KONEELLISEN LÄÄKKEENJAON SELVITYSTYÖN RAPORTTI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONEELLISEN LÄÄKKEENJAON SELVITYSTYÖN RAPORTTI 2011"

Transkriptio

1 KONEELLISEN LÄÄKKEENJAON SELVITYSTYÖN RAPORTTI 2011 Oulunkaaren vanhuspalvelut Työryhmän jäsenet: Sari Vitikka, kotihoidon palveluesimies Ii Pirjo Simonen, kotisairaanhoitaja Pudasjärvi Tuula A. Tolkkinen, vs. kotihoidon palveluesimies Pudasjärvi Pirjo Marttala, kotihoidon palveluesimies Simo Anne Kaattari, kotihoidonpalveluesimies Utajärvi-Vaala Ritva Väisänen, hoitotyön koordinaattori Oulunkaari Kyllikki Syrjäpalo, vanhuspalvelujohtaja Oulunkaari

2 2 KONEELLISEN LÄÄKKEENJAON SELVITYSTYÖ Apteekin kautta tapahtuvan lääkkeenjakelun selvityksen toimeksianto on tullut järjestämiskeskuksen ylilääkäriltä, ja myös kuntayhtymän johtaja todennut selvityksen tarpeellisuuden. Tarkoituksena oli tehdä kattava selvitys siitä, miten koneellisesti suoritettu lääkkeiden annosjakelu vaikuttaa kotihoidon ja yleensä vanhuspalveluiden toimintaan, niin asiakkaan kuin henkilöstönkin näkökulmasta unohtamatta kustannuksia. Selvitystyö valmistui lokakuussa KONEELLINEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELU Koneellisella lääkkeiden annosjakelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa apteekki toimittaa asiakkaan lääkkeet annospusseihin pakattuina kahden viikon erissä. Annospussit on pakattu valmiiksi ja yksi annospussi sisältää kerralla otettavat lääkkeet ja pussin päälle on merkitty asiakkaan nimi, pussin sisältö sekä lääkkeiden ottoaika. Asiakas saa jokaisella toimituskerralla pussien lisäksi ajan tasalla olevan lääkityskortin. Kela korvaa osan annosjakelukustannuksista asiakkaalle, joka on yli 75-vuotias ja jakelussa on vähintään 6 Kela-korvattavaa lääkettä. Vastaavasti korvaus voidaan suorittaa myös suoraan apteekille, joka vähentää korvaussumman varsinaisesta viikkomaksusta. 2. IKÄIHMISTEN LÄÄKEHOITO JA POTILASTURVALLISUUS Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän tutkimuksen (kuntatiedote 6/2007) mukaan vanhusten lääkehoidon ongelmia maassamme ovat mm: - ainakin joka kymmenes käyttää vanhuksille sopimattomia lääkkeitä - ainakin joka kymmenes käyttää lääkeyhdistelmiä, joihin liittyy vakavan yhteisvaikutuksen riski - osa vanhusten sairaalahoitojaksoista on seurausta lääkityksen ongelmista; kyseessä voi olla yhteen sopimattomat lääkkeet ja yli- tai alilääkitys. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisemassaan Turvallinen lääkehoito - Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta on antanut suosituksia lääkehoidon turvallisuuden parantamiseksi. Moniammatillinen työskentely ja lääkehoidon kokonaisarviointi ovat keskeisimmät keinot turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa. Yhtenä vaihtoehtona lääkehoidon toteuttamisessa on apteekkien

3 3 annosjakelumalli. Koneelliseen annosjakeluun liittyy useita lääkehoidon laatua edistäviä toimenpiteitä, kuten potilaan lääkehoidon arviointi ennen palvelun aloittamista. Sen tekevät yhteistyössä apteekki, lääkäri ja mahdollisesti myös muu terveydenhuollon henkilöstö. Lääkityksestä karsitaan tarpeettomat lääkkeet sekä poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja haitalliset yhteisvaikutukset. Tähän mennessä kertyneiden kokemusten perusteella tarpeettomia lääkkeitä on karsittu paljon, ja keskimäärin joka neljännen potilaan lääkityksestä on löytynyt haitallinen yhteisvaikutus. (STM, turvallinen lääkehoito) Automaattiset koneelliset lääkkeenjakojärjestelmät ovat korvanneet perinteisen lääkkeiden jakelun useissa terveydenhuollon yksiköissä Yhdysvalloissa. Koneellinen lääkkeenjako vähentää lääkkeiden jakovaiheessa tapahtuvia inhimillisiä virheitä. Koneellisen lääkkeenjakelun haittoina pidettiin korkeita kustannuksia ja yhteyden puuttumista sähköiseen potilastietojärjestelmään. (STAKES 14/2007) 3. KOKEMUKSIA LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA ERI NÄKÖKULMISTA Koneellista lääkkeenjaon toimintamallia on käytössä useassa Suomen hoitoalan yksiköissä. Eniten koneellista lääkkeenjakoa käytetään kotihoidon asiakkailla ja myös erilaisissa asumispalveluyksiköissä. Myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa toimintamallia on testattu, mutta siellä kyseisellä lääkkeenjaon mallilla ei saavuteta samanlaisia hyötyjä kuin avohoidon puolella. Asiakasnäkökulma: Tutkimusten mukaan lääkevirheiden määrä on vähentynyt siirryttäessä koneellisen lääkkeenjakoon ja näin ollen potilasturvallisuus parantunut siltä osin. Siirryttäessä koneelliseen lääkkeenjakoon asiakkaalle tehdään lääkkeiden tarkastus yhteensopimattomuuksien selvittämiseksi ja tämän myötä on huomattu paljon lääkkeitä, jotka eivät sovi käytettäväksi toistensa kanssa. Lääkitystä on muutettu turvallisemmaksi ja turhia lääkkeitä on voitu karsia pois käytöstä. Asiakkaalla on myös aina käytössään edullisimmat valmisteet. Lääkkeiden väärinkäytön mahdollisuus pienenee, koska asiakkaalla ei ole kotona ylimääräisiä lääkkeitä. Merkittäviä hyötyjä saavutetaan myös lääkitysvirheiden vähenemisenä sekä lääkehoidon kokonaisarvioinnissa. Apteekki seuraa interaktio-ohjelman avulla lääkehoidon toteutumista, mahdollisia päällekkäisyyksiä sekä yhteis- ja haittavaikutuksia. Nivalassa tutkimuksen mukaan asiakkaat olleet tyytyväisiä koneellisen lääkkeenjaon toimintatapaan, annosjakelupalkkiota pidettiin kalliina, mutta lääkekustannusten hintalaatusuhteeseen oltiin tyytyväisiä. Hyvänä koettu myös se, että tarvitsee ostaa vain ne lääkkeet, jotka todellisuudessa tulee käytettyä. Epämiellyttävänä oli koettu lääkejakelun

4 4 keskeyttäminen sairaalajaksojen ajaksi. Lääkkeenotto annospusseista oli koettu pääasiassa helpoksi, annospussien merkinnät olivat selkeitä ja lääkkeissä ei päässyt sekoittumaan. Hankalana koettiin se, että jos esim. joku tabletti tipahtaa lattialle ja menee hukkaan, niin kotona ei ole varalääkettä tilalle. Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa asiakas säästää lääkekustannuksissa, koska asiakas maksaa vain käyttämänsä lääkkeet (kahden viikon annos). Asiakkaalle ei kerry kotiin ylimääräisiä lääkepakkauksia, vaikka lääkitystä vaihdetaan. Jos asiakas maksaa koko lääkkeenjakokustannukset itse, niin silloin koneellinen lääkkeenjako saattaa olla suhteellisen kallis asiakkaan näkökulmasta. Joissakin kunnissa asiakas maksaa lääkkeenjaon kustannukset kokonaisuudessaan itse, muutamissa paikoissa kunta maksaa kaikki lääkkeenjaosta aiheutuvat kustannukset ja joissakin on käytössä osittaisen korvauksen periaatteita, jossa kunta kustantaa esim. 2 viikossa varsinaisesta lääkkeenjaon korvauksesta tai toisena vaihtoehtona ovat jossakin kunnissa pienennetty kotihoidon kuukausimaksua esim. 20 eurolla. Työntekijän näkökulma: Tutkimuksen mukaan hoitajien lääkkeiden käsittelyyn liittyviin tehtäviin kulunut aika vähentynyt 17.5 % ja yli puolet sairaanhoitajista on sitä mieltä, että annosjakelu nopeutti lääkkeidenjakoa ja vapautti aikaa potilaan hoitotyöhön (Lahden kaupunki). Nivalassa on koettu, että reseptien käsittelyyn on aiemmin kulunut paljon työaikaa ja tältä osin aikaa on vapautunut varsinaiseen asiakastyöhön. Työntekijän näkökulmasta lääkehoidon osaamisen koetaan jonkin verran heikkenevät koneellisen lääkkeenjaon myötä, kun ei samalla tapaa tule perehdyttyä eri lääkevalmisteisiin kuin silloin, jos lääkkeet jaetaan asiakkaalle hoitajan toimesta. Toisaalta hoitajat ovat tyytyväisiä siihen, että lääkevirheet vähenevät koneellisen lääkkeenjaon myötä ja näin ollen toimintatapa parantaa potilasturvallisuutta. Lääkemuutokset koneellisen lääkkeenjakoon liittyen on koettu hankaliksi tehdä (pusseista täytyy poistaa esim. lopetettu lääke ja laittaa tilalle mahdollisesti aloitettu uusi lääke). Alkuhankaluuksien ja ennakkoluulojen hälvettyä toimintatapa on pääsääntöisesti koettu hyväksi, eikä siitä haluttaisi enää vaihtaa perinteiseen hoitajan toimesta tapahtuvaan lääkejakeluun. Henkilökunta on myös kokenut lääketurvallisuuden parantuneen, kun asiakkaan kokonaislääkitys ja lääkkeiden yhteensopivuus ja yhteisvaikutukset tarkastetaan systemaattisesti ennen koneelliseen lääkkeenjakeluun siirtymistä.

5 5 Ongelmaksi koetaan osittain se, että kaikki lääkkeet eivät sovellu koneelliseen lääkejakeluun ja hoitaja joutuu hoitamaan erillisen lääkejakelun normaalilla toimintatavalla. Kustannusnäkökulma: Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan koneellinen lääkkeenjako säästää lääkärin työaikaa 2.5 tuntia vuodessa potilasta kohden ja sairaanhoitajan työaikaa säästyy tutkimuksen mukaan vuosittain noin 285 euron edestä potilasta kohden (Medicin på kredit och i påse 2001). Kela ja Apteekkariliitto ovat tutkineet yhdessä vuosina koneellisen lääkkeenjaon kustannusvaikutuksia. Laskelman mukaan tutkimuksessa mukana olleet asiakkaat säästivät 6 % lääkekuluista (lääkehävikin pieneneminen ja annosjakelussa suuremmat pakkauskoot, joka laskee tablettikohtaista hintaa). Tähän ei otettu huomioon apteekin perimää annosjakelupalkkiota. Annosjakelun viikkomaksu on 7-9 euroa. Kela korvaa tietyt kriteerit täyttäville asiakkaille osan annosjakelumaksun kulusta. Hoitajien työaikaa on koettu vapautuvan muihin töihin, kuten ennaltaehkäisevään työhön ja asiakkaille koettiin olevan enemmän aikaa. Lääketurvallisuuden koettiin myös parantuneen, joka niin ikään todennäköisesti vähentää terveydenhuollon menoja, kun lääkkeiden haittavaikutusten aiheuttamat vakavat haittatapahtumat vähenevät ja eivät vaadi siten sairaalahoitoa tutkimuksineen ja toimenpiteineen. Haukiputaalla asiakas maksaa annosjakelun itse. Siellä oli arvioitu, että siirryttäessä koneelliseen lääkejakeluun vapautuu vuositasolla noin 1 henkilön työpanos ja palveluasunnoissa 0.5 henkilön työpanos. Pyhäjärvellä kunta maksaa annosjakelukustannuksen kokonaisuudessaan, kun taas Kuopiossa ja Nurmeksessa asiakas maksaa jakelukustannukset itse. Kustannukset saattavat olla jopa 30 kuukaudessa pelkästään lääkkeenjaosta. Kuopiossa oli laskettu, että siirryttäessä koneelliseen lääkkeenjakoon heillä säästyisi 6-10 henkilötyövuotta. Vähävaraisten osalta Nurmeksen kunta on päättänyt osallistua lääkejakokustannuksiin maksamalla 3 jakelukerrasta. Annosjakelu maksaa asiakkaalle apteekista riippuen noin 7-9 euroa viikossa (sis. alv:n 8 %). Kela korvaa asiakkaille annosjakelumaksusta 1,26 euroa viikossa eli 2,52 euroa kahden viikon annoksesta, jos asiakas on täyttänyt 75 vuotta ja käytössä on vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä. Lappeenrannan kotihoidossa tehdyn lääkkeenjakoon kuluvan ajan otantatutkimuksen mukaan (lokakuu 2007) siirtyminen koneelliseen lääkkeenjakoon vähentäisi kotihoidon henkilöstön lääkkeenjakoon käyttämän ajan seitsemästä prosentista kahteen prosenttiin varsinaisen lääkkeenjaon ja reseptien hallinnan siirtyessä apteekille. (Lappeenranta)

6 6 Tampereen kaupunki päätti muuttaa annosjakelun ainakin toistaiseksi vapaaehtoisuuteen perustuvaksi, koska annosjakelusta asiakkaalle koituvat kokonaiskustannukset ovat alkuperäisiä arvioita suuremmat. Lautakunta haluaa myös odottaa STM:n suositusta valtakunnallisesta annosjakelupalkkioiden yhdenmukaistamisesta. Lisäksi hinnoittelussa on ollut merkittäviä alueellisia eroja, joten säännöllisen kotihoidon asiakkaat olisivat joutuneet maksamaan erilaisia kustannuksia asuinpaikkansa mukaan. Ikäihmisten lautakunta päättikin, että lääkkeiden koneellisen annosjakelun valitseminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos kotihoidon asiakas valitsee koneellisen annosjakelun, hän tekee sopimuksen valitsemansa apteekin kanssa ja maksaa kustannukset itse. Tarvittaessa kotihoidon henkilöstö auttaa asiakasta sopimuksen tekemisessä. Jos ei halua apteekin annosjakelua, kotihoidon asiakkaiden osalta lääkkeenjako hoidetaan nykyiseen tapaan osana kotihoidon palvelua. 4. YHTEENVETO Koneellinen lääkkeenjako parantaa merkittävästi potilasturvallisuutta lääkevirheiden vähenemisen myötä. Lääkevirheinä voidaan tarkastella mm. lääkkeenjaossa tapahtuvaa annosteluvirhettä tai yhtä aikaa käytössä olevia lääkevalmisteita, jotka aiheuttavat asiakkaalle interaktioita. Valtakunnallisella tasolla potilasturvallisuuteen on kiinnitetty huomioita myös uudessa terveydenhuoltolaissa. Koneellinen lääkkeenjako soveltuisi hyvin kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille. Varsinkin kesäaikoina on ongelmana saada koulutettua henkilökuntaa sijaisuuksiin ja tällöin yhdeksi ongelmaksi nousee turvallinen tapaa hoitaa lääkkeenjako. Koneellisen lääkkeenjaon myötä tähän asiaan tulisi helpotusta. Koneelliseen lääkkeenjakoon siirtyminen aiheuttaa alkuun työllistävää vaikutusta, mutta kun alkutoimenpiteet on tehty, niin sen jälkeen hoitajan työaikaa vapautuu muihin töihin. Todellista kustannussäästöä on hankala arvioida Oulunkaaren alueelle. Kotihoidon näkökulmasta ennen kaikkea lääkehoidon turvallisuus paranee jo mainittujen lääkkeenjakovirheiden mahdollisuuden minimoiduttua, mutta myös oikein toteutetun lääkehoidon myötä saavutetun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi mainittavaa on se, että esim. yllättävän sairastumisen sattuessa ajantasainen lääkitys on helposti saatavilla mm. sairaankuljetuksen mukaan (on sattunut tilanteita jossa kellään ei ole ollut tietoa asiakkaan lääkityksestä). Kotihoidossa myös lääkkeiden säilytystilojen tarve vähenee, kun tällä hetkellä lääkkeet säilytetään suurelta osin kotihoidon toimiston lääkekaapissa. Asiakkaan lääkekustannukset sinänsä pienenevät, kun lääkkeiden tablettikohtaiset hinnat ovat alhaisempia verrattuna pienissä purkeissa ostettujen tablettien kappalehintoihin ja lisäksi lääkevaihdoksien yhteydessä kotiin ei kerry käytöstä poistettuja maksettuja lääkepurkkeja. Toisaalta annosjakelusta perittävä viikkokohtainen jakelumaksu nostaa kustannuksia. Jos annosjakeluun päätetään siirtyä, yksi iso pohdittava asia on se, kohdennetaanko lääkejakelun kustannukset asiakkaalle, palveluntarjoajalle vai molemmille. Utajärven vanhus- ja vammaisneuvosto on myös osaltaan kiinnittänyt huomiota vanhusten lääkehoidon turvallisuuteen. Kysymyksiä on herännyt siitä, mikä on se taho joka pitää

7 7 huolen ikäihmisten lääkityksen asianmukaisuudesta. Koneelliseen lääkkeenjakoon siirtyminen ainakin osittain poistaisi tämän huolen. Yhteiskunnallista hyötyä ajatellen ja ekologisestikin asiaa pohtien hävitettävien lääkkeiden määrä vähenee, jolloin säästyy hävittämisestä aiheutuvia kustannuksia. Paikallisille apteekeille ei aiheutuisi koneellisesta lääkkeenjaosta tulojen menetyksiä, vaan he saavat oman osuutensa lääkkeiden myynnistä. KUSTANNUSVAIKUTUSARVIOT KONEELLISESSA LÄÄKKEENJAOSSA OULUNKAARELLA Viikkotaksa arvioitu keskimäärin 8.5 /asiakas/viikko. (vaihtelee apteekeittain ja siitä saako asiakas kelakorvausta vai ei). II: Tällä hetkellä 70 asiakasta ja kustannukset lääkejakelumaksuista arviolta noin /vuodessa. Tällä hetkellä asiakkaat ovat maksaneet kustannukset itse, eli kulut olisivat kustannusten lisäystä, jos palveluntuottaja maksaa annosjakelun. PUDASJÄRVI: Tällä hetkellä 70 asiakasta ja kustannukset lääkejakelumaksuista arviolta noin /vuodessa. Tällä hetkellä kaupungin vanhuspalvelut maksaa kotihoidon jatkuvan/ säännöllisen palvelun asiakkaiden annosjakelupalkkiomaksun SIMO: Tällä hetkellä noin 20 asiakasta ja kustannukset arviolta noin /vuodessa. Tällä erää asiakkaat maksavat itse eli kulut olisivat kustannusten lisäystä, jos palveluntuottaja maksaa annosjakelun. UTAJÄRVI: Lääkejakeluun soveltuvia asiakkaita noin 50 ja lääkejakelukustannukset siltä osin noin Eli nämä lisäystä menoihin, jos palveluntuottaja maksaa jakelukustannukset. VAALA: Lääkejakeluun soveltuvia asiakkaita olisi noin 60 ja lääkekustannukset siltä osin noin Eli nämä lisäystä menoihin, jos palveluntuottaja maksaa jakelukustannukset.

8 8 Työajan säästöarvioita eri mallien mukaan arvioituna Pudasjärven kokemukseen perustuvan apteekin arvion mukaan, johon lisätty arvio reseptiliikenteeseen kuluvasta työajasta( Työajan säästö yhteensä arvioitu olevan 25-30%) Ii: Pudasjärvi: Simo: Utajärvi: Vaala: Työajan säästö euroissa / 70 asiakasta Työajan säästö euroissa / 75 asiakasta Työajan säästö euroissa / 20 asiakasta Työajan säästö euroissa noin / 50 asiakasta Työajan säästö euroissa noin / 60 asiakasta Pudasjärven hoitajien kokemukseen perustuvan arvion mukaan siirryttäessä koneelliseen lääkkeenjakoon työaikaa säästyy noin 15 min asiakas/viikko ( otettu huomioon kaikki mahdollinen lääkehoitoon liittyvä) Ii: 70asiakasta x 15 min x 52 viikkoa= 910h. Tekee euroissa noin Pudasjärvi: 75asiakasta x 15 min x 52 viikkoa= 975h. Tekee euroissa noin Simo: 20asiakasta x 15 min x 52 viikkoa=260h. Tekee euroissa noin 5000 Utajärvi: 50asiakasta x 15 min x 52 viikkoa= 650h. Tekee euroissa noin Vaala: 60asiakasta x 15 min x 52 viikkoa= 780h. Tekee euroissa noin Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan ( 285 /asiakas/vuosi ja lisäksi 2.5h lääkärin työaikaa/asiakas/vuosi) Työajan säästöt ovat samaa luokkaa kuin jakelukustannuksista aiheutuneet kulut. Tämän lisäksi asiakas säästää lääkekuluissa ja potilasturvallisuus paranee. Ii: 70 asiakasta x lääkärin työajan säästö noin 125 /asiakas= työajan säästö Pudasjärvi: 70 asiakasta x285 + lääkärin työajan säästö noin 125 /asiakas= työajan säästö Simo: 20 asiakasta x lääkärin työajan säästö noin 125e/asiakas= työajan säästö Utajärvi: 50 asiakasta x lääkärin työajan säästö noin 125 /asiakas= työajan säästö Vaala: 60 asiakasta x lääkärin työajan säästö noin 125 /asiakas= työajan säästö

9 9 Liite 1 Käytännön kokemuksia Pudasjärveltä ja Simosta Asiakasnäkökulma positiivista Pakkauksista lääkkeet helppo ottaa poikkeuksena reumaatikot Lääkkeet tulevat kotiin asti Koettu hyvänä kehitettävää pussin kulmaan saattaa jäädä lääke, tarkkana pitää olla (tuotekehittelyä) Hoitohenkilökunnan näkökulma positiivista Reseptiliikenne vähentynyt Työntekijät eivät halua palata entiseen Lääkepoikkeamien määrä pieni (vain yksi poikkeama puolentoista vuoden takaa) Aikaa vapautuu muihin tehtäviin Tietokatkokset lääkehoidon toteutuksessa vähentyneet kehitettävää Hoitajien lääketuntemus ohenee, -> apteekki toimittaa kirjan lääkkeiden ulkonäöstä, jonka perusteella esim. lääkemuutosten tekeminen helpottuu, joskin on työlästä ja aikaa vievää. Apteekki auttaa tarvittaessa ilman erillistä kustannusta. Lääkemuutoksista on ilmoitettava viikkoa ennen, vaikeuttaa esim. osastojakson jälkeistä lääkkeenjakoa (jos tullut muutoksia lääkityksessä), asiakkaalle täytyy ostaa pieni pakkaus, lisää hävikkiä ja kustannuksia. Pudasjärvellä on käytössä sekä koneellinen annosjakelu että oman apteekin toimintana ns. kuplajakelu, annosjakelu tulee selkeästi halvemmaksi verrattuna kuplajakeluun. 1. Muuta huomioitavaa Kun asiakas on siirtymässä, koneellisen lääkkeenjaon piiriin on hyvä ensin seurata tilanteen vakautta jonkin aikaa (vakiintunut lääkehoito). Lääkkeenjakoon soveltuvuus testataan vielä toimittajan toimesta ennen lopullista päätöstä. Tarkistetaan mahdolliset interaktiot. Marevanhoito ei ole este, täytyy vain miettiä tapa miten Marevan asiakkaalle jaetaan. Jakaako sen kotihoito vai apteekki? käytäntöjä on erilaisia. Yhtenä merkittävänä koneellista lääkkeenjakoa puoltavana tekijänä voidaan nostaa esille kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä työskentelevät kesälomittajat ym. sijaiset joilla ei ole vielä ammattitutkintoa esim. opiskelijat. Lääkehoidon toteuttamisen vastuu jää töissä olevalle vakituiselle henkilöstölle, lisäten heidän työtaakkaa. Toisaalta työllistää myös esim.

10 10 terveyskeskuksen vastaanottoa ja lääkäreitä, kun reseptit ovat toimitettu puutteellisilla merkinnöillä. 2. Kustannuksista Esim Pudasjärven kustannukset 7,5-9,23/viikko/asiakas. Pudasjärvellä käytössä erilaisia järjestelyitä liittyen lääkkeiden kuljetuksesta asiakkaalle kotiin. Toisaalta säästää kotisairaanhoitajan aikaa ja matkakustannuksia, jos kotihoito käydessään voi jaetut lääkkeet asiakkaalle toimittaa. Hoivahoidon ja asumispalveluiden soveltuvuus mietintään. Utajärvi-Vaala alueella ei estettä siirtymiselle asumispalveluissa. Hoivalla niin vähän lääkkeitä, että ei ole kustannustehokasta. 3. Kokemuksia muualta Selvitelty muiden kuntien kokemuksia, pääsääntöisesti kokemukset hyviä.

11 11 Liite 2 MALLI APTEEKIN LÄÄKEJAKELUPROSESSIN KÄYNNITYMISESTÄ KOTIHOIDON ASIAKKAILLE 1. Yhteys apteekkiin, kiinnostus ja valmius palvelun tuottajaksi, arvio jakelupalkkion määrästä 2. Tiedote kotihoidon asiakkaille / asiakkaalta kirjallinen suostumus annosjakeluun ja laskutusasiakkaaksi siirtymisestä 3. Kotihoidon työntekijät yhteyshenkilöinä 4. Varataan lääkärille aikoja lääkityksen tarkistamiseen ja reseptien kirjoittamiseen, (1 vuoden reseptit) 5. Asiakkaan reseptit ja lääkkeet apteekkiin siirretään vaiheittain, käytetään olemassa olevat lääkkeet loppuun 6. Siirrytään annosjakeluun, kotihoito hakee annosjakelupussit apteekista ja toimittaa/jakaa asiakkaille lääkkeet 7. Apteekki hoitaa jatkossa reseptien uusimiset, lääkärikonsultaatiot ja tarkistaa asiakkaan lääkkeiden yhteensopivuudet ja lääkityskortit. 8. Lasku lääkkeistä asiakkaalle kuukausittain 9. Apteekki laskuttaa annosjakelupalkkion asiakkaalta Kaikilla Oulunkaaren apteekeilla on valmius tuottaa palvelu, siirtymäaika huomioitava, siirtyminen on tehtävä hallitusti. Ii : n. 100 asiakasta, jakelupalkkio n. 6,50 /vk/asiakas v Kuivaniemessä toimii jo aiemmalta ajalta Pudasjärvi: asiakasta, jakelupalkkio 8,00 /vk/asiakas vuoden 2012 loppuun asti Utajärvi. 70 asiakasta, jakelupalkkioarvio n. 11,00 /vk Vaala: n. 90 asiakasta, jakelupalkkioarvio 7,00-10,00 /vk Simo: 20 asiakasta, jakelupalkkio 7,00 /vk Yliopiston apteekissa jakelupalkkio 10,90 /vk v Apteekki vähentää palvelumaksusta Kelan maksaman korvauksen (42 %), jos sairausvakuutuslaissa määrätyt edellytykset palkkion korvaamiselle täyttyvät.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA. Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö. 19.8.2014 Risto Suominen 1

LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA. Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö. 19.8.2014 Risto Suominen 1 LÄÄKKEET ANNOSPUSSEISSA APTEEKISTA Risto Suominen PharmaService Oy/ Espoonlahden Apteekki, annosjakeluyksikkö 19.8.2014 Risto Suominen 1 KONEELLINEN ANNOSPUSSI- PALVELU Lääkkeet jaellaan koneellisesti

Lisätiedot

SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA Selvitys 1 (6) SELVITYS KONEELLISESTÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA Taustaa Eduskunnan oikeusasiamies on 7.3.2013 antanut ratkaisun (Dnro 809/4/11) (Liite1) ja Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1770/2017 05.05.00 48 Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut Valmistelijat / lisätiedot: Raija Kasanen, puh.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3. 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3. 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 3 terveyslautakunnan sihteeristä päättäminen 4 / 4 Liite

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon

apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon Tervetuloa apteekin annosjakeluasiakkaaksi! Annosjakelu on osa turvallista lääkehoitoa. Annosjakelusta hyötyvät etenkin sellaiset apteekin

Lisätiedot

Systemaattinen lääkkeenjako parityönä. Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto

Systemaattinen lääkkeenjako parityönä. Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto Systemaattinen lääkkeenjako parityönä Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto Haasteena Potilaiden lääkitys ei toteudu aina niin kuin

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN. Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT. Apteekkaripäivät

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN. Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT. Apteekkaripäivät LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT Apteekkaripäivät 20.4.2017 19.4.2017 Esittäjän nimi 1 MONI IKÄÄNTYNYT TARVITSEE TUKEA LÄÄKEHOIDON HALLINTAAN

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Asiakas maksaa itse annosjakelun viikkohinnan kahdeksan (8) euroa, jos ta hän saa Kelalta suorakorvauksena heidän taksojen mukaisen korvauk sen.

Asiakas maksaa itse annosjakelun viikkohinnan kahdeksan (8) euroa, jos ta hän saa Kelalta suorakorvauksena heidän taksojen mukaisen korvauk sen. Perusturvalautakunta 78 14.12.2011 Perusturvalautakunta 90 20.11.2013 Perusturvalautakunta 51 02.09.2015 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA PALVELUASUMISESSA 86/05.05.00/2015 PETU 14.12.2011 78 Valmistelija

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA?

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? Leila Mäkinen kotihoidon koordinaattori LÄÄKEHOITO RAI:SSA Keskimäärin asiakkailla on käytössä n. 7,7 lääkevalmistetta viikoittain Yli seitsemän

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA KONEELLISESTA LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

TYÖNTEKIJÖIDEN JA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA KONEELLISESTA LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA TYÖNTEKIJÖIDEN JA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA KONEELLISESTA LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA Pyhäjärven kotihoidossa ja palvelukeskuksessa Janna Viikilä Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Lääkkeiden jaon ja kirjaamisen kaksoistarkastus kahden hoitajan läsnä ollessa eli ns. Vaasan Malli

Lääkkeiden jaon ja kirjaamisen kaksoistarkastus kahden hoitajan läsnä ollessa eli ns. Vaasan Malli Lääkkeiden jaon ja kirjaamisen kaksoistarkastus kahden hoitajan läsnä ollessa eli ns. Vaasan Malli Medicindelningens och dokumenteringens dubbelkoll i närvaro av två skötare den sk. Vasa modellen Mari

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Syksy 2014 (vko 38) ja syksy 2016 (vko 44) Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Vanhuspalvelulain seurantakyselyt THL on toteuttanut vanhuspalvelulain

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO

KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO 3.10.2016 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi KONEELLINEN LÄÄKKEENJAKO 1. Hankinnan kohde: Lääkkeiden toimittaminen apteekin kautta koneellisesti jaettuna

Lisätiedot

Palvelutuotantolautakunta Lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Patultk

Palvelutuotantolautakunta Lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Patultk Palvelutuotantolautakunta 7 29.01.2014 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Patultk 7 29.1.2014 Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen puh. 050 562 3632, Van hus pal ve lujoh ta ja Kyllikki Syrjäpalo

Lisätiedot

LIITE 1, Palvelukuvaus

LIITE 1, Palvelukuvaus Lääkkeiden jakelupalvelu 1(6) Sisällys 1. PALVELUN SISÄLTÖ... 2 1.1. PALVELUN SUORITTAMINEN... 2 1.2. ASIAKASKOHTAISET LÄÄKE-ERÄT... 2 1.3. PALVELUN ALOITUS JA KOULUTUS... 3 1.4. LÄÄKKEIDEN TARKASTUS...

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa

Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Simulointiharjoitus Ylä-Savon Soten Kotihoidon ratkaisumalli potilas tapauksessa Palveluesimies Virpi Pesonen, Lääkäri Reijo Räisänen, Sh Anri Saarivainio Potilas-case 89-vuotias mies, asuu vaimon kanssa,

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi 4.3.2015 Karolina Peltomaa Potilasturvallisuuspäällikkö Vs. Vastuuhenkilö Kehittämispalvelut - yksikkö VSSHP HaiPro HaiPro Potilas sai toiselle

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Perinteiset apteekkipalvelut Reseptin toimitus & uusiminen Lääkevalmistus Itsehoidon opastus Suorakorvausmenettely

Lisätiedot

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Lääkehoidon päivä To 16.3.2017 klo 10-18 Kauppakeskus Revontuli Potilas- ja omaisneuvoston kokous 5.6.2017 Seija Miettunen Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

Turvallisen lääkehoidon työkalupakki

Turvallisen lääkehoidon työkalupakki Page 1 of 7 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Turvallisen lääkehoidon työkalupakki Anna-Riia Holmström / Kirjoitettu 20.6.2012 / Julkaistu 7.9.2012 Suomessa on jo vuosia tehty aktiivista tutkimusta ja

Lisätiedot

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Selvitys 1 (6) 15.10.2012 Liite 2 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.1.2011 ottaa käyttöön palvelusetelin vanhusten palvelujen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA

LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA LIITE 1 LÄÄKKEIDEN KONEELLISEN ANNOSPUSSIJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Sipoon, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien lääkkeiden koneellisen annospussijakelun

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Lääkkeiden turvallisuus

Lääkkeiden turvallisuus Lääkkeiden turvallisuus Lääke tulee markkinoille Myyntiluvan saamiseksi turvallisuus ja tehokkuus on osoitettava Haittavaikutusrekisteri Fimea ylläpitää lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä Ilmoituksia

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014 Toiminnanhoitajan katsaus Vuodet 2013-2014 Vuosi 2013 Kuluja saatu huomattavasti karsittua Tilitoimiston palveluita käytetty aiempaa vähemmän,n. 10.000 kuin edellisenä vuonna Kokouksia aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Priima apteekki. Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen

Priima apteekki. Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen Priima apteekki Johannes Kuosmanen Miia Tapaninen Annosjakelu Iisalmessa Iisalmessa pitkät perinteet annosjakelussa Iisalmessa apteekit ja terveydenhuolto tekevät tiivistä yhteistyötä Palavereita useita

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

TURVALLINEN LÄÄKEHOITO TURVALLINEN LÄÄKEHOITO Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 9.10.2017 Osastofarmaseutti Jenni Kauppi Jenni.Kauppi@tyks.fi AIHEENA TÄNÄÄN Alkuperäiset, rinnakkaiset lääkkeet ja ravintolisät

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. 25.11.2011 Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Esityksen sisältö 1. Lääkityksen merkitys hoitokustannuksista

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Moniammatillinen työskentely vakiintuu Lahden kaupungin kotihoidossa - Sic!

Moniammatillinen työskentely vakiintuu Lahden kaupungin kotihoidossa - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2016 JÄRKEÄ LÄÄKEHOITOON Moniammatillinen työskentely vakiintuu Lahden kaupungin kotihoidossa Sini Kuitunen, Heidi Tahvanainen, Satu-Tuuli Takala, Leena Riukka / Kirjoitettu

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Heidin ja Päivin Lähihoiva Laatinut: Päivi Marin Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Lääkehoidon sisältö ja

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

DIGITAALINEN APTEEKKI

DIGITAALINEN APTEEKKI DIGITAALINEN APTEEKKI NYT JA TULEVAISUUDESSA Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto iiro.salonen@apteekkariliitto.fi 4.10.2017 Iiro Salonen / Suomen Apteekkariliitto 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Paula Lappi 25.9.2012 Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Elektroninen lääkeannostelija - lääkekello Lääkekello: Lääkelokerikot 14 tai 28 ottokertaa: = ohjelmoitava dosetti, jonka kansialuetta

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI AVOAPTEEKKIEN NÄKÖKULMA 4.10.2016 Apteekkari Marjo Rajamäki Sodankylän apteekki 10.10.2016 Marjo Rajamäki SUOMEN APTEEKIT 2016 Apteekkitoimipisteet Yksityiset apteekit

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot