VUODEN 2011 TALOUSARVIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2011 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2

3 VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan katsaus...3 Talousarvion sitovuus...5 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle...6 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta...15 Tarkastuslautakunta...16 Kaupunginhallitus...17 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta...20 Sosiaalilautakunta...23 Koulutuslautakunta...37 Sivistystyön lautakunta...46 Vapaa-ajan lautakunta...54 Tekninen lautakunta...56 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...67 TULOSLASKELMAOSA...70 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...84 RAHOITUSOSA...85 SISÄLLYSLUETTELO 2

4 VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kaupunginjohtajan katsaus Yleistä Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa uuden aikataulutuksen talousarvion laadinnalle, mikä merkitsi talousarvion laadinnan aikaistamista noin kuukaudella siten, että hallintokuntien esitykset tuli olla kaupunginjohtajan käytössä lokakuun alkupuolella. Vastaavasti kaupunginhallituksen 1. käsittely aikaistettiin olevaksi Tämän mukaisesti on voitu menetellä ja tänä vuonna noudatetun aikataulutuksen mukaan pääpiirteissään toimitaan jatkossa. Kaupunginhallitus antoi hyvin tiukat laadintaohjeet, joiden mukaan mm. - hallintokunnan omien menojen kasvu on pysäytettävä; - mitään yleistä kasvu-% ei ole; - henkilöstölisäyksiä ei esitetä; - palkkauskustannukset eivät koko kaupungin tasolla saaneet ylittää vuoden 2010 kustannuksia; - talouden vakauttamissuunnitelman toimenpiteet on huomioitava; - jne. Lautakunnat ovat hyvin noudattaneet annettuja laadintaohjeita, eikä mitään toimialaa ja lautakuntaa ole syytä nostaa esiin siinä mielessä, että ohjetta ei olisi noudatettu. Se voidaan kuitenkin todeta, että tekninen toimiala kokonaisuutena ja sen molemmat lautakunnat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa tiukasti ohjetta noudattaen. Hyvä lukija! Käsissäsi oleva Paimion kaupungin talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille on siinä mielessä mieluista luettavaa, että se monen vuoden jälkeen on tasapainossa, jopa lievästi positiivinen. Vuoden 2008 tilinpäätöksen alijäämä oli noin 1,8 m, vuoden 2009 tilinpäätöksen alijäämä oli noin 4,15 m ja vuoden 2010 talousarviossa ennakoitu alijäämä on noin 1,4 m. Niinpä on erityisen tärkeää, että nyt vuoden 2011 talousarviossa kykenemme osoittamaan, että kaupungin talous on vihdoinkin tasapainottumassa. Suunta kaupungin talouden vahvistumiseksi on oikea ja samalla välttämätön. Tästä tiukasti jatkaen kaupungille syntyy tulevina vuosina mahdollisuus kattaa kertyneitä alijäämiä ja pienentää raskasta velkataakkaansa. Alijäämä ja velka ovatkin niin vaativat tekijät, että ei ole mitään edellytyksiä keventää ohjeistusta lähivuosille. Eikä varsinkaan, kun muistamme kaupungin talouteen kohdistuvat uhkatekijät hiihtotunnelin ja oppisopimustoiminnan valtionosuuksien kautta. Näistä hiihtotunnelin muodostamien uhkatekijöiden realisoituminen on jo alkanut ja ne näkyvät vuoden 2010 tilinpäätöksessä koko määrällään. Palvelutason kannalta vuoden 2011 talousarvio ei ole hääppöstä luettavaa. Uutta ei ole tarjolla, palvelutasoa tai sen laatua ei paranneta, vaan osin ne heikkenevät. Palveluita tuottaa määrältään vähenevä ja keski-iältään vanheneva henkilöstö. Päätetyt lomautukset kestävät kesään 2011 saakka. Eläkkeelle jäämisen tai muun syyn takia pois lähtevän henkilöstön tilalle ei viimeisen parin vuoden aikana ole otettu töihin läheskään samaa vertaa, vaan henkilöstön määrää on tarkoituksella laskettu. Suunta on sama myös ensi vuonna; uutta rekrytointia tehdään vain hyvin harkitusti ja se korvaa vain osaksi poislähtevät. YLEISPERUSTELUT 3

5 Kaikki edellä kerrottu on merkinnyt myös sitä, että kaupunki on jo tehnyt isoja muutoksia palvelurakenteeseensa. Koska henkilöstön määrää edelleen tarkoituksella alennetaan, ei paine rakenteellisten muutosten toteuttamiseen lainkaan vähene. Tasapainottuva talous voi kylläkin antaa vähän enemmän aikaa muutosten pohtimiselle, niistä päättämiselle ja sitten toteuttamiselle. Tehtävä niitä silti on. Investointien osalta on todettava, että talousarvion mukainen investointien määrä v on alhaisin pitkään aikaan. Investointien taso kokonaisuutena on poistojen tasolla ja nettoinvestoinnit jäävät alle poistojen. Tavoite on, että nettoinvestoinnit koko 5-vuotisen ohjelman ajan pysyvät poistojen tasolla. Se on laadintavaiheessa merkinnyt sitä, että lukuisia aikaisemmin esitettyjä ja sinänsä perusteltuja kohteita on pitänyt jättää kokonaan pois ohjelmasta pois jätettyjä kohteita koskeva luettelo onkin laadittu investointiohjelman loppuun. Vain näin toimien kaupungille voi ylipäätään syntyä mahdollisuus lyhentää runsaita velkojaan. Tarkastuslautakunta on kertomuksissaan viime vuosilta muistuttanut jo liian monta kertaa siitä, että kaupunki tarjoaa kantokykyynsä nähden liian hyvät palvelut. Tehdyt toimenpiteet ovat jo osoittaneet ja tämä talousarvio osoittaa, että tarkastuslautakunnan huolen jakavat muutkin toimijat. Lopuksi! Kaupungin tekemät ratkaisut ja niiden vaikutukset tuotettaviin palveluihin on kaikesta päättäen huomattu kaupunkilaisten keskuudessa hyvin. Suuri ja hiljainen enemmistö on uskoakseni hyväksynyt ne välttämättöminä ja tosiasiat tunnustavina ratkaisuina. Vähäinen mutta äänekäs joukko on arvostellut kovinkin sanoin kaupungin toimintaa ja kaupungin tarjoamia palveluita, sekä suoraan yhteyttä ottaen että median kautta. Halua ymmärtää ei tässä joukossa ole ollut ja tuskinpa on jatkossakaan. Välistä on tuntunut, että mikään asianomaisen itsensä tai perheenjäsenten saama palvelu ei ole ollut hyvää eikä oikeanlaista. Paineeseen joutuvat päättäjät milloin missäkin toimielimessä sekä keskeiset valmistelijat. Meillä ei ole kuitenkaan muuta vaihtoehtoa kuin tuoda tosiasiat esiin provosoitumatta silloinkin, kun se vaikeimmalta tuntuu ja jatkaa toimintaa tosiasiat tunnustaen. Tämän ymmärtäviä päättäjiä ja viranhaltijoita ei kaupungilla ole koskaan liikaa. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 4

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattuja kahta huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto ja Poliisi). Liedon Säästöpankilta vuokrattujen huoneistojen vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2011 aikana. Investointiosassa kohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kuin edellä on sanottu ja tältä osin erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan pitkäaikaiseen lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 5

7 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2010 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Kaupunginjohtajakäsittelyssä joillekin tehtäväalueille sovittiin lisättäväksi toiminnallisia tavoitteita. Nämä tavoitteet on lisätty ao. tehtäväalueelle Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet otsikon alle. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Varhaiseläkemenoperusteiset maksut on kirjattu vuoden 2011 talousarvioluvuissa suoraan toimialoille. Vuonna 2010 varhaiseläkemenoperusteiset maksut oli kirjattu talousarviossa kaupunginhallituksen menoksi. Sarakkeessa TA11/TP09 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2011 talousarvion ja 2009 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 6

8 YHTEENVETO 1 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TA11/TA10 muutos-% TA11/TP09 KA-% TS 2012 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot 14,9 0,0 15,0 15,0 0,0 % 0,2 % 26,0 0,0 Toimintamenot 15,8 0,0 14,5 14,5 0,0 % -4,1 % 42,0 0,0 Toimintakate -0,9 0,0 0,5 0,5 0,0-79,3 % -16,0 0,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot 25,4 24,0 23,9 23,9-0,4 % -3,1 % 23,9 23,9 Toimintakate -25,4-24,0-23,9-23,9-0,4 % -3,1 % -23,9-23,9 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatulot 845, , , ,9-0,9 % 23,3 % 950,4 950,4 Toimintamenot 3 333, , , ,3-0,6 % -2,5 % 3 201, ,0 Toimintakate , , , ,5-0,3 % -11,2 % , ,6 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatulot 7,2 6,3 46,9 46,9 644,4 % 275,0 % 48,3 249,8 Toimintamenot 285,3 282,6 325,2 325,2 15,1 % 7,0 % 323,0 524,3 Toimintakate -278,1-276,3-278,3-278,3 0,7 % 0,0 % -274,7-274,5 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatulot 87,1 57,0 37,2 37,2-34,7 % -28,6 % 38,3 39,5 Toimintamenot 373,0 330,5 315,0 315,0-4,7 % -7,8 % 318,1 321,3 Toimintakate -285,9-273,5-277,8-277,8 1,6 % -1,4 % -279,8-281,9 22 SOSIAALITYÖ Toimintatulot 576,2 592,6 617,9 617,9 4,3 % 3,6 % 636,4 655,5 Toimintamenot 4 769, , , ,9 4,4 % -1,9 % 4 631, ,0 Toimintakate , , , ,0 4,4 % -2,7 % , ,4 24 PÄIVÄHOITO Toimintatulot 692,8 686,1 655,3 655,3-4,5 % -2,7 % 675,0 695,2 Toimintamenot 5 120, , , ,3-1,3 % -0,9 % 5 079, ,4 Toimintakate , , , ,0-0,8 % -0,6 % , ,2 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatulot 950,7 957, , ,5 18,0 % 9,4 % 1 163, ,3 Toimintamenot 4 982, , , ,8 5,6 % 1,1 % 5 138, ,0 Toimintakate , , , ,2 2,6 % -0,9 % , ,7 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot , , , ,2 4,3 % 0,0 % , ,2 Toimintakate , , , ,2 4,3 % 0,0 % , ,2 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 2 306, , , ,9 6,4 % 2,9 % 2 513, ,5 Toimintamenot , , , ,2 3,5 % -0,4 % , ,0 Toimintakate , , , ,3 3,2 % -0,7 % , ,5 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 7

9 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TA11/TA10 muutos-% TA11/TP09 KA-% TS 2012 TS KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatulot 7,1 39,2 18,4 225,4 475,0 % 1538,1 % 18,8 19,1 Toimintamenot 145,8 268,6 234,6 441,6 64,4 % 101,4 % 239,3 244,1 Toimintakate -138,7-229,4-216,2-216,2-5,7 % 27,9 % -220,5-225,0 35 PERUSOPETUS Toimintatulot 286,2 255,2 466,7 466,7 82,9 % 31,5 % 480,7 495,1 Toimintamenot 6 976, , , ,3 1,0 % 2,4 % 7 379, ,1 Toimintakate , , , ,6-2,0 % 1,1 % , ,0 36 LUKIO Toimintatulot 2,8 3,6 3,1 3,1-13,9 % 4,4 % 3,2 3,3 Toimintamenot 1 150, , , ,8 17,9 % 9,1 % 1 374, ,2 Toimintakate , , , ,7 18,0 % 9,1 % , ,9 38 RUOKAPALVELU Toimintatulot 1 556, , , ,4-0,2 % 7,0 % 1 827, ,4 Toimintamenot 1 697, , , ,4-0,2 % 2,3 % 1 827, ,4 Toimintakate -140,4 0,2 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 853, , , ,5 19,0 % 16,6 % 2 330, ,9 Toimintamenot 9 970, , , ,1 4,3 % 4,6 % , ,8 Toimintakate , , , ,6 0,7 % 1,8 % , ,9 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Toimintatulot 294,3 222,1 223,8 223,8 0,8 % -12,0 % 230,5 237,5 Toimintamenot 1 100, , , ,1 0,8 % -1,7 % 1 073, ,4 Toimintakate -805,9-832,1-835,2-839,2 0,9 % 2,1 % -843,1-847,0 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatulot 192,9 213,3 229,3 229,3 7,5 % 9,4 % 236,2 243,3 Toimintamenot 569,5 466,5 460,7 460,7-1,2 % -9,5 % 465,3 470,0 Toimintakate -376,6-253,3-231,4-231,4-8,6 % -19,3 % -229,1-226,7 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

10 TA11/TA10 muutos-% TA11/TP09 KA-% TS 2012 TS 2013 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatulot 0,5 4,0 4,0 4,0 0,0 % 359,1 % 4,1 4,2 Toimintamenot 209,1 165,7 165,7 165,7 0,0 % -10,4 % 167,4 169,0 Toimintakate -208,6-161,7-161,7-161,7 0,0 % -11,2 % -163,2-164,8 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatulot 1 359, , , ,3 10,1 % 7,3 % 1 603, ,1 Toimintamenot* 904, , , ,6 2,8 % 9,2 % 1 082, ,1 Toimintakate 454,6 370,9 484,7 484,7 30,7 % 3,3 % 520,7 558,0 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL ALUEET Toimintatulot 77,8 124,4 110,9 110,9-10,9 % 21,3 % 114,2 117,7 Toimintamenot 910, , , ,7 0,0 % 7,6 % 1 060, ,8 Toimintakate -833,0-925,3-938,8-938,8 1,5 % 6,4 % -946,0-953,2 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatulot 477,2 441,9 456,2 456,2 3,2 % -2,2 % 469,9 484,0 Toimintamenot 3 054, , , ,4 2,0 % 1,5 % 3 175, ,6 Toimintakate , , , ,2 1,8 % 2,2 % , ,7 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 914, , , ,4 7,3 % 5,6 % 2 191, ,9 Toimintamenot 5 078, , , ,4 1,7 % 3,5 % 5 485, ,6 Toimintakate , , , ,0-1,6 % 2,2 % , ,6 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 102,2 122,4 122,4 122,4 0,0 % 9,9 % 126,1 129,9 Toimintamenot 449,1 498,3 473,7 473,7-4,9 % 2,7 % 478,4 483,2 Toimintakate -347,0-375,9-351,3-351,3-6,5 % 0,6 % -352,4-353,4 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatulot ,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot 627,2 660,0 689,0 689,0 4,4 % 4,9 % 695,9 702,8 Toimintakate -627,2-660,0-689,0-689,0 4,4 % 4,9 % -695,9-702,8 1 YHTEENSÄ Toimintatulot 7 530, , , ,2 6,6 % 7,8 % 8 652, ,1 Toimintamenot , , , ,0 2,7 % 0,6 % , ,0 Toimintakate , , , ,9 2,0 % -0,6 % , ,8 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

11 2 TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TA11/TA10 muutos-% TA11/TP09 KA-% TS 2012 TS 2013 Toimintatulot Myyntitulot 3 744, , , ,9 11,4 % 9,5 % 4 572, ,9 Maksutulot 1 817, , , ,7-2,4 % 1,7 % 1 936, ,2 Tuet ja avustukset 759,4 816,5 782,0 979,0 19,9 % 14,5 % 1 008, ,6 Muut toimintatulot 1 209, , , ,6 12,2 % 16,2 % 1 348, ,1 Yhteensä 7 530, , , ,2 9,1 % 9,2 % 8 865, ,7 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,8 0,4 % 0,7 % , ,2 Palvelujen ostot , , , ,9 4,8 % 0,8 % , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,7 7,3 % 5,7 % , ,5 Avustukset muille , , , ,0 7,4 % 0,5 % , ,0 Muut toimintamenot -657,2-554,8-503,6-503,6-9,2 % -11,7 % -508,7-513,7 Yhteensä , , , ,0 3,1 % 0,8 % , ,1 Toimintakate , , , ,9 2,0 % -0,6 % , ,4 Verotulot , , , ,0 5,9 % 2,6 % , ,0 Valtionosuudet 9 536, , , ,0 7,7 % 9,3 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 48,1 56,5 40,0 40,0-29,2 % -8,4 % 40,0 40,0 Muut rahoitustulot 193,1 360,0 535,5 535,5 48,8 % 88,6 % 535,5 535,5 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 220,5 220,5 220,5 220,5 0,0 % 0,0 % 220,5 220,5 Korkomenot -626,6-650,0-650,0-650,0 0,0 % 1,9 % -700,0-750,0 Muut rahoitusmenot -215,4-230,7-230,5-230,5-0,1 % 3,5 % -231,0-231,0 Vuosikate ,2-70, , ,6-2896,6 % -91,2 % 2 469, ,6 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 30,0 % 2,5 % , ,0 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos , ,4 253,5 17,6-101,1 % -50,2 % 469, ,6 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 92,9 90,9 92,9 92,9 2,2 % 0,0 % 92,9 92,9 Tilikauden yli-/alij , ,4 346,4 110,5-107,5 % -51,3 % 562, ,5 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

12 3 INVESTOINTIOSA Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 6,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 178,23 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -172,2-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100, IRTAIN OMAISUUS Menot 78,2 41,0 22,0 22,0 60,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 78,2 41,0 22,0 22,0 60,0 0,0 0,0 0, ARVOPAPERIT Menot 17, ,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 15, ,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 101, ,0 122,0 142,6 160,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 180,2 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -78, ,0-78,0-57,4-40,0-100,0-100,0-100,0 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8230 IRTAIN OMAISUUS, päivähoito Menot 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 113,0 287,0 65,5 65,5 35,0 35,0 35,0 35,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 113,0 287,0 65,5 65,5 35,0 35,0 35,0 35, RUOKAPALVELUT Menot 117,8 80,0 0,0 0,0 50,0 13,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 117,8 80,0 0,0 0,0 50,0 13,0 0,0 0,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 230,8 367,0 65,5 65,5 85,0 48,0 35,0 35,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 230,8 367,0 65,5 65,5 85,0 48,0 35,0 35,0 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

13 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 6,5 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,5 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 8390 IRTAIN OMAISUUS Menot 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Menot 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Jokelan koulu & lukio Menot 3 251, ,0 295,0 295,0 0,0 0,0 532,0 541,0 Tulot 1 396, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 1 854, ,0 295,0 295,0 0,0 0,0 532,0 541, TALONRAKENNUS Menot 1 042,4 100,0 206,0 206, , ,0 0, ,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 1 042,4 100,0 206,0 206, , ,0 0, , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 815,3 969,5 748,0 748,0 997,5 723,5 923,0 580,0 Tulot 276,6 180,0 200,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 Nettomeno 538,7 789,5 548,0 548,0 777,5 473,5 673,0 330, IRTAIN OMAISUUS Menot 42,8 10,0 14,0 14,0 15,0 15,0 14,0 15,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 42,8 10,0 14,0 14,0 15,0 15,0 14,0 15, VESIHUOLTOLAITOS Menot 620,0 785,4 644,1 644,1 547,2 328,0 392,0 180,0 Tulot 323,7 30,0 35,0 35,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Nettomeno 296,3 755,4 609,1 609,1 502,2 283,0 347,0 135,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 5 771, , , , , , , ,0 Tulot 1 997, ,0 235,0 235,0 265,0 295,0 295,0 295,0 Nettomeno 3 774, , , , , , , ,0 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

14 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 6 166, , , , , , , ,0 Tulot 2 183, ,0 435,0 435,0 465,0 495,0 495,0 495,0 Nettomeno 3 983, , , , , , , ,0 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

15 4 RAHOITUSLASKELMA TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TS 2012 TS 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate ,2-70, , , , ,6 Satunnaiset erät Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -261,6-600,0-600,0-600,0-300,0-300,0 Investoinnit Investointimenot , , , , , ,5 Rah os investointimenoihin 1 977, ,0 235,0 235,0 265,0 295,0 Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot 467,7 600,0 800,0 800,0 500,0 500,0 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,3 523,9 267,4-168, ,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset -9,8 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Antolainojen lisäykset 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, , , , , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset, yht -396, ,0-800,0-600,0 0, ,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokse 7 436,1 300,0 300,0 300,0 300,0 164,0 Rahoituksen rahavirta 7 039, ,0-500,0-300,0 300, ,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 668,9 32,7 41,9-14,6 149,1 154,1 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 14

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2011 eduskuntavaalit huhtikuussa 2012 presidentinvaalit tammi-/helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa Kaupunki on valtuuston päätöksellä jaettu äänestysalueisiin (4), joissa äänestys tapahtuu kutakin äänestysaluetta varten valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. TA11/TA10 TA11/TP09 (1000t ) TP 2009 TA 2010 TA 2011 muutos-% KA% TS 2012 TS 2013 TOIMINTATULOT 14,9 0,0 15,0 0,0 % 0,2 % 15,0 26,0 Ulkoiset tulot 14,9 0,0 15,0 0,0 % 0,2 % 15,0 26,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 15,8 0,0 14,5 0,0 % -4,1 % 16,0 42,0 Ulkoiset menot 15,8 0,0 14,5 0,0 % -4,1 % 16,0 42,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis -0,9 0,0 0,5 0,0 % -79,3 % -1,0-16,0 Toimintakate ulk. -0,9 0,0 0,5 0,0 % -79,3 % -1,0-16,0 15

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Oy Audiator Ab:n kanssa valtuustokaudeksi Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Eero Pekonen. Tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 30 vuodessa ja lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen TA11/TA10 TA11/TP09 (1000t ) TP 2009 TA 2010 TA 2011 muutos-% KA% TS 2012 TS 2013 TOIMINTATULOT 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Ulkoiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 25,4 24,0 24,0 0,2 % -2,8 % 24,0 24,0 Ulkoiset menot 25,4 24,0 24,0 0,2 % -2,7 % 24,0 24,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis -25,4-24,0-24,0 0,0 % -2,8 % -24,0-24,0 Toimintakate ulk. -25,4-24,0-24,0 0,0 % -2,7 % -24,0-24,0 16

18 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Yleishallinto Jaana Hölsö Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallintoon kuuluvat hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: virastopalveluista, hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Hallintopalvelujen toimialajohtaja on hallintojohtaja. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2009 alijäämäinen 4,2 milj. euroa ja taseessa on katettavaa alijäämää 4,4 milj. euroa. Vuoden 2010 talousarviossa tilinkauden alijäämä 1,4 milj. euroa. Omat talouden vakauttamistoimet (talkoovapaat, lomautukset, kouluverkkomuutokset ja veronkorotukset) ovat vaikuttaneet ja talousarvion saavuttaminen on mahdollista. Talouden tervehtymisen edellytyksiä ovat verotulojen kasvu ja toimintamenojen kasvun pysyminen hillittynä. Monen hyvän kasvun vuoden jälkeen, verotulot pienenivät vuonna Vuonna 2010 niiden arvioidaan kasvavan vajaan 3 %. Suunnitelmavuosina tuloverojen arvioidaan kasvavan 3,5 % vuodessa. Yhteisöverokertymään vaikuttaa positiivisesti määräaikainen kuntaosuuden korotus vuosille Fortumin toiminnan loppuminen vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2010 ja sen vuoksi yhteisöverot laskevat määräaikaisesta kuntaosuuden korotukset huolimatta reilun kymmenyksen. Vuonna 2011yhteisöverojen arvioidaan kasvavan ja sen jälkeen taas laskevan kun kuntaosuus laskee entiselleen. Kiinteistöverotilitykset kasvoivat 2010 lakimuutoksista ja omista toimenpiteistä johtuen noin 60 %, mutta tulevina vuosina kasvu lienee noin 5 %. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi tulevat palkkaratkaisut, sillä henkilöstömenojen osuus on suoraan noin 40 % ja välillisesti (=palvelujen ostojen kautta) jopa 75 %. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella ei ole realistinen tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. 17

19 Resurssimuutokset Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on työllistänyt kuluvan vuoden aikana ja työllistää edelleen 2011 kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Ammatillisen koulutuksen osalta Peimarin koulutuskuntayhtymän perustaminen vuoden 2010 täytti paras-hankkeen väestöpohjavaatimukset. Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta supistui vuoden 2010 aikana 1,5 henkilötyövuodella. Työntekijämäärä oli vuoden lopussa 20. Vuoden 2011 talousarvioesitys sisältää määräaikaisen tietohallintotyöntekijän ½ vuoden henkilöstökulut. Atk-suunnittelijan määräaikainen toimi vakinaistetaan vuoden 2011 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP09 TA10 TS11 TS12 TS13 Tehokas tonttimarkkinointi myytyjen omakotitonttien määrä Henkilöstöstrategian laatiminen valmiusaste laadinta/ ylläpito laadinta kehittäminen Konsernitasoinen kustannustehokas tietohallinto päällekkäisten tietoteknisten toimintojen kartoittaminen ja vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen - verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 23% 50% 50% 75% 80% hallinto 3,95 henk.hall. 3,88 taloushall 3,88 tietohall. 3,54 ei tehdä >4 >4 >4 18

20 TA11/TA10 TA11/TP09 (1000t ) TP 2009 TA 2010 TA 2011 muutos-% KA% TS 2012 TS 2013 TOIMINTATULOT 845, , ,9-0,1 % 23,9 % 950,4 950,4 Ulkoiset tulot 829, , ,4-0,8 % 23,0 % 910,4 910,4 Sisäiset tulot 16,2 30,9 39,5 27,8 % 71,6 % 40,0 40,0 TOIMINTAKULUT 3 333, , ,4 1,0 % -2,0 % 3 201, ,5 Ulkoiset menot 3 318, , ,5 1,0 % -2,0 % 3 186, ,5 Sisäiset menot 15,5 13,3 10,9-18,0 % -14,8 % 15,0 15,0 Toimintakate ulk.+sis , , ,5 1,6 % -10,9 % , ,1 Toimintakate ulk , , ,1 2,2 % -10,3 % , ,1 19

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO

VUODEN 2012 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO

VUODEN 2013 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO

VUODEN 2015 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot