Raportti Toivottu vai torjuttu tohtori työelämässä -seminaarista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Toivottu vai torjuttu tohtori työelämässä -seminaarista"

Transkriptio

1 Raportti Toivottu vai torjuttu tohtori työelämässä -seminaarista Hotelli Arthur, 9. joulukuuta 2013 Tieteentekijöiden liiton Nuorempien tutkijoiden -työryhmä Tieteentekijöiden liiton Nuorempien tutkijoiden -työryhmä järjesti 9. joulukuuta seminaarin, joka pohjautui syksyllä 2012 nuoremmille tutkijoille suunnatun kyselyn (Nutu-kysely) tuloksiin. Seminaarissa pohdittiin tutkijanuraan ja tohtoreiden työllistymiseen liittyviä kysymyksiä ja tavoitteena oli löytää ratkaisuja ja uusia avauksia kyselyssä esiin tulleisiin ongelmiin ja epäkohtiin. Nutu-kyselyn mukaan tutkimustyössä ja tohtoroitumisessa nuoria tutkijoita eniten puhuttavat kysymykset olivat: 1) työn tekemisen ehdot 2) rekrytointi 3) palkkaus ja toimeentulo 4) työllistyminen ja työttömyys Seminaari tarjosi nuoremmille tutkijoille mahdollisuuden keskustella näistä asioista, miettiä ratkaisuja sekä tuoda esille olemassa olevia hyviä käytänteitä. Seminaari aloitettiin työpajoissa joissa osallistujat pohtivat ja kommentoivat kaikkia teemoja vuorollaan. Työpajojen ohjaajat koostivat keskusteluista yhteenvedot, jotka he esittelivät ennen paneelin alkua. Seminaariin ja työpajatyöskentelyyn osallistui yli 50 henkeä. Paneelin osallistujat olivat opetusneuvos Erja Heikkinen (OKM), tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi (Oulun yliopisto), johtaja Mervi Karikorpi (Teknologiateollisuus ry) sekä nuorempi tutkija Sandra Wallenius-Korkalo (Lapin yliopisto, Tieteentekijöiden liitto). Paneelin juonsi Jussi Vauhkonen (SATY). Seminaarista on julkaistu Acatiimissa 1/2014 kaksi artikkelia: Katri Pajusola: Tohtori työelämässä toivottu vai torjuttu? Maria Hakkarainen ja Sandra Wallenius-Korkalo: Väitös: työelämän punainen matto vai umpikuja? Tässä raportissa esitetään kooste työryhmien työskentelyn tuloksena syntyneistä ideoista, ehdotuksista ja esiin tulleista hyvistä käytänteistä.

2 Ryhmä 1: Työn tekemisen ehdot Johanna Stenholm & Anne Koskela Työryhmän vetäjät olivat koostaneet NuTu-kyselyn pohjalta keskustelun rungoksi kysymyspatteriston, jossa haettiin vastauksia muun muassa siihen, mitä tutkijan työhön pitää kuulua ja missä suhteessa tutkimus, opetus ja hallinto ovat työsuunnitelmassa, miten suhtautua tutkijanuran jatkuvaan epävarmuuteen, millainen tutkijan uran pitäisi olla tulevaisuudessa ja miten yliopistotyönantajan pitäisi sitoutua tutkijaan. Keskustelussa nousi osallistujien omien kokemusten pohjalta esiin tutkijoiden tutkimusrahoituksesta riippuva epätasa-arvoinen asema yliopistolla (palkkasuhde/apuraha), laittomat määräaikaisuudet, tutkimuksen pätkärahoitus, tutkimusrahoituksen riskin sälyttäminen tutkijoille, nuorempien tutkijoiden opetustyön määrään ja laatuun liittyvät ongelmat sekä tutkimustyöhön ja työsuhteeseen liittyvän ohjauksen puute. Keskustelua herätti myös yliopiston monopoli tutkimustyössä ja yliopiston tutkimustyön suuntautuminen tulevaisuudessa. Kysyttiin muun muassa, onko apurahatutkimukselle tulevaisuudessa sijaa yliopistoissa. Vaihtoehtoina yliopistoille esitettiin think tankeja ja itsenäisiä tutkimuslaitoksia. Työpajan keskusteluissa esiin nousseita ehdotuksia tutkijan työn ehtojen parantamiseksi: 1) Yliopiston tulisi sitoutua tutkijaan, pitkäaikainen sijoitus tutkijaan, ei pikalainoja! 2) Yliopistolla oltava selkeä yhtenäinen linja, sillä erot yliopistojen tiedekuntien ja jopa laitosten käytänteissä ovat isoja, mikä aiheuttaa epätietoisuutta henkilöstössä. Ratkaisuna ehdotettiin johdonmukaisempaa ja avoimempaa viestintää TES:stä, yleisistä sopimuksista ja yliopiston omista käytänteistä. Avointa tietoa toivottiin muun muassa siitä, mistä voi saada rahaa, milloin rahoitusta haetaan, kenen rahoitusta tulisi hakea (ohjaajan, nuoremman tutkijan vai tutkimusryhmän) 3) Sitoutuminen tutkimuksen ja työn ohjaamiseen väitöskirjatutkimuksesta tutkimus- ja rahoitusprosesseineen tulisi luoda realistinen kuva jo perusopintovaiheessa ohjaussopimukset väitöskirjatutkimuksessa mentorointi työkokemuksen saaminen/arvostaminen o muun työelämän ja yliopiston yhteistyö Väittelyn jälkeen yliopiston myöntämä kolmen kuukauden tutkimussuunnitelmarahoitus Vuoden työsuhde väittelyn jälkeen (käytössä muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden yksikössä)

3 4) Urapolkujärjestelmien kehittäminen ja oman osaamisen arvostaminen Väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden paikkojen välille toivotaan tasapainoa Tenure track -uramallille luotava selkeät linjaukset kriteereistä, joilla voi hakea pestiä, kuten montako julkaisua, missä lehdissä, miten opetusta arvioidaan Tutkijan uran siirtymissä tuettava tutkijaa, erityisesti siirryttäessä väittelystä post doc - tutkijaksi Tukea oman urapolun järjestelmälliseen suunnitteluun, aina plan B! Ammatti-identiteetin ja osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen: tutkijanura vai erityisasiantuntijaura? Nostettiin esiin yrittäjämalli toiminimenä tutkija Kaikille halukkaille mahdollisuus yliopistopedagogisiin opintoihin Oman tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnistaminen ja toteuttaminen Ryhmä 2: Rekrytointi Maria Hakkarainen & Sandra Wallenius-Korkalo Keskustelun pohjana oli kysymyksiä muun muassa siitä, onko tutkijan ura houkutteleva vaihtoehto ja mitä sen houkuttelevuuden parantamiseksi voitaisiin tehdä. Työryhmässä tarkasteltiin erityisesti yliopistojen vastuuta väitöstutkijoiden ja väitelleiden tutkijoiden työllistymisestä, keskusteltiin rekrytoinnin käytänteistä ja haettiin ratkaisuja rekrytoinnin ongelmiin. Työpajan keskusteluissa esiin nousseita ehdotuksia tutkijan työn ehtojen parantamiseksi: 1) Yliopistojen on jaettava enemmän tietoa siitä, mitä väitöskirjatutkimustyö tarkoittaa, tohtorin tutkinnon eduista ja haitoista työmarkkinoilla, työllistävyydestä sekä tehtävä hakukriteerit tohtoriohjelmiin tiukemmiksi, jotta rahoitus ja ohjaaja-ohjattava asetelmat olisivat tasapainossa. 2) Yliopistojen on kiinnitettävä huomiota väitöskirjatutkijoiden ohjaukseen: Ohjaus systemaattiseksi, tutkimussuunnitelman säännöllinen päivittäminen sekä tutkimussopimuksen käyttöönott Professorin vastuu ohjattavistaan tutkimusprosessin aikana ja sen jälkeen (esim. suositukset, hakemusten kommentointi, rahoitusmahdollisuuksien esittely, verkostot) Työelämätaidot osaksi tutkintoa, yliopistolta myös positiivinen asenne muuta työelämää kohtaan, työelämäharjoittelu tarkoituksenmukaiseksi Tutkijantyön keskeiset työelämätaidot integroitava väitöskirjaprosessiin ja osattava tunnistaa: tieteen popularisointi (kieli, rohkea esittäminen), akateemisten taitojen tunnistaminen ja popularisointi (kokonaisuuksien ja kompleksisten kokonaisuuksien hallinta, tiedonhankinta, -hallinta ja tiedon tuottamisen taidot), ryhmätyötaidot (yhteisartikkelit, projekti- ja tutkimusryhmätyöskentely); hyvänä käytäntönä esille nousi muun muassa Tutkimusjohtamisen opintokokonaisuus (TUJO) Mentorointi osaksi jatkotutkintoa, myös yliopiston ulkopuolisia mentoreita

4 3) Nuorempien tutkijoiden oma vastuu Taitojen kerryttämisestä, tunnistamisesta, tunnustamisesta ja sanallistamisesta Uravalinnasta ja työllistymisestä Omien sosiaalisten verkostojen rakentamisesta 4) Verkostojen, tutkimusryhmien ja uusien tutkijakoulujen merkitys tohtorikoulutukseen hakeutuville on selkeytettävä Yliopistokohtaisten tutkijakoulujen erilaiset formaatit tekevät koulutuksen sisällön vertailun vaikeaksi, valtakunnallinen formaatti olisi parempi yliopistoilta odotetaan parempaa ja selkeämpää tiedottamista Tutkijakoulujen hakukäytäntöjen tulisi olla selkeitä, valintaperusteiden avoimia ja ymmärrettäviä 5) Yliopistojen, TE-toimistojen ja liiton roolit tutkijoiden/tohtoreiden työllistämiseksi Tavoite: Yliopisto kantaa vastuuta väitöstutkijoiden ja väitelleiden tutkijoiden työllistymisestä Yliopistojen rekryn kohdistettava palveluja erityisesti nuoremmille tutkijoille Väitöskirjatutkimuksen pitäisi merkitä palvelussuhdetta yliopistoon, mikä vähentää apuraharuljanssia Yliopiston kehitettävä urapolkujärjestelmää Yliopistojen perehdytettävä rekrytoimansa tutkijat työhön, työtiloihin, työolosuhteisiin, palveluihin sekä työehtosopimuksen keskeisiin kohtiin Työnantajien ja tutkijoiden kohtaamisten edistäminen o alueelliset rekrytointitapahtumat o tiedottaminen erilaisista mahdollisuuksista työtä etsiville o yrityshautomojen tapaiset foorumit ei-yrittäjille TE-toimistoille taattava resurssit auttaa nuorempia tutkijoita, akateemisten palvelut Rekrytoitumisen vaihtoehtoisten väylien tunnetuksitekeminen o työharjoittelut yksityisellä ja julkisella puolella o kohdennetun täydennyskoulutuksen järjestäminen (esim. projektiosaaminen) Liiton tarjoama urapalvelutietous haasteena monialaisuus, enemmän koordinointia 6) Rekrytoinnissa tulee noudattaa yhdenvertaisuutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta Huonot käytännöt tunnistettava ja niistä on pyrittävä aktiivisesti eroon o esim. hyvä veli -järjestelmä, läpinäkymätön rekrytointi, korkeasti koulutettujen työelämätaitoihin kohdistuneet epäluulot, väitöstutkimuksen ja hanketöiden yhteensovittamisen vaikeus, pätkätyöt Tutkijoiden rekrytointiin yliopistojen ulkopuolelle panostettava o julkisen puolen roolia tohtoreiden työllistäjänä kasvatettava o yksityisen puolen tiedottaminen tutkijoiden/tohtoreiden työllistämisestä

5 Ryhmä 3: Palkkaus Hannele Mäkelä & Mika Helander Palkkaus kertoo työnantajan arvostuksesta työntekijää ja hänen työtään kohtaan. Millaisen viestin antaa yliopiston palkkausjärjestelmä ja sen soveltaminen? Palkkauksen tulisi tukea pitkäjänteisen, laadukkaan tutkimuksen tekoa ja sitouttaa tutkijoita tavoitteiden saavuttamiseen. Mutta onko yliopistotyönantaja valmis maksamaan työn vaativuuden ja työstä suoriutumisen mukaan? Monen tutkijan arkea on alipalkattu, epätasa-arvoinen pätkätyö sekä palkkausjärjestelmän ongelmat. Tutkijoiden arkea kuvastaa myös akateeminen yrittäjyys, se että tutkijat vastaavat itsenäisesti omien työolosuhteidensa suunnittelusta ja hallinnasta, palkasta, sosiaaliturvamaksuista, verotuksesta ja urasuunnittelusta sekä kantavat yksin näihin liittyvät riskit. Palkkaus-ryhmässä keskusteltiin muun muassa tulotason riittävyydestä, tulojen säännöllisyydestä, palkkatasa-arvosta, yliopiston palkkausjärjestelmästä sekä akateemisesta yrittäjyydestä. 1) Tulojen riittävyys ja säännöllisyys Palkan pienuus ei houkuttele tutkijanuralle, tieteen arvostus ei näy palkkauksessa o tutkijoita haittaavat tulojen epäsäännöllisyys ja matalat tulot o tutkijat joutuvat miettimään, onko varaa perheeseen Väitöskirjatutkimus on päätoimista työtä, ja sille pitäisi olla rahoitus vähintään neljäksi vuodeksi Yliopiston tarjoamat tukiprosessit ovat tärkeitä, etenkin väitöskirjatutkijoiden rahoituksessa. Tutkijan työssä pitäisi ottaa huomioon alakohtaiset erot, ulkomaanjaksot tms. Tutkijanuran eri vaiheissa on tarvetta siltarahoitukselle 2) Palkkatasa-arvo Samasta työstä sama palkka! Palkkauksen pitäisi olla läpinäkyvää ja palkkauksen kriteerien käytön johdonmukaista ja selkeää Palkkausjärjestelmän tasojen määräytymistä on selkeytettävä, ja taattava mahdollisuus käydä palkkaneuvotteluja työntekijän aloitteesta Kutsumusammateissa käytetään hyväksi kutsumusta palkkauksen kustannuksella nuoret tutkijat tyytyvät vähään, eivät uskalla vaatia 3) Tutkimusrahoituksen hallitseminen akateeminen yrittäjyys Tutkijan mentorointi rahoituksen hakemisessa ja hallinnoinnissa Apurahatutkijoiden statusta on nostettava! Apurahatutkija ei saa olla yliopistolle ilmaista työvoimaa Akateemisen yrittäjyyden vapauden, turvallisuuden ja vastuun kysymykset askarruttavat Tutkijan kehitettävä itseään ja kilpailtava jatkuvasti uransa eteen: onko tutkijalla varaa höllätä lainkaan vai meneekö aiempi työ hukkaan? Unohtuiko kilpailussa ja rahoituksessa tiedon intressi? Ohjaako tilaustutkimus (tai yrittäjyys ) tutkimuksen suuntaa?

6 Ryhmä 4: Työllistyminen työttömyys Päivi Miettunen & Miiko Sokka Nuorempien tutkijoiden asema apurahojen, palkalla olon ja työttömyyden vuorotellessa on epämääräinen eikä kukaan tunnu tietävän tarkalleen, mitkä ovat tutkijan oikeudet ja velvollisuudet. Lisää tietoa näistä kaivataan. TE-toimistoille pitäisi edelleen viedä viestiä, että tutkijoiden työttömyysturvan tulkintoja pitää yhtenäistää: niissä on edelleen edelleen paikallisia, jopa virkailijakohtaisia eroja, eikä olemassa olevien säädösten soveltaminen tutkijoihin onnistu. TEtoimistoissa pitäisi pohtia tarkkaan mitkä ovat tutkimustyön erityispiirteet. Lähes kaikissa keskusteluissa nousi suurimpana ongelmana esille nuorempien tutkijoiden asema yliopistoyhteisössä. Yliopistojen sitoutuminen työntekijöihinsä ja tutkijoiden sitouttaminen tutkimuksen tekemiseen on heikolla pohjalla. Ei ole kenenkään etu, että tutkijoita kohdellaan kuin yksityisyrittäjiä, joista joillekin yliopisto tarjoaa tietokoneen ja työpöydän nurkan, jos sitäkään. Yliopistoissa on yleistynyt käytäntö, jonka mukaan työhuone ja sähköpostitunnukset viedään tutkijalta nopeasti väitöksen jälkeen, jolloin mahdollisuutta hakea rahoitusta yliopiston affiliaatiolla ei ole. Sähköpostiosoitteen välitön muutos haittaa myös tutkijan rahoitus- ja tutkimusverkostojen hyödyntämistä. Tutkijat pitäisi nähdä strategioiden mukaisesti yliopistojen tärkeimpänä voimavarana, ei kulueränä, ja yliopistojen sekä yksiköiden tulisi sitoutua pitkäjänteiseen tutkimustyöhön. Työryhmä keskusteli työllistämisestä, työttömyydestä ja työllistämis- ja rekrypalveluista yliopistojen, TE-palvelujen ja liiton toiminnan näkökulmista. Keskusteluissa tulivat muita ryhmiä enemmän esille aiheeseen liittyvät omat huonot kokemukset, mikä kertoo siitä, että tutkijanuran eri vaiheisiin ei ole kiinnitetty yliopiston, viranomaisten eikä liiton taholta tarpeeksi huomiota. Työttömyys on useimmille tuttu vaihe tutkijanuralla, ja sen ahdistavuutta lisää se, että työttömyys merkitsee usein häviötä kovassa tutkimusrahoituskilpailussa. TE-palvelut tutkijalle ovat niukat ja nekin vähät palvelut, joita on mahdollista saada, jäävät käyttämättä, jos yliopistotyönantaja ei ole aktiivinen osapuoli (esim. muutosturva). Yliopistojen käytänteet vaihtelevat liikaa tiedekunnittain ja yksiköittäin, jopa tutkimusryhmittäin ja eriarvoistavat tutkijoita. Joissakin yksiköissä/tutkimusryhmissä vastuuhenkilö auttaa nuorempia tutkijoita rahoituksenhaussa, toisissa taas kukin on vastuussa itse oman rahoituksen hankkimisesta. Osallistujat kysyivätkin, mikä on yliopistotyönantajan vastuu tutkijoista, jotka työskentelevät enimmäkseen määräaikaisissa työsuhteissa tai apurahalla. Yleensä tutkijoiden sitouttaminen yliopistoyhteisöön koettiin heikoksi. Huolta aiheutti myös se, että yliopistojen toimintaa ohjaa ministeriön rahoitusmalli, minkä vuoksi tutkijakoulutukseen otetaan enemmän tutkijoita kuin resurssit antavat myöten. Puutteellisen ohjauksen lisäksi suuret sisäänotot merkitsevät ankaraa kilpailua rahoituksesta. Yliopistoilla ei ole myöskään mietitty, miten suhtaudutaan perheelliseen tutkijaan vanhempainvapaiden tai kansainvälistymisen näkökulmasta. Työhuoneen ja sähköpostiosoitteen puuttumisen lisäksi ulkopuolisuuden tunne hidastaa tutkijan työtä ja heikentää työhyvinvointia.

7 Ehdotuksia tilanteen muuttamiseksi: Yliopisto Yliopistojen pitäisi sitoutua tutkijoihin myös väitöksen jälkeen: siltarahoitus ja post doc - paikat, kehityskeskustelut. Väitöskirjaohjaus pitää laskea opetukseksi, jotta tutkija saa meriittiä opetustyöstä Myös menestymisen apurahan haussa pitäisi olla meriitti. Ruotsissa vanhempainvapaakin lasketaan työkokemukseksi! Laitosten ja tutkijoiden yhteistyölle on annettava mahdollisuus. Vähemmän hierarkkisia raja-aitoja, enemmän tasa-arvoista kollegiaalisuutta. Yliopistojen rekrytointipalvelut myös nuoremmille tutkijoille. Työnantajan hoidettava osuutensa työttömyyden uhatessa tutkijaa (esim. muutosturva). TE-palvelut Vain kolmasosa tohtoreista työllistyy yliopistosektorille. Kaksi kolmasosaa sijoittuu yliopistojen ulkopuolelle, yksityiselle sektorille tai julkiselle puolelle. Työllistymisen nopeuttamisessa olisi hyvä, että TE-toimistot järjestäisivät akateemisesti koulutettujen ja työnantajien treffejä. TE-toimistojen tulisi tarjota akateemisille suunnattua koulutus- ja uraneuvontapalvelua. Työttömyys on tuttua tutkijanuran eri vaiheissa. Sen sijaan TE-toimistoille tutkijan työttömyys ja työttömyysturvan ehdot eivät aina ole selviä. Erityisesti apurahatutkijoiden työttömyydestä on tehty erilaisia tulkintoja, minkä vuoksi on tärkeää, että Kaikissa TE-toimistoissa tunnetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus apurahatutkijan työttömyydestä ja noudatetaan sitä. Keskustelujen pohjalta kävi ilmi, että tulkinnat siitä, mikä työttömälle tutkijalle on sallittua ammattitaidon ylläpitämiseksi ja ammattitaitonsa markkinoimiseksi, vaihtelevat paikkakunnittain. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan työtön tutkija voi ammattitaidon ylläpitämiseksi: hakea apurahaa julkaista artikkeleita, jotka valmistuivat ennen työttömyysjaksoa luennoida ja kirjoittaa lyhyitä artikkeleita satunnaisesti osallistua oman alansa konferensseihin Työttömyyskassojen suhteen pohdittiin työssäkäynnin ehdon täyttymistä. Tutkijat, jotka antavat tuntiopetusta, kokevat asian ongelmallisena, sillä usein opetustunnit eivät riitä, koska tuntien valmistelukerroin ei ole realistinen eli on liian pieni. Osa ehdotti ongelman ratkaisemiseksi jopa mieluummin pienempää tuntipalkkaa ja sitä kautta suurempaa tuntimäärää. Tutkijoita askarrutti myös tutkimustyön tekeminen omalla toiminimellä. Ennen kuin se yleistyy, olisi syytä selvittää työskentelymuodon mahdolliset haitat tarkkaan. Myös omaa aktiivisuutta ja out-of-the-box -ajattelua korostettiin.

8 Liitto Liiton suunnalta tutkijat toivoivat enemmän tietoa työttömyysturvasta, sen määräytymisestä ja käytänteistä. Lisäksi apurahan vaikutuksesta työttömyysturvaan haluttiin lisää tietoa. Johtopäätökset Seminaari työpajatyöskentelyineen toi esille sen, kuinka epävarmoilla ja alati muuttuvilla työmarkkinoilla tutkija työskentelee. Määräaikaisuudet, apuraha- ja työttömyyskaudet tekevät tutkijan työskentelyolosuhteista vaikeat, hidastavat tutkimustyötä ja haittaavat tutkijan keskittymistä työhönsä. Tutkijat toivovat yleisesti yliopistoilta selkeitä periaatteita ja vastuunottoa tutkijanuran vaiheista, sitoutumista tutkimustyötä tekevään henkilöstöönsä sekä avointa tiedottamista. Viranomaisilta kaivataan johdonmukaista linjaa suhteessa tutkijan työttömyyteen sekä akateemisille suunnattuja työllisyys- ja urapalveluja. Liiton tehtävänä työllistymis- ja työttömyysasioissa nähtiin tiedon jakaminen ja jäsenistön tukeminen työuran vaikeuksien kohdatessa.

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi Atte Vieno, Aleksis Nokso-Koivisto Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs.

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot