VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013"

Transkriptio

1 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KH - STS

2 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön kansantalousosasto ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 0,4 prosenttia. Ennusteen mukaan Suomen talous kärsii pitkittyvästä hitaan kasvun vaiheesta. Työllisyyden ennustetaan heikkenevän nopeasti kuluvana vuonna. Työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia. Alhaiset reaaliansiot painavat yksityistä kulutusta. Kansantalouden investointiaste laskee edelleen kuluvana vuonna. Inflaatio pysyy lähivuodet kahdessa prosentissa. (Lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus, kevät 2013). Työttömyys on jatkanut kasvuaan Kauniaisissa. Uudenmaan Ely-keskuksen katsauksen mukaan huhtikuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli noussut 5,2 % kun se vuoden lopussa oli ollut 4,8 % Muutos tarkoittaa 17 hengen muutosta työttömien määrässä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on tarkastelujaksolla pysynyt ennallaan. Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 33,3 %. Osavuosikatsauksen toteuma viittaa siihen, että käyttötalous toteutuu vahvistetun talousarvion puitteissa. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos % LMR % OVK1 (1 000 ) /2013 Myyntitulot ,6 % 20,3 % Maksutulot ,5 % 64,6 % Tuet ja avustukset ,1 % -43,5 % Muut toimintatuotot ,9 % -1,3 % TOIMINTATULOT YHT ,5 % Henkilöstömenot ,7 % -3,9 % Palvelujen ostot ,0 % 1,0 % Aineet ja tarvikkeet ,5 % 10,1 % Avustukset ,5 % 2,6 % Muut toimintakulut ,3 % 4,1 % TOIMINTAMENOT YHT ,9 % TOIMINTAKATE ,2 % -5,3 % Verotulot ,9 % 1,4 % Valtionosuudet ,5 % -22,8 % Rahoitustulot ja -menot ,8 % 35,9 % VUOSIKATE ,0 % 23,7 % Suunnitelmapoistot ,3 % TILIKAUDEN TULOS Toimintatuotot ovat toteutuneet osavuosikatsaukseen hieman alemmalla tasolla kuin jaksotettu talousarvio osoittaa. 1

3 Henkilöstömenojen toteumaprosentti on raportointihetken suhteelliseen toteumaprosenttiin nähden alhainen koska toteumassa eivät vielä ole kesäkaudella maksettavat lomakorvaukset ja palkkiot. Lisäksi henkilöstömenojen toteumaa laskee toteutuneet henkilöstökorvaukset ts. kaupungin saamat korvaukset sairaus-, äitiyslomalla tms lomalla oleville työntekijöille maksetuista palkoista. Opetushenkilökunnan palkanmaksunajankohta muuttui viime syksynä kuun ensimmäisestä päivästä kuukauden 10. päiväksi. Tämän vuoksi vertailutieto viime vuoden ensimmäiseen osavuosikatsaukseen ei anna oikeaa kuvaa henkilöstömenojen toteumasta joka osoittaa menojen pienentymistä liki neljällä prosentilla. Tuloslaskelman palveluiden ostojen toteumavertailuun on oikaistu huhtikuulle vahingossa viety toukokuun HUSin kuntalaskutus (0,6 milj. euroa). Käyttötalousosan taulukoissa oikaisua ei ole tehty. Toimialajohtaja on katsauksessaan ottanut oikaisun huomioon. Suunnitelmapoistot on jaksotettu toteumaan talousarvion mukaan. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ Toteuma Toteuma Muutos % LMR OVK1 (1 000 ) % 2012/2013 Vuosikate % Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA % 24 % INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot % 47 % Toiminnan ja investointien rahavirta % 82 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2 Saamisten muutos % Korottomien velkojen muutos % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA % Rahavarojen muutos % Kassavarat % Kassavarat % Kassavarat : Kassavarat : 5,463 miljoonaa euroa 5,790 miljoonaa euroa Kaupungilla oli vuoden vaihteessa 1. miljoonaa euroa tilapäistä lainaa joka maksettiin takaisin tammikuun alussa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi jouduttiin tammikuun lopussa nostamaan uutta lainaa 2 miljoonan euroa joka maksettiin takaisin helmikuussa. Tämän jälkeen kaupungin tulorahoitus on riittänyt maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tämän on mahdollistanut investointimenojen alhainen toteutumisaste alkuvuonna, toteuman ollessa vasta 11,1 %. Pääpaino alkuvuoden investointitoiminnassa on ollut saattaa edellisestä vuodesta kesken jääneitä hankkeita loppuun sekä suunnitella tämän vuoden toteutushankkeita. Tilanne on muuttumassa siten, että investointien kassavirran ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. 2

4 Verotulot Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos /13 % 4/12-4/13 % Kunnallisvero ,0 1,5 Yhteisövero ,3-16,1 Kiinteistövero ,9 54,8 Yhteensä ,9 1,4 Verotulojen kasvu pysähtyi alkuvuonna ja tilitykset olivat helmi- ja maaliskuussa jopa pienemmät kuin vuosi sitten. Eniten väheni yhteisövero, joka on erittäin herkkä suhdannevaihteluille. Vuoden 2013 varovaisen verotuloarvion johdosta on kuitenkin todennäköistä, että talousarvioon merkitty verokertymä toteutuu. 3

5 STRATEGISET TAVOITTEET Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaansa monessa edelläkävijä 1.1 Kunnallisvaalikauden alussa uusi valtuusto hyväksyy valtuustokauden kehittämisstrategian. Sen osana pyritään aikaansaamaan koko kauden kattava poliittinen valtuustosopimus, jonka tavoitteena on käyttötalouden tasapainottaminen vuosien aikana ja suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden aikaansaaminen päätöksentekoon. Myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiset strategiset tavoitteet ovat osa Kauniaisten strategiakokonaisuutta. Seuranta/mittari: kehittämisstrategian ja valtuustosopimuksen valmistuminen ja toteuminen, pks -yhteistyösopimus Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia 1.2 Kuntarakenneuudistuksella ja valtioneuvoston käynnistämällä metropolihallintoselvityksellä tulee olemaan ratkaiseva merkitys kaupungin tulevaisuuden kannalta. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen näissä uudistuksissa on kaupungin keskeinen tavoite. Kaupunki osallistuu aktiivisesti eri tasoilla käytävään vuoropuheluun ja valmisteluun. Toteutumisen seuranta Valtuuston maaliskuussa pitämän suunnittelu- ja strategiaseminaarin pohjalta hallitus on jatkanut kehittämisstrategian valmisteluun liittyvää keskustelua valtuustokauden painopistealueista. Alustava strategia saatetaan valtuustolle kesäkuun kokoukseen yhdessä talousarvion laadintaohjeiden kanssa. Strategian lopullinen vahvistaminen tapahtuu syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Seudun yhteiset suunnitelmat ja valtion aiesopimukset muodostavat osan kaupungin strategiakokonaisuutta. Kevättalven valmistelua ja paikallista poliittista keskustelua on leimannut kuntarakennelakiluonnoksesta (KV 4.3.) ja metropolialueen esiselvityksestä (KV 13.5.) annettavat lausunnot ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva ministeriötason valmistelu. Seuranta/mittari: rakennelain lausuntokierros, metropolialueen esiselvityksen valmistuminen Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia 1.3 Kasvua ja oppimista tuetaan oppijan tarpeen mukaisella juuri oikeaan aikaan annetulla kolmiportaisella tuella. Koulujen kieliohjelma toteutetaan harvinaisten kielten osalta kieliryhmien yhteistyönä. Vahvan kansainvälisen toiminnan tavoitteena on oppilaan positiivinen kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. Lukiot tekevät läheistä yhteistyötä ja valmistautuvat ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen tietokoneella. Seuranta/mittari: erityistä tukea tarvitsevien lukumäärä, lukioiden yhteistyöprojektien määrä Vastuutaho: sivistystoimi 2. Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2.1 Asukkaille turvataan hyvät liikuntamahdollisuudet, painottaen erityisesti palveluja, joilla voidaan edistää ikääntyvän väestön terveellisiä liikuntatottumuksia. Seuranta/mittari: ikääntyvälle väestölle suunnatut erilaiset liikuntapalvelut, 65 + osallistujien määrä Vastuutaho: sivistystoimi Lukiot ovat tehneet suunnitelman yhteisestä tandemkampus-projektista ja sähköisiin yo-kirjoituksiin valmistautumisesta. Ideoita ja malleja haetaan mm. Vaasan lykeidosta. Lukion espanjan-kurssi toteutetaan yhteisesti. Ylioppilaslautakunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja vieraili Kasavuoren koulukeskuksessa tutustumassa Unelmakouluun. Kelpo-hankkeen loppuraportti on lähetetty Opetushallitukselle. Koulut ovat toteuttaneet kansainvälistä toimintaa leirikouluilla mm. Müncheniin, Pariisiin, Barcelonaan, Pietariin, Köpenhaminaan ja Krakovaan. Toteutumisen seuranta 4 Liikuntapalvelut on osallistunut aktiivisesti Gallträskin liikuntapuiston suunnitteluun. Liikunnan vapaaehtoistyötä tekeville on perustettu oma viikoittain kokoontuva liikunnan monilajiryhmä. Liikunnanohjaajat ovat käyneet säännöllisesti ohjaamassa taukoliikuntaa suomalaisten senioreiden viikkokokouksissa. Vapaaehtoiset ulkoiluystävät ovat osallistuneet ulkoiluystäviensä kanssa kulttuuripalvelujen järjestämään ystävänpäiväkonserttiin Ikääntyville on järjestetty yhteistyössä Move-kuntokeskuksen kansssa mahdollisuus osallistua InBody kuntotestiin. Kasavuoren hiihtolatujen kunnostus hoidettiin yhteistyössä Espoon liikuntaviraston kanssa.

6 2.2 Toteutetaan Savuton Kauniainen -toimenpideohjelmaa osana Savuton pääkaupunkiseutu -toimenpideohjelmaa. Tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten savuttoman elinympäristön ja savuttomuuden tukeminen, mukaan lukien nuuskan käytön välttäminen. Seuranta/mittari: toimenpideohjelman osatavoitteiden toteutuminen, kouluterveyskysely 2013, aikuisväestön terveystutkimus Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/tejo 2.3 Oppilashuoltoa kehitetään syrjäytymisen ehkäisyä tukevan oppilashuollon strategian ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Jatketaan moniammatillisen yhteistyön selkeyttämistä ja vahvistamista sosiaalitoimen, koulutoimijoiden ja muiden lasten/nuorten kanssa työskentelevien kesken. Seuranta ja mittari: - kouluterveydenhuollon palvelujen sisältö ja kohdentuminen, selvitys tehty - Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmä koulutuskokonaisuus toteutettu koko perhekeskusverkostolle Vastuutaho: sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi 2.4 Kaupunki tukee nuorten hyvinvointia nuorisotakuussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä eri hallintokuntien, nuorten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Seuranta/mittari: toimenpiteiden mukaisten hankkeiden toteutuminen, nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen ja väheneminen Vastuutaho: sivistystoimi/kaikki toimialat 3. Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta 3.1 Valmistelun alla olevista asioista kuullaan kuntalaisia ja palvelujen käyttäjiä monikanavaisia vuorovaikutuskanavia käyttäen. Asiakkaat otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Seuranta/mittari: palvelujen käyttäjien edustuksellisuus, kuntalaisillat, asukasfoorumit, tiedotteet, asiakaskyselyt, sidosryhmäkuulemiset, keskustelufoorumit yms. Vastuutaho: kaupunginkanslia/kaikki toimialat Savuton pääkaupunkiseutu hankkeessa on alkuvuonna valmisteltu esimiehille ohjeistusta tupakoimattomuuteen kannustamiseen työpaikoilla. Savuton Kauniainen toimenpideohjelman mukaisesti on alkuvuonna kiinnitetty huomiota savuttomuuteen työpaikoilla ja rekrytointi-ilmoittelussa. Kouluterveyskysely on toteutettu huhtikuussa ja tulokset tullaan julkistamaan lokakuussa. Sosiaali- ja terveystoimi Neuvola-, koulu-, opiskelu- ja suun terveydenhuollon toimenpideohjelman teko aloitettiin alkuvuonna ja sen on määrä valmistua viimeistään loppukesästä. Alustavien tulosten mukaan kouluterveydenhuollon kohdentuminen on pitkälti asetuksen ja suositusten mukaista. Moniammatillisen työskentelyn yhteiseksi työvälineeksi tarkoitettu Lapset puheeksi menetelmäkoulutus alkaa toukokuussa infoiltapäivällä. Varsinaiset koulutukset alkavat syksyllä Koulutuksiin osallistuvat sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon n. 20 henkilöä, jotka kouluttavat koko kaupungin lapsia tai heidän perheitään kohtaavat työntekijät vuonna Koulutuksiin liittyy tuki THL:lta, jossa menetelmä on kehitetty. Sivistystoimi Nuorten tarpeenmukaisten nuorisotakuun palvelujen kartoittaminen aloitetaan koulujen kautta tapahtuvalla nuorten kuulemisella toukokuun ja elokuun aikana. Lapsi & perhe-työmenetelmän koulutus alkaa Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen on nimetty työryhmä ( ), jonka tehtävänä on valmistella esitys nuorisotakuun toimintamallista Kauniaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Tietoa nuorisotakuusta ja toimintaperiaatteista julkaistaan kaupungin internet sivuilla kesäkuussa yhteishaun tulosten yhteydessä. Toteutumisen seuranta Seurantakaudella on laajennettu sosiaalisen median tiedostuskanavia ottamalla käyttöön Twitter osana kaupungin vuorovaikutteista viestintää. Kaupungin sosiaalisen median vaikutuskanavien mainoskampanja on suunnitteilla käyttäjien lisäämiseksi ja vuorovaikutteisen kommentoinnin aktivoimiseksi. Lisäksi kaupunki on järjestänyt kuntalaisten kuulemistilaisuuksia mm. KH:n asukasilta kuntauudistuksesta ja asukasilta Mäntymäen koulun koripallokentästä. Kauniaisten omaishoitoa kehitetään. Omaishoidon asiakkaille on suunnitteilla kysely, jonka purkuun ja sitä seuraavaan palvelusuunnitteluun otetaan mukaan kokemusasiantuntijoina omaishoitajia. Palveluiden käyttäjien näkökulmaa korostetaan kaikessa toiminnan kehittämisessä. 5

7 Vanhusneuvosto on ollut vahvasti mukana Villa Breda -hankkeen suunnittelussa. Alueen asukkaille on järjestetty tiedostustilaisuuksia sekä hankesuunnitelmasta että Palokunnankujan asukkaiden avustamisesta uuden asunnon hakemisessa. Granin lähiavun vuosikokouksen yhteydessä keskusteltiin Villa Bredan hankkeiden suunnittelusta. Koulutoimessa (lukioissa) sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoiminnassa on kevään aikana tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa on kuultu vanhempien näkemyksiä luonnosvaiheessa. 3.2 Lasten ja nuorten osallisuutta edistetään lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Nuorisovaltuuston toimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Kehitetään systemaattisia kuulemis- ja vaikuttamisrakenteita. Kuullaan lapsia ja nuoria päätöksenteon eri vaiheissa. Seuranta/mittari: nuorisovaltuuston toiminta, nuorten kuuleminen hallintokuntien hankkeissa, uusien vaikuttamisrakenteiden kehittäminen Vastuutaho: sivistystoimi 3.3 Lisätään ja kehitetään koulujen yhteistyötä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen sekä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa. Lisätään seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä koulujen kerhotoiminnassa. Hyödynnetään seurojen osaamista palvelutarjonnan kehittämisessä. Seuranta/mittari: yhteistyöhankkeiden määrä, toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä Vastuutaho: sivistystoimi 4. Kauniaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia 4.1 Kehitetään pääkaupunkiseudun kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluketjua, jonka tavoitteena on saada aikaan lapsiperhepalveluissa toimintakulttuurin muutos, joka mahdollistaa matalan kynnyksen palvelut lapsen kehitysympäristössä. Keskeistä on varmistaa vuotiaan lapsen ja perheen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen, hyvät arviointimenetelmät ja nopea puuttuminen menetelmillä, joiden tiedetään olevan vaikuttavia (aiesopimushanke). Seuranta/mittari: pääkaupunkiseudun yhteistyönä laaditun HYKS-alueen palveluketju-kuvauksen implementointi paikallisella tasolla Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Lasten ja nuorten osallisuutta on edistetty lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen välistä yhteistyötä sekä tukemalla nuorisovaltuuston toimintaa niin nuorisolähtöisestä kuin tekemällä nuorisovaltuustoa tunnetummaksi kaupungin rakenteissa. Koulujen välisellä yhteistyöllä on pystytty tukemaan nuorten parempaa kuulemista kouluissa ja kaupungin rakenteissa. Nuorisovaltuusto on toiminut vuoden 2013 aikana mm. lautakuntaedustajien kautta, antamalla lausuntoja nuoria koskevista asioista sekä osallistunut seutukunnalliseen Kesäduuni Uudellamaalla kampanjaan ja jatkanut yhteistyötä Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen kanssa. Liikuntayhdistysten yhteystiedot on päivitetty kaupungin www-sivuille 2013 avustushakemusten tietojen perusteella. Liikuntapalvelut oli osallisena Mäntymäen laskettupäivän toteutuksessa Koulujen ja liikuntapalvelujen yhteistyötä on pyritty kehittämään liikuntasalivuorojen iltakäytön osalta. Koulujen liikuntasalien käyttöaste iltaisin on 100 %. Toteutumisen seuranta Aiesopimuksen mukainen palveluketju kuvaus valmistui vuonna vuotiaan lapsen ja hänen perheensä monisyistä palveluverkkoa on kuvattu havainnollisella ja runsaasti informaatiota sisältävällä PP-ohjelmalla. Palveluketjukuvauksen implementointi on aloitettu ja sitä jatketaan edellleen. 6

8 4.2 Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja lisätään syrjäytymisen ehkäisyyn johtavia toimintatapoja. Toteutetaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa. Koulujen lisäksi kaikissa peruspalveluissa panostetaan ehkäisevän päihdetyön eri muotoihin. Seuranta/mittari: ennalta ehkäisevän päihdetyön suunnitelman valmistuminen Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Kaupungin omat palveluohjaajat jalkautuvat asiakaskäynneille sekä päihde- ja mielenterveystyössä että lastensuojelutyön tukena. Kaikista nuorten päihteisiin liittyvistä ilmoituksista on ilmoitettu vanhemmille ja käsitelty asia yhdessä nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän työssä on kiinnitetty huomiota ennalta ehkäisevään päihdetyöhön. 5. Kauniaisten identiteetin ja omaleimai-suuden vahvistaminen näkyy kaupungin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnettuutta 6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia ja rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta 6.1 Osana työelämän laadun kehittämistä edistetään henkilöstön osaamista henkilöstökoulutuksen ja perehdyttämisen avulla. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja työaikajoustojen kehittämismahdollisuuksia selvitetään. Seuranta/mittari: Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee. Vastuutaho: kaupunginkanslia 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita 7.1 Kaupungin talous- ja tietohallintoprosesseja kehitetään taloudellisesti tehokkaiksi ja mahdollisimman helposti käytettäväksi. Tiedon oikeellisuuden varmistaminen on kehitystyön lähtökohtana. Seuranta/mittari: taloushallinnon raportointia sekä suoriteseurantaa kehitetään. Vastuutaho: rahatoimisto 7.2 Vanhuspalveluissa painotetaan palveluohjausta, välimuotoisten palvelujen kehittämistä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja mobiiliteknologian käyttöönoton selvittämistä kotihoidossa. Seuranta/mittari: - kotona asuvat 75 -vuotta täyttäneet - omaishoidon tuen piirissä olevat 75 -vuotta täyttäneet - välittömän asiakastyön määrä kotihoidossa Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi 7.3 Sivistystoimen hallinnon, johtamisjärjestelmän ja sisäisen yhteistyön kehittäminen. Panostetaan sivistystoimen yhteisten tavoitteiden määrittämiseen. Parannetaan tiedotusta ja viestintää kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ja koulujen välillä. Määritellään sivistystoimen yhteistyömuotoja ja selkeytetään työnjaollisia asioita. Seuranta/mittari: Vastuutaho: sivistystoimi Toteutumisen seuranta Keskitettynä henkilöstökoulutuksena on järjestetty työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen liittyvää koulutusta. Mittava JEAT (johtamisen erityisammattitutkinto) hanke on käynnistetty. Henkilöstön kokemaa työilmapiiriä kartoittava kysely (HENTY) on lähetetty. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on jatkettu mm. työsuojeluun ja ikääntyvää henkilökuntaa huomioivaan ikäohjelmaan liittyen. Toteutumisen seuranta Talouden seurantaa tukevaa suoriteseurantaa on ryhdytty kehittämään. Erilaisia suoritteita ja mittareita ollaan tuomassa osaksi talouden raportointia. Tavoitteena on raportoida näitä ensimmäisen kerran seuraavassa osavuosikatsauksessa. Talgraf raportointityökalu on otettu jälleen aktiiviseen käyttöön ja siihen on hankittu lisätyökalu joka tavoitteena on tuottaa helpommin ja yksinkertaisemmin toimialoille talouden seurantatietoa. Kauniaisten kotihoito on mukana pääkaupunkiseudun yhteishankkeessa, jossa kehitetään kotihoidon tuotteistamista ja tehostamista RAI-vertailun kautta. Mobiiliteknologian hyödyntäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa nykyisen potilastietojärjestelmän puitteissa, mutta on huomioitu Apotti-hankkeessa. Terveydenhuollon kehittyvää teknologiaa seurataan tarpeen mukaan. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle, sivistystoimenjohtajan virka ja sivistystoimen johtoryhmä perustettiin vuoden alusta. Huhtikuun alusta uusi suomenkielinen opetuspäällikkö astui virkaan. Uusi johtoryhmä kehittää yhteisiä käytänteitä, sisäistä yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä sivistystoimesta. Yhteinen strategia lähtee siitä että palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri asiakasryhmien tarpeista ja kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä. 7

9 Yhteisiä tehtäviä kevään aikana ovat olleet esimerkiksi nuorisotakuu, Mäntymäen koulun pelikentän käyttö, oppilashuolto ja erityisopetus varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, tilojen ja kenttien tehokas yhteiskäyttö ja yhteinen it-strategia. Lukioitten välillä on syntymässä uusi kaksikielisyyden malli. Nettobudjetointia otettiin käyttöön vuodenvaihteesta. Päätös on tehty peruskoulujen talousseurannan työkalun käyttöönotosta. 8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapainottaminen 8.1 Osallistutaan MAL-aiesopimuksen mukaisten yhteisten seudullisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kauniaisten tavoitteellinen keskimääräinen asuntotuotantoluku sopimuskaudella vuosittain on 60 asuntoa, joista 20 % ns. ARA-tuotantoa. Työkaluina tuotannon edellytysten luomiselle ovat päivitetty asuntoohjelma ja vuosittain tarkistettava kaavoitusohjelma. Seuranta/mittari: valmistuneiden asuntojen lukumäärä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutumisen seuranta Kauniainen on jatkanut MAL-aiesopimuksen mukaisten sitoumustensa toteutusta. Asuntotuotantoa mahdollistavia asemakaavoja on hyväksytty alkuvuoden aikana 2 kpl (Sansinpellon ja Villa Bredan alueet), ja molemmat kaavamuutokset ovat myös saavuttaneet lainvoiman. Gallträskin alueen asemakaavamuutos on asetettu luonnosvaiheessa nähtäville. Asuntoja on valmistunut vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana 5 kpl. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa. 9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen Toteutumisen seuranta 9.1 Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten omaleimaista, Kuluvan vuoden rakennusinvestointihankkeissa painottuvat talotekniset peruskorjaukset, mutta työohjel- kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon ja laadukkaaseen rakentamiseen sekä huomi- perusparannuksia. Liityntäpysäköintialueen pienimuomassa on myös julkisivukorjauksia ja sekä pihojen oimalla taiteen ja kulttuurin näkyvyys kaupunkikuvassateistyössä alueen muiden maanomistajien kanssa on toinen kunnostaminen ja sen ilmeen siistiminen yh- Seuranta/mittari: valmisteltavana. Keskustan yleisten alueiden toteutus Vastuutaho: yhdyskuntatoimi seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, vuoden 2013 osalta käsittäen Kauniaistenraitin, Kirjastonraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaat ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Gallträskin itäpään lähiliikunta- ja virkistyspaikkaa on valmisteltu tavoitteena puistomainen ja polveileva toteutus rantametsän keskelle hyödyntäen jo olevaa rakennettua pohjaa. Rakennusvalvonta pyrkii jo rakennushankkeiden varhaisessa vaiheessa kiinnittämään hakijan ja suunnittelijan huomion siihen, että ympäristö otetaan suunnittelussa huomioon. Kaupunkikuvatoimikunta on aloittanut toimintansa rakennusvalvonnan neuvoaantavana elimenä, joka ottaa kantaa hankkeiden kaupunkikuvalliseen ja ympäristöönsä soveltuvuuteen. 9.2 Uusi kiinteistötietojärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön mahdollistaen kiinteistöjen tehokkaan yllä- ja kunnossapidon Seuranta/mittari: järjestelmän käyttöönotto Vastuutaho: yhdyskuntatoimi 9.3 Osallistutaan kaupunkiradan suunnitteluun ja varmistetaan erityisesti Kauniaisten keskustaan ja sen kaupunkikuvaan kiinteästi liittyvän ympäristön sekä 8 Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön kaikissa kaupungin kiinteistöissä asuntoja lukuun ottamatta. Kiinteistöjen kokonaisvaltaisen hallinnon mahdollistava kiinteistötietojärjestelmä, jonka osa sähköinen huoltokirjakin on, on hankittu vuonna 2012 ja sen käyttöönotto odottaa enää ohjelmistoasennuksia. Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan ratasuunnitelman laatimisen välillä Leppävaara Kauklahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien

10 Koivuhoviin ja koko rataosuuteen liittyvien rakenteiden onnistunut suunnittelun ohjaus. Seuranta/mittari: raportointi suunnittelutyön etenemisestä Vastuutaho: yhdyskuntatoimi kanssa. Kevään aikana laaditaan myös liikennöintiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten. Kauniaisten kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työskentelyyn (hankkeen ohjausryhmä, projektityöryhmä, liikennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuurin työryhmä) sekä yleisötilaisuuksiin. Hankkeesta järjestettiin informaatiotilaisuus yleisölle Kauniaisissa ja Espoossa Lisäksi huhtikuun lopulla järjestettiin yleisölle kävelykierrokset hankkeeseen tutustumiseksi maastossa. 10. Kaupunkikonsernin tavoitteet Toteutumisen seuranta Kaupungin konserniin kuuluvan yhtiön toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiaktään talous- ja käyttöastetiedot 30.6 tilanteesta, jotka Kaupunkikonserniin kuuluvilta kiinteistöyhtiöiltä pyydekaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien raportoidaan vuoden toisessa osavuosikatsauksessa. rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Seuranta/mittari: Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. Vastuutaho: kaupunginhallitus 9

11 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos DRIFTSBUDGETENS UTFALL Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1 000 ) % 1-4/12-13 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,4 % 18,1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,8 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -0,5 % Yleishallinto - Allmän förvalting TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4 % -0,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 5,2 % Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 6,8 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,0 % -13,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % -14,8 % Yhdyskuntatoimi - Samhälsteknik Sivistystoimi - Bildning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,6 % 24,4 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,1 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,9 % 5,0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9 % 2,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % 3,8 % (Yhdyskuntatoimen lukuihin sisältyy rakennuslautakunnan talousarvio- ja toteumaluvut) Yleishallinto YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4 % -0,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % 5,2 % Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9 % 72,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % 72,7 % Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,8 % 2,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 2,2 % Kaupunginkanslia - Stadskansliet TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,7 % 8,3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,1 % -0,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % 11,2 % Rahatoimisto - Drätselkontoret TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,0 % -14,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % -14,2 % 10

12 Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2013 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa sivulta viisi lähtien. Toimialan tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitellusti. Valtuustokauden alussa luottamushenkilöille on järjestetty monipuolista perehdytystä ja koulutusta. Valtuuston ehkä keskeisimpiä käsiteltäviä asioita ovat olleet kuntarakennelakiluonnoksesta ja metropolialueen esiselvityksestä annettavat lausunnot. Hallinnon avoimuuden ja kuntalaisten osallistumista edistävän verkkovaikuttamisen lisäämistä tukee kevään aikana valmisteltu tietohallintostrategia. Henkilöstön työssä suoriutumista ja työn kehittämistä sekä työhyvinvointia on tuettu muun muassa koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Talous Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2013 mukaan 3,2 milj. euroa, josta on toteutunut 31,7 %.Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tulo on työterveyshuollon kelakorvaus, joka tuloutuu vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on noin 7.0 milj.euroa. Tästä on tilanteessa toteutunut 2,2 milj.euroa, eli 31,4 %. Henkilöstömenot ovat hyvin hallinnassa budjettiin verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Tämän hetkisen käytön perusteella työterveyspalveluihin varatun määrärahan ennakoidaan ylittyvän viime vuoden tapaan, joskin menokehitys saattaa olla hieman etupainotteinen. Määrärahan mahdollinen riittämättömyys selittyy osittain sillä, että budjetointi perustui edellisten vuosien tilinpäätöslukuihin, jolloin yhteistyö nykyisen palveluntuottajan kanssa ei vielä ollut käynnistynyt. Pääasiallinen selitys on kuitenkin henkilöstön työssä suoriutumista tukevissa toimenpiteissä ja ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa, kuten toimintasuunnitelman mukaiset terveystarkastukset, työpaikka-selvitykset ja työyhteisökonsultaatiot. Fysioterapia hankitaan nyt keskitetysti työterveyshuollosta, samoin kohdennetut työnohjaukset työyhteisöissä. Savuttomuuden edistäminen, ikääntyvää henkilöstöä huomioiva panostus ikäohjelmaan sekä varhainen puuttuminen uupumisen ja mielenterveyden oireisiin ovat tämän vuoden toimintasuunnitelman painopisteitä. Johdonmukaiset panostukset näkyvät esim. viime vuoden sairauspoissaolojen vähentymisenä. Palvelujen ostoihin varatun kokonaismäärärahan riittävyyttä ja mahdollisen lisämäärärahan tarvetta voidaan kuitenkin paremmin arvioida vuoden toisessa osavuosikatsauksessa syyskuussa. Elintarvikemenot ylittävät tässä vaiheessa vuotta budjetin lähes 5 %:lla. Syynä tälle on budjetointi-vaiheessa liian varovaisesti arvioitu elintarvikkeiden hinnannousu toteutuneeseen verrattuna ja toiminnan volyymin kasvu. Menojen kehittymistä seurataan tarkoin ja raakaainehintojen laskustakin on uutisoitu, mutta tämä mahdollisesti toteutuessaan tuskin ehtii realisoitua tämän vuoden budjettia silmällä pitäen. Toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan em. huolimatta vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärään (60,9) ei ole tehty eikä ennakoida muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. KH:n päätöksellä palkkahallinnossa on tehty uudelleenjärjestelyjä ja nimikkeen muutoksia henkilöstömitoitusta lisäämättä. Uusi ruokapalvelupäällikkö on aloittanut toukokuun alussa. 11

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot