VUODEN 2011 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2011 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2

3 VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan katsaus...3 Talousarvion sitovuus...5 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle...6 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta...15 Tarkastuslautakunta...16 Kaupunginhallitus...17 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta...20 Sosiaalilautakunta...23 Koulutuslautakunta...37 Sivistystyön lautakunta...46 Vapaa-ajan lautakunta...54 Tekninen lautakunta...56 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...67 TULOSLASKELMAOSA...70 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...84 RAHOITUSOSA...85 SISÄLLYSLUETTELO 2

4 VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kaupunginjohtajan katsaus Yleistä Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa uuden aikataulutuksen talousarvion laadinnalle, mikä merkitsi talousarvion laadinnan aikaistamista noin kuukaudella siten, että hallintokuntien esitykset tuli olla kaupunginjohtajan käytössä lokakuun alkupuolella. Vastaavasti kaupunginhallituksen 1. käsittely aikaistettiin olevaksi Tämän mukaisesti on voitu menetellä ja tänä vuonna noudatetun aikataulutuksen mukaan pääpiirteissään toimitaan jatkossa. Kaupunginhallitus antoi hyvin tiukat laadintaohjeet, joiden mukaan mm. - hallintokunnan omien menojen kasvu on pysäytettävä; - mitään yleistä kasvu-% ei ole; - henkilöstölisäyksiä ei esitetä; - palkkauskustannukset eivät koko kaupungin tasolla saaneet ylittää vuoden 2010 kustannuksia; - talouden vakauttamissuunnitelman toimenpiteet on huomioitava; - jne. Lautakunnat ovat hyvin noudattaneet annettuja laadintaohjeita, eikä mitään toimialaa ja lautakuntaa ole syytä nostaa esiin siinä mielessä, että ohjetta ei olisi noudatettu. Se voidaan kuitenkin todeta, että tekninen toimiala kokonaisuutena ja sen molemmat lautakunnat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa tiukasti ohjetta noudattaen. Hyvä lukija! Käsissäsi oleva Paimion kaupungin talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille on siinä mielessä mieluista luettavaa, että se monen vuoden jälkeen on tasapainossa, jopa lievästi positiivinen. Vuoden 2008 tilinpäätöksen alijäämä oli noin 1,8 m, vuoden 2009 tilinpäätöksen alijäämä oli noin 4,15 m ja vuoden 2010 talousarviossa ennakoitu alijäämä on noin 1,4 m. Niinpä on erityisen tärkeää, että nyt vuoden 2011 talousarviossa kykenemme osoittamaan, että kaupungin talous on vihdoinkin tasapainottumassa. Suunta kaupungin talouden vahvistumiseksi on oikea ja samalla välttämätön. Tästä tiukasti jatkaen kaupungille syntyy tulevina vuosina mahdollisuus kattaa kertyneitä alijäämiä ja pienentää raskasta velkataakkaansa. Alijäämä ja velka ovatkin niin vaativat tekijät, että ei ole mitään edellytyksiä keventää ohjeistusta lähivuosille. Eikä varsinkaan, kun muistamme kaupungin talouteen kohdistuvat uhkatekijät hiihtotunnelin ja oppisopimustoiminnan valtionosuuksien kautta. Näistä hiihtotunnelin muodostamien uhkatekijöiden realisoituminen on jo alkanut ja ne näkyvät vuoden 2010 tilinpäätöksessä koko määrällään. Palvelutason kannalta vuoden 2011 talousarvio ei ole hääppöstä luettavaa. Uutta ei ole tarjolla, palvelutasoa tai sen laatua ei paranneta, vaan osin ne heikkenevät. Palveluita tuottaa määrältään vähenevä ja keski-iältään vanheneva henkilöstö. Päätetyt lomautukset kestävät kesään 2011 saakka. Eläkkeelle jäämisen tai muun syyn takia pois lähtevän henkilöstön tilalle ei viimeisen parin vuoden aikana ole otettu töihin läheskään samaa vertaa, vaan henkilöstön määrää on tarkoituksella laskettu. Suunta on sama myös ensi vuonna; uutta rekrytointia tehdään vain hyvin harkitusti ja se korvaa vain osaksi poislähtevät. YLEISPERUSTELUT 3

5 Kaikki edellä kerrottu on merkinnyt myös sitä, että kaupunki on jo tehnyt isoja muutoksia palvelurakenteeseensa. Koska henkilöstön määrää edelleen tarkoituksella alennetaan, ei paine rakenteellisten muutosten toteuttamiseen lainkaan vähene. Tasapainottuva talous voi kylläkin antaa vähän enemmän aikaa muutosten pohtimiselle, niistä päättämiselle ja sitten toteuttamiselle. Tehtävä niitä silti on. Investointien osalta on todettava, että talousarvion mukainen investointien määrä v on alhaisin pitkään aikaan. Investointien taso kokonaisuutena on poistojen tasolla ja nettoinvestoinnit jäävät alle poistojen. Tavoite on, että nettoinvestoinnit koko 5-vuotisen ohjelman ajan pysyvät poistojen tasolla. Se on laadintavaiheessa merkinnyt sitä, että lukuisia aikaisemmin esitettyjä ja sinänsä perusteltuja kohteita on pitänyt jättää kokonaan pois ohjelmasta pois jätettyjä kohteita koskeva luettelo onkin laadittu investointiohjelman loppuun. Vain näin toimien kaupungille voi ylipäätään syntyä mahdollisuus lyhentää runsaita velkojaan. Tarkastuslautakunta on kertomuksissaan viime vuosilta muistuttanut jo liian monta kertaa siitä, että kaupunki tarjoaa kantokykyynsä nähden liian hyvät palvelut. Tehdyt toimenpiteet ovat jo osoittaneet ja tämä talousarvio osoittaa, että tarkastuslautakunnan huolen jakavat muutkin toimijat. Lopuksi! Kaupungin tekemät ratkaisut ja niiden vaikutukset tuotettaviin palveluihin on kaikesta päättäen huomattu kaupunkilaisten keskuudessa hyvin. Suuri ja hiljainen enemmistö on uskoakseni hyväksynyt ne välttämättöminä ja tosiasiat tunnustavina ratkaisuina. Vähäinen mutta äänekäs joukko on arvostellut kovinkin sanoin kaupungin toimintaa ja kaupungin tarjoamia palveluita, sekä suoraan yhteyttä ottaen että median kautta. Halua ymmärtää ei tässä joukossa ole ollut ja tuskinpa on jatkossakaan. Välistä on tuntunut, että mikään asianomaisen itsensä tai perheenjäsenten saama palvelu ei ole ollut hyvää eikä oikeanlaista. Paineeseen joutuvat päättäjät milloin missäkin toimielimessä sekä keskeiset valmistelijat. Meillä ei ole kuitenkaan muuta vaihtoehtoa kuin tuoda tosiasiat esiin provosoitumatta silloinkin, kun se vaikeimmalta tuntuu ja jatkaa toimintaa tosiasiat tunnustaen. Tämän ymmärtäviä päättäjiä ja viranhaltijoita ei kaupungilla ole koskaan liikaa. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 4

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattuja kahta huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto ja Poliisi). Liedon Säästöpankilta vuokrattujen huoneistojen vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2011 aikana. Investointiosassa kohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kuin edellä on sanottu ja tältä osin erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan pitkäaikaiseen lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 5

7 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2010 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Kaupunginjohtajakäsittelyssä joillekin tehtäväalueille sovittiin lisättäväksi toiminnallisia tavoitteita. Nämä tavoitteet on lisätty ao. tehtäväalueelle Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet otsikon alle. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Varhaiseläkemenoperusteiset maksut on kirjattu vuoden 2011 talousarvioluvuissa suoraan toimialoille. Vuonna 2010 varhaiseläkemenoperusteiset maksut oli kirjattu talousarviossa kaupunginhallituksen menoksi. Sarakkeessa TA11/TP09 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2011 talousarvion ja 2009 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 6

8 YHTEENVETO 1 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TA11/TA10 muutos-% TA11/TP09 KA-% TS 2012 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot 14,9 0,0 15,0 15,0 0,0 % 0,2 % 26,0 0,0 Toimintamenot 15,8 0,0 14,5 14,5 0,0 % -4,1 % 42,0 0,0 Toimintakate -0,9 0,0 0,5 0,5 0,0-79,3 % -16,0 0,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot 25,4 24,0 23,9 23,9-0,4 % -3,1 % 23,9 23,9 Toimintakate -25,4-24,0-23,9-23,9-0,4 % -3,1 % -23,9-23,9 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatulot 845, , , ,9-0,9 % 23,3 % 950,4 950,4 Toimintamenot 3 333, , , ,3-0,6 % -2,5 % 3 201, ,0 Toimintakate , , , ,5-0,3 % -11,2 % , ,6 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatulot 7,2 6,3 46,9 46,9 644,4 % 275,0 % 48,3 249,8 Toimintamenot 285,3 282,6 325,2 325,2 15,1 % 7,0 % 323,0 524,3 Toimintakate -278,1-276,3-278,3-278,3 0,7 % 0,0 % -274,7-274,5 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatulot 87,1 57,0 37,2 37,2-34,7 % -28,6 % 38,3 39,5 Toimintamenot 373,0 330,5 315,0 315,0-4,7 % -7,8 % 318,1 321,3 Toimintakate -285,9-273,5-277,8-277,8 1,6 % -1,4 % -279,8-281,9 22 SOSIAALITYÖ Toimintatulot 576,2 592,6 617,9 617,9 4,3 % 3,6 % 636,4 655,5 Toimintamenot 4 769, , , ,9 4,4 % -1,9 % 4 631, ,0 Toimintakate , , , ,0 4,4 % -2,7 % , ,4 24 PÄIVÄHOITO Toimintatulot 692,8 686,1 655,3 655,3-4,5 % -2,7 % 675,0 695,2 Toimintamenot 5 120, , , ,3-1,3 % -0,9 % 5 079, ,4 Toimintakate , , , ,0-0,8 % -0,6 % , ,2 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatulot 950,7 957, , ,5 18,0 % 9,4 % 1 163, ,3 Toimintamenot 4 982, , , ,8 5,6 % 1,1 % 5 138, ,0 Toimintakate , , , ,2 2,6 % -0,9 % , ,7 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot , , , ,2 4,3 % 0,0 % , ,2 Toimintakate , , , ,2 4,3 % 0,0 % , ,2 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 2 306, , , ,9 6,4 % 2,9 % 2 513, ,5 Toimintamenot , , , ,2 3,5 % -0,4 % , ,0 Toimintakate , , , ,3 3,2 % -0,7 % , ,5 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 7

9 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TA11/TA10 muutos-% TA11/TP09 KA-% TS 2012 TS KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatulot 7,1 39,2 18,4 225,4 475,0 % 1538,1 % 18,8 19,1 Toimintamenot 145,8 268,6 234,6 441,6 64,4 % 101,4 % 239,3 244,1 Toimintakate -138,7-229,4-216,2-216,2-5,7 % 27,9 % -220,5-225,0 35 PERUSOPETUS Toimintatulot 286,2 255,2 466,7 466,7 82,9 % 31,5 % 480,7 495,1 Toimintamenot 6 976, , , ,3 1,0 % 2,4 % 7 379, ,1 Toimintakate , , , ,6-2,0 % 1,1 % , ,0 36 LUKIO Toimintatulot 2,8 3,6 3,1 3,1-13,9 % 4,4 % 3,2 3,3 Toimintamenot 1 150, , , ,8 17,9 % 9,1 % 1 374, ,2 Toimintakate , , , ,7 18,0 % 9,1 % , ,9 38 RUOKAPALVELU Toimintatulot 1 556, , , ,4-0,2 % 7,0 % 1 827, ,4 Toimintamenot 1 697, , , ,4-0,2 % 2,3 % 1 827, ,4 Toimintakate -140,4 0,2 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 853, , , ,5 19,0 % 16,6 % 2 330, ,9 Toimintamenot 9 970, , , ,1 4,3 % 4,6 % , ,8 Toimintakate , , , ,6 0,7 % 1,8 % , ,9 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Toimintatulot 294,3 222,1 223,8 223,8 0,8 % -12,0 % 230,5 237,5 Toimintamenot 1 100, , , ,1 0,8 % -1,7 % 1 073, ,4 Toimintakate -805,9-832,1-835,2-839,2 0,9 % 2,1 % -843,1-847,0 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatulot 192,9 213,3 229,3 229,3 7,5 % 9,4 % 236,2 243,3 Toimintamenot 569,5 466,5 460,7 460,7-1,2 % -9,5 % 465,3 470,0 Toimintakate -376,6-253,3-231,4-231,4-8,6 % -19,3 % -229,1-226,7 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

10 TA11/TA10 muutos-% TA11/TP09 KA-% TS 2012 TS 2013 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatulot 0,5 4,0 4,0 4,0 0,0 % 359,1 % 4,1 4,2 Toimintamenot 209,1 165,7 165,7 165,7 0,0 % -10,4 % 167,4 169,0 Toimintakate -208,6-161,7-161,7-161,7 0,0 % -11,2 % -163,2-164,8 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatulot 1 359, , , ,3 10,1 % 7,3 % 1 603, ,1 Toimintamenot* 904, , , ,6 2,8 % 9,2 % 1 082, ,1 Toimintakate 454,6 370,9 484,7 484,7 30,7 % 3,3 % 520,7 558,0 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL ALUEET Toimintatulot 77,8 124,4 110,9 110,9-10,9 % 21,3 % 114,2 117,7 Toimintamenot 910, , , ,7 0,0 % 7,6 % 1 060, ,8 Toimintakate -833,0-925,3-938,8-938,8 1,5 % 6,4 % -946,0-953,2 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatulot 477,2 441,9 456,2 456,2 3,2 % -2,2 % 469,9 484,0 Toimintamenot 3 054, , , ,4 2,0 % 1,5 % 3 175, ,6 Toimintakate , , , ,2 1,8 % 2,2 % , ,7 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 914, , , ,4 7,3 % 5,6 % 2 191, ,9 Toimintamenot 5 078, , , ,4 1,7 % 3,5 % 5 485, ,6 Toimintakate , , , ,0-1,6 % 2,2 % , ,6 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 102,2 122,4 122,4 122,4 0,0 % 9,9 % 126,1 129,9 Toimintamenot 449,1 498,3 473,7 473,7-4,9 % 2,7 % 478,4 483,2 Toimintakate -347,0-375,9-351,3-351,3-6,5 % 0,6 % -352,4-353,4 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatulot ,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot 627,2 660,0 689,0 689,0 4,4 % 4,9 % 695,9 702,8 Toimintakate -627,2-660,0-689,0-689,0 4,4 % 4,9 % -695,9-702,8 1 YHTEENSÄ Toimintatulot 7 530, , , ,2 6,6 % 7,8 % 8 652, ,1 Toimintamenot , , , ,0 2,7 % 0,6 % , ,0 Toimintakate , , , ,9 2,0 % -0,6 % , ,8 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

11 2 TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TA11/TA10 muutos-% TA11/TP09 KA-% TS 2012 TS 2013 Toimintatulot Myyntitulot 3 744, , , ,9 11,4 % 9,5 % 4 572, ,9 Maksutulot 1 817, , , ,7-2,4 % 1,7 % 1 936, ,2 Tuet ja avustukset 759,4 816,5 782,0 979,0 19,9 % 14,5 % 1 008, ,6 Muut toimintatulot 1 209, , , ,6 12,2 % 16,2 % 1 348, ,1 Yhteensä 7 530, , , ,2 9,1 % 9,2 % 8 865, ,7 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,8 0,4 % 0,7 % , ,2 Palvelujen ostot , , , ,9 4,8 % 0,8 % , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,7 7,3 % 5,7 % , ,5 Avustukset muille , , , ,0 7,4 % 0,5 % , ,0 Muut toimintamenot -657,2-554,8-503,6-503,6-9,2 % -11,7 % -508,7-513,7 Yhteensä , , , ,0 3,1 % 0,8 % , ,1 Toimintakate , , , ,9 2,0 % -0,6 % , ,4 Verotulot , , , ,0 5,9 % 2,6 % , ,0 Valtionosuudet 9 536, , , ,0 7,7 % 9,3 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 48,1 56,5 40,0 40,0-29,2 % -8,4 % 40,0 40,0 Muut rahoitustulot 193,1 360,0 535,5 535,5 48,8 % 88,6 % 535,5 535,5 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 220,5 220,5 220,5 220,5 0,0 % 0,0 % 220,5 220,5 Korkomenot -626,6-650,0-650,0-650,0 0,0 % 1,9 % -700,0-750,0 Muut rahoitusmenot -215,4-230,7-230,5-230,5-0,1 % 3,5 % -231,0-231,0 Vuosikate ,2-70, , ,6-2896,6 % -91,2 % 2 469, ,6 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 30,0 % 2,5 % , ,0 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos , ,4 253,5 17,6-101,1 % -50,2 % 469, ,6 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 92,9 90,9 92,9 92,9 2,2 % 0,0 % 92,9 92,9 Tilikauden yli-/alij , ,4 346,4 110,5-107,5 % -51,3 % 562, ,5 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

12 3 INVESTOINTIOSA Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 6,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 178,23 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -172,2-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100, IRTAIN OMAISUUS Menot 78,2 41,0 22,0 22,0 60,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 78,2 41,0 22,0 22,0 60,0 0,0 0,0 0, ARVOPAPERIT Menot 17, ,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 15, ,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 101, ,0 122,0 142,6 160,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 180,2 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno -78, ,0-78,0-57,4-40,0-100,0-100,0-100,0 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8230 IRTAIN OMAISUUS, päivähoito Menot 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 113,0 287,0 65,5 65,5 35,0 35,0 35,0 35,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 113,0 287,0 65,5 65,5 35,0 35,0 35,0 35, RUOKAPALVELUT Menot 117,8 80,0 0,0 0,0 50,0 13,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 117,8 80,0 0,0 0,0 50,0 13,0 0,0 0,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 230,8 367,0 65,5 65,5 85,0 48,0 35,0 35,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 230,8 367,0 65,5 65,5 85,0 48,0 35,0 35,0 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

13 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 6,5 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,5 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 8390 IRTAIN OMAISUUS Menot 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Menot 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Jokelan koulu & lukio Menot 3 251, ,0 295,0 295,0 0,0 0,0 532,0 541,0 Tulot 1 396, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 1 854, ,0 295,0 295,0 0,0 0,0 532,0 541, TALONRAKENNUS Menot 1 042,4 100,0 206,0 206, , ,0 0, ,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 1 042,4 100,0 206,0 206, , ,0 0, , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 815,3 969,5 748,0 748,0 997,5 723,5 923,0 580,0 Tulot 276,6 180,0 200,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 Nettomeno 538,7 789,5 548,0 548,0 777,5 473,5 673,0 330, IRTAIN OMAISUUS Menot 42,8 10,0 14,0 14,0 15,0 15,0 14,0 15,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 42,8 10,0 14,0 14,0 15,0 15,0 14,0 15, VESIHUOLTOLAITOS Menot 620,0 785,4 644,1 644,1 547,2 328,0 392,0 180,0 Tulot 323,7 30,0 35,0 35,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Nettomeno 296,3 755,4 609,1 609,1 502,2 283,0 347,0 135,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 5 771, , , , , , , ,0 Tulot 1 997, ,0 235,0 235,0 265,0 295,0 295,0 295,0 Nettomeno 3 774, , , , , , , ,0 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

14 Toimielin/Tulosalue TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 6 166, , , , , , , ,0 Tulot 2 183, ,0 435,0 435,0 465,0 495,0 495,0 495,0 Nettomeno 3 983, , , , , , , ,0 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

15 4 RAHOITUSLASKELMA TP 2009 TA 2010* 2011 ltk ehd 2011 kj/kh ehd TS 2012 TS 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate ,2-70, , , , ,6 Satunnaiset erät Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -261,6-600,0-600,0-600,0-300,0-300,0 Investoinnit Investointimenot , , , , , ,5 Rah os investointimenoihin 1 977, ,0 235,0 235,0 265,0 295,0 Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot 467,7 600,0 800,0 800,0 500,0 500,0 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,3 523,9 267,4-168, ,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset -9,8 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Antolainojen lisäykset 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, , , , , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset, yht -396, ,0-800,0-600,0 0, ,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokse 7 436,1 300,0 300,0 300,0 300,0 164,0 Rahoituksen rahavirta 7 039, ,0-500,0-300,0 300, ,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 668,9 32,7 41,9-14,6 149,1 154,1 * Vuoden 2010 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 14

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2011 eduskuntavaalit huhtikuussa 2012 presidentinvaalit tammi-/helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa Kaupunki on valtuuston päätöksellä jaettu äänestysalueisiin (4), joissa äänestys tapahtuu kutakin äänestysaluetta varten valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. TA11/TA10 TA11/TP09 (1000t ) TP 2009 TA 2010 TA 2011 muutos-% KA% TS 2012 TS 2013 TOIMINTATULOT 14,9 0,0 15,0 0,0 % 0,2 % 15,0 26,0 Ulkoiset tulot 14,9 0,0 15,0 0,0 % 0,2 % 15,0 26,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 15,8 0,0 14,5 0,0 % -4,1 % 16,0 42,0 Ulkoiset menot 15,8 0,0 14,5 0,0 % -4,1 % 16,0 42,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis -0,9 0,0 0,5 0,0 % -79,3 % -1,0-16,0 Toimintakate ulk. -0,9 0,0 0,5 0,0 % -79,3 % -1,0-16,0 15

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Oy Audiator Ab:n kanssa valtuustokaudeksi Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Eero Pekonen. Tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 30 vuodessa ja lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen TA11/TA10 TA11/TP09 (1000t ) TP 2009 TA 2010 TA 2011 muutos-% KA% TS 2012 TS 2013 TOIMINTATULOT 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Ulkoiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 25,4 24,0 24,0 0,2 % -2,8 % 24,0 24,0 Ulkoiset menot 25,4 24,0 24,0 0,2 % -2,7 % 24,0 24,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis -25,4-24,0-24,0 0,0 % -2,8 % -24,0-24,0 Toimintakate ulk. -25,4-24,0-24,0 0,0 % -2,7 % -24,0-24,0 16

18 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Yleishallinto Jaana Hölsö Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallintoon kuuluvat hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: virastopalveluista, hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Hallintopalvelujen toimialajohtaja on hallintojohtaja. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2009 alijäämäinen 4,2 milj. euroa ja taseessa on katettavaa alijäämää 4,4 milj. euroa. Vuoden 2010 talousarviossa tilinkauden alijäämä 1,4 milj. euroa. Omat talouden vakauttamistoimet (talkoovapaat, lomautukset, kouluverkkomuutokset ja veronkorotukset) ovat vaikuttaneet ja talousarvion saavuttaminen on mahdollista. Talouden tervehtymisen edellytyksiä ovat verotulojen kasvu ja toimintamenojen kasvun pysyminen hillittynä. Monen hyvän kasvun vuoden jälkeen, verotulot pienenivät vuonna Vuonna 2010 niiden arvioidaan kasvavan vajaan 3 %. Suunnitelmavuosina tuloverojen arvioidaan kasvavan 3,5 % vuodessa. Yhteisöverokertymään vaikuttaa positiivisesti määräaikainen kuntaosuuden korotus vuosille Fortumin toiminnan loppuminen vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2010 ja sen vuoksi yhteisöverot laskevat määräaikaisesta kuntaosuuden korotukset huolimatta reilun kymmenyksen. Vuonna 2011yhteisöverojen arvioidaan kasvavan ja sen jälkeen taas laskevan kun kuntaosuus laskee entiselleen. Kiinteistöverotilitykset kasvoivat 2010 lakimuutoksista ja omista toimenpiteistä johtuen noin 60 %, mutta tulevina vuosina kasvu lienee noin 5 %. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi tulevat palkkaratkaisut, sillä henkilöstömenojen osuus on suoraan noin 40 % ja välillisesti (=palvelujen ostojen kautta) jopa 75 %. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella ei ole realistinen tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. 17

19 Resurssimuutokset Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on työllistänyt kuluvan vuoden aikana ja työllistää edelleen 2011 kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Ammatillisen koulutuksen osalta Peimarin koulutuskuntayhtymän perustaminen vuoden 2010 täytti paras-hankkeen väestöpohjavaatimukset. Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta supistui vuoden 2010 aikana 1,5 henkilötyövuodella. Työntekijämäärä oli vuoden lopussa 20. Vuoden 2011 talousarvioesitys sisältää määräaikaisen tietohallintotyöntekijän ½ vuoden henkilöstökulut. Atk-suunnittelijan määräaikainen toimi vakinaistetaan vuoden 2011 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP09 TA10 TS11 TS12 TS13 Tehokas tonttimarkkinointi myytyjen omakotitonttien määrä Henkilöstöstrategian laatiminen valmiusaste laadinta/ ylläpito laadinta kehittäminen Konsernitasoinen kustannustehokas tietohallinto päällekkäisten tietoteknisten toimintojen kartoittaminen ja vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen - verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 23% 50% 50% 75% 80% hallinto 3,95 henk.hall. 3,88 taloushall 3,88 tietohall. 3,54 ei tehdä >4 >4 >4 18

20 TA11/TA10 TA11/TP09 (1000t ) TP 2009 TA 2010 TA 2011 muutos-% KA% TS 2012 TS 2013 TOIMINTATULOT 845, , ,9-0,1 % 23,9 % 950,4 950,4 Ulkoiset tulot 829, , ,4-0,8 % 23,0 % 910,4 910,4 Sisäiset tulot 16,2 30,9 39,5 27,8 % 71,6 % 40,0 40,0 TOIMINTAKULUT 3 333, , ,4 1,0 % -2,0 % 3 201, ,5 Ulkoiset menot 3 318, , ,5 1,0 % -2,0 % 3 186, ,5 Sisäiset menot 15,5 13,3 10,9-18,0 % -14,8 % 15,0 15,0 Toimintakate ulk.+sis , , ,5 1,6 % -10,9 % , ,1 Toimintakate ulk , , ,1 2,2 % -10,3 % , ,1 19

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot