Opiskelijat muuttuvan lääkärikoulutuksen voimavarana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijat muuttuvan lääkärikoulutuksen voimavarana"

Transkriptio

1 Outi Kortekangas-Savolainen, Risto Huupponen, Pekka Kääpä, Erika Österholm, Essi Kymäläinen ja Tatu Kantonen Opiskelijat muuttuvan lääkärikoulutuksen voimavarana n lääketieteellisessä tiedekunnassa on ennakoitu lääkärikoulutuksen muuttuvia haasteita. Opiskelija on tunnistettu ja tunnustettu oppimisprosessin keskeiseksi toimijaksi. Opiskelijoiden ja opettajien tai ohjaajien välistä koulutusyhteistyötä on korostettu. On havaittu, että opiskelijoiden asiantuntemus on olennaista opetussuunnitelmatyössä. Käyttöön otettu vertaisopettaminen ja opiskelijoita osallistava tutkiva oppiminen ovat selvästi kohentaneet opetuksen laatua. Palautejärjestelmä nojaa opiskelijoiden panokseen, ja opettamisen sijaan keskitytään oppimiseen. Mentorointi lähtee opiskelijoiden tarpeesta, ja sen jatkuvassa kehittämisessä opiskelijat ovat avainasemassa. Aiemmista opetuksen kohteista, opiskelijoista, on tullut voimavara koulutuksen muutoksissa. O ppimaan oppiminen on keskeinen osa kasvavan ja kehittyvän lääketieteen ammattilaisen uraa. Oppimisen edellytykset ja tavoitteet vaihtelevat, samoin myös yhteiskunnan ja terveydenhuollon vaatimukset ja odotukset. Siksi opiskelutaitojen kehittäminen ja ylläpito koulutus- ja ammatti uran aikana on tärkeää. Oleellinen on kyettävä erottamaan nopeasti, ja tietoja sekä taitoja on päivitettävä jatkuvasti. Työelämän uudet haasteet, ei vähiten ammattien välisen työnjaon muuttuminen ja toiminnan digitalisoituminen, vaativat jatkuvaa ennakkoluulotonta oppimista. Tarvitaan entistä enemmän oppimisen taitoja. Terveydenhuollon koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita käsitellyt kansainvälinen raportti nosti esille koulutuksen pedagogisen perustan ja ammatissa tarvittavan kompetenssin vahvistamisen. Terveydenhoidon toimivuuden ja resurssien käytön parantamiseksi moniammatillisuus olisi huomioitava jo koulutusvaiheessa. Koulutuksen pullonkaulojen avaamiseksi raportissa kannustettiin koulutusyhteistyön lisäämiseen (1). Luokitelluista osaamistavoitteista apua tiedon tulvaan Osaamisperustainen koulutusmuoto on viime aikoina vallannut alaa lääketieteen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opetussisältöjä on lähdetty määrittelemään lähtien siitä, mitä opiskelijan pitää osata koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opinto-ohjelman, osaamisperustaisenkin, kehittämisessä pulmana on jatkuvasti lisääntyvä ja muuttuva tieto. Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa lääketieteen lisensiaatin opintoohjelmaa ryhdyttiin hiomaan vuonna 2015 luokittelemalla osaamistavoitteet. Luokittelutyön tiennäyttäjänä oli neurologian oppiaine, jossa on tehty perustavaa työtä osaamistavoitteiden määrittelyssä myös valtakunnallisesti. Osaamistavoitteet jaoteltiin kolmeen luokkaan: välttämätöntä tietää (essential), hyvä tietää (good to know) ja lisätietoa kiinnostuneille (nice to know). Lisäksi suunnitelmatyössä korostettiin opetuksen linjakkuutta: opetusmenetelmien ja arvioinnin tuli olla linjassa osaamistavoitteiden 2181 Duodecim 2016;132:2181 6

2 kanssa. Opiskelijoiden panosta ja tiivistä yhteistyötä opettajien kanssa pidettiin olennaisena prosessia toteutettaessa. Opiskelijat kutsuttiin mukaan jo alussa järjestettyihin keskustelutilaisuuksiin yhdessä opettajakunnan kanssa. Avoin kutsu lähti kaikille opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille opettajille ja opiskelijoille. Kevään ja syksyn 2015 aikana myös Turun lääketieteen kandidaattiseuran opinto- ja ammattiasiain toimikunta kokoontui kaksi kertaa aivoriihityyppiseen palaveriin pohtimaan opinto-ohjelman kehittämistä. Nämä opiskelijoiden järjestämät tilaisuudet osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi, ja niissä syntyneitä innovatiivisia ajatuksia hyödynnettiin myöhemmin keskusteluissa oppiaineiden kanssa. Luokitellut osaamistavoitteet päätettiin myös julkaista ja tallentaa kaikkien tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Opinto-ohjelman tärkeimpiä tavoitteita olivat liiallisten päällekkäisyyksien poisto ja opetuksen tarkoituksenmukainen integrointi sekä opinto-ohjelman työelämävastaavuuden varmistaminen. Niinpä opiskelijat, jotka opintoohjelman läpi kulkeneina ovat todellisia asiantuntijoita kertomaan myös opetuksen päällekkäisyyksistä, kommentoivat ja laativat perusteellisen ja rakentavan dokumentin. Tämä muodosti uudistustyön perusrungon. Perusterveydenhuollon edustajista koostuva työelämäneuvottelukunta tarkisti opinto-ohjelman ja osaamistavoitteiden työelämävastaavuuden. Työelämäneuvottelukunnan tehtävänä on varmistaa, että valmistuneiden lääkäreiden perusterveydenhuollon osaaminen jatkuvasti kohentuu. Opinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön kokonaisvaltainen kehittäminen on jatkuvaa nykyisessä muuttuvan tiedon ja vaatimusten maailmassa. Turun terveyskampus kokoaa alkuvuodesta 2017 lähtien kaiken Turun alueen terveyteen liittyvän korkeakoulutuksen yhteisen sateenvarjon alle. Uusia mahdollisuuksia avautuu, kun kampuksella toimivien organisaatioiden yhteistyö syvenee koulutuksessa, tutkimuksessa ja hallinnossa. Lääketieteellisen Pedagoginen opintopolku on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa tiedekunnan tutkijalinjojen tapaan. tiedekunnan, alueen suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen, Åbo Akademin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koulutusyhteistyö syvenee ja integroituu entistä paremmin. Tiedekunnan laajan opetuksen hajautuksen myötä kampus ulottuu Poriin ja Vaasaan. Yhteistyö tuo kokonaan uusia haasteita, mutta myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia opetuksen kehittämiselle: opiskelijoiden ja opettajien yhteistyö on jatkossa kampuksenlaajuista, ja samalla korostuvat tämän päivän maailmassa tärkeät tieteidenvälisyys, moniammatillisuus ja monikulttuurisuus. Vertaisopettamiselle ja -oppimiselle luotiin Turussa puitteet Vertaisopettaminen on perinteinen ja tehokkaaksi koettu menetelmä lääketieteessä ja hammaslääketieteessä. Näihin ammatteihin liittyy läheisesti ohjaaminen: nuoremman, vertaisen tai potilaan. Vertaisopettaja oivaltaa monesti kokenutta kollegaa paremmin, mitä kukin opiskelijatoveri milloinkin voi oppia. Puhutaan sosiaalisesta kongruenssista ja lähikehityksen vyöhykkeestä (2,3). Kynnys kysyä on matalampi ja ilmapiiri näin oppimiselle suotuisa. Vertaisopettaminen sai pontevan alun vuonna 2011, kun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat ideoivat kliinisten taitojen johdantokurssin, joka on edelleen suosittu valinnaiskurssi. Kurssi ajoittuu kliinisten opintojen alkuun, ja opettajina toimivat kliinisen vaiheen opiskelijat. Kurssin aikana kerrataan jo aiemmin opetettuja kliinisiä perustaitoja, kuten sydämen ja keuhkojen auskultaatiota ja heijasteiden tutkimista. Opetuksen laatu on kaksinkertaisesti varmistettu: opettavat opiskelijat ovat ylempikurssilaisia, jotka jo itse ovat olleet taitojen opetuksessa, ja he antavat näyttökokeen kliiniselle opettajalle. Kurssiin liittyy myös pedagoginen perehdytys (4). Kliinisten taitojen johdantokurssi valittiin n vuoden opintojaksoksi Vertaisopettamisen merkitystä lääketieteen koulutuksessa ja tulevien lääkäreiden työssä on O. Kortekangas-Savolainen ym. 2182

3 Pedagogisen valinnaispolun ensimmäiset opiskelijat, vasemmalta Hanna Ylikoski, Pauline Sjöholm ja Tatu Kantonen. korostettu Turussa lukuvuodesta lähtien, kun pedagoginen valinnaispolku opiskelijoille syntyi. Se koostuu lääketieteellisen pedagogiikan kymmenen opintopisteen kurssista ja vertaisopettamisesta kymmenen opintopisteen verran. Kaksivuotiselle polulle valitut opiskelijat käyvät pedagogiikan kurssin yhdessä tiedekunnan opettajien kanssa. Opintopolku luo entistä vankemmat puitteet vertaisopettamiselle. Opiskelijoiden mukanaolo yleisillä lääketieteellisen pedagogiikan kursseilla on ollut rikastuttavaa: opiskelijat tuovat kokemusasiantuntijoina oman tärkeän näkökulmansa seminaaripäiviin, pienryhmätyöskentelyihin ja kehittämisprojekteihin. Pedagoginen opintopolku on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa tiedekunnan tutkijalinjojen tapaan, ja se on myös vankentanut tiedekunnan myönteistä pedagogista ilmapiiriä. Pedagoginen valinnaispolku sai tiedekunnan oppimateriaalin tuottajapalkinnon Syksyllä 2015 aloitettiin tiedekunnassa hammaslääketieteen vertaisopettamispolku, joka sekin on ollut menestys. Lääkärillä on velvollisuus opettaa lääketieteen opiskelijoita sekä nuorempia kollegoja ja pitää samalla jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoa ja arvioida työnsä laatua (5). Kuitenkin Lääkäri tutkimuksen mukaan jopa 68 % vuosina valmistuneista lääkäreistä koki saaneensa aivan liian vähän tai liian vähän ohjausta opetustyöhön (6). Kliinisten taitojen johdantokurssi ja pedagoginen valinnaispolku vastaavat tähän haasteeseen, ja niiden odotetaan innostavan tulevia lääkäreitä opettamisen ja ohjauksen pariin. Oppimisen tutkiva kehittäminen Syventävien opintojen kirjallisena työnä Turussa on jo pitkään ollut mahdollista tuottaa oppimateriaalia. Vuosien varrella syventävinä opintoina on syntynyt paljon hyödyllistä opetusaineistoa. Opin näyte työnä on muun muassa uusittu lääketieteen teoreettisen vaiheen harjoitustyömateriaali yhdessä opettajakunnan kanssa (7). Äskettäin valmistui opinnäytetyö 2183 Opiskelijat muuttuvan lääkärikoulutuksen voimavarana

4 vertaisopiskelijan antamasta palautteesta. Tutkimuksen mukaan lääketieteen opiskelijat saavat liian vähän palautetta käytännön oppimisestaan, ja sen suositusten mukaan lähitavoitteena on ryhtyä strukturoimaan vertaispalautetta (8). Myös pedagogisen valinnaispolun projektityöt ovat innovatiivinen osa opetuksen tutkivaa kehittämistä. Niiden myötä on syntynyt esimerkiksi kokonaan uusia simulaatio-opetustuokioita. Aiheet ovat nousseet opiskelijoiden tarpeesta, ja ne on toteutettu yhdessä opettajakunnan kanssa. Tiedekunnassa on todettu oppimisen tutkivan kehittämisen lisänneen opettajien ja opiskelijoiden yhteistyötä ja tämä päämäärä on ollut yhteinen. Palautteella on vaikutusta Opiskelijapalautetta on perinteisesti hyödynnetty koulutuksen suunnittelussa ja kehitystyössä. Palautejärjestelmä on kuitenkin usein kärsinyt riittämättömästä ja huonosta suunnittelusta, toteutuksesta tai hyödyntämisestä. n lääketieteellisen tiedekunnan palautejärjestelmä uusittiin vuonna 2010, läpinäkyvyys ja avoimuus pääperiaatteina. Käyttöön tulivat tiedekunnan laajuiset yleiset kysymykset sähköisessä järjestelmässä: oppimisesta haluttiin palautetta opettamisen sijaan. Yhteisten kysymysten lisäksi on kolme avointa kysymystä: mitä hyvää ja mitä kehitettävää sekä muita kommentteja. Opiskelijoiden kanssa tehdyssä suunnittelutyössä sovittiin, että kurssin valitsema kurssikriitikko koostaa raakapalautteen ja koosteet ovat kaikkien tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden luettavissa, samoin opettajakunnan koostamat vastaukset, vastapalaute. Palautejärjestelmä sai erinomaisen vastaanoton tiedekunnassa, ja vuonna 2010 Suomen Medisiinariliitto myönsi Vuoden opetusteko -palkinnon Turun lääketieteelliselle tiedekunnalle palautejärjestelmän kehittämisestä. Koska palautteita aluksi koottiin vuosittain, alkoi hiljalleen ilmetä selvää palauteväsymystä ja vastausprosentit pienenivät. Lukuvuodesta lähtien siirryttiin palautteen Palautteen keruuta voi harventaa, kun opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita tiedekunnassa. systemaattiseen keruuseen joka toinen vuosi. Samaan aikaan siirryttiin yliopistonlaajuisesti kaksi vuotta voimassa oleviin opetussuunnitelmiin. Lääketieteellisessä tiedekunnassa kerätään nykyisin palautetta systemaattisesti opetussuunnitelmasyklin ensimmäisenä opinto-ohjelmavuotena ja toisena keskitytään kehittämään opetusta annetun palautteen perusteella seuraavaa kaksivuotiskautta varten. Palautteen vaikuttavuutta on seurattu tiedekunnassa vuodesta 2013 lähtien. Oppiaineita, joiden palautteiden koosteessa tai vastapalautteessa on esitetty rakentavia kehitysehdotuksia, lähestytään noin vuoden kuluttua ja tiedustellaan, onko opetusta kehitetty ajatellusti. Lähes kaikissa oppiaineissa on tapahtunut näin. Muistettava toki on, että opetusta kehitetään muutenkin kuin palautteen perusteella. Keväällä 2015 koostettiin palautekaavakkeiden yhteisistä kysymyksistä nousseet teemat tiedekunnanlaajuisesti. Tärkeimmiksi osoittautuivat osaamistavoitteiden selkeyden parantaminen ja nippelitiedon turha korostaminen. Palautteesta nousseet teemat ovat osaltaan olleet taustalla uutta opinto-ohjelmaa laadittaessa. Tiiviillä yhteistyöllä on selvästi pystytty tunnistamaan koko tiedekunnan tasolla, että palaute ja palautteen antaminen on opiskelijan oikeus, ei velvollisuus. Palaute on erittäin tär keää, kun tiedekunnassa rakennetaan yhteistyötä ja koulutuskulttuuria. Samalla kun systemaattisen palautteen keruuta on harvennettu, arkipäivän vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa on korostettu. Välitöntä ja myös jatkuvaa palautetta on kannustettu pyytämään. Systemaattisen palautteen keruuta voi harventaa, kun opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita tiedekunnassa. Opiskelutaitoja on opetettava Turussa aloitimme kohdennetun opiskelutaitojen opettamisen keväällä Kurssi antaa monipuolisesti tietoa oppimisesta ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa oppimista taitona ja kehittää sitä. Kurssin tavoitteena on myös parempi itsensä johtaminen ja ajankäytön O. Kortekangas-Savolainen ym. 2184

5 hallinta. Palaute pilottikurssista oli niin hyvä, että kurssista tehdään vuosittain toistuva. Opiskelutaitojen kurssimme on substanssiin sidottu. Sen myötä korostetaan syväoppimista ja metakognitiivisia taitoja. Osaamistavoitteiden luokittelu on linjassa opiskelutaitojen kurssin kanssa ja apuna annettaessa eväitä lääkärille, joka valmistuu jatkuvasti muuttuvaan maailmaan. Tiedekunnassamme jo totuttuun tapaan opiskelijat ovat olleet mukana opiskelutaitojen kurssin rakentamisessa. Pedagogiikan valinnaispolun opiskelijoilla on, paitsi kokemusasian tunti juutta, myös pedagogista osaamista. Mentorointi tukee ammatillista kasvua Lääkäriopiskelijan oppimisen ja kehityksen edellytys on opettajien ja ohjaajien riittävä tuki. Turussa aloitettiin opettajatuutorointi vuonna Se kuuluu keskeisiin opintoihin ja on sisällöltään teemallista ja tavoitteellista. Ammattiin kasvu sekä oppijan hyvinvointi ovat päämäärinä. Opiskelijat ovat olleet alusta lähtien mukana kehittämässä toimintaa, joka on vuo sien varrella muuttunut yhä mentorimaisemmaksi. Opettajatuutoroinnin nimi onkin vaihdettu uudessa opetussuunnitelmassa mentoroinniksi. Mentoroinnin teemat myötäilevät opinnoissa esille tulevia asioita, kuten vaitiolovelvollisuus, kuoleman kohtaaminen ja ensimmäiset potilaskontaktit. Henkilökohtaiset ja ryhmätapaamiset vuorottelevat. Opiskelija voi tukeutua mentoriin, kun opinnot tuntuvat haasteellisilta tai niihin liittyvät teemat käyvät raskaiksi. Opiskelijatuutorointi jatkuu mentorointina ensimmäisen opiskelusyksyn alkupuolella; opiskelijatuutori on läsnä mentoriryhmäksi muuttuneen oman ryhmänsä ensimmäisinä vuosina. Tukitoiminnan on havaittu edistävän lääkäriopiskelijoiden itsereflektiota sekä itseohjautuvaa ja elinikäistä oppimista. Lisäksi tuloksemme osoittavat, että tuutori- ja mentoritoiminta edistää opettajalääkärin omaa henkilökohtaista ja ammatillista kasvua sekä tukee ja korostaa roolia opettajana. Näin koko tiedekunta hyötyy toiminnasta. (9) Lopuksi Terveydenhuolto, kliiniset toimintatavat ja myös lääketieteen koulutus ovat jatkuvan muutoksen alaisia. Lääkärikoulutuksessa tavoitteellisuus ja laadunhallinta sekä oppimismenetelmät ja ympäristöt ovat muutoksessa. Samalla koulutusyksiköiden voimavaroja koetellaan. On käynyt ilmeiseksi, että muutoksen hallinnassa tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja. Turussa on korostettu opiskelijoiden entistä aktiivisempaa panosta ja yhteistyötä opetushenkilökunnan kanssa. Uudet tavat osallistavat opiskelijat, tulevat lääkärit, ammattiuransa muokkaamiseen ja edistämiseen. Koulutustoiminnan tukena Turussa on toiminut jo viidentoista vuoden ajan Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TUTKE). Yksikön toiminnan alusta lähtien opiskelijoiden luontainen aktiivisuus on nähty tiedekunnan erityisenä voimavarana. Yksikkö on aktiivisesti innostanut opiskelijat mukaan tiedekunnan monipuoliseen kehitystyöhön. Toiminnan tuloksena oppimiskulttuuri on kehittynyt oppimis- ja opiskelijakeskeiseksi, osin jopa opiskelijavetoiseksi. Pohjoismaiden neuvosto on äskettäin linjannut opiskelijakeskeisyyden korkeakouluopintojen lähiaikojen kehittämissuunnaksi (10). Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa ollaan tässä jo pitkällä Opiskelijat muuttuvan lääkärikoulutuksen voimavarana

6 KIRJALLISUUTTA 1. Frenk J, Chen L, Bhutta Z, ym. Health professions for a new century: transforming education to strengthen health systems in an independent world. Lancet 2010; 376(9756): Lockspeiser T, O Sullivan P, Teherami A, Muller J. Understanding the experience of being taught by peers: the value of social and cognitive congruence. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2008;13: Vygotsky L. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MIT Press Tuulari J, Almgren R, Törnqvist L, Paasioksa M, Kääpä P, Kortekangas-Savolainen O. Peer tutoring translates to the confidence level in the clinic and is driven by high motivation of the peer tutors. Kongressiabstrakti AMEE Praha, Tsekki. 5. Saarni S (päätoim.). Lääkärin etiikka. 7. painos. Suomen Lääkäriliitto Sumanen M, Vänskä J, Heikkilä T, ym. Lääkäri Kyselytutkimus vuosina valmistuneille lääkäreille. Sosiaali- ja terveysministeriö Tuulari J, Tähtinen J, Örmark H, Parkkali T, Heikkilä M, Aalto A. Fysiologian, anatomian ja solubiologian harjoitustyömonisteet. Syventävien opintojen opinnäytetyö. Lääketieteellinen tiedekunta, Prittinen P. Henkilökohtainen palaute lääketieteen opinnoissa. Syventävien opin tojen opinnäytetyö. Lääketieteellinen tiedekunta, Kääpä P, Toivonen M, Vuorinen T. Opettajatuutori tukee opiskelijan kasvua lääkäriksi. Suom Lääkäril 2012;41: Ad-hoc-group-for-quality-in-HE_finalreport_2015.pdf OUTI KORTEKANGAS-SAVOLAINEN, dosentti, ihotautilääkäri, johtaja Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, TATU KANTONEN, LK, TLKS:n puheenjohtaja 2015, pedagogiikan valinnaispolun opiskelija ERIKA ÖSTERHOLM, KM, suunnittelija Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, ESSI KYMÄLÄINEN, LL, TLKS:n opintoasiainministeri , kurssikriitikko RISTO HUUPPONEN, professori, koulutusdekaani Lääketieteellinen tiedekunta, PEKKA KÄÄPÄ, emeritusprofessori SIDONNAISUUDET Outi Kortekangas-Savolainen: Jäsenyydet (Duodecimin koulutusvaliokunta, Suomen Lääkäriliitto professiojaos ja alueellinen professiovaliokunta), asiantuntijapalkkio (Janssen-Cilag) Risto Huupponen: Jäsenyydet (KELAn sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta) Pekka Kääpä, Erika Österholm, Essi Kymäläinen, Tatu Kantonen: Ei sidonnaisuuksia 2186

Näkökulmia opetuksen kehittämiseen

Näkökulmia opetuksen kehittämiseen Näkökulmia opetuksen kehittämiseen Outi Kortekangas Savolainen Kliininen opettaja 30% TY/Satakunnan shp Johtaja 70% TUTKE Dosentti, ihotautien erikoislääkäri Yopedan 60 op opinnot Lääkärikouluttajan erityispätevyys

Lisätiedot

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus 22.5.2012 / Hajautetun koulutuksen suunnittelija Maiju Toivonen, KM Lääketieteellinen tiedekunta TIEDEKUNNAN LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ALUEELLINEN

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus Päätös ID-17153509 1 (5) 20.07.2017 POL-2017-13405 Poliisiammattikorkeakoulun pedagogiset linjaukset 2017- Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääkäreiden peruskoulutus Opintojen laajuus 360 op Syventävät

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Opetuksen johdon foorumi

Opetuksen johdon foorumi Opetuksen johdon foorumi 6.6.2017 helenatompuri Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto www. t y y l i h a n

Lisätiedot

Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta

Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta Kaisa Alanen, Tiina Männikkö Tässä artikkelissa kerromme Tampereen yliopiston kielikeskuksen pedagogisesta viitekehyksestä ja

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Simo. Juvaste ( joensuu.fi ) Sisältö Itä-Suomen Yliopisto (UEF) 2010 AHOT JoY:ssä ja KY:ssä Käynnistämisvaiheet

Lisätiedot

Miten (sähköiset) palautejärjestelmät vastaavat palautteenkäsittelylle asetettuihin tavoitteisiin?

Miten (sähköiset) palautejärjestelmät vastaavat palautteenkäsittelylle asetettuihin tavoitteisiin? Miten (sähköiset) palautejärjestelmät vastaavat palautteenkäsittelylle asetettuihin tavoitteisiin? Peda forum -päivät, 16-17.8.2017, Vaasa Jenni Koponen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Eetu-Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA Kirsti Haihu & Matti Lappalainen, Turun yliopisto Tari Rantasuo & Tytti Tenhula, Oulu yliopisto Päivi Palosaari-Aubry, Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Tuutorointi-työrengas. Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala

Tuutorointi-työrengas. Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala Tuutorointi-työrengas Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala TUR-ryhmä, tavoite 1 Opettajatuutorin osaamisen kehittäminen - Yhtenevä näkemys opettajatuutoroinnista;

Lisätiedot

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGI Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGILOIKKA Digitalisaation hyötyjen ja mahdollisuuksien konkretisoiminen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU KOULUTUKSEN SUUNNITTELU UUSIEN OPETTAJIEN PEREHDYTTÄMISKOULUTUS 28.8.2002 Jukka Hiltunen Suunnittelutasot ja -intressit EU (arvot, harmonisointi, kilpailukyky) OPM (arvot, kilpailukyky, työllisyys) keskushallinto,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ. Helena Rautiainen

HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ. Helena Rautiainen HYVÄ KÄYTÄNTÖ PIENRYHMÄOHJAUS OPETTAJATUUTORIN TYÖSSÄ Helena Rautiainen 26.8.2014 1 OPETTAJATUUTORITOIMINTA Opettajatuutorit ovat ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksessa erittäin keskeisiä toimijoita.

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede:

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede: JOHDANTOPÄIVIEN OHJELMA Johdanto yliopisto-opiskeluun ja lääketieteeseen Aika: tiistai 9.8 maanantai 15.8.2016 Paikka: Osmo Järvi Sali; Medisiina Kiinamyllynkatu 10 Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

TYY OPETUSSUUNNITELMATYÖN MAHDOLLISUUDET. Minna Vuorio-Lehti Erikoissuunnittelija, KT

TYY OPETUSSUUNNITELMATYÖN MAHDOLLISUUDET. Minna Vuorio-Lehti Erikoissuunnittelija, KT TYY OPETUSSUUNNITELMATYÖN MAHDOLLISUUDET Minna Vuorio-Lehti Erikoissuunnittelija, KT Opetussuunnitelman perustehtävät pedagogisesta perspektiivistä Oppimisen ja opintojen ohjausjärjestelmä Opiskelijan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede:

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede: JOHDANTOPÄIVIEN OHJELMA Johdanto yliopisto-opiskeluun ja lääketieteeseen Aika: tiistai 8.8 maanantai 14.8.2017 Paikka: Osmo Järvi Sali; Medisiina Kiinamyllynkatu 10 Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla)

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Jouko Suonpää dekaani Ty, lääketieteellinen tdk Lääkärikoulutuksessa kuten kaikissa

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Virpi Louhela-Risteelä & Sari Koskenkari. Copyright 2009.

Virpi Louhela-Risteelä & Sari Koskenkari. Copyright 2009. Virpi Louhela-Risteelä & Sari Koskenkari Copyright 2009. Pedagoginen kehittämistyö (Kuulluksi tulemisen pedagogiikka, Louhela 2012) Opetusmetodinen kehittämistyö (NeliMaaliopetusmetodi 2009) Opettaja-oppilassuhteiden

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Tavoite johdattaa opintojakson työskentelyyn nostaa esille ajankohtaisia koulutuspolitiikan tavoitteita tarkastella tvt:n opetuskäytön haasteita

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE. Aija Helander. Learning outcomes osaamistavoitteet

Lääketieteellinen tiedekunta. Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE. Aija Helander. Learning outcomes osaamistavoitteet Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö TUKE Aija Helander Learning outcomes osaamistavoitteet Sisällysluettelo 1 Opettajan määrittelemistä tavoitteista opiskelijan

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen - työpaja

Pedagoginen johtaminen - työpaja Pedagoginen johtaminen - työpaja Oppimisseikkailu 2017 7.3.2017 Anne Nevgi (HYPE) ja Jaanika Blomster (Viikki), Jussi Merenmies (Meilahti), Leila Niemi-Murola (Meilahti) ja Hanna Vehkamäki (Kumpula) Työpajan

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi 2017-2018 Lääkäriliiton peruskoulutuksen Lääkärifoorumi 11.5.2017 Kommenttipuheenvuoro: Arviointiasiantuntija, KT Hannele

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 3.3.2010 Saara Repo Tutkimusaineisto Avoimen yliopiston opiskelijat,

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lahden työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Yhteisen määritelmän muodostaminen yleissivistykselle

Lisätiedot

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen Hops-ohjausohjaus maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa Työpaja 18.8.2011 Leena Suominen ja Outi Vlk Valkama www.helsinki.fi/yliopisto 8.9.2011 1 Hops periaatteet HY:ssä (hops-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opetuksen ja ohjauksen laatu

Opetuksen ja ohjauksen laatu Opetuksen ja ohjauksen laatu Linjakkaasti yhdessä III Avoimien yliopistojen ja kesäyliopistojen johdon seminaari 27.4.2012 Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Koulutussuunnittelija Satu-Tuulia Vuoksenranta

Lisätiedot

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava 29.3.2012 HOPS välineenä Strategiset rastit: HOPS 29.3.2012 Sami Hautakangas & Liisa Ahlava Kenen/minkä väline? Opiskelijan Ohjausvastaavan / HOPS-opettajan Tutkinto-ohjelman johtajan / vastuutahon Tieteenalayksikön

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen Työpajan antia 11.5.2017 Taustaa Moniammatillisuus terminä avaaminen Avustaja, työpari, moniammatillinen tiimi, poikkitieteellinen työ Terveydenhuollon

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON 28.9.2010 TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ Opetustehtävillä tarkoitetaan tässä päätöksessä opetus- ja tutkimustehtäviä

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY 1 Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY Hankkeen taustaa 2 KORKEAKOULUT TIETEENALAT Korkeakoulut matriisiorganisaationa

Lisätiedot

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Jaana Kullaslahti Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen mitä tietoa?

Lisätiedot

Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteet Oppimisen arviointi osana lääketieteellistä/hammaslääketieteellistä perustutkintoa Heikki Hervonen, dos., HOA:n jäsen Opetuksesta vastaava varajohtaja, Biolääketieteen laitos Eeva Pyörälä, dos., Pedagoginen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot