Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Käsitelty kh , liite 3 Hyväksytty kv , liite 1

2 Sisällysluettelo 1. TALOUSKATSAUS Kuntatalouden yleinen kehitys Sodankylän väestö ja työllisyys Sodankylän taloudellinen tilanne SODANKYLÄN STRATEGIA Kuntastrategia pähkinänkuoressa Toiminnan painopisteet Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä HENKILÖRESURSSIT Organisaatiorakenne Henkilöstökustannukset Henkilöstösuunnittelu TALOUSARVION PERUSTEET Talousarvion rakenne ja sitovuustasot Vastuut ja tilivelvollisuudet Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta Elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttö KÄYTTÖTALOUSOSA TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS Yleishallinto Kehittämispalvelut Maaseutuhallinto PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto SIVISTYSLAUTAKUNTA Koulutus ja opiskelu

3 Vapaa-ajan palvelut Sompion kirjasto Lasten päivähoito TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi Tilapalvelu Ruokapalvelut YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA SODANKYLÄN KUNTA YHTEENVETO: Tulos- ja rahoituslaskelma sekä nettomenot toimi- ja vastuualoittain INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE KUNTAKONSERNI Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet Konserniohjaukselle asetetut tavoitteet Tytäryhtiöt Asentopuulaaki Oy Lämpö Oy Juurakkotuli Sodankylän Vesi Oy Tähtikunta Oy Tähtikuitu Oy LIITE VAKANSSILUETTELO

4 Kuvioluettelo Kuvio 1 Sodankylän väkiluku Kuvio 2 Asukasluku indeksoituna (2002 = 100)... 8 Kuvio 3 Ikärakenne Kuvio 4 Väestöllinen huoltosuhde Kuvio 5 Sodankylän väestö kylittäin Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain Kuvio 7 Työttömien määrä Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys Kuvio 10 Verotulojen kehitys Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys Kuvio 13 Tilikauden tulos Kuvio 14 Kuntakonsernin kumulatiivinen tulos Kuvio 15 Lainakannan kehitys Kuvio 16 Kuntakonsernin lainakanta Kuvio 17 Suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys Kuvio 18 Kumulatiivisen tulorahoitusjäämän kehitys Kuvio 19 Luottamushenkilöorganisaatio Kuvio 20 Viranhaltijaorganisaatio Kuvio 21 Kunnan henkilöstömäärä Kuvio 22 Vakanssien jakautuminen toimialoittain Kuvio 23 Toimintakulujen jakaantuminen kustannuslajeittain prosentteina Kuvio 24 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain (ilman sosiaalikuluja) Kuvio 25 Palkkojen kehitys Kuvio 26 Sodankylän kunnan eläkepoistuma Kuvio 27 Eläkepoistuma ammattiryhmittäin

5 1. TALOUSKATSAUS 1.1. Kuntatalouden yleinen kehitys Kuntatalous on myllerryksessä. Kuntarakennelaki on astunut voimaan , ja käynnissä ovat mm. kuntalain uudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistus, kunta-uudistus sekä sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta (SOTE-uudistus). Uuden kuntalain ja valtionosuuslainsäädännön on tarkoitus astua voimaan Kuntalain kokonaisuudistuksessa tarkastellaan kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtamisjärjestelmää, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityislakien välistä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. Kuntarakennelain mukaisesti kuntien tulee selvittää lain mukaiset selvitysperusteet täyttävällä alueella kuntaliitosta. Sodankylä on antanut vastauksenaan valtiovarainministeriölle , että Sodankylä selvittää kuntien yhdistymistä Pelkosenniemen, Savukosken ja Kittilän kanssa, mikäli kunnat niin haluavat, ja että Sodankylän kunta on valmis neuvottelemaan alueen toistenkin kuntien kanssa muistakin toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista. Sodankylä on myös hakenut lupaa poiketa selvitysperusteiden osoittamista selvitysperusteista, sillä selvitysalue ei ylitä vaadittua asukkaan rajaa. Hallitus on päättänyt SOTE-palvelujen järjestämistä koskevasta uudistuksesta keväällä 2014 siten, että järjestämisvastuu siirtyy viidelle erityisvastuualueelle. Uusia sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavia alueita hallinnoidaan kuntayhtymämallilla. Alueiden rahoitus kerätään kunnilta asukaslukuun pohjautuvan painotetun kapitaatioperiaatteen mukaisesti. Alueellisen tasa-arvon ja järjestelmän taloudellisen tehokkuuden varmistamiseksi järjestelmän kansallista ohjausta vahvistetaan. Hallituksen esitys annetaan syksyllä 2014 ja uusien alueiden toiminta alkaa Kuntatalouteen on valtionvarainministeriön Peruspalveluohjelman mukaan syntynyt viime vuosina menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Vuonna 2013 kuntatalouden rahoitusasema parani tilapäisesti kertaluontoisten tekijöiden seurauksena. Vaisu talouskasvu ja valtiontalouden sopeutustoimen pitävät kuntien tulojen kasvun hitaana. Myös menokasvun ennustetaan hidastuvan viime vuosien toteutuneesta, mutta olevan koko ennustejakson tulojen kasvua nopeampaa. Käyttöön otettavassa kuntien talousohjausjärjestelmässä uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä tehostetaan peruspalveluohjelmamenettelyn pitkäjänteisyyttä, sitovuutta ja ohjausvaikutusta kuntatalouden tasapainon turvaamiseksi. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältää kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisohjelman, jota toimeenpannaan mm. valtiontalouden vuosien kehyspäätöksessä. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään siten, että kuntien toimintamenot vähenevät 1 mrd. eurolla vuoteen 2017 mennessä. Lisäksi verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla, on tarkoitus saavuttaa miljardin euron säästö vuoden 2017 tasolla. Seuraavassa on tiivistetty kuntasektorin tuottavuuden parantamiseksi esitettyjä toimia: 1. Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuus- ja tuloksellisuustyötä jatketaan yhteistyössä kuntien, ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. 2. Rakennetaan kestävän kuntatuottavuuden mittaristo, vahvistetaan tuottavuus- ja tuloksellisuustyötä sekä levitetään hyviä käytäntöjä. 5

6 3. Kehitetään kuntien kustannuslaskentaa todellisten yksikköhintojen arvioimiseksi ja avaamiseksi asiakkaille, palvelujen kehittämiseksi ja kustannustietoisuuden lisäämiseksi. Palveluiden kustannusten ja laadun vertailua sekä läpinäkyvyyttä kehitetään mm. selvittämällä ja edistämällä sitä tukevia käytäntöjä ja kokeiluja. 4. Kannustetaan parhaiden käytäntöjen jakamista ja käyttöönottoa yli kunta- ja sektorirajojen. 5. Seurataan kuntasektorille asetettujen valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutumista. Kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksella edistetään. Veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset (sekä niitä lisäävät että vähentävät muutokset) kompensoidaan täysimääräisesti nettomääräisenä. Kuntien yhteisövero-osuus maksetaan viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina Yhteisöverokannan alentamisen vaikutus on huomioitu korotuksessa vuosina Hallitus pidättäytyy uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että se päättää samalla vastaavansuuruisista tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Tätä periaatetta sovelletaan kehyspäätökseen nähden uusiin hankkeisiin. Tämän lisäksi kehykseen jo sisältyviä kuntien menoja lisääviä hankkeita arvioidaan kriittisesti. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään asteittain vuoteen 2015 mennessä kevään 2012 kehyspäätöksen perusteella. Vuonna 2015 vähennys on yhteensä 500 milj. euroa vuoden 2012 tasoon verrattuna. Vähennykset toteutetaan alentamalla peruspalvelujen valtionosuusprosenttia. Maaliskuun 2013 kehyspäätöksessä valtionosuuksiin kohdistettiin edelleen lisävähennys siten, että vähennys on vuositasolla 237 milj. euroa vuonna 2014, 175 milj. euroa vuonna 2015, 215 milj. euroa vuonna 2016 ja edelleen 265 milj. euroa vuonna Lisäksi peruspalveluiden valtionosuutta vähennetään mm. liittyen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutokseen sekä perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtymiseen Kelalle vuoden 2017 alusta lukien. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vuoden 2015 tasolla 126 milj. euron lisäys sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Vanhuspalvelulain toimeenpanoon kohdennetaan lisärahoitusta 27,5 milj. euroa vuonna 2015, eli valtionosuus tähän on yhteensä 82 milj. euroa vuonna Vuodesta 2015 alkaen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetaan 13,1 milj. euroa sekä lastensuojelun kehittämiseen 10 milj. euroa. Muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen varattu jäljellä oleva määräraha 9,4 milj. euroa kohdennetaan tarkemmin vuodesta 2015 alkaen. Peruspalveluohjelman mukaan kuntien kehittämistoimintaan liittyy myös päätös, jonka mukaan kuntien tulee laatia palvelustrategia, johon sisältyvät kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut. Palvelustrategian tulee toteuttaa, konkretisoida ja tarkentaa palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia. Tässä talouskatsauksessa esitetyt vertailutilastot pohjautuvat Tilastokeskuksen tietoihin, jotka Kuntaliitto on julkaissut, ellei muuta lähdettä ole ilmoitettu. Vertailutietoja on täydennetty kunnan tilinpäätöstiedoilla. Henkilöstöä koskevat tiedot ovat kunnan palkkahallintojärjestelmästä lukuun ottamatta eläköitymistietoja, jotka on saatavilla Kevasta. 6

7 1.2. Sodankylän väestö ja työllisyys Sodankylän kunnan asukasmäärä kasvoi ja luvuilla aina vuoteen 1995 saakka. Vuonna 1996 väkiluku kääntyi lisääntyneen poismuuton takia selvään laskuun. Vuonna 2010 väestön väheneminen pysähtyi. Kunnan väkiluku on kasvanut viime vuosina (2011: + 28 as; 2012: +29 as; 2013: +50 as; 2014: as). Suhteellinen kasvu on ollut maan keskitasoa. Väestön ikärakenteessa lasten ja nuorten osuus vähenee, ja vanhusväestön määrä kasvaa johtuen ns. suurten ikäluokkien ikääntymisestä. Sodankylän kuntastrategiaan on kunnan asukasluvun kasvutavoitteeksi asetettu 200 henkilöä / vuosi. Tavoitteella pyritään parantamaan kunnan huoltosuhdetta. Tulevina vuosina on perusteltua odottaa kunnan väestömäärän kasvavan 1 2 % vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan Sodankylän väestömäärän kehitys on 2010-luvulla selvästi vähenevä. Kuviossa 1 esitetään Sodankylän asukasluvun muutosta kuvaava uusin Tilastokeskuksen tilasto, johon on päivitetty viime vuosien väestökasvu, mutta jonka ennuste on edelleen samassa trendissä, kuin 2010-luvulla aiemmin Kuvio 1 Sodankylän väkiluku Sodankylän elinkeinoelämä on vilkastunut viime vuosina. Kuntaan on syntynyt uusia työpaikkoja erityisesti malmintutkimukseen ja kaivosteollisuuteen liittyen. Myös puolustusvoimien työpaikkojen määrä Sodankylässä on kasvanut. Työpaikkojen lisääntyminen on mahdollistanut kunnan asukasluvun kasvun, etenkin kun alueella on ollut tarjolla asuntoja, joihin uudet veromaksajat ovat voineet muuttaa. Tämä selittää sitä, miksi kunnan ilmoittaman väestön todellisen määrän ja Tilastokeskuksen arvion välinen erotus kasvaa. Seuraavassa esitetään Sodankylän kunnan asukasluvun kehitys vuosina verrattuna samankokoisiin kuntiin, Lappiin ja koko maahan. 7

8 Kuvio 2 Asukasluku indeksoituna (2002 = 100) Kuvio 2 osoittaa, että Sodankylän kunnan asukasluku on viime vuosina kehittynyt positiivisemmin kuin Lapin kunnissa ja vastaavankokoisissa kunnissa yleensä. Asukasluku on viime vuosina kasvanut samaa vauhtia kuin Suomessa keskimäärin. Seuraavassa kuviossa 3 on nähtävillä Sodankylän ikärakenne. Kunnassa on jonkin verran vähemmän alle 14-vuotiaita kuin vertailukohteissa. Ikääntyvän väestön määrä sen sijaan on vastaavalla tasolla kuin samankokoisissa kunnissa Suomessa. Kuvio 3 Ikärakenne Kuviossa 4 esitetään kunnan väestöllinen suhde, joka osoittaa alle 14-vuotiainen ja yli 65-vuotiainen määrän suhteessa työikäisten ( vuotiaat) määrään. Huoltosuhde Sodankylässä on parempi kuin samankokoisissa kunnissa keskimäärin. 8

9 Kuvio 4 Väestöllinen huoltosuhde Seuraava taulukko (kuvio 5) kuvaa Sodankylän asukasluvun alueellista jakautumista ja väestökehitystä kylittäin kymmenen vuoden ajalta. Taulukosta ilmenee, että Sodankylän kunta on monitaajamainen, ja kunnan asukkaista 64 % asuu kirkonkylällä tai sen läheisyydessä. Suurimmat kylät ovat Sattanen, Vuotso ja Vaalajärvi. Asukasluku on kasvanut viime vuosina kirkonkylän lisäksi Sattasessa, Orajärvellä, Torvisessa ja Luostolla. Vuosi Yhteensä asukkaita Pohjoisosa Vuotso (Purnumukka) Lokka Petkula (Madetkoski) Moskuvaara Kersilö Rajala Sattanen Itäosa Kelujärvi (Puolakkav.) Siurunmaa Orajärvi Kirkonkylä (+ymp.) Järvikylät Jeesiö Vaalajärvi Riipi Hinganmaa (Kaarto) Syväjärvi (Heinäperä) Sassali Uimaniemi (Murtomaa) Kierinki Kukasjärvi Unari Eteläosa Aska Lismanaapa Torvinen Vuojärvi Seipäjärvi Raudanjoki Luosto * * * Kuvio 5 Sodankylän väestö kylittäin

10 Seuraavassa taulukossa (kuvio 6) tarkastellaan Sodankylän työpaikkojen kehitystä ja jakaantumista toimialoittain. Eniten työpaikkoja on julkishallinnossa mukaan lukien puolustusvoimat, ja voimakkaimmin työpaikkojen määrä on kasvanut kaivostoiminnassa kpl % kpl % kpl % Työpaikat yhteensä Maa-, metsä- ja kalatalous , , ,0 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 46 1,3 47 1,3 47 1,3 Kaivostoiminta ja louhinta 85 2, , ,3 Teollisuus 160 4, , ,1 Rakentaminen 161 4, , ,3 Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus- ja varastointi; , , ,0 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 182 5, , ,7 Informaatio ja viestintä 43 1,3 43 1,2 37 1,0 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 25 0,7 23 0,7 19 0,5 Kiinteistöalan toiminta 46 1,3 54 1,5 48 1,3 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; 173 5, , ,8 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 255 7, , ,2 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak , , ,2 Terveys- ja sosiaalipalvelut , , ,6 Muut palvelut 168 4, , ,7 Toimiala tuntematon 53 1,6 47 1,3 36 1,0 Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain Työttömien määrä on Sodankylässä pääasiassa vähentynyt vuosina Työ- ja elinkeinoministeriöstä saatujen tietojen mukaan (kuvio 7). Kunnan työllisyystilanne on heikentynyt vuoden 2014 aikana. Työttömiä oli 560 henkilöä (13,8 %) Työttömiä työnhakijoita Työttömyysaste, % 13,7 11,8 13,2 11,6 10,2 10,2 12,4 Kuvio 7 Työttömien määrä Seuraavassa kuviossa 8 on nähtävillä veroprosenttien kehitys vuosina Kuva osoittaa, että Sodankylän veroprosentti on ollut lähes kymmenen vuoden ajan samalla tasolla, mutta sitä korotettiin 0,5 %:lla 20 %:iin vuonna Veroprosentti Sodankylässä ylittää vuonna 2014 maan keskitason 0,25 prosenttiyksiköllä jääden kuitenkin alle Lapin kuntien keskiarvon. 10

11 ,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 Sodankylä as. kunnat Lappi Koko maa Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys Sodankylän tuloveroprosentti on tarkastelukauden alussa ollut maan korkeimpia, mutta on viime vuosina jäänyt Lapin ja vastaavan kokoisten kuntien veroprosentin alle Sodankylän taloudellinen tilanne Seuraavassa tarkastellaan Sodankylän kunnan taloudellista tilannetta keskeisten tunnuslukujen avulla verraten Lapin, Manner-Suomen ja vastaavan kokoisten kuntien ( asukasta) tilanteeseen. Tunnusluvut esitetään euroina asukasta kohti. Tarkastelussa hyödynnetään toimintakatetta, verotulokertymää, valtionosuuksien määrää, vuosikatetta, tilikauden tulosta, kertynyttä tulosta, velkaantuneisuutta, lainanmäärää ja kertynyttä tulorahoituksen alijäämää. Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys

12 Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, esitetään itseisarvona. Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kuviosta 9 ilmenee, että Sodankylän toimintakate on vertailukohteita korkeampi osoittaen sitä, että Sodankylässä toimintamenot ovat suhteessa korkeammat toimintatuloihin nähden. Kuviosta 10 näkyy, että Sodankylän verotulojen kertymä asukasta kohti on pysyvästi ollut samankokoisia kuntia selvästi suurempi, jääden kuitenkin vuotta 2013 lukuun ottamatta maan keskiarvon alapuolelle. Kuvio 10 Verotulojen kehitys Valtionosuudet kohdistuvat sekä peruspalveluiden järjestämiseen tarvittaviin käyttötalousmenoihin että investointimenoihin. Käyttötalouden valtionosuudet asukasta kohti ovat Sodankylässä lähes kaksinkertaiset maan keskiarvoon verrattuna, kuten kuviosta 11 ilmenee. Ne ylittävät myös selvästi Lapin ja vastaavan kokoisten kuntien keskiarvon. Seuraavassa esitetään käyttötalouden valtionosuuksien kehitys asukasta kohti vuosina

13 Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys Vuosikate on tuloslaskelman välisumma, joka kuvaa riittävätkö kunnan toimintatulot, verotulot ja käyttötalouden valtionavut kattamaan kunnan toimintamenot. Vuosikate kertoo myös, paljonko rahaa jää jäljelle lainanlyhennyksiä ja investointeja varten. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate on positiivinen. Vuosikatteen ollessa miinusmerkkinen kunnan tulot eivät riitä edes käyttötalousmenojen kattamiseen. Kuviossa 12 esitetään vuosikatteen kehitys asukasta kohti vuosina Vuosikate on ollut tarkastelujaksona aina positiivinen jääden pääsääntöisesti maan keskitason alapuolelle. Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys Kunnan tilikauden tulos kertoo tarkemmin kunnan talouden tasapainosta. Tilikauden tulos voi väliaikaisesti olla alijäämäinen, mutta silloin kunnalla täytyy olla kertynyttä ylijäämää ja sen pitää ryhtyä toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Seuraavassa kuviossa 13 esitetään tilikauden tuloksen kehitys asukasta kohti vuosina Tilinkauden tulos on vaihdellut positiivisesta negatiiviseen sekä on noudattanut valtakunnallista kehitystrendiä. 13

14 Kuvio 13 Tilikauden tulos Kuvio 14 osoittaa kertyneen tilikauden tuloksen kehityksen asukasta kohti koko kuntakonsernissa. Sodankylän konsernin kumulatiivinen tulos on ollut pitkään alijäämäinen, mutta kehittynyt positiiviseksi tarkastelujakson loppupuolella. Kuvio 14 Kuntakonsernin kumulatiivinen tulos Sodankylän kunnan talouden romahdus 1990-luvulla näkyy kuvion 14 alkuvuosissa. Trendi on nähtävissä valtakunnallisesti, mutta talouden heikentyminen ilmeni kuntataloudessa syvempänä Lapissa kuin muualla Suomessa. Sodankylän kertynyt tulos on kääntynyt vuonna 2011 ylijäämäiseksi, saavuttaen tarkastelujakson loppupuolella saman tason kuin Suomessa keskimäärin. 14

15 Sodankylän kunnan lainakanta asukasta kohti on viime vuosina ollut valtakunnallista tasoa ja ollen jonkin verran vastaavan kokoista kuntaa suurempi. Seuraavassa kuviossa 15 kunnan lainakantaa ja sen kehitystä asukasta kohti on tarkasteltu vuoden viimeisenä päivänä. Sodankylän lainakanta on viime vuosina selvästi kasvanut ja on vertailujakson lopussa maan keskitasoa. Kuvio 15 Lainakannan kehitys Koko kuntakonsernia tarkasteltaessa lainamäärä asukasta kohti on esitetty kuviossa 16. Otettaessa konserni huomioon suurenee Sodankylän lainakanta selvästi asukasta kohti suhteessa vertailukuntiin ja on maan keskitason yläpuolella. Merkille pantavaa on myös konsernin lainakannan määrä suhteessa vastaavan kokoisiin kuntiin: Sodankylän kuntakonsernin lainamäärä on tarkastelujakson alussa yli kaksinkertainen, mutta ero on kaventunut muiden kuntien lainamäärän kasvaessa tasaisesti. Kuvio 16 Kuntakonsernin lainakanta

16 Lainakantaa tarkasteltaessa on myös perusteltua ottaa huomioon kunnan antolainat ja takaukset. Sodankylän kunta päättänyt ottaa euroa lainaa vuosille lainatakseen sen edelleen omistamalleen yhtiölle, Tähtikuitu Oy:lle, valokuituverkon rakentamiseksi. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti antolainojen myöntämiseen kyläyhdistyksille on euron varaus. Kunnan lainamäärä kasvaa suunnittelukauden 2017 loppuun mennessä 38,5 milj.euroon, kun se vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli 22,6 milj.euroa. Kunnan lainakannan kasvu johtaa kunnan velkaantumiseen. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista (kuluvan vuoden toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuviosta 17 on nähtävissä, että viime vuosina Sodankylän talous on kehittynyt velkaantuneisuuden näkökulmasta kuitenkin muuta maata paremmin ollen muun Lapin tasolla. Kuvio 17 Suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys Seuraavassa kuviossa 18 esitetty kumulatiivinen tulorahoitusjäämä asukasta kohti kuvaa kehitystä, jonka mukaisesti Sodankylän kunnan velkaantuminen on jatkunut ja kasvanee jatkossakin. 16

17 Kuvio 18 Kumulatiivisen tulorahoitusjäämän kehitys

18 2. SODANKYLÄN STRATEGIA 2.1. Kuntastrategia pähkinänkuoressa Toiminta-ajatus Miksi Sodankylän kunta on olemassa? Hyvän elämän edellytysten luominen alueen asukkaille Arvot Mitkä arvot ohjaavat ja tukevat? Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus Joustavuus Kehitysvisio 2020 Millaiselta Sodankylä haluaa näyttää vuonna 2020? Strategiset päämäärät Mikä mahdollistaa Sodankylälle kehitysvision 2020 saavuttamisen? Hallitusti kasvava ja kansainvälinen Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskus, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja ihmisten turvallista elää, asua ja yrittää. Kunnan asukasluku kehittyy positiivisesti Elinkeinorakenne on monipuolinen Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti Menestystekijät Missä tekijöissä Sodankylän on onnistuttava, jotta strategiset päämäärät ja niiden kautta kehitysvisio 2020 toteutuu? 1. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2. Viihtyisä elinympäristö 3. Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus 7. Myönteinen, yhtenäinen ja aktiivinen viestintä 4. Luottamushenkilöorganisaation laadukas toiminta 6. Aktiivinen yhteistyö 5. Ajantasaiset investoinnit 18

19 Sodankylä haluaa olla vuonna 2020 hallitusti kasvava ja kansainvälinen Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskus, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja ihmisten turvallista elää, asua ja yrittää. Se on kehitysvisiomme, jonka eteen teemme määrätietoista kehitystyötä. Visiomme tavoittelemista ohjaavat arvot: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus sekä joustavuus. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa käytännössä, että luonnonympäristö, ihmiset ja talous otetaan päätöksenteossa samanaikaisesti huomioon. Niiden toteutuminen edellyttää tasapainoisten, oikeudenmukaisten ja luovien ratkaisujen etsimistä luonnon, ihmisten ja talouden huolenpidossa. Tarvitaan joustavuutta. Sodankylässä pidetään tärkeänä uusien mahdollisuuksien näkemistä, tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelua ja toimintaa yli hallinnollisten rajojen. Kysymys on joustavuudesta, joka on tärkeää erityisesti kunnan peruspalveluita järjestettäessä Toiminnan painopisteet Koska Sodankylän kunta on nyt muiden kuntien lailla merkittävän kuntarakenne- ja sote-uudistuksen edessä, kunnan kehittämisvoimavarat kohdistetaan erityisesti nykyisten palvelutuotantotapojen kuvaamiseen ja vaihtoehtoisten tapojen selvittämiseen. Kuntastrategiaan on lähivuosien painopisteiksi kirjattu seuraava: kuntakonsernin rakenteen uudistaminen, palvelutuotannon virtaviivaistaminen, johtamisen kehittäminen ja toiminnan tehostaminen 2016 kuntastrategian päivitys ottaen huomioon valtakunnallisen kuntarakenne- ja soteuudistuksen eteneminen Kuntastrategiassa on asetettu päämääriksi kunnan asukasluvun kehittyminen positiivisesti, elinkeinorakenteen monipuolisuus sekä peruspalveluiden järjestämisen tehokkaasti. Kuntastrategia edellyttää, että toiminta- ja talousesitystä laadittaessa on osoitettava, mihin strategisiin tavoitteisiin vuositason toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pohjautuvat. Myös kehittämisprojektien ja strategian välinen yhteys on tärkeää esittää. Strategisessa ohjauksessa hyödynnetään tunnistettuja menestystekijöitä. Kuntastrategian toteutuminen edellyttää, että strategiaa täsmennetään toimintokohtaisilla osastrategioilla, ohjelmilla, suunnitelmilla tai vastaavilla pitkän tähtäyksen suuntaviivoilla. Eri strategioiden tulee liittyä kiinteästi toisiinsa, jotta kuntastrategian ohjausvaikutus säilyy. Kuntastrategia antaa suuntaviivat esimerkiksi elinkeinopoliittiselle ohjelmalle, hyvinvointisuunnitelmalle, henkilöstöstrategialle ja 19

20 viestinnän linjauksille. Vastaavasti hyvinvointisuunnitelman tulisi ohjata palvelustrategiaa, jota kautta johdetaan painopisteet tarkennetuille ohjelmille, kuten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmalle tai ikääntymispoliittiselle ohjelmalle. Kuntakentässä tapahtuvia muutoksia seurataan jatkuvasti ja kuntastrategian päivitystarvetta arvioidaan muutosten edellyttämällä tavalla. Kuntastrategian toteutumisen arviointi tapahtuu pääasiassa strategisiin päämääriin asetettujen tavoitteiden avulla ja päivitystarpeen arviointi tehdään vuosittain vähintään toimintaja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä Hyvinvointijohtaminen on esitetty kiinteänä osana Sodankylän kunnan vuosikelloa (kh , liite 2). Vuosikellossa on kuvattu, miten toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta etenee vaiheittain sekä vaiheet kiinnittyvät toinen toisiinsa. Hyvinvointi- ja turvallisuusjohtaminen on nähty osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua siten, että hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma valmistellaan osana talousarviota sekä arvioidaan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään monella tavalla ja monella taholla. Sodankylässä on monia hyvinvoinnin edistämistä tukevia ohjelma ja suunnitelmia. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen tekevät työtä monet tahot, kuten poliisi, pelastuslaitos, seurakunta, yritykset, kyläyhdistykset, vapaaehtoisjärjestöt, ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kunnassa on myös lakisääteisiä toimijoita, kuten lapsiasian-, vanhus- ja vammaisneuvosto, jotka työskentelevät erityisryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointi- ja turvallisuustyön resurssien käyttöä on perusteltua tehostaa ja yhteistyötä lisätä. Kunnanhallitus on päättänyt asettaa hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteistyöforumin, johon on kutsuttu edustajat kunnan lisäksi poliisista, pelastuslaitoksesta, seurakunnasta, yrittäjä- ja kyläyhdistyksestä, lapsiasiain-, vanhusja vammaisneuvostosta sekä tarvittaessa muista organisaatioista, jotka nähdään tarpeelliseksi hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön edistämiseksi Sodankylässä. Yhteistyöforumin on tarkoitus kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa ja ottaa osaa kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan vuosikellossa esitetyllä tavalla. Kunnanhallitus on vahvistanut talousarvion laadintaohjeen yhteydessä seuraavat painopisteet kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi: 1) ennaltaehkäisy, 2) uudet toimintamallit, kuten teknologiaratkaisut ja kotisairaala, 3) yhteistyö kunnan eri hallintokuntien kesken sekä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa sekä 4) palveluiden kustannustehokkuuden parantaminen. Hyvinvointitavoitteet on pyritty esittämään käyttötalousosassa kohdassa Vaikuttavuustavoitteet/muutos hyvinvoinnissa. 20

21 3. HENKILÖRESURSSIT 3.1. Organisaatiorakenne Luottamushenkilöorganisaatio Kunnanvaltuusto 35 valtuutettua Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä Tarkastuslautakunta 5 jäsentä Kunnanhallitus 9 jäsentä Perusturvalautakunta 11 jäsentä Sivistyslautakunta 11 jäsentä Tekninen lautakunta 9 jäsentä Ympäristölautakunta 9 jäsentä Ympäristöterveydenhuollon jaosto 7 jäsentä Toimitusjaosto (Tielautakunta) 3 jäsentä Kuvio 19 Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio Kunnanjohtaja Johtoryhmä Yhteistyötoimikunta Työsuojelutoimikunta Hallinto- ja kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut - Yleishallinto Sosiaalipalvelut Koulutus ja opiskelu Tekninen toimi - K Kehittämispalvelut Vanhusten palvelut Vapaa-ajanpalvelut Tilapalvelut Maaseutuhallinto Perusterv.huolto Sompion kirjasto Pelastuspalvelut Erikoissairaanhoito Lasten päivähoito Ruokapalvelut Kuvio 20 Viranhaltijaorganisaatio Ympäristöterv.huolto Ympäristötoimi 21

22 3.2. Henkilöstökustannukset Sodankylän kunnan palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 748 henkilöä. Palvelusuhteiden määrä jakaantuu toimialoittain seuraavasti: Hallinto- ja Perusturva- Sivistys- Tekniset Yhteensä elink.palvelut palvelut palvelut palvelut Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Kuvio 21 Kunnan henkilöstömäärä Sodankylän kunnan vakanssit on tarkistettu ja vakanssiluettelot vahvistettu kunnanhallituksessa vuonna Kunnassa on v yhteensä 610,64 vakanssia ja v yhteensä 609,24 vakanssia, jotka jakautuvat lukumääräisesti toimialoittain seuraavasti. Toimiala Vahvistettujen vakanssien lukumäärä 2014 Täytetyt vakanssit 2014 Täyttämättä vakanssit 2014 Uudet vakanssit 2015 Hallintopalvelut 41,56 40,33 1,23 0,4 Täyttämättä jätetyt vakanssit 2015 Kehittämispalvelut 4,6 4,6 0 1 Perusturvapalvelut ,3 6,7 Sivistyspalvelut 193,85 193,85 0 Tekniset palvelut 105,23 103,23 2 yhteensä 609,24 599,31 9,93 1,4 5,5 Kuvio 22 Vakanssien jakautuminen toimialoittain 2014 Vakanssiluettelot on esitetty tiivistetysti talousarviokirjan liitteenä. 22

23 Henkilöstökustannusten osuus on 46 % toimintakuluista. Toimintakulujen jakaantuminen %-na Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 % Avustukset 6 % Palvelujen ostot 34 % Muut toimintakulut 7 % Palkat henkilösivuk. 46 % Kuvio 23 Toimintakulujen jakaantuminen kustannuslajeittain prosentteina 2015 Henkilöstökustannukset vuonna 2015 ovat yhteensä euroa. Kustannukset ovat kehittyneet ja jakautuneet henkilökustannuslajeittain seuraavasti: TP 2013 TA 2014 KÄYTTÖ 2014 TA Luottamushenkilöiden palkkiot Ansionmenetyskorvaukset Viranhaltijain kk-palkat Työsuhteisten kk-palkat Erilliskorvaukset Sairauslomasijaiset Vuosilomasijaiset Muut sijaiset Äitiysloma- ja hoitovapaasij Koulutussijaiset Varahenkilöpalkat Asiantuntijapalkkiot Tunti- ja urakkapalkat Vammaisten avustajan palkat Jaksotetut palkat Yhteensä Kuvio 24 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain (ilman sosiaalikuluja) 23

24 Palkkojen kehitys asukasta kohti esitetään seuraavassa: Käyttötalouden palkat, /as Sodankylä as. kunnat Lappi Koko maa Kuvio 25 Palkkojen kehitys Kevan tuoreen ennusteen mukaan kunta-alan eläkepoistuma jatkuu voimakkaana. Seuraavan kymmenen vuoden aikana kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle henkilöä, mikä on noin kolmasosa kaikista kuntatyöntekijöistä. Vuoteen 2030 mennessä yli puolet (58 prosenttia) kaikista nykyisistä kuntatyöntekijöistä on siirtynyt eläkkeelle. Lähivuosina kunta-alalta eläkkeelle jää joka vuosi yli henkilöä. Kunta-alan voimakkaasta eläkepoistumasta ei siis voi enää puhua tulevaisuuden ilmiönä, sillä se on tätä päivää. Nyt laadittu ennuste vahvistaa aiempaa käsitystä eläkepoistuman nopeudesta. Aiemmin vuodelle 2015 ennakoitu poistumahuippu näyttää toteutuvan useamman vuoden aikana siten, että yksittäisen vuoden nimeäminen kehityksen käännekohdaksi on hankalaa. Paljon riippuu siitä, kuinka vanhuuseläkkeelle jäävät valitsevat eläkkeensä alkamisajankohdan. Kiivaimman eläkepoistuman aika on kuitenkin ohi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. (Talouselämä ) Vuosina eli seuraavan viiden vuoden aikana Sodankylän kunnan nykyisestä henkilöstöstä tulee Kevan arvion mukaan jäämään erilaisille eläkkeille 146 henkilöä. Vuoden 2012 jälkeen vanhuuseläkeiän täyttävien määrä laskee vuosittain, kunnes vuonna 2016 määrä jälleen nousee. Seuraavassa esitetään Sodankylän kunnan henkilökunnan eläköitymistietoja, jotka Keva on julkaissut. 24

25 Kuvio 26 Sodankylän kunnan eläkepoistuma Kuvio 27 Eläkepoistuma ammattiryhmittäin

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Valtion ja kunnan suhde

Valtion ja kunnan suhde Valtion ja kunnan suhde 17.12.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Valtio-kuntasuhteen perustuslailliset reunaehdot 1. Eduskunnan budjettivalta =Maan hallitus ei voi sopia eduskunnan puolesta 2. Kuntien

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017 2018 Käsitelty kh 15.12.2015 401, liite 1 Hyväksytty kv 07.01.2016 4, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu Hausjärvi Loppi Riihimäki Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu 1.6.2015 Riitta Ekuri FCG Konsultointi 1.6.2015 Page 1 Tilinpäätös 2014 Taloudellisten laskelmien lähtötiedot

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot