KOKOUSKUTSU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 27.5.2015"

Transkriptio

1 \- ' As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU Osakkeenomistajille VARSINAINEN YHTIOKOKOUS As Oy Kirkonrotan osakkeenomistajat kutsutaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtidkokoukseen, joka pidetiidin Espoossa Hotelli Kuninkaantiessd osoitteessa Lakelankatu 1 keskiviikkona 10. pdivdnd kesdkuuta2015 alkaen kello Kokouksessa kiisitelliiiin yhti6jiirjestyksen mukaisesti yhti6kokoukselle kuuluvat asiat liitteend olevan esityslistan mukaisesti sekd julkisivu- ja pa rvekeremonttiin I i ittyen esil le tu ut ru iskubetonoi ntimenetel mi ma hdolisena vaihtoehtona parvekelaattojen u usi n na I le. Rakennesuunnittelija Timo Raiski tulee kertomaan aiheesta. Tervetu loa yhtiokokoukseen! LIITTEET Esityslista To im i nta ke rtom us s isd ltiie n ko rja u sta rvese lvitykse n Tilinptititos 2014 Talousarvio 2015 Alkuperdriset asiakirjat pidetiitin niihtaivillii lstinnoitsijditoimisto H & J Viialan toimistolla osoitteessa Mdntyviita 4, Espoo Terveisin As Oy Kirkonrotan hallitus ja isainnoitsijii Liseitietoja antaa lsiinnditsijii Jaakko Viiala ( ) Huoneisto Tiiten valtuutan/mme edustamaan Allekirjoittanutta/allekirjoittaneita As Oy Kirkonrotan yhtiokokouksessa Espoossa peiiviin i _kuuta 2015

2 ' As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU AS OY KIRKONROTTA YHTIOKOKOUS 2OI5 PAIKKA: AIKA: klo ESITYSTISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 2, KOKOUKSEN JARJESTAYTYMINEN Valitaan kokoukselle - puheenjohtaja - sihteeri - poytiikirjantarkastajat (2 kpl) - 55nten laskijat (2 kpl) 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS Kokous todetaan asunto-osakeyhti6lain/yhtiojiirjestyksen mukaisesti koolle kutsutu ksi ja piidt6svaltaiseksi. 4. LASNAOLUOIDEN TOTEAMlNEN Todetaan olevan liisnii ja edustettuna osaketta oleva m66rii yhticin koko osakem66rdst6, (osakas/diiniluettelo)

3 As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU JULKISIVUKORJAUSTEN ASIAT - Rakennesuunnittelija on suositellut parvekelaattojen uusimisen sijaan ruiskubetonointia jota kaytetddn vaativien kohteiden kuten siltojen korjauksissa. H a llitus esittds parvekelaattojen korjaamista ru isku betonoinilla, jolla nykyisen tiedon valossa saavutetaan suurin kustanustehokku us. Hyviiksytiiiin hallitu ksen esitys, - Yhti6kokous on piiiittiinyt parvekeovet kunnostettavaksi hallituksen esityksen mukaisesti. Rakennesuu n nittelijan suorittamassa katselm uksessa on ovet todettu melko huonokuntoisiksi ja niiden kunnostus hankalaksi. H a llitus esittsd parvekeovet vaihdettava ksi uusi in yksilehtisiin oviin. Hyvdksyttiiin hallitu ksen esitys. 6. TILINPAATOTSEru KASITTELEMINEN Ku ullaan selostus tilin piiiitoksesti tilin- ja toim in na ntarkastuskertom u ksineen 7, KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Esitetdin hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtion rakennusten ja kiinteistojen kunnossapitoon yhtiokokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston k5yttdmiseen, yhtiovastikkeeseen tai muihin osakeh uoneiston kiiytostii ai heutuvii n kusta n n u ksii n.

4 As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU SELVITYS SUORITETU ISTA H UOMATTAVISTA KU NNOSSAPITO- JA M U UTOSTOISTA EsitetdSn hallituksen kirjallinen selvitys yhtiossb suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostoisti. 9. TILINPAATOKSEN VAHVISTAMINEN - Hyviiksytddn vuoden 2014 tilinpbiitos, 10. PAATTAMINEN NIISTA ToIMENPITEISTA, JoIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VoITTo ANTAA AIHETTA Pddtetidn siirtdd taseen osoittama tappio t7 874,64 euroa oman pddoman viihennykseksi ja olla jakamatta osinkoa. 11., VASTU UVAPAU DEN MYONTAM I NEN HALLITU KSEN JASEN I LLE JA ISAN NOITSIJALLE PtiiitetS6n myontiis vastuuvapaus hallituksen jisenille ja isdnnoitsij6lle 12. TALOUSARVIOSTA PAATTAU I ru Tru - P66tet55n vahvistaa talousarvio vuodelle Vahvistetaan hoitovastikkeeksi 1,05 /osake/kk - Vahvistetaan vesimaksuksi 8,50 /kk - Vahvistetaan saunamaksuksi 9,00 /kk - Vahvistetaan autopaikan vuokraksi t2 /kk - Vahvistetaan pesutuvan kiiyttokorvaukseksi SO /vuosi/kiiyttiijii - Vahvistetaan autopaikkalainan rahoitusvastikkeeksi 0,L4t /velallinen osake / kk 13. LAI NAN LYH E N NYSRAHASTO N KARTUTTAM ISESTA PAATTAM I N EN - PddtetSSn kartuttaa lainanlyhennysrahastoa korkeintaan sills midriilld, jonka osakkaat maksavat lainavastikkeessa lainan lyhentdmistd varten ja niillii m55rilld, jotka osakkaat maksavat huoneistokohtaisia la inaosuuksiaan.

5 As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU HALLITUKSEN JASENTEN KOKOUSPALKKIO]STA SEKA TILIN- / TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKI OISTA PAATTAM I N E N P66tet66n maksaa hallituksen jdsenille kokouspalkkioita seuraavasti : - Jiisenille _ /kausi (Vuonna 20L4500 ) - Puheenjohtajalle _ /kausi ( Vuonna 2OL4700 l - Palkkioita maksetaan kaikista niistd kokouksista missd jdsenet toimivataloyhti6n virallisina edustajina PtiStetiiSn maksaa tilin-/ toiminnantarkastajille palkkioita seuraavasti: - Tilin- ja toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti. 15. HALLITUKSEN JASENTEN MAARA TN IASEruTEN VALINTA Pdiitetdtin hallituksen jisenten miiiiriiksi_ (3-5) Pditetdiln valita hallituksen varsinaisiksi jiiseniksi seuraavat henkilot: 16. TILINTARKASTAJIEN MAARA JA VALINTA PSStetiiin tilintarkastajien mdirii ( yksitai kaksi) Pddtetddn valita tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi ia ja

6 As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU SU OJ E LUVASTAAVAN JA VAESTONSU OJAN H OITAJAN VALI NTA - Pddtetidnvalitayhtionsuojeluvastaavaksija viiestonsuojanhoitajaksi seuraava hen kilo: 18. KOKOUKSEN PAATTAM IN EN Kokous piiiittyi klo

7 TASEKIRJ A 2014 AS OY KIRKONROTTA Y SISALLYSLUETTELO Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2014 Liitetiedot Allekirjoitukset ja ti I i ntarkastusmerki ntei Tasekirja on siiilytett ivi vdhintddn 10 vuotta tilikausen piiiittymisest i (KPL 2:10). ) Tilikauden tositeaineiston siiilytettiivii v ihint56n 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on priattynyt. Kansallispalvelu Oy Kansakoulukuja 3 a Helsinki P

8 ASI.INTO OY KIRKONROTTA TO IMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA O I.O I.2 O I 4,3 I,I2,2OI 4 I. YHTION TIEDOT Y-tunnus l Kiinteistdtunnus Yhtion osoite Kaivomestarinkatu Espoo Valmistumisvuosi 1982 Asuinhuoneistoala m2 AsLrntojen lukumiiiirii 44 Yhtion omistarnat tilat Liikehuoneistot 1 kpl 63,5 m2 Poikkeusluvalla asunto Kerhohuone Saunaosastot Varastotilat Tekniset tilat 1 kpl 37,5 m2 L kpl 26,0 m2 2 kpl 106,0 m2 154,0 m m2 Tilavuus 1l344m3 Rakennukset Kaksi Osakkeiden lukr.rmzizird l0 000 Tontti Oma,2295 m2. (Autopaikkatontin omistaa Espoon kaupunki) Autooaikat YHTION HALLINTO Yhti6kokous Varsinainen yhtiokokous pidettiin Kokouksessa oli liisnii ja edustettuna osaketta yhtidn I osakkeesta. Hallitus Hal litukseen ovat kuuluneet saakka alkaen Pekka Koivunen, puheenjohtaja Jouni Arola, jasen Arvo joutsenvirta, jiisen Kaarina Kataj isto, j iisen Olli Ranta, j?isen Kaarina Katajisto, puheenjohtaja Jouni Arola, jiisen Petri Alen, jiisen

9 ./_ Hallitus on kokoontunut 7 kertaa, lisiiksi haltitus on osallistunut parvekeremontin suunnittelukokouksiin ja asioita on my6s k?isitelty runsaasti siihk0postitse. Tilintarkastus Tilintarkastajana on toiminut Kari Poyhdnen KHT Isiinnointi Yhti0n isiinnoitsijdnd on toiminut Jaakko Viiala / Isiinnditsijatoimisto H & J Viiala 3. HUOLTO JA SIryOUS Yhticin huollosta ja siivouksesta on vastannut Rewest oy ( entinen piha-repo oy) 4. TALOUS Yhtiokokous kokouksessaan vahvisti hoitovastikkeeksi l /osake/kk Muut maksut yhtidkokous vahvisti seuraavasti: Vesimaksuennakko 8,50 /asukasikk Autopaikkamaksu I 2 /paikka/kk Saunamaksu 9 lkk Pesutupamaks u 50 /wos ilk'd'yfiaj Autopaikkalainan rahoitusvastike 0,0 I /velal linen osake Hoitovastikkeina on peritty I l4 000 euroa Muita maksuja on peritty seuraavasti: Vesimaksut 7 506,35 euroa Autopaikkamaksut 5280 euroa Saunamaksut 2 I 44,76 euroa Yhtidn taloudellisen tilan voidaan katsoa olevan kohtuullinen

10 Talousarviovertailuun vaikutti olennaisesti edellisen ja nykyisen kirjanpitzijiin ero kulujen kirjaustavoissa: Erotus niikyy olennaisena erotuksena huolto, korjaus ja siivouskulujen erofuksissa: 2013 kirjattu siivous omaksi tilikseen ja huolto korjausten kanssa samalle tilille, 2014 kirjattu korjaukset omikseen ja siivou sekii huolto samalle tilille. Korjauskulujen ylirys talousarvioon johtui parvekekorjausten suunnittelukulujen ylityksestii. Tuottopuolella vuokratulojen alitus johtui liiketilan vuokralaisen irtisanoutumisesta tilasta ja tilan olosta tyhj illa6n 1,5 kuukautta. Hallintokulujen nousu johtui parvekeremontin suunnittelusta johtuvista kuluista. Talousarviovertailu tasekirian Iiitteenii. Rasitteet ja kiinnitykset Yhtiolta on kiinnityksiii yhteensii euron aryosta, Lainat Yhti6lla on laina nlrmero.,.,. summaltaan 5640,30 euroa. YhtidllA on lisiiksi kiiydss62in euron suuruinen korjauslimiitti parvekekorjausten suunnittelun rahoittarniseksi. Limiittitullaan muuttamaan suunnittelun jdlkeen lainaksitaiyhdistiimdiin mahdollisten korjausten rahoitukseen. Maksetut palkat ja palkkiot Yhtion palveluksessa ei ole ollut henkilcjkuntaa tilikauden aikana. Hallituksen jzisen palkkioina on maksettu 2200 euroa. Is[nnd itsij iil le maksettiin kokouspalkkio ina I 977,80 euroa. 5. VAKUUTUKSET Yhti6llA on kiinteistdn Hysarvovakuutus ja talkoovakuutus IF vahinkovakuutusyhti6ssii. Asukkaiderr tulee huolehtia oman asunnon riittiiviin kattavasta kotivakuutuksesta. Esimerkiksi vesivahinkotilanteessa taloyhtidn vakuutus ei korvaa asukkaan irtaimen omaisuuden vahinkoja eikzi s ij aisasumisen kustannuksia.

11 "l 6. KORJAUSTOINIINTA yhti6ss6 on suoriteffu tilikauden aikana korjauksia sekd niihin verrattavia toimia yhteensii 38654,21 euron aryosta. Suurirnpina kuluerine olivat: Parvekekorjausten hankesuunnittelu ja projektinjohto 22756,07 eutoa Parvekkeiden ja julkisivujen kuntotutkimus 6530 euroa Hissien korjaus ja huoltotoimet2216,52 euroa Parvekekaiteiden kopokohtien poisto I 288,46 euroa Muilta osin korjaukset olivat normaaleja huolto ja yllapitokorjauksia. A ikaiseryrmin suoritetut Borjaukset 1995 terassiparvekkeiden kattaminen 1996 saunojen Peruskorjaus 1998 kattojen Pertrskorjaus 20OZ antenniverkosto digi-kelpoinen pihaperuskorjaus 2OO7 pesukoneja valvontalaitteet 2Q07 julkisivututkimus 2009 parvekkeiden tutkimus, kattojen ja ikkunoiden kuntoarvio 2010 Pesukone kpl autopaikat uusitfu 201I hankesuunnitelma julkisivut ym' 2011 kuntoarvio START Z0t2 tilanu julkisivu ym peruskorjauksen suunnittelijaksija urakkatarjouspyyntojen laatijaksi Rak-systems Oy ja korjaushankkeen valvojaksi Built-control Oy' 2012 kbymdvesivaihdin ZO12 rakennesuunnittelu julkisivu- ym urakka 2012 valvontalaitteet 2013 julkisivujen urakkakilpailutus 2013 kaikkien huoneistojen ikkunatutkimus 2013 kattokorjaus A-rapun kohdalta 2013 ilmastointikanavien puhdistus ja siiiito 2014 Parvekekorjausten hankesuunnittelu 2014 Parvekkeidenjajulkisivujen kuntotutkimus

12 J Arvio tu levasta kehitvksestii Yhtidn suurimpana hankkeena tulevalla kaudella tulee olemaan parvekkeiden ja ikkunoiden kunnostus sek?i kaftojen peltiosuuksien huoltomaalaus, Tarkastelujakson loppupuolella yhti6sszi on kiinnitettiivii huomiota liimmonvaihtimien uusintatameeseen sekii lzimmitysjlirjestelmiin peruss6?it6on energiatehokkuuden parantamiseks i. Muilta osin yhtioss?i tullaan suorittamaan aikakauden rakenteille tyypillisia vuosittaisia korjaus- ja huoltotoimia. H a I I itu ksen es ibrs S-vuoti skorj ausoh-i elm aks i 2015 Parveke,ikkuna ja kattokorjausten suunnittelu Parveke,ikkunaja kattokorjausten toteutus 2015 Vesimittarien tarkistus ja huolto 2016 Saunojen korjaus Piha-alueenkunnostus Ltimmdnvaihtimen uusinta / mahdollinen siirryminen maaliimpdon L?immitysjarjestelmdn perussiizitd 2018 Ilmastointikanavien nuohous Yleiskoriauksia 7. KULUTUSLUWT Vesim3/v Liimpd MWh/v Sahkd, kwh/v Vederr kulutus L / hl6 /vrk , , t t17 152,60 8. OSAKASMUUTOKSET B l8 -> Seija Halonen A 17-> Aila Kari Yhtiossii asui viiestdrekisterin mukaan tilikauden piizitfyessii 72 henked. 9. MUUT ASIAT Yhtiolle on laadittu vuonna 2014 pelastussuunnitelma joka vastaa nykyistii lairisiiiidiintoii

13 b 9. TII,IKAUDEN TULOS JA SEN MUODOSTUMINBN flallitrrs esittziii ettzi tilikauden tappio ,64 euroa siirretziiin oman piiiioman vriliennykseksija osinkoa ei j aeta.

14 f As Oy Kirkonrotta Y-Tunnus: Kiinteistcin tuotot: Hoitovastikkeet Ldmminvesi Saunamaksut Autopaikka Liikehuone Asuntovuokra Kiinteistdn tuotot TULOSLASKELMA Tilikausi , , , ,31 Tilikausi , , , , , ,70 KiinteistOn hoitokulut: Hallinto Kiiytt0- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lemmitys Vesija jdtevesi Sehko Jiitehuolto Vahinkovakuutukset KiinteistOvero Korjaukset KiinteistOn hoitokulut KiiyttoJHoitokate , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot ljainavastike Korkokulut rahoituslainoista Voitto/tappio ennen satunnaisia eriti Voitto/tappio ennen tilinpddt0ssiirtoja veroja n?7 4171,97-158, , , ,00-34,98 Tilikauden voitto/tappio ,64

15 v KIINTEISTON TUOTOT Hoitovastikkeet Asuinhuoneistot Autopaikka Vuokrat asunto/liiketila Kiyttdkorvaukset Tuotot yhteensd KIINTEISTON HOITOKULUT Henkil0st6kulut Hallinto Kriyttd ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Liimmitys Vesija jiitevesi Sahko ja kaasu Jdtehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistovero Korjaukset Muut hoitokulut Yhteensd KAYnO-/HOITOKATE TOTEUTUNUT 2Q ,20 I 651, , , , , , , , , , , , , ,78-2L888,47 TALOUSARVIO I038,40 I692, , x38 10o,oo -89,60

16 ? As Oy Kirkonrotta Y-Tunnus: VASTAAVAA TASE 31, Tilikausi 2014 Tilikausi 2013 PYSWATVASTAAVAT Aineelliset hy6dykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Muut aineelliset hy6dykkeet Pihat ja asfaltointi Yhteensii PYSWAT VASTMVAT YHT VAIHTUVAT VASTMVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Hoitovastikesaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensii Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTMVAT YHT VASTAAVM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 195, , , , ,83 As Qy Kirkonrotta Y-Tunnus:

17 lo VASTATTAVM OMA PMOMA Oma pddoma: Osake-, osuus- tai muu vastaava paaoma Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Lainan.lyh.rahasto talo lisiys Lainan.lyh.rahasto osakk. lisiiys Ed. tilikausien voitto(tappio) Tilikauden voitto(tappio) OMA PAAOMA VIERAS PMOMA Pitkiiaikainen vieras pddoma Laina Lyhytaikainen vieras pddoma Laina Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Ennakonpidiitysvelka Siirtovelat Yhteensei VIERAS PMOMA VASTATTAVM Tilikausi , , , ,32 693, , , , , , , , , , , ,35 Tilikausi 2013??A? , , ,32 693, , , , , ,29 32, , , , ,83

18 r{ As Oy Kirkonrotta Y-Tunnus; TILINPAATOKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtion kayttoomaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon, tilikaudella ei ole tehty poistoja. Tuloslaskelman laadinnassa on noudatettu bruttokirjausperiaatetta. Tulojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. Yhtion palveluksessa ei ole ollutilikauden aikan palkattua henkil6kuntaa. Hallituksen jesenille on maksettu kokouspalkkioita 170 euroa. TASEEN LIITETIEDOT PYSWIEN VASTAAVIEN KIRJANPITOARVOT AINEELLISET HYODYKKEET Aineellisissa hyddykkeissa tapahtunut tilikaudella muutoksia Maa-alueet Asuinrakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hy6dykkeet Yhteense , , , , ,87 OMA PAAOMA Sidottu oma paaoma osakepaaoma 1.1. osakepeaoma Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto'1. 1 Lainanlyhennysrahasto StDOfiU OMA PAAOMA YHT Vapaa oma peeoma Ed tilikausien tulos Tilikauden tulos Vapaa oma peeoma yht OMA PAAOMA YHTEENSA 3 363, , , , ss, I 692,11-17 A74,64 -JO COO, / O ,22 J.too, /o , , , , , ,1-1 I 692, ,86 Vastuut ja vakuudet Panttikirjat yhteensa ,00 Numerot Pvm Nordea Pa Okopankki Okopankki Suomen H' Yhteensa Luettelo kdytetyistii kirjanpitokirjoista kpl 1 I 1 2 1) 5-hinta Yhteensi , , C 14295, , ,00 e ,00 Pdiviikirja PeAkirja Vuokrankantokirja Sidottu tasekirja Tositelajit kirjanpidon tositteet ostolaskut ostolaskujen suoritukset myyntireskontra myyntireskontra suoritukset ATK-tulosteena ATK-tulosteena ATK-tulosteena Tositteet ja kirjanpitomateriaali on sdilytettiiviina yhtion tiloissa,

19 lt ASUNTO OY KIRKONROTTA VASTI KEJALKI LASKELMA TI LIVUODELTA Euroa Hoitovastikkeet Kiiytt6korvaukset Korkotuotot Ki nteistdn tuotot Yhteensii ,31 A? ,68 Kiinteistdn kulut Kiinteiston hoitokulut Korkokulut Tilikauden jaiimii Edellisen vuoden hoitojssmii Hoitoi , , , ,58 Piiiiomavastikkeet Lai nanosuus suoritukset Lainojen lyhennykset Maksetut korot Muut rahoituskulut Tilikauden rahoitusjiiimd Edellisen vuoden rahoitusjdimd Rahoitusvastikejdiimd 3t.L2. Kokonaisjddmli 4171", ,32-158,51-23t9, ,75 830, ,69 Rahoitusomaisuus. Lyhytaikainen vieras Peaoma lainan 10140, , , ,69

20 t/ HALLITU KSEN ALLEKI RJOITU KSET EspoossA 'i"1 r o-5 zors JouniArola PetriAlen S uoritetusta tili ntarkastu ksesta on tdniian an nettu kefiom us' I 2015 Kari P6yhonen KHT

21 TALOUSARVIO 2015 AS OY KIRKONROTTA Kiinteist6n tuotot 2015 Arvio Toteutunut 2014 Toteutunut 20L3 Hoitovastikkeet L /osake* 6kk L,05 /osake * 6kk Vastikkeet yhteensd Vesimaksuennakot Saunamaksut Autopaikkamaksut Liikehuoneen vuokrat Asunnon vuokrat Kiinteistiin tuotot Yhteensd , , , , , , , , , , , ,70 Kiinteistiin hoitokulut Hallinto Kiiytt6 ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous ja kiinteist6nhoito Ldmmitys Vesi ja jdtevesi Sdhkoja kaasu Jiitehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistovero Korjaukset Muut hoitokulut Hoitokulut Yhteensd s L s t467o4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; , , ;59 -t2874t,0o Kiyttcikate 2092,4-2'l888, ,30 Parvekeurakan kustannukset eivdt sisilly talousarvion korjauskuluihin' Vuoden 2013 huoltokulut ovat osa korjaustilis Korjaukset vuodelle 2015 Vesiva hi nkokorjaukset Vesimittarien tarkistus ja huolto Taloyhtion asunnon korjaukset Yleiskorjaukset Korjaukset yhteens

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame TILINPÄÄTÖS TUTUKSI LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame Raimo Kiljunen, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Päijät-Häme Hotelli Scandic Lahti, Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti 1 ESITYKSEN

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus 1O863424. Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009

KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus 1O863424. Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO Y-tunnus Omistusosuudet: 1O863424 Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009 SISALLYSLuETrEL0 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1 PSOAS JA TILINPÄÄTÖS 2012 III 1 * * 1 * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * 1! TOIMINTAKERTOMUS it-asuntosäätiö SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Vuokraustoiminta 3 2.1 Asuntojen vuokraus 3 2.2 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot