EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat ovat olennainen osa valtiontukiuudistusta. Kuten 8. toukokuuta 2012 hyväksytyssä valtiontukiuudistusta koskevassa tiedonannossa todettiin, komissio aikoo tarkastella sääntöjä, jotka koskevat valtiontuen soveltuvuutta sisämarkkinoille, soveltaen yhteisiin periaatteisiin perustuvaa koordinoitua lähestymistapaa. Tavoitteena on parantaa soveltuvuutta sisämarkkinoille koskevia puitteita ja niiden johdonmukaisuutta kaikkien suuntaviivojen ja ryhmäpoikkeusten osalta ottaen huomioon valtiontukiuudistusta koskevan aloitteen tavoitteen. Valtiontukiuudistusta koskevassa tiedonannossa korostetaan tarvetta elvyttää kasvua ja vakauttaa julkiset talousarviot. Tähän kaksinkertaiseen haasteeseen voidaan vastata vain parantamalla valtiontukitoimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja hyödyntämällä sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia julkisten resurssien vähyyden vuoksi. Aluetukisuuntaviivat ovat ensimmäiset tarkistettavista suuntaviivoista, joita koskevat konkreettiset luonnosehdotukset esitetään jäsenvaltioille ja muille sidosryhmille keskustelua varten. Tätä varten kilpailun pääosasto esittää aluetukisuuntaviivojen luonnoksen, joka sisältyy oheiseen kilpailun pääosaston asiakirjaan, ennen muita tulevien valtiontukipuitteiden osia, joita ovat muun muassa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen luonnos, koska tammikuussa 2014 alkavaa uutta kautta koskevien aluetukikarttojen valmistelu ja hyväksyminen vie aikaa. Puitteilla, jotka koskevat soveltuvuutta sisämarkkinoille, olisi ensi sijassa helpotettava hyvän tuen (joka on hyvin suunniteltu, kohdennettu havaittuihin markkinoiden toimintapuutteisiin ja yhteisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja joka on oikeasuhteinen ja vähiten vääristävä) myöntämistä ja estettävä huonon tuen (joka vääristää kilpailua, hankaloittaa innovointia, viivyttää tarpeellisia muutoksia, pirstoo sisämarkkinoita) myöntäminen. Kaikki säännöt, jotka koskevat sisämarkkinoille soveltuvuutta, on tarkistettava tämän tavoitteen pohjalta ja myös siksi, että useista valtiontukitoimenpiteistä on saatu ristiriitaisia tuloksia (esim. tehottomuus, kyseenalainen kannustava vaikutus, liikakorvaukset). Tämä viittaa siihen, että tukiohjelmien vaikutusten arviointi on suoritettava tehokkaammin ja järjestelmällisemmin. 1 Tämä kilpailun pääosaston asiakirja, joka sisältää luonnoksen aluetukisuuntaviivoiksi, on osa vaikutustenarviointia, joka suoritetaan tavoitteena antaa uudet aluetukisuuntaviivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Asiakirjan tavoitteena on esittää kilpailun pääosaston alustavat näkemykset ja koota sidosryhmien näkemykset ja kokemukset järkevän sääntelyn prosessin mukaisesti. 1

2 Aluetukisuuntaviivojen ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen niveltyminen toisiinsa Uudistuksen menestys riippuu komission kyvystä tarjota yksinkertaisemmat, selvemmät ja tehokkaammat puitteet, jotka pohjautuvat riittäviin taloudellisiin perusteisiin. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistus tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa laajennetaan sekä toimenpideryhmien että tukimäärien osalta. Aluetuen osalta seuraavat toimenpidelajit kuuluvat tulevaisuudessa ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan eikä niistä tarvitse enää ilmoittaa: Ilmoitusrajan alittava tapauskohtainen tuki vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta. Tällä hetkellä tukiohjelman ulkopuolella myönnettävästä yksittäisestä tuesta (tapauskohtainen tuki) on ilmoitettava. Tältä osin yksittäisen tuen (tukiohjelman puitteissa myönnettävä) ja tapauskohtaisen tuen (tukiohjelman ulkopuolella myönnettävä yksittäinen tuki) välinen ero poistuu. Tämän ehdotuksen vaikutuksen osalta on huomattava, että kaudella komissiolle ilmoitettiin nykyisten aluetukisuuntaviivojen perusteella 32 tapauskohtaisesta tuesta, jotka oli hyväksyttävä yksittäin; tulevaisuudessa ryhmäpoikkeuksen piiriin kuuluvien tapausten määrä on todennäköisesti vähintään yhtä suuri. Tuki vastaperustetuille pienille yrityksille: Tämäntyyppinen tuki kuuluu yksinomaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. Vastaperustetuille pienille yrityksille ja uusille yrityksille myönnettävää tukea koskevia yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen sääntöjä konsolidoidaan ja yksinkertaistetaan. Tietyntyyppiset toimintatuet syrjäisimmille alueille ja harvaan asutuille alueille: Ottaen huomioon vakiintuneen tapauskäytännön ja rajoittaakseen tällaisiin toimenpiteisiin liittyvää tarpeetonta hallinnollista taakkaa komission yksiköt ehdottavat, että seuraavanlaiset toimintatukiohjelmat vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta: 1. Toimintatukiohjelmat, joiden tarkoituksena on korvata syrjäisimmällä alueella harjoitettavasta taloudellisesta toiminnasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset (muut kuin ylimääräiset kuljetuskustannukset), edellyttäen että vuotuinen tuensaajakohtainen tukimäärä ei ylitä määrää, joka on joko 10 prosenttia tuensaajan vuotuisista myyntituloista tai 10 prosenttia vuotuisesta nettoliikevaihdosta, sen mukaan kumpi näistä määristä on pienempi, ja joka kertyy kyseisellä syrjäisimmällä alueella. 2. Toimintatukiohjelmat, joiden tarkoituksena on korvata ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat tavaroiden kuljetuksesta jäsenvaltion vuosien aluetukikartassa hyväksytyllä syrjäisimmällä tai harvaan asutulla alueella. Näiden ehdotusten vaikutuksen osalta voidaan todeta, että syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille hyväksytyistä 38 tukiohjelmasta 26 voi periaatteessa kuulua tulevan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. 2

3 Näin ollen edellä mainitut toimenpiteet eivät sisälly näiden aluetukisuuntaviivojen luonnosehdotukseen. Sen sijaan seuraavat toimenpiteet kuuluvat tulevien aluetukisuuntaviivojen piiriin ja arvioidaan niiden mukaisesti: 1. tietylle toimialalle tarkoitetut alueelliset investointitukiohjelmat; 2. yksittäinen tuki (mukaan lukien tapauskohtainen tuki), joka ylittää ilmoitusta edellyttävän kynnysarvon; tämä kynnysarvo vaihtelee 15 miljoonasta 37,5 miljoonaan euroon alueesta riippuen; 3. investointituki, joka mahdollisesti liittyy saman tai samantapaisen toiminnan lopettamiseen ETA-alueella; 4. tietyt alueelliset toimintatukiohjelmat: i) tuki pk-yritysten a-alueilla kohtaamien tiettyjen vaikeuksien vähentämiseksi, ii) tuki tiettyjen ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi (muut kuin kuljetuskustannukset) syrjäisimmillä alueilla, iii) tuki väestökadon estämiseksi tai lieventämiseksi alueilla, joilla asukastiheys on hyvin alhainen. Aluetukisuuntaviivojen ja muiden suuntaviivojen niveltyminen toisiinsa Uusia aluetukisuuntaviivoja sovelletaan myös sellaisiin infrastruktuuri-investointeihin, jotka voisivat kuulua muiden valtiontukisuuntaviivojen piiriin. Tällaisia suuntaviivoja ovat komission 19. joulukuuta 2012 hyväksymät laajakaistasuuntaviivat, tulevat tarkistetut energia-alaa ja ympäristösuojelutukea koskevat suuntaviivat ja tulevat tarkistetut T&K&Ituen suuntaviivat. Aluetukisuuntaviivojen puitteissa ja sisämarkkinoiden toimivuuden säilyttämiseksi sovelletaan myös eräitä mainittuihin suuntaviivoihin sisältyviä, EU:n poliittisia tavoitteita vastaavia edellytyksiä, jotka koskevat laajakaistaa, energiaa, ympäristönsuojelua ja T&K&I:tä. Tämän lähestymistavan tavoitteena on varmistaa, että kyseisissä suuntaviivoissa vahvistetut pääasialliset erityisedellytykset säilyvät silloin, kun tällaiseen investointiin tarkoitettua tukea arvioidaan aluetukisuuntaviivojen, eikä kyseisten muiden suuntaviivojen, perusteella. Laajakaista-ala on sisällytetty esimerkkinä liitteenä olevaan asiakirjaan, joka sisältää luonnosehdotuksen aluetukisuuntaviivoiksi. Muiden alojen osalta edellytykset, jotka sisällytetään aluetukisuuntaviivojen lopulliseen ehdotusluonnokseen, laaditaan vuoden 2013 aikana vastaavien suuntaviivojen tarkistuksen yhteydessä yhteistyössä komission asiaankuuluvien yksiköiden kanssa ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytävät keskustelut. Lisäksi tuki-intensiteetti voi olla korkeampi silloin, kun tuki myönnetään muiden valtiontukisuuntaviivojen mukaisesti tukialueilla toteutettaviin investointeihin. Korkeampien tuki-intensiteettien soveltamisedellytykset on laadittava osana kyseisten suuntaviivojen tarkistusta. Jatkaessaan suuntaviivojen tarkistusta valtiontukiuudistuksen puitteissa komission yksiköt tarkastelevat mahdollisia todisteita edellytyksistä, joiden täyttyessä valtiontukitoimenpiteet edistävät kasvupolitiikkaa, mukaan lukien keskeiset kasvutekijät. Komissio ottaa huomioon tämän tarkastelun tulokset laatiessaan suuntaviivojen lopullista versiota. 3

4 Yhteisiin periaatteisiin nojautuva lähestymistapa ja sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevat säännöt asiakirjassa, joka sisältää aluetukisuuntaviivojen luonnoksen Tarkastellessaan valtiontukitoimenpiteiden soveltuvuutta sisämarkkinoille komissio analysoi, onko tukitoimenpiteen myönteinen vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamisessa suurempi kuin sen mahdolliset kielteiset vaikutukset kauppaan ja kilpailuun. Tämän vuoksi tulevissa aluetukisuuntaviivoissa esitetään joukko kriteerejä, joiden täyttyessä toimenpiteen katsotaan soveltuvan sisämarkkinoille. Valtiontukiuudistusta koskevan aloitteen hengessä näitä kriteerejä (yhteisiä periaatteita) sovelletaan myös muihin tulevien valtiontukipuitteiden osatekijöihin. Kriteerit ovat seuraavat: 1. vaikutus tarkoin määritellyn yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen; 2. oikeudenmukaisuustavoite ei toteudu markkinoiden toimin; 3. toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus; 4. tuen kannustava vaikutus; 5. tuen rajoittaminen välttämättömään vähimmäismäärään; 6. kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttäminen; 7. tuen läpinäkyvä myöntäminen. Näitä periaatteita selostetaan tarkemmin liitteenä olevan, aluetukisuuntaviivojen luonnoksen sisältävän asiakirjan 3 jaksossa. Niitä soveltaessaan komissio aikoo tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi ottaa huomioon mahdolliset synergiat EU:n muiden politiikkojen, erityisesti aluepolitiikan, kanssa. Esimerkiksi arvioidessaan tuen vaikutusta aluekehitykseen komissio katsoo, että kyseiset kriteerit täyttyvät, jos toimenpiteet pannaan täytäntöön koheesiopoliittisten varojen käytön yhteydessä määriteltyjen aluekehitysstrategioiden mukaisesti. Samoin se katsoo asianmukaisiksi toimenpiteiksi koheesiopoliittisista varoista yhteisrahoitetussa toimintaohjelmassa vahvistetut täytäntöönpanoprioriteetit. Jos jokin edellä mainittu kriteeri ei täyty, esimerkiksi jos selviää, että investointi olisi toteutettu samalla sijaintipaikalla ilman tukeakin (ts. kannustava vaikutus puuttuu) tai että tukitoimenpiteellä on suora syysuhde samantapaisen toiminnan lopettamiseen toisella alueella (kohtuuton kielteinen vaikutus), katsotaan, että valtiontukitoimenpide ei sovellu sisämarkkinoille. Sen sijaan tapauksissa, joissa kaikki kriteerit täyttyvät, komissio tekee toimenpiteen myönteisiä vaikutuksia koskevan tasapainotestin ja tarkastelee toimenpiteen vaikutusta alueen kehitykseen verrattuna sen mahdollisesti aiheuttamiin kilpailun vääristymiin. Tehokkaan aluetuen varmistaminen suurten yritysten alueellinen investointituki Aluetuki voi edistää oikeudenmukaisuustavoitteen saavuttamista vääristämättä merkittävästi sisämarkkinoita vain, jos se muuttaa tuensaajan toimintaa määrittämällä investoinnin sijaintipaikan tai vaikuttaa päätökseen investoida aluetukikartassa nimetyille tukialueille. Liitteenä olevassa asiakirjassa, joka sisältää aluetukisuuntaviivojen luonnoksen, kilpailun pääosasto ehdottaa, että investointitukea voitaisiin myöntää suurille yrityksille vain a-alueilla. 4

5 Tämä ehdotus perustuu näkemyksiin ja taloudelliseen näyttöön, joka on esitetty tämän muutoksen puolesta ja sitä vastaan verrattuna voimassa oleviin aluetukisuuntaviivoihin ja kilpailun pääosaston omaan täytäntöönpanokäytäntöön. On olemassa vahvoja todisteita siitä, että alueellinen investointituki on tehokkaampaa ja sen vaikutus suurempi, kun se kohdistuu pk-yrityksiin (ts. se muuttaa tuensaajan toimintaa niin, että tämä toteuttaa yhteisen edun mukaiseen tavoitteeseen tähtäävän investoinnin). 2 Näiden todisteiden mukaan suuret yritykset olisivat jopa ilman rahallista tukea investoineet tukialueille useammin kuin pk-yritykset. Tämän vuoksi suurten yritysten tukeminen on sekä tehotonta että kallista ja sillä on suuria kilpailua vääristäviä vaikutuksia sisämarkkinoilla. Käytettävissä olevien empiiristen todisteiden mukaan kannustavan vaikutuksen puuttuminen suurten yritysten osalta voi johtua osaksi siitä, että pk-yritysten on vaikeampaa hankkia rahoitusta kuin suurten yritysten. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan odottaa, että pkyritysten rahoitustuella on enemmän vaikutusta kuin suurten yritysten rahoitustuella. Toiseksi suurilla yrityksillä on yleensä enemmän neuvotteluvoimaa julkisiin viranomaisiin nähden, sillä ne ovat alueen kannalta suhteellisesti tärkeämpiä kuin yksittäiset pk-yritykset. Tämä saattaa heikentää suurille yrityksille myönnettävän rahoitustuen tehokkuutta mitattuna esimerkiksi kustannuksina luotua työpaikkaa kohden. Yksi tärkeimmistä tutkimuksista, joissa kyseinen päätelmä tehtiin, on London School of Economics -korkeakoulua edustavan tutkijaryhmän toteuttama. Siinä arvioitiin teollisuuspolitiikan vaikutuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa 20 vuoden ajalta. Tarkastelun pohjana käytettiin tärkeintä aluetukiohjelmaa, jonka perusteella todettiin, että tuella oli myönteinen vaikutus pienempiin yrityksiin (esim. niihin, joissa on alle 150 työntekijää), mutta ei suurempiin. Tutkijoiden mukaan tämä voi johtua siitä, että suuremmilla yrityksillä on enemmän mahdollisuuksia pelata järjestelmällä ja vastaanottaa tukea muutamatta investointi- ja työllisyystasoaan. Tähän saattaa liittyä myös pienempien yritysten rahoitukseen liittyvät rajoitteet. 3 Samaan tulokseen päädyttiin viimeaikaisessa tutkimuksessa, joka koski Euroopan aluekehitysrahaston Italiassa yhteisrahoittamien hankkeiden jälkiarviointia. 4 Arvioituaan yritystuen vaikutusta eri puolilla Italiaa (laki nro 488) ja useita pk-yrityksille tarkoitettuja tukiohjelmia Piemonten alueella tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että kannustava vaikutus puuttuu suurten yritysten ollessa kyseessä, sillä ne käyttävät varat hankkeisiin, jotka ne olisivat toteuttaneet joka tapauksessa. Kilpailun pääosasto tilasi lisäksi vuosien aluetukisuuntaviivojen jälkiarvioinnin. Konsultti arvioi nykyisten aluetukisääntöjen perusteella myönnetyn tuen kannustavaa vaikutusta 28 hankkeen otoksessa 5. Kunkin hankkeen investointikustannukset olivat yli 50 miljoonaa euroa. Konsultti katsoi, että aluetuki ei ollut ratkaiseva tekijä investoinnissa tai 2 C. Criscuolo, R. Martin, H. Overman, J. Van Reenen (2011), The causal effects of an industrial policy, julkaisematon moniste, Centre for Economic Performance, London School of Economics, jossa käsitellään alueellisen Regional Selective Assistance (RSA) -ohjelman vaikuttavuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (saatavilla internet-osoitteessa: 3 Ks. alaviite 2. 4 Enterprise support: support to SMEs and large enterprises in Italy, including a comparison of grants and other financial instruments, A. Martini ja D. Bondonio (2012) saatavilla internet-osoitteessa 5 Rambollin loppukertomus vuosien aluetukisuuntaviivojen jälkiarvioinnista, 12. joulukuuta 2012 (julkaistaan kilpailun pääosaston internet-sivuilla). Arvioidut hankkeet toteuttaneet suuret yritykset edustivat lääkealaa, aurinkoenergiaa, yritysten sisäisiä palveluja, autoteollisuutta, sementtiteollisuutta ja paperiteollisuutta. 5

6 investoinnin sijoittamisessa tukialueelle. Investointien taustalla olleet tärkeimmät tekijät olivat olemassa olevat toimipaikat, työvoimakustannukset, ammattitaitoisen työvoiman, kuljetusinfrastruktuurin tai luonnonvarojen saatavuus, kasvava kysyntä tai kilpailu, jonka johdosta oli uudistettava olemassa olevia tuotantolaitoksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuen kannustava vaikutus voi vaihdella yrityksestä riippuen. Kilpailun pääosaston saama kokemus valtiontukisääntöjen soveltamisen valvonnasta vahvistaa epäilyt aluetuen kannustavuudesta. Eräissä pääosaston tutkimissa tapauksissa tuensaaja ei ollut harkinnut vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja tuetulle investoinnille, koska sillä oli jo olemassa oleva tuotantolaitos tai koska kyseessä oli erittäin pitkälle erikoistunut klusteri. Investointien sijoittamisessa tukialueelle ratkaisevassa asemassa olivat suuret mittakaavaedut ja keskittymisvaikutukset, joten sijoittamiskustannukset olivat alhaisemmat kuin muulla sijaintipaikalla. Näin ollen alueellisella investointituella oli erittäin vähän korvattavaa tai sitä ei ollut ollenkaan. Näiden johtopäätösten perusteella ehdotuksessa esitetään, että suurille yrityksille ei saisi myöntää alueellista investointitukea c-alueilla. On kuitenkin muistettava, että c-alueilla suurille yrityksille voidaan jatkossakin myöntää tukea tiettyihin tavoitteisiin (laajakaista, T&K&I, energia-ala ja ympäristö jne.). Tärkeimmät muutokset verrattuna joulukuussa 2011 esitettyyn epäviralliseen asiakirjaan Kilpailun pääosasto lähetti joulukuussa 2011 EU:n jäsenvaltioille, ETA-valtioille ja EFTA:n valvontaviranomaiselle epävirallisen asiakirjan, jossa esitettiin kilpailun pääosaston alustavat suunnitelmat aiheiksi, joita tarkistettaisiin aluetukisuuntaviivoissa. Joulukuussa 2011 julkaistuun epäviralliseen asiakirjaan verrattuna suurimmat muutokset, jotka sisältyvät ohessa olevaan aluetukisuuntaviivojen luonnokseen, koskevat aluetukikarttoihin liittyviä määräyksiä, erityisesti seuraavia: i) menetelmä ennalta määrittelemättömän c-väestökattavuuden jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken (uusi hybridimenetelmä, joka perustuu EU:n ja kansallisten erojen yhdistelmään), ii) turvaverkko (enintään 50 prosentin vähennys kaikkien kyseisten jäsenvaltioiden osalta, väestökattavuus vähintään 7,5 prosenttia), iii) jäsenvaltioiden ennalta määrittelemättömien c-alueiden valinnassa soveltamia kriteerejä koskevat rajoitetummat mukautukset. 6

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Kilpailun pääosaston yksiköiden asiakirja: luonnos vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi

Kilpailun pääosaston yksiköiden asiakirja: luonnos vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2012) XXX draft Kilpailun pääosaston yksiköiden asiakirja: luonnos vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Selventävä huomautus

Selventävä huomautus Selventävä huomautus Luonnos: Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen I. Tausta ja asiayhteys 1. Valtiontukiuudistus Pelastamis-

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

U 7/2014 vp. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) Työministeri Lauri Ihalainen

U 7/2014 vp. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) Työministeri Lauri Ihalainen U 7/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX C(2014) 3292/3 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (ETA:n

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen. Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen. Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Sisältö 1. Uusi vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä 2. Vaikeuksissa olevien yritysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

U 23/2016 vp. Helsingissä 19 päivänä toukokuuta Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio

U 23/2016 vp. Helsingissä 19 päivänä toukokuuta Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2590-5 ISBN 978-952-14-2591-2

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

toimenpiteen kohteena olevat työntekijäryhmät ja työntekijöiden määrä

toimenpiteen kohteena olevat työntekijäryhmät ja työntekijöiden määrä FI FI FI PERUSTEET, JOILLA ARVIOIDAAN EPÄEDULLISESSA ASEMASSA OLEVILLE JA ALENTUNEESTI TYÖKYKYISILLE TYÖNTEKIJÖILLE MYÖNNETTÄVÄN, YKSITTÄISTÄ ILMOITUSTA EDELLYTTÄVÄN VALTIONTUEN SOVELTUVUUTTA YHTEISMARKKINOILLE

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE

YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE 25.2.2009 YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE TILAPÄISET VALTIONTUKITOIMENPITEET RAHOITUKSEN TURVAAMISEKSI MENEILLÄÄN OLEVAN FINANSSI- JA TALOUSKRIISIN AIKANA Huomautus: Tämä käsikirja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta KOMISSION TIEDONANTO viitekorkojen tarkistuksesta 1. VIITE- JA DISKONTTOKOROT Komissio käyttää viite- ja diskonttokorkoja yhteisön valtiontukien valvonnan puitteissa. Viitekorkoja sovelletaan erityisesti

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347

Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347 25.9.2013 TEM/1740/05.06.01/2012 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347 SUOMEN KANTA Komissio on 24.7.2013 avannut

Lisätiedot

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja Tämän kuulemisen tarkoituksena on antaa niin jäsenvaltioille kuin sidosryhmillekin tilaisuus esittää huomautuksia yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisesta.

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota.

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota. HE 365/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 :n, maatilatalouden tuloverolain 10 f :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.8.2015 COM(2015) 411 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus FI FI 1. JOHDANTO Euroopan talousalueesta

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKAN NÄKYVYYDEN VARMISTAMINEN: TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSÄÄNNÖT 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 26.6.2014 L 187/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2045(INI) Lausuntoluonnos Lefteris Christoforou

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2045(INI) Lausuntoluonnos Lefteris Christoforou Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2045(INI) 13.7.2016 TARKISTUKSET 1-26 Lefteris Christoforou (PE585.432v01-00) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston vuosikertomuksesta 2014 (COM(2015)0502

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta 1 LUONNOS 20.5.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät Laskentatoimen asiantuntija Outi Vilén Esityksen sisältö Valtiontuet tuotantotukilaissa

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot