Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic"

Transkriptio

1 Loppuraportti Maahanmuuton koordinointi Innofocus / Sanja Lenardic KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä

2 2 0BProjektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Sisältö 1. Projektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Toteuttamisorganisaatio Projektin kesto ja aikataulun toteutuminen Toiminnan kuvaus ja suoritetut toimenpiteet Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen Projektin tuottama malli Resurssit ja itsearvio Kehittämistoiminnan jatkaminen ja kehittämisehdotukset Suositukset... 11

3 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 3 1. PROJEKTIN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA ALUE Nykyisin työperäistä maahanmuuttoa pyritään edistämään systemaattisesti. Tämän taustalla on useita syitä. Suomen työmarkkinoilta on ikääntymisen vuoksi poistunut vuosina enemmän työvoimaa kuin sinne on tullut (Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006). Työperäisen maahanmuuton katsotaan ainakin osittain vastaavan kasvavaan työvoimapulaan. Sen avulla voidaan myös laajentaa osaamispohjaa, joka väestön ikääntymisestä johtuen todennäköisesti kapenee (mt.). Länsi Uudellemaalle tarvitaan yhteistyöverkosto ja toimintamalli työperusteiselle maahanmuutolle. Mallilla tavoitellaan ennakoinnin ja suunnitelmallisen toiminnan mahdollisuuksien parantamista, koskien koko toimintaketjua aina rekrytointitarpeesta maahanmuuttajan kotoutumiseen asti. Projektin taustalla on huoli työvoiman riittävyydestä nopeasti eläköityvässä Suomessa ja toisaalta esiin nousseet kysymykset niin resurssien ja palveluiden laadun kuin niiden saatavuuden riittävyydestä Länsi Uudenmaan alueella. Miten koordinoitaisiin koko työperustaisen maahanmuuton kenttä parhaalla mahdollisella tavalla, huomioiden resurssit sekä tarvittavat palvelut ja niiden edelleen kehittäminen? Projekti oli aikajänteeltään 8 kuukauden mittainen, ajoittuen keväästä 2009 vuoden loppuun. Projektin maantieteellisenä kohdealueena oli Länsi Uusimaa, käsittäen alueen 8 kuntaa; Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi Pusulan, Siuntion, Inkoon, Hangon sekä Raaseporin. 2. TOTEUTTAMISORGANISAATIO Projektin toteutti Länsi Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Innofocus. Projektityöntekijänä toimi ohjaava kouluttaja Sanja Lenardic. Varsinaista virallista ohjausryhmää ei muodostettu, mutta ohjaavina tahoina toimi AKO Länsi Uusimaa / Erja Vaarala sekä Innofocus / Jaana Into ja Anita Tuomola. 3. PROJEKTIN KESTO JA AIKATAULUN TOTEUTUMINEN Projektin hyväksytty toteutusaika oli Varsinainen työskentely alkoi sovitusti kesäkuun 2009 alussa kartoitusten ja tiedonkeruun muodossa. Projektisuunnitelma valmistui heinäkuun 2009 alussa. Projektisuunnitelma toimenpiteineen ja toteutumineen liitteenä (liite 1). Versio Maahanmuuton koordinointi

4 4 3Btoiminnan kuvaus ja suoritetut toimenpiteet 4. TOIMINNAN KUVAUS JA SUORITETUT TOIMENPITEET Koordinointi projektin toteutusalue käsitti kahdeksan kuntaa, joista kuuden kunnan alueella tehtiin haastatteluja ja kyselyitä. Yhteisiä laajempaa verkostoa koskevia infotilaisuuksia ei järjestetty. Maahanmuuton, työperäisen maahanmuuton ja kotoutumisen aihealueita koskien projektin aikana osallistuttiin kolmeen seminaariin. Seminaarien anti oli mielenkiintoista ja vahvisti kuvaa vallitsevista eri alueittain vaihtelevista toimintamalleista ja tulkinnoista sekä tarpeesta laajemmalle yhteistyölle. Kyselyitä suoritettiin kahdessa osassa. Ensin testattiin luotuja lomakkeita ja muutosten jälkeen toteutettiin varsinainen kysely. Kysely nimettiin Asukaskyselyksi ja kysymykset on muotoiltu siten, että niihin voi vastata kunnan syntyperäinen asukas ja maahanmuuttaja. Kyselyitä jaettiin 20 kpl. Vastauksia saatiin 6 kpl syntyperäisiltä suomalaisilta ja neljä maahanmuuttajilta. Huonon vastausprosentin selitys lienee osittain liian pitkäksi osoittautunut kysely. Vastausten analyysi liitteenä (liite 2) 5. PROJEKTIN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Projektisuunnitelmassa projektille asetettiin seuraavat tavoitteet: Työperäisen maahanmuuton edistäminen ja toimijaverkoston koordinointi (yhteistyömalli): toimijaverkoston määrittely ja yhteistyöryhmien rakentaminen yhteistyömallin kuvaus sekä toimintaohjeistus työperäiselle maahanmuutolle tiedonkeruun, tilastoinnin ja raportoinnin mallintaminen Työperäisen maahanmuuton neuvonta ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi (palvelumalli): 1. neuvonta ja tulkkauspalvelut toimijaverkostolle (verkkosivut ja palvelupiste) 2. ohjauspalvelut (palvelupiste) 3. tiedonkeruu, tilastointi ja raportointi Maahanmuuton edistäminen, toiminnan koordinointi ja kehittäminen Ako alueella (kehitysmalli): 4. koko koordinointitoiminnan luotsaus, seuranta ja kehitystyö 5. maahanmuuton kentän kehittämistarpeiden kartoittaminen ja eteenpäinvienti

5 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 5 6. maahanmuuton ja koulutuspalvelujen koordinointi ja kehittäminen 7. kotouttamisohjelmien säännöllinen päivittäminen Tavoitteiden toteuttamiseksi haastateltiin verkoston toimijoita ja tehtiin kyselyjä sekä selvitettiin tarjolla olevia mahdollisuuksia verkkopalveluiden ja palvelupisteen osalta. Projekti tuotti oheisen mallin ratkaisuehdotukseksi maahanmuuton koordinoinnille alueella, sekä alistettavaksi keskustelulle ja jatkokehittämiselle. 6. PROJEKTIN TUOTTAMA MALLI Mitä tarkoitetaan työperusteisella maahanmuutolla Työperusteiset maahanmuuttajat eivät vielä kuulu kotouttamislain piiriin, eikä valtio rahoita työperustaisten maahanmuuttajien palveluita. Tästä johtuen eri kunnissa maahanmuuttoasioiden koordinointi voi olla hyvin eriarvoista. Erityisen haasteellisiksi ne koetaan pienissä kunnissa ja kunnissa, joissa ei ole erillistä maahanmuuttohallintoa. Tällaisissa kunnissa ei maahanmuuttajille ole järjestetty erikseen neuvontaa. Työperustainen maahanmuuttaja tulee Suomeen joko: Työttömäksi Töihin Työpaikka valmiina tai.. Perheen yhdistäminen Jääminen työttömäksi Asettautuminen Kotoutuminen oleskelulupa työlupa henkilötunnus verokortti pankkitili kelakortti asunto päivähoito Poliisi Työlupayksikkö Maistraatti KELA Pankki TE toimisto Oppilaitokset Työnantajat jne. terveydenhoito kielikoulutus perehdytys osaamisen tunnist. vastaavuudet oleskelulupa työlupa kotosuunnitelma työnhaku Versio Maahanmuuton koordinointi

6 6 5Bprojektin tuottama malli Maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa tarjotaan varsin vaihtelevasti alueen kunnissa. Vaikka toimijat huolehtivat vastuualueensa palveluista hyvin, niin asiakkaan kannalta tilanne on sekava. Kaikissa palvelupisteissä ei myöskään ole resursseja palvella maahanmuuttajia tasalaatuisesti. Ottamalla koko alueella käyttöön yhteinen maahanmuuton malli, voidaan sen avulla palvella maahanmuuttajia laadukkaammin ja koko toiminnan koordinointi on yhtenäistä sekä mahdollistaa tehokkaamman resurssien käytön. Tarvittavat palvelut ja työnjako Tarjotaan työperusteisille maahanmuuttajille alueellisesti yksi paikka, josta saa apua, ohjausta ja tietoa, kaikissa maahanmuuton asioissa keskitetysti. Kerätään tieto helposti saataville, kaikkien verkoston toimijoiden käyttöön. Luodaan Länsi Uudellemaalle oma Green Card, joka palvelee alueellisia tarpeita (mm. työvoima) ja jonka takaa kaikille maahanmuuttajille tasalaatuista palvelua ja ohjausta ja tiedonjaon tehostuessa parantaa maahanmuuttajien oikeusturvaa. Yritys, joka tuo Suomeen maahanmuuttajan; tehtävät ja rooli: Yritys voi tuoda työntekijän ulkomailta TEtoimistossa avoinna olevaan työpaikkaan, jos siihen ei löydy työntekijää Suomesta (2vkoa) työhön opastus ja perehdytys, työlupien hoito, irtisanomistilanteissa työntekijän palauttamisen kustannukset MAAHANMUUTTOKESKUS LÄNSI UUSIMAA Rahoitus: valtion rahoittama, alkuun hankerahoitus esim. ESR tai muu valtion rahoitus Kunnan tehtävät ja vastuu: koto ohjelmien päivittäminen, informaation jakaminen (osuus kustannuksista), kotoutumiseen liittyvät käytännön toimet auttaa maahanmuuttajaa ja alueellisia toimijoita byrokratian hallitsemisessa; keskitetyn hallinnon ja aluetoimistojen perustaminen; maahanmuuton koordinointi, verkkoalustan rakentaminen TE toimistojen tehtävät ja vastuu: kotosuunnitelman teko, kielikoulutuksen organisointi, ammattiin valmentava koulutus, tarvittaessa mahdol. ammatillinen koulutus

7 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 7 Maahanmuuton mallin toteutus Versio Maahanmuuton koordinointi

8 8 5Bprojektin tuottama malli 1. Maahanmuuton toiminnan ohjauksen organisointi keskitetysti: Länsi Uudellemaalle perustetaan Maahanmuuttajakeskus, jossa toimii maahanmuuton keskitetty hallinto. Se huolehtii koko alueen maahanmuuton yhteisistä linjauksista sekä ohjaa ja kehittää toimintaa alueella. Tärkeimpinä osallistujina ovat alueen maahanmuuton toimijat, kuten maahanmuuton koulutusta sekä kielikoulutusta tarjoavat koulutusorganisaatiot, TEtoimistot, työnantajayritykset, KELA, poliisi, maistraatti sekä mm. kolmannen sektorin toimijat, joiden osallistumista toivotaan vahvistettavaksi entisestään. Toimintaa luotsataan yhteistyössä yllämainittujen maahanmuuton verkoston eri tahojen edustajien kanssa. Maahanmuuttajakeskus kerää tietoa siihen kuuluvien alueiden maahanmuuton tilasta ja toiminnasta sekä toimii neuvottelevana, toteuttavana ja tiedottavana asiantuntijatahona. Tehtäviin kuuluu mm. maahanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen ja suunnittelu, muut maahanmuuttoon liittyvät kysymykset sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen. Keskitettyä hallintoa voitaisiin kuvailla myös maahanmuuttoasiain toimikunnaksi, jollaista työministeriön ohjeessa suositeltiin perustettavaksi alueellisten TE keskusten tueksi. 2. Sivuston perustaminen maahanmuuttajien ja maahanmuuton toimijoiden tarpeisiin: Maahanmuuton tiedottamisen ja tiedonkeruun tehostamiseksi esim. jo toiminnassa olevalle Länsi fi sivustolle perustetaan omat muuttosivut. Sivuille kerätään koko Länsi Uudenmaan alueen kuntien maahanmuuttoa ja muuttamista koskeva tieto (yhteystiedot, info, lomakkeet, ohjeet jne ), josta se on kaikkien saatavilla. Avoin viestintä ja tiedon jakaminen myös verkon välityksellä, tekee toimintaa näkyvämmäksi ja samalla se vaikuttaa positiivisesti asenteisiin sekä mielipiteisiin. Sivuston avulla tulee myös kerätä kyselyjen muodossa tietoa ja palautetta koko verkoston käyttöön. Tiedonkeruusta huolehtii aluetoimistot. Kyselyiden muodostaminen verkkoon voidaan tehdä mm. Webropol järjestelmää hyödyntäen. Järjestelmä mahdollistaa kyselyjen helpon generoinnin kulloisenkin tarpeen mukaan ja kyselyt voidaan rakentaa asteikollisiksi, jolloin palveluille, laadulle ja saatavuudelle voidaan määrittää arvosanat. Siten mm. niiden kehittymistä voidaan jatkuvasti seurata. Mainittu järjestelmä tuottaa haluttaessa automaattisesti myös tilastoja kerätyistä tiedoista. 3. Aluetoimistojen perustaminen: Länsi Uudenmaan maahanmuuttajakeskuksen lisäksi tulee Raaseporiin, Lohjalle sekä Karkkilaan perustaa aluetoimistot, joissa varsinainen maahanmuuttajien neuvonta tapahtuu. Länsi Uudenmaan maahanmuuttajakeskus pitää aluetoimistot ajan tasalla, niin asiantuntijatiedon, kun lakimuutostenkin osalta. Aluetoimistot toimivat ohjauksen lisäksi alueellisina tietopankkeina ja koulutuspisteinä. Ne toimivat tiiviissä yhteistyössä toisten aluetoimistojen kanssa. Aluetoimistot keräävät ja yhdistävät tiedot maahanmuuttajista sekä heidän tilanteistaan, jotta kotouttamisen

9 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 9 palveluita voidaan tehokkaammin tarjota ja koordinoida. Aluetoimistolla ohjataan ja opastetaan maahanmuuttajia kaikissa arjen toimissa: autetaan lomakkeiden täyttämisessä, etsitään oikeita ihmisiä ja tahoja asioiden hoitamiseen, etsitään vastauksia vapaa ajan kysymyksiin sekä ohjataan oman koulutus tai urapolun löytämiseksi. Tärkeää aluetoimiston toiminnassa on matala kynnys tulla asiakkaaksi. Aluetoimisto parhaimmillaan on tukipiste tai tapaamispaikka, jonne voi mennä ihan muuten vaan. Toimipisteissä ei tehdä mitään kenenkään puolesta, vaan siellä ollaan kiireettä paikalla ja valmiina tarjoamaan apua ja ohjaamaan oikeaan suuntaan. Ulkomailta rekrytoinnista kiinnostuneet yritykset ilmoittavat aikeistaan tai kiinnostuksestaan omalle aluetoimistolleen. Aluetoimiston henkilökunta palvelee myös yritysten ongelmissa ja kysymyksissä. Aluetoimistolta saa tietoa siitä miten rekrytointi tapahtuu ja mitä yrityksen tulee tehdä tai kuka heitä voi auttaa ja millaisia palveluja on tarjolla. Aluetoimisto tarjoaa maahanmuuttotyötä tekeville tai maahanmuuttajia kohtaaville työntekijöille koulutusta sekä tietopäivitystä tiloissaan. Kuten myös muille verkoston toimijoille. Aluetoimisto myös koordinoi tarvittavia koulutus ja muita palveluja. Pitämällä tiivistä yhteyttä keskenään, aluetoimistot pystyvät järkeistämään ja koordinoimaan tehokkaammin tarvittavia koulutuksia. Yhteistyö parantaa myös yhteishankintakoulutusten ja palveluiden järjestämistä sekä yritysten konsultointia muissa maahanmuuton kysymyksissä ja toiminnan kehittämistä alueella. Alueellisilla toimipisteillä käytetään verkkotulkkausta. Toimipisteitä voivat hyödyntää myös muut tulkkausta tarvitsevat tahot. Tulkkauksen järjestämiseen tarvitaan tulkkausrinki. Tulkkausringin muodostavat tulkit, joiden käytössä on tietokone ja webbikamera. Tulkkausringin yksinkertaisin toteutus on esimerkiksi käyttää jotain tarjolla olevista ilmaisista reaaliaikaisista viestimistä. Rinkiin liittyvät tulkit ovat käytettävissä kun ovat kirjautuneina palveluun. Usein tällaisiin ohjelmiin on liitetty tai liitettävissä myös kalenteri, jolloin tulkkien toimintaa ja saatavuutta voidaan järkevästi suunnitella etukäteen. Näin tulkit saadaan tarvittaessa paikan päälle, tai heidän palvelujaan voidaan käyttää vaivatta verkon välityksellä. Mm. muuttosivustolla voi olla kyseinen tulkkiajanvarauskalenteri. Aluetoimistot ja alueen maahanmuuton kentän toimijat (terveystoimi, asuntotoimi, elinkeinotoimi, työvoimahallinto, poliisi, koulutusorganisaatiot, jne) muodostavat toimenpideryhmän ja kokoontuvat joka toinen kuukausi (tai tarpeen mukaan), käyden läpi ajankohtaiset asiat ja tapaukset. Tarvittaessa voidaan perustaa myös erikseen Versio Maahanmuuton koordinointi

10 10 6Bresurssit ja itsearvio ryhmä lasten ja nuorten asioiden läpikäymiseen. Kyseiset ryhmät ovat osin jo Länsi Uudellamaalla käytössä. Aluetoimistot koordinoivat ryhmien kokoontumisia. Alueelliset toimipisteet keräävät myös jatkuvaa palautetta tarjoamistaan palveluista ja raportoivat edelleen kehityskeskukseen. Aluetoimistojen palautteet analysoidaan ja käsitellään vuotuisissa kehityskeskuksen seminaareissa yhdessä maahanmuuton kentän toimijoiden kesken ja näin ne toimivat tukena toiminnan kehittämiselle. Vuosittain järjestettävissä tapaamisissa ja seminaareissa käydään läpi myös alueen koto ohjelmien linjauksia, jolloin alueelliset erot tulevat huomioitua, ja koko Länsi Uudellemaalle saadaan luotua yhtenevät linjaukset. 4. Green Card järjestelmä määrittelee esim. työperusteisen maahanmuuton rajaehdot. Keskitetyssä alueen maahanmuuton hallinnossa määritellyt yhteiset linjat toimivat maahantulon perusteina. Green Card voi pitää sisällään esim. verkkolomakkeen (eri kielillä), jonka täyttämällä maahan muuttoa suunnitteleva näkee millaisia edellytyksiä maahantulo vaatii. Samalta sivustolta olisi myös löydettävissä tiedot paikallisesta palkkatasosta ja elinkustannuksista. Myös kuntien esittelyt voisivat olla sivustolta tarjolla. 7. RESURSSIT JA ITSEARVIO Projektista on pääasiassa vastannut Innofocus. Sen vastuulla oli toteutus, laskutus ja raportointi. Laskujen työajasta raportoi toteuttaja ja työajanilmoitukset tarkisti Jaana Into. Laskutuksen asiaperusteen ja numerotarkastuksen suoritti projektista vastuullinen Eero Hillman. Projektissa työskenteli yksi henkilö. Projektihenkilön käytössä olleet tietokoneet ja yhteydet toimivat moitteetta. Projektin toteuttajan itsearvio projektin tavoitteiden toteutumisesta: (asteikko 1 5, jossa 1= heikko ja 5 erinomainen) KA 3 Projektin toteutuminen kokonaisuutena 3 Verkoston määrittely 4 Verkoston tavoittaminen 3 Toimintamalli työperustaista maahanmuuttoa koskien 4 Työperustaisen maahanmuuton oheistuksen (esim. Gateway) soveltaminen käyttöön 3

11 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 11 Malli tiedon keruulle, raportoinnille ja käytölle 4 Malli jatkuvalle kehittämiselle 4 Verkkosivut 1 Palvelupiste 3 Seuranta 2 Oma toiminta ja osaaminen 3 Resurssien riittävyys 2 8. KEHITTÄMISTOIMINNAN JATKAMINEN JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Työperäisen maahanmuuton koordinointi oli vielä vuonna 2008 vauhdikkaasti etenemässä. Silloin näytti siltä, ettei kaikille aloille löydy omasta takaa tekijöitä. Kuitenkin lama muutti tilannetta selvästi. Se leikkasi yksiselitteisesti työperäisen maahanmuuton vähäisiä resursseja. Tulevaisuudessa meitä uhkaa työvoimapula, suurten ikäluokkien lähtiessä eläkkeelle. Työvoimapulaan ei tutkimusten mukaan omasta työikäisestä väestöstämme löydy ratkaisua. Jos haluamme ennakoida viisaasti ja välttää ongelmia, tulee meidän ratkaista maahanmuuton asiat nyt siten, että käytäntöjä voidaan tällaisina hiljaisempina aikoina testata ja edelleen kehittää. Projektin tuottaman mallin mukainen toimiva järjestelmä työperusteisille maahanmuuttajille, tarjoaa Läntiselle Uudellemaalle myös mahdollisuuden kilpailla tulijoista tai houkutella alueen kuntiin pätevää työvoimaa. Kehitystyö tämän projektin kohdalla saavutti vaiheen, jossa malli tulee seuraavaksi alistaa keskustelulle ja kokeilulle. Suositusten mukaisesti kokeilu voidaan käynnistää ja mallia muokata kunkin alueen ominaispiirteet huomioiden, sellaiseen muotoon, jossa se palvelee kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla. 9. SUOSITUKSET Suositus 1: Hankehakemus keväällä 2010 nyt esitellyn mallin mukaisesti. Suositus 2: Kehitetyn mallin esittely koko verkostolle ja mallin alistaminen yhteiselle keskustelulle. Versio Maahanmuuton koordinointi

12 12 8BSUOSITUKSET Suositus 3: Maahanmuuttajakeskuksen ja paikallisten aluetoimistojen perustaminen. Maahanmuuton kenttää koordinoimaan ja toimintaa luotsaamaan tarvitaan 2 3 henkilöä. Mm. Raaseporin maahanmuuttokoordinaattori Börje Mattsson on ilmaissut kiinnostuksensa hanketta kohtaan. Lisäksi aluetoimistoihin tarvitaan vähintään 1 2 henkilöä, jotta myös verkoston koulutus ja tietopäivityspalvelut olisivat mahdollisia. Suositus 4: Tiedottamista ja tiedon keräämistä varten muuttosivuston rakentaminen Länsi.fi sivustolle. Liitteet Projektin toteutuma (liite 1) Haastattelujen analyysi (liite 2) Projektin aikaiset haastattelut ja seminaarit (liite 3) USB tallennin, jolla projektissa käytetyt lähteet, materiaalit sekä projektin aikana tuotetut materiaalit. (USB muistitikku)

13 liite 1 PROJEKTISUUNNITELMA TOIMENPITEET JA TOTEUTUMA: Projektisuunnitelman mukaan toimenpiteiden pääpaino oli ajallisesti suunniteltu seuraavasti: Touko kesäkuu - Perustiedon kerääminen - Tutkimukset, julkaisut ja artikkelit - Tutustuminen muihin projekteihin - Projektisuunnitelma Aikataulu toteutui yllämainitun mukaisesti. Heinäkuu - Kyselylomakkeiden suunnittelu - Verkkoratkaisujen kartoitus - Ryhmien toimintamallien suunnittelu - Maahanmuuton toimintamallin suunnittelu Aikataulu toteutui yllämainitun mukaisesti. Elo syyskuu - Toimijahaastattelut - Verkkoratkaisujen kartoitus jatkuu - Työryhmien suunnittelu - Ryhmien toimintamallien suunnittelu jatkuu - Maahanmuuton toimintamallin suunnittelu jatkuu Aikataulu ei toteutunut, kuten oli suunniteltu. Kesälomien porrastettu loppuminen siirsi osan toimijahaastatteluista kuukaudella eteenpäin. Varsinainen suunnittelutyö jatkui aikataulussaan. Loka marraskuu - Toimijahaastattelut jatkuvat - Asukas, maahanmuuttaja, kunta ja yrityskyselyt suoritetaan - Verkkosivujen suunnittelu - Palvelupisteen suunnittelu - Tiedonkeruun ja raportoinnin suunnittelu - Kehityskierros l. yhteiset keskustelut eri toimijatahojen kanssa Aikataulu toimijahaastattelujen osalta jäi jälkeen suunnitellusta, kun tavoiteltuja toimijoita ei tavoitettu tai tiukkojen aikataulujen vuoksi tapaamisia ei saatu sovittua. Verkkosivujen osalta yksityiskohtainen suunnittelu päätettiin jättää kokonaan tekemättä. Länsi.fi sivustot vaikuttivat kuitenkin, olemassa olevalta, hyvältä mahdollisuudelta ja areenalta toteuttaa maahanmuuton tiedottamista ja säännöllistä tiedonkeruuta.

14 Aikataulutettu suunnitelman mukainen yhteinen keskustelu eri toimijatahojen välillä jäi toteuttamatta, koska varsinaiset suunnitelmat eivät olleet riittävän konkreettisella tasolla. Asukas ja maahanmuuttajakyselyitä tehtiin aikataulun mukaan. Yrityskyselyitä tehtiin vain kyselyn testausta silmälläpitäen. Yrityskyselyn muoto kaipasi vielä hienosäätöä. Joulukuu - Kyselyiden analyysit - Mallien viimeistelyt - Esitysmateriaalit - Loppuraportti Joulukuun aikataulu toteutui lähes suunniteluun mukaan. Vastauksia kyselyihin tuli niin vähän, että niiden perusteella ei voinut analysoida tarkemmin sitä, miten työperäisen maahanmuuton ohjaus järjestettäisiin maahanmuuttajien näkökulmasta. Tulokseksi kyselyistä tuli ainoastaan se, mikä tiedettiin jo ennen projektin alkua, että toimintakenttä on sekava ja byrokraattinen ja siihen tarvitaan keskitetty ohjausmalli. Loppuraportin valmistelu venyi vuoden 2010 puolelle. Suunnitelman mukaiset vuoden 2010 seurannat, edelleen kehittely, verkkosivujen toteuttaminen ja palvelupisteen pystyttäminen eivät projektin puitteissa toteutuneet.

15 Liite 2. Vastausten analyysi: Vastaajat olivat Kirkkonummen, Karjalohjan, Lohjan ja Siuntion asukkaita. Vastaajista 4 olivat asuneet pidempään paikkakunnalla ja vastaajista 2 olivat muuttaneet paikkakunnalle viimeisen 5 vuoden aikana. Vastaajien ikäjakauma oli 24 vuodesta 70 vuoteen. Kaikilla vastaajilla oli käytössään internet ja kaikki vastaajat myös käyttivät välinettä vähintään viikoittain. Maahanmuuttajille kysely on selkeästi liian pitkä. Vain ne maahanmuuttajat, joiden kanssa lomake täytettiin yhdessä, palauttivat kyselyyn. Maahanmuuttajien kyselyitä palautui neljä (4) kpl seitsemästä (7). Vastaajien vähyyden vuoksi tulosta ei yleistää ja tulokseksi saatiin se, mikä tiedettiin osittain jo etukäteen: palvelut edellyttävät suuressa määrin omatoimista aloitteellisuutta oikean palveluinstanssin tai informaatiota jakavan tahon tai henkilön löytäminen on vaikeaa toivottiin keskitettyä opastus ja neuvontapalvelua sekä palvelua verkkoon, josta myös kysymyksiin saisi vastauksia kohtuullisessa ajassa suomenkielen nopea oppiminen on erittäin tärkeää yrittäjyys edellyttää hyvää palveluverkoston tuntemusta vastaajista vain kaksi tunsi kotouttamissuunnitelmansa

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Maahanmuuttajat voimavarana pääkaupunkiseudulla seminaari 20.3.2007 Kauniainen, Kasavuoren koulutuskeskus Kansliapäällikkö Työministeriö 1 Suomessa työskentelevät

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Jarmo Pulkkinen, toimitusjohtaja, HtM Web Fellows Oy 1. Web Fellows Oy lyhyesti Web Fellows Oy tarjoaa asiakaslähtöisesti räätälöityjä www-sovelluksia

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Hyvä alku Hämeessä ESR

Hyvä alku Hämeessä ESR Hyvä alku Hämeessä ESR Hyviä käytäntöjä ja materiaaleja alkuvaiheen maahanmuuttajaopetukseen Projektipäällikkö Tiina Alhainen ja Projektisuunnittelija Katja Maetoloa Ammattiopisto Tavastia/ Koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

ESR-hankeaihio. Hanke on vielä suunnittelun alla, tavoitteena on jättää hankehakemus Keski-Suomen ELY-keskukselle mennessä.

ESR-hankeaihio. Hanke on vielä suunnittelun alla, tavoitteena on jättää hankehakemus Keski-Suomen ELY-keskukselle mennessä. ESR-hankeaihio Hanke on vielä suunnittelun alla, tavoitteena on jättää hankehakemus Keski-Suomen ELY-keskukselle 3.10.2017 mennessä. Tekijä: Anna Jaurakkajärvi, 13.9.2017 Hankkeen rakenne, sisältö esitelty

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Taustaa ESR -rahoitteinen Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishanke (Tupa-hanke) Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Siuntio. Kuntaraportti

Siuntio. Kuntaraportti Siuntio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä

Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä n. 6-8 kk n. 4-6 kk 1. Hankintojen kartoitus ja kilpailutuksen valmistelu 2. Tarjouspyynnön laadinta ja julkaisu 3. Tarjousaika 4. Sopimus ja työllistettävien

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Inkoo. Kuntaraportti

Inkoo. Kuntaraportti Inkoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012 Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämishanke. 02.2010-12.2012 Projektin tehtävä Ohjaus- ja neuvontapalvelujen saatavuuden parantaminen. Asiantuntevan

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014

Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut. ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Työlinja ja Työlinjan maahanmuuttajapalvelut ALPO-verkostopäivät Mikkelissä 21. 22.5.2014 Irma Valtonen Juulia Lätti Mikkeli 22.05.2014 TE-ASIAKASPALVELUKESKUS Tietoa, neuvontaa ja ohjausta puhelimen,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Pukkila. Kuntaraportti

Pukkila. Kuntaraportti Pukkila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla

Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa: toimintamalli Alueellinen työpajatyöskentely 18.10.2012 Hyvinvoiva Länsi- Uusimaa 30.11.2012 Tietoiskut 4.12.2012 T&K&Ihanketoiminta Hyvinvointifoorumi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi Digineuvos - hanketyökalu 1 Digiteekki Oy Verkkopalveluiden suunnittelu ja -toteutus Tietotekniikkakoulutus Hankkeiden hallinta Kahden hengen

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä

Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä - ESR TL2 kehittämisohjelma kotoutumislain toimeenpanon tukena ALIPI-projektin seminaari 23.3.2011/ Paula Kuusipalo Alpo-tukirakenneprojekti ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Tervetuloa kotiin, Suupohjaan!

Tervetuloa kotiin, Suupohjaan! Tervetuloa kotiin, Suupohjaan! Hanke 15.10.2008 29.2.2012 (14.10.2011) ESR-rahoitteinen, TL4 (SM/TEM). Budjetti: 270 385e Hallinnoija: SEK Taustalla: maahanmuuttostrategia 2008, työnantajat KOHDERYHMÄ:

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Esitys 16.3.2010 Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuskonsultti Kaisa Mäki Kihniä Innolink Research Oy 2009 2010 PAINOPISTEET KEHITTYVÄT

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi LAATUKÄSIKIRJA 2015 www.tulkkauspalvelut.fi SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 2 Toiminnan kuvaus 3 Tulkkimme & kielet 4 Laatu ja laadun mittaaminen 5 Yhteystiedot 6 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 sitten tuli assistentti.info Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkostohanke, assistentti.info tuottaa TIETOA, TUKEA, NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOULUTUSTA, ARVIOINTIA,

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-,neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla kehittämisohjelma (OKATNO) Alueellisten

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot