VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013"

Transkriptio

1 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KH - STS

2 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön kansantalousosasto ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 0,4 prosenttia. Ennusteen mukaan Suomen talous kärsii pitkittyvästä hitaan kasvun vaiheesta. Työllisyyden ennustetaan heikkenevän nopeasti kuluvana vuonna. Työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia. Alhaiset reaaliansiot painavat yksityistä kulutusta. Kansantalouden investointiaste laskee edelleen kuluvana vuonna. Inflaatio pysyy lähivuodet kahdessa prosentissa. (Lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus, kevät 2013). Työttömyys on jatkanut kasvuaan Kauniaisissa. Uudenmaan Ely-keskuksen katsauksen mukaan huhtikuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli noussut 5,2 % kun se vuoden lopussa oli ollut 4,8 % Muutos tarkoittaa 17 hengen muutosta työttömien määrässä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on tarkastelujaksolla pysynyt ennallaan. Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 33,3 %. Osavuosikatsauksen toteuma viittaa siihen, että käyttötalous toteutuu vahvistetun talousarvion puitteissa. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos % LMR % OVK1 (1 000 ) /2013 Myyntitulot ,6 % 20,3 % Maksutulot ,5 % 64,6 % Tuet ja avustukset ,1 % -43,5 % Muut toimintatuotot ,9 % -1,3 % TOIMINTATULOT YHT ,5 % Henkilöstömenot ,7 % -3,9 % Palvelujen ostot ,0 % 1,0 % Aineet ja tarvikkeet ,5 % 10,1 % Avustukset ,5 % 2,6 % Muut toimintakulut ,3 % 4,1 % TOIMINTAMENOT YHT ,9 % TOIMINTAKATE ,2 % -5,3 % Verotulot ,9 % 1,4 % Valtionosuudet ,5 % -22,8 % Rahoitustulot ja -menot ,8 % 35,9 % VUOSIKATE ,0 % 23,7 % Suunnitelmapoistot ,3 % TILIKAUDEN TULOS Toimintatuotot ovat toteutuneet osavuosikatsaukseen hieman alemmalla tasolla kuin jaksotettu talousarvio osoittaa. 1

3 Henkilöstömenojen toteumaprosentti on raportointihetken suhteelliseen toteumaprosenttiin nähden alhainen koska toteumassa eivät vielä ole kesäkaudella maksettavat lomakorvaukset ja palkkiot. Lisäksi henkilöstömenojen toteumaa laskee toteutuneet henkilöstökorvaukset ts. kaupungin saamat korvaukset sairaus-, äitiyslomalla tms lomalla oleville työntekijöille maksetuista palkoista. Opetushenkilökunnan palkanmaksunajankohta muuttui viime syksynä kuun ensimmäisestä päivästä kuukauden 10. päiväksi. Tämän vuoksi vertailutieto viime vuoden ensimmäiseen osavuosikatsaukseen ei anna oikeaa kuvaa henkilöstömenojen toteumasta joka osoittaa menojen pienentymistä liki neljällä prosentilla. Tuloslaskelman palveluiden ostojen toteumavertailuun on oikaistu huhtikuulle vahingossa viety toukokuun HUSin kuntalaskutus (0,6 milj. euroa). Käyttötalousosan taulukoissa oikaisua ei ole tehty. Toimialajohtaja on katsauksessaan ottanut oikaisun huomioon. Suunnitelmapoistot on jaksotettu toteumaan talousarvion mukaan. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos % LMR OVK1 (1 000 ) % 2012/2013 Vuosikate % Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA % 24 % INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot % 47 % Toiminnan ja investointien rahavirta % 82 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2 Saamisten muutos % Korottomien velkojen muutos % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA % Rahavarojen muutos % Kassavarat % Kassavarat % Kassavarat : Kassavarat : 5,463 miljoonaa euroa 5,790 miljoonaa euroa Kaupungilla oli vuoden vaihteessa 1. miljoonaa euroa tilapäistä lainaa joka maksettiin takaisin tammikuun alussa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi jouduttiin tammikuun lopussa nostamaan uutta lainaa 2 miljoonan euroa joka maksettiin takaisin helmikuussa. Tämän jälkeen kaupungin tulorahoitus on riittänyt maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tämän on mahdollistanut investointimenojen alhainen toteutumisaste alkuvuonna, toteuman ollessa vasta 11,1 %. Pääpaino alkuvuoden investointitoiminnassa on ollut saattaa edellisestä vuodesta kesken jääneitä hankkeita loppuun sekä suunnitella tämän vuoden toteutushankkeita. Tilanne on muuttumassa siten, että investointien kassavirran ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. 2

4 Verotulot Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos /13 % 4/12-4/13 % Kunnallisvero ,0 1,5 Yhteisövero ,3-16,1 Kiinteistövero ,9 54,8 Yhteensä ,9 1,4 Verotulojen kasvu pysähtyi alkuvuonna ja tilitykset olivat helmi- ja maaliskuussa jopa pienemmät kuin vuosi sitten. Eniten väheni yhteisövero, joka on erittäin herkkä suhdannevaihteluille. Vuoden 2013 varovaisen verotuloarvion johdosta on kuitenkin todennäköistä, että talousarvioon merkitty verokertymä toteutuu. 3

5 STRATEGISET TAVOITTEET Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaansa monessa edelläkävijä 1.1 Kunnallisvaalikauden alussa uusi valtuusto hyväksyy valtuustokauden kehittämisstrategian. Sen osana pyritään aikaansaamaan koko kauden kattava poliittinen valtuustosopimus, jonka tavoitteena on käyttötalouden tasapainottaminen vuosien aikana ja suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden aikaansaaminen päätöksentekoon. Myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiset strategiset tavoitteet ovat osa Kauniaisten strategiakokonaisuutta. Seuranta/mittari: kehittämisstrategian ja valtuustosopimuksen valmistuminen ja toteuminen, pks -yhteistyösopimus Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia 1.2 Kuntarakenneuudistuksella ja valtioneuvoston käynnistämällä metropolihallintoselvityksellä tulee olemaan ratkaiseva merkitys kaupungin tulevaisuuden kannalta. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen näissä uudistuksissa on kaupungin keskeinen tavoite. Kaupunki osallistuu aktiivisesti eri tasoilla käytävään vuoropuheluun ja valmisteluun. Toteutumisen seuranta Valtuuston maaliskuussa pitämän suunnittelu- ja strategiaseminaarin pohjalta hallitus on jatkanut kehittämisstrategian valmisteluun liittyvää keskustelua valtuustokauden painopistealueista. Alustava strategia saatetaan valtuustolle kesäkuun kokoukseen yhdessä talousarvion laadintaohjeiden kanssa. Strategian lopullinen vahvistaminen tapahtuu syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Seudun yhteiset suunnitelmat ja valtion aiesopimukset muodostavat osan kaupungin strategiakokonaisuutta. Kevättalven valmistelua ja paikallista poliittista keskustelua on leimannut kuntarakennelakiluonnoksesta (KV 4.3.) ja metropolialueen esiselvityksestä (KV 13.5.) annettavat lausunnot ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva ministeriötason valmistelu. Seuranta/mittari: rakennelain lausuntokierros, metropolialueen esiselvityksen valmistuminen Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia 1.3 Kasvua ja oppimista tuetaan oppijan tarpeen mukaisella juuri oikeaan aikaan annetulla kolmiportaisella tuella. Koulujen kieliohjelma toteutetaan harvinaisten kielten osalta kieliryhmien yhteistyönä. Vahvan kansainvälisen toiminnan tavoitteena on oppilaan positiivinen kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. Lukiot tekevät läheistä yhteistyötä ja valmistautuvat ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen tietokoneella. Seuranta/mittari: erityistä tukea tarvitsevien lukumäärä, lukioiden yhteistyöprojektien määrä Vastuutaho: sivistystoimi 2. Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2.1 Asukkaille turvataan hyvät liikuntamahdollisuudet, painottaen erityisesti palveluja, joilla voidaan edistää ikääntyvän väestön terveellisiä liikuntatottumuksia. Seuranta/mittari: ikääntyvälle väestölle suunnatut erilaiset liikuntapalvelut, 65 + osallistujien määrä Vastuutaho: sivistystoimi Lukiot ovat tehneet suunnitelman yhteisestä tandemkampus-projektista ja sähköisiin yo-kirjoituksiin valmistautumisesta. Ideoita ja malleja haetaan mm. Vaasan lykeidosta. Lukion espanjan-kurssi toteutetaan yhteisesti. Ylioppilaslautakunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja vieraili Kasavuoren koulukeskuksessa tutustumassa Unelmakouluun. Kelpo-hankkeen loppuraportti on lähetetty Opetushallitukselle. Koulut ovat toteuttaneet kansainvälistä toimintaa leirikouluilla mm. Müncheniin, Pariisiin, Barcelonaan, Pietariin, Köpenhaminaan ja Krakovaan. Toteutumisen seuranta 4 Liikuntapalvelut on osallistunut aktiivisesti Gallträskin liikuntapuiston suunnitteluun. Liikunnan vapaaehtoistyötä tekeville on perustettu oma viikoittain kokoontuva liikunnan monilajiryhmä. Liikunnanohjaajat ovat käyneet säännöllisesti ohjaamassa taukoliikuntaa suomalaisten senioreiden viikkokokouksissa. Vapaaehtoiset ulkoiluystävät ovat osallistuneet ulkoiluystäviensä kanssa kulttuuripalvelujen järjestämään ystävänpäiväkonserttiin Ikääntyville on järjestetty yhteistyössä Move-kuntokeskuksen kansssa mahdollisuus osallistua InBody kuntotestiin. Kasavuoren hiihtolatujen kunnostus hoidettiin yhteistyössä Espoon liikuntaviraston kanssa.

6 2.2 Toteutetaan Savuton Kauniainen -toimenpideohjelmaa osana Savuton pääkaupunkiseutu -toimenpideohjelmaa. Tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten savuttoman elinympäristön ja savuttomuuden tukeminen, mukaan lukien nuuskan käytön välttäminen. Seuranta/mittari: toimenpideohjelman osatavoitteiden toteutuminen, kouluterveyskysely 2013, aikuisväestön terveystutkimus Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/tejo 2.3 Oppilashuoltoa kehitetään syrjäytymisen ehkäisyä tukevan oppilashuollon strategian ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Jatketaan moniammatillisen yhteistyön selkeyttämistä ja vahvistamista sosiaalitoimen, koulutoimijoiden ja muiden lasten/nuorten kanssa työskentelevien kesken. Seuranta ja mittari: - kouluterveydenhuollon palvelujen sisältö ja kohdentuminen, selvitys tehty - Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmä koulutuskokonaisuus toteutettu koko perhekeskusverkostolle Vastuutaho: sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi 2.4 Kaupunki tukee nuorten hyvinvointia nuorisotakuussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä eri hallintokuntien, nuorten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Seuranta/mittari: toimenpiteiden mukaisten hankkeiden toteutuminen, nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen ja väheneminen Vastuutaho: sivistystoimi/kaikki toimialat 3. Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta 3.1 Valmistelun alla olevista asioista kuullaan kuntalaisia ja palvelujen käyttäjiä monikanavaisia vuorovaikutuskanavia käyttäen. Asiakkaat otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Seuranta/mittari: palvelujen käyttäjien edustuksellisuus, kuntalaisillat, asukasfoorumit, tiedotteet, asiakaskyselyt, sidosryhmäkuulemiset, keskustelufoorumit yms. Vastuutaho: kaupunginkanslia/kaikki toimialat Savuton pääkaupunkiseutu hankkeessa on alkuvuonna valmisteltu esimiehille ohjeistusta tupakoimattomuuteen kannustamiseen työpaikoilla. Savuton Kauniainen toimenpideohjelman mukaisesti on alkuvuonna kiinnitetty huomiota savuttomuuteen työpaikoilla ja rekrytointi-ilmoittelussa. Kouluterveyskysely on toteutettu huhtikuussa ja tulokset tullaan julkistamaan lokakuussa. Sosiaali- ja terveystoimi Neuvola-, koulu-, opiskelu- ja suun terveydenhuollon toimenpideohjelman teko aloitettiin alkuvuonna ja sen on määrä valmistua viimeistään loppukesästä. Alustavien tulosten mukaan kouluterveydenhuollon kohdentuminen on pitkälti asetuksen ja suositusten mukaista. Moniammatillisen työskentelyn yhteiseksi työvälineeksi tarkoitettu Lapset puheeksi menetelmäkoulutus alkaa toukokuussa infoiltapäivällä. Varsinaiset koulutukset alkavat syksyllä Koulutuksiin osallistuvat sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon n. 20 henkilöä, jotka kouluttavat koko kaupungin lapsia tai heidän perheitään kohtaavat työntekijät vuonna Koulutuksiin liittyy tuki THL:lta, jossa menetelmä on kehitetty. Sivistystoimi Nuorten tarpeenmukaisten nuorisotakuun palvelujen kartoittaminen aloitetaan koulujen kautta tapahtuvalla nuorten kuulemisella toukokuun ja elokuun aikana. Lapsi & perhe-työmenetelmän koulutus alkaa Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen on nimetty työryhmä ( ), jonka tehtävänä on valmistella esitys nuorisotakuun toimintamallista Kauniaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Tietoa nuorisotakuusta ja toimintaperiaatteista julkaistaan kaupungin internet sivuilla kesäkuussa yhteishaun tulosten yhteydessä. Toteutumisen seuranta Seurantakaudella on laajennettu sosiaalisen median tiedostuskanavia ottamalla käyttöön Twitter osana kaupungin vuorovaikutteista viestintää. Kaupungin sosiaalisen median vaikutuskanavien mainoskampanja on suunnitteilla käyttäjien lisäämiseksi ja vuorovaikutteisen kommentoinnin aktivoimiseksi. Lisäksi kaupunki on järjestänyt kuntalaisten kuulemistilaisuuksia mm. KH:n asukasilta kuntauudistuksesta ja asukasilta Mäntymäen koulun koripallokentästä. Kauniaisten omaishoitoa kehitetään. Omaishoidon asiakkaille on suunnitteilla kysely, jonka purkuun ja sitä seuraavaan palvelusuunnitteluun otetaan mukaan kokemusasiantuntijoina omaishoitajia. Palveluiden käyttäjien näkökulmaa korostetaan kaikessa toiminnan kehittämisessä. 5

7 Vanhusneuvosto on ollut vahvasti mukana Villa Breda -hankkeen suunnittelussa. Alueen asukkaille on järjestetty tiedostustilaisuuksia sekä hankesuunnitelmasta että Palokunnankujan asukkaiden avustamisesta uuden asunnon hakemisessa. Granin lähiavun vuosikokouksen yhteydessä keskusteltiin Villa Bredan hankkeiden suunnittelusta. Koulutoimessa (lukioissa) sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoiminnassa on kevään aikana tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa on kuultu vanhempien näkemyksiä luonnosvaiheessa. 3.2 Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Nuorisovaltuuston toimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kehitetään systemaattisia kuulemis- ja vaikuttamisrakenteita. Kuullaan lapsia ja nuoria päätöksenteon eri vaiheissa. Seuranta/mittari: nuorisovaltuuston toiminta, nuorten kuuleminen hallintokuntien hankkeissa, uusien vaikuttamisrakenteiden kehittäminen Vastuutaho: sivistystoimi 3.3 Lisätään ja kehitetään koulujen yhteistyötä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen sekä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa. Lisätään seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä koulujen kerhotoiminnassa. Hyödynnetään seurojen osaamista palvelutarjonnan kehittämisessä. Seuranta/mittari: yhteistyöhankkeiden määrä, toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä Vastuutaho: sivistystoimi 4. Kauniaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia 4.1 Kehitetään pääkaupunkiseudun kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluketjua, jonka tavoitteena on saada aikaan lapsiperhepalveluissa toimintakulttuurin muutos, joka mahdollistaa matalan kynnyksen palvelut lapsen kehitysympäristössä. Keskeistä on varmistaa vuotiaan lapsen ja perheen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen, hyvät arviointimenetelmät ja nopea puuttuminen menetelmillä, joiden tiedetään olevan vaikuttavia (aiesopimushanke). Seuranta/mittari: pääkaupunkiseudun yhteistyönä laaditun HYKS-alueen palveluketju-kuvauksen implementointi paikallisella tasolla Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Lasten ja nuorten osallisuutta on edistetty lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen välistä yhteistyötä sekä tukemalla nuorisovaltuuston toimintaa niin nuorisolähtöisestä kuin tekemällä nuorisovaltuustoa tunnetummaksi kaupungin rakenteissa. Koulujen välisellä yhteistyöllä on pystytty tukemaan nuorten parempaa kuulemista kouluissa ja kaupungin rakenteissa. Nuorisovaltuusto on toiminut vuoden 2013 aikana mm. lautakuntaedustajien kautta, antamalla lausuntoja nuoria koskevista asioista sekä osallistunut seutukunnalliseen Kesäduuni Uudellamaalla kampanjaan ja jatkanut yhteistyötä Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen kanssa. Liikuntayhdistysten yhteystiedot on päivitetty kaupungin www-sivuille 2013 avustushakemusten tietojen perusteella. Liikuntapalvelut oli osallisena Mäntymäen laskettupäivän toteutuksessa Koulujen ja liikuntapalvelujen yhteistyötä on pyritty kehittämään liikuntasalivuorojen iltakäytön osalta. Koulujen liikuntasalien käyttöaste iltaisin on 100 %. Toteutumisen seuranta Aiesopimuksen mukainen palveluketju kuvaus valmistui vuonna vuotiaan lapsen ja hänen perheensä monisyistä palveluverkkoa on kuvattu havainnollisella ja runsaasti informaatiota sisältävällä PP-ohjelmalla. Palveluketjukuvauksen implementointi on aloitettu ja sitä jatketaan edellleen. 6

8 4.2 Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja lisätään syrjäytymisen ehkäisyyn johtavia toimintatapoja. Toteutetaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa. Koulujen lisäksi kaikissa peruspalveluissa panostetaan ehkäisevän päihdetyön eri muotoihin. Seuranta/mittari: ennalta ehkäisevän päihdetyön suunnitelman valmistuminen Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Kaupungin omat palveluohjaajat jalkautuvat asiakaskäynneille sekä päihde- ja mielenterveystyössä että lastensuojelutyön tukena. Kaikista nuorten päihteisiin liittyvistä ilmoituksista on ilmoitettu vanhemmille ja käsitelty asia yhdessä nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän työssä on kiinnitetty huomiota ennalta ehkäisevään päihdetyöhön. 5. Kauniaisten identiteetin ja omaleimai-suuden vahvistaminen näkyy kaupungin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnettuutta 6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia ja rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta 6.1 Osana työelämän laadun kehittämistä edistetään henkilöstön osaamista henkilöstökoulutuksen ja perehdyttämisen avulla. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja työaikajoustojen kehittämismahdollisuuksia selvitetään. Seuranta/mittari: Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee. Vastuutaho: kaupunginkanslia 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita 7.1 Kaupungin talous- ja tietohallintoprosesseja kehitetään taloudellisesti tehokkaiksi ja mahdollisimman helposti käytettäväksi. Tiedon oikeellisuuden varmistaminen on kehitystyön lähtökohtana. Seuranta/mittari: taloushallinnon raportointia sekä suoriteseurantaa kehitetään. Vastuutaho: rahatoimisto 7.2 Vanhuspalveluissa painotetaan palveluohjausta, välimuotoisten palvelujen kehittämistä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja mobiiliteknologian käyttöönoton selvittämistä kotihoidossa. Seuranta/mittari: - kotona asuvat 75 -vuotta täyttäneet - omaishoidon tuen piirissä olevat 75 -vuotta täyttäneet - välittömän asiakastyön määrä kotihoidossa Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi 7.3 Sivistystoimen hallinnon, johtamisjärjestelmän ja sisäisen yhteistyön kehittäminen. Panostetaan sivistystoimen yhteisten tavoitteiden määrittämiseen. Parannetaan tiedotusta ja viestintää kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ja koulujen välillä. Määritellään sivistystoimen yhteistyömuotoja ja selkeytetään työnjaollisia asioita. Seuranta/mittari: Vastuutaho: sivistystoimi Toteutumisen seuranta Keskitettynä henkilöstökoulutuksena on järjestetty työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen liittyvää koulutusta. Mittava JEAT (johtamisen erityisammattitutkinto) hanke on käynnistetty. Henkilöstön kokemaa työilmapiiriä kartoittava kysely (HENTY) on lähetetty. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on jatkettu mm. työsuojeluun ja ikääntyvää henkilökuntaa huomioivaan ikäohjelmaan liittyen. Toteutumisen seuranta Talouden seurantaa tukevaa suoriteseurantaa on ryhdytty kehittämään. Erilaisia suoritteita ja mittareita ollaan tuomassa osaksi talouden raportointia. Tavoitteena on raportoida näitä ensimmäisen kerran seuraavassa osavuosikatsauksessa. Talgraf raportointityökalu on otettu jälleen aktiiviseen käyttöön ja siihen on hankittu lisätyökalu joka tavoitteena on tuottaa helpommin ja yksinkertaisemmin toimialoille talouden seurantatietoa. Kauniaisten kotihoito on mukana pääkaupunkiseudun yhteishankkeessa, jossa kehitetään kotihoidon tuotteistamista ja tehostamista RAI-vertailun kautta. Mobiiliteknologian hyödyntäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa nykyisen potilastietojärjestelmän puitteissa, mutta on huomioitu Apotti-hankkeessa. Terveydenhuollon kehittyvää teknologiaa seurataan tarpeen mukaan. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle, sivistystoimenjohtajan virka ja sivistystoimen johtoryhmä perustettiin vuoden alusta. Huhtikuun alusta uusi suomenkielinen opetuspäällikkö astui virkaan. Uusi johtoryhmä kehittää yhteisiä käytänteitä, sisäistä yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä sivistystoimesta. Yhteinen strategia lähtee siitä että palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri asiakasryhmien tarpeista ja kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä. 7

9 Yhteisiä tehtäviä kevään aikana ovat olleet esimerkiksi nuorisotakuu, Mäntymäen koulun pelikentän käyttö, oppilashuolto ja erityisopetus varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, tilojen ja kenttien tehokas yhteiskäyttö ja yhteinen it-strategia. Lukioitten välillä on syntymässä uusi kaksikielisyyden malli. Nettobudjetointia otettiin käyttöön vuodenvaihteesta. Päätös on tehty peruskoulujen talousseurannan työkalun käyttöönotosta. 8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapainottaminen 8.1 Osallistutaan MAL-aiesopimuksen mukaisten yhteisten seudullisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kauniaisten tavoitteellinen keskimääräinen asuntotuotantoluku sopimuskaudella vuosittain on 60 asuntoa, joista 20 % ns. ARA-tuotantoa. Työkaluina tuotannon edellytysten luomiselle ovat päivitetty asuntoohjelma ja vuosittain tarkistettava kaavoitusohjelma. Seuranta/mittari: valmistuneiden asuntojen lukumäärä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutumisen seuranta Kauniainen on jatkanut MAL-aiesopimuksen mukaisten sitoumustensa toteutusta. Asuntotuotantoa mahdollistavia asemakaavoja on hyväksytty alkuvuoden aikana 2 kpl (Sansinpellon ja Villa Bredan alueet), ja molemmat kaavamuutokset ovat myös saavuttaneet lainvoiman. Gallträskin alueen asemakaavamuutos on asetettu luonnosvaiheessa nähtäville. Asuntoja on valmistunut vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana 5 kpl. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa. 9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen Toteutumisen seuranta 9.1 Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten omaleimaista, Kuluvan vuoden rakennusinvestointihankkeissa painottuvat talotekniset peruskorjaukset, mutta työohjel- kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon ja laadukkaaseen rakentamiseen sekä huomi- perusparannuksia. Liityntäpysäköintialueen pienimuomassa on myös julkisivukorjauksia ja sekä pihojen oimalla taiteen ja kulttuurin näkyvyys kaupunkikuvassateistyössä alueen muiden maanomistajien kanssa on toinen kunnostaminen ja sen ilmeen siistiminen yh- Seuranta/mittari: valmisteltavana. Keskustan yleisten alueiden toteutus Vastuutaho: yhdyskuntatoimi seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, vuoden 2013 osalta käsittäen Kauniaistenraitin, Kirjastonraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaat ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Gallträskin itäpään lähiliikunta- ja virkistyspaikkaa on valmisteltu tavoitteena puistomainen ja polveileva toteutus rantametsän keskelle hyödyntäen jo olevaa rakennettua pohjaa. Rakennusvalvonta pyrkii jo rakennushankkeiden varhaisessa vaiheessa kiinnittämään hakijan ja suunnittelijan huomion siihen, että ympäristö otetaan suunnittelussa huomioon. Kaupunkikuvatoimikunta on aloittanut toimintansa rakennusvalvonnan neuvoaantavana elimenä, joka ottaa kantaa hankkeiden kaupunkikuvalliseen ja ympäristöönsä soveltuvuuteen. 9.2 Uusi kiinteistötietojärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön mahdollistaen kiinteistöjen tehokkaan yllä- ja kunnossapidon Seuranta/mittari: järjestelmän käyttöönotto Vastuutaho: yhdyskuntatoimi 9.3 Osallistutaan kaupunkiradan suunnitteluun ja varmistetaan erityisesti Kauniaisten keskustaan ja sen kaupunkikuvaan kiinteästi liittyvän ympäristön sekä 8 Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön kaikissa kaupungin kiinteistöissä asuntoja lukuun ottamatta. Kiinteistöjen kokonaisvaltaisen hallinnon mahdollistava kiinteistötietojärjestelmä, jonka osa sähköinen huoltokirjakin on, on hankittu vuonna 2012 ja sen käyttöönotto odottaa enää ohjelmistoasennuksia. Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan ratasuunnitelman laatimisen välillä Leppävaara Kauklahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien

10 Koivuhoviin ja koko rataosuuteen liittyvien rakenteiden onnistunut suunnittelun ohjaus. Seuranta/mittari: raportointi suunnittelutyön etenemisestä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi kanssa. Kevään aikana laaditaan myös liikennöintiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työskentelyyn (hankkeen ohjausryhmä, projektityöryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuurin työryhmä) sekä yleisötilaisuuksiin. Hankkeesta järjestettiin informaatiotilaisuus yleisölle Kauniaisissa ja Espoossa Lisäksi huhtikuun lopulla järjestettiin yleisölle kävelykierrokset hankkeeseen tutustumiseksi maastossa. 10. Kaupunkikonsernin tavoitteet Toteutumisen seuranta Kaupungin konserniin kuuluvan yhtiön toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiaktään talous- ja käyttöastetiedot 30.6 tilanteesta, jotka Kaupunkikonserniin kuuluvilta kiinteistöyhtiöiltä pyydekaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien raportoidaan vuoden toisessa osavuosikatsauksessa. rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Seuranta/mittari: Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. Vastuutaho: kaupunginhallitus 9

11 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos DRIFTSBUDGETENS UTFALL Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1 000 ) % 1-4/12-13 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,4 % 18,1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,8 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -0,5 % Yleishallinto - Allmän förvalting TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4 % -0,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 5,2 % Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 6,8 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,0 % -13,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -14,8 % Yhdyskuntatoimi - Samhälsteknik Sivistystoimi - Bildning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,6 % 24,4 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,1 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,9 % 5,0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9 % 2,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 3,8 % (Yhdyskuntatoimen lukuihin sisältyy rakennuslautakunnan talousarvio- ja toteumaluvut) Yleishallinto YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4 % -0,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 5,2 % Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9 % 72,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % 72,7 % Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,8 % 2,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 2,2 % Kaupunginkanslia - Stadskansliet TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,1 % -0,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 11,2 % Rahatoimisto - Drätselkontoret TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,0 % -14,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % -14,2 % 10

12 Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2013 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa sivulta viisi lähtien. Toimialan tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitellusti. Valtuustokauden alussa luottamushenkilöille on järjestetty monipuolista perehdytystä ja koulutusta. Valtuuston ehkä keskeisimpiä käsiteltäviä asioita ovat olleet kuntarakennelakiluonnoksesta ja metropolialueen esiselvityksestä annettavat lausunnot. Hallinnon avoimuuden ja kuntalaisten osallistumista edistävän verkkovaikuttamisen lisäämistä tukee kevään aikana valmisteltu tietohallintostrategia. Henkilöstön työssä suoriutumista ja työn kehittämistä sekä työhyvinvointia on tuettu muun muassa koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Talous Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2013 mukaan 3,2 milj. euroa, josta on toteutunut 31,7 %.Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tulo on työterveyshuollon kelakorvaus, joka tuloutuu vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on noin 7.0 milj.euroa. Tästä on tilanteessa toteutunut 2,2 milj.euroa, eli 31,4 %. Henkilöstömenot ovat hyvin hallinnassa budjettiin verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Tämän hetkisen käytön perusteella työterveyspalveluihin varatun määrärahan ennakoidaan ylittyvän viime vuoden tapaan, joskin menokehitys saattaa olla hieman etupainotteinen. Määrärahan mahdollinen riittämättömyys selittyy osittain sillä, että budjetointi perustui edellisten vuosien tilinpäätöslukuihin, jolloin yhteistyö nykyisen palveluntuottajan kanssa ei vielä ollut käynnistynyt. Pääasiallinen selitys on kuitenkin henkilöstön työssä suoriutumista tukevissa toimenpiteissä ja ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa, kuten toimintasuunnitelman mukaiset terveystarkastukset, työpaikka-selvitykset ja työyhteisökonsultaatiot. Fysioterapia hankitaan nyt keskitetysti työterveyshuollosta, samoin kohdennetut työnohjaukset työyhteisöissä. Savuttomuuden edistäminen, ikääntyvää henkilöstöä huomioiva panostus ikäohjelmaan sekä varhainen puuttuminen uupumisen ja mielenterveyden oireisiin ovat tämän vuoden toimintasuunnitelman painopisteitä. Johdonmukaiset panostukset näkyvät esim. viime vuoden sairauspoissaolojen vähentymisenä. Palvelujen ostoihin varatun kokonaismäärärahan riittävyyttä ja mahdollisen lisämäärärahan tarvetta voidaan kuitenkin paremmin arvioida vuoden toisessa osavuosikatsauksessa syyskuussa. Elintarvikemenot ylittävät tässä vaiheessa vuotta budjetin lähes 5 %:lla. Syynä tälle on budjetointi-vaiheessa liian varovaisesti arvioitu elintarvikkeiden hinnannousu toteutuneeseen verrattuna ja toiminnan volyymin kasvu. Menojen kehittymistä seurataan tarkoin ja raakaainehintojen laskustakin on uutisoitu, mutta tämä mahdollisesti toteutuessaan tuskin ehtii realisoitua tämän vuoden budjettia silmällä pitäen. Toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan em. huolimatta vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärään (60,9) ei ole tehty eikä ennakoida muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. KH:n päätöksellä palkkahallinnossa on tehty uudelleenjärjestelyjä ja nimikkeen muutoksia henkilöstömitoitusta lisäämättä. Uusi ruokapalvelupäällikkö on aloittanut toukokuun alussa. 11

13 Sosiaali- ja terveystoimi SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,7 % 6,8 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % -13,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -14,8 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % 13,3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % 13,0 % Sosiaalipalvelut - Socialtjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,4 % 9,9 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % -3,0 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -2,6 % Vanhuspalvelut - Äldreomsorg TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,5 % 11,4 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8 % -8,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % -7,0 % Terveydenhuolto - Hälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,8 % -13,9 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,9 % -9,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % -12,3 % Suun terveydenhuolto - Munhälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,4 % -4,5 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1 % 11,4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % 13,3 % Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8 % -34,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % -34,1 % Toimialajohtajan katsaus Sosiaali- ja terveystoimen alkukevättä on värittänyt vilkas julkinen keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden valtakunnallisen uudistustyön vaiheista. Eri työryhmien raportit ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Kaikissa raporteissa on yksimielisyys siitä, että alle asukkaan kunnilla, joihin Kauniainenkin kuuluu, ei ole oikeutta tulevaisuudessa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluitaan itse. Palvelut tulee järjestää vastuukuntamallilla, mikä meillä tarkoittanee yhteistyötä Espoon kanssa. Odottelemme rauhassa järjestämislakia. Toteutamme ja kehitämme toimintaamme kaupunkilaisten tarpeita vastaavasti. Toiminta Strategiset tavoitteet etenevät suunnitellusti. Moniammatillista työtä tehdään asiakaslähtöisesti sektorirajat ylittäen mm. nuorisotakuun toteuttamisessa ja päihde- ja mielenterveystyössä. Neuvola-, koulu-, opiskelu- ja suunterveydenhuollon toimenpideohjelmaa on aloitettu laatimaan ja työ valmistuu loppukesään mennessä. Moniammatillisen työn rakenteisiin, ennaltaehkäisevään työhön ja puheeksi ottamiseen alkaa laaja koulutus sosiaali-, terveys- ja koulutoimen henkilöstölle toukokuussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on kehitetty hoidon tarpeen arviointia, potilas- ja asiakasohjausta sekä hoitoprosesseja terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Lasten ja nuorten 12

14 neurologiset kuntoutusarviot on siirrytty tekemään kaikki erikoissairaanhoidossa. Mielenterveys- ja päihdetiimin sekä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työnjakoja on selkeytetty. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiä pyritään hyödyntämään aikaisempaa paremmin. Terveydenhuollon Mediatri on toiminut hitaasti ja haitannut työn sujuvuutta. Ikääntymispoliittisen strategian mukaisia toimenpiteitä on viety eteenpäin. Kotihoidon toimintaa on kehitetty vastaamaan vaativamman asiakaskunnan tarpeisiin, mistä osoituksena asiakasmäärät eivät ole nousseet samassa suhteessa kuin käyntimäärät. Villa Anemonessa aloitettu päivätoiminta on käynnistynyt ja alustavien kokemusten mukaan toiminta on tukenut omaishoitajien jaksamista tavoitteen mukaisesti. Tammikummun terveyskeskussairaalassa hoidetaan sekä akuutti- että pitkäaikaispotilaita. Tammikummun käyttöaste on ollut hyvä. Pitkäaikaispotilaiden hoitoaika Tammikummussa uhkaa venyä sopivien palveluasumispaikkojen niukasta tarjonnasta johtuen. Uusia, kalliita hoitoja tai kuntoutusta vaativia asiakkaita on tullut muutamia lisää sekä terveyden- että kehitysvammahuoltoon. Nämä kustannukset eivät näy vielä ensimmäisessä vuosineljänneksessä. Henkilöstö Osaa terveydenhuollon avainhenkilöistä, johtavaa hammaslääkäriä eikä vastaanoton osastonhoitajaa, ole onnistuttu pysyvästi rekrytoimaan. Molemmat paikat ovat uudelleen haussa. Muuten henkilöstön saatavuus on ollut hyvää. Yksilöllisten työaikajärjestelyjen ja ympärivuorokautisten yksikköjen toiminnan sujuvuuden vuoksi on käytetty suunnitellusti vuokratyövoimaa. Hoitotakuun toteutumiseksi suun terveydenhuollossa on vuokratyön lisäksi käytetty maksusitoumusmenettelyä. Hallinnon henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta. Talous Kokonaisuutena toimialan talouden toteuma näyttää kohtuulliselta. Toiminnan tulot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti, osa niistä tulee takapainotteisesti eikä vielä näy toteumassa. Osavuosikatsauksessa erikoissairaanhoidon kuluissa on mukana jo toukokuun laskutus sekä viime vuoden kalliin hoidon tasauslasku. Kun em. kulut lasketaan pois erikoissairaanhoidon toteumasta, on todellinen toteumaprosentti 37,63 %. Erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät alkuvuodelta noin Kun tämän vaikutus huomioidaan koko toimialan toimintakatteessa, toteutuu toimialan toimintakate 33,63 prosenttisesti. Menojen ylitykseen voidaan varautua vanhustenhuollon sijaiskuluissa, sillä keväällä on ollut odotettua enemmän sijaistarvetta ja kesälomasijaisten kulut tulevat vasta seuraavaan katsaukseen sekä palveluasumisen ostoissa. Sosiaalipalveluissa kasvua näyttäisi tulevan lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa, päihdehuollon avopalveluissa sekä vammaispalveluissa. Investoinnit Villa Bredan kerrostalojen ja palvelukeskuksen laajennuksen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelmat ovat valmistuneet ja etenevät kesään mennessä valtuustokäsittelyyn. Syksyllä 2013 käynnistynee suunnittelun seuraava vaihe. Rakentaminen alkanee kesällä

15 Yhdyskuntatoimi YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,6 % 24,4 % Toimintamenot-Verksamhetskostnader ,2 % 4,5 % Toimintakate-Verksamhetsbidrag ,2 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,4 % 14,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % 14,9 % Maankäyttö - Markanvändning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,6 % -18,8 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,4 % -6,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % -26,2 % Maaankäyttösopimukset ja myynnit - Markanvändningsavtal och försäljning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % Ympäristötoimi - Miljöenheten TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % 0,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,2 % -25,3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -25,3 % Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % -0,2 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,5 % 6,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % 6,7 % Kuntatekniikka - Kommunteknik TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,1 % 29,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,6 % 3,4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % 8,5 % Rakennuslautakunta - Byggnadsnämnden TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 % -30,4 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,0 % 8,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % -42,9 % Huom. rakennuslautakunnan luvut eivät ole mukana yhdyskuntatoimen yhteensä luvuissa. Toimialajohtajan katsaus Vuoden 2013 talousarvion mukainen tulotavoite on 13 milj. euroa. Tästä on toteutunut n. 4 milj.euroa, mikä vastaa 30,6 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut, tonttivuokrat), joiden laskutus ajoittuu osin toimintavuoden loppupuolelle. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (arvio 8,7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan keskitetysti rahatoimessa. Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen osuus on eriytetty omaksi tulokohdaksi. Talouden ensimmäisen osavuosikatsauksen mukaisessa tilanteessa näkyy Bensowinkujan (St1) ja Sansinpellon tonttien maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset. Talousarvioon sisältyneen Villa Gahmbergan myynti ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti määritelty siten, että tontin luovutusarvona käytetään kirjanpitoarvoa. Tämä tarkoittanee, että toteuma ei vastaa talousarvion aikaista arviota. Toisaalta Ratatyöläisten korttelin (keskusta 2) asemakaavamuutoksen johdosta solmitun maankäyttösopimuksen mukainen korvaus tulee lähes kokonaan kompensoimaan em. poikkeaman. 14

16 Vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat 10,1 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3 milj. euroa, joka vastaa 30,2 % kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Poikkeuksen muodostavat polttoaine- ja lämmityskulut, joiden osuus on hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla, johtuen tavanomaista kylmemmästä ja pitkittyneestä talvikaudesta. Toimialan tulokseen vaikuttavia osatekijöitä päivitetään ja seurataan säännöllisesti toimialalla/tulosalueilla ja ennuste koko vuoden toteumasta tullaan laatimaan vuoden 2013 toiseen osavuosikatsaukseen mennessä (31.8). Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana mahdollisesti syntyvistä merkittävimmistä muutoksista. Toiminta Tänäkin vuonna alkutalvi oli runsasluminen ja kevät koitti varsin myöhään, joten talvikunnossapitoon panostettiin vahvasti. Tiet, kadut ja kiinteistöjen piha-alueet sekä kulkuväylät saatiin pidettyä auki laatutavoitteiden mukaisesti ajoittain jatkuvien lumisateiden aikana ja pakkasista huolimatta. Ympäri vuorokauden päivystävät kunnossapitoyksiköt ja liukkaudentorjuntaan erikoistuneet koneet olivat talven aikana avainasemassa. Asukaspalautteiden perusteella jatkossa tullaan kiinnittämään entistä suurempaa huomiota uuden keskusta-alueen kulkuväylien talvikunnossapitoon ja erityisesti lumien poiskuljetukseen. Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti, ja edellytykset asuntotuotannon jatkumiselle MAL-aiesopimuksen sitoumusten mukaisesti etenevät hyvin. Sansinpellon ja Villa Bredan alueen asemakaavamuutokset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja ne ovat tulleet voimaan. Gallträskin alueen asemakaavamuutos on luonnosvaiheessa. Asuntoja on valmistunut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana viisi kappaletta. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa. Maankäytön ja asumisen kehityskuva on päivitetty uudelle valtuustokaudelle ja sen käsittely on edennyt kaupunginhallitukseen. Kuluvan vuoden talonrakennusinvestoinnit painottuvat talotekniikkahankkeisiin, mutta työohjelmassa on myös julkisivukorjauksia sekä pihojen perusparannuksia. Talotekniikan nykyaikaistamisilla pyritään mm. parantamaan kiinteistöjen käyttöolosuhteita, vastaamaan paremmin vuosikymmenten aikana muuttuneisiin käyttäjien tarpeisiin, ennaltaehkäisemään mahdollisia sisäilmaongelmia ja alentamaan nykyistä energiakulutusta. Vuosikorjauksissa keskitytään pienempiin, talousarviovaiheessa linjattuihin kunnossapitotoimenpiteisiin. Kaupunginvaltuuston hyväksymien investointihankkeiden työohjelman toteutus on alkuvuodelle tyypilliseen tapaan painottunut hankkeiden käynnistämisen valmisteluun ja toisaalta edellisen vuoden aikana käynnistettyjen hankkeiden loppuunsaattamiseen. Tarkempi selostus merkittävimpien investointihankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan ratasuunnitelman laatimisen välillä Leppävaara Kauklahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kanssa. Myös liikennöintiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten on ollut käynnissä. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työskentelyyn (hankkeen ohjausryhmä, projektityöryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuurin työryhmä) sekä yleisötilaisuuksiin. Hankkeesta järjestettiin informaatiotilaisuudet ja Lisäksi huhtikuun lopulla järjestettiin yleisölle kävelykierrokset hankkeeseen tutustumiseksi maastossa. Investoinnit Talonrakennusinvestoinneille vuonna 2013 myönnettiin valtuuston budjettikäsittelyssä marraskuussa ,9 miljoonaa euroa ja julkisen käyttöomaisuuden investoinneille yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuodelta 2012 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus

17 Julkinen käyttöomaisuus Työohjelma on laadittu huomioonottaen sekä kaupunginvaltuuston vuodelle 2013 hyväksymät hankkeet että vuodelta 2012 jatkuvat hankkeet. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan pääosin valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Erityisesti laajan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointiohjelman osalla joudutaan kuitenkin priorisoimaan hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilöstö- ja määräraharesurssien mukaan. Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Kaupungintalon saneeraushanketta valmistellaan urakkalaskentavalmiuteen ja tavoitteena on saada urakoitsijavalintaesitykset vuoden 2014 ensimmäiseen yhdyskuntalautakuntaan. Villa Bredan kerrostalojen ja palvelukeskuksen hankesuunnitelmat ovat edenneet kohti KV:n hyväksymiskäsittelyä. Palvelukeskuksen hankkeessa valmistellaan rakennuttajakonsulttikilpailutusta ja hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen suunnittelijakonsulttien kilpailutusta. Klostretin tulipalokorjaus on valmistunut ja hankkeen vastaanotto sisäpuolisilta osilta pidettiin huhtikuussa, ulkopuolisilta osilta (julkisivu- ja pihatyöt) työt vastaanotetaan toukokuussa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja myyntiin tähtäävien toimenpiteiden valmistelun periaatteet. Kasavuoren päiväkodin uusi päärakennus on valmistunut ja otettu käyttöön Rakennusaikaisten virheiden ja puutteiden kuntoon saattaminen on jatkunut vielä käyttöönoton jälkeen ja hankkeen taloudellinen loppuselvitys odottaa mainittujen virheiden ja puutteiden kuntoon saamista. Sansinpellon uuden päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja hankkeen KVR-urakoitsija on kilpailutettu. Niinikään päiväkodin pysäköinnin ja muiden tarvittavien liikennejärjestelyjen suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsija valittu. Lisäksi projektiin kuuluu Sansinpellon puistoalueella sijaitsevan avo-ojan putkittaminen n. 150 m:n matkalta sekä hulevesien hidastusaltaan rakentaminen ja jätevesiviemäri- ja vesijohtolinjan siirtäminen suunnitelmien mukaan. Mäntymäen koulun D-osan saneeraushankkeen valmistelu on ollut käynnissä, urakoitsijat valittu ja töiden toteutus alkaa toukokuussa. Hankkeen on määrä valmistua ennen syyslukukauden 2013 alkua. Svenska Skolcentrumin F- ja G-osien saneerauksien valmistelu etenee ja tavoitteena on saada saneerauksen suunnitelmat valmiiksi kuluvan vuoden aikana valmiiksi, aloittaa saneerausurakka kevättalvella 2014 ja saada työt valmiiksi ennen syyslukukauden alkua Pihan kunnostusta aloitetaan kesän 2013 aikana ja hanke viedään loppuun kesän 2014 aikana. Liityntäpysäköintipuistolle tehdään kunnostustoimenpiteitä sen ilmeen siistimiseksi ja VR:n vanha makasiini puretaan pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Jätepiste siirretään uuden asemakaavan mukaiselle paikalle alueen itäosaan. Mahdollisesta yhteishankkeesta alueen muiden maanomistajien kanssa (VR-Yhtymä Oy, Liikennevirasto) käydään neuvotteluja. Keskustan yleisten alueiden toteutus seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, mikä vuoden 2013 osalta käsittää Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Liikenneväyläinvestoinneista ovat kesäkaudella 2013 mukana myös Bredantien ja Stenberginkujan viimeistelytyöt. Asematien katuvalaistus uusitaan välillä Asematie-Vanha Turuntie. Gallträskin itäpäähän toteutetaan lähiliikunta- ja virkistyspaikka. Yleissuunnitelma on hyväksytty maaliskuussa ja urakoitsija on kilpailutettu. Hankkeelle on haettu myös toteutusavustusta. Lähiliikuntapuisto on tarkoitus rakentaa puistomaisena ja polveilevana rantametsän keskelle hyödyntäen jo olevaa rakennettua pohjaa. 16

18 Kaupungin keskusurheilukenttä varustetaan tekonurmella ja kentän valaistus uusitaan. Suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsija kilpailutettu. Rakennuskohde sisältyy vuosien työohjelmaan. Myös tälle hankkeelle on haettu toteutusavustusta. Henkilöstö Uusia rekrytointeja alkuvuoden aikana ovat olleet kiinteistömestari, kuntatekniikkainsinööri ja rakennusvalvonnan assistentti. Kaupungin pitkäaikainen maankäyttöpäällikkö on jäänyt eläkkeelle ja virka oli haettavana välisenä aikana. Haastattelut ja viran täyttämisen valmistelut suoritettiin huhtikuussa. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueella avoinna ollut projekti-insinöörin vakanssi on uudelleenhaussa, tavoitteena on saada paikka viimein täytettyä ja samalla päästä organisaatiovahvuudessa vuosia jatkuneesta vajaamiehityksestä täyteen henkilövahvuuteen. Tulosalueen organisaatiorakenteen muutoksia valmistellaan henkilöstön työkuorman tasaamiseksi ja erityisosaamisen hyödyntämisen parantamiseksi. Rakennuslautakunta: Toiminta Alkuvuodesta rakennusvalvonta myönsi luvan yhteensä viidelle pientalolle. Muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 18. Talous Toimintatuottojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstö Uusi rakennusvalvonnan assistentti aloitti työt Alkuvuoden rakennusvalvonnassa oli yhden henkilön vajaus. 17

19 Sivistystoimi SIVISTYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos BILDNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,9 % 5,0 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,9 % 2,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 3,8 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1 % -143,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % -143,7 % Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,3 % -12,1 % Toimintamenot-Verksamhetskostnader ,0 % -2,7 % Toimintakate-Verksamhetsbidrag ,1 % -4,8 % Toimialajohtajan katsaus Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle, sivistystoimenjohtajan virka ja sivistystoimen johtoryhmä perustettiin vuoden alusta. Huhtikuun alusta uusi suomenkielinen opetuspäällikkö astui virkaan. Uusi johtoryhmä kehittää yhteisiä käytäntöjä, sisäistä yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä sivistystoimessa. Yhteinen strategia lähtee siitä, että palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä toimintaa. Tulosalueilla yhteisiä tehtäviä kevään aikana ovat olleet esimerkiksi uusi nuorisotakuutyöryhmä, Mäntymäen koulun pelikentän käyttökeskustelu ja yhteinen it-strategia. Lukioiden välillä on syntymässä uusi kaksikielisyyden opetusmalli toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä yhdyskuntatoimen kanssa on ollut merkittävä. Kauniaisten sivistystoimi on osallistunut pääkaupunkiseudun sivistystoimen yhteistyöhön kevään aikana. Kaikkien koulujen oppilaiden vakuutusturvaa on parannettu ulkomaisia koulumatkoja varten. Sivistystoimen viisi lautakuntaa pitivät kaiken kaikkiaan 10 kokousta ensimmäisten neljän kuukauden aikana. Perehdytys sivistystoimesta järjestettiin kaikille päätöksentekijöille huhtikuussa. Useita valtuusto- ja kuntalaisaloitetta sekä kuntalaiskirjettä on käsitelty kevään aikana. Talous Nettobudjetointi otettiin käyttöön vuodenvaihteesta ja peruskoulut ottavat tulevan vuoden aikana käyttöön uuden talousseurannan työkalun. Tulojen toteuma on tässä vaiheessa melko alhainen koska varhaiskasvatuksen tulot huhtikuusta puuttuvat vielä toteumasta ja koska päätöksiä ulkoisesta rahoituksesta, esimerkiksi Opetushallitukselta, ei vielä ole saatu. Menojen toteuma on raameissa. Lisäbudjetti on hyväksytty Hagelstamska skolanille oppilasmäärän yllättävän suurelle nousulle syksyksi Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelman luonnos oli valmis kommentointia varten huhtikuussa. Lasten määrä lisääntyy, esim. joulukuusta 2011 toukokuuhun 2013 lisäystä on ollut 39 lasta. Samaan aikaan erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt. Avoimen perhetoiminnan käyttäjämäärät ovat olleet korkeat. Selvitys päivähoidon henkilöstörakenteesta ja henkilöstötarpeesta on sen takia aloitettu. Vakanssitarpeet käsitellään lautakunnissa ja hallituksessa touko- ja kesäkuussa. Päiväkotien paloturvallisuutta selvitetetään ja ostopalvelupäiväkotien kilpailutusta suunnitellaan. Huhtikuun päivähoitomaksutulot puuttuvat toteumasta. 18

20 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos FINSKSPÅKIGA SKOLFÖRVALTININGEN Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,7 % 17,20 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,3 % 4,90 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % 10,30 % Suom.koulultk. hallinto TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1 % 42,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 42,1 % Mäntymäen koulu TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % 77,1 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 % 5,8 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 5,8 % Kasavuoren koulu TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,0 % 114,3 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 % 1,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 2,2 % Kauniaisten lukio TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,3 % 163,9 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,6 % 6,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 8,5 % Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 % -9,6 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8 % 44,3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % 68,3 % Erillisrahoitetut projektit, suomenk. TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,9 % -47,5 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,5 % 29,1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % -69,0 % Suomenkielinen opetus Suomenkieliset peruskoulut ovat saaneet valmiiksi tulevaisuusohjelman vuosille ja se esiteltiin lautakunnalle Lukuvuoden teeman jaettu johtajuus toteutus etenee lukuvuodelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Erityisopetuksessa toteutetaan uutta tukijärjestelmää (kolmiportainen tuki). Järjestelmän kehittämiseksi on tehty yhteistyötä Kauniaisten perusopetusta antavien koulujen kesken. OPH:n kustantama hanke järjestelmän toteuttamiseksi päättyi huhtikuussa Unelmakoulupalveluiden kansallinen levittämishanke jatkuu Kasavuoren koulun koordinoimana ja se kuulu Opetushallituksen Ote ja Ovi hankkeisiin. Unelmakoulukonsepti esiteltiin mm. Singaporen opetusministerille huhtikuussa. Mäntymäen koulu on on osallistunut aktiivisena toimijana Arjen teknologia -projektiin, robotiikka - projektiin sekä TVT-hankkeiden osalta 3d- tulostusvalmisteluun sekä yhteistyökoulu Mesa Schoolin (Kalifornia, USA) kanssa tehtyihin yhteisprojekteihin. Kauniaisten lukion opinto-ohjauksen kehityshanke on jatkunut ja Porkkalan lukion kanssa yhteinen opettajien TET-päivä ja opiskelijoiden oppilaitosvierailukäynnit ammattikorkeakouluihin järjestettiin Ensimmäisen vuositason lukio-opiskelijat saivat henkilökohtaiset tablettitietokoneet maaliskuussa. Yrittäjyyskasvatuksen tarpeisiin sekä uusien tablettien ylläpitoa varten perustettiin Osuuskunta Grani. Henkilöstö on kouluttautunut tablettikoneiden opetuskäyttöön. Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa on tehty yhteistyötä espanjan opetuksen yhteydessä sekä aloitettu uusien yhteisten hankkeiden suunnittelu mm. kehitysmaantieteen kurssi Keniassa 2014 sekä oppimisympäristöhanke itasioissa. 19

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KV - STF 10.6.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2013 KH - STS 2.10.2013 1 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Sivistystoimi esitetään

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta Talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per /331/2012 YLK 88

Yhdyskuntalautakunta Talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per /331/2012 YLK 88 Yhdyskuntalautakunta 88 20.05.2013 Talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per 30.4.2013 154/331/2012 YLK 88 Kaupunki on talousarvion vahvistamisen yhteydessä ohjeistanut toimialoja raportoimaan niille asetet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 272 16.10.2013 Kaupunginhallitus 281 23.10.2013 Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus 159/331/2013

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi SALO TERVE KUNTA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Taustaa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöllä on Salon seudulla pitkät perinteet. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilö ja terveyskasvatuksen työryhmät

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 27.10.2011 T3 INNOVATION TRIANGLE TAPIOLA Science and Technology Art and Design Global Business Jukka Mäkelä 27.10.2011 2 Viiden

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjär jestyksen ja kaa vamääräys ten noudattamista rakentamises sa. Toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot