Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos Kiramonrannan asemakaavan muutos Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n maankäyttösopimus (Hirvaskangas) Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamisvelvoite kiinteistöllä Hirvimäen asemakaava Kaupunginosien nimien asemakaava Lausunto Kovalanniemen alueen Metso-metsiensuojeluohjelmaan 39 ottamisesta 221 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (huhti-toukokuu 2013) SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen 45 myöntäminen 223 EP-Äänekosken Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenten valinta Oikaisuvaatimus teknisen isännöitsijän virkavaalista Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset 56 Puheenjohtaja Kari Kiiskinen

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-17:40 puheenjohtaja pois 222 Halttunen Jari 15:00-17:40 jäsen Kainu Keijo 15:00-17:40 jäsen Lindell Leila 15:00-17:40 2. varapuheenjohtaja pois 210 Lunttila Tommi 15:00-17:40 1. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 15:00-17:40 jäsen pois 222 Närhi Merja 15:00-17:40 jäsen Piilonen Pentti 15:00-17:40 jäsen Tuominen Marke 15:00-17:40 jäsen pois 210 MUU Tiusanen Matti 15:00-17:40 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-17:40 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 15:00-17:40 valtuuston 2. varapuh.joht. pois 222 Soininen Piia 15:00-17:40 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 15:00-17:40 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 14:30-15:40 kaavoituspäällikkö Möller Heli 15:00-17:40 hallintojohtaja pois 222 Tuononen Matti 15:00-17:40 talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Tommi Lunttila Heli Möller Matti Tuononen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pentti Piilonen Merja Närhi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 207 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 208 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 7. päivänä kesäkuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöy tä kir jan pi dettä väksi yleisesti nähtävänä 10. päivänä kesäkuuta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Piilonen ja Merja Närhi. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 209 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo,että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on kuntalin 56 :n mukaan jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko päätöksen täytäntöönpanolle estettä. Äänekosken kaupunginvaltuuston kokous pidettiin Kaupunginvaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tietoonsa saatetuksi, hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtaäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2012 tietoonsa saatetuksi. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa vapaa-aika ja teknisen toimialan toteuttamaan hiihtoalueen huoltorakennuksen yhteistyössä Äänekosken ammatillisen koulutuskuntayhtymän kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen rakennuskus tan nuk seksi enintään euroa ja, että hankkeen rahoitus si säl lyte tään vuoden 2013 ensimmäiseen lisätalousarvioon ja vuoden 2014 talousarvion investointiosaan. Lisäksi kaupunginvaltuusto edellytti, että teknisen toimialan on sovit tava vakuutusyhtiön kanssa maksuerätalukko sen jälkeen, kun on tehty päätös hankkeen toteuttamisesta ja että teknisen toimialan on tehtävä hankkeesta kustannusbudjetti. Edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyi päätökseen liitettäväksi seuraavan ponnen: "Neuvotellaan ammattikoulun kanssa niin, että rakennus olisi valmis vuoden 2014 marraskuussa. Selvitetään yhteistyömahdollisuus esim. nuorisoverstaan kanssa". Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen henkilöstöraportin vuodelta Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen perusturvalautakunnan lausunnon koskien vanhuspalveluissa tarvittavien vakituisten työntekijöiden määrää ja totesi, että vanhuspalvelujen henkilöstötarve arvioidaan tarkemmin henkilöstösuunnitelmassa, joka valmistellaan ja kä-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus si tellään vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. (valmistelu hallintojohtaja Heli Möller ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen kaupunginvaltuuston kokouksessa teh dyt päätökset ja päättää panna ne täytäntöön. Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos 322/100203/2013 KH 210 Äänekosken seurakunta esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjees sä Laajaniemen leirikeskuksen ranta-asemakaa van muuttamista. Kohde sijait see Keiteleen ran nalla Liimattalantien varrella noin 15 kilometrin etäi syydellä Ää ne kos ken keskustasta. Kyseessä on tila Leirikeskus ( ), jon ka ko ko nais pinta-ala on 11,12 ha. Alueen ran ta-asemakaa va on vahvistettu ja ensimmäinen rantayleis kaava (Kon ginkankaan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava) Voimassa oleva Ää nekosken rantayleiskaava on hy väksyt ty Ran ta yleis kaa vas sa lei ri kes kus on merkinnällä RM eli mat kailu pal velu jen aluee na. Ranta-asemakaavassa ranta vii van lä hei syyteen on osoitettu vain nykyi nen saunarakennus. Alueella sijaitsee päärakennus, varastorakennus, majoitusrakennus ja rantasau na, joiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m 2. Leirikeskuksen nykyinen kaa vatilanne ei mahdollista alueen parasta mahdollista hyö dyntämistä. Seura kun nan mukaan vanhentunut kaava olisi tar koituksenmukaista uudistaa vastaa maan nykyajan tarpeita. Keskeistä on ranta viivan nykyistä pa rempi hyö dyntämi nen rakentamisessa. Ranta-asemakaavan mahdolliseen muuttamiseen liitty vä työneuvottelu on järjes tetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Työneuvottelussa oli mukana myös kaupungin kaavoituspäällikkö. Neuvottelussa to dettiin mm., et tä ranta-ase makaavan muu tok ses sa tulee huomioida rantayleis kaavassa osoi tet tu mi toitus luku. Ranta-asemakaava on maanomistajakaava, joten kaa van laadinta kustannukset hankkeeseen liittyvine lähtötietoselvityksineen (mm. luontoselvitys) ovat maan omistajan vastuulla. Asemakaavan muutos edellyttää myös uuden pohjakartan laadintaa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen leirikes kuksen ( ) ranta-asemakaavan muu tos saa te taan vireille. Leila Lindell ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hyväksyttiin. Liite 1 Laajaniemen ranta-asemakaava

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kiramonrannan asemakaavan muutos 407/100203/2013 KH 211 Rakennusliike Porrassalmi Oy esittää kaupungille toi mittamassaan kirjeessä, että yhtiön omistuksessa Pukkimäellä olevien rakentamattomien tonttien ( , ja ) ja nii hin liit ty vien aluei den ase ma kaa vaa muu tet taisiin. Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu ja kaa vas sa alu eelle on suunniteltu kaksikerroksisten rivi- ja ker ros ta lo jen tontteja. Raken nusoikeutta rakentamattomissa kort te leis sa on asunnoille 3900 k-m2 ja autotalleille 680 k-m2. Ra ken ta mis mää räys ten muut tu mi sen ja ää nekoskelaisen asuntotyyppien kysynnän joh dosta asemakaava on osoittautunut vaikeasti toteutettavaksi. Tavoitteena tulisi olla erityisesti hissillisten asuinkerrostalojen lisääminen alueen asemakaavaan. Hakija pitää tärkeänä myös kor kea tasoi sen, vaih te le van ja mo ni-il meisen kau punkiku van muo dos tu mista. Kaupungin kaavoitusjohdon kanssa käytyihin neuvotteluihin vii ta ten Ra ken nusliike Porrassalmi Oy esit tää ole van sa halu kas osal lis tumaan ase ma kaavan muutostyöhön ns. kumppa nuus kaa voituk sen periaat teella. Erikseen sovittavalla ta valla maan omis taja vastai si osa-alueit tain asuinkortteleiden ja vaih toehto jen ideoin nista ja suunnittelusta. Kaupunki valitsisi luonnosten poh jalta mallin, johon perustuen kaa vasuunnittelu voisi edetä sa manai kai sesti kortteleiden suun nittelun kehittämisen kanssa. Hakija korostaa yhteistyön merkitystä lähialueen asukkaiden ja osallisten kanssa. Alueeseen rajoittuvien kortteleiden asukkaiden kanssa tulisi järjestää keskustelutilaisuus ennen varsinaisen kaavasuunnittelun aloittamista. Kaupungin puolesta kaavan laatiminen voi edetä Pukkimäen alueella vuosina yhteistyössä M-real Oyj:n ja Rakennusliike Porrassalmi Oy:n kanssa toteutetun kumppanuuskaavoitushankkeen mukaisesti. Kaavamuutosta laadittaisiin samanaikaisesti, kun kaupungin ja rakennusliikkeen yhdessä valitsema arkkitehtitoimisto ideoi vaihtoehtoisia maankäyttömalleja ja rakennuksia. Tavoitteena voidaan nopeimmil laan pitää kaavallisen valmiuden luo mista uudistuotannon markki noimiselle kesän 2014 kysyntää var ten. Kaupunki voisi vastata kaavan laatimisesta ja rakennusliike mm. ark ki teh ti kon sultin kustannuksista. Tarkemmin vastuista, vel voit teista, maan käyttösopimusmaksusta yms. sovittaisiin hank kee seen liitty vässä maankäyttö so pi muk sessa. Maankäyttösopi muk sen hyväksy mistä ennen kaa va eh do tuk sen näh tävillepa noa kau punki pi tää tarpeellise na. Maankäyt tö sopi musneu vottelut on tar koi tus aloit taa lähi-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus aikoina. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kiramonrannan asemakaavan muutos saatetaan vireille kump panuuskaavoituksen periaatteella. Käyn niste tään neu vottelut maankäyt töso pi muk sesta, jo ka tu lee allekirjoit taa ennen kaavaehdo tuksen nähtä ville panoa. Kau punginhallitus hyväksyy, että Kiramonrannan asemakaavan muutos saatetaan vireille kumppanuuskaavoituksen periaatteella. Käynniste tään neuvottelut maankäyttösopimuksesta, joka tulee allekirjoittaa ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa. Käsittely: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää Kiramonrannan asemakaavan muutoksen vireillepanosta sen jälkeen, kun asiasta on kaupungin ja Rakennusliike Porrassalmi Oy:n toimesta järjestetty alueen asukkaille informaatio- ja neuvottelu tilaisuus. Hyväksyttiin. Liite 2 Kiramonrannan asemakaavan muutos

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/100203/2013 KH 212 Jari Rämö esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjeessä, että kaupun ki laatii haki jan Hirvaskankaan työpaikka-alueella sijaitsen kiinteistön määräalalle asemakaa van. Rämön omistama Tuijala niminen ti la RN:o rajoittuu hy väksyttyyn Hirvaskankaan asemakaa vaan. Noin 1,7 hehtaa rin suuruinen osa ti lan alueesta on kaavoitet tu hy väksytyssä Hirvaskankaan-Koiviston osa yleiskaa vassa työpaik ka-alueeksi (TP) ja virkistys alueeksi (V). Asemakaavoitettavaksi esitetyllä alueella sijaitsee talousrakennuksia, joiden ym päristöön ha kija esittää noin 5000 m2:n työpaikkatonttia, jolle olisi mahdollista rakentaa myös yrittäjän asunto. Paikka soveltuu Rämön mielestä esitettyyn tar koitukseen, koska noin sadan metrin etäi syydellä suun nitellusta tontin paikasta sijaitsee ympärivuotista asutus ta. Asema kaavan laa dinta perustuisi osayleiskaavan mukaiseen maan käyt töön. Kaavoituskustannuksiin ja kaavan toteuttamiseen liittyen hakija esittää tehtäväk si maankäyt tösopimusta, jonka yhteydessä voidaan sopia hankkee seen liittyvistä maanluo vutuksista, maa-alueen hinnasta yms. Kaupungin näkökulmasta Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa osoitetun nykyistä ase makaava-aluetta täydentävän asemakaavan laatiminen on tarkoi tuksenmukais ta. Hankkee seen liittyvä maankäyttösopimus tai kaup pakirjan esisopi mus tulee allekirjoittaa ennen asemakaavaehdotuksen nähtävil leasettamista. Asemakaava-alueeseen on syytä liit tää myös voi massa ole van ase makaavan kortteli 1505 ja sen länsi puoli nen EV-1 - alue, jotta koko tule van kortte lin tonttijärjestelyt saa daan suunnitel tua tarkoi tuk sen mukaisesti. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 1505 ase ma kaa van muutos ja laajennus laitetaan vireille. Maankäyt töso pi mus tai kauppakirjan esisopi mus tu lee al le kir joit taa en nen kaa vaehdo tuksen nähtä - ville panoa. Hyväksyttiin.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Liite 3 Korttelin 1505 asemakaavan muutos

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko 261/100201/2012 KH Äänekosken kaupunki ja Uuraisten kunta ovat laatineet yhteisen Hirvaskankaan kehittämissuunnitelman ja siihen poh jau tuvan kaavarungon. Kyseessä on alueelle vuonna 2006 laadi tun ke hittä missuunnitelman päivitys. Suunnitelmien tarkoitus on selvittää eri ta soliitty män eri sektoreihin parhaiten soveltuvan toiminnan luon ne ja sisäl tö. Kaa va runko on kehittämissuunnitelman maan käy tölli nen esitys, jo ka ku vaa ohjeellista toimintojen sijoittumista ja jär jes tä mistä alu eella. Maankäyttösuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia. Kehittämissuunnitelman pohjaksi on toteutettu Keski-Suomessa ja pää kaupunkiseudulla sijaitse ville yrityksille suunnattu yritys kysely, jossa on selvitetty Hirvaskankaan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta. Työryhmässä ovat olleet mukana Äänekosken kaupungin, Uuraisten kunnan, Ääneseudun Kehitys Oy:n sekä konsulttina toimineen AI RIX Ympäristö Oy:n edustajat. Tavoitteena on saattaa suunnitelmat molemmissa kunnissa nähtäville, lausuntokierrokselle ja hyväksymismenettelyyn samanaikaisesti. Hirvaskangas on sekä Äänekosken että Uuraisten näkökulmasta kasvava työpaikka-, palve lu- ja asuinalue, jonne luontaisesti suuntautuu kysyntää. Alueen vetovoimateki jöitä ovat si jainti lo gis ti sesti erinomai sella paikalla valtatien 4 varressa, alu een väljyys, kas vava lii ken ne, näky vyys, asuminen ja kehittyvät pal velut sekä toi mijoiden halu kehittää aluetta. Kehittämisen haasteena ovat alueen seka vuus, etäi syys muusta kuin ohi kul kevasta markkinapotentiaalista, pohjavesi ja muut ym päristö ra joit teet, kunta raja ja palvelujen etäi syys. Lisäksi alue on laa ja suh tees sa toteutumiseen: saadaanko eri osa-alueet toteutumaan valmiiksi ko ko naisuuk sina vai sijoittuvatko eri toi min not hajanaisesti laa jalle alueelle? Suunnitelmien mukaan Hirvaskankaan ydintä kehitetään tiivii nä, valtatien 4 sijaintia ja sen ny kyi stä eritasoliittymää hyödyntävänä alueena. Uudenlainen ROAD CITY sisältää monipuolisia elementtejä: erinomaista liikennesijaintia arvostavaa tuotannollista toimintaa, ohikul ke vaan lii ken tee seen perustuvaa kauppaa, matkailua, palveluja ja asumista. Liittymän läheisyyteen luodaan ohikulkevasta liikenteestä hyötyvää erikoiskauppaa, logistiik katoimintoja ja palveluja sekä matkai lua. Kauemmas liittymästä sijoitetaan tuotantotoimintaa ja nelostien me-

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: lu alu een ulkopuolelle uutta asumista. Kehitettäviä alueita on tarkasteltu laajoina kokonaisuuksina, kun ta rajasta riippumatta. Alueen kehittämisessä ensisijaiseksi kohteeksi esitetään Äänekosken puolel la eritasoliittymän koillista sektoria (ABC:n ja Spektrin alue) sekä Hirvimäen aluetta liittymän länsipuolella. Uu rais ten puolella ykköskohde on Kylmähaudan pohjoispuolella sijaitseva Hirvikulmaksi nimetty alue. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus päättää asettaa päivätyn Hirvaskankaan kehittämissuunnitelman ja kaavarungon nähtäville osallisten kuulemista varten. Pyydetään suunnitelmista lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Koiviston kyläyhdis tys ry:ltä, Äänekosken Yrit tä jät ry:ltä ja Ääneseu dun Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. KH 213 Suunnitelma on ollut nähtävillä Lausunnot suunnitelmasta on saatu Kes ki-suo men ELY-kes kuk selta, Kes ki-suo men lii tolta, Koi viston ky lä yhdistys ry:ltä ja Ääne kos ken Yrit täjät ry:ltä. Mielipiteensä ovat jättäneet Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin on oheismateriaalina. Vas ti neessa ei esitetä muutoksia oikeusvaikutuksetto maan suunni tel maan, joka voi toimia taustatukena Hirvaskankaan alueen tonttien luo vu tuk seen liit ty vissä päätöksissä ja muissa maan käytöllisissä hankkeissa. Suunnitelma on myös osa Äänekosken ja Uuraisten yh teistä Hirvaskankaan markkinointiaineistoa. Kehittämis suunnitelmal la ja kaava run golla ei pyritä maan käy tön suun nit te lun juridiseen oh jausvaikutukseen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy oikeusvaikutuksettoman Hirvaskankaan ke hit tä mis suun ni tel man ja kaavarungon.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hyväksyttiin. Liite 4 Oheismateriaali Oheismateriaali Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko, kartta, kh Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko. Oikeus vaikutukseton maankäyttösuunnitelma. Nähtävilläolo Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja mielipitei siin. Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos 429/100202/2013 KH 214 Suunnittelualueena on Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan alue n. 12 km Äänekosken keskustasta etelään. Alueen läpi kulkee valtatie 4 ja kantatie 69. Keskeinen kaavamuutosalue sijaitsee Hirvaskankaan eritasoliittymän tuntumassa valtatien 4 molemmilla puolilla. Kaavamuutoksessa selvitetään uuden Hirvaskankaan eritasoliittymän lähialueiden maankäytön ajanmukaisuus nykyisessä osayleiskaavassa. Kaupunki on suorittanut alueelta maahankintoja ja alueiden rajaukset työpaikka- ja/tai asuntoalueina tutkitaan tässä yhteydessä. Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa Osayleiskaavan muutoksen vireilletulosta on päätetty ensimmäisen kerran kaupunginhallituksessa kaava-alu eelle tulleen poikkeamishakemuksen käsittelyn yhteydessä. Orimä ki-tilan RN:o määräala määrättiin tuossa yhteydessä saakka ulottuvaan rakennuskieltoon osayleiskaavan muuttamista varten. Kaavoituskatsauksesta 2011 tiedottamisen yhteydessä on tiedotettu uudestaan Hirvaskan kaan-koiviston osayleiskaavan vireilletulosta kaavan muuttuneiden tavoitteiden vuoksi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjes tetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Koillisessa sektorissa on meneillään asemakaavamuutoksen laadinta työpaikka-alueen laa jentamiseksi. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on todettu tarkoi tuksenmukaiseksi valtatien 4 rinnakkaistien (Rannankyläntie) siirtä minen alkupäässään Koiviston kylän suuntaan. Osayleiskaavamuu toksessa tutkitaan tien siirron mahdolliset vaikutukset alueen maan käyttöön myös laajemmalla osa-alueella. Valtatien länsipuolelta kaupunki on hankkinut yli 50 hehtaarin Hirvimäen tilan alueen, joka on kaavoitettu nykyisessä osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Aluetta ympäröi Uuraisten kunnan maa-alue, jonka pääosalla on voimassa lainvoimainen ase makaava. Osayleiskaavamuutoksessa selvitetään Hirvimäen alueen järkevä maankäyttö ottaen huomioon sen liittyminen Uuraisten kun nan puoleiseen maankäyttöön ja Uuraisten puolella sijaitseviin kun nallisteknisiin verkostoihin. Eritasoliittymän ympäristön maankäyttöön liittyvien tarkistusten ohella hyvin keskeinen osa suunnittelua on kyläalueen asuntorakentamiseen liittyvät kysymyk set. Kaavaan tehdään laajemmalla alueella teknisiä tarkistuksia to teutuneiden tilanteiden mukaan (esim. poikkeamispäätökset, raken netut paikat, havaitut virheet). Ns. kuivan

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: maan tonttien mitoitusta on tarkoitus tarkistaa, jolloin kaavamuutosalueelle muodostuu jonkin verran uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja. Lisäksi kaavamää räyksiä ja tarvittaessa kaavan sisältöä muutetaan siten, että kaavaa voidaan suoraan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena. Kaavamuutos koskee koko Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan aluetta, mutta ensivai heessa valmisteluvaiheen kuuleminen on tarkoitus suorittaa noin yh den kilometrin säteellä Hirvaskankaan eritasoliittymästä sijaitsevan alueen osalta. Voimassa oleva Hirvaskankaan-Koiviston osayleis kaava ja ensivaiheen kuulemisalue on esitetty liitekartalla. Osayleis kaavan muutos esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavamuutos asetetaan nähtäville eritasoliittymän lähialueen osalta valmisteluvaiheen kuule mista varten. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö päättämään mahdolli sista teknisluonteisista tarkistuksista ennen kaavaluonnoksen nähtä villeasettamista. Pyydetään luonnoksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Uuraisten kunnalta, Koiviston kyläyhdistys ry:ltä, Hirvaskylän vesi osuuskunnalta ja Ääneseudun Energia Oy:ltä sekä kasvun ja oppi misen lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakun nalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ympäristölautakunnalta. Hyväksyttiin. Liite 5 Oheismateriaali Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n maankäyttösopimus (Hirvaskangas) 438/100203/2012 KH Hirvaskankaan koillisosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadintaan liittyy maankäyttösopimuksen tekeminen Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n (jäljempänä "Liikekeskus") kans sa. Luonnos alueen kaavaratkaisusta on ollut nähtävänä Valmistuneen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen mukaan Liikekeskuksen hanketta varten suunnitellulle va jaan neljän hehtaarin tontille voidaan rakentaa liikennemyymälä sii hen liitty vi ne pal ve lui neen si ten, että tontin rakennusoi keus on 6000 k-m2. Maankäyttösopimus on osapuolten välinen vapaaehtoinen sopimus, jossa sovitaan asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista siinä tapauksessa, että sopimukseen liittyvä asemakaava saa lainvoiman. Asemakaavan sisältöön ja hyväksymiseen liittyvistä asioista sopimuksella ei voida päättää: kaavoitusprosessi etenee omaa tietään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Sopimukseen liittyvä maankäyttösopimusmaksu on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävä arvonlisäveroton julkisoikeudellinen maksu. Neuvotellun maankäyttösopimuksen perusteella Liikekeskuksen tontin rakentamisvelvoite on vähintään 2000 k-m2 ja sille tulee hakea rakennuslupa viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun aluet ta koskeva kaavapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen mukaan kaupunki vas taa han ketta var ten tar peel li sen ka tu ver kos ton ra ken ta mi sesta: uu si Ran nan ky läntie Lii ke kes kuksen ton tin itä puo lella (pi tuus noin 160 m). Li säksi kau punki vas taa meluvallin rakentamisesta uuden Rannankyläntien itäpuolelle sekä nykyisen Ran nan ky län tien kan ta vuu den pa ran ta mi sesta. Kau punki konserniin kuu luva Ää ne seudun Energia Oy vas taa vesi- ja vie mä rijohtojen siir rois ta Lii ke keskuksen tontin alu eella se kä hu le ve sien kä sitte lystä so pi mus alu een ul ko puo lella. Liikekeskus vastaa liikerakennusta varten kaa voi tet ta van ton tin sisäisten järjestelyjen lisäksi ra ken nus hank keista ai heu tu vista mahdollisista maanalaisten kaapelei den siirtokustannuksista. Lisäksi Liikekeskus ra kentaa tontilleen kevyen liikenteen väylän tasoisen yhtey den, jo ka liittää tontille rakennettavan uudisrakennuksen alueen muihin liikerakennuksiin (ABC ja Spektri) sekä kantatien 69 kevyen lii kenteen väylään. Kunnossapidon osalta kaupunki vastaa katualueista ja Liikekeskus

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: niistä alueista, jotka on kaavaehdotuksessa osoitettu kuu lu vak si sen tonttiin. Liikekeskus maksaa sopimuksen perusteella kaupungille maan käyttö sopimusmaksua euroa. Maankäyttösopimus maksulla kaupunki rahoittaa edellä mainittuja alueen infrastruktuuriin liit ty viä inves tointeja. Tonttimaan hinnaksi on sopimuksessa määritelty 7 euroa / m2. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan maankäyttösopimuksen. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään tarvittaessa oikaisuluonteisia tarkistuksia maankäyttösopimukseen. Hyväksyttiin. KH 215 Kaupunginhallitus hyväksyi maankäyttösopimukset Hirvas kan kaan Liikekeskus Oy:n ja Keskimaa Osk:n kanssa välittömästi sen jälkeen, kun Keskimaan hallitus oli hyväksynyt sopimuksen omalta osaltaan. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavaehdotuksen nähtävillepano oli odottanut nimenomaan Keskimaan maankäyt tö so pi muk sen valmistumista. Kaupunki halusi laittaa kaa va ehdo tuk sen mah dolli simman ripeästi nähtäville Liikekeskus Oy:n edustajien kans sa so vi tussa muodossa. Me net te lyl lä oli tar koi tus luo da kaa valli set edel ly tyk set pai kal li sen yrittä jän ra ken nus hank keen kiireelli selle aloitta mi selle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Liikekeskus teki sittemmin muistutuksen nähtävil lä ol leesta kaa vaehdotuksesta, joka perustuu yhtiön edustajien suulli sesti hy väk symään maankäyttösopimukseen. Yhtiö on kieltäytynyt allekirjoit tamasta sopimusta. Asemakaavaehdotuksen jatkokäsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista purkaa Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n maankäyttösopimusta koskeva hyväksymispäätös. Kumpikin sopijapuoli välttyy näin ollen maankäyttösopimuksessa määritellyistä sitoumuksista ja velvoitteista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus purkaa tekemänsä päätöksen (192 ) koskien Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n ja kaupungin välistä maankäyttösopimusta. Käsittely: Puheenjohtajan avattua keskustelun Pentti Piilonen esitti, että neuvot te luja Hir vaskankaan Liikekeskus Oy:n kanssa tulee edelleen jatkaa ratkai sun aikaansaamiseksi. Esitystä ei kannatettu. Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Pentti Piilonen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. Liitte 6 Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n maankäyttösopimus

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos 86/P101001/2011 KH Hirvaskankaan työpaikka-alueelle on laadittu luonnos asemakaavan laajentamiseksi ja muuttamiseksi noin 26 hehtaarin suuruiselta alueelta. Konsulttina kaavan laadinnassa on toiminut FCG Finnish Consulting Group Oy. Suunnittelualueena oli alunperin koko nelostien itäpuolei nen ase makaavoitettu alue. Hirvaskankaan asemakaavan muutos ja laajen nus (eritasoliittymän asemakaavan ulkopuolelle jääneet alueet) saa tettiin vi reil le kaavoi tuskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhalli tuk sessa Kaavoituskatsaus 2010 yhteydessä kaupungin hal lituksessa kaava-alue rajattiin koilliseen sek to riin ja kaa van nimeksi täsmennettiin Hirvaskankaan koillisen sekto rin ase ma kaava ja asemakaavan muutos. Kantatien 69 etelä puolei nen alue käsitellään myöhemmin omana kaavamuutokse naan. Nyt suun nitel tavana olevan kaavan osalta on pidetty aloitus vaiheen vi ran omais neuvottelu Kaavaluonnoksessa on esitetty Hirvaskankaan asemakaavoitettua aluetta laajennetta vaksi Suolahteen päin kaupungin ostamalle noin 8 hehtaarin maa-alueel le. Nykyistä rinnakkaistielinjausta (Rannankyläntie) on esitetty siirret täväksi idemmäksi ja uusi rinnakkaistielinjaus on osoi tettu yleisenä tienä (LT). Uuden rinnakkaistien ja asemakaavoitetun alu een laa je ne mi sen myötä nykyisen kaavan toi miti la- ja liikera ken nus ten korttelialuetta on laajennettu ja uuden rinnakkaistien varteen on osoitettu uusi toi miti la ra ken nus ten korttelialue, jos sa voitai siin sallia myös päivä kotitoi minta (KTY-5). Korttelissa 1501 korttelin käyt tötarkoitusmerkintää on esitetty täsmennettäväksi sellaiseksi, että kortteliin olisi mahdollista sijoittaa liikennemyymälä ja polttoaineen jakelupiste (KL-1). Nykyisen kaavan korttelit 1500 ja 1508 sekä osa korttelista 1507 on esi tet ty yh dis tet tä vän yhdeksi korttelialueeksi (KL-1) ja yhdek si tontik si. Korttelin 1500 si sään jääviä aluevaraus- ja käyttö tar koi tus merkintöjä, ajo- ja katuyhteyksiä sekä rakennusoi keuksia on tar kis tettu ja mm. osa Ran nan ky län tiestä on osoitet tu korttelin sisään jää vänä ke vyenliikenteen yh tey tenä. Nykyistä Puukyläntien katu aluet ta on kaavassa le ven netty si ten, että ka dun var teen on mahdollista ra kentaa kevyenliikenteen väylä. Koivistonkylälle suunniteltavana olevalle kevyenliikenteen väylälle

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot