Ajaton työ taiteilija tuottaa toimintansa muodon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajaton työ taiteilija tuottaa toimintansa muodon"

Transkriptio

1 Ajaton työ taiteilija tuottaa toimintansa muodon Helsingissä Miina Hujala Ajaton työ taiteilija tuottaa toimintansa muodon Tässä tutkielmassa tarkastelen taiteilijan työtä toiminnallisuuden muotona. Tarkasteluni pohjautuu aiheesta kirjoitettuihin julkaisuihin: Work work work a reader on art and labour, (2011), Living Labor (2013) ja E-Flux journal: Are You Working Too Much? Post-Fordism, Precarity, and the Labor of Art, (2011), sekä käytän työn ja taiteelliseen toimintaan liittyvän tarkasteluni pohjana Hannah Arendtin ja Jacques Rancièren ajatuksia toiminnan, politiikan ja taiteen muodoista. Kysyn voiko taiteilijan toiminnan tarkasteleminen työnä tarjota työlle toimintana näkyvyyttä joka osallistuisi työn muotojen yleiseen muokkaamiseen ja uudelleenmäärittämiseen? Pohdin miten taiteilija toimiessaan oman toimintansa muodottajana ja tuottajana vaikuttaa siihen mitä käsitämme työllä ja vastaavasti taiteella. Taidetoiminta työnä Taiteilijoiden, kuraattorien, teoreetikoiden ja aktivistien esiin tuomien ajatusten pohjalta minulle hahmottui kuva nykytaiteen parissa tehtävästä työstä postfordistisessa muodossa, jossa kielelliset, kommunikatiiviset, ajatukselliset ja tunteelliset kapasiteetit toimivat tuotannollisina sinänsä, liu uttaen taiteen parissa tehtävää työtä kohti kokoaikaista elämän työläisyyttä. Tilanne, jonka voi nähdä niin mielekkäänä kuin epätoivoisenakin, ja joka liittyy kysymyksiin vastikkeellisuudesta, vastaanotosta sekä yhteistoiminnan alueesta. Filosofi Hannah Arendtin ( ) ihmistoiminnan muotojen tarkastelua omaan ajatteluuni sovittaen käsittelen taiteellista toimintaa elämän ylläpitoon kiinnittyvänä, pysyviä teoksia tuottavana, ja ajattomuuteen kurottautuvana, yhteistoiminnallisena kokonaisuutena. Keskeistä taiteelliselle toiminnalle on nimenomaan alati liikkeessä oleva toiminnan muodottaminen. Jacques Rancièren (1940-) poliittisen esteettisyyttä käsittelevä ajattelu aistittavan jaosta, jossa se mikä näyttäytyy yhteisesti ajateltavana omaa eräänlaisen ajateltavissa olemisen muodon tukee pohdintojani siitä, että taiteellisen toiminnan ja työn luonteen raja-aidat ja yhteneväisyydet piirtyvät esiin aina muodostelmana, jossa osa-alueiden erottaminen on näkyvyyden tuottamista eroavaisuuksille. Tutkielmani ei ole kokonaisvaltainen katsaus taiteen ja työn väliseen alueeseen vaan pikemmin luenta taiteen parissa tehtävästä työstä, jossa tekemisen kautta määritetään toiminnan sisältö ja muoto aina uudelleen. Miina Hujala Miina. p

2 AJATON TYÖ taiteilija tuottaa toimintansa muodon HUJALA MIINA 2015 Opinnäytetyö Kuvataiteen maisterin tutkinto Praxis-taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma Kuvataideakatemia Taideyliopisto

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 5 OSA 1 1. Ihmisen työteliäs tila Taideteos ei kulu käytössä Työn ja taiteen alue 8 10 OSA 2 1. Turhautuminen Vastikkeellisuus Kokoaikainen elämän työläisyys When attitudes are productive taiteilija esimerkillisenä työläisenä Prekaaria avant la lettre Kieltäytyminen Tarkastelun alle asettautuminen OSA 3 1. Taiteilijan praktiikka ja työ Hannah Arendt ja taiteen mahdollisuus työnä Ajatuksia radikaalista aloittamisesta Siivoaminen ja järjesteleminen Rancière ja aistittavan järkeenkäyminen Monimuotoisuus ja validiteetti Hengittäminen Aine kapinallinen ilman syytä Käyttökelvoton aika Likainen yhteistoimija Tutkielman taustasta & lopuksi 49 Lähteet 50

4 2 JOHDANTO: Tässä tutkielmassa pohdin taidetta työn näkökulmasta.tarkemmin ilmaistuna käsittelen sitä, minkälaisen näkyvyyden taiteen tekeminen saa toimintana. Haluan ajatella taidetyötä ponnistaen nykyhetkestä, jossa työn tekeminen taiteellisen alueella tarjoaa mahdollisuuden havainnoida ja muodottaa työn tekemisen roolia yhteiskunnassa uudelleen; yhteiskunnallisena ja inhimillisenä toimintana. Työn rakenteiden nähdään olevan kenties pirstaloidummat kuin koskaan, mutta samanaikaisesti syntyy uusia tekemisen tapoja ja itse itsensä työllistämisen muotoja. Työ myös laajentuu yksityisen puolelle ottaen käyttöönsä vapaa-ajan, ajatukset, unelmat sekä yhdessä toimimisen, joka kaappautuu mukaan työn tekemiseen. Taiteilijoiden kyky löytää mahdollisuuksia toimia vaihtuvissa, ahtaissa, ja taloudellisesti tiukoissa ellei mahdottomissa tilanteissa tuntuu viittaavan siihen, että taiteen tekemisessä nähdään jotain johon panostaminen liikkuu pois numeraalisen ja korvattavan alueelta. Taiteellisen työn olemus toimintana siis viittaa (palkka-)työn tekemisen ulkopuolelle. Sen lopputulokset ovat ehkä joskus arvokkaitakin (eri mittarein mitattuna, joista ei vähiten myös rahallisen arvon puitteissa), mutta sen intentiosuunta ei tyhjenny saatuun korvaukseen. (Asia, joka tuntuu ilmenevän suhteessa taiteen tekemiseen vaikka sitä tarkasteltaisiin pelkästään työnä. Sen todistaa se yksinkertainen fakta, että taidetta tehdään korvaussuhteesta huolimatta.) Tilanne on hankala niin henkilökohtaisella tasolla, kuin yhteiskuntasopimuksen 1 rakennetta vasten. Työn tekemisen kautta saavutettu mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan, kuin muutokseenkin vaatii taiteelliselta toiminnalta sellaista muotoa, joka tunnistetaan työksi. Taiteilijan toiminnan voidaan nähdä samanaikaisesti ilmentävän yksilön kyvykkyyttä ja luovuuden kautta niitä mahdollisuuksia, joita inhimillinen toiminta voi sisältää. Vastaavasti taiteellinen toiminta voidaan nähdä rintamakarkuruutena tai turhana ajankuluttamisena, jossa toiminnan hyödyttömyys paljastuu sen kautta ettei se osallistu aktiivisesti yhteiskunnan arvojen toimeenpanemiseen liittyvään (tuotannolliseen) työhön. Poliittisessa keskustelussa taiteen saamat roolit tuovat näitä asetelmia esiin. 2 Taiteen tekijyyden näkökulmasta, toimeentuloon ja työn saamaan arvostukseen liittyvät kysymykset kytkeytyvät juuri tähän tasoon. 1 Yhteiskuntasopimus tässä yhteydessä tarkoittaa yksinkertaisesti että osallistumme yhteiskunnan ylläpitoon. 2 Kysymys siitä miten poliittisuus ilmenee on keskeinen. Tarkastelemassani Work work work- julkaisun tekstissä Precarious Life within the Creative Crisis of Finance Capital Michele Masucci peräänkuuluttaa taiteilijoiden aktivoitumista poliittisen toimintaan politico-esteettisen poseeraamisen sijaan, joka kenties ei ole hänestä tarpeeksi vahvaa ravistaakseen kapitalistisen hegemonian pohjaa. Tällä hän tarkoittaa, että taiteilijat osallistuisivat myös arkiseen poliitiseen toimintaan eivätkä vain tekisi poliittisia teoksia. s Ongelmallista mielestäni on rajan veto sen välillä, mikä toimi ymmärretään enemmän tai vähemmän poliittisena.

5 3 Se, minkälaisessa asemassa taiteen tekijät ovat yhteiskunnassa voidaan määritellä katsomalla sitä minkälaisen näkyvyyden he saavat toimijoina. Tämä eroaa taiteilijoiden toimeentulon tarkastelusta 3 tai taiteilijoiden medianäkyvyyden tarkastelemisesta. Taiteellisen työn tekemistä voi tarkastella suhteessa muihin yhteiskunnassa ilmeneviin työn tekemisen muotoihin. Kuten tiedon parissa tehtävään työhön jonka tuotannollinen rakenne sisältää niin aineellisia kuin aineettomia lopputuloksia. Taiteilijoiden näkyvyyden tarkastelu ei ole taiteentekijöiden tai taidekeskustelun tarkastelemista vaan pikemmin taiteen tavan olla ilmenemisen havainnointia. Kysymys on siitä miten taide toimintana tulee esille? Onko taide puhuvan tai esittävän ihmisen tuotannollisuutta ja minkälaisia yhteyksiä tällä toiminnalla on lopputuloksiin? Kuinka taiteellinen toiminta kytkeytyy ja eriytyy muusta toiminnasta ja sen muodoista? Taiteilijoiden itse omasta työskentelystään tekemiä huomioita kiteyttää näkemys taiteellisen työn muuttumisesta ajan käyttöön liittyväksi kokoaikaisuudeksi. Käytän tutkielmassani ajatteluni pohjana Hannah Arendtin esittämää ihmisen toimeliaisuuden jaottelua työn (labor), teon (work) ja toiminnan (action) kautta, sekä perustan ajatteluani Jacques Rancièren politiikan estetiikkaan, jossa se mikä nähdään kuuluvan mihinkin rooliin tai toimintaan on alati liikkeessä sekä määrittelyn alaisena tärkeämpää kuin raja-aitojen määritteleminen on niiden purkaminen ja uusien muodostelmien mahdollistaminen. Lopuksi päädyn tutkimaan taiteen mahdollisuuksia toiminnallisuuden muodottamisena. Sekä Arendt että Rancière käsittelevät tarkastelun alle asettamissani teksteissä 4 Platonin näkemystä käytännön tekemisestä mahdottomuutena tehdä jotain muuta samaan aikaan, eli Platonille tärkeää ja oleellista todellisen ajattelemista. Kun taiteilija tekee työtään, valmistaen taideteoksia, Platonin näkemyksen mukaan hän ei ole vapaa ajattelemaan. Tämä aikaan liitetty mahdottomuus tehdä samanaikaisesti kahta asiaa on mielenkiintoinen tausta, jota vasten taiteen tekemiseen liittyvän työn roolia voi tarkastella. Onko elämästä tullut kokoaikaista työtä? Onko taiteilija-työläinen kaapattu elämänsä ja nimenomaan aikansa saralla kokonaan oman toimensa kentälle? Ja jos on, onko tämä toimeliaisuus työtä? HBO:n televisiosarjan Valaistunut 5 päähenkilö uudelleen sijoitetaan huomattavasti alempaan työtehtävään hänen käyttäydyttyään sekopäisesti pomon kanssa koetun työpaikkaromanssin päätyttyä epämieluisasti. Alentuneen statuksen lisäksi työpiste sijaitsee amerikkalaista organisatorista arvoasteikkoa ilmentävällä tavalla yritysrakennuksen kellarissa. Hermoromahduksensa jälkeen 3 Kuten esimerkiksi Hans Van Abbingin teos Why are Artists Poor? The Exceptional Economy of the Arts. Amsterdam, Amsterdam University Press, Arendt, Human Condition (1958) ja Rancière, Aistittavan osa (2000) 5 Enlightened, vuosina , sarjan luojat: Mike White ja Laura Dern, HBO

6 4 Laura Dernin näyttelemä Amy Jellicoe-niminen hahmo on kerännyt energiaa Tyynenmeren saarella sijaitsevassa meditointi-retriitissä, josta hän palaa paitsi valmiina taas jatkamaan työskentelyä myös voimaantuneena. Uusi hyväntekijä-hippeys asenne vuotaa hänen kanssatyöntekijöidensä päälle uskoontulemiseen liittyvällä paatoksellisella voimalla mutta hänen muuttunut tilanteensa on kaikesta hyvän energian keräämisestään huolimatta hänelle vaikea sulatettava uusi alhaisempi työtehtävä sisältää vähemmän vaikutusvaltaa, ja hänen aiempien työtovereiden (ja assistenttien) hiljainen varautunut vieroksunta on haastavaa ottaa vastaan. Tämän lisäksi maailmanparantaja asenne ei auta helpottamaan tilannetta, jossa Amy joutuu asumaan äitinsä luona työelämänsä ja -ikäisyytensä otollisimpana ajankohtana. Sarja on huolellinen kuvaus amerikkalaisen yrityskulttuurin työväenluokasta ja se asettaa samanaikaisesti vastakkain näkemyksiä korkeammista arvoista (henkisyys, itsestään huolehtiminen, maailman epäkohtien korjaaminen) ja arkisista puitteista (toimeentulosta, sosiaalisesta vuorovaikutuskentästä), jotka etsivät suhdetta elämän jokapäiväisessä todellisuudessa. Seuratessa sarjan päähenkilön elämän hallintayrityksiä tuntuu että työ vaatii nykyisin meiltä kaikkea; meidän sosiaalisuutemme, virittäytyneisyytemme sekä tavoitteellisuutemme luvaten palkkioksi olemisemme tai itsemme ylläpitämisen mahdollisuuden. Sarjassa päähenkilö Amy pyrkii paljastamaan työnantaja-yrityksensä ympäristörikokset vuotamalla tietoa lehdistölle. Tämän hyvää tarkoittavan toiminnan motiivit kiinnittyvät henkilökohtaiseen pyrkimykseen saada oma toiminta näkyväksi, ja palauttaa siten itsearvostuksen tunne, osittain kostona myös omasta eriarvoisuuden kokemuksesta. Tarve itsensä voimaannuttamiseen on yhtä paljon ellei enemmän kyseessä kuin tarve ympäristön pelastamiseen. Sarja tuntuu ironisesti osoittavan että vilpittömyys ja itsekeskeisyys ovat sidoksissa toisiinsa hämmentävällä tavalla. Hyvät tarkoitukset kiinnittyvät aina niiden tekijöiden motivaatioihin. Päähenkilön toiminta tuo esiin kuinka aikamme ei näe mitään muuta niin keskeisenä ja arvokkaana kuin itseemme panostettua arvoa. Me olemme oma työkalumme. Minä olen työni ja elämäni instrumentti. Kaikki mitä teemme tuntuu muuttuneen kokoaikaiseksi omien instrumenttiemme virittämiseksi. Sarja ilmentää kuinka olemme koko ajan velvoitettuja säätelemään herkkyyttämme itseämme kohtaan (ajattelevina ja henkisinä olentoina) ja kuinka myös olemme velvoitettuja pelastamaan maailma tai ympäristömme (eli ulkopuolinen) täydeltä kaaokselta vastustaen niitä tekoja, joita harjoittavat juuri ne samat järjestelmät joihon kuulumme ja joiden osallisia olemme sekä joille työskentelemme. Kaikki tuntuu olevan sisältäkäsin työskentelyä. Ulkotila näyttäytyy kuin imuroituna, kadonneena tai sitten olemme vakuuttuneita siitä, että ehkä sitä ei koskaan ollutkaan.

7 5 Julieta Arandan teos Stealing One s Own Corpse (An Alternative set of footholds for an ascent into the dark) (2014), joka oli esillä viimeisimmässä Berliinin Biennaalissa, näyttää kaipauksen ulkopuolisuudesta, tarpeen ja halun liikkua yli tästä suuntautumisena kohti avaruutta. Teos tarkkailee kuinka tämä halu on kuitenkin täysin kiinnittynyt tähän todellisuuteen. Vaikka avaruus on ulkopuolisuuden projektio, on se silti jotain, johon me paikannamme itsemme saman olemassaolon muodon kautta, kantaen mukanaan niitä kaavoja, jonka kautta olemme syntyneet. Ulospääsy on vain itseemme sidottua kuvittelua ulospääsystä. Tämä vankilanomainen tunne, joka vainoaa nykytilannetta on verrannollinen tunteeseen, jossa olemme suljettuina ihmisen tekemään kapseliin ilman lupausta parannuksesta, vain jaksamisella ja tilanteen kestämisellä on merkitystä. OSA 1: 1. IHMISEN TYÖTELIÄS TILA Hannah Arendtin kirja Human Condition (1958) 6 alkaa kuvauksella maasyntyisestä objektista, joka kammetaan avaruuteen. Hän aloittaa tutkielmansa ihmisen tilasta käsitellen avaruutta ajankohtana, jolloin ihmiskunta oli juuri todistanut ensimmäinen avaruussatelliittin laukaisun. 7 Arendt ilmaisee kuinka yleinen reaktio tähän tekoon (joka on hänen mielestään tärkeydessään ohittamaton) tuntui olevan helpotus ilmentäen halua sekä ajatusta, että vihdoin saavutettaisiin askel kohti ihmisen pakoa vankeudesta maapallolla. Hän jatkaa huomauttamalla, että huolimatta kyvystään irrottautua maanpinnasta ihminen on silti täysin maahan sidottu olento, ja ennen kaikkea ehdollistunut olento, sillä maapallo voi olla hyvinkin uniikki elinympäristö universumissa. Maapallo on kenties ainutkertainen ympäristö, joka pystyy tuottamaan ihmiselle paikan liikkua ja hengittää ilman vaivaa ja apuvälineitä. Hän näkee tämän halun paeta maapallolta tieteelliseen pyrkimykseen linkittyneenä haluna vaihtaa olemassaolon ilmainen lahja johonkin ihmisen itsensä valmistamaan. Hän ei kyseenalaista tämän pyrkimyksen mahdollisuutta onnistua, mutta kysyy tulisiko sen onnistua ja määrittää kirjansa tarkoitukseksi ihmisen tilan ja toiminnallisuuden tarkastelemisen, sekä puheen jaetun areenan tärkeyden esiintuomisen. Arendtille vain ihminen monikossa toisten ihmisten keskuudessa voi kokea merkityksellisyyden, koska voi puhua ja järkeillä toisen/toisten sekä itsensä kanssa. Yksinäinen pohdiskelu ja ajattelu on jätetty Human Condition- kirjan ulkopuolelle ei siksi etteikö se olisi tärkeää päinvastoin, mutta koska kirjan painotus on sen tarkastelemisessa mitä me teemme. 6 Arendt, Hannah, Human Condition, Suomeksi Vita Activa: Ihmisenä olemisen ehdot, käännöstyönohjaus Riitta Oittinen, Vastapaino, Tampere, Itse käytän lähteenäni englannin kielistä versiota vuodelta 1998 (The University of Chicago Press). 7 Tämä tulee esille Margaret Canovanin esipuheessa Human Condition kirjan englanninkielisessä painoksessa.

8 6 Paitsi ihmisen avaruuteen heittäytymisen aikakautena, Arendt määrittää tarkasteluajankohtansa automatisaation esiintulon hetkenä ja ennustaa uhkaavan tapahtuman; että parissa vuosikymmenessä automatisaatio tyhjentää tehtaat ja vapauttaa ihmiskunnan Arendtin sanoin sen vanhimmasta ja luonnollisimmasta taakasta, välttämättömyyksiin kiinnittyneestä työnteosta. Arendt huomauttaa, että tämä toive vapautuksesta, joka on ollut olemassa tallennetun historian alusta asti on käsillä vain ilmiasuna. Kun moderni aika on keskittynyt työn ylentämiseen on se päätynyt koko yhteiskunnan muuttumiseen työntekijöiden yhteiskunnaksi. Tämä tarkoittaa Arendtille sitä, että se ihmistoiminnan muoto, joka ilmenee työn jokapäiväiseen elämään kiinnittymisessä, on laajentunut käsittämään kaikkea ihmistoiminnallisuutta. Näin työntäen sivuun toiminnallisuutta, joka pyrkii valmistamaan ja tuomaan esiin jotain ihmiselämän välttämättömyyden ylittävää ja siten ei vain tuotettavaa ja kulutettavaa. Arendt kysyy, miten työ on saanut niin keskeisen ja korostetun roolin yhteiskunnassa nimenomaan sen syklisessä, välttämättömässä (elintoimintojen ja elämän ylläpitämiseen keskittyneessä), muodossaan? Hän toteaa että kaikki inhimillinen toiminta on alistettu eräänlaisen kotitalous-ajattelun alle, jossa koko ihmiskunta pyörittää vain oman elämänsä edellytyksiin liittyvää, toimeentuloon kiinnittyvää, toiminnallisuutta. Arendt esittää, että modernin ajan muutos liittyi nimenomaan ihmisen haluun luottaa tietoon. Kun ainoa luotettava tiedon lähde oli ihminen itse, moderni aika ikään kuin kääntyi sisäänpäin. Ihmisestä tuli oman toimintansa kautta tietävä yksilö. Descartesiin viitaten Arendt perustelee, että epäilyn tuominen olemisen kiinnikkeeksi nousi esiin Galileon tieteellisestä löydöksestä, jossa todentamisesta (aistien epäily, jonka kaukoputki sitten toimitti luotettavan tiedon muotoon) tuli tärkeä osa tietämistä. Jumala asettui Descartesille ihmiseen kykyyn epäillä. Tämä tiedon tuottamisen premissi toimii nykysinkin eräänlaisena uskonpuhdistuksena. Vain testattuun tietoon voidaan luottaa, sillä sillä on sopivaa uskottavuutta. Moderni matriisi on: ihminen tuottaa tietoa itsestään itselleen. Ja tässä tuottamisessa välineellisyydellä on paikkansa. Arendtin esittämää tämän matriisin kuvausta seuraten: Mikään ei ole niin varmaa kuin matemaattinen tieto, jonka muoto soveltuu niin pieniin kuin suuriinkin skaaloihin todentaen siten paikkansa pitävyyttä niin atomeissa kuin planeetoissa. Samoin perustein näyttää, että me on yhtä kuin monta samanlaista. Yhteistoiminta on siis esiintynyt eräänlaisen tasa-arvoisuuden kautta, jossa ihminen on (biologinen) olento, joka jakaa tämän saman kaikkien muiden ihmisten (olentojen) kanssa, ja tämä siis on se perusta, joka ihmisellä on ilmeisenä.

9 7 Kun Arendtin ajattelun mukaan moderni tilanne käsittää koko yhteiskunnan kotitaloutena, jossa irroittautuminen elämän välttämättömyyksistä ei saa tilaa, se ei siten tarjoa myöskään paikkaa poliittiselle yhteiselle, jossa mahdollisuus toteuttaa erinomaisuutta tapahtuisi. Tämä alue, joka Arendtin mukaan antiikin ajattelussa (polis, res publica) merkitsi ensisijaista vapaan ihmisen mahdollisuutta ajatteluun erimielisyyteen perustuvana yhteisönä, oli poliittisuuden areena, jossa vain tuon erimielisyyksien positioiden kautta voidaan tarkastella asioita sekä sanoa ja tehdä vapaina kiinnittymättöminä välttämättömyyteen. 2. TAIDETEOS EI KULU KÄYTÖSSÄ Arendtin jaottelussa työ (labor), teko (work), toiminta (action) taiteen tekeminen väistää välttämätöntä ja perustuu nimenomaan sille, että taideteoksen rooli on irrallaan hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä, ja siten myös välttämättömyyksiin sidotusta tuottamisesta. Taideteos näyttäytyy Arendtille kenties pysyvimpänä ihmisen tekemisen muotoina, jossa jotain kuolematonta tulee käsin kosketeltavaksi kuolevien käsien toimesta; nähtäväksi, luettavaksi ja kuultavaksi. Taiteen välitön lähde on Arendtille ihmisen kyky ajatella, mutta se ei estä taideteoksia, ja taiteen tuloksia, olemasta asioita. 8 Tämä objektiluonteisuus tuo taideteoksiin ja tekoihin pysyvyyden niiden ollessa ilman hyötykäyttöä. Arendtille taiteilijan yksityinen (tunne, kokemus, ajatus) saa ilmiasunsa vain asettumalla ulos ja irroittumalla asettuen muiden tarkasteltavaksi ja näin ajallisesti jatkaen läsnäoloaan. Elävän hengen tulee selvitytyä aina kuolleen kirjaimen kautta. 9 Taideteos on siten aineellistunutta ajattelua, jolla on oma itsenäisyytensä. Kun Arendt kritisoi koko yhteiskuntaa, jossa kaikki alistetaan elannon ansaitsemisen päämäärän alle, hän tulee maininneeksi, että kenties taiteilija on ainut jäljelläoleva valmistaja yhteiskunnassa. 10 Koska taiteilija ei valmista jotain vain henkensä pitimiksi hän erottuu siten toisista valmistajista, joiden käyttö-objektien luomiseen keskittyminen tekee heistä enenevissä määrin tuotannollisen prosessin alle asettuvia. Taideteos ei ole luotu käyttöä varten vaan kuolemattomaksi ihmiselle. Yksin itsekseen ajattelija työntyy yleisen alueelle ei vain valmistamiensa esineiden vaan myös puheen ja teon kautta. Se, mikä näyttäytyy muille näyttäytyy myös hänelle itselleen. Jos taidetta tarkastelee vapaan ajattelun areenana, se vaikuttaa olevan aina sidoksissa oman välineellisyytensä, 8 Arednt, works of art are thought things but this does not prevent them being things, s.169, Arednt, It is always the Dead letter that the living spirit must survive. s.169, Arednt, s.127, 1958.

10 8 merkityksensä, muodostumisensa ja ymmärtämättömyytensä välittömään esiintuomiseen toiminnassa (esiintulossa) itsessään. Terry Smith aloittaa nykytaiteen olemuksen tarkastelun kirjassaan What is Contemporary Art (2009) 11 toteamalla seuraavasti: Mikään idea nykytaiteesta ei ole niin laajasti hyväksytty kuin ajatus, että ei voi olla saatikka pidä olla ajatusta siitä. Hän jatkaa tarkkailuaan selittäen nykytaiteen aluetta pidemmälle, mutta kuten hän johdannossa yksinkertaisesti tuo esille; kyse on nykyaikaisuudesta (contemporaneous) johon on kirjautunut sisään tarpeettomuus määrittää nykytaide minään muuna kuin moninaisuutena, joka ilmaisee itsensä ajallisen nykyhetkisyytensä kautta: nimetessään itsensä nykytaiteeksi. Samaa ajattelua seuraten on vaikea määrittää mitä on taiteen parissa tehtävän työn muoto ja luonne. Miten nykytaidetyö ilmenee ellei se paljastu samalla kun taidetta tehdään? Siis sisäänrakennetusti siis kiinnittyneenä käsityksiin paitsi taiteesta, myös siihen liittyvän toiminnan (esilläolon sekä työstämisen) muodosta? Mitä taide on työnä? 3. TYÖN JA TAITEEN ALUE Saadakseni käsityksen taiteen ja työn välisestä maastosta tutustuin kolmeen viime vuosina julkaistuun kirjaan (vuodesta 2011 vuoteen 2013). Work work work a reader on art and labour, (2011), Living Labor (2013) ja E-Flux journal: Are You Working Too Much? Post-Fordism, Precarity, and the Labor of Art, (2011). 12 Julkaisujen teksteissä minulla on tarkasteltavanani kokoelma erilaisia rinnakkaisia perspektiivejä ja ajatuksia. Tämä rinnakkaisuus tarjoaa minulle mahdollisuuden havainnoida julkaisujen yhteyksiä sekä yhteneväisyyksiä, mutta ennenkaikkea sitä miten ne määrittävät taiteen suhteen työhön. Käytän hyväkseni sitä, että tekstit ovat valikoima nykytaiteen parissa toimivien taiteilijoiden, kuraattorien, tutkijoiden sekä aktivistien ajattelua. Tämä kirjoittajien ammatillinen kirjo paikantaa näkökulman toimijoiden tasolle, siihen ymmärrykseen, joka kulkee mukana monien nykytaiteen parissa työskentelevien ihmisten tulkinnoissa kirjojen lähestymästä tilanteesta ja aiheesta. Ne toimivat materiaalina tarkastellessani sitä mitä tuodaan esiin taiteen ja työn otsikon alla, kuinka taiteelliset praktiikat ja työ nähdään teksteissä ja minkälaisella asenteella tekstit käsittelevät tätä asetelmaa. Vaikka tekstit käsittelevät myös laajempaa globaalia tilannetta niiden suorittama aihepiirin tarkastelu tapahtuu länsimaisen yhteiskunnan tilanteesta ja näkökulmasta. Julkaisut ovat 11 Smith, Terry, What is Contemporary Art, 2009, The University of Chicago Press. Ajatus ilmaistaan esipuheessa sivulla1. 12 Ensimmäinen julkaisu on koottu IASPIS-residenssikeskuksessa järjestetyn seminaarisarjan jälkeen (Work, work, work a reader on art and labour 2011), toinen liittyen Oslossa Norjassa olleeseen Arbeitstid näyttelyyn Henie Onstad taidekeskuksessa (Living Labor 2013) ja kolmas on tunnetun verkkojulkaisu alustan osa (E-Flux journal Are You Working Too Much? Post-Fordism, Precarity, and the Labor of Art, 2011).

11 9 kokoelmia, joiden sisältö on muodostunut eri ajattelu- sekä käsittelytavoista joiden risteyskohdat tuovat esiin kysymyksiä julkaisujen jaetusta agendasta. Mikäli jaettu tarkastelupositio tai agenda ilmenee se ei olisi mitenkään piilotettua. Paitsi omaten saman kustantajan (Sternberg Press), julkaisuissa on myös osittain samoja kirjoittajia. Ne jakavat samoja lähteitä ja tekevät viitattauksia toisiinsa. 13 Itse käsittelyyn ottamani Hannah Arendt ja Jacques Rancière olivat niissä myös hyvin edustettuina. 14 Gilles Deleuzeen ja Félix Guattariin kohdistui lukuisia viittauksia. Heidän kapitalismin kuvauksensa on toiminut lähteenä monille julkaisujen teksteissä ilmeneville näkemyksille. Mutta erityisen paljon teksteissä viitataan postfordistisen ja aineettoman työn teoreetikkoihin, erityisesti Paolo Virnoon, Michael Hardtiin, Antonio Negriin ja Maurizio Lazzaratoon. 15 Ryhmän ajattelun kohteena on työ nimenomaan aineettomassa muodossaan (immaterial labor) ja postfordistisessa tilanteessa, jossa yksilön henkinen, kognitiivinen ja tiedollinen kapasiteetti on valjastettu työntekoon. Tarkoittaen että kommunikaatiosta, unista, toiveista, ajatuksista, tiedosta ja sosiaalisista suhteista tulee tuotannollisia. Tämän voi nähdä liittyvän niin kognitiivisen kapitalismiin, kuin myös kokemustalouteen 16. Keti Chukrov tekstissään 17 nostaa esiin postfordistisen työn tilanteen Paolo Virnon ajattelun pohjalta: Kun työ muuttuu aineettomaksi ja työn tehtävien jakautuminen teollisessa tuotannossa katoaa pääoma ei vain ota käyttöönsä meidän työskentelyaikaamme, jolloin tuotamme tuotteita tai tavaroita (sekä lisäarvoa), se ottaa kaiken työntekijän ajan, hänen olemassaolonsa, ajatuksensa ja luovat halunsa. Tuotteita tai tavaroita ei tuoteta kulutettavaksi, nielaistavaksi kokonaan vaan uusina kommunikaation, tiedon, kielien ja jopa maailmojen muotoina. Työ samaistuu virtuoosin esiintyjän luoviin toimiin, ja on kytkeytynyt aktiivisen muistin sekä tiedon yhteyteen. Aineettoman teollisuuden kohteena on subjektiviteettien ja maailmojen tuotanto. Sen kulutus nostaa esiin kuluttajan, joka ei vain nauti tuotteista vaan kommunikoi ja on "luovasti" aktivoitu. Tällä tavalla tuotanto aktivoi ja ottaa haltuunsa elämän, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tilan, älyn, ja "sielun". 13 Listaus eri kirjojen lähteissä ja viittauksissa toistuvista nimistä näyttää myöskin perustuvan joihinkin jaettuihin painotuksiin. (Toistuvia nimiä kirjoissa olivat esimerkiksi Chipello ja Boltanski, Foucault, Baudrillard, Agamben, mutta myös nimet Marcel Duchamp, Richard Florida, Barbara Ehrenreich, Gibson-Graham, Adorno ja oleellisesti myös Marx, jotka esiintyivät useasti lähdeluetteloissa ja viitteissä). 14 Kirjoittajat Catharina Gabriellson, Marion Von Osten, Irit Rogoff, Raqs Media Collective, Michele Masucci, Hito Steyerl viittavat heihin. 15 Jo kirjojen nimet tuovat tämän esiin, E-flux journalin otsikossa ilmaistaan sen käsittelevän postfordismia ja Living Labour-käsite tulee Virnolta, joka käyttäen Marxia pohjanaan, kuvaa postfordistisia työn olosuhteita muun muassa tekstissä Grammar of The Multitude, Lars Bang Larsen kuvailee tekstissään Zombies of Immaterial Labor: The Modern Monster and the Death of Death B. Joseph Pinen ja James H. Gillmoren termin experience economy niin, että kokemustaloudessa kokemus on uusi tuoton lähde, joka saavutetaan ikimuistettavan lavastamisella. Muistettavista kokemuksista tulee kulutettavia tuotteita. Toisin sanoen henkilön omasta subjektiviteetistä tulee se tuote, jota hän kuluttaa. Tämä sama tilanne paikantuu kulttuurillisten instituutioiden tasolla, joissa yleisölle tuodaan mahdollisuus tuottaa itsensä kulttuurillisten kokemusten kuluttajina. Lars Bang Larsen viittaa Diedrich Diederichsenin termiin Eigenblutdoping oman veren douppaus, jossa yksilö kokemuksillaan tuottaa itsensä kokemusten kuluttajana. "[ ] just as cyclists dope themselves using their own blood, cultural consumers seek to augment their self- identity by consuming the products of their own subjectivity", s. 87 / E-flux journal. 17 Tekstissä Towards the space of the general: On labor beyond materiality and immateriality Chukrov kritisoi Virnoa ja aineettoman työhön keskittynyttä ajattelua siitä, että se painottaa liikaa älyllistä ja aineetonta tuotantoa aineellisen tuotannon sekä henkisen rekisterin kustannuksella. Hän tuo esiin myös post-opreaistisen ajattelun painottumisen läntiseen ensimmäisen tai toisen maailman työn kenttään. s / E-flux journal.

12 10 Italialaisen filosofin Paolo Virnon esiintuomien ajatusten kautta voidaan tarkastella sitä miten taiteellisen työn tekemisen muoto kiinnittyy työn tekemisen laaja-alaiseen murrokseen. Virno väittää Väen kielioppi 18 -tekstissään, että nykyajan työn alue on se missä olemme läsnä toistemme kanssa, tuoden esiin niitä lahjakkuuksia ja kyvykkyyksiä jotka aiemmin oli esillä poliittisessa toiminnassa. 19 Ja viitaten Marxin yleiseen älyyn 20 esittää, että nykyisin (pikemmin kuin vaihtoarvoisen tuotannon kaatumiseen) yleisen älyn toiminta on tuotannollista sinänsä; ajatukset ja diskurssit toimivat koneina nykytyönteossa. Yhteisesti jaettava (kuten kieli ja kommunikaatio, sekä ajattelun ilmaiseminen) on pistetty töihin. 21 Virno toteaa, että yleinen äly konstituoi yleisen moninaisten ja mittaamattomien toiminnallisuuksien mahdollisuuden. Todellisten abstraktiot vastakohtaisuuksien vaihdon sijaan luovat pohjan nykyaikaiselle kyynisuudelle, jossa vertauskohtien puuttuminen ja erilaisten elämä-maailmojen tuottamisen mahdollistuminen edistää turhautumista. Tämä tarkoittaa karkeasti sitä, että ymmärrämme yhteisen tiedon ja tosiasioiden olevan tuotettuja, sopimuksenvaraisia ja siten perustattomia. Joka Virnon mukaan tuo esiin niin kyynisyyttä kuin opportunismiakin. 22 OSA 2: 1.TURHAUTUMINEN Tarkastelemani tekstikokoelmat tuntuvat syntyvän kaiken kaikkiaan turhautumisesta; siitä tunteesta, että kaikki ei ole kohdallaan ja tarpeesta tarkastella miksi näin on. Mikä on se tilanne, jossa taiteilija työskentelee? E-Flux journalin toimittajat Julieta Aranda, Brian Kuan Wood ja Anton Vidokle tuovat esipuheessaan ilmi erittäin selkeästi pettymyksensä taiteen parissa harjoitetttya työtä kohtaan. "Tehdään yksi asia selväksi: on raivostuttavaa että kaikkein kiinnostavimmat taiteilijat ovat erittäin 18 Virno, Paolo. Väen kielioppi, 2001, suom. Inkeri Koskinen, Tutkijaliitto, Virno pohjaa ajatteluaan Hannah Arendtiin päätyen päinvastaiseen tulkintaan poliittisuudesta ja työstä: "Politics, according to Arendt, has taken to imitating labor. The politics of the twentieth century, in her judgment, has become a sort of fabrication of new objects: the State, the political party, history, etc. So then, I maintain that things have gone in the opposite direction from what Arendt seems to believe: it is not that politics has conformed to labor; it is rather that labor has acquired the traditional features of political action. Lainaus: Luettu General intellect: yhteisesti jaettujen kykyjen/ajattelemisen/tiedon taso tuotannollisena voimana. 21 The effect of putting intellect and language, i.e. what is common, to work, renders the impersonal technical division of labour spurious, but also induces a viscid personalisation of subjectification. Ote on Virnon General Intellect - tekstin (2001) englanninkielisestä käännöksestä. Teksti luettavissa osoitteessa Luettu Virno, 2001.

Vasemmisto etsii työtä

Vasemmisto etsii työtä Vasemmisto etsii työtä General Intellect Vasemmisto etsii työtä Copyright Vasemmistofoorumi 2008 Liisankatu 16 00170 Helsinki www.like.fi ISBN 978-952-01-0117-6 Paino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2008

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Rajapinta Intuitiosta informalismiin

Rajapinta Intuitiosta informalismiin Tatu Vuorio 2015 Maisterin opinnäyte Taideteollisen muotoilun koulutusohjelma Muotoilun laitos Aalto-yliopisto taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2015 Rajapinta Intuitiosta informalismiin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Aluksi Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Esko Harni Ei ainoastaan vegetatiivinen elämä, vaan kaikki mikä elää, kumpuaa pimeydestä. Ja vaikka

Lisätiedot

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA Opinnäytetyö (AMK) Esittävä taide Teatteri 2012 Hanna Vähäniemi TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävä

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina

UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina VALTION TAIDEMUSEO, TAIDEMUSEOALAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ KEHYS/ KULTTUURIA KAIKILLE -PALVELU 2007 Sisällys OSA

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Irtolainen ja muita teoksia

Irtolainen ja muita teoksia Irtolainen ja muita teoksia Olemisen irtolaisuus ja negatiivinen impulssi Mikko Kuorinki Taideteollinen korkeakoulu Visuaalisen kulttuurin osasto Kuvataiteiden maisteriohjelma 23.5.2008 Opinnäytteen ohjaaja:

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta 160 Terhi Takanen Seija Petrow Kohtaamisten voima tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Lisätiedot

TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA KONSTHISTORISKA STUDIER 35

TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA KONSTHISTORISKA STUDIER 35 TAIDEHISTORIAN SEURA FÖRENINGEN FÖR KONSTHISTORIA TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA KONSTHISTORISKA STUDIER 35 HELSINKI 2006 HELSINGFORS TOIMITUSKUNTA / REDAKTIONSKOMMITTÉ CHRISTIAN HOFFMANN, LIISA LINDGREN,

Lisätiedot

Precarias a la deriva Hoivaajien kapina Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen

Precarias a la deriva Hoivaajien kapina Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen Hoivaajien kapina Precarias a la deriva Hoivaajien kapina Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen Alkuteos: A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina Kääntäjät Laura Böök Riie Heikkilä Eeva Itkonen

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taidekasvatuksen seminaarityö Jari Vesterinen TaiK, TKO 17.4.2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 PROSESSIN SANALLISTAMISEN TUTKIMINEN... 1 3 HUUMAANTUMINEN... 3

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA. vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle

Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA. vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle 1 2 VAPAUTTA VAI VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle 1 2

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot