KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO"

Transkriptio

1 KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta ( , dnro 17/011/2000). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2006

2 PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO SISÄLLYS 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTOON 1 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näytön arviointi puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Muita puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen erityisohjeita 5 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 6 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Puhdistuspalvelut 20 ov 8 3.1B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot 13 Siivousalan koulutusohjelma Siivouspalvelut 20 ov Toimitilapalvelut 30 ov Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen 10 ov Siivouspalvelut erityiskohteessa 10 ov Siivouspalveluyrityksessä toimiminen 10 ov 29 Tekstiilihuollon koulutusohjelma Tekstiilihuoltopalvelut 30 ov Vesipesulan toiminta 20 ov Kemiallisen pesulan toiminta 20 ov Tekstiilien vuokraus 10 ov Pesumyymälän toiminta 10 ov Mattohuolto 10 ov 48

3 1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYT- TÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTOON Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin tallentamisen ohjeet ovat kansallisen näyttöaineiston kohdassa 2.3. Aineisto on Opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina. Näyttöympäristö -kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida. Näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5. 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Eri osapuolet voivat hyödyntää kansallista näyttöaineistoa seuraavissa tilanteissa. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia näyttöä varten

4 2 tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. Toimielin voi hyödyntää aineistoa hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioimisesta osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia. Opettaja voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista opiskelijoille ja työelämän edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Työelämän edustaja voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana mahdollisuus harjaantua näytössä vaadittavaan osaamiseen perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin, työtiloihin, koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen ajankohdasta opettajan ja työelämän edustajan kanssa arvioidessaan omaa osaamistaan. Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on näyttöaineistoissa ilmaistu selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemisenä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.

5 3 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointisuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskustelufoorumilla. n itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005). Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskustelussa. 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään ammattiosaamisen näytön arvioinnit, jotka tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistukseen. Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten selkeät lomakkeet. Niitä on helppo käyttää myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. Kun arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen tärkeää arviointiin

6 4 palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen osoitetaan useammassa ammattiosaamisen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Näyttöjen arviointi on haasteellista myös silloin, kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja. Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat: ammattiosaamisen näytön antaja näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle opintokokonaisuuksittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö muodostuu osanäytöistä näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä ole saavutettu vähintään tyydyttävän tason osaamista opiskelijan kehitettävät osaamisalueet arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset. Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään ammattiosaamisen näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Kun siirrytään ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulosten arviointiin, ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet. 2.4 Ammattiosaamisen näytön arviointi puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Opintokokonaisuuksien arviointikriteereissä mainitut termit ohjattuna, ohjeen mukaan ja itsenäisesti tarkoittavat seuraavaa: Ohjattuna : Näyttöä suorittavan opiskelijan työparina tai läheisyydessä toimii näytön arviointiin osallistuva työntekijä tai muu alan asiantuntija. Hän ohjaa näytön aikana opiskelijan työskentelyä suullisesti tai antaa kirjallisia ohjeita esimerkiksi menetelmien, välineiden, koneiden ja aineiden suhteen. Ohjeen mukaan : Näyttöä suorittava opiskelija saa näyttötehtävän toteuttamisen aikana tai tehtävän alussa pyytäessään kirjalliset tai suulliset ohjeet (esimerkiksi työtehtävän kuvaus, toteuttamistapa, koneiden käyttäminen) työn suorittamisesta. Näiden ohjeiden jälkeen opiskelija selviytyy tehtävästä itsenäisesti. Itsenäisesti : Näyttöä suorittava opiskelija toimii tavoitteiden mukaisten työtehtävien toteuttamisessa itsenäisesti. Puhdistuspalvelujen perustutkinnossa kaikille yhteisen ydinosaamisen ja yhteisten painotusten osaamisalueet arvioidaan eri opintokokonaisuuksien näytöissä vähintään yhden kerran tutkinnon suorittamisen aikana. Kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen ja yhteisten painotusten sisältyminen arvioinnin kohteina eri opintokokonaisuuksiin on esitetty seuraavassa taulukossa.

7 5 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Yhteiset painotukset OPINTOKOKONAISUUDET Oppimistaidot Ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Yhteistyötaidot Eettiset ja esteettiset taidot Kansainvälisyys Kestävä kehitys Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen Yrittäjyys Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta 1 Puhdistuspalvelut 20 ov x x x x 2 Siivouspalvelut 20 ov x x x x 3 Toimitilapalvelut 30 ov x x x x x x 4 Asiakkaan kohtaaminen ja x x x x avustaminen 10 ov 5 Siivouspalvelut erityiskohteessa x 10 ov 6 Siivouspalveluyrityksessä toimiminen x 10 ov 7 Tekstiilihuoltopalvelut 30 ov x x x x 8 Vesipesulan toiminta 10 ov x x x x x x x 9 Kemiallisen pesulan toiminta 20 x x x x x x x ov 10 Tekstiilien vuokraus 10 ov x x 11 Pesumyymälän toiminta 10 ov x x 12 Mattohuolto 10 ov x x x Kuluttajaosaaminen Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen 2.5 Muita puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen erityisohjeita tulee ennen näyttöä perehdyttää toimipaikan toimintatapoihin sekä työtiloihin toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin toimintaohjeisiin hätätilanteen sattuessa koneiden- ja laitteiden käyttö- ja puhdistusohjeisiin käyttöturvallisuustiedotteisiin henkilökohtaisille suojavarusteille asetettuihin vaatimuksiin sähkö- ja paloturvallisuuden vaatimuksiin työn oikeaan ja turvalliseen suorittamiseen. lla on oikeus ohjaukseen myös näytön aikana. lle ja työpaikkaohjaajalle on tarkennettava se ohjauksen määrä, joka sallitaan hyväksyttyyn näyttöön. lle uudet tai ennakoimattomat tilanteet, joiden ei ole suunniteltu sisältyvän näyttöön, oikeuttavat ohjaukseen, eikä ohjaus tällöin vaikuta arviointiin. Näytön aikana työpaikkaohjaajalla ja opettajalla on velvollisuus puuttua näyttöön. Puuttumisen tai mahdollisesti näytön suorittamisen keskeyttämisen perusteltuja syitä ovat muun muassa työturvallisuuden laiminlyönti, oman tai työyhteisön muiden jäsenten työturvallisuuden vaarantuminen, taloudellisten tappioiden uhka tai asiakasturvallisuuden vaarantuminen.

8 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Koulutusohjelmittain eriytyvien opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kyseisen koulutusohjelman valinneelle. n on osoitettava osaamisensa näytöillä myös valitsemissaan valinnaisissa ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttöjen lukumäärän siten, että kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien osaaminen tulee näytettyä. Alla olevassa kuviossa on esitetty puhdistuspalvelujen perustutkinnon opintokokonaisuudet. PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot, 20 ov Puhdistuspalvelut 20 ov Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Siivouspalvelun koulutusohjelma 70 ov Siivouspalvelut 20 ov Toimitilapalvelut 30 ov Valinnaiset ammatilliset opinnot, 20 ov Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen 10 ov Siivouspalvelut erityiskohteessa 10 ov Siivouspalveluyrityksessä toimiminen 10 ov Tekstiilihuollon koulutusohjelma 70 ov Tekstiilihuoltopalvelut 30 ov Vesipesulan toiminta 20 ov* Kemiallisen pesulan toiminta 20 ov* Tekstiilien vuokraus 10 ov Pesumyymälän toiminta 10 ov Mattohuolto 10 ov * Valittava jompikumpi. Seuraavassa taulukoista on kooste puhdistuspalvelujen perustutkinnon opintokokonaisuuksissa näytöillä osoitettava keskeinen osaaminen. Ammattiosaamisen näytöissä osoitettava keskeinen osaaminen opintokokonaisuuksittain Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot PUHDISTUSPALVELUT, 20 OV Perustieto- ja taito ylläpitosiivoamisessa ja tekstiilien huoltamisessa ylläpitosiivoaminen ja tekstiilien huoltaminen ohjeiden mukaisesti työyhteisön jäsenenä toimiminen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti toimiminen Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Siivousalan koulutusohjelma Tekstiilihuollon koulutusohjelma SIIVOUSPALVELUT, 20 OV Ammattimainen työskentely ylläpito- ja perussiivouksessa oman työskentelyn suunnittelu tarkoituksenmukainen ylläpitosiivous lattioiden hoitaminen kaluste- ja pystypintojen sekä lattioiden peruspuhdistaminen lattioiden vahaaminen TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT, 30 OV Tekstiilihuoltopalvelun perusosaaminen pyykin vastaanottovaiheen työtehtävien hallitseminen sopivan hoitotavan valitseminen huollettaville tekstiileille (lajittelu): materiaalit ja hoitoohjeet pesulatoimintaan liittyvän tietotekniikan hyödyntäminen (pesulan vastaanotto- ja lähetyslistojen käsittely)

9 7 TOIMITILAPALVELUT, 30 OV Laaja-alainen osaaminen ylläpitosiivoustehtävien ja muiden palvelutehtävien yhdistäminen tilojen viihtyisyydestä huolehtiminen kokousjärjestelyjen ja -tarjoilujen hoitaminen Valinnaiset ammatilliset opinnot ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA AVUS- TAMINEN, 10 OV Asiakkaan avustaminen perustason huolenpitotehtävissä asiakkaan yksilöllinen huomioiminen ja tasa-arvoinen kohtaaminen asiakasturvallisuudesta vastaaminen ja vaitiolovelvollisuuden noudattaminen asiakkaan avustaminen perustason huolenpidossa SIIVOUSPALVELUT ERITYIS- KOHTEESSA, 10 OV Erityiskohteen puhdistus- ja siivoustehtävien toteuttaminen perusosaamisen soveltaminen erilaisissa toimintaympäristöissä siivoustehtävien toteuttaminen korkeaa hygieniaa vaativissa tiloissa tai teknisissä tuotanto- ja huoltotiloissa työturvallisuudesta huolehtiminen SIIVOUSPALVELUYRITYKSESSÄ TOIMI- MINEN, 10 OV Toimiminen asiakaskohteessa asiakaskohteessa palvelusopimuksen mukainen työskentely asiakkaan ostaman palvelun riittävyyden arviointi oman osaamisen markkinointi vastuukysymysten ja reklamaatioiden hoitokäytäntöjen tunteminen Valinnaiset ammatilliset opinnot * VESIPESULAN TOIMINTA, 20 OV Ammatillisen osaamisen laajentaminen vesipesuprosessin hallinnaksi vesipesulan työkokonaisuuksien hallinta pyykin vastaanotosta lähetykseen vesipestäville tekstiileille sopivan hoitomenetelmän valinta: hoitovaatimukset ja hoitoohjeet työskentely pesulan hygieenisyysohjeita ja tekstiilien hygieenisyysvaatimuksia noudattaen taloudellinen työskentely oman ammattitaidon ja sen kehittymisen arviointi * KEMIALLISEN PESULAN TOIMINTA, 20 OV: Ammatillisen osaamisen laajentaminen kemiallisen pesuprosessin hallinnaksi kemiallisen pesulan työkokonaisuuksien hallinta pyykin vastaanotosta lähetykseen kemiallisesti pestäville tekstiileille sopivan hoitomenetelmän valinta: hoitovaatimukset ja hoito-ohjeet työskentely tekstiileille asetettuja laatuvaatimuksia noudattaen (puhtaustaso, nukattomuus, sileys, vetoketjun luisto jne.) taloudellinen työskentely oman ammattitaidon ja sen kehittymisen arviointi TEKSTIILIEN VUOKRAUS, 20 OV Ammattitaidon syventäminen ja soveltaminen vuokratekstiilien huollossa vuokrausta harjoittavan pesulan varastojärjestelmien käyttö sekä tekstiilien lähetys kuljetusreitille pesulan tietojärjestelmien hyväksikäyttö vuokrasopimuksissa sovittujen työn laatuvaatimusten (mm. esteettisyys ja hygieenisyys) noudattaminen PESUMYYMÄLÄN TOIMINTA, 10 OV Ammattitaidon syventäminen ja soveltaminen pesumyymälän toiminnassa pesumyymälässä vaadittava asiakaspalvelun joustava hallinta

10 8 kuluttajansuojasäädösten ja pesulan laatukriteerien hallinta pesumyymälän myyntitoiminta MATTOHUOLTO, 10 OV Ammattitaidon syventäminen ja soveltaminen mattohuollossa vesipesuprosessin hallinnan soveltaminen mattohuollossa vaadittavaksi erityisosaamiseksi mattopesulan koneiden ja laitteiden käyttö kuluttajansuojasäädösten ja mattohuoltostandardien hallinta * Valittava jompikumpi. 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Puhdistuspalvelut 20 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on alan perustehtävien osaaminen sekä ylläpitosiivouksessa että tekstiilienhoitamisessa suullisten tai kirjallisten (= siivoustyönohje) ohjeiden mukaan. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Esityöt Ylläpitosiivoaminen Tekstiilien peseminen Tekstiilien jälkikäsittely Lopputyöt Työprosessin työvaiheet: Esityöt Siivoustyönohjeeseen tutustuminen Siivousvaunun kunnostaminen työaluetta varten Ylläpitosiivoaminen Kalusteiden puhdistaminen Häiritsevien tahrojen tai kosketuspintojen puhdistaminen Lattioiden puhdistaminen Wc-tilan puhdistaminen Tekstiilien peseminen Pyykin lajittelu ja hoito-ohjemerkkien tulkinta Pyykinpesuaineen valinta ja annostelu Pyykinpesukoneen käyttäminen Pyykin kuivattaminen työpaikan toimintatavan mukaisesti

11 9 Tekstiilien jälkikäsittely Hihallisen ja kauluksellisen vaatteen silittäminen Suoran tekstiilin mankelointi Lopputyöt Jätteiden lajittelu Käytettyjen työvälineiden ja koneiden puhdistaminen Siivousvaunun kunnostaminen seuraavaa työskentelyä varten Siivoustilan tai tekstiilihuollon tilan päivittäinen puhdistaminen ja/tai järjestäminen. Näyttöympäristö n on mahdollista toimia siivoustyötä tekevän henkilön työparina tai työryhmän jäsenenä. Näyttöympäristönä voivat olla paikat, joissa voidaan toteuttaa ylläpitosiivousta ja tekstiilien huoltoa. Näyttö toteutetaan työpaikan normaalina työaikana, jolloin toimitilassa on paikalla muitakin henkilöitä kuin näyttöä suorittava opiskelija ja hänen arviointiinsa osallistuva tai osallistuvat henkilöt. n käyttäytymistä ja suhtautumista läsnä olevia henkilöitä kohtaan havainnoidaan. Toimipaikassa on kirjallinen siivoustyönohje ja jätehuoltosuunnitelma tai vastaavat tiedot kerrotaan suullisina ohjeina näyttöä suorittavalle opiskelijalle. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita ja aineita: siivousvaunu pölynimuri levykehysmoppi lattiankuivain wc-tilan siivousvälineet siivouspyyhkeet ylläpitosiivousaine pyykinpesukone höyrysilitysrauta mankeli pyykinpesuaine. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Suunnittelu Siivoustyöohjeeseen tutustuminen ja oman työn suunnittelu Tyydyttävä T1 toimii valmiin suunnitelman mukaan Arviointikriteerit Hyvä H3 tutustuu siivoustyöohjeeseen ja suunnittelee oman työnsä toisen parina Kiitettävä K 5 tutustuu siivoustyöohjeeseen ja suunnittelee oman työnsä

12 10 Toteutus Esityöt käyttää valmiiksi varusteltua siivousvaunua varustaa siivousvaunun työn alussa ohjeiden mukaan varustaa siivousvaunun työn alussa siivoustyöohjeen mukaisesti Ylläpitosiivoaminen ylläpitosiivoaa huonetiloja ohjattuna työtoverin parina tai ryhmän jäsenenä ylläpitosiivoaa huonetiloja ohjeiden mukaan ja pyytää lisäohjeita tarvittaessa ylläpitosiivoaa huonetiloja tulkiten itsenäisesti kirjallista työohjetta Tekstiilien peseminen ja jälkikäsittely pesee ohjattuna tavanomaiset tekstiilit ja saavuttaa hyvän pesutuloksen ohjattuna pesee ja jälkikäsittelee tekstiilit ohjeiden mukaan niin, että lopputulos on hyvä pesee ja jälkikäsittelee tekstiilit itsenäisesti, niin että lopputulos on viimeistelty Lopputyöt puhdistaa käyttämänsä työvälineet ja järjestää tilat ohjeen mukaan puhdistaa käyttämänsä työvälineet ja järjestää tilat käytön jälkeen puhdistaa käyttämänsä työvälineet ja järjestää tilat käytön jälkeen omaaloitteisesti työskentelee vastuullisesti tehden huolellisesti kaikki annetut tehtävät Arviointi ja kehittäminen arvioi ohjattuna omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta arvioi omaa työtään itsenäisesti ja palautteen perusteella arvioi omaa työtään itsenäisesti ja palautteen perusteella ja tekee kehittämisehdotuksia Työtehtävän hallinta Työvälineiden hallinta käyttää, puhdistaa ja säilyttää ohjattuna ylläpitosiivouksen välineitä oikein käyttää, puhdistaa ja säilyttää oikein ylläpitosiivouksessa tarvitsemiaan puhdistusvälineitä käyttää, puhdistaa ja säilyttää oikein ylläpitosiivouksessa tarvitsemiaan puhdistusvälineitä käyttää ohjattuna ylläpitosiivouksessa tarvittavia koneita ja pyykinpesukonetta käyttää ylläpitosiivouksessa, pyykinpesussa ja jälkikäsittelyssä tarvittavia koneita käyttöohjeen mukaan käyttää itsenäisesti ylläpitosiivouksessa, pyykinpesussa ja jälkikäsittelyssä tarvittavia koneita käyttöohjeen mukaan Työmenetelmien hallinta käyttää ohjattuna yläpitosiivouksessa tarvittavia menetelmiä käyttää ohjeiden mukaan ylläpitosiivouksessa tarkoituksenmukaisia menetelmiä käyttää ylläpitosiivouksessa tarkoituksenmukaisia menetelmiä lajittelee tavanomaisen pyykin ja pesee sen pesukoneella ohjattuna lajittelee pyykin, arvioi pesutarpeen ja pesee sen pesukoneella tai toimittaa pesulaan ohjeen mukaan lajittelee pyykin, arvioi pesutarpeen ja pesee sen pesukoneella tai toimittaa pesulaan

13 11 Materiaalin hallinta Työn perustana oleva tiedon hallinta Siivousvälineiden ja -koneiden valinta annostelee ohjattuna ylläpitosiivouksessa ja pyykinpesussa tarvittavat puhdistusaineet annostelee ohjeiden mukaan ylläpitosiivouksessa ja pyykinpesussa tarvittavat puhdistusaineet oikein valitsee ohjeiden mukaan tarvittavat työhön soveltuvat välineet valitsee ja annostelee ylläpitosiivouksessa ja pyykinpesussa tarvittavat puhdistusaineet oikein valitsee itsenäisesti tarvittavat työhön soveltuvat välineet ja koneet Hoito-ohjemerkkien tulkinta tulkitsee tekstiilien hoito-ohjemerkinnät oikein ja toimii niiden mukaisesti tulkitsee tekstiilien hoito-ohjemerkinnät oikein ja toimii niiden mukaisesti Ammattisanaston käyttämin käyttää ammattisanastoa käyttää ammattisanastoa käyttää ammattisanastoa Pyykin käsittely käsittelee pyykkiä ohjattuna käsittelee pyykkiä ohjeiden mukaan käsittelee pyykkiä itsenäisesti hygieenisesti Hygieeninen työjärjestys työskentelee ohjattuna hygieenisessä työjärjestyksessä noudattaa hygieenisestä työjärjestyksestä annettuja ohjeita työskentelee hygieenisessä työjärjestyksessä Ulkoinen olemus Työturvallisuuden hallinta Jätteiden turvallinen käsittely (pisto-, viiltoyms. riskien välttäminen) käyttää siistiä, työpaikan ohjeen mukaista työasua käsittelee jätteitä ohjeiden mukaisesti käyttää siistiä, työpaikan ohjeen mukaista työasua käsittelee jätteitä turvallisesti (mm. jätepussien nostaminen ja kantaminen sekä jäteastioiden puhtaus) käyttää siistiä, työpaikan ohjeen mukaista työasua niin, että ulkoinen olemus on huoliteltu käsittelee jätteitä turvallisesti (mm. jätepussien nostaminen ja kantaminen sekä jäteastioiden puhtaus) Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttäminen noudattaa ohjattuna koneiden turvallisesta käytöstä käyttää koneita turvallisesti tarkastaa koneiden ja laitteiden kunnon, käyttää koneita ja laitteita turvallisesti ja ilmoittaa mahdolliset viat eteenpäin Työasennot pyrkii työskentelemään hyvässä työasennossa (selkä ja ranteet) työskentelee hyvässä työasennossa (selkä ja ranteet) Suojakäsineiden käyttäminen käyttää suojakäsineitä ohjeen mukaan käyttää suojakäsineitä tarvittaessa ja pesee ne käytön jälkeen käyttää suojakäsineitä tarvittaessa ja pesee ne käytön jälkeen

14 12 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot Palautteen vastaanottaminen ottaa palautetta vastaan ottaa palautetta vastaan ja suhtautuu palautteeseen myönteisesti ottaa palautetta vastaan ja suhtautuu palautteeseen myönteisesti Itsearviointi arvioi oman osaamisensa tämänhetkistä tasoa arvioi oman osaamisensa tämänhetkistä tasoa Kehittäminen nimeää itsearvioinnin ja saamansa palautteen perusteella omia kehittämishaasteita Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Asiakkaiden ja työtovereiden kanssa kommunikointi vastaa asiallisesti työtovereiden ja asiakkaiden kysymyksiin kommunikoi luontevasti ja reippaasti työparin ja/tai asiakkaiden kanssa kommunikoi työtovereiden ja/tai asiakkaiden kanssa tilanteen vaatimalla tavalla Käyttäytyminen käyttäytyy kohteliaasti käyttäytyy kohteliaasti ja asiallisesti käyttäytyy kohteliaasti ja asiallisesti Yhteistyötaidot Työyhteisössä toiminen työskentele yksin ja keskittyy vain omaan työsuoritukseensa työskentelee joustavasti sekä yksin että työparin kanssa työskentelee joustavasti yksin, työparin kanssa tai ryhmässä ja huomioi työskentelyssään koko työyhteisön toiminnan Työaikojen noudattaminen noudattaa työ- ja taukoaikoja noudattaa työ- ja taukoaikoja noudattaa työ- ja taukoaikoja Yhteiset painotukset Kestävä kehitys Jätehuoltosuunnitelman noudattaminen lajittelee jätteet annettujen ohjeiden mukaan lajittelee jätteet annettujen ohjeiden mukaan lajittelee jätteet omaaloitteisesti ja työskentelee jätehuoltosuunnitelman mukaisesti Puhdistus- sekä pyykinpesuaineiden valinta ja annostelu käyttää laimennettuja puhdistusaineliuoksia ja annostelee pyykinpesuaineet ohjeen mukaan annostelee puhdistus- ja pyykinpesuaineet pakkausmerkintöjen mukaan ja käyttää laimennettuja puhdistusaineliuoksia valitsee ja annostelee puhdistus- ja pyykinpesuaineet itsenäisesti ja käyttää laimennettuja puhdistusaineliuoksia

15 13 3.1B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Siivousalan koulutusohjelma Pakolliset opintokokonaisuudet Siivouspalvelut 20 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on ammattimainen työskentely ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävien toteuttamisessa. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Perussiivoaminen Ylläpitosiivoaminen Työn suunnittelu Lopputyöt Työprosessin työvaiheet: Työn suunnittelu Ajankäytön suunnittelu Työhön soveltuvien menetelmien, aineiden, välineiden ja koneiden valinta ja käyttökuntoon varustaminen Ylläpitosiivoaminen Työalueen tilojen tarkoituksenmukainen ylläpitosiivoaminen Lattian hoitaminen Perussiivoaminen Kalusteiden ja pystypintojen (seinät, ovet ikkunat) tarkoituksenmukainen puhdistaminen Lattian peruspesu tai pintapesu Lattian vesivahaaminen Työturvallisuuden huomioiminen ja tapaturmien ennaltaehkäisy Lopputyöt Välineiden ja koneiden puhdistaminen Näyttöympäristö n on mahdollista toimia siivoustyötä tekevän henkilön työparina tai työryhmän jäsenenä. Näyttö toteutetaan toimipaikan normaalina työaikana, jolloin toimitilassa on läsnä asiakkaita ja/tai toimipisteen henkilökuntaa sekä ainakin yksi siivoustyöntekijä. Työtehtävän suunnittelun, ylläpitosiivoaminen ja lopputyöt opiskelija tekee itsenäisesti. Perussiivoustehtävät toteutetaan pari- ja/tai ryhmätyönä. Näyttöpaikassa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tutustua koneiden käyttöohjeisiin, siivousaineiden käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä kirjallisiin siivoustyöohjeisiin ja puhtaustasovaatimuksiin.

16 14 Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita/laitteita ja aineita: yhdistelmäkone lattianhoitokone vedenimuri lattianhoitoaine vesivaha työssä tarvittavia tarkoituksenmukaisia siivousvälineitä ja puhdistusaineita. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Tyydyttävä T1 toimii valmiin ajoitussuunnitelman mukaan ja varustaa ohjattuna siivousvaunun tarvittavilla välineillä Arviointikriteerit Hyvä H3 suunnittelee työparin kanssa työnsä ajoituksen ja varustaa siivousvaunun tarvittavilla välineillä Kiitettävä K 5 suunnittelee itsenäisesti työnsä ajoituksen ja varustaa siivousvaunun tarvittavilla välineillä Toteutus Ylläpitosiivoaminen suoriutuu ylläpitosiivouksesta selkeiden ohjeiden mukaan suoriutuu ylläpitosiivouksesta itsenäisesti suoriutuu ylläpitosiivouksesta itsenäisesti Perussiivoaminen peruspuhdistaa ohjattuna erilaiset pinnat työparin kanssa tai työryhmän jäsenenä peruspuhdistaa erilaiset pinnat annettua ohjetta noudattaen peruspuhdistaa erilaiset pinnat itsenäisesti työohjetta noudattaen hoitaa ja vesivahaa lattiapintoja työryhmän jäsenenä hoitaa ja vesivahaa lattioita selkeiden ohjeiden mukaan hoitaa ja vesivahaa lattiapinnan itsenäisesti Lopputyöt puhdistaa välineet ja koneet käytön jälkeen itsenäisesti puhdistaa välineet ja koneet käytön jälkeen itsenäisesti puhdistaa välineet ja koneet käytön jälkeen itsenäisesti ja huolellisesti Arviointi ja kehittäminen Työtehtävän hallinta Työvälineiden hallinta arvioi omaa työtään ja tekee ohjattuna parannusehdotuksia käyttää ylläpito- ja perussiivouskoneita suullisen ohjeen mukaan arvioi omaa työtään, ottaa vastaan palautetta työstään ja hyödyntää palauteta oman työn kehittämisessä käyttää ylläpito- ja perussiivouskoneita sekä huoltaa ja säilyttää koneet ja välineet käyttöohjeen mukaan arvioi omaa työtään, ottaa vastaan palautetta työstään ja hyödyntää palauteta oman työn kehittämisessä käyttää ylläpito- ja perussiivouskoneita sekä huoltaa ja säilyttää koneet ja välineet oikein

17 15 Työmenetelmien hallinta käyttää ohjattuna ylläpito- ja perussiivoukseen soveltuvia menetelmiä valitsee ja käyttää ylläpito- ja perussiivoukseen soveltuvia menetelmiä valitsee ja käyttää ylläpito- ja perussiivoukseen parhaiten soveltuvia menetelmiä Materiaalin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työohjeiden soveltaminen ja suunnitelman mukainen työskentely käyttää ylläpitosiivouksessa tarvittavia puhdistusaineita itsenäisesti ja perussiivouksessa tarvittavia puhdistus-, suojaja hoitoaineita ohjattuna noudattaa annettua työskentelysuunnitelmaa käyttää ylläpitosiivouksessa tarvittavia puhdistusaineita itsenäisesti sekä peruspuhdistus-, suoja- ja hoitoaineita pakkausmerkintöjen mukaisesti noudattaa työparin kanssa yhdessä laadittua töiden toteutusaikataulua ja työskentelee perussiivoustehtävissä järjestelmällisesti käyttää ylläpitosiivoustehtävässä tarvittavia puhdistusaineita itsenäisesti sekä peruspuhdistus-, suoja- ja hoitoaineita pakkausmerkintöjen mukaisesti tulkitsee toimipaikan työsuunnitelmaa ja - ohjeita ja työskentelee tilojen puhtaustasovaatimuksen ja käytettävissä olevan ajan mukaan Puhdistusmenetelmien sekä siivousvälineiden ja -aineiden valinta käyttää työhön soveltuvia siivousmenetelmiä, - aineita, -välineitä ja - koneita valitsee ja käyttää soveltuvia siivousmenetelmiä, -aineita, -välineitä ja - koneita ottaen huomioon pintamateriaalien ominaisuudet ja pintojen likaisuuden Siivouskoneiden käyttökunnostaminen kokoaa koneet käyttökuntoon ohjattuna kokoaa koneet käyttökuntoon ohjeen mukaan varustaa käyttämänsä koneet tilanteen vaatimalla tavalla Puhtaustasovaatimuksen saavuttaminen saavuttaa ohjattuna annetut puhtaustasovaatimukset saavuttaa ylläpitosiivoustöissä sovitun puhtaustasovaatimuksen itsenäisesti ja perussiivoustöissä yhteistyössä ohjaajan kanssa työskentelee itsenäisesti niin, että työn lopputulos täyttää sovitun puhtaustasovaatimuksen Työturvallisuuden hallinta Sähköturvallisuus käyttää ohjattuna siivouskoneita sähköturvallisesti työskentelee sähköturvallisesti työskentelee sähköturvallisesti Koneiden turvallinen käyttäminen noudattaa koneiden turvallisesta käyttämisestä työtilanteissa annettuja ohjeita noudattaa koneiden turvallisesta käyttämisestä käyttää siivouskoneita oikein ja turvallisesti

18 16 Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy huolehtii annettujen ohjeiden mukaisesti omasta ja toisten turvallisuudesta (mm. liukastumis- ja putoamisvaarat) huolehtii omaaloitteisesti omasta ja toisten turvallisuudesta (mm. liukastumis- ja putoamisvaarat) Henkilösuojainten käyttäminen Yhteiset painotukset Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen Siivousvälineiden ergonominen käyttäminen käyttää ohjeiden mukaisesti työtehtävissä tarvittavia henkilösuojaimia työskentelee ohjattuna hyvissä työasennoissa käyttää työtehtävien vaatimia henkilösuojaimia käyttää siivousvälineitä ergonomisesti (mm. säätövarret, molemmilla käsillä työskentely) käyttää työtehtävien vaatimia henkilösuojaimia käyttää siivousvälineitä ergonomisesti (mm. säätövarret, molemmilla käsillä työskentely) Apuvälineiden käyttäminen hyödyntää ohjeen mukaan ergonomisia apuvälineitä hyvän työasennon saavuttamiseksi (mm. jatkovarret, nivelet, telineet) hyödyntää ergonomisia apuvälineitä hyvän työasennon saavuttamiseksi (mm. jatkovarret, nivelet, telineet) Fyysisen rasituksen välttäminen työskentelee likaan nähden sopivia puhdistusmenetelmiä, -koneita sekä -välineitä käyttäen välttääkseen liiallista fyysistä rasitusta Yrittäjyys Työ- ja työskentelyaikataulujen noudattaminen noudattaa työajoista ja työtehtävistä hänelle suoriutuu työtehtävistä sovitussa aikataulussa suoriutuu työtehtävistä sovitussa aikataulussa ja on työskentelyssään järjestelmällinen Taloudellinen ja tehokas työskentely työskentelee taloudellisesti vedenkäytössä ja siivousaineiden annostelussa työskentelee taloudellisesti vedenkäytössä ja siivousaineiden annostelussa työskentelee tehokkaasti järjestämällä työpisteen siten, että tarvittavat aineet, välineet ja koneet ovat helposti käytettävissä

19 17 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Ongelmanratkaisutaidot Ongelma- ja valintatilanteissa toimiminen kysyy neuvoja ongelmatilanteissa työpariltaan tai ohjaajaltaan selviää ongelma- ja valintatilanteista itsenäisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa työpariltaan tai ohjaajaltaan selviytyy itsenäisesti erilaisista ongelma- ja valintatilanteista varmistaa toimintansa oikeellisuuden kysymyksin etsii tarvitsemansa tiedon eri tietolähteistä ongelma- ja valintatilanteista selvitäkseen Vuorovaikutus ja viestintätaidot Kommunikointi työyhteisön jäsenten ja/tai asiakkaiden kanssa ottaa vastaan ohjeita ja rohkenee tarvittaessa kysyä työskentelyohjeita siivoustyöntekijöiltä ottaa vastaan ohjeita ja keskustelee asiallisesti työskentelyyn liittyvistä asioista muiden työntekijöiden kanssa keskustelee asiallisesti ja sopii työskentelyyn liittyvistä kysymyksistä siivoustyöntekijöiden sekä mahdollisesti muiden työntekijöiden kanssa tiedottaa ohjeen mukaan perussiivoustöistä tilojen muille käyttäjille tiedottaa perussiivoustöiden aiheuttamista häiriöistä tilojen käyttäjille Toimitilapalvelut 30 ov Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä arvioidaan toimitilapalvelutehtävien toteuttamista ja niiden yhdistämistä ylläpitosiivoustehtäviin. Ylläpitosiivoustehtävien hallintaa ei arvioida tässä näytössä. Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on toimitilapalvelutehtävien toteuttaminen osana työpäivää. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Työn suunnittelu Kokousjärjestelyjen hoitaminen Asiakkaiden opastaminen Lopputyöt

20 18 Työprosessin työvaiheet: Työn suunnittelu Työpäivän kulun ja ajoituksen suunnittelu (toimitilapalvelutehtävien lomittaminen päivän muihin töihin) Kokoustilaukseen tutustuminen Kokousjärjestelyjen hoitaminen Kokoustilan järjestäminen tilausta varten (pöytämuodot, somisteet, viihtyisyyden varmistaminen) Leikkokukkien ja ruukkukasvien tarpeen mukainen hoito Kokousvälineistön varaaminen kokoukseen (mm. kynät, paperit, puheenjohtajan nuija) Av-välineiden varaaminen ja käyttökunnon tarkistaminen Tarjoilun järjestäminen tilauksen mukaan Asiakkaiden opastaminen Sähköpostin käyttäminen (viestien vastaanottaminen ja lähettäminen, tarvittaessa liitetiedoston lisääminen) Asiakkaiden opastaminen Av-välineiden käytön opastaminen Lopputyöt Astioiden kerääminen ja peseminen Koneiden ja laitteiden puhdistaminen Kokoustilan järjestäminen ja tilan loppusiivous Ovien lukitseminen ja avaimista huolehtiminen Näyttöympäristö Näyttöpaikan tulee olla sellainen, että siellä voidaan ylläpitosiivouksen ohella toteuttaa mm. seuraavia toimitilapalveluja: toimistotehtäviä (esimerkiksi monistaminen), kokouspalveluja ja kokoustarjoiluja sekä asiakkaiden opastamista. Näyttöpaikassa tulee olla mahdollisuus käyttää tietokonetta. Kokoustilassa on piirtoheitin, erilaisia piirtotauluja, televisio, videot, tietokone ja/tai dataprojektori sekä leikko- ja/tai ruukkukasveja. Näyttö toteutetaan toimipisteen normaalina työaikana, jolloin toimitilassa on kokoukseen ja kokouskahvitukseen/tarjoiluun osallistuvia ja/tai toimipisteen henkilökuntaa. Toimipaikassa on siivoustyöntekijä, joka tarvittaessa ohjaa opiskelijaa. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita/laitteita ja aineita: tietokone ja tulostin kokoustarjoilun valmistamiseen tarvittavat pienkoneet (esimerkiksi kahvinkeitin, vedenkeitin, uuni, liesi) piirtoheitin, televisio, videot työssä tarvittavia tarkoituksenmukaisia siivousvälineitä, -koneita ja puhdistusaineita.

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA KOKOUSPALVELUT, 20 OV Työtehtävät ja tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät:

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Kerroshoitopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen palvelukuvauksen työohjeiden ja tilanteen mukaisesti. valmistautuu kerroshoitotehtäviin

Lisätiedot

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset Kotityöpalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelusopimuksen, työohjeiden ja asiakkaan toiveen sekä tarpeen

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LENNONJOHDON PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä Pikaruokapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat toimipaikan pikaruokia pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILUALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien verhoilualan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot