LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi?"

Transkriptio

1 LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi? PROJEKTISUUNNITELMA Projektin nimi: Lääkehoidon päivä Projektityyppi: Valtakunnallisen teemapäivän suunnitteleminen ja toteuttaminen Projektin aloitus: Projekti päättyy: Kyseessä vuosittainen tapahtuma, joka toteutetaan aina viikolla 12. Vuosittain sovitaan erikseen tarkka päivämäärä ko. viikolta. Projektipäällikkö: Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, Fimea Projektin tausta: Onnistunut lääkehoito perustuu oikeaan tietoon sairaudesta, sen hoitoon käytettävästä lääkkeestä ja sen vaikutuksista sekä, siitä milloin, miten ja kuinka kauan sitä käytetään. Tutkimusten mukaan lääkehoidot eivät aina toteudu optimaalisesti ja lääkitysturvallisuuden vaarantuminen on yleisin asia, jossa haittatapahtumia syntyy. Lääkehoidon onnistumiseen voidaan vaikuttaa eri keinoin. Esimerkiksi rationaalinen lääkkeen määrääminen lääkärin toimesta, itselääkinnän ohjaaminen ja tukeminen apteekkien farmasian henkilöstön toimesta, potilaan palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma, lääkehoidon seuranta, ammatillinen ja hyvin toimiva lääkejakelu sekä potilaiden riittävä informointi ovat edellytyksiä onnistuneelle lääkehoidolle. Lääkehoidon päivänä rohkaistaan lääkkeiden käyttäjiä huomioimaan lääkehoitoaan ja sen vaikutuksia. Samalla kannustetaan myös terveydenhuollon ammattilaisia kysymään asiakkaalta lääkehoidon onnistumisesta sekä neuvomaan ja tukemaan lääkkeiden käyttäjiä hoidon onnistumiseksi. Lääkepolitiikka 2020 linjausten mukaan tavoitteena on yhteistyössä sopia lääkehuollon yhteisistä päämääristä suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen toiminnan varmistamiseksi. Linjausten mukaan tavoitteena on myös edistää ja tukea lääkehoidon turvallista toteutumista lisääviä keinoja. Lääkeinformaatiostrategiassa yhtenä toimenpide-ehdotuksena väestön terveyden lukutaidon kehittämiseksi mainitaan moniammatillisen väestökampanjan toteuttaminen lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Ensimmäinen Lääkehoidon päivä toteutettiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon aloitteesta teemalla Tunne lääkkeesi. Toinen Lääkehoidon päivä toteutettiin ja yläteemaa Tunne lääkkeesi tarkennettiin Itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö. Seuraava Lääkehoidon päivä pidetään , teemana lääkehoidon seuranta: Toimiiko lääkehoitosi?. Projektin lopputulos (lyhyen tähtäimen tavoitteet): Lääkkeiden käyttäjien tiedot ja taidot lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä lisääntyvät ja he pystyvät ottamaan paremmin vastuuta lääkehoitonsa onnistumisesta. Lääkkeiden käyttäjät pyytävät tarvittaessa asiantuntijoiden apua lääkehoitojensa seurantaan. Terveydenhuollon ammattilaiset selvittävät aktiivisesti lääkkeiden käyttäjiltä lääkehoitojen tavoitteiden saavuttamista (hyödyt, haitat, ongelmat, seuranta) ja tukevat niiden mahdollisesti aiheuttamien ongelmien selvittämisessä. Projektin tuottamat hyödyt (pitkän tähtäimen tavoitteet):

2 Edistää lääkkeiden käyttäjien lääkehoitojen tavoitteiden saavuttamista. Tukea lääkkeiden käyttäjiä ottamaan vastuuta lääkehoidostaan ja sen seurannasta. Toteuttaa yhteistyössä Lääkepolitiikka linjauksia sekä lääkeinformaatiostrategian toimenpide-ehdotusta. Projektin sisältö: Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille sekä opiskelijoille suunnattu (sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoiden järjestämä) kansallinen teemapäivä. Kohderyhmä: Lääkkeiden käyttäjät, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä alalle opiskelevat ja järjestöt Toteuttajat: Lääkehuollon toimijat, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijat, järjestöt Tavoitteet: Lääkkeiden käyttäjät aktivoida lääkkeiden käyttäjiä o tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa toivottuja vaikutuksia, kuten oireiden häviäminen tai toimintakyvyn paraneminen o tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa mahdollisia haitta- ja yhteisvaikutuksia tai muita ongelmia o ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa (ml. itsehoitolääkkeet ja ravintolisät ja rokotteet) o kertomaan lääkehoitojensa vaikutuksista ja lääkitysongelmaepäilyistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja o kysymään ja etsimään aktiivisesti tietoa omasta lääkehoidostaan luotettavista tiedonlähteistä o käymään oman lääkehoitojensa edellyttämissä kontrolleissa tarkoituksenmukaisesti (esim. lääkärissä käynnit, seurantamittaukset) o toteuttamaan lääkehoidon seurantaa myös omatoimisesti yhteistyössä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkealan ammattilaiset lisätä kansallista ja alueellista moniammatillista yhteistyötä o kannustetaan moniammatilliseen yhteistyöhön lääkehoitojen seurannassa, esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon, yksityisen terveydenhuollon, apteekkien ja potilasjärjestöjen välillä o kannustetaan sopimaan terveydenhuollon organisaatioiden välillä konkreettisia toimintatapoja lääkehoitojen seurannassa, ja kun havaitaan toimenpiteitä vaativia ongelmia kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia aktiivisesti o tarkistamaan lääkkeiden käyttäjiltä lääkehoitojen tavoitteiden saavuttamista: Tehoaako lääke toivotulla tavalla? Kuinka lääkettä on otettu? Onko lääkityksessä ollut ongelmia? Koska lääkkeen käyttäjä on viimeksi käynyt lääkärin tai hoitajan seurantakäynnillä ja milloin seurantamittauksia on tehty (terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tai omatoimisesti)? o varmistamaan, että kaikki käytössä olevat lääkkeet (ml. itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet) on ajantasaisesti kirjattu lääkityslistaan sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi ja seurannan helpottamiseksi.

3 o rohkaisemaan lääkkeiden käyttäjiä kertomaan erityisesti pitkäaikaisen, mutta myös lyhytaikaisen, lääkehoitonsa onnistumisesta Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle opiskelevat lisätä tietoisuutta o lääkehoitojen seurannan merkityksestä o oman ammattikunnan roolista siinä, sekä o olemassa olevista menetelmistä ja työkaluista lääkehoitojen seurantaan osana alan eri sektoreiden koulutusta Järjestöt osallistua kansalliseen ja alueelliseen moniammatilliseen yhteistyöhön o kannustetaan osallistumaan moniammatilliseen yhteistyöhön esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon, yksityisen terveydenhuollon ja apteekkien kanssa o kannustetaan osallistumaan Lääkehoidon päivän järjestämiseen paikallisissa tapahtumissa ja tiedottamaan päivästä Pääviestit kohderyhmille: Tunne lääkkeesi -teema on Lääkehoidon päivän jatkuva ylätavoite Lääkehoidon seuranta - Toimiiko lääkehoitosi? on vuoden 2015 Lääkehoidon päivän teema. Keskeiset pääviestit lääkkeiden käyttäjille: voit itse vaikuttaa lääkehoitosi tavoitteiden saavuttamiseen ja siihen, o miten hyödyt lääkkeestäsi ja o miten voit ehkäistä estettävissä olevia haittoja seuraa lääkehoitojesi toivottuja vaikutuksia ja toisaalta mahdollisia haitta- tai yhteisvaikutuksia sekä muita ongelmia ja kerro niistä oma-aloitteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ylläpidä ajantasaista lääkekorttia käyttämistäsi lääkkeistä (ml. itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet). Tämä helpottaa lääkehoidon onnistumisen seuraamista. pyydä tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään lääkekorttisi tiedot asioidessasi lääkärissä tai apteekissa käy säännöllisesti yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sovituissa tarkastuksissa Keskeiset pääviestit terveydenhuollon ammattilaisille: kannusta asiakasta / potilasta / omaista kertomaan lääkehoitojen vaikutuksista selvitä erityisesti pitkäaikaislääkitysten käyttäjiltä tehoaako lääke toivotulla tavalla, onko lääkkeistä tullut mahdollisia haittoja ja onko lääkkeiden käytössä ollut ongelmia kirjaa lääkkeiden käyttö ajantasaiseen lääkehoitosuunnitelmaan tai lääkityslistaan yhteistyössä asiakkaan / potilaan / omaisen kanssa hoidon seurannan helpottamiseksi kannusta asiakasta / potilasta käymään säännöllisesti yhdessä sovituissa tarkastuksissa ja aktiiviseen omahoitoon Keskeiset pääviestit opiskelijoille harjoittele selvittämään asiakkaan / potilaan lääkehoitojen tavoitteiden saavuttamista harjoittele tunnistamaan lääkehoitojen aiheuttamia mahdollisia ongelmia tunnista oman ammattikunnan rooli lääkehoidon seurannassa (kuvio 1)

4 Kuvio 1. Pitkäaikaissairaan potilaan hoitoketju (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012, lääkeinformaatiostrategia). Keskeiset pääviestit järjestöille osallistu Lääkehoidon päivän järjestämiseen paikallisissa tapahtumissa ja tiedota päivästä tiedota jäseniä lääkehoidon merkityksestä sairauden hoidossa ja sen toteutumisen seurannasta kyseisellä potilasryhmällä tavoitteena hyvin informoitu, hoitoon sitoutunut potilas (kuvio 1) Paikallisten toimijoiden aktivointi päivän toteuttajiksi painotetaan paikallisen näkyvyyden lisäämistä (ei niinkään valtakunnallisen näkyvyyden) o tiedotepohjat, toimijoiden kannustaminen olemaan yhteydessä omista tapahtumista paikallisiin medioihin käytännön toimijoiden (erityisesti potilasjärjestöt ja terveydenhuolto) tiedottaminen ja aktivoiminen o sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden mukaan saaminen o tuotetaan materiaalia, jota valtakunnalliset katto-organisaatiot voivat käyttää hyväkseen tiedottaessaan ja aktivoidessaan omia jäseniään Lääkehoidon päivän toteuttajiksi verkostoituminen: terveydenhuolto, lääkeala ja lääkkeiden käyttäjät

5 o paikallisesti yhden potilasryhmän valinta kohderyhmäksi, minkä lääkehoidon seurantaan erityisesti kiinnitetään huomiota -sivujen hyödyntäminen hyvissä ajoin ennen o blogikirjoituksia syksystä 2014 lähtien (poliitikot, terveydenhuoltoalan näkyvät persoonat ). Aina uuden blogikirjoituksen tullessa Fimean verkkouutinen o mediatiedotteissa valmiita haastatteluja ja/tai listoja haastateltavista Organisointi: Suunnitteluryhmässä päätetään yhteistyössä kaikkien toteuttajatahojen toimesta Lääkehoidon päivän toteutuksesta. Suunnitteluryhmän kautta tieto projektista välittyy kaikille toteuttajatahoille. Suunnitteluryhmä vastaa verkkosivujen sisällön tuottamisesta ja valtakunnallisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta (suunnitteluryhmässä mukana olevat tahot luetellaan liitteessä 1). Projektiryhmä vastaa suunnittelun konkreettisesta eteenpäin viemisestä, esimerkiksi yhteisten projektimateriaalien luonnostelusta. Projektiryhmänä toimii lääkeinformaatioverkoston Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa Lääkehoidon päivän suunnittelun koordinoinnista sekä verkkosivujen päivityksestä ja hallinnoinnista. Projektin kustannukset (resurssit, kustannusarvio) ja työpanos Fimea vastaa kokouskuluista ja Lääkehoidon päivän pysyvien verkkosivujen ylläpidosta ja päivittämisestä. Toteuttamisessa mukana olevat sidosryhmät vastaavat itse kuluistaan. Sidosryhmät vastaavat valmisteluun osallistuvien edustajiensa mahdollisista matka- ja muista kustannuksista. Toteuttamisen riskit 1) Lääkehoidon päivä ei saa näkyvyyttä paikallisissa tai valtakunnallisissa medioissa. 2) Viesti Lääkehoidon päivästä ja sen tavoitteista ei tavoita terveydenhuollon ammattilaisia ja/tai lääkkeiden käyttäjiä tai Lääkehoidon päivän tarkoitus tulkitaan tarkoitushakuisesti tai tahattomasti väärin (esimerkiksi markkinointiin tai medikalisaation edistämiseen). 3) Toteutuksessa on mukana runsaasti toimijoita, jolloin viestit voivat hajota. 4) Kaikkia keskeisiä toimijoita ei saada sitoutettua päivän toteutukseen tai monien toimijoiden yhteistyön hallinta ei onnistu. 5) Lääkehoidon päivän toteutuksen resurssit tulevat jokaiselta toimijataholta. Riskinä tavoitteiden saavuttamisessa voi olla se, että resursseja ei ole riittävästi toteutukseen. Projektin rajaus (mikä kuuluu / ei kuulu projektiin) Projektiin kuuluvat teemapäivän suunnittelu ja toteutus Lääkepolitiikka asiakirjan ja lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden mukaisesti. Teemapäivään ei kuulu lääkkeiden markkinointi. Kytkennät muihin projekteihin ja hankkeisiin Lääkepolitiikka 2020, Lääkeinformaatioverkosto, Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma, Apila - apteekkien lääkitysturvallisuushanke. Arviointi / palaute Toteutetaan mediaseuranta ja yhteinen toteuttajatahoille suunnattu palautekysely. Fimea vastaa mediaseurannan ja palautekyselyn käytännön toteutuksesta. Eri tahot voivat myös halutessaan selvittää jäsenkyselyjen muodossa, miten Lääkehoidon päivä on näkynyt kentällä.

6 LIITE 1: Suunnitteluryhmä = toteuttamisessa mukana olevat sidosryhmät Viranomaiset: Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Kela Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Valvira Yliopistot: Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Muut Kuntaliitto Potku-hanke Itä- ja Keski-Suomen Kaste Etelä-Suomen Kaste Ammattijärjestöt ja tieteelliset yhdistykset: Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto ry Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Suomen Lääkäriliitto Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Proviisoriyhdistys ry Suomen sairaanhoitajaliitto ry Tehy ry Apteekit: Apteekkariliiton jäsenapteekit Itä-Suomen yliopiston apteekki Yliopiston Apteekki Lääkeyritysten edunvalvontajärjestöt ja lääketietoa tuottavat yhtiöt: Lääketeollisuus ry Lääketietokeskus Rinnakkaislääketeollisuus ry Pro dosis Oy Opiskelijajärjestöt: Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt Suomen Medisiinariliitto ry Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry Tehyn opiskelijayhdistys ry Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenet Järjestöt: Suomen Potilasliitto ry SOSTE Suomen sosiaali ja terveys Suomen Diabetesliitto ry Suomen Sydänliitto ry Hengitysliitto Allergia- ja Astmaliitto Kuluttajaliitto Sairaalat ja sairaala-apteekit: Helsingin kaupunki, Haartmanin päivystyssairaala HUS-Apteekki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS sairaalaapteekki KYS-apteekki

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy MUUTTUVA APTEEKKIEN ROOLI SIVU 14 ETÄFARMASIA SIVU 16 PROVIISORIT MÄÄRÄÄVÄT LÄÄKKEITÄ SIVU 20 FARMAKOGENETIIKKA SIVU 22 APTEEKIN KIRJANPITO SIVU 28 SÄÄNTÖUUDISTUS SIVU 34 YHDISTYMISKYSELYN TULOKSET SIVU

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

SIVU 39 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI

SIVU 39 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI LÄÄKEVÄÄRENNÖKSET SIVU 12 FARMASIAN PÄIVÄT SIVU 19 ITSELÄÄKINTÄ YLEISTYY SIVU 20 MYYNTI PALVELUNA SIVU 22 LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI SIVU 24 VÄITÖKSET SIVU 32 SYYSKOKOUS SIVU 34 PROVIISORIPÄIVÄN OHJELMA

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot