Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen"

Transkriptio

1 Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

2 ISBN Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori Paino Edita Prima Oy

3 Sisällysluettelo Esipuhe Kirsti Kekki 5 Digituotteet ja palvelupaikat Yhteistyötä virtuaalimaailmassa Kirsti Kekki Tietohuolto merkitysten yhteiskunnassa Hannele Koivunen Yleinen kirjasto laajentaa kansalaisen maailmaa Jouni Juntumaa Digitietoa kaikille Katariina Kiiliäinen ja Markku Leino Julkisen sektorin tieto ja kirjastot Maija Jussilainen Kirjastot globaaleja tiedontallennus- ja hakupalvelujen luojia ja käyttäjiä Jarmo Saarti Kirjasto kirjailijoiden ja käyttäjien oikeuksien välissä Liisa Kirves Voisiko kirjasto-osaamista tuotteistaa kaupallisesti? Tuula Haavisto Digiajan säilyttäminen huomisen historia Digitaalisten aineistojen säilyttäminen Juha Hakala ja Jani Stenvall Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytys Markku Mäenpää Arkistolaitos säilyttää ja digitoi Eljas Orrman SÄHKEellä säilytystä kuntoon Riku Moisio Museokokoelmat katsottaviksi kotonakin Sirkka Valanto Digimaan asukkaiden tiedot, taidot ja palvelut Informaatiosta keskusteluun virtuaalikirjastoissa Kimmo Tuominen Kuka opettaisi tiedonhakutaitoja? Marja-Riitta Papunen Digitaalinen tietohuolto sähköisen asioinnin voimanlähteenä Rami Heinisuo Tutkija digimaassa Maria Forsman Kansalainen digitaalisen tiedon arjessa Marja-Liisa Viherä Kirjoittajat Termistöä DIGIMAAN KARTTA 3

4 Esipuhe Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan digitaalisesta tietohuollosta? Mitä se sisältää? Mitä mielikuvia se luo? Terminä digitaalinen tietohuolto on vielä vakiintumaton, ja sitä käytetäänkin usein asiaa sen kummemmin määrittelemättä. Digitaalinen tietohuolto -työryhmä, joka on yksi opetusministeriön sisältötuotantoryhmistä, on määritellyt sen seuraavasti: Digitaalisen tietohuollon tavoitteena on edistää tiedon ja kulttuurin saatavuutta kansalaisten tietoyhteiskunnassa, erityisesti digitaalisessa ympäristössä, vähentää kansalaisen verkkotiedon ja palvelujen hankinnan monimutkaisuutta elämän eri vaiheissa sekä helpottaa arkitiedon saatavuutta. Digitaalisen tietohuollon työryhmän jäsenet vuonna 2002 ovat: tutkimusjohtaja Marja-Liisa Viherä Sonera Oyj:stä (puheenjohtaja), kehittämisjohtaja Juha Hakala Helsingin yliopiston kirjastosta, kirjastonjohtaja Tuula H. Laaksovirta Eduskunnan kirjastosta, kehittämispäällikkö Erkki Lounasvuori Tilastokirjastosta, ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari opetusministeriön tiedepolitiikan yksiköstä, konsultointijohtaja Klaus Oesch PCA Infocom Finance Oy:stä, kirjastotoimenjohtaja Helvi Puolakka Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastosta, johtaja Tuomo Räsänen WSOY:stä ja kirjastonjohtaja Kimmo Tuominen Helsingin yliopistosta ja sihteerinä toimii kulttuuriasiainneuvos Kirsti Kekki opetusministeriön viestintä- ja kulttuuriyksiköstä. Määrittelyssämme keskeistä ovat kansalaiset ja heidän tarpeensa. Niin ikään verkkotiedon ja palvelujen saavutettavuus kaikissa elämän tilanteissa on yksi päämääristä. Suomalaiset ovat kirjastojen suurkuluttajia ja luottavat niiden tarjontaan ja laatuun. Myös tietoyhteiskunnassa kirjastojen merkitys on suuri. Se on jopa entisestään korostunut, koska kirjastot voivat estää ihmisten syrjäytymistä digitaalisen tiedon lähteiltä. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia tai varaa hankkia laitteita ja verkkoyhteyksiä kotiin. Kaikki eivät osaa tai opi ilman ohjausta käyttämään verkossa olevaa tietoa. Kirjasto voi olla paikka, missä jokaiselle kansalaiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua tietoyhteiskunnan toimintaan. Yleisen kirjaston rooli on muuttunut kirjakirjastosta hybridikirjastoksi, jolla on entistä tärkeämpi rooli kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen opastamisessa aina peruskoulusta elinikäiseen oppimiseen. Me suomalaiset emme kamppaile yksin kirjastojen roolin muutoksessa, saati digitaalisen tietohuollon parissa. Jo vuonna 1997 Euroopan unioni määritteli tietoyhteiskunnan kirjaston hybridikirjastoksi, jossa tietoa on saatavilla painetun aineiston lisäksi myös muissa aineistomuodoissa ja DIGIMAAN KARTTA Esipuhe 5

5 tietoverkossa. Euroopan Parlamentissa hyväksytyssä mietinnössä vuodelta 1998 Kirjaston rooli modernissa yhteiskunnassa korostetaan kirjastojen perinteisen tehtävän, tiedon järjestämisen merkityksen korostumista digitaalisessa ympäristössä. Useassa maassa on hallitusohjelmaan sisällytetty ohjelmia, joilla kirjastot mukautetaan tietoyhteiskuntaan. Useimmiten silloin on kyse uusista medioista ja digitaalisesta tietohuollosta. EU:n eeurope toimintaohjelmaan sisältyy kohta Modern online public services/e-government/public Internet access points. Siinä tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille vaivaton pääsy Internetiin ja mahdollisuus osallistua aktiivisesti tietoyhteiskuntaan. Julkaisussamme on artikkeleita, jotka käsittelevät digitaalisten aineistojen tuottamista, digitaalisia sisältötuotteita ja niiden jakeluteitä ja keinoja, arkistointia ja tekijänoikeuksia. Emme ole unohtaneet myöskään kansalaisia, joiden arjessa digitaalisen tiedon merkitys yhä kasvaa työssä, opiskelussa ja vapaa-aikana. Digimaan kartta. Puheenvuoro digitaaliseen tietohuoltoon on lajissaan ensimmäisiä yrityksiä koota yhteen aihepiiriä sivuavia teemoja. Se ei suinkaan kata koko digitaalisen tietohuollon kenttää. Puheenvuoron artikkelit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä; niitä ei ole yritettykään yhdenmukaistaa. Julkaisu kokonaisuutena pyrkii toteuttamaan digitaaliselle tietohuollolle asetettuja Suomen ja Euroopan unionin tavoitteita sekä niitä tavoitteita ja suosituksia, joita Kirjastopoliittinen ohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia ovat linjanneet. Toivomme, että puheenvuoromme käynnistää keskusteluja, hankkeita ja toimenpiteitä sekä antaa virikkeitä kirjoittaa ja julkaista aiheeseen liittyvää materiaalia. Puheenvuoron artikkeleiden toimittamisesta on allekirjoittaneen rinnalla vastannut Oili Salminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:stä. Aineiston kommentaattorina on toimitusvaiheessa toiminut yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Maria Forsman Åbo Akademin informaatiotutkimuksen laitokselta. Helsingissä marraskuussa 2002 Digitaalisen tietohuollon työryhmän puolesta 6 Kirsti Kekki Opetusministeriö

6 Digituotteet ja palvelupaikat DIGIMAAN KARTTA 7

7 Yhteistyötä virtuaalimaailmassa KIRSTI KEKKI Opetusministeriö Tietoyhteiskunnan peruspilareihin kuuluu tiedon saatavuus ja saavutettavuus. Yksittäiselle kansalaiselle yleinen kirjasto on edelleen se paikka, joka edustaa tiedon avointa saatavuutta. Informaation määrän nopea kasvu luo haasteen arkistoinnille ja säilyttämiselle. On linjattava yhteisellä sopimuksella, mitä säilytetään ja jaetaan, jotta kansalaisten tietoyhteiskunta voisi toteutua. Virtuaalimaailmassa yhteistyö korostuu. Digitaalisen kuilun kaventaminen Digitaalisen tietohuollon tavoitteena on edistää tiedon ja kulttuurin saatavuutta kansalaisten tietoyhteiskunnassa, erityisesti digitaalisessa ympäristössä, vähentää kansalaisen verkkotiedon ja palvelujen hankinnan monimutkaisuutta elämän eri vaiheissa sekä helpottaa arkitiedon saatavuutta, todetaan opetusministeriön Digitaalisen tietohuoltotyöryhmän tavoitteissa. Tietoyhteiskunta-ajattelun lähtökohtana on, että kansalaiset käyttävät jatkuvasti tietoa. Kuitenkin vain osa väestöstä voi tai haluaa käyttää tietoyhteiskunnan uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia ja välineistöä. Alle 15-vuotiaista 97 % pääsee tietokoneen ääreen, vuotiaista miehistä sen sijaan 32 % ja samanikäisistä naisista ainoastaan 18 %. Alle 15-vuotiaista pojista 66 %:lla on mahdollisuus käyttää Internetiä, samanikäisistä tytöistä 55 %. Pojista 42 %:lla on oma sähköpostiosoite, tytöistä 32 %:lla. Vähintään yksi sähköpostiosoite on noin puolella vuotiaista. Kymmenenvuotiaista 80 % käyttää tietokonetta koulussa. Aikuisista %:lla on sähköpostiosoite. Yli 60-vuotiaat käyttävät yleisesti ottaen tietokoneita, Internetiä tai sähköpostia hyvin vähän. (Lähde: Tilastokeskus 2000.) Koska yhä suurempi osa kansalaisille tärkeästä ja olennaisesta tiedosta on saatavilla sähköisessä muodossa, on tietoyhteiskuntataitojen ulkopuolelle jääminen pyrittävä estämään kaikin keinoin. Digitaalisen kuilun (have and have nots) kaventamiseksi digitaalisen tietohuollon merkitys etenkin tulevina vuosina on kasvava. 8 Tietoyhteiskunnassa ongelmana ei ole se, etteikö tietoa ja kulttuuria olisi saatavilla, vaan se, että suuresta tieto- ja palvelumäärästä yksittäisen kansalaisen on vaikea valita relevanttia, luotettavaa tietoa. Informaatiota on liikaa ja se sijaitsee useassa eri paikassa ja muodossa. Olennaisempaa on löytää oikeaan aikaan muutama itselle tärkeä tieto kuin tietolähdettä.

8 Kirjastolakia uudistettaessa vuonna 1998 eduskunta lisäsi lakiehdotukseen uuden kappaleen: Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Lain mukaan kuntien kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia paitsi sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen myös jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Hallituksen ohjelmassa todetaan: Yleinen kirjasto on kansallinen sivistys- ja kulttuuritarjonnan peruspilari, joka tukee koko väestön sivistyspyrkimyksiä. Kirjastopalveluja kehitetään osana kansalaisten tietoyhteiskunnan edistämistä. Kansalliskulttuurin digitointi ja sen saaminen kansalaisten ulottuville on digitaalisessa tietohuollossa yksi keskeinen asia. Yhä enemmän keskustellaan sähköisen aineiston arkistointiongelmista. Kansallisesti tärkeän aineiston digitoinnilla estetään relevantin tiedon katoaminen saatavilta. Huomisen muistin, digitaalisen sisällön säilyttäminen tuleville sukupolville on kiireinen ja ajankohtainen ongelma, joka vaatii pikaisia ratkaisuja. Tiedon ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus Tiedon saatavuudella tarkoitetaan tässä tietoa, joka halutaan periaatteessa kaikkien saataville aineistomuodosta, tekniikasta, asuinpaikasta, koulutustasosta ja taloudellisesta varallisuudesta riippumatta. Valmis kansalaisen tietoyhteiskunta on sellainen, joka tavoittaa kaikki ja jonka jäsenet hallitsevat itselleen relevantin tiedon tuloksellisen käytön, tiedonhallintataidon. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että palvelut ovat helposti saatavilla ja että ne ovat sellaisessa muodossa, että palveluiden tarvitsija voi käyttää niitä. Suomessa yleiset kirjastot edustavat yksittäiselle kansalaiselle tasapuolista tiedon avointa saatavuutta ja saavutettavuutta. Olennaista on, että saatavilla on osaavaa henkilöstöä. Kirjastossa opastusta ei ole vain neuvonta ja ohjaus, vaan myös kokoelmien ja aineistojen järjestäminen siten, että tietoa ja elämyksiä on löydettävissä ja käytettävissä mielekkäästi. Tiedon saavutettavuutta voidaan tutkia eri tavoin, kuten esimerkiksi vastakkainasetteluilla nuoret/vanhat, koulutetut/ei-koulutetut, työssä käyvät/työttömät, maaseutu/kaupunki, naiset/miehet tai ihmiset voidaan jakaa niihin, joilla on tietoyhteiskunnan kansalaistaidot, informaatiolukutaito, tietokonelukutaito, tiedonhakutaito ja niihin, joilta puuttuvat mainitut taidot. DIGIMAAN KARTTA Digituotteet ja palvelupaikat 9

9 Sähköisessä muodossa välitettävän aineiston määrä on kasvanut nopeasti. Tiedon ja aineiston määrä on moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Sähköiset kirjat ja sähköinen kauppa tuovat uudenlaisia muutoksia mm. kirjastojen toimintaan. Kirjan rinnalle on tullut ja tulee uusia aineistomuotoja. Tietoyhteiskunnassa kuitenkin yleinen kirjasto on edelleen se paikka, jossa on saatavilla laaja valikoima kaunokirjallisuutta sekä sanomalehti- ja aikakauslehtiä painetussa muodossa. Kasvava osa maailman kulttuuria, opetusta, tiedettä ja julkisen sektorin aineistoa tuotetaan tänä päivänä suoraan digitaaliseen muotoon. On laskettu, että noin 93 prosenttia uudesta tiedosta on tällainen nk. born digital -aineistoa. Instituutiot, jotka ovat perinteisesti vastanneet perinteisen aineiston säilyttämisestä ja arkistoinnista, ovat uusien ongelmien edessä. Aineiston relevanssi ja validiteetti on usein syytä kyseenalaistaa. Nopeasti kasvavan aineiston pitkäaikainen säilyttäminen vaatii tilaa ja resursseja. On päätettävä, mikä on säilytettävää aineistoa ja mikä ei. Sähköinen asiointi Rami Heinisuo määrittelee tässä kirjassa sähköistä asiointia näin: Sähköinen asiointi on tiedon siirtoa kansalaisen ja organisaation välillä sähköisesti. Käytännössä sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan useimmiten kansalaisen ja viranomaisen välistä verkkopalveluun rakennetun toiminnan välityksellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Myös kirjastojen palvelut ovat suurelta osin sähköistä asiointia. Sähköinen lainojen uusiminen ja kirjojen varaaminen ovat sähköistä asiointia toimivimmillaan. Suomessa painotetaan kansalaisen tiedon saannin tärkeyttä. Julkisuuslain (1999) mukaan yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot on oltava saatavilla kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla. Kirjastojen yhteisöllisyyden merkityksen lisääntymisen myötä pidetään tärkeänä, että kansalaiset pystyvät vaivatta saamaan myös julkisen hallinnon tietoa yleisten kirjastojen kautta. Kyky kansalaisuuteen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin edellyttää mahdollisuutta tutustua myös valmisteluasiakirjoihin. Julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekotieto on pääasiassa digitaalisessa muodossa ja usein vaikeaselkoista. Myös tähän odotetaan kirjasto-osaamisen tuovan helpotusta. Kirjastot ovat portti julkisen hallinnon tietoon. 10 EU:n eeurope toimintaohjelmaan sisältyy kohta Modern online public services/egovernment/public Internet access points. Siinä tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille vaivaton pääsy Internetiin ja mahdollisuus osallistua aktiivisesti tietoyhteiskuntaan. Opetusministeriössä työskenteli vuonna 2002 kolmen ministeriön (opetus-, sisäasiain- ja valtiovarainministeriö) ja Suomen Kuntaliiton yhteinen ns. Asiakaspääte-

10 työryhmä. Sen työ perustui EU:n edellä esitettyyn toimintaohjelmaan ja Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan sähköisen asioinnin toimintaohjelman Työryhmä teki ehdotuksen julkisen hallinnon asioinnin asiakaspäätteiden sijoittamiseksi mm. kirjastoihin ja yhteispalvelupisteisiin sekä ehdotuksen laitekokoonpanoksi. Työryhmä piti erittäin tärkeänä ja välttämättömänä sitä, että näissä paikoissa on käyttöön opastavaa henkilöstöä. Pelkät kylmät asiointipisteet eivät tee kansalaisen tietoyhteiskuntaa. Opetusministeriö teki valtion vuoden 2003 budjettiin esityksen asiakaspäätteiden lisäämiseksi. Työryhmän muistio on luettavissa osoitteessa yleiset_kirjastot.html Oikeus tietoon on kansalaisille perusoikeus, mutta tieto on myös kauppatavaraa. Mikä on sellaista tietoa, jonka katsotaan olevan niin tärkeää, että se pyritään saamaan maksutta kaikkien kansalaisten saataville valtion ja kunnan kustantamina? Yhteiskunnassa joudutaan sopimaan, kuinka oikeutta tietoon tuetaan instituutioiden (kirjastot) avulla. Minimivaatimukset tiedon saatavuudelle Saatavuus tietoyhteiskunnassa edellyttää, että tietoyhteiskunnan infrastruktuuri on kunnossa. Toimivan viestintäteknologian ja tietohuoltojärjestelmän sekä aineiston monipuolisuuden lisäksi tietoyhteiskunnan saatavuuden olennainen elementti on edellä mainittu opastettu saatavuus. Osaavan ja lähdekriittisen henkilöstön merkitys korostuu tekniikan monipuolistuessa. Tekniikan helppokäyttöisyys on edellytyksenä tiedon käyttökelpoisuudelle sekä kulttuurin ja tiedon saatavuudelle. Digitaalisen tietohuollon ja kansalaisia hyödyttävän kirjastoverkoston kokonaisvaltaisen toimivuuden ensimmäinen edellytys on standardien hyödyntäminen ja käyttäminen tiedonkäsittelyn kaikilla tasoilla. Se on edellytys eri toimijoiden väliselle tiedon vaihdolle. Se mahdollistaa digitaalisten sisältöjen ja palveluiden välittämisen ja vähentää päällekkäistyötä. Suomessa eri kirjastotyypit ovat atk-kirjastojärjestelmien käyttöönoton ja kehittymisen myötä muuttumassa perinteisen kirjaston lisäksi digitaalikirjastoiksi/virtuaalikirjastoiksi. Onnistuneimmin vaivaton tiedon vaihto sujuu korkeakoulukirjastoilla, jotka ovat ottaneet käyttöön saman kirjastojärjestelmän. Kansalaisen tiedon saannin kannalta ongelmallisin tilanne on pienissä kunnissa (noin 350 kuntaa), joissa on noin 10 eri toimittajan atk-kirjastojärjestelmää ja joiden tekninen infrastruktuuri ei vastaa tietoyhteiskunnan vaatimuksia. Parhaimmillaan kirjastojärjestelmiä kehitetään entistä enemmän asiakkaita ja heidän tarpeitaan palveleviksi. Kansainvälistä huomiota on herättänyt Suomen yleisten kirjastojen mobiilipalvelujen käyttöönotto. Internet-palvelut viedään kirjastoautojen välityksellä myös harvaanasuttujen seutujen asukkaille. DIGIMAAN KARTTA Digituotteet ja palvelupaikat 11

11 Virtuaalimaailmassa yhteistyö korostuu Hyväksyessään kirjastolain eduskunta antoi yleisten kirjastojen tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen tietohuollosta myös digitaalisessa ympäristössä, estää kansalaisten tiedollista syrjäytymistä, edistää digitaalisessa muodossa olevan tiedon ja kulttuurin saatavuutta ja käytettävyyttä kaikille kansalaisille ja edistää toimivan kirjastoverkon syntymistä yli hallinnollisten rajojen. Digitaalinen tietohuolto samoin kuin kirjastotoiminta on kansainvälistä. Virtuaalimaailmassa eri kirjastojen ja eri toimijoiden välinen yhteistyö korostuu. Yhteistyö takaa sen, että asiakas saa käyttöönsä vaivatta palveluja riippumatta siitä, onko kyseessä oman paikkakunnan lähikirjasto vaiko yleinen tai tieteellinen kirjasto. Toiminta ylittää paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset ja hallinnolliset rajat. Suomalaisella kirjasto-osaamisella on hyvä kansainvälinen maine. Tietoyhteiskunnan kirjasto on hybridikirjasto Ei riitä, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus käyttää Internetiä. Ei riitä, että tieto on julkista ja kansalaiset tavalla tai toisella etsivät sitä eri paikoista käyttöönsä. Tietomäärät ovat massiivisia. Ne on tallennettava, lajiteltava ja järjestettävä yhteiseen käyttöön. Palvelujen tuottaminen edellyttää laaja-alaista sisältöjen osaamista: taitoa osata seuloa disinformaatio, epäkelpo informaatio tietomassasta; taitoa arvioida puolueettomasti aineiston laatua, luotettavuutta ja alkuperäisyyttä. On myös tunnettava kansalliset ja kansainväliset standardit ja tiedonvälitysjärjestelmät sekä tunnettava ja tiedostettava tulevaisuuden tarpeet huomioiva tekninen infrastruktuuri. Jotta laadukkaita palveluita voidaan tarjota, henkilöstöä on täydennyskoulutettava jatkuvasti. EU:n vuodelta 1997 peräisin olevan määritelmän mukaan hybridikirjasto on verkostoituva sekatyyppinen kirjasto, joka tarjoaa pääsyn maailmanlaajuiseen tietoon erilaisten medioiden ja aineistojen välityksellä. Olennaista hybridikirjastolle on, että siellä on saatavilla ohjausta. EU:n mukaan kirjastot mukautetaan yhä enemmän tietoyhteiskuntaa palveleviksi tahoiksi. (Public Library and Information Society, EU Commission, DG- XIII). Kirjastoista pyritään tekemään laaja-alaisemmin palvelevia ja niiden infrastruktuuria pyritään tekemään joustavaksi: pysyvien kirjastorakennusten ja -kokoelmien lisäksi tarjotaan verkon kautta erilaisia palveluita. Hybridikirjaston olemukseen kuuluu digitaalisen median ja verkossa olevien asiakaspäätteiden määrän kasvattaminen. 12 Tietoyhteiskunnassa kirjasto on hybridikirjasto, jossa perinteistä ja digitaalista aineistoa käytetään rinnakkain. Hybridikirjastot tarjoavat perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi uusia palveluja ja aineistoja sekä verkkopalveluja. Kirjastot toteuttavat digitaalista tietohuoltoa virtuaaliympäris-

12 tössä samoin periaattein kuin perinteisen painetun aineiston ollessa kyseessä. Hybridikirjasto yhdistelmäkirjasto Perinteinen kirjastotoiminta Painetun aineiston välittäminen: varastointi, kokoelmatyö, tiedon jäsentäminen ja järjestäminen, tietopalvelu. Fyysisen kirjastotilan palvelut. Yhteisö- ja sidosryhmäpalvelut. Yhdistävät tekijät Henkilöstö ja osaaminen Organisaatio Tilat Resurssit Tietotekniikka Aineistot ja sisällöt Työasemat Lisensoitu aineisto Uudet palvelut Virtuaaliset väylät kirjastojen aineistoon, osaamiseen, palveluihin. Etäpalvelut. Oma sisältötuotanto. Vuorovaikutteiset, personoidut, segmentoidut palvelu. Useita palvelukanavia (päätelaiteriippumattomuus). Virtuaaliset yhteistyöliittymät, organisatoriset ja maantieteelliset rajat ylittävä yhteistyö, osallistuminen ja tietämyksen jakaminen. Foorumit. Hajautetusti ylläpidetyt sisällöt. Taulukko: Matti Sarmela 2002 Hybridikirjasto-käsitteellä tarkoitetaan kirjastotoimintaa, joka sijoittuu perinteisen palvelutoiminnan ja yksinomaan digitaalisia aineistoja välittävän digitaalisen kirjaston väliin. Kirjastojen rahoituksessa ei ole riittävästi otettu huomioon, mitä merkitsee siirtyminen kirjakirjastosta hybridikirjastoon. Aineiston monipuolistuminen merkitsee myös lisäkuluja ja vaatii riittävää opastavaa henkilöstöä, henkilöstön osaamistason nostamista sekä teknisen infrastruktuurin ajantasaistamista ja standardien käyttöä. Suomessa lähivuosien suurimpina ja tärkeimpinä haasteina ovat kansalaisten palvelujen turvaaminen, kulttuurin ja tiedon saanti sekä kansalaisten ja opetuksen tietohuollon järjestäminen, missä hybridikirjastojen kehittämisellä ja rahoituksen saattamisella tietoyhteiskunnan tasolle on keskeinen asema. Kaikkien saatavilla tulee olla nopeat verkkoyhteydet. Kirjastojen ja koulutuksen avulla on hoidettava kansalaisten riittävä osaamistaso ja pääsy tiedon ja kulttuurin lähteille. Tiedon ja palvelujen käytettävyys, saavutettavuus ja tiedon hallinta ovat kovan työn takana. Digitaalinen tietohuolto ei ole koskaan valmis. DIGIMAAN KARTTA Digituotteet ja palvelupaikat 13

13 Tietohuolto merkitysten yhteiskunnassa HANNELE KOIVUNEN Opetusministeriö Kirjasto- ja tietopalvelussa on kysymys dokumenttien ja tekstien eli merkkien käsittelemisestä kokonaisuutena niin, että sekä muoto eli fyysinen dokumentti että sisältö eli merkitys ovat löydettävissä. Merkitysten tuotteistaminen on kirjasto- ja tietopalvelun ydinaluetta digitaalisessa toimintaympäristössä. Mikäli turvataan tiedon saatavuus, digitaalinen toimintaympäristö luo entistä parempia ja taloudellisesti kestäviä mahdollisuuksia toimia tietoyhteiskunnan kansalaisuuden arvopohjalta. Tiedollinen syrjäytyminen merkitsee taloudellista syrjäytymistä ehdottomampaa yhteisön ulkopuoliseksi jäämistä. Tietoyhteiskunta merkityksen yhteiskunta Sisällöntuotanto on viimeisten viiden vuoden aikana meille Euroopasta levinnyt keinotekoinen uudissana, muotitermi, jonka sisälle on mahdutettu monenlaista tulkintaa. Termiä ei liene koskaan oikein määritelty. Kuuluuko se muiden hype-termien tapaan pelkästä paljosta toistosta aikansa elävien ilmiöiden kategoriaan? Tällaisena sisällöltään tyhjänä sateenvarjoterminä sisällöntuotannon käsitteelle ei voitane ennustaa pitkää elinkaarta. Mistä saadaan sisältöä sisällöntuotannon käsitteelle? Symbolien, kertomusten ja sosiaalisten merkitysten vaihdantana sisältötuotanto ei ole uutta, vaan päinvastoin kaikkien ihmisyhteisöjen ikivanha toimintakonsepti. Pitkällä aikavälillä on nähtävissä painopisteen siirtyminen tavaratuotannosta merkitysten tuotantoon ja symbolituotantoon. Tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa sisältötuotannon eli aineettoman tuotannon osuus ja merkitys edelleen kasvaa suhteessa fyysisten tavaroiden tuotantoon. Arkikielen tilanteissa sisällöntuotanto -termi on liitetty lähinnä sähköisiin välineisiin ja enemmän viihteeseen kuin muuhun kulttuurituotantoon. Onko sisällöntuotannossa sitten kyse tyhjän tilan tai hiljaisuuden täyttämisestä millä tahansa? Sisältötuotanto -termiä käyttökelpoisempi käsite on luova tuotanto, jossa käsitteeseen kuuluu myös luovuus eli uusien merkitysten tuottamisen laadullinen näkökulma. 14 Semiotiikan määrittelyjen mukaan sisältö ja muoto muodostavat yhdessä merkin ja merkityksen. Kirjasto- ja tietopalvelussa on kysymys dokumenttien ja tekstien eli merkkien käsittelemisestä kokonaisuutena niin, että sekä muoto eli fyysinen dokumentti että sisältö eli merkitys ovat

14 löydettävissä. Merkitysten tuotteistaminen on kirjasto- ja tietopalvelun ydinaluetta digitaalisessa toimintaympäristössä. Merkitykset ovat aineettomuudessaan kumuloituva voimavara: mitä enemmän yhteisö tuottaa merkityksiä, sitä enemmän sillä on potentiaalia ja resursseja lisätä ja käyttää merkitystuotantoaan. Arvoympyrä kuvaa tätä positiivista kehää: Merkitystuotannon arvoympyrä Luonnonvarat Kulttuuriperintö Human capital Saatavuus Jakelukanavat Metadata, arviointi, markkinointi Merkitystuotannon innovaatioketju Yhteisöllinen merkityksenanto Identiteetin luominen Sosiaalinen ja kulttuurinen koheesio Yhteisön merkitystuotanto Immateriaalioikeudet Yksilöllinen merkityksenanto Luovuus Identiteetin luominen Yhteisöllinen merkitysten ja innovaatioiden vaihdanta Copyright Hannele Koivunen Merkityksen yhteiskunnassa merkitystuotteiden vaihdanta on kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden perusta. Ihmisten kyky vastaanottaa, luoda ja tuottaa merkityksiä on sidoksissa siihen, millaisen kulttuurisen merkitysperinnön ja kommunikaatioverkon heidän yhteisönsä tarjoaa. Tiedon käsite määrittyy sen merkityksellisyyden kautta. Tieto on informaatiovirrasta poimittua, ihmiselle merkityksellistä ainesta. Tiedon vastaanottaminen ei ole passiivista, vaan se on aktiivinen yksilön valintaan perustuva luova teko. Tämä aktiivinen tiedon määrittely asettaa uusia vaatimuksia sekä koulutukselle että tiedon tuotannon ja jakelun järjestelmille. Tietoyhteiskunnan perusarvot Tietoyhteiskunnan arvopohja määräytyy sen mukaan, miten oikeus yhteisön tuottamiin merkityksiin on järjestetty ja miten ihminen voi olla DIGIMAAN KARTTA Digituotteet ja palvelupaikat 15

15 mukana tässä merkitystuotannossa tietoyhteiskunnan kansalaisena ja luovana yksilönä. Tiedollinen syrjäytyminen merkitsee taloudellista syrjäytymistä ehdottomampaa yhteisön ulkopuoliseksi jäämistä. Tietoyhteiskunnan arvopohjaa voidaan lähestyä eri näkökulmista. Ensiksi: oikeus tietoon ja luovuuteen kuuluu ihmisen itseisarvoon, ihmisarvoon. Toiseksi: oikeus tietoon kuuluu täysivaltaiseen tietoyhteiskunnan kansalaisuuteen, jota ilman demokratia ei voi toteutua. Kolmanneksi: oikeus tietoon on edellytys ihmisen luovuudelle, joka on toisaalta oman identiteetin toteuttamista ja itseilmaisua, mutta toisaalta myös yhteisöllisessä merkitystuotannossa mukana oloa ja yhteisöllisen innovaatioresurssin kehittämistä. Oikeus tietoon sisältää yhteiskunnallisen tietohuollon järjestämisen, kansalaisuuden toteutumiseen kuuluvan julkisen tiedon tarjoamisen sekä metatiedon ja tiedon saatavuuden. Mikäli turvataan tiedon saatavuus, digitaalinen toimintaympäristö luo entistä parempia ja taloudellisesti kestäviä mahdollisuuksia toimia tältä arvopohjalta. Toisaalta kehitys voi kulkea päinvastaiseen suuntaan. Ihmisten polarisoituminen tietorikkaisiin ja tietoköyhiin on tosiasia, puhumattakaan mahdollisuudesta kontrolloida ja evaluoida tietovirtaa. Tietoyhteiskunnan perusarvot: Oikeus ja kyky tietoon Oikeus ja kyky kansalaisuuteen Oikeus ja kyky itseilmaisuun ja luovuuteen Tietoyhteiskunnan kansalaisuus 16 Tietoyhteiskunnan täysivaltainen kansalaisuus edellyttää mahdollisuutta ja oikeutta tiedon saatavuuteen sekä kykyä toimia itsenäisenä tiedon hakijana ja tuottajana. Uuden teknologian sovellukset edellyttävät uusia kansalaistaitoja. Minimitaso tiedon saatavuuden suhteen on se, että jokaisella kansalaisella on oikeus saada tietoa olemassa olevasta tiedosta eli metadataa (tietoa tiedosta) voidakseen hakea valitsemaansa ja tarvitsemaansa tietoa eri kanavien kautta. Tietoyhteiskunnan kansalaisuuden edellytykset: Tietoyhteiskunnan infrastruktuuri Tietoyhteiskunnan perusoikeudet Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot Tietoyhteiskunnan infrastruktuuriin kuuluu riittävän nopea tekninen infrastruktuuri ja tietosisältöjä välittävä tietopalveluverkko eli kirjastot jokaisen kansalaisen ulottuvilla. Kansalaisten tietoyhteiskunnassa on myös sosiaalinen infrastruktuuri eli alustat vapaalle kansalaistoiminnalle ja kansalaisten vuorovaikutteiselle osallistumiselle päätöksentekoon teledemokratian erilaisina sovelluksina.

16 Tietoyhteiskunnan infrastruktuuri: Tekninen infrastruktuuri Tietopalveluverkko Sosiaalinen infrastruktuuri Vuorovaikutteiset palvelut Tietoyhteiskunnan perusoikeuksien tarkoituksena on tukea perusarvoja eli oikeutta tietoon, tiedon saatavuutta, yksityisyyttä ja tietosuojaa esimerkiksi merkitystuotteiden kuluttamisen suhteen sekä yksilön oikeuksia hänen luodessaan itse merkityksiä ja tuottaessaan tietoa. Tietovarannot ja innovaatiot ovat tietoyhteiskunnan arvokasta inhimillistä pääomaa. Tietoyhteiskunnan perusoikeudet: Oikeus tietoon Tiedon saatavuus Tietoyhteiskunnan kansalaisuus Tietosuoja Immateriaalioikeudet, tekijänoikeus Tietoyhteiskunnassa selviytyminen edellyttää aiempaa moninaisempia kansalaistaitoja sekä teknisen että sisällöllisen osaamisen ja ymmärtämisen suhteen. Näiden taitojen oppiminen on tietoyhteiskunnan perusarvojen sekä tietoyhteiskunnan tasa-arvoisen kansalaisuuden toteutumisen ehto. Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot: Tietokonelukutaito Informaatiolukutaito Medialukutaito Tiedonhakutaidot Tiedonhankintataidot Kulttuuristen merkitysten luomisen taidot Tiedon tuotantotaidot Tietohuolto kansalaisten tietoyhteiskunnassa Yhteisöllistä julkista panostusta kansalaisten tietohuoltoon voidaan perustella kahdesta näkökulmasta. Toisaalta halutaan kehittää ja ylläpitää yhteisön merkitystuotantoa uudistavaa diversiteettiä: uusia ajatuksia ja ideoita. Toisaalta halutaan turvata tietoyhteiskunnan demokratia tarjoamalla kansalaisille saatavuus tietoon ja merkityksiin. Nämä kaksi peruspilaria: diversiteetti ja demokratia ovat nykyaikaisen tietoyhteiskunnan tietohuoltopolitiikan perusteet. Kriittisen inhimillisen luovan pääoman ylläpitäminen merkitsee sitä, että merkitystuotannossa diversiteetti muuttuu demokratiaksi eli turvataan tiedon moninaisuuden saatavuus kaikille. DIGIMAAN KARTTA Digituotteet ja palvelupaikat 17

17 Kulttuuripolitiikan peruspilarit Diversiteetti Demokratia luovuus jakelu saatavuus Copyright Hannele Koivunen Virtuaalisen tietotuotannon arvoympyrästä ilmenee, miten tietopääoma, innovaatiot, tuotanto, jakelu ja vastaanotto järjestyvät verkkoympäristössä: Virtuaalisen merkitystuotannon arvoympyrä Tieto- ja kulttuuriperinnön digitointi Virtuaaliset jakelutavat, elektroninen kauppa Metadata, arviointi, markkinointi = laatuportaalit Merkitysten vaihdannan virtuaalinen tuotantoketju Virtuaalinen yhteisö Sosiaalisen ja kulttuurisen kommunikaation infrastruktuuri, alustat Merkitystuotannon infrastruktuuri ja mallit Yksilöllinen luovuus Virtuaaliset innovaatiot Ideoiden ja merkitysten vaihdantatavat virtuaaliyhteisössä Copyright Hannele Koivunen Kirjasto on tapa, jolla toteutetaan tietoyhteiskunnan kansalaisuuden edellytykset. Se muodostaa kattavan teknisen ja sisällöllisen tietopalveluinfrastruktuurin, toteuttaa tarjonnallaan tietoyhteiskunnan perusoikeuksia, edustaa tiedon saatavuutta ja opettaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Kirjasto toimii tietohuollon, julkisen tiedon ja metatiedon sekä tiedon saatavuuden edustajana tietoyhteiskunnassa. Kirjasto toimii yhteisössä keskeisesti seuraavilla alueilla arvoympyrän kuvaamassa tuotantoketjussa: 18

18 Kirjasto merkitystuotannon arvoympyrässä Tieto- ja kulttuuriperinnön digitointi, talletus ja tarjonta Virtuaaliset jakelutavat tiedon saatavuus kansalaistiedon tarjonta Metadata, arviointi, markkinointi = kirjaston laatuportaalit Kirjasto merkitysten vaihdannan tuotantoketjussa Sosiaalinen ja virtuaalinen tietoyhteisö jaetut merkitykset Sosiaalisen ja kulttuurisen kommunikaation infrastruktuuri Tietotuotannon infrastruktuuri ja mallit Yksilölliset kysymykset luovuuden innovaatiovaranto Ideoiden ja merkitysten vaihdantatavat kansalaisfoorumit Copyright Hannele Koivunen Kirjaston keskeinen toimintatapa on yhteyksien luominen koko arvoketjuun. Kirjaston tietohuolto on yhteinen nimittäjä ja merkitysten luoja, joka rakentaa sillan yksilön ja yhteisön kulttuuriperinnön välille, yhteisön ja yksilön tarpeiden välille, yksilön ja tietotuotteen välille sekä kulttuuriperinnön ja merkitystuotteiden välille. Kirjasto voitaisiin toiminnallisesti määritellä tietoyhteiskunnan prosessissa yhteysominaisuudeksi tai koko prosessin katalysaattoriksi. yksilö toive, tarve identiteetti tieto, tuote tori, markkinat meta+data kirjasto= yhteys tietohuolto, palvelu Copyright Hannele Koivunen yhteisö tarina kulttuuriperintö DIGIMAAN KARTTA Digituotteet ja palvelupaikat 19

19 Nokian mainoslause connecting people sopii hyvin kuvaamaan myös kirjaston ydintoimintaa, varsinkin jos se saa vielä syvemmän kulttuurisen ja historiallisen ulottuvuuden ja merkityksen. Kirjasto yhdistää eri aikakausia, eri kulttuureja ja eri yhteisöjä, ei vain yksittäisiä ihmisiä tässä ajassa. Tietohuollon infrastruktuuri Kansalaisten tietohuollon ja yhteisöllisen innovaatioresurssin turvaamiseksi tarvitaan valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen julkisen tiedon levittämisstrategia, jossa sovitaan tietohuolto- ja tietopalvelutoiminnan tasosta. Tietoyhteiskunnan tulevaisuuden yhteydessä on totuttu puhumaan teknologisesta konvergenssista eli eri teknologioiden yhdistymisestä uusiksi yhteensopiviksi ratkaisuiksi. Teknologisen konvergenssin ohella pitää kehittää uusia rakenteellisia instituutioiden konvergenssin malleja eli yhdistää erilliset instituutiot vastaamaan verkottuvan toiminnan vaatimuksia sekä julkishallinnon sisällä että julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kirjasto- tietopalvelut toimivat perinteisesti luontaisena tietopalveluverkkona, jota kuitenkin on mahdollista kehittää edelleen. Kansalliskirjaston käsite ja toimintatapa avaa ulottuvuuden yhteisen valtakunnallisen virtuaalisen verkoston suuntaan. Tämän malli vaatii logistisia ratkaisuja päällekkäisyyksien välttämiseksi varastokirjaston, keskuskirjaston ja maakuntakirjastojen sekä tieteellisten ja erikoiskirjastojen koordinaatiolla. Kirjastoverkkona toimiminen edellyttää koordinaatiota, yhteensopivuutta, yhteisiä standardeja ja formaatteja. Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja resurssien tehokkaaksi kohdentamiseksi tarvitaan sopimus valtakunnallisesti työnjaosta palvelurakenteen, keskitetysti tuotettavien palvelujen, varastoinnin, palvelulogistiikan ja toimintaperiaatteiden suhteen valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Paikallishallinnon hallintorakenne ei enää vastaa kaikilta osin tietohuoltoverkon rakennetta ja tarpeita. Maahamme on syntynyt esimerkiksi kirjastoyhteenliittymiä, joiden avulla päästään suurempiin ja tehokkaampiin palvelukokonaisuuksiin. Tällaista yhteenliittymistä voi tapahtua myös julkisen ja yksityisen sektorin merkitystuotantoketjun toimijoiden kesken esimerkiksi tuottajien, kustantajien, kaupan ja kirjastojen yhteistyönä. Tällaisia yhteenliittymiä, tietohuoltoklustereita, voi syntyä hyvin monenlaisten toimijoiden kesken. Tämän verkottuvan kehityksen tukemiseksi ja edistämiseksi sekä hallinnollisten esteiden purkamiseksi on mielekästä kehittää myös yhteiskunnan tukimuotoja vastaamaan näitä uusia rakenteita ja toimintatapoja. 20

20 Globalisoituvassa maailmassa kirjasto- ja tietopalveluverkosto ulottuu kaikkialle ja palvelujen tuottaminen edellyttää globaalia näkökulmaa. Verkossa myös yleisöt ja käyttäjät ovat kansainvälisiä. Uusina yleisöinä ovat mielenkiinnon kohteiden mukaan määräytyvät virtuaaliset paikalliset ja globaalit yhteisöt, jotka ryhmittyvät teemoittain. Globaali taso: Globaalit tietoresurssit ja -prosessit Euroopan Unionin tietohuoltopolitiikka, oikeus tietoon ja tiedon saatavuus Virtuaaliset intressiyhteisöt Valtakunnallinen taso: Kansalaisen tietopalvelu Sähköinen kirjasto Valtakunnalliset tietokannat Metadatan tuottaminen Resurssien logistinen kohdentaminen Valtakunnalliset lisenssit Ohjelmistopalvelut Alueellinen taso: Alueellisen tiedon prosessointi Alueellisen tiedon hallinta Resurssien logistinen kohdentaminen Verkottuminen aluetason kulttuuripalveluihin Paikallinen taso, kunta tai kylä: Yhteisön olohuone Tie kulttuurin ja tiedon universumiin Kulttuuripalvelujen ja tapahtumien järjestäminen Tieto sisällöistä Kyky hakea tietoa Tiedonhaun ohjaus Paikallistiedon prosessointi Paikallinen kansalaisen perustieto Verkottuminen paikallistason julkisiin palveluihin Verkottuminen paikallistason yksityisiin palveluihin Paikallisen elinkeinoelämän palvelu Kansalaistoiminnan forum, järjestöt, vapaaehtoisen verkottumisen alustat Virtuaalinen intressiyhteisö, avatar-yhteisö : Intressiryhmän sosiaalinen alusta Globaali teematieto Tietohuollon sisältötuotteet Edellä esitetyn arvoympyrän mukaisesti kirjastolle ominaisia sisältötuotteita ovat ensinnäkin kulttuuriperintömme fyysiset ja virtuaaliset dokumentit. Kulttuuriperinnön digitointi on ratkaisevan tärkeää sekä tämän DIGIMAAN KARTTA Digituotteet ja palvelupaikat 21

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS

KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS 1 N KIRJASTOVERKKO... 1 1.1 Historiallinen tausta... 1 1.2 Nykyinen kirjastoverkko... 1 1.2.1 Kantakaupungin kirjastopalvelut... 2 1.2.2 Lähiöiden kirjastopalvelut... 2

Lisätiedot