Raportti Toivottu vai torjuttu tohtori työelämässä -seminaarista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Toivottu vai torjuttu tohtori työelämässä -seminaarista"

Transkriptio

1 Raportti Toivottu vai torjuttu tohtori työelämässä -seminaarista Hotelli Arthur, 9. joulukuuta 2013 Tieteentekijöiden liiton Nuorempien tutkijoiden -työryhmä Tieteentekijöiden liiton Nuorempien tutkijoiden -työryhmä järjesti 9. joulukuuta seminaarin, joka pohjautui syksyllä 2012 nuoremmille tutkijoille suunnatun kyselyn (Nutu-kysely) tuloksiin. Seminaarissa pohdittiin tutkijanuraan ja tohtoreiden työllistymiseen liittyviä kysymyksiä ja tavoitteena oli löytää ratkaisuja ja uusia avauksia kyselyssä esiin tulleisiin ongelmiin ja epäkohtiin. Nutu-kyselyn mukaan tutkimustyössä ja tohtoroitumisessa nuoria tutkijoita eniten puhuttavat kysymykset olivat: 1) työn tekemisen ehdot 2) rekrytointi 3) palkkaus ja toimeentulo 4) työllistyminen ja työttömyys Seminaari tarjosi nuoremmille tutkijoille mahdollisuuden keskustella näistä asioista, miettiä ratkaisuja sekä tuoda esille olemassa olevia hyviä käytänteitä. Seminaari aloitettiin työpajoissa joissa osallistujat pohtivat ja kommentoivat kaikkia teemoja vuorollaan. Työpajojen ohjaajat koostivat keskusteluista yhteenvedot, jotka he esittelivät ennen paneelin alkua. Seminaariin ja työpajatyöskentelyyn osallistui yli 50 henkeä. Paneelin osallistujat olivat opetusneuvos Erja Heikkinen (OKM), tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi (Oulun yliopisto), johtaja Mervi Karikorpi (Teknologiateollisuus ry) sekä nuorempi tutkija Sandra Wallenius-Korkalo (Lapin yliopisto, Tieteentekijöiden liitto). Paneelin juonsi Jussi Vauhkonen (SATY). Seminaarista on julkaistu Acatiimissa 1/2014 kaksi artikkelia: Katri Pajusola: Tohtori työelämässä toivottu vai torjuttu? Maria Hakkarainen ja Sandra Wallenius-Korkalo: Väitös: työelämän punainen matto vai umpikuja? Tässä raportissa esitetään kooste työryhmien työskentelyn tuloksena syntyneistä ideoista, ehdotuksista ja esiin tulleista hyvistä käytänteistä.

2 Ryhmä 1: Työn tekemisen ehdot Johanna Stenholm & Anne Koskela Työryhmän vetäjät olivat koostaneet NuTu-kyselyn pohjalta keskustelun rungoksi kysymyspatteriston, jossa haettiin vastauksia muun muassa siihen, mitä tutkijan työhön pitää kuulua ja missä suhteessa tutkimus, opetus ja hallinto ovat työsuunnitelmassa, miten suhtautua tutkijanuran jatkuvaan epävarmuuteen, millainen tutkijan uran pitäisi olla tulevaisuudessa ja miten yliopistotyönantajan pitäisi sitoutua tutkijaan. Keskustelussa nousi osallistujien omien kokemusten pohjalta esiin tutkijoiden tutkimusrahoituksesta riippuva epätasa-arvoinen asema yliopistolla (palkkasuhde/apuraha), laittomat määräaikaisuudet, tutkimuksen pätkärahoitus, tutkimusrahoituksen riskin sälyttäminen tutkijoille, nuorempien tutkijoiden opetustyön määrään ja laatuun liittyvät ongelmat sekä tutkimustyöhön ja työsuhteeseen liittyvän ohjauksen puute. Keskustelua herätti myös yliopiston monopoli tutkimustyössä ja yliopiston tutkimustyön suuntautuminen tulevaisuudessa. Kysyttiin muun muassa, onko apurahatutkimukselle tulevaisuudessa sijaa yliopistoissa. Vaihtoehtoina yliopistoille esitettiin think tankeja ja itsenäisiä tutkimuslaitoksia. Työpajan keskusteluissa esiin nousseita ehdotuksia tutkijan työn ehtojen parantamiseksi: 1) Yliopiston tulisi sitoutua tutkijaan, pitkäaikainen sijoitus tutkijaan, ei pikalainoja! 2) Yliopistolla oltava selkeä yhtenäinen linja, sillä erot yliopistojen tiedekuntien ja jopa laitosten käytänteissä ovat isoja, mikä aiheuttaa epätietoisuutta henkilöstössä. Ratkaisuna ehdotettiin johdonmukaisempaa ja avoimempaa viestintää TES:stä, yleisistä sopimuksista ja yliopiston omista käytänteistä. Avointa tietoa toivottiin muun muassa siitä, mistä voi saada rahaa, milloin rahoitusta haetaan, kenen rahoitusta tulisi hakea (ohjaajan, nuoremman tutkijan vai tutkimusryhmän) 3) Sitoutuminen tutkimuksen ja työn ohjaamiseen väitöskirjatutkimuksesta tutkimus- ja rahoitusprosesseineen tulisi luoda realistinen kuva jo perusopintovaiheessa ohjaussopimukset väitöskirjatutkimuksessa mentorointi työkokemuksen saaminen/arvostaminen o muun työelämän ja yliopiston yhteistyö Väittelyn jälkeen yliopiston myöntämä kolmen kuukauden tutkimussuunnitelmarahoitus Vuoden työsuhde väittelyn jälkeen (käytössä muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden yksikössä)

3 4) Urapolkujärjestelmien kehittäminen ja oman osaamisen arvostaminen Väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden paikkojen välille toivotaan tasapainoa Tenure track -uramallille luotava selkeät linjaukset kriteereistä, joilla voi hakea pestiä, kuten montako julkaisua, missä lehdissä, miten opetusta arvioidaan Tutkijan uran siirtymissä tuettava tutkijaa, erityisesti siirryttäessä väittelystä post doc - tutkijaksi Tukea oman urapolun järjestelmälliseen suunnitteluun, aina plan B! Ammatti-identiteetin ja osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen: tutkijanura vai erityisasiantuntijaura? Nostettiin esiin yrittäjämalli toiminimenä tutkija Kaikille halukkaille mahdollisuus yliopistopedagogisiin opintoihin Oman tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnistaminen ja toteuttaminen Ryhmä 2: Rekrytointi Maria Hakkarainen & Sandra Wallenius-Korkalo Keskustelun pohjana oli kysymyksiä muun muassa siitä, onko tutkijan ura houkutteleva vaihtoehto ja mitä sen houkuttelevuuden parantamiseksi voitaisiin tehdä. Työryhmässä tarkasteltiin erityisesti yliopistojen vastuuta väitöstutkijoiden ja väitelleiden tutkijoiden työllistymisestä, keskusteltiin rekrytoinnin käytänteistä ja haettiin ratkaisuja rekrytoinnin ongelmiin. Työpajan keskusteluissa esiin nousseita ehdotuksia tutkijan työn ehtojen parantamiseksi: 1) Yliopistojen on jaettava enemmän tietoa siitä, mitä väitöskirjatutkimustyö tarkoittaa, tohtorin tutkinnon eduista ja haitoista työmarkkinoilla, työllistävyydestä sekä tehtävä hakukriteerit tohtoriohjelmiin tiukemmiksi, jotta rahoitus ja ohjaaja-ohjattava asetelmat olisivat tasapainossa. 2) Yliopistojen on kiinnitettävä huomiota väitöskirjatutkijoiden ohjaukseen: Ohjaus systemaattiseksi, tutkimussuunnitelman säännöllinen päivittäminen sekä tutkimussopimuksen käyttöönott Professorin vastuu ohjattavistaan tutkimusprosessin aikana ja sen jälkeen (esim. suositukset, hakemusten kommentointi, rahoitusmahdollisuuksien esittely, verkostot) Työelämätaidot osaksi tutkintoa, yliopistolta myös positiivinen asenne muuta työelämää kohtaan, työelämäharjoittelu tarkoituksenmukaiseksi Tutkijantyön keskeiset työelämätaidot integroitava väitöskirjaprosessiin ja osattava tunnistaa: tieteen popularisointi (kieli, rohkea esittäminen), akateemisten taitojen tunnistaminen ja popularisointi (kokonaisuuksien ja kompleksisten kokonaisuuksien hallinta, tiedonhankinta, -hallinta ja tiedon tuottamisen taidot), ryhmätyötaidot (yhteisartikkelit, projekti- ja tutkimusryhmätyöskentely); hyvänä käytäntönä esille nousi muun muassa Tutkimusjohtamisen opintokokonaisuus (TUJO) Mentorointi osaksi jatkotutkintoa, myös yliopiston ulkopuolisia mentoreita

4 3) Nuorempien tutkijoiden oma vastuu Taitojen kerryttämisestä, tunnistamisesta, tunnustamisesta ja sanallistamisesta Uravalinnasta ja työllistymisestä Omien sosiaalisten verkostojen rakentamisesta 4) Verkostojen, tutkimusryhmien ja uusien tutkijakoulujen merkitys tohtorikoulutukseen hakeutuville on selkeytettävä Yliopistokohtaisten tutkijakoulujen erilaiset formaatit tekevät koulutuksen sisällön vertailun vaikeaksi, valtakunnallinen formaatti olisi parempi yliopistoilta odotetaan parempaa ja selkeämpää tiedottamista Tutkijakoulujen hakukäytäntöjen tulisi olla selkeitä, valintaperusteiden avoimia ja ymmärrettäviä 5) Yliopistojen, TE-toimistojen ja liiton roolit tutkijoiden/tohtoreiden työllistämiseksi Tavoite: Yliopisto kantaa vastuuta väitöstutkijoiden ja väitelleiden tutkijoiden työllistymisestä Yliopistojen rekryn kohdistettava palveluja erityisesti nuoremmille tutkijoille Väitöskirjatutkimuksen pitäisi merkitä palvelussuhdetta yliopistoon, mikä vähentää apuraharuljanssia Yliopiston kehitettävä urapolkujärjestelmää Yliopistojen perehdytettävä rekrytoimansa tutkijat työhön, työtiloihin, työolosuhteisiin, palveluihin sekä työehtosopimuksen keskeisiin kohtiin Työnantajien ja tutkijoiden kohtaamisten edistäminen o alueelliset rekrytointitapahtumat o tiedottaminen erilaisista mahdollisuuksista työtä etsiville o yrityshautomojen tapaiset foorumit ei-yrittäjille TE-toimistoille taattava resurssit auttaa nuorempia tutkijoita, akateemisten palvelut Rekrytoitumisen vaihtoehtoisten väylien tunnetuksitekeminen o työharjoittelut yksityisellä ja julkisella puolella o kohdennetun täydennyskoulutuksen järjestäminen (esim. projektiosaaminen) Liiton tarjoama urapalvelutietous haasteena monialaisuus, enemmän koordinointia 6) Rekrytoinnissa tulee noudattaa yhdenvertaisuutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta Huonot käytännöt tunnistettava ja niistä on pyrittävä aktiivisesti eroon o esim. hyvä veli -järjestelmä, läpinäkymätön rekrytointi, korkeasti koulutettujen työelämätaitoihin kohdistuneet epäluulot, väitöstutkimuksen ja hanketöiden yhteensovittamisen vaikeus, pätkätyöt Tutkijoiden rekrytointiin yliopistojen ulkopuolelle panostettava o julkisen puolen roolia tohtoreiden työllistäjänä kasvatettava o yksityisen puolen tiedottaminen tutkijoiden/tohtoreiden työllistämisestä

5 Ryhmä 3: Palkkaus Hannele Mäkelä & Mika Helander Palkkaus kertoo työnantajan arvostuksesta työntekijää ja hänen työtään kohtaan. Millaisen viestin antaa yliopiston palkkausjärjestelmä ja sen soveltaminen? Palkkauksen tulisi tukea pitkäjänteisen, laadukkaan tutkimuksen tekoa ja sitouttaa tutkijoita tavoitteiden saavuttamiseen. Mutta onko yliopistotyönantaja valmis maksamaan työn vaativuuden ja työstä suoriutumisen mukaan? Monen tutkijan arkea on alipalkattu, epätasa-arvoinen pätkätyö sekä palkkausjärjestelmän ongelmat. Tutkijoiden arkea kuvastaa myös akateeminen yrittäjyys, se että tutkijat vastaavat itsenäisesti omien työolosuhteidensa suunnittelusta ja hallinnasta, palkasta, sosiaaliturvamaksuista, verotuksesta ja urasuunnittelusta sekä kantavat yksin näihin liittyvät riskit. Palkkaus-ryhmässä keskusteltiin muun muassa tulotason riittävyydestä, tulojen säännöllisyydestä, palkkatasa-arvosta, yliopiston palkkausjärjestelmästä sekä akateemisesta yrittäjyydestä. 1) Tulojen riittävyys ja säännöllisyys Palkan pienuus ei houkuttele tutkijanuralle, tieteen arvostus ei näy palkkauksessa o tutkijoita haittaavat tulojen epäsäännöllisyys ja matalat tulot o tutkijat joutuvat miettimään, onko varaa perheeseen Väitöskirjatutkimus on päätoimista työtä, ja sille pitäisi olla rahoitus vähintään neljäksi vuodeksi Yliopiston tarjoamat tukiprosessit ovat tärkeitä, etenkin väitöskirjatutkijoiden rahoituksessa. Tutkijan työssä pitäisi ottaa huomioon alakohtaiset erot, ulkomaanjaksot tms. Tutkijanuran eri vaiheissa on tarvetta siltarahoitukselle 2) Palkkatasa-arvo Samasta työstä sama palkka! Palkkauksen pitäisi olla läpinäkyvää ja palkkauksen kriteerien käytön johdonmukaista ja selkeää Palkkausjärjestelmän tasojen määräytymistä on selkeytettävä, ja taattava mahdollisuus käydä palkkaneuvotteluja työntekijän aloitteesta Kutsumusammateissa käytetään hyväksi kutsumusta palkkauksen kustannuksella nuoret tutkijat tyytyvät vähään, eivät uskalla vaatia 3) Tutkimusrahoituksen hallitseminen akateeminen yrittäjyys Tutkijan mentorointi rahoituksen hakemisessa ja hallinnoinnissa Apurahatutkijoiden statusta on nostettava! Apurahatutkija ei saa olla yliopistolle ilmaista työvoimaa Akateemisen yrittäjyyden vapauden, turvallisuuden ja vastuun kysymykset askarruttavat Tutkijan kehitettävä itseään ja kilpailtava jatkuvasti uransa eteen: onko tutkijalla varaa höllätä lainkaan vai meneekö aiempi työ hukkaan? Unohtuiko kilpailussa ja rahoituksessa tiedon intressi? Ohjaako tilaustutkimus (tai yrittäjyys ) tutkimuksen suuntaa?

6 Ryhmä 4: Työllistyminen työttömyys Päivi Miettunen & Miiko Sokka Nuorempien tutkijoiden asema apurahojen, palkalla olon ja työttömyyden vuorotellessa on epämääräinen eikä kukaan tunnu tietävän tarkalleen, mitkä ovat tutkijan oikeudet ja velvollisuudet. Lisää tietoa näistä kaivataan. TE-toimistoille pitäisi edelleen viedä viestiä, että tutkijoiden työttömyysturvan tulkintoja pitää yhtenäistää: niissä on edelleen edelleen paikallisia, jopa virkailijakohtaisia eroja, eikä olemassa olevien säädösten soveltaminen tutkijoihin onnistu. TEtoimistoissa pitäisi pohtia tarkkaan mitkä ovat tutkimustyön erityispiirteet. Lähes kaikissa keskusteluissa nousi suurimpana ongelmana esille nuorempien tutkijoiden asema yliopistoyhteisössä. Yliopistojen sitoutuminen työntekijöihinsä ja tutkijoiden sitouttaminen tutkimuksen tekemiseen on heikolla pohjalla. Ei ole kenenkään etu, että tutkijoita kohdellaan kuin yksityisyrittäjiä, joista joillekin yliopisto tarjoaa tietokoneen ja työpöydän nurkan, jos sitäkään. Yliopistoissa on yleistynyt käytäntö, jonka mukaan työhuone ja sähköpostitunnukset viedään tutkijalta nopeasti väitöksen jälkeen, jolloin mahdollisuutta hakea rahoitusta yliopiston affiliaatiolla ei ole. Sähköpostiosoitteen välitön muutos haittaa myös tutkijan rahoitus- ja tutkimusverkostojen hyödyntämistä. Tutkijat pitäisi nähdä strategioiden mukaisesti yliopistojen tärkeimpänä voimavarana, ei kulueränä, ja yliopistojen sekä yksiköiden tulisi sitoutua pitkäjänteiseen tutkimustyöhön. Työryhmä keskusteli työllistämisestä, työttömyydestä ja työllistämis- ja rekrypalveluista yliopistojen, TE-palvelujen ja liiton toiminnan näkökulmista. Keskusteluissa tulivat muita ryhmiä enemmän esille aiheeseen liittyvät omat huonot kokemukset, mikä kertoo siitä, että tutkijanuran eri vaiheisiin ei ole kiinnitetty yliopiston, viranomaisten eikä liiton taholta tarpeeksi huomiota. Työttömyys on useimmille tuttu vaihe tutkijanuralla, ja sen ahdistavuutta lisää se, että työttömyys merkitsee usein häviötä kovassa tutkimusrahoituskilpailussa. TE-palvelut tutkijalle ovat niukat ja nekin vähät palvelut, joita on mahdollista saada, jäävät käyttämättä, jos yliopistotyönantaja ei ole aktiivinen osapuoli (esim. muutosturva). Yliopistojen käytänteet vaihtelevat liikaa tiedekunnittain ja yksiköittäin, jopa tutkimusryhmittäin ja eriarvoistavat tutkijoita. Joissakin yksiköissä/tutkimusryhmissä vastuuhenkilö auttaa nuorempia tutkijoita rahoituksenhaussa, toisissa taas kukin on vastuussa itse oman rahoituksen hankkimisesta. Osallistujat kysyivätkin, mikä on yliopistotyönantajan vastuu tutkijoista, jotka työskentelevät enimmäkseen määräaikaisissa työsuhteissa tai apurahalla. Yleensä tutkijoiden sitouttaminen yliopistoyhteisöön koettiin heikoksi. Huolta aiheutti myös se, että yliopistojen toimintaa ohjaa ministeriön rahoitusmalli, minkä vuoksi tutkijakoulutukseen otetaan enemmän tutkijoita kuin resurssit antavat myöten. Puutteellisen ohjauksen lisäksi suuret sisäänotot merkitsevät ankaraa kilpailua rahoituksesta. Yliopistoilla ei ole myöskään mietitty, miten suhtaudutaan perheelliseen tutkijaan vanhempainvapaiden tai kansainvälistymisen näkökulmasta. Työhuoneen ja sähköpostiosoitteen puuttumisen lisäksi ulkopuolisuuden tunne hidastaa tutkijan työtä ja heikentää työhyvinvointia.

7 Ehdotuksia tilanteen muuttamiseksi: Yliopisto Yliopistojen pitäisi sitoutua tutkijoihin myös väitöksen jälkeen: siltarahoitus ja post doc - paikat, kehityskeskustelut. Väitöskirjaohjaus pitää laskea opetukseksi, jotta tutkija saa meriittiä opetustyöstä Myös menestymisen apurahan haussa pitäisi olla meriitti. Ruotsissa vanhempainvapaakin lasketaan työkokemukseksi! Laitosten ja tutkijoiden yhteistyölle on annettava mahdollisuus. Vähemmän hierarkkisia raja-aitoja, enemmän tasa-arvoista kollegiaalisuutta. Yliopistojen rekrytointipalvelut myös nuoremmille tutkijoille. Työnantajan hoidettava osuutensa työttömyyden uhatessa tutkijaa (esim. muutosturva). TE-palvelut Vain kolmasosa tohtoreista työllistyy yliopistosektorille. Kaksi kolmasosaa sijoittuu yliopistojen ulkopuolelle, yksityiselle sektorille tai julkiselle puolelle. Työllistymisen nopeuttamisessa olisi hyvä, että TE-toimistot järjestäisivät akateemisesti koulutettujen ja työnantajien treffejä. TE-toimistojen tulisi tarjota akateemisille suunnattua koulutus- ja uraneuvontapalvelua. Työttömyys on tuttua tutkijanuran eri vaiheissa. Sen sijaan TE-toimistoille tutkijan työttömyys ja työttömyysturvan ehdot eivät aina ole selviä. Erityisesti apurahatutkijoiden työttömyydestä on tehty erilaisia tulkintoja, minkä vuoksi on tärkeää, että Kaikissa TE-toimistoissa tunnetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus apurahatutkijan työttömyydestä ja noudatetaan sitä. Keskustelujen pohjalta kävi ilmi, että tulkinnat siitä, mikä työttömälle tutkijalle on sallittua ammattitaidon ylläpitämiseksi ja ammattitaitonsa markkinoimiseksi, vaihtelevat paikkakunnittain. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan työtön tutkija voi ammattitaidon ylläpitämiseksi: hakea apurahaa julkaista artikkeleita, jotka valmistuivat ennen työttömyysjaksoa luennoida ja kirjoittaa lyhyitä artikkeleita satunnaisesti osallistua oman alansa konferensseihin Työttömyyskassojen suhteen pohdittiin työssäkäynnin ehdon täyttymistä. Tutkijat, jotka antavat tuntiopetusta, kokevat asian ongelmallisena, sillä usein opetustunnit eivät riitä, koska tuntien valmistelukerroin ei ole realistinen eli on liian pieni. Osa ehdotti ongelman ratkaisemiseksi jopa mieluummin pienempää tuntipalkkaa ja sitä kautta suurempaa tuntimäärää. Tutkijoita askarrutti myös tutkimustyön tekeminen omalla toiminimellä. Ennen kuin se yleistyy, olisi syytä selvittää työskentelymuodon mahdolliset haitat tarkkaan. Myös omaa aktiivisuutta ja out-of-the-box -ajattelua korostettiin.

8 Liitto Liiton suunnalta tutkijat toivoivat enemmän tietoa työttömyysturvasta, sen määräytymisestä ja käytänteistä. Lisäksi apurahan vaikutuksesta työttömyysturvaan haluttiin lisää tietoa. Johtopäätökset Seminaari työpajatyöskentelyineen toi esille sen, kuinka epävarmoilla ja alati muuttuvilla työmarkkinoilla tutkija työskentelee. Määräaikaisuudet, apuraha- ja työttömyyskaudet tekevät tutkijan työskentelyolosuhteista vaikeat, hidastavat tutkimustyötä ja haittaavat tutkijan keskittymistä työhönsä. Tutkijat toivovat yleisesti yliopistoilta selkeitä periaatteita ja vastuunottoa tutkijanuran vaiheista, sitoutumista tutkimustyötä tekevään henkilöstöönsä sekä avointa tiedottamista. Viranomaisilta kaivataan johdonmukaista linjaa suhteessa tutkijan työttömyyteen sekä akateemisille suunnattuja työllisyys- ja urapalveluja. Liiton tehtävänä työllistymis- ja työttömyysasioissa nähtiin tiedon jakaminen ja jäsenistön tukeminen työuran vaikeuksien kohdatessa.

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely. Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto

Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely. Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden

Lisätiedot

Sinä poljet ja ohjaat ja minä. Kalervo Väänänen

Sinä poljet ja ohjaat ja minä. Kalervo Väänänen Sinä poljet ja ohjaat ja minä katselen päältä Kalervo Väänänen Sisältö Tohtoroitumisen lähihistoriasta Tutkijoiden tarpeesta ja sijoittumisesta Suomen julkinen tutkimusrahoitus Akateemisesta uraputkesta

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkija -hanke Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkijat -hankkeen taustaa Yleinen huoli tohtoreiden työllistymisestä Suuri osa tohtoreista työllistyy yliopiston ulkopuolisiin

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisoituminen - valtakunnallinen alumnikoulutus 3.11.2010 Tampereella Johanna Tuovinen, asiamies Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

TUTKIJANA PALVELUSSUHTEESSA TAI APURAHALLA KESKEISET EROT JA MISTÄ NE JOHTUVAT

TUTKIJANA PALVELUSSUHTEESSA TAI APURAHALLA KESKEISET EROT JA MISTÄ NE JOHTUVAT TUTKIJANA PALVELUSSUHTEESSA TAI APURAHALLA KESKEISET EROT JA MISTÄ NE JOHTUVAT Vaihtoehtona jatko-opinnot 10.11.2015 Johanna Mäkinen, Turun yliopisto, henkilöstön kehittämispalvelut, Arvostusta ja tukea

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Yliopistojen rahoitusjärjestelmän. - opiskelijoiden ideoita -

Yliopistojen rahoitusjärjestelmän. - opiskelijoiden ideoita - Yliopistojen rahoitusjärjestelmän kehittäminen - opiskelijoiden ideoita - Kysyttiin 1) Millaisia asioita yliopistoissa voisi ja pitäisi mitata? Miten nämä kriteerit voisivat vaikuttaa yliopistojen rahoitukseen?

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio12.9.2013 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Sähköpostikokous 20.1.2017 klo 9-15 Pöytäkirja 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti 28.3.2007 Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän jäsenet Hannu Soini, professori (pj.) Leena Syrjälä, professori

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi 1 Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi Lomakkeet A1 ja A2. Professorikunnan tiedot Lomakkeet A1 ja A2 koskevat ainoastaan tutkimuslaitoksia.

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydett Harjoittelu Opinnäyte- ja projektityöt Muita esimerkkejä ja palaute Työelämäopinnot

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Akateemiset työt, työurat ja työmarkkinat

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia verkostoja eri tasoille, jotka jatkuvasti ylläpitävät oppimista ja uudenlaista toimintaa

Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia verkostoja eri tasoille, jotka jatkuvasti ylläpitävät oppimista ja uudenlaista toimintaa Verkoston toimintasuunnitelma. Verkoston työn tavoite Lait säädökset linjaukset perusteet (vasu) yksikkövasu ohjelmat lapsen vasu keskustelu merkityksen anto Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta. Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä Eeva Kaunismaa Opetusneuvos

Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta. Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä Eeva Kaunismaa Opetusneuvos Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Eeva Kaunismaa Opetusneuvos Kysymyksiä, joihin palaamme lopuksi Mitä jäi mieleen? Mitä

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Yhteistyöllä huipulle 2 Yhteistyöllä huipulle Arvomme EETTISYYS SUVAITSEVAISUUS Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan

Lisätiedot

Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku

Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku Apurahatutkija ja työttömyysturva -tietoisku 17.3.2014 Marjaana Maisonlahti Kassanjohtaja 1 Mitä työskentelyyn tarkoitettu apuraha on työttömyysturvassa? Apuraha on toimeentulon lähde Apuraha on toimeentulon

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot