EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat ovat olennainen osa valtiontukiuudistusta. Kuten 8. toukokuuta 2012 hyväksytyssä valtiontukiuudistusta koskevassa tiedonannossa todettiin, komissio aikoo tarkastella sääntöjä, jotka koskevat valtiontuen soveltuvuutta sisämarkkinoille, soveltaen yhteisiin periaatteisiin perustuvaa koordinoitua lähestymistapaa. Tavoitteena on parantaa soveltuvuutta sisämarkkinoille koskevia puitteita ja niiden johdonmukaisuutta kaikkien suuntaviivojen ja ryhmäpoikkeusten osalta ottaen huomioon valtiontukiuudistusta koskevan aloitteen tavoitteen. Valtiontukiuudistusta koskevassa tiedonannossa korostetaan tarvetta elvyttää kasvua ja vakauttaa julkiset talousarviot. Tähän kaksinkertaiseen haasteeseen voidaan vastata vain parantamalla valtiontukitoimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja hyödyntämällä sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia julkisten resurssien vähyyden vuoksi. Aluetukisuuntaviivat ovat ensimmäiset tarkistettavista suuntaviivoista, joita koskevat konkreettiset luonnosehdotukset esitetään jäsenvaltioille ja muille sidosryhmille keskustelua varten. Tätä varten kilpailun pääosasto esittää aluetukisuuntaviivojen luonnoksen, joka sisältyy oheiseen kilpailun pääosaston asiakirjaan, ennen muita tulevien valtiontukipuitteiden osia, joita ovat muun muassa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen luonnos, koska tammikuussa 2014 alkavaa uutta kautta koskevien aluetukikarttojen valmistelu ja hyväksyminen vie aikaa. Puitteilla, jotka koskevat soveltuvuutta sisämarkkinoille, olisi ensi sijassa helpotettava hyvän tuen (joka on hyvin suunniteltu, kohdennettu havaittuihin markkinoiden toimintapuutteisiin ja yhteisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja joka on oikeasuhteinen ja vähiten vääristävä) myöntämistä ja estettävä huonon tuen (joka vääristää kilpailua, hankaloittaa innovointia, viivyttää tarpeellisia muutoksia, pirstoo sisämarkkinoita) myöntäminen. Kaikki säännöt, jotka koskevat sisämarkkinoille soveltuvuutta, on tarkistettava tämän tavoitteen pohjalta ja myös siksi, että useista valtiontukitoimenpiteistä on saatu ristiriitaisia tuloksia (esim. tehottomuus, kyseenalainen kannustava vaikutus, liikakorvaukset). Tämä viittaa siihen, että tukiohjelmien vaikutusten arviointi on suoritettava tehokkaammin ja järjestelmällisemmin. 1 Tämä kilpailun pääosaston asiakirja, joka sisältää luonnoksen aluetukisuuntaviivoiksi, on osa vaikutustenarviointia, joka suoritetaan tavoitteena antaa uudet aluetukisuuntaviivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Asiakirjan tavoitteena on esittää kilpailun pääosaston alustavat näkemykset ja koota sidosryhmien näkemykset ja kokemukset järkevän sääntelyn prosessin mukaisesti. 1

2 Aluetukisuuntaviivojen ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen niveltyminen toisiinsa Uudistuksen menestys riippuu komission kyvystä tarjota yksinkertaisemmat, selvemmät ja tehokkaammat puitteet, jotka pohjautuvat riittäviin taloudellisiin perusteisiin. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistus tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa laajennetaan sekä toimenpideryhmien että tukimäärien osalta. Aluetuen osalta seuraavat toimenpidelajit kuuluvat tulevaisuudessa ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan eikä niistä tarvitse enää ilmoittaa: Ilmoitusrajan alittava tapauskohtainen tuki vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta. Tällä hetkellä tukiohjelman ulkopuolella myönnettävästä yksittäisestä tuesta (tapauskohtainen tuki) on ilmoitettava. Tältä osin yksittäisen tuen (tukiohjelman puitteissa myönnettävä) ja tapauskohtaisen tuen (tukiohjelman ulkopuolella myönnettävä yksittäinen tuki) välinen ero poistuu. Tämän ehdotuksen vaikutuksen osalta on huomattava, että kaudella komissiolle ilmoitettiin nykyisten aluetukisuuntaviivojen perusteella 32 tapauskohtaisesta tuesta, jotka oli hyväksyttävä yksittäin; tulevaisuudessa ryhmäpoikkeuksen piiriin kuuluvien tapausten määrä on todennäköisesti vähintään yhtä suuri. Tuki vastaperustetuille pienille yrityksille: Tämäntyyppinen tuki kuuluu yksinomaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. Vastaperustetuille pienille yrityksille ja uusille yrityksille myönnettävää tukea koskevia yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen sääntöjä konsolidoidaan ja yksinkertaistetaan. Tietyntyyppiset toimintatuet syrjäisimmille alueille ja harvaan asutuille alueille: Ottaen huomioon vakiintuneen tapauskäytännön ja rajoittaakseen tällaisiin toimenpiteisiin liittyvää tarpeetonta hallinnollista taakkaa komission yksiköt ehdottavat, että seuraavanlaiset toimintatukiohjelmat vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta: 1. Toimintatukiohjelmat, joiden tarkoituksena on korvata syrjäisimmällä alueella harjoitettavasta taloudellisesta toiminnasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset (muut kuin ylimääräiset kuljetuskustannukset), edellyttäen että vuotuinen tuensaajakohtainen tukimäärä ei ylitä määrää, joka on joko 10 prosenttia tuensaajan vuotuisista myyntituloista tai 10 prosenttia vuotuisesta nettoliikevaihdosta, sen mukaan kumpi näistä määristä on pienempi, ja joka kertyy kyseisellä syrjäisimmällä alueella. 2. Toimintatukiohjelmat, joiden tarkoituksena on korvata ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat tavaroiden kuljetuksesta jäsenvaltion vuosien aluetukikartassa hyväksytyllä syrjäisimmällä tai harvaan asutulla alueella. Näiden ehdotusten vaikutuksen osalta voidaan todeta, että syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille hyväksytyistä 38 tukiohjelmasta 26 voi periaatteessa kuulua tulevan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. 2

3 Näin ollen edellä mainitut toimenpiteet eivät sisälly näiden aluetukisuuntaviivojen luonnosehdotukseen. Sen sijaan seuraavat toimenpiteet kuuluvat tulevien aluetukisuuntaviivojen piiriin ja arvioidaan niiden mukaisesti: 1. tietylle toimialalle tarkoitetut alueelliset investointitukiohjelmat; 2. yksittäinen tuki (mukaan lukien tapauskohtainen tuki), joka ylittää ilmoitusta edellyttävän kynnysarvon; tämä kynnysarvo vaihtelee 15 miljoonasta 37,5 miljoonaan euroon alueesta riippuen; 3. investointituki, joka mahdollisesti liittyy saman tai samantapaisen toiminnan lopettamiseen ETA-alueella; 4. tietyt alueelliset toimintatukiohjelmat: i) tuki pk-yritysten a-alueilla kohtaamien tiettyjen vaikeuksien vähentämiseksi, ii) tuki tiettyjen ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi (muut kuin kuljetuskustannukset) syrjäisimmillä alueilla, iii) tuki väestökadon estämiseksi tai lieventämiseksi alueilla, joilla asukastiheys on hyvin alhainen. Aluetukisuuntaviivojen ja muiden suuntaviivojen niveltyminen toisiinsa Uusia aluetukisuuntaviivoja sovelletaan myös sellaisiin infrastruktuuri-investointeihin, jotka voisivat kuulua muiden valtiontukisuuntaviivojen piiriin. Tällaisia suuntaviivoja ovat komission 19. joulukuuta 2012 hyväksymät laajakaistasuuntaviivat, tulevat tarkistetut energia-alaa ja ympäristösuojelutukea koskevat suuntaviivat ja tulevat tarkistetut T&K&Ituen suuntaviivat. Aluetukisuuntaviivojen puitteissa ja sisämarkkinoiden toimivuuden säilyttämiseksi sovelletaan myös eräitä mainittuihin suuntaviivoihin sisältyviä, EU:n poliittisia tavoitteita vastaavia edellytyksiä, jotka koskevat laajakaistaa, energiaa, ympäristönsuojelua ja T&K&I:tä. Tämän lähestymistavan tavoitteena on varmistaa, että kyseisissä suuntaviivoissa vahvistetut pääasialliset erityisedellytykset säilyvät silloin, kun tällaiseen investointiin tarkoitettua tukea arvioidaan aluetukisuuntaviivojen, eikä kyseisten muiden suuntaviivojen, perusteella. Laajakaista-ala on sisällytetty esimerkkinä liitteenä olevaan asiakirjaan, joka sisältää luonnosehdotuksen aluetukisuuntaviivoiksi. Muiden alojen osalta edellytykset, jotka sisällytetään aluetukisuuntaviivojen lopulliseen ehdotusluonnokseen, laaditaan vuoden 2013 aikana vastaavien suuntaviivojen tarkistuksen yhteydessä yhteistyössä komission asiaankuuluvien yksiköiden kanssa ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytävät keskustelut. Lisäksi tuki-intensiteetti voi olla korkeampi silloin, kun tuki myönnetään muiden valtiontukisuuntaviivojen mukaisesti tukialueilla toteutettaviin investointeihin. Korkeampien tuki-intensiteettien soveltamisedellytykset on laadittava osana kyseisten suuntaviivojen tarkistusta. Jatkaessaan suuntaviivojen tarkistusta valtiontukiuudistuksen puitteissa komission yksiköt tarkastelevat mahdollisia todisteita edellytyksistä, joiden täyttyessä valtiontukitoimenpiteet edistävät kasvupolitiikkaa, mukaan lukien keskeiset kasvutekijät. Komissio ottaa huomioon tämän tarkastelun tulokset laatiessaan suuntaviivojen lopullista versiota. 3

4 Yhteisiin periaatteisiin nojautuva lähestymistapa ja sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevat säännöt asiakirjassa, joka sisältää aluetukisuuntaviivojen luonnoksen Tarkastellessaan valtiontukitoimenpiteiden soveltuvuutta sisämarkkinoille komissio analysoi, onko tukitoimenpiteen myönteinen vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamisessa suurempi kuin sen mahdolliset kielteiset vaikutukset kauppaan ja kilpailuun. Tämän vuoksi tulevissa aluetukisuuntaviivoissa esitetään joukko kriteerejä, joiden täyttyessä toimenpiteen katsotaan soveltuvan sisämarkkinoille. Valtiontukiuudistusta koskevan aloitteen hengessä näitä kriteerejä (yhteisiä periaatteita) sovelletaan myös muihin tulevien valtiontukipuitteiden osatekijöihin. Kriteerit ovat seuraavat: 1. vaikutus tarkoin määritellyn yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen; 2. oikeudenmukaisuustavoite ei toteudu markkinoiden toimin; 3. toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus; 4. tuen kannustava vaikutus; 5. tuen rajoittaminen välttämättömään vähimmäismäärään; 6. kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttäminen; 7. tuen läpinäkyvä myöntäminen. Näitä periaatteita selostetaan tarkemmin liitteenä olevan, aluetukisuuntaviivojen luonnoksen sisältävän asiakirjan 3 jaksossa. Niitä soveltaessaan komissio aikoo tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi ottaa huomioon mahdolliset synergiat EU:n muiden politiikkojen, erityisesti aluepolitiikan, kanssa. Esimerkiksi arvioidessaan tuen vaikutusta aluekehitykseen komissio katsoo, että kyseiset kriteerit täyttyvät, jos toimenpiteet pannaan täytäntöön koheesiopoliittisten varojen käytön yhteydessä määriteltyjen aluekehitysstrategioiden mukaisesti. Samoin se katsoo asianmukaisiksi toimenpiteiksi koheesiopoliittisista varoista yhteisrahoitetussa toimintaohjelmassa vahvistetut täytäntöönpanoprioriteetit. Jos jokin edellä mainittu kriteeri ei täyty, esimerkiksi jos selviää, että investointi olisi toteutettu samalla sijaintipaikalla ilman tukeakin (ts. kannustava vaikutus puuttuu) tai että tukitoimenpiteellä on suora syysuhde samantapaisen toiminnan lopettamiseen toisella alueella (kohtuuton kielteinen vaikutus), katsotaan, että valtiontukitoimenpide ei sovellu sisämarkkinoille. Sen sijaan tapauksissa, joissa kaikki kriteerit täyttyvät, komissio tekee toimenpiteen myönteisiä vaikutuksia koskevan tasapainotestin ja tarkastelee toimenpiteen vaikutusta alueen kehitykseen verrattuna sen mahdollisesti aiheuttamiin kilpailun vääristymiin. Tehokkaan aluetuen varmistaminen suurten yritysten alueellinen investointituki Aluetuki voi edistää oikeudenmukaisuustavoitteen saavuttamista vääristämättä merkittävästi sisämarkkinoita vain, jos se muuttaa tuensaajan toimintaa määrittämällä investoinnin sijaintipaikan tai vaikuttaa päätökseen investoida aluetukikartassa nimetyille tukialueille. Liitteenä olevassa asiakirjassa, joka sisältää aluetukisuuntaviivojen luonnoksen, kilpailun pääosasto ehdottaa, että investointitukea voitaisiin myöntää suurille yrityksille vain a-alueilla. 4

5 Tämä ehdotus perustuu näkemyksiin ja taloudelliseen näyttöön, joka on esitetty tämän muutoksen puolesta ja sitä vastaan verrattuna voimassa oleviin aluetukisuuntaviivoihin ja kilpailun pääosaston omaan täytäntöönpanokäytäntöön. On olemassa vahvoja todisteita siitä, että alueellinen investointituki on tehokkaampaa ja sen vaikutus suurempi, kun se kohdistuu pk-yrityksiin (ts. se muuttaa tuensaajan toimintaa niin, että tämä toteuttaa yhteisen edun mukaiseen tavoitteeseen tähtäävän investoinnin). 2 Näiden todisteiden mukaan suuret yritykset olisivat jopa ilman rahallista tukea investoineet tukialueille useammin kuin pk-yritykset. Tämän vuoksi suurten yritysten tukeminen on sekä tehotonta että kallista ja sillä on suuria kilpailua vääristäviä vaikutuksia sisämarkkinoilla. Käytettävissä olevien empiiristen todisteiden mukaan kannustavan vaikutuksen puuttuminen suurten yritysten osalta voi johtua osaksi siitä, että pk-yritysten on vaikeampaa hankkia rahoitusta kuin suurten yritysten. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan odottaa, että pkyritysten rahoitustuella on enemmän vaikutusta kuin suurten yritysten rahoitustuella. Toiseksi suurilla yrityksillä on yleensä enemmän neuvotteluvoimaa julkisiin viranomaisiin nähden, sillä ne ovat alueen kannalta suhteellisesti tärkeämpiä kuin yksittäiset pk-yritykset. Tämä saattaa heikentää suurille yrityksille myönnettävän rahoitustuen tehokkuutta mitattuna esimerkiksi kustannuksina luotua työpaikkaa kohden. Yksi tärkeimmistä tutkimuksista, joissa kyseinen päätelmä tehtiin, on London School of Economics -korkeakoulua edustavan tutkijaryhmän toteuttama. Siinä arvioitiin teollisuuspolitiikan vaikutuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa 20 vuoden ajalta. Tarkastelun pohjana käytettiin tärkeintä aluetukiohjelmaa, jonka perusteella todettiin, että tuella oli myönteinen vaikutus pienempiin yrityksiin (esim. niihin, joissa on alle 150 työntekijää), mutta ei suurempiin. Tutkijoiden mukaan tämä voi johtua siitä, että suuremmilla yrityksillä on enemmän mahdollisuuksia pelata järjestelmällä ja vastaanottaa tukea muutamatta investointi- ja työllisyystasoaan. Tähän saattaa liittyä myös pienempien yritysten rahoitukseen liittyvät rajoitteet. 3 Samaan tulokseen päädyttiin viimeaikaisessa tutkimuksessa, joka koski Euroopan aluekehitysrahaston Italiassa yhteisrahoittamien hankkeiden jälkiarviointia. 4 Arvioituaan yritystuen vaikutusta eri puolilla Italiaa (laki nro 488) ja useita pk-yrityksille tarkoitettuja tukiohjelmia Piemonten alueella tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että kannustava vaikutus puuttuu suurten yritysten ollessa kyseessä, sillä ne käyttävät varat hankkeisiin, jotka ne olisivat toteuttaneet joka tapauksessa. Kilpailun pääosasto tilasi lisäksi vuosien aluetukisuuntaviivojen jälkiarvioinnin. Konsultti arvioi nykyisten aluetukisääntöjen perusteella myönnetyn tuen kannustavaa vaikutusta 28 hankkeen otoksessa 5. Kunkin hankkeen investointikustannukset olivat yli 50 miljoonaa euroa. Konsultti katsoi, että aluetuki ei ollut ratkaiseva tekijä investoinnissa tai 2 C. Criscuolo, R. Martin, H. Overman, J. Van Reenen (2011), The causal effects of an industrial policy, julkaisematon moniste, Centre for Economic Performance, London School of Economics, jossa käsitellään alueellisen Regional Selective Assistance (RSA) -ohjelman vaikuttavuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (saatavilla internet-osoitteessa: 3 Ks. alaviite 2. 4 Enterprise support: support to SMEs and large enterprises in Italy, including a comparison of grants and other financial instruments, A. Martini ja D. Bondonio (2012) saatavilla internet-osoitteessa 5 Rambollin loppukertomus vuosien aluetukisuuntaviivojen jälkiarvioinnista, 12. joulukuuta 2012 (julkaistaan kilpailun pääosaston internet-sivuilla). Arvioidut hankkeet toteuttaneet suuret yritykset edustivat lääkealaa, aurinkoenergiaa, yritysten sisäisiä palveluja, autoteollisuutta, sementtiteollisuutta ja paperiteollisuutta. 5

6 investoinnin sijoittamisessa tukialueelle. Investointien taustalla olleet tärkeimmät tekijät olivat olemassa olevat toimipaikat, työvoimakustannukset, ammattitaitoisen työvoiman, kuljetusinfrastruktuurin tai luonnonvarojen saatavuus, kasvava kysyntä tai kilpailu, jonka johdosta oli uudistettava olemassa olevia tuotantolaitoksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuen kannustava vaikutus voi vaihdella yrityksestä riippuen. Kilpailun pääosaston saama kokemus valtiontukisääntöjen soveltamisen valvonnasta vahvistaa epäilyt aluetuen kannustavuudesta. Eräissä pääosaston tutkimissa tapauksissa tuensaaja ei ollut harkinnut vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja tuetulle investoinnille, koska sillä oli jo olemassa oleva tuotantolaitos tai koska kyseessä oli erittäin pitkälle erikoistunut klusteri. Investointien sijoittamisessa tukialueelle ratkaisevassa asemassa olivat suuret mittakaavaedut ja keskittymisvaikutukset, joten sijoittamiskustannukset olivat alhaisemmat kuin muulla sijaintipaikalla. Näin ollen alueellisella investointituella oli erittäin vähän korvattavaa tai sitä ei ollut ollenkaan. Näiden johtopäätösten perusteella ehdotuksessa esitetään, että suurille yrityksille ei saisi myöntää alueellista investointitukea c-alueilla. On kuitenkin muistettava, että c-alueilla suurille yrityksille voidaan jatkossakin myöntää tukea tiettyihin tavoitteisiin (laajakaista, T&K&I, energia-ala ja ympäristö jne.). Tärkeimmät muutokset verrattuna joulukuussa 2011 esitettyyn epäviralliseen asiakirjaan Kilpailun pääosasto lähetti joulukuussa 2011 EU:n jäsenvaltioille, ETA-valtioille ja EFTA:n valvontaviranomaiselle epävirallisen asiakirjan, jossa esitettiin kilpailun pääosaston alustavat suunnitelmat aiheiksi, joita tarkistettaisiin aluetukisuuntaviivoissa. Joulukuussa 2011 julkaistuun epäviralliseen asiakirjaan verrattuna suurimmat muutokset, jotka sisältyvät ohessa olevaan aluetukisuuntaviivojen luonnokseen, koskevat aluetukikarttoihin liittyviä määräyksiä, erityisesti seuraavia: i) menetelmä ennalta määrittelemättömän c-väestökattavuuden jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken (uusi hybridimenetelmä, joka perustuu EU:n ja kansallisten erojen yhdistelmään), ii) turvaverkko (enintään 50 prosentin vähennys kaikkien kyseisten jäsenvaltioiden osalta, väestökattavuus vähintään 7,5 prosenttia), iii) jäsenvaltioiden ennalta määrittelemättömien c-alueiden valinnassa soveltamia kriteerejä koskevat rajoitetummat mukautukset. 6

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Hallitusneuvos Anja Liukko Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030: Tuet teollisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201200086 LMA Kallinen Mari(LVM) 10.05.2012 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne ja viestintävaliokunta Viite Asia Meriliikenteen valtiontukea koskevien

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM TMO Hyvärinen Olli(TEM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM TMO Hyvärinen Olli(TEM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2013-00079 TMO Hyvärinen Olli(TEM) 07.02.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat 2014-2020;

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

U 7/2014 vp. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) Työministeri Lauri Ihalainen

U 7/2014 vp. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) Työministeri Lauri Ihalainen U 7/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.8.2015 COM(2015) 411 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus FI FI 1. JOHDANTO Euroopan talousalueesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2045(INI) Lausuntoluonnos Lefteris Christoforou

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2045(INI) Lausuntoluonnos Lefteris Christoforou Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2045(INI) 13.7.2016 TARKISTUKSET 1-26 Lefteris Christoforou (PE585.432v01-00) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston vuosikertomuksesta 2014 (COM(2015)0502

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0030 (COD) 6225/16 ADD 2 ENER 29 CODEC 174 IA 6 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 16. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2590-5 ISBN 978-952-14-2591-2

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät Laskentatoimen asiantuntija Outi Vilén Esityksen sisältö Valtiontuet tuotantotukilaissa

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2151(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-21 Marian Harkin (PE592.088v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

U 23/2016 vp. Helsingissä 19 päivänä toukokuuta Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio

U 23/2016 vp. Helsingissä 19 päivänä toukokuuta Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 351 final 2016/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot