TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT"

Transkriptio

1 TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT Valtion taidemuseo, Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

2 TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT Valtakunnallisen taidekokoelmahankkeen projektipäällikkö: Erikoissuunnittelija Helka Ketonen Taidemuseokokoelmien kartoitus ja kokoelmatyöpajat: Erikoissuunnittelijat Helka Ketonen ja Susanna Pettersson sekä tutkimusavustajat Siina Hälikkä ja Pauliina Rautio Raportin kirjoitus: Erikoissuunnittelija Päivi Rajakari Taidemuseokokoelmien historia: Erikoissuunnittelija Susanna Pettersson Taitto: Matti Pikkujämsä Kansikuva: Yrjö Tuunanen Valtion taidemuseo, Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

3 SISÄLLYSLUETTELO I. JOHDANTO 5 Taidekokoelmaselvityksen taustat ja tavoitteet 5 II. TAIDEKOKOELMIEN KARTOITUS 6 Peruskartoitus ja kokoelmakyselyt 6 III. MITÄ KOKOELMISSA ON 8 Taideteosten määrä ja alueittainen jakautuminen 8 Kuvataiteen määrät lajeittain 10 Teosten ajoittuminen 14 IV. KOKOELMIEN PAINOPISTEET 17 Kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen taide 17 Taiteilijoiden teoskokonaisuudet ja niiden täydentäminen 20 Kokoelmien helmet 20 V. KUINKA KOKOELMAT NÄKYVÄT 22 Kokoelmien esilläolo ja lainat 22 Julkaisut ja myyntituotteet 22 VI. RESURSSIT 24 Museoiden omistajatahot 24 Kokoelmien kartuttaminen vuosina Aluetaidemuseoiden kokoelmamäärärahat T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

4 VII. KOKOELMATOIMINNAN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 27 Oman museon, alueellisen ja kansallisen toiminnan haasteet 27 Ehdotukset kokoelmatoiminnan kehittämiseksi 28 VIII. KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖKALUNA 31 Mikä on kokoelmapoliittinen ohjelma? 31 Kokoelmapoliittisen ohjelman kirjoitustyö 31 IX. PROFIILIEN VAHVISTAMINEN 33 Kokoelmien liikkuvuus 33 Kokoelmalainojen pilottihankkeet 34 Lainaus- ja talletustoimintaa säätelevät toimintaehdot ja sopimukset 34 X. YHTEENVETO 35 XI. TAIDEMUSEOKOKOELMIEN HISTORIA 39 XII. LIITTEET 44 4 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

5 I. JOHDANTO Taidekokoelmaselvityksen taustat ja tavoitteet Valtion taidemuseo aloitti vuonna 2002 valtakunnallisen taidekokoelmaprojektin. Hankkeen käynnisti ylijohtaja Tuula Arkio, joka antoi juuri perustetulle taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehykselle tehtäväksi suunnitella, koordinoida ja laatia yhteenveto taidemuseoiden kokoelmatoiminnasta ja siihen liittyvistä kehittämishankkeista yhdessä taidemuseokentän kanssa. Kokoelmaselvityksen tavoitteeksi asetettiin yhteismitallisen informaation tuottaminen taidemuseokokoelmista, museoiden kokoelmatoiminnan tarkastelu kokonaisuutena, kokoelmatyön ongelmien ja haasteiden selvittäminen sekä pitkäaikaisen lainaus- ja talletustoiminnan käynnistäminen. Taidekokoelmakartoituksen pääasiallinen tiedonkeruu suoritettiin vuosina kyselykaavakkeilla, joissa tiedusteltiin kokoelmiin ja kokoelmatoimintaan liittyviä asioita. Tätä täydentää Kehyksen syksyllä 2005 eri puolella Suomea vetämässä yhdeksässä työpajassa kerätty aineisto. Työpajat toteutettiin opetusministeriön tuella. Taidemuseoiden kokoelmakartoitukseen on osallistunut 65 taidemuseota, kaikki ne joille kysely lähetettiin. Suurin kiitos selvityksen onnistumisesta lankeaa museoille, jotka ymmärsivät kartoituksen merkityksen ja kiireistään huolimatta vastasivat laajaan kyselyyn. 5 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

6 II. TAIDEKOKOELMIEN KARTOITUS Peruskartoitus ja kokoelmakyselyt Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kokoelmakohtainen yleiskartoitus. Tämä alustava selvitys kokoelmista julkistettiin nimellä Valtakunnallinen taidekokoelmaprojekti. Väliraportti 1. Se sisältää tiedot kokoelmien syntyhistoriasta, silloisista painopisteistä, hankintaperiaatteista, teosten lukumääristä sekä mainintoja merkittävimmistä koti- ja ulkomaisista teoksista. Lähdeaineistona käyteettiin museoiden kokoelmajulkaisuja, kotisivuja, toimintakertomuksia sekä kokoelmavastaavien ja museonjohtajien antamia tietoja. Tiedot päivitettiin vuonna 2006 ja uusi versio julkaistiin marraskuussa nimellä Taidemuseoiden kokoelmakartoitus. Siihen sisältyy 65 taidemuseon ja Valtion taidemuseon kolmen museoyksikön tiedot. Kartoitus käsittää kaikki ammatillisesti hoidetut taidemuseot sekä ne museot, joiden pääasiallinen kokoelma koostuu taiteesta. Vuosina toteutettiin kaksiosainen kysely, jolla kerättiin yksityiskohtaisempaa tietoa kokoelmien sisällöstä ja kartoitettiin taidemuseoiden kokoelmatoimintaa. Ensimmäisessä osassa museota pyydettiin luettelemaan sen hoidossa olevat kokoelmat ja kysyttiin, onko museolla kokoelmapoliittista ohjelmaa. Tämän lisäksi tiedusteltiin kokoelmatoiminnan yleisiä periaatteita ja kokoelmatoimintaan liittyviä kehittämishankkeita ja haasteita. Toisessa osassa kysyttiin tarkempia kokoelmakohtaisia tietoja. Museoilta pyydettiin niiden omistamien tai hallussa olevien kokoelmien ajoitusta ja luokitusta eri taidelajeihin, kokoelmien sisällöllisiä painopisteitä ja vahvuuksia sekä myös niiden mahdollisuutta kartuttaa kokoelmia ja pitää niitä esillä. Kyselyyn vastasi 62 taidemuseota sekä Valtion taidemuseon museoyksiköt Ateneum, Sinebrychoff ja Kiasma. Kokonaisuudessaan kysely tuotti 204 kokoelmavastausta (liite 1). Kaikista pienistä kokoelmista ei saatu tietoja ja joissakin vastauksissa museon eri kokoelmien tiedot on yhdistetty samaan kyselykaavakkeeseen. Vastauksista laadittu yhteenveto esitetään tässä Taidemuseoiden kokoelmapolitiikka ja resurssit -julkaisussa. Taidemuseoiden kokoelmakysely suunniteltiin siten, että vastaukset palvelevat erityisesti alueellista kehittämistyötä tarjoamalla yhteismitallista aineistoa suunnitelmien pohjaksi. Kokoelmat ovat painotuksiltaan, volyymeiltään ja resursseiltaan hyvin erilaisia. Yhteenvedossa on keskitytty yleisten kokoelmapoliittisten linjausten ja sisällöllisten painopisteiden tarkasteluun. Vertailujen tekoa on jonkin verran vaikeuttanut se, että muutamat kysymykset tuottivat tulkintaa vaativaa aineistoa. Kaikkiin kysymyksiin ei myöskään ole vastattu kattavasti. Osittain tämä saattaa johtua siitä, että monissa taidemuseoissa siirtyminen manuaalisesta teoskortistosta sähköisiin tietojärjestelmiin on yhä kesken eikä museoilla ole ollut riittävästi resursseja esimerkiksi tarkkojen teostietojen ja kappalemäärien manuaaliseen keräämiseen. 1 Valtakunnallinen taidekokoelmaprojekti. Väliraportti. Toim. Virpi Harju, Helka Ketonen, Valtion taidemuseo, Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys, T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

7 Kehyksen julkaisut Taidemuseoiden kokoelmakartoitus (www.fng.fi/kopo) sekä Taidemuseoiden kokoelmapolitiikka ja resurssit (www.fng.fi/kopo) täydentävät toisiaan. Niissä tarkastellaan Suomen kokoelmavarantoa kokoelmakohtaisesti, alueellisesti ja kokonaisuutena. Julkaisut tarjoavat perusaineistoa niin valtakunnalliseen kuin museokohtaiseenkin kehitystyöhön ja soveltuvat sekä museotyöntekijöiden että ulkopuolisten tahojen käyttöön. 7 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

8 III. MITÄ KOKOELMISSA ON Taideteosten määrä ja sen alueittainen jakautuminen Yhteenveto taideteosten määrästä ja sen jakautumisesta aluetaidemuseopiirien sekä Ahvenanmaan kesken perustuu 204 kokoelmavastaukseen, jotka on saatu museoilta vuosina 2004 ja Aineistoon sisältyy huomattavasti enemmän kokoelmia sillä monessa vastauksessa museot ovat yhdistäneet hallinnassaan olevien kokoelmien tiedot samaan kaavakkeeseen. Esimerkiksi Tampereen, Turun ja Hämeenlinnan taidemuseoiden sekä Valtion taidemuseon museoyksiköiden Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin kokoelmatiedot on koottu yhteen. Lahden julistetaiteen museon julisteen kokoelma ei sisälly kokonaislukuihin. 2 Kokoelmavastauksiin sisältyi tiedot teoksesta. On syytä tähdentää, että kysely kohdistui taidemuseoiden kokoelmiin. Taidemuseoinstituution ulkopuolelle jää lukuisia merkittäviä kokoelmia kuten pankkien, liikeyritysten, kirkon, yksityisten ja kulttuurihistoriallisten museoiden taidekokoelmat. Näistä ei ole yhteenvetoa käytettävissä. Kaikki aineistosta tehdyt volyymi- ja prosenttilaskelmat ovat suuntaa antavia. Museoiden mahdollisuudet kerätä tarkkoja tietoja kokoelmistaan vaihtelevat ja ovat täysin sidoksissa henkilöstöresursseihin ja arkistojärjestelmien digitalisoinnin asteeseen. Kokoelmien yhteenlasketut koot aluetaidemuseopiireittäin Kaaviokuva havainnollistaa teosmäärien valtakunnallisen hajonnan ja tuo esiin myös tilastollisen todennäköisyyden: museoiden lukumäärä korreloi voimakkaasti teosmäärien kanssa. Yhden museon alueilla, Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois- Karjalassa on suppeimmat kokoelmat. Vähäisiä poikkeamia lukuun ottamatta teosmäärät nousevat rinnan museoiden lukumäärän kanssa. 2 Julisteet ajoittuvat seuraavasti: Ennen vuotta 1900/16; /400; /100; 1960-luvulta nykypäivään noin julistetta. 8 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

9 Seuraavassa tarkastellaan taideteosten kokonaismäärien prosentuaalista jakautumaa alueittain. Uudenmaan osuuteen sisältyy myös Valtion taidemuseon kokoelmat. Uusimaa 35 % * Pirkanmaa 15 Varsinais-Suomi 8 Keski-Suomi 7 Pohjanmaa 5 Satakunta 5 Pohjois-Savo 4 Päijät-Häme 4 Kanta-Häme 4 Etelä-Savo 2 Länsi-Pohja 2 Kaakkois-Suomi 2 Lappi 2 Oulun lääni 2 Pohjois-Karjala 2 Etelä-Pohjanmaa 0,5 Ahvenanmaa 0,5 * Valtion taidemuseon kokoelmien osuus on 19 % koko maan teosmäärästä. 9 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

10 Alueiden vertailussa korostuu asteikon alapää; kahdeksan alueen kokoelmat ovat 2 % tai alle kokonaismäärästä. Uudenmaan 15 taidemuseon kokoelmat ovat laajimmat, yli kolmasosa yhteismäärästä. Pirkanmaan taidekokoelmat ovat noin 15 % ja Varsinais- Suomen noin 8 % kokonaisuudesta. Suppeimmat vain noin tuhannen teoksen kokoelmat on Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla; kumpikin vain puolisen prosenttia tarkasteltavasta volyymistä. Keskittyminen näkyy myös seuraavassa yhteenvedossa: viisi kokoelmiltaan laajinta aluetta sisältää noin 70 %, viisi suppeinta noin 7 % kokonaismäärästä. Lukumäärien tasolla voi todeta, että kahdentoista alueen kokoelmissa on alle teosta ja että kahdeksassa näistä määrä jää alle Näiden kahdentoista alueen teosten yhteismäärä jää alle Uudenmaan alueen lähes teoksen. Kuvataiteen määrät lajeittain Museoita pyydettiin jakamaan kokoelmansa annettuihin taidelaji- ja ajoitusluokkiin. Kokonaismäärästä luokittelu kattaa vähän yli 82 %. Kahdeksan alueen kokoelmat on luokiteltu yli 95-prosenttisesti. Lopuista luokittelematta oli (tai luokitusta ei pystytty manuaalisesti poimimaan tai muusta syystä antamaan) neljän alueen kokoelmista alle 20 %, neljän alle 30 % ja kahden alle 40 %. Näihin sisältyvät muun muassa kaikki ne teokset, joiden valmistumisvuotta tai tekniikkaa ei voida määrittää. Kyse on usein teoksista, joiden tekijä tiedetään ja jotka siten pystytään ajoittamaan likimääräisesti. Ei-luokiteltujen osuus supistuisi huomattavasti, jos vuosilukua väljempi ajallinen määritys olisi käytössä. Tässä aineistossa ei-luokiteltuihin sisältyy myös viisi kokoelmaa, joista on käytettävissä vain kokonaisvolyymi. Niiden osuus kaikista ei-luokitelluista on noin viidesosa. Kuvataiteen eri lajien ja luokittelemattomien teosten prosentuaalinen jakauma koko maan tasolla. Diagrammiin sisältyy teoksen tiedot, myös luokittelemattomat joita on 18% eli saman verran kuin piirustuksia. Maalauksia on eniten, 28%. Veistosten määrä on vain neljäsosan tästä. Grafiikkaa on 24%, valokuvateoksia ja uutta mediaa yhteensä vain pari prosenttia. Muun taiteen, josta arviolta puolet on siluettikuvia, osuus on 3%. 10 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

11 Luokiteltuja teoksia on noin Museoita pyydettiin sijoittamaan teokset viiteen perinteiseen kuvataiteen lajiin (maalaus, veistos, grafiikka, piirustus, valokuva) muihin taideteoksiin ja uuteen mediaan. Joidenkin teosryhmien kohdalla luokitus tuotti ongelmia. Mitalit sijoitettiin toisinaan veistoksiin, toisinaan muihin teoksiin. Tähän kategoriaan sisältyi myös taide-esineet sekä esimerkiksi siluettikuvat. Luokassa muu teos on yli teosta, joista lähes puolet on siluetteja. Myös pastellien luokittelussa on horjuvuutta. Eri taidelajien volyymit: maalausta, grafiikan vedosta, piirustusta ja veistosta ja muuta taideteosta, valokuvaa ja uusiin taidelajeihin lukeutuvaa teosta. Valokuvateosten vähäiseen määärään vaikuttanee se, ettei Suomen valokuvataiteen museo kuulunut kyselyn piiriin. Taidelajien prosentuaalinen jakauma: maalaus 33,5 grafiikka 29 piirustus 22,5 veistos 9 valokuva 2 muu 3,5 uudet mediat 0,5 Maalaukset Maalaustaidetta on kokoelmissa noin teosta. Kahdellatoista alueella maalausten osuus suhteessa muihin taidelajeihin on laajin. Alueittaisia kokonaismääriä verrattaessa näkyy, että Uudellamaalla on maalaustaidetta moninkertaisesti suhteessa muihin, yli teosta. Kolmella alueella on , kahdella , kolmella , kuudella ja kahdella maalaustaiteen osuus jää alle T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

12 Veistokset Veistosten kokonaismäärä on Pirkanmaalla ja Uudellamaalla molemmissa on noin teosta. Tampereen nykytaiteen museon kokoelmat näyttävät tämän kartoituksen tuottamien tietojen perusteella olevan veistotaiteen osalta maan laajimmat. Suhteessa koko Pirkanmaan alueen veistosmäärään kattaa museon osuus tästä 75 %. Veistosten kokonaismäärät muilla alueilla: kahdella, viidellä ja teosta kahdeksalla alueella. Näihin lukuihin sisältyvät kaupunkitiloihin sijoitetut julkiset veistokset. Grafiikka 12 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

13 Taidemuseoiden kokoelmissa on grafiikkaa noin teosta, teosta vähemmän kuin maalaustaidetta. Uudellamaalla maalaustaidetta ja grafiikkaa on suurin piirtein yhtäläisesti, yli teosta. Keski-Suomen alueella grafiikan osuus suhteessa maalaustaiteeseen on kolminkertainen. Alueen kokonaisvolyymi on yli teosta. Kaksi Jyväskylän taidemuseon kokoelmaa, Suomen taidegraafikot ry:n ja Kaupungin kokoelma kattavat lähes 90 % kokonaisvolyymistä. Muissa aluetaidemuseopiireissä grafiikkaa on seuraavasti: kahdessa jonkin verran yli 4 000, kahdessa yli 2 000, kuuden kokonaismäärät sijoittuvat , kolmen välille ja kahden kokoelmat jäävät alle 250. Piirustukset Piirustusten yhteenlaskettu määrä on vähän alle Pirkanmaan seitsemän museon kokoelmissa on piirustuksia yhteensä noin Uudenmaan kokoelmat ovat puolta pienemmät, viiden alueen volyymi sijoittuu , viiden välille ja viiden jää alle 500. Pirkanmaan piirustuksesta noin 70 % kuuluu yhteen kokoelmaan, Visavuoren museosäätiön omistamaan Kari Suomalaisen kokoelmaan. Valokuvia on kolme prosenttia, noin teosta. Puolet tästä on Uudenmaan kokoelmissa. Muilla alueilla valokuvien kokonaismäärä on parisataa tai alle, vähimmillään vain muutamia teoksia tai ei yhtään. Tarkasteltavista museoista laajin valokuvakokoelma on Kiasmassa Valtion taidemuseossa. 13 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

14 Uudet taidelajit Uudet taidelajit jaettiin kyselyssä luokkiin installaatio, esinekooste, videonauha, mediateos sekä muu luokitus. Näitä edustavia teoksia sisältyy kokoelmiin vain noin Harvalukuisuutta käsiteltiin muutamissa kokoelmavastauksissa, joissa todettiin että varsinkin installaatiot ja esinekoosteet ovat usein helposti rikkoutuvia ja hankalasti varastoitavissa. Myös videoteoksia on niukasti ja samoin mediateoksia, lukuun ottamatta Kiasman yli kahden sadan teoksen kokoelmaa. Alueellinen keskittyminen on suurin juuri uusien taidelajien kohdalla; teoksista lähes 60 % on Uudenmaan kokoelmissa. Kolmentoista alueen uuden taiteen kokoelmat sisältävät alle 50 teosta; näistä neljässä on alle 10 teosta. Laajimmat kokoelmat ovat Uudenmaan ohella Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla. Teosten ajoittuminen Museoita pyydettiin ajoittamaan teokset yhdeksään eri luokkaan valmistumisvuoden mukaan: ennen vuotta 1880, ; ; ja tästä eteenpäin kymmenvuosittain. Määrittely antaa kuvan kyseisten jaksojen sisältämän taiteen määrästä, mutta eri jaksojen välinen vertailu ei kaikilta osin ole mielekästä eripituisten aikamääreiden johdosta. Kysely on tehty ennen kaikkea alueellista näkökulmaa painottaen ja alueiden välisten erojen tutkimiseen aineisto soveltuu. 14 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

15 Aikaluokitetut kokonaismäärät; laskelmassa mukana maalaukset, piirustukset, grafiikka, veistokset, valokuvat ja muu taide: Ennen vuotta 1880 ajoittuneita teoksia on kokoelmissa vähän yli kymmenen tuhatta ja 1800-luvun kahden viimeisen vuosikymmenen taidetta noin viisi tuhatta luvun taidetta on lähes teosta. Kahden vuosikymmenen 1970 ja 1980 teokset ovat laajimmin edustettuina maamme kokoelmissa, kummankin karttuma on yli teosta. Lähes sama määrä on kaikkiaan neljässä luokassa, mutta on huomattava että ryhmiin ja sisältyy useamman vuosikymmenen taide. Siirryttäessä 1980-luvulta 1990-luvulle kokonaisvolyymi supistuu noin teoksella. Laman seuraukset ovat selvästi nähtävissä myös tässä taulukossa. Luokan 2000 tilasto näyttää vuosikymmenen 4 5 ensimmäisen vuoden lisäyksen kokoelmissa, mikä jää alle teoksen ja antaa olettaa, että kokoelmien kartunta supistuu entisestään. Vuotta 1880 vanhemmasta taiteesta sisältyy 80 % Valtion taidemuseon kokoelmiin; teosmäärä on lähes Muissa aluetaidemuseopiireissä määrät jäävät alle 500 ja näistäkin yhdeksässä koko määrä on alle 50 teosta. Kun tarkastellaan seuraavan jakson kokonaismäärää, laskee Valtion taidemuseon osuus tästä tuntuvasti, noin 31 prosenttiin. Uudenmaan alueella on 1900-luvun vaihdetta varhaisempaa taidetta 74 % koko maan vastaavasta volyymistä. 15 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

16 Laskennalliset kokonaismäärät; jaksojen , ja volyymit on jaettu tasaisesti kunkin jakson vuosikymmenille. Seuraava taulukko antaa selkeämmän käsityksen siitä, miten vahvasti kymmenluvut 1970 ja 1980 ovat kokoelmissa edustettuina. Tutkimusaineisto antaa mahdollisuuden vertailla kymmenlukuja myös aluetaidemuseopiireittäin.1970 ja lukujen yhteenlaskettujen teosmäärien alueittainen jakauma ja lukujen taide on parhaiten edustettuna Uudenmaan ja Pirkanmaan kokoelmissa, noin teosta. Prosentuaalisesti molemmat osuudet ovat lähes 21 % kokonaismäärästä. Uudenmaan teoksista noin puolet on Kiasmassa Valtion taidemuseossa. Keski-Suomen kokoelmissa on noin ja Varsinais-Suomessa noin Niukimmin näiden vuosikymmenten taidetta on Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla, alle 300 teosta. 16 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

17 IV KOKOELMIEN PAINOPISTEET Museoiden kokoelmapolitiikkaan liittyviä asioita sisältyi useampaan kysymykseen. Seuraavassa tarkastelen kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen taiteen osuutta kokoelmissa, taiteilijoiden laajempia teoskokonaisuuksia ja kokoelmien helmiä. Kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen taide Tarkasteluun eivät sisälly Valtion taidemuseon museoyksiköiden kokoelmat. Kansainvälisen taiteen osuus kokoelmissa on suhteellisen pieni. Kansainvälistä taidetta on 46 prosentissa kokoelmista. Neljän kokoelman kansainvälisen taiteen määrää ei ilmoitettu kyselyssä. Muut jakautuvat seuraavasti: 1-10 teosta 27 kokoelmaa 32 % yli kokoelmasta 65 prosentissa on alle 50 teosta ja puolessa näistä alle 10 teosta. Yli sadan teoksen kokoelmia on vain parikymmentä. Laajimmat, yli 400 teoksen kokoelmat ovat Porvoon museon, Sara Hildénin taidemuseon ja Raision taidemuseon kokoelmissa. Raisiossa Eero Rantasen säätiön grafiikan kokoelmassa on yli tuhat Venäjän ja Baltian maiden grafiikkaa edustavaa teosta. Yli 60 prosentissa kokoelmista kansainvälisen taiteen osuus on alle 10 % ja vain neljässä kokoelmassa osuus ylittää 50 %. Kansainvälistä taidetta on kokoelmissa alle 4 %. Kokoelmat ovat muutamaa lukuun ottamatta kansallisen taiteen kokoelmia. Ennen kuin tarkastelen missä suhteessa paikallista taidetta on kansallisissa kokoelmissa, tarkastelen käsitteelle paikallinen annettuja sisältöjä kokoelmakyselyssä saatujen vastausten pohjalta. Museoilta kysyttiin: Miten olette rajanneet paikallisen taiteen omassa museossanne. Ensi lukemalta vastauksista selviää, että käsitteellä on monta sisältöä. Määrittelyn perusteena käytettiin sekä maantieteellisiä että taiteilijaan liittyviä argumentteja. Taiteilijan suhde paikkaan rajattiin sekä tiukasti että monenlaisille sovelluksille tilaa antavan väljästi. Jakoperusteina käytettiin alueella syntyneet tai asuvat, alueella asuvat ja työskentelevät tai asuneet ja työskennelleet ja laajimmillaan alueella syntyneisiin, asuviin, vaikuttaviin / vaikuttaneisiin taideilmiöihin ja taiteilijoihin tai seudusta aiheensa ottaneisiin taiteilijoihin. 17 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

18 Yhä hatarammaksi käyvät käsitteen paikallinen rajat kun tarkastellaan miten alue maantieteellisesti ilmoitettiin. Tiukimmillaan paikallista taidetta edustivat vain paikallisen taiteilijaseuran jäsenten teokset tai kunnan tai seudun taiteilijat ja laajimmillaan siihen sisältyi maakunnan taiteilijat tai suomalaista, virolaista ja venäläistä taidetta. Viimemainitussa säätiön kokoelma sisältö antoi alueellisen rajauksen kriteerit. Mikäli paikallisuutta arvioitiin lähtökohtana taiteilija, tuotiin esiin usein myös toinen valintakriteeri: taiteilijan lukeutuminen ammattitaiteilijoihin mainittiin useimmissa vastauksissa hankintojen perusedellytykseksi paikallisuuden ohella. Vain pari museota ilmoitti hankkivansa kokoelmiinsa myös harrastajataidetta. Kuten muutamat vastauksissaan toivat esiin, usean museon kohdalla jako kansalliseen ja paikalliseen ei ole luonteva. Näissä vastauksissa paikallisuutta ei pidetty keskeisenä kokoelmapoliittisena määrittäjänä. Lainaan ohessa otetta Porin taidemuseon johtajan Esko Nummelinin vastauksesta: Porin taidemuseo nimitettiin Satakunnan aluetaidemuseoksi Opetusministeriön päätöksen mukaan museon toimialueena ovat Satakunnan 27 kuntaa. Topografinen, tiettyyn maantieteelliseen alueeseen liittyvä käsite viittaa ensisijassa vastuualueeseen. Taiteilijaidentiteettiä ei pidä sitoa hallinnollisin perustein topografiseen käsitteistöön tyyliin satakuntalainen taide tai satakuntalainen taiteilija. Taiteen kentän ja kulttuurin toimijat voivat halutessaan ja niin itse päättäessään rakentaa julkisuuskuvansa tämän käsitteistön varaan. Kulttuurihallinnon piirissä on kuitenkin huomattava, että monet Satakunnan maantieteellisellä alueella asuvat taiteilijat eivät samaistu epiteettiin satakuntalainen, kaikki eivät välttämättä edes suomalaisuuden käsitteeseen. Maakuntakäsitteistöllä on monia, osin modernismin ajattelumalleista peräisin olevia rasitteita. Satakuntalainen taiteilija helsinkiläinen taiteilija -dikotomiassa on nähtävillä selvä käsitteellinen epätasapaino, joka rakentuu termien hierarkkisen eriarvoisuuden varaan. Ensin mainittu on paikallinen, jälkimmäinen valtakunnallinen statukseltaan siltä osin kuin helsinkiläinen -tyyppistä käsitettä edes käytetään. Aluetaidemuseoiden dokumentointijärjestelmän ja valtakunnallisen tehtäväjaon puitteissa ei ole syytä tukea tämän tyyppisen, nyt jo ajastaan jääneen ajattelun asemaa. Porin taidemuseo on dokumentoinut oman toimialueensa taidetta 1970-, osin 1980-luvulle saakka alueellisin kriteerein. Museon näyttely- ja dokumentointityötä ovat tämän jälkeen ohjanneet oman ajan taideilmiöt ja niiden relevanssi suhteessa museon itse itselleen määrittelemiin kulttuurisiin tehtäviin. Topografisella käsitteistöllä ei tässä yhteydessä ole samaa käyttöarvoa. Suomessa ja osin jopa Satakunnassa toimii koko joukko taiteilijoita, jotka täyttävät kansainväliset kriteerit, maakuntaan sijoittuneiden taiteilijoiden valtakunnallisuudesta puhumattakaan. Paikallinen kansallinen kansainvälinen käsiteryhmän ääneen lausumaton, mutta siihen sisään rakentuva kvalitatiivinen, arvottava ulottuvuus tulisi ensin käsitellä julkisesti ja selvittää miten relevantti se on suhteessa tämän päivän kuvataiteen tai taiteen tutkimuksen kenttään. Taidemuseoiden valtakunnallista tehtäväjakoa mietittäessä olisi harkittava myös sitä mahdollisuutta, että museot erikoistuvat profiiliensa mukaisesti tiettyihin kuvataiteen ilmiöihin maassamme sen sijaan, että tehtävät jakaantuvat sijaintipaikkakuntien mukaan. 18 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

19 Seuraavassa käsittelen kokoelmia, joilla on alueellinen tai paikallinen painotus edellä todetuin varauksin. Aluetaidemuseoiden toiminnassa alueellisen taiteen hankkiminen kokoelmiin on yksi keskeisistä painopisteistä Helsingin kaupungin ja Porin taidemuseoita lukuun ottamatta. Alueelliset näkökohdat otetaan huomioon myös monien muiden kokoelmien kartuttamisessa. Seuraavassa tarkastelen, kuinka monta kokoelmaa kussakin aluetaidemuseopiirissä painottuu paikallisesti. Yhden taiteilijan teoksiin painottuvia kokoelmia sisältyy 201 kokoelmaan 30. Suurin osa niistä sijaitsee taiteilijan elämänpiiriin tai työhön liittyvien alueiden museoissa ja ne ovat itsestään selvästi paikallisesti painottuneita. Tämän lisäksi 46 kokoelman sisältö on joko osittain tai kokonaan paikallisesti painottunutta. Näiden kokoelmien sijoittuminen alueellisesti: Uusimaa (15 museota ja 43 kokoelmaa) 1 kokoelma Kaakkois-Suomi (3 museota, 11 kokoelmaa) 5 Kanta-Häme (2 museota, 3 kokoelmaa) 1 Pohjois-Karjala (1 museo, 10 kokoelmaa) 2 Keski-Suomi (4 museota, 9 kokoelmaa) 3 Lappi (2 museota, 9 kokoelmaa) 3 Pohjois-Savo (3 museota, 13 kokoelmaa) 5 Päijät-Häme (4 museota, 17 kokoelmaa) 4 Etelä-Savo (2 museota, 8 kokoelmaa) 1 Pohjanmaa (4 museota, 13 kokoelmaa) 5 Etelä-Pohjanmaa (1 museo, 6 kokoelmaa) 1 Satakunta (4 museota, 20 kokoelmaa) 4 Pirkanmaa (7 museota, 12 kokoelmaa) 2 Länsi-Pohja (2 museota, 8 kokoelmaa) 2 Varsinais-Suomi (6 museota, 7 kokoelmaa) 3 Oulun lääni (3 museota, 10 kokoelmaa) 3 Ahvenanmaa (1 museo, 1 kokoelma) 1 Kyselyssä mukana olevista kokoelmista 38 % on alueellisesti tai paikallisesti painottunutta. Kun jätetään tarkastelun ulkopuolelle yksittäisten taiteilijoiden teoskokoelmat, ovat muut yhtä maakunnan, yhtä yhdistyksen ja yhtä säätiön omistamaa museota lukuun ottamatta joko kaupungin tai kaupungin ja säätiön omistamissa museoissa ja paikallisesti painottuneet kokoelmat useimmiten kaupungin karttuvia kokoelmia. Tästä voi päätellä, että kuntatasolla paikallisen taiteen kokoelmia pidetään tärkeinä vaikka kartuttamiseen toisaalta ohjataan niukasti resursseja. Uudenmaan museoissa alueellisuus korostuu vähiten. Porvoon kaupungin kokoelmaostoissa huomioidaan taiteilijan porvoolaisuus. 19 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

20 Taiteilijoiden teoskokonaisuudet ja niiden täydentäminen Laajemmat museon hallinnassa tai omistuksessa olevat yhden taiteilijan teoskokonaisuudet on huomioitu myös yhtenä painopistealueena. Kokonaisuudet voivat olla osa laajemmasta kokoelmasta tai muodostaa oman kokoelman. Tarkastelen tätä ryhmää ristiin kokoelmien kartuttamista koskevien vastausten kanssa. Noin puolet kokoelmista sisältää laajempia yhden taiteilijan teosryhmiä. Vastauksissa mainittiin 116 teoskokonaisuutta 105 taiteilijalta. Taiteilijan samassa museossa olevia teoskokonaisuuksia tarkastelen yhtenä silloin, kun niitä koskevat päätökset tekee sama taho. Muissa tapauksissa käsittelen teoskokonaisuuksia erillisinä. Vastaukset kysymyksiin, kartutetaanko kokoelmaa ja kenen päätöksellä jakautuvat seuraavasti: 15 % ei vastannut kysymykseen 11 % vastaa: ei kartuteta, ei puutteita 44 % päätöksen tekee museo tai kunnallinen elin museon ehdotuksesta 30 % päätöksen tekee muu taho kuten säätiö, seura, omistaja, taiteilija, tai kokoelma karttuu lahjoituksista Yhtä neljäsosaa teoskokonaisuuksista ei enää kartuteta, loppuja 74 % mahdollisesti vielä vahvistetaan. Näistä joka viidennen teoskokonaisuuden osalta vastattiin kysymykseen, miten kokoelmaa tullaan vahvistamaan tai uudistamaan. Kaksi kolmasosaa linjausten tekijöistä on muita tahoja ja yksi kolmasosa museoiden kokoelmapäätöksistä vastaavia henkilöitä yksin tai yhdessä kunnallisten hallintoelinten kanssa. Toisin sanoen 86 teoskokonaisuuden osalta kokoelmapoliittinen linjaus oli tehty 17 osalta ja vain kuudesta linjauksesta vastasi museo. Kokoelmapoliittisten ohjelmien ja päätöksenteon kannalta tämän yksittäisen painopistealueen tarkastelu nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä. Miten yhteistyö museon kokoelmia kartuttavien ulkopuolisten tahojen kanssa tulisi järjestää? Miten nämä tahot sitoutettaisiin kokoelmapoliittisiin ohjelmiin? Kokoelmien helmet Kyselyssä pyydettiin nimeämään kustakin kokoelmasta kymmenen helmeä ja perustelemaan valinnat. Vastaukset saatiin 145 kokoelmasta eli perustelujen analyysi pohjaa reilusti yli tuhanteen teosarvioon. Kokoelmat ovat hyvin erityyppisiä ja siksi niistä valitut helmetkään eivät muodosta yhtenäistä joukkoa. Helmiksi nimettiin sekä harrastajataiteilijoiden että kansainvälisesti merkittävien taiteilijoiden teoksia. Perustelujen lähtökohdatkin vaihtelevat suuresti. Teoksen usein henkilökohtaisesta esteettisestä arviosta näkökulma laajenee teoksen aseman tarkasteluun taiteilijan tuotannossa, alueellisesti, kansallisesti - mihin usein liittyy taidehistoriallisen merkittävyyden arvio - ja kansainvälisesti. 2 0 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 2015 SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 100 M, 95 Y HELSINKI 2015 Kirjoittajat: Merja Honkasalo, Elina Kallio, Kirsi Ojala,

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma Saara Ekström: Marmori, värivalokuva, 2009. Kuva: Saara Ekström, 2009. Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Hankinta vuoden 2009 Turku Biennaali -näyttelystä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys

Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys 20.12.2007 Launonen Tapani Leppäniemi Matti POEM, OAMK 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto.. 3 1.1 Tavoitteet.. 3 1.2 Sisältö- ja media-alan määritelmä kasvuselvityksessä.

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Hankkeen loppuraportti 11.2.2011 Maria Bang 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Aineiston karsinta osana kokoelmatyötä...4 1.1 Miksi aineistoa pitää karsia?...4 1.2 Karsinnan

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot