suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Koulutusmahdollisuuksia tulee tarjota tasapuolisesti koko henkilöstölle. Henkilöstökoulutuksia järjestetään myös sisäisinä koulutuksia yhtymäpalvelujen toimesta. Koulutustarjontaa kehitetään yhdessä yksiköiden kanssa. Koulutuskalenteri löytyy intrasta. Koulutuksiin osallistumisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös etäosallistumismahdollisuutta sähköisten järjestelmien kautta Koulutus- ja kokoustarjoilut sekä edustuskulut Koulutusyhtymän järjestämissä omalle henkilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa (mm. koulutukset ja kokoukset) osallistujille voidaan tarjota aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas edellyttäen, että tilaisuus kestää vähintään kuusi tuntia. Lyhyemmissä tilaisuuksissa voidaan tarjota aamu- ja iltapäiväkahvit, jos tilaisuus ajoittuu normaalien taukojen ajalle. Kokouksissa, joihin osallistuu ulkopuolisia henkilöitä, ovat kokoustarjoilut luvallisia. Lounaan osalta vieraille voidaan tarjota lounasta omissa henkilöstöravintoloissa, mutta pääsääntöisesti henkilöstö maksaa itse oman lounaansa. Suuremmat tilaisuudet sekä edustuskulut on hyväksytettävä etukäteen omalla lähiesimiehellä. Tilaisuudet, joissa on alkoholitarjoilua, on hyväksytettävä etukäteen tulosalueen johtajalla tai yhtymän johtajalla. Projekteihin liittyvissä kokouksissa ja tilaisuuksissa noudatetaan ensisijaisesti rahoittajan antamia ohjeita Matkustus Matkustamisessa on käytettävä aina edullisinta ja kestävän kehityksen mukaista matkustustapaa. Lentämisen ja auton sijasta suositaan junan tai linja-auton käyttöä. Kokouksia voidaan järjestää myös Adobe Connectin välityksellä, jolloin säästytään matkakuluilta. Virtuaalikokoukset säästävät aikaa, kustannuksia ja ympäristöä. Pääkaupunkiseudulla matkustettaessa käytetään julkisia kulkuvälineitä, ei taksia. Majoituspaikan valinnassa on kiinnitettävä huomiota kokonaiskustannuksiin, jotka syntyvät majoituksen hinnasta sekä matkakuluista majoituspaikan ja kohteen välillä. Majoituspaikkaa valittaessa on valittava ensisijaisesti kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Henkilöstön kansainvälisessä matkustuksessa on käytettävä harkintaa ja pääsääntöisesti niitä tehdään projektien puitteissa. Myös kv-matkoilla noudatetaan kokonaistaloudellisesti edullisia vaihtoehtoja matkustuksessa sekä majoituksessa. Yhteisiin kokous- ym. matkoihin tulisi käyttää yhtymän autoa ja yhteiskuljetusta. Jos yhteiskuljetus on järjestetty, mahdollisesta oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaukset vain erikseen perustellusta hyväksyttävästä syystä.

6 5. Raportointi Koulutusyhtymän tulosalueet raportoivat yhtymähallitukselle yhtymäsuunnitelman ja talousarvion tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä opiskelijamäärät. Talous- ja hallintojohtaja vastaa raporttien kokoamisesta ja tulosalueiden johtajat vastaavat oman vastuualueensa raportoinnista. Raportointi tehdään seuraavalla aikataululla: Osavuosikatsaus 1-3/2015 toukokuussa 2015 Osavuosikatsaus 4-6/2015 elokuussa 2015 Osavuosikatsaus 7-10/2015 marraskuussa 2015 Tilinpäätös 2015 helmikuu 2015 Projektitoiminnasta laaditaan raportit samalla aikataululla kuin osavuosikatsauksetkin. Projektiraporteissa seurataan projektien talouden toteutumista sekä analysoidaan projektitoiminnan vaikuttavuutta osana koulutusyhtymän pääprosesseja. Vuoden lopussa laaditaan kattavampi projektitoiminnan katsaus. Talousraportit laaditaan joka kuukausi johtoryhmän kokouksiin. Yksikköhintaopiskelijoiden määrä raportoidaan kuukausittain johtoryhmälle. 6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Vuoden 2011 aikana vakiinnutettiin toimintamalli sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan. Talousarvion ja yhtymäsuunnitelman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa on osa sisäistä valvontaa. Osavuosikatsausten yhteydessä yksiköt suorittavat myös toimintaansa liittyvien riskien arvioinnin. Sisäiseen valvontaan liittyviä muita toimenpiteitä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Riskienhallinta toteutetaan yhtymässä kaikilla tasoilla. Opistot arvioivat toimintaansa liittyviä riskejä toisen vuosineljänneksen jälkeen ja riskienarviointilomake läpikäydään opiston ja yhtymäpalvelujen yhteisessä tavoite- ja tuloskeskustelussa syyskuussa. Syksyllä toteutetaan myös yhtymätason riskienarviointi johtoryhmässä sekä konsernitason riskienarviointi hallituksessa. Riskienarvioinneista tehdään kokonaisuudessaan koonti, mikä käsitellään johtoryhmässä, hallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

7 OPISKELIJAMÄÄRÄT, VALTIONOSUUSRAHOITUS JA KESKUSHALLINNON MENOT 2015 Yksikköhintarahoituksen ennakot on laskettu 20.1 opiskelijamäärän mukaisesti. Ennakot tarkistetaan 20.9 opiskelijamäärän mukaan. Yksikköhintaan sisältyy alakohtaiset porrastukset, erityisoppilaat ja majoitus. Yhteisten palvelujen menojen osuuden jakamisessa on huomioitu yksiköiden kokonaistulot sekä henkilöstömenot. Yksikkö Yksikköhintarahoitus Muu VOS Muut tulot Hlöstömenot Amm.lisäkoulutus, * ulkoiset, 2014 op. Kansanopisto, "katteelliset" (arvio) oppisopimus Keski-Pohjanmaan ammattiopisto K-P aikuiskoulutus IT-palvelut Kiinteistöpalvelut Ruokahuoltopalvelut Kaikki yhteensä Maksuosuudet keskushallinto Yksikkö vos.rahoitus muut tulot hlöstömenot yhteensä maksuosuus, % Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ,3 % K-P aikuiskoulutus ,8 % IT-palvelut ,7 % Kiinteistöpalvelut ,2 % Ruokahuoltopalvelut ,9 % Kaikki yhteensä ,0 % Muut maksuosuudet Yksikkö Palvelu- Koulutus- Avustukset KAIKKI perusteiset kirjasto yhteisöille, YHTEENSÄ maksuosuudet omarah. osuudet Ennakot vuodelle 2014 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto K-P aikuiskoulutus IT-palvelut Kiinteistöpalvelut Ruokahuoltopalvelut Kaikki yhteensä

8 YKSIIKÖHINTOJEN ENNAKOT Ajalta 1-7/2015. Tarkistetaan 20.9 opiskelijamäärän mukaan sekä loppuvuodesta todellisen rahoituksen mukaisesti. Ei sisällä tulosrahoituksen osuutta Toimip Yksikköhinta Opisk. 2 tutk Er-opp As.lkm Yksikköhinta HOJKS Ennakot 2015 Asuntola TA-raami Erotus Nuorten koulutus /kk /kk Närvilänkatu 8 tunnisteella 610 Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt Liiketalouden pt + företagsekonomi Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan pt Turvallisuusalan perustutkinto Valmentava ja kuntouttava op Ohjaava ja valmistava, erityis Ohjaava ja valmistava, muut Mamu-koulutus Talonpojankatu 8 Autoalan perustutkinto Logistiikan pt, autonkuljettaja Logistiikan pt yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Pintakäsittelyalan perustutkinto Laboratorioalan pt Prosessiteollisuuden pt Puualan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Talonpojankatu 6 Audiovisuaalisen viestinnän pt Talotekniikan perustutkinto Talonpojankatu 12 Kone- ja metallialan perustutkinto Terveystie Hiusalan pt Sosiaali- ja terveysalan pt Kälviä Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt Kannus Maatalousalan perustutkinto Kaustinen Hevostalouden pt Perho Maatalousalan pt Hevostalouden pt Luonto- ja ympäristöalan pt Kone- ja metallialan perustutkinto Toholampi Käsi- ja taideteoll.alan pt Toimip Yksikköhinta Opisk. 2 tutk Er-opp As.lkm Yksikköhinta Yksikköhinta, Ennakot 2015 Asuntola TA-raami Erotus AIKUISKOULUTUS Närvilänkatu 8 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Liiketalouden pt Talonpojankatu 6 Audiovisuaalisen viestinnän pt Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Prosessiteollisuuden pt Tieto- ja viestintätekniikan pt Terveystie Sosiaali- ja terveysalan pt Kannus Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous Maatalousalan perustutkinto, Kennel Maatalousalan perustutkinto, Turkis Metsäalan perustutkinto Kaustinen Hevostalouden pt Perho Hevostalouden pt Maatalousalan pt Toholampi Käsi- ja taideteoll.alan pt

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot