KOKOUSKUTSU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 27.5.2015"

Transkriptio

1 \- ' As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU Osakkeenomistajille VARSINAINEN YHTIOKOKOUS As Oy Kirkonrotan osakkeenomistajat kutsutaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtidkokoukseen, joka pidetiidin Espoossa Hotelli Kuninkaantiessd osoitteessa Lakelankatu 1 keskiviikkona 10. pdivdnd kesdkuuta2015 alkaen kello Kokouksessa kiisitelliiiin yhti6jiirjestyksen mukaisesti yhti6kokoukselle kuuluvat asiat liitteend olevan esityslistan mukaisesti sekd julkisivu- ja pa rvekeremonttiin I i ittyen esil le tu ut ru iskubetonoi ntimenetel mi ma hdolisena vaihtoehtona parvekelaattojen u usi n na I le. Rakennesuunnittelija Timo Raiski tulee kertomaan aiheesta. Tervetu loa yhtiokokoukseen! LIITTEET Esityslista To im i nta ke rtom us s isd ltiie n ko rja u sta rvese lvitykse n Tilinptititos 2014 Talousarvio 2015 Alkuperdriset asiakirjat pidetiitin niihtaivillii lstinnoitsijditoimisto H & J Viialan toimistolla osoitteessa Mdntyviita 4, Espoo Terveisin As Oy Kirkonrotan hallitus ja isainnoitsijii Liseitietoja antaa lsiinnditsijii Jaakko Viiala ( ) Huoneisto Tiiten valtuutan/mme edustamaan Allekirjoittanutta/allekirjoittaneita As Oy Kirkonrotan yhtiokokouksessa Espoossa peiiviin i _kuuta 2015

2 ' As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU AS OY KIRKONROTTA YHTIOKOKOUS 2OI5 PAIKKA: AIKA: klo ESITYSTISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 2, KOKOUKSEN JARJESTAYTYMINEN Valitaan kokoukselle - puheenjohtaja - sihteeri - poytiikirjantarkastajat (2 kpl) - 55nten laskijat (2 kpl) 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS Kokous todetaan asunto-osakeyhti6lain/yhtiojiirjestyksen mukaisesti koolle kutsutu ksi ja piidt6svaltaiseksi. 4. LASNAOLUOIDEN TOTEAMlNEN Todetaan olevan liisnii ja edustettuna osaketta oleva m66rii yhticin koko osakem66rdst6, (osakas/diiniluettelo)

3 As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU JULKISIVUKORJAUSTEN ASIAT - Rakennesuunnittelija on suositellut parvekelaattojen uusimisen sijaan ruiskubetonointia jota kaytetddn vaativien kohteiden kuten siltojen korjauksissa. H a llitus esittds parvekelaattojen korjaamista ru isku betonoinilla, jolla nykyisen tiedon valossa saavutetaan suurin kustanustehokku us. Hyviiksytiiiin hallitu ksen esitys, - Yhti6kokous on piiiittiinyt parvekeovet kunnostettavaksi hallituksen esityksen mukaisesti. Rakennesuu n nittelijan suorittamassa katselm uksessa on ovet todettu melko huonokuntoisiksi ja niiden kunnostus hankalaksi. H a llitus esittsd parvekeovet vaihdettava ksi uusi in yksilehtisiin oviin. Hyvdksyttiiin hallitu ksen esitys. 6. TILINPAATOTSEru KASITTELEMINEN Ku ullaan selostus tilin piiiitoksesti tilin- ja toim in na ntarkastuskertom u ksineen 7, KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Esitetdin hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtion rakennusten ja kiinteistojen kunnossapitoon yhtiokokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston k5yttdmiseen, yhtiovastikkeeseen tai muihin osakeh uoneiston kiiytostii ai heutuvii n kusta n n u ksii n.

4 As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU SELVITYS SUORITETU ISTA H UOMATTAVISTA KU NNOSSAPITO- JA M U UTOSTOISTA EsitetdSn hallituksen kirjallinen selvitys yhtiossb suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostoisti. 9. TILINPAATOKSEN VAHVISTAMINEN - Hyviiksytddn vuoden 2014 tilinpbiitos, 10. PAATTAMINEN NIISTA ToIMENPITEISTA, JoIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VoITTo ANTAA AIHETTA Pddtetidn siirtdd taseen osoittama tappio t7 874,64 euroa oman pddoman viihennykseksi ja olla jakamatta osinkoa. 11., VASTU UVAPAU DEN MYONTAM I NEN HALLITU KSEN JASEN I LLE JA ISAN NOITSIJALLE PtiiitetS6n myontiis vastuuvapaus hallituksen jisenille ja isdnnoitsij6lle 12. TALOUSARVIOSTA PAATTAU I ru Tru - P66tet55n vahvistaa talousarvio vuodelle Vahvistetaan hoitovastikkeeksi 1,05 /osake/kk - Vahvistetaan vesimaksuksi 8,50 /kk - Vahvistetaan saunamaksuksi 9,00 /kk - Vahvistetaan autopaikan vuokraksi t2 /kk - Vahvistetaan pesutuvan kiiyttokorvaukseksi SO /vuosi/kiiyttiijii - Vahvistetaan autopaikkalainan rahoitusvastikkeeksi 0,L4t /velallinen osake / kk 13. LAI NAN LYH E N NYSRAHASTO N KARTUTTAM ISESTA PAATTAM I N EN - PddtetSSn kartuttaa lainanlyhennysrahastoa korkeintaan sills midriilld, jonka osakkaat maksavat lainavastikkeessa lainan lyhentdmistd varten ja niillii m55rilld, jotka osakkaat maksavat huoneistokohtaisia la inaosuuksiaan.

5 As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU HALLITUKSEN JASENTEN KOKOUSPALKKIO]STA SEKA TILIN- / TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKI OISTA PAATTAM I N E N P66tet66n maksaa hallituksen jdsenille kokouspalkkioita seuraavasti : - Jiisenille _ /kausi (Vuonna 20L4500 ) - Puheenjohtajalle _ /kausi ( Vuonna 2OL4700 l - Palkkioita maksetaan kaikista niistd kokouksista missd jdsenet toimivataloyhti6n virallisina edustajina PtiStetiiSn maksaa tilin-/ toiminnantarkastajille palkkioita seuraavasti: - Tilin- ja toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti. 15. HALLITUKSEN JASENTEN MAARA TN IASEruTEN VALINTA Pdiitetdtin hallituksen jisenten miiiiriiksi_ (3-5) Pditetdiln valita hallituksen varsinaisiksi jiiseniksi seuraavat henkilot: 16. TILINTARKASTAJIEN MAARA JA VALINTA PSStetiiin tilintarkastajien mdirii ( yksitai kaksi) Pddtetddn valita tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi ia ja

6 As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU SU OJ E LUVASTAAVAN JA VAESTONSU OJAN H OITAJAN VALI NTA - Pddtetidnvalitayhtionsuojeluvastaavaksija viiestonsuojanhoitajaksi seuraava hen kilo: 18. KOKOUKSEN PAATTAM IN EN Kokous piiiittyi klo

7 TASEKIRJ A 2014 AS OY KIRKONROTTA Y SISALLYSLUETTELO Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2014 Liitetiedot Allekirjoitukset ja ti I i ntarkastusmerki ntei Tasekirja on siiilytett ivi vdhintddn 10 vuotta tilikausen piiiittymisest i (KPL 2:10). ) Tilikauden tositeaineiston siiilytettiivii v ihint56n 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on priattynyt. Kansallispalvelu Oy Kansakoulukuja 3 a Helsinki P

8 ASI.INTO OY KIRKONROTTA TO IMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA O I.O I.2 O I 4,3 I,I2,2OI 4 I. YHTION TIEDOT Y-tunnus l Kiinteistdtunnus Yhtion osoite Kaivomestarinkatu Espoo Valmistumisvuosi 1982 Asuinhuoneistoala m2 AsLrntojen lukumiiiirii 44 Yhtion omistarnat tilat Liikehuoneistot 1 kpl 63,5 m2 Poikkeusluvalla asunto Kerhohuone Saunaosastot Varastotilat Tekniset tilat 1 kpl 37,5 m2 L kpl 26,0 m2 2 kpl 106,0 m2 154,0 m m2 Tilavuus 1l344m3 Rakennukset Kaksi Osakkeiden lukr.rmzizird l0 000 Tontti Oma,2295 m2. (Autopaikkatontin omistaa Espoon kaupunki) Autooaikat YHTION HALLINTO Yhti6kokous Varsinainen yhtiokokous pidettiin Kokouksessa oli liisnii ja edustettuna osaketta yhtidn I osakkeesta. Hallitus Hal litukseen ovat kuuluneet saakka alkaen Pekka Koivunen, puheenjohtaja Jouni Arola, jasen Arvo joutsenvirta, jiisen Kaarina Kataj isto, j iisen Olli Ranta, j?isen Kaarina Katajisto, puheenjohtaja Jouni Arola, jiisen Petri Alen, jiisen

9 ./_ Hallitus on kokoontunut 7 kertaa, lisiiksi haltitus on osallistunut parvekeremontin suunnittelukokouksiin ja asioita on my6s k?isitelty runsaasti siihk0postitse. Tilintarkastus Tilintarkastajana on toiminut Kari Poyhdnen KHT Isiinnointi Yhti0n isiinnoitsijdnd on toiminut Jaakko Viiala / Isiinnditsijatoimisto H & J Viiala 3. HUOLTO JA SIryOUS Yhticin huollosta ja siivouksesta on vastannut Rewest oy ( entinen piha-repo oy) 4. TALOUS Yhtiokokous kokouksessaan vahvisti hoitovastikkeeksi l /osake/kk Muut maksut yhtidkokous vahvisti seuraavasti: Vesimaksuennakko 8,50 /asukasikk Autopaikkamaksu I 2 /paikka/kk Saunamaksu 9 lkk Pesutupamaks u 50 /wos ilk'd'yfiaj Autopaikkalainan rahoitusvastike 0,0 I /velal linen osake Hoitovastikkeina on peritty I l4 000 euroa Muita maksuja on peritty seuraavasti: Vesimaksut 7 506,35 euroa Autopaikkamaksut 5280 euroa Saunamaksut 2 I 44,76 euroa Yhtidn taloudellisen tilan voidaan katsoa olevan kohtuullinen

10 Talousarviovertailuun vaikutti olennaisesti edellisen ja nykyisen kirjanpitzijiin ero kulujen kirjaustavoissa: Erotus niikyy olennaisena erotuksena huolto, korjaus ja siivouskulujen erofuksissa: 2013 kirjattu siivous omaksi tilikseen ja huolto korjausten kanssa samalle tilille, 2014 kirjattu korjaukset omikseen ja siivou sekii huolto samalle tilille. Korjauskulujen ylirys talousarvioon johtui parvekekorjausten suunnittelukulujen ylityksestii. Tuottopuolella vuokratulojen alitus johtui liiketilan vuokralaisen irtisanoutumisesta tilasta ja tilan olosta tyhj illa6n 1,5 kuukautta. Hallintokulujen nousu johtui parvekeremontin suunnittelusta johtuvista kuluista. Talousarviovertailu tasekirian Iiitteenii. Rasitteet ja kiinnitykset Yhtiolta on kiinnityksiii yhteensii euron aryosta, Lainat Yhti6lla on laina nlrmero.,.,. summaltaan 5640,30 euroa. YhtidllA on lisiiksi kiiydss62in euron suuruinen korjauslimiitti parvekekorjausten suunnittelun rahoittarniseksi. Limiittitullaan muuttamaan suunnittelun jdlkeen lainaksitaiyhdistiimdiin mahdollisten korjausten rahoitukseen. Maksetut palkat ja palkkiot Yhtion palveluksessa ei ole ollut henkilcjkuntaa tilikauden aikana. Hallituksen jzisen palkkioina on maksettu 2200 euroa. Is[nnd itsij iil le maksettiin kokouspalkkio ina I 977,80 euroa. 5. VAKUUTUKSET Yhti6llA on kiinteistdn Hysarvovakuutus ja talkoovakuutus IF vahinkovakuutusyhti6ssii. Asukkaiderr tulee huolehtia oman asunnon riittiiviin kattavasta kotivakuutuksesta. Esimerkiksi vesivahinkotilanteessa taloyhtidn vakuutus ei korvaa asukkaan irtaimen omaisuuden vahinkoja eikzi s ij aisasumisen kustannuksia.

11 "l 6. KORJAUSTOINIINTA yhti6ss6 on suoriteffu tilikauden aikana korjauksia sekd niihin verrattavia toimia yhteensii 38654,21 euron aryosta. Suurirnpina kuluerine olivat: Parvekekorjausten hankesuunnittelu ja projektinjohto 22756,07 eutoa Parvekkeiden ja julkisivujen kuntotutkimus 6530 euroa Hissien korjaus ja huoltotoimet2216,52 euroa Parvekekaiteiden kopokohtien poisto I 288,46 euroa Muilta osin korjaukset olivat normaaleja huolto ja yllapitokorjauksia. A ikaiseryrmin suoritetut Borjaukset 1995 terassiparvekkeiden kattaminen 1996 saunojen Peruskorjaus 1998 kattojen Pertrskorjaus 20OZ antenniverkosto digi-kelpoinen pihaperuskorjaus 2OO7 pesukoneja valvontalaitteet 2Q07 julkisivututkimus 2009 parvekkeiden tutkimus, kattojen ja ikkunoiden kuntoarvio 2010 Pesukone kpl autopaikat uusitfu 201I hankesuunnitelma julkisivut ym' 2011 kuntoarvio START Z0t2 tilanu julkisivu ym peruskorjauksen suunnittelijaksija urakkatarjouspyyntojen laatijaksi Rak-systems Oy ja korjaushankkeen valvojaksi Built-control Oy' 2012 kbymdvesivaihdin ZO12 rakennesuunnittelu julkisivu- ym urakka 2012 valvontalaitteet 2013 julkisivujen urakkakilpailutus 2013 kaikkien huoneistojen ikkunatutkimus 2013 kattokorjaus A-rapun kohdalta 2013 ilmastointikanavien puhdistus ja siiiito 2014 Parvekekorjausten hankesuunnittelu 2014 Parvekkeidenjajulkisivujen kuntotutkimus

12 J Arvio tu levasta kehitvksestii Yhtidn suurimpana hankkeena tulevalla kaudella tulee olemaan parvekkeiden ja ikkunoiden kunnostus sek?i kaftojen peltiosuuksien huoltomaalaus, Tarkastelujakson loppupuolella yhti6sszi on kiinnitettiivii huomiota liimmonvaihtimien uusintatameeseen sekii lzimmitysjlirjestelmiin peruss6?it6on energiatehokkuuden parantamiseks i. Muilta osin yhtioss?i tullaan suorittamaan aikakauden rakenteille tyypillisia vuosittaisia korjaus- ja huoltotoimia. H a I I itu ksen es ibrs S-vuoti skorj ausoh-i elm aks i 2015 Parveke,ikkuna ja kattokorjausten suunnittelu Parveke,ikkunaja kattokorjausten toteutus 2015 Vesimittarien tarkistus ja huolto 2016 Saunojen korjaus Piha-alueenkunnostus Ltimmdnvaihtimen uusinta / mahdollinen siirryminen maaliimpdon L?immitysjarjestelmdn perussiizitd 2018 Ilmastointikanavien nuohous Yleiskoriauksia 7. KULUTUSLUWT Vesim3/v Liimpd MWh/v Sahkd, kwh/v Vederr kulutus L / hl6 /vrk , , t t17 152,60 8. OSAKASMUUTOKSET B l8 -> Seija Halonen A 17-> Aila Kari Yhtiossii asui viiestdrekisterin mukaan tilikauden piizitfyessii 72 henked. 9. MUUT ASIAT Yhtiolle on laadittu vuonna 2014 pelastussuunnitelma joka vastaa nykyistii lairisiiiidiintoii

13 b 9. TII,IKAUDEN TULOS JA SEN MUODOSTUMINBN flallitrrs esittziii ettzi tilikauden tappio ,64 euroa siirretziiin oman piiiioman vriliennykseksija osinkoa ei j aeta.

14 f As Oy Kirkonrotta Y-Tunnus: Kiinteistcin tuotot: Hoitovastikkeet Ldmminvesi Saunamaksut Autopaikka Liikehuone Asuntovuokra Kiinteistdn tuotot TULOSLASKELMA Tilikausi , , , ,31 Tilikausi , , , , , ,70 KiinteistOn hoitokulut: Hallinto Kiiytt0- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lemmitys Vesija jdtevesi Sehko Jiitehuolto Vahinkovakuutukset KiinteistOvero Korjaukset KiinteistOn hoitokulut KiiyttoJHoitokate , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot ljainavastike Korkokulut rahoituslainoista Voitto/tappio ennen satunnaisia eriti Voitto/tappio ennen tilinpddt0ssiirtoja veroja n?7 4171,97-158, , , ,00-34,98 Tilikauden voitto/tappio ,64

15 v KIINTEISTON TUOTOT Hoitovastikkeet Asuinhuoneistot Autopaikka Vuokrat asunto/liiketila Kiyttdkorvaukset Tuotot yhteensd KIINTEISTON HOITOKULUT Henkil0st6kulut Hallinto Kriyttd ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Liimmitys Vesija jiitevesi Sahko ja kaasu Jdtehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistovero Korjaukset Muut hoitokulut Yhteensd KAYnO-/HOITOKATE TOTEUTUNUT 2Q ,20 I 651, , , , , , , , , , , , , ,78-2L888,47 TALOUSARVIO I038,40 I692, , x38 10o,oo -89,60

16 ? As Oy Kirkonrotta Y-Tunnus: VASTAAVAA TASE 31, Tilikausi 2014 Tilikausi 2013 PYSWATVASTAAVAT Aineelliset hy6dykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Muut aineelliset hy6dykkeet Pihat ja asfaltointi Yhteensii PYSWAT VASTMVAT YHT VAIHTUVAT VASTMVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Hoitovastikesaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensii Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTMVAT YHT VASTAAVM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 195, , , , ,83 As Qy Kirkonrotta Y-Tunnus:

17 lo VASTATTAVM OMA PMOMA Oma pddoma: Osake-, osuus- tai muu vastaava paaoma Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Lainan.lyh.rahasto talo lisiys Lainan.lyh.rahasto osakk. lisiiys Ed. tilikausien voitto(tappio) Tilikauden voitto(tappio) OMA PAAOMA VIERAS PMOMA Pitkiiaikainen vieras pddoma Laina Lyhytaikainen vieras pddoma Laina Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Ennakonpidiitysvelka Siirtovelat Yhteensei VIERAS PMOMA VASTATTAVM Tilikausi , , , ,32 693, , , , , , , , , , , ,35 Tilikausi 2013??A? , , ,32 693, , , , , ,29 32, , , , ,83

18 r{ As Oy Kirkonrotta Y-Tunnus; TILINPAATOKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtion kayttoomaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon, tilikaudella ei ole tehty poistoja. Tuloslaskelman laadinnassa on noudatettu bruttokirjausperiaatetta. Tulojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. Yhtion palveluksessa ei ole ollutilikauden aikan palkattua henkil6kuntaa. Hallituksen jesenille on maksettu kokouspalkkioita 170 euroa. TASEEN LIITETIEDOT PYSWIEN VASTAAVIEN KIRJANPITOARVOT AINEELLISET HYODYKKEET Aineellisissa hyddykkeissa tapahtunut tilikaudella muutoksia Maa-alueet Asuinrakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hy6dykkeet Yhteense , , , , ,87 OMA PAAOMA Sidottu oma paaoma osakepaaoma 1.1. osakepeaoma Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto'1. 1 Lainanlyhennysrahasto StDOfiU OMA PAAOMA YHT Vapaa oma peeoma Ed tilikausien tulos Tilikauden tulos Vapaa oma peeoma yht OMA PAAOMA YHTEENSA 3 363, , , , ss, I 692,11-17 A74,64 -JO COO, / O ,22 J.too, /o , , , , , ,1-1 I 692, ,86 Vastuut ja vakuudet Panttikirjat yhteensa ,00 Numerot Pvm Nordea Pa Okopankki Okopankki Suomen H' Yhteensa Luettelo kdytetyistii kirjanpitokirjoista kpl 1 I 1 2 1) 5-hinta Yhteensi , , C 14295, , ,00 e ,00 Pdiviikirja PeAkirja Vuokrankantokirja Sidottu tasekirja Tositelajit kirjanpidon tositteet ostolaskut ostolaskujen suoritukset myyntireskontra myyntireskontra suoritukset ATK-tulosteena ATK-tulosteena ATK-tulosteena Tositteet ja kirjanpitomateriaali on sdilytettiiviina yhtion tiloissa,

19 lt ASUNTO OY KIRKONROTTA VASTI KEJALKI LASKELMA TI LIVUODELTA Euroa Hoitovastikkeet Kiiytt6korvaukset Korkotuotot Ki nteistdn tuotot Yhteensii ,31 A? ,68 Kiinteistdn kulut Kiinteiston hoitokulut Korkokulut Tilikauden jaiimii Edellisen vuoden hoitojssmii Hoitoi , , , ,58 Piiiiomavastikkeet Lai nanosuus suoritukset Lainojen lyhennykset Maksetut korot Muut rahoituskulut Tilikauden rahoitusjiiimd Edellisen vuoden rahoitusjdimd Rahoitusvastikejdiimd 3t.L2. Kokonaisjddmli 4171", ,32-158,51-23t9, ,75 830, ,69 Rahoitusomaisuus. Lyhytaikainen vieras Peaoma lainan 10140, , , ,69

20 t/ HALLITU KSEN ALLEKI RJOITU KSET EspoossA 'i"1 r o-5 zors JouniArola PetriAlen S uoritetusta tili ntarkastu ksesta on tdniian an nettu kefiom us' I 2015 Kari P6yhonen KHT

21 TALOUSARVIO 2015 AS OY KIRKONROTTA Kiinteist6n tuotot 2015 Arvio Toteutunut 2014 Toteutunut 20L3 Hoitovastikkeet L /osake* 6kk L,05 /osake * 6kk Vastikkeet yhteensd Vesimaksuennakot Saunamaksut Autopaikkamaksut Liikehuoneen vuokrat Asunnon vuokrat Kiinteistiin tuotot Yhteensd , , , , , , , , , , , ,70 Kiinteistiin hoitokulut Hallinto Kiiytt6 ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous ja kiinteist6nhoito Ldmmitys Vesi ja jdtevesi Sdhkoja kaasu Jiitehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistovero Korjaukset Muut hoitokulut Hoitokulut Yhteensd s L s t467o4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; , , ;59 -t2874t,0o Kiyttcikate 2092,4-2'l888, ,30 Parvekeurakan kustannukset eivdt sisilly talousarvion korjauskuluihin' Vuoden 2013 huoltokulut ovat osa korjaustilis Korjaukset vuodelle 2015 Vesiva hi nkokorjaukset Vesimittarien tarkistus ja huolto Taloyhtion asunnon korjaukset Yleiskorjaukset Korjaukset yhteens

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo

Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo AS OY MÄKÄRÄ YHTIÖKOKOUS 2015 PAIKKA: Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo AIKA: 12.5.2015 KLO 18.00-> 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Maaseudu n Kehifta misyhd istys. Viisa ri ry TASEKIRJA. L.0L,-3 L.r2.20!3

Maaseudu n Kehifta misyhd istys. Viisa ri ry TASEKIRJA. L.0L,-3 L.r2.20!3 Maaseudu n Kehifta misyhd istys Viisa ri ry TASEKIRJA L.0L,-3 L.r2.20!3 Maaseudun Kehittiimisyhdistys Viisari ry Y: 1707385-5 Tilika usi 1.01.-31. 12.2013 SISALLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00 POHJOIS- ESPOONPONSI RY TULOSLASKELMA PITKA 00 58 V I RA L L T N E N 01.01.2009- % 31.12.2009 Y-TUNNUS: 0931104-0 01.01.2008- % 31.12.2008 VARSINAINEN TOTMTNTA TUOTOT 3OO1 TOTMINTAMAKSU OLD BOYS 3OO2 TOTMINTAIIAKSU

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli TASE 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta Tilikauden

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot