Selkokieli ja Internet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selkokieli ja Internet"

Transkriptio

1 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten tutkimusten seurauksena asiasta on jo sen verran tutkimustietoa, että joitakin ohjeita voidaan esittää. Tämän artikkelin lopussa on ohjelista, jossa esitellään ne seikat, jotka on hyvä ottaa huomioon selkokielistä verkkopalvelua kehitettäessä. Selkokieli on sähköisessä mediassa melko uusi tuttavuus. Ensimmäinen laajempi selkokielinen verkkosivusto, Papunetin selkokieliset sivut (www.papunet.net/selko/), avattiin Neljän vuoden aikana on tutkittu sivuston saavutettavuutta ja käytettävyyttä ja saatu tietoa siitä, mitä selkokielen käyttö Internetissä tarkoittaa. Saavutettavuus ja käytettävyys 188 Verkkopalveluja arvioitaessa puhutaan usein saavutettavuudesta (tai esteettömyydestä) ja käytettävyydestä. Palvelun voidaan sanoa olevan saavutettava, mikäli käyttäjät voivat iästään, fyysisistä ja psyykkisistä rajoitteistaan ja käytetyistä välineistä riippumatta käyttää palvelua tarkoituksenmukaisella tavalla. Käytettävyys puolestaan voidaan määritellä ominaisuudeksi, joka kertoo, miten hyvin määritellyt käyttäjät voivat käyttää palvelua tehokkaasti, tuottavasti ja miellyttävästi saavuttaakseen määriteltyjä tavoitteita tietyssä käyttöympäristössä.

2 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Saavutettavuudesta ja käytettävyydestä on saatavilla runsaasti tietoa. Suomessa sisäasiainministeriön alainen julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on julkaissut ohjeistuksen julkisten verkkopalveluiden toteuttajille. Muita esteettömyysasiaa Suomessa tutkivia ja eteenpäin vieviä tahoja ovat mm. Stakesin Design for All -verkosto, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Arla-instituutti ja vammaisjärjestöt. Esteettömyydestä, kuten käytettävyydestäkään, ei ole olemassa varsinaista standardia, mutta W3C-organisaation alaisen Web Accessibility Initiative (WAI) -ohjelman verkkosivuston saavutettavuusohjeet ovat lähes alan standardi. Verkkosivustoilla pitäisi aina yrittää noudattaa WAI-saavutettavuusohjeistoa. Tietoa selkokielisten verkkosivujen suunnittelusta ei tällä hetkellä ole juuri saatavilla. Käytännössä lähes kaikki selkokielisten Internet-sivujen toteuttamista koskeva tieto pohjautuukin käytännön kokemuksiin ja saatuun käyttäjäpalautteeseen. Todennäköisesti ainoat suomenkielisen selkokielen käyttöön Internetissä liittyvät tutkimukset ovat Marjo Kuuselan diplomityö Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä, jossa arvioidaan Papunet- ja Verneri-sivustojen käytettävyyttä, sekä Kimmo Kyyhkysen diplomityö Selkokielisen verkkosivun käytettävyys, jossa tutkitaan Papunetin selkokielisiin sivuihin pohjautuen muun muassa selkokielisten Internet-sivujen navigaatiota. Tilanne tulee varmasti muuttumaan tulevaisuudessa. Suomessakin on meneillään pari hanketta koskien selkokielen käyttöä verkkopalveluissa. Internetistä löytyy lisäksi jonkin verran tietoa verkkopalveluiden suunnittelusta henkilöille, joille Internetin käyttö on hankalaa kognitiivisiin taitoihin liittyvien rajoitteiden vuoksi. Osoitteita näille sivuille löytyy tämän artikkelin lopusta. 189

3 Painetun median ja digitaalisen median eroista Rakenteelliset tekijät Tekstin esittäminen verkkosivuilla on teknisistä syistä erilaista painettuun mediaan verrattuna. Painetun median lukija saa luettavakseen toimittajan kirjoittaman ja paperille sopivaksi taitetun valmiin tuotteen. Verkkosivuilla sen sijaan esimerkiksi selainohjelmisto (esim. Internet Explorer tai Mozilla Firefox), käyttöjärjestelmä (Windows, Mac, Linux) ja näytöntarkkuus vaikuttavat siihen, miltä sivu lukijalle näyttää. Voidaankin sanoa, että verkkosivut poikkeavat rakenteellisesti painetusta mediasta, koska teksteillä ei siellä ole ennalta määrättyä ulkoasua. Tämä periaate on tärkeä osa verkkosivustojen käytettävyyttä, sillä omalta osaltaan se mahdollistaa selailun esimerkiksi laitteilla, joissa on tavallista selvästi pienempi näyttö. Samoin tämä mahdollistaa omien asetusten tekemisen selaimeen, jolloin vaikkapa sivun tausta- ja tekstivärin ja tekstin koon muuttaminen on mahdollista käyttäjän itsensä toimesta. Toiminnalliset tekijät Internet on käyttäjän kannalta myös toiminnallisesti erilainen ympäristö, koska verkkosivustoilla harvoin edetään suoraviivaisesti sivulta seuraavalle joissain tietyssä järjestyksessä. Toki myös sanomalehteä voidaan lukea hyppien tai silmäilemällä eli ei-lineaarisesti, mutta painetun median tuote on yleensä kuitenkin rakennettu lineaariseen muotoon. Verkkosivut sen sijaan pyritään alun perin rakentamaan niin, että helppo siirtyminen sivuston eri osiin missä tahansa järjestyksessä on mahdollista. Erilainen toiminnallisuus ilmenee myös siinä, että verkkosivuilla käyttäjän täytyy osata muutakin kuin edellä mainittu Internet-sivuilla navigoiminen. Esimerkiksi sivun vierittäminen on taito, joka saattaa melko nopeasti muuttua puolittain automaattiseksi, mutta jonka hallitseminen tietokoneen käyttöä aloitettaessa ole kaikille mitenkään itsestään selvää. Myös verkkosivustojen taipumus ainakin jossain määrin muuttua sivuston osiosta riippuen vaatii käyttäjältä taitoa hahmottaa sivustolla toimimisen kannalta oleellinen informaatio ympäristössä, jossa sisällön lisäksi myös sivun rakenne saattaa muuttua. 190

4 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Verkkopalvelun navigaatiorakenne Verkkopalvelun navigaatiolla tarkoitetaan sitä linkkien muodostamaa rakennetta, joka on kohtalaisen pysyvästi näkyvillä liikkuipa missä kohtaa tahansa verkkosivustossa. Sen muoto voi toki muuttua tai laajuus vaihdella, mutta yleensä navigaatiorakenne pyritään pitämään melko staattisena ainakin ylemmillä tasoilla. Navigaation rakentaminen verkkosivustolle ei ole ongelmallista, mikäli sivuja on ainoastaan parikymmentä. Tällöin ne on yleensä helppoa jakaa muutamaan luokkaan ja alaluokkaan. Tällaisella sivulla navigointi on helposti rakennettavissa vaivattomaksi ja sivuston rakenne helposti hahmotettavaksi. Navigaation ongelma konkretisoituu yleensä laajemmilla sivustoilla, joilla navigointirakenteesta on pakko tehdä laajempi. Yleensä sivurakenne on näillä sivuilla myös syvempi eli se sisältää useita tasoja. Esimerkiksi Papunetin selkokielisillä sivuilla on yleisesti käytössä kolmitasoinen navigaatio, vaikkapa Selkouutiset >> Juttuarkisto >> Kotimaan uutiset. Laaja navigaatiorakenne saattaa olla hankala hahmottaa, vaikka se olisikin sinänsä looginen. Selkokielisillä sivuilla kannattaakin yrittää pitää navigaatio niin yksinkertaisena kuin mahdollista. Yksi keino on antaa linkkilistojen kasvaa pituutta sen sijaan, että jaottelisi sivut lyhyemmiksi monitasoisiksi osioiksi. Käyttäjälle saattaa olla helpompaa, että haluttu sivu on vähempien hiirenklikkausten takana, vaikka tämä samalla merkitseekin pidempien linkkilistojen lukemista. Tärkeää navigointirakenteessa on myös sen sijainti sivupohjassa. Lukusuunnan tukemisen kannalta on sivun vasempaan reunaan sijoitettu navigaatio käytettävin. Navigaatio ei voi myöskään olla kovin hajautettu, sillä useat linkkialueet sivun eri puolilla vaikeuttavat selkokielisten sivujen sisällön hahmottamista. Navigaatio toteutetaan usein korostamalla tai nostamalla sivupohjassa esiin sitä sivuston osa-aluetta, jolla käyttäjä kulloinkin on. Tässä ei kannata liioitella, sillä tietyn alueen korostaminen saattaa estää muiden sivuston osa-alueiden käyttöä. 191

5 Kuvassa 1 on yksi selkokielisen verkkosivuston malli, jota käytettiin käytettävyystestauksessa keväällä Testiin osallistuville annettiin tehtäviä, joissa heidän oli esimerkiksi etsittävä tietoa sivustolta. Osalla testattavista haku keskittyi harmaalla pohjalla olevaan osioon, vaikka mikään tehtävänannossa ei antanut olettaa sen olevan kaikkein olennaisin tehtävän kannalta. Tätä ei tietenkään voi täysin estää, koska käyttäjälle täytyy kertoa, missä sivuston osassa hän kulloinkin on. Kuva1. Valittu sivuston alueen rajaus saattaa estää tiedonhakua muilta alueilta. Tässä valittuna Selkouutiset. Navigaatiorakenteessa on tärkeää käyttää riittävän konkreettisia termejä, jotka kertovat suoraan mitä käyttäjä löytää klikatessaan kyseessä olevaa linkkiä. Tekstin tukena voi käyttää myös kuvia tai symboleja. Ne toimivat siinä yhteydessä usein hyvin, mutta mitään pakottavaa syytä niitä ei ole käyttää selkokielisten sivujen navigaatiorakenteessa. 192

6 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Navigaatiorakenteen termien miettiminen on usein hankala prosessi, sillä etenkin monitasoisessa navigaatiossa joudutaan ylemmillä tasoilla joka tapauksessa käyttämään yleisluonteisia käsitteitä, jotka eivät ole kovin yksiselitteisiä. Kuvassa 2 on avattuna Selkokeskuksen selkokielisen verkkopalvelun käytettävyystutkimuksen eräs sivupohja ja siinä Arkipäivä-osio. Arkipäivä-osion alta löytyy tietoa mm. reilusta kaupasta. Ongelmallista käyttäjän kannalta on, että polku Arkipäivä >> Hyvä tietää >> Reilu kauppa ei ole millään lailla itsestään selvä tai yksiselitteinen ratkaisu. Etukäteen ajatellen artikkelin olisi voinut löytää jonkin toisenkin osion alta. Näin käy helposti silloin, kun verkkopalvelu on laaja, jolloin ei ole mahdollista löytää kattavia ja yksiselitteisiä polkuja kaikkeen materiaaliin, jota sivuilta löytyy. Tällöin hyvien hakuratkaisujen käyttö ja sivuston nopean selattavuuden merkitys korostuu. Kuva 2. Liian yleiset tai abstraktit nimet navigaatiorakenteessa estävät tiedon löytymistä verkkopalvelussa. 193

7 Haku ja sivustokartta verkkopalvelussa Sivuston sisäisen hakujärjestelmän käyttö verkkopalvelussa on tärkeää, ja sitä kannattaa olla käyttämättä vain, mikäli sivusto on todella pieni. Hakujärjestelmän tulisi olla mahdollisimman kattava eli hakea verkkopalvelun kaikista alipalveluista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on tärkeää kertoa käyttäjälle selvästi, mitä sivuston osaa haku ei koske. Vastaavasti sellaisessa tilanteessa, jossa verkkopalvelun aliosioissa on useampia erillisiä hakutoimintoja, on käyttäjälle tuotava ilmi haun rajoittuminen vain tiettyyn sivuston osaan tai toimintoon. Hakutoiminnoissa ongelmana on usein, että ne toimivat etsimällä jotakin merkkijonoa eli peräkkäistä sarjaa kirjaimia verkkopalvelun sivujen otsikoista ja sisällöistä. Tätä ominaisuutta hauissa on hankala muuttaa, ja tuloksena on, että liian pitkä tai väärässä muodossa oleva hakusana aiheuttaa haun epäonnistumisen. Hakutoiminnan käyttöä saattaa parantaa ohjeteksti, jossa kerrotaan käyttäjälle haun onnistuvan parhaiten lyhyillä hakutermeillä tai sanan osilla. Sivustokartta on hyödyllinen etenkin, jos navigaatiosta ei käy selkeästi ilmi verkkopalvelun rakenne. Sivustokartassa, kuten linkeissä ja otsikoinnissa yleisemminkin, kannattaa muistaa kertoa kävijälle selkeästi, mitä sivulta löytyy. Ulkoasuun liittyvät tekijät Selkokielen typografiset säännöt toimivat verkossa varsin hyvin, vaikka julkaisuympäristö poikkeaa painetusta mediasta. Fontit, riviväli ja rivin pituus voidaan määrittää kuten painetussa mediassa. Myös otsikointi ja kappaleiden jaottelu pystytään rakentamaan periaatteessa samalla lailla. Mutta vaikka Internetin rakenteellinen joustavuus ja selkokielen typografiset säännöt sopivat hyvin yhteen miltei kaikilta osin, joudutaan muutaman suhteen tekemään kompromisseja. Rivin pituus suositellaan Internetissä yleisesti jättämään käyttäjän päätettäväksi, eli käyttäjä pystyy selainikkunan leveyttä säätämällä muokkaamaan myös rivin pituuden haluamakseen. Selkokielisillä sivuilla voidaan kuitenkin katsoa rivin pituuden 194

8 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet olevan niin oleellinen seikka, että on syytä määrätä riville maksimileveys myös verkkoympäristössä. Toisenlainen ratkaisu on parempi määritettäessä uuden rivin alkamista tai sen päättymistä tai sitä, miten iso määrä tekstiä näytölle kerralla mahtuu. Näitä asioita on hankalaa määrittää etukäteen johtuen esimerkiksi selainohjelmistojen ja laitetekniikan eroavaisuuksista. Toki tietyin keinoin on mahdollista pakottaa sisältö tarkalleen haluttuun muotoon, mutta tällöin menetetään edellä mainittu verkkosivujen paras puoli eli joustavuus. Yllä mainittujen seikkojen suhteen on siis parempi toimia verkkoympäristön ehdoilla. Sisältöön liittyvät tekijät Internetistä puhuttaessa käytetään usein termiä hyperteksti. Hypertekstillä tarkoitetaan tekstiä, jonka on ainakin mahdollista sisältää multimediaa ja joka on linkein yhdistetty muihin dokumentteihin sivuston sisälle tai sen ulkopuolelle. Selkokielisessä verkkomateriaalissa tekstin sisällä olevia linkkejä tulee kuitenkin käyttää harkiten, joten ei ole mitään syytä lisätä tekstiin linkkejä vain siksi, että teksti muutetaan verkkotekstiksi. Muutenkin selkokieliset tekstin soveltuvat hyvin suoraan verkossa käytettäviksi, koska niiden rakennetta on jo etukäteen mietitty. Selkokielistä tekstiä ei siis välttämättä ole tarpeellista kirjoittaa kokonaan uudestaan verkkosivustoa varten, mutta toki on välttämätöntä miettiä tekstin toimivuus siinä verkkopalvelun osassa, johon se sijoitetaan. Hyvä esimerkki tästä on vaikkapa tekstin pituus, jota tuonnempana käsitellään. Linkit Kuten edellä mainittiin, selkokielisen verkkotekstin sisällä on syytä välttää linkkejä. Toki esimerkiksi verkkopalvelun etusivulla tai sen jonkin aliosion etusivulla tekstin on usein järkevää sisältää linkkejä, mutta pitemmän tekstin tai artikkelin lukemista linkit saattavat häiritä. Hyvä ja nykyisin paljon käytetty tapa on laittaa tekstiin liittyvät linkit listana esille varsinaisen tekstin jälkeen. 195

9 Tekstin pituus Aivan suoraan artikkelia tai esitettä ei useinkaan voi siirtää verkkosivustoon esitettäväksi. Tekstin pituus täytyy ottaa huomioon ja tarkastaa, ettei sivusta tule liian pitkää. Sisältöjen pituus kannattaa miettiä tarkkaan, koska sivu ja sivutus määräytyvät verkkosivulla hyvin eri lailla kuin painetussa mediassa. Verkkosivustolla sivu on usein huomattavasti pidempi kuin yhdellä kertaa näytölle mahtuva sisällön osuus, mutta sivuja ei kannata yrittää pätkiä niin, että ne mahtuisivat näytölle kerrallaan. Toisaalta jos teksti on yli viisi näytöllistä pitkä, on syytä harkita joko tekstin jakamista useampiin sivuihin tai jättää se tiedostona ladattavaksi. Mikäli tekstin jakaa useammalle sivulle, kannattaa miettiä, miten toteuttaa tämän aiheuttama navigointi. Tarvitaan ainakin linkit seuraavalle ja edelliselle sivulle sekä mahdollisesti sisällysluettelo. Tämä aiheuttaa lisää informaatiota käyttäjälle, joten tekstiä ei kannata paloitella turhaan pieniksi palasiksi. Mikäli navigaation järjestäminen sivupohjaan onnistuu ongelmitta, voi tekstin hyvin jakaa useampiin sivuihin. Yhtenä ratkaisuna edellä mainittuun navigointiongelmaan on ankkureiden käyttö. Ankkurit ovat sivun sisäisiä linkkejä, jotka vievät käyttäjän sivun tiettyyn kohtaan. Tekstistä voikin tehdä sivun alkuun sisällysluettelon, jolloin jotain luettelon kohtaa klikkaamalla käyttäjä siirtyy sivulla oikeaan kohtaan. Ankkureiden huono puoli on se, että yhdellä sivulla ylös ja alas liikuttaessa paikkaa artikkelissa on hankalaa hahmottaa etenkin, kun sivu on todennäköisesti melko pitkä. Tähän ongelmaan ei ole olemassa mitään yksiselitteistä ratkaisua, mutta linkki ankkurin kohteesta sivun alkuun helpottaa tilannetta jonkin verran. Joskus saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa tehdä artikkelista tai esitteestä ainoastaan lyhyt esittely ja jättää koko versio tiedostona erikseen ladattavaksi. Tällöin se voidaan näyttää erillisessä ikkunassa esimerkiksi pdf-muodossa ja haluttaessa tulostaa luettavaksi. Huonoja puolia erillisessä pdf-versiossa on ainakin se, että sen lataaminen vaatii ainakin vanhemmissa selaimissa erillisen ohjelman asentamisen selaimen yhteyteen. Lisäksi sivu vaatii jonkin verran aikaa latautuakseen. Huonona puolena voidaan pitää myös erilaista käyttöympäristöä verkkopalvelun sivupohjaan verrattuna. Tämä saattaa häiritä osaa käyttäjistä. 196

10 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Pitkän tekstin esittämiseen selkokielisillä sivuilla ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Usein on järkevää laittaa se sellaisenaan yhdelle sivulle. Jos teksti on kovin pitkä, kannattaa se kuitenkin pätkiä sivuiksi ja järjestää navigointi sivujen välillä. Helpompaa ja joskus tarkoituksenmukaisempaa on jättää teksti ladattavaksi erillisenä tiedostona esimerkiksi pdf-muodossa. Otsikointi Teksti kannattaa verkossa jakaa lyhyiksi ja loogisiksi osiksi, ja se on myös otsikoitava selvästi. Tämä on tärkeää, koska verkkosivuilla on yleensä paljon muitakin käyttäjän huomiokyvystä kilpailevia asioita. Lisäksi tekstiä joudutaan usein vierittämään, jolloin väliotsikot tarjoavat käyttäjälle havainnoinnin kannalta tarpeellisia kiintopisteitä. Kuvassa 3 on yksi Papunetin selkokielisten sivujen artikkeli. Se on jaettu lyhyisiin kappaleisiin ja otsikoitu selkeästi ja mahtuu hyvin yhdelle sivulle. Tilanne olisi muuttunut, jos teksti olisi pitempi. Silloin jouduttaisiin harkitsemaan sen jakamista useammille sivuille tai jotain muuta vaihtoehtoa. 197

11 Kuva 3. Lyhyisiin kappaleisiin jaettu artikkeli Papunetin selkokielisillä sivuilla 198

12 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Lopuksi Painetun median ja sähköisen median toiminnallinen ero täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa selkokielisiä verkkosivuja. Koska Internet ympäristönä on painettua mediaa ei-lineaarisempi, on selkotekstin rakenteen ja sisällön lisäksi panostettava suunnittelussa selkokielisten sivujen käyttöliittymään. On mietittävä navigaation paikka ja ulkoasu. Samoin on mietittävä hakutoiminnot, pääsy etusivulle ja muut verkkopalvelun käytön kannalta tärkeät toiminnot. Huonosti suunnitelluilla sivuilla liikkuminen on hankalaa itse kullekin, ja erityisryhmille monet sivut Internetissä ovat mahdottomia käyttää. Ohjelista selkokielisen verkkopalvelun toteuttamiseksi Ohjelistassa käydään läpi seikat, jotka on hyvä ottaa huomioon selkokielistä verkkopalvelua kehitettäessä. Listassa ei käydä mainintaa tarkemmin läpi yleisiä suosituksia Internet-sivuston HTML-kielen oikeellisuudesta tai yleisiä esteettömyysohjeita (WAI 1/2). 1. Tarkista, että sivu on koodattu oikein. a) Pyri noudattamaan W3C:n ohjeita (http://www.w3.org/ MarkUp/). b) Vältä verkkopalvelun riippuvuutta JavaScript-kielestä tai muista vastaavista toiminnoista. 2. Pyri noudattamaan W3C:n julkaisemaa WAI-ohjeistusta (http://www.w3.org/wai/). 3. Noudata selkokielen graafisia yleisiä ohjeita aina kun vain mahdollista. Ainakin a) toteuta sisältöosio kapeapalstaisena (max. 50 merkkiä / rivi) b) käytä riittävän suurta oletusfonttia ja määritä fonttikoot suhteellisina c) määritä otsikot muusta sisällöstä selvästi erottuviksi. 199

13 Huomioi, että painetulle medialle suunniteltu selkokielinen teksti ei välttämättä ole selkokieltä, kun se viedään verkkoon. Tarkista siis, että a) teksti ei ole liian pitkä yhdelle Internet-sivulle (kapea palsta, ankkurien käyttö yms. aiheuttavat sen, että tekstiä joutuu usein joka tapauksessa vierittämään, joten ehdotonta rajaa on vaikeaa asettaa) b) jos jaat tekstin usealle sivulle, teet se johdonmukaisesti ja huomioit sen vaatiman navigointirakenteen c) jos teksti on luettavissa erillisenä dokumenttina (pdf, doc), kerrot selkeästi, mitä dokumentti sisältää. 5. Pyri pitämään navigointirakenne selkeänä. a) Navigointi tulisi olla rakennettu niin, että kävijä näkee suoraan navigointirakenteesta koko ajan missä on. Tästä syystä erilaisten pudotusvalikkojen yms. käyttöä tulisi välttää. b) Toteuta navigointirakenne loogisesti oikein eli älä muuta sen toimintalogiikkaa verkkopalvelun eri osioissa. c) Liian voimakas nykyisen sijainnin korostaminen saattaa estää muiden sivuston osioiden käyttöä. d) Navigoinnin otsikointi kannattaa suorittaa harkiten ja käyttää vain kuvaavia nimiä. e) Kuvien tai symbolien käyttöä ainakin ylemmillä navigaatiotasoilla kannattaa harkita, mutta niiden käyttö ei ole välttämätöntä. f) Tee navigointirakenteesta tarpeeksi väljä, jotta sen käyttö on helppoa myös niille käyttäjille, joille hiiren osoittimen kohdistaminen on hankalaa. 6. Pyri pitämään sivuston yleinen rakenne johdonmukaisena ja hallittavana. a) Älä muuta navigaatiorakenteiden ja sisältöalueiden paikkaa verkkopalvelun eri osioissa eli pyri käyttämään yhtä ulkoasupohjaa koko sivustossa. b) Älä laita sivulle sivun sisältöön liittymättömiä toimintoja tai ylimääräistä informaatiota, joka hajottaa kävijän tarkkaavaisuutta.

14 Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet 7. Käytä hakutoimintoja. a) Pyri käyttämään hakutoimintoa aina, mikäli verkkopalvelu on muutamaa kymmentä sivua suurempi. b) Mikäli hakutoiminnot rajoittuvat johonkin sivuston osaan, kerro se selvästi. c) Pyri rakentamaan hakutoiminnot mahdollisimman kattaviksi. 8. Käytä kuvia oikein. a) Varmistu selkokielen periaatteiden mukaisesti, että kuva tukee tekstiä. b) Pakkaa kuvat tarpeeksi pieniksi (maksimikoko kuvan koosta riippuen n. 20 kt). c) Varmistu siitä, että kuva on fyysiseltä kooltaan tarpeeksi suuri, jotta se on selkokielen käyttäjille ymmärrettävä. 9. Käytä linkkejä oikein. a) Älä käytä turhaan linkkejä sisältötekstin sisällä. Erillisen linkkilistan voi laittaa tekstin loppuunkin, jos siihen on aihetta. b) Nimeä linkit kuvaavasti. c) Mikäli linkki johtaa sivuston ulkopuolelle, sen voi kertoa käyttäjälle esimerkiksi linkin otsikkotekstissä (title). d) Käytä ankkureita harkiten ja mieluiten vain yhden sivun sisällä. 201

15 Lähteet Kuusela, Marjo (2004). Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä. Helsingin Teknillinen korkeakoulu, diplomityö. Kyyhkynen, Kimmo (2005). Selkokielisen verkkosivuston käytettävyys. Helsingin Teknillinen Korkeakoulu, diplomityö. Clark, J. (2002). Building accessible website. New Riders Publishing, Indianapolis. Tietoa aiheesta: Seuraavien linkkien takaa löytyy tietoa verkkopalveluiden suunnittelusta henkilöille, joille Internetin käyttö on hankalaa puutteellisten kognitiivisten taitojen vuoksi. Vastaavaa tietoa selkokielisten sivujen suunnittelusta ei vielä löydy. (Luettu ) (Luettu ) (Luettu ) (Luettu ) (Luettu ) (Luettu ) Selkokielisiä verkkosivuja: (selkosivujen ohjaussivu) 202

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014 1 / 9 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014 2 / 9 1 Johdanto Tässä asiakirjassa raportoidaan havainnot, jotka tehtiin Annanpura Oy:n suorittaman thl.fisivuston toimeksiannossa

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / THL. Annanpura Oy / 30.5.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / THL. Annanpura Oy / 30.5.2014 1 / 9 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / THL Annanpura Oy / 30.5.2014 2 / 9 1 Johdanto... 3 2 Toimeksianto... 3 3 Havainnot... 4 3.1 Yhteenveto... 4 3.2 Kriittiset ongelmat... 4 3.3 merkittävät ongelmat...

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Miten näkövammainen eroaa 'tavallisesta' käyttäjästä?

Miten näkövammainen eroaa 'tavallisesta' käyttäjästä? Luennon sisältö 1. Miten näkövammaiset eroaa "tavallisesta" käyttäjästä? 2. Tilastoja 3. Näkövammaiselle haastavia tilanteita 4. Käytettävissä olevia apuvälineitä 5. Miten ja mistä apuvälineitä saa? 6.

Lisätiedot

Selkokeskus 2012. Mitä on selkokieli?

Selkokeskus 2012. Mitä on selkokieli? Mitä on selkokieli? Copyright: Selkokeskus 2012 Selkokielen määritelmä Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Selkokeskus 2014. Mitä on selkokieli?

Selkokeskus 2014. Mitä on selkokieli? Mitä on selkokieli? Copyright: Selkokeskus 2014 Selkokielen määritelmä Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Sivupohjissa ulkoasu ja rakenne on pääasiassa jaettu erilliseen css-tyylitiedostoon,

Lisätiedot

Ohjeita selkokielisen sivuston kehittämiseksi

Ohjeita selkokielisen sivuston kehittämiseksi Ohjeita selkokielisen sivuston kehittämiseksi Tässä ohjeessa käydään läpi selkokielisen sivuston suunnittelun periaatteet. Ohje perustuu Papunetinverkkopalveluyksikön tekemiin heuristiikkoihin, jotka ovat

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Selkokeskus 2014. Mitä on selkokieli?

Selkokeskus 2014. Mitä on selkokieli? Mitä on selkokieli? Copyright: Selkokeskus 2012 Selkokielen määritelmä Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Tärkeää tietoa käyttäjälle Mikä on DaisyTrio-kirja? DaisyTrio-kirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna, koko tekstin sekä kuvia.

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Elina Ulpovaara

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Elina Ulpovaara Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on? Mihin sivulta

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014 1 / 8 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014 2 / 8 1 Johdanto Tässä asiakirjassa raportoidaan havainnot, jotka tehtiin Annanpura Oy:n suorittaman thl.fisivuston toimeksiannossa

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa?

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Verkkokirjoittaminen Luento Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Mitä on verkkokirjoittaminen? Ennen: internet-sivujen tekeminen Nyt: blogit, wikit, sähköpostit Sosiaalisen median aikakautena

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016 ESTEETTÖMYYSKATSAUS / KAJAANI.FI Annanpura Oy / 15.3.2016 2 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO 14 KAUPUNGIN VERKKOSIVUSTON ESTEETTÖMYYSKATSAUKSESTA... 4 KAIKILLA SIVUSTOILLA SUURIA PUUTTEITA... 4 YLEISARVOSANAT...

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

VERKKOKIRJOJEN JA DIGILEHDEN KÄYTTÖOHJE

VERKKOKIRJOJEN JA DIGILEHDEN KÄYTTÖOHJE VERKKOKIRJOJEN JA DIGILEHDEN KÄYTTÖOHJE Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja digilehtiä: Joka kodin huoltovihko, Osakkaan remontit taloyhtiössä, Suomen Kiinteistölehti, Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0)

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) 1. Verkkopalvelun arvioija Papunet-verkkopalveluyksikkö / Sami Älli 2. Arvioinnin tilaaja Papunet-verkkopalveluyksikkö 3. Arvioinnin

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

http://www.microsoft.com/expression/

http://www.microsoft.com/expression/ Verkkojulkaisuharjoitus1 TAVOITE Harjoituksen tarkoituksena on opiskella käyttämään verkkojulkaisueditoria (Microsoft Expression Web) ja käynnistämään verkkosivu internetissä. VERKKOSIVUEDITORIN KÄYTTÖOHJEITA

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 15.11.2007 1 (10) HELPDESKIN KÄYTTÖ JA OHJELMIEN PÄIVITYS INTERNETISSÄ DL Helpdesk Online Asiakastukemme avuksi on rakennettu Helpdesk, joka löytyy osoitteesta helpdesk.dlsoftware.com Jokainen ylläpitoasiakas

Lisätiedot

Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita

Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita Nuoret ja museon houkutus Museoliiton seminaari Marko Kuparinen 25.11.2008 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mikä on verkkopalvelu? Verkkopalvelu on

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä

Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä Hyvä Salis Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä salasana. Jokainen salasanaan lisäämäsi kirjain

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12.

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12. Thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola Käytettävyyden asiantuntija-arviointi Marjo Haahtela 20.12.2013 Sisältö 1. Johdanto 2. Havainnot 2.1. Nykyisiä hyviä ratkaisuja 2.2.

Lisätiedot

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla TÄRKEÄÄ TIETOA KÄYTTÄJÄLLE MIKÄ ON DAISY-ÄÄNIKIRJA? Daisy-äänikirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna. Daisy-äänikirjassa voi

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016

ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016 ESTEETTÖMYYSKATSAUS / PORI.FI Annanpura Oy / 6.4.2016 2 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO 14 KAUPUNGIN VERKKOSIVUSTON ESTEETTÖMYYSKATSAUKSESTA... 3 KAIKILLA SIVUSTOILLA SUURIA PUUTTEITA... 3 YLEISARVOSANAT... 4 SAAVUTETTAVUUSDIREKTIIVI

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi helpottaa tietokoneen käyttöä. Valitsemalla Käynnistä/Ohjauspaneeli/Helppokäyttökeskus

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja:

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: KÄYTTÖOHJE Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: Askinet, Asunto-osakeyhtiölaki Kommentaari, Isännöitsijän käsikirja 2015, Kiinteistöalan lakikirja, Kiinteistönhoidon

Lisätiedot