KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan ja talouden kehitys... 3 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 8 Tilikauden tulos ja toiminnan rahoittaminen Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnanohjaus Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Vuodelle 2009 asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Palvelutuotannon johtokunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Eerikinkartanon johtokunta Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnan tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen tase Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä

3 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2009 koko maailmantaloutta leimasi suuri taloudellinen epävarmuus, jonka vaikutukset heijastuivat kuntatasolle saakka. Investointien ja kulutuskysynnän vähentyminen yhdistettynä rahoitusmarkkinoiden epävarmuuteen pakottivat monet yritykset säästötoimenpiteisiin. Vaikka alueellamme toimivat isot yritykset eivät turvautuneetkaan laajoihin tuotannon lopettamisiin tai joukkoirtisanomisiin, työttömyys kasvoi vuoden aikana noin kahdella prosentilla. Talouden taantuma näkyi kunnassamme verotulojen kasvun lähes pysähtymisenä vahvan nousujakson jälkeen. Reilun prosentin kasvu aiemmin toteutuneisiin 7-8 prosentin kasvulukuihin merkitsi kuntataloudelle haastetta, johon ei Kirkkonummellakaan osattu riittävän ajoissa varautua. Toisaalta kunnan toimialojen tiukempi taloudenpito ja valtuuston hyväksymät säästötoimet puristivat vertailukelpoisen toimintakulujen kasvun aikaisempia vuosia maltillisemmalle, noin neljän prosentin tasolle. Myös kunnan väkiluvun kasvu hidastui asukasmäärän ollessa vuoden lopussa Tilinpäätösvuonna lähes kaikki Kirkkonummen kuntataloutta kuvaavat mittarit kääntyivät voimakkaasti alaspäin. Vakavaraisuutta mittaava vuosikate laski noin 4,5 miljoonaan euroon, mikä merkitsi tilikauden tuloksen romahtamista 6,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Samaan aikaan kuntamme investointimenot olivat ennätykselliset 36 miljoonaa euroa, mikä rahoitettiin lähes yksinomaan lainalla. Asukaskohtainen lainamäärämme oli vuoden lopussa euroa, joka ylittää jo kuntien keskimääräisen tason. Huomionarvoista on lisäksi muutoksen nopeus; vielä vuoden 2007 tilinpäätös osoitti kunnan taloustilanteen olevan lähes erinomainen. Kirkkonummi joutuikin vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä korottamaan kunnan tuloveroprosentin 19,00:ksi. Toisaalta mikään ei viittaa paluusta nopeaan kuntatalouden kasvuun lähivuosina, pikemminkin päinvastoin. Tämä merkitsee nykyistäkin tiukempaa taloudenpitoa, joka ei voi olla vaikuttamatta myös kunnan palvelutarjontaan. Vaikka talouskysymykset hallitsivatkin kunnassa käytävää keskustelua niin toki toiminnallisiakin askelia otettiin. Kuntakuvassa näkyvin muutos on näkynyt kuntakeskuksessa, jossa alueen kunnallistekniikkaa ja liikenneväyliä on rakennettu alueelle sijoittuvan yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin. 60- paikkaisen Lehmuskartano -hoivakodin käyttöönotto sekä Kirkkonummen palvelukeskussäätiön palveluasuntojen hoivapalvelujen siirtyminen kunnalle merkitsi huomattavaa lisäystä kuntamme hoivatarjonnassa. Uusi Kartanonrannan koulu avasi ovensa elokuussa 2009 sekä Kolsarin päiväkoti ja Upinniementien varteen sijoittuva uusi paloasema aivan vuoden lopulla. Keskustelu palvelujen ja hallinnon vaihtoehtoisista järjestämistavoista jatkui myös tilinpäätösvuonna. Kunnanhallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen mukaisesti laadittu esiselvitys Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kuntien mahdollisesta yhdistämisestä tai ko. kuntien yhteistyön syventämisestä valmistui joulukuussa. Mahdollisia päätöksiä asiasta tehdään kevään 2010 kuluessa. Samanaikaisesti on käynnissä myös useita Helsingin seudun kuntien hallintorakenne- ja kilpailukykyselvityksiä, joissa Kirkkonummi on mukana. Kunnan omista strategioista uusituiksi tulivat niin henkilöstö- kuin viestintästrategiakin. Helmikuun alusta 2009 tulivat voimaan uudet hallinto- ja johtosäännöt, joiden merkittävin muutos oli terveystoimen ja sosiaalitoimen yhdistyminen perusturvan toimialaksi. Taloudellisten ja rakenteellisten muutospaineiden keskellä erityisen tärkeäksi muodostuu yhteisen tahtotilan muodostaminen ja siihen sitoutuminen, mikä puolestaan edellyttää luottamuksen ja yhteistyöhakuisuuden lisäämistä eri toimijoiden kesken. Vuosi 2009 oli haastava ja pakotti kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät raskaaseen ja usein epäkiitolliseen työhön kiitos teille jaksamisesta! TARMO AARNIO kunnanjohtaja

4 TOIMINTAKERTOMUS 2 Tilinpäätös 2009 KUNNAN ORGANISAATIO 2009 TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO Henkilöstöjaosto KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANJOHTAJA KONSERNIHALLINTO Hallinto- ja kehittämisyksikkö Talousyksikkö Henkilöstöyksikkö Ikäihmisten ja vammaispalveluiden jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvajaosto PERUSTURVA Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Johtokunnat SIVISTYSLAUTAKUNTA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMI Talous- ja hallintopalvelut Suomenkieliset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Vapaa-ajan palvelut LIIKUNTALAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Tiejaosto RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Hallintopalvelut Kunnallistekniikka Vesihuoltolaitos Maankäytön tulosalue Viranomaistoiminnan tulosalue Palvelutuotannon tulosalue PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA EERIKINKARTANON JOHTOKUNTA

5 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS (Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus 4/2009) Kansainvälisessä taloudessa taantuman syvin vaihe on ohitettu ja toipuminen on käynnistynyt. Kasvuvauhdin oletetaan kuitenkin jäävän maltilliseksi. Suomessa talouden heikkeneminen oli vuoden 2008 lopulla ja vuoden 2009 alkupuoliskolla varsin jyrkkää. Ennusteen mukaan pohja on kuitenkin saavutettu ja Suomen talous lähtee vuonna 2010 hitaasti elpymään. Vuoden 2009 BKT:n odotetaan supistuvan 7,6 %, eli enemmän kuin yhtenäkään vuotena vuoden 1990-luvun laman aikana. Vuonna 2010 arvioidaan Suomen talouden kasvavan 0,7 prosenttia ja vuoden 2011 kasvuksi arvioidaan 2,4 %. Työllisten määrä vähenee vuonna 2009 koko maassa arviolta henkeä ja työttömyysaste nousee keskimäärin 8,5 prosenttiin. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä heikkenee yhä sekä teollisuudessa että yksityisissä palveluissa ja työttömyysaste noussee keskimäärin 10,5 prosenttiin. Kuluttajahinnat eivät keskimäärin nouse v Vuonna 2010 kuluttajahinnat kääntynevät hienoiseen nousuun. Merkittäviä nousupaineita ei kuitenkaan ole odotettavissa. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen arvioidaan vuonna 2009 olevan 1,7 % ja vuonna ,8 %. Palkansaajan ansiotasoindeksi kohoaa vuonna 2009 keskimäärin 4 %. Vuonna 2010 palkkojen nousun arvioidaan hidastuvan. Suurin osa ansiotasoindeksin noususta vuonna 2010 johtuu siitä, että vuoden 2009 palkankorotuksia ajoittui loppuvuodelle ja myös vuonna 2010 korotetaan eräiden alojen palkkoja vanhojen työehtosopimusten perusteella. Kuntatalouden rahoitustasapainon arvioidaan heikkenevän vuonna 2009 noin 0,5 % prosenttiin bruttokansantuotteesta. Taantumasta huolimatta kunnallisveron tuotto lisääntyi vuonna 2009 ja myös valtionosuudet kasvoivat. Vuonna 2009 kuntien tulopohjan heikkeneminen johtui pääosin yhteisöveron pudotuksesta ja siitä, että kunnat ovat velkarahalla pitäneet kiinni suunnitelluista investoinneista. Työttömyyden kasvu pitää kunnallisveropohjan heikkona erityisesti vuonna Sekä kunnallisvero- että kiinteistöveroprosenttien korotukset lisäävät kuitenkin kuntien tuloja noin 500 milj. eurolla vuonna 2010, mikä osaltaan parantaa kuntatalouden tilaa. Kuntatalous pysyy edelleen alijäämäisenä, mikä lisää paineita verotuksen kiristymiseen vuoden 2010 jälkeenkin. KIRKKONUMMEN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Väestömuutokset %-osuus 2006 %-osuus 2007 %-osuus 2008 %-osuus 2009 %-osuus 0-6 v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , , v 875 2, , , , ,9 85 v , , , , , , , , , ,0 muutos muutos, % 2,47 2,41 2,19 2,39 1,47

6 TOIMINTAKERTOMUS 4 Tilinpäätös 2009 Kunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana 528 henkilöllä eli 1,47 %. Väestönkasvu hidastui tulomuuttajien määrän vähenemisen seurauksena vuotiaiden kasvu hidastui edellisvuoden 2,4 prosentista 0,4 prosenttiin. Lisäys oli vain 15 henkeä (2008: 94). Kouluikäisten eli vuotiaiden kasvu pysyi viime vuoden tasolla ja oli 1 %. Määrällinen lisäys oli 50 henkeä kun se edellisenä vuonna oli 44 henkeä vuotiaiden osuus koko väestöstä oli vuoden lopussa 60,1 % (2008: 60,4 %). Yli 75 vuotiaiden määrä kasvoi vuoden aikana 71 hengellä eli samalla määrällä kuin edellisenä vuonna.. Ikäryhmän osuus väestöstä oli vuonna ,3 % ja vuonna ,7 %. Väestönkasvun rakenne Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyvyyden enemmyys Maassamuutto: tulomuutto Maassamuutto: lähtömuutto Maassamuutto, netto Maahanmuutto Maastamuutto Väkiluvun korjaus Kokonaismuutos Väkiluku yhteensä Lisäys, % 2,47 2,41 2,19 2,39 1,45 Lähde: Tilastokeskus (2009: ennakkotieto) Ensimmäisen kerran viiteen vuoteen syntyneiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennys oli 5,4 %. Nettomuuttokin jäi alle puolet edellisvuoden määrästä. Nettomuuton osuus vuoden väestönkasvusta oli 40,2 % (2008: 58,7 %). Työllisyyden kehitys Vuoden lopussa kunnan työttömyysaste oli 7,4 % (2008: 5,4 %) ja työttömien kokonaismäärä henkilöä (2008: 981). Heistä yli vuoden työttömänä oli ollut 207 eli 15,1 %. Vuoden aikana työvoiman määrä kasvoi henkilöstä henkilöön. Työttömien määrä on vuoden 2008 syyskuusta lähtien hitaasti kasvanut. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 392:lla eli 40 %. Työttömien määrän arvioidaan edelleen kasvavan vuonna Kasvun oletetaan hidastuvan syksyllä 2010 ja kääntyvään lievään laskuun vuonna 2011.

7 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Kunnan elinkeinotoimi Kunta järjesti Jorvas Hi-tech Centerin yhteyteen yritysneuvojan palvelut ja lisäksi kunnan osittain rahoittama Technopolis Ventures yrityshautomo on antanut tiloissa yritysneuvontaa vuoden 2009 aikana (hautomo muuttui Spinno nimiseksi 2010 alkupuolella). JHC:n tiloissa järjestettiin koulutustilaisuus lokakuussa Yrityshautomoon liittyi yksi teknologiayritys vuoden 2009 aikana. Tavoitteena on lisätä jäsenyrityksiä vuoden 2010 aikana. Uusia tiloja tarvitsevia yrityksiä on ohjattu JHC:hen. Hautomotoiminnan edistämisen lisäksi elinkeinotoimi osallistui Espoon seudun uusyrityskeskuksen toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Kunnalla oli yhteistyötä myös Proagrian maaseutuyrityshautomon ja Länsi-Uudenmaan yrityshautomon kanssa. Kirkkonummi oli aktiivisesti mukana pääkaupunkiseudun kilpailukykyohjelman toimenpideohjelman suunnittelussa. Strömsbyn uuden teollisuusalueen tonttien kysyntä on pysynyt melko alhaisella tasolla edellisvuoteen verrattuna. Muutamia tonttikauppoja tehtiin vuoden 2009 aikana. Kyselyjä Abrasinmäen tonteista tuli, mutta varovaiset tiedustelut eivät ole johtaneet kauppoihin. Veikkolan Perälänjärven yritystonttien myyntiin päästään vasta myöhemmin kaavavalituksesta johtuen. Muutamia kiinnostuneita ostajia oli jonotuslistalla vuoden 2009 lopussa. Kunta osallistui Matka 2010 messuihin Länsi-Uudenmaan yhteisosastolla ja messuosastoa koordinoi kunnan tukema Porkkalan parenteesi ry. Kunta lähti mukaan kalastusmatkailun kehittämishankkeeseen yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Elinkeinotoimi on antanut asiantuntijalausunnon Espoon seurakuntayhtymän omistaman Hvittorpin avaamisesta kokous- ja seminaarikäyttöön oheispalveluineen. Hvittorp avattiin maaliskuussa 2010 matkailukäyttöön. Elinkeinotoimi on aktiivisesti ollut mukana ideoimassa Solvallan tulevan Nuuksio - luontokeskuksen palvelukonseptia ja rakenteellisia ratkaisuja. Matkailuklusterin toimintaa edistettiin vuonna 2009 Haaga yhtymän suorittaman Länsi-Uudenmaan laatuvalmennuksen ( Laatu sertifiointi) kautta ja tarjoamalla halukkaille yrityksille toimialan yrityshautomopalveluja kunnan osittain rahoittaman Travel Park yrityshautomon kautta. Matkailualan yrityshautomoon liittyi jäseneksi merkittävän suuri yritys Kirkkonummelta vuonna Kiilakallion West 51 yritysalue esiteltiin potentiaaliselle ulkomaiselle investoijalle vuoden lopussa yhteisyössä Greater Helsinki Promotion:n kanssa. Invest in Finland jatkaa yhteistyötä kunnan kanssa kansainvälisten investointien houkuttelemiseksi kuntaan. Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnos saatiin valmiiksi vuoden 2009 lopussa mittavan verkostoyhteistyön tuloksena. Ohjelman strategiaosa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa maaliskuussa 2010.

8 TOIMINTAKERTOMUS 6 Tilinpäätös 2009 Työpaikat toimialoittain vuoden lopussa Toimiala Työp. %-osuus Työp. %-osuus Työp. %-osuus Maa- ja metsätalous (A-B) 143 1, , ,4 Kaivostoiminta ja louhinta (C) 1 0,0 0 0,0 0 0,0 Teollisuus (D) , , ,8 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E) 34 0,3 35 0,3 37 0,3 Rakentaminen (F) 733 7, , ,8 Kauppa, majoitustoiminta, yms. (G-H) , , ,3 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne (I) 476 4, , ,1 Rahoitus, liike-elämän palvelut (J-K) , , ,8 Yhteiskunnalliset palvelut (L-Q) , , ,8 Tuntematon 179 1, , ,7 Yhteensä , , ,0 Työpaikkojen lisäys Työpaikkaomavaraisuus - työpaikat/työvoima, % 57,5 57,0 58,3 - työpaikat/työllinen työvoima, % 61,7 60,3 61,2 Työvoima toimialoittain vuoden lopussa Toimiala Hlöä %-osuus Hlöä %-osuus Hlöä %-osuus Maa- ja metsätalous (A-B) 157 0, , ,9 Kaivostoiminta ja louhinta (C) 5 0,0 5 0,0 9 0,0 Teollisuus (D) , , ,2 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E) 113 0, , ,6 Rakennustoiminta (F) 989 5, , ,0 Kauppa, majoitustoiminta, yms. (G-H) , , ,0 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne (I) , , ,9 Rahoitus, liike-elämän palvelut (J-K) , , ,0 Yhteiskunnalliset palvelut (L-Q) , , ,8 Tuntematon 179 1, , ,0 Työttömät (joulukuu) , , ,7 Yhteensä , , ,0 Työvoiman työssäkäynti - omassa kunnassa , , ,7 - oman kunnan ulkopuolella , , ,3 Lähde: Tilastokeskus Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa vuonna 2009 Merkittävimmät kunnan kehitykseen ja toimintoihin vaikuttavat päätökset ja toimenpiteet vuonna 2009 olivat: Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden henkilöstöstrategian vuosille ja kunnanhallitus uuden viestintästrategian vuosille

9 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Uusi hallintosääntö ja toimialojen uudet johtosäännöt tulivat voimaan Organisaatiomuutoksessa mm. kunnan sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi. Hallintosäännön mukaisesti toimialajohtajat päättivät toimialojensa organisaatiorakenteesta. Kunnanhallitus päätti kesäkuussa, että Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kuntien mahdollisesta yhdistämisestä ja/tai yhteistyön syventämisestä laaditaan yhteistyössä esiselvitys ko. kuntien kanssa. Esiselvitys valmistui joulukuussa ja kunta ottaa kantaa siinä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin keväällä Uusi 60-paikkainen hoivakoti, Lehmuskartano, otettiin vuoden alkupuolella vaiheittain käyttöön. Kirkkonummen palvelukeskussäätiön palveluasuntojen hoivapalvelujen tuottaminen siirtyi kunnan tehtäväksi maaliskuun alussa. Nämä toimenpiteet lisäsivät kerralla merkittävästi kunnan tuottamien hoivapalvelujen volyymiä. Kartanonrannan koulu valmistui syksyllä ja Kolsarin päiväkoti sekä kunnan uusi paloasema joulukuussa. Merkittävin kunnallistekniikan hanke, keskusta-alueen liikennejärjestelyjen rakentaminen, eteni aikataulun mukaisesti ja työt valmistuivat pääosiltaan vuoden loppuun mennessä. Kunnan henkilöstöpolitiikka Vuoden 2009 talousarvio sisälsi määrärahan palkkausepäkohtien korjaamiseen ja kannustavuuden lisäämiseen. Kuntatalouden heikkeneminen johti siihen, että epäkohtia voitiin korjata vain rajoitetusti ja osa määrärahasta jäi käyttämättä. Epäkohtien korjausta jatkettiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvillä paikallisilla järjestelyvaroilla alkaen. Säästöjen saamiseksi kunnassa suosittiin palkattomien virkavapauksien ja työlomien myöntämistä silloin, kun se tehtävien hoidon kannalta oli mahdollista. Vakanssien täyttökielto astui voimaan lukien. Syksyn aikana valmisteltiin uutta henkilöstöstrategiaa, joka hyväksyttiin joulukuun kunnanvaltuustossa. Kunnan henkilöstön rakenne Toimiala Koko- ja osa-aikaiset Sivu- Kaikki Työllis- Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Yhteensä toimiset yhteensä tetyt Konsernihallinto Perusturva Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Yhteensä ( Yhteensä )

10 TOIMINTAKERTOMUS 8 Tilinpäätös 2009 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Kirkkonummen kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteena olevien tietojen riittävyys ja luotettavuus sekä lakien ja asetusten, viranomaisohjeiden ja toimielinten ja johdon päätösten noudattaminen sekä se, että kunnan omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää, strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia. Kunnan johtamisjärjestelmä ja säädetty valvontaympäristö luovat puitteet valvontaprosesseille ja edistävät tavoitteiden saavuttamista sekä henkilöstön valvontatietoisuutta. Valvontaympäristön osatekijöitä ovat mm. kunta- ja palvelustrategia toimialakohtaiset ja tehtäväkohtaiset strategiat selkeään tehtäväjakoon perustuva organisaatiorakenne tehtävien ja vastuiden jakaminen säännöin ja delegointipäätöksin. Kukin lautakunta ja johtokunta vastaa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialallaan. Kunnan sisäisen valvonnan järjestämistä on yksityiskohtaisemmin ohjeistettu kunnanhallituksen hyväksymissä sisäisen valvonnan ohjeissa. Ohjeiden päivittämisen valmistelu on käynnissä ja uudet ohjeet on tarkoitus saada voimaan syksyllä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kuntalain 51 :ssä säädetyn otto-oikeusmenettelyn avulla valvotaan, että toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset on tehty lakien ja säännösten mukaisesti. Otto-oikeuden käyttämisestä on määräykset hallintosäännössä. Muiden päätösten osalta laillisuusvalvonta on lautakuntien vastuulla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet on määritelty kunnanvaltuuston vuosittain hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Kunnan johdolle ja esimiehille on luotu mahdollisuus tavoitteiden toteutumisen jatkuvaan seurantaan. Kunnanhallitukselle on raportoitu tavoitteiden toteuttamisesta osavuosikatsauksissa, jotka laaditaan huhtikuun ja elokuun tilanteen perusteella sekä tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsaukset annetaan myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista seurataan joka toinen kuukausi laadittavilla raporteilla, jotka käsitellään kunnanhallituksessa. Raportoinnin avulla voidaan varsin varhaisessa vaiheessa saada käsitys tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Raportoinnissa tulee edelleen kehittää toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen raportointitapaa.

11 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Kunnanvaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia keskeisten tavoitteiden sisältöön on lisättävä jo talousarvion laadintaprosessin alussa, jotta kuntastrategian linjausten toteuttaminen varmistetaan. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arviointi ja -hallinta kohdistuu toisaalta kunnan toimintaympäristöstä ja toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista johtuviin ulkoisiin riskeihin ja toisaalta kunnan oman organisaation tulosyksiköiden toimintojen ja prosessien suunnittelussa ja johtamisessa todettujen olennaisimpien riskien tunnistamiseen ja torjuntaan. Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Toimialatasolla tilivelvolliset toimielimet, toimialajohtaja ja muut tilivelvolliset viranhaltijat huolehtivat riskienhallinnan järjestämisestä ja sen riittävyyden ja vaikuttavuuden valvonnasta. Yksiköiden esimiehet vastaavat riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä yksikössä. Toimivan ja kattavan riskienhallintajärjestelmän perustaksi tulee laatia kuntatason riskien hallintaohje, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy. Ohjeen tarkoitus on nykyistä selkeämmin linjata kunnan riskienhallintapolitiikkaa, jossa määritellään suhtautuminen erilaisiin riskeihin ja hyväksyttävään riskitasoon sekä riskeistä päättäminen odotukset riskienhallintaprosessin kehitystasolle velvollisuus tunnistaa ja arvioida riskejä kokonaisvaltaisesti säännöllisin väliajoin velvollisuus reagoida ajantasaisesti erilaisiin riskeihin sekä seurata ja valvoa riskienhallinnan riittävyyttä ja tehokuutta systemaattiset raportointivastuut ja -menettelyt Toimintojen suunnittelussa ja merkittävien ratkaisujen valmistelussa on tarpeen nykyistä kattavammin selvittää toimintoihin ja tehtäviin ratkaisuihin liittyvät riskit, riskien torjuntaan liittyvät keinot ja kustannukset sekä todettujen riskien hallintaan ja torjumiseen valittu priorisointi. Toimintaohjeen valmistelu käynnistyy keväällä Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta Omaisuuden hankintaan, luovutukseen tai hoitoon liittyviä ennakoimattomia menetyksiä, valvonnan puutteita tai laiminlyöntejä ei ole ilmennyt. Kunta ei ole joutunut korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen siten, että sillä olisi kunnalle olennaista merkitystä. Sopimustoiminta Kunnan sopimuksia hallinnoidaan hajautetusti. Hyväksyttyjen sopimusten valvonta kuuluu sopimuksen hyväksyneen toimielimen alaiselle toimialajohtajalle ja viranhaltijapäätösten osalta sopimuksen hyväksyneelle viranhaltijalle tai heidän määräämilleen viranhaltijoille. Yhteistä sopimusrekisteriä ei ole.

12 TOIMINTAKERTOMUS 10 Tilinpäätös 2009 Sopimusehtojen seuraamisen varmistamiseksi tulee nykyistä selkeämmin nimetä sopimuksen seurannan vastuuhenkilö(t) jo sopimuksen hyväksymisen yhteydessä. Yhteinen sähköinen sopimusrekisteri erilaisine hälytys- ja herätetoimintoineen tehostaisi sopimusten seurantaa merkittävästi. TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITTAMINEN Tilikauden tuloksen muodostumista on kuvattu tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Tarkastelussa on otettu huomioon vain kunnan ulkoiset tilitapahtumat. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 euroa) Muutos % Toimintatuotot , , ,3 13,6 Toimintakulut , , ,9 4,9 Toimintakate , , ,6 3,4 Verotulot , , ,0 1,2 Valtionosuudet , , ,7 1,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 414,5 401,2 111,4-72,2 Muut rahoitustuotot 488,8 456,4 485,1 6,3 Korkokulut , , ,4-3,3 Muut rahoituskulut -10,0-19,8-10,6-46,5 Vuosikate , , ,6-42,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,4 27,6 Satunnaiset tuotot 64,3 Satunnaiset kulut -108,0 Tilikauden tulos 9 491, , ,8 505,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 310,0 194,4 190,7-1,9 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,6 371,3 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -59,1-12,2 16,6-235,6 Tilikauden yli-/alijäämä 6 742, , ,3-192,8 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/Toimintamenot, % 15,6 14,4 15,5 Vuosikate prosenttia poistoista 218,2 87,8 39,9 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

13 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Tuloslaskelman toimintatuotot ja -kulut Toimintatuottojen kasvu vuonna 2009 oli 13,6 % ja toimintakulujen 4,9 %. Toimintakulujen kasvu hidastui huomattavasti edellisvuoden 11,7 prosentin kasvusta. Toimintakatteen kasvu oli 3,4 % (2008: 13,3 %). Toimialoittain toimintatuotot ja kulut kehittyivät seuraavasti: Toimintatuotot Toimintakulut (1 000 euroa) muutos- muutos % % Yleishallinto , ,5 Perusturva , ,0 Sivistystoimi , ,2 Yhdyskuntatekniikka , ,1 Vesihuoltolaitos , ,5 Uimahalli , ,5 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,3 Maankäyttösopimuskorvaukset ,6 Yhteensä , ,9 Yleishallinnon toimintatuottojen melko suureen kasvuun vaikuttivat kesällä järjestettyjen EU-parlamenttivaalien kustannuksiin saatu valtion korvaus sekä työterveyshuollon kustannuksiin saatu Kela-korvauksen kasvu. Perusturvan tulojen myönteiseen kehitykseen vaikutti syksyllä 2008 toteutuneet sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten maksujen tarkistukset sekä vuonna 2009 toteutunut kunnan tuottamien hoivapalvelujen merkittävä lisäys. Yhdyskuntatekniikan toimintatulojen negatiiviseen kasvuprosenttiin vaikuttivat jätehuollon siirtyminen YTV:n hoidettavaksi sekä lupamaksujen tuoton supistuminen. Vesihuoltolaitoksen palvelumaksuhinnastoa ja taksaa korotettiin Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten yhteenlaskettu kertymä, 6,5 milj. euroa, oli 2,1 milj. euroa eli 48 % viimevuotista kertymää pienempi. Perusturvan toimintakulujen kasvu oli suurin tehtävässä Ikäihmisten hyvinvointipalvelut, 10,4 %. Tehtävissä Toimintakyvyn tukipalvelut ja Terveyspalvelut menojen kasvu ylitti 7 %. Uimahallin kunnossapitokustannusten kasvu sekä lipunmyynnin uudelleenjärjestely ovat vaikuttaneet uimahallin toimintamenojen kasvuprosenttiin. Yhdyskuntatekniikan tehtävistä joukkoliikenteen tuen kasvu oli suurin, 12,9 %. Myös kehittämis- ja yhteisten palvelujen kustannukset kasvoivat yli 11 %.

14 TOIMINTAKERTOMUS 12 Tilinpäätös 2009 Vesihuoltolaitoksen henkilöstömenot, puhtaan veden hankintamenot sekä Espoon Vedelle maksetut palvelumaksut jäivät kaikki alle edellisen vuoden tason. Yleishallinnon ja sivistystoimen toimintakulujen kasvuprosentti jäi alle kokonaiskulujen kasvuprosentin. Kululajeittain toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli seuraava: (1 000 euroa) 2008 muutos-% %-osuus 2009 muutos-% %-osuus Henkilöstökulut ,7 9,8 44, ,3 10,0 46,8 Palvelujen ostot ,0 15,4 39, ,9 0,7 37,7 Aineet, tarvikekeet ja tavarat 9 920,4 12,8 5, ,0 1,5 5,5 Avustukset ,1 4,9 9, ,7-0,8 8,7 Vuokrat 1 863,4 25,4 1, ,5 9,7 1,1 Muut kulut 390,8-0,6 0,2 398,5 2,0 0,2 Toimintakulut yhteensä ,4 11,7 100, ,9 4,9 100,0 Kunnan oman hoivakodin käyttöönotto ja keskusta-alueen palveluasuntojen hoivatehtävän siirtyminen kunnalle vaikuttivat eniten henkilöstökulujen kasvuun vuonna Henkilöstökulujen kasvu oli kululajeista suurin, 10 %, ja niiden suhteellinen osuus kaikista kuluista kasvoi selvästi. Vastaavasti ostopalvelujen kasvu jäi vähäiseksi, vain 0,7 %, ja niiden osuus kaikista toimintakuluista supistui. Vastuu elatustukien maksatuksesta siirtyi Kansaneläkelaitokselle ja se vähensi kunnan maksamien avustusten määrää vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokramenojen melko suureen kasvuprosenttiin ovat vaikuttaneet koneiden ja latteiden vuokrien sekä irtaimen omaisuuden leasingvuokrien kasvu. Toimitilojen vuokramenojen kasvu oli 3,2 %. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen kokonaiskertymä, 140,8 milj. euroa, kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna vain 1,6 milj. euroa eli 1,2 %. Kunnallisveron tuotto oli 3,4 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Kunnan yhteisövero-osuus jäi 2,1 milj. euroa alle edellisen vuoden tuoton, vaikka kuntien osuutta veron tuotosta korotettiin vuoden alusta väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä. Valtionosuuksia kertyi 20,0 milj. euroa, mikä oli 0,4 milj. euroa eli 1,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden tulos Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu jäi hyvin vaatimattomaksi, 1,3 % ja se alitti toimintakatteen kasvun 2,2 prosenttiyksiköllä. Vuosikate heikkeni edellisen vuoden 7,8 milj. eurosta 4,5 milj. euroon. Vuosikate kattoi enää vain 40 % suunnitelman mukaisista poistoista ja vuoden tulos jäi näin ollen alijäämäiseksi 6,8 milj. euroa. Seuraavissa taulukoissa on kuvattu, miten toimialojen tehtävien ulkoiset toimintakulut ja toimintakatteet ovat kehittyneet vuosina Taulukoissa tehtävät on listattu vuosien euromääräisten lisäysten suuruusjärjestyksessä.

15 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Toimintakulut (1 000 e) muutos Tehtävät muutos (1 000 e) % Pe Erikoissairaanhoito ,1 Pe Ikäihmisten hyvinvointipalvelut ,4 Si Lasten päivähoito ja esiopetus ,6 Si Suomenkielinen koulutoimi ,9 Yt Tilahallinto ,3 Pe Toimintakyvyn tukipalvelut ,2 Pe Terveyspalvelut ,4 Pe Sosiaalipalvelut ,6 Yt Joukkoliikenteen tuki ,1 Yh Konsernihallinto ,5 Yt Ruokapalveluyksikkö ,0 Si Ruotsinkielinen koulutoimi ,7 Yh Sisäiset palvelut ,0 Si Koulutoimen yhteiset toiminnot ,8 Yt Palo- ja pelastustoimi ,7 Yt Kehittämis- ja yhteiset palvelut ,0 Yh Varaukset ja projektit ,3 Yt Vesihuoltolaitos ,8 Si Kirjastotoimi ,2 Si Nuorisopalvelut ,5 Si Hallinto- ja toimistopalvelut ,0 Yt Eerikinkartano ,0 Si Vapaa sivistystyö ,9 Si Kirkkonummen uimahalli ,7 Yt Alueidenhoitopalvelut ,9 Yt Valvonta- ja viranomaistehtävät ,4 Pe Hallintopalvelut ,6 Si Liikuntapalvelut ,2 Yh Luottamushenkilöhallinto ,8 Yh Tarkastustoimi ,2 Yt Kunnallistekniikkapalvelut ,8 Yhteensä ,1 Toimintakulujen kasvu eli tehtäville osoitettu resurssien lisäys oli vuonna ,5 milj. euroa. 98 % lisäyksestä kohdistettiin taulukossa oleville kymmenelle ensimmäiselle tehtävälle. Suurin lisäys osoitettiin erikoissairaanhoidolle, 1,9 milj. euroa (23 % koko resurssilisäyksestä) ja toiseksi suurin lisäys ikäihmisten hyvinvointipalveluille,1,5 milj. euroa (18 % koko resurssilisäyksestä). Vuosina resurssien kokonaislisäys oli 26,8 milj. euroa. Tästäkin lisäyksestä suurin erä, 4,2 milj. euroa eli 16 % koko lisäyksestä, kohdistettiin erikoissairaanhoidolle. Toiseksi suurin resurssilisäys, 3,2 milj. euroa eli 12 % koko lisäyksestä kohdistettiin ikäihmisten hyvinvointipalveluille. Lasten päivähoidon resursseja lisättiin myös yli 3 milj. euroa vuosina Suhteellisesti eniten lisättiin joukkoliikenteen tuen määrää, 100 %.

16 TOIMINTAKERTOMUS 14 Tilinpäätös 2009 Toimintakate (1 000 e) muutos Tehtävä muutos (1 000 e) % Pe Erikoissairaanhoito ,1 Pe Ikäihmisten hyvinvointipalvelut ,5 Si Suomenkielinen koulutoimi ,9 Yt Tilahallinto ,4 Si Lasten päivähoito ja esiopetus ,2 Pe Toimintakyvyn tukipalvelut ,5 Pe Terveyspalvelut ,9 Pe Sosiaalipalvelut ,2 Yt Joukkoliikenteen tuki ,2 Yh Konsernihallinto ,0 Si Ruotsinkielinen koulutoimi ,2 Yt Ruokapalveluyksikkö ,8 Yh Sisäiset palvelut ,8 Yt Kunnallistekniikkapalvelut ,9 Si Koulutoimen yhteiset toiminnot ,2 Yt Palo- ja pelastustoimi ,7 Yt Kehittämis- ja yhteiset palvelut ,1 Yh Varaukset ja projektit ,5 Si Kirjastotoimi ,2 Si Nuorisopalvelut ,4 Yt Valvonta- ja viranomaistehtävät ,3 Yt Eerikinkartano ,4 Si Hallinto- ja toimistopalvelut ,0 Yt Alueidenhoitopalvelut ,6 Si Vapaa sivistystyö ,9 Pe Hallintopalvelut ,1 Yh Luottamushenkilöhallinto ,0 Si Liikuntapalvelut ,5 Yh Tarkastustoimi ,2 Si Kirkkonummen uimahalli ,8 Yt Vesihuoltolaitos ,3 Yhteensä ,8 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,1 Rahoituserät ,9 Yhteensä ,5 Vuosikate I ,8 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,4 Sopimuskorvaukset (kunta+vesi) ,4 Vuosikate II ,2 Toimintakatetarkastelu kertoo miten paljon verorahoituksesta käytettiin käyttötalousosan tehtävien toimintakatteiden kattamiseen ja miten paljon siitä on jäänyt vuosikatteeksi rahoituserien jälkeen ja sen kautta investointien rahoittamiseen (vuosikate I).

17 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Vuoden 2007 jälkeen toimintakatteen kasvu on ollut verorahoituksen kasvua huomattavasti suurempi ja vuosikate I on nopeasti heikentynyt. Vuonna 2009 verorahoitus ei enää riittänyt toimintakatteiden ja rahoituserien kattamiseen. Verorahoituksesta ei näin ollen jäänyt investointien rahoittamiseen mitään. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja sopimuskorvausten vaikutuksesta rahoituslaskelmaan siirtyvä vuosikate II oli kuitenkin positiivinen, 4,5 milj. euroa. Rahoituslaskelma Vuosikatteen, satunnaisten erien ja tulorahoituksen korjauserien yhteisvaikutus eli omarahoitusosuus oli vuoden 2009 rahoituslaskelmassa 2,5 milj. euroa (2008: 5,9 milj. euroa). Investointimenojen nettorahoitustarve oli 33,0 milj. euroa, mikä oli 9 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toiminnan ja investointien rahoitustarve oli näin ollen 30,5 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 18,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana 4,8 milj. euroa. Rahoitustarpeen kattamiseksi nostettiin 30 milj. euroa uusia lainoja. Muiden tase-erien vaikutus rahoituksen rahavirtaan oli - 2,2 milj. euroa. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteisvaikutus kunnan rahavaroihin oli -7,5 milj. euroa. Kunnan lainakanta oli vuoden lopussa 75,8 milj. euroa eli euroa/asukas (2008: euroa/asukas). Kunnan maksuvalmius heikkeni tilivuoden aikana. Kassan riittävyys oli tilivuoden lopussa vain 3 päivää kun se edellisen vuoden lopussa oli 17 päivää. Rahoituslaskelman tunnusluvuista lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääomaan korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen korkojen ja lyhennysten maksamiseen, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo jää alle yhden on kunnan lainanhoitokyky heikko. Lainanhoitokate on heikentynyt arvosta 3,1 vuonna 2007 arvoon 1,0 vuonna TULORAHOITUKSEN TASO (milj. euroa) TA 2010 Nettoinvestoinnit Vuosikate

18 TOIMINTAKERTOMUS 16 Tilinpäätös 2009 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 euroa) Toiminnan rahavirta Vuosikate , , ,6 Satunnaiset erät -43,7 Tulorahoituksen korjauserät , , , , , ,0 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin 634,3 525,8 935,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot 4 091, , , , , ,8 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 602, , ,8 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -24,4-116,3-12,2 Antolainasaamisten vähennykset 3,2 1,8 1,1-21,3-114,5-11,2 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,9 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 103,5 116,3 551,2 Vaihto-omaisuuden muutos -12,9-25,0-40,7 Saamisten muutos -361,7 800, ,9 Korottomien velkojen muutos 4 663, , , , , ,7 Rahoituksen rahavirta -114, , ,0 Rahavarojen muutos 1 488, , ,8 Rahavarojen muutos Rahavarat , , ,8 Rahavarat , , , , , ,8 Rahoituslaskelman tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 108,1 30,0 13,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 84,6 25,5 11,4 Lainanhoitokate 3,1 1,5 1,0 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

19 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Kunnan tase ja sen tunnusluvut Suuren investointivolyymin seurauksena taseen loppusumma kasvoi edellisvuoteen verrattuna 20,7 milj. euroa. Merkittävimmät muutokset olivat: Vastaavaa Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvo lisääntyi vuoden aikana 23,2 milj. euroa. Lisäykset kohdistuivat ryhmiin rakennukset (11,9 milj. e) sekä kiinteät rakenteet ja laitteet (13,8 milj. e). Lyhytaikaisten saamisten määrä kasvoi 4,7 milj. euroa, kun suurin osa tuotoiksi kirjatuista maankäyttösopimuskorvauksista suoritetaan vasta vuonna Rahavarojen määrä väheni vuoden aikana 7,5 milj. euroa 9,6 milj. eurosta 2,1 milj. euroon. Vastattavaa Oman pääoman määrä väheni tilikauden alijäämän verran eli 6,3 milj. euroa. Vapaaehtoisia varauksia purettiin 0,4 milj. euroa. Vieraan pääoman määrä kasvoi 27,0 milj. euroa, pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 24,4 milj. euroa ja lyhytaikainen 2,6 milj. euroa. Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee huomattavan suurta velkarasitetta. Kunnan omavaraisuusaste heikkeni oman pääoman supistumisen ja vieraan pääoman kasvun seurauksena edellisen vuoden 52,8 prosentista 43,2 prosenttiin. Heikennys oli merkittävä. Kunnan omavaraisuusaste jäi selvästi alle koko kuntasektorin keskimääräisen omavaraisuusasteen, joka oli 66 %. Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä lainojen takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluvun arvo kasvoi 13,4 prosenttiyksikköä edellisen vuoden 41,0 prosentista 54,4 prosenttiin. Kaikkien kuntien suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo oli 42 %. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kunnan tunnusluvun arvo asukasta kohti laskettuna heikkeni 717 eurosta 536 euroon. Koko maan vastaavan tunnusluvun arvo oli 937 euroa.

20 TOIMINTAKERTOMUS 18 Tilinpäätös 2009 Kunnan tase VASTAAVAA milj. milj. milj. milj. VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 173,86 150,22 OMA PÄÄOMA 80,15 86,40 Aineettomat hyödykkeet 2,02 1,72 Peruspääoma 59,99 59,99 Aineettomat oikeudet 0,20 0,09 Arvonkorotusrahasto 0,60 0,60 Muut pitkävaikutteiset menot 1,82 1,63 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 25,81 24,31 Tilikauden yli-/alijäämä -6,26 1,50 Aineelliset hyödykkeet 149,60 126,68 Maa- ja vesialueet 23,44 22,58 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset 85,29 73,35 VARAUKSET 1,20 1,76 Kiinteät rakenteet ja laitteet 38,21 24,44 Poistoero 0,41 0,60 Koneet ja kalusto 1,78 1,08 Vapaaehtoiset varaukset 0,79 1,16 Muut aineelliset hyödykkeet 0,01 0,01 Ennakkomaksut ja kesken- PAKOLLISET VARAUKSET eräiset hankinnat 0,88 5,22 Muut pakolliset varaukset Sijoitukset 22,24 21,83 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3,82 3,37 Osakkeet ja osuudet 21,91 21,50 Valtion toimeksiannot 0,16 0,25 Muut lainasaamiset 0,01 0,01 Lahjoitusrahastojen pääomat 3,11 3,09 Muut saamiset 0,33 0,31 Muut toimeksiantojen pääomat 0,54 0,03 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,23 0,32 VIERAS PÄÄOMA 103,61 76,57 Valtion toimeksiannot 0,16 0,25 Pitkäaikainen 74,71 50,34 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,07 0,07 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 64,61 39,72 VAIHTUVAT VASTAAVAT 14,68 17,56 Lainat julkisyhteisöiltä 5,49 6,07 Vaihto-omaisuus 0,26 0,22 Saadut ennakot 0,54 1,11 Aineet ja tarvikkeet 0,26 0,22 Liittymismaksut ja muut velat 4,07 3,45 Valmiit tuotteet 0,00 0,00 Lyhytaikainen 28,90 26,23 Saamiset Lainat rahoitus- ja Pitkäaikaiset saamiset 0,18 vakuutuslaitoksilta 5,11 4,79 Muut saamiset 0,18 Lainat julkisyhteisöiltä 0,57 0,00 Saadut ennakot 0,02 0,01 Lyhytaikaiset saamiset 12,32 7,57 Ostovelat 9,89 7,77 Myyntisaamiset 2,61 3,11 Muut velat 1,51 1,62 Muut saamiset 4,23 3,51 Siirtovelat 11,79 12,04 Siirtosaamiset 5,48 0,95 Rahoitusarvopaperit 0,21 0,21 Osakkeet ja osuudet 0,21 0,21 Rahat ja pankkisaamiset 1,88 9,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ 188,77 168,10 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 188,77 168,10 Taseen tunnusluvut: Omavaraisuus-% 43,2 52,8 Suhteellinen velkaantuneisuus-% Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset ,36 10,41 Asukasmäärä

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot