Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic"

Transkriptio

1 Loppuraportti Maahanmuuton koordinointi Innofocus / Sanja Lenardic KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä

2 2 0BProjektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Sisältö 1. Projektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Toteuttamisorganisaatio Projektin kesto ja aikataulun toteutuminen Toiminnan kuvaus ja suoritetut toimenpiteet Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen Projektin tuottama malli Resurssit ja itsearvio Kehittämistoiminnan jatkaminen ja kehittämisehdotukset Suositukset... 11

3 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 3 1. PROJEKTIN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA ALUE Nykyisin työperäistä maahanmuuttoa pyritään edistämään systemaattisesti. Tämän taustalla on useita syitä. Suomen työmarkkinoilta on ikääntymisen vuoksi poistunut vuosina enemmän työvoimaa kuin sinne on tullut (Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006). Työperäisen maahanmuuton katsotaan ainakin osittain vastaavan kasvavaan työvoimapulaan. Sen avulla voidaan myös laajentaa osaamispohjaa, joka väestön ikääntymisestä johtuen todennäköisesti kapenee (mt.). Länsi Uudellemaalle tarvitaan yhteistyöverkosto ja toimintamalli työperusteiselle maahanmuutolle. Mallilla tavoitellaan ennakoinnin ja suunnitelmallisen toiminnan mahdollisuuksien parantamista, koskien koko toimintaketjua aina rekrytointitarpeesta maahanmuuttajan kotoutumiseen asti. Projektin taustalla on huoli työvoiman riittävyydestä nopeasti eläköityvässä Suomessa ja toisaalta esiin nousseet kysymykset niin resurssien ja palveluiden laadun kuin niiden saatavuuden riittävyydestä Länsi Uudenmaan alueella. Miten koordinoitaisiin koko työperustaisen maahanmuuton kenttä parhaalla mahdollisella tavalla, huomioiden resurssit sekä tarvittavat palvelut ja niiden edelleen kehittäminen? Projekti oli aikajänteeltään 8 kuukauden mittainen, ajoittuen keväästä 2009 vuoden loppuun. Projektin maantieteellisenä kohdealueena oli Länsi Uusimaa, käsittäen alueen 8 kuntaa; Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi Pusulan, Siuntion, Inkoon, Hangon sekä Raaseporin. 2. TOTEUTTAMISORGANISAATIO Projektin toteutti Länsi Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Innofocus. Projektityöntekijänä toimi ohjaava kouluttaja Sanja Lenardic. Varsinaista virallista ohjausryhmää ei muodostettu, mutta ohjaavina tahoina toimi AKO Länsi Uusimaa / Erja Vaarala sekä Innofocus / Jaana Into ja Anita Tuomola. 3. PROJEKTIN KESTO JA AIKATAULUN TOTEUTUMINEN Projektin hyväksytty toteutusaika oli Varsinainen työskentely alkoi sovitusti kesäkuun 2009 alussa kartoitusten ja tiedonkeruun muodossa. Projektisuunnitelma valmistui heinäkuun 2009 alussa. Projektisuunnitelma toimenpiteineen ja toteutumineen liitteenä (liite 1). Versio Maahanmuuton koordinointi

4 4 3Btoiminnan kuvaus ja suoritetut toimenpiteet 4. TOIMINNAN KUVAUS JA SUORITETUT TOIMENPITEET Koordinointi projektin toteutusalue käsitti kahdeksan kuntaa, joista kuuden kunnan alueella tehtiin haastatteluja ja kyselyitä. Yhteisiä laajempaa verkostoa koskevia infotilaisuuksia ei järjestetty. Maahanmuuton, työperäisen maahanmuuton ja kotoutumisen aihealueita koskien projektin aikana osallistuttiin kolmeen seminaariin. Seminaarien anti oli mielenkiintoista ja vahvisti kuvaa vallitsevista eri alueittain vaihtelevista toimintamalleista ja tulkinnoista sekä tarpeesta laajemmalle yhteistyölle. Kyselyitä suoritettiin kahdessa osassa. Ensin testattiin luotuja lomakkeita ja muutosten jälkeen toteutettiin varsinainen kysely. Kysely nimettiin Asukaskyselyksi ja kysymykset on muotoiltu siten, että niihin voi vastata kunnan syntyperäinen asukas ja maahanmuuttaja. Kyselyitä jaettiin 20 kpl. Vastauksia saatiin 6 kpl syntyperäisiltä suomalaisilta ja neljä maahanmuuttajilta. Huonon vastausprosentin selitys lienee osittain liian pitkäksi osoittautunut kysely. Vastausten analyysi liitteenä (liite 2) 5. PROJEKTIN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Projektisuunnitelmassa projektille asetettiin seuraavat tavoitteet: Työperäisen maahanmuuton edistäminen ja toimijaverkoston koordinointi (yhteistyömalli): toimijaverkoston määrittely ja yhteistyöryhmien rakentaminen yhteistyömallin kuvaus sekä toimintaohjeistus työperäiselle maahanmuutolle tiedonkeruun, tilastoinnin ja raportoinnin mallintaminen Työperäisen maahanmuuton neuvonta ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi (palvelumalli): 1. neuvonta ja tulkkauspalvelut toimijaverkostolle (verkkosivut ja palvelupiste) 2. ohjauspalvelut (palvelupiste) 3. tiedonkeruu, tilastointi ja raportointi Maahanmuuton edistäminen, toiminnan koordinointi ja kehittäminen Ako alueella (kehitysmalli): 4. koko koordinointitoiminnan luotsaus, seuranta ja kehitystyö 5. maahanmuuton kentän kehittämistarpeiden kartoittaminen ja eteenpäinvienti

5 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 5 6. maahanmuuton ja koulutuspalvelujen koordinointi ja kehittäminen 7. kotouttamisohjelmien säännöllinen päivittäminen Tavoitteiden toteuttamiseksi haastateltiin verkoston toimijoita ja tehtiin kyselyjä sekä selvitettiin tarjolla olevia mahdollisuuksia verkkopalveluiden ja palvelupisteen osalta. Projekti tuotti oheisen mallin ratkaisuehdotukseksi maahanmuuton koordinoinnille alueella, sekä alistettavaksi keskustelulle ja jatkokehittämiselle. 6. PROJEKTIN TUOTTAMA MALLI Mitä tarkoitetaan työperusteisella maahanmuutolla Työperusteiset maahanmuuttajat eivät vielä kuulu kotouttamislain piiriin, eikä valtio rahoita työperustaisten maahanmuuttajien palveluita. Tästä johtuen eri kunnissa maahanmuuttoasioiden koordinointi voi olla hyvin eriarvoista. Erityisen haasteellisiksi ne koetaan pienissä kunnissa ja kunnissa, joissa ei ole erillistä maahanmuuttohallintoa. Tällaisissa kunnissa ei maahanmuuttajille ole järjestetty erikseen neuvontaa. Työperustainen maahanmuuttaja tulee Suomeen joko: Työttömäksi Töihin Työpaikka valmiina tai.. Perheen yhdistäminen Jääminen työttömäksi Asettautuminen Kotoutuminen oleskelulupa työlupa henkilötunnus verokortti pankkitili kelakortti asunto päivähoito Poliisi Työlupayksikkö Maistraatti KELA Pankki TE toimisto Oppilaitokset Työnantajat jne. terveydenhoito kielikoulutus perehdytys osaamisen tunnist. vastaavuudet oleskelulupa työlupa kotosuunnitelma työnhaku Versio Maahanmuuton koordinointi

6 6 5Bprojektin tuottama malli Maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa tarjotaan varsin vaihtelevasti alueen kunnissa. Vaikka toimijat huolehtivat vastuualueensa palveluista hyvin, niin asiakkaan kannalta tilanne on sekava. Kaikissa palvelupisteissä ei myöskään ole resursseja palvella maahanmuuttajia tasalaatuisesti. Ottamalla koko alueella käyttöön yhteinen maahanmuuton malli, voidaan sen avulla palvella maahanmuuttajia laadukkaammin ja koko toiminnan koordinointi on yhtenäistä sekä mahdollistaa tehokkaamman resurssien käytön. Tarvittavat palvelut ja työnjako Tarjotaan työperusteisille maahanmuuttajille alueellisesti yksi paikka, josta saa apua, ohjausta ja tietoa, kaikissa maahanmuuton asioissa keskitetysti. Kerätään tieto helposti saataville, kaikkien verkoston toimijoiden käyttöön. Luodaan Länsi Uudellemaalle oma Green Card, joka palvelee alueellisia tarpeita (mm. työvoima) ja jonka takaa kaikille maahanmuuttajille tasalaatuista palvelua ja ohjausta ja tiedonjaon tehostuessa parantaa maahanmuuttajien oikeusturvaa. Yritys, joka tuo Suomeen maahanmuuttajan; tehtävät ja rooli: Yritys voi tuoda työntekijän ulkomailta TEtoimistossa avoinna olevaan työpaikkaan, jos siihen ei löydy työntekijää Suomesta (2vkoa) työhön opastus ja perehdytys, työlupien hoito, irtisanomistilanteissa työntekijän palauttamisen kustannukset MAAHANMUUTTOKESKUS LÄNSI UUSIMAA Rahoitus: valtion rahoittama, alkuun hankerahoitus esim. ESR tai muu valtion rahoitus Kunnan tehtävät ja vastuu: koto ohjelmien päivittäminen, informaation jakaminen (osuus kustannuksista), kotoutumiseen liittyvät käytännön toimet auttaa maahanmuuttajaa ja alueellisia toimijoita byrokratian hallitsemisessa; keskitetyn hallinnon ja aluetoimistojen perustaminen; maahanmuuton koordinointi, verkkoalustan rakentaminen TE toimistojen tehtävät ja vastuu: kotosuunnitelman teko, kielikoulutuksen organisointi, ammattiin valmentava koulutus, tarvittaessa mahdol. ammatillinen koulutus

7 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 7 Maahanmuuton mallin toteutus Versio Maahanmuuton koordinointi

8 8 5Bprojektin tuottama malli 1. Maahanmuuton toiminnan ohjauksen organisointi keskitetysti: Länsi Uudellemaalle perustetaan Maahanmuuttajakeskus, jossa toimii maahanmuuton keskitetty hallinto. Se huolehtii koko alueen maahanmuuton yhteisistä linjauksista sekä ohjaa ja kehittää toimintaa alueella. Tärkeimpinä osallistujina ovat alueen maahanmuuton toimijat, kuten maahanmuuton koulutusta sekä kielikoulutusta tarjoavat koulutusorganisaatiot, TEtoimistot, työnantajayritykset, KELA, poliisi, maistraatti sekä mm. kolmannen sektorin toimijat, joiden osallistumista toivotaan vahvistettavaksi entisestään. Toimintaa luotsataan yhteistyössä yllämainittujen maahanmuuton verkoston eri tahojen edustajien kanssa. Maahanmuuttajakeskus kerää tietoa siihen kuuluvien alueiden maahanmuuton tilasta ja toiminnasta sekä toimii neuvottelevana, toteuttavana ja tiedottavana asiantuntijatahona. Tehtäviin kuuluu mm. maahanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen ja suunnittelu, muut maahanmuuttoon liittyvät kysymykset sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen. Keskitettyä hallintoa voitaisiin kuvailla myös maahanmuuttoasiain toimikunnaksi, jollaista työministeriön ohjeessa suositeltiin perustettavaksi alueellisten TE keskusten tueksi. 2. Sivuston perustaminen maahanmuuttajien ja maahanmuuton toimijoiden tarpeisiin: Maahanmuuton tiedottamisen ja tiedonkeruun tehostamiseksi esim. jo toiminnassa olevalle Länsi fi sivustolle perustetaan omat muuttosivut. Sivuille kerätään koko Länsi Uudenmaan alueen kuntien maahanmuuttoa ja muuttamista koskeva tieto (yhteystiedot, info, lomakkeet, ohjeet jne ), josta se on kaikkien saatavilla. Avoin viestintä ja tiedon jakaminen myös verkon välityksellä, tekee toimintaa näkyvämmäksi ja samalla se vaikuttaa positiivisesti asenteisiin sekä mielipiteisiin. Sivuston avulla tulee myös kerätä kyselyjen muodossa tietoa ja palautetta koko verkoston käyttöön. Tiedonkeruusta huolehtii aluetoimistot. Kyselyiden muodostaminen verkkoon voidaan tehdä mm. Webropol järjestelmää hyödyntäen. Järjestelmä mahdollistaa kyselyjen helpon generoinnin kulloisenkin tarpeen mukaan ja kyselyt voidaan rakentaa asteikollisiksi, jolloin palveluille, laadulle ja saatavuudelle voidaan määrittää arvosanat. Siten mm. niiden kehittymistä voidaan jatkuvasti seurata. Mainittu järjestelmä tuottaa haluttaessa automaattisesti myös tilastoja kerätyistä tiedoista. 3. Aluetoimistojen perustaminen: Länsi Uudenmaan maahanmuuttajakeskuksen lisäksi tulee Raaseporiin, Lohjalle sekä Karkkilaan perustaa aluetoimistot, joissa varsinainen maahanmuuttajien neuvonta tapahtuu. Länsi Uudenmaan maahanmuuttajakeskus pitää aluetoimistot ajan tasalla, niin asiantuntijatiedon, kun lakimuutostenkin osalta. Aluetoimistot toimivat ohjauksen lisäksi alueellisina tietopankkeina ja koulutuspisteinä. Ne toimivat tiiviissä yhteistyössä toisten aluetoimistojen kanssa. Aluetoimistot keräävät ja yhdistävät tiedot maahanmuuttajista sekä heidän tilanteistaan, jotta kotouttamisen

9 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 9 palveluita voidaan tehokkaammin tarjota ja koordinoida. Aluetoimistolla ohjataan ja opastetaan maahanmuuttajia kaikissa arjen toimissa: autetaan lomakkeiden täyttämisessä, etsitään oikeita ihmisiä ja tahoja asioiden hoitamiseen, etsitään vastauksia vapaa ajan kysymyksiin sekä ohjataan oman koulutus tai urapolun löytämiseksi. Tärkeää aluetoimiston toiminnassa on matala kynnys tulla asiakkaaksi. Aluetoimisto parhaimmillaan on tukipiste tai tapaamispaikka, jonne voi mennä ihan muuten vaan. Toimipisteissä ei tehdä mitään kenenkään puolesta, vaan siellä ollaan kiireettä paikalla ja valmiina tarjoamaan apua ja ohjaamaan oikeaan suuntaan. Ulkomailta rekrytoinnista kiinnostuneet yritykset ilmoittavat aikeistaan tai kiinnostuksestaan omalle aluetoimistolleen. Aluetoimiston henkilökunta palvelee myös yritysten ongelmissa ja kysymyksissä. Aluetoimistolta saa tietoa siitä miten rekrytointi tapahtuu ja mitä yrityksen tulee tehdä tai kuka heitä voi auttaa ja millaisia palveluja on tarjolla. Aluetoimisto tarjoaa maahanmuuttotyötä tekeville tai maahanmuuttajia kohtaaville työntekijöille koulutusta sekä tietopäivitystä tiloissaan. Kuten myös muille verkoston toimijoille. Aluetoimisto myös koordinoi tarvittavia koulutus ja muita palveluja. Pitämällä tiivistä yhteyttä keskenään, aluetoimistot pystyvät järkeistämään ja koordinoimaan tehokkaammin tarvittavia koulutuksia. Yhteistyö parantaa myös yhteishankintakoulutusten ja palveluiden järjestämistä sekä yritysten konsultointia muissa maahanmuuton kysymyksissä ja toiminnan kehittämistä alueella. Alueellisilla toimipisteillä käytetään verkkotulkkausta. Toimipisteitä voivat hyödyntää myös muut tulkkausta tarvitsevat tahot. Tulkkauksen järjestämiseen tarvitaan tulkkausrinki. Tulkkausringin muodostavat tulkit, joiden käytössä on tietokone ja webbikamera. Tulkkausringin yksinkertaisin toteutus on esimerkiksi käyttää jotain tarjolla olevista ilmaisista reaaliaikaisista viestimistä. Rinkiin liittyvät tulkit ovat käytettävissä kun ovat kirjautuneina palveluun. Usein tällaisiin ohjelmiin on liitetty tai liitettävissä myös kalenteri, jolloin tulkkien toimintaa ja saatavuutta voidaan järkevästi suunnitella etukäteen. Näin tulkit saadaan tarvittaessa paikan päälle, tai heidän palvelujaan voidaan käyttää vaivatta verkon välityksellä. Mm. muuttosivustolla voi olla kyseinen tulkkiajanvarauskalenteri. Aluetoimistot ja alueen maahanmuuton kentän toimijat (terveystoimi, asuntotoimi, elinkeinotoimi, työvoimahallinto, poliisi, koulutusorganisaatiot, jne) muodostavat toimenpideryhmän ja kokoontuvat joka toinen kuukausi (tai tarpeen mukaan), käyden läpi ajankohtaiset asiat ja tapaukset. Tarvittaessa voidaan perustaa myös erikseen Versio Maahanmuuton koordinointi

10 10 6Bresurssit ja itsearvio ryhmä lasten ja nuorten asioiden läpikäymiseen. Kyseiset ryhmät ovat osin jo Länsi Uudellamaalla käytössä. Aluetoimistot koordinoivat ryhmien kokoontumisia. Alueelliset toimipisteet keräävät myös jatkuvaa palautetta tarjoamistaan palveluista ja raportoivat edelleen kehityskeskukseen. Aluetoimistojen palautteet analysoidaan ja käsitellään vuotuisissa kehityskeskuksen seminaareissa yhdessä maahanmuuton kentän toimijoiden kesken ja näin ne toimivat tukena toiminnan kehittämiselle. Vuosittain järjestettävissä tapaamisissa ja seminaareissa käydään läpi myös alueen koto ohjelmien linjauksia, jolloin alueelliset erot tulevat huomioitua, ja koko Länsi Uudellemaalle saadaan luotua yhtenevät linjaukset. 4. Green Card järjestelmä määrittelee esim. työperusteisen maahanmuuton rajaehdot. Keskitetyssä alueen maahanmuuton hallinnossa määritellyt yhteiset linjat toimivat maahantulon perusteina. Green Card voi pitää sisällään esim. verkkolomakkeen (eri kielillä), jonka täyttämällä maahan muuttoa suunnitteleva näkee millaisia edellytyksiä maahantulo vaatii. Samalta sivustolta olisi myös löydettävissä tiedot paikallisesta palkkatasosta ja elinkustannuksista. Myös kuntien esittelyt voisivat olla sivustolta tarjolla. 7. RESURSSIT JA ITSEARVIO Projektista on pääasiassa vastannut Innofocus. Sen vastuulla oli toteutus, laskutus ja raportointi. Laskujen työajasta raportoi toteuttaja ja työajanilmoitukset tarkisti Jaana Into. Laskutuksen asiaperusteen ja numerotarkastuksen suoritti projektista vastuullinen Eero Hillman. Projektissa työskenteli yksi henkilö. Projektihenkilön käytössä olleet tietokoneet ja yhteydet toimivat moitteetta. Projektin toteuttajan itsearvio projektin tavoitteiden toteutumisesta: (asteikko 1 5, jossa 1= heikko ja 5 erinomainen) KA 3 Projektin toteutuminen kokonaisuutena 3 Verkoston määrittely 4 Verkoston tavoittaminen 3 Toimintamalli työperustaista maahanmuuttoa koskien 4 Työperustaisen maahanmuuton oheistuksen (esim. Gateway) soveltaminen käyttöön 3

11 AKO Länsi Uusimaa Loppuraportti 11 Malli tiedon keruulle, raportoinnille ja käytölle 4 Malli jatkuvalle kehittämiselle 4 Verkkosivut 1 Palvelupiste 3 Seuranta 2 Oma toiminta ja osaaminen 3 Resurssien riittävyys 2 8. KEHITTÄMISTOIMINNAN JATKAMINEN JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Työperäisen maahanmuuton koordinointi oli vielä vuonna 2008 vauhdikkaasti etenemässä. Silloin näytti siltä, ettei kaikille aloille löydy omasta takaa tekijöitä. Kuitenkin lama muutti tilannetta selvästi. Se leikkasi yksiselitteisesti työperäisen maahanmuuton vähäisiä resursseja. Tulevaisuudessa meitä uhkaa työvoimapula, suurten ikäluokkien lähtiessä eläkkeelle. Työvoimapulaan ei tutkimusten mukaan omasta työikäisestä väestöstämme löydy ratkaisua. Jos haluamme ennakoida viisaasti ja välttää ongelmia, tulee meidän ratkaista maahanmuuton asiat nyt siten, että käytäntöjä voidaan tällaisina hiljaisempina aikoina testata ja edelleen kehittää. Projektin tuottaman mallin mukainen toimiva järjestelmä työperusteisille maahanmuuttajille, tarjoaa Läntiselle Uudellemaalle myös mahdollisuuden kilpailla tulijoista tai houkutella alueen kuntiin pätevää työvoimaa. Kehitystyö tämän projektin kohdalla saavutti vaiheen, jossa malli tulee seuraavaksi alistaa keskustelulle ja kokeilulle. Suositusten mukaisesti kokeilu voidaan käynnistää ja mallia muokata kunkin alueen ominaispiirteet huomioiden, sellaiseen muotoon, jossa se palvelee kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla. 9. SUOSITUKSET Suositus 1: Hankehakemus keväällä 2010 nyt esitellyn mallin mukaisesti. Suositus 2: Kehitetyn mallin esittely koko verkostolle ja mallin alistaminen yhteiselle keskustelulle. Versio Maahanmuuton koordinointi

12 12 8BSUOSITUKSET Suositus 3: Maahanmuuttajakeskuksen ja paikallisten aluetoimistojen perustaminen. Maahanmuuton kenttää koordinoimaan ja toimintaa luotsaamaan tarvitaan 2 3 henkilöä. Mm. Raaseporin maahanmuuttokoordinaattori Börje Mattsson on ilmaissut kiinnostuksensa hanketta kohtaan. Lisäksi aluetoimistoihin tarvitaan vähintään 1 2 henkilöä, jotta myös verkoston koulutus ja tietopäivityspalvelut olisivat mahdollisia. Suositus 4: Tiedottamista ja tiedon keräämistä varten muuttosivuston rakentaminen Länsi.fi sivustolle. Liitteet Projektin toteutuma (liite 1) Haastattelujen analyysi (liite 2) Projektin aikaiset haastattelut ja seminaarit (liite 3) USB tallennin, jolla projektissa käytetyt lähteet, materiaalit sekä projektin aikana tuotetut materiaalit. (USB muistitikku)

13 liite 1 PROJEKTISUUNNITELMA TOIMENPITEET JA TOTEUTUMA: Projektisuunnitelman mukaan toimenpiteiden pääpaino oli ajallisesti suunniteltu seuraavasti: Touko kesäkuu - Perustiedon kerääminen - Tutkimukset, julkaisut ja artikkelit - Tutustuminen muihin projekteihin - Projektisuunnitelma Aikataulu toteutui yllämainitun mukaisesti. Heinäkuu - Kyselylomakkeiden suunnittelu - Verkkoratkaisujen kartoitus - Ryhmien toimintamallien suunnittelu - Maahanmuuton toimintamallin suunnittelu Aikataulu toteutui yllämainitun mukaisesti. Elo syyskuu - Toimijahaastattelut - Verkkoratkaisujen kartoitus jatkuu - Työryhmien suunnittelu - Ryhmien toimintamallien suunnittelu jatkuu - Maahanmuuton toimintamallin suunnittelu jatkuu Aikataulu ei toteutunut, kuten oli suunniteltu. Kesälomien porrastettu loppuminen siirsi osan toimijahaastatteluista kuukaudella eteenpäin. Varsinainen suunnittelutyö jatkui aikataulussaan. Loka marraskuu - Toimijahaastattelut jatkuvat - Asukas, maahanmuuttaja, kunta ja yrityskyselyt suoritetaan - Verkkosivujen suunnittelu - Palvelupisteen suunnittelu - Tiedonkeruun ja raportoinnin suunnittelu - Kehityskierros l. yhteiset keskustelut eri toimijatahojen kanssa Aikataulu toimijahaastattelujen osalta jäi jälkeen suunnitellusta, kun tavoiteltuja toimijoita ei tavoitettu tai tiukkojen aikataulujen vuoksi tapaamisia ei saatu sovittua. Verkkosivujen osalta yksityiskohtainen suunnittelu päätettiin jättää kokonaan tekemättä. Länsi.fi sivustot vaikuttivat kuitenkin, olemassa olevalta, hyvältä mahdollisuudelta ja areenalta toteuttaa maahanmuuton tiedottamista ja säännöllistä tiedonkeruuta.

14 Aikataulutettu suunnitelman mukainen yhteinen keskustelu eri toimijatahojen välillä jäi toteuttamatta, koska varsinaiset suunnitelmat eivät olleet riittävän konkreettisella tasolla. Asukas ja maahanmuuttajakyselyitä tehtiin aikataulun mukaan. Yrityskyselyitä tehtiin vain kyselyn testausta silmälläpitäen. Yrityskyselyn muoto kaipasi vielä hienosäätöä. Joulukuu - Kyselyiden analyysit - Mallien viimeistelyt - Esitysmateriaalit - Loppuraportti Joulukuun aikataulu toteutui lähes suunniteluun mukaan. Vastauksia kyselyihin tuli niin vähän, että niiden perusteella ei voinut analysoida tarkemmin sitä, miten työperäisen maahanmuuton ohjaus järjestettäisiin maahanmuuttajien näkökulmasta. Tulokseksi kyselyistä tuli ainoastaan se, mikä tiedettiin jo ennen projektin alkua, että toimintakenttä on sekava ja byrokraattinen ja siihen tarvitaan keskitetty ohjausmalli. Loppuraportin valmistelu venyi vuoden 2010 puolelle. Suunnitelman mukaiset vuoden 2010 seurannat, edelleen kehittely, verkkosivujen toteuttaminen ja palvelupisteen pystyttäminen eivät projektin puitteissa toteutuneet.

15 Liite 2. Vastausten analyysi: Vastaajat olivat Kirkkonummen, Karjalohjan, Lohjan ja Siuntion asukkaita. Vastaajista 4 olivat asuneet pidempään paikkakunnalla ja vastaajista 2 olivat muuttaneet paikkakunnalle viimeisen 5 vuoden aikana. Vastaajien ikäjakauma oli 24 vuodesta 70 vuoteen. Kaikilla vastaajilla oli käytössään internet ja kaikki vastaajat myös käyttivät välinettä vähintään viikoittain. Maahanmuuttajille kysely on selkeästi liian pitkä. Vain ne maahanmuuttajat, joiden kanssa lomake täytettiin yhdessä, palauttivat kyselyyn. Maahanmuuttajien kyselyitä palautui neljä (4) kpl seitsemästä (7). Vastaajien vähyyden vuoksi tulosta ei yleistää ja tulokseksi saatiin se, mikä tiedettiin osittain jo etukäteen: palvelut edellyttävät suuressa määrin omatoimista aloitteellisuutta oikean palveluinstanssin tai informaatiota jakavan tahon tai henkilön löytäminen on vaikeaa toivottiin keskitettyä opastus ja neuvontapalvelua sekä palvelua verkkoon, josta myös kysymyksiin saisi vastauksia kohtuullisessa ajassa suomenkielen nopea oppiminen on erittäin tärkeää yrittäjyys edellyttää hyvää palveluverkoston tuntemusta vastaajista vain kaksi tunsi kotouttamissuunnitelmansa

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot