ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni (Lähde: Euroopan Komissio) HUS:n erityisvastuualue

2 Sisältö Yhteenveto tarkastuslautakunnan huomioista 3 1. Yleistä 5 2. Tarkastuslautakunta Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen 7 Taloudelliset tavoitteet 7 Palvelutavoitteet Hoitoonpääsy Tutkimus- ja kehittämistoiminta Henkilöstö Organisaatiouudistus HUS suomalaisena sairaanhoito-organisaationa 23 Allekirjoitukset 25 2

3 Yhteenveto tarkastuslautakunnan huomioista Talous Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymän talousarvion pitävyys on ollut varsin kohtuullinen. Ylityksiä kuitenkin on, joten olisi hyvä harkita mahdollisen, hyväksyttävän ylitys/alitustoleranssin määrittelyä. Lautakunta kiinnittää huomiota menolajien realistiseen budjetointiin. Tietoista alibudjetointia ei tule tehdä. Investointien tulee aiempaa selkeämmin liittyä strategiaan ja hankesuunnitelmissa tulee esittää hankkeen käyttökustannusvaikutukset. Tarkastuslautakunta kehottaa edelleen tehostamaan yhteistyötä ja uusimaan toimintatapoja jäsenkuntien perusterveydenhuollon kanssa, jotta potilaiden siirto tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan tapahtuu viiveettä. Laskutusjärjestelmiä ei tule ottaa käyttöön keskeneräisinä. Palvelut Tarkastuslautakunta korostaa, että kiireettömään hoitoon tulee päästä lain edellyttämissä aikarajoissa. Lain voimaantulo merkitsi pysyvää palvelukysynnän kasvua, mikä tulee ottaa huomioon realistisesti jo talousarvion laadinnassa. Lautakunta kiinnittää vakavaa huomiota lasten- ja nuorten psykiatrisiin palveluihin. Vaikea tilanne on pikaisesti korjattava. Nuorten hoito edes tilapäisesti aikuisten psykiatrisilla osastoilla ei ole hyväksyttävää. Päivystystoiminnalle tulee asettaa yhtenäiset seurantamittarit (esimerkiksi odotusaika lääkärille ja kokonaisläpimenoaika). Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä, että tutkimus- ja kehittämistoiminta on nostettu merkittäväksi osa-alueeksi kuntayhtymässä. Toiminnan hallinnollinen hajauttaminen sisältää kuitenkin riskejä. Kehittämishankkeiden tulokset tulee raportoida systemaattisesti. Potilasasiamiestoiminnasta tulee raportoida vuosittain. Vaikuttavuustutkimuksen tuloksia tulee hyödyntää nykyistä paremmin ja vaikuttavuustutkimusten kohdentamiselle tulee määritellä kriteerit. Uusien menetelmien käyttöönotolle tulee laatia yhtenäiset pelisäännöt. Potilasturvallisuutta varmentaviin järjestelmiin ja käytäntöihin tulee panostaa määrätietoisesti. Tapoja palkita ja kannustaa myös pienimuotoista kehittämistyötä tulee kehittää. Sopimusjuridiikan resursseja tulee lisätä. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä, että monet toimintayksiköt käyttävät vertaisarviointeja toimintansa kehittämisessä. Menettelyä tulisi laajentaa systemaattisesti konsernin kaikkiin osiin. 3

4 Henkilöstö Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä tulospalkkiomenettelyn tulee kehittämistä siten, että se ei perustu lyhyen aikavälin säästämiseen vaan aidosti kannustaa ja palkitsee henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä. Kertomusvuonna tulospalkkiomenettely ei seurannut hallituksen ohjeistuksen henkeä ja aiheutti henkilökunnassa vakavan epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen. Henkilökunnan työterveyshuolto tulisi nähdä työsuhde-etuna ja mitoittaa tarjottavat palvelut sen mukaisesti. Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa uusien työntekijöiden taitojen vastaavan työelämän tarpeita. Organisaatiouudistus Tarkastuslautakunta toteaa, että tukipalvelujen uudelleenorganisointi on perusteltua. Hoitopalveluja tuottaville yksiköille tulee jättää riittävästi päätösvaltaa oman organisaationsa kehittämisessä. Hyväksyttyjä arvoja tulee noudattaa organisaation joka tasolla kaikissa ratkaisuissa. Opetukselle ja tutkimukselle tulee taata hyvät toimintaedellytykset tiiviissä yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. 4

5 1. Yleistä Vuonna 2007 toiminnassa oli kaksi painopistettä: ylin johto panosti voimakkaasti HUS:n uuden strategian ja johtamisjärjestelmän rakentamiseen ja hoitohenkilökunta kiireettömälle hoidolle asetettujen velvoitteiden hoitamiseen. Konsernistrategia ja siihen liittyvä johtamisjärjestelmä hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa. Johtamisjärjestelmän kehittämistä tuki samanaikaisesti monessa toimintayksikössä käynnissä oleva toimintaprosessien määrittelytyö, joka jatkuu edelleen. Kiireettömän hoidon aikarajoja ei täysin saavutettu, mitä osaltaan vaikeutti mm. lisätyön käytön kielto loppuvuodesta, alkava työvoimapula ja osaltaan Tehyn työtaistelu-uhka. Talousarvio 2007 oli kuntayhtymän neljäs tuloskorttiasetelmalla tehty toiminta- ja taloussuunnitelma. Uusi strategia ei luonnollisestikaan ole ollut suunnittelun pohjana. Tavoitteiden toteutuminen esitetään Tilinpäätös ja toimintakertomus - asiakirjassa, jota tarkastuslautakunta on käyttänyt pääasiallisena tiedon lähteenään. Tuloslaskelmaosa on laadittu kuntayhtymätasolla ja käyttötalousosa tulosaluetasolla. Arviointikertomuksen laadinnassa on myös käytetty "Henkilöstökertomusta vuodelta 2007". Tilinpäätös ja toimintakertomus-asiakirja on selkeytynyt jonkin verran aiempiin vuosiin verrattuna. Asiakirjassa on kuitenkin paljon kuvausta tulevasta vuodesta, eri asioille asetettujen yleisten tavoitteiden kuvausta sekä hallinnollisten toimielinten tehtävien ym. kuvausta. Asiakirja luettavuutta parantaisi keskittyminen raportointiin menneestä toimintavuodesta. Asiakirja taitto ei houkuttele lukemaan. Grafiikkaa ei ole käytetty lukujen havainnollistamisessa. Ensimmäisen kerran oman lukunsa ovat saaneet ympäristöasiat. Toivottavaa on, että jatkossa esiteltäisiin myös keskeisiä tunnuslukuja ja mittareita. Kertomusvuosi on ensimmäinen, jolloin tilinpäätösasiakirjaan edellytetään linjajohdolta lausumaa sisäisestä valvonnasta. Tämä onkin toteutunut siten, että asiaa käsitellään konsernitasolla ja erikseen jokaisen liikelaitoksen osalta. Tulosalueiden teksteissä ei sisäistä valvontaa ole kommentoitu. Liikelaitoksissa sisäisen valvonnan kuvaus on selkeää. Toimintakertomuksesta ei edelleenkään selviä HUS:n päätehtävän, erikoissairaanhoidon toimintavolyymia tai sisältöä. Ei edes kappaleessa, jonka otsikko on Toiminta ja palvelut. Henkilöstökertomuksessa on nyt aiempaa selkeämmin ja monipuolisemmin kuvattu HUS:n henkilöstöä koskevia seikkoja. Grafiikan käyttö helpottaa lukemista. Myös tässä asiakirjassa on paljon siihen huonosti kuuluvaa, mm. tulevaisuutta kuvaavaa tekstiä. Aikasarjataulukoissa tulisi käyttää yhtenäistä käytäntöä. Tunnuslukujen vertailu muihin sairaaloihin olisi hyödyllistä, vaikkakaan tietojen vertailukelpoisuutta ei aina pysty varmistamaan. 5

6 2. Tarkastuslautakunta 2007 Tarkastuslautakunta huolehtii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Lautakunta valmistelee kuntayhtymän valtuustolle tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan jäsenet 2007 Varsinainen jäsen Varajäsen Antti Rantalainen (pj.)(kok) Hyvinkää Pekka Junikka (KOK) Sammatti Kalle Kallio (vpj.) (SDP) Helsinki Seija Viljamaa (SDP) Vantaa Varpu-Leena Aalto(VIHR) Vantaa Taina Janhunen (VIHR) Siuntio Tuula Lind (SDP) Kerava Veikko Wigren (SDP) Karjaa Kari T. Nukala (KOK) Espoo Kaarina Wilskman (KOK) Järvenpää Marja-Liisa Peltomaa (KOK) Helsinki Heikki Karu (KOK) Helsinki Pär Stenbäck (RKP) Espoo Torsten Widén (RKP) Kauniainen Sihteeri ja esittelijä Bo-Gustav Wilson, tarkastuspäällikkö Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Lautakunta on kuullut toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien, hallintojohtajan sekä eräiden liikelaitosten ja muiden johtavien viranhaltijoiden katsaukset toiminnasta ja sen kehittämisestä. Lautakunta järjesti maaliskuussa ylimmälle virkamiesjohdolle suunnatun seminaarin, jonka aiheena oli sopimus- ja projektihallinta. Kesäkuussa European Health Management Associationin (EHMA) konferenssiin Lyonissa osallistuivat lautakunnan jäsenistä Varpu-Leena Aalto, Tuula Lind, Kalle Kallio, Kari T. Nukala ja Marja-Liisa Peltomaa. Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa hallitukselle. Valtuusto päätti kokouksessaan merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta Hallituksen lausunto arviointikertomuksesta käsiteltiin valtuuston viimeisessä kokouksessa Valtuuston valitsemana HUS-kuntayhtymän tilintarkastajana on toiminut KPMG Kunta Oy JHTTyhteisö ja sen vastuunalaisena JHTT-tarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastaja on ollut läsnä tarkastuslautakunnan kokouksissa ja säännöllisesti raportoinut havainnoistaan. Vuotta 2007 koskeva tilintarkastuskertomus annettiin Ulkoisen tarkastuksen henkilöstö Tarkastuspäällikkö Bo-Gustav Wilson, KTM (yksikön johtaja) Kuntayhtymätarkastaja Virpi Semberg-Konttinen, FM, SH, MJD (tarkastuspäällikön sijainen) Arviointiylilääkäri Risto P. Roine, LKT, dos. (vaikuttavuustutkimus) Projektisihteeri Anne Rissanen, Thm (vaikuttavuustutkimus) Tutkimusapulainen Marja Nurmi (vaikuttavuustutkimus) 6

7 3. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on suppeasti ajatellen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Laajasti ottaen tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida koko kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta eli miten tuotetut palvelut ovat hyödyttäneet palvelujen tilaajia / maksajia (omistajakuntia) ja palvelujen käyttäjiä (potilaita). Kuntayhtymän toimintakertomuksessa esitetään tulosalueittain tavoitteet ja niiden toteutuminen, mistä syystä niitä ei kerrata arviointikertomuksessa. Tavoiteasetannassa on neljättä vuotta käytössä Balance ScoreCard-malli, missä toimintaa tarkastellaan ja tavoitteet on asetettu neljästä näkökulmasta: asiakkaat, prosessit, henkilökunta ja talous. Taloudelliset tavoitteet Sitovana määrärahatavoitteena tuloslaskelmaosassa ovat olleet HUS-kuntayhtymän ulkoiset (ml. ostot tytäryhtiöiltä) toimintakulut ilman liikelaitoksia ja käyttötalousosassa tulosalueiden toimintakulut, joissa sisäiset erät on eliminoitu tulosaluetasolla. Taulukko 1: Taloudellisten tavoitteiden toteuma vuonna 2007 (Meur) TA* TP * erotus e erotus % Toimintatuotot 1 373, ,4 30,9 2,3 % palvelutulot jäsenkunnilta 1 085, ,4 23,8 2,2 % Toimintakulut 1 286, ,5 34,5 2,7 % henkilöstökulut 847,2 849,0 1,8 0,2 % palveluiden ostot 164,0 174,6 10,6 6,5 % aineet ja tarvikkeet 236,7 256,9 20,2 8,5 % muut 38,0 39,9 1,9 5,0 % Toimintakate 87,5 83,9-3,6-4,1 % Rahoitustuotot ja kulut -13,9-10,2 3,7-26,9 % Poistot ja arvonalentumiset 73,0 65,9-7,2-9,8 % * TA= talousarvio, TP= tilinpäätös Valtuusto päätti tarkistaa vuoden 2007 talousarviota siten, että tuloslaskelmaosan tavoitteena on HUS-kuntayhtymän toimintakulujen enimmäismäärä euroa ja käyttötalousosan määrärahatavoitteita ovat tulosalueiden toimintakulujen enimmäismäärät. Taulukko 2: Toimintakulujen toteuma kuntayhtymätasolla ja tulosaluetasolla (Meur) Tavoite Toteuma Erotus % HUS-kuntyhtymä 1 286, ,5 34,5 2,7 HYKS-sha 999, ,7 28,6 2,9 LU-sha 43,1 43,5 0,4 0,8 Lo-sha 48,7 51,3 2,6 5,4 Hy-sha 109,9 109,8-0,07 0,0 Po-sha 45,6 44,2-1,4-3,0 Lääkehuolto 91,3 96,2 4,9 5,4 Tieto- ja lääkintätekn. 40,7 40,4 0,3 0,7 Yhtymähall 1 114, ,0 23,0 2,0 HUSRTG 62,2 62,9 0,7 1,1 HUSLAB 131,7 131,8 0,05 0,0 Ravioli 23,3 24,3 1,1 4,2 7

8 teur Toimintakulut (1 320,5 miljoonaa euroa) ylittivät tarkistetun talousarvion 34,5 miljoonalla eurolla (2,7 %), kasvua vuoteen 2006 oli 4.6 %. Henkilöstökulut (849,0 miljoonaa euroa) ylittivät tarkistetun talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla (0,2 %), kasvua vuoteen 2006 oli 3,6 %. Palkkojen talousarvion ylittymiseen vaikutti osaksi syksyllä tehty palkkaratkaisu. Palvelujen ostot (174,6 miljoonaa euroa) ylittivät tarkistetun talousarvion 10,6 miljoonalla eurolla (6,5 %), kasvua vuoteen 2006 oli 8,9 %. Ylityksen syynä olivat sairaanhoidollisten palveluiden ostojen (3,9 miljoonaa euroa), vuokratyövoiman käytön (5,6 miljoonaa euroa) ja potilasvakuutusmaksun (1,0 miljoonaa euroa) toteutuminen suunniteltua suurimpina. Vuokratyön käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta työvoimapulan alkaessa haitata yhä enemmän rekrytointia vaativiin erikoissairaanhoidon tehtäviin. Hoitotakuun tavoitteisiin pyrkiminen on osaltaan pakottanut palvelujen ostoon. Lisäksi psykiatrivajetta on paikattu ostopalveluilla etenkin lasten ja nuorten psykiatriassa. Selkeimmin ostopalvelumäärärahat ylitettiin HYKS:ssa. Ostopalvelut (1000 eur) HYKS LUSHA LOSHA HYSHA POSHA TA2/07 Toteuma Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät tarkistetun talousarvion 20,2 miljoonalla eurolla (8,5 %). Kasvua vuoteen 2006 oli 5,1 %. Tutkimus- ja hoitotarvikekulujen ylitys johtui pääosin suunniteltua suuremmasta palvelutuotannosta. Uusien kalliiden syöpälääkkeiden käyttöönotto sekä syöpälääkehoitojen ja tartuntatautipotilaiden määrien lisääntyminen ovat pääasialliset syyt lääke- ja verikulujen ylittymiseen. Tämä menoerä on ylittynyt monena aikaisempanakin vuotena. Aineiden ja tarvikkeiden (sis. lääkekulut) budjetointi ja toteuma viime vuosina näkyvät taulukosta 3. Luvut viittaavat selkeään alibudjetointiin. Taulukko 3: Aineiden ja tarvikkeiden budjetointi ja toteutuma vv (tuhansina euroina) TA TP erotus Merkittävää on, että talousarvioon on systemaattisesti kirjattu selkeästi pienempi summa kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä toteutunut määrä. Lääkekulut ovat nousseet vuodesta 2005 noin 5 miljoona euroa ollen noin 83 miljoonaan euroa vuonna Kuntaliiton kerääminen tietojen mukaan apteekkitarvikkeiden kustannukset nousivat lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä. Prosentuaalisesti suurin nousu oli Etelä-Savon piirissä (20,4 %). Tässä vertailussa HUS:n kustannusten muutos oli 9,3 %. 8

9 Taulukko 4: HUS:n Lääkekulutuksen TOP 10 vuonna 2007 (32 % kokonaiskulutuksesta) vaikuttava aine Dosetakseeli Rituksimabi Trastutsumabi Bevasitsumabi Immunoglobuliini, iv Infliksimabi Meropeneemi Von Willebrand... Kaspofungiini Oksaliplatiini käyttöindikaatio Erilaiset syövät Lymfooma, reuma Rintasyöpä Paksu- tai peräsuolisyöpä, rintasyöpä Primaari vasta-ainepuutos, myelooma, kr. lymf. leukemia, siirteen hyljintä ym. Biologinen reumalääke Antibiootti Veren hyytymishäiriöt Aspergilloosin hoito, sienilääke Syöpälääke Rintasyövän hoidossa käytetyn trastutsumabin kulutus on selvästi vähentynyt vuoteen 2006 verrattuna, mutta vastaavasti rituksimabin kulutus on lisääntynyt. Muut toimintakulut ylittivät talousarvioon varatun summan 1,9 miljoonalla eurolla (5,2 %), johon pääsyynä olivat vuoden 2007 luottotappiokirjaukset. Kasvua vuoteen 2006 oli 4,8 %. Talousarvion toteutumisvertailut osoittavat, että tuloslaskelmaosan talousarviomuutoksissa hyväksytyt määrärahat ovat ylittyneet yhteensä tuhatta euroa ja käyttötalousosan hyväksytyt määrärahat yhteensä tuhatta euroa. Valtuusto ei ole hyväksynyt ylityksiä vuonna Tarvevakioidut asukaskohtaiset kustannukset 884 euroa/asukas olivat 9 euroa enemmän (1 %) kuin tilinpäätöksen 2006 mukaiset kustannukset. Tilikauden tulos muodostui 7,86 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, josta liikelaitosten tulosten osuus oli 1,0 miljoonaa euroa. Tavoite oli euroa ylijäämäinen (TA 2/2007). Toimintatuotot ylittivät tarkistetun talousarvion 30,9 miljoonalla eurolla (2,3 %) ja vastaavasti toimintakulut siis ylittivät tarkistetun talousarvion 34,5 miljoonalla eurolla (2,7 %). Toimintakate oli 83,99 miljoonaa euroa. Toimintatuotoista (1 404,4 miljoonaa euroa) 79 % muodostui jäsenkuntien palvelulaskutuksesta, 13,3 % muusta palvelulaskutuksesta ja muista myyntituotoista, 3,6 % maksutuotoista, 2,7 % erityisvaltionosuudesta ja noin 1,4 % muista toimintatuotoista ja avustuksista. Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan HUS:n budjetin pitävyys verrattuna muihin yliopistosairaaloihin oli paras. Jäsenkuntatulojen poikkeama (2,2 %) ja toimintamenojen poikkeama (2,9 %) olivat vertailun pienimmät. Lähimmäksi pääsi Varsinais-Suomi (2,6 %) ja suurin erotus oli Pohjois- Savolla 10,8 %. HUS:n suhteelliset kustannusnousut samoilla mittareilla edelliseen vuoteen verrattuna olivat vertailussa varsin kohtuulliset. Taulukko 5: Yliopistosairaaloiden jäsenkuntatulojen ja toimintamenojen prosentuaalinen muutos Yo-sh-piiri jäsenkuntatulot (%) toimintamenot (%) HUS 3,9 4,6 Pirkanmaa 4,8 5,0 Pohjois-Pohjanmaa 2,6 4,1 Varsinais-Suomi 4,7 6,0 Pohjois-Savo 13,4 6,5 Lähde: Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu Kuntaliitto 9

10 meur Jäsenkuntakohtaisten talousarvioennusteiden toteumassa oli jälleen merkittäviä poikkeamia. Yhdeksän kunnan palvelusuunnitelma alittui, kaikkien muiden suunnitelmat ylittyivät. Alle on poimittu viisi suhteellisesti suurinta kuntakohtaista ylitystä ja alitusta. Kunta väestö TP07(teur) poikkeama-% Sammatti ,0 Karjaa ,3 Pohja ,4 Pornainen ,1 Liljendal ,3... Siuntio ,9 Lapinjärvi ,4 Mäntsälä ,0 Loviisa ,2 Järvenpää ,8 Kuntayhtymän rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. Rahavarat vähenivät kuitenkin vuoden 2006 tilinpäätöksestä vuoden 2007 tilinpäätökseen 19,5 miljoonaa euroa. Kassan riittävyys laskettuna rahoituslaskelman tunnusluvuilla toteutui tavoitteen mukaisena ollen 21,6 päivää. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä kassan riittävyys oli 27,2 päivää. Vuonna 2007 nostettiin 50 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana 11,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa oli 118,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopussa sitä arvioidaan olevan noin 198,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa ei tarvittu vuoden 2007 aikana. Strategia ja investoinnit kytkeytyvät yhteen. Investointipoliittisessa ohjelmassa määritellään investointitoiminnan pelisäännöt ja investointipäätökset valmistellaan sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Tällaista politiikkaohjelmaa ei HUS:ssa ole. HUS:n investoinnit luokitellaan kustannusperustaisesti rakennus-, laite- ja tietohallintoinvestointeihin. Suureksi hankkeeksi on määritelty yli 0,5 miljoonan euron hanke. Näiden käynnistäminen edellyttää sisältymistä hallituksen vahvistamaan investointiohjelmaan. HUS:n voimassaolevassa investointiohjeessa edellytetään, että hankkeet toteuttavat strategiaa, mutta yksittäisten hankesuunnitelmien perusteluissa tämä ei juurikaan näy. Rakennusinvestointien toteuttamiskriteereinä on ohjeessa lista asioista, joita voidaan käyttää hankkeiden toteuttamisen perusteina. Tietohallintoinvestoinneilla on systemaattisempi investointikriteeristö. Taloushallinnon ohjeessa ei määritellä lainkaan investointikäsitettä vaan käytetään kirjanpitolain mukaista termistöä. HUS:n investointitaso on noussut viimeisten vuosien aikana ja nousee entisestään lähivuosina. Samanaikaisesti voidaan havaita että budjetoituja investointivaroja jää käyttämättä (10-20 %). 150 HUS:n investoinnit (talousarvio ja toteuma) TA TOT TA 82,4 84,3 82, TOT 74,4 69,3 71,3 84, ,1 10

11 Investointien toteutumisvertailun mukaan rakennushankkeisiin ja muihin hankintoihin käytettiin liikelaitokset mukaan lukien 89,1 miljoonaa euroa. Verrattuna valtuuston hyväksymään talousarvioon investointien toteutumisaste oli koko kuntayhtymässä 81 %. Taulukko 6: Investointien tavoitetaso ja toteuma (Meur) TA Tulosalueet 94,1 80,5 HUS-Röntgen 10,7 6,2 HUSLAB 4,3 2,2 Ravioli 0,8 0,1 Yhteensä 109,9 89,1 Toteuma Valtuuston hyväksyy yli 10 miljoonan euron hankkeiden vuotuiset kustannukset. Taulukko 7: Suurien hankkeiden (yli 10 Meur) hyväksyttyjen kulujen toteuma v kulut 2007 (Meur) Porvoon sairaalan laajennus 6,1-1,5 Peijaksen sairaalan laajennus 5,7-2,3 MeiS, tp-siiven korjaus 5,2-1,4 MeiS, Kolmiosairala 3,4-1,1 Lohjan sairaalan laajennus 2,0-0,08 MeiS-alue, liikennejärjestelyt 0,9-0,07 Lastenklinikka, L-os ja tho 0,7 + 0,1 ylitys/alitus (Meur) Rakennushankkeiden hankesuunnitelmat on laadittu pääsääntöisesti ohjeistusten mukaisesti, mutta käyttökustannusvaikutusten arviointi on useimmiten kuvattu vain poistojen arviointina. Henkilöstö ym. toimintakuluvaikutuksia ei ole muunnettu euroiksi vuositasolla eikä elinkaarikustannuksia juuri käsitellä. Ns. kolmiosairaalan suunnitelmassa käyttökustannusvaikutuksia on arvioitu huolella. Hankesuunnitelmat laaditaan hyvin toimiyksikkökohtaisesti, joten vaihtoehtoisia ratkaisuja (esim. toiminnan siirtäminen johonkin muuhun HUS:n toimipisteeseen) ei ole pohdittu. Päätöksentekoprosessissa ei ole näkyvää kohtaa, jossa hanketta arvioitaisiin HUS-tasolla. Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymän talousarvion pitävyys on ollut varsin kohtuullinen. Ylityksiä kuitenkin on, joten olisi hyvä harkita mahdollisen, hyväksyttävän ylitys/alitustoleranssin määrittelyä. Lautakunta kiinnittää huomiota menolajien realistiseen budjetointiin. Tietoista alibudjetointia ei tule tehdä. Investointien tulee aiempaa selkeämmin liittyä strategiaan ja hankesuunnitelmissa tulee esittää hankkeen käyttökustannusvaikutukset. Palvelutavoitteet HUS:n palvelut on pyritty tuotteistamaan Pohjoismaissa käytettävän Nord-DRG:n ryhmittelyn mukaisesti. (DRG= Diagnosis Related Group) Tuotteistusta kehitetään jatkuvasti, joten suunniteltujen ja toteutuneiden DRG-tuotteiden määrät eivät ole vertailukelpoisia. Toimintaa kehitetään yhä lyhythoitoisemmaksi ja avohoitopainotteisemmaksi, jolloin avohoitokäynnitkin siirretään DRGtuotteistuksen mukaan laskutettaviksi ja tilastoitaviksi. Tämä trendi näkyy palvelutavoitemittareiden prosentuaalisissa toteumissa. Avohoitokäyntien väheneminen suunnitellusta ei ole merkki avohoidon vähenemisestä vaan tuotteistuksen muutoksesta. 11

12 lkm toteuma poikkeama suunnitellusta DRG-tuotteet (lkm) ,6 % hoitopäivät (lkm) ,8 % avohoitokäynnit (lkm) ,9 % Siirtymä DRG-tuotteistukseen näkyy kaikilla sairaanhoitoalueilla. NordDrg-tuotteet HYKS LUHSA LOSHA HYSHA POSHA TA2/07 Toteuma HUS:n laskutuksesta DRG- tuotteet kattavat noin 703 miljoonaan euroa, mistä johdon tietojärjestelmän (Joti) mukaan tekonivelkirurgian osuus on suurin eli noin 22 miljoonaa euroa. Kalleimmat yksittäiset DRG-tuotteet ovat keuhkonsiirto (noin e), lapsen allogeeninen kantasolusiirto (noin e), maksansiirto (noin e) ja sydämensiirto (noin e). Alle kilogramman painoisen vastasyntyneen hoitokin maksaa noin e. t Euromääräisesti suurimmat DRG-ryhmät Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus Alatiesynnytys, ongelmaton Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito Harvinainen tai virheellinen toimenpiteen ja d... Keisarileikkaus, komplisoitunut Lonkan tai reiden muu leikkaus,komplisoitu Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, komp... Sydämen ohitusleikkaus yhdistettynä moni... Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoveren... Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai e... Lähde: HUS Joti Huomattava on, että Kirurgian toimialan selvityksessä tekonivelkirurgian jäsenkuntaosuudeksi esiintyy luku 25,7 miljoonaa euroa. 12

13 Johdon tietojärjestelmän (Joti) mukaan kappalemääriltään kymmenen suurinta DRG-ryhmää olivat: 1. alatiesynnytys, ongelmaton ( kpl) 2. suun tutkimus ja konsultaatio (6 790 kpl) 3. hampaiston oikomishoito (4 647 kpl) 4. ruuansulatuskanavan tulehdussairaus 5. lonka, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusi 6. keisarinleikkaus, komplisoitunut 7. harvinainen tai virheellinen toimenpiteen yhdistelmä, suppea toimenpide 8. sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut 9. kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito 10. pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut (1 920 kpl) Toimintakertomuksessa todetaan, että lukumääräisesti yleisimpiä DRG-tuotteita olivat 1. dialyysihoito 2. rintarauhasen syövän sädehoito 3. pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 4. miehen sukuelinten syövän sädehoito 5. tuki- ja liikuntaelinten sairauden diagnostinen toimenpide 6. alatiesynnytys, ongelmaton 8. ruuansulatuskanavan sairauden diagnostinen toimenpide. Toimintakertomuksen listauksessa lähes kaikki kuuluvat ns. NordDRG-O ryhmiin, missä potilas tulee hoitoon ja lähtee hoidosta saman kalenterivuorokauden aikana. Tällaista listausta ei saa suoraan Johdon tietojärjestelmästä. Psykiatristen (lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria mukaan lukien) hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä oli 89 % ( hoitopäivää). Yleislääketieteen hoitopäiviä (siirtoviiveitä) kertyi jäsenkunnille yhteensä hoitopäivää ( päivää vuonna 2006) ylikäyttöpalautusten jälkeen. Ylikäyttöpäivistä Helsingin osuus oli 51 %, Vantaan 14 % ja Porvoon 10 %. Siirtoviivemaksuja perittiin jäsenkunnilta yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Laskutuskäytäntö muuttui syyskuussa. Laskutusjärjestelmä oli puutteellinen, koska jäsenkunnille palautettiin noin 2 miljoonaa euroa virheellisesti laskutettuja maksuja. Jäsenkunnista vuoden 2007 aikana hoidettuja eri henkilöitä oli yhteensä noin , mikä on suunnilleen samaa tasoa kuin edellisvuonnakin. Tarkastuslautakunta kehottaa edelleen tehostamaan yhteistyötä ja uusimaan toimintatapoja jäsenkuntien perusterveydenhuollon kanssa, jotta potilaiden siirto tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan tapahtuu viiveettä. Laskutusjärjestelmiä ei tule ottaa käyttöön keskeneräisinä. 13

14 4. Hoitoonpääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen heikkeni selkeästi vuoden loppua kohti. Yli 6 kk jonottaneiden määrä kolminkertaistui vuoden 2007 aikana. Jonottaneiden määrän lisääntyminen johtui osittain hoitohenkilökunnan syksyn lakonuhasta, joka esti jononpurkuleikkausten tekemisen loppuvuoden aikana. Jonojen kasvua oli nähtävissä kuitenkin jo alkuvuonna. Kaikki yli 6 kk jonottaneet Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: HUS Joti Kirurgian toimialan johtoryhmän pöytäkirja kuvaa jonotilanteen kehittymistä. "Kirurgiset jonot kääntyivät kasvuun vuoden 2007 aikana. Syynä oli hoitajavaje, joka kohdentui erityisesti leikkaus- ja teho-osastoille. Vaje kyettiin kompensoimaan tammi-syyskuun aikana ylitöillä ja ns. vapaaehtoisilla lisätöillä, joita koskeva sopimus HUS:ssa päättyi Työtaistelu-uhan alla uusia sopimusneuvotteluja ei käynnistetty. Työtaistelu-uhan aikana oli myös todettavissa tuottavuuden vähenemistä eräillä leikkausosastoilla, koska sellaisia iltapäiväleikkauksia ei enää aloitettu, jos oli olemassa pienikin uhka sairaanhoitajien työajan ylittymisestä. Hoitajapulan vallitessa vuoden 2007 aikana leikkaussalihenkilöstöä jouduttiin kohdentamaan erityisesti sydän- ja syöpäkirurgisiin leikkauksiin ja turvaamaan päivystyskirurgian sujuvuus, jolloin painopisteen siirtäminen kiireelliseen kirurgiaan aiheutti kiireettömän kirurgian jonojen kasvun. Syksyn 2007 aikana tällä tavoin toimien sydän- ja syöpäkirurgian jonot saatiin hallintaan. HYKS-sairaanhoitoalueen päätöksellä jouduttiin tekemään eräitä toiminnallisia muutoksia, joiden seurauksena kirurgian erikoissairaanhoito lopetettiin Marian sairaalassa. Tämän seurauksena kiireettömän kirurgian jonot kasvoivat joulukuun 2007 aikana. Marian sairaalan toiminnot siirrettiin Kirurgiseen sairaalaan ja Meilahden sairaalaan. Kirurgisesta sairaalasta puolestaan tekonivelkirurgia ja reumaortopedia siirtyi Peijaksen sairaalaan. Näiden muutosten seurauksena saatiin 1½ vuoden sisään koko tekonivelkirurgia keskitetyksi yhteen sairaalaan aiemman kolmen sairaalan sijaan. (Lähde: Operatiivisen tulosyksikön jr ) Eniten yli puoli vuotta jonottaneita oli kirurgian eri erikoisaloilla ja silmätaudeissa. 14

15 Operatiivisiin hoitoihin yli 6 kk jonottaneet Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ortopedia Silmätaudit Plastiikkakirurgia Verisuonikirurgia Lasten kirurgia Psykiatriassa yli 6 kk jonottaneiden määrä oli paremmin hallinnassa kuin vuonna Psykiatriseen hoitoon yli 6 kk jonottaneet Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Psykiatria Lastenpsykiatria Nuorisopsykiatria HYKS:n Lastenpsykiatrian vastuualueen potilaista 32,9% pääsee hoitoon 3 kuukaudessa ja nuorisopsykiatrian vastuualueen potilaista 58,3%. Lasten- ja nuorten pääsy psykiatriseen hoitoon ei täytä lain määräyksiä. Lääninhallitus on kiinnittänyt huomiota tähän ja myös siihen, että nuoria joudutaan hoitamaan aikuisten osastoilla. HUS:n asiantuntijoiden vastauksessa läänihallitukselle todetaan, että vaikeaan tilanteeseen on monta syytä. Yhtenä ongelmana ovat pienet hoitoyksiköt ja lisääntyvä palvelutarve. Esimerkiksi Peijaksen alueella on nuorisoikäistä väestöä noin ja ainoastaan yksi 8-paikkainen suljettu nuorisopsykiatrian osasto. Vantaan kaupungin nuorisopsykiatrian avohoito ei myöskään HUS:n asiantuntijoiden mukaan ole riittävää. Sekä osastopaikat että avohoito tulisi volyymeiltaan kaksinkertaistaa. Nuorten syömishäiriöiden esiintyvyys on nousussa, mutta hoitoa varten on vain yksi 6-paikkainen osasto. Pitkät hoitojaksot (noin puoli vuotta) rajoittavat hoidettujen potilaiden määrän selkeää lisäämistä. Syömishäiriöisiä nuoria onkin pakko hoitaa myös muissa yksiköissä, mikä kuitenkin edellyttää panostusta koulutukseen. Syksyllä 2007 Helsingin yliopisto on saanut nuorisopsykiatrian professuurin. Toimintatapoja on sen jälkeen ryhdytty uudistamaan. Psykiatripula heijastuu toimintaan edelleen. Kiireelliseen hoitoon pääsy Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan HUS:n päivystyskäynnit ovat suunnilleen edellisvuoden tasolla eli noin käyntiä. Sen sijaan selviä tasomuutoksia oli HYKS:ssa, jossa käynnit lisääntyivät 3 123:lla (2,0 %) ja Lohjalla, missä on suuri suhteellinen vähennys (- 27,4 %). Lohjan kehitys on tavoitteen mukainen eli päivystystoiminnan painopistettä on uusien tilojen myötä voitu siirtää perusterveydenhuollon vastuulle. Koko maan tasolla päivystyskäyntien määrä on pysynyt suunnilleen entisellä tasolla (noin käyntiä /vuosi). Päivystyssisäänotot ovat koko maan ta- 15

16 solla vähentyneet 1,9 % ja sama trendi näyttää toteutuneen myös HUS:n sairaanhoitoalueilla. Ainoastaan Porvoossa päivystysisäänotot hiukan nousivat. Päivystystoimintaa on pääkaupunkiseudulla kehitetty erilaisin projektein. Yhtenäisillä potilaiden luokittelulla (triage) saadaan turhat käynnit pois ja samalla lyhennetään potilaiden odotusaikoja. Odotusaikojen systemaattista seurantaa ei ole ollut. Marian päivystys ruuhkaantui pahoin syksyllä. Myös Jorvin päivystys on ollut ruuhkainen. Molempien päivystyspisteiden riittämättömät ja epätarkoituksenmukaiset tilat ovat osaltaan pahentaneet tilannetta. Tarkastuslautakunta korostaa, että kiireettömään hoitoon tulee päästä lain edellyttämissä aikarajoissa. Lain voimaantulo merkitsi pysyvää palvelukysynnän kasvua, mikä tulee ottaa huomioon realistisesti jo talousarvion laadinnassa. Lautakunta kiinnittää vakavaa huomiota lasten- ja nuorten psykiatrisiin palveluihin. Vaikea tilanne on pikaisesti korjattava. Nuorten hoito edes tilapäisesti aikuisten psykiatrisilla osastoilla ei ole hyväksyttävää. Päivystystoiminnalle tulee asettaa yhtenäiset seurantamittarit (esimerkiksi odotusaika lääkärille ja kokonaisläpimenoaika). 5. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitystä HUS:ssa on selkeästi painotettu. Toimintavuoden aikana päädyttiin ratkaisuun, missä tutkimustoiminta ja kehittämistoiminta eriytetään hallinnollisesti. Ratkaisun perusteita ei ole dokumentoitu. On olemassa riski että näin syntyy kaksi kilpailevaa yksikköä, koska usein tutkimukseen kuuluu myös kehittämisnäkökulma. Toisaalta kehittämisen (mm. organisaatiomuutosten) tulisi perustua dokumentoituun, tutkittuun tietoon. Toiminnan kehittämishankkeisiin on yhtymätasolla vuosittain varattu noin euroa. Merkittävä puute on, että raportteja näistä hankkeista ei julkaista systemaattisesti, joten panostuksen hyödyistä ei ole näyttöä. HUS sai valtiolta terveystieteelliseen tutkimukseen 17,2 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuoden tasoa. HYKS-instituutin hallinnoimien tutkimussopimusten arvo oli 6,7 miljoonaa, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Toiminnan kehittämishankkeet Kallein (1,8 Meur) yksittäinen toiminnan kehittämishanke kolmivuotinen ns. Ihannesairaalahanke on ollut virallisesti käynnissä vuodesta Tekesille toimitetussa hankehakemuksessa hankkeen toiminnallisiksi tavoitteiksi on määritelty erikoissairaanhoidon prosessipohjainen toimintamalli, integroitu kustannuslaskentamalli ja sähköisen asioinnin palvelukonsepti sekä sairaalan materiaalivirtojen kuvaus, materiaalien elinkaaritarkastelu ja nykyisen kuljetusjärjestelmän logistinen kuvaus. Kyseessä on siis toisaalta tutkimusinvestointi ja toisaalta nyttemmin selkeästi Meilahden rakennushankkeisiin liittyvä hanke. Ihannesairaalahankkeessa tehdään osin koko HUS:a koskevaa ja hyödyttävää toiminnan yleistä kehittämistyötä. Kirurgian toimialalla selvitettiin tekonilvelkirurgian tilannetta kaikissa HUS-piirin sairaaloissa. Selvitys osoitti, että HUS-piirissä on sairaaloita, joissa ei toteudu laadukkaan leikkaustoiminnan frekvenssisuositus eli 200 leikkausta/kirurgi/vuosi. Selvityksen perusteella tekonivelkirurgiaa tullaan keskittämään HYKSin alueella. Prosessien kehittäminen ja seuraaminen Viime vuosina on HUS:ssa panostettu organisaation toimintaprosessien kuvaamiseen. Työ on aloitettu HUS:n Laatuneuvoston toimesta. Syksyllä käynnistettiin ProDoc-hanke, jossa kootaan kaikki prosessikuvaukset yhteen tietojärjestelmään. Järjestelmä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuo näkyväksi eri ammattiryhmien rooleja prosessien eri vaiheissa. Työ on mittava ja sen voidaan todeta olevan varsin alkuvaiheessa. Toimintakertomuksesta ei käy ilmi kuinka paljon prosesseja on kuvattu koko HUS:ssa. Ainoastaan Hyvinkään sairaanhoitoalue ilmoittaa selkeästi määriteltyjen prosessien lukumäärän: 103 prosessikuvausta 32:lla vastuualueella. HYKSin kirurgian toimialalla on käytössään oman lääkärin rakentama yksinkertainen teho- ja valvontapaikka kartta, joka mahdollistaa paikkatilanteen ajantasaisen seuraamisen. Järjestelmästä on 16

17 mahdollista nähdä paikkojen vapautumistilanne. Vastaavanlainen intra-tai internetjärjestelmä olisi hyödyllinen päivystyspotilaiden jatkohoidon järjestelyissä sekä HUS:n sisällä että perusterveydenhuollon yksiköissä. HYKSin Psykiatrian toimialalla on myös hallinnon intranetsivustoilla yksikertainen ajantasainen tieto osastojen paikkatilanteesta. Ajantasainen tieto on saatavissa HYKSin aikuispsykiatrian osastoista Helsingin, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Nämä ovat esimerkkejä erinomaisesta omaehtoisesta, pienimuotoisesta toiminnan kehittämisestä. Vaikuttavuustutkimus HUS on mukana Stakesin koordinoimassa Perfect-hankkeessa, jossa pyritään seuraamaan systemaattisesti rekisteri- ja tilastotietoihin perustuen erikoissairaanhoidon palvelujen vaikuttavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Hanke on aloitettu suurista tai kustannuksiltaan merkittävistä sairausryhmistä ja tarkastelun kohteena on tähän mennessä ollut sydäninfarktin, lonkkamurtumien, pienipainoisten keskosten, aivohalvauksen, rintasyövän, skitsofrenian ja tekonivelpotilaiden hoidon vaikuttavuus. Perfect-hankkeen kaltainen sairaanhoitopiirien vertailu on tärkeää mahdollistaessaan joidenkin hoidon vaikuttavuudessa esiintyvien poikkeamien tunnistamisen. Rekisteritietoihin perustuva hoidon vaikuttavuuden arviointi jää kuitenkin melko karkealle tasolle. Perfect-hankkeesta saadut ensimmäiset tiedot ovat tuoreimmillaankin vuodelta Pallolaajennusten tulokset ovat tutkimuksen mukaan parantuneet selvästi vuoteen 2000 verrattuna. Hoitoaikaselvitys samalta ajanjaksolta näyttää, että potilaan kokonaishoitoajasta (noin 13 vrk) suurin osa (8,6 vrk) tapahtuu terveyskeskuksessa HYKSin annetun hoidon jälkeen ja että HYKSissä hoitoaikaa ei juuri voida enää lyhentää. Ulkoisen tarkastuksen johdolla on tutkittu hoitomuotojen vaikutusta potilaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja siten hoidon vaikuttavuutta 27 erikoisalalla ja noin 40 potilasryhmässä. Yhdistämällä vaikuttavuustieto hoidon kustannustietoihin on saatu vertailukelpoista tietoa hoitomuotojen kustannusvaikuttavuudesta. Tämä tieto tulisi nykyistä paremmin hyödyntää jokapäiväisessä päätöksenteossa. Vaikuttavuustutkimuksen kohdentamiskriteereitä ei ole kuntayhtymätasolla määritelty (esimerkiksi kohdentaminen kaikkein kalleimpiin tai yleisimpiin hoitoihin). Taulukko 8: Yksittäisten potilaiden kalleimmat hoitojaksot v (TOP 10) Diagnoosi euroa 1. Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus Veren hyytymishäiriö Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut Keuhkonsiirto Allogeeninen kantasolusiirto, lapsi Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän Hengityshalvaushoitopäivä Sydämensiirto Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi Lähde: HUS Ecomed Uusien menetelmien käyttöönotto HUS on ollut mukana sairaanhoitopiirien ja Stakes/Finohtan yhteisessä HALO-ohjelmassa, jonka tavoitteena on varmistaa uusien, käyttöön otettavien terveydenhuollon menetelmien riittävä vaikuttavuus ja turvallisuus. Tähän mennessä julkaistusta neljästä HALO-katsauksesta kolmessa on ollut mukana HUS:n kliininen asiantuntemus, ja myös työn alla olevissa runsaassa kymmenessä HALOn arviointihankkeessa HUS on hyvin edustettuna. Jatkossa HUS:ssa on syytä pohtia, miten ohjelman puitteissa tuotettu tieto viedään käytäntöön, ja ylipäänsä luoda vakiintuneet pelisäännöt uusien menetelmien käyttöönotolle 17

18 Potilasturvallisuuden kehittäminen Tarkastuslautakunta on aiemmin kiinnittänyt huomiota potilasasiamiestoiminnan merkityksen vahvistamiseen. Raportointia vuoden 2007 toiminnasta ei ole kuitenkaan käytettävissä. Terveydenhuollon vaara- ja haittatapahtuminen kirjaamisprojekti HaiPro käynnistyi Projektissa kehitettiin VTT:n hallinnoimaa raportointityökalua, joka mahdollistaa hoidon haittojen tai läheltä piti tilanteiden yksinkertaisen kirjaamisen. Kehitystyössä on ollut mukana kolme eri terveydenhuollon organisaatiota, joista yksi on HUS:n Peijaksen sairaala. Vuoden 2007 alussa käynnistyi hankkeen toinen vaihe, jonka ovat rahoittaneet VTT ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen loppuraportti on julkaistu. Hankkeen tulevaisuutta kuitenkin varjostaa epätietoisuus valtakunnallisesta emo-organisaatiosta. Hyvinkään sairaanhoitoalueella on käytössä erinomainen poikkeamatapahtumien seurantamenettely, jota voisi hyödyntää muuallakin. Porvoon sairaanhoitoalueella seurataan jatkuvasti käsihuuhteen käyttöä, mikä osaltaan on keino parantaa hygieniaa ja turvallisuutta niin potilaiden kuin hoitohenkilökunnankin. Taulukko 9: Vv ratkaistut, korvattavat potilasvahingot HUS:ssa hoidetuille vuosi lkm Lähde: Potilasvakuutuskeskus, internet sivusto HUS:n potilaille korvattujen potilasvahinkojen määrä on pysynyt melko samalla tasolla viimevuosina. Vuosittain HUS:n potilaina hoidetaan noin 0,4 miljoonaa eri henkilöä. Potilasvakuutuskeskuksen tilastojen mukaan lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa tapahtuu Suomessa eniten korvattuja potilasvahinkoja. Näistä ei ole sairaanhoitopiirikohtaisia tietoja. Hoitoketjut Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja potilaiden sujuvaa hoitoa voidaan edesauttaa määrittelemällä tiettyjä sairauksia tai potilasryhmiä koskevia alueellisia hoito-ohjelmia. Tällaiset hoito-ohjelmat tai hoitoketjut määrittelevät työnjaon perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen välillä tietyllä alueella, ja antavat parhaimmillaan selvät hoidon porrastusta ja työnjakoa koskevat ohjeet. Ahkerimmin alueellisia, Terveysportin lääkärin tietokannasta sähköisinä löytyviä, hoito-ohjelmia on HUS-piirissä laadittu Lohjan alueella, vähiten Länsi- Uusimaalla. HYKSin alueellisten hoitoketjujen määrä on hämmästyttävän pieni, kun sen suhteuttaa pääkaupunkiseudun monimutkaiseen palvelurakenteeseen. Terveysportista löytyvät alueelliset hoitoohjelmat HUS-piirin alueella HUS-Helsinki 26 HUS-Hyvinkää 15 HUS-Jorvi HUS-Lohja HUS-Länsi-U HUS-Peijas HUS-Porvoo Lähde: Terveysportti, Lääkärin tietokanta 18

19 Tietovarantojen käyttö HUS:ssa on valtavat tietovarannot suuren potilasmassan hoidosta. Nykyiset tietojärjestelmät mahdollistavat yhä suuremman tietomäärän kokoamisen. Näitä tietovarantoja tulisi hyödyntää ja analysoida nykyistä enemmän. Tietojärjestelmien (esimerkiksi johdon tietojärjestelmä) käytettävyyttä tulisi parantaa. Aktiivinen käyttö ja jatkuva analyysi tuovat esiin myös kirjaamisvirheet. Tulisi kuitenkin tarkastella kriittisesti mitä tietoa kerätään jatkuvasti. Tietokantojen nykyistä järjestelmällisempi analysointi tuottaisi todennäköisesti arvokasta tietoa joidenkin interventioiden ja hoitomuotojen onnistumisesta. Esimerkiksi Ecomed-tietokannan avulla voidaan suhteellisen yksinkertaisesti seurata monien rutiinileikkausten jälkeisiä komplikaatioita. Alustavien analyysien perusteella vaikuttaa siltä, että uusintaleikkausten tarve joidenkin tavallisten leikkausten jälkeen vaihtelee melkoisesti sairaalasta toiseen. Analyysejä vaikeuttaa kuitenkin kirjaamiskäytäntöjen vaihtelu. Vastuu tilastoinnin oikeellisuudesta / laadusta on HUS:ssa hajautettu eri tietojärjestelmien omistajille. Terveystieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan myös taloustilastoja, joten HUS:ssa tulisi olla selkeästi yksi tilastoinnista vastaava taho. Asiakaskyselyt Sisäisten asiakaskyselyjen määrä lisääntyy jatkuvasti, mikä on positiivista. Erityisesti Ravioli, Lääkintätekniikka HUSLAB ja HUS-Röntgen hyödyntävät hyvin omia kyselyjään. Yhtymähallinnosta asiakasnäkökulma puuttuu, mikä ilmeisesti johtuu asiakkaiden määrittelemättömyydestä. HUS:n olemassaolon aikana ei yhtymähallinto ole tehnyt yhtään asiakaskyselyä. Sopimushallinta Tarkastuslautakunta on monena vuonna kiinnittänyt huomiota sopimushallinnan kehittämiseen ja järjesti kertomusvuonna aiheesta iltapäiväseminaarin ylimmälle virkamiesjohdolle. Sopimushallintoa onkin kehitetty ja hankintajuridiikkaan on saatu lisää voimavaroja. Ottaen kuitenkin huomioon HUS:n suuren hankintavolyymin ja jo pelkästään siitä suoraan aiheutuvat sopimusmäärät, ei resursseja voida vieläkään pitää riittävinä. Yritysmaailmassa, etenkin tietohallintoyrityksissä tapahtuu yhä enemmän omistusten siirtoja ulkomaisille tahoille, mikä tekee sopimusneuvotteluista entistä haastavampia. Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä, että tutkimus- ja kehittämistoiminta on nostettu merkittäväksi osa-alueeksi kuntayhtymässä. Toiminnan hallinnollinen hajauttaminen sisältää kuitenkin riskejä. Kehittämishankkeiden tulokset tulee raportoida systemaattisesti. Potilasasiamiestoiminnasta tulee raportoida vuosittain. Vaikuttavuustutkimuksen tuloksia tulee hyödyntää nykyistä paremmin ja vaikuttavuustutkimusten kohdentamiselle tulee määritellä kriteerit. Uusien menetelmien käyttöönotolle tulee laatia yhtenäiset pelisäännöt. Potilasturvallisuutta varmentaviin järjestelmiin ja käytäntöihin tulee panostaa määrätietoisesti. Tapoja palkita ja kannustaa myös pienimuotoista kehittämistyötä tulee kehittää. Sopimusjuridiikan resursseja tulee lisätä. 19

20 lkm 6. Henkilöstö HUS konsernin henkilöstömäärä (noin ) on kasvanut edellisvuodesta 1,4 %. Vastaavasti palkkakulut kasvoivat 3,7 %. "Emo-HUS:n" henkilöstömäärä oli ja konsernin tytäryhtiöissä HYKS-sha LU-sha HUS-konsernin henkilöstöjakauma organisaatioittain v Lo-sha Hy-sha Po-sha Lääkehuolto TLT Yhtymähall HUS-Rtg HUSLAB Ravioli Tytäryhtiöt Sarja1 Henkilöstön toimintakyky Henkilöstön keski-ikä on ollut viime vuosina hyvin lievässä nousussa ollen nyt 42,9. Kunta-alalla keski-ikä on 45,1. Vanhemmissa ikäryhmissä (yli 50-vuotiaat) on tapahtunut lievää kasvua. HUS on panostanut erityisesti henkilöstön liikuntaharrastuksen lisäämiseen osallistuessaan valtakunnalliseen Kunnossa kaiken ikää- hankkeeseen. Toisaalta toimintakyvyn ylläpitämisessä keskeisen toimijan työterveyshuollon toiminta on ollut jo pitkään kritiikin kohteena ja käynnit siellä ovatkin vähentyneet. Palvelujen saatavuutta on vaikeuttanut lääkäripula. Työterveyshuollosta onkin selvitys käynnissä. Työterveyshuollon kustannukset (5,1 miljoonaa euroa) olivat 241 e / työntekijä / vuosi, mikä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi yksityissektorilla, jossa työterveyspalvelut nähdään merkittävänä työsuhde-etuna. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja. Määrä on noussut edellisvuodesta 4,3 %. Psyykkisistä syistä aiheutuneet poissaolot ovat kasvaneet selvästi vuoteen 2003 verrattuna (2007: vrk, 2003: vrk). Sairauspoissaoloprosentti oli 6,5 % vuonna 2007 eli sairauspäiviä oli kaikkiaan 14,7 päivää / vakanssi. Taso on sama kuin edellisvuosina. Vastaavat luvut olivat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 17,4 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 17,7. Huomattava on, että HUS:n työterveyshuollon omien tilastojen mukaan sairauspoissaolopäiviä oli 16,3 / työntekijä. Henkilöstökertomuksessa kerrotaan laajasti työolobarometrin tuloksista. Vastausprosentti on laskenut jatkuvasti ollen nyt 43 %. Toki tämäkin määrä tarkoittaa noin henkilöä, mutta jatkuvasti aleneva vastausaktiviteetti on huolestuttava. Työpaikkakiusaamisen selvittely on tärkeä asia, mutta koska sitä koskevaa kysymystä on muutettu, ei johtopäätöksiä kehityksestä voi tehdä. On myös huomattava, että pienten, alle 10 hengen työyksiköiden ongelmat eivät tule barometrissa lainkaan esiin. Työolobarometrimittauksesta ei kuitenkaan tule luopua, vaan selvittää syitä vastausaktiviteetin hiipumiseen ja erityisesti analysoida mittarin luotettavuutta sekä mahdollisesti tehdä ns. katoanalyysi eli tutkia vastaamatta jättäneiden tilannetta. Tulospalkkiomenettely Tulospalkkiomenettely otettiin käyttöön HUS kuntayhtymässä HUS:n hallitus hyväksyi HUS:n palkkastrategian ja siihen liittyvän toimenpideohjelman. Siihen sisältyi yhtenä osana tulospalkkiojärjestelmän käyttöönoton yleiset periaatteet ja toimenpideohjeet, joita siis tarkennettiin tällä hallituksen päätöksellä. Tulospalkkiojärjestelmän käyttöön ottamisen tarkoituksena on, että siitä hyötyvät sekä työnantaja että työntekijät. Tavoitteille asetetaan HUS:n ohjeistuksessa painoarvot sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat kokonaistuloksen kannalta. Painoarvo kuvataan pro- 20

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot