Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen. Mikko Kivinen, Pauliina Murtola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen. Mikko Kivinen, Pauliina Murtola"

Transkriptio

1 Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen Mikko Kivinen, Pauliina Murtola Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012

2 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Mikko Kivinen ja Pauliina Murtola Raportin nimi Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen Ryhmätunnus tai aloitusvuosi 2007 Sivu- ja liitesivumäärä Opettajat tai ohjaajat Kari Hautakoski Pinkki raha Suomessa: Suomalaisten homomiesten kulutuskäyttäytyminen -opinnäytetyö on kirjoitettu ja toteutettu sen selvittämiseksi, minkälainen kuluttajaryhmä suomalaiset vuotiaat homoseksuaaliset miehet ovat ja miten heihin voi vaikuttaa markkinointiviestinnän keinoin. Työn aihe valittiin, koska tiettävästi mikään taho ei ole tutkinut homomiesten ostokäyttäytymistä ja siihen liittyviä tekijöitä Suomessa aikaisemmin liiketalouden näkökulmasta. Opinnäytetyöprosessi on kestänyt kaksi vuotta vuodesta 2010 marraskuuhun Työn tutkimusosa toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin välisenä aikana Internet-pohjaisella survey-tutkimuksella. Työssä käydään läpi erilaisia kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä teorioita ja tutkimustuloksia. Markkinointiviestintä ja sen eri keinot ja tarkoitukset käsitellään työssä pääosin siitä näkökulmasta, miten erilaiset viestit puhuttelevat kuluttajaa. Tutkimustuloksissa käsitellään muun muassa sitä, minkälaiset elementit mainoksissa vetoavat kyselyn vastaajiin. Yrityksen imago ja maine vaikuttavat myös osaltaan kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja siihen, onko tämä valmis maksamaan esimerkiksi mieluisan mielikuvan tuomasta lisäarvosta. Segmentointia ja sen keinoja esitellään työssä siitä näkökulmasta, voiko ja kannattaako homokuluttajille kohdistaa markkinointia erikseen. Tutkittavalla kuluttajaryhmällä kulutukseen ja ostotottumuksiin vaikuttaa merkittävästi myös kulttuuri ja sen erityispiirteet, joihin tässä työssä on myös pureuduttu taustojen selvittämisen yhteydessä. Yleisesti ottaen todettiin, että homot ovat osittain laatutietoisia kuluttajia, joille hinta ei aina ole tärkein kriteeri valittaessa tuotetta tai palvelua. Monissa tilanteissa samat kriteerit vaikuttavat homojen ostopäätöksiin kuten muilla kuluttajillakin, mutta yrityksen homomyönteisyys nousee usein ratkaisevaksi ostopäätöstä ohjaavaksi tekijäksi. Homomies on kriittisempi kuluttaja kuin heteromies ja kiinnittää enemmän huomiota yrityksen maineeseen ja asenteellisuuteen homoja kohtaan. Homokuluttaja matkustaa enemmän kuin heterokuluttaja, vaatii hyvää palvelua ja vaatii paljon esimerkiksi matkakohteen paikalliselta kulttuurilta ja homomyönteisyydeltä. Homojen huomio voidaan tavoittaa parhaiten heidät erikseen selkeästi tai vihjaten huomioivalla markkinointiviestinnällä. Markkinointiviesti tavoittaa homot parhaiten erikseen todennäköisimmin Internetin kautta. Homoille suunnatut Internet- ja printtimediat ovat myös hyviä markkinointiviestinnän kanavia. Asiasanat kuluttajakäyttäytyminen, markkinointiviestintä, imago, homoseksuaalisuus, segmentointi, kulttuuri

3 Abstract Degree Programme in Business Authors Mikko Kivinen ja Pauliina Murtola The title of thesis PINK MONEY IN FINLAND: CONSUMER BEHAVIOUR OF FINNISH GAY MEN Group or year of entry 2007 Number of pages and appendices Supervisor(s) Kari Hautakoski This Bachelor s thesis Pink money in Finland: Consumer behavior of Finnish gay men has been written and implemented in order to determine what kind of a consumer group the Finnish gay men between the ages 16 to 65 years are and how they can be reached with marketing communications. The topic was chosen on the grounds that no-one has studied gay men's consumer behavior and related factors in Finland earlier from a business point of view. The thesis process has lasted for two years from 2010 to November Data for this study was gathered with a questionnaire survey carried out between This thesis covers a variety of consumer behavior theories and research results. Marketing and its different means and purposes are introduced primarily from the perspective of how the various marketing messages appeal to the consumer. The study results include, among other things, the types of ads that appeal to the respondents of the survey. A company's image and reputation also contribute to the consumer s buying behavior and whether the consumer is willing to pay for the added value provided by a company s good reputation among consumers. Segmentation and its different segments are presented from the perspective of whether it is possible and profitable to target separately a group of consumers such as the gay men in Finland are. Also culture and its special features have a great influence on gay men s consumer behavior and their consumption in general. The cultural differences are brought out in the section where the backgrounds for this thesis are opened up. According to the results of the study Finnish gay men are a quality oriented consumer group to whom price isn t always the most important factor when making a purchase decision. In many cases the same criteria that influence a heterosexual consumer s everyday purchase decision influence just as much the decisions of the gay consumer. For a gay consumer gay friendliness is often a crucial component in making a purchase decision. A gay man is a more critical consumer than a heterosexual man and pays more attention to a company s reputation and attitude towards minorities. A gay consumer travels more than a heterosexual consumer and demands good service when going to a restaurant. When choosing a travel destination, a gay consumer values particularly the local culture and gay friendliness of the destination. The attention of gay consumers can be attained best with an ad that either relates to them directly or indirectly. A marketing message can reach the gay consumer alone best through the Internet. The Finnish gay Internet media and gay print media are a good opportunity as well. Key words consumer behavior, marketing communication, image, homosexuality, segmentation, culture

4 Sisällys 1 Johdanto Taustaa tutkimukselle Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja identiteetti Miksi ei tutkita? Syrjintä Kiinnostus ja asiantuntemus Ulkoinen tuki Tutkimusmateriaalin puute Homokulttuuri alakulttuurina Homokulttuurin erityispiirteet Kohdennettu markkinointi Kohderyhmän valinta ja markkinoinnin kohdentaminen Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Niche-markkinointi Mikromarkkinointi Kohderyhmämarkkinointistrategian valinta Homot kuluttajaryhmänä ja kulutuskäyttäytyminen Tulot ja perhesuhteet Kuluttajan motivaatio, tarpeet, tavoitteet ja omakuva Tarpeet Motivaatio Tavoitteet ja omakuva Laajennettu minäkuva Asenteet ja niiden muodostuminen Yrityksen maine, brändin imago, brändiuskollisuus ja homoystävällisyys Matkustus ja lomailu Vaatteet ja ulkonäkö Internetin käyttö Markkinointi ja mainonta seksuaalivähemmistöille Mainonnan merkitys Markkinointiviestinnän kohdentaminen homoille Yrityskulttuuri ja asenteet homoja kohtaan... 47

5 7 Tutkimus Tutkimusongelma Tutkimuskohde Tutkimusmenetelmä Kyselyn rakenne ja toiminnallisuudet Tutkimuksen sponsorointi ja kannusteet vastaajille Tutkimustulokset Taustatiedot Asuminen Koulutustausta Työssäkäynti ja järjestäytymisaste Perhesuhteet ja vanhemmuus Tulotaso ja rahankäyttö Laatu, tuotemerkki, yrityksen maine Homomyönteisyys ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat asenteet Homomyönteisyyden vaikutus heteroiden ostopäätöksiin Matkustus ja lomailu Hotelleissa yöpyminen, hotellien valinta ja palvelut Lentomatkustaminen Risteilyt ja laivamatkailu Ravintolat, baarit ja yökerhot Homobaareissa käyminen ja homobaarin ominaisuudet Vakuutukset Ostokäyttäytyminen: ulkonäkö, viihde, kulttuuri ja perhe Homot ja medioiden käyttö Mainonnan vaikuttavuus Homomyönteisen mainonnan vaikutus homoihin Homomiesten määrä ja kuluttajaryhmän merkittävyys Suomessa Loppuyhteenveto ja päätelmät Tutkimuksen tulosten yleistettävyys, merkitys ja luotettavuus Homot erillisenä potentiaalisena kuluttajaryhmänä Homomies kuluttajana Homomies lomailijana ja matkailijana Muut kulutustottumukset Homomiesten ostopäätöksiin vaikuttaminen mainonnan keinoin...123

6 9.5 Mainosmedian valinta Lähteet Liitteet Liite 1. Kuvio 88. Kuulutko johonkin seuraavista ammattiliitoista tai opiskelijajärjestöistä130 Liite 2. Kyselylomake Liite 3. Luettelo kuvista ja kuvioista...132

7 1 Johdanto Tämä opinnäytetyö on toteutettu, jotta saataisiin kuva siitä, minkälainen kuluttajaryhmä homoseksuaaliset miehet Suomessa ovat. Lisäksi työssä pyritään selvittämään homomiesten ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja löytämään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia hetero- ja homomiesten ostokäyttäytymisen välillä. Työssä pyritään selvittämään, miten seksuaalivähemmistöjen ostokäyttäytymistä voidaan ohjata esimerkiksi muokkaamalla markkinointiviestiä kyseiselle kohderyhmälle sopivaksi, sijoittamalla markkinointiviesti mediaan, jonka tiedetään tavoittavan kyseinen kohderyhmä tai muokkaamalla tuote tai palvelu vastaamaan enemmän kohderyhmän tarpeita. Kohderyhmäajattelu on monille markkinoinnin kanssa tekemisissä olleille tuttu käsite, jota pyritään tällä työllä myös osaltaan laajentamaan. On sanottu, että homokuluttajat ovat Suomessa niin pieni kuluttajaryhmä, ettei heille kannata kohdentaa mainontaa. On myös spekuloitu, ettei homokuluttajan ostokäyttäytyminen eroa juurikaan heteromiehen ostokäyttäytymisestä. Homoseksuaalisten ihmisten kulutuskäyttäytymisestä ei löydy Suomesta juuri mitään tutkimusmateriaalia. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa ja tutkia seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymistä ja niin sanotun pinkin rahan potentiaalia sekä tarjota yrityksille selkeä ja voimakas kohderyhmä tuotteidensa markkinointiin. Työn alussa aihetta, taustaa ja tutkimuskohdetta esitellään laajalti työn merkityksen ymmärtämisen helpottamiseksi. Taustojen yhteydessä käydään läpi työn kannalta tärkeimmät termit ja käsitteet työn ymmärtämisen helpottamiseksi. Samassa yhteydessä myös pohditaan, miksi aihetta ei ole aiemmin juurikaan tutkittu ja mikä tekee seksuaalivähemmistöjen tutkimisesta yleensäkin niin haastavaa. Taustoituksessa perehdytään myös homokulttuuriin ja sen erityispiirteisiin ja ongelmiin, kuten syrjintään. Työn teoriaosuudessa puhutaan segmentoinnista, kohderyhmien valinnasta, markkinointiviestinnän eri muodoista, tavoitteista ja markkinointistrategioista. Teoriaosuuden jatkuessa kerrotaan homoista kuluttajaryhmänä ja heidän kulutuskäyttäytymisestään tarkemmin. Näissä osioissa käsitellään myös tarpeiden, tavoitteiden ja motivaation merkitystä ostokäyttäytymisessä. Samassa osiossa käsitellään myös yrityksen maineen vaikutus, asenteiden merkitys ja puhutaan homoystävällisyydestä ja sen merkityksestä homoseksuaalisille ihmisille. Teoriaosuudessa pureudutaan myös yrityksen maineen vaikutuksiin, mainonnan vaikuttavuuteen sekä ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin kuluttamisen näkökulmasta. Teorian viitekehys tulee par- 1

8 haiten esiin kohdassa markkinointiviestinnän kohdentaminen luvussa 6.2 kuviossa kolme. Työn teoriaosuus pohjautuu osto- ja kuluttajakäyttäytymistä käsitteleviin kirjallisiin ja digitaalisiin lähteisiin. Työssä tutustutaan myös markkinointia, markkinointiviestintää ja brändejä käsitteleviin lähteisiin. Työssä on käytetty paljon kuvia ja kuvioita tekstin tukena lukemisen helpottamiseksi. Esimerkkejä on käytetty antamaan lisätietoa lukijoille niissä paikoin, missä hyviä esimerkkejä on ollut saatavilla. Tekemisessä hyödynnettiin erityisesti seksuaalivähemmistöjä käsittelevää markkinointikirjallisuutta ja muuta heidän kulutus- ja ostokäyttäytymistään käsittelevää lähdeaineistoa. Homojen kulutuskäyttäytymistiedon pohjana käytetään pitkälti yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja kulutuskäyttäytymistä tutkivien yritysten julkaisemaa tietoa aiheesta. Tutkimusosiossa määritellään tarkemmin tutkimusongelma ja tutkimuskohde. Tutkimusmenetelmästä tarjotaan myös seikkaperäinen kuvaus selventämään tutkimuksen toteuttamisen toimenpiteitä. Työn tekemisessä oli mukana useita eri sponsoreita, jotka avustivat tutkimuksen toteuttamisessa osallistumalla osittain kyselylomakkeen viimeistelyyn, tutkimusosion rahoittamiseen ja auttoivat keräämään vastaajia kyselyyn tarjoamalla kannustimia vastaajille palkintojen muodossa. Yhteistyötahoina ja sponsoreina tälle työlle toimivat Matkatoimisto Tjäreborg, If vakuutusyhtiöt, TallinkSilja Oy, Sokos Hotel Albert, Helsingin kaupunki, dtm Gay Bar & Nightclub eli Äkä Oy. Tutkimusosiossa käsitellään tutkimuksen toteuttamistavat ja menetelmät sekä kerrotaan kunkin sponsoroineen tahon panos opinnäytetyön toteuttamiseen. Myös Seta ry oli mukana levittämässä tietoa tutkimuksen kyselystä. Tutkimustuloksia läpikäytäessä käsitellään tilastollinen merkittävyys ja tarkoitus, joka selittää osaltaan myös sitä, miksi joitain asioita on painotettu enemmän kuin toisia. Tulokset käydään läpi aihealueittain ja läpikäynnissä on käytetty runsaasti visuaalisia apuja, kuten kuvioita ja taulukoita tiedon omaksumisen helpottamiseksi. Varsinainen tulosten yhteenveto ja tulkinta käydään läpi tutkimuksen tulosten läpikäynnin jälkeen. Yhteenveto ja pohdinnat aloitetaan käymällä läpi lyhyesti tutkimuksen perusongelma, pohtimalla koko tutkimuksen tarkoitusta laajemmasta näkökulmasta ja toteamalla pinkin rahan jatkotutkimuksen tarve. Alussa pohditaan myös lyhyesti opinnäytetyöprosessin merkitystä tekijöilleen. Loppuyhteenvedossa pohditaan tarkemmin tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä, merkitystä ja luotettavuutta niiden taustavaikuttajiin peilaten. Tämän jälkeen siirrytään arvioimaan, ovatko seksuaalivähemmistöt kuluttajaryhmänä yrityksille potentiaalinen, hyvä ja varteenotettava kuluttajaryhmä. Yhteenvedon tärkeimmässä osuudessa kootaan kaikki tutkimuksen tieto homomiehistä yhteen tiiviiseen kokonaisuuteen peilaten sitä 2

9 samalla esitettyyn teoriaviitekehykseen. Homokuluttajasta kootaan kokonaisvaltainen kuva siitä, millainen homomies on kuluttajana, mikä merkitys yritysten homomyönteisyydellä on hänen ostopäätöksiinsä, miten hän lomailee ja miten kuluttaa yleisesti. Lopuksi tarjotaan lukijalle työkalut homomiesten ostopäätöksiin vaikuttamiseksi tutkimalla sitä mitkä elementit esimerkiksi mainoksissa vetoavat heihin ja missä markkinointiviestintää kannattaisi julkaista missäkin muodossa. 3

10 2 Taustaa tutkimukselle Kulutuskäyttäytymisen tutkiminen on Suomessakin tärkeä osa yritysten toimintaa. Jokainen kuluttaja tekee useita ostopäätöksiä jopa päivittäin ja parantaakseen myyntiään yritysten on selvitettävä mitä, mistä, miten, miten paljon, milloin ja eritoten miksi he ostavat. Ostopäätökseen johtaneiden syiden selvittäminen ei ole helppoa, koska ostopäätökseen vaikuttaa moni asia yhtäaikaisesti. (Armstrong & Kotler 2007, 129.) Vaikka kulutuskäyttäytymistä tutkitaan monelta suunnalta Suomessakin, eräs kuluttajaryhmä jää lähes aina huomiotta suomalaisessa kuluttaja- ja taloustutkimuksessa. Homoseksuaalisten ihmisten kulutuskäyttäytymisestä Suomessa ei löydy juuri mitään tutkimusmateriaalia. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa tätä kuluttajaryhmää on tutkittu jo useita vuosikymmeniä ja tutkimusmateriaalia on olemassa monesta näkökulmasta. Ulkomailla homoväestön ostovoimasta puhuttaessa on totuttu viittaamaan kulutuskäyttäytymisessä ja markkinointipuheissa rahan vaaleanpunaisuuteen. Britanniassa ilmiötä nimitetään sanoilla Pink Pound, Saksassa vastaava termi on rosa Geld ja Ruotsissa rosa pengar. Yhdysvalloissa käytetään nimityksiä Pink Dollar tai Dorothy Dollar. Vaaleanpunaisen liittäminen homoihin juontaa juurensa Natsi-Saksaan ja keskitysleireille, joissa homojen vaatteisiin kiinnitettiin tuhoamisleireillä vaaleanpunainen kankainen kolmio. Vaaleanpunaista kolmiota käytetään yhä homojen symbolina ja pinkillä värillä on edelleen olemassa vahva yhteys homoihin. "Dorothy Dollar" sen sijaan juontaa juurensa vuonna 1939 tehtyyn Ihmemaa Oz -elokuvaan ja elokuvan pääosan Dorothyn roolin esittäjän Judy Garlandin esittämään lauluun "Over the Rainbow". (ranneliike.net ) Homosegmenttiin viitataan toisinaan myös määrittelemällä se runsaaksi unelmamarkkinaksi. Tällä tarkoitetaan seksuaalivähemmistöissä piilevää ostovoimaa, jota harvoin osataan tai ymmärretään tavoitella markkinoinnin keinoin. (Branchik 2002, 86.) Suomessa pinkin rahan termi on vielä melko tuntematon. Yhdysvalloissa seksuaalivähemmistöille on markkinoitu jo 100 vuotta lähes huomaamatta (Branchik 2002, 86). Monet suuretkin yritykset pitävät seksuaalivähemmistöjä varteenotettavana ja vaikutusvaltaisena kohderyhmänä ja näkevät erityistä vaivaa kohdentaakseen markkinointiviestintäänsä juuri tälle ryhmälle. Homomarkkinan kasvu on suoraan suhteessa homojen oikeuksien parantumiseen ja homoyhteisöjen syntymiseen (Branchik 2002, 86). Aikaisempina vuosina yhdysvaltalainen oikeisto ja kristilliset konservatiivit harjoittivat paljon yleisiä boikottikampanjoita niitä yrityksiä vastaan, jotka tarjosivat erityisesti homoille tuotteitaan tai palveluitaan. Boikottikampanjat ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti 1990-luvulta lähtien yhteis- 4

11 kunnan asenteen parantuessa homoja kohtaan. Tämä on tehnyt homoille markkinoimisen riskittömämmäksi erityisesti yrityksen maineen kannalta. (Sender 2005, 41.) Sitä, missä määrin yksittäiset ihmiset osoittavat negatiivista asennetta tai toimintaa muita ihmisiä kohtaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella on tutkittu melko vähän, vaikka kyseessä on tärkeä asia. Suomessakin kiivaana käytävä sosiopoliittinen keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista jakautuu kahtia uskonnollisten ääriryhmittymien ja seksuaalista tasa-arvoa ajavien järjestöjen välillä, joista ensimmäinen pitää erityisoikeuksina jälkimmäisen ajamia yhdenvertaisia oikeuksia. Muun muassa uskonnollisten ääriryhmittymien mielestä homoseksuaalit eivät ole oikeutettuja samaan kohteluun parisuhteessaan kuin heteroseksuaalit. Yhdysvalloissa asenneilmastoa homoja kohtaan määriteltiin 1990-luvulla negatiiviseksi ja jopa vihamieliseksi (Queer Economics 2004, 330). Suomessa yrityksiä tai yksittäisiä markkinointikampanjoita vastaan kohdistuvia boikottikampanjoita pidetään kuitenkin kokonaisuudessaan mainonnan eettisten säännösten vastaisina kansainvälisen kauppakamari ICC:n markkinointisääntöjen mukaan. Seksuaalivähemmistöille markkinointi Suomessa ei näin ollen ole sisältänyt samanlaisia riskejä, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, vaikka muuta suvaitsemattomuutta yhteiskunnassa onkin esiintynyt. Seksuaalivähemmistöjen ostovoima otetaan Suomessa kuitenkin hyvin harvoin huomioon kohderyhmämarkkinoinnissa ja lähes kaikki markkinointi pyrkii tavoittelemaan vain niin sanottua valtaväestöä, eli heteroseksuaalista enemmistöä. Markkinointi kohdennetaan Suomessa joko muiden kriteerien perusteella seksuaalisesta suuntautumisesta välittämättä tai, mikäli mainoksissa esiintyy jotain seksuaaliseen suuntautumiseen viittaavaa, käytössä on aina heteroseksuaalinen malli. Seksuaalinen tasavertaisuus ry:n Setan pääsihteeri Aija Salo totesi Kauppalehden artikkelissa , että mainokset ohittavat usein pinkin rahan Suomessa. Nykyisellään suomalaisilla yrityksillä ei ole joko tietotaitoa tai kiinnostusta markkinoida kyseiselle vähemmistöryhmälle. (Kauppalehti 2009.) Ulkomailla toimivat suomalaiset yritykset panostavat sen sijaan usein muilla Euroopan markkinoilla tai Yhdysvalloissa seksuaalivähemmistöihin kuluttajaryhmänä markkinoinnissaan. Suomessa kyseistä ryhmää jopa vältellään ja markkinointi on paikoin vanhanaikaista. Suomalaisessa yritysmaailmassa on edelleen paljon ennakkokäsityksiä seksuaalivähemmistöjä kohtaan ja toisinaan ajatellaan, että kyseiselle kohderyhmälle markkinoiminen saattaisi pilata yrityksen maineen. Markkinointiviestinnän liiton entisen toimitusjohtajan Markus Leikolan mielestä kuitenkin keskeisin syy seksuaalivähemmistöjen huomioimatta jättämiselle markkinoinnissa johtuu usein 5

12 siitä, että Suomen markkinat ovat liian pienet. Hänen mielestään suomalaisille seksuaalivähemmistöille ei kannata versioida mainoksia, koska suurin osa heidän kulutustottumuksistaan ei poikkea valtaväestöstä. (Kauppalehti. 2009) Tätä väitettä tukemaan ei kuitenkaan tiedossa olevien suomalaisten tutkimusten perusteella ole löydettävissä todisteita. Kulutuskäyttäytymistutkimuksissa ei yleensä kysytä seksuaalista suuntautumista, joten nykyisen markkinatiedon perusteella on hyvin vaikea sanoa, ovatko seksuaalivähemmistöjen kulutustottumukset erilaisia vai samanlaisia kuin valtaväestöllä. Kauppalehden artikkelissa seksuaalivähemmistöjen sanotaan olevan Suomessa silti merkittävä kuluttajaryhmä. Seksuaalivähemmistöissä on paljon sinkku- ja kahden aikuisen talouksia ja esimerkiksi lapsettomalla miesparilla on joidenkin tulkintojen mukaan käytettävissään keskimäärin enemmän tuloja kuin heteroparilla. Sen sijaan naispareilla saattaa olla vähemmän rahaa käytössään. (Kauppalehti 2009.) Arviot homomiesten väestöosuudesta vaihtelevat eri tutkimuksissa kolmen ja kymmenen prosentin välillä riippuen tutkimuskriteereistä. Homomiesten tarkkaa määrää on tosin vaikea todeta tutkimuksilla, sillä seksuaalisen identiteetin kartoittaminen tutkimuksilla ei ole helppoa. Ihmiset valehtelevat helposti tai jättävät kertomatta suuntautumisestaan leimautumisen pelossa riippuen tutkimuksen toteutustavasta, tyylistä ja kohteesta, mikä johtaa siihen, että tarkkoja lukuja on ollut hyvin vaikea saada. Yhdysvalloissa toteutetuissa Internet-pohjaisissa tutkimuksissa lähes poikkeuksetta kuudesta seitsemään prosenttia vastaajista vastaa kuuluvansa johonkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön (Witeck & Combs 2006, 46.) Jos tämä prosentti yleistetään koko Yhdysvaltain väestöön, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä olisi yli 18 miljoonaa. Suomessa tämä sama luku olisi noin Tämän lisäksi seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymiseen saattaa vaikuttaa myös erilainen tiedostava kulutustapa, jossa ylitsevuotavia heterostereotypioita vältetään ja vaaditaan yhdenvertaisia palveluita. Tuotteet ostetaan mieluummin yrityksiltä, jotka markkinoivat tuotteitaan neutraalisti tai huomioivat markkinoinnissaan seksuaalivähemmistöt. Kauppalehden artikkelissa Aija Salo toteaa: Jos tytöt on puettu punaiseen ja pojat siniseen, monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat saattavat tulkita, että tämä ei ole minulle tarkoitettu. (Kauppalehti 2009.) 2.1 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja identiteetti Sana homo on useimmille ihmisille ala-asteelta lähtien kuultu haukkumasana. Sen todellinen merkitys kuitenkin on aivan toinen. Yleisesti homoseksuaalit jaetaan kolmeen alaryhmään: 6

13 homoihin (homoseksuaaliset miehet), lesboihin (homoseksuaaliset naiset) ja biseksuaaleihin (tuntee vetoa molempiin sukupuoliin). Kirjainlyhenne HLBT pitää sisällään homot, lesbot, biseksuaalit ja transsukupuoliset henkilöt. Tämä kirjainlyhenne on yleisesti käytetty puhuttaessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Terminä homoseksuaalisuus on laaja ja sen sisältö vaihtelee lähteen mukaan. Toisissa yhteyksissä homoseksuaaleihin viitataan myös sanalla seksuaalivähemmistö. Sukupuolivähemmistöllä tarkoitetaan transsukupuolisia henkilöitä eli heitä, jotka tuntevat kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin ovat syntyneet. Yleisenä määritelmänä homoseksuaalille on, että henkilö tuntee vetoa samaa sukupuolta oleviin henkilöihin eikä vastakkaiseen sukupuoleen, kuten heteroseksuaalit. Etenkin tieteellisessä kirjallisuudessa käytetään homoseksuaalisuus termin yhteydessä tarkentavia määreitä. Selkeä jako tehdään sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen ja seksuaaliseen identiteettiin. Sukupuoliidentiteetillä viitataan siihen, kokeeko henkilö olevansa mies vai nainen. Se on vahvasti sidoksissa biologiaan, mutta joissain kulttuureissa miehen ja naisen määritelmät eivät ole yhtä yksiselitteisiä, kuin länsimaissa yleensä. Seksuaalinen suuntautuminen määritetään seksuaalisen halun kohteen perusteella, eli onko halun kohde samaa vai vastakkaista sukupuolta. Seksuaalinen identiteetti puolestaan on määritys siitä, tunteeko henkilö itsensä hetero-, bi- vai homoseksuaaliksi. Seksuaalinen identiteetti on häilyvämpi kuin muut edellä mainitut käsitteenä, sillä on esimerkiksi olemassa heteromiehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, jolloin ei ole yksinkertaista tapaa määrittää sellaisten henkilöiden seksuaalista identiteettiä. Tällaiset henkilöt eivät myöskään kyselyissä tunnista itseään homoseksuaaleiksi, eivätkä täten koe homoseksuaalisuutta omaksi seksuaaliseksi identiteetikseen. (Kovero & Lehto 2010, 18 20, 34, 38, 72.) Seksuaalisen suuntautumisen määrittely koetaan ongelmalliseksi etenkin homoseksuaaleja tutkittaessa. Eräs tapa määritellä suuntautumista on tutkia fysiologisia reaktioita, käyttäytymistä ja itseleimaamista. Mikään näistä mittareista ei toimi yksistään, sillä fysiologiset reaktiot eivät kerro mitään henkilön käyttäytymisestä, mutta toisaalta suoraan kysyttäessä vastaajat voivat hyvin valehdella, kun heiltä kysytään heidän seksuaalisesta käyttäytymisestään tai identiteetistään. (Kovero & Lehto 2010, ) Seksuaalisen suuntautumisen määrittelyn ongelmat asettavat haasteen kaikille, jotka ryhtyvät homoseksuaaleja tutkimaan. Aina on olemassa tulkintakysymyksiä siitä, kuka lopulta kuuluu seksuaalivähemmistöön ja kuka ei, mutta tutkimukset suoritetaan usein sen perusteella, mitä vastaajat vapaaehtoisesti kertovat itsestään ja miten he itse asian kokevat. Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti homoseksuaaleiksi itsensä mieltävien miesten kulutuskäyttäytymisen tutkimiseen eli identiteetiltään homoseksuaaleihin miehiin, koska sillä millaisen identiteetin ihminen kokee omakseen, on myös erityistä merkitystä markkinointia kohdennettaessa. Lisäksi 7

14 tutkimuskohteen laajuuden hallittavuuden vuoksi esimerkiksi homoseksuaaliset naiset eli lesbot on rajattu muutamaa kohtaa lukuun ottamatta tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Suurin osa ennestään olemassa olevasta seksuaalivähemmistöjen kulutuskäyttäytymisen tutkimuksesta perustuu usein avoimesti seksuaaliselta identiteetiltään itsensä homoseksuaalisiksi ihmisiksi tunnistaviin henkilöihin, jotka tavoitetaan olemassa olevien homomedioiden tai homojen suosimien kohtaamispaikkojen kautta. Yhdysvaltalaiset markkinointitutkijat pitävät kuitenkin tärkeänä tiedon keräämistä mahdollisimman tasapuolisista satunnaisista lähteistä niin, että myös muut kuin julkisesti homoseksuaaleina elävät ihmiset vastaisivat kyselyihin. Vaikka tieto yksittäisistä homomedioista onkin hyvin tärkeää ja hyödyllistä, se voi aiheuttaa epätarkkuuksia koko vähemmistön kulutuskäyttäytymisen tulkinnassa. Tällainenkin tutkimus auttaa silti kumuloimaan tietoa kyseisestä kuluttajaryhmästä. Joidenkin näkemysten mukaan nimenomaan avoimesti homoseksuaalisilta ihmisiltä saatava kulutuskäyttäytymistieto on kaikkein arvokkainta markkinoijille, koska näihin ihmisiin on helpompi vaikuttaa markkinointiviestinnällä toisin kuin niihin, jotka eivät edes tunnista itseään osaksi kyseistä ihmisryhmää. (Guaracino 2007, 31.) Tässä tutkimuksessa keskitytään tavoittamaan tutkittavaksi ryhmäksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kuluttajia olemassa olevien homomedioiden ja kohtaamispaikkojen kautta. Laajemman yleisotannan saavuttaminen seksuaalivähemmistöistä tätä tutkimusta varten ei ole realistista, koska sellaisen keräämisen on Yhdysvalloissakin todettu olevan monien vuosien tulos (Witeck & Combs 2006, 64 65). Suomen kokonaisväestö on myös niin paljon pienempi verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, ettei yleisotantatutkimuksella pystytä saamaan kovin helposti riittävän suurta vastausprosenttia suomalaisista seksuaalivähemmistöistä. 2.2 Miksi ei tutkita? Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana kulttuurillinen ja poliittinen suhtautuminen seksuaaliseen suuntautumiseen on muuttunut monissa länsimaissa dramaattisesti, mikä on mahdollistanut tutkijoille useita erilaisia näennäiskokeellisia mahdollisuuksia. Valtaväestön asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan ovat tulleet kulttuurillisesti suopeammiksi ja jopa suvaitseviksi. Lisäksi seksuaalivähemmistöt ovat luoneet useita kulttuuriaan tukevia ja laajentavia alakulttuureita ja yhteisöjä, joista tietoa on helpompi lähteä keräämään. (Jacobsen 2008, 45.) Suomessakin asenteiden ja useiden lakimuutosten ja julkishallinnollisten käytäntöjen muuttuessa tutkimukselle olisi yhä enemmän mahdollisuuksia. Nykyisessä ilmapiirissä seksuaalivähem- 8

15 mistöihin kuuluvien ihmisten ympäristö tarjoaa myös turvallisemman ympäristön suhtautua asian tutkimiseen avoimemmin ja näin ollen monet ihmiset saattavat antaa enemmän tietoa itsestään esimerkiksi kulutustottumuksiensa osalta. Silti tätä avoimuuden ja suvaitsevaisuuden lisääntymistä ei juuri hyödynnetä sosiologisen tutkimuksen ulkopuolella. Tutkimustyön vähäisyydelle on kuitenkin löydettävissä useita selkeitä syitä. Yhdysvalloissa on todettu, että seksuaalivähemmistöjä koskevaa kuluttajakäyttäytymis- ja markkinointitutkimusta estävät muun muassa syrjintä seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan, tutkijoiden kiinnostuksen tai asiantuntemuksen puute, ulkoisen tuen puute tutkimukselle ja sopivien mallien ja tutkimustiedon puute. (Jacobsen 2008, ) On mahdollista, että myös Suomessa törmätään vastarintaan, jos seksuaalivähemmistöjä ja heidän kulutuskäyttäytymistään alettaisiin laajemmin tutkia, sillä homo on omalla tavallaan kirosana edelleen huolimatta viimeaikaisesta kehityksestä ilmapiirin sallivuudessa ja yhteiskunnallisessa suvaitsevaisuudessa Syrjintä Syrjintä tai suvaitsemattomuus voi tukahduttaa seksuaalista suuntautumista koskevan tutkimustyön monella tavalla. Seksuaalisen suuntautumisen tutkimuksesta ison osan tekevät seksuaalivähemmistöt itse. Jos esimerkiksi yritykset tai julkishallinnolliset tahot syrjivät tällaisten tutkimusten tekijöitä joko työhönottotilanteissa tai sisäänpääsyssä johonkin oppilaitokseen, yhä harvempi seksuaalivähemmistön edustaja haluaa tehdä tutkimusta aiheesta. Tämän lisäksi, jos seksuaalivähemmistöille luodaan edellä mainituilla tavoilla epäsuotuisat olosuhteet, yhä harvempi valtaväestön edustajakaan haluaa tutkia aihetta. Samoin ne henkilöt, jotka eivät halua paljastaa omaa seksuaalista suuntautumistaan saattavat olla vastahakoisia tutkimaan edes tilauksesta seksuaalivähemmistöjä sivuavia aiheita sen pelossa, että heidän suuntautumisensa paljastuu epäsuotuisassa ympäristössä. Koska seksuaalivähemmistöt saatetaan stigmatisoida tutkijoiden ympäristössä, aihetta pidetään usein epähaluttuna tutkimusaiheena, koska tutkimuksen tekijä saattaa itsekin joutua saman leimaamisen uhriksi huolimatta omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. (Jacobsen 2008, 46.) Suomessa tällaisia tutkijoiden voimakkaita leimaamisia on tapahtunut muun muassa luvulla. Olli Stålström tutki vuonna 1997 valmistuneessa väitöskirjassaan, miksi homot ja lesbot on leimattu sairaiksi ja epänormaaleiksi. Väitöskirja tarkasteli sairausleiman muotoutumista länsimaisen kulttuurin alusta nykyaikaan asti. Kritisoidessaan aikaisempaa tutkimusta Stålström 9

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Niemi, Mariko 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Katarina Alanko Projektissa Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? tutkittiin seksuaalija sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 15 25-vuotiaitten hyvinvointia.

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 4 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi #Fashion #Followme 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta Työn nimi: #Fashion

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE Lotta Heinämäki Leena Huuskonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous LOTTA HEINÄMÄKI

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Vesa Kuittinen. "Aivan sama vaikkei ne olis edes pelannut" - Jalkapallo elämyskulutuksen kohteena

Vesa Kuittinen. Aivan sama vaikkei ne olis edes pelannut - Jalkapallo elämyskulutuksen kohteena Vesa Kuittinen "Aivan sama vaikkei ne olis edes pelannut" - Jalkapallo elämyskulutuksen kohteena Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 69 Helsinki 2011 Helsingin yliopisto Taloustieteen

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot