Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen. Mikko Kivinen, Pauliina Murtola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen. Mikko Kivinen, Pauliina Murtola"

Transkriptio

1 Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen Mikko Kivinen, Pauliina Murtola Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012

2 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Mikko Kivinen ja Pauliina Murtola Raportin nimi Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen Ryhmätunnus tai aloitusvuosi 2007 Sivu- ja liitesivumäärä Opettajat tai ohjaajat Kari Hautakoski Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen -opinnäytetyö on kirjoitettu ja toteutettu sen selvittämiseksi, minkälainen kuluttajaryhmä suomalaiset vuotiaat homoseksuaaliset miehet ovat ja miten heihin voi vaikuttaa markkinointiviestinnän keinoin. Työn aihe valittiin, koska tiettävästi mikään taho ei ole tutkinut homomiesten ostokäyttäytymistä ja siihen liittyviä tekijöitä Suomessa aikaisemmin liiketalouden näkökulmasta. Opinnäytetyöprosessi on kestänyt kaksi vuotta vuodesta 2010 marraskuuhun Työn tutkimusosa toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin välisenä aikana Internet-pohjaisella survey-tutkimuksella. Työssä käydään läpi erilaisia kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia. Markkinointiviestintä ja sen eri keinot ja tarkoitukset käsitellään työssä pääosin siitä näkökulmasta, miten erilaiset viestit puhuttelevat kuluttajaa. Tutkimustuloksissa käsitellään muun muassa sitä, minkälaiset elementit mainoksissa vetoavat kyselyn vastaajiin. Yrityksen imago ja maine vaikuttavat myös osaltaan kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja siihen, onko tämä valmis maksamaan esimerkiksi mieluisan mielikuvan tuomasta lisäarvosta. Segmentointia ja sen keinoja esitellään työssä siitä näkökulmasta, voiko ja kannattaako homokuluttajille kohdistaa markkinointia erikseen. Tutkittavalla kuluttajaryhmällä kulutukseen ja ostotottumuksiin vaikuttaa merkittävästi myös kulttuuri ja sen erityispiirteet, joihin tässä työssä on myös pureuduttu taustojen selvittämisen yhteydessä. Yleisesti ottaen todettiin, että homot ovat osittain laatutietoisia kuluttajia, joille hinta ei aina ole tärkein kriteeri valittaessa tuotetta tai palvelua. Monissa tilanteissa samat kriteerit vaikuttavat homojen ostopäätöksiin kuten muilla kuluttajillakin, mutta yrityksen homomyönteisyys nousee usein ratkaisevaksi ostopäätöstä ohjaavaksi tekijäksi. Homomies on kriittisempi kuluttaja kuin heteromies ja kiinnittää enemmän huomiota yrityksen maineeseen ja asenteellisuuteen homoja kohtaan. Homokuluttaja matkustaa enemmän kuin heterokuluttaja, vaatii hyvää palvelua ja vaatii paljon esimerkiksi matkakohteen paikalliselta kulttuurilta ja homomyönteisyydeltä. Homojen huomio voidaan tavoittaa parhaiten heidät erikseen selkeästi tai vihjaten huomioivalla markkinointiviestinnällä. Markkinointiviesti tavoittaa homot parhaiten erikseen todennäköisimmin Internetin kautta. Homoille suunnatut Internet- ja printtimediat ovat myös hyviä markkinointiviestinnän kanavia. Asiasanat kuluttajakäyttäytyminen, markkinointiviestintä, imago, homoseksuaalisuus, segmentointi, kulttuuri

3 Abstract Degree Programme in Business Authors Mikko Kivinen ja Pauliina Murtola The title of thesis PINK MONEY IN FINLAND: CONSUMER BEHAVIOUR OF FINNISH GAY MEN Group or year of entry 2007 Number of pages and appendices Supervisor(s) Kari Hautakoski This Bachelor s thesis Pink money in Finland: Consumer behavior of Finnish gay men has been written and implemented in order to determine what kind of a consumer group the Finnish gay men between the ages 16 to 65 years are and how they can be reached with marketing communications. The topic was chosen on the grounds that no-one has studied gay men's consumer behavior and related factors in Finland earlier from a business point of view. The thesis process has lasted for two years from 2010 to November Data for this study was gathered with a questionnaire survey carried out between This thesis covers a variety of consumer behavior theories and research results. Marketing and its different means and purposes are introduced primarily from the perspective of how the various marketing messages appeal to the consumer. The study results include, among other things, the types of ads that appeal to the respondents of the survey. A company's image and reputation also contribute to the consumer s buying behavior and whether the consumer is willing to pay for the added value provided by a company s good reputation among consumers. Segmentation and its different segments are presented from the perspective of whether it is possible and profitable to target separately a group of consumers such as the gay men in Finland are. Also culture and its special features have a great influence on gay men s consumer behavior and their consumption in general. The cultural differences are brought out in the section where the backgrounds for this thesis are opened up. According to the results of the study Finnish gay men are a quality oriented consumer group to whom price isn t always the most important factor when making a purchase decision. In many cases the same criteria that influence a heterosexual consumer s everyday purchase decision influence just as much the decisions of the gay consumer. For a gay consumer gay friendliness is often a crucial component in making a purchase decision. A gay man is a more critical consumer than a heterosexual man and pays more attention to a company s reputation and attitude towards minorities. A gay consumer travels more than a heterosexual consumer and demands good service when going to a restaurant. When choosing a travel destination, a gay consumer values particularly the local culture and gay friendliness of the destination. The attention of gay consumers can be attained best with an ad that either relates to them directly or indirectly. A marketing message can reach the gay consumer alone best through the Internet. The Finnish gay Internet media and gay print media are a good opportunity as well. Key words consumer behavior, marketing communication, image, homosexuality, segmentation, culture

4 Sisällys 1 Johdanto Taustaa tutkimukselle Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja identiteetti Miksi ei tutkita? Syrjintä Kiinnostus ja asiantuntemus Ulkoinen tuki Tutkimusmateriaalin puute Homokulttuuri alakulttuurina Homokulttuurin erityispiirteet Kohdennettu markkinointi Kohderyhmän valinta ja markkinoinnin kohdentaminen Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Niche-markkinointi Mikromarkkinointi Kohderyhmämarkkinointistrategian valinta Homot kuluttajaryhmänä ja kulutuskäyttäytyminen Tulot ja perhesuhteet Kuluttajan motivaatio, tarpeet, tavoitteet ja omakuva Tarpeet Motivaatio Tavoitteet ja omakuva Laajennettu minäkuva Asenteet ja niiden muodostuminen Yrityksen maine, brändin imago, brändiuskollisuus ja homoystävällisyys Matkustus ja lomailu Vaatteet ja ulkonäkö Internetin käyttö Markkinointi ja mainonta seksuaalivähemmistöille Mainonnan merkitys Markkinointiviestinnän kohdentaminen homoille Yrityskulttuuri ja asenteet homoja kohtaan... 47

5 7 Tutkimus Tutkimusongelma Tutkimuskohde Tutkimusmenetelmä Kyselyn rakenne ja toiminnallisuudet Tutkimuksen sponsorointi ja kannusteet vastaajille Tutkimustulokset Taustatiedot Asuminen Koulutustausta Työssäkäynti ja järjestäytymisaste Perhesuhteet ja vanhemmuus Tulotaso ja rahankäyttö Laatu, tuotemerkki, yrityksen maine Homomyönteisyys ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat asenteet Homomyönteisyyden vaikutus heteroiden ostopäätöksiin Matkustus ja lomailu Hotelleissa yöpyminen, hotellien valinta ja palvelut Lentomatkustaminen Risteilyt ja laivamatkailu Ravintolat, baarit ja yökerhot Homobaareissa käyminen ja homobaarin ominaisuudet Vakuutukset Ostokäyttäytyminen: ulkonäkö, viihde, kulttuuri ja perhe Homot ja medioiden käyttö Mainonnan vaikuttavuus Homomyönteisen mainonnan vaikutus homoihin Homomiesten määrä ja kuluttajaryhmän merkittävyys Suomessa Loppuyhteenveto ja päätelmät Tutkimuksen tulosten yleistettävyys, merkitys ja luotettavuus Homot erillisenä potentiaalisena kuluttajaryhmänä Homomies kuluttajana Homomies lomailijana ja matkailijana Muut kulutustottumukset Homomiesten ostopäätöksiin vaikuttaminen mainonnan keinoin...123

6 9.5 Mainosmedian valinta Lähteet Liitteet Liite 1. Kuvio 88. Kuulutko johonkin seuraavista ammattiliitoista tai opiskelijajärjestöistä130 Liite 2. Kyselylomake Liite 3. Luettelo kuvista ja kuvioista...132

7 1 Johdanto Tämä opinnäytetyö on toteutettu, jotta saataisiin kuva siitä, minkälainen kuluttajaryhmä homoseksuaaliset miehet Suomessa ovat. Lisäksi työssä pyritään selvittämään homomiesten ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja löytämään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia hetero- ja homomiesten ostokäyttäytymisen välillä. Työssä pyritään selvittämään, miten seksuaalivähemmistöjen ostokäyttäytymistä voidaan ohjata esimerkiksi muokkaamalla markkinointiviestiä kyseiselle kohderyhmälle sopivaksi, sijoittamalla markkinointiviesti mediaan, jonka tiedetään tavoittavan kyseinen kohderyhmä tai muokkaamalla tuote tai palvelu vastaamaan enemmän kohderyhmän tarpeita. Kohderyhmäajattelu on monille markkinoinnin kanssa tekemisissä olleille tuttu käsite, jota pyritään tällä työllä myös osaltaan laajentamaan. On sanottu, että homokuluttajat ovat Suomessa niin pieni kuluttajaryhmä, ettei heille kannata kohdentaa mainontaa. On myös spekuloitu, ettei homokuluttajan ostokäyttäytyminen eroa juurikaan heteromiehen ostokäyttäytymisestä. Homoseksuaalisten ihmisten kulutuskäyttäytymisestä ei löydy Suomesta juuri mitään tutkimusmateriaalia. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa ja tutkia seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymistä ja niin sanotun pinkin rahan potentiaalia sekä tarjota yrityksille selkeä ja voimakas kohderyhmä tuotteidensa markkinointiin. Työn alussa aihetta, taustaa ja tutkimuskohdetta esitellään laajalti työn merkityksen ymmärtämisen helpottamiseksi. Taustojen yhteydessä käydään läpi työn kannalta tärkeimmät termit ja käsitteet työn ymmärtämisen helpottamiseksi. Samassa yhteydessä myös pohditaan, miksi aihetta ei ole aiemmin juurikaan tutkittu ja mikä tekee seksuaalivähemmistöjen tutkimisesta yleensäkin niin haastavaa. Taustoituksessa perehdytään myös homokulttuuriin ja sen erityispiirteisiin ja ongelmiin, kuten syrjintään. Työn teoriaosuudessa puhutaan segmentoinnista, kohderyhmien valinnasta, markkinointiviestinnän eri muodoista, tavoitteista ja markkinointistrategioista. Teoriaosuuden jatkuessa kerrotaan homoista kuluttajaryhmänä ja heidän kulutuskäyttäytymisestään tarkemmin. Näissä osioissa käsitellään myös tarpeiden, tavoitteiden ja motivaation merkitystä ostokäyttäytymisessä. Samassa osiossa käsitellään myös yrityksen maineen vaikutus, asenteiden merkitys ja puhutaan homoystävällisyydestä ja sen merkityksestä homoseksuaalisille ihmisille. Teoriaosuudessa pureudutaan myös yrityksen maineen vaikutuksiin, mainonnan vaikuttavuuteen sekä ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin kuluttamisen näkökulmasta. Teorian viitekehys tulee par- 1

8 haiten esiin kohdassa markkinointiviestinnän kohdentaminen luvussa 6.2 kuviossa kolme. Työn teoriaosuus pohjautuu osto- ja kuluttajakäyttäytymistä käsitteleviin kirjallisiin ja digitaalisiin lähteisiin. Työssä tutustutaan myös markkinointia, markkinointiviestintää ja brändejä käsitteleviin lähteisiin. Työssä on käytetty paljon kuvia ja kuvioita tekstin tukena lukemisen helpottamiseksi. Esimerkkejä on käytetty antamaan lisätietoa lukijoille niissä paikoin, missä hyviä esimerkkejä on ollut saatavilla. Tekemisessä hyödynnettiin erityisesti seksuaalivähemmistöjä käsittelevää markkinointikirjallisuutta ja muuta heidän kulutus- ja ostokäyttäytymistään käsittelevää lähdeaineistoa. Homojen kulutuskäyttäytymistiedon pohjana käytetään pitkälti yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja kulutuskäyttäytymistä tutkivien yritysten julkaisemaa tietoa aiheesta. Tutkimusosiossa määritellään tarkemmin tutkimusongelma ja tutkimuskohde. Tutkimusmenetelmästä tarjotaan myös seikkaperäinen kuvaus selventämään tutkimuksen toteuttamisen toimenpiteitä. Työn tekemisessä oli mukana useita eri sponsoreita, jotka avustivat tutkimuksen toteuttamisessa osallistumalla osittain kyselylomakkeen viimeistelyyn, tutkimusosion rahoittamiseen ja auttoivat keräämään vastaajia kyselyyn tarjoamalla kannustimia vastaajille palkintojen muodossa. Yhteistyötahoina ja sponsoreina tälle työlle toimivat Matkatoimisto Tjäreborg, If vakuutusyhtiöt, TallinkSilja Oy, Sokos Hotel Albert, Helsingin kaupunki, dtm Gay Bar & Nightclub eli Äkä Oy. Tutkimusosiossa käsitellään tutkimuksen toteuttamistavat ja menetelmät sekä kerrotaan kunkin sponsoroineen tahon panos opinnäytetyön toteuttamiseen. Myös Seta ry oli mukana levittämässä tietoa tutkimuksen kyselystä. Tutkimustuloksia läpikäytäessä käsitellään tilastollinen merkittävyys ja tarkoitus, joka selittää osaltaan myös sitä, miksi joitain asioita on painotettu enemmän kuin toisia. Tulokset käydään läpi aihealueittain ja läpikäynnissä on käytetty runsaasti visuaalisia apuja, kuten kuvioita ja taulukoita tiedon omaksumisen helpottamiseksi. Varsinainen tulosten yhteenveto ja tulkinta käydään läpi tutkimuksen tulosten läpikäynnin jälkeen. Yhteenveto ja pohdinnat aloitetaan käymällä läpi lyhyesti tutkimuksen perusongelma, pohtimalla koko tutkimuksen tarkoitusta laajemmasta näkökulmasta ja toteamalla pinkin rahan jatkotutkimuksen tarve. Alussa pohditaan myös lyhyesti opinnäytetyöprosessin merkitystä tekijöilleen. Loppuyhteenvedossa pohditaan tarkemmin tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä, merkitystä ja luotettavuutta niiden taustavaikuttajiin peilaten. Tämän jälkeen siirrytään arvioimaan, ovatko seksuaalivähemmistöt kuluttajaryhmänä yrityksille potentiaalinen, hyvä ja varteenotettava kuluttajaryhmä. Yhteenvedon tärkeimmässä osuudessa kootaan kaikki tutkimuksen tieto homomiehistä yhteen tiiviiseen kokonaisuuteen peilaten sitä 2

9 samalla esitettyyn teoriaviitekehykseen. Homokuluttajasta kootaan kokonaisvaltainen kuva siitä, millainen homomies on kuluttajana, mikä merkitys yritysten homomyönteisyydellä on hänen ostopäätöksiinsä, miten hän lomailee ja miten kuluttaa yleisesti. Lopuksi tarjotaan lukijalle työkalut homomiesten ostopäätöksiin vaikuttamiseksi tutkimalla sitä mitkä elementit esimerkiksi mainoksissa vetoavat heihin ja missä markkinointiviestintää kannattaisi julkaista missäkin muodossa. 3

10 2 Taustaa tutkimukselle Kulutuskäyttäytymisen tutkiminen on Suomessakin tärkeä osa yritysten toimintaa. Jokainen kuluttaja tekee useita ostopäätöksiä jopa päivittäin ja parantaakseen myyntiään yritysten on selvitettävä mitä, mistä, miten, miten paljon, milloin ja eritoten miksi he ostavat. Ostopäätökseen johtaneiden syiden selvittäminen ei ole helppoa, koska ostopäätökseen vaikuttaa moni asia yhtäaikaisesti. (Armstrong & Kotler 2007, 129.) Vaikka kulutuskäyttäytymistä tutkitaan monelta suunnalta Suomessakin, eräs kuluttajaryhmä jää lähes aina huomiotta suomalaisessa kuluttaja- ja taloustutkimuksessa. Homoseksuaalisten ihmisten kulutuskäyttäytymisestä Suomessa ei löydy juuri mitään tutkimusmateriaalia. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa tätä kuluttajaryhmää on tutkittu jo useita vuosikymmeniä ja tutkimusmateriaalia on olemassa monesta näkökulmasta. Ulkomailla homoväestön ostovoimasta puhuttaessa on totuttu viittaamaan kulutuskäyttäytymisessä ja markkinointipuheissa rahan vaaleanpunaisuuteen. Britanniassa ilmiötä nimitetään sanoilla Pink Pound, Saksassa vastaava termi on rosa Geld ja Ruotsissa rosa pengar. Yhdysvalloissa käytetään nimityksiä Pink Dollar tai Dorothy Dollar. Vaaleanpunaisen liittäminen homoihin juontaa juurensa Natsi-Saksaan ja keskitysleireille, joissa homojen vaatteisiin kiinnitettiin tuhoamisleireillä vaaleanpunainen kankainen kolmio. Vaaleanpunaista kolmiota käytetään yhä homojen symbolina ja pinkillä värillä on edelleen olemassa vahva yhteys homoihin. "Dorothy Dollar" sen sijaan juontaa juurensa vuonna 1939 tehtyyn Ihmemaa Oz -elokuvaan ja elokuvan pääosan Dorothyn roolin esittäjän Judy Garlandin esittämään lauluun "Over the Rainbow". (ranneliike.net ) Homosegmenttiin viitataan toisinaan myös määrittelemällä se runsaaksi unelmamarkkinaksi. Tällä tarkoitetaan seksuaalivähemmistöissä piilevää ostovoimaa, jota harvoin osataan tai ymmärretään tavoitella markkinoinnin keinoin. (Branchik 2002, 86.) Suomessa pinkin rahan termi on vielä melko tuntematon. Yhdysvalloissa seksuaalivähemmistöille on markkinoitu jo 100 vuotta lähes huomaamatta (Branchik 2002, 86). Monet suuretkin yritykset pitävät seksuaalivähemmistöjä varteenotettavana ja vaikutusvaltaisena kohderyhmänä ja näkevät erityistä vaivaa kohdentaakseen markkinointiviestintäänsä juuri tälle ryhmälle. Homomarkkinan kasvu on suoraan suhteessa homojen oikeuksien parantumiseen ja homoyhteisöjen syntymiseen (Branchik 2002, 86). Aikaisempina vuosina yhdysvaltalainen oikeisto ja kristilliset konservatiivit harjoittivat paljon yleisiä boikottikampanjoita niitä yrityksiä vastaan, jotka tarjosivat erityisesti homoille tuotteitaan tai palveluitaan. Boikottikampanjat ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti 1990-luvulta lähtien yhteis- 4

11 kunnan asenteen parantuessa homoja kohtaan. Tämä on tehnyt homoille markkinoimisen riskittömämmäksi erityisesti yrityksen maineen kannalta. (Sender 2005, 41.) Sitä, missä määrin yksittäiset ihmiset osoittavat negatiivista asennetta tai toimintaa muita ihmisiä kohtaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella on tutkittu melko vähän, vaikka kyseessä on tärkeä asia. Suomessakin kiivaana käytävä sosiopoliittinen keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista jakautuu kahtia uskonnollisten ääriryhmittymien ja seksuaalista tasa-arvoa ajavien järjestöjen välillä, joista ensimmäinen pitää erityisoikeuksina jälkimmäisen ajamia yhdenvertaisia oikeuksia. Muun muassa uskonnollisten ääriryhmittymien mielestä homoseksuaalit eivät ole oikeutettuja samaan kohteluun parisuhteessaan kuin heteroseksuaalit. Yhdysvalloissa asenneilmastoa homoja kohtaan määriteltiin 1990-luvulla negatiiviseksi ja jopa vihamieliseksi (Queer Economics 2004, 330). Suomessa yrityksiä tai yksittäisiä markkinointikampanjoita vastaan kohdistuvia boikottikampanjoita pidetään kuitenkin kokonaisuudessaan mainonnan eettisten säännösten vastaisina kansainvälisen kauppakamari ICC:n markkinointisääntöjen mukaan. Seksuaalivähemmistöille markkinointi Suomessa ei näin ollen ole sisältänyt samanlaisia riskejä, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, vaikka muuta suvaitsemattomuutta yhteiskunnassa onkin esiintynyt. Seksuaalivähemmistöjen ostovoima otetaan Suomessa kuitenkin hyvin harvoin huomioon kohderyhmämarkkinoinnissa ja lähes kaikki markkinointi pyrkii tavoittelemaan vain niin sanottua valtaväestöä, eli heteroseksuaalista enemmistöä. Markkinointi kohdennetaan Suomessa joko muiden kriteerien perusteella seksuaalisesta suuntautumisesta välittämättä tai, mikäli mainoksissa esiintyy jotain seksuaaliseen suuntautumiseen viittaavaa, käytössä on aina heteroseksuaalinen malli. Seksuaalinen tasavertaisuus ry:n Setan pääsihteeri Aija Salo totesi Kauppalehden artikkelissa , että mainokset ohittavat usein pinkin rahan Suomessa. Nykyisellään suomalaisilla yrityksillä ei ole joko tietotaitoa tai kiinnostusta markkinoida kyseiselle vähemmistöryhmälle. (Kauppalehti 2009.) Ulkomailla toimivat suomalaiset yritykset panostavat sen sijaan usein muilla Euroopan markkinoilla tai Yhdysvalloissa seksuaalivähemmistöihin kuluttajaryhmänä markkinoinnissaan. Suomessa kyseistä ryhmää jopa vältellään ja markkinointi on paikoin vanhanaikaista. Suomalaisessa yritysmaailmassa on edelleen paljon ennakkokäsityksiä seksuaalivähemmistöjä kohtaan ja toisinaan ajatellaan, että kyseiselle kohderyhmälle markkinoiminen saattaisi pilata yrityksen maineen. Markkinointiviestinnän liiton entisen toimitusjohtajan Markus Leikolan mielestä kuitenkin keskeisin syy seksuaalivähemmistöjen huomioimatta jättämiselle markkinoinnissa johtuu usein 5

12 siitä, että Suomen markkinat ovat liian pienet. Hänen mielestään suomalaisille seksuaalivähemmistöille ei kannata versioida mainoksia, koska suurin osa heidän kulutustottumuksistaan ei poikkea valtaväestöstä. (Kauppalehti. 2009) Tätä väitettä tukemaan ei kuitenkaan tiedossa olevien suomalaisten tutkimusten perusteella ole löydettävissä todisteita. Kulutuskäyttäytymistutkimuksissa ei yleensä kysytä seksuaalista suuntautumista, joten nykyisen markkinatiedon perusteella on hyvin vaikea sanoa, ovatko seksuaalivähemmistöjen kulutustottumukset erilaisia vai samanlaisia kuin valtaväestöllä. Kauppalehden artikkelissa seksuaalivähemmistöjen sanotaan olevan Suomessa silti merkittävä kuluttajaryhmä. Seksuaalivähemmistöissä on paljon sinkku- ja kahden aikuisen talouksia ja esimerkiksi lapsettomalla miesparilla on joidenkin tulkintojen mukaan käytettävissään keskimäärin enemmän tuloja kuin heteroparilla. Sen sijaan naispareilla saattaa olla vähemmän rahaa käytössään. (Kauppalehti 2009.) Arviot homomiesten väestöosuudesta vaihtelevat eri tutkimuksissa kolmen ja kymmenen prosentin välillä riippuen tutkimuskriteereistä. Homomiesten tarkkaa määrää on tosin vaikea todeta tutkimuksilla, sillä seksuaalisen identiteetin kartoittaminen tutkimuksilla ei ole helppoa. Ihmiset valehtelevat helposti tai jättävät kertomatta suuntautumisestaan leimautumisen pelossa riippuen tutkimuksen toteutustavasta, tyylistä ja kohteesta, mikä johtaa siihen, että tarkkoja lukuja on ollut hyvin vaikea saada. Yhdysvalloissa toteutetuissa Internet-pohjaisissa tutkimuksissa lähes poikkeuksetta kuudesta seitsemään prosenttia vastaajista vastaa kuuluvansa johonkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön (Witeck & Combs 2006, 46.) Jos tämä prosentti yleistetään koko Yhdysvaltain väestöön, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä olisi yli 18 miljoonaa. Suomessa tämä sama luku olisi noin Tämän lisäksi seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymiseen saattaa vaikuttaa myös erilainen tiedostava kulutustapa, jossa ylitsevuotavia heterostereotypioita vältetään ja vaaditaan yhdenvertaisia palveluita. Tuotteet ostetaan mieluummin yrityksiltä, jotka markkinoivat tuotteitaan neutraalisti tai huomioivat markkinoinnissaan seksuaalivähemmistöt. Kauppalehden artikkelissa Aija Salo toteaa: Jos tytöt on puettu punaiseen ja pojat siniseen, monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat saattavat tulkita, että tämä ei ole minulle tarkoitettu. (Kauppalehti 2009.) 2.1 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja identiteetti Sana homo on useimmille ihmisille ala-asteelta lähtien kuultu haukkumasana. Sen todellinen merkitys kuitenkin on aivan toinen. Yleisesti homoseksuaalit jaetaan kolmeen alaryhmään: 6

13 homoihin (homoseksuaaliset miehet), lesboihin (homoseksuaaliset naiset) ja biseksuaaleihin (tuntee vetoa molempiin sukupuoliin). Kirjainlyhenne HLBT pitää sisällään homot, lesbot, biseksuaalit ja transsukupuoliset henkilöt. Tämä kirjainlyhenne on yleisesti käytetty puhuttaessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Terminä homoseksuaalisuus on laaja ja sen sisältö vaihtelee lähteen mukaan. Toisissa yhteyksissä homoseksuaaleihin viitataan myös sanalla seksuaalivähemmistö. Sukupuolivähemmistöllä tarkoitetaan transsukupuolisia henkilöitä eli heitä, jotka tuntevat kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin ovat syntyneet. Yleisenä määritelmänä homoseksuaalille on, että henkilö tuntee vetoa samaa sukupuolta oleviin henkilöihin eikä vastakkaiseen sukupuoleen, kuten heteroseksuaalit. Etenkin tieteellisessä kirjallisuudessa käytetään homoseksuaalisuus termin yhteydessä tarkentavia määreitä. Selkeä jako tehdään sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen ja seksuaaliseen identiteettiin. Sukupuoliidentiteetillä viitataan siihen, kokeeko henkilö olevansa mies vai nainen. Se on vahvasti sidoksissa biologiaan, mutta joissain kulttuureissa miehen ja naisen määritelmät eivät ole yhtä yksiselitteisiä, kuin länsimaissa yleensä. Seksuaalinen suuntautuminen määritetään seksuaalisen halun kohteen perusteella, eli onko halun kohde samaa vai vastakkaista sukupuolta. Seksuaalinen identiteetti puolestaan on määritys siitä, tunteeko henkilö itsensä hetero-, bi- vai homoseksuaaliksi. Seksuaalinen identiteetti on häilyvämpi kuin muut edellä mainitut käsitteenä, sillä on esimerkiksi olemassa heteromiehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, jolloin ei ole yksinkertaista tapaa määrittää sellaisten henkilöiden seksuaalista identiteettiä. Tällaiset henkilöt eivät myöskään kyselyissä tunnista itseään homoseksuaaleiksi, eivätkä täten koe homoseksuaalisuutta omaksi seksuaaliseksi identiteetikseen. (Kovero & Lehto 2010, 18 20, 34, 38, 72.) Seksuaalisen suuntautumisen määrittely koetaan ongelmalliseksi etenkin homoseksuaaleja tutkittaessa. Eräs tapa määritellä suuntautumista on tutkia fysiologisia reaktioita, käyttäytymistä ja itseleimaamista. Mikään näistä mittareista ei toimi yksistään, sillä fysiologiset reaktiot eivät kerro mitään henkilön käyttäytymisestä, mutta toisaalta suoraan kysyttäessä vastaajat voivat hyvin valehdella, kun heiltä kysytään heidän seksuaalisesta käyttäytymisestään tai identiteetistään. (Kovero & Lehto 2010, ) Seksuaalisen suuntautumisen määrittelyn ongelmat asettavat haasteen kaikille, jotka ryhtyvät homoseksuaaleja tutkimaan. Aina on olemassa tulkintakysymyksiä siitä, kuka lopulta kuuluu seksuaalivähemmistöön ja kuka ei, mutta tutkimukset suoritetaan usein sen perusteella, mitä vastaajat vapaaehtoisesti kertovat itsestään ja miten he itse asian kokevat. Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti homoseksuaaleiksi itsensä mieltävien miesten kulutuskäyttäytymisen tutkimiseen eli identiteetiltään homoseksuaaleihin miehiin, koska sillä millaisen identiteetin ihminen kokee omakseen, on myös erityistä merkitystä markkinointia kohdennettaessa. Lisäksi 7

14 tutkimuskohteen laajuuden hallittavuuden vuoksi esimerkiksi homoseksuaaliset naiset eli lesbot on rajattu muutamaa kohtaa lukuun ottamatta tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Suurin osa ennestään olemassa olevasta seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymisen tutkimuksesta perustuu usein avoimesti seksuaaliselta identiteetiltään itsensä homoseksuaalisiksi ihmisiksi tunnistaviin henkilöihin, jotka tavoitetaan olemassa olevien homomedioiden tai homojen suosimien kohtaamispaikkojen kautta. Yhdysvaltalaiset markkinointitutkijat pitävät kuitenkin tärkeänä tiedon keräämistä mahdollisimman tasapuolisista satunnaisista lähteistä niin, että myös muut kuin julkisesti homoseksuaaleina elävät ihmiset vastaisivat kyselyihin. Vaikka tieto yksittäisistä homomedioista onkin hyvin tärkeää ja hyödyllistä, se voi aiheuttaa epätarkkuuksia koko vähemmistön kulutuskäyttäytymisen tulkinnassa. Tällainenkin tutkimus auttaa silti kumuloimaan tietoa kyseisestä kuluttajaryhmästä. Joidenkin näkemysten mukaan nimenomaan avoimesti homoseksuaalisilta ihmisiltä saatava kulutuskäyttäytymistieto on kaikkein arvokkainta markkinoijille, koska näihin ihmisiin on helpompi vaikuttaa markkinointiviestinnällä toisin kuin niihin, jotka eivät edes tunnista itseään osaksi kyseistä ihmisryhmää. (Guaracino 2007, 31.) Tässä tutkimuksessa keskitytään tavoittamaan tutkittavaksi ryhmäksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kuluttajia olemassa olevien homomedioiden ja kohtaamispaikkojen kautta. Laajemman yleisotannan saavuttaminen seksuaalivähemmistöistä tätä tutkimusta varten ei ole realistista, koska sellaisen keräämisen on Yhdysvalloissakin todettu olevan monien vuosien tulos (Witeck & Combs 2006, 64 65). Suomen kokonaisväestö on myös niin paljon pienempi verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, ettei yleisotantatutkimuksella pystytä saamaan kovin helposti riittävän suurta vastausprosenttia suomalaisista seksuaalivähemmistöistä. 2.2 Miksi ei tutkita? Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana kulttuurillinen ja poliittinen suhtautuminen seksuaaliseen suuntautumiseen on muuttunut monissa länsimaissa dramaattisesti, mikä on mahdollistanut tutkijoille useita erilaisia näennäiskokeellisia mahdollisuuksia. Valtaväestön asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan ovat tulleet kulttuurillisesti suopeammiksi ja jopa suvaitseviksi. Lisäksi seksuaalivähemmistöt ovat luoneet useita kulttuuriaan tukevia ja laajentavia alakulttuureita ja yhteisöjä, joista tietoa on helpompi lähteä keräämään. (Jacobsen 2008, 45.) Suomessakin asenteiden ja useiden lakimuutosten ja julkishallinnollisten käytäntöjen muuttuessa tutkimukselle olisi yhä enemmän mahdollisuuksia. Nykyisessä ilmapiirissä seksuaalivähem- 8

15 mistöihin kuuluvien ihmisten ympäristö tarjoaa myös turvallisemman ympäristön suhtautua asian tutkimiseen avoimemmin ja näin ollen monet ihmiset saattavat antaa enemmän tietoa itsestään esimerkiksi kulutustottumuksiensa osalta. Silti tätä avoimuuden ja suvaitsevaisuuden lisääntymistä ei juuri hyödynnetä sosiologisen tutkimuksen ulkopuolella. Tutkimustyön vähäisyydelle on kuitenkin löydettävissä useita selkeitä syitä. Yhdysvalloissa on todettu, että seksuaalivähemmistöjä koskevaa kuluttajakäyttäytymis- ja markkinointitutkimusta estävät muun muassa syrjintä seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan, tutkijoiden kiinnostuksen tai asiantuntemuksen puute, ulkoisen tuen puute tutkimukselle ja sopivien mallien ja tutkimustiedon puute. (Jacobsen 2008, ) On mahdollista, että myös Suomessa törmätään vastarintaan, jos seksuaalivähemmistöjä ja heidän kulutuskäyttäytymistään alettaisiin laajemmin tutkia, sillä homo on omalla tavallaan kirosana edelleen huolimatta viimeaikaisesta kehityksestä ilmapiirin sallivuudessa ja yhteiskunnallisessa suvaitsevaisuudessa Syrjintä Syrjintä tai suvaitsemattomuus voi tukahduttaa seksuaalista suuntautumista koskevan tutkimustyön monella tavalla. Seksuaalisen suuntautumisen tutkimuksesta ison osan tekevät seksuaalivähemmistöt itse. Jos esimerkiksi yritykset tai julkishallinnolliset tahot syrjivät tällaisten tutkimusten tekijöitä joko työhönottotilanteissa tai sisäänpääsyssä johonkin oppilaitokseen, yhä harvempi seksuaalivähemmistön edustaja haluaa tehdä tutkimusta aiheesta. Tämän lisäksi, jos seksuaalivähemmistöille luodaan edellä mainituilla tavoilla epäsuotuisat olosuhteet, yhä harvempi valtaväestön edustajakaan haluaa tutkia aihetta. Samoin ne henkilöt, jotka eivät halua paljastaa omaa seksuaalista suuntautumistaan saattavat olla vastahakoisia tutkimaan edes tilauksesta seksuaalivähemmistöjä sivuavia aiheita sen pelossa, että heidän suuntautumisensa paljastuu epäsuotuisassa ympäristössä. Koska seksuaalivähemmistöt saatetaan stigmatisoida tutkijoiden ympäristössä, aihetta pidetään usein epähaluttuna tutkimusaiheena, koska tutkimuksen tekijä saattaa itsekin joutua saman leimaamisen uhriksi huolimatta omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. (Jacobsen 2008, 46.) Suomessa tällaisia tutkijoiden voimakkaita leimaamisia on tapahtunut muun muassa luvulla. Olli Stålström tutki vuonna 1997 valmistuneessa väitöskirjassaan, miksi homot ja lesbot on leimattu sairaiksi ja epänormaaleiksi. Väitöskirja tarkasteli sairausleiman muotoutumista länsimaisen kulttuurin alusta nykyaikaan asti. Kritisoidessaan aikaisempaa tutkimusta Stålström 9

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook.com/hyvinvoivasateenkaarinuori Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus - 2013: kyselytutkimus ja raportti - yli 2500 vastaajaa, yli

Lisätiedot

VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA

VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA Seinäjoki 30.9.2009 Sirkka Perttu Projektipäällikkö Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia sirkka.perttu@helsinki.fi Homofobia / syrjintä

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo

Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Educa-messut 29.1.2011, Helsinki Jukka Lehtonen Tutkimuskoordinaattori, VTT, Kasvatussosiologian dosentti TASUKO Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa

Lisätiedot

Seksi ja Seurustelu Sanasto

Seksi ja Seurustelu Sanasto Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Eloisa Yhdenvertaisuus -gallupin raportti Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy 28.10.2015 1 Mielipidekyselyn toteutus Henkilökohtainen käyntihaastattelu

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt päihdepalvelujen asiakkaina. Marita Karvinen Seta ry

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt päihdepalvelujen asiakkaina. Marita Karvinen Seta ry Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt päihdepalvelujen asiakkaina Marita Karvinen Seta ry 7.6.2013 Hlbtiq? Mitä ihmettä? Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus Seksuaalinen suuntautuminen Sukupuoli-identiteetti

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Seta ry Pasilanraitio 5, Helsinki Tampere Lotte Heikkinen, Seta

Seta ry Pasilanraitio 5, Helsinki   Tampere Lotte Heikkinen, Seta Yhdenvertaisesti työelämään? Tampere 28.3.2017 Lotte Heikkinen, Seta Lainsäädäntö Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset tulivat voimaan vuoden 2015 alussa Ehdoton syrjintäsuoja myös seksuaali-

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Ihmissuhteet, seksi ja seksuaalisuus

Ihmissuhteet, seksi ja seksuaalisuus Ihmissuhteet, seksi ja seksuaalisuus Jokainen on seksuaalinen omalla tavallaan, eikä seksuaalisuutta vähennä sairaus, vamma tai ikääntyminen. Ihmisen seksuaalisuuteen voi vaikuttaa jokin erityispiirre,

Lisätiedot

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle 15.4.2014 Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle Tiia Aarnipuu, koulutussuunnittelija tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi Mitkä sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry 27.4.2016 Seta Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialanjärjestö Perustettu vuonna 1974 24 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

12.2.2015 Mitä tutkimukset kertovat sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista

12.2.2015 Mitä tutkimukset kertovat sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista 12.2.2015 Mitä tutkimukset kertovat sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista Kia Aarnio, PsT Sateenkaariperheet ry Määritelmiä Sateenkaariperheillä tarkoitetaan perheitä, joissa ainakin yksi vanhempi

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Eero Niittymaa: Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arviointi Informaatiotutkimuksen

Lisätiedot

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014 Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014 PAIKALLA ON IHMISIÄ JOIDEN SUKUPUOLEN VOISI JOKU PÄÄTELLÄ PAIKALLA ON IHMISIÄ JOIDEN SUKUPUOLEN VOISI JOKU PÄÄTELLÄ Nimistä Ulkonäöstä

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

HYVÄT VÄESTÖSUHTEET. Liite 2. Pilottikuntiin suunnatun kyselyn laajemmat tulokset

HYVÄT VÄESTÖSUHTEET. Liite 2. Pilottikuntiin suunnatun kyselyn laajemmat tulokset Liite 2. Pilottikuntiin suunnatun kyselyn laajemmat tulokset Sisällys Johdanto: 3 Vastaajien taustatiedot: 5 Näkemys omasta naapurustosta: 14 Vastaajien mahdollisia huolenaiheita: 22 Itse koettu syrjintä:

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut 19.2.2014 A7-0071/2 2 1 kohta 1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja.

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-,

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

HLBT Queer Heteronormatiivisuus

HLBT Queer Heteronormatiivisuus Puolison kuolema queernäkökulmasta tarkasteltuna Varpu Alasuutari YTM, Tohtorikoulutettava Sukupuolentutkimus Turun yliopisto varpu.alasuutari@utu.fi Esityksen rakenne 1. Määritelmät 2. Väitöstutkimus:

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

SATEENKAARIPERHE NEUVOLASSA

SATEENKAARIPERHE NEUVOLASSA SATEENKAARIPERHE NEUVOLASSA Vinkkejä kohtaamiseen Sateenkaariperheet Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa jompikumpi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön Termin määritelmä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Luokittelun valta ja voima sukupuoli ja seksuaalisuus. Tuija Pulkkinen Mikkelin Akatemia 9.1.2016

Luokittelun valta ja voima sukupuoli ja seksuaalisuus. Tuija Pulkkinen Mikkelin Akatemia 9.1.2016 Luokittelun valta ja voima sukupuoli ja seksuaalisuus Tuija Pulkkinen Mikkelin Akatemia 9.1.2016 Luokittelun valta ja voima Luokittelu: rajaa, rajoittaa, pakottaa, leimaa *** JA *** Luokittelu: luo, tekee

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Musiikkivideon viestit

Musiikkivideon viestit Musiikkivideon viestit - mediakasvatusmateriaali yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille Otsikko / Etusivu Nuorten Akatemia Note www.nuortenakatemia.fi/note Musiikkivideon

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Milttonin vastuullisuustutkimus 2017 Yhteenvetoraportti

Milttonin vastuullisuustutkimus 2017 Yhteenvetoraportti Milttonin vastuullisuustutkimus 2017 Yhteenvetoraportti 16.5.2017 Suomalaisten käsityksiä ja odotuksia yritysten vastuullisuudesta Jo kolmatta kertaa toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinointi Outi Uusitalo 11.11.2013 Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinoinnin asemasta ja sisällöstä Monitieteellisyys / Kärkiparadigmat Trendejä kuluttajamarkkinoilla Kuluttajamarkkinoinnin

Lisätiedot