Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos Kiramonrannan asemakaavan muutos Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n maankäyttösopimus (Hirvaskangas) Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamisvelvoite kiinteistöllä Hirvimäen asemakaava Kaupunginosien nimien asemakaava Lausunto Kovalanniemen alueen Metso-metsiensuojeluohjelmaan 39 ottamisesta 221 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (huhti-toukokuu 2013) SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen 45 myöntäminen 223 EP-Äänekosken Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenten valinta Oikaisuvaatimus teknisen isännöitsijän virkavaalista Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset 56 Puheenjohtaja Kari Kiiskinen

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-17:40 puheenjohtaja pois 222 Halttunen Jari 15:00-17:40 jäsen Kainu Keijo 15:00-17:40 jäsen Lindell Leila 15:00-17:40 2. varapuheenjohtaja pois 210 Lunttila Tommi 15:00-17:40 1. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 15:00-17:40 jäsen pois 222 Närhi Merja 15:00-17:40 jäsen Piilonen Pentti 15:00-17:40 jäsen Tuominen Marke 15:00-17:40 jäsen pois 210 MUU Tiusanen Matti 15:00-17:40 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-17:40 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 15:00-17:40 valtuuston 2. varapuh.joht. pois 222 Soininen Piia 15:00-17:40 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 15:00-17:40 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 14:30-15:40 kaavoituspäällikkö Möller Heli 15:00-17:40 hallintojohtaja pois 222 Tuononen Matti 15:00-17:40 talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Tommi Lunttila Heli Möller Matti Tuononen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pentti Piilonen Merja Närhi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 207 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 208 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 7. päivänä kesäkuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöy tä kir jan pi dettä väksi yleisesti nähtävänä 10. päivänä kesäkuuta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Piilonen ja Merja Närhi. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 209 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo,että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on kuntalin 56 :n mukaan jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko päätöksen täytäntöönpanolle estettä. Äänekosken kaupunginvaltuuston kokous pidettiin Kaupunginvaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tietoonsa saatetuksi, hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtaäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2012 tietoonsa saatetuksi. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa vapaa-aika ja teknisen toimialan toteuttamaan hiihtoalueen huoltorakennuksen yhteistyössä Äänekosken ammatillisen koulutuskuntayhtymän kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen rakennuskus tan nuk seksi enintään euroa ja, että hankkeen rahoitus si säl lyte tään vuoden 2013 ensimmäiseen lisätalousarvioon ja vuoden 2014 talousarvion investointiosaan. Lisäksi kaupunginvaltuusto edellytti, että teknisen toimialan on sovit tava vakuutusyhtiön kanssa maksuerätalukko sen jälkeen, kun on tehty päätös hankkeen toteuttamisesta ja että teknisen toimialan on tehtävä hankkeesta kustannusbudjetti. Edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyi päätökseen liitettäväksi seuraavan ponnen: "Neuvotellaan ammattikoulun kanssa niin, että rakennus olisi valmis vuoden 2014 marraskuussa. Selvitetään yhteistyömahdollisuus esim. nuorisoverstaan kanssa". Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen henkilöstöraportin vuodelta Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen perusturvalautakunnan lausunnon koskien vanhuspalveluissa tarvittavien vakituisten työntekijöiden määrää ja totesi, että vanhuspalvelujen henkilöstötarve arvioidaan tarkemmin henkilöstösuunnitelmassa, joka valmistellaan ja kä-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus si tellään vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä. (valmistelu hallintojohtaja Heli Möller ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen kaupunginvaltuuston kokouksessa teh dyt päätökset ja päättää panna ne täytäntöön. Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos 322/100203/2013 KH 210 Äänekosken seurakunta esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjees sä Laajaniemen leirikeskuksen ranta-asemakaa van muuttamista. Kohde sijait see Keiteleen ran nalla Liimattalantien varrella noin 15 kilometrin etäi syydellä Ää ne kos ken keskustasta. Kyseessä on tila Leirikeskus ( ), jon ka ko ko nais pinta-ala on 11,12 ha. Alueen ran ta-asemakaa va on vahvistettu ja ensimmäinen rantayleis kaava (Kon ginkankaan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava) Voimassa oleva Ää nekosken rantayleiskaava on hy väksyt ty Ran ta yleis kaa vas sa lei ri kes kus on merkinnällä RM eli mat kailu pal velu jen aluee na. Ranta-asemakaavassa ranta vii van lä hei syyteen on osoitettu vain nykyi nen saunarakennus. Alueella sijaitsee päärakennus, varastorakennus, majoitusrakennus ja rantasau na, joiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m 2. Leirikeskuksen nykyinen kaa vatilanne ei mahdollista alueen parasta mahdollista hyö dyntämistä. Seura kun nan mukaan vanhentunut kaava olisi tar koituksenmukaista uudistaa vastaa maan nykyajan tarpeita. Keskeistä on ranta viivan nykyistä pa rempi hyö dyntämi nen rakentamisessa. Ranta-asemakaavan mahdolliseen muuttamiseen liitty vä työneuvottelu on järjes tetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Työneuvottelussa oli mukana myös kaupungin kaavoituspäällikkö. Neuvottelussa to dettiin mm., et tä ranta-ase makaavan muu tok ses sa tulee huomioida rantayleis kaavassa osoi tet tu mi toitus luku. Ranta-asemakaava on maanomistajakaava, joten kaa van laadinta kustannukset hankkeeseen liittyvine lähtötietoselvityksineen (mm. luontoselvitys) ovat maan omistajan vastuulla. Asemakaavan muutos edellyttää myös uuden pohjakartan laadintaa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen leirikes kuksen ( ) ranta-asemakaavan muu tos saa te taan vireille. Leila Lindell ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hyväksyttiin. Liite 1 Laajaniemen ranta-asemakaava

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kiramonrannan asemakaavan muutos 407/100203/2013 KH 211 Rakennusliike Porrassalmi Oy esittää kaupungille toi mittamassaan kirjeessä, että yhtiön omistuksessa Pukkimäellä olevien rakentamattomien tonttien ( , ja ) ja nii hin liit ty vien aluei den ase ma kaa vaa muu tet taisiin. Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu ja kaa vas sa alu eelle on suunniteltu kaksikerroksisten rivi- ja ker ros ta lo jen tontteja. Raken nusoikeutta rakentamattomissa kort te leis sa on asunnoille 3900 k-m2 ja autotalleille 680 k-m2. Ra ken ta mis mää räys ten muut tu mi sen ja ää nekoskelaisen asuntotyyppien kysynnän joh dosta asemakaava on osoittautunut vaikeasti toteutettavaksi. Tavoitteena tulisi olla erityisesti hissillisten asuinkerrostalojen lisääminen alueen asemakaavaan. Hakija pitää tärkeänä myös kor kea tasoi sen, vaih te le van ja mo ni-il meisen kau punkiku van muo dos tu mista. Kaupungin kaavoitusjohdon kanssa käytyihin neuvotteluihin vii ta ten Ra ken nusliike Porrassalmi Oy esit tää ole van sa halu kas osal lis tumaan ase ma kaavan muutostyöhön ns. kumppa nuus kaa voituk sen periaat teella. Erikseen sovittavalla ta valla maan omis taja vastai si osa-alueit tain asuinkortteleiden ja vaih toehto jen ideoin nista ja suunnittelusta. Kaupunki valitsisi luonnosten poh jalta mallin, johon perustuen kaa vasuunnittelu voisi edetä sa manai kai sesti kortteleiden suun nittelun kehittämisen kanssa. Hakija korostaa yhteistyön merkitystä lähialueen asukkaiden ja osallisten kanssa. Alueeseen rajoittuvien kortteleiden asukkaiden kanssa tulisi järjestää keskustelutilaisuus ennen varsinaisen kaavasuunnittelun aloittamista. Kaupungin puolesta kaavan laatiminen voi edetä Pukkimäen alueella vuosina yhteistyössä M-real Oyj:n ja Rakennusliike Porrassalmi Oy:n kanssa toteutetun kumppanuuskaavoitushankkeen mukaisesti. Kaavamuutosta laadittaisiin samanaikaisesti, kun kaupungin ja rakennusliikkeen yhdessä valitsema arkkitehtitoimisto ideoi vaihtoehtoisia maankäyttömalleja ja rakennuksia. Tavoitteena voidaan nopeimmil laan pitää kaavallisen valmiuden luo mista uudistuotannon markki noimiselle kesän 2014 kysyntää var ten. Kaupunki voisi vastata kaavan laatimisesta ja rakennusliike mm. ark ki teh ti kon sultin kustannuksista. Tarkemmin vastuista, vel voit teista, maan käyttösopimusmaksusta yms. sovittaisiin hank kee seen liitty vässä maankäyttö so pi muk sessa. Maankäyttösopi muk sen hyväksy mistä ennen kaa va eh do tuk sen näh tävillepa noa kau punki pi tää tarpeellise na. Maankäyt tö sopi musneu vottelut on tar koi tus aloit taa lähi-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus aikoina. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kiramonrannan asemakaavan muutos saatetaan vireille kump panuuskaavoituksen periaatteella. Käyn niste tään neu vottelut maankäyt töso pi muk sesta, jo ka tu lee allekirjoit taa ennen kaavaehdo tuksen nähtä ville panoa. Kau punginhallitus hyväksyy, että Kiramonrannan asemakaavan muutos saatetaan vireille kumppanuuskaavoituksen periaatteella. Käynniste tään neuvottelut maankäyttösopimuksesta, joka tulee allekirjoittaa ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa. Käsittely: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää Kiramonrannan asemakaavan muutoksen vireillepanosta sen jälkeen, kun asiasta on kaupungin ja Rakennusliike Porrassalmi Oy:n toimesta järjestetty alueen asukkaille informaatio- ja neuvottelu tilaisuus. Hyväksyttiin. Liite 2 Kiramonrannan asemakaavan muutos

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/100203/2013 KH 212 Jari Rämö esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjeessä, että kaupun ki laatii haki jan Hirvaskankaan työpaikka-alueella sijaitsen kiinteistön määräalalle asemakaa van. Rämön omistama Tuijala niminen ti la RN:o rajoittuu hy väksyttyyn Hirvaskankaan asemakaa vaan. Noin 1,7 hehtaa rin suuruinen osa ti lan alueesta on kaavoitet tu hy väksytyssä Hirvaskankaan-Koiviston osa yleiskaa vassa työpaik ka-alueeksi (TP) ja virkistys alueeksi (V). Asemakaavoitettavaksi esitetyllä alueella sijaitsee talousrakennuksia, joiden ym päristöön ha kija esittää noin 5000 m2:n työpaikkatonttia, jolle olisi mahdollista rakentaa myös yrittäjän asunto. Paikka soveltuu Rämön mielestä esitettyyn tar koitukseen, koska noin sadan metrin etäi syydellä suun nitellusta tontin paikasta sijaitsee ympärivuotista asutus ta. Asema kaavan laa dinta perustuisi osayleiskaavan mukaiseen maan käyt töön. Kaavoituskustannuksiin ja kaavan toteuttamiseen liittyen hakija esittää tehtäväk si maankäyt tösopimusta, jonka yhteydessä voidaan sopia hankkee seen liittyvistä maanluo vutuksista, maa-alueen hinnasta yms. Kaupungin näkökulmasta Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa osoitetun nykyistä ase makaava-aluetta täydentävän asemakaavan laatiminen on tarkoi tuksenmukais ta. Hankkee seen liittyvä maankäyttösopimus tai kaup pakirjan esisopi mus tulee allekirjoittaa ennen asemakaavaehdotuksen nähtävil leasettamista. Asemakaava-alueeseen on syytä liit tää myös voi massa ole van ase makaavan kortteli 1505 ja sen länsi puoli nen EV-1 - alue, jotta koko tule van kortte lin tonttijärjestelyt saa daan suunnitel tua tarkoi tuk sen mukaisesti. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 1505 ase ma kaa van muutos ja laajennus laitetaan vireille. Maankäyt töso pi mus tai kauppakirjan esisopi mus tu lee al le kir joit taa en nen kaa vaehdo tuksen nähtä - ville panoa. Hyväksyttiin.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Liite 3 Korttelin 1505 asemakaavan muutos

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko 261/100201/2012 KH Äänekosken kaupunki ja Uuraisten kunta ovat laatineet yhteisen Hirvaskankaan kehittämissuunnitelman ja siihen poh jau tuvan kaavarungon. Kyseessä on alueelle vuonna 2006 laadi tun ke hittä missuunnitelman päivitys. Suunnitelmien tarkoitus on selvittää eri ta soliitty män eri sektoreihin parhaiten soveltuvan toiminnan luon ne ja sisäl tö. Kaa va runko on kehittämissuunnitelman maan käy tölli nen esitys, jo ka ku vaa ohjeellista toimintojen sijoittumista ja jär jes tä mistä alu eella. Maankäyttösuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia. Kehittämissuunnitelman pohjaksi on toteutettu Keski-Suomessa ja pää kaupunkiseudulla sijaitse ville yrityksille suunnattu yritys kysely, jossa on selvitetty Hirvaskankaan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta. Työryhmässä ovat olleet mukana Äänekosken kaupungin, Uuraisten kunnan, Ääneseudun Kehitys Oy:n sekä konsulttina toimineen AI RIX Ympäristö Oy:n edustajat. Tavoitteena on saattaa suunnitelmat molemmissa kunnissa nähtäville, lausuntokierrokselle ja hyväksymismenettelyyn samanaikaisesti. Hirvaskangas on sekä Äänekosken että Uuraisten näkökulmasta kasvava työpaikka-, palve lu- ja asuinalue, jonne luontaisesti suuntautuu kysyntää. Alueen vetovoimateki jöitä ovat si jainti lo gis ti sesti erinomai sella paikalla valtatien 4 varressa, alu een väljyys, kas vava lii ken ne, näky vyys, asuminen ja kehittyvät pal velut sekä toi mijoiden halu kehittää aluetta. Kehittämisen haasteena ovat alueen seka vuus, etäi syys muusta kuin ohi kul kevasta markkinapotentiaalista, pohjavesi ja muut ym päristö ra joit teet, kunta raja ja palvelujen etäi syys. Lisäksi alue on laa ja suh tees sa toteutumiseen: saadaanko eri osa-alueet toteutumaan valmiiksi ko ko naisuuk sina vai sijoittuvatko eri toi min not hajanaisesti laa jalle alueelle? Suunnitelmien mukaan Hirvaskankaan ydintä kehitetään tiivii nä, valtatien 4 sijaintia ja sen ny kyi stä eritasoliittymää hyödyntävänä alueena. Uudenlainen ROAD CITY sisältää monipuolisia elementtejä: erinomaista liikennesijaintia arvostavaa tuotannollista toimintaa, ohikul ke vaan lii ken tee seen perustuvaa kauppaa, matkailua, palveluja ja asumista. Liittymän läheisyyteen luodaan ohikulkevasta liikenteestä hyötyvää erikoiskauppaa, logistiik katoimintoja ja palveluja sekä matkai lua. Kauemmas liittymästä sijoitetaan tuotantotoimintaa ja nelostien me-

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: lu alu een ulkopuolelle uutta asumista. Kehitettäviä alueita on tarkasteltu laajoina kokonaisuuksina, kun ta rajasta riippumatta. Alueen kehittämisessä ensisijaiseksi kohteeksi esitetään Äänekosken puolel la eritasoliittymän koillista sektoria (ABC:n ja Spektrin alue) sekä Hirvimäen aluetta liittymän länsipuolella. Uu rais ten puolella ykköskohde on Kylmähaudan pohjoispuolella sijaitseva Hirvikulmaksi nimetty alue. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus päättää asettaa päivätyn Hirvaskankaan kehittämissuunnitelman ja kaavarungon nähtäville osallisten kuulemista varten. Pyydetään suunnitelmista lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Koiviston kyläyhdis tys ry:ltä, Äänekosken Yrit tä jät ry:ltä ja Ääneseu dun Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. KH 213 Suunnitelma on ollut nähtävillä Lausunnot suunnitelmasta on saatu Kes ki-suo men ELY-kes kuk selta, Kes ki-suo men lii tolta, Koi viston ky lä yhdistys ry:ltä ja Ääne kos ken Yrit täjät ry:ltä. Mielipiteensä ovat jättäneet Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin on oheismateriaalina. Vas ti neessa ei esitetä muutoksia oikeusvaikutuksetto maan suunni tel maan, joka voi toimia taustatukena Hirvaskankaan alueen tonttien luo vu tuk seen liit ty vissä päätöksissä ja muissa maan käytöllisissä hankkeissa. Suunnitelma on myös osa Äänekosken ja Uuraisten yh teistä Hirvaskankaan markkinointiaineistoa. Kehittämis suunnitelmal la ja kaava run golla ei pyritä maan käy tön suun nit te lun juridiseen oh jausvaikutukseen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy oikeusvaikutuksettoman Hirvaskankaan ke hit tä mis suun ni tel man ja kaavarungon.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hyväksyttiin. Liite 4 Oheismateriaali Oheismateriaali Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko, kartta, kh Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko. Oikeus vaikutukseton maankäyttösuunnitelma. Nähtävilläolo Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja mielipitei siin. Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos 429/100202/2013 KH 214 Suunnittelualueena on Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan alue n. 12 km Äänekosken keskustasta etelään. Alueen läpi kulkee valtatie 4 ja kantatie 69. Keskeinen kaavamuutosalue sijaitsee Hirvaskankaan eritasoliittymän tuntumassa valtatien 4 molemmilla puolilla. Kaavamuutoksessa selvitetään uuden Hirvaskankaan eritasoliittymän lähialueiden maankäytön ajanmukaisuus nykyisessä osayleiskaavassa. Kaupunki on suorittanut alueelta maahankintoja ja alueiden rajaukset työpaikka- ja/tai asuntoalueina tutkitaan tässä yhteydessä. Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa Osayleiskaavan muutoksen vireilletulosta on päätetty ensimmäisen kerran kaupunginhallituksessa kaava-alu eelle tulleen poikkeamishakemuksen käsittelyn yhteydessä. Orimä ki-tilan RN:o määräala määrättiin tuossa yhteydessä saakka ulottuvaan rakennuskieltoon osayleiskaavan muuttamista varten. Kaavoituskatsauksesta 2011 tiedottamisen yhteydessä on tiedotettu uudestaan Hirvaskan kaan-koiviston osayleiskaavan vireilletulosta kaavan muuttuneiden tavoitteiden vuoksi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjes tetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Koillisessa sektorissa on meneillään asemakaavamuutoksen laadinta työpaikka-alueen laa jentamiseksi. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on todettu tarkoi tuksenmukaiseksi valtatien 4 rinnakkaistien (Rannankyläntie) siirtä minen alkupäässään Koiviston kylän suuntaan. Osayleiskaavamuu toksessa tutkitaan tien siirron mahdolliset vaikutukset alueen maan käyttöön myös laajemmalla osa-alueella. Valtatien länsipuolelta kaupunki on hankkinut yli 50 hehtaarin Hirvimäen tilan alueen, joka on kaavoitettu nykyisessä osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Aluetta ympäröi Uuraisten kunnan maa-alue, jonka pääosalla on voimassa lainvoimainen ase makaava. Osayleiskaavamuutoksessa selvitetään Hirvimäen alueen järkevä maankäyttö ottaen huomioon sen liittyminen Uuraisten kun nan puoleiseen maankäyttöön ja Uuraisten puolella sijaitseviin kun nallisteknisiin verkostoihin. Eritasoliittymän ympäristön maankäyttöön liittyvien tarkistusten ohella hyvin keskeinen osa suunnittelua on kyläalueen asuntorakentamiseen liittyvät kysymyk set. Kaavaan tehdään laajemmalla alueella teknisiä tarkistuksia to teutuneiden tilanteiden mukaan (esim. poikkeamispäätökset, raken netut paikat, havaitut virheet). Ns. kuivan

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: maan tonttien mitoitusta on tarkoitus tarkistaa, jolloin kaavamuutosalueelle muodostuu jonkin verran uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja. Lisäksi kaavamää räyksiä ja tarvittaessa kaavan sisältöä muutetaan siten, että kaavaa voidaan suoraan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena. Kaavamuutos koskee koko Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan aluetta, mutta ensivai heessa valmisteluvaiheen kuuleminen on tarkoitus suorittaa noin yh den kilometrin säteellä Hirvaskankaan eritasoliittymästä sijaitsevan alueen osalta. Voimassa oleva Hirvaskankaan-Koiviston osayleis kaava ja ensivaiheen kuulemisalue on esitetty liitekartalla. Osayleis kaavan muutos esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavamuutos asetetaan nähtäville eritasoliittymän lähialueen osalta valmisteluvaiheen kuule mista varten. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö päättämään mahdolli sista teknisluonteisista tarkistuksista ennen kaavaluonnoksen nähtä villeasettamista. Pyydetään luonnoksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Uuraisten kunnalta, Koiviston kyläyhdistys ry:ltä, Hirvaskylän vesi osuuskunnalta ja Ääneseudun Energia Oy:ltä sekä kasvun ja oppi misen lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakun nalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ympäristölautakunnalta. Hyväksyttiin. Liite 5 Oheismateriaali Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n maankäyttösopimus (Hirvaskangas) 438/100203/2012 KH Hirvaskankaan koillisosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadintaan liittyy maankäyttösopimuksen tekeminen Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n (jäljempänä "Liikekeskus") kans sa. Luonnos alueen kaavaratkaisusta on ollut nähtävänä Valmistuneen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen mukaan Liikekeskuksen hanketta varten suunnitellulle va jaan neljän hehtaarin tontille voidaan rakentaa liikennemyymälä sii hen liitty vi ne pal ve lui neen si ten, että tontin rakennusoi keus on 6000 k-m2. Maankäyttösopimus on osapuolten välinen vapaaehtoinen sopimus, jossa sovitaan asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista siinä tapauksessa, että sopimukseen liittyvä asemakaava saa lainvoiman. Asemakaavan sisältöön ja hyväksymiseen liittyvistä asioista sopimuksella ei voida päättää: kaavoitusprosessi etenee omaa tietään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Sopimukseen liittyvä maankäyttösopimusmaksu on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävä arvonlisäveroton julkisoikeudellinen maksu. Neuvotellun maankäyttösopimuksen perusteella Liikekeskuksen tontin rakentamisvelvoite on vähintään 2000 k-m2 ja sille tulee hakea rakennuslupa viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun aluet ta koskeva kaavapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen mukaan kaupunki vas taa han ketta var ten tar peel li sen ka tu ver kos ton ra ken ta mi sesta: uu si Ran nan ky läntie Lii ke kes kuksen ton tin itä puo lella (pi tuus noin 160 m). Li säksi kau punki vas taa meluvallin rakentamisesta uuden Rannankyläntien itäpuolelle sekä nykyisen Ran nan ky län tien kan ta vuu den pa ran ta mi sesta. Kau punki konserniin kuu luva Ää ne seudun Energia Oy vas taa vesi- ja vie mä rijohtojen siir rois ta Lii ke keskuksen tontin alu eella se kä hu le ve sien kä sitte lystä so pi mus alu een ul ko puo lella. Liikekeskus vastaa liikerakennusta varten kaa voi tet ta van ton tin sisäisten järjestelyjen lisäksi ra ken nus hank keista ai heu tu vista mahdollisista maanalaisten kaapelei den siirtokustannuksista. Lisäksi Liikekeskus ra kentaa tontilleen kevyen liikenteen väylän tasoisen yhtey den, jo ka liittää tontille rakennettavan uudisrakennuksen alueen muihin liikerakennuksiin (ABC ja Spektri) sekä kantatien 69 kevyen lii kenteen väylään. Kunnossapidon osalta kaupunki vastaa katualueista ja Liikekeskus

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: niistä alueista, jotka on kaavaehdotuksessa osoitettu kuu lu vak si sen tonttiin. Liikekeskus maksaa sopimuksen perusteella kaupungille maan käyttö sopimusmaksua euroa. Maankäyttösopimus maksulla kaupunki rahoittaa edellä mainittuja alueen infrastruktuuriin liit ty viä inves tointeja. Tonttimaan hinnaksi on sopimuksessa määritelty 7 euroa / m2. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan maankäyttösopimuksen. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö tekemään tarvittaessa oikaisuluonteisia tarkistuksia maankäyttösopimukseen. Hyväksyttiin. KH 215 Kaupunginhallitus hyväksyi maankäyttösopimukset Hirvas kan kaan Liikekeskus Oy:n ja Keskimaa Osk:n kanssa välittömästi sen jälkeen, kun Keskimaan hallitus oli hyväksynyt sopimuksen omalta osaltaan. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavaehdotuksen nähtävillepano oli odottanut nimenomaan Keskimaan maankäyt tö so pi muk sen valmistumista. Kaupunki halusi laittaa kaa va ehdo tuk sen mah dolli simman ripeästi nähtäville Liikekeskus Oy:n edustajien kans sa so vi tussa muodossa. Me net te lyl lä oli tar koi tus luo da kaa valli set edel ly tyk set pai kal li sen yrittä jän ra ken nus hank keen kiireelli selle aloitta mi selle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Liikekeskus teki sittemmin muistutuksen nähtävil lä ol leesta kaa vaehdotuksesta, joka perustuu yhtiön edustajien suulli sesti hy väk symään maankäyttösopimukseen. Yhtiö on kieltäytynyt allekirjoit tamasta sopimusta. Asemakaavaehdotuksen jatkokäsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista purkaa Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n maankäyttösopimusta koskeva hyväksymispäätös. Kumpikin sopijapuoli välttyy näin ollen maankäyttösopimuksessa määritellyistä sitoumuksista ja velvoitteista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus purkaa tekemänsä päätöksen (192 ) koskien Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n ja kaupungin välistä maankäyttösopimusta. Käsittely: Puheenjohtajan avattua keskustelun Pentti Piilonen esitti, että neuvot te luja Hir vaskankaan Liikekeskus Oy:n kanssa tulee edelleen jatkaa ratkai sun aikaansaamiseksi. Esitystä ei kannatettu. Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Pentti Piilonen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. Liitte 6 Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n maankäyttösopimus

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos 86/P101001/2011 KH Hirvaskankaan työpaikka-alueelle on laadittu luonnos asemakaavan laajentamiseksi ja muuttamiseksi noin 26 hehtaarin suuruiselta alueelta. Konsulttina kaavan laadinnassa on toiminut FCG Finnish Consulting Group Oy. Suunnittelualueena oli alunperin koko nelostien itäpuolei nen ase makaavoitettu alue. Hirvaskankaan asemakaavan muutos ja laajen nus (eritasoliittymän asemakaavan ulkopuolelle jääneet alueet) saa tettiin vi reil le kaavoi tuskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhalli tuk sessa Kaavoituskatsaus 2010 yhteydessä kaupungin hal lituksessa kaava-alue rajattiin koilliseen sek to riin ja kaa van nimeksi täsmennettiin Hirvaskankaan koillisen sekto rin ase ma kaava ja asemakaavan muutos. Kantatien 69 etelä puolei nen alue käsitellään myöhemmin omana kaavamuutokse naan. Nyt suun nitel tavana olevan kaavan osalta on pidetty aloitus vaiheen vi ran omais neuvottelu Kaavaluonnoksessa on esitetty Hirvaskankaan asemakaavoitettua aluetta laajennetta vaksi Suolahteen päin kaupungin ostamalle noin 8 hehtaarin maa-alueel le. Nykyistä rinnakkaistielinjausta (Rannankyläntie) on esitetty siirret täväksi idemmäksi ja uusi rinnakkaistielinjaus on osoi tettu yleisenä tienä (LT). Uuden rinnakkaistien ja asemakaavoitetun alu een laa je ne mi sen myötä nykyisen kaavan toi miti la- ja liikera ken nus ten korttelialuetta on laajennettu ja uuden rinnakkaistien varteen on osoitettu uusi toi miti la ra ken nus ten korttelialue, jos sa voitai siin sallia myös päivä kotitoi minta (KTY-5). Korttelissa 1501 korttelin käyt tötarkoitusmerkintää on esitetty täsmennettäväksi sellaiseksi, että kortteliin olisi mahdollista sijoittaa liikennemyymälä ja polttoaineen jakelupiste (KL-1). Nykyisen kaavan korttelit 1500 ja 1508 sekä osa korttelista 1507 on esi tet ty yh dis tet tä vän yhdeksi korttelialueeksi (KL-1) ja yhdek si tontik si. Korttelin 1500 si sään jääviä aluevaraus- ja käyttö tar koi tus merkintöjä, ajo- ja katuyhteyksiä sekä rakennusoi keuksia on tar kis tettu ja mm. osa Ran nan ky län tiestä on osoitet tu korttelin sisään jää vänä ke vyenliikenteen yh tey tenä. Nykyistä Puukyläntien katu aluet ta on kaavassa le ven netty si ten, että ka dun var teen on mahdollista ra kentaa kevyenliikenteen väylä. Koivistonkylälle suunniteltavana olevalle kevyenliikenteen väylälle

Kaupunginhallitus 33 14.01.2013 Kaupunginhallitus 99 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 11.03.2013 Kaupunginhallitus 217 03.06.2013

Kaupunginhallitus 33 14.01.2013 Kaupunginhallitus 99 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 11.03.2013 Kaupunginhallitus 217 03.06.2013 Kaupunginhallitus 33 14.01.2013 Kaupunginhallitus 99 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 11.03.2013 Kaupunginhallitus 217 03.06.2013 Rakentamisvelvoite kiinteistöllä 992-454-1-98 438/100203/2012 KH 33 Äänekosken

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 26 19.02.2015 Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 131/10.1000.100002/2015 TELA 26 Tonttien hinnoittelu Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA Kaupunginhallitus 354 12.11.2012 Ympäristölautakunta 38 19.03.2013 Kaupunginhallitus 107 25.03.2013 Ympäristölautakunta 131 22.10.2013 Tekninen lautakunta 126 12.11.2013 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen Kaupunginhallitus 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 31 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kaupunginhallitus 239 19.10.2015 Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta Kaupunginhallitus 296 28.09.2015 Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta 418/52.522/2015 KAUPHALL 28.09.2015 296 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ristepakin asemakaava, osakortteli 11 luonnoksen nähtäville asettaminen

Ristepakin asemakaava, osakortteli 11 luonnoksen nähtäville asettaminen Ympäristölautakunta 115 04.11.2009 Kaupunginhallitus 347 16.11.2009 Tekninen lautakunta 86 19.11.2013 Ristepakin asemakaava, osakortteli 11 luonnoksen nähtäville asettaminen 203/512/2009 YMPL 115 Ristepak

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot