Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic"

Transkriptio

1 Loppuraportti Maahanmuuton koordinointi Innofocus / Sanja Lenardic KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä

2 2 0BProjektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Sisältö 1. Projektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Toteuttamisorganisaatio Projektin kesto ja aikataulun toteutuminen Toiminnan kuvaus ja suoritetut toimenpiteet Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen Projektin tuottama malli Resurssit ja itsearvio Kehittämistoiminnan jatkaminen ja kehittämisehdotukset Suositukset... 11

3 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 3 1. PROJEKTIN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA ALUE Nykyisin työperäistä maahanmuuttoa pyritään edistämään systemaattisesti. Tämän taustalla on useita syitä. Suomen työmarkkinoilta on ikääntymisen vuoksi poistunut vuosina enemmän työvoimaa kuin sinne on tullut (Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006). Työperäisen maahanmuuton katsotaan ainakin osittain vastaavan kasvavaan työvoimapulaan. Sen avulla voidaan myös laajentaa osaamispohjaa, joka väestön ikääntymisestä johtuen todennäköisesti kapenee (mt.). Länsi Uudellemaalle tarvitaan yhteistyöverkosto ja toimintamalli työperusteiselle maahanmuutolle. Mallilla tavoitellaan ennakoinnin ja suunnitelmallisen toiminnan mahdollisuuksien parantamista, koskien koko toimintaketjua aina rekrytointitarpeesta maahanmuuttajan kotoutumiseen asti. Projektin taustalla on huoli työvoiman riittävyydestä nopeasti eläköityvässä Suomessa ja toisaalta esiin nousseet kysymykset niin resurssien ja palveluiden laadun kuin niiden saatavuuden riittävyydestä Länsi Uudenmaan alueella. Miten koordinoitaisiin koko työperustaisen maahanmuuton kenttä parhaalla mahdollisella tavalla, huomioiden resurssit sekä tarvittavat palvelut ja niiden edelleen kehittäminen? Projekti oli aikajänteeltään 8 kuukauden mittainen, ajoittuen keväästä 2009 vuoden loppuun. Projektin maantieteellisenä kohdealueena oli Länsi Uusimaa, käsittäen alueen 8 kuntaa; Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi Pusulan, Siuntion, Inkoon, Hangon sekä Raaseporin. 2. TOTEUTTAMISORGANISAATIO Projektin toteutti Länsi Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Innofocus. Projektityöntekijänä toimi ohjaava kouluttaja Sanja Lenardic. Varsinaista virallista ohjausryhmää ei muodostettu, mutta ohjaavina tahoina toimi AKO Länsi Uusimaa / Erja Vaarala sekä Innofocus / Jaana Into ja Anita Tuomola. 3. PROJEKTIN KESTO JA AIKATAULUN TOTEUTUMINEN Projektin hyväksytty toteutusaika oli Varsinainen työskentely alkoi sovitusti kesäkuun 2009 alussa kartoitusten ja tiedonkeruun muodossa. Projektisuunnitelma valmistui heinäkuun 2009 alussa. Projektisuunnitelma toimenpiteineen ja toteutumineen liitteenä (liite 1). Versio Maahanmuuton koordinointi

4 4 3Btoiminnan kuvaus ja suoritetut toimenpiteet 4. TOIMINNAN KUVAUS JA SUORITETUT TOIMENPITEET Koordinointi projektin toteutusalue käsitti kahdeksan kuntaa, joista kuuden kunnan alueella tehtiin haastatteluja ja kyselyitä. Yhteisiä laajempaa verkostoa koskevia infotilaisuuksia ei järjestetty. Maahanmuuton, työperäisen maahanmuuton ja kotoutumisen aihealueita koskien projektin aikana osallistuttiin kolmeen seminaariin. Seminaarien anti oli mielenkiintoista ja vahvisti kuvaa vallitsevista eri alueittain vaihtelevista toimintamalleista ja tulkinnoista sekä tarpeesta laajemmalle yhteistyölle. Kyselyitä suoritettiin kahdessa osassa. Ensin testattiin luotuja lomakkeita ja muutosten jälkeen toteutettiin varsinainen kysely. Kysely nimettiin Asukaskyselyksi ja kysymykset on muotoiltu siten, että niihin voi vastata kunnan syntyperäinen asukas ja maahanmuuttaja. Kyselyitä jaettiin 20 kpl. Vastauksia saatiin 6 kpl syntyperäisiltä suomalaisilta ja neljä maahanmuuttajilta. Huonon vastausprosentin selitys lienee osittain liian pitkäksi osoittautunut kysely. Vastausten analyysi liitteenä (liite 2) 5. PROJEKTIN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Projektisuunnitelmassa projektille asetettiin seuraavat tavoitteet: Työperäisen maahanmuuton edistäminen ja toimijaverkoston koordinointi (yhteistyömalli): toimijaverkoston määrittely ja yhteistyöryhmien rakentaminen yhteistyömallin kuvaus sekä toimintaohjeistus työperäiselle maahanmuutolle tiedonkeruun, tilastoinnin ja raportoinnin mallintaminen Työperäisen maahanmuuton neuvonta ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi (palvelumalli): 1. neuvonta ja tulkkauspalvelut toimijaverkostolle (verkkosivut ja palvelupiste) 2. ohjauspalvelut (palvelupiste) 3. tiedonkeruu, tilastointi ja raportointi Maahanmuuton edistäminen, toiminnan koordinointi ja kehittäminen Ako alueella (kehitysmalli): 4. koko koordinointitoiminnan luotsaus, seuranta ja kehitystyö 5. maahanmuuton kentän kehittämistarpeiden kartoittaminen ja eteenpäinvienti

5 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 5 6. maahanmuuton ja koulutuspalvelujen koordinointi ja kehittäminen 7. kotouttamisohjelmien säännöllinen päivittäminen Tavoitteiden toteuttamiseksi haastateltiin verkoston toimijoita ja tehtiin kyselyjä sekä selvitettiin tarjolla olevia mahdollisuuksia verkkopalveluiden ja palvelupisteen osalta. Projekti tuotti oheisen mallin ratkaisuehdotukseksi maahanmuuton koordinoinnille alueella, sekä alistettavaksi keskustelulle ja jatkokehittämiselle. 6. PROJEKTIN TUOTTAMA MALLI Mitä tarkoitetaan työperusteisella maahanmuutolla Työperusteiset maahanmuuttajat eivät vielä kuulu kotouttamislain piiriin, eikä valtio rahoita työperustaisten maahanmuuttajien palveluita. Tästä johtuen eri kunnissa maahanmuuttoasioiden koordinointi voi olla hyvin eriarvoista. Erityisen haasteellisiksi ne koetaan pienissä kunnissa ja kunnissa, joissa ei ole erillistä maahanmuuttohallintoa. Tällaisissa kunnissa ei maahanmuuttajille ole järjestetty erikseen neuvontaa. Työperustainen maahanmuuttaja tulee Suomeen joko: Työttömäksi Töihin Työpaikka valmiina tai.. Perheen yhdistäminen Jääminen työttömäksi Asettautuminen Kotoutuminen oleskelulupa työlupa henkilötunnus verokortti pankkitili kelakortti asunto päivähoito Poliisi Työlupayksikkö Maistraatti KELA Pankki TE toimisto Oppilaitokset Työnantajat jne. terveydenhoito kielikoulutus perehdytys osaamisen tunnist. vastaavuudet oleskelulupa työlupa kotosuunnitelma työnhaku Versio Maahanmuuton koordinointi

6 6 5Bprojektin tuottama malli Maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa tarjotaan varsin vaihtelevasti alueen kunnissa. Vaikka toimijat huolehtivat vastuualueensa palveluista hyvin, niin asiakkaan kannalta tilanne on sekava. Kaikissa palvelupisteissä ei myöskään ole resursseja palvella maahanmuuttajia tasalaatuisesti. Ottamalla koko alueella käyttöön yhteinen maahanmuuton malli, voidaan sen avulla palvella maahanmuuttajia laadukkaammin ja koko toiminnan koordinointi on yhtenäistä sekä mahdollistaa tehokkaamman resurssien käytön. Tarvittavat palvelut ja työnjako Tarjotaan työperusteisille maahanmuuttajille alueellisesti yksi paikka, josta saa apua, ohjausta ja tietoa, kaikissa maahanmuuton asioissa keskitetysti. Kerätään tieto helposti saataville, kaikkien verkoston toimijoiden käyttöön. Luodaan Länsi Uudellemaalle oma Green Card, joka palvelee alueellisia tarpeita (mm. työvoima) ja jonka takaa kaikille maahanmuuttajille tasalaatuista palvelua ja ohjausta ja tiedonjaon tehostuessa parantaa maahanmuuttajien oikeusturvaa. Yritys, joka tuo Suomeen maahanmuuttajan; tehtävät ja rooli: Yritys voi tuoda työntekijän ulkomailta TEtoimistossa avoinna olevaan työpaikkaan, jos siihen ei löydy työntekijää Suomesta (2vkoa) työhön opastus ja perehdytys, työlupien hoito, irtisanomistilanteissa työntekijän palauttamisen kustannukset MAAHANMUUTTOKESKUS LÄNSI UUSIMAA Rahoitus: valtion rahoittama, alkuun hankerahoitus esim. ESR tai muu valtion rahoitus Kunnan tehtävät ja vastuu: koto ohjelmien päivittäminen, informaation jakaminen (osuus kustannuksista), kotoutumiseen liittyvät käytännön toimet auttaa maahanmuuttajaa ja alueellisia toimijoita byrokratian hallitsemisessa; keskitetyn hallinnon ja aluetoimistojen perustaminen; maahanmuuton koordinointi, verkkoalustan rakentaminen TE toimistojen tehtävät ja vastuu: kotosuunnitelman teko, kielikoulutuksen organisointi, ammattiin valmentava koulutus, tarvittaessa mahdol. ammatillinen koulutus

7 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 7 Maahanmuuton mallin toteutus Versio Maahanmuuton koordinointi

8 8 5Bprojektin tuottama malli 1. Maahanmuuton toiminnan ohjauksen organisointi keskitetysti: Länsi Uudellemaalle perustetaan Maahanmuuttajakeskus, jossa toimii maahanmuuton keskitetty hallinto. Se huolehtii koko alueen maahanmuuton yhteisistä linjauksista sekä ohjaa ja kehittää toimintaa alueella. Tärkeimpinä osallistujina ovat alueen maahanmuuton toimijat, kuten maahanmuuton koulutusta sekä kielikoulutusta tarjoavat koulutusorganisaatiot, TEtoimistot, työnantajayritykset, KELA, poliisi, maistraatti sekä mm. kolmannen sektorin toimijat, joiden osallistumista toivotaan vahvistettavaksi entisestään. Toimintaa luotsataan yhteistyössä yllämainittujen maahanmuuton verkoston eri tahojen edustajien kanssa. Maahanmuuttajakeskus kerää tietoa siihen kuuluvien alueiden maahanmuuton tilasta ja toiminnasta sekä toimii neuvottelevana, toteuttavana ja tiedottavana asiantuntijatahona. Tehtäviin kuuluu mm. maahanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen ja suunnittelu, muut maahanmuuttoon liittyvät kysymykset sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen. Keskitettyä hallintoa voitaisiin kuvailla myös maahanmuuttoasiain toimikunnaksi, jollaista työministeriön ohjeessa suositeltiin perustettavaksi alueellisten TE keskusten tueksi. 2. Sivuston perustaminen maahanmuuttajien ja maahanmuuton toimijoiden tarpeisiin: Maahanmuuton tiedottamisen ja tiedonkeruun tehostamiseksi esim. jo toiminnassa olevalle Länsi fi sivustolle perustetaan omat muuttosivut. Sivuille kerätään koko Länsi Uudenmaan alueen kuntien maahanmuuttoa ja muuttamista koskeva tieto (yhteystiedot, info, lomakkeet, ohjeet jne ), josta se on kaikkien saatavilla. Avoin viestintä ja tiedon jakaminen myös verkon välityksellä, tekee toimintaa näkyvämmäksi ja samalla se vaikuttaa positiivisesti asenteisiin sekä mielipiteisiin. Sivuston avulla tulee myös kerätä kyselyjen muodossa tietoa ja palautetta koko verkoston käyttöön. Tiedonkeruusta huolehtii aluetoimistot. Kyselyiden muodostaminen verkkoon voidaan tehdä mm. Webropol järjestelmää hyödyntäen. Järjestelmä mahdollistaa kyselyjen helpon generoinnin kulloisenkin tarpeen mukaan ja kyselyt voidaan rakentaa asteikollisiksi, jolloin palveluille, laadulle ja saatavuudelle voidaan määrittää arvosanat. Siten mm. niiden kehittymistä voidaan jatkuvasti seurata. Mainittu järjestelmä tuottaa haluttaessa automaattisesti myös tilastoja kerätyistä tiedoista. 3. Aluetoimistojen perustaminen: Länsi Uudenmaan maahanmuuttajakeskuksen lisäksi tulee Raaseporiin, Lohjalle sekä Karkkilaan perustaa aluetoimistot, joissa varsinainen maahanmuuttajien neuvonta tapahtuu. Länsi Uudenmaan maahanmuuttajakeskus pitää aluetoimistot ajan tasalla, niin asiantuntijatiedon, kun lakimuutostenkin osalta. Aluetoimistot toimivat ohjauksen lisäksi alueellisina tietopankkeina ja koulutuspisteinä. Ne toimivat tiiviissä yhteistyössä toisten aluetoimistojen kanssa. Aluetoimistot keräävät ja yhdistävät tiedot maahanmuuttajista sekä heidän tilanteistaan, jotta kotouttamisen

9 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 9 palveluita voidaan tehokkaammin tarjota ja koordinoida. Aluetoimistolla ohjataan ja opastetaan maahanmuuttajia kaikissa arjen toimissa: autetaan lomakkeiden täyttämisessä, etsitään oikeita ihmisiä ja tahoja asioiden hoitamiseen, etsitään vastauksia vapaa ajan kysymyksiin sekä ohjataan oman koulutus tai urapolun löytämiseksi. Tärkeää aluetoimiston toiminnassa on matala kynnys tulla asiakkaaksi. Aluetoimisto parhaimmillaan on tukipiste tai tapaamispaikka, jonne voi mennä ihan muuten vaan. Toimipisteissä ei tehdä mitään kenenkään puolesta, vaan siellä ollaan kiireettä paikalla ja valmiina tarjoamaan apua ja ohjaamaan oikeaan suuntaan. Ulkomailta rekrytoinnista kiinnostuneet yritykset ilmoittavat aikeistaan tai kiinnostuksestaan omalle aluetoimistolleen. Aluetoimiston henkilökunta palvelee myös yritysten ongelmissa ja kysymyksissä. Aluetoimistolta saa tietoa siitä miten rekrytointi tapahtuu ja mitä yrityksen tulee tehdä tai kuka heitä voi auttaa ja millaisia palveluja on tarjolla. Aluetoimisto tarjoaa maahanmuuttotyötä tekeville tai maahanmuuttajia kohtaaville työntekijöille koulutusta sekä tietopäivitystä tiloissaan. Kuten myös muille verkoston toimijoille. Aluetoimisto myös koordinoi tarvittavia koulutus ja muita palveluja. Pitämällä tiivistä yhteyttä keskenään, aluetoimistot pystyvät järkeistämään ja koordinoimaan tehokkaammin tarvittavia koulutuksia. Yhteistyö parantaa myös yhteishankintakoulutusten ja palveluiden järjestämistä sekä yritysten konsultointia muissa maahanmuuton kysymyksissä ja toiminnan kehittämistä alueella. Alueellisilla toimipisteillä käytetään verkkotulkkausta. Toimipisteitä voivat hyödyntää myös muut tulkkausta tarvitsevat tahot. Tulkkauksen järjestämiseen tarvitaan tulkkausrinki. Tulkkausringin muodostavat tulkit, joiden käytössä on tietokone ja webbikamera. Tulkkausringin yksinkertaisin toteutus on esimerkiksi käyttää jotain tarjolla olevista ilmaisista reaaliaikaisista viestimistä. Rinkiin liittyvät tulkit ovat käytettävissä kun ovat kirjautuneina palveluun. Usein tällaisiin ohjelmiin on liitetty tai liitettävissä myös kalenteri, jolloin tulkkien toimintaa ja saatavuutta voidaan järkevästi suunnitella etukäteen. Näin tulkit saadaan tarvittaessa paikan päälle, tai heidän palvelujaan voidaan käyttää vaivatta verkon välityksellä. Mm. muuttosivustolla voi olla kyseinen tulkkiajanvarauskalenteri. Aluetoimistot ja alueen maahanmuuton kentän toimijat (terveystoimi, asuntotoimi, elinkeinotoimi, työvoimahallinto, poliisi, koulutusorganisaatiot, jne) muodostavat toimenpideryhmän ja kokoontuvat joka toinen kuukausi (tai tarpeen mukaan), käyden läpi ajankohtaiset asiat ja tapaukset. Tarvittaessa voidaan perustaa myös erikseen Versio Maahanmuuton koordinointi

10 10 6Bresurssit ja itsearvio ryhmä lasten ja nuorten asioiden läpikäymiseen. Kyseiset ryhmät ovat osin jo Länsi Uudellamaalla käytössä. Aluetoimistot koordinoivat ryhmien kokoontumisia. Alueelliset toimipisteet keräävät myös jatkuvaa palautetta tarjoamistaan palveluista ja raportoivat edelleen kehityskeskukseen. Aluetoimistojen palautteet analysoidaan ja käsitellään vuotuisissa kehityskeskuksen seminaareissa yhdessä maahanmuuton kentän toimijoiden kesken ja näin ne toimivat tukena toiminnan kehittämiselle. Vuosittain järjestettävissä tapaamisissa ja seminaareissa käydään läpi myös alueen koto ohjelmien linjauksia, jolloin alueelliset erot tulevat huomioitua, ja koko Länsi Uudellemaalle saadaan luotua yhtenevät linjaukset. 4. Green Card järjestelmä määrittelee esim. työperusteisen maahanmuuton rajaehdot. Keskitetyssä alueen maahanmuuton hallinnossa määritellyt yhteiset linjat toimivat maahantulon perusteina. Green Card voi pitää sisällään esim. verkkolomakkeen (eri kielillä), jonka täyttämällä maahan muuttoa suunnitteleva näkee millaisia edellytyksiä maahantulo vaatii. Samalta sivustolta olisi myös löydettävissä tiedot paikallisesta palkkatasosta ja elinkustannuksista. Myös kuntien esittelyt voisivat olla sivustolta tarjolla. 7. RESURSSIT JA ITSEARVIO Projektista on pääasiassa vastannut Innofocus. Sen vastuulla oli toteutus, laskutus ja raportointi. Laskujen työajasta raportoi toteuttaja ja työajanilmoitukset tarkisti Jaana Into. Laskutuksen asiaperusteen ja numerotarkastuksen suoritti projektista vastuullinen Eero Hillman. Projektissa työskenteli yksi henkilö. Projektihenkilön käytössä olleet tietokoneet ja yhteydet toimivat moitteetta. Projektin toteuttajan itsearvio projektin tavoitteiden toteutumisesta: (asteikko 1 5, jossa 1= heikko ja 5 erinomainen) KA 3 Projektin toteutuminen kokonaisuutena 3 Verkoston määrittely 4 Verkoston tavoittaminen 3 Toimintamalli työperustaista maahanmuuttoa koskien 4 Työperustaisen maahanmuuton oheistuksen (esim. Gateway) soveltaminen käyttöön 3

11 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 11 Malli tiedon keruulle, raportoinnille ja käytölle 4 Malli jatkuvalle kehittämiselle 4 Verkkosivut 1 Palvelupiste 3 Seuranta 2 Oma toiminta ja osaaminen 3 Resurssien riittävyys 2 8. KEHITTÄMISTOIMINNAN JATKAMINEN JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Työperäisen maahanmuuton koordinointi oli vielä vuonna 2008 vauhdikkaasti etenemässä. Silloin näytti siltä, ettei kaikille aloille löydy omasta takaa tekijöitä. Kuitenkin lama muutti tilannetta selvästi. Se leikkasi yksiselitteisesti työperäisen maahanmuuton vähäisiä resursseja. Tulevaisuudessa meitä uhkaa työvoimapula, suurten ikäluokkien lähtiessä eläkkeelle. Työvoimapulaan ei tutkimusten mukaan omasta työikäisestä väestöstämme löydy ratkaisua. Jos haluamme ennakoida viisaasti ja välttää ongelmia, tulee meidän ratkaista maahanmuuton asiat nyt siten, että käytäntöjä voidaan tällaisina hiljaisempina aikoina testata ja edelleen kehittää. Projektin tuottaman mallin mukainen toimiva järjestelmä työperusteisille maahanmuuttajille, tarjoaa Läntiselle Uudellemaalle myös mahdollisuuden kilpailla tulijoista tai houkutella alueen kuntiin pätevää työvoimaa. Kehitystyö tämän projektin kohdalla saavutti vaiheen, jossa malli tulee seuraavaksi alistaa keskustelulle ja kokeilulle. Suositusten mukaisesti kokeilu voidaan käynnistää ja mallia muokata kunkin alueen ominaispiirteet huomioiden, sellaiseen muotoon, jossa se palvelee kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla. 9. SUOSITUKSET Suositus 1: Hankehakemus keväällä 2010 nyt esitellyn mallin mukaisesti. Suositus 2: Kehitetyn mallin esittely koko verkostolle ja mallin alistaminen yhteiselle keskustelulle. Versio Maahanmuuton koordinointi

12 12 8BSUOSITUKSET Suositus 3: Maahanmuuttajakeskuksen ja paikallisten aluetoimistojen perustaminen. Maahanmuuton kenttää koordinoimaan ja toimintaa luotsaamaan tarvitaan 2 3 henkilöä. Mm. Raaseporin maahanmuuttokoordinaattori Börje Mattsson on ilmaissut kiinnostuksensa hanketta kohtaan. Lisäksi aluetoimistoihin tarvitaan vähintään 1 2 henkilöä, jotta myös verkoston koulutus ja tietopäivityspalvelut olisivat mahdollisia. Suositus 4: Tiedottamista ja tiedon keräämistä varten muuttosivuston rakentaminen Länsi.fi sivustolle. Liitteet Projektin toteutuma (liite 1) Haastattelujen analyysi (liite 2) Projektin aikaiset haastattelut ja seminaarit (liite 3) USB tallennin, jolla projektissa käytetyt lähteet, materiaalit sekä projektin aikana tuotetut materiaalit. (USB muistitikku)

13 liite 1 PROJEKTISUUNNITELMA TOIMENPITEET JA TOTEUTUMA: Projektisuunnitelman mukaan toimenpiteiden pääpaino oli ajallisesti suunniteltu seuraavasti: Touko kesäkuu - Perustiedon kerääminen - Tutkimukset, julkaisut ja artikkelit - Tutustuminen muihin projekteihin - Projektisuunnitelma Aikataulu toteutui yllämainitun mukaisesti. Heinäkuu - Kyselylomakkeiden suunnittelu - Verkkoratkaisujen kartoitus - Ryhmien toimintamallien suunnittelu - Maahanmuuton toimintamallin suunnittelu Aikataulu toteutui yllämainitun mukaisesti. Elo syyskuu - Toimijahaastattelut - Verkkoratkaisujen kartoitus jatkuu - Työryhmien suunnittelu - Ryhmien toimintamallien suunnittelu jatkuu - Maahanmuuton toimintamallin suunnittelu jatkuu Aikataulu ei toteutunut, kuten oli suunniteltu. Kesälomien porrastettu loppuminen siirsi osan toimijahaastatteluista kuukaudella eteenpäin. Varsinainen suunnittelutyö jatkui aikataulussaan. Loka marraskuu - Toimijahaastattelut jatkuvat - Asukas, maahanmuuttaja, kunta ja yrityskyselyt suoritetaan - Verkkosivujen suunnittelu - Palvelupisteen suunnittelu - Tiedonkeruun ja raportoinnin suunnittelu - Kehityskierros l. yhteiset keskustelut eri toimijatahojen kanssa Aikataulu toimijahaastattelujen osalta jäi jälkeen suunnitellusta, kun tavoiteltuja toimijoita ei tavoitettu tai tiukkojen aikataulujen vuoksi tapaamisia ei saatu sovittua. Verkkosivujen osalta yksityiskohtainen suunnittelu päätettiin jättää kokonaan tekemättä. Länsi.fi sivustot vaikuttivat kuitenkin, olemassa olevalta, hyvältä mahdollisuudelta ja areenalta toteuttaa maahanmuuton tiedottamista ja säännöllistä tiedonkeruuta.

14 Aikataulutettu suunnitelman mukainen yhteinen keskustelu eri toimijatahojen välillä jäi toteuttamatta, koska varsinaiset suunnitelmat eivät olleet riittävän konkreettisella tasolla. Asukas ja maahanmuuttajakyselyitä tehtiin aikataulun mukaan. Yrityskyselyitä tehtiin vain kyselyn testausta silmälläpitäen. Yrityskyselyn muoto kaipasi vielä hienosäätöä. Joulukuu - Kyselyiden analyysit - Mallien viimeistelyt - Esitysmateriaalit - Loppuraportti Joulukuun aikataulu toteutui lähes suunniteluun mukaan. Vastauksia kyselyihin tuli niin vähän, että niiden perusteella ei voinut analysoida tarkemmin sitä, miten työperäisen maahanmuuton ohjaus järjestettäisiin maahanmuuttajien näkökulmasta. Tulokseksi kyselyistä tuli ainoastaan se, mikä tiedettiin jo ennen projektin alkua, että toimintakenttä on sekava ja byrokraattinen ja siihen tarvitaan keskitetty ohjausmalli. Loppuraportin valmistelu venyi vuoden 2010 puolelle. Suunnitelman mukaiset vuoden 2010 seurannat, edelleen kehittely, verkkosivujen toteuttaminen ja palvelupisteen pystyttäminen eivät projektin puitteissa toteutuneet.

15 Liite 2. Vastausten analyysi: Vastaajat olivat Kirkkonummen, Karjalohjan, Lohjan ja Siuntion asukkaita. Vastaajista 4 olivat asuneet pidempään paikkakunnalla ja vastaajista 2 olivat muuttaneet paikkakunnalle viimeisen 5 vuoden aikana. Vastaajien ikäjakauma oli 24 vuodesta 70 vuoteen. Kaikilla vastaajilla oli käytössään internet ja kaikki vastaajat myös käyttivät välinettä vähintään viikoittain. Maahanmuuttajille kysely on selkeästi liian pitkä. Vain ne maahanmuuttajat, joiden kanssa lomake täytettiin yhdessä, palauttivat kyselyyn. Maahanmuuttajien kyselyitä palautui neljä (4) kpl seitsemästä (7). Vastaajien vähyyden vuoksi tulosta ei yleistää ja tulokseksi saatiin se, mikä tiedettiin osittain jo etukäteen: palvelut edellyttävät suuressa määrin omatoimista aloitteellisuutta oikean palveluinstanssin tai informaatiota jakavan tahon tai henkilön löytäminen on vaikeaa toivottiin keskitettyä opastus ja neuvontapalvelua sekä palvelua verkkoon, josta myös kysymyksiin saisi vastauksia kohtuullisessa ajassa suomenkielen nopea oppiminen on erittäin tärkeää yrittäjyys edellyttää hyvää palveluverkoston tuntemusta vastaajista vain kaksi tunsi kotouttamissuunnitelmansa

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Taustaa ESR -rahoitteinen Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishanke (Tupa-hanke) Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012 Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012 Projektin tehtävä Ohjaus- ja neuvontapalvelujen saatavuuden parantaminen. Asiantuntevan

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Vihti. Kuntaraportti

Vihti. Kuntaraportti Vihti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/ Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Perusturvalautakunta 89 28.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 280 09.11.2009 Joutsan kunnanhallitus 143 28.06.2010 Joutsan kunnanhallitus 13 10.01.2011 JOUTSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 Paula Kuusipalo Tapani Kojonsaari 20.3.2009 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN KEHITTÄMISOHJELMAT Ohjelman valtakunnallinen osio toteutetaan

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Esitys 16.3.2010 Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuskonsultti Kaisa Mäki Kihniä Innolink Research Oy 2009 2010 PAINOPISTEET KEHITTYVÄT

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9.

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9. Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9.2016 Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke 2011-2013 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan Kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura Monialaisen yhteistyön

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot