KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan ja talouden kehitys... 3 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 8 Tilikauden tulos ja toiminnan rahoittaminen Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnanohjaus Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Vuodelle 2009 asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Palvelutuotannon johtokunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Eerikinkartanon johtokunta Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnan tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen tase Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä

3 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2009 koko maailmantaloutta leimasi suuri taloudellinen epävarmuus, jonka vaikutukset heijastuivat kuntatasolle saakka. Investointien ja kulutuskysynnän vähentyminen yhdistettynä rahoitusmarkkinoiden epävarmuuteen pakottivat monet yritykset säästötoimenpiteisiin. Vaikka alueellamme toimivat isot yritykset eivät turvautuneetkaan laajoihin tuotannon lopettamisiin tai joukkoirtisanomisiin, työttömyys kasvoi vuoden aikana noin kahdella prosentilla. Talouden taantuma näkyi kunnassamme verotulojen kasvun lähes pysähtymisenä vahvan nousujakson jälkeen. Reilun prosentin kasvu aiemmin toteutuneisiin 7-8 prosentin kasvulukuihin merkitsi kuntataloudelle haastetta, johon ei Kirkkonummellakaan osattu riittävän ajoissa varautua. Toisaalta kunnan toimialojen tiukempi taloudenpito ja valtuuston hyväksymät säästötoimet puristivat vertailukelpoisen toimintakulujen kasvun aikaisempia vuosia maltillisemmalle, noin neljän prosentin tasolle. Myös kunnan väkiluvun kasvu hidastui asukasmäärän ollessa vuoden lopussa Tilinpäätösvuonna lähes kaikki Kirkkonummen kuntataloutta kuvaavat mittarit kääntyivät voimakkaasti alaspäin. Vakavaraisuutta mittaava vuosikate laski noin 4,5 miljoonaan euroon, mikä merkitsi tilikauden tuloksen romahtamista 6,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Samaan aikaan kuntamme investointimenot olivat ennätykselliset 36 miljoonaa euroa, mikä rahoitettiin lähes yksinomaan lainalla. Asukaskohtainen lainamäärämme oli vuoden lopussa euroa, joka ylittää jo kuntien keskimääräisen tason. Huomionarvoista on lisäksi muutoksen nopeus; vielä vuoden 2007 tilinpäätös osoitti kunnan taloustilanteen olevan lähes erinomainen. Kirkkonummi joutuikin vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä korottamaan kunnan tuloveroprosentin 19,00:ksi. Toisaalta mikään ei viittaa paluusta nopeaan kuntatalouden kasvuun lähivuosina, pikemminkin päinvastoin. Tämä merkitsee nykyistäkin tiukempaa taloudenpitoa, joka ei voi olla vaikuttamatta myös kunnan palvelutarjontaan. Vaikka talouskysymykset hallitsivatkin kunnassa käytävää keskustelua niin toki toiminnallisiakin askelia otettiin. Kuntakuvassa näkyvin muutos on näkynyt kuntakeskuksessa, jossa alueen kunnallistekniikkaa ja liikenneväyliä on rakennettu alueelle sijoittuvan yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin. 60- paikkaisen Lehmuskartano -hoivakodin käyttöönotto sekä Kirkkonummen palvelukeskussäätiön palveluasuntojen hoivapalvelujen siirtyminen kunnalle merkitsi huomattavaa lisäystä kuntamme hoivatarjonnassa. Uusi Kartanonrannan koulu avasi ovensa elokuussa 2009 sekä Kolsarin päiväkoti ja Upinniementien varteen sijoittuva uusi paloasema aivan vuoden lopulla. Keskustelu palvelujen ja hallinnon vaihtoehtoisista järjestämistavoista jatkui myös tilinpäätösvuonna. Kunnanhallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen mukaisesti laadittu esiselvitys Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kuntien mahdollisesta yhdistämisestä tai ko. kuntien yhteistyön syventämisestä valmistui joulukuussa. Mahdollisia päätöksiä asiasta tehdään kevään 2010 kuluessa. Samanaikaisesti on käynnissä myös useita Helsingin seudun kuntien hallintorakenne- ja kilpailukykyselvityksiä, joissa Kirkkonummi on mukana. Kunnan omista strategioista uusituiksi tulivat niin henkilöstö- kuin viestintästrategiakin. Helmikuun alusta 2009 tulivat voimaan uudet hallinto- ja johtosäännöt, joiden merkittävin muutos oli terveystoimen ja sosiaalitoimen yhdistyminen perusturvan toimialaksi. Taloudellisten ja rakenteellisten muutospaineiden keskellä erityisen tärkeäksi muodostuu yhteisen tahtotilan muodostaminen ja siihen sitoutuminen, mikä puolestaan edellyttää luottamuksen ja yhteistyöhakuisuuden lisäämistä eri toimijoiden kesken. Vuosi 2009 oli haastava ja pakotti kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät raskaaseen ja usein epäkiitolliseen työhön kiitos teille jaksamisesta! TARMO AARNIO kunnanjohtaja

4 TOIMINTAKERTOMUS 2 Tilinpäätös 2009 KUNNAN ORGANISAATIO 2009 TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO Henkilöstöjaosto KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANJOHTAJA KONSERNIHALLINTO Hallinto- ja kehittämisyksikkö Talousyksikkö Henkilöstöyksikkö Ikäihmisten ja vammaispalveluiden jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvajaosto PERUSTURVA Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Johtokunnat SIVISTYSLAUTAKUNTA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMI Talous- ja hallintopalvelut Suomenkieliset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Vapaa-ajan palvelut LIIKUNTALAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Tiejaosto RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Hallintopalvelut Kunnallistekniikka Vesihuoltolaitos Maankäytön tulosalue Viranomaistoiminnan tulosalue Palvelutuotannon tulosalue PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA EERIKINKARTANON JOHTOKUNTA

5 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS (Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus 4/2009) Kansainvälisessä taloudessa taantuman syvin vaihe on ohitettu ja toipuminen on käynnistynyt. Kasvuvauhdin oletetaan kuitenkin jäävän maltilliseksi. Suomessa talouden heikkeneminen oli vuoden 2008 lopulla ja vuoden 2009 alkupuoliskolla varsin jyrkkää. Ennusteen mukaan pohja on kuitenkin saavutettu ja Suomen talous lähtee vuonna 2010 hitaasti elpymään. Vuoden 2009 BKT:n odotetaan supistuvan 7,6 %, eli enemmän kuin yhtenäkään vuotena vuoden 1990-luvun laman aikana. Vuonna 2010 arvioidaan Suomen talouden kasvavan 0,7 prosenttia ja vuoden 2011 kasvuksi arvioidaan 2,4 %. Työllisten määrä vähenee vuonna 2009 koko maassa arviolta henkeä ja työttömyysaste nousee keskimäärin 8,5 prosenttiin. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä heikkenee yhä sekä teollisuudessa että yksityisissä palveluissa ja työttömyysaste noussee keskimäärin 10,5 prosenttiin. Kuluttajahinnat eivät keskimäärin nouse v Vuonna 2010 kuluttajahinnat kääntynevät hienoiseen nousuun. Merkittäviä nousupaineita ei kuitenkaan ole odotettavissa. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen arvioidaan vuonna 2009 olevan 1,7 % ja vuonna ,8 %. Palkansaajan ansiotasoindeksi kohoaa vuonna 2009 keskimäärin 4 %. Vuonna 2010 palkkojen nousun arvioidaan hidastuvan. Suurin osa ansiotasoindeksin noususta vuonna 2010 johtuu siitä, että vuoden 2009 palkankorotuksia ajoittui loppuvuodelle ja myös vuonna 2010 korotetaan eräiden alojen palkkoja vanhojen työehtosopimusten perusteella. Kuntatalouden rahoitustasapainon arvioidaan heikkenevän vuonna 2009 noin 0,5 % prosenttiin bruttokansantuotteesta. Taantumasta huolimatta kunnallisveron tuotto lisääntyi vuonna 2009 ja myös valtionosuudet kasvoivat. Vuonna 2009 kuntien tulopohjan heikkeneminen johtui pääosin yhteisöveron pudotuksesta ja siitä, että kunnat ovat velkarahalla pitäneet kiinni suunnitelluista investoinneista. Työttömyyden kasvu pitää kunnallisveropohjan heikkona erityisesti vuonna Sekä kunnallisvero- että kiinteistöveroprosenttien korotukset lisäävät kuitenkin kuntien tuloja noin 500 milj. eurolla vuonna 2010, mikä osaltaan parantaa kuntatalouden tilaa. Kuntatalous pysyy edelleen alijäämäisenä, mikä lisää paineita verotuksen kiristymiseen vuoden 2010 jälkeenkin. KIRKKONUMMEN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Väestömuutokset %-osuus 2006 %-osuus 2007 %-osuus 2008 %-osuus 2009 %-osuus 0-6 v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , , v 875 2, , , , ,9 85 v , , , , , , , , , ,0 muutos muutos, % 2,47 2,41 2,19 2,39 1,47

6 TOIMINTAKERTOMUS 4 Tilinpäätös 2009 Kunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana 528 henkilöllä eli 1,47 %. Väestönkasvu hidastui tulomuuttajien määrän vähenemisen seurauksena vuotiaiden kasvu hidastui edellisvuoden 2,4 prosentista 0,4 prosenttiin. Lisäys oli vain 15 henkeä (2008: 94). Kouluikäisten eli vuotiaiden kasvu pysyi viime vuoden tasolla ja oli 1 %. Määrällinen lisäys oli 50 henkeä kun se edellisenä vuonna oli 44 henkeä vuotiaiden osuus koko väestöstä oli vuoden lopussa 60,1 % (2008: 60,4 %). Yli 75 vuotiaiden määrä kasvoi vuoden aikana 71 hengellä eli samalla määrällä kuin edellisenä vuonna.. Ikäryhmän osuus väestöstä oli vuonna ,3 % ja vuonna ,7 %. Väestönkasvun rakenne Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyvyyden enemmyys Maassamuutto: tulomuutto Maassamuutto: lähtömuutto Maassamuutto, netto Maahanmuutto Maastamuutto Väkiluvun korjaus Kokonaismuutos Väkiluku yhteensä Lisäys, % 2,47 2,41 2,19 2,39 1,45 Lähde: Tilastokeskus (2009: ennakkotieto) Ensimmäisen kerran viiteen vuoteen syntyneiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennys oli 5,4 %. Nettomuuttokin jäi alle puolet edellisvuoden määrästä. Nettomuuton osuus vuoden väestönkasvusta oli 40,2 % (2008: 58,7 %). Työllisyyden kehitys Vuoden lopussa kunnan työttömyysaste oli 7,4 % (2008: 5,4 %) ja työttömien kokonaismäärä henkilöä (2008: 981). Heistä yli vuoden työttömänä oli ollut 207 eli 15,1 %. Vuoden aikana työvoiman määrä kasvoi henkilöstä henkilöön. Työttömien määrä on vuoden 2008 syyskuusta lähtien hitaasti kasvanut. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 392:lla eli 40 %. Työttömien määrän arvioidaan edelleen kasvavan vuonna Kasvun oletetaan hidastuvan syksyllä 2010 ja kääntyvään lievään laskuun vuonna 2011.

7 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Kunnan elinkeinotoimi Kunta järjesti Jorvas Hi-tech Centerin yhteyteen yritysneuvojan palvelut ja lisäksi kunnan osittain rahoittama Technopolis Ventures yrityshautomo on antanut tiloissa yritysneuvontaa vuoden 2009 aikana (hautomo muuttui Spinno nimiseksi 2010 alkupuolella). JHC:n tiloissa järjestettiin koulutustilaisuus lokakuussa Yrityshautomoon liittyi yksi teknologiayritys vuoden 2009 aikana. Tavoitteena on lisätä jäsenyrityksiä vuoden 2010 aikana. Uusia tiloja tarvitsevia yrityksiä on ohjattu JHC:hen. Hautomotoiminnan edistämisen lisäksi elinkeinotoimi osallistui Espoon seudun uusyrityskeskuksen toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Kunnalla oli yhteistyötä myös Proagrian maaseutuyrityshautomon ja Länsi-Uudenmaan yrityshautomon kanssa. Kirkkonummi oli aktiivisesti mukana pääkaupunkiseudun kilpailukykyohjelman toimenpideohjelman suunnittelussa. Strömsbyn uuden teollisuusalueen tonttien kysyntä on pysynyt melko alhaisella tasolla edellisvuoteen verrattuna. Muutamia tonttikauppoja tehtiin vuoden 2009 aikana. Kyselyjä Abrasinmäen tonteista tuli, mutta varovaiset tiedustelut eivät ole johtaneet kauppoihin. Veikkolan Perälänjärven yritystonttien myyntiin päästään vasta myöhemmin kaavavalituksesta johtuen. Muutamia kiinnostuneita ostajia oli jonotuslistalla vuoden 2009 lopussa. Kunta osallistui Matka 2010 messuihin Länsi-Uudenmaan yhteisosastolla ja messuosastoa koordinoi kunnan tukema Porkkalan parenteesi ry. Kunta lähti mukaan kalastusmatkailun kehittämishankkeeseen yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Elinkeinotoimi on antanut asiantuntijalausunnon Espoon seurakuntayhtymän omistaman Hvittorpin avaamisesta kokous- ja seminaarikäyttöön oheispalveluineen. Hvittorp avattiin maaliskuussa 2010 matkailukäyttöön. Elinkeinotoimi on aktiivisesti ollut mukana ideoimassa Solvallan tulevan Nuuksio - luontokeskuksen palvelukonseptia ja rakenteellisia ratkaisuja. Matkailuklusterin toimintaa edistettiin vuonna 2009 Haaga yhtymän suorittaman Länsi-Uudenmaan laatuvalmennuksen ( Laatu sertifiointi) kautta ja tarjoamalla halukkaille yrityksille toimialan yrityshautomopalveluja kunnan osittain rahoittaman Travel Park yrityshautomon kautta. Matkailualan yrityshautomoon liittyi jäseneksi merkittävän suuri yritys Kirkkonummelta vuonna Kiilakallion West 51 yritysalue esiteltiin potentiaaliselle ulkomaiselle investoijalle vuoden lopussa yhteisyössä Greater Helsinki Promotion:n kanssa. Invest in Finland jatkaa yhteistyötä kunnan kanssa kansainvälisten investointien houkuttelemiseksi kuntaan. Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnos saatiin valmiiksi vuoden 2009 lopussa mittavan verkostoyhteistyön tuloksena. Ohjelman strategiaosa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa maaliskuussa 2010.

8 TOIMINTAKERTOMUS 6 Tilinpäätös 2009 Työpaikat toimialoittain vuoden lopussa Toimiala Työp. %-osuus Työp. %-osuus Työp. %-osuus Maa- ja metsätalous (A-B) 143 1, , ,4 Kaivostoiminta ja louhinta (C) 1 0,0 0 0,0 0 0,0 Teollisuus (D) , , ,8 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E) 34 0,3 35 0,3 37 0,3 Rakentaminen (F) 733 7, , ,8 Kauppa, majoitustoiminta, yms. (G-H) , , ,3 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne (I) 476 4, , ,1 Rahoitus, liike-elämän palvelut (J-K) , , ,8 Yhteiskunnalliset palvelut (L-Q) , , ,8 Tuntematon 179 1, , ,7 Yhteensä , , ,0 Työpaikkojen lisäys Työpaikkaomavaraisuus - työpaikat/työvoima, % 57,5 57,0 58,3 - työpaikat/työllinen työvoima, % 61,7 60,3 61,2 Työvoima toimialoittain vuoden lopussa Toimiala Hlöä %-osuus Hlöä %-osuus Hlöä %-osuus Maa- ja metsätalous (A-B) 157 0, , ,9 Kaivostoiminta ja louhinta (C) 5 0,0 5 0,0 9 0,0 Teollisuus (D) , , ,2 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E) 113 0, , ,6 Rakennustoiminta (F) 989 5, , ,0 Kauppa, majoitustoiminta, yms. (G-H) , , ,0 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne (I) , , ,9 Rahoitus, liike-elämän palvelut (J-K) , , ,0 Yhteiskunnalliset palvelut (L-Q) , , ,8 Tuntematon 179 1, , ,0 Työttömät (joulukuu) , , ,7 Yhteensä , , ,0 Työvoiman työssäkäynti - omassa kunnassa , , ,7 - oman kunnan ulkopuolella , , ,3 Lähde: Tilastokeskus Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa vuonna 2009 Merkittävimmät kunnan kehitykseen ja toimintoihin vaikuttavat päätökset ja toimenpiteet vuonna 2009 olivat: Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden henkilöstöstrategian vuosille ja kunnanhallitus uuden viestintästrategian vuosille

9 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Uusi hallintosääntö ja toimialojen uudet johtosäännöt tulivat voimaan Organisaatiomuutoksessa mm. kunnan sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi. Hallintosäännön mukaisesti toimialajohtajat päättivät toimialojensa organisaatiorakenteesta. Kunnanhallitus päätti kesäkuussa, että Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kuntien mahdollisesta yhdistämisestä ja/tai yhteistyön syventämisestä laaditaan yhteistyössä esiselvitys ko. kuntien kanssa. Esiselvitys valmistui joulukuussa ja kunta ottaa kantaa siinä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin keväällä Uusi 60-paikkainen hoivakoti, Lehmuskartano, otettiin vuoden alkupuolella vaiheittain käyttöön. Kirkkonummen palvelukeskussäätiön palveluasuntojen hoivapalvelujen tuottaminen siirtyi kunnan tehtäväksi maaliskuun alussa. Nämä toimenpiteet lisäsivät kerralla merkittävästi kunnan tuottamien hoivapalvelujen volyymiä. Kartanonrannan koulu valmistui syksyllä ja Kolsarin päiväkoti sekä kunnan uusi paloasema joulukuussa. Merkittävin kunnallistekniikan hanke, keskusta-alueen liikennejärjestelyjen rakentaminen, eteni aikataulun mukaisesti ja työt valmistuivat pääosiltaan vuoden loppuun mennessä. Kunnan henkilöstöpolitiikka Vuoden 2009 talousarvio sisälsi määrärahan palkkausepäkohtien korjaamiseen ja kannustavuuden lisäämiseen. Kuntatalouden heikkeneminen johti siihen, että epäkohtia voitiin korjata vain rajoitetusti ja osa määrärahasta jäi käyttämättä. Epäkohtien korjausta jatkettiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvillä paikallisilla järjestelyvaroilla alkaen. Säästöjen saamiseksi kunnassa suosittiin palkattomien virkavapauksien ja työlomien myöntämistä silloin, kun se tehtävien hoidon kannalta oli mahdollista. Vakanssien täyttökielto astui voimaan lukien. Syksyn aikana valmisteltiin uutta henkilöstöstrategiaa, joka hyväksyttiin joulukuun kunnanvaltuustossa. Kunnan henkilöstön rakenne Toimiala Koko- ja osa-aikaiset Sivu- Kaikki Työllis- Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Yhteensä toimiset yhteensä tetyt Konsernihallinto Perusturva Sivistystoimi Yhdyskuntatekniikka Yhteensä ( Yhteensä )

10 TOIMINTAKERTOMUS 8 Tilinpäätös 2009 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Kirkkonummen kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteena olevien tietojen riittävyys ja luotettavuus sekä lakien ja asetusten, viranomaisohjeiden ja toimielinten ja johdon päätösten noudattaminen sekä se, että kunnan omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää, strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia. Kunnan johtamisjärjestelmä ja säädetty valvontaympäristö luovat puitteet valvontaprosesseille ja edistävät tavoitteiden saavuttamista sekä henkilöstön valvontatietoisuutta. Valvontaympäristön osatekijöitä ovat mm. kunta- ja palvelustrategia toimialakohtaiset ja tehtäväkohtaiset strategiat selkeään tehtäväjakoon perustuva organisaatiorakenne tehtävien ja vastuiden jakaminen säännöin ja delegointipäätöksin. Kukin lautakunta ja johtokunta vastaa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialallaan. Kunnan sisäisen valvonnan järjestämistä on yksityiskohtaisemmin ohjeistettu kunnanhallituksen hyväksymissä sisäisen valvonnan ohjeissa. Ohjeiden päivittämisen valmistelu on käynnissä ja uudet ohjeet on tarkoitus saada voimaan syksyllä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kuntalain 51 :ssä säädetyn otto-oikeusmenettelyn avulla valvotaan, että toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset on tehty lakien ja säännösten mukaisesti. Otto-oikeuden käyttämisestä on määräykset hallintosäännössä. Muiden päätösten osalta laillisuusvalvonta on lautakuntien vastuulla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet on määritelty kunnanvaltuuston vuosittain hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Kunnan johdolle ja esimiehille on luotu mahdollisuus tavoitteiden toteutumisen jatkuvaan seurantaan. Kunnanhallitukselle on raportoitu tavoitteiden toteuttamisesta osavuosikatsauksissa, jotka laaditaan huhtikuun ja elokuun tilanteen perusteella sekä tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsaukset annetaan myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista seurataan joka toinen kuukausi laadittavilla raporteilla, jotka käsitellään kunnanhallituksessa. Raportoinnin avulla voidaan varsin varhaisessa vaiheessa saada käsitys tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Raportoinnissa tulee edelleen kehittää toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen raportointitapaa.

11 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Kunnanvaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia keskeisten tavoitteiden sisältöön on lisättävä jo talousarvion laadintaprosessin alussa, jotta kuntastrategian linjausten toteuttaminen varmistetaan. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arviointi ja -hallinta kohdistuu toisaalta kunnan toimintaympäristöstä ja toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista johtuviin ulkoisiin riskeihin ja toisaalta kunnan oman organisaation tulosyksiköiden toimintojen ja prosessien suunnittelussa ja johtamisessa todettujen olennaisimpien riskien tunnistamiseen ja torjuntaan. Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Toimialatasolla tilivelvolliset toimielimet, toimialajohtaja ja muut tilivelvolliset viranhaltijat huolehtivat riskienhallinnan järjestämisestä ja sen riittävyyden ja vaikuttavuuden valvonnasta. Yksiköiden esimiehet vastaavat riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä yksikössä. Toimivan ja kattavan riskienhallintajärjestelmän perustaksi tulee laatia kuntatason riskien hallintaohje, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy. Ohjeen tarkoitus on nykyistä selkeämmin linjata kunnan riskienhallintapolitiikkaa, jossa määritellään suhtautuminen erilaisiin riskeihin ja hyväksyttävään riskitasoon sekä riskeistä päättäminen odotukset riskienhallintaprosessin kehitystasolle velvollisuus tunnistaa ja arvioida riskejä kokonaisvaltaisesti säännöllisin väliajoin velvollisuus reagoida ajantasaisesti erilaisiin riskeihin sekä seurata ja valvoa riskienhallinnan riittävyyttä ja tehokuutta systemaattiset raportointivastuut ja -menettelyt Toimintojen suunnittelussa ja merkittävien ratkaisujen valmistelussa on tarpeen nykyistä kattavammin selvittää toimintoihin ja tehtäviin ratkaisuihin liittyvät riskit, riskien torjuntaan liittyvät keinot ja kustannukset sekä todettujen riskien hallintaan ja torjumiseen valittu priorisointi. Toimintaohjeen valmistelu käynnistyy keväällä Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta Omaisuuden hankintaan, luovutukseen tai hoitoon liittyviä ennakoimattomia menetyksiä, valvonnan puutteita tai laiminlyöntejä ei ole ilmennyt. Kunta ei ole joutunut korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen siten, että sillä olisi kunnalle olennaista merkitystä. Sopimustoiminta Kunnan sopimuksia hallinnoidaan hajautetusti. Hyväksyttyjen sopimusten valvonta kuuluu sopimuksen hyväksyneen toimielimen alaiselle toimialajohtajalle ja viranhaltijapäätösten osalta sopimuksen hyväksyneelle viranhaltijalle tai heidän määräämilleen viranhaltijoille. Yhteistä sopimusrekisteriä ei ole.

12 TOIMINTAKERTOMUS 10 Tilinpäätös 2009 Sopimusehtojen seuraamisen varmistamiseksi tulee nykyistä selkeämmin nimetä sopimuksen seurannan vastuuhenkilö(t) jo sopimuksen hyväksymisen yhteydessä. Yhteinen sähköinen sopimusrekisteri erilaisine hälytys- ja herätetoimintoineen tehostaisi sopimusten seurantaa merkittävästi. TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITTAMINEN Tilikauden tuloksen muodostumista on kuvattu tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Tarkastelussa on otettu huomioon vain kunnan ulkoiset tilitapahtumat. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 euroa) Muutos % Toimintatuotot , , ,3 13,6 Toimintakulut , , ,9 4,9 Toimintakate , , ,6 3,4 Verotulot , , ,0 1,2 Valtionosuudet , , ,7 1,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 414,5 401,2 111,4-72,2 Muut rahoitustuotot 488,8 456,4 485,1 6,3 Korkokulut , , ,4-3,3 Muut rahoituskulut -10,0-19,8-10,6-46,5 Vuosikate , , ,6-42,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,4 27,6 Satunnaiset tuotot 64,3 Satunnaiset kulut -108,0 Tilikauden tulos 9 491, , ,8 505,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 310,0 194,4 190,7-1,9 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,6 371,3 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -59,1-12,2 16,6-235,6 Tilikauden yli-/alijäämä 6 742, , ,3-192,8 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/Toimintamenot, % 15,6 14,4 15,5 Vuosikate prosenttia poistoista 218,2 87,8 39,9 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

13 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Tuloslaskelman toimintatuotot ja -kulut Toimintatuottojen kasvu vuonna 2009 oli 13,6 % ja toimintakulujen 4,9 %. Toimintakulujen kasvu hidastui huomattavasti edellisvuoden 11,7 prosentin kasvusta. Toimintakatteen kasvu oli 3,4 % (2008: 13,3 %). Toimialoittain toimintatuotot ja kulut kehittyivät seuraavasti: Toimintatuotot Toimintakulut (1 000 euroa) muutos- muutos % % Yleishallinto , ,5 Perusturva , ,0 Sivistystoimi , ,2 Yhdyskuntatekniikka , ,1 Vesihuoltolaitos , ,5 Uimahalli , ,5 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,3 Maankäyttösopimuskorvaukset ,6 Yhteensä , ,9 Yleishallinnon toimintatuottojen melko suureen kasvuun vaikuttivat kesällä järjestettyjen EU-parlamenttivaalien kustannuksiin saatu valtion korvaus sekä työterveyshuollon kustannuksiin saatu Kela-korvauksen kasvu. Perusturvan tulojen myönteiseen kehitykseen vaikutti syksyllä 2008 toteutuneet sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten maksujen tarkistukset sekä vuonna 2009 toteutunut kunnan tuottamien hoivapalvelujen merkittävä lisäys. Yhdyskuntatekniikan toimintatulojen negatiiviseen kasvuprosenttiin vaikuttivat jätehuollon siirtyminen YTV:n hoidettavaksi sekä lupamaksujen tuoton supistuminen. Vesihuoltolaitoksen palvelumaksuhinnastoa ja taksaa korotettiin Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten yhteenlaskettu kertymä, 6,5 milj. euroa, oli 2,1 milj. euroa eli 48 % viimevuotista kertymää pienempi. Perusturvan toimintakulujen kasvu oli suurin tehtävässä Ikäihmisten hyvinvointipalvelut, 10,4 %. Tehtävissä Toimintakyvyn tukipalvelut ja Terveyspalvelut menojen kasvu ylitti 7 %. Uimahallin kunnossapitokustannusten kasvu sekä lipunmyynnin uudelleenjärjestely ovat vaikuttaneet uimahallin toimintamenojen kasvuprosenttiin. Yhdyskuntatekniikan tehtävistä joukkoliikenteen tuen kasvu oli suurin, 12,9 %. Myös kehittämis- ja yhteisten palvelujen kustannukset kasvoivat yli 11 %.

14 TOIMINTAKERTOMUS 12 Tilinpäätös 2009 Vesihuoltolaitoksen henkilöstömenot, puhtaan veden hankintamenot sekä Espoon Vedelle maksetut palvelumaksut jäivät kaikki alle edellisen vuoden tason. Yleishallinnon ja sivistystoimen toimintakulujen kasvuprosentti jäi alle kokonaiskulujen kasvuprosentin. Kululajeittain toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli seuraava: (1 000 euroa) 2008 muutos-% %-osuus 2009 muutos-% %-osuus Henkilöstökulut ,7 9,8 44, ,3 10,0 46,8 Palvelujen ostot ,0 15,4 39, ,9 0,7 37,7 Aineet, tarvikekeet ja tavarat 9 920,4 12,8 5, ,0 1,5 5,5 Avustukset ,1 4,9 9, ,7-0,8 8,7 Vuokrat 1 863,4 25,4 1, ,5 9,7 1,1 Muut kulut 390,8-0,6 0,2 398,5 2,0 0,2 Toimintakulut yhteensä ,4 11,7 100, ,9 4,9 100,0 Kunnan oman hoivakodin käyttöönotto ja keskusta-alueen palveluasuntojen hoivatehtävän siirtyminen kunnalle vaikuttivat eniten henkilöstökulujen kasvuun vuonna Henkilöstökulujen kasvu oli kululajeista suurin, 10 %, ja niiden suhteellinen osuus kaikista kuluista kasvoi selvästi. Vastaavasti ostopalvelujen kasvu jäi vähäiseksi, vain 0,7 %, ja niiden osuus kaikista toimintakuluista supistui. Vastuu elatustukien maksatuksesta siirtyi Kansaneläkelaitokselle ja se vähensi kunnan maksamien avustusten määrää vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokramenojen melko suureen kasvuprosenttiin ovat vaikuttaneet koneiden ja latteiden vuokrien sekä irtaimen omaisuuden leasingvuokrien kasvu. Toimitilojen vuokramenojen kasvu oli 3,2 %. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen kokonaiskertymä, 140,8 milj. euroa, kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna vain 1,6 milj. euroa eli 1,2 %. Kunnallisveron tuotto oli 3,4 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Kunnan yhteisövero-osuus jäi 2,1 milj. euroa alle edellisen vuoden tuoton, vaikka kuntien osuutta veron tuotosta korotettiin vuoden alusta väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä. Valtionosuuksia kertyi 20,0 milj. euroa, mikä oli 0,4 milj. euroa eli 1,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden tulos Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu jäi hyvin vaatimattomaksi, 1,3 % ja se alitti toimintakatteen kasvun 2,2 prosenttiyksiköllä. Vuosikate heikkeni edellisen vuoden 7,8 milj. eurosta 4,5 milj. euroon. Vuosikate kattoi enää vain 40 % suunnitelman mukaisista poistoista ja vuoden tulos jäi näin ollen alijäämäiseksi 6,8 milj. euroa. Seuraavissa taulukoissa on kuvattu, miten toimialojen tehtävien ulkoiset toimintakulut ja toimintakatteet ovat kehittyneet vuosina Taulukoissa tehtävät on listattu vuosien euromääräisten lisäysten suuruusjärjestyksessä.

15 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Toimintakulut (1 000 e) muutos Tehtävät muutos (1 000 e) % Pe Erikoissairaanhoito ,1 Pe Ikäihmisten hyvinvointipalvelut ,4 Si Lasten päivähoito ja esiopetus ,6 Si Suomenkielinen koulutoimi ,9 Yt Tilahallinto ,3 Pe Toimintakyvyn tukipalvelut ,2 Pe Terveyspalvelut ,4 Pe Sosiaalipalvelut ,6 Yt Joukkoliikenteen tuki ,1 Yh Konsernihallinto ,5 Yt Ruokapalveluyksikkö ,0 Si Ruotsinkielinen koulutoimi ,7 Yh Sisäiset palvelut ,0 Si Koulutoimen yhteiset toiminnot ,8 Yt Palo- ja pelastustoimi ,7 Yt Kehittämis- ja yhteiset palvelut ,0 Yh Varaukset ja projektit ,3 Yt Vesihuoltolaitos ,8 Si Kirjastotoimi ,2 Si Nuorisopalvelut ,5 Si Hallinto- ja toimistopalvelut ,0 Yt Eerikinkartano ,0 Si Vapaa sivistystyö ,9 Si Kirkkonummen uimahalli ,7 Yt Alueidenhoitopalvelut ,9 Yt Valvonta- ja viranomaistehtävät ,4 Pe Hallintopalvelut ,6 Si Liikuntapalvelut ,2 Yh Luottamushenkilöhallinto ,8 Yh Tarkastustoimi ,2 Yt Kunnallistekniikkapalvelut ,8 Yhteensä ,1 Toimintakulujen kasvu eli tehtäville osoitettu resurssien lisäys oli vuonna ,5 milj. euroa. 98 % lisäyksestä kohdistettiin taulukossa oleville kymmenelle ensimmäiselle tehtävälle. Suurin lisäys osoitettiin erikoissairaanhoidolle, 1,9 milj. euroa (23 % koko resurssilisäyksestä) ja toiseksi suurin lisäys ikäihmisten hyvinvointipalveluille,1,5 milj. euroa (18 % koko resurssilisäyksestä). Vuosina resurssien kokonaislisäys oli 26,8 milj. euroa. Tästäkin lisäyksestä suurin erä, 4,2 milj. euroa eli 16 % koko lisäyksestä, kohdistettiin erikoissairaanhoidolle. Toiseksi suurin resurssilisäys, 3,2 milj. euroa eli 12 % koko lisäyksestä kohdistettiin ikäihmisten hyvinvointipalveluille. Lasten päivähoidon resursseja lisättiin myös yli 3 milj. euroa vuosina Suhteellisesti eniten lisättiin joukkoliikenteen tuen määrää, 100 %.

16 TOIMINTAKERTOMUS 14 Tilinpäätös 2009 Toimintakate (1 000 e) muutos Tehtävä muutos (1 000 e) % Pe Erikoissairaanhoito ,1 Pe Ikäihmisten hyvinvointipalvelut ,5 Si Suomenkielinen koulutoimi ,9 Yt Tilahallinto ,4 Si Lasten päivähoito ja esiopetus ,2 Pe Toimintakyvyn tukipalvelut ,5 Pe Terveyspalvelut ,9 Pe Sosiaalipalvelut ,2 Yt Joukkoliikenteen tuki ,2 Yh Konsernihallinto ,0 Si Ruotsinkielinen koulutoimi ,2 Yt Ruokapalveluyksikkö ,8 Yh Sisäiset palvelut ,8 Yt Kunnallistekniikkapalvelut ,9 Si Koulutoimen yhteiset toiminnot ,2 Yt Palo- ja pelastustoimi ,7 Yt Kehittämis- ja yhteiset palvelut ,1 Yh Varaukset ja projektit ,5 Si Kirjastotoimi ,2 Si Nuorisopalvelut ,4 Yt Valvonta- ja viranomaistehtävät ,3 Yt Eerikinkartano ,4 Si Hallinto- ja toimistopalvelut ,0 Yt Alueidenhoitopalvelut ,6 Si Vapaa sivistystyö ,9 Pe Hallintopalvelut ,1 Yh Luottamushenkilöhallinto ,0 Si Liikuntapalvelut ,5 Yh Tarkastustoimi ,2 Si Kirkkonummen uimahalli ,8 Yt Vesihuoltolaitos ,3 Yhteensä ,8 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,1 Rahoituserät ,9 Yhteensä ,5 Vuosikate I ,8 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,4 Sopimuskorvaukset (kunta+vesi) ,4 Vuosikate II ,2 Toimintakatetarkastelu kertoo miten paljon verorahoituksesta käytettiin käyttötalousosan tehtävien toimintakatteiden kattamiseen ja miten paljon siitä on jäänyt vuosikatteeksi rahoituserien jälkeen ja sen kautta investointien rahoittamiseen (vuosikate I).

17 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Vuoden 2007 jälkeen toimintakatteen kasvu on ollut verorahoituksen kasvua huomattavasti suurempi ja vuosikate I on nopeasti heikentynyt. Vuonna 2009 verorahoitus ei enää riittänyt toimintakatteiden ja rahoituserien kattamiseen. Verorahoituksesta ei näin ollen jäänyt investointien rahoittamiseen mitään. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja sopimuskorvausten vaikutuksesta rahoituslaskelmaan siirtyvä vuosikate II oli kuitenkin positiivinen, 4,5 milj. euroa. Rahoituslaskelma Vuosikatteen, satunnaisten erien ja tulorahoituksen korjauserien yhteisvaikutus eli omarahoitusosuus oli vuoden 2009 rahoituslaskelmassa 2,5 milj. euroa (2008: 5,9 milj. euroa). Investointimenojen nettorahoitustarve oli 33,0 milj. euroa, mikä oli 9 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toiminnan ja investointien rahoitustarve oli näin ollen 30,5 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 18,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana 4,8 milj. euroa. Rahoitustarpeen kattamiseksi nostettiin 30 milj. euroa uusia lainoja. Muiden tase-erien vaikutus rahoituksen rahavirtaan oli - 2,2 milj. euroa. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteisvaikutus kunnan rahavaroihin oli -7,5 milj. euroa. Kunnan lainakanta oli vuoden lopussa 75,8 milj. euroa eli euroa/asukas (2008: euroa/asukas). Kunnan maksuvalmius heikkeni tilivuoden aikana. Kassan riittävyys oli tilivuoden lopussa vain 3 päivää kun se edellisen vuoden lopussa oli 17 päivää. Rahoituslaskelman tunnusluvuista lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääomaan korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen korkojen ja lyhennysten maksamiseen, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo jää alle yhden on kunnan lainanhoitokyky heikko. Lainanhoitokate on heikentynyt arvosta 3,1 vuonna 2007 arvoon 1,0 vuonna TULORAHOITUKSEN TASO (milj. euroa) TA 2010 Nettoinvestoinnit Vuosikate

18 TOIMINTAKERTOMUS 16 Tilinpäätös 2009 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 euroa) Toiminnan rahavirta Vuosikate , , ,6 Satunnaiset erät -43,7 Tulorahoituksen korjauserät , , , , , ,0 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin 634,3 525,8 935,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot 4 091, , , , , ,8 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 602, , ,8 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -24,4-116,3-12,2 Antolainasaamisten vähennykset 3,2 1,8 1,1-21,3-114,5-11,2 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,9 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 103,5 116,3 551,2 Vaihto-omaisuuden muutos -12,9-25,0-40,7 Saamisten muutos -361,7 800, ,9 Korottomien velkojen muutos 4 663, , , , , ,7 Rahoituksen rahavirta -114, , ,0 Rahavarojen muutos 1 488, , ,8 Rahavarojen muutos Rahavarat , , ,8 Rahavarat , , , , , ,8 Rahoituslaskelman tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 108,1 30,0 13,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 84,6 25,5 11,4 Lainanhoitokate 3,1 1,5 1,0 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

19 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS Kunnan tase ja sen tunnusluvut Suuren investointivolyymin seurauksena taseen loppusumma kasvoi edellisvuoteen verrattuna 20,7 milj. euroa. Merkittävimmät muutokset olivat: Vastaavaa Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvo lisääntyi vuoden aikana 23,2 milj. euroa. Lisäykset kohdistuivat ryhmiin rakennukset (11,9 milj. e) sekä kiinteät rakenteet ja laitteet (13,8 milj. e). Lyhytaikaisten saamisten määrä kasvoi 4,7 milj. euroa, kun suurin osa tuotoiksi kirjatuista maankäyttösopimuskorvauksista suoritetaan vasta vuonna Rahavarojen määrä väheni vuoden aikana 7,5 milj. euroa 9,6 milj. eurosta 2,1 milj. euroon. Vastattavaa Oman pääoman määrä väheni tilikauden alijäämän verran eli 6,3 milj. euroa. Vapaaehtoisia varauksia purettiin 0,4 milj. euroa. Vieraan pääoman määrä kasvoi 27,0 milj. euroa, pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 24,4 milj. euroa ja lyhytaikainen 2,6 milj. euroa. Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee huomattavan suurta velkarasitetta. Kunnan omavaraisuusaste heikkeni oman pääoman supistumisen ja vieraan pääoman kasvun seurauksena edellisen vuoden 52,8 prosentista 43,2 prosenttiin. Heikennys oli merkittävä. Kunnan omavaraisuusaste jäi selvästi alle koko kuntasektorin keskimääräisen omavaraisuusasteen, joka oli 66 %. Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä lainojen takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluvun arvo kasvoi 13,4 prosenttiyksikköä edellisen vuoden 41,0 prosentista 54,4 prosenttiin. Kaikkien kuntien suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo oli 42 %. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kunnan tunnusluvun arvo asukasta kohti laskettuna heikkeni 717 eurosta 536 euroon. Koko maan vastaavan tunnusluvun arvo oli 937 euroa.

20 TOIMINTAKERTOMUS 18 Tilinpäätös 2009 Kunnan tase VASTAAVAA milj. milj. milj. milj. VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 173,86 150,22 OMA PÄÄOMA 80,15 86,40 Aineettomat hyödykkeet 2,02 1,72 Peruspääoma 59,99 59,99 Aineettomat oikeudet 0,20 0,09 Arvonkorotusrahasto 0,60 0,60 Muut pitkävaikutteiset menot 1,82 1,63 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 25,81 24,31 Tilikauden yli-/alijäämä -6,26 1,50 Aineelliset hyödykkeet 149,60 126,68 Maa- ja vesialueet 23,44 22,58 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset 85,29 73,35 VARAUKSET 1,20 1,76 Kiinteät rakenteet ja laitteet 38,21 24,44 Poistoero 0,41 0,60 Koneet ja kalusto 1,78 1,08 Vapaaehtoiset varaukset 0,79 1,16 Muut aineelliset hyödykkeet 0,01 0,01 Ennakkomaksut ja kesken- PAKOLLISET VARAUKSET eräiset hankinnat 0,88 5,22 Muut pakolliset varaukset Sijoitukset 22,24 21,83 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3,82 3,37 Osakkeet ja osuudet 21,91 21,50 Valtion toimeksiannot 0,16 0,25 Muut lainasaamiset 0,01 0,01 Lahjoitusrahastojen pääomat 3,11 3,09 Muut saamiset 0,33 0,31 Muut toimeksiantojen pääomat 0,54 0,03 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,23 0,32 VIERAS PÄÄOMA 103,61 76,57 Valtion toimeksiannot 0,16 0,25 Pitkäaikainen 74,71 50,34 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,07 0,07 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 64,61 39,72 VAIHTUVAT VASTAAVAT 14,68 17,56 Lainat julkisyhteisöiltä 5,49 6,07 Vaihto-omaisuus 0,26 0,22 Saadut ennakot 0,54 1,11 Aineet ja tarvikkeet 0,26 0,22 Liittymismaksut ja muut velat 4,07 3,45 Valmiit tuotteet 0,00 0,00 Lyhytaikainen 28,90 26,23 Saamiset Lainat rahoitus- ja Pitkäaikaiset saamiset 0,18 vakuutuslaitoksilta 5,11 4,79 Muut saamiset 0,18 Lainat julkisyhteisöiltä 0,57 0,00 Saadut ennakot 0,02 0,01 Lyhytaikaiset saamiset 12,32 7,57 Ostovelat 9,89 7,77 Myyntisaamiset 2,61 3,11 Muut velat 1,51 1,62 Muut saamiset 4,23 3,51 Siirtovelat 11,79 12,04 Siirtosaamiset 5,48 0,95 Rahoitusarvopaperit 0,21 0,21 Osakkeet ja osuudet 0,21 0,21 Rahat ja pankkisaamiset 1,88 9,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ 188,77 168,10 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 188,77 168,10 Taseen tunnusluvut: Omavaraisuus-% 43,2 52,8 Suhteellinen velkaantuneisuus-% Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset ,36 10,41 Asukasmäärä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot