Selkokieli ja Internet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selkokieli ja Internet"

Transkriptio

1 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten tutkimusten seurauksena asiasta on jo sen verran tutkimustietoa, että joitakin ohjeita voidaan esittää. Tämän artikkelin lopussa on ohjelista, jossa esitellään ne seikat, jotka on hyvä ottaa huomioon selkokielistä verkkopalvelua kehitettäessä. Selkokieli on sähköisessä mediassa melko uusi tuttavuus. Ensimmäinen laajempi selkokielinen verkkosivusto, Papunetin selkokieliset sivut (www.papunet.net/selko/), avattiin Neljän vuoden aikana on tutkittu sivuston saavutettavuutta ja käytettävyyttä ja saatu tietoa siitä, mitä selkokielen käyttö Internetissä tarkoittaa. Saavutettavuus ja käytettävyys 188 Verkkopalveluja arvioitaessa puhutaan usein saavutettavuudesta (tai esteettömyydestä) ja käytettävyydestä. Palvelun voidaan sanoa olevan saavutettava, mikäli käyttäjät voivat iästään, fyysisistä ja psyykkisistä rajoitteistaan ja käytetyistä välineistä riippumatta käyttää palvelua tarkoituksenmukaisella tavalla. Käytettävyys puolestaan voidaan määritellä ominaisuudeksi, joka kertoo, miten hyvin määritellyt käyttäjät voivat käyttää palvelua tehokkaasti, tuottavasti ja miellyttävästi saavuttaakseen määriteltyjä tavoitteita tietyssä käyttöympäristössä.

2 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Saavutettavuudesta ja käytettävyydestä on saatavilla runsaasti tietoa. Suomessa sisäasiainministeriön alainen julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on julkaissut ohjeistuksen julkisten verkkopalveluiden toteuttajille. Muita esteettömyysasiaa Suomessa tutkivia ja eteenpäin vieviä tahoja ovat mm. Stakesin Design for All -verkosto, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Arla-instituutti ja vammaisjärjestöt. Esteettömyydestä, kuten käytettävyydestäkään, ei ole olemassa varsinaista standardia, mutta W3C-organisaation alaisen Web Accessibility Initiative (WAI) -ohjelman verkkosivuston saavutettavuusohjeet ovat lähes alan standardi. Verkkosivustoilla pitäisi aina yrittää noudattaa WAI-saavutettavuusohjeistoa. Tietoa selkokielisten verkkosivujen suunnittelusta ei tällä hetkellä ole juuri saatavilla. Käytännössä lähes kaikki selkokielisten Internet-sivujen toteuttamista koskeva tieto pohjautuukin käytännön kokemuksiin ja saatuun käyttäjäpalautteeseen. Todennäköisesti ainoat suomenkielisen selkokielen käyttöön Internetissä liittyvät tutkimukset ovat Marjo Kuuselan diplomityö Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä, jossa arvioidaan Papunet- ja Verneri-sivustojen käytettävyyttä, sekä Kimmo Kyyhkysen diplomityö Selkokielisen verkkosivun käytettävyys, jossa tutkitaan Papunetin selkokielisiin sivuihin pohjautuen muun muassa selkokielisten Internet-sivujen navigaatiota. Tilanne tulee varmasti muuttumaan tulevaisuudessa. Suomessakin on meneillään pari hanketta koskien selkokielen käyttöä verkkopalveluissa. Internetistä löytyy lisäksi jonkin verran tietoa verkkopalveluiden suunnittelusta henkilöille, joille Internetin käyttö on hankalaa kognitiivisiin taitoihin liittyvien rajoitteiden vuoksi. Osoitteita näille sivuille löytyy tämän artikkelin lopusta. 189

3 Painetun median ja digitaalisen median eroista Rakenteelliset tekijät Tekstin esittäminen verkkosivuilla on teknisistä syistä erilaista painettuun mediaan verrattuna. Painetun median lukija saa luettavakseen toimittajan kirjoittaman ja paperille sopivaksi taitetun valmiin tuotteen. Verkkosivuilla sen sijaan esimerkiksi selainohjelmisto (esim. Internet Explorer tai Mozilla Firefox), käyttöjärjestelmä (Windows, Mac, Linux) ja näytöntarkkuus vaikuttavat siihen, miltä sivu lukijalle näyttää. Voidaankin sanoa, että verkkosivut poikkeavat rakenteellisesti painetusta mediasta, koska teksteillä ei siellä ole ennalta määrättyä ulkoasua. Tämä periaate on tärkeä osa verkkosivustojen käytettävyyttä, sillä omalta osaltaan se mahdollistaa selailun esimerkiksi laitteilla, joissa on tavallista selvästi pienempi näyttö. Samoin tämä mahdollistaa omien asetusten tekemisen selaimeen, jolloin vaikkapa sivun tausta- ja tekstivärin ja tekstin koon muuttaminen on mahdollista käyttäjän itsensä toimesta. Toiminnalliset tekijät Internet on käyttäjän kannalta myös toiminnallisesti erilainen ympäristö, koska verkkosivustoilla harvoin edetään suoraviivaisesti sivulta seuraavalle joissain tietyssä järjestyksessä. Toki myös sanomalehteä voidaan lukea hyppien tai silmäilemällä eli ei-lineaarisesti, mutta painetun median tuote on yleensä kuitenkin rakennettu lineaariseen muotoon. Verkkosivut sen sijaan pyritään alun perin rakentamaan niin, että helppo siirtyminen sivuston eri osiin missä tahansa järjestyksessä on mahdollista. Erilainen toiminnallisuus ilmenee myös siinä, että verkkosivuilla käyttäjän täytyy osata muutakin kuin edellä mainittu Internet-sivuilla navigoiminen. Esimerkiksi sivun vierittäminen on taito, joka saattaa melko nopeasti muuttua puolittain automaattiseksi, mutta jonka hallitseminen tietokoneen käyttöä aloitettaessa ole kaikille mitenkään itsestään selvää. Myös verkkosivustojen taipumus ainakin jossain määrin muuttua sivuston osiosta riippuen vaatii käyttäjältä taitoa hahmottaa sivustolla toimimisen kannalta oleellinen informaatio ympäristössä, jossa sisällön lisäksi myös sivun rakenne saattaa muuttua. 190

4 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Verkkopalvelun navigaatiorakenne Verkkopalvelun navigaatiolla tarkoitetaan sitä linkkien muodostamaa rakennetta, joka on kohtalaisen pysyvästi näkyvillä liikkuipa missä kohtaa tahansa verkkosivustossa. Sen muoto voi toki muuttua tai laajuus vaihdella, mutta yleensä navigaatiorakenne pyritään pitämään melko staattisena ainakin ylemmillä tasoilla. Navigaation rakentaminen verkkosivustolle ei ole ongelmallista, mikäli sivuja on ainoastaan parikymmentä. Tällöin ne on yleensä helppoa jakaa muutamaan luokkaan ja alaluokkaan. Tällaisella sivulla navigointi on helposti rakennettavissa vaivattomaksi ja sivuston rakenne helposti hahmotettavaksi. Navigaation ongelma konkretisoituu yleensä laajemmilla sivustoilla, joilla navigointirakenteesta on pakko tehdä laajempi. Yleensä sivurakenne on näillä sivuilla myös syvempi eli se sisältää useita tasoja. Esimerkiksi Papunetin selkokielisillä sivuilla on yleisesti käytössä kolmitasoinen navigaatio, vaikkapa Selkouutiset >> Juttuarkisto >> Kotimaan uutiset. Laaja navigaatiorakenne saattaa olla hankala hahmottaa, vaikka se olisikin sinänsä looginen. Selkokielisillä sivuilla kannattaakin yrittää pitää navigaatio niin yksinkertaisena kuin mahdollista. Yksi keino on antaa linkkilistojen kasvaa pituutta sen sijaan, että jaottelisi sivut lyhyemmiksi monitasoisiksi osioiksi. Käyttäjälle saattaa olla helpompaa, että haluttu sivu on vähempien hiirenklikkausten takana, vaikka tämä samalla merkitseekin pidempien linkkilistojen lukemista. Tärkeää navigointirakenteessa on myös sen sijainti sivupohjassa. Lukusuunnan tukemisen kannalta on sivun vasempaan reunaan sijoitettu navigaatio käytettävin. Navigaatio ei voi myöskään olla kovin hajautettu, sillä useat linkkialueet sivun eri puolilla vaikeuttavat selkokielisten sivujen sisällön hahmottamista. Navigaatio toteutetaan usein korostamalla tai nostamalla sivupohjassa esiin sitä sivuston osa-aluetta, jolla käyttäjä kulloinkin on. Tässä ei kannata liioitella, sillä tietyn alueen korostaminen saattaa estää muiden sivuston osa-alueiden käyttöä. 191

5 Kuvassa 1 on yksi selkokielisen verkkosivuston malli, jota käytettiin käytettävyystestauksessa keväällä Testiin osallistuville annettiin tehtäviä, joissa heidän oli esimerkiksi etsittävä tietoa sivustolta. Osalla testattavista haku keskittyi harmaalla pohjalla olevaan osioon, vaikka mikään tehtävänannossa ei antanut olettaa sen olevan kaikkein olennaisin tehtävän kannalta. Tätä ei tietenkään voi täysin estää, koska käyttäjälle täytyy kertoa, missä sivuston osassa hän kulloinkin on. Kuva1. Valittu sivuston alueen rajaus saattaa estää tiedonhakua muilta alueilta. Tässä valittuna Selkouutiset. Navigaatiorakenteessa on tärkeää käyttää riittävän konkreettisia termejä, jotka kertovat suoraan mitä käyttäjä löytää klikatessaan kyseessä olevaa linkkiä. Tekstin tukena voi käyttää myös kuvia tai symboleja. Ne toimivat siinä yhteydessä usein hyvin, mutta mitään pakottavaa syytä niitä ei ole käyttää selkokielisten sivujen navigaatiorakenteessa. 192

6 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Navigaatiorakenteen termien miettiminen on usein hankala prosessi, sillä etenkin monitasoisessa navigaatiossa joudutaan ylemmillä tasoilla joka tapauksessa käyttämään yleisluonteisia käsitteitä, jotka eivät ole kovin yksiselitteisiä. Kuvassa 2 on avattuna Selkokeskuksen selkokielisen verkkopalvelun käytettävyystutkimuksen eräs sivupohja ja siinä Arkipäivä-osio. Arkipäivä-osion alta löytyy tietoa mm. reilusta kaupasta. Ongelmallista käyttäjän kannalta on, että polku Arkipäivä >> Hyvä tietää >> Reilu kauppa ei ole millään lailla itsestään selvä tai yksiselitteinen ratkaisu. Etukäteen ajatellen artikkelin olisi voinut löytää jonkin toisenkin osion alta. Näin käy helposti silloin, kun verkkopalvelu on laaja, jolloin ei ole mahdollista löytää kattavia ja yksiselitteisiä polkuja kaikkeen materiaaliin, jota sivuilta löytyy. Tällöin hyvien hakuratkaisujen käyttö ja sivuston nopean selattavuuden merkitys korostuu. Kuva 2. Liian yleiset tai abstraktit nimet navigaatiorakenteessa estävät tiedon löytymistä verkkopalvelussa. 193

7 Haku ja sivustokartta verkkopalvelussa Sivuston sisäisen hakujärjestelmän käyttö verkkopalvelussa on tärkeää, ja sitä kannattaa olla käyttämättä vain, mikäli sivusto on todella pieni. Hakujärjestelmän tulisi olla mahdollisimman kattava eli hakea verkkopalvelun kaikista alipalveluista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on tärkeää kertoa käyttäjälle selvästi, mitä sivuston osaa haku ei koske. Vastaavasti sellaisessa tilanteessa, jossa verkkopalvelun aliosioissa on useampia erillisiä hakutoimintoja, on käyttäjälle tuotava ilmi haun rajoittuminen vain tiettyyn sivuston osaan tai toimintoon. Hakutoiminnoissa ongelmana on usein, että ne toimivat etsimällä jotakin merkkijonoa eli peräkkäistä sarjaa kirjaimia verkkopalvelun sivujen otsikoista ja sisällöistä. Tätä ominaisuutta hauissa on hankala muuttaa, ja tuloksena on, että liian pitkä tai väärässä muodossa oleva hakusana aiheuttaa haun epäonnistumisen. Hakutoiminnan käyttöä saattaa parantaa ohjeteksti, jossa kerrotaan käyttäjälle haun onnistuvan parhaiten lyhyillä hakutermeillä tai sanan osilla. Sivustokartta on hyödyllinen etenkin, jos navigaatiosta ei käy selkeästi ilmi verkkopalvelun rakenne. Sivustokartassa, kuten linkeissä ja otsikoinnissa yleisemminkin, kannattaa muistaa kertoa kävijälle selkeästi, mitä sivulta löytyy. Ulkoasuun liittyvät tekijät Selkokielen typografiset säännöt toimivat verkossa varsin hyvin, vaikka julkaisuympäristö poikkeaa painetusta mediasta. Fontit, riviväli ja rivin pituus voidaan määrittää kuten painetussa mediassa. Myös otsikointi ja kappaleiden jaottelu pystytään rakentamaan periaatteessa samalla lailla. Mutta vaikka Internetin rakenteellinen joustavuus ja selkokielen typografiset säännöt sopivat hyvin yhteen miltei kaikilta osin, joudutaan muutaman suhteen tekemään kompromisseja. Rivin pituus suositellaan Internetissä yleisesti jättämään käyttäjän päätettäväksi, eli käyttäjä pystyy selainikkunan leveyttä säätämällä muokkaamaan myös rivin pituuden haluamakseen. Selkokielisillä sivuilla voidaan kuitenkin katsoa rivin pituuden 194

8 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet olevan niin oleellinen seikka, että on syytä määrätä riville maksimileveys myös verkkoympäristössä. Toisenlainen ratkaisu on parempi määritettäessä uuden rivin alkamista tai sen päättymistä tai sitä, miten iso määrä tekstiä näytölle kerralla mahtuu. Näitä asioita on hankalaa määrittää etukäteen johtuen esimerkiksi selainohjelmistojen ja laitetekniikan eroavaisuuksista. Toki tietyin keinoin on mahdollista pakottaa sisältö tarkalleen haluttuun muotoon, mutta tällöin menetetään edellä mainittu verkkosivujen paras puoli eli joustavuus. Yllä mainittujen seikkojen suhteen on siis parempi toimia verkkoympäristön ehdoilla. Sisältöön liittyvät tekijät Internetistä puhuttaessa käytetään usein termiä hyperteksti. Hypertekstillä tarkoitetaan tekstiä, jonka on ainakin mahdollista sisältää multimediaa ja joka on linkein yhdistetty muihin dokumentteihin sivuston sisälle tai sen ulkopuolelle. Selkokielisessä verkkomateriaalissa tekstin sisällä olevia linkkejä tulee kuitenkin käyttää harkiten, joten ei ole mitään syytä lisätä tekstiin linkkejä vain siksi, että teksti muutetaan verkkotekstiksi. Muutenkin selkokieliset tekstin soveltuvat hyvin suoraan verkossa käytettäviksi, koska niiden rakennetta on jo etukäteen mietitty. Selkokielistä tekstiä ei siis välttämättä ole tarpeellista kirjoittaa kokonaan uudestaan verkkosivustoa varten, mutta toki on välttämätöntä miettiä tekstin toimivuus siinä verkkopalvelun osassa, johon se sijoitetaan. Hyvä esimerkki tästä on vaikkapa tekstin pituus, jota tuonnempana käsitellään. Linkit Kuten edellä mainittiin, selkokielisen verkkotekstin sisällä on syytä välttää linkkejä. Toki esimerkiksi verkkopalvelun etusivulla tai sen jonkin aliosion etusivulla tekstin on usein järkevää sisältää linkkejä, mutta pitemmän tekstin tai artikkelin lukemista linkit saattavat häiritä. Hyvä ja nykyisin paljon käytetty tapa on laittaa tekstiin liittyvät linkit listana esille varsinaisen tekstin jälkeen. 195

9 Tekstin pituus Aivan suoraan artikkelia tai esitettä ei useinkaan voi siirtää verkkosivustoon esitettäväksi. Tekstin pituus täytyy ottaa huomioon ja tarkastaa, ettei sivusta tule liian pitkää. Sisältöjen pituus kannattaa miettiä tarkkaan, koska sivu ja sivutus määräytyvät verkkosivulla hyvin eri lailla kuin painetussa mediassa. Verkkosivustolla sivu on usein huomattavasti pidempi kuin yhdellä kertaa näytölle mahtuva sisällön osuus, mutta sivuja ei kannata yrittää pätkiä niin, että ne mahtuisivat näytölle kerrallaan. Toisaalta jos teksti on yli viisi näytöllistä pitkä, on syytä harkita joko tekstin jakamista useampiin sivuihin tai jättää se tiedostona ladattavaksi. Mikäli tekstin jakaa useammalle sivulle, kannattaa miettiä, miten toteuttaa tämän aiheuttama navigointi. Tarvitaan ainakin linkit seuraavalle ja edelliselle sivulle sekä mahdollisesti sisällysluettelo. Tämä aiheuttaa lisää informaatiota käyttäjälle, joten tekstiä ei kannata paloitella turhaan pieniksi palasiksi. Mikäli navigaation järjestäminen sivupohjaan onnistuu ongelmitta, voi tekstin hyvin jakaa useampiin sivuihin. Yhtenä ratkaisuna edellä mainittuun navigointiongelmaan on ankkureiden käyttö. Ankkurit ovat sivun sisäisiä linkkejä, jotka vievät käyttäjän sivun tiettyyn kohtaan. Tekstistä voikin tehdä sivun alkuun sisällysluettelon, jolloin jotain luettelon kohtaa klikkaamalla käyttäjä siirtyy sivulla oikeaan kohtaan. Ankkureiden huono puoli on se, että yhdellä sivulla ylös ja alas liikuttaessa paikkaa artikkelissa on hankalaa hahmottaa etenkin, kun sivu on todennäköisesti melko pitkä. Tähän ongelmaan ei ole olemassa mitään yksiselitteistä ratkaisua, mutta linkki ankkurin kohteesta sivun alkuun helpottaa tilannetta jonkin verran. Joskus saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa tehdä artikkelista tai esitteestä ainoastaan lyhyt esittely ja jättää koko versio tiedostona erikseen ladattavaksi. Tällöin se voidaan näyttää erillisessä ikkunassa esimerkiksi pdf-muodossa ja haluttaessa tulostaa luettavaksi. Huonoja puolia erillisessä pdf-versiossa on ainakin se, että sen lataaminen vaatii ainakin vanhemmissa selaimissa erillisen ohjelman asentamisen selaimen yhteyteen. Lisäksi sivu vaatii jonkin verran aikaa latautuakseen. Huonona puolena voidaan pitää myös erilaista käyttöympäristöä verkkopalvelun sivupohjaan verrattuna. Tämä saattaa häiritä osaa käyttäjistä. 196

10 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Pitkän tekstin esittämiseen selkokielisillä sivuilla ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Usein on järkevää laittaa se sellaisenaan yhdelle sivulle. Jos teksti on kovin pitkä, kannattaa se kuitenkin pätkiä sivuiksi ja järjestää navigointi sivujen välillä. Helpompaa ja joskus tarkoituksenmukaisempaa on jättää teksti ladattavaksi erillisenä tiedostona esimerkiksi pdf-muodossa. Otsikointi Teksti kannattaa verkossa jakaa lyhyiksi ja loogisiksi osiksi, ja se on myös otsikoitava selvästi. Tämä on tärkeää, koska verkkosivuilla on yleensä paljon muitakin käyttäjän huomiokyvystä kilpailevia asioita. Lisäksi tekstiä joudutaan usein vierittämään, jolloin väliotsikot tarjoavat käyttäjälle havainnoinnin kannalta tarpeellisia kiintopisteitä. Kuvassa 3 on yksi Papunetin selkokielisten sivujen artikkeli. Se on jaettu lyhyisiin kappaleisiin ja otsikoitu selkeästi ja mahtuu hyvin yhdelle sivulle. Tilanne olisi muuttunut, jos teksti olisi pitempi. Silloin jouduttaisiin harkitsemaan sen jakamista useammille sivuille tai jotain muuta vaihtoehtoa. 197

11 Kuva 3. Lyhyisiin kappaleisiin jaettu artikkeli Papunetin selkokielisillä sivuilla 198

12 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Lopuksi Painetun median ja sähköisen median toiminnallinen ero täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa selkokielisiä verkkosivuja. Koska Internet ympäristönä on painettua mediaa ei-lineaarisempi, on selkotekstin rakenteen ja sisällön lisäksi panostettava suunnittelussa selkokielisten sivujen käyttöliittymään. On mietittävä navigaation paikka ja ulkoasu. Samoin on mietittävä hakutoiminnot, pääsy etusivulle ja muut verkkopalvelun käytön kannalta tärkeät toiminnot. Huonosti suunnitelluilla sivuilla liikkuminen on hankalaa itse kullekin, ja erityisryhmille monet sivut Internetissä ovat mahdottomia käyttää. Ohjelista selkokielisen verkkopalvelun toteuttamiseksi Ohjelistassa käydään läpi seikat, jotka on hyvä ottaa huomioon selkokielistä verkkopalvelua kehitettäessä. Listassa ei käydä mainintaa tarkemmin läpi yleisiä suosituksia Internet-sivuston HTML-kielen oikeellisuudesta tai yleisiä esteettömyysohjeita (WAI 1/2). 1. Tarkista, että sivu on koodattu oikein. a) Pyri noudattamaan W3C:n ohjeita (http://www.w3.org/ MarkUp/). b) Vältä verkkopalvelun riippuvuutta JavaScript-kielestä tai muista vastaavista toiminnoista. 2. Pyri noudattamaan W3C:n julkaisemaa WAI-ohjeistusta (http://www.w3.org/wai/). 3. Noudata selkokielen graafisia yleisiä ohjeita aina kun vain mahdollista. Ainakin a) toteuta sisältöosio kapeapalstaisena (max. 50 merkkiä / rivi) b) käytä riittävän suurta oletusfonttia ja määritä fonttikoot suhteellisina c) määritä otsikot muusta sisällöstä selvästi erottuviksi. 199

13 Huomioi, että painetulle medialle suunniteltu selkokielinen teksti ei välttämättä ole selkokieltä, kun se viedään verkkoon. Tarkista siis, että a) teksti ei ole liian pitkä yhdelle Internet-sivulle (kapea palsta, ankkurien käyttö yms. aiheuttavat sen, että tekstiä joutuu usein joka tapauksessa vierittämään, joten ehdotonta rajaa on vaikeaa asettaa) b) jos jaat tekstin usealle sivulle, teet se johdonmukaisesti ja huomioit sen vaatiman navigointirakenteen c) jos teksti on luettavissa erillisenä dokumenttina (pdf, doc), kerrot selkeästi, mitä dokumentti sisältää. 5. Pyri pitämään navigointirakenne selkeänä. a) Navigointi tulisi olla rakennettu niin, että kävijä näkee suoraan navigointirakenteesta koko ajan missä on. Tästä syystä erilaisten pudotusvalikkojen yms. käyttöä tulisi välttää. b) Toteuta navigointirakenne loogisesti oikein eli älä muuta sen toimintalogiikkaa verkkopalvelun eri osioissa. c) Liian voimakas nykyisen sijainnin korostaminen saattaa estää muiden sivuston osioiden käyttöä. d) Navigoinnin otsikointi kannattaa suorittaa harkiten ja käyttää vain kuvaavia nimiä. e) Kuvien tai symbolien käyttöä ainakin ylemmillä navigaatiotasoilla kannattaa harkita, mutta niiden käyttö ei ole välttämätöntä. f) Tee navigointirakenteesta tarpeeksi väljä, jotta sen käyttö on helppoa myös niille käyttäjille, joille hiiren osoittimen kohdistaminen on hankalaa. 6. Pyri pitämään sivuston yleinen rakenne johdonmukaisena ja hallittavana. a) Älä muuta navigaatiorakenteiden ja sisältöalueiden paikkaa verkkopalvelun eri osioissa eli pyri käyttämään yhtä ulkoasupohjaa koko sivustossa. b) Älä laita sivulle sivun sisältöön liittymättömiä toimintoja tai ylimääräistä informaatiota, joka hajottaa kävijän tarkkaavaisuutta.

14 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet 7. Käytä hakutoimintoja. a) Pyri käyttämään hakutoimintoa aina, mikäli verkkopalvelu on muutamaa kymmentä sivua suurempi. b) Mikäli hakutoiminnot rajoittuvat johonkin sivuston osaan, kerro se selvästi. c) Pyri rakentamaan hakutoiminnot mahdollisimman kattaviksi. 8. Käytä kuvia oikein. a) Varmistu selkokielen periaatteiden mukaisesti, että kuva tukee tekstiä. b) Pakkaa kuvat tarpeeksi pieniksi (maksimikoko kuvan koosta riippuen n. 20 kt). c) Varmistu siitä, että kuva on fyysiseltä kooltaan tarpeeksi suuri, jotta se on selkokielen käyttäjille ymmärrettävä. 9. Käytä linkkejä oikein. a) Älä käytä turhaan linkkejä sisältötekstin sisällä. Erillisen linkkilistan voi laittaa tekstin loppuunkin, jos siihen on aihetta. b) Nimeä linkit kuvaavasti. c) Mikäli linkki johtaa sivuston ulkopuolelle, sen voi kertoa käyttäjälle esimerkiksi linkin otsikkotekstissä (title). d) Käytä ankkureita harkiten ja mieluiten vain yhden sivun sisällä. 201

15 Lähteet Kuusela, Marjo (2004). Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä. Helsingin Teknillinen korkeakoulu, diplomityö. Kyyhkynen, Kimmo (2005). Selkokielisen verkkosivuston käytettävyys. Helsingin Teknillinen Korkeakoulu, diplomityö. Clark, J. (2002). Building accessible website. New Riders Publishing, Indianapolis. Tietoa aiheesta: Seuraavien linkkien takaa löytyy tietoa verkkopalveluiden suunnittelusta henkilöille, joille Internetin käyttö on hankalaa puutteellisten kognitiivisten taitojen vuoksi. Vastaavaa tietoa selkokielisten sivujen suunnittelusta ei vielä löydy. (Luettu ) (Luettu ) (Luettu ) (Luettu ) (Luettu ) (Luettu ) Selkokielisiä verkkosivuja: (selkosivujen ohjaussivu) 202

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohjan rakenne ja ulkoasu sellainen,

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

Selkokeskus 2012. Mitä on selkokieli?

Selkokeskus 2012. Mitä on selkokieli? Mitä on selkokieli? Copyright: Selkokeskus 2012 Selkokielen määritelmä Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Elina Ulpovaara

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Elina Ulpovaara Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on? Mihin sivulta

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin 1 of 5 9.3.2010 14:16 ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: SQL -kyselyt - Juha Kiukas, Arvioija: Jouni Lappalainen, Arviointipäivämäärä: 9.3.2010 Omat vastaukset Arvioinnin yhteenveto

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016 ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016 2 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO 14 KAUPUNGIN VERKKOSIVUSTON ESTEETTÖMYYSKATSAUKSESTA... 4 KAIKILLA SIVUSTOILLA SUURIA PUUTTEITA... 4 YLEISARVOSANAT...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Tavutusohjelman toimintapa...3. Tavutussääntöjä...3. Keinoja...3. Vihjetavu...3. Katkeamaton väli...4. Katkeamaton tavuviiva...4

Tavutusohjelman toimintapa...3. Tavutussääntöjä...3. Keinoja...3. Vihjetavu...3. Katkeamaton väli...4. Katkeamaton tavuviiva...4 1 Sisältö Tavutusohjelman toimintapa...3 Tavutussääntöjä...3 Keinoja...3 Vihjetavu...3 Katkeamaton väli...4 Katkeamaton tavuviiva...4 Pehmeä rivinvaihto...4 2 Mikään tavutusohjelma ei ole täydellinen.

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen

Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen Lehteen haetaan tiedot netistä vain seuraavilta sivuilta: seurakunnan kalenteri ja toimintaryhmät. Ilmoita muut lehteen mahdollisesti haluamasi ilmoitukset / muutokset

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016 ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016 2 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO 14 KAUPUNGIN VERKKOSIVUSTON ESTEETTÖMYYSKATSAUKSESTA... 3 KAIKILLA SIVUSTOILLA SUURIA PUUTTEITA... 3 YLEISARVOSANAT... 4 SAAVUTETTAVUUSDIREKTIIVI

Lisätiedot

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12.

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12. Thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola Käytettävyyden asiantuntija-arviointi Marjo Haahtela 20.12.2013 Sisältö 1. Johdanto 2. Havainnot 2.1. Nykyisiä hyviä ratkaisuja 2.2.

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe Näin toimii Digitalkoot Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe2015062210442 Digistä Digitalkoisiin Leike Digitalkoot Mahdollistaa leikkeiden

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / SEINÄJOKI Annanpura Oy / 16.3.2016

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / SEINÄJOKI Annanpura Oy / 16.3.2016 ESTEETTÖMYYSKATSAUS / SEINÄJOKI Annanpura Oy / 16.3.2016 2 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO 14 KAUPUNGIN VERKKOSIVUSTON ESTEETTÖMYYSKATSAUKSESTA... 3 KAIKILLA SIVUSTOILLA SUURIA PUUTTEITA... 3 YLEISARVOSANAT... 4

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot