Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen. Mikko Kivinen, Pauliina Murtola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen. Mikko Kivinen, Pauliina Murtola"

Transkriptio

1 Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen Mikko Kivinen, Pauliina Murtola Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012

2 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Mikko Kivinen ja Pauliina Murtola Raportin nimi Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen Ryhmätunnus tai aloitusvuosi 2007 Sivu- ja liitesivumäärä Opettajat tai ohjaajat Kari Hautakoski Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen -opinnäytetyö on kirjoitettu ja toteutettu sen selvittämiseksi, minkälainen kuluttajaryhmä suomalaiset vuotiaat homoseksuaaliset miehet ovat ja miten heihin voi vaikuttaa markkinointiviestinnän keinoin. Työn aihe valittiin, koska tiettävästi mikään taho ei ole tutkinut homomiesten ostokäyttäytymistä ja siihen liittyviä tekijöitä Suomessa aikaisemmin liiketalouden näkökulmasta. Opinnäytetyöprosessi on kestänyt kaksi vuotta vuodesta 2010 marraskuuhun Työn tutkimusosa toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin välisenä aikana Internet-pohjaisella survey-tutkimuksella. Työssä käydään läpi erilaisia kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia. Markkinointiviestintä ja sen eri keinot ja tarkoitukset käsitellään työssä pääosin siitä näkökulmasta, miten erilaiset viestit puhuttelevat kuluttajaa. Tutkimustuloksissa käsitellään muun muassa sitä, minkälaiset elementit mainoksissa vetoavat kyselyn vastaajiin. Yrityksen imago ja maine vaikuttavat myös osaltaan kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja siihen, onko tämä valmis maksamaan esimerkiksi mieluisan mielikuvan tuomasta lisäarvosta. Segmentointia ja sen keinoja esitellään työssä siitä näkökulmasta, voiko ja kannattaako homokuluttajille kohdistaa markkinointia erikseen. Tutkittavalla kuluttajaryhmällä kulutukseen ja ostotottumuksiin vaikuttaa merkittävästi myös kulttuuri ja sen erityispiirteet, joihin tässä työssä on myös pureuduttu taustojen selvittämisen yhteydessä. Yleisesti ottaen todettiin, että homot ovat osittain laatutietoisia kuluttajia, joille hinta ei aina ole tärkein kriteeri valittaessa tuotetta tai palvelua. Monissa tilanteissa samat kriteerit vaikuttavat homojen ostopäätöksiin kuten muilla kuluttajillakin, mutta yrityksen homomyönteisyys nousee usein ratkaisevaksi ostopäätöstä ohjaavaksi tekijäksi. Homomies on kriittisempi kuluttaja kuin heteromies ja kiinnittää enemmän huomiota yrityksen maineeseen ja asenteellisuuteen homoja kohtaan. Homokuluttaja matkustaa enemmän kuin heterokuluttaja, vaatii hyvää palvelua ja vaatii paljon esimerkiksi matkakohteen paikalliselta kulttuurilta ja homomyönteisyydeltä. Homojen huomio voidaan tavoittaa parhaiten heidät erikseen selkeästi tai vihjaten huomioivalla markkinointiviestinnällä. Markkinointiviesti tavoittaa homot parhaiten erikseen todennäköisimmin Internetin kautta. Homoille suunnatut Internet- ja printtimediat ovat myös hyviä markkinointiviestinnän kanavia. Asiasanat kuluttajakäyttäytyminen, markkinointiviestintä, imago, homoseksuaalisuus, segmentointi, kulttuuri

3 Abstract Degree Programme in Business Authors Mikko Kivinen ja Pauliina Murtola The title of thesis PINK MONEY IN FINLAND: CONSUMER BEHAVIOUR OF FINNISH GAY MEN Group or year of entry 2007 Number of pages and appendices Supervisor(s) Kari Hautakoski This Bachelor s thesis Pink money in Finland: Consumer behavior of Finnish gay men has been written and implemented in order to determine what kind of a consumer group the Finnish gay men between the ages 16 to 65 years are and how they can be reached with marketing communications. The topic was chosen on the grounds that no-one has studied gay men's consumer behavior and related factors in Finland earlier from a business point of view. The thesis process has lasted for two years from 2010 to November Data for this study was gathered with a questionnaire survey carried out between This thesis covers a variety of consumer behavior theories and research results. Marketing and its different means and purposes are introduced primarily from the perspective of how the various marketing messages appeal to the consumer. The study results include, among other things, the types of ads that appeal to the respondents of the survey. A company's image and reputation also contribute to the consumer s buying behavior and whether the consumer is willing to pay for the added value provided by a company s good reputation among consumers. Segmentation and its different segments are presented from the perspective of whether it is possible and profitable to target separately a group of consumers such as the gay men in Finland are. Also culture and its special features have a great influence on gay men s consumer behavior and their consumption in general. The cultural differences are brought out in the section where the backgrounds for this thesis are opened up. According to the results of the study Finnish gay men are a quality oriented consumer group to whom price isn t always the most important factor when making a purchase decision. In many cases the same criteria that influence a heterosexual consumer s everyday purchase decision influence just as much the decisions of the gay consumer. For a gay consumer gay friendliness is often a crucial component in making a purchase decision. A gay man is a more critical consumer than a heterosexual man and pays more attention to a company s reputation and attitude towards minorities. A gay consumer travels more than a heterosexual consumer and demands good service when going to a restaurant. When choosing a travel destination, a gay consumer values particularly the local culture and gay friendliness of the destination. The attention of gay consumers can be attained best with an ad that either relates to them directly or indirectly. A marketing message can reach the gay consumer alone best through the Internet. The Finnish gay Internet media and gay print media are a good opportunity as well. Key words consumer behavior, marketing communication, image, homosexuality, segmentation, culture

4 Sisällys 1 Johdanto Taustaa tutkimukselle Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja identiteetti Miksi ei tutkita? Syrjintä Kiinnostus ja asiantuntemus Ulkoinen tuki Tutkimusmateriaalin puute Homokulttuuri alakulttuurina Homokulttuurin erityispiirteet Kohdennettu markkinointi Kohderyhmän valinta ja markkinoinnin kohdentaminen Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Niche-markkinointi Mikromarkkinointi Kohderyhmämarkkinointistrategian valinta Homot kuluttajaryhmänä ja kulutuskäyttäytyminen Tulot ja perhesuhteet Kuluttajan motivaatio, tarpeet, tavoitteet ja omakuva Tarpeet Motivaatio Tavoitteet ja omakuva Laajennettu minäkuva Asenteet ja niiden muodostuminen Yrityksen maine, brändin imago, brändiuskollisuus ja homoystävällisyys Matkustus ja lomailu Vaatteet ja ulkonäkö Internetin käyttö Markkinointi ja mainonta seksuaalivähemmistöille Mainonnan merkitys Markkinointiviestinnän kohdentaminen homoille Yrityskulttuuri ja asenteet homoja kohtaan... 47

5 7 Tutkimus Tutkimusongelma Tutkimuskohde Tutkimusmenetelmä Kyselyn rakenne ja toiminnallisuudet Tutkimuksen sponsorointi ja kannusteet vastaajille Tutkimustulokset Taustatiedot Asuminen Koulutustausta Työssäkäynti ja järjestäytymisaste Perhesuhteet ja vanhemmuus Tulotaso ja rahankäyttö Laatu, tuotemerkki, yrityksen maine Homomyönteisyys ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat asenteet Homomyönteisyyden vaikutus heteroiden ostopäätöksiin Matkustus ja lomailu Hotelleissa yöpyminen, hotellien valinta ja palvelut Lentomatkustaminen Risteilyt ja laivamatkailu Ravintolat, baarit ja yökerhot Homobaareissa käyminen ja homobaarin ominaisuudet Vakuutukset Ostokäyttäytyminen: ulkonäkö, viihde, kulttuuri ja perhe Homot ja medioiden käyttö Mainonnan vaikuttavuus Homomyönteisen mainonnan vaikutus homoihin Homomiesten määrä ja kuluttajaryhmän merkittävyys Suomessa Loppuyhteenveto ja päätelmät Tutkimuksen tulosten yleistettävyys, merkitys ja luotettavuus Homot erillisenä potentiaalisena kuluttajaryhmänä Homomies kuluttajana Homomies lomailijana ja matkailijana Muut kulutustottumukset Homomiesten ostopäätöksiin vaikuttaminen mainonnan keinoin...123

6 9.5 Mainosmedian valinta Lähteet Liitteet Liite 1. Kuvio 88. Kuulutko johonkin seuraavista ammattiliitoista tai opiskelijajärjestöistä130 Liite 2. Kyselylomake Liite 3. Luettelo kuvista ja kuvioista...132

7 1 Johdanto Tämä opinnäytetyö on toteutettu, jotta saataisiin kuva siitä, minkälainen kuluttajaryhmä homoseksuaaliset miehet Suomessa ovat. Lisäksi työssä pyritään selvittämään homomiesten ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja löytämään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia hetero- ja homomiesten ostokäyttäytymisen välillä. Työssä pyritään selvittämään, miten seksuaalivähemmistöjen ostokäyttäytymistä voidaan ohjata esimerkiksi muokkaamalla markkinointiviestiä kyseiselle kohderyhmälle sopivaksi, sijoittamalla markkinointiviesti mediaan, jonka tiedetään tavoittavan kyseinen kohderyhmä tai muokkaamalla tuote tai palvelu vastaamaan enemmän kohderyhmän tarpeita. Kohderyhmäajattelu on monille markkinoinnin kanssa tekemisissä olleille tuttu käsite, jota pyritään tällä työllä myös osaltaan laajentamaan. On sanottu, että homokuluttajat ovat Suomessa niin pieni kuluttajaryhmä, ettei heille kannata kohdentaa mainontaa. On myös spekuloitu, ettei homokuluttajan ostokäyttäytyminen eroa juurikaan heteromiehen ostokäyttäytymisestä. Homoseksuaalisten ihmisten kulutuskäyttäytymisestä ei löydy Suomesta juuri mitään tutkimusmateriaalia. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa ja tutkia seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymistä ja niin sanotun pinkin rahan potentiaalia sekä tarjota yrityksille selkeä ja voimakas kohderyhmä tuotteidensa markkinointiin. Työn alussa aihetta, taustaa ja tutkimuskohdetta esitellään laajalti työn merkityksen ymmärtämisen helpottamiseksi. Taustojen yhteydessä käydään läpi työn kannalta tärkeimmät termit ja käsitteet työn ymmärtämisen helpottamiseksi. Samassa yhteydessä myös pohditaan, miksi aihetta ei ole aiemmin juurikaan tutkittu ja mikä tekee seksuaalivähemmistöjen tutkimisesta yleensäkin niin haastavaa. Taustoituksessa perehdytään myös homokulttuuriin ja sen erityispiirteisiin ja ongelmiin, kuten syrjintään. Työn teoriaosuudessa puhutaan segmentoinnista, kohderyhmien valinnasta, markkinointiviestinnän eri muodoista, tavoitteista ja markkinointistrategioista. Teoriaosuuden jatkuessa kerrotaan homoista kuluttajaryhmänä ja heidän kulutuskäyttäytymisestään tarkemmin. Näissä osioissa käsitellään myös tarpeiden, tavoitteiden ja motivaation merkitystä ostokäyttäytymisessä. Samassa osiossa käsitellään myös yrityksen maineen vaikutus, asenteiden merkitys ja puhutaan homoystävällisyydestä ja sen merkityksestä homoseksuaalisille ihmisille. Teoriaosuudessa pureudutaan myös yrityksen maineen vaikutuksiin, mainonnan vaikuttavuuteen sekä ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin kuluttamisen näkökulmasta. Teorian viitekehys tulee par- 1

8 haiten esiin kohdassa markkinointiviestinnän kohdentaminen luvussa 6.2 kuviossa kolme. Työn teoriaosuus pohjautuu osto- ja kuluttajakäyttäytymistä käsitteleviin kirjallisiin ja digitaalisiin lähteisiin. Työssä tutustutaan myös markkinointia, markkinointiviestintää ja brändejä käsitteleviin lähteisiin. Työssä on käytetty paljon kuvia ja kuvioita tekstin tukena lukemisen helpottamiseksi. Esimerkkejä on käytetty antamaan lisätietoa lukijoille niissä paikoin, missä hyviä esimerkkejä on ollut saatavilla. Tekemisessä hyödynnettiin erityisesti seksuaalivähemmistöjä käsittelevää markkinointikirjallisuutta ja muuta heidän kulutus- ja ostokäyttäytymistään käsittelevää lähdeaineistoa. Homojen kulutuskäyttäytymistiedon pohjana käytetään pitkälti yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja kulutuskäyttäytymistä tutkivien yritysten julkaisemaa tietoa aiheesta. Tutkimusosiossa määritellään tarkemmin tutkimusongelma ja tutkimuskohde. Tutkimusmenetelmästä tarjotaan myös seikkaperäinen kuvaus selventämään tutkimuksen toteuttamisen toimenpiteitä. Työn tekemisessä oli mukana useita eri sponsoreita, jotka avustivat tutkimuksen toteuttamisessa osallistumalla osittain kyselylomakkeen viimeistelyyn, tutkimusosion rahoittamiseen ja auttoivat keräämään vastaajia kyselyyn tarjoamalla kannustimia vastaajille palkintojen muodossa. Yhteistyötahoina ja sponsoreina tälle työlle toimivat Matkatoimisto Tjäreborg, If vakuutusyhtiöt, TallinkSilja Oy, Sokos Hotel Albert, Helsingin kaupunki, dtm Gay Bar & Nightclub eli Äkä Oy. Tutkimusosiossa käsitellään tutkimuksen toteuttamistavat ja menetelmät sekä kerrotaan kunkin sponsoroineen tahon panos opinnäytetyön toteuttamiseen. Myös Seta ry oli mukana levittämässä tietoa tutkimuksen kyselystä. Tutkimustuloksia läpikäytäessä käsitellään tilastollinen merkittävyys ja tarkoitus, joka selittää osaltaan myös sitä, miksi joitain asioita on painotettu enemmän kuin toisia. Tulokset käydään läpi aihealueittain ja läpikäynnissä on käytetty runsaasti visuaalisia apuja, kuten kuvioita ja taulukoita tiedon omaksumisen helpottamiseksi. Varsinainen tulosten yhteenveto ja tulkinta käydään läpi tutkimuksen tulosten läpikäynnin jälkeen. Yhteenveto ja pohdinnat aloitetaan käymällä läpi lyhyesti tutkimuksen perusongelma, pohtimalla koko tutkimuksen tarkoitusta laajemmasta näkökulmasta ja toteamalla pinkin rahan jatkotutkimuksen tarve. Alussa pohditaan myös lyhyesti opinnäytetyöprosessin merkitystä tekijöilleen. Loppuyhteenvedossa pohditaan tarkemmin tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä, merkitystä ja luotettavuutta niiden taustavaikuttajiin peilaten. Tämän jälkeen siirrytään arvioimaan, ovatko seksuaalivähemmistöt kuluttajaryhmänä yrityksille potentiaalinen, hyvä ja varteenotettava kuluttajaryhmä. Yhteenvedon tärkeimmässä osuudessa kootaan kaikki tutkimuksen tieto homomiehistä yhteen tiiviiseen kokonaisuuteen peilaten sitä 2

9 samalla esitettyyn teoriaviitekehykseen. Homokuluttajasta kootaan kokonaisvaltainen kuva siitä, millainen homomies on kuluttajana, mikä merkitys yritysten homomyönteisyydellä on hänen ostopäätöksiinsä, miten hän lomailee ja miten kuluttaa yleisesti. Lopuksi tarjotaan lukijalle työkalut homomiesten ostopäätöksiin vaikuttamiseksi tutkimalla sitä mitkä elementit esimerkiksi mainoksissa vetoavat heihin ja missä markkinointiviestintää kannattaisi julkaista missäkin muodossa. 3

10 2 Taustaa tutkimukselle Kulutuskäyttäytymisen tutkiminen on Suomessakin tärkeä osa yritysten toimintaa. Jokainen kuluttaja tekee useita ostopäätöksiä jopa päivittäin ja parantaakseen myyntiään yritysten on selvitettävä mitä, mistä, miten, miten paljon, milloin ja eritoten miksi he ostavat. Ostopäätökseen johtaneiden syiden selvittäminen ei ole helppoa, koska ostopäätökseen vaikuttaa moni asia yhtäaikaisesti. (Armstrong & Kotler 2007, 129.) Vaikka kulutuskäyttäytymistä tutkitaan monelta suunnalta Suomessakin, eräs kuluttajaryhmä jää lähes aina huomiotta suomalaisessa kuluttaja- ja taloustutkimuksessa. Homoseksuaalisten ihmisten kulutuskäyttäytymisestä Suomessa ei löydy juuri mitään tutkimusmateriaalia. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa tätä kuluttajaryhmää on tutkittu jo useita vuosikymmeniä ja tutkimusmateriaalia on olemassa monesta näkökulmasta. Ulkomailla homoväestön ostovoimasta puhuttaessa on totuttu viittaamaan kulutuskäyttäytymisessä ja markkinointipuheissa rahan vaaleanpunaisuuteen. Britanniassa ilmiötä nimitetään sanoilla Pink Pound, Saksassa vastaava termi on rosa Geld ja Ruotsissa rosa pengar. Yhdysvalloissa käytetään nimityksiä Pink Dollar tai Dorothy Dollar. Vaaleanpunaisen liittäminen homoihin juontaa juurensa Natsi-Saksaan ja keskitysleireille, joissa homojen vaatteisiin kiinnitettiin tuhoamisleireillä vaaleanpunainen kankainen kolmio. Vaaleanpunaista kolmiota käytetään yhä homojen symbolina ja pinkillä värillä on edelleen olemassa vahva yhteys homoihin. "Dorothy Dollar" sen sijaan juontaa juurensa vuonna 1939 tehtyyn Ihmemaa Oz -elokuvaan ja elokuvan pääosan Dorothyn roolin esittäjän Judy Garlandin esittämään lauluun "Over the Rainbow". (ranneliike.net ) Homosegmenttiin viitataan toisinaan myös määrittelemällä se runsaaksi unelmamarkkinaksi. Tällä tarkoitetaan seksuaalivähemmistöissä piilevää ostovoimaa, jota harvoin osataan tai ymmärretään tavoitella markkinoinnin keinoin. (Branchik 2002, 86.) Suomessa pinkin rahan termi on vielä melko tuntematon. Yhdysvalloissa seksuaalivähemmistöille on markkinoitu jo 100 vuotta lähes huomaamatta (Branchik 2002, 86). Monet suuretkin yritykset pitävät seksuaalivähemmistöjä varteenotettavana ja vaikutusvaltaisena kohderyhmänä ja näkevät erityistä vaivaa kohdentaakseen markkinointiviestintäänsä juuri tälle ryhmälle. Homomarkkinan kasvu on suoraan suhteessa homojen oikeuksien parantumiseen ja homoyhteisöjen syntymiseen (Branchik 2002, 86). Aikaisempina vuosina yhdysvaltalainen oikeisto ja kristilliset konservatiivit harjoittivat paljon yleisiä boikottikampanjoita niitä yrityksiä vastaan, jotka tarjosivat erityisesti homoille tuotteitaan tai palveluitaan. Boikottikampanjat ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti 1990-luvulta lähtien yhteis- 4

11 kunnan asenteen parantuessa homoja kohtaan. Tämä on tehnyt homoille markkinoimisen riskittömämmäksi erityisesti yrityksen maineen kannalta. (Sender 2005, 41.) Sitä, missä määrin yksittäiset ihmiset osoittavat negatiivista asennetta tai toimintaa muita ihmisiä kohtaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella on tutkittu melko vähän, vaikka kyseessä on tärkeä asia. Suomessakin kiivaana käytävä sosiopoliittinen keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista jakautuu kahtia uskonnollisten ääriryhmittymien ja seksuaalista tasa-arvoa ajavien järjestöjen välillä, joista ensimmäinen pitää erityisoikeuksina jälkimmäisen ajamia yhdenvertaisia oikeuksia. Muun muassa uskonnollisten ääriryhmittymien mielestä homoseksuaalit eivät ole oikeutettuja samaan kohteluun parisuhteessaan kuin heteroseksuaalit. Yhdysvalloissa asenneilmastoa homoja kohtaan määriteltiin 1990-luvulla negatiiviseksi ja jopa vihamieliseksi (Queer Economics 2004, 330). Suomessa yrityksiä tai yksittäisiä markkinointikampanjoita vastaan kohdistuvia boikottikampanjoita pidetään kuitenkin kokonaisuudessaan mainonnan eettisten säännösten vastaisina kansainvälisen kauppakamari ICC:n markkinointisääntöjen mukaan. Seksuaalivähemmistöille markkinointi Suomessa ei näin ollen ole sisältänyt samanlaisia riskejä, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, vaikka muuta suvaitsemattomuutta yhteiskunnassa onkin esiintynyt. Seksuaalivähemmistöjen ostovoima otetaan Suomessa kuitenkin hyvin harvoin huomioon kohderyhmämarkkinoinnissa ja lähes kaikki markkinointi pyrkii tavoittelemaan vain niin sanottua valtaväestöä, eli heteroseksuaalista enemmistöä. Markkinointi kohdennetaan Suomessa joko muiden kriteerien perusteella seksuaalisesta suuntautumisesta välittämättä tai, mikäli mainoksissa esiintyy jotain seksuaaliseen suuntautumiseen viittaavaa, käytössä on aina heteroseksuaalinen malli. Seksuaalinen tasavertaisuus ry:n Setan pääsihteeri Aija Salo totesi Kauppalehden artikkelissa , että mainokset ohittavat usein pinkin rahan Suomessa. Nykyisellään suomalaisilla yrityksillä ei ole joko tietotaitoa tai kiinnostusta markkinoida kyseiselle vähemmistöryhmälle. (Kauppalehti 2009.) Ulkomailla toimivat suomalaiset yritykset panostavat sen sijaan usein muilla Euroopan markkinoilla tai Yhdysvalloissa seksuaalivähemmistöihin kuluttajaryhmänä markkinoinnissaan. Suomessa kyseistä ryhmää jopa vältellään ja markkinointi on paikoin vanhanaikaista. Suomalaisessa yritysmaailmassa on edelleen paljon ennakkokäsityksiä seksuaalivähemmistöjä kohtaan ja toisinaan ajatellaan, että kyseiselle kohderyhmälle markkinoiminen saattaisi pilata yrityksen maineen. Markkinointiviestinnän liiton entisen toimitusjohtajan Markus Leikolan mielestä kuitenkin keskeisin syy seksuaalivähemmistöjen huomioimatta jättämiselle markkinoinnissa johtuu usein 5

12 siitä, että Suomen markkinat ovat liian pienet. Hänen mielestään suomalaisille seksuaalivähemmistöille ei kannata versioida mainoksia, koska suurin osa heidän kulutustottumuksistaan ei poikkea valtaväestöstä. (Kauppalehti. 2009) Tätä väitettä tukemaan ei kuitenkaan tiedossa olevien suomalaisten tutkimusten perusteella ole löydettävissä todisteita. Kulutuskäyttäytymistutkimuksissa ei yleensä kysytä seksuaalista suuntautumista, joten nykyisen markkinatiedon perusteella on hyvin vaikea sanoa, ovatko seksuaalivähemmistöjen kulutustottumukset erilaisia vai samanlaisia kuin valtaväestöllä. Kauppalehden artikkelissa seksuaalivähemmistöjen sanotaan olevan Suomessa silti merkittävä kuluttajaryhmä. Seksuaalivähemmistöissä on paljon sinkku- ja kahden aikuisen talouksia ja esimerkiksi lapsettomalla miesparilla on joidenkin tulkintojen mukaan käytettävissään keskimäärin enemmän tuloja kuin heteroparilla. Sen sijaan naispareilla saattaa olla vähemmän rahaa käytössään. (Kauppalehti 2009.) Arviot homomiesten väestöosuudesta vaihtelevat eri tutkimuksissa kolmen ja kymmenen prosentin välillä riippuen tutkimuskriteereistä. Homomiesten tarkkaa määrää on tosin vaikea todeta tutkimuksilla, sillä seksuaalisen identiteetin kartoittaminen tutkimuksilla ei ole helppoa. Ihmiset valehtelevat helposti tai jättävät kertomatta suuntautumisestaan leimautumisen pelossa riippuen tutkimuksen toteutustavasta, tyylistä ja kohteesta, mikä johtaa siihen, että tarkkoja lukuja on ollut hyvin vaikea saada. Yhdysvalloissa toteutetuissa Internet-pohjaisissa tutkimuksissa lähes poikkeuksetta kuudesta seitsemään prosenttia vastaajista vastaa kuuluvansa johonkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön (Witeck & Combs 2006, 46.) Jos tämä prosentti yleistetään koko Yhdysvaltain väestöön, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä olisi yli 18 miljoonaa. Suomessa tämä sama luku olisi noin Tämän lisäksi seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymiseen saattaa vaikuttaa myös erilainen tiedostava kulutustapa, jossa ylitsevuotavia heterostereotypioita vältetään ja vaaditaan yhdenvertaisia palveluita. Tuotteet ostetaan mieluummin yrityksiltä, jotka markkinoivat tuotteitaan neutraalisti tai huomioivat markkinoinnissaan seksuaalivähemmistöt. Kauppalehden artikkelissa Aija Salo toteaa: Jos tytöt on puettu punaiseen ja pojat siniseen, monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat saattavat tulkita, että tämä ei ole minulle tarkoitettu. (Kauppalehti 2009.) 2.1 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja identiteetti Sana homo on useimmille ihmisille ala-asteelta lähtien kuultu haukkumasana. Sen todellinen merkitys kuitenkin on aivan toinen. Yleisesti homoseksuaalit jaetaan kolmeen alaryhmään: 6

13 homoihin (homoseksuaaliset miehet), lesboihin (homoseksuaaliset naiset) ja biseksuaaleihin (tuntee vetoa molempiin sukupuoliin). Kirjainlyhenne HLBT pitää sisällään homot, lesbot, biseksuaalit ja transsukupuoliset henkilöt. Tämä kirjainlyhenne on yleisesti käytetty puhuttaessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Terminä homoseksuaalisuus on laaja ja sen sisältö vaihtelee lähteen mukaan. Toisissa yhteyksissä homoseksuaaleihin viitataan myös sanalla seksuaalivähemmistö. Sukupuolivähemmistöllä tarkoitetaan transsukupuolisia henkilöitä eli heitä, jotka tuntevat kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin ovat syntyneet. Yleisenä määritelmänä homoseksuaalille on, että henkilö tuntee vetoa samaa sukupuolta oleviin henkilöihin eikä vastakkaiseen sukupuoleen, kuten heteroseksuaalit. Etenkin tieteellisessä kirjallisuudessa käytetään homoseksuaalisuus termin yhteydessä tarkentavia määreitä. Selkeä jako tehdään sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen ja seksuaaliseen identiteettiin. Sukupuoliidentiteetillä viitataan siihen, kokeeko henkilö olevansa mies vai nainen. Se on vahvasti sidoksissa biologiaan, mutta joissain kulttuureissa miehen ja naisen määritelmät eivät ole yhtä yksiselitteisiä, kuin länsimaissa yleensä. Seksuaalinen suuntautuminen määritetään seksuaalisen halun kohteen perusteella, eli onko halun kohde samaa vai vastakkaista sukupuolta. Seksuaalinen identiteetti puolestaan on määritys siitä, tunteeko henkilö itsensä hetero-, bi- vai homoseksuaaliksi. Seksuaalinen identiteetti on häilyvämpi kuin muut edellä mainitut käsitteenä, sillä on esimerkiksi olemassa heteromiehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, jolloin ei ole yksinkertaista tapaa määrittää sellaisten henkilöiden seksuaalista identiteettiä. Tällaiset henkilöt eivät myöskään kyselyissä tunnista itseään homoseksuaaleiksi, eivätkä täten koe homoseksuaalisuutta omaksi seksuaaliseksi identiteetikseen. (Kovero & Lehto 2010, 18 20, 34, 38, 72.) Seksuaalisen suuntautumisen määrittely koetaan ongelmalliseksi etenkin homoseksuaaleja tutkittaessa. Eräs tapa määritellä suuntautumista on tutkia fysiologisia reaktioita, käyttäytymistä ja itseleimaamista. Mikään näistä mittareista ei toimi yksistään, sillä fysiologiset reaktiot eivät kerro mitään henkilön käyttäytymisestä, mutta toisaalta suoraan kysyttäessä vastaajat voivat hyvin valehdella, kun heiltä kysytään heidän seksuaalisesta käyttäytymisestään tai identiteetistään. (Kovero & Lehto 2010, ) Seksuaalisen suuntautumisen määrittelyn ongelmat asettavat haasteen kaikille, jotka ryhtyvät homoseksuaaleja tutkimaan. Aina on olemassa tulkintakysymyksiä siitä, kuka lopulta kuuluu seksuaalivähemmistöön ja kuka ei, mutta tutkimukset suoritetaan usein sen perusteella, mitä vastaajat vapaaehtoisesti kertovat itsestään ja miten he itse asian kokevat. Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti homoseksuaaleiksi itsensä mieltävien miesten kulutuskäyttäytymisen tutkimiseen eli identiteetiltään homoseksuaaleihin miehiin, koska sillä millaisen identiteetin ihminen kokee omakseen, on myös erityistä merkitystä markkinointia kohdennettaessa. Lisäksi 7

14 tutkimuskohteen laajuuden hallittavuuden vuoksi esimerkiksi homoseksuaaliset naiset eli lesbot on rajattu muutamaa kohtaa lukuun ottamatta tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Suurin osa ennestään olemassa olevasta seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymisen tutkimuksesta perustuu usein avoimesti seksuaaliselta identiteetiltään itsensä homoseksuaalisiksi ihmisiksi tunnistaviin henkilöihin, jotka tavoitetaan olemassa olevien homomedioiden tai homojen suosimien kohtaamispaikkojen kautta. Yhdysvaltalaiset markkinointitutkijat pitävät kuitenkin tärkeänä tiedon keräämistä mahdollisimman tasapuolisista satunnaisista lähteistä niin, että myös muut kuin julkisesti homoseksuaaleina elävät ihmiset vastaisivat kyselyihin. Vaikka tieto yksittäisistä homomedioista onkin hyvin tärkeää ja hyödyllistä, se voi aiheuttaa epätarkkuuksia koko vähemmistön kulutuskäyttäytymisen tulkinnassa. Tällainenkin tutkimus auttaa silti kumuloimaan tietoa kyseisestä kuluttajaryhmästä. Joidenkin näkemysten mukaan nimenomaan avoimesti homoseksuaalisilta ihmisiltä saatava kulutuskäyttäytymistieto on kaikkein arvokkainta markkinoijille, koska näihin ihmisiin on helpompi vaikuttaa markkinointiviestinnällä toisin kuin niihin, jotka eivät edes tunnista itseään osaksi kyseistä ihmisryhmää. (Guaracino 2007, 31.) Tässä tutkimuksessa keskitytään tavoittamaan tutkittavaksi ryhmäksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kuluttajia olemassa olevien homomedioiden ja kohtaamispaikkojen kautta. Laajemman yleisotannan saavuttaminen seksuaalivähemmistöistä tätä tutkimusta varten ei ole realistista, koska sellaisen keräämisen on Yhdysvalloissakin todettu olevan monien vuosien tulos (Witeck & Combs 2006, 64 65). Suomen kokonaisväestö on myös niin paljon pienempi verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, ettei yleisotantatutkimuksella pystytä saamaan kovin helposti riittävän suurta vastausprosenttia suomalaisista seksuaalivähemmistöistä. 2.2 Miksi ei tutkita? Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana kulttuurillinen ja poliittinen suhtautuminen seksuaaliseen suuntautumiseen on muuttunut monissa länsimaissa dramaattisesti, mikä on mahdollistanut tutkijoille useita erilaisia näennäiskokeellisia mahdollisuuksia. Valtaväestön asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan ovat tulleet kulttuurillisesti suopeammiksi ja jopa suvaitseviksi. Lisäksi seksuaalivähemmistöt ovat luoneet useita kulttuuriaan tukevia ja laajentavia alakulttuureita ja yhteisöjä, joista tietoa on helpompi lähteä keräämään. (Jacobsen 2008, 45.) Suomessakin asenteiden ja useiden lakimuutosten ja julkishallinnollisten käytäntöjen muuttuessa tutkimukselle olisi yhä enemmän mahdollisuuksia. Nykyisessä ilmapiirissä seksuaalivähem- 8

15 mistöihin kuuluvien ihmisten ympäristö tarjoaa myös turvallisemman ympäristön suhtautua asian tutkimiseen avoimemmin ja näin ollen monet ihmiset saattavat antaa enemmän tietoa itsestään esimerkiksi kulutustottumuksiensa osalta. Silti tätä avoimuuden ja suvaitsevaisuuden lisääntymistä ei juuri hyödynnetä sosiologisen tutkimuksen ulkopuolella. Tutkimustyön vähäisyydelle on kuitenkin löydettävissä useita selkeitä syitä. Yhdysvalloissa on todettu, että seksuaalivähemmistöjä koskevaa kuluttajakäyttäytymis- ja markkinointitutkimusta estävät muun muassa syrjintä seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan, tutkijoiden kiinnostuksen tai asiantuntemuksen puute, ulkoisen tuen puute tutkimukselle ja sopivien mallien ja tutkimustiedon puute. (Jacobsen 2008, ) On mahdollista, että myös Suomessa törmätään vastarintaan, jos seksuaalivähemmistöjä ja heidän kulutuskäyttäytymistään alettaisiin laajemmin tutkia, sillä homo on omalla tavallaan kirosana edelleen huolimatta viimeaikaisesta kehityksestä ilmapiirin sallivuudessa ja yhteiskunnallisessa suvaitsevaisuudessa Syrjintä Syrjintä tai suvaitsemattomuus voi tukahduttaa seksuaalista suuntautumista koskevan tutkimustyön monella tavalla. Seksuaalisen suuntautumisen tutkimuksesta ison osan tekevät seksuaalivähemmistöt itse. Jos esimerkiksi yritykset tai julkishallinnolliset tahot syrjivät tällaisten tutkimusten tekijöitä joko työhönottotilanteissa tai sisäänpääsyssä johonkin oppilaitokseen, yhä harvempi seksuaalivähemmistön edustaja haluaa tehdä tutkimusta aiheesta. Tämän lisäksi, jos seksuaalivähemmistöille luodaan edellä mainituilla tavoilla epäsuotuisat olosuhteet, yhä harvempi valtaväestön edustajakaan haluaa tutkia aihetta. Samoin ne henkilöt, jotka eivät halua paljastaa omaa seksuaalista suuntautumistaan saattavat olla vastahakoisia tutkimaan edes tilauksesta seksuaalivähemmistöjä sivuavia aiheita sen pelossa, että heidän suuntautumisensa paljastuu epäsuotuisassa ympäristössä. Koska seksuaalivähemmistöt saatetaan stigmatisoida tutkijoiden ympäristössä, aihetta pidetään usein epähaluttuna tutkimusaiheena, koska tutkimuksen tekijä saattaa itsekin joutua saman leimaamisen uhriksi huolimatta omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. (Jacobsen 2008, 46.) Suomessa tällaisia tutkijoiden voimakkaita leimaamisia on tapahtunut muun muassa luvulla. Olli Stålström tutki vuonna 1997 valmistuneessa väitöskirjassaan, miksi homot ja lesbot on leimattu sairaiksi ja epänormaaleiksi. Väitöskirja tarkasteli sairausleiman muotoutumista länsimaisen kulttuurin alusta nykyaikaan asti. Kritisoidessaan aikaisempaa tutkimusta Stålström 9

VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA

VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA Seinäjoki 30.9.2009 Sirkka Perttu Projektipäällikkö Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia sirkka.perttu@helsinki.fi Homofobia / syrjintä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle 15.4.2014 Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle Tiia Aarnipuu, koulutussuunnittelija tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi Mitkä sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry 27.4.2016 Seta Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialanjärjestö Perustettu vuonna 1974 24 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

HLBT Queer Heteronormatiivisuus

HLBT Queer Heteronormatiivisuus Puolison kuolema queernäkökulmasta tarkasteltuna Varpu Alasuutari YTM, Tohtorikoulutettava Sukupuolentutkimus Turun yliopisto varpu.alasuutari@utu.fi Esityksen rakenne 1. Määritelmät 2. Väitöstutkimus:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Isä seksuaalikasvattaja Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Onko eroa isä/äiti seksuaalikasvattajana? Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Segmentointi Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutusohjelma 9.2.2016 Jonna Heliskoski Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Etnisten suhteiden neuvottelukunta. Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri

Etnisten suhteiden neuvottelukunta. Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta - osallistumis- ja vaikuttamiskanava järjestöille - valtakunnallinen ja alueellinen asiantuntijoiden

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja hintajoustot

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja hintajoustot Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja hintajoustot PTY 10.1.2017 Professori (Professor of Practice) Lasse Mitronen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 10.1.2017 Vähittäiskaupan alatoimialat Liikevaihto

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Luokittelun valta ja voima sukupuoli ja seksuaalisuus. Tuija Pulkkinen Mikkelin Akatemia 9.1.2016

Luokittelun valta ja voima sukupuoli ja seksuaalisuus. Tuija Pulkkinen Mikkelin Akatemia 9.1.2016 Luokittelun valta ja voima sukupuoli ja seksuaalisuus Tuija Pulkkinen Mikkelin Akatemia 9.1.2016 Luokittelun valta ja voima Luokittelu: rajaa, rajoittaa, pakottaa, leimaa *** JA *** Luokittelu: luo, tekee

Lisätiedot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot PS 6 K2014 Attraktion määrittely Myönteisten tunteiden synnyttämä vetovoima yksilöä tai ryhmää kohtaan Attraktion syveneminen ja ylläpito vaatii

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011 Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot