Nuorten Kankaanpää. Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten Kankaanpää. Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa."

Transkriptio

1 Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa. Kankaanpääläisten nuorten kaupunkitilan käyttö, paikkakokemukset ja tulevaisuuden visiot Nuorten Kankaanpää kuva: Jyri Halme

2

3 Nuorten Kankaanpää teksti Sanna Lahdensalo-Mäki kartat Laura Puolamäki Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 2009

4

5 osallistaminen 5 taustaa projektille 6 projektin kohderyhmä 6 osallistamisen tavoite 7 pajatyöskentelyn osallmistamisemenetelmä ja toteutus 7 tulokset 8 tulkinnasta 9 miellyttävät ja tuvalliset paikat 9 pelottavat paikat 9 harraste- ja norkoilupaikat 10 koulumatkan vaaranpaikat ja kouluun kulkemisen tavat 10 nuorten tulevaisuuden odotukset 10 lumiveistoksia - toiminnallinen osio 11 käytännön ongelmia ja kehitettävää osallistamissessa 12 kirjalisuus 13 kartat 14 miellyttävä kaupunki 15 turvallinen kaupunki 16 pelottava kaupunki 17 harrastuskaupunki 18 kaverit ja kaupunki 19 tulevaisuuden kaupunki 20 koulumatkalla 21

6 osallistaminen monttua voisi siivota useammin

7 Taustoja prtaojektille TAUSTAA PROJEKTILLE Kuntien velvoite vuorovaikutuksen toteuttamiseen ja asianosaisten osallistamiseen kaupunkisuunnittelua pohdittaessa, astui voimaan uuden maankäyttö- ja rakennuslain yhteydessä vuonna Ensisijaisesti osallistamista on toteutettu järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja nettikeskusteluja. Tavallisesti keskusteluun osallistuvien ikä on ollut korkea, eikä nuoria ole saatu tilaisuuksiin houkuteltua. Myöskään nuorten osallistaminen ja kuuleminen omana ryhmänään, ei ole ollut kovin yleistä. Käytännön tasolla lähinnä Helsingissä ja Turussa on huomioitu nuoret kaupunkilaiset. Lisäksi Tampereella ja Porissa on pohdittu menetelmiä nuorten tavoittamiseksi. Merkittävin perustelu nuorten osallistamiselle on yleensä ollut nuorten todelliseen liikkumiseen liittyvien turvallisuustekijöiden selvittäminen. 2 Myös Kankaanpäässä haluttiin kuulua kehityksen edelläkävijöihin ja kuulla nuoria kaupungin yleiskaavauudistustyön yhteydessä. Osa osallistamistyöstä päätettiin suorittaa koulussa. Siis siellä, missä nuoret muutoinkin ovat. Tämä nyt valmistunut Nuorten Kankaanpää raportti toteutettiin Satakunnan ympäristökoulu Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa -hankkeen toimesta. Yhteistyökumppaneina projektiin osallistuivat Kankaanpään kaupungin kaavoitustoimi, Pohjanlinnan yläaste ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikkö. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin osallistujina toimivat Kankaanpään kaupungin Pohjanlinnan koulun 7. luokan oppilaat. Kohderyhmän valinta tehtiin syksyllä 2008, eri yhteistyötahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Merkittävin valintaperustelu oli tavoitettavuus ja oppiaineen soveltuvuus. Yläasteikäisistä kaikki 7. luokkalaiset kuuluvat kuvataiteen opetuksen piiriin. Projektin yhteydessä osallistettiinkin periaatteessa jokainen Kankaanpäässä asuva (13 14) -vuotias nuori. Todellisena osallistujamääränä projektiin osallistui 118 oppilasta. Osallistujamäärää alensi pajatyöskentelypäivänä koulusta poissa olleet oppilaat. Kaikkiaan Kankaanpään kaupungin asukkaista 19,74 % on (0 17) -vuotiaita 3. 1 Maankäyttö ja rakennuslaki perusteluineen 2005, Häyrynen, Lahdensalo-Mäki, Nagy

8 OSALLISTAMISEN TAVOITE Projektin tavoitteena oli kartoittaa nuorten kaupunkitilan käyttöä, paikkakokemuksia ja tulevaisuuden visioita. Samalla pyrittiin myös lisäämään kouluopetuksen kiinnostusta rakennettua ympäristöä kohtaan. Nuorten paikkakokemuksia ja ajatuksia haluttiin selvittää pohja-aineistoksi kaupungin osayleiskaavan uudistustyötä varten. Toimintatavan perusajatuksena oli kokemusperäisen tiedon hankinta suoraan nuorilta. Ideana oli kuulla nuorten ajatuksia kotikaupungistaan ja antaa näin nuorille mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa parempaa Kankaanpään kaupunkia. Lisäksi projektin pyrkimyksenä oli ohjata nuoria omien kokemusten ilmaisemiseen taiteen keinoin, sillä projektin toiminnallisen osion tavoitteena oli lumiveistoksen rakentaminen Kankaanpään torille. PAJATYÖSKENTELYN OSALLISTAMISMENETELMÄ JA TOTEUTUS Nuorten osallistaminen toteutettiin pajatyöskentelynä kahtena päivänä Kankaanpään yläasteella tammikuussa Lisäksi kuvaamataidon opettaja Ari Huttunen-Carvalho keräsi yhdeltä luokalta kyselyn vastaukset ilman keskusteluosuutta. Pajatyöskentelyssä sovellettiin vuorovaikutteisia ympäristön suunnittelu- ja tutkimusmenetelmiä 4. Osallistamista suunniteltaessa sovittiin, että oppilaille tiedotetaan kaupungin kaavoitustoimenpiteestä ympäristökasvatus luento-osuudella ja kerätään tutkimustietoa soveltavan tarrakarttamenetelmän avulla. Tarrakarttamenetelmää käyttäen nuorilta pyrittiin selvittämään, mitkä ovat ne paikat ja reitit joita nuoret kaupungin keskusta-alueella käyttävät. Karttana toimi kopioitu karttapohja, johon oppilaat merkitsivät erilaisia paikkoihin liittyviä asioita erivärisin pallukoin. Tarkasteltavia asioita olivat miellyttävät paikat punaisella, turvalliset paikat vihreällä, pelon paikat mustalla, harrastepaikat sinisellä ja norkoilupaikat keltaisella värillä. Karttamerkintöjen lisäksi vastauksia täydennettiin kirjallisin perusteluin, johon kirjattiin myös kouluun kulkemisen tavat ja matkalla ilmenevät vaaran paikat, sekä nuorten tulevaisuuden odotuksia Kankaanpään kaupungilta. Pajatyöskentelyosuuden lopuksi oppilaat jaettiin kyselyssä esitettyjen värien mukaan ryhmiin. Ryhmien tehtävänä oli yhdessä pohtia Kankaanpään kaupunkikeskustaa kyselyssä esitettyjen teemojen mukaan. Lopuksi teemoista käytiin vielä avointa keskustelua koko luokan kesken. Keskustelun tarkoituksena oli tarkentaa oppilaiden paperille merkitsemiä vastauksia. 4 Kyttä & Kaaja 2001,

9 TULOKSET uimahalli, jäähalli, pesäpallostadion ja harjoittelupaikat ovat turvallisia, koska siellä on yleensä tuttuja ihmisiä. Koti!

10 TULKINNASTA Paperille merkittyjä vastauksia tulkittaessa tuloksiksi on huomioitu vain selkeästi ja asianmukaisesti tehdyt vastaukset. Menettelytapa vähentää jossain määrin vastausten ja valittujen kohteiden määrää. Lisäksi tuloksia luettaessa on huomioitava, että oppilailla oli mahdollisuus valita useita kohteita samoin perusteluin esim. mielipaikoikseen. Kaikki kyselyn vastaustulokset esitetään yhteenvetona raportin lopussa karttamerkintöinä ja kirjallisena luettelona. MIELLYTTÄVÄT JA TURVALLISET PAIKAT Kyselyaineiston perusteella kaupungin miellyttävimmäksi paikaksi nousi ylivoimaisesti liikuntakeskus. Liikuntakeskuksen alueella erikseen nimettynä jäähalli sai eniten mainintoja. Se miellytti nuoria harrastepaikkana ja paikkana, jonne voi vain mennä hengailemaan, katselemaan pelejä ja tapaamaan kavereita. Seuraavaksi miellyttävämpänä paikkana koettiin uimahalli. Myös sinne voi mennä harrastamaan ja kuluttamaan vapaa-aikaa. Uimahallissa nuoret eivät siis välttämättä käy uimassa, vaan tapaavat kavereita hallin kahviossa. Pajatyöskentelyn keskusteluissa ilmeni, että Kankaanpään liikuntakeskus ei ole nuorisolle vain paikka jossa voi harrastaa urheilua, vaan se voidaan käsittää myös laajemmin koko kaupungin nuorisoa yhteen kokoavana vapaa-ajantilana. Kankaanpäässä liikuntakeskus onkin onnistuneesti rakennettu tiiviiksi kokonaisuudeksi sinne, mistä sen helposti tavoittaa. Näin liikuntakeskuksen kynnys on matala ja kaupungin liikuntayhteisöstä on kasvanut laaja. Turvallisinta Kankaanpäässä oman kodin jälkeen on koulussa. Keskusteluissa koulu mainittiin myös vaarallisena paikkana. Varsinaisesta kyselyaineistosta koulu kuitenkin nousi esiin julkisista tiloista turvallisimpana. Yleisesti nuorten vastauksista ilmeni, että usein miellyttäväksi koettu paikka on myös turvallinen, mm. jäähalli mainittiin sekä miellyttävänä että turvallisena. Merkillepantavaa oli myös se että aikuisten valvomat kohteet koettiin turvallisina ja miellyttävinä. PELOTTAVAT PAIKAT Kaupungin pelottavimmaksi paikaksi mainittiin uimaranta. Seuraavaksi pelottavinta nuorten mukaan on kirkon ympäristössä. Uimarannalla pelkoa aiheuttavat juopot ja lasinsirut. Kirkonympäristössä pelkoa herättävät hautausmaa, kirkko ja hautausmaan läheinen alue. Myös Hotelli Kantrin ja Ravintola Oivan ympäristö sekä koulu ilmoitettiin pelottaviksi. Kantrin ja Oivan ympäristö ovat pelottavia kadulla kulkevien juopuneiden johdosta. Koulu näyttäytyi nuoria pelottavana paikkana lähinnä median myötävaikutuksesta. Myös koulun läheisyydessä sijaitsevat vanhempien oppilaiden tupakkapaikat herättivät pelkoa, sillä 7. luokkalaisia ei hyväksytä vanhempien oppilaiden tupakkapaikoille. Kaikkiaan 46,6 % projektiin osallistuneista nuorista oli sitä mieltä, ettei Kankaanpäässä ole mitään pelottavaa.

11 HARRASTE- JA NORKOILUPAIKAT Kaupungin nuorista enemmistö harrastaa ohjatusti. Monilla on useita harrastuksia ja harrastuskertoja viikossa. Suurin osa käy harrastuksissa 1-5 kertaa viikossa. Noin 19,5 % vastaajista ilmoitti, ettei harrasta mitään ohjattua. Kuitenkin myös näistä nuorista monet harrastavat oma-aloitteisesti jotain valvonnan alaista, kuten uintia, keilaamista ja kirjastossa lukemista. Kankaanpäässä nuorison harrastepaikat keskittyvät pääsääntöisesti liikuntakeskukseen, kaupungin eri kouluille, Musiikkiopistolle, Kamarille, Kuntoutuskeskukselle ja Seurakuntakeskukseen. Harrastuksiin kulkemisen tavat vaihtelevat harrastuksen ja asuinpaikan mukaan. Yleisesti ottaen Kankaanpäässä kuljetaan harrastuksiin omatoimisesti. Harrastukset joihin vanhemmat kuljettavat, sijaitsevat Kankaanpään ulkopuolella, kuten ratsastustallit. Harrastus voi myös muutoin vaatia kuljettamista, esim. jääkiekko. Myös keskustasta etäällä olevilta kyliltä kuljetaan vanhempien kyyditsemänä. Silloin kuin nuoret eivät ole koulussa tai harrastuksissa, ilmoitti enemmistö viettävänsä aikaansa kotona tai keskustan- ja torin alueella yleensä. Myös liikuntakeskuksessa oleskellaan ilman erityisiä tavoitteita. Ns. norkoilua nuoriso ei ollut erityisen halukas tunnustamaan. Perinteisinä pidetyt norkoilupaikat, puistot ja kauppojen piha-alueet, saivatkin vain yksittäisiä mainintoja. Ja jotkut jopa vastasivat, etteivät norkoile ollenkaan. KOULUMATKAN VAARANPAIKAT JA KOULUUN KULKEMISEN TAVAT Kyselyyn osallistuneista Kankaanpäässä asuvista nuorista peräti 79,7 % oli itse sitä mieltä, ettei omalla koulumatkalla ole vaaranpaikkoja. Lähinnä yksittäisiä risteyspaikkoja mainittiin vaarallisiksi, ja niistäkin monet sattuivat saman oppilaan koulureitille. Enimpänä kolme vaarallisuusmainintaa sai keskustan liikenneympyrä sekä Suomelankadun ja Opistonkadun risteys Kankaanpään opiston edessä. Suomelankatu mainittiin useamman kerran vaaralliseksi myös pajakeskusteluissa, samoin Keskuskatu. Noin 33 % kankaanpääläisnuorista kulkee koulumatkansa pyörällä. Bussilla kulkee 25,4 %, omalla autolla 22 % ja taksilla 6,8 %. Kävelijöitä on 18,6 %. Myös automatkoihin liittyy aina jonkinlainen kävelyosuus. NUORTEN TULEVAISUUDEN ODOTUKSET Vastaajista 13,6 % on tyytyväisiä nykyiseen Kankaanpäähän. Tulevaisuudessa kaupungin taholta odotetaan lähinnä nuorille uusia sisäoleskelutiloja. Sellaisia vapaa-ajantiloja jossa nuoret voivat oleskella ilman uloshäätöä. Tilalta toivotaan palveluja ja aikuisten valvontaa, muttei tekemisen suhteen tavoitteita ja vaatimuksia. Monet nuorista toivoivat myös lisää kauppoja Kankaanpäähän. Ei kuitenkaan mitään halpaketjuja, vaan laadukkaan statuksen omaavia myymälöitä.

12 LUMIVEISTOKSIA - TOIMINNALLINEN OSIO Projektin toiminnallisena osiona rakennettiin lumiveistoksia. Tehtävä toteutettiin helmikuussa Lumiveistospäivän ohjasivat lumenveistokurssin opettajat Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksiköstä. Lumiveistosten rakentamiseen osallistuivat samat oppilaat, jotka osallistuivat myös pajatyöskentelyosioon. Alkuperäisenä ajatuksena oli toteuttaa yksi suuri lumiveistos kaupungin torille oppilaiden vastausaineistosta nouseviin teemoihin perustuen. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin ja oppilaat toteuttivat useampia pieniä lumiveistoksia Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikön pihalle. Toteutettaessa kukin ryhmä sai vapaasti toteuttaa luovuuttaan. Lumiveistostapahtumaa häiritsi kova pakkanen, jonka johdosta oppilaat joutuivat välillä lämmittelemään oppilaitoksen sisälle. Jälkikäteen voidaan todeta että toiminnallinen osio oli melko irrallinen muusta kokonaisuudesta, mutta pakkasta lukuun ottamatta, oppilaista ehkäpä mielekkäin. kuva: Jyri Halme

13 KÄYTÄNNÖN ONGELMIA JA KEHITETTÄVÄÄ OSALLISTAMISESSA Projektin toteutuksessa suurin ongelma oli aihepiirin vaikeus. Oli erittäin haasteellista kertoa 7. luokkalasille kaavoittamisesta ja kaavoitusprosessiin osallistumisesta, koska lähtökohtaisesti nuoret eivät tiedä aiheesta mitään. Työpajatyöskentelyyn varattu aika (yksi tapaamiskerta/luokka) oli aivan liian lyhyt. Siksi kaavoittamisesta kertova osio jäi käytännössä hyvin vähäiseksi. Molemminpuolisen vuorovaikutuksen ja parhaan tuloksen saavuttamiseksi luento-osuudeksi ajateltua aihepiiriä olisi pitänyt lähestyä osissa muutamalla tapaamiskerralla. Näin nuorille olisi jäänyt selvempi käsitys siitä, mihin heidän mielipiteitään tiedusteltiin. Onkin suotavaa, että valmiin raportin tuloksista tiedotetaan myös oppilaille. Pajatyöskentelyn karttakysely-aineisto oli oppilaille selkeä ja sen työstäminen helppoa. Oppilaat olivat myös hyvin sitoutuneita kyselyn täyttämiseen. Ainoastaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oppilaat täyttivät vastauslomakkeet huolellisesti. Kyselyosion heikkous oli lähinnä sen laaja-alaisuus, sillä kysely sisälsi kolme eri osiota, paikat, koulumatkan ja tulevaisuudenodotukset. Erityisesti koulumatkaosuus jäi näin toteutettuna hyvin pintapuoliseksi. Oppilaiden koulumatkaan pitäisi pystyä pureutumaan koko matkan osuudelta, jotta kaikki vaaranpaikat saataisiin kohdennettua oikaisureitteineen. Nyt toteutetulla aikataululla se ei ollut mahdollista. Koulumatkoista tulisikin keskustella ihan omana tapahtumanaan. Osallistamisen tuloksena voidaan kuitenkin todeta, että pääsääntöisesti oppilaat kokivat koulumatkansa hyvin turvallisena. Kankaanpäässä 7. luokkalaisten nuorten keskuudessa pelkoa herättäväksi tekijäksi nousivat lähinnä juopot. Olisikin ollut mielenkiintoista haastatella myös yläasteen viimeisen luokan oppilailta, ja selvittää miten nuorten suhtautuminen ympäristön alkoholinkäyttöön muuttuu yläasteen aikana. Nyt osallistetussa ikäluokassa positiivisena ilmiönä selvisi, että nuoret suhtautuvat hyvin negatiivisesti paikkoihin joissa käytetään alkoholia. Positiivista oli myös kankaanpääläisnuorten urheilullisuus, johon varmasti syynsä on liikuntakeskuksen sopivalla sijainnilla, lähellä käyttäjiään. Muutoinkin Kankaanpään liikuntakeskuksen merkitys nuorison keskuudessa on huomattava. Lopuksi vielä mainittakoon, että käytännön pajatyöskentelyä häiritsi jossain määrin oman opettajan läsnäolo, sillä oppilaat eivät oikein olleet tietoisia siitä kuka työskentelyä ohjasi. Luokkatyöskentelyn ohjaus olisikin etukäteen pitänyt selvemmin sopia osallistamisen toteuttajille.

14 KIRJALLISUUS Bäcklund, Pia, Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Tampere, Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.): Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77 & Opetushallitus, Nuorten osallisuushanke & Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sarja A 3, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston selvityksiä 2005:1: Lasten ja nuorten vuoro vaikuttaa. Helsingin lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman mukainen teemavuosi 2004 kaupunkisuunnittelussa. Häyrynen, Maunu, Lahdensalo-Mäki Sanna & Nagy Daniel: Nuoret kaupungissa. Nuorisotutkimus ja nuorten osallistaminen. Porin kaupunkisuunnittelu, Pori, Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen. Lakikokoelma 2005: Edita Prima Oy, Helsinki, Horelli, Liisa & Vepsä, Kirsti: Ympäristön lapsipuolet. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö, Helsinki, Kalenoja, Hanna: Omin jaloin kouluun Kangasalan koulumatkatutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tutkimusraportti 52, Tampere, Puustinen, Sari: Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne. Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet suurten kaupunkien näkökulmasta. Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, Syrjänen, Olavi: Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa. Rakennustieto Oy, Tampere, Rautiainen, Jenni & Pöllänen, Markus & Kalenoja Hanna: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tutkimusraportti 60, Tampere, INTERNET: Kankaanpään kaupunki info/ Kyttä, Marketta & Kaaja Mirkka (toim.) Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK YTK/koulutus/metodikortti/Metodit.html,

15 KARTAT Liikuntakeskus. Siellä viihtyy hyvin, se on lämmin paikka, siellä on kioski.

16 MIELLYTTÄVÄ KAUPUNKI Kahvilat ja ravintolat Annmarii 2 Ege-Kebab 4 Hesburger 7 Naula 1 Nuorisokahvila 1 Pikkuässä 1 Rolls 2 Ei nimetty paikka 1 Liikuntapaikat Jäähalli 19 Kankaanpään Kuntoutuskeskus (keilailu) 5 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 16 Palloiluhalli 6 Pesäpallostadion /harjoituskentät 13 Uimaranta 8 Skeittiparkki 2 Uimahalli 13 Myllymäen kaukalo 1 Muut toiminnalliset paikat Kamari 5 Ketunkolo 4 Musiikkiopisto 1 Seurakuntakeskus (partio) 1 Yksityiset paikat Koti 32 Kaverin koti 6 Sukulaisen koti 6 Julkiset tilat Kirjasto 7 Koulu 3 Kansanpuisto 1 Keskustan alue yleensä 7 Keskuskatu 1 Puisto Honkakadun lähellä 1 Kirnukallionpuisto 1 Leijonapuisto 1 Linja-autoasema 3 Terveyskeskus 2 Tori 14 Puistot 2 Muut Vaatekauppa Antter 1

17 Kahvilat ja ravintolat Annmarii 1 Hesburger 2 Naula 1 Nuorisokahvila 1 Vapaaseurakunnan kahvio 1 Ei nimetty paikka 1 Liikuntapaikat Jäähalli 13 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 9 Kankaanpään Kuntoutuskeskus 3 Uimahalli 9 Palloiluhalli 5 Pesäpallostadion/urheilukenttä 5 Skeittiparkki 1 Myllymäen kaukalo 1 Muut toiminnalliset paikat Kamari 3 Ketunkolo 1 Musiikkiopisto 1 Yksityiset paikat Koti 47 Kaverin koti 2 Sukulaisen koti 4 Julkiset tilat Keskustan alue yleensä 1 Kirjasto 6 Kirkon ympäristö 1 Koulu 21 Poliisiasema 8 Terveyskeskus 4 Keskuskatu 1 Tori 3 Valkilan puisto 1 Muut puistot 1 Muut Kankaanpäässä ei ole turvallista paikkaa 1 Kirkko 1 Vaatekauppa Antter 1 Vanhempien työpaikat 1 TURVALLINEN KAUPUNKI

18 Kankaanpäässä ei ole mitään pelottavaa 55 Liikuntapaikat PELOTTAVA KAUPUNKI Uimaranta (lasinsirut ja juopot pelottavia) 12 Jäähalli 1 Jäähallin takana sijaitseva alue 1 Julkiset tilat Keskustan alue yleensä 2 Kirkon ympäristö 9 Koulu 6 Liikenneympyrä 2 Terveyskeskus/hammaslääkäri 4 Tienylityspaikat 4 Pimeät kujat (ei tarkempaa mainintaa missä) 2 Muut Järvi 1 Juusteri 2 Hotelli Kantrin ympäristö 6 Oiva Pubin ympäristö 1 Nuorten tupakointipaikat 1 Myllymäki 3

19 Vastaajista ei harrasta mitään ohjattua 23 Liikuntapaikat Jäähalli 17 Kankaanpään Kuntoutuskeskus (keilailu) 5 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 14 Palloiluhalli 10 Pesäpallostadion/harjoituskentät 16 Skeittiparkki 3 Uimahalli 17 Muut harrastepaikat Ammattikoulu 9 Air Soft (Kuntoutuskeskuksen lähellä) 5 Kamari 14 Järvi 1 Kankaanpään Galleria 1 Keskustan Koulu 6 Kuvataidekoulu 9 Lukio 2 Musiikkiopisto 11 Myllymäki 2 Piirivintti (käsityöt) 2 Seurakuntakeskus (partio) 4 HARRASTUSKAUPUNKI

20 KAVERIT JA KAUPUNKI Kahvilat ja ravintolat Annmarii 4 Ege-Kebab 3 Hesburger 10 Pikkuässä 1 Rolls 2 Liikuntapaikat Jäähalli 10 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 17 Palloiluhalli 3 Pesäpallostadion/ urheilukenttä 8 Skeittiparkki 2 Uimahalli 5 Uimaranta 3 Julkiset tilat Linja-autoasema 4 Kirjasto 5 Koulukeskus 1 Tori 14 Keskustan alue yleensä 15 Kansanpuisto 1 Kelankaari 1 Kirnukallio 1 Leijonapuisto 2 Lohikon puisto 1 Myllymäen kenttä 2 Oksakadun puisto 1 Muut puistot 1 Yksityiset paikat Koti 17 Kaverin koti 11 Muut Kamari 4 Ketunkolo 3 Siwan etupiha 1 Reiman alue 1

21 TULEVAISUUDEN KAUPUNKI Liikunnallinen ja toiminnallinen Kankaanpää Lisää yleisesti sisäoleskelupaikkoja nuorille 15 Jäähallille uudet pukukopit/remontti 2 Lisää hiihtolatuja 1 Lisää liikunta/ulkoilupaikkoja 5 Lisää luistinratoja 1 Lisää nuorisotoimintaa 7 Lisää tanssiryhmiä 1 Skeittailumahdollisuudet paremmiksi 3 Uusi Airsoftpaikka 1 Uusi Jäähalli 2 Mc Donald s 1 Ostoskeskus Kankaanpäähän 7 Julkinen Kankaanpää Helppokulkuinen ja turvallinen Kankaanpää 7 Kaupunkia pitäisi siistiä 6 Uimaranta pitäisi siistiä 2 Koirapuisto 1 Lisää penkkejä keskustaan 2 Lisää valaistusta 1 Linja-auto Venesjärven Mikkolaan asti 1 Puistot ovat tärkeitä/lisää puistoja/ 5 TULEVAISUUDEN KAUPUNKI Uusi pesis/jalkapallohalli 2 puistoja tulisi säilyttää Motocrossrata 1 Pohjanlinnan koulu pitää remontoida 2 Suojellaan nykyisiä nuorten liikunta- ja oleskelupaikkoja 7 Kaupallinen Kankaanpää Ege-Kebab säilytettävä 1 Elokuvateatteri 3 Lisää kahviloita 2 Lisää kauppoja 12 Lisää kauppoja erityisesti nuorille 2 Lisää ruokapaikkoja 1 Rahaa ei saa tuhlata taiteeseen 1 Rahaa liikuntaan ja toimintaan 2 Raitis Kankaanpää 1 Suojellaan enemmän luontoa 6 Torille pinnoitemuutos/asfaltti 2 Työpaikkoja lisää Kankaanpäähän 1 Valot Keitaankadulle jalankulkijoiden puolelle 1 Tyytyväisiä nykyiseen Kankaanpäähään 16

22 KOULUMATKALLA VAARANPAIKAT KOULUMATKALLA KOULUUN KULKEMISEN TAVAT Keskuskadun ylitys Musiikkiopiston kohdalla 1 Liikenneympyrä 3 Harjukatu (ei tarkempaa mainintaa miksi) 1 Kelankaari- ja Valssi (teillä ajetaan kovaa) 2 Laviantie (tarvitaan kävelytie) 2 Myllärinkatu 1 Bussilla 30 Omalla autolla 26 Kävellen 22 Pyörällä 39 Taksi 8 Vaarallinen tienylitys (ei tarkennettua paikkaa) 3 Poliisilaitoksen takana (pimeällä) 1 Reiman tehdasalue 1 Risteykset Leijonapuiston päissä 1 Risteys Halpahallin edessä 1 Risteys Lidl n edessä 1 Risteys S-Marketin kohdalla 1 Vaarallinen matka bussipysäkille 1 (raskasliikenne, vastaajan asuinpaikka Venesjärvi) Suomelankadun ja Opistonkadun risteys Kankaanpään Opiston edessä 3 Tehtaankatu 1 Ei vaaranpaikkoja koulumatkalla 94

23

24 Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos Satakunnan ympäristökoulu PL 241, Pori

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Pahoinpitelyt Liiketilamurrot Koettu turvallisuus, Tieken tutkimuksia Koettu turvallisuus on parantunut

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI (OPETTAJAT) SEKÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TUKI (OPETTAJAT JA OPPILAAT) Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman Meidän koulu»isojoen koulukolmio«milja Forsman 31.5.2016 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli?...4 2.2 Luokka?...4 2.3 Silmien väri?...5 2.4 Koulumatkan pituus?...5

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI TURUN LASTEN JA NUORTEN PEHMOgis Maarit Kahila 16.5.2007 Hankkeen toteutus Toteuttajat Teknillinen korkeakoulu TKK Tietotekniikan osasto, yritystoiminnan simulointilaboratorio SimLab Arkkitehtiosasto,

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

TULOSLIITE JULKAISUUN

TULOSLIITE JULKAISUUN TULOSLIITE JULKAISUUN Tuija Tammelin, Jouni Kallio, Katja Rajala, Harto Hakonen ja Kaarlo Laine. Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 0 0. Oppilaat liikkujina ja koulun ak!vitee"en suunni#elijoina. LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 Mitä uutta haluat luoda? Mitä haluat muuttaa? Mitä haluat säilyttää? OMA LAHTI Tekijät: Marika Ågren, Sanna Vahto -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 NELJÄ OMA LAHTI -ILTAA KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

Miksi harrastaminen kannattaa. Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke

Miksi harrastaminen kannattaa. Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke Miksi harrastaminen kannattaa Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Tutkija, FT Anna Anttila HVA:N TAVOITTEET Saada tietoa vapaa-ajan vaikutuksista hyvinvointiin, oppimiseen ja jatkoopiskelusuunnitelmiin

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Matti Tervasmäki

Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Matti Tervasmäki Oppilaiden turvallisuuskävelyt valtakunnallisena pilottihankkeena Vaasassa Oppilaiden turvallisuuskävelyt Esityksen sisältö: 1. Hankkeen lähtökohdat 2. Hankkeen eteneminen 3. Kävelyjen toteuttaminen 4.

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot