Nuorten Kankaanpää. Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten Kankaanpää. Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa."

Transkriptio

1 Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa. Kankaanpääläisten nuorten kaupunkitilan käyttö, paikkakokemukset ja tulevaisuuden visiot Nuorten Kankaanpää kuva: Jyri Halme

2

3 Nuorten Kankaanpää teksti Sanna Lahdensalo-Mäki kartat Laura Puolamäki Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 2009

4

5 osallistaminen 5 taustaa projektille 6 projektin kohderyhmä 6 osallistamisen tavoite 7 pajatyöskentelyn osallmistamisemenetelmä ja toteutus 7 tulokset 8 tulkinnasta 9 miellyttävät ja tuvalliset paikat 9 pelottavat paikat 9 harraste- ja norkoilupaikat 10 koulumatkan vaaranpaikat ja kouluun kulkemisen tavat 10 nuorten tulevaisuuden odotukset 10 lumiveistoksia - toiminnallinen osio 11 käytännön ongelmia ja kehitettävää osallistamissessa 12 kirjalisuus 13 kartat 14 miellyttävä kaupunki 15 turvallinen kaupunki 16 pelottava kaupunki 17 harrastuskaupunki 18 kaverit ja kaupunki 19 tulevaisuuden kaupunki 20 koulumatkalla 21

6 osallistaminen monttua voisi siivota useammin

7 Taustoja prtaojektille TAUSTAA PROJEKTILLE Kuntien velvoite vuorovaikutuksen toteuttamiseen ja asianosaisten osallistamiseen kaupunkisuunnittelua pohdittaessa, astui voimaan uuden maankäyttö- ja rakennuslain yhteydessä vuonna Ensisijaisesti osallistamista on toteutettu järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja nettikeskusteluja. Tavallisesti keskusteluun osallistuvien ikä on ollut korkea, eikä nuoria ole saatu tilaisuuksiin houkuteltua. Myöskään nuorten osallistaminen ja kuuleminen omana ryhmänään, ei ole ollut kovin yleistä. Käytännön tasolla lähinnä Helsingissä ja Turussa on huomioitu nuoret kaupunkilaiset. Lisäksi Tampereella ja Porissa on pohdittu menetelmiä nuorten tavoittamiseksi. Merkittävin perustelu nuorten osallistamiselle on yleensä ollut nuorten todelliseen liikkumiseen liittyvien turvallisuustekijöiden selvittäminen. 2 Myös Kankaanpäässä haluttiin kuulua kehityksen edelläkävijöihin ja kuulla nuoria kaupungin yleiskaavauudistustyön yhteydessä. Osa osallistamistyöstä päätettiin suorittaa koulussa. Siis siellä, missä nuoret muutoinkin ovat. Tämä nyt valmistunut Nuorten Kankaanpää raportti toteutettiin Satakunnan ympäristökoulu Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa -hankkeen toimesta. Yhteistyökumppaneina projektiin osallistuivat Kankaanpään kaupungin kaavoitustoimi, Pohjanlinnan yläaste ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikkö. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin osallistujina toimivat Kankaanpään kaupungin Pohjanlinnan koulun 7. luokan oppilaat. Kohderyhmän valinta tehtiin syksyllä 2008, eri yhteistyötahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Merkittävin valintaperustelu oli tavoitettavuus ja oppiaineen soveltuvuus. Yläasteikäisistä kaikki 7. luokkalaiset kuuluvat kuvataiteen opetuksen piiriin. Projektin yhteydessä osallistettiinkin periaatteessa jokainen Kankaanpäässä asuva (13 14) -vuotias nuori. Todellisena osallistujamääränä projektiin osallistui 118 oppilasta. Osallistujamäärää alensi pajatyöskentelypäivänä koulusta poissa olleet oppilaat. Kaikkiaan Kankaanpään kaupungin asukkaista 19,74 % on (0 17) -vuotiaita 3. 1 Maankäyttö ja rakennuslaki perusteluineen 2005, Häyrynen, Lahdensalo-Mäki, Nagy

8 OSALLISTAMISEN TAVOITE Projektin tavoitteena oli kartoittaa nuorten kaupunkitilan käyttöä, paikkakokemuksia ja tulevaisuuden visioita. Samalla pyrittiin myös lisäämään kouluopetuksen kiinnostusta rakennettua ympäristöä kohtaan. Nuorten paikkakokemuksia ja ajatuksia haluttiin selvittää pohja-aineistoksi kaupungin osayleiskaavan uudistustyötä varten. Toimintatavan perusajatuksena oli kokemusperäisen tiedon hankinta suoraan nuorilta. Ideana oli kuulla nuorten ajatuksia kotikaupungistaan ja antaa näin nuorille mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa parempaa Kankaanpään kaupunkia. Lisäksi projektin pyrkimyksenä oli ohjata nuoria omien kokemusten ilmaisemiseen taiteen keinoin, sillä projektin toiminnallisen osion tavoitteena oli lumiveistoksen rakentaminen Kankaanpään torille. PAJATYÖSKENTELYN OSALLISTAMISMENETELMÄ JA TOTEUTUS Nuorten osallistaminen toteutettiin pajatyöskentelynä kahtena päivänä Kankaanpään yläasteella tammikuussa Lisäksi kuvaamataidon opettaja Ari Huttunen-Carvalho keräsi yhdeltä luokalta kyselyn vastaukset ilman keskusteluosuutta. Pajatyöskentelyssä sovellettiin vuorovaikutteisia ympäristön suunnittelu- ja tutkimusmenetelmiä 4. Osallistamista suunniteltaessa sovittiin, että oppilaille tiedotetaan kaupungin kaavoitustoimenpiteestä ympäristökasvatus luento-osuudella ja kerätään tutkimustietoa soveltavan tarrakarttamenetelmän avulla. Tarrakarttamenetelmää käyttäen nuorilta pyrittiin selvittämään, mitkä ovat ne paikat ja reitit joita nuoret kaupungin keskusta-alueella käyttävät. Karttana toimi kopioitu karttapohja, johon oppilaat merkitsivät erilaisia paikkoihin liittyviä asioita erivärisin pallukoin. Tarkasteltavia asioita olivat miellyttävät paikat punaisella, turvalliset paikat vihreällä, pelon paikat mustalla, harrastepaikat sinisellä ja norkoilupaikat keltaisella värillä. Karttamerkintöjen lisäksi vastauksia täydennettiin kirjallisin perusteluin, johon kirjattiin myös kouluun kulkemisen tavat ja matkalla ilmenevät vaaran paikat, sekä nuorten tulevaisuuden odotuksia Kankaanpään kaupungilta. Pajatyöskentelyosuuden lopuksi oppilaat jaettiin kyselyssä esitettyjen värien mukaan ryhmiin. Ryhmien tehtävänä oli yhdessä pohtia Kankaanpään kaupunkikeskustaa kyselyssä esitettyjen teemojen mukaan. Lopuksi teemoista käytiin vielä avointa keskustelua koko luokan kesken. Keskustelun tarkoituksena oli tarkentaa oppilaiden paperille merkitsemiä vastauksia. 4 Kyttä & Kaaja 2001,

9 TULOKSET uimahalli, jäähalli, pesäpallostadion ja harjoittelupaikat ovat turvallisia, koska siellä on yleensä tuttuja ihmisiä. Koti!

10 TULKINNASTA Paperille merkittyjä vastauksia tulkittaessa tuloksiksi on huomioitu vain selkeästi ja asianmukaisesti tehdyt vastaukset. Menettelytapa vähentää jossain määrin vastausten ja valittujen kohteiden määrää. Lisäksi tuloksia luettaessa on huomioitava, että oppilailla oli mahdollisuus valita useita kohteita samoin perusteluin esim. mielipaikoikseen. Kaikki kyselyn vastaustulokset esitetään yhteenvetona raportin lopussa karttamerkintöinä ja kirjallisena luettelona. MIELLYTTÄVÄT JA TURVALLISET PAIKAT Kyselyaineiston perusteella kaupungin miellyttävimmäksi paikaksi nousi ylivoimaisesti liikuntakeskus. Liikuntakeskuksen alueella erikseen nimettynä jäähalli sai eniten mainintoja. Se miellytti nuoria harrastepaikkana ja paikkana, jonne voi vain mennä hengailemaan, katselemaan pelejä ja tapaamaan kavereita. Seuraavaksi miellyttävämpänä paikkana koettiin uimahalli. Myös sinne voi mennä harrastamaan ja kuluttamaan vapaa-aikaa. Uimahallissa nuoret eivät siis välttämättä käy uimassa, vaan tapaavat kavereita hallin kahviossa. Pajatyöskentelyn keskusteluissa ilmeni, että Kankaanpään liikuntakeskus ei ole nuorisolle vain paikka jossa voi harrastaa urheilua, vaan se voidaan käsittää myös laajemmin koko kaupungin nuorisoa yhteen kokoavana vapaa-ajantilana. Kankaanpäässä liikuntakeskus onkin onnistuneesti rakennettu tiiviiksi kokonaisuudeksi sinne, mistä sen helposti tavoittaa. Näin liikuntakeskuksen kynnys on matala ja kaupungin liikuntayhteisöstä on kasvanut laaja. Turvallisinta Kankaanpäässä oman kodin jälkeen on koulussa. Keskusteluissa koulu mainittiin myös vaarallisena paikkana. Varsinaisesta kyselyaineistosta koulu kuitenkin nousi esiin julkisista tiloista turvallisimpana. Yleisesti nuorten vastauksista ilmeni, että usein miellyttäväksi koettu paikka on myös turvallinen, mm. jäähalli mainittiin sekä miellyttävänä että turvallisena. Merkillepantavaa oli myös se että aikuisten valvomat kohteet koettiin turvallisina ja miellyttävinä. PELOTTAVAT PAIKAT Kaupungin pelottavimmaksi paikaksi mainittiin uimaranta. Seuraavaksi pelottavinta nuorten mukaan on kirkon ympäristössä. Uimarannalla pelkoa aiheuttavat juopot ja lasinsirut. Kirkonympäristössä pelkoa herättävät hautausmaa, kirkko ja hautausmaan läheinen alue. Myös Hotelli Kantrin ja Ravintola Oivan ympäristö sekä koulu ilmoitettiin pelottaviksi. Kantrin ja Oivan ympäristö ovat pelottavia kadulla kulkevien juopuneiden johdosta. Koulu näyttäytyi nuoria pelottavana paikkana lähinnä median myötävaikutuksesta. Myös koulun läheisyydessä sijaitsevat vanhempien oppilaiden tupakkapaikat herättivät pelkoa, sillä 7. luokkalaisia ei hyväksytä vanhempien oppilaiden tupakkapaikoille. Kaikkiaan 46,6 % projektiin osallistuneista nuorista oli sitä mieltä, ettei Kankaanpäässä ole mitään pelottavaa.

11 HARRASTE- JA NORKOILUPAIKAT Kaupungin nuorista enemmistö harrastaa ohjatusti. Monilla on useita harrastuksia ja harrastuskertoja viikossa. Suurin osa käy harrastuksissa 1-5 kertaa viikossa. Noin 19,5 % vastaajista ilmoitti, ettei harrasta mitään ohjattua. Kuitenkin myös näistä nuorista monet harrastavat oma-aloitteisesti jotain valvonnan alaista, kuten uintia, keilaamista ja kirjastossa lukemista. Kankaanpäässä nuorison harrastepaikat keskittyvät pääsääntöisesti liikuntakeskukseen, kaupungin eri kouluille, Musiikkiopistolle, Kamarille, Kuntoutuskeskukselle ja Seurakuntakeskukseen. Harrastuksiin kulkemisen tavat vaihtelevat harrastuksen ja asuinpaikan mukaan. Yleisesti ottaen Kankaanpäässä kuljetaan harrastuksiin omatoimisesti. Harrastukset joihin vanhemmat kuljettavat, sijaitsevat Kankaanpään ulkopuolella, kuten ratsastustallit. Harrastus voi myös muutoin vaatia kuljettamista, esim. jääkiekko. Myös keskustasta etäällä olevilta kyliltä kuljetaan vanhempien kyyditsemänä. Silloin kuin nuoret eivät ole koulussa tai harrastuksissa, ilmoitti enemmistö viettävänsä aikaansa kotona tai keskustan- ja torin alueella yleensä. Myös liikuntakeskuksessa oleskellaan ilman erityisiä tavoitteita. Ns. norkoilua nuoriso ei ollut erityisen halukas tunnustamaan. Perinteisinä pidetyt norkoilupaikat, puistot ja kauppojen piha-alueet, saivatkin vain yksittäisiä mainintoja. Ja jotkut jopa vastasivat, etteivät norkoile ollenkaan. KOULUMATKAN VAARANPAIKAT JA KOULUUN KULKEMISEN TAVAT Kyselyyn osallistuneista Kankaanpäässä asuvista nuorista peräti 79,7 % oli itse sitä mieltä, ettei omalla koulumatkalla ole vaaranpaikkoja. Lähinnä yksittäisiä risteyspaikkoja mainittiin vaarallisiksi, ja niistäkin monet sattuivat saman oppilaan koulureitille. Enimpänä kolme vaarallisuusmainintaa sai keskustan liikenneympyrä sekä Suomelankadun ja Opistonkadun risteys Kankaanpään opiston edessä. Suomelankatu mainittiin useamman kerran vaaralliseksi myös pajakeskusteluissa, samoin Keskuskatu. Noin 33 % kankaanpääläisnuorista kulkee koulumatkansa pyörällä. Bussilla kulkee 25,4 %, omalla autolla 22 % ja taksilla 6,8 %. Kävelijöitä on 18,6 %. Myös automatkoihin liittyy aina jonkinlainen kävelyosuus. NUORTEN TULEVAISUUDEN ODOTUKSET Vastaajista 13,6 % on tyytyväisiä nykyiseen Kankaanpäähän. Tulevaisuudessa kaupungin taholta odotetaan lähinnä nuorille uusia sisäoleskelutiloja. Sellaisia vapaa-ajantiloja jossa nuoret voivat oleskella ilman uloshäätöä. Tilalta toivotaan palveluja ja aikuisten valvontaa, muttei tekemisen suhteen tavoitteita ja vaatimuksia. Monet nuorista toivoivat myös lisää kauppoja Kankaanpäähän. Ei kuitenkaan mitään halpaketjuja, vaan laadukkaan statuksen omaavia myymälöitä.

12 LUMIVEISTOKSIA - TOIMINNALLINEN OSIO Projektin toiminnallisena osiona rakennettiin lumiveistoksia. Tehtävä toteutettiin helmikuussa Lumiveistospäivän ohjasivat lumenveistokurssin opettajat Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksiköstä. Lumiveistosten rakentamiseen osallistuivat samat oppilaat, jotka osallistuivat myös pajatyöskentelyosioon. Alkuperäisenä ajatuksena oli toteuttaa yksi suuri lumiveistos kaupungin torille oppilaiden vastausaineistosta nouseviin teemoihin perustuen. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin ja oppilaat toteuttivat useampia pieniä lumiveistoksia Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikön pihalle. Toteutettaessa kukin ryhmä sai vapaasti toteuttaa luovuuttaan. Lumiveistostapahtumaa häiritsi kova pakkanen, jonka johdosta oppilaat joutuivat välillä lämmittelemään oppilaitoksen sisälle. Jälkikäteen voidaan todeta että toiminnallinen osio oli melko irrallinen muusta kokonaisuudesta, mutta pakkasta lukuun ottamatta, oppilaista ehkäpä mielekkäin. kuva: Jyri Halme

13 KÄYTÄNNÖN ONGELMIA JA KEHITETTÄVÄÄ OSALLISTAMISESSA Projektin toteutuksessa suurin ongelma oli aihepiirin vaikeus. Oli erittäin haasteellista kertoa 7. luokkalasille kaavoittamisesta ja kaavoitusprosessiin osallistumisesta, koska lähtökohtaisesti nuoret eivät tiedä aiheesta mitään. Työpajatyöskentelyyn varattu aika (yksi tapaamiskerta/luokka) oli aivan liian lyhyt. Siksi kaavoittamisesta kertova osio jäi käytännössä hyvin vähäiseksi. Molemminpuolisen vuorovaikutuksen ja parhaan tuloksen saavuttamiseksi luento-osuudeksi ajateltua aihepiiriä olisi pitänyt lähestyä osissa muutamalla tapaamiskerralla. Näin nuorille olisi jäänyt selvempi käsitys siitä, mihin heidän mielipiteitään tiedusteltiin. Onkin suotavaa, että valmiin raportin tuloksista tiedotetaan myös oppilaille. Pajatyöskentelyn karttakysely-aineisto oli oppilaille selkeä ja sen työstäminen helppoa. Oppilaat olivat myös hyvin sitoutuneita kyselyn täyttämiseen. Ainoastaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oppilaat täyttivät vastauslomakkeet huolellisesti. Kyselyosion heikkous oli lähinnä sen laaja-alaisuus, sillä kysely sisälsi kolme eri osiota, paikat, koulumatkan ja tulevaisuudenodotukset. Erityisesti koulumatkaosuus jäi näin toteutettuna hyvin pintapuoliseksi. Oppilaiden koulumatkaan pitäisi pystyä pureutumaan koko matkan osuudelta, jotta kaikki vaaranpaikat saataisiin kohdennettua oikaisureitteineen. Nyt toteutetulla aikataululla se ei ollut mahdollista. Koulumatkoista tulisikin keskustella ihan omana tapahtumanaan. Osallistamisen tuloksena voidaan kuitenkin todeta, että pääsääntöisesti oppilaat kokivat koulumatkansa hyvin turvallisena. Kankaanpäässä 7. luokkalaisten nuorten keskuudessa pelkoa herättäväksi tekijäksi nousivat lähinnä juopot. Olisikin ollut mielenkiintoista haastatella myös yläasteen viimeisen luokan oppilailta, ja selvittää miten nuorten suhtautuminen ympäristön alkoholinkäyttöön muuttuu yläasteen aikana. Nyt osallistetussa ikäluokassa positiivisena ilmiönä selvisi, että nuoret suhtautuvat hyvin negatiivisesti paikkoihin joissa käytetään alkoholia. Positiivista oli myös kankaanpääläisnuorten urheilullisuus, johon varmasti syynsä on liikuntakeskuksen sopivalla sijainnilla, lähellä käyttäjiään. Muutoinkin Kankaanpään liikuntakeskuksen merkitys nuorison keskuudessa on huomattava. Lopuksi vielä mainittakoon, että käytännön pajatyöskentelyä häiritsi jossain määrin oman opettajan läsnäolo, sillä oppilaat eivät oikein olleet tietoisia siitä kuka työskentelyä ohjasi. Luokkatyöskentelyn ohjaus olisikin etukäteen pitänyt selvemmin sopia osallistamisen toteuttajille.

14 KIRJALLISUUS Bäcklund, Pia, Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Tampere, Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.): Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77 & Opetushallitus, Nuorten osallisuushanke & Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sarja A 3, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston selvityksiä 2005:1: Lasten ja nuorten vuoro vaikuttaa. Helsingin lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman mukainen teemavuosi 2004 kaupunkisuunnittelussa. Häyrynen, Maunu, Lahdensalo-Mäki Sanna & Nagy Daniel: Nuoret kaupungissa. Nuorisotutkimus ja nuorten osallistaminen. Porin kaupunkisuunnittelu, Pori, Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen. Lakikokoelma 2005: Edita Prima Oy, Helsinki, Horelli, Liisa & Vepsä, Kirsti: Ympäristön lapsipuolet. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö, Helsinki, Kalenoja, Hanna: Omin jaloin kouluun Kangasalan koulumatkatutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tutkimusraportti 52, Tampere, Puustinen, Sari: Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne. Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet suurten kaupunkien näkökulmasta. Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, Syrjänen, Olavi: Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa. Rakennustieto Oy, Tampere, Rautiainen, Jenni & Pöllänen, Markus & Kalenoja Hanna: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tutkimusraportti 60, Tampere, INTERNET: Kankaanpään kaupunki info/ Kyttä, Marketta & Kaaja Mirkka (toim.) Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK YTK/koulutus/metodikortti/Metodit.html,

15 KARTAT Liikuntakeskus. Siellä viihtyy hyvin, se on lämmin paikka, siellä on kioski.

16 MIELLYTTÄVÄ KAUPUNKI Kahvilat ja ravintolat Annmarii 2 Ege-Kebab 4 Hesburger 7 Naula 1 Nuorisokahvila 1 Pikkuässä 1 Rolls 2 Ei nimetty paikka 1 Liikuntapaikat Jäähalli 19 Kankaanpään Kuntoutuskeskus (keilailu) 5 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 16 Palloiluhalli 6 Pesäpallostadion /harjoituskentät 13 Uimaranta 8 Skeittiparkki 2 Uimahalli 13 Myllymäen kaukalo 1 Muut toiminnalliset paikat Kamari 5 Ketunkolo 4 Musiikkiopisto 1 Seurakuntakeskus (partio) 1 Yksityiset paikat Koti 32 Kaverin koti 6 Sukulaisen koti 6 Julkiset tilat Kirjasto 7 Koulu 3 Kansanpuisto 1 Keskustan alue yleensä 7 Keskuskatu 1 Puisto Honkakadun lähellä 1 Kirnukallionpuisto 1 Leijonapuisto 1 Linja-autoasema 3 Terveyskeskus 2 Tori 14 Puistot 2 Muut Vaatekauppa Antter 1

17 Kahvilat ja ravintolat Annmarii 1 Hesburger 2 Naula 1 Nuorisokahvila 1 Vapaaseurakunnan kahvio 1 Ei nimetty paikka 1 Liikuntapaikat Jäähalli 13 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 9 Kankaanpään Kuntoutuskeskus 3 Uimahalli 9 Palloiluhalli 5 Pesäpallostadion/urheilukenttä 5 Skeittiparkki 1 Myllymäen kaukalo 1 Muut toiminnalliset paikat Kamari 3 Ketunkolo 1 Musiikkiopisto 1 Yksityiset paikat Koti 47 Kaverin koti 2 Sukulaisen koti 4 Julkiset tilat Keskustan alue yleensä 1 Kirjasto 6 Kirkon ympäristö 1 Koulu 21 Poliisiasema 8 Terveyskeskus 4 Keskuskatu 1 Tori 3 Valkilan puisto 1 Muut puistot 1 Muut Kankaanpäässä ei ole turvallista paikkaa 1 Kirkko 1 Vaatekauppa Antter 1 Vanhempien työpaikat 1 TURVALLINEN KAUPUNKI

18 Kankaanpäässä ei ole mitään pelottavaa 55 Liikuntapaikat PELOTTAVA KAUPUNKI Uimaranta (lasinsirut ja juopot pelottavia) 12 Jäähalli 1 Jäähallin takana sijaitseva alue 1 Julkiset tilat Keskustan alue yleensä 2 Kirkon ympäristö 9 Koulu 6 Liikenneympyrä 2 Terveyskeskus/hammaslääkäri 4 Tienylityspaikat 4 Pimeät kujat (ei tarkempaa mainintaa missä) 2 Muut Järvi 1 Juusteri 2 Hotelli Kantrin ympäristö 6 Oiva Pubin ympäristö 1 Nuorten tupakointipaikat 1 Myllymäki 3

19 Vastaajista ei harrasta mitään ohjattua 23 Liikuntapaikat Jäähalli 17 Kankaanpään Kuntoutuskeskus (keilailu) 5 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 14 Palloiluhalli 10 Pesäpallostadion/harjoituskentät 16 Skeittiparkki 3 Uimahalli 17 Muut harrastepaikat Ammattikoulu 9 Air Soft (Kuntoutuskeskuksen lähellä) 5 Kamari 14 Järvi 1 Kankaanpään Galleria 1 Keskustan Koulu 6 Kuvataidekoulu 9 Lukio 2 Musiikkiopisto 11 Myllymäki 2 Piirivintti (käsityöt) 2 Seurakuntakeskus (partio) 4 HARRASTUSKAUPUNKI

20 KAVERIT JA KAUPUNKI Kahvilat ja ravintolat Annmarii 4 Ege-Kebab 3 Hesburger 10 Pikkuässä 1 Rolls 2 Liikuntapaikat Jäähalli 10 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 17 Palloiluhalli 3 Pesäpallostadion/ urheilukenttä 8 Skeittiparkki 2 Uimahalli 5 Uimaranta 3 Julkiset tilat Linja-autoasema 4 Kirjasto 5 Koulukeskus 1 Tori 14 Keskustan alue yleensä 15 Kansanpuisto 1 Kelankaari 1 Kirnukallio 1 Leijonapuisto 2 Lohikon puisto 1 Myllymäen kenttä 2 Oksakadun puisto 1 Muut puistot 1 Yksityiset paikat Koti 17 Kaverin koti 11 Muut Kamari 4 Ketunkolo 3 Siwan etupiha 1 Reiman alue 1

21 TULEVAISUUDEN KAUPUNKI Liikunnallinen ja toiminnallinen Kankaanpää Lisää yleisesti sisäoleskelupaikkoja nuorille 15 Jäähallille uudet pukukopit/remontti 2 Lisää hiihtolatuja 1 Lisää liikunta/ulkoilupaikkoja 5 Lisää luistinratoja 1 Lisää nuorisotoimintaa 7 Lisää tanssiryhmiä 1 Skeittailumahdollisuudet paremmiksi 3 Uusi Airsoftpaikka 1 Uusi Jäähalli 2 Mc Donald s 1 Ostoskeskus Kankaanpäähän 7 Julkinen Kankaanpää Helppokulkuinen ja turvallinen Kankaanpää 7 Kaupunkia pitäisi siistiä 6 Uimaranta pitäisi siistiä 2 Koirapuisto 1 Lisää penkkejä keskustaan 2 Lisää valaistusta 1 Linja-auto Venesjärven Mikkolaan asti 1 Puistot ovat tärkeitä/lisää puistoja/ 5 TULEVAISUUDEN KAUPUNKI Uusi pesis/jalkapallohalli 2 puistoja tulisi säilyttää Motocrossrata 1 Pohjanlinnan koulu pitää remontoida 2 Suojellaan nykyisiä nuorten liikunta- ja oleskelupaikkoja 7 Kaupallinen Kankaanpää Ege-Kebab säilytettävä 1 Elokuvateatteri 3 Lisää kahviloita 2 Lisää kauppoja 12 Lisää kauppoja erityisesti nuorille 2 Lisää ruokapaikkoja 1 Rahaa ei saa tuhlata taiteeseen 1 Rahaa liikuntaan ja toimintaan 2 Raitis Kankaanpää 1 Suojellaan enemmän luontoa 6 Torille pinnoitemuutos/asfaltti 2 Työpaikkoja lisää Kankaanpäähän 1 Valot Keitaankadulle jalankulkijoiden puolelle 1 Tyytyväisiä nykyiseen Kankaanpäähään 16

22 KOULUMATKALLA VAARANPAIKAT KOULUMATKALLA KOULUUN KULKEMISEN TAVAT Keskuskadun ylitys Musiikkiopiston kohdalla 1 Liikenneympyrä 3 Harjukatu (ei tarkempaa mainintaa miksi) 1 Kelankaari- ja Valssi (teillä ajetaan kovaa) 2 Laviantie (tarvitaan kävelytie) 2 Myllärinkatu 1 Bussilla 30 Omalla autolla 26 Kävellen 22 Pyörällä 39 Taksi 8 Vaarallinen tienylitys (ei tarkennettua paikkaa) 3 Poliisilaitoksen takana (pimeällä) 1 Reiman tehdasalue 1 Risteykset Leijonapuiston päissä 1 Risteys Halpahallin edessä 1 Risteys Lidl n edessä 1 Risteys S-Marketin kohdalla 1 Vaarallinen matka bussipysäkille 1 (raskasliikenne, vastaajan asuinpaikka Venesjärvi) Suomelankadun ja Opistonkadun risteys Kankaanpään Opiston edessä 3 Tehtaankatu 1 Ei vaaranpaikkoja koulumatkalla 94

23

24 Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos Satakunnan ympäristökoulu PL 241, Pori

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana NUORTEN PALVELU RY Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti Hankkeen toiminta-aika 1.5.2012-31.3.2013 KIITOKSET Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille kauppakeskuksille,

Lisätiedot

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2005 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus Tori viihtyisämmäksi 2 Lukijakysely netissä 3 Uusi tori kaupungin viihtyisäksi olohuoneeksi 4 Ajoharjoittelua jäällä 5 Työ

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani...ympäristö

Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani...ympäristö Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani...ympäristö Marketta Kyttä, Anna Broberg ja Maarit Kahila Kyttä, Broberg, Kahila Pyysimme turkulaisia lapsia ja nuoria merkitsemään itselleen tärkeitä kokemuksellisia

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001

TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 Nummila Mirva & Väli-Klemelä Maijuleena Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA TOIMINTOJEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA TOIMINTOJEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN Hakojärven Kyläyhdistys Hakojärven Kylän kehittämishanke 2004 ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA TOIMINTOJEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN Leena Manninen Kari Kallioniemi - 2 - Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen lähtökohtia...

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot