HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Tekijä(t) PETÄJÄNIEMI, Hanna Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 75 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUOMEEN HOLLANNISTA? Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn ohjaaja(t) KUHA, Maisa Toimeksiantaja(t) Matkailun verkosto-osaamiskeskus, Jyväskylän solmukohta Tiivistelmä Työn tavoitteena oli tutkia millainen on potentiaalinen hollantilainen Suomeen matkustava hyvinvointimatkailija. Työssä pyrittiin selvittämään, mitkä asiat vaikuttavat hollantilaiseen matkustajaan ja millaisena hän näkee Suomen matkailun kohdemaana. Tutkimuksessa käytettiin laadullista menetelmää ja tutkimusmenetelmäksi va littiin pöytälaatikkotutkimus. Tutkimusongelmaa lähestyttiin selvittämällä mitä tutkimuksia aiheesta on tehty aikaisemmin Suomessa ja etsimällä tietoa hollantilaisista kansana, heidän vapaa-ajan käytöstään sekä matkailumotiiveistaan. Tutkimusaineistona käytettiin myös hollantilaisia sekä kansainvälisiä hyvinvointimatkailututkimuksia. Työ osoitti, että Suomeen matkustavia potentiaalisia hollantilaisia hyvinvointimatkailijatyyppejä on useita. Keskimääräinen Suomeen matkustava alankomaalainen voisi olla keskiikäinen mies, joka matkustaa puo lisonsa kanssa nauttimaan Suomen luonnosta, rauhallisuudesta sekä suomalaisesta kulttuurista. Hänen matkustusmotiivinaan olisi irtiotto omasta arjesta. Toinen tyyppi voisi olla liikunnallinen ja hyvätuloinen, paljon matkustellut hollantilainen, joka kiertomatkallaan pysähtyy myös Suomessa. Hän tulee urheilemaan, vaeltamaan tai pyöräilemään ja kokemaan uutta erilaisessa ympäristössä. Työn tulosten perusteella voidaan määritellä, millainen olisi hollantilainen hyvinvointimatkailija ja mille kohderyhmälle hyvinvointimatkailua voitaisiin markkinoida. Lisäksi voidaan miettiä, millaisia hyvinvointimatkailupalveluita hollantilaisille voitaisiin tarjota Suomessa. Avainsanat (asiasanat) hyvinvointimatkailu, Hollanti, hollantilaiset, kuluttajakäyttäytyminen Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) PETÄJÄNIEMI, Hanna Type of Publication Bachelor s Thesis Pages 75 Language Finnish Title Confidential Until WELLBEING TOURISTS FROM THE NETHERLANDS TO FINLAND? Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor(s) KUHA, Maisa Assigned by Finnish Networked Centre of Expertise for Tourism Abstract The purpose was to study how a potential Dutch wellbeing tourist travelling to Finland is like. The aim was to find the factors having impact on a Dutch tourist and to study how they see Finland as a tourism destination country. The research was quantitative and the research question was approached by studying the earlier researches on the subject in Finland and searching the information on the Dutch as a nation, on their free time behaviour and travelling motivations. Both Dutch as well international wellbeing researches were used as a research material. The results indicated that there would be several types of potential Dutch wellbeing tourists travelling to Finland. An average Dutch wellbeing tourist travelling to Finland might be a middle-aged man who travels with his spouse to enjoy Finnish nature, peacefulness and Finnish culture. His travelling motivation would be based on having a break from his own life routines. Another type of tourist could be a sporty and well-earning Dutch who has been travelling a lot and stops on his round trip also in Finland. He comes to Finland to do sports, to trek or cycle and to experience something new in different surroundings. Based on the results, it can be defined what the Dutch wellbeing tourist travelling to Finland would be like and to which target group wellbeing tourism could be marketed in the Netherlands. In addition, it is possible to consider what kind of wellbeing services can be offered to the Dutch tourists in Finland. Keywords wellbeing tourism, The Netherlands, the Dutch, consumer behaviour Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO HYVINVOINTIMATKAILU WELLNESS VAI WELLBEING? HYVINVOINTIMATKAILIJAN YLEISPIIRTEET MATKAILIJAPROFIILI MATKAILIJAN KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN Sisäiset tekijät Ulkoiset vaikutustekijät AINEISTON HANKINTA JA ANALYSOINTI PUUKENKÄMAA, KANAALIT JA TULPPAANIT SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT VÄESTÖRAKENNE PERHE KOULUTUS, TYÖLLISYYS USKONTO SOSIO-DEMOGRAFISTEN TEKIJÖIDEN MERKITYS HOLLANTILAISTEN MATKAILUUN VAPAA-AIKA AJANKÄYTTÖ VAPAA-AJALLA URHEILU JA LIIKUNTA KULTTUURI VAPAA-AJAN MERKITYS HOLLANTILAISTEN MATKAILUUN HOLLANTILAISTEN MATKAILU MATKUSTUS KOTIMAASSA MATKUSTUS ULKOMAILLE Alankomaalaisten Suomi-näkemyksiä Matkustus Suomeen...48

5 2 8.3 URHEILUMATKUSTUS RAHAN KÄYTTÖ JA KULUTUS MATKOILLA HOLLANTILAISEN HYVINVOINTIMATKAILIJAN PROFIILI TUOTE-IDEOINTIA HOLLANTILAISILLE HYVINVOINTIMATKAILIJOILLE...58 LÄHTEET...69 LIITTEET...72 LIITE 1. ALANKOMAIDEN ESITTELY...72 LIITE 2. SÄHKÖPOSTIT...74 LIITE 3. ALANKOMAIDEN KARTTA JA PROVINSSIT...75 KUVIO 2. ASIAKASTUNTEMUS MARKKINOINNIN LÄHTÖKOHTANA...5 KUVIO 3. SUOSITELTAVAT NIMIKKEET...10 KUVIO 4. SUOMALAISEN HYVINVOINTIMATKAILUN OSA-ALUEET...11 KUVIO 5. LÄHDEMATERIAALIT...18 KUVIO 6. HOLLANNIN MATKAILUN LO GO...19 KUVIO 7. ALANKOMAIDEN VÄESTÖDIAGRAMMI...27 KUVIO 8. HOLLANNIN TYÖVOIMA...29 KUVIO 9. HOLLANTILAISTEN KIRKOSSA KÄYNTI...31 KUVIO 10. LOMAMATKOJEN MÄÄRIEN MUUTOKSET ERI IKÄRYHMISSÄ VUOTEEN 2020 MENNESSÄ...32 KUVIO 11. HOLLANTILAISTEN SUOSITUIMMAT URHEILULAJIT...36 KUVIO 12. HOLLANTILAISTEN KOTIMAAN MATKUSTUS PROVINSSEITTAIN...42 KUVIO 13. HOLLANTILAISTEN PITKÄT ULKOMAANMATKAT...44 KUVIO 14. KOMMENTTEJA MEK:N MAINOKSESTA HOLLANNISSA...47 KUVIO 15. HOLLANTILAINEN PYÖRÄMAISEMA...63

6 3 1 JOHDANTO Tie-symposiumissa toukokuussa Jyväskylässä puhunut tohtori Terry Stevens ennusti, että hyvinvoinnista tulee seuraavan viiden vuoden aikana yksi suurimmista matkailun kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Stevens piti Suomen mahdollisuuksia hyvinvointimatkailun kehittämisessä erinomaisina. Hän näki Suomen vahvuuksina muun muassa luonnon, saunakulttuurin ja erilaiset hoidot, joissa käytetään luonnosta saatavia raaka-aineita. (Stevens 2005, ) Myös Matkailun Edistämiskeskus (MEK) valitsi vuonna 2004 hyvinvointimatkailun yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi, mikä on osaltaan lisännyt keskustelua hyvinvointimatkailusta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Euroopan asukkaat elävät muutoksen aikakautta, jossa epävarmuus omasta ja maailmankin tulevaisuudesta huolestuttaa ja aiheuttaa stressiä. Elämässä vaaditaan paljon suorittamista ja tehokkuuden vaatimukset kasvavat. Raskas elämäntyyli, uuvuttava työelämä ja toisilla työttömyyden aiheuttama turvattomuus herättävät halun paeta arjen rutiineja. Ympärillä vallitsevien ja itseäkin koskettavien asioiden epävarmuus tuo halun etsiä arvomaailmasta tasapainoa, elämänhalua, mielekkyyttä ja mielenrauhaa. (Matkailun vuosikirja 2003, 76.) World Tourism Organization (WTO, 2004) määritteli Euroopan turismin foorumissa Budapestissä viime vuonna, miltä matkailun tuleva i- suus tulee näyttämään. Suuria tulevaisuuden matkailun trendejä oli muun muassa eurooppalaisen väestön vanheneminen, mikä puolestaan vaatii tarkastelemaan heille kohdistettavien tuotteiden laatua myös Suomessa. Mitä näiden jo kokeneiden matkailijoiden oletetaan haluavan matkoiltaan? Minne he haluavat matkustaa ja miksi? Vo i- daanko heidän motiivejaan ennakoida tutkimuksin? Jotta saataisiin edes tuntumaa siitä, mitä vastaukset noihin kysymyksiin olisivat, on opittava tuntemaan näitä matkustajia paremmin. On tiedettävä tarkemmin, miksi he toimivat niin kuin toimivat ja mikä saa heidät tekemään tiettyjä asioita. Kun nämä lähtökohdat ovat selvillä, voidaan alkaa hahmottaa käyttäytymismalleja, jotka kuva a- vat päätöksen tekoon johtavia tapahtumia. Silloin tiedetään jo paljon enemmän siitä, miten he ajattelevat ja käyttäytyvät sekä siitä, mitkä asiat heidän käyttäytymistään ohjailevat. Kiteytettynä ajatus on siis, että on päästävä syvemmälle siinä, kuinka ihmiset käyttäytyvät ja mikä heidän käyttäytymistään ohjaa.

7 4 Teen tutkimusta omasta henkilökohtaisesta intressistäni Hollantia ja hollantilaisia kohtaan, sillä kipinä tähän syntyi ollessani opiskelijavaihdossa tässä pienessä, suuressa maassa kevät-kesällä Vaihtoni aikana kiinnostuin Suomen ja Hollannin välisestä matkailusta ja kotiin palattuani aloin etsiä mahdollista toimeksiantajaa opinnäytteelleni. Sellainen löytyikin Matkailun verkosto-osaamiskeskuksesta (MOSKE), sillä Jyväskylän solmukohdan projektipäällikkö ja opettajani Maisa Kuha sai asiasta vihiä ja ehdotti hollantilaisten profilointia hyvinvointimatkailu kannalta. Ajatus tuntui varsin luontevalta ja pääsin pian jyvälle siitä, mitä tutkimus pitäisi sisällään. Matkailun osaamiskeskus on yksi sisäasianministeriön koordinoimista osaamiskeskuksista. Se toimii alan tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten välisen yhteistyön käynnistäjänä. MOSKE:n tehtävänä on kehittää liiketoiminnassa hyödynnettäviä innovatiivisia toimintamalleja yhdessä matkailuyritysten ja niiden muodostamien verkostojen kanssa. Jyväskylän solmukohta on keskittynyt hyvinvointimatkailuun. (MOSKE 2005.) Työn tavoitteena oli tutkia, olisivatko hollantilaiset potentiaalisia hyvinvointituristeja Suomessa. Tämän selvittämiseksi oli siis perehdyttävä siihen, keitä nämä hollantilaiset ovat, ketkä matkustavat, minne matkustavat sekä mikä saa heidät ylipäätään matkustamaan. Ajatusta vielä pidemmälle vietäessä tutkitaan periaatteessa sitä, millaisia ihmisiä he ovat, heidän käyttäytymistään, arvojaan ja intressejään. Tutkimuksen tarkoitus onkin antaa vihjeitä siitä, millaisia nämä turistit ovat, ikään kuin esitellen heidät uudessa valossa. Tärkein näkökulma on siis kuluttajakäyttäytyminen, jonka pohjalta voidaan lähteä tarkastelemaan asiakastuntemusta. Asiakastuntemus taas on markkinoinnin peruslähtökohta ja tämän jälkeen on mahdollista tehdä tarkempi ja yksityiskohtaisempi tutkimus siitä, miten markkinointia pitäisi muuttaa tai miten segmentointi tulisi kohdistaa. Lopputuloksena on, että tiedämme enemmän hollantilaisista kansana sekä myös heidän ostokäyttäytymisestään. Ymmärrämme paremmin, miksi he tekevät tiettyjä matkailupäätöksiä.

8 5 HOLLANTILAISET ASIAKASTUNTEMUS MARKKINOINTI MITÄ? MITÄ EI? MITEN? KENELLE? KUVIO 1. Asiakastuntemus markkinoinnin lähtökohtana Tässä työssä ei kuitenkaan käytetä yleisesti tunnettuja matkailijaprofiileja, sillä tarkoitus on tutkia hollantilaisia kansana eikä vain pelkästään matkailijoina. On ymmärrettävä, mitä hollantilaisuus on ja mitkä asiat vaikuttavat heidän päätöksen tekoonsa. Tämän selvittämiseksi työ perustuu saatavilla olevaan materiaaliin ja tutkimuksiin. Yleisesti ottaen on keskityttävä siihen, kuinka hollantilaiset käyttäytyvät, mitkä ovat heidän intressinsä ja motiivinsa. Jotta on mahdollista vastata kysymykseen, ovatko hollantilaiset mahdollisia hyvinvointimatkailijoita Suomessa, täytyy tuntea hollantilaisten käsityksiä hyvinvoinnista, matkailusta ja Suomesta. Hollantilaisten matkailu on siis yksi työn osa-alue, mutta samassa mittasuhteessa kuin esimerkiksi sosiodemografiset tekijät ja vapaa-aika. Lähitulevaisuuden selkeitä, uusia ja nopeasti kasvavia matkailun aloja on hyvinvointimatkailu, jossa pyritään oman henkilökohtaisen hyvänolon edistämiseen matkan aikana ja sen jälkeen. Hyvinvointimatkailun taustalla on nyt kaikkialla ihmisten elämässä näkyvä wellness boomi, jossa ihmiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota omaan hyvinvointiinsa ja haluavat tehdä enemmän itseään koskevia, terveellisiä pää-

9 6 töksiä. Luonnollisesti tämän odotetaan näkyvän nyt myös matkoilla. Hyvinvointimatkailu on monipuolista ja kaikille sopivaa matkailua, missä tarkoitus ei ole parantaa itseään vaan nauttia, helliä ja hemmotella. Kovassa eurooppalaisessa hyvinvointimatkailukilpailussa Suomi ei voi pärjätä perinteisillä hyvinvointipalveluilla, vaan on kehitettävä omia vahvuuksia (muun muassa luonto, kulttuuri ja osaaminen) hyödyntäviä palvelukokonaisuuksia. Näin tilannetta kuvataan Jyväskylän hyvinvointimatkailun osaamiskeskittymässä. Tähän johtavia ydintoimintoja ovat ennakointi ja arviointi, jolloin ollaan aina askeleen verran edellä kilpailussa. (MOSKE 2005.) Onkin tärkeää, että Suomeen rakennetaan vahvasti suomalaiseksi profiloituvaa hyvinvointimatkailua, joka ymmärretään laajasti ja joka koostuu meille ominaisesta luonnosta kulttuurista ja yritystoiminnasta yhdistettynä osaamiseen ja teknologiaan. Tässä työssä matkailijaprofiili on rajattu tehtäväksi jo saatavissa olevan materiaalin pohjalta. Menetelmää kutsutaan aineistolähtöiseksi sisällönanalyysiksi. Sitä pidetään tehokkaana välineenä syventää tietoja asioista, joista on jo valmista tutkittua tietoa ja tuloksia. Se on siis toisen asteen tutkimusta eli tutkimustiedon tutkimusta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 120.) Siinä uutta materiaalia ei tuoteta esimerkiksi kyselyn tai vastaavan tyyppisen tutkimuksen avulla. Ajatuksena on, että systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkijalla saattaa olla esimerkiksi 50 tutkimusta, joissa olevaa tietoa hänen pitäisi koota ja tiivistää. Tässä tapauksessa materiaali-tyyppejä oli hyvin useita, mutta samalla tavalla niistä oli tarkoitus löytää niitä tekijöitä, jotka määrittelevät ho l- lantilaista hyvinvointimatkailijaa. Työn tulokset ovat materiaalin ja henkilökohtaisen tutkimisen pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä siitä, millainen hollantilainen hyvinvointimatkailija voisi olla. Ne ovat minun johtopäätöksiäni siitä, kuinka itse olen materiaalia analysoinut, joten niitä ei voi yleistää tai pitää välttämättä varmana totuutena. Työtä on rajattu myös siltä osin, että ensin tarkasteltiin koko hollantilaista väestöä ja väitellen näkökulma on tarkentunut kunnes jäljelle jäi enää se osuus, jonka voisi mä ä- ritellä mahdollisiksi Suomeen matkaaviksi hyvinvointituristeiksi. Lähteenä olen käyttänyt kaikkea kuluttajakäyttäytymisestä, vapaa-ajasta ja matkailusta löytämääni materiaalia. Aikaisempaa tutkimusmateriaalia tästä aiheesta ei ollut, joten materiaalin etsiminen oli aika hidasta ja työlästä. Muutamissa ammattikorkeakouluissa oli tehty opinnäytteitä hollantilais ista, mutta missään niistä, joita tarkastelin, ei varsinaista syve m- pää tutkimusta hollantilaisista matkailijoina tai asiakkaina ollut tehty. Lisäksi eri tietolähteissä oli ristiriitaista tietoa, joten toisinaan niiden käyttäminen oli vaikeaa.

10 7 Työn alussa on matkailijaprofiloinnin teoriaa, joka selittää, millaiset asiat vaikuttavat päätöksentekoprosessiin ja mitkä asiat tiedostamattamme ohjaavat meitä. Seuraavassa pääluvussa on Hollannin esittely maana, siltä pohjalta, kuinka minä sen näen ja olen oppinut tuntemaan. Se ei siis ole tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa Hollannista valtiona, vaan ne tiedot löytyvät liitteenä työn lopusta (LIITE 1). Halusin esitellä Hollannista sellaisia puolia, joita matkaoppaista ei saa selville, mutta jotka auttavat ymmärtämään hollantilaisia kansana, ikään kuin lyhyenä oppimääränä hollantilaisuuteen. Aineiston hankinta ja analysointi luku auttaa lukijaa ymmärtämään, miten työ on rakentunut ja millaista aineistoa työssä on käytetty. Se poikkeaa tavallisesta opinnäytteestä tyylinsä puolesta, sillä myös omat näkemykseni ja kokemukseni ovat arvokkaassa asemassa, mitä ei ehkä yleensä samalla tavoin näe opinnäytteissä. Samoin oma roolinsa työssä on myös vaihtoajallani kuten myös hollantilaisilla ystävilläni. Jotta aineiston hankinta prosessi tulisi selville, on aineistot ja materiaalit selitetty tarkemmin läpi omassa luvussaan. Varsinainen tutkimusosio jakaantuu Hollannin esittelyn ohella kolmeen päälukuun, joista ensimmäisessä ovat sosiodemografiset eli kaikki väestöön liittyvät tekijät, kuten väestörakenne, työllisyys ja koulutus, perhe sekä uskonto. Niiden avulla on voitu rajata pääpiirteittäin niitä ryhmiä, joille matkustaminen on mahdollista. Seuraava kohta on vapaa-aika, jossa olen pohtinut, miten hollantilaiset käyttävät vapaa-aikansa ja mikä heitä vapaa-ajallaan kiinnostaa. Sen jälkeen vuorossa on matkailu, joka jakaantuu koti- ja ulkomaiseen matkailuun. Päälukuun kuuluu myös osio siitä, miten hollantilaiset mieltävät Suomen ja millaista on hollantilaisten Suomen matkailu. Tämä selkiinnyttää sitä, kuinka he näkevät Suomen kohdemaana ja mitä meidän ehkä tulisi tehdä toisin, jotta kasvattaisimme heidän mielenkiintoaan. Lisäksi matkailun yhteydessä on luku myös hollantilaisten rahan käytöstä. Näiden eri tekijöiden avulla olen etsinyt niitä piirteitä, jotka joko karsivat tai edistävät mahdollista Suomeen suuntautuvaa hollantilaista hyvinvointiturismia. Vaikka suoraa johtopäätöstä ei eri tekijöiden kohdalla pystynytkään vetämään, on kuitenkin mahdollista nähdä niitä asioita, jotka voisivat kiinnostaa tietynlaista hollantilaista Suomessa. Lopputuloksena näistä tekijöistä olen rakentanut mahdollisen hollantilaisen hyvinvointimatkailijan profiilin, joka saapuisi Suomeen nauttimaan lomastaan. Työn vii-

11 8 meisenä päälukuna on tutkimuksen aikana pulpahtaneita, villejä ja hullunkurisiakin ajatuksia, mahdollisista uusista hollantilaisille tarjottavista matkailutuotteista. Ne ovat oman ideointini tuotoksia, jotka ovat syntyneet opinnäyteprosessin aikana. Tarkoituksena on osoittaa, kuinka eri tavalla ulkomaalaiset ihmiset voivat nähdä ja kokea Suomen. Näin huomaisimme myös itse, että ympärillämme on tavattoman paljon tekijöitä, joista saisi rakennettua lukemattomia uusia hyvinvointimatkailu-tuotteita. 2 HYVINVOINTIMATKAILU Nykypäivän vahvasti nouseviin matkailutrendeihin kuuluu hyvinvointi- ja terveysmatkailu. Matkailun vuosikirjan (2004, 22) mukaan hyvinvointimatkailua verrataan eräänlaiseen elämäntapaan, jossa terveitä valintoja ja vastuullisuutta elämänsuunnittelussa korostaen pyritään hyvänolon edistämiseen, uuden elinvoiman, mielekkyyden ja hyvän olon lähteille. Ihmisten monipuolinen hyvinvointi on uusi trendi, johon kiinnitetään yhä enemmän huomiota niin työ- kuin vapaa-aikanakin. Vapaa-aikana sen yksi ilmenemismuoto on hyvinvointimatkailu, jonka taustalla on ihmisen halu edistää omaa terveyttään, tarve helliä ja hoivata itseään. Hyvinvointimatkailun voidaan katsoa olevan laajaa, terveyttä ja hyvää oloa lisäävää sosiaalista terveys- ja virkistystoimintaa, jossa henkisen vireyden ja terveyden edistämisellä on entistä tärkeämpi tehtävä. Tulevaisuuden yhteiskunnalliset ja väestölliset muutokset antavat hyvän syyn uskoa hyvinvointimatkailun kysynnän kasvuun. Muuttuva perherakenne, ikääntyminen, yksin elävien ja lapsettomien pariskuntien määrän kasvu, lyhytlomailun kasvu, lomien jakautuminen yhä laajemmin vuodenaikoihin nähden, aikasidonnaisuuden väheneminen, työn jaksottainen luonne, liikunnallisen seniorimatkailun lisääntyminen ja tulevien eläkeläisten aktiivinen kuluttaminen ovat juuri hyvinvointimatkailua tukevia tekijöitä. (Saastamoinen 2004, 4.) Jyväskylän matkailun osaamiskeskuksen solmukohdassa (2005) hyvinvointimatkailu määritellään seuraavasti: Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa vaan kulloistakin matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä virettä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksi-

12 löllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä antavaa. 9 MEK:n mukaan hyvinvointimatkailua ovat siis kaikki matkat, jotka suuntautuvat kylpylöihin ja muihin vastaaviin virkistäytymis- ja rentoutumispalveluja tarjoaviin matkailukohteisiin. Kaiken kaikkiaan hyvinvointi-termin alle kuuluvat myös rauhoittavat saunonnat, erilaiset hemmotteluhoidot sekä hyvät, terveelliset ateriat lisättynä muilla aktiivisilla liikunta-, kulttuuri- ja harrastepalveluilla. Näin ollen loma on aina yksilöllinen hyvinvointikokemus ja siinä painottuvat erilaisissa mittasuhteissa eri tekijät, yksilöstä riippuen. Kansankielessä hyvinvointimatkailu ymmärretäänkin laajana määritelmänä, joka kattaa kaiken, mikä tuo ihmisille hyvää oloa ja tunnetta. (MEK A: , 7-9.) Terveysmatkailu taas on toimiala, jossa terveyspalveluihin liitetään matkailupalveluja ja joka yhdistetään enemmänkin nimenomaan omaa henkilökohtaista terveyttä parantavaksi matkailuksi. Se voi siis olla matkailua, jolle on olennaista jo syntyneiden vaivojen parantaminen, esimerkiksi terveyteen liittyvässä lomanviettopaikassa tai luontaishoitolassa. Eräiden terveysmatkailun määritelmien mukaan siihen voidaan liittää myös luonnonvaroja, kuten mineraalivettä ja ilmastoa hyödyntävät kohteet, kylpylät, lääketieteellisiä palveluja tarjoavat laihdutusklinikat sekä hiljentymiskohteet. (MEK A: , 6.) 2.1 Wellness vai wellbeing? Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut hyvinvointimatkailun terminologia. Tarjottaessa näitä hyvinvointipalveluja ulkomaisille asiakkaille on tiedettävä, onko kyseessä wellbeing vai wellness? Mikä erottaa nämä termit toisistaan vai ovatko ne sama asia? MEK:n teettämässä hyvinvointi- ja wellness-matkailun peruskartoituksessa (2004, 6-11) termit määritellään niin, että wellbeing sanaa käytetään yleisesti eri maissa kuvaamaan laaja-alaisesti aihealueen tuotevalikoimaa. Hyvinvointimatkailu on vastakohta terveydenhoitomatkailulle ja sisältää monipuolisesti sielun, mielen ja ruumiin hyvinvoinnin ympärille rakennettuja matkailutuotekokonaisuuksia. Wellness-tuotteessa taas korostuvat korkeaan laatuun liittyvät tekijät, ehkä ripaus jopa luksusta. Se on nimenomaan aikuisille suunnattu tuote, joka yhdistää monipuolisesti ruumiin, mielen sekä sielun tarpeet.

13 10 Terveysmatkailu Health Tourism Terveydenhoitomatkailu Health-care and Medical Hyvinvointimatkailu Lääketieteelliset toimenpiteet Tyky-matkailu Vesikylvyt Kauneushoidot Wellness-paketit Hiljentyminen Virkistyshoidot Liikunta Saunapalvelut Luontaishoidot ym. KUVIO 2. Suositeltavat nimikkeet Terveysmatkailu nähdään kattoterminä, jonka alle molemmat sekä terveydenhoitomatkailu että hyvinvointimatkailu kuuluvat. Hyvinvointimatkailu on siis kattava kokonaisuus, joka muodostuu monista eri tekijöistä aina liikunnasta hemmotteluun. Siinä on kuitenkin aina tietyt elementit, jotka erottavat sen terveydenhoitomatkailusta. Wellness-paketit taas on tässä kuviossa nähty osana hyvinvointimatkailua. Wellnesstuote sisältää usein myös kulttuurisen elämyksen. Wellness on ennen kaikkea korkealaatuinen niin paikan, ilmapiirin, puitteiden, palvelun, tuotekokonaisuuksien kuin he n- kilökunnan ammattitaidonkin suhteen. Se stimuloi kaikkia aisteja esteettisessä ympäristössä. Wellness-tuote on hyvin suunniteltu, segmentoitu, markkinoitu ja toteutettu kokonaisuus, jossa on häivähdys luksusta. (MEK A: , 56.) Suomessa hyvinvointimatkailun englanninkielinen termistö ei ole vielä vakiintunut, mikä aiheuttaa tiettyjä epäselvyyksiä markkinoinnissa. MEK suosittelee kuitenkin hyvinvointimatkailupalveluiden ja tuotteiden tarjoajia laatimaan tarkkoja tuotekuvauksia, jotta ulkomaalainen asiakas tietää varmasti, mitä on ostamassa. Termien erot vaihtelevat alueittain, joten kestänee jonkin aikaa ennen kuin erot selkiintyvät. Tärkeintä on kuitenkin pystyä takaamaan asiakkaan elämys hyvinvointimatkan aikana.

14 11 L o m a Esteettisyys Fyysinen venyminen Turvallisuus Hyvinvointi- matka Turvallisuus Omavastuullisuus Hemmottelu Sosiaalinen humputtelu K o h t u u s - t a s a p a p a i n o L Lähde: Moske/Hyvinvointimatkailu Maisa Kuha 2004 KUVIO 3. Suomalaisen hyvinvointimatkailun osa-alueet Kuhan (2005) mukaan hyvinvointimatkassa on neljä erilaista elementtiä, esteettisyys, hemmottelu, fyysinen venyminen ja sosiaalinen humputtelu. Kaikki mielekäs liikkuminen ja liikunta kuuluvat fyysiseen venymiseen. Se voi siis olla mitä tahansa avantouinnista golfaamiseen tai käveleskelystä hikijumppaan. Liikunta antaa luvan itsensä hemmotteluun, jolla tarkoitetaan henkilökohtaista huolenpitoa, kuten hierontaa, saunaa, herkullista ruokapalvelua sekä erilaisia kauneuspalveluita. Esteettisyys tarkoittaa kaikkien aistien välittämää yhteistä samanaikaista viestiä, joka takaa, että tämä hyvinvointifiilis säilyy näköä, kuuloa, makua, hajua ja tuntoa hivelevänä muistona. Siihen liittyvät suurelta osin myös tilojen ja paikkojen ulkonäkö ja muoto. Sosiaalinen humputtelu taas tarkoittaa kaikkea sitä epävirallista kommunikointia, mikä tämän kokemuksen aikana syntyy. Vaikka hyvinvointimatkalta saatetaan hakea hiljaisuutta ja rauhaa, hyvien kokemusten jakaminen ja vuorovaikutuksellinen ilonpito kuitenkin yleensä kaksinkertaistavat kokemukset. (Kuha 2005.) Tärkeää on myös ottaa huomioon, että hyvinvointimatka on yksilöllinen kokemus, jossa eri osa-alueet painottuvat eri tavalla. Toinen voi kaivata matkaltaan huomattavasti enemmän sosiaalista kanssakäymistä kuin toinen, joten nämä tekijät ovat aina henkilökohtaisia.

15 2.2 Hyvinvointimatkailijan yleispiirteet 12 Usein oletetaan, että hyvinvointimatkailu on jotenkin naisille suunnattua matkailua, mutta tästä virheellisestä yleistyksestä aletaan päästä eroon nyt termin muuttuessa tutummaksi ihmisille. Suontaustan ja Sunin (2005, 115) mukaan hyvinvointimatkailijan yleispiirteisiin luetaan, että usein tämä on keski-ikäinen, jonka lapset ovat aikuistuneet ja itsenäistyneet. Hän on ehkä keskimääräistä korkeammin kouluttautunut ja ansaitsee työssään keskimääräistä matkailijaa enemmän. Tämä segmentti on matkustellut paljon ja vaatii palveluilta ja tuotteilta laatua. He myöskin sijoittavat rahaa omaan hyvinvointiinsa, sillä heidän näkemyksensä mukaan työn vaatimuksiin voi va s- tata vain hyvinvoivan kehon avulla. Olettaisinkin, että alkukipinän ajatukselle on vo i- nut antaa esimerkiksi työkykyä ylläpitävä liikunta, jolla tähän samaan pyritään. Hyvinvointimatkailijat haluavat edistä omaa hyvinvointiaan, mutta haluavat myös viihtyä, liikkua, kuluttaa kulttuuria ja aktiivisesti suunnitella omaa lomaansa. Jokaisen matkailijan omat tarpeet ja henkilökohtaiset tavoitteet määrittelevät sen, mitä milloinkin hyvinvoinnin eteen tehdään. Itsensä huomioiminen ja omaan olemiseen keskittyminen vaatii tilaa ja aikaa. Matkalla ollessa ollaan muutenkin irti arjesta, joten uusien elämäntapojen, hoitotapojen, harrastusten, ruokatottumusten ja liikuntamuotojen aloittaminen on helpompaa kuin kotiympyröissä. (Verhelä & Lackman 2003, 140.) 3 MATKAILIJAPROFIILI Segmentoinnin perustana ovat kuluttajien tarpeet sekä niihin vaikuttavat tekijät, joten segmentointiin täytyy liittää kiinteästi kuluttajakäyttäytymisen tutkiminen ja ymmärtäminen. Erityisen tarpeen tälle luo myös se, että nyt kyseessä ovat hollantilaiset asiakkaat, joiden kulttuuri ja odotukset ovat meille vieraampia kuin mitä suomalaisen asiakkaan. Kuluttajakäyttäytymisellä tarkoitetaan niitä fyysisiä, mentaalisia ja tunneperäisiä toimintoja, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä silloin, kun he valikoivat, ostavat, kuluttavat ja arvioivat tuotteita tai palveluja (Albanese 2002, 103). Esimerkiksi ostettavasta tuotteesta tai palvelusta riippuen päätöksen tekeminen on aina erilaista. Yleensä aika rutiininomaista ja jokapäiväistä on vaikka ruokatarvikkeiden ostaminen eikä vaadi sen kummempaa pohtimista, mutta harvemmin tehtävät kalliit ostokset vaa-

16 tivatkin jo pidemmän harkinta-ajan. On siis huomioitava, että matkapalvelun ostopäätös on tällainen pitkää harkintaa vaativa ostos, johon vaikuttaa lukuisa joukko asioita Matkailijan kuluttajakäyttäytyminen Päätöksen teon monimutkaisuuden lisäksi matkailijoiden valintojen ennustamista va i- keuttaa myös se, että matkustajien päätökseen vaikuttaa samanaikaisesti suuri joukko sisäisiä tekijöitä. Näitä ovat muun muassa matkustusmotivaatio ja matkustajien asenteet. Ne auttavat matkustajaa määrittämään, mitä hän haluaa matkalta ja mihin hän haluaa matkustaa. Ulkoisia vaikutustekijöitä taas ovat esimerkiksi tietyt viiteryhmät eli matkustajan kulttuuri ja sosiaalis- yhteiskunnalliset tekijät. Nämä ulkoiset tekijät myötävaikuttavat tai muokkaavat matkailijan sisäisiä vaikutustekijöitä toimien joko lähe i- sessä vaikutuspiirissä tai hieman etäämmältä esimerkiksi matkailuviestinnän välityksellä. Näiden välille voi syntyä myös vuorovaikutussuhteita ja riippuvuussuhteita (Albanese 2002, 106.) Tämän lisäksi valintaan vaikuttavat myös erilaisia globaalitasolla toimivia ja koko matkailukysyntään vaikuttavia taloudellisia, teknologisia ja muita sosiaalisyhteiskunnallisia tekijöitä. Viimeaikaisesti suurimpia maailman laajuisia ilmiöitä ovat esimerkiksi terrorismi tai luonnonolojen epävakaisuus. Lisäksi oma osansa päätöksenteossa on myös tilannetekijöillä kuten tilapäiset muutokset matkailijan taloudellisessa tai henkilökohtaisessa tilanteessa. Näistä kaikista edellä mainituista tekijöistä muodostuu se monimutkainen kokonaisuus, josta matkailijan ostopäätös syntyy Sisäiset tekijät Tutkittaessa lähemmin matkailijan käyttäytymiseen johtavia syitä, on tarpeellista paneutua tarkemmin sisäisiin vaikutustekijöihin. Erityisesti matkailussa niillä on iso rooli koko tuotteen tai palvelun harkinta- ja ostoprosessissa, sillä ne ohjaavat pitkälti matkailijaa hänen päätöksen teossaan. Motivaatio viittaa niihin prosesseihin, jotka saavat ihmisen toimimaan ja käyttäytymään tietyllä tavalla. Kuluttajakäyttäytymisessä motivaatioita tarkastellaan siltä kan-

17 14 nalta, että löydetään selityksiä sille miten käyttäytyminen saa alkunsa ja mihin se suuntautuu. Matkailussa tärkeimmiksi tutkimuskohteiksi ovat nousseet erityisesti seuraavat kysymykset: miksi ihminen ylipäätään haluaa matkustaa, mitä lomamatkalta halutaan ja miksi matkailija valitsee juuri tietyn matkakohteen? (Albanese 2002, 107.) Motivaatio-sanan taustalla on motiivi-käsite, joka tarkoittaa syytä tai perustetta tietylle asialle. Näin ollen puhuttaessa matkailumotiiveista, tarkoitetaan sillä niitä syitä minkä takia matkalle halutaan. Käytännössä näitä matkustusmotiiveja on matkaa ajatellen aina useampia, sillä yleisesti ei matkalle lähdetä vain yhden syyn perusteella, perustelee Albanese kirjassaan Matkailumarkkinointi. Näiden matkustusmotiivien tutkiminen on hankalaa, sillä matkustuksen syyt voivat olla hyvin erilaisia. Rentoutuminen ja pako arjesta ovat yleisesti tunnettuja perussyitä, mutta matkalle voidaan lähteä myös lisäämään sosiaalista kanssakäymistä tai kohottamaan omaa statusta. Ihmiset eivät myöskään välttämättä halua kertoa matkustusmotiiveistaan. Tämä on tyypillistä esimerkiksi silloin kun lomaan yhdistetään jotain normaalista käyttäytymisestä poikkeavaa kuten esimerkiksi seksipalveluiden ostaminen. Tietysti näin ei kuitenkaan aina ole vaan toisinaan motiivit voivat olla epäselviä myös itse matkustajalle. Tällöin kyse on piilomotiiveista, jotka voivat olla jopa tiedostamattomia (Albanese 2002, ) Cooperin (2005) kirjassa McIntosh, Goeldner ja Ritchie jakavat motivaatiot vielä neljään erilliseen ryhmään sen mukaan onko kyse fyysisistä, ihmisten välisistä, kulttuuriin, statuksen tai arvovaltaan liittyvistä motivaatioista. Fyysisiä motivaattoreita ovat mielen ja kehon hyvinvointiin, urheiluun ja terveyteen liittyvät tekijät. Ihmissuhteisiin liittyviä motivaattoreita voisivat olla esimerkiksi halu tutustua uusiin ihmisiin ja saada uusia kokemuksia. Uudet kulttuurit ja kansakunnat sekä niihin tutustuminen, erilaiset elämäntavat, tanssi ja historia ovat puolestaan esimerkkejä kulttuuriin liittyvistä tekijöistä, jotka innostavat ihmisiä matkustamaan kun taas statusta kohotettaessa matkustetaan lähinnä vain oman itsetunnon ja arvovallan takia. Nämä kaikki motivaattorit voisivat osittain toimia myös hyvinvointimatkailun innoittajina sillä kaikissa näissä osa-alueissa on tekijöitä hyvinvointimatkailun osa-alueilta. (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill 2005, 56.) Asenteet puolestaan taas ovat opittuja taipumuksia reagoida asioihin ja tilanteisiin. Matkailussa ollaan kiinnostuneita matkailijoiden asenteista erityisesti silloin kun ne kohdistuvat matkailukohteisiin ja matkailumarkkinoilla oleviin merkkeihin ja brän-

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Niemi, Mariko 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla Jennifer Rajainmäki Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 5.12.2013 Tiivistelmä 5.12.2013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi #Fashion #Followme 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta Työn nimi: #Fashion

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Anu Ojala Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot