Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna"

Transkriptio

1 Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus 1

2 2 Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus

3 Esipuhe Maamme on jakautunut alueellisesti vahvoihin toiminnallisiin kaupunkiseutuihin ja elinvoimaansa menettäviin seutuihin, joissa on sekä syrjäseutuja että pienempiä kaupunkiseutuja. Näitä taantuvia alueita koettelevat muuttoliike ja väestörakenteen muutos. Ne ovat jo menettäneet osan tuottavasta työvoimastaan, kun nuori ja ammattitaitoinen väestö on muuttanut vetovoimaisille keskusalueille. Sen sijaan ikääntyneen väestön määrän ja suhteellisen osuuden kasvu jatkuvat edelleen hyvin voimakkaana näillä alueilla. Väestökehitys vaikuttaa väestöltään supistuvien kuntien asuntomarkkinoihin aiheuttaen asuntojen tarpeen ja kysynnän vähentymistä. Väestöltään vähenevissä kunnissa asuntojen tarjonta ylittää kysynnän ja vuokra-asuntoja jää tyhjilleen. Erityisesti kerrostaloalueet menettävät kilpailukykyään asuntomarkkinoilla, mikä heijastuu myös vuokra-asuntojen kysyntään. Vajaakäytössä olevista vuokra-asunnoista aiheutuvat vuokratappiot ovat kasvaneet, ja tämä vaikuttaa huomattavasti vuokratalojen omistajien talouteen. Supistuvilla asuntomarkkinoilla tyhjien asuntojen lisäksi ongelmana on asuntokannan ikä. Suuri osa varsinkin valtion tukemista vuokra-asunnoista on tulossa peruskorjausikään. Peruskorjauskustannusten rahoittaminen on kuitenkin haastavaa vajaakäytössä olevissa taloissa. Supistuvan asuntokysynnän alueilla joudutaankin jatkossa yhä useammin miettimään, onko asuntojen peruskorjaaminen järkevää. Taantuvilla alueilla osassa kuntia asuntojen määrä ylittää kysynnän siinä määrin, että olemassa olevaa asuntokantaa on peruskorjaamisen sijaan tarkoituksenmukaista vähentää asuntomarkkinoiden tasapainottamiseksi ja taloudellisten tappioiden vähentämiseksi. Asuntomarkkinoiden tasapainoisen kehityksen kannalta on myös tärkeää varautua vanhusväestön kasvuun. Valtaosa vanhuksista asuu nykyisin omistusasunnoissa. Palveluiden lähelle keskustaan muuttavat vanhukset tarvitsevat esteettömiä ja turvallisia asuntoja. Taantuvilla alueilla korostuukin erityisesti vanhusten asumisen järjestäminen. Esille nouseekin kysymys, voidaanko tyhjeneviä vuokra-asuntoja muuttaa vanhuksille sopiviksi asunnoiksi? Tässä selvityshankkeessa pyritään selvittämään esimerkkialueen avulla niitä toimenpiteitä, joilla väestöltään vähenevien kuntien vuokra-asuntokannan ongelmia voidaan ratkaista tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Samaa teemaa käsitteli myös ympäristöministeriön asettama ns. AKKU-työryhmä (Asuntokannan kehittämistä kasvukeskusten ulkopuolella selvittänyt työryhmä). Esimerkkialueeksi vähentyvästä asuntokysynnän alueesta valittiin Savonlinna ja siihen kuntaliitoksilla liitettävät kunnat Kerimäki ja Punkaharju, koska Savonlinnan vuokra-asuntomarkkinoita on jo aiemmin selvitetty. Tässä hankkeessa testataankin mainitun työryhmän ehdotusten pohjalta esimerkkialueen tilanteen avulla ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja sitä, miten voitaisiin yhteen sovittaa valtion, kunnan ja sen vuokrataloyhtiöiden omia toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi. Selvityshankkeella pyritään siten esimerkkialueen tilanteen kautta saamaan yleisempää tietoa siitä, miten väestöltään vähenevien alueiden vuokratalojen ongelmiin voitaisiin puuttua ajoissa, niiden ennaltaehkäisy olisi mahdollista ja mitkä toimenpiteet olisivat tehokkaimpia. Selvityksen on toteuttanut VTM Ossi Paukku Paucus Oy:stä. Selvityksen ohjausryhmän jäseninä ovat olleet asuntoneuvos Ulla-Maija Sirviö ja hallitussihteeri Anna Saarinen ympäristöministeriöstä, apulaisjohtaja Heli Huuhka Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, luottopäällikkö Anneli Nieminen Valtiokonttorista, asuntoasiantuntija Laura Hassi Suomen Kuntaliitosta ja kaupunginjohtaja Jorma Auvinen Savonlinnan kaupungilta. Ohjausryhmä on kommentoinut työtä, mutta selvityksessä esitetyt toimenpide-ehdotukset ja muut kannanotot ovat selvityksen toteuttajan. Lokakuussa 2012 Ulla-Maija Sirviö Asuntoneuvos Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus 3

4 SISÄLLYS Esipuhe Alkusanat Toimenpide-ehdotukset Yhtiön toiminta Kunnan omistajapolitiikka Valtion toimet Taustaa väestöltään vähenevistä kunnista Väestö ja asuntokunnat Vuokralla asuminen ja vuokra-asunnot Aravalainoitus ja korkotuki ARA asuntojen omistus Aravalainat Lainapääomat Lyhennykset ja korot/asuntorahaston tulot aravavuokra-asunnoista Korkoprosentit Esimerkkikunta Savonlinna Asuntokuntaennustemalli Väestökehitys Asuntokunnat ja asuntokanta Asuntokuntaennusteet vanhimman iän ja henkilöluvun mukaan Vuokra-asuntokunnat ja vuokra-asuntomarkkinat Vuokra-asuntokuntaennusteet Vuokra-asuntojen tarjonta Vanhusasuntokunnat Vuokrataloyhtiöt Savonlinnassa Savonlinnan Vuokratalot Oy (SAVU) Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Kiinteistö Oy Punkaharjun Vuokratalot (PUVU) Kerimäen Vuokratalot Oy (KEVU)...80 Lähdeluettelo Liitteet...83 LIITE 1. Luettelo väestöltään vähenevistä kunnista. Tilastollinen kuntaryhmä ja kunnat LIITE 2. Tilastollinen kuntaryhmitys Tilastokeskus...89 Taulukkoluettelo...90 Kuvioluettelo Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus

5 1 Alkusanat Suomessa vajaat 50 vuotta sitten hyväksytty asuntotuotantolaki synnytti sitä seuranneiden vuoden aikana erittäin suuren vuokra-asuntotuotannon ympäri maata. Aikaisemmin pääasiallinen vuokra-asuntojen tuotannon ja vuokraamisen tukimuoto oli vuokra-asuntojen verohuojennuslait. Tämä tuki ei silloin tuonut läheskään riittävää vuokra-asuntojen uustuotantoa tarpeeseen nähden ja tuotanto keskittyi vain suurempiin kaupunkeihin. Rakennetut verohuojennustalot muodostuivat pääosin pienistä huoneistoista, joiden käyttö perheasuntoina ei enää vastannut asuntopoliittisia tavoitteita ahtaasti asumisen vähentämisessä. Vuokra- ja omistusaravia ryhdyttiin rakentamaan ohjelmoidusti ja tärkein näistä ohjelmista oli vuosina ollut puolen miljoonan asunnon uustuotantotavoite. Kun markkinaehtoinen tuotanto ei ollut riittävää tavoitteen saavuttamiseksi, nostettiin aravatuotanto huippulukuihin; vuosina lainoitettiin yhteensä runsaan arava-asunnon rakentaminen, joista noin oli vuokra-asuntoja. Vapaarahoitteinen tuotanto oli n asuntoa eli tavoite saavutettiin. Määrällisen asuntovajeen poistuminen 1990-luvun alkupuolella vähensi uudistuotannossa omistusaravien määrää 1980-luvun vuosista noin kolmannekseen. Osakeasuntojen ja omakotitalojen rakentamisessa aravalainoitus loppui vuonna 1996, minkä jälkeen vain omakotirakentamiseen oli valtion tukea tarjolla eli korkotukilainoja. Osakeasuntojen (hk-asunnot) tuen suurin merkitys ei niinkään ollut rahoituksen saannissa, vaan siinä, että sen turvin tuotettiin varsinkin suuremmissa kaupungeissa runsaasti hintasäänneltyjä uusia omistusasuntoja. Vain Helsinkiin jäi hitas-järjestelmänä tunnettu hintasäännelty uustuotanto. Hintasäännellyn osakeasuntojen uustuotannon poistuminen on osaltaan aiheuttanut mm. pääkaupunkiseudulla jatkuvan vuokra-asuntojen ylikysynnän. Ehkä 1990-luvun lopulla helpottunut asuntorahoituksen saanti vaikutti siihen, että myös omakotitalojen korkotukilainoitus on hyvin vähäistä. Valtion tuki uusien omistusasuntojen rakentamiseen on käytännössä loppunut lukuun ottamatta asuntolainojen korkovähennyksiä. Vuokra-aravien tuotanto jatkui vilkkaana 1990-luvun lama-aikana työllisyyssyistä, mikä aiheutti monin paikoin jopa ylituotantoa ja osaltaan vaikutti jo 1990-luvun lopulla käyttöasteiden alenemiseen useissa kunnallisissa vuokrataloyhtiöissä. Sittemmin vuokra-asuntojen uudisrakentaminen hiipui vähitellen nykyisille lukemille. Vuonna 1981 aloitettu, vuosina 1985 ja 1992 laajennettu vuokratalojen korkotukilainoitus jäi ainoaksi tukimuodoksi aravalainoituksen loputtua vuonna Syyskuussa 2012 sanotaan valmistuneen miljoonas ARA asunto. Perusparannuksen aravalainoitus aloitettiin 1980-luvun alussa ja lakkautettiin vuonna Vuosina lainoitettiin yhteensä runsaan asunnon peruskorjaus. Näistä oli väestöltään vähenevissä kunnissa noin asuntoa. Perusparannuksen korotukilainoja alettiin myöntää vuodesta 1991 lähtien ja vuoteen 2010 oli korkotukilainaa myönnetty kaikkiaan asunnolle, joista vähenevissä kunnissa oli runsaat asuntoa. Vuokra-asuntojen perusparannuksen korkotuki ei ole saavuttanut läheskään samaa suosiota kuin aravalainoitus. Korkotuen tukiehdot lienevät ainakin väestöltään vähenevillä alueilla riittämättömät. Peruskorjaukseen ryhtymistä vaikeuttaa monessa kohteessa vielä jäljellä olevat aravalainat, joiden korot ovat niin korkeita ja lyhennykset takapainotteisina niin suuria, ettei kohtuullista vuokratasoa saavuteta. Tämä lyhyt katsaus tapahtuneeseen on tarpeen, jotta ymmärretään väestöltään vähene- Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus 5

6 vien alueiden ongelmat vuokratalojen yleisen käyttöasteen heikkenemisessä. Vuokra-asuntoja rakennettiin runsaasti jo 1990-luvulla silloinkin taantuville alueille, koska työpaikkojen uskottiin palaavan entiselle tasolleen. Ja vuokra-asuntoja rakennettiin myös rakennusalan työllisyyden parantamiseksi. Mitalin toinen puoli eli vuokra-asuntojen kysyntä on taas vähentynyt väestön yleisen tulotason ja varallisuuden kasvaessa ja tämä kehitys on avannut yhä useammalle mahdollisuuden oman asunnon hankintaan. Toinen kysyntää leikkaava tekijä on ollut ennalta arvaamaton talouden rakennemuutos varsinkin keskisuurissa kaupungeissa ja vanhoilla teollisuusseuduilla. Usko siihen, että vielä voidaan saada kasvua aikaan ja palata entiseen, siivitti vuokra-asuntojen lisärakentamista, vaikka näiden asuntojen kysyntää alentavat tekijät olivat jo tapahtumassa ja osin tiedossakin. Kiihtynyt muuttoliike nuorten ikäluokkien keskuudessa osaltaan vähensi vuokra-asuntojen kysyntää ja vanhempien ikäluokkien keskuudessa vuokralla asuminen on suhteellisesti ajan myötä jatkuvasti vähentynyt. Muuttotappio mm. väestöltään vähenevien kuntien kohdalla vuotiaiden keskuudessa on ollut noin henkeä, mikä määrä on muuttovoittoa väestöltään kasvavissa kaupungeissa. Samaan aikaan yli 60-vuotiaiden väkimäärä lisääntyi väestöltään vähenevissä kunnissa noin henkeä. Rakennemuutos ei vieläkään näytä pysähtymisen merkkejä. Vuokra-asuntojen tarjonnan ja kysynnän suhde on kääntynyt ylitarjonnaksi eniten juuri väestöltään vähenevillä alueilla. Oman asunnon hankintakustannukset ovat aina olleet matalat sekä osakehuoneistojen että omakotitonttienkin. Vuokra-asuntojen kysyntä ei kasva myöskään tästä syystä jatkossa. Yleiseen tarjontaan tulevien vuokra-asuntojen uustuotanto oli vuosina vähenevillä alueilla yhteensä vajaa asuntoa. Näistä valtaosa on lähinnä vanhuksille tarkoitet-tuja seniori- ja palveluasuntoja. Väestöltään väheneviksi alueiksi on tässä selvityksessä määritelty ne kunnat, joissa väestö väheni vuosina koko ajan ja jokaisena vuonna. Kuitenkin asuntokuntien määrä useimmissa väestöltään vähenevissä kunnissa lisääntyi. Vaikka vähenevissä kunnissa väestön määrä laski vuosina noin henkeä, asuntokuntien määrä nousi taloudella. Vain niissä kunnissa, joissa väestön väheneminen oli yli %, myös asuntokuntien määrä on alentunut. Kaupunkimaisissa väestöltään vähenevissä kunnissa vain yhdessä kunnassa talouksien lukumäärä oli alentunut ja sekin hyvin vähän. Kaupunkimaisissa kunnissa palveluala työllistää paljon paremmin kuin muissa taantuvissa kuntatyypeissä, joten niissä asuntokuntien lukumääräkään ei juuri laske. Väestön rakennemuutosta kuvaa hyvin se, että väestöltään vähenevissä kunnissa asuntokuntien kokonaismäärä kasvoi kuitenkin yhteensä taloudella. 1-hengen asuntokuntien kasvu oli taloutta ja henkilöluvultaan sitä suurempien asuntokuntien määrä puolestaan laski taloudella. Kasvavissa kunnissa rakennemuutos on ollut erilainen; vastaavana aikana näissä kunnissa asuntokuntien lukumäärä nousi noin asuntokunnalla, joista 1-hengen talouksia oli vajaat ja henkilöluvultaan suurempia taloutta. Molemmissa tapauksissa tällä muutoksella on ollut vuokra-asuntojen kysyntään suuri vaikutus; suurempien huoneistojen vuokraamisessa on vaikeuksia (kolmiot+). Sama väestörakenteen muutos koskee myös pienten osakeasuntojen markkinatilannetta; kysyntä ylittää tarjonnan varsinkin kasvualueilla, mikä on näkynyt lähinnä yksiöiden hintojen muita suurempana nousuna (per asuntoneliö). Kuvaavaa on, että esimerkiksi savonlinnalaisessa kunnan vuokrataloyhtiön asunnossa on asukkaita noin eli keskimäärin 1,5 asukasta per huoneisto. Tämän selvityksen esimerkkialueena on Savonlinna, jossa, kuten monissa muissakin samanikäisellä elinkeinorakenteella olevissa kaupungeissa ja kunnissa, on käynyt juuri niin kuin edellä on kuvattu. Vain taantumisen alun ajankohta ja sen jyrkkyys vaihtelee eri alueilla riippuen siitä, millaista teollisuutta paikkakunnalla on perinteisesti ollut. Työttömyyden kasvua on loiventanut kuntien ja kuntayhtymien kasvaminen lähes kai- 6 Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus

7 kissa vähenevissä kunnissa alueensa suurimmaksi työnantajaksi. Kun väestöltään vähenevät kaupunkimaiset kunnat ovat seutunsa keskuksia, niihin keskittyy monia palveluja, joita ympäristökunnissa ei ole. Näin keskuskuntien asuntokuntien lukumäärä on pysynyt kasvavana. Selvitykseen sisältyy ehdotuksia toimenpiteiksi kolmelle eri taholle; vuokrataloyhtiölle ja kunnalle, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle ja Ympäristöministeriölle sekä Valtion Asuntorahastolle/Valtiokonttorille. Ehdotukset koskevat ensi sijassa väestöltään vähenevien alueiden asioiden ja ongelmien ratkaisemista. Ehdotukset ja esimerkkikunta Savonlinnan tarkastelu on tehty yksityiskohtaisesti. Tarkoituksena ei ole väsyttää lukijaa, vaan kyseessä on tarkastelu, josta toivon mukaan saattaa olla hyötyä niissä yhtiöissä ja kunnissa, jotka miettivät näitä asioita. Joka tapauksessa, nyt tehtyä selvitystä tällaisella mikrotasolla ei ole aiemmin suoritettu. Selvitystä tehdessä törmää aravalainojen viidakkoon, jonka perusteellinen perkaaminen ja modernisointi vastaamaan nykyistä talousympäristöä olisi mitä kiireellisin tehtävä. Asuntorahaston Valtiokonttorissa olevien lainojen kirjo on monimutkainen ja suuri. Pelkästään vuokra-asuntojen lainoissa on yli 20 tuotetta, joiden sisällä erilaisia korkoja useita satoja. Korkoprosentit vaihtelevat 1,00 8,50 välillä ja keskikorko on nyt 3,58 %. On selvää, että vuokrataloyhtiöissä on vaikeuksia olla selvillä näin mittavasta monimuotoisuudesta ja sen ehdoista. Tilanne on ajautunut tähän sen vuoksi, että lainauudistuksia, erilaisia lainatuotteita ja niiden muutoksia on tehty jättämällä kaikki vanha voimaan. Samassa lainakohteessa voi olla useita erilaisilla ehdoilla varustettuja Asuntorahaston lainoja. Luonnollista olisi myös se, että aravalainojen korot olisivat paremmin sopusoinnussa nykyisen korkoympäristön kanssa. Asuntopoliittisesti on ristiriitaista se, että suurin osa valtion asuntolainoista on koroltaan selvästi korkeampia kuin nyt rahamarkkinoilta tarjolla olevat sekä kotitalouksien että yhteisöjen asuntoluotot. Varsinkin valtion takaamissa korkotukilainoissa luottojen korkotaso on ollut jo vuosia selvästi alempi kuin aravalainojen korot. Valtion lainojen pitkä juoksuaikakaan ei enää käy korkeamman korkotason perusteluksi. Kaiken tämän lisäksi valtion asuntolainoista suurin osa on jatkuvasti vaihtuvakorkoisia, vuosimaksulainoissa korko vaihtuu kerran vuodessa liki vuoden vanhan inflaatiomuutoksen myötä. Onko nykyinen tilanne asuntopoliittisesti perusteltua; asuuhan ARA vuokra-asunnoissa pääosin maamme vähäväkisin kansanosa. Väestöltään vähenevillä alueilla lainaehtojen jäykkyys ja tiukkuus on vielä kovempi pala purtavaksi kuin rintamailla. Eräs haastelluista totesi, että aravavuokra-asunnoissa asuvat tukevat valtiota eikä päinvastoin. Tämä selvitys liittyy vuonna 2011 Ympäristöministeriön työryhmän Asuntokannan kehittäminen kasvukeskusten ulkopuolella mietintöön. Selvityksessä käytettyjä määritelmiä ja termejä ovat: Väestöltään väheneviä kuntia ovat ne, joiden väliluku on vähentynyt yhtämittaisesti vuosina Tekstissä käytetään näistä kunnista myös termiä vähenevät kunnat. Asuntokunnan muodostavat Tilastokeskuksen määritelmän mukaan kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät väestölaskennassa muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. Tekstissä käytetään luettavuuden ja sanatoiston välttämiseksi asuntokunnasta myös termiä talous. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tarkoittaa virastoa, josta käytetään tekstissä lyhennettä ARA (näkyy myös nettisivuilla) tekstin sujuvoittamiseksi ARA on vieläkin asuntoalan yleisesti käyttämä nimitys ao. virastosta. Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus 7

8 Valtion asuntorahasto (VAR) on rahasto, jonka varoista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää korkotukea hyväksymilleen valtion takaamille korkotukilainoille sekä avustuksia erityisryhmille tarkoitettuihin kohteisiin. Tekstin sujuvoittamiseksi käytetään rahastosta myös termiä Asuntorahasto. Valtion asuntorahaston lainoituksella ja korkotuella rakennetuista ja perusparannetuista vuokra-asunnoista, joissa on käyttö- ja luovutusrajoitukset voimassa, silloinkin kun aravalainoja on konvertoitu, käytetään termiä ARAasunto. Näissä asunnoissa asuvista asuntokunnista käytetään termiä ARAasuntokunta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravalainoituksesta ja korkotuesta käytetään termiä ARA-tuki. Valtiokonttorin tehtäviin kuuluu lainojen, valtiontakausten ja korkotukien hallinnointi sekä näihin liittyvä riskienhallinta, joka kuuluu sekä ARAn että Valtiokonttorin tehtäviin. Valtiokonttorin tehtävissä keskeinen rooli on vuokrataloyhteisöjen taloudellisilla tervehdyttämistoimilla ja rahoitusjärjestelyillä. Lainojen hallinnointiin kuuluvien tehtävien lisäksi Valtiokonttori hoitaa Asuntorahaston varainhankinnan. Savonlinnalla tarkoitetaan vuoden 2013 alusta kuntaa, jonka muodostavat nykyinen Savonlinna, Kerimäki ja Punkaharju. Kun tarkoitetaan vain nykyistä Savonlinnaa, selvyyden vuoksi termi on vanha Savonlinna. Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun kunnallisista vuokrataloyhtiöistä käytetään tekstissä mainittuja lyhennyksiä. Tilastollinen kuntaryhmitys: (katso myös liite 2) 1. Kaupunkimaiset kunnat Kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään Taajaan asutut kunnat Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään mutta alle Maaseutumaiset kunnat Maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle , sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle Taajama: Tilastollinen taajama on vähintään 200 asukkaan asutuskeskittymä, jossa asuinrakennusten välinen etäisyys on enintään 200 metriä. Rajaukseen eivät vaikuta hallinnolliset, kuten kunnan, rajat. Tilastokeskus määrittää taajamat viiden vuoden välein. Miljoonista euroista käytetään lyhennystä M ja 1000 euroista t. Ikäryhmistä käytetään esimerkiksi merkintää 75+ tai 75-. Tähän ryhmään sisältyy myös 75 vuotiaat; sama muissakin ikäryhmissä. 8 Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus

9 2. Toimenpide-ehdotukset Toimenpide-ehdotukset perustuvat Savonlinnan esimerkkitapauksen selvitykseen, eräiden muissa kaupungeissa olevien kuntayhtiöiden johdon haastatteluihin sekä käyttävissä olleisiin lainoitus- ja korkotilastoihin. Lähtökohtaisesti ehdotukset koskevat väestöltään vähenevien kuntien vuokra-asuntotarjonnan/kysynnän nykyistä ja tulevaa määrää, kuntaomisteisten yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä yhtiön, kunnan ja valtion yhteistoiminnan kokonaisuutta. Ehdotukset on eritelty kolmeen osaan asiaan liittyvien tahojen mukaan, vaikka kyse on yhdestä ja samasta kokonaisuudesta. Ryhmittely on Yhtiön toiminta, Kunnan omistajapolitiikka ja Valtion toimet. Kun mainitaan yhtiö, tarkoitetaan aina kunnallista vuokrataloyhtiötä. 2.1 Yhtiön toiminta Kunnallisten vuokrataloyhtiöiden toiminta on alkanut ja perustunut hyvin pitkälle valtion asuntopolitiikan varaan eli aiemmin aravalainoituksen ja nyttemmin korotukilainoituksen varaan. Näin myös Savonlinnassa, missä vanhin aravakohde on valmistunut vuonna 1960 ja se on ehditty peruskorjata jo kahteen kertaan valtion rahoitustuen avulla. Savonlinnan Vuokratalot Oy:n nykyään omistuksessa olevista asunnosta on valmistunut vuosina kpl (42 %), vuosina kpl (25 %) ja vuosina kpl (33 %). Vuoden 1999 jälkeen ei uusia asuntoja ole enää valmistunut. Luultavasti useimmilla teollisuuspaikkakunnilla kunnallisten vuokra-asuntojen tuotantoprofiili on samantyyppinen. Yhtiön asunnoista on perusparannettu yhteensä 815 (52 %) eri vuosina alkaen 1980-luvulta. Yhtiön asuntokannasta on myyty neljä kohdetta osakeasunnoiksi, yhteensä 132 asuntoa vuokratarjonnan vähentämiseksi. Kun Kerimäki ja Punkaharju liittyvät Savonlinnaan vuoden 2013 alusta, siirtyvät myös näiden nyt omistamat kunnalliset yhtiöt, Kerimäen Vuokratalot Oy ja Kiint. Oy Punkaharjun Vuokratalot Savonlinnan kaupungin omistukseen, yhteensä 269 asuntoa. Sen lisäksi siirtyy suoraan kuntien omistamia vuokra-asuntoja 206 huoneistoa. Aiemmin Savonlinnaan liittyneen Savonrannan kunnan vuokrataloyhtiö Savonrannan Säppi Oy (48 asuntoa) tullaan lähiaikoina fuusioimaan Savonlinnan Vuokratalot Oy:öön. Näin ollen vuoden 2013 alusta lukien Savonlinnassa on kunnan omistamia vuokra-asuntoja tarjolla yhteensä 2860 huoneistoa. Savonlinnassa toimii erikseen opiskelija-asuntoja vuokraava kaupungin omistama yhtiö Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy. Sen asuntojen määrä on nyt 752 huoneistoa, joihin sisältyy 1131 asuntopaikkaa. Yhtiöstä on myyty kolme kohdetta taloittain, yhteensä 56 huoneistoa. Kaupat on toteutettu sen jälkeen kun Itä-Suomen yliopisto siirsi noin 400 opiskelupaikkaa Joensuuhun vuosina Yhtiön asunnoista on valmistunut suurin osa luvuilla, viimeisin kohde Asunnoista on perusparannettu 273 huoneistoa. Opiskelija-asunnoilla on suuri merkitys Savonlinnan matkailulle ja erityisesti Oopperajuhlille kesähotellitoiminnan vuoksi. Yhtiön asunnoista on vuokrattu kesähotelli- ja oopperatoimintaan kesäkaudella yhteensä 414 asuntoa. Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus 9

10 1. Yhtiöillä on oltava oma tehokas ja ammattitaitoinen henkilöstö Kunnallisen vuokrataloyhtiön velkavastuut ovat useissa kunnissa yhtä suuret kuin omistajakunnan (emon) vastuut. Vähintään jo siksi yhtiön liiketoiminnan hoitamisessa on välttämätöntä, että sillä on osakeyhtiölain mukaisessa vastuussa ja yhtiön palkkalistoilla oleva ammattitaitoinen toimitusjohtaja, jonka apuna on riittävä yhtiöön palkattu ammattitaitoinen henkilöstö. Yhtiön johtaminen pelkästään konsultti- tai isännöitsijätoimiston kautta ei pitäisi tulla kysymykseen ollenkaan. Pienempien yhtiöiden kohdalla toimitusjohtaja voi olla sivutoiminen, mutta ammattitaidon vaatimus on edellytys tällekin järjestelylle. Konsulttitoimistojen arvonlisävero lisää omaan käyttöön verrattuna kustannuksia. 2. Yhtiön tulee laatia määrävälein toimintastrategia Suunnitelma tulisi laatia seuraavaksi 10 vuodeksi eteenpäin ja sitä pitäisi tarkistaa parin vuoden välein. Ennen suunnitelman laatimista ja hyväksymistä käydään kunnan konsernijohdon kanssa neuvottelut, jotta konsernijohdon tavoitteet tulevat otetuiksi toimintastrategiaan mukaan. Suunnitelman tulisi sisältää mm. seuraavaa: 1. toimintaympäristön analyysi, kuten kunnan tai seudun asuntomarkkinoiden tilanne ja näkymät, 2. asuntojen käyttöasteen tarkastelu ja sen kehitysennuste sekä suunnitelma käyttöasteen pitämiseksi sellaisena, että yhtiö selviää kuluistaan ja velkarasituksestaan. Tarkastelu myös yhtiön sisällä lainoituksen mukaan kohdekohtaisesti, 3. vuokrankorotusten tarve kiinteistönpidon, velkojen maksukyvyn ja asuntojen korjaamiseen varautumisen kannalta, 4. hoitokulujen arvioitu kehitys ja toimenpiteet niiden pitämiseksi kurissa tinkimättä kiinteistöjen hoidon kestävästä laadusta, 5. yhtiön asuntotarjonnan mahdollinen supistaminen myyntien, käyttötarkoituksen muuttamisen tai huonokuntoisten talojen purkamisen avulla, 6. kuntaomisteisten vuokra-asuntojen asumisturvan ja vuokrien omakustannushinnoittelun sisältö asuntojen markkinoinnissa. 3. Yhtiön on huolehdittava tehokkaasti kiinteistöjen ylläpidon taloudellisuudesta Tämä edellyttää jatkuvaa oman organisaation tehokkuutta ja määrävälein ulkoa ostettujen palvelujen hinnan kilpailuttamista riippumatta näitä palveluja myyvien yhtiöiden omistussuhteista. 4. Vuokrien korotukset on tehtävä vain kiinteistötaloudellisin perustein Arava- ja korkotukitaloissa vuokrien korotusten on mahduttava omakustannusraamin puitteisiin. Viime mainittuun kuuluu myös se, että kunnan aidosti sijoittaman oman pääoman korko, enintään 8 %, tulisi sisällyttää perittäviin vuokriin. Jos kunta ei tätä korkoa peri, se antaa yhtiölle tarvittavaa puskuria ennalta arvaamattomien kustannusten kattamiseen. Vuokrien korotuspäätökset tulisi tehdä yhtiön toimivan johdon päätöksellä omakustannusperiaatteen raamissa, mitä päätöksiä yhtiön hallituksen tulisi valvoa. Hallituksen tehtävänä on vahvistaa yhtiön vuosibudjetti, ei puuttua toimivan johdon yksittäisiin operatiivisiin päätöksiin. 5. Vuokratalokohteen käyttöasteen pysyvä alentuminen Kun kohteen käyttöaste on useamman vuoden ajan alentunut niin paljon, että tulot kohtuullisilla vuokrien korotuksillakaan eivät enää riitä kattamaan kohteeseen otettujen lainojen lyhennyksiä, yhtiö on velvollinen esittämään kuntaomistajalle eri vaihtoehdot käyttöasteen parantamiseksi ja/tai tarjonnan vähentämiseksi, mitkä toimenpiteet omistaja hyväksyy. 10 Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus

11 5.1. Käyttötarkoituksen muutos palveluasunnoiksi/senioriasunnoiksi Vuokratalon käyttötarkoituksen muutos vaatii yleensä kunnan sisällä koordinoitua tarkastelua. Luonteva muutos voisi olla vuokratalon muuttaminen vanhusten tai erityisryhmien palvelutaloksi ja senioritaloiksi, mihin on suurta tarvetta jatkossa erityisesti väestöltään vähenevissä kunnissa. Tällainen muutos vaatii hyvää yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa. Väestön vanhetessa tarvitaan mittavia kiinteistöinvestointeja palveluasumisen järjestämiseen. Kun normaalien vuokra-asuntojen kysyntä ei kasva vaan vähenee, laskee vuokrattavuudeltaan heikompien kohteiden käyttöaste kannattamattoman alhaiseksi. Kaupunkiseuduilla ja taajamissa vuokratalot sijaitsevat yleensä vakiintuneessa ympäristössä, pääosin esikaupungeissa, lähiöissä ja keskustaajamissa. Kuntien omistamia vuokrataloja silloin, kun se on teknisesti mahdollista, voitaisiin muuttaa palvelutaloiksi ja senioritaloiksi, mikä edellyttää laajaa korjausta palvelutilojen rakentamiseksi ja liikuntaesteiden poistamista. Kunnan vuokrataloyhtiö jäisi niitä jatkossakin omistamaan. Yhtiö hoitaisi muutoksen investoinnin valtion tukitoimien avulla ja vuokraisi talon palvelujen suorittajalle, minkä kunta valitsee. Esimerkiksi Savonlinnassa on nyt noin 520 asukasta palvelutaloissa ja uuden väestöennusteen pohjalta arvioiden vuonna 2025 noin 700 eli lisäys noin 180 paikkaa (vuonna 2030 noin 800, lisäys 280). Kun yksi palvelupaikka maksaa uustuotannossa noin euroa, on investointien lisätarve vuoteen 2025 mennessä yhteensä arviolta 24 milj. euroa. Jos vanhaan vuokratalokantaan pystytään nämä paikat pääosin rakentamaan, säästö voi olla hyvinkin huomattava Asuntojen myynti osakeasunnoiksi Savonlinnassa on myyty aravavuokra-asuntoja kahdella eri tavalla. Savonlinnan Vuokratalot Oy myi vuosina neljä kohdetta, yhteensä 132 asuntoa siten, että kohteille haettiin rajoituksista vapautus, maksettiin aravalainat pois, muutettiin asunto-osakeyhtiöiksi ja myytiin osakeasuntoina. Ensin asuntoja tarjottiin kohteen vuokralaisille ja sitten myytiin yleisesti. Asuntojen hinta on määräytynyt sijainnin ja kunnon mukaan markkinoilla. Samoin on menetelty monissa muissakin kunnissa. Osakeasunnoiksi myyminen on asuntopoliittisesti suositeltavaa, koska tarjolle tulee edullisia asuntoja niille, jotka haluavat omistaa asumansa asunnon. Yleensä näitä normaalia halvempia asuntoja ostavat ne, joiden mahdollisuudet markkinahintaisten asuntojen ostoon ovat heikohkot. Haittapuolena on, että sijoittajien ostettua asunnon se voi palautua takaisin vuokramarkkinoille. Siksi olisikin tärkeää, että voidaan varmistua ostajan olevan asunnon tuleva asukas mahdollisimman kauan ja tällöin alun perin julkisella tuella rakennetun asunnon myynti on perusteltua myös asuntopoliittisesti. Myytävän asunnon asukkaalla ja saman talon muilla asukkailla tulisi olla ensisijainen osto-oikeus ennen osakkeiden yleistä myyntiä. Kun myytävät asunnot ovat hinnaltaan edullisia, voidaan vastapainoksi asettaa vaatimus, että asuntoa on käytettävä omassa tai perheenjäsenen käytössä seuraavat 10 vuotta. Tällä myös varmistetaan se, että asunto ei palaa vuokramarkkinoille. Käyttörajoitus pitäisi sisällyttää yhtiöjärjestykseen siten, että yhtiö/kunta ostaa yhden asunnon kustakin yhtiöstä ja yhtiöjärjestykseen sisältyy yhtiön/kunnan lunastusoikeus Asuntojen myynti taloittain Vuokra-aravataloja on myyty Suomessa viimeisten vuoden aikana tuhansien asuntojen edestä. Tilastoja näistä ei ole laadittu sen enempää ARAssa kuin Valtiokonttorissakaan. Yleensä kyseessä ovat vanhat teollisuuspaikkakunnat, missä vuokra-asuntojen kysyntä on pysyvästi vähentynyt. Myyjänä on ollut mm. vanhoja työsuhdeasuntoja omistava yritys, joka haluaa luopua vuokraustoiminnasta, koska yrityksen henkilökunta ei näitä asuntoja juuri vuokraa. Kun kunnan vuokrataloyhtiö ei näitä asuntoja ole tarvinnut, on yksityinen myyjä anonut rajoituksista vapautumista ja saanut sille kunnan puoltavan lausunnon, minkä jälkeen asunnot on myyty yleensä taloittain. Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus 11

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot