Nuorten Kankaanpää. Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten Kankaanpää. Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa."

Transkriptio

1 Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa. Kankaanpääläisten nuorten kaupunkitilan käyttö, paikkakokemukset ja tulevaisuuden visiot Nuorten Kankaanpää kuva: Jyri Halme

2

3 Nuorten Kankaanpää teksti Sanna Lahdensalo-Mäki kartat Laura Puolamäki Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 2009

4

5 osallistaminen 5 taustaa projektille 6 projektin kohderyhmä 6 osallistamisen tavoite 7 pajatyöskentelyn osallmistamisemenetelmä ja toteutus 7 tulokset 8 tulkinnasta 9 miellyttävät ja tuvalliset paikat 9 pelottavat paikat 9 harraste- ja norkoilupaikat 10 koulumatkan vaaranpaikat ja kouluun kulkemisen tavat 10 nuorten tulevaisuuden odotukset 10 lumiveistoksia - toiminnallinen osio 11 käytännön ongelmia ja kehitettävää osallistamissessa 12 kirjalisuus 13 kartat 14 miellyttävä kaupunki 15 turvallinen kaupunki 16 pelottava kaupunki 17 harrastuskaupunki 18 kaverit ja kaupunki 19 tulevaisuuden kaupunki 20 koulumatkalla 21

6 osallistaminen monttua voisi siivota useammin

7 Taustoja prtaojektille TAUSTAA PROJEKTILLE Kuntien velvoite vuorovaikutuksen toteuttamiseen ja asianosaisten osallistamiseen kaupunkisuunnittelua pohdittaessa, astui voimaan uuden maankäyttö- ja rakennuslain yhteydessä vuonna Ensisijaisesti osallistamista on toteutettu järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja nettikeskusteluja. Tavallisesti keskusteluun osallistuvien ikä on ollut korkea, eikä nuoria ole saatu tilaisuuksiin houkuteltua. Myöskään nuorten osallistaminen ja kuuleminen omana ryhmänään, ei ole ollut kovin yleistä. Käytännön tasolla lähinnä Helsingissä ja Turussa on huomioitu nuoret kaupunkilaiset. Lisäksi Tampereella ja Porissa on pohdittu menetelmiä nuorten tavoittamiseksi. Merkittävin perustelu nuorten osallistamiselle on yleensä ollut nuorten todelliseen liikkumiseen liittyvien turvallisuustekijöiden selvittäminen. 2 Myös Kankaanpäässä haluttiin kuulua kehityksen edelläkävijöihin ja kuulla nuoria kaupungin yleiskaavauudistustyön yhteydessä. Osa osallistamistyöstä päätettiin suorittaa koulussa. Siis siellä, missä nuoret muutoinkin ovat. Tämä nyt valmistunut Nuorten Kankaanpää raportti toteutettiin Satakunnan ympäristökoulu Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa -hankkeen toimesta. Yhteistyökumppaneina projektiin osallistuivat Kankaanpään kaupungin kaavoitustoimi, Pohjanlinnan yläaste ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikkö. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin osallistujina toimivat Kankaanpään kaupungin Pohjanlinnan koulun 7. luokan oppilaat. Kohderyhmän valinta tehtiin syksyllä 2008, eri yhteistyötahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Merkittävin valintaperustelu oli tavoitettavuus ja oppiaineen soveltuvuus. Yläasteikäisistä kaikki 7. luokkalaiset kuuluvat kuvataiteen opetuksen piiriin. Projektin yhteydessä osallistettiinkin periaatteessa jokainen Kankaanpäässä asuva (13 14) -vuotias nuori. Todellisena osallistujamääränä projektiin osallistui 118 oppilasta. Osallistujamäärää alensi pajatyöskentelypäivänä koulusta poissa olleet oppilaat. Kaikkiaan Kankaanpään kaupungin asukkaista 19,74 % on (0 17) -vuotiaita 3. 1 Maankäyttö ja rakennuslaki perusteluineen 2005, Häyrynen, Lahdensalo-Mäki, Nagy

8 OSALLISTAMISEN TAVOITE Projektin tavoitteena oli kartoittaa nuorten kaupunkitilan käyttöä, paikkakokemuksia ja tulevaisuuden visioita. Samalla pyrittiin myös lisäämään kouluopetuksen kiinnostusta rakennettua ympäristöä kohtaan. Nuorten paikkakokemuksia ja ajatuksia haluttiin selvittää pohja-aineistoksi kaupungin osayleiskaavan uudistustyötä varten. Toimintatavan perusajatuksena oli kokemusperäisen tiedon hankinta suoraan nuorilta. Ideana oli kuulla nuorten ajatuksia kotikaupungistaan ja antaa näin nuorille mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa parempaa Kankaanpään kaupunkia. Lisäksi projektin pyrkimyksenä oli ohjata nuoria omien kokemusten ilmaisemiseen taiteen keinoin, sillä projektin toiminnallisen osion tavoitteena oli lumiveistoksen rakentaminen Kankaanpään torille. PAJATYÖSKENTELYN OSALLISTAMISMENETELMÄ JA TOTEUTUS Nuorten osallistaminen toteutettiin pajatyöskentelynä kahtena päivänä Kankaanpään yläasteella tammikuussa Lisäksi kuvaamataidon opettaja Ari Huttunen-Carvalho keräsi yhdeltä luokalta kyselyn vastaukset ilman keskusteluosuutta. Pajatyöskentelyssä sovellettiin vuorovaikutteisia ympäristön suunnittelu- ja tutkimusmenetelmiä 4. Osallistamista suunniteltaessa sovittiin, että oppilaille tiedotetaan kaupungin kaavoitustoimenpiteestä ympäristökasvatus luento-osuudella ja kerätään tutkimustietoa soveltavan tarrakarttamenetelmän avulla. Tarrakarttamenetelmää käyttäen nuorilta pyrittiin selvittämään, mitkä ovat ne paikat ja reitit joita nuoret kaupungin keskusta-alueella käyttävät. Karttana toimi kopioitu karttapohja, johon oppilaat merkitsivät erilaisia paikkoihin liittyviä asioita erivärisin pallukoin. Tarkasteltavia asioita olivat miellyttävät paikat punaisella, turvalliset paikat vihreällä, pelon paikat mustalla, harrastepaikat sinisellä ja norkoilupaikat keltaisella värillä. Karttamerkintöjen lisäksi vastauksia täydennettiin kirjallisin perusteluin, johon kirjattiin myös kouluun kulkemisen tavat ja matkalla ilmenevät vaaran paikat, sekä nuorten tulevaisuuden odotuksia Kankaanpään kaupungilta. Pajatyöskentelyosuuden lopuksi oppilaat jaettiin kyselyssä esitettyjen värien mukaan ryhmiin. Ryhmien tehtävänä oli yhdessä pohtia Kankaanpään kaupunkikeskustaa kyselyssä esitettyjen teemojen mukaan. Lopuksi teemoista käytiin vielä avointa keskustelua koko luokan kesken. Keskustelun tarkoituksena oli tarkentaa oppilaiden paperille merkitsemiä vastauksia. 4 Kyttä & Kaaja 2001,

9 TULOKSET uimahalli, jäähalli, pesäpallostadion ja harjoittelupaikat ovat turvallisia, koska siellä on yleensä tuttuja ihmisiä. Koti!

10 TULKINNASTA Paperille merkittyjä vastauksia tulkittaessa tuloksiksi on huomioitu vain selkeästi ja asianmukaisesti tehdyt vastaukset. Menettelytapa vähentää jossain määrin vastausten ja valittujen kohteiden määrää. Lisäksi tuloksia luettaessa on huomioitava, että oppilailla oli mahdollisuus valita useita kohteita samoin perusteluin esim. mielipaikoikseen. Kaikki kyselyn vastaustulokset esitetään yhteenvetona raportin lopussa karttamerkintöinä ja kirjallisena luettelona. MIELLYTTÄVÄT JA TURVALLISET PAIKAT Kyselyaineiston perusteella kaupungin miellyttävimmäksi paikaksi nousi ylivoimaisesti liikuntakeskus. Liikuntakeskuksen alueella erikseen nimettynä jäähalli sai eniten mainintoja. Se miellytti nuoria harrastepaikkana ja paikkana, jonne voi vain mennä hengailemaan, katselemaan pelejä ja tapaamaan kavereita. Seuraavaksi miellyttävämpänä paikkana koettiin uimahalli. Myös sinne voi mennä harrastamaan ja kuluttamaan vapaa-aikaa. Uimahallissa nuoret eivät siis välttämättä käy uimassa, vaan tapaavat kavereita hallin kahviossa. Pajatyöskentelyn keskusteluissa ilmeni, että Kankaanpään liikuntakeskus ei ole nuorisolle vain paikka jossa voi harrastaa urheilua, vaan se voidaan käsittää myös laajemmin koko kaupungin nuorisoa yhteen kokoavana vapaa-ajantilana. Kankaanpäässä liikuntakeskus onkin onnistuneesti rakennettu tiiviiksi kokonaisuudeksi sinne, mistä sen helposti tavoittaa. Näin liikuntakeskuksen kynnys on matala ja kaupungin liikuntayhteisöstä on kasvanut laaja. Turvallisinta Kankaanpäässä oman kodin jälkeen on koulussa. Keskusteluissa koulu mainittiin myös vaarallisena paikkana. Varsinaisesta kyselyaineistosta koulu kuitenkin nousi esiin julkisista tiloista turvallisimpana. Yleisesti nuorten vastauksista ilmeni, että usein miellyttäväksi koettu paikka on myös turvallinen, mm. jäähalli mainittiin sekä miellyttävänä että turvallisena. Merkillepantavaa oli myös se että aikuisten valvomat kohteet koettiin turvallisina ja miellyttävinä. PELOTTAVAT PAIKAT Kaupungin pelottavimmaksi paikaksi mainittiin uimaranta. Seuraavaksi pelottavinta nuorten mukaan on kirkon ympäristössä. Uimarannalla pelkoa aiheuttavat juopot ja lasinsirut. Kirkonympäristössä pelkoa herättävät hautausmaa, kirkko ja hautausmaan läheinen alue. Myös Hotelli Kantrin ja Ravintola Oivan ympäristö sekä koulu ilmoitettiin pelottaviksi. Kantrin ja Oivan ympäristö ovat pelottavia kadulla kulkevien juopuneiden johdosta. Koulu näyttäytyi nuoria pelottavana paikkana lähinnä median myötävaikutuksesta. Myös koulun läheisyydessä sijaitsevat vanhempien oppilaiden tupakkapaikat herättivät pelkoa, sillä 7. luokkalaisia ei hyväksytä vanhempien oppilaiden tupakkapaikoille. Kaikkiaan 46,6 % projektiin osallistuneista nuorista oli sitä mieltä, ettei Kankaanpäässä ole mitään pelottavaa.

11 HARRASTE- JA NORKOILUPAIKAT Kaupungin nuorista enemmistö harrastaa ohjatusti. Monilla on useita harrastuksia ja harrastuskertoja viikossa. Suurin osa käy harrastuksissa 1-5 kertaa viikossa. Noin 19,5 % vastaajista ilmoitti, ettei harrasta mitään ohjattua. Kuitenkin myös näistä nuorista monet harrastavat oma-aloitteisesti jotain valvonnan alaista, kuten uintia, keilaamista ja kirjastossa lukemista. Kankaanpäässä nuorison harrastepaikat keskittyvät pääsääntöisesti liikuntakeskukseen, kaupungin eri kouluille, Musiikkiopistolle, Kamarille, Kuntoutuskeskukselle ja Seurakuntakeskukseen. Harrastuksiin kulkemisen tavat vaihtelevat harrastuksen ja asuinpaikan mukaan. Yleisesti ottaen Kankaanpäässä kuljetaan harrastuksiin omatoimisesti. Harrastukset joihin vanhemmat kuljettavat, sijaitsevat Kankaanpään ulkopuolella, kuten ratsastustallit. Harrastus voi myös muutoin vaatia kuljettamista, esim. jääkiekko. Myös keskustasta etäällä olevilta kyliltä kuljetaan vanhempien kyyditsemänä. Silloin kuin nuoret eivät ole koulussa tai harrastuksissa, ilmoitti enemmistö viettävänsä aikaansa kotona tai keskustan- ja torin alueella yleensä. Myös liikuntakeskuksessa oleskellaan ilman erityisiä tavoitteita. Ns. norkoilua nuoriso ei ollut erityisen halukas tunnustamaan. Perinteisinä pidetyt norkoilupaikat, puistot ja kauppojen piha-alueet, saivatkin vain yksittäisiä mainintoja. Ja jotkut jopa vastasivat, etteivät norkoile ollenkaan. KOULUMATKAN VAARANPAIKAT JA KOULUUN KULKEMISEN TAVAT Kyselyyn osallistuneista Kankaanpäässä asuvista nuorista peräti 79,7 % oli itse sitä mieltä, ettei omalla koulumatkalla ole vaaranpaikkoja. Lähinnä yksittäisiä risteyspaikkoja mainittiin vaarallisiksi, ja niistäkin monet sattuivat saman oppilaan koulureitille. Enimpänä kolme vaarallisuusmainintaa sai keskustan liikenneympyrä sekä Suomelankadun ja Opistonkadun risteys Kankaanpään opiston edessä. Suomelankatu mainittiin useamman kerran vaaralliseksi myös pajakeskusteluissa, samoin Keskuskatu. Noin 33 % kankaanpääläisnuorista kulkee koulumatkansa pyörällä. Bussilla kulkee 25,4 %, omalla autolla 22 % ja taksilla 6,8 %. Kävelijöitä on 18,6 %. Myös automatkoihin liittyy aina jonkinlainen kävelyosuus. NUORTEN TULEVAISUUDEN ODOTUKSET Vastaajista 13,6 % on tyytyväisiä nykyiseen Kankaanpäähän. Tulevaisuudessa kaupungin taholta odotetaan lähinnä nuorille uusia sisäoleskelutiloja. Sellaisia vapaa-ajantiloja jossa nuoret voivat oleskella ilman uloshäätöä. Tilalta toivotaan palveluja ja aikuisten valvontaa, muttei tekemisen suhteen tavoitteita ja vaatimuksia. Monet nuorista toivoivat myös lisää kauppoja Kankaanpäähän. Ei kuitenkaan mitään halpaketjuja, vaan laadukkaan statuksen omaavia myymälöitä.

12 LUMIVEISTOKSIA - TOIMINNALLINEN OSIO Projektin toiminnallisena osiona rakennettiin lumiveistoksia. Tehtävä toteutettiin helmikuussa Lumiveistospäivän ohjasivat lumenveistokurssin opettajat Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksiköstä. Lumiveistosten rakentamiseen osallistuivat samat oppilaat, jotka osallistuivat myös pajatyöskentelyosioon. Alkuperäisenä ajatuksena oli toteuttaa yksi suuri lumiveistos kaupungin torille oppilaiden vastausaineistosta nouseviin teemoihin perustuen. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin ja oppilaat toteuttivat useampia pieniä lumiveistoksia Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikön pihalle. Toteutettaessa kukin ryhmä sai vapaasti toteuttaa luovuuttaan. Lumiveistostapahtumaa häiritsi kova pakkanen, jonka johdosta oppilaat joutuivat välillä lämmittelemään oppilaitoksen sisälle. Jälkikäteen voidaan todeta että toiminnallinen osio oli melko irrallinen muusta kokonaisuudesta, mutta pakkasta lukuun ottamatta, oppilaista ehkäpä mielekkäin. kuva: Jyri Halme

13 KÄYTÄNNÖN ONGELMIA JA KEHITETTÄVÄÄ OSALLISTAMISESSA Projektin toteutuksessa suurin ongelma oli aihepiirin vaikeus. Oli erittäin haasteellista kertoa 7. luokkalasille kaavoittamisesta ja kaavoitusprosessiin osallistumisesta, koska lähtökohtaisesti nuoret eivät tiedä aiheesta mitään. Työpajatyöskentelyyn varattu aika (yksi tapaamiskerta/luokka) oli aivan liian lyhyt. Siksi kaavoittamisesta kertova osio jäi käytännössä hyvin vähäiseksi. Molemminpuolisen vuorovaikutuksen ja parhaan tuloksen saavuttamiseksi luento-osuudeksi ajateltua aihepiiriä olisi pitänyt lähestyä osissa muutamalla tapaamiskerralla. Näin nuorille olisi jäänyt selvempi käsitys siitä, mihin heidän mielipiteitään tiedusteltiin. Onkin suotavaa, että valmiin raportin tuloksista tiedotetaan myös oppilaille. Pajatyöskentelyn karttakysely-aineisto oli oppilaille selkeä ja sen työstäminen helppoa. Oppilaat olivat myös hyvin sitoutuneita kyselyn täyttämiseen. Ainoastaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oppilaat täyttivät vastauslomakkeet huolellisesti. Kyselyosion heikkous oli lähinnä sen laaja-alaisuus, sillä kysely sisälsi kolme eri osiota, paikat, koulumatkan ja tulevaisuudenodotukset. Erityisesti koulumatkaosuus jäi näin toteutettuna hyvin pintapuoliseksi. Oppilaiden koulumatkaan pitäisi pystyä pureutumaan koko matkan osuudelta, jotta kaikki vaaranpaikat saataisiin kohdennettua oikaisureitteineen. Nyt toteutetulla aikataululla se ei ollut mahdollista. Koulumatkoista tulisikin keskustella ihan omana tapahtumanaan. Osallistamisen tuloksena voidaan kuitenkin todeta, että pääsääntöisesti oppilaat kokivat koulumatkansa hyvin turvallisena. Kankaanpäässä 7. luokkalaisten nuorten keskuudessa pelkoa herättäväksi tekijäksi nousivat lähinnä juopot. Olisikin ollut mielenkiintoista haastatella myös yläasteen viimeisen luokan oppilailta, ja selvittää miten nuorten suhtautuminen ympäristön alkoholinkäyttöön muuttuu yläasteen aikana. Nyt osallistetussa ikäluokassa positiivisena ilmiönä selvisi, että nuoret suhtautuvat hyvin negatiivisesti paikkoihin joissa käytetään alkoholia. Positiivista oli myös kankaanpääläisnuorten urheilullisuus, johon varmasti syynsä on liikuntakeskuksen sopivalla sijainnilla, lähellä käyttäjiään. Muutoinkin Kankaanpään liikuntakeskuksen merkitys nuorison keskuudessa on huomattava. Lopuksi vielä mainittakoon, että käytännön pajatyöskentelyä häiritsi jossain määrin oman opettajan läsnäolo, sillä oppilaat eivät oikein olleet tietoisia siitä kuka työskentelyä ohjasi. Luokkatyöskentelyn ohjaus olisikin etukäteen pitänyt selvemmin sopia osallistamisen toteuttajille.

14 KIRJALLISUUS Bäcklund, Pia, Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Tampere, Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.): Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77 & Opetushallitus, Nuorten osallisuushanke & Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sarja A 3, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston selvityksiä 2005:1: Lasten ja nuorten vuoro vaikuttaa. Helsingin lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman mukainen teemavuosi 2004 kaupunkisuunnittelussa. Häyrynen, Maunu, Lahdensalo-Mäki Sanna & Nagy Daniel: Nuoret kaupungissa. Nuorisotutkimus ja nuorten osallistaminen. Porin kaupunkisuunnittelu, Pori, Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen. Lakikokoelma 2005: Edita Prima Oy, Helsinki, Horelli, Liisa & Vepsä, Kirsti: Ympäristön lapsipuolet. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö, Helsinki, Kalenoja, Hanna: Omin jaloin kouluun Kangasalan koulumatkatutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tutkimusraportti 52, Tampere, Puustinen, Sari: Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne. Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet suurten kaupunkien näkökulmasta. Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, Syrjänen, Olavi: Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa. Rakennustieto Oy, Tampere, Rautiainen, Jenni & Pöllänen, Markus & Kalenoja Hanna: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tutkimusraportti 60, Tampere, INTERNET: Kankaanpään kaupunki info/ Kyttä, Marketta & Kaaja Mirkka (toim.) Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK YTK/koulutus/metodikortti/Metodit.html,

15 KARTAT Liikuntakeskus. Siellä viihtyy hyvin, se on lämmin paikka, siellä on kioski.

16 MIELLYTTÄVÄ KAUPUNKI Kahvilat ja ravintolat Annmarii 2 Ege-Kebab 4 Hesburger 7 Naula 1 Nuorisokahvila 1 Pikkuässä 1 Rolls 2 Ei nimetty paikka 1 Liikuntapaikat Jäähalli 19 Kankaanpään Kuntoutuskeskus (keilailu) 5 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 16 Palloiluhalli 6 Pesäpallostadion /harjoituskentät 13 Uimaranta 8 Skeittiparkki 2 Uimahalli 13 Myllymäen kaukalo 1 Muut toiminnalliset paikat Kamari 5 Ketunkolo 4 Musiikkiopisto 1 Seurakuntakeskus (partio) 1 Yksityiset paikat Koti 32 Kaverin koti 6 Sukulaisen koti 6 Julkiset tilat Kirjasto 7 Koulu 3 Kansanpuisto 1 Keskustan alue yleensä 7 Keskuskatu 1 Puisto Honkakadun lähellä 1 Kirnukallionpuisto 1 Leijonapuisto 1 Linja-autoasema 3 Terveyskeskus 2 Tori 14 Puistot 2 Muut Vaatekauppa Antter 1

17 Kahvilat ja ravintolat Annmarii 1 Hesburger 2 Naula 1 Nuorisokahvila 1 Vapaaseurakunnan kahvio 1 Ei nimetty paikka 1 Liikuntapaikat Jäähalli 13 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 9 Kankaanpään Kuntoutuskeskus 3 Uimahalli 9 Palloiluhalli 5 Pesäpallostadion/urheilukenttä 5 Skeittiparkki 1 Myllymäen kaukalo 1 Muut toiminnalliset paikat Kamari 3 Ketunkolo 1 Musiikkiopisto 1 Yksityiset paikat Koti 47 Kaverin koti 2 Sukulaisen koti 4 Julkiset tilat Keskustan alue yleensä 1 Kirjasto 6 Kirkon ympäristö 1 Koulu 21 Poliisiasema 8 Terveyskeskus 4 Keskuskatu 1 Tori 3 Valkilan puisto 1 Muut puistot 1 Muut Kankaanpäässä ei ole turvallista paikkaa 1 Kirkko 1 Vaatekauppa Antter 1 Vanhempien työpaikat 1 TURVALLINEN KAUPUNKI

18 Kankaanpäässä ei ole mitään pelottavaa 55 Liikuntapaikat PELOTTAVA KAUPUNKI Uimaranta (lasinsirut ja juopot pelottavia) 12 Jäähalli 1 Jäähallin takana sijaitseva alue 1 Julkiset tilat Keskustan alue yleensä 2 Kirkon ympäristö 9 Koulu 6 Liikenneympyrä 2 Terveyskeskus/hammaslääkäri 4 Tienylityspaikat 4 Pimeät kujat (ei tarkempaa mainintaa missä) 2 Muut Järvi 1 Juusteri 2 Hotelli Kantrin ympäristö 6 Oiva Pubin ympäristö 1 Nuorten tupakointipaikat 1 Myllymäki 3

19 Vastaajista ei harrasta mitään ohjattua 23 Liikuntapaikat Jäähalli 17 Kankaanpään Kuntoutuskeskus (keilailu) 5 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 14 Palloiluhalli 10 Pesäpallostadion/harjoituskentät 16 Skeittiparkki 3 Uimahalli 17 Muut harrastepaikat Ammattikoulu 9 Air Soft (Kuntoutuskeskuksen lähellä) 5 Kamari 14 Järvi 1 Kankaanpään Galleria 1 Keskustan Koulu 6 Kuvataidekoulu 9 Lukio 2 Musiikkiopisto 11 Myllymäki 2 Piirivintti (käsityöt) 2 Seurakuntakeskus (partio) 4 HARRASTUSKAUPUNKI

20 KAVERIT JA KAUPUNKI Kahvilat ja ravintolat Annmarii 4 Ege-Kebab 3 Hesburger 10 Pikkuässä 1 Rolls 2 Liikuntapaikat Jäähalli 10 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 17 Palloiluhalli 3 Pesäpallostadion/ urheilukenttä 8 Skeittiparkki 2 Uimahalli 5 Uimaranta 3 Julkiset tilat Linja-autoasema 4 Kirjasto 5 Koulukeskus 1 Tori 14 Keskustan alue yleensä 15 Kansanpuisto 1 Kelankaari 1 Kirnukallio 1 Leijonapuisto 2 Lohikon puisto 1 Myllymäen kenttä 2 Oksakadun puisto 1 Muut puistot 1 Yksityiset paikat Koti 17 Kaverin koti 11 Muut Kamari 4 Ketunkolo 3 Siwan etupiha 1 Reiman alue 1

21 TULEVAISUUDEN KAUPUNKI Liikunnallinen ja toiminnallinen Kankaanpää Lisää yleisesti sisäoleskelupaikkoja nuorille 15 Jäähallille uudet pukukopit/remontti 2 Lisää hiihtolatuja 1 Lisää liikunta/ulkoilupaikkoja 5 Lisää luistinratoja 1 Lisää nuorisotoimintaa 7 Lisää tanssiryhmiä 1 Skeittailumahdollisuudet paremmiksi 3 Uusi Airsoftpaikka 1 Uusi Jäähalli 2 Mc Donald s 1 Ostoskeskus Kankaanpäähän 7 Julkinen Kankaanpää Helppokulkuinen ja turvallinen Kankaanpää 7 Kaupunkia pitäisi siistiä 6 Uimaranta pitäisi siistiä 2 Koirapuisto 1 Lisää penkkejä keskustaan 2 Lisää valaistusta 1 Linja-auto Venesjärven Mikkolaan asti 1 Puistot ovat tärkeitä/lisää puistoja/ 5 TULEVAISUUDEN KAUPUNKI Uusi pesis/jalkapallohalli 2 puistoja tulisi säilyttää Motocrossrata 1 Pohjanlinnan koulu pitää remontoida 2 Suojellaan nykyisiä nuorten liikunta- ja oleskelupaikkoja 7 Kaupallinen Kankaanpää Ege-Kebab säilytettävä 1 Elokuvateatteri 3 Lisää kahviloita 2 Lisää kauppoja 12 Lisää kauppoja erityisesti nuorille 2 Lisää ruokapaikkoja 1 Rahaa ei saa tuhlata taiteeseen 1 Rahaa liikuntaan ja toimintaan 2 Raitis Kankaanpää 1 Suojellaan enemmän luontoa 6 Torille pinnoitemuutos/asfaltti 2 Työpaikkoja lisää Kankaanpäähän 1 Valot Keitaankadulle jalankulkijoiden puolelle 1 Tyytyväisiä nykyiseen Kankaanpäähään 16

22 KOULUMATKALLA VAARANPAIKAT KOULUMATKALLA KOULUUN KULKEMISEN TAVAT Keskuskadun ylitys Musiikkiopiston kohdalla 1 Liikenneympyrä 3 Harjukatu (ei tarkempaa mainintaa miksi) 1 Kelankaari- ja Valssi (teillä ajetaan kovaa) 2 Laviantie (tarvitaan kävelytie) 2 Myllärinkatu 1 Bussilla 30 Omalla autolla 26 Kävellen 22 Pyörällä 39 Taksi 8 Vaarallinen tienylitys (ei tarkennettua paikkaa) 3 Poliisilaitoksen takana (pimeällä) 1 Reiman tehdasalue 1 Risteykset Leijonapuiston päissä 1 Risteys Halpahallin edessä 1 Risteys Lidl n edessä 1 Risteys S-Marketin kohdalla 1 Vaarallinen matka bussipysäkille 1 (raskasliikenne, vastaajan asuinpaikka Venesjärvi) Suomelankadun ja Opistonkadun risteys Kankaanpään Opiston edessä 3 Tehtaankatu 1 Ei vaaranpaikkoja koulumatkalla 94

23

24 Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos Satakunnan ympäristökoulu PL 241, Pori

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Kiitokset vanhemmille, jotka jaksoitte vastata kyselyymme! Peräti 72 % perheistä palautti lomakkeen. Opetusvälineitä kehuttiin ja myös tiloja pidettiin asianmukaisina,

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Lapsia liikuttava kaupunki

Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Anna Broberg, tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

TULOKSET: KYSELY KAUPUNKILAISILLE lauantaitorilla 23.8.2008 klo 9.00 13.00. Kiitos kaikille 146:lle vastaajalle ja onnea 12 voittajalle!

TULOKSET: KYSELY KAUPUNKILAISILLE lauantaitorilla 23.8.2008 klo 9.00 13.00. Kiitos kaikille 146:lle vastaajalle ja onnea 12 voittajalle! TULOKSET: KYSELY KAUPUNKILAISILLE lauantaitorilla 23.8.2008 klo 9.00 13.00 Kiitos kaikille 146:lle vastaajalle ja onnea 12 voittajalle! Yhteenveto: Mariitta Vuorenpää, kartat: Marjo Lahtinen, tietojenkäsittely:

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Pahoinpitelyt Liiketilamurrot Koettu turvallisuus, Tieken tutkimuksia Koettu turvallisuus on parantunut

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät Lasten Parlamentti Tesoma-kävely 13.11.2012 PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät MITÄ MUUTTAISIT, MITÄ UUTTA? paikkoja, reittejä,

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI (OPETTAJAT) SEKÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TUKI (OPETTAJAT JA OPPILAAT) Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Uimataitotutkimus 2011 Tutkimus laadittiin yhteistyössä LIKESin ja Opetushallituksen kanssa. Kysely lähetettiin sekä suomen- että ruotsinkielisiin kouluihin.

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja 100 000 euroa koulumatkojen turvallisuuteen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy lahjoittaa 100 000 koulumatkojen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA Katujen kunnossapidon osalta tulevaisuudessa tulisi panostaa eniten kevytväylien auraukseen ja hiekoitukseen, ajoratojen auraukseen ja hiekoitukseen sekä asfaltin

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman Meidän koulu»isojoen koulukolmio«milja Forsman 31.5.2016 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli?...4 2.2 Luokka?...4 2.3 Silmien väri?...5 2.4 Koulumatkan pituus?...5

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI TURUN LASTEN JA NUORTEN PEHMOgis Maarit Kahila 16.5.2007 Hankkeen toteutus Toteuttajat Teknillinen korkeakoulu TKK Tietotekniikan osasto, yritystoiminnan simulointilaboratorio SimLab Arkkitehtiosasto,

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää ään n pääp äätöksenteon paikat Näyttelyn kokosi Maija Anttila avustajinaan Teija Kaarnametsä, Marjo Lahtinen ja Margit Mantila

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 Mitä uutta haluat luoda? Mitä haluat muuttaa? Mitä haluat säilyttää? OMA LAHTI Tekijät: Marika Ågren, Sanna Vahto -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 NELJÄ OMA LAHTI -ILTAA KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu

Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu 02.03.2012 Kirsti Sääskilahti Oulun yliopisto / Oulun Eteläisen instituutti Kerttu Saalasti Säätiö SoftGIS/PehmoGIS/PPGIS*_termin määrittely

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

Laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän arviointi pilotoinnin kokemuksia Koulutuskeskus Salpauksessa

Laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän arviointi pilotoinnin kokemuksia Koulutuskeskus Salpauksessa Laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän arviointi pilotoinnin kokemuksia Koulutuskeskus Salpauksessa Kehittämispäällikkö Sari Mikkola LARK3-hankkeen workshop 7.4.2014 Valmistautuminen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

OSALLISTAVAA KAUPUNKISUUNNITTELUA LASTEN JA NUORTEN KANSSA

OSALLISTAVAA KAUPUNKISUUNNITTELUA LASTEN JA NUORTEN KANSSA OSALLISTAVAA KAUPUNKISUUNNITTELUA LASTEN JA NUORTEN KANSSA Ympäristökasvatuspäivät 8.10.2010 Sanna Koskinen, Nuorisoasiainkeskus Juha-Pekka Turunen, Kaupunkisuunnitteluvirasto Lapset mukana suunnittelussa

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kaupan Harava-kyselyn tuloksia

Kaupan Harava-kyselyn tuloksia Kaupan Harava-kyselyn tuloksia Meri Malmari Turun kauppakorkeakoulu HARAVA Karttapohjainen kyselytyökalu Osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma) tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.2 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Ohjatun harjoittelun palaute

Ohjatun harjoittelun palaute Ohjatun harjoittelun palaute Raportti harjoittelukouluissa lukuvuonna 2007 2008 suoritetusta palautekyselystä Lähtökohta tavoitteena oli kerätä palautetietoa yliopistojen harjoittelukouluissa ohjattuun

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot