GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Raportti S/41/2113/1/1989. Geokemian osasto GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET TAMMELAN IEBJÄRVELLÄ 3( Raimo LaMnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Raportti S/41/2113/1/1989. Geokemian osasto GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET TAMMELAN IEBJÄRVELLÄ 3( Raimo LaMnen"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti S/41/2113/1/1989 Geokemian osasto GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET TAMMELAN IEBJÄRVELLÄ 3( Raimo LaMnen

2 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA 4. TULOSTEN TARKASTELU 4.1. Cu, Co, Ni, Zn ja Pb 4.2. S 4.3. Ag 4.4. As 4.5. Au 4.6. K-fraktioanalyysit 4.7. Faktorianalyysi 5. TULOSTEN TULKINTA 5.1. Kultakriittiset alueet 5.2. Muut anomaliat 6. YHTEENVETO 7. KIRJALLISUUS 8. LIITTEET

3 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA Geologian tutkimuskeskuksen geokemian osasto julkaisi vuonna 1988 alueellisen moreenigeokemiallisen kartoituksen tulokset karttalehdeltä 21. Outokumpu Oy:n malminetsinta on tehnyt kultatutkimuksia Tammelan Liesjarven alueella, johon sijoittuu myös alueellinen moreenigeokemiallinen arseenianomalia. Tämän arseenianomalian ja alueen kultakriittisyyden selvittämiseksi lähetti Outokumpu Oy:n malminetsinta tarjouspyynnön Geokemian osasto lähetti tarjouksen (DNo 696/425/88), jonka perusteella Outokumpu Oy:n malminetsinta lähetti päivätyn tilauksen moreenigeokemiallisesta tutkimuksesta Tarnmelan Liesjarven alueella. Tutkimukseen kuului naytteenotto, analysointi, karttojen piirtäminen, tulkinta ja raportointi, joista analysoinnista vastasi Geologisen tutkimuskeskuksen kemian laboratorio ja muusta geokemian osasto. Yhdyshenkilöna Outokumpu Oy:n malminetsinnästä toimi Martti Kokkola. Näytteenottoalue on kooltaan 4x3.5 km = 14 km2 ja sijoittuu karttalehtien ja 11 alueelle. Alueen pohjois- ja koillisosassa esiintyy Lunkinjärven eteläpuolella seka Lunkinjärven ja Liesjärven välissä laajoja hiekka- ja soramuodostumia (liite l), joissa näytteenoton oletettiin olevan hankalaa tai mahdotonta. Naytteenottotiheydeksi valittiin n. 16 naytetta/kmz Näytteenottopisteet sijoitettiin mahdollisuuksien mukaan painanteisiin kalliopaljastumia välttäen, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä moreeninayte. Hiekka- ja soramuodostumien alueilla pisteet sijoitettiin niiden reuna-alueille. Tutkimus oli luonteeltaan kohdentavaa kartoitusta, joten naytteenotossa pyrittiin saamaan laajempaa aluetta kuvaava moreeninayte. Näytteet otettiin ajamalla terä niin syvälle kuin se kohtuulla tunkeutui ja väitettiin pohjanäytettä. Näytteenotto suoritettiin välisenä aikana, joista laskutuspäiviä oli yhteensä 74 mtpv. Naytteenottajina olivat S. Lintila, A. Lintila, S. Hautala ja T. Talvinen sekä työnjohtajana T. Valli. Kalustona käytettiin 30 mm tangostolla varustettua Cobra-iskuporakalustoa. Näytteitä otettiin 209 pisteestä 229 kpl, joista oli 20 rinnakkaisnaytetta (liite 3). Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen näytteenottoalueen luoteiskulmasta ei osin saatu näytteitä, koska ei pystytty kohtuudella lapaisemaan paksua maapeitetta. Lisäksi hiekka- ja soramuodostiimien alueella oli pisteitä, joissa ei esiintynyt moreenia. Nämä pääasiassa soranaytteet poistettiin käsittelystä. Naytteenottosyvyys vaihteli ollen m. Suurimmat syvyydet tavattiin järvialueilta (liite 4). Normaaleilla moreenialueilla etelä- ja länsiosissa syvyydet olivat yleensa 2-4 m ja naytteenottosyyvyys kasvoi pohjoiseen ja koilliseen ollen hiekka- ja soramuodostumien lievealueilla yleensa 5-12 m. Samalla havaitun moreenipatjan paksuus vaihteli moreenialueiden 1-3 metrista Lunkinjarven alueen paikoin cm paksuiseen hiekkamuodostumien alaiseen

4 Moreenin koostumus vaihteli normaalista paikoin suhteellisen hienoainesköyhään moreeniin. Näytteenottoalueen länsialueilla moreenin alta havaittiin paikoin hiekkaa, johon moreenipatjan alaosa oli osittain sekoitunut. Lisaksi Lunkinjärven ja Liesjärven välissä oli yhdessä pisteessä hiekan alla 70 cm moreenipatja, jonka alla havaittiin soraa. Nämä yksittäiset havainnot vaatisivat lisäselvityksiä, mutta viittaavat oskillaatiotyyppiseen moreeniin. Alueen yleinen kuljetussuunta on (Haavisto-Hyvärinen). Kuljetusmatkatutkimuksia alueella ei ole tehty, mutta anomalioiden muotojen perusteella kemiallisesti havaittava kuljetusmatka on yleensä erittäin lyhyt: < 200 m. Näytteenotto on tehty suhteellisen harvalla verkolla ja paikoin pisteiden väli kuljetussuunnassa on yli 500 m, joten yksittäisten pienten mineralisaatioiden kuvastuminen on epävarmaa. 3. ESIKÄSITTELY, ANALYTIKKA JA TULOSTEN KÄSITTELY Moreeninäytteet kuivattiin ja niistä seulottiin lajitteet: <0.06 mm, mm ja >2.0 mm Gtk:n Kuopion laboratoriossa. Analysointi tapahtui hienoimmasta lajitteesta. Kuopion laboratoriossa analysoitiin Au ja W sekä Gtk:n Otaniemen laboratoriossa Cu, Co, Ni, Zn, Pb, As, Ag ja S. Kulta analysoitiin grafiittiuunilla kuningasvesiuutoksesta, jonka alkupunnituksena käytettiin 2 g:a. Wolframi miaritettiin spektrofotometrisesti suolahappouutoksesta. ICP-OES-menetelmällä analysoitiin Cu, Co, Ni, Zn, Pb, As ja Ag kuningasvesiuutoksesta. Rikki määritettiin Lecoanalysaattorilla. Wolframipitoisuudet olivat muutamaa 1 ppm:n pitoisuutta lukuunottamatta nollia, joten sen pitoisuustaso on koko alueella merkityksetön. Tästä syystä wolframia ei ole käsitelty. Tulosten luotettavuutta voidaan osin arvioida rinnakkaisnäytteiden analyysitulosten (liite 6) ja X-Y-diagrammien avulla (liite 8). Rinnakkaisnäytteet kuvaavat analyysivirheen lisäksi myös näytteen heterogeenisyyttä. Totaalihajonta on suhteellisen vähäistä useimmille alkuaineille. Poikkeuksena on Ni, jossa pitoisuustaso on lähellä määritysrajaa. Muutamassa näytteessä on havaittavissa selvää heterogeenisyyttä esim. Cu (liite 8), joka on tarkastettu uusinta-analyyseilla. Kullalla on havaittavissa hienoinen tasoero normaalien ja rinnakkaisnäytteiden välillä, joka ei kuitenkaan vaikuta tulkintaan. Aineistosta on piirretty sekä pallosymbolikartat että tasoitetusta aineistosta väripintakartat (liitteet 10 ja 11). Lisaksi aineistolle suoritettiin faktorianalyysi (liite 9). Eräistä pisteistä analysoitiin myös K- fraktio ( mm), jotta saataisiin selville kullan esiintyminen eri fraktioissa. Kaikki analyysitulokset on esitetty liitteissä TULOSTEN TARKASTELU 4.1 Cu, Co, Ni, Zn ja Pb Alueen kallioperän yleispiirteet on esitetty liitteessä 2 (Neuvonen 1954). Alue voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan; gabroldioriitti-emäksinen vulkaniittialue, hapan vulkaniittialue ja granodioriittialue. Näistä gabroldioriitti-emäksinen vulkaniittialue kuvastuu selvästi korkeampina

5 Cu, Co, Ni, Zn, ja Pb-taustapitoisuuksina. Suurin osa näiden alkuaineiden vaihtelusta on selitettävissä kivilajien taustapitoisuuksien vaihtelulla, mutta alueen koilliskulmassa Lunkinjärven itäpuolella esiintyy gabroalueella anomaalisen korkeita Cu, Co, Zn ja Pb-pitoisuuksia.Hapan vulkaniittialue sisältää anomaalisia Cu, Co, Ni, Zn ja Pb-pitoisuuksia Lunkinjärven länsiosissa ja Liesjärven kaakkoispuolella. Granodioriittialueella on selvästi muita alueita alhaisemmat taustapitoisuudet, mutta paikoin on havaittavissa kohonneita Cu, Co, Ni ja Pb-pitoisuuksia. Korkeiden rikkipitoisuuksien voidaan osin havaita korreloivan jarvialueiden kanssa (liite 11). Jos tarkastellaan näytteenottosyvyyskarttaa (liite 4) ja kalliopaljastumien esiintymistä (liite 1) sekä verrataan niitä rikin esiintymiseen, voidaan todeta alhaisten S-pitoisuuksien korreloivan hyvin alhaisten näytteenottosyvyyksien ja kalliopaljastumien esiintymisen kanssa. Syynä on muillakin alueilla havaittu sulfidien hapettuminen ja liukeneminen pohjavesipinnan ylkäpuolisissa hapettavissa olosuhteissa. Yleensä tällöin ei kuitenkaan tapahdu raskasmetallien uuttumista, joten ongelma liittyy vain rikin käyttäytymiseen. Rikin korkeimmat pitoisuudet osuvat Lunkinjärven alueelle ja viittaavat selvästi sulfidien esiintymiseen kallioperassä. Hopean pitoisuusvaihtelu on suhteellisen pieni ppm ja se seuraa gabroldioriitti-emäksinen vulkaniittialueella osin lyijyn pitoisuuksia aiheuttaen muihin alueisiin verrattaessa korkeammat taustapitoisuudet. Suurimmat Ag-pitoisuudet esiintyvät Lunkinjärven itäpuolella seka Liesiarven " kaakkoispuolella. - Granodioriittialueella esiintvv -. selvästi kohonneita Ag-pitoisuuksia Saloistenjärvessa. Arseenilla ei ole havaittavissa eroja eri kivilajialueissa, vaan se muodostaa oman laajan luode - kaakkoissuuntaisen vyöhykkeensä. Arseenin pitoisuustaso on anomalia-alueella korkea ja viittaa arseenipitoisiin mineralisaatioihin. Korkeimmat pitoisuudet esiintyvät näytteenottoalueen länsireunassa Saloistenmäellä. Kullalla ei ole selvää kivilajiriippuuvuutta, mutta suurin osa anomaalisista pitoisuuksista sijoittuu joko granodioriitin alueelle tai sen kontaktien läheisyyteen. Kullan esiintyminen rikastuneena hienoainekseen (vrt. 4.6) ja ns. hippuefektin vähäinen esiintyminen viittaa kullan esiintyvän suhteellisen hienorakeisena. Kullan pitoisuustaso on korkea, sillä lähes 20 % näytteistä sisältää yli 10 ppb:tä kultaa. Saadut pitoisuudet vastaavat ja osin ylittävät normaalit kohteellisessa työssä saadut pitoisuustasot. Alue vaikuttaa selvästi kultakriittiseltä.

6 4.6 K- fraktioanalyysit Liitteessa 7 on esitetty eräiden K-fraktioiden analyysituloksia. Verrattaessa niitä P-fraktioanalyysituloksiin (liite 5) voidaan todeta kaikkien alkuaineiden kohdalla K-fraktioiden pitoisuuksien olevan alhaisempia. Kullan pitoisuustaso K-fraktiossa on selvästi alhaisempi ja lähestyy taustapitoisuuksia, joten kulta esiintyy alueella hienorakeisena. 4.7 Faktorianalyysi Liitteessa 9 on esitetty käsiteltyjen alkuaineiden korrelaatiomatriisi ja faktorilataukset. Ensimmäisessä faktorissa esiintyvät Ag, Co, Cu, Ni, Pb sekä Zn ja se kuvaa sekä mafisten kivien taustapitoisuuksien vaihtelua että normaalia sulfidimineralisoitumista. Arseenin ja rikin vastakkaiset lataiikset faktorissa 2 kuvastavat todennäköisesti vain sattumaa 1. korkeita arseenipitoisuuksia esiintyy alueella, jossa sulfidit ovat liuenneet. Kolmannessa faktorissa esiintyy vain kulta. Faktorianalyysiä voidaan pitää tässä tapauksessa käyttökelvottomana, koska alkuaineissa esiintyy vyöhykkeisyyttä ja eri kivilajien erilaiset taustapitoisuudet aiheuttavat omat populaationsa, joita olisi käsiteltävä erikseen. 5. TULOSTEN TULKINTA Luotettavan tulkinnan tekeminen vaatisi parempaa kallioperätietoa ja rakenteellista tietoa alueesta, joten tässä tulkinta tehdään vain geokemiallisen aineiston pohjalta. Kyseessä on kohdentava geokemiallinen kartoitus, jossa päämääränä on kriittisten alueiden rajaus. Kemiallisesti havaittavat kuljetusmatkat ovat tällä alueella yleensä hyvin lyhyet, joten yksittäisten korkeiden pitoisuuksien sijaan huomio on kiinnitettävä anomalioiden laajuteen ja muotoon. 5.1 Kultakriittiset alueet Liitteessa 12 on esitetty kultakriittiset alueet, jotka osin seuraavat granodioriitin kontaktialueita ja leviävät etelaosissa gabroldioriittiemäksinen vulkaniittialueelle. Kallioperakartoitus perustuu kuitenkin vain muutamiin paljastumiin, joten kivilajien esiintyminen on epäselvä. Kultaanomalioissa on myös lineaarisia piirteitä. Mielenkiintoinen piirre on arseenin käyttäytyminen, sillä se muodostaa oman selvärajaisen kultaanomalian reunoilla esiintyvän anomalian. Arseenianomalian alueella esiintyy myös Cu-anomalia ja sen pohjoisosassa Ni-anomalia sekä etelaosissa Co-anomalia. Saloistenmäen ympäristössä on myös voimakas As-anomalia, johon ei liity Au-anomaliaa. Liesjäcven kaakkoispuolella on suhteellisen yhtenäinen Au-anomalia, joka osin menee päällekkäin monimetalli-anomalian kanssa. Myös hopea esiintyy vyöhykkeisesti. Anomaliapiste 5 (liite 12) sisältää Au 20 ppb, Ag 2.7 ppm, As 61 ppm ja Cu 439 ppm sekä vastaava rimakkaisnäyte Au 15 ppb, Ag 5.1 ppm, As 126 ppm ja Cu 868 ppm, joka osoittaa selvää Cii-Au-kriittisyyttä ja kuparikiisun esiintymistä tällä alueella. Tulosten perusteella kultakriittisilla alueilla esiintyy vyöhykeisyyttä Ag?-Au-(Au,As,Cu) ja lisäksi uloimmassa vyöhykkeessa näyttäisi esiintyvän heikkoa anomaalisiiutta Co ja Ni suhteen. Lähinnä tämä vyöhykkeisyys viittaa laaja-alaiseen

7 mineralisoitumiseen granodioriitin sisällä ja sen kontakti-alueilla. Toisaalta paikoin havaittavat lineaariset piirteet voisivat myös johtua mineralisaatioiden rakennekontrollista tai useamman mineralisoitumisprosessin olemassaolosta. 5.2 Muut anomaliat Liitteessä 12 on esitetty myös muut anomalia-alueet, joista anomalia 1 on selvä terävärajainen Cu-anomalia. Siihen liittyy heikkoa Au-anomadisuutta, mutta todennäköisest kyseessä on gabroihin liittyvä Cu-mineralisaatio. Tätä ympäröi anomalia 2, jossa esiintyy korkeita Ag sekä Pb, Zn, Co ja S-pitoisuuksia. Anomalian tulkinta on ongelmallinen, mutta korkeat rikkipitoisuudeet viittaavat laaja-alaiseen, ehkä heikohkoon mineralisoitumiseen. Anomalia 3 on monimetalli-anomalia (As, Ag, Cu, Pb, Zn, Co), joka osin menee päällekkäin kulta-anomaalisen alueen kanssa. Tämä anomalia nayttaisi liittyvän happamiin vulkaniitteihin. Anomaliapiste 4 on hieman edellisen anomalian tyyppinen ja sisältää Au 35 ppb, Ag 2.1 ppm, As 46 ppm, Cu 131 ppm, Ph 52 ppm ja Zn 184 ppm. 6. YHTEENVETO Tutkittavana ollut alue on selvästi kultakriittinen ja tulokset osoittavat alueella esiintyvän kultamineralisaatioita. Kulta esiintyy alueella todennäköisesti hienorakeisena ja kahdessa erilaisessa ympäristössä. Granodioriitin sisalla ja sen kontaktialueilla mineralisoituminen näyttäisi olevan vyöhykkeistä 1. Ag?-Au-(Au,As,Cu) ja happamissa vulkaniiteissa kulta esiintyy monimetallimineralisoitumisen yhteydessä. Onko kyseessä kahden erilaisen minerdisoitumisprosessin päällekkäisyys on epäselvä. Jatkotyöt tulisi suunnitella kaksijakoisesti. Koska kultakriittiset alueet jatkuvat lanteen ja Saloistenmäellä on voimakas As-anomalia, olisi kohdentavaa moreenitutkimusta jatkettava lanteen päin tiheydellä 16 näytettä/km2. Kohteellisia tutkimuksia tulisi suorittaa Saloistenjärven itäpuolella poikki vyöhykkeellisen kultakriittisen alueen 1.0x1.5 km kokoisella alueella tiheydellä näytettä/km2. Lisäksi anomaaliset pisteet 4 ja 5 kannattaisi tarkistaa sijoittamalla niiden ympärille n. 10 pistettä. 7. KIRJALLISUUS Haavisto -Hyvärinen, M ,ll. Maaperäkarttojen (1 :20 000) konseptikartat. Geologian tutkimuskeskus ja maanmittaushallitus. Neuvonen, K.J., Kallioperakartta. Lehti 2113, Forssa.

8 8. LIITTEET 1. Maaperäkartta 2. KallioperäkaMa 3. Pistenumerokartia 4. Näytteenottosyvyyskartta 5. Analyysitulokset P-fraktio 6. Analyysitulokset P-fraktio, rinnakkaiset 7. Analyysitulokset K-fraktio 8. Normaali- ja rinnakkaisnäyiteiden X-Y-diagrammit 9. Faktorianalyysi 10. Kartoituksen tulokset väripintakarttoina 11. Kartoituksen tulokset pallosymbolikarttoina 12. Anomalioiden tulkintakartta

9 C! L C 0 < Y i < 2 T i : fi 0 1 g I - 4 3'= s 0 0 r l å 2 Liite 1.

10 f - w 0 1 B Liite 2.

11 HRVRINTOPISTEKRRTTR GEDLOGIRN TUTKIMUSKESKUS GEOKENIAN OSASTO JO5.10~ ici ~ ~ inn.ini.in7.in? ,P : 1, , , A 14 ZOd 2 0: YLINMRT NRYTTEET

12 Liesjarvi Moreenini3ytteet Pistelukurnaara: 209 Symbolikoko pitoimwamjen iunttiona (-) ja pitoisuuksien hupplatiiuinen ( 3w.;i;) Syvyys dm Piirretty: GTK 1

13 Liite 5. GTK - Geokemian osasto sivu 1... X Y Lies järvi * *... nayte syvvys x Y Ag As Co Cu Ni Pb Zn Au S ppm P P ~ P P ~ ppm ppm ppm ppm P P ~ Y

14 TT'O O'f 8'fZ Z'9T f'ot 9'VV S S 9'86 V'T 000'68V OOO'LSL9 LEO 00TTL68 10'0 O'E S'6T 8'LT T'TT T'ZZ 6'f 9'VT Z T OEL'BBV OTO'LSL9 fz0 660TL68 50'0 0'9 T'LZ O'ZZ T'TT V'9f T'9 S'ZS 9'T OZS'88V OZO'LSL9 ZZO 860TL68 TO'O O'f Z'OV 1.52 Z'ST 9'9f 6'8 6'TZ 0'1 OOS'88V 09L'9SL9 LZO L60TL68 T0'0 O'Z O'OZ T'9T Z'OT 8'ZZ Z'V '1 008'88V OfL'9SL9 TE0 960TL68 6T'O 0'6 0 C'TZ L'fT f'9f E'L V'69 8'T 000'68V 08L'9SL9 ZEO S60TL68 60'0 O'LT S'fZ Z'TZ 6'TT T'ZV E'9 L'Z6 0'2 OVZ'68V 06L'9SL9 VLO V60TL68 ET'O O'f f'sz S'LT 8'6 8'0V V'9 f'69 9'T OBV'68V OLL'95L9 160 C60TL68 OT'O 0'2 T'Of C'TZ 6'OT T'8Z f'9 0 9'T OOL'68V 06La9SL9 ZTT Z60TL68 TT'O O'f 9 9'8T V'L 9 f 9 T 0Z6'68V 06L'9SL9 OEO T60TL68 TO'O O'T 6 O'TZ C'TT E'ZZ 8'0 Z'BT 9'T OZV'88V OT5'9SL9 ET0 060TL68 T0'0 0'f 9 T'OZ S'VT T'EV 6'L 0'69T 6'T OZL'BBV OLV'9SL9 VZ0 680TL68 TO'O 0'6 8'92 L'OZ E'fT L'fS V'9 f'z9 8'T 0V0'68V OfS'9SL9 fz0 88OTL68 60'0 O'ST V'6T L'VT 6'9 Z'Tf L'V T'Sf S'T OVZ'68V 005'9SL9 Zf0 L80TL68 OT'O O'Z L'Lf 9'9Z 8'VT 8'Zf O'OT 8'8V 0'Z OTS'68V OfS'9SL9 ZZO 980TL68 TT'O O'T 8'6L T'VZ V'8Z 0'8Z V'L Z'SZ L'T OZL'68V OES'9SL9 ZLO S80TL68 6T'O 0'8 Z'OV S Z T V V'L 0'9L S'T 006'68V OTS'9SL9 690 V80TL68 60'0 O'L 8 9'9T 8'0T 8'Of Z'9 9'fZ S'T OVS'8BV OZZ'9SL9 620 fbotl68 TO'O 0'8 V'9Z 9'fZ 9'TT 6'6f V'8 T'SV 9'T 06LS88V 081'9SL9 OZO Z80TL68 10'0 0'8T 8'Ef O'VZ O'fT 9'05 6'6 8'95 S'T 0f0'68V 09Z'9SL9 ZE0 T80TL68 TO'O O'L 2.52 Z'VZ T'TT Z'OL S'ZT O'fST L'T OVZ'6BV OLZ'9SL TL68 S0'0 O'V S E T V 0 S S Z'L 8'9E L'T OOS'68V OSZ'9SL9 EZO 6LOTL68 9T'O 0'5 S'ff T'OZ 9'ZT O'SZ 0'9 L'ZZ 9'T 008'68V 091'9SL9 TE0 BLOTL68 f0'0 0'E 8 V'VZ L'TT L'S9 6'8 O'fZT L'T 0S6'68V OZf'9SL9 ZZ0 LLOTL68 80'0 0'V 6'19 6'6E Z'9T O'TZZ T'VT S'06 L'Z 066'68V OV0'9SL9 VZ0 9LOTL68 TO'O O'f 0 Z'OE T'TZ 0'86 6'TT O'TOT Z'Z 09L'68V 000'9SL9 OEO SLOTL68 TO'O 0' T Z T TZS 0'6 O'LS T OfS'68V 000'9SL9 0f0 VLOTL68 70'0 0'5 8'ZZ S'BT Z'OT Z'8f f's L'f8 T 082'68V OZ0'9SL9 0V0 flotl68 TO'O O'L 8.52 T'VZ S'ZT 8'TS 9'L Z'BV L'T 0L6'88V 000'9SL9 LTO ZLOTL68 60'0 O'f Z S'LT f'6 S'LZ f.9 L'SZ f't OfL'88V 066'5SL9 SE0 TLOTL68 T0'0 0'0V f'8f 9 T ZTS T'OT T'TV 9'T 060'88V 000'9SL9 ZEO OLOTL68 ft'0 0'8 L'VE L'fZ E'ST 8'LV 6'L S'9Z L'T 09S'88V OVL'SSL9 LEO 690TL68 60'0 0'2 6'TZ Z'BT S'L Z'SZ T'S 9'OZ T OfL'88V 6LLSSSL TL68 TO'O O'Lf 8.22 f'zz 9'ST 2-05 ('8 T'ZS 9'T 086'88V 09LeSSL9 OZO L90TL68 TO'O 0'0T S'Tf V'OE S'TT V'95 L'OT 0'9fZ Z'Z 091'68V OZB'SSL9 ZZ0 990TL68 10'0 0'V S'VE 8'8f Z'VT V'OS L'ZT 0'90T f'z 06Va68V 09L'SSL9 ZZ0 590TL68 OT'O O'Z O'Tf Z'ZZ V'6 L L'9 6'Sf L'T 069'68V OV8'5SL9 OLO V90TL68 TO'O O'LS V'ZS V'LZ 6'LT Z'V9 T'6 9'Of L'T OL6'68V 08V'SSL9 TZO E90TL68 TO'O O'fT V'SZ T'EZ f'zt f'05 L'6 O'OZT 0'2 09La68V 06V'SSL9 ZZ0 Z90TL68 TO'O O'Z S Z L'VZ V'6 9'OZ V'9 S'6T 6'T 005'68V 06VeSSL9 6T0 T90TL68 TO'O 0'0V 9'fZ 8'ZZ S'OT 5'05 6'L E'S9 0'1 092'68V OOS'SSL9 OEO 090TL68 90'0 0'Tf Z'0f 9'6T 8'8 L'EE O'L 9 0'2 000'68V OEV'SSL9 Zb0 650TL68 80'0 O'ZT V'TE E'ZZ T'TT Z'VE V'L S'OZ L'T 09L V'SSL9 ZEO 8SOTL68 LO'O 0' f'zz 6'TT O'Vf 8'6 LTZ 0'2 OVS'88V OZS'SSL9 050 LSOTL68 80'0 0'6 V'OZ 9'fT T'L 0'52 Z'S TZZ T T OZS'BBV OfZ'SSL9 TE0 9SOTL68 LO'O O'T Z'LZ 8'LT O'TT 'S E T 9'T OBL'BBV 09Z'SSL9 LVO SSOTL68 OT'O O'E T E S'OZ 6'TT L'9Z 9'9 6'6T L'T Of0'68V OLZ'SSL9 610 VSOTL68 TO'O 0' 'EZ V'TT L'TS 0'9 1'95 f't OVZ'68V 09Z'SSL9 OEO ESOTL68 60'0 O'L 0'0E 8'0V f'tt O'OET L'6T 6'9L L'Z OfS'68V OLZ'SSL9 TZ0 ZSOTL68 f0'0 0'E E'SV T'ff Z'VT V'LS T T T f'z OSL'68V 08Z'SSL9 6T0 T5llTL68... qdd wdd wdd wdd wdd wdd wdd wdd s nv uz 9d TN n3 03 sv 6~ X x SXAAXS aqaeu... yn~ecsa~1 * *... z nnys T oqseso ue~uayoa3 - N L ~

15 Liite 5 GTK - Geokemian osasto sivu 3... * * Y Liesjarvi Y * * nayte syvvys x Y Ag As Co Cu Ni Pb Zn Au S ppm ppm ppm ppm ppm P P ~ ppm P P ~

16 Liite 5 GTK - Geokemian osasto sivu 4... * Liesjarvi +i * +i... nayte syvvys x Y Ag As Co Cu Ni Pb Zn Au S ppm ppm ppm P P ~ ppm ppm ppm P P ~

17 i? Liite 5. GTK - Geokemian osasto sivu 5... * Y Y Lies järvi Y * Y... nayte syvvys x Y Ag As Co Cu Ni Pb Zn Au 5 ppm ppm ppm P P ~ ppm ppm P P ~ P P ~

18 >. Liite 6. GTK - Geokemian osasto sivu 1... * * Y Liesjarvi-rinnakkaiset Y * *... nayte syvvys x Y Ag As Co Cu Ni Pb Zn Au S ppm ppm P P ~ P P ~ P P ~ P P ~ P P ~ P P ~ :i

19 CL'O LO'O 10'0 9i'O GZ.0 60'0 11'0 80 ' 0 10'0 90'0 10'0 10'0 LO'O> LO'O> 10'0 10'0> 10'0 10'0 LO'O> 10'0 10'0 10'0 10'0> LO'O LO'O T'Tf 6'6T Z'ZT 6'9V V'8 O'VTT T'T "'Tf LL'9Z Z'OT O'LV 6'6 f 5'T C L'8T T'fTV'9 0 T'5 0'8f T'T C S'Lf 9'TC Z'LT 8'C9 S'ZZ 8'9T T'Z C O'OOT f'zf S'OT L'89 f'6 6'8T 9'T 2 f'sf L'OZ Z'VT O'ZL 8'L L'VZ V'T 8 6'Lb 6'Tf C'OZ V'SV Z'TT L'LV Z'Z 2 B'LT O'ZT 1'9 E'LE 8'V V'OL T'T 1 6 1'8 1'9 L'9T O'C 5'9 0'T L 6'8T V'9T f'l T V L'S 0'5TT 5'T L T'ZZ 6'9T f'8 5'92 L'5 V'8T S'T 2 Z L'5Tf.9 Z'LZ 8'5 5'LT 5'T L L'hT L'fT 5'8 T'hf 6'V Z'8T O'T 2 6'OE L'9T Z'TT Z'Vf T'9 8'VT 'T 2 8'VT 6.21 V'5 6'51 f T'Of Z'T 9'fT 9'TT 8'V 9'ZZ 2'0 'LT f't 9 V'LT 8'TT 0'9 L'ff T S O'CV T'T v 9'OZ Z'5TC'L O'TV Z'9 Z'Cf Z'T 9 Z'LT 9'fT T'5 8'82 5 8'hE Z'T 2 0'6T 8'fTZ'L L'SZ 5'5 Z'VZ T'T 5 S'9T 8'fT 6'5 9'61 0'5 T O'T 9 L'6T E'ST L'9 9'Zf 2'9 T O'T S 8'9T 9'fT 0'8 9'8E L'V Z'LT V'T Z T'OZ 0'fT 0'8 9'OZ E'S 8 O'T 9'LT Z'TT 6'9 Z 6'V T'OZ L'O 008'06V OOZ'95L9 0V0 OOZTL68 0f5'06V 000'55L9 OZO C8TTL68 09Z'06V 000'9SL9 VT0 9LTTL68 09Z'T6V OOS'LSL9 580 TVTTL68 OTS'68V OBL'L5L9 190 LTTTL68 086'88V OTC'LSLS 9L0 90TTL68 OSZ'68V OOO'L5L9 ZV0 TOTTL68 000'680 OOO'L5L9 fc0 OOTTL68 OfL'88V OTO'LSL9 CZO 660TL68 OVZ'68V 06L'95L9 VLO V60TL68 Of0'68V 092'95L9 ZC0 TBOTL68 06V'88V 000'9SL9 ZfO OLOTL68 086'88V 09L'55L9 OZO L90TL68 0L6'68V 08V'SSL9 TZ0 f90tl68 091'680 06V'55L9 ZZO Z90TL68 09Z'68V 005'<5L9 OLO 090TL68 000'68V OCV'SSL9 ZV0 650TL68 0L6'68V OVO'SSL VOTL68 OLL'68V OZO'55L9 250 BhOTL68 OLL'88V 0T0955L9 LVO VVOTL68 092'68V OVL'V5L9 6T0 6fOTL68 OOL'6BV OOL'VSL9 fz0 LfOTL68 096'68V OZS'V5L9 TZO 9COTL68 O86'LBh OZL'SSL9 VC0 V00TL68 000'88V OOZ'95L9 0C0 Z00TL68 qdd wdd wdd wdd wdd wdd wdd wdd s nv uz qd TN n3 03 sv fiv x x SXAAXS aqheu... X * x oyq~e~j-1 yn~eisarl x * X... T nnys 6T T oqseso uepuaqoa3 - y13

20 Liite 8.

21 Liite 9. KORRELAATIOMATRIISI Ag As Co Cu Ni Pb Zn Au 5 Faktorianalyysin rotatoimaton malli PAAKOMPONENTIT Faktori Ominaisarvo Selitysosuus I K umul. osuus % Muuttujien kommunaliteetit: Faktorilataukset:

22 Liite 10

23 8768 Liesjarvi

24 : J km 1 I \ Liesjarvi l Pitrretty: GTK

25 Liesjarvi Ni ppm Pitrretty: 11.04, ltwq GTK

26 8'156 L I \ 1 km. Liesjarvi 482 Piirretty: BO GTK

27 Liesjarvi B, 1 Piirretty: GTK

28 Moreeninäytteet Leco Piirretty: GTK

29 Lies järvi Moreeniniiytteet ICP-osittaisliuotus

30 Pihdiy: i GTK

31 492 Pihtty: Q GTK ~~ J 1 km I Liesjarvi Au 8767 Moreeninäytteet AAS 6766 Au P P ~ 6756

32 KARTOITUKSEN TULOKSET PALLOSYMBOLIKARTTOINA Liite 11.

33 Liesjärvi Moreeninayttee t ICP-osittaisliuotus Pis telukumaara: 209 Symbolikoko pitoi~uusamjen funktiona (-) ja pitoisuuksien kumulattlvlnen j&auma ( :t:)

34 wmbolikoko pitoisuusamjon funktiona f-) ja piloisuuicpien k~in~latiivin~n jakauma ( ::=:=:) m +me>- CO'^^^ N Piirretty: GTK

35 Moreeninaytteet ICP-osittaisliuotus Pistelukumäärä: 209 Symbolikoko pitoinuusarwjen funktiona f-) ja pitoisuuksien kumulatiivinen jeicauma f :) Ni ppm Piirretty: GTI;

36 Moreeninaytteet ICP-osittaisliuotus Pistelukurnaara: 209 Symbolikoko pitoinuusamjen funktiona f-) ja pitoisuuksien kumulatitvinen j&auma ( :)

37 Pistelukumäärä: 209 Symbolikoko pitoinuusamjen funktiona (-1 ja pitoisuuksien kumulatiivinen jakauma ( :) Piirretty; GTK

38 Liesjärvi Moreeninaytteet, Leco Pistelukum22ra: 209 Spmboiiioko pitoisuusamjen funktiona (-) ja pitoisuuksien kumulatiivinen jakauma ( ;*:%E:). P P?+ P P % 8$33--N * Piirretty: i & GE

39 Moreeninaytteet ICP- osittaisliuotus Pistelukumaara: 209 Symbolikoko pitoiauusarwjen funktiona (-j ja pitoisuuksien kumulatiivinen j&auma ( - :) - - N MW-+& i a eo -1 +ace VI cn r wm-om Aa nam

40 Symbolikoko pitaisuwamjon funktiona (-) ja pitoisuuksien kumuiatiivinen jdauma f :er:t)

41 Liesjarvi Symbolikoko pitoisuiuamjen funktiona!-) ja pitoisuuksien kumu1atii;inen jakauma ( 3.ori~r)

42 Liite 12.

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

ARNSTOKAPPAI. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/96/1/10 PAAVOLA Esko Iisalo

ARNSTOKAPPAI. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/96/1/10 PAAVOLA Esko Iisalo ARNSTOKAPPAI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/96/1/10 PAAVOLA Esko Iisalo 15.9.1996 Paavolan alueen kohteelliset geokemialliset tutkimukset 1994-1996 SISÄLLYSLUETTELO sivu TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

n m:n välein. Näytteet esikäsiteltfin

n m:n välein. Näytteet esikäsiteltfin Seppo Penninkilampi/R~L GEOKEMIALLINEN TARKISTUSNÄYTTEENOTTO KUHMON, VUOSANGAN ALUEELLA. (,L,TC),:UP~P\J Toukokuussa v. 1983 suoritetun maastotarkistuskäynnin (VO, U W, SEP) yhteydessa kerattiin joitakin

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminets inta MOREENITUTKIMUS AHLAINEN, SAHAKOSKI Tutkimuskohteen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Tyon suoritus ja

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Alueen maaperä

M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Alueen maaperä M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Alueen maaperä Geokemiallinen näytteenotto - kalustot - näytteiden preparointi ja analysointi Analyysitulosten esittäminen Yhteenveto

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi TUTKIMUSRAPORTTI 2 (6) 060/3234 08, ll/umv/1989 NAYTTEENOTON TULOKSET KOHTEITTAIN 4.1 Homeselka 3234 08B 4.2 Perhonlaht i 3234 08B 4.3 Lamsniemi 3234 08C, D 4.4 Loskunvuori 3234 11B 4.5 Menginniemi 3234

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

M 19/3723/-78/1/10 Sodankylä, Lohisarriot Kauko Puustinen MALMITUTKIMUKSET SODANKYLÄN LOHISARRIOLLA. Johdanto

M 19/3723/-78/1/10 Sodankylä, Lohisarriot Kauko Puustinen MALMITUTKIMUKSET SODANKYLÄN LOHISARRIOLLA. Johdanto M 19/3723/-78/1/10 Sodankylä, Lohisarriot Kauko Puustinen 1978-01-16 MALMITUTKIMUKSET SODANKYLÄN LOHISARRIOLLA Johdanto Ylijohtaja Herman Stigzelius antoi 25.7.1975 malmiosastolle tehtäväksi selvittää

Lisätiedot

a.q>a5 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2'

a.q>a5 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2' ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2'.10.1989 a.q>a5 SINKKIMALMITUTKIMUKSET KEITELEEN HAMULASSA, KARTTALEHDILLÄ 3313 02, 03 JA 05, VUOSINA 1981-1983.

Lisätiedot

AITTONEVAN ZN-CU SULFIDIAIHEEN GEOKEMIALLISET JA POKA-KAIRAUS HAAPAVEDELLÄ

AITTONEVAN ZN-CU SULFIDIAIHEEN GEOKEMIALLISET JA POKA-KAIRAUS HAAPAVEDELLÄ GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/1/10 HAAPAVESI Aittoneva Esko Iisalo 21. 4. 1993 AITTONEVAN ZN-CU SULFIDIAIHEEN GEOKEMIALLISET JA POKA-KAIRAUS HAAPAVEDELLÄ TUTKIMUKSET SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto

Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto Pohjois-Suomen yksikkö 23.1.2009 Rovaniemi Käsivarren geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto Käsivarren geokemiaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä 23.1.2009 Tekijät Pasi

Lisätiedot

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsinta BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI Johdanto Tulosten tarkastelua Suomussalmen Aittojärven Mo-aiheella suoritettiin tammi-helmikuussa 1974

Lisätiedot

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GTK Etelä-Suomen Yksikkö Espoo GTK 122/2014 Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa 2011-2012 Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Susikas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK (4)

0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK (4) Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK 26.2.1986 2 (4) LOHKARE-ETSINTA KOTALAHDEN YMPARISTOSSA 1985 Yleistii Kotalahden kaivokselta kaakkoon, Sarkiniemessä,.on matalalentomittauksissa todettu

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI TALLENNETTU 0625/3613 02/MK/76 1 R 11 1010 Tutkimuskohteen sijainti Rovani e mi mlk, Kuohunki Kartan mittakaava 1:400 000 GTK "'':.I.-."$'>,... ',..I l Hirv ss8lk I ' Saun;? \ ukkc: """'\ V\IOsUmojt,....

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Espoo 93/2016 Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 Hanna Leväniemi, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

RAPORTTI ,3732,3741. Lapin MalmiIE Korvuo. Jakelu GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ

RAPORTTI ,3732,3741. Lapin MalmiIE Korvuo. Jakelu GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ RAPORTTI 06213714,3732,3741 /EKI97 Lapin MalmiIE Korvuo Jakelu Kemin kai :~, : GEOKEMIAN NAYTTEENOITO KEVA~ALVELLA 1997 VALTAUSALUEILLA HUUTAMOAAPA JA HAAPASELKÄ Sodan kyla, Huutamoaapa ja Haapasel k2

Lisätiedot

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset.

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/2741/-88/1/60 Kittilä, Muonio Pahtavuoma Kari Pääkkönen 3.3.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN JA MUONION KUNNISSA VALTAUSALUEILLA KOLVA- KERO 1-3, KAIV. REK. N:O 3315

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX Q Q K OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX M. Isohanni/TIH 15.6.1983 1 (3) TUTKIMUSRAPORTTI Ni-kriittisten lohkareiden lähtöpaikan selvittely Sievin Petäistön alueella, Sijainti 1 : 400 000 Q OUTOMUMPU OY 0 K MALMINETSINTX

Lisätiedot

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv.

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. Urpo Vihreapuu DO:-Z?ZZ07-PH~etala wp Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. PEKKA H1ETALAN AU-KANSANNAYTTEESEEN LIITTYVIA HAVAINTOJA JA TUTKIMUSTULOKSIA 1999-2000. LllTE KAYNTIRAPOR-TTIIN KnOku/14/1-2-1999

Lisätiedot

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS M19/2212/-93/10/1 Parkano Mustajärvi, Alkkia Niilo Kärkkäinen, Juhani Alanen 30.4.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4492 SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992

Lisätiedot

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3712/-86/1/10 Kittilä Haurespää Olavi Auranen 3.12.1986 TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N:0 3280 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa. Päivi Niemistö Turun yliopisto

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa. Päivi Niemistö Turun yliopisto Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö Turun yliopisto Tutkimuksen tavoitteet 1. Kuvata Pirkanmaan ja Satakunnan moreenin geokemialliset yleispiirteet

Lisätiedot

TUTKIMUSTEN AIHE JA TAUSTA Geologisen tutkimuslaitoksen geokemian osasto suoritti keväällä 979 malminetsinnällisiä detaljitutkimuksia jäältä käsin Rää

TUTKIMUSTEN AIHE JA TAUSTA Geologisen tutkimuslaitoksen geokemian osasto suoritti keväällä 979 malminetsinnällisiä detaljitutkimuksia jäältä käsin Rää M 9424-790 9-9 Rääkkylä,, Varpasalo Lauri J. Pekkarinen 5.5.979 SELOSTUS RÄÄKKYLÄSSÄ VARPASALON JA HIETASAAREN VÄLISELLÄ JÄRVI- ALUEELLA SUORITETUISTA ERILLISTUTKIMUKSISTA KEVÄÄLLÄ 979 Koonnut Lauri J.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET TAMPEREEN LIUSKEJAKSOLLA KESÄLLÄ -85

KULTATUTKIMUKSET TAMPEREEN LIUSKEJAKSOLLA KESÄLLÄ -85 RAPORTTITIEDOSTO N:O 2435 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2124/-87/2/10 Ylöjärvi, Tampere, Kangasala Olli Sarapää 28.10.1987 KULTATUTKIMUKSET TAMPEREEN LIUSKEJAKSOLLA KESÄLLÄ -85 1. JOHDANTO Työn tarkoituksena

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX. Useat aikaisempina vuosina löytyneet SK-lohkareet seke vuonna 1980 löytyneet Cu-Pb- Ja Zn-lohkareet.

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX. Useat aikaisempina vuosina löytyneet SK-lohkareet seke vuonna 1980 löytyneet Cu-Pb- Ja Zn-lohkareet. Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX ALKUTIEDOT Useat aikaisempina vuosina löytyneet SK-lohkareet seke vuonna 1980 löytyneet Cu-Pb- Ja Zn-lohkareet. SUORITETUT TUTKIMUKSET Lohkare-etsintä vuosina 1980-1981.

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996.

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4982 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2124/2000/ 1 /10 HÄMEENKYRÖ Lavajärvi Petri Rosenberg 23.3.2000 KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3714/90/3/10 Sodankylä Puilettilampi Tapani Mutanen 5.12.1990 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA PUILETTILAMPI 1, KAIV.REK. NO. 3856/1, TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA:

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA: m E Korvuo mpu Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö OKMEIarkisto Outokumpu KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA

Lisätiedot

.. Kuva A Yksi piste diagrammissa, joka Co-anomaalinen (Ni:Co&10)

.. Kuva A Yksi piste diagrammissa, joka Co-anomaalinen (Ni:Co&10) Outokumpu Oy Malminetsinta 01::analogia/4311/1972/MH Taydennysraportti. ~ommentteja Miihkalin ja Lipasvaaran analyysituloksista laadittuihin NiCo ja CuCo diagrammeihin.~ico=g&aqra~&.. Kuva A Yksi piste

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander GEOLTMIALLINEN TULKINTA Pekka Huhta Jarmo Nikander 09031 977 Työn tarkoitus Käytettävissä oli sadan liejunäytteen analyysitulokset (AAS). Näytteet oli otettu Iisveden Jauholahdesta, Kokinsalmesta ja Suihanlahdesta.

Lisätiedot

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta 9 0 K MALMINETSINTA JAPPILA, SYVANSI Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta Sulfidifaasin koostumus Tutkittavana oli viisi seulottua moreeninaytettä Jappilan Syvänsin malmimineralisaation

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/1834/-91/2/10 Enontekiö Ruossakero Au Jorma Isomaa 11.03.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-88. Tutkimusalueet sijaitsevat

Lisätiedot

0 outokumpu mining. TUTKIMUSRAPORTTI 062/ ja ll/mk/ JAKELU OKME 2 kpl Hyv :

0 outokumpu mining. TUTKIMUSRAPORTTI 062/ ja ll/mk/ JAKELU OKME 2 kpl Hyv : - RNNM'iya%tti Kokkola/tk 0 outokumpu mining TUTKIMUSRAPORTTI 062/2113 08 ja ll/mk/1991 1 JAKELU OKME 2 kpl Hyv : MOREENITUTKIMUS TAMMELA: LIESJÄRVI - Puolikkaansuo KARTTALEHTI 2113 08 JA. 11 sijainti:

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Patakankaan alueen kultapotentiaalin arviointi

Patakankaan alueen kultapotentiaalin arviointi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat Espoo GTK 68/2016 Patakankaan alueen kultapotentiaalin arviointi Pekka Huhta, Hanna Leväniemi, Sari Grönholm, Niilo Kärkkäinen, Markku Tiainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI,

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

001/ / UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, Sijainti 1:

001/ / UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, Sijainti 1: 001/2434 08/ UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, "ULKOKAARI" Sijainti 1: 400 000 0 OMALMINETSINTA U~O~U~PU U Kuronen, T ~hokas/phm 001/2434 08/ UOK, TA/86 - - Sijainti Kohde sijaitsee Vilmingon kylän

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4613/-91/1/10 Kuusamo Hangaslampi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio 1 Tausta Metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun kannalta kiintoaineshuuhtouman torjunta on avainasemassa.

Lisätiedot

Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski Pohjois-Suomi S49/2009/38 4.6.2009 Rovaniemi Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus 31.3.2016 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen

Lisätiedot

Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 130 / 2013 Mäkärän rapakallio- ja moreeninäytteiden geokemiallisten tulosten arviointi ja tulkinta Helena Hulkki ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Lisätiedot

GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA

GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VÄLI-SUOMEN ALUETOIMISTO M19/2441/-94/1/18. 0 Tuohinto, Jokikylä, Kastell i Esko Iisal o 1.9.199 4 GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA

Lisätiedot

Tulosten esitta.istekniikassa ovat uutta automaattisesti, mdttakaavassa

Tulosten esitta.istekniikassa ovat uutta automaattisesti, mdttakaavassa Ou tokumpu Oy Maminetsinta 64/393, 3932/HV/7. Purosedimenttitutkimus Utsjoki Kuorboaivi. Yleista Naytteenotossa poikettiin vanhasta rutiinista siina, etta seulonta tapahtui suoraan baytteenottopisteessk

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /MK/1989 Martti Kokkola/KET

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /MK/1989 Martti Kokkola/KET TUTKIMUSRAPORTTI 062/3214 07/MK/1989 Martti Kokkola/KET 1 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI 2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimusalue sijaitsee Kangasniemen pitäjän pohjoisosassa Pieksämäeltä n. 25 km lounaaseen. Tarkempi

Lisätiedot

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA O U T O K U M P U Oy ~alminetsintä KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA ROVANIEMI MLK KUOHUNKI Ttitkimusalueen sijainti Tutkimusten tarkoitus ja suoritus Tulosten tarkastelua Tutkimusalue sijaitsee

Lisätiedot

TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel

TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/-92/1/10 HAAPAJÄRVI Katajaperä Jarmo Nikander 30.12.1992 325 "3 HAAPAJÄRVEN KATAJAPERÄN PGE-PITOISISTA LOHKAREISTA JA PINTAMOREENIN PGE-TUTKIMUKSISTA KARTTALEHDELLÄ 2343

Lisätiedot

Moreenigeokemiallinen kartoitus v. 2003-2007 Forssa-Huittinen alueen kultamalmipotentiaalin arvioimiseksi

Moreenigeokemiallinen kartoitus v. 2003-2007 Forssa-Huittinen alueen kultamalmipotentiaalin arvioimiseksi Etelä-Suomen Yksikkö M19/2113/2008/81 19.12.2008 Espoo Moreenigeokemiallinen kartoitus v. 2003-2007 Forssa-Huittinen alueen kultamalmipotentiaalin arvioimiseksi Niilo Kärkkäinen, Markku Tiainen, Saku Vuori,

Lisätiedot

Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen

Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 12.12.2013 Arkistoraportti 162/2013 Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10 Rantasalmi Osikk o Olavi Kontoniemi 04.06.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA OSIKKO, 1, KAIV.REK.NRO 4048/1, OSIKKO 2, KAIV.REK.NRO

Lisätiedot

SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista

SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista Outokumpu Oy Halminetsintä (){.,.;!,. 3731/600/69 MKK SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista Sodankylän Orajä.rven alueella v. 1968 tehdyn puroeedimonttitutki muksan yhteydessä saatujen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

t x = 7158,05, y = 456,60). Lohkare löytyi matalahkon KUHMO, KARHUJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsintä RAPORTTI MAAPERÄGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA

t x = 7158,05, y = 456,60). Lohkare löytyi matalahkon KUHMO, KARHUJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsintä RAPORTTI MAAPERÄGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA OUTOKUMPU Oy Malminetsintä RAPORTTI MAAPERÄGEOLOGISESTA KUHMO, KARHUJARVI Tutkimusalueen sijainti TUTKIMUKSESTA Tutkimusalue sijaitsee Kuhmosta pohjoiseen n. 50 km päässä kirkonkylästä peruskarttalehtien

Lisätiedot

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Kaisa Martikainen, MUTKU-päivät 2017 Pro Gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot