PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN"

Transkriptio

1 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö

2 PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu / Alppikadun yksikkö Luostarinen Sari Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutukset lapsiperheiden arjesta selviytymiseen Helsinki s. 1 liite Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pitkäaikaistyöttömien lapsiperheiden käyttämiä selviytymiskeinoja ja kokemuksia työttömyydestä. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko työttömyys mahdollistanut joidenkin sellaisten asioiden tekemisen, mihin ansiotyössä ollessa ei olisi ollut aikaa. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimukseen osallistui kuusi pääkaupunkiseudulla asuvaa pitkäaikaistyötöntä, joilla oli alaikäisiä lapsia. Haastatellut edustivat tasaisesti kumpaakin sukupuolta. Analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua ja tyypittelyä. Tutkimustuloksissa ilmeni, että perheen- ja kodinhoito sekä harrastukset ovat yleisimpiä työtä korvaavia toimintoja, jotka ovat auttaneet työttömiä selviytymään arjesta. Pitkittynyt työttömyys vaikuttaa naisilla itsetunnon heikkenemiseen. Naiset kokivat, että kontaktit vertaisryhmään eivät ole mielekkäitä. Työttömyys on mahdollistanut perheen kanssa olemisen, kotitöiden tekemisen sekä osallistumisen harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan enemmän kuin aikaisemmin. Merkillepantavaa on se, että harrastukset ja vapaaehtoistyö liittyvät olennaisesti omiin lapsiin. Pitkään jatkuneen työttömyyden seurauksena perheissä on jouduttu luopumaan erilaisista hankinnoista ja taloudellisesti kaikkein vaikein tilanne on perheissä, joissa molemmat vanhemmat ovat työttömänä. Lasten tarpeet ovat kuitenkin olleet perheissä viimeisimpiä säästökohteita. Tutkimustulokset tukevat aikaisempia lapsiperheisiin liittyneitä työttömyystutkimuksia. ASIASANAT: työttömyys, lapsiperheet, selviytyminen, arkielämä Säilytyspaikka: DIAK / Alppikadun yksikön kirjasto

3 ABSTRACT The Diaconia Institute of Higher Education in Finland / Alppikatu Training Unit Author: Luostarinen, Sari Title: Coping with the Effects of Long-term Unemployment: A look at families with children Rate: Helsinki pages and one appendix This research deals with unemployment and the target group is the long-term unemployed with children. The purpose of this thesis was to find out how they were coping with unemployment. Another purpose was to find out if they had possibilities to do things that they were not able to do when they had a job. Thematic interviews were used in this research, the research method is qualitative and the analysis method was thematic. Six unemployed people from the capital area took part of this research. All of them, three women and three men, have underage children. The results of this research show that hobbies and taking care of the family and home have helped unemployed people in coping with unemployment. Long-term unemployment weakens women's self-esteem. The women felt that the contact with other unemployed were not meaningful. Unemployed people have had possibilities to spend more time with their families and take care of the home. They also had more time for hobbies and volunteer work. It was very significant that the hobbies and the volunteer work were somehow connected to their own children. The economic situation of the families has changed because of long-term unemployment. The worst situation was when the both parents were unemployed. They could not afford anything special for themselves and the needs of the children were put first. The results of this study support the results of earlier research in the area of unemployment. Keywords: unemployment, families with children, coping, everyday life Filed and Stored at: The Diaconia Institute of Higher Education Library, Alppikatu Training Unit

4 I SISÄLLYS 1. JOHDANTO TYÖN MERKITYS IHMISELLE TALOUDELLISEN LAMAN VAIKUTUKSET TYÖTTÖMYYDEN LISÄÄNTYMISEEN Suomessa oli nopein työttömyyden kasvu TYÖTTOMYYDEN PSYYKKISET, FYYSISET JA SOSIAALISET VAIKUTUKSET Työn menetyksen vaikutukset Työttömyyden henkilökohtaiset haasteet Työttömyyden vaikutukset perheissä Työttömyyden taloudelliset vaikutukset Työttömyysloukku Syrjäytyminen Voiko työttömyys olla myös mahdollisuus? TYÖTTÖMYYSTILASTOT Kahdet työttömyystilastot Pitkäaikaistyöttömyys Nuorisotyöttömyyden tilanne Ikääntyneet työttömät Pääkaupunkiseudun työttömyystilanne TALOUSKASVUN VAIKUTUKSET TYÖTTÖMYYTEEN Talouskasvun näkymät vuonna Talous kasvoi edelleen vuonna Tulevaisuuden näkymiä EU JA TYÖTTÖMYYS AIKAISEMMAT AIHEESEEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET Tutkimus työttömien psyykkisestä selviytymisestä ja sen kehityksellisestä taustasta Tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä Työttömän tarina... 14

5 II 8.4. Työttömän kansalaisen sosiaaliset siteet TUTKIMUKSEN TARKOITUS TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Haastattelujen valmistelu Kvalitatiivinen tutkimus Teemahaastattelu Haastattelun keskeiset teema-alueet Tutkimuksen luotettavuus AINEISTON KÄSITTELY JA ANALYSOINTI TUTKIMUSTULOKSIA Työttömyyden kokemukset Työttömyyden vaikutukset perheeseen Työttömyyden taloudelliset vaikutukset Työttömänä koettu toimintakyky Arjesta selviytyminen Ystävien, sukulaisten ja vertaisryhmän tuki Muutokset harrastuksissa Työttömyyden mukanaan tuomat mahdollisuudet "Lapset ensin" Kaksi selviytymisstrategiatyyppiä JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Yhteenveto Omaa pohdintaa Jatkotutkimusehdotuksia LIITE LÄHTEET... 42

6 1. JOHDANTO Työttömyys tutkimusaiheena on haastava, sillä pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen ja sen myötä yhteiskunnasta syrjäytyminen näyttää olevan tulevaisuudessakin tätä maata rasittava ongelma. Tässä päättötyössä olen paneutunut työttömyyden taustoihin ja sen vaikutuksiin elämän eri osa-alueilla. Tarkasteltavaksi olen ottanut myös talouskasvun vaikutukset työttömyyden vähenemiseen, sekä EU:n toimenpiteet työttömyyden vähentämiseksi. Kiinnostukseni on herännyt erityisesti niitä selviytymiskeinoja kohtaan, joita perheen vanhemmat käyttävät kohdatessaan työttömyyden. Työttömyyden vaikutukset tuntuvat elämän jokaisella osa-alueella ja työttömyys on varmasti koskettanut meitä kaikkia, joko suoraan tai jonkun läheisen välityksellä. Minulla on työttömyydestä myös omakohtaisia kokemuksia. Pituudeltaan työttömyysjaksoni olivat kahdesta neljään kuukauteen ja sijoittuvat lamavuosiin 1991, 1993 ja Pisin työttömyysjakso sijoittui syksyyn 1991, valmistuttuani toiseen ammattiini, kosmetologiksi. Kaksi muuta työttömyysjaksoa sijoittui kesään. Työskentelin silloin päiväkodissa ja molemmilla kerroilla työttömäksi jäädessäni syksyn työpaikka oli jo varmistunut. Muistan eläneeni työttömyyden aikana hyvin kurinalaista elämää ja rytmitin päivääni samoin kuin työssä käydessäni. Kiinnostavaa onkin selvittää mahdollisimman monia selviytymiskeinoja, jotka auttavat perheitä jaksamaan työttömyyden pitkittyessä. Työttömyyttä on tutkittu paljon ja tutkimukset ovat tuottaneet tietoa seuraavista aiheista: toimeentulo ja suhtautuminen avustusjärjestelmiin, ajankäyttö ja aktiivisuus, perhe ja sosiaaliset kontaktit, suhtautuminen työhön ja työnhakuun sekä mielenterveys ja työttömyyden psyykkinen kokeminen. Lähdemateriaalia on siis ollut runsaasti saatavilla, jopa niin paljon, että joitakin mielenkiintoisia aihetta käsitteleviä kirjoja ja tutkimuksia on jäänyt lukematta. Seuraamalla ajankohtaisia asioita lehdistöstä ja internetistä on mahdollista saada aivan tuoretta tietoa työttömyyden tutkimuksesta sekä työttömyyden hoitoon liittyvistä keinoista.

7 2 2. TYÖN MERKITYS IHMISELLE Työ on keskeinen asia ihmisen elämässä ajan- ja voimavarojen käytöllä mitattuna. Perustarpeiden tyydytyksen ja toimeentulon kannalta työn taloudellinen tuotos on useimmille välttämätön. Työ liittää ihmisen suoraan tai välillisesti osaksi eri ryhmiä ja yhteisöjä sekä viimekädessä osaksi koko yhteiskuntaa. (Roine, Seppänen, Siipi 1987, 36.) Suomessa vallitseva protestanttinen työn etiikka on osaltaan vaikuttanut suomalaisten suhtautumiseen työhön. Työtä on tehtävä, jotta tulisi hyväksytyksi yhteiskunnassa. Työmoraali on ollut korkealla ja laiskuutta on pidetty huonona ominaisuutena. Monen työttömän, joka todella haluaisi tehdä töitä on vaikea tottua työttömyyteen. Elämälle täytyy löytyä uutta sisältöä, joko harrastuksista tai muista arjen askareista. 3. TALOUDELLISEN LAMAN VAIKUTUKSET TYÖTTÖMYYDEN LISÄÄNTYMISEEN Työttömyys on jo usean vuoden ajan ollut, ei ainoastaan Suomen, vaan koko Euroopan vakavin yhteiskunnallinen ja taloudellinen ongelma. Taloudellisen laman myötä alkanut kehitys on johtanut monen henkilön kohdalla pitkäaikaistyöttömyyden syntymiseen Suomessa oli nopein työttömyyden kasvu Työttömyysaste alkoi Suomessa nousta vuosittain neljän - viiden prosenttiyksikön hyppäyksin vuoden 1990 alle neljästä prosentista vuoden 1993 noin 20 prosenttiin. Suomen työttömyysasteen kehitys edusti länsimaisen taloushistorian nopeinta työttömyyden kasvua. Vuonna 1994 laman alkaessa taittua bruttokansantuote kääntyi nousuun ja työttömyys alkoi laskea. (Salmi, Huttunen, Yli-Pietilä 1996, 9-10; Kurkinen 1997, 12.) Työttömyyden rakenne muuttui vuosikymmenen alussa vaikeampaan suuntaan ja

8 3 työttömyys on levinnyt lähes kaikkiin ammattiryhmiin. Kuka tahansa on saattanut joutua työttömäksi iästä, sukupuolesta ja sosiaaliluokasta riippumatta. Samalla kun pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt, niin työttömyysturvan taso on laskenut. (Salmi ym.1996, 10; Kurkinen 1997, 17.) 4. TYÖTTOMYYDEN PSYYKKISET, FYYSISET JA SOSIAALISET VAIKUTUKSET Työttömien joukko on aikaisempaa heterogeenisempi. Ikä, sosiaalinen tausta, kehitystaso, itsetunto ja koulutus sekä työn merkitys elämänhallinnalle vaikuttavat siihen, koetaanko se uhkaksi vai haasteeksi. Useimmiten sillä on lamaannuttava, passivoiva ja vieraannuttava vaikutus. (Kuisma 1994, 9; Kurkinen 1997, 12.) 4.1. Työn menetyksen vaikutukset Työn menettäminen voi aiheuttaa ihmiselle shokin. Tilanne koetaan epätodelliseksi ja halu kieltää tapahtunut nousee päällimmäiseksi. Siinä vaiheessa kun työtön tunnustaa tilanteen itselleen ja muille, on hänen opittava uusi asema ja identiteetti, joka usein aiheuttaa ahdistusta, itse -epäilyä ja masennusta. Tässä tilanteessa itsensä ja muiden syyttely on yleistä. Perheen ja ystävien tuki on tällöin tärkeää. Työttömyystilanteen pitkittyessä ihminen muovaa identiteettiään ja sopeuttaa tavoitteensa, toiveensa ja elämäntyylinsä uusiin elämänolosuhteisiin. (Breakwell 1993, 275.) Työttömät kärsivät työssäkäyviä enemmän stressistä, masennuksesta, yleisestä ahdistuksesta, keskittymisvaikeuksista, itsetunnon heikentymisestä ja itseluottamuksen puutteesta. Tutkimuksissa on myös todettu, että ahdistus ja masennus lisääntyy myös yli kolme kuukautta työttömänä olleiden miesten puolisoilla. (Breakwell 1993, ) Jussi Silvonen (1998) Työterveyslaitokselta toteaa työttömien enemmistön selviytyvän ilman vaikeita mielenterveysongelmia. Ne, joilla esiintyy stressioireita, pääsevät niistä

9 4 yleensä uuden työpaikan löydyttyä. (Piirto 1998, A5.) 4.2. Työttömyyden henkilökohtaiset haasteet Työttömän muuttuneeseen elämäntilanteeseen liittyy useita eri haasteita. Perheenjäsenet ja ystävät voivat auttaa uudessa tilanteessa. Newmanin (1990) mukaan kriisitilanteilla on huomattava merkitys ihmisen kasvua ajatellen, jolloin yksilön on tärkeää kyetä selviytymään tilanteen aiheuttamista uusista haasteista. Stressi syntyy silloin, kun tilanteen aiheuttama selviytymisvaatimus on suurempi kuin yksilön omat resurssit vastata siihen. (Kuisma 1994, 8.) 4.3. Työttömyyden vaikutukset perheissä Työttömyyden kasvu on ollut suurinta lapsiperheissä ja Penttilän (1993) mukaan työttömyys rasittaa niitä selvästi enemmän kuin kotitalouksia keskimäärin (Penttilä 1993, 14). Työttömyyden aiheuttama yksilön paha olo vaikuttaa koko perheeseen ja muihin läheisiin ihmissuhteisiin. Miehen ollessa työttömänä hän kokee perinteisen asemansa perheen päänä horjuvaksi, varsinkin jos eletään naisen ansaitsemilla rahoilla. Työttömän kokema masennus saattaa johtaa myös mielenkiinnon vähenemiseen seksuaalisuutta kohtaan. (Tirkkonen 1993, ) Työttömyys on tuttua lähes kolmasosalle lapsiperheistä. Lamavuosien aikana työttömänä oli ollut isistä kolmannes ja äideistä neljännes. Työttömien määrän vähentyessä sen kesto on kuitenkin lähes kaksinkertaistunut. (Salmi ym. 1996, 20.) Jos työssäoloaikana perheen taloudellisessa päätöksenteossa valta on annettu paremmin ansaitsevalle, joutuvat puolisot työttömyystilanteessa määrittelemään tilanteen uudelleen, joko muuttamalla perheen vallanjakoa tai omia asenteitaan. (Laurila 1995, 62.) Työttömyydellä on itsetunnon välityksellä epäsuora yhteys vanhempien käyttämiin kasvatusmenetelmiin. Terveen itsetunnon heikentyminen saattaa johtaa lapseen kohdistuvan kielteisen kontrollin lisääntymiseen ja sellaiseen kasvatukseen, josta rajat

10 5 puuttuvat kokonaan. (Rönkä, Rönkä 1994, ) Lasten ja kodinhoito saattaa pelastaa työttömän turhautumiselta (Keränen 1994, 53). Parhaiten työttömyyden vaikutuksista selviää perhe, jonka elämäntapa on jo ennen työttömyyden alkamista ollut perhekeskeinen ja jonka kulutustottumukset ovat vaatimattomia (Näätsaari 1994, 47) Työttömyyden taloudelliset vaikutukset Taloudelliset vaikeudet ovat työttömyyden väistämätön seuraus. Käytettävissä olevat tulot ovat monimutkaisella tavalla riippuvaisia verotuksesta, tulonsiirroista sekä työvoimapolitiikasta ja sosiaaliturvaan kuuluva työttömyysturva takaa vain vähimmäistoimeentulon. (Holm, Pyy, Rantala 1996, 18.) Työttömät ovat köyhyydelle kaikkein riskialtein ryhmä (Kurkinen 1997, 24). Perheet ovat joutuneet luopumaan monista asioista työttömyyden seurauksena. Ruokaostokset ovat vähentyneet ja lomamatkoista sekä maksullisista harrastuksista on jouduttu luopumaan lähes kokonaan. (Näätsaari 1994, 42, 53.) Työttömyys ei yksin selitä kaikkia taloudellisia ongelmia, vaikka se onkin varsin keskeinen tekijä. Tämä näkyy selvästi lainojen aiheuttamissa ongelmissa, joita työttömyysperheillä on muita enemmän. (Salmi ym. 1996, 24.) Jos perheen molemmat vanhemmat ovat työttömänä ja perheellä on asuntovelkaa, vaikuttaa se olennaisesti perheen selviämiseen. Pahimmassa tapauksessa perhe voi menettää asuntonsa. (Näätsaari 1994, 38.) 4.5. Työttömyysloukku Työttömyyteen ja työllistymisen halukkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Ansioon sidotun työttömyysajan toimeentuloturvan eli ansioturvan ajallinen kesto sekä asumistuet ja esimerkiksi lasten päivähoitomaksut vaikuttavat olennaisesti siihen, mikä on työttömän ja

11 6 hänen perheensä todellinen työttömyysturva. Myös niin sanottu työttömyysloukku jäykistää työmarkkinoiden toimintaa ja näin ollen hidastaa työllistymistä. Työttömyysloukulla tarkoitetaan sitä, että työttömän tai hänen perheensä verojen, tulonsiirtojen ja päivähoitomaksujen jälkeen käytettävissä olevat tulot eivät olennaisesti kasva työllistymisen myötä. (Holm ym.1996, ) 4.6. Syrjäytyminen Työttömyys on yleistä, laajalle levinnyttä ja rakenteellisten tekijöiden aiheuttamaa. Pitkittyessään se vaikuttaa sosiaaliseen syrjäytymiseen ja yhteiskunnasta vieraantumiseen. Jonkin verran sosiaalista eristäytymistä on vähentänyt työttömyyden leviäminen lähes kaikkiin ammattiryhmiin. (Kurkinen 1997, 9,12.) Phillipsin ym. (1994) tutkimuksen mukaan työttömyyden aiheuttama köyhyys vaikuttaa olennaisesti perheen hankintoihin. Vanhemmat ostavat lapsilleen vähemmän leluja, kirjoja ja muuta kognitiivisesti kehittävää materiaalia. Tämä virikkeettömyys taas saattaa vaikuttaa lapsen huonoon koulumenestykseen ja sen myötä lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksiin. (Schaffer 1996, 346.) Sukupolvelta toiselle periytyvän huono-osaistumis- ja köyhtymisprosessin yhtenä tärkeänä välittävänä tekijänä on nuoren koulutuksesta syrjäytyminen. Siitä seuraa edelleen työelämästä ja muusta yhteiskunnasta vieraantuminen. Huono-osaiselle nuorelle, jolta puuttuu työssäkäyvän aikuisen malli, on sosiaalistuminen työttömyyteen ja johonkin valtakulttuurista vieraantuneeseen alakulttuuriin varsin houkuttelevaa. Tältä tieltä hän voi löytää sisällön ja mielekkyyden elämälleen. (Kurkinen 1997, 24, 27, 59.) Koulutuksella on suuri merkitys, sillä työttömäksi joutumisen riski ja työttömyyden kesto on sitä lyhyempi, mitä parempi koulutus nuorella on. Nuorison pitkäaikaistyöttömyys on huolestuttavaa, sillä sen vaikutukset yltävät kauas Suomen tulevaisuuteen. (Auvinen 1995, 50.)

12 Voiko työttömyys olla myös mahdollisuus? Työttömyysaika voidaan kokea myös vapauttavana mahdollisuutena ryhtyä harrastamaan sellaisia asioita, joista todella pitää (Keränen 1994, 53). Tämä tietysti edellyttää sitä, että työttömällä on varaa toteuttaa haaveensa työttömyysaikana, jolloin taloudellinen tilanne on huonompi kuin ansiotyössä ollessa. Suurtyöttömyyden aikana syntyi monia työttömien omaehtoisia ryhmiä ja yhdistyksiä, jotka voivat tarjota jäsenilleen toimintaa ja tukea. Niissä mukana olemalla työtön voi säilyttää toiminnallisen aktiivisuutensa ja paikkansa sosiaalisessa verkostossa. (Keränen 1994, 53.) Työttömät voivat myös osallistua erilaisiin vapaaehtoistöihin ja tehdä palkatonta työtä normaalin päivittäisen työrytmin mukaisesti. Osa työttömistä on löytänyt uusia mahdollisuuksia kehittää itseään esimerkiksi opiskelemalla. (Keränen 1994, 53.) Vanhempien on mahdollista olla enemmän lastensa kanssa työttömyysaikana. Zeigerin (1988) tutkimuksen mukaan on lähes saman tekevää, kumpi vanhemmista hoitaa lasta, kunhan lapsi voi kiintyä häneen. Tärkeintä on huolehtia lapsen turvallisuudesta ja tarpeista sekä antaa hänelle rakkautta, lämpöä ja hyväksyntää. Isän jäätyä työttömäksi hänen on hyvä muistaa, että pieni lapsi odottaa isältä yhtä paljon osallistumista, tunnetukea ja vaikuttamista kuin äidiltäkin. (Rönkä, Rönkä 1994, 121.) 5. TYÖTTÖMYYSTILASTOT 5.1. Kahdet työttömyystilastot Talouskasvun takia työttömyystilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut selvästi ja työllisyys on lisääntynyt nopeammin kuin työttömyys on alentunut. Työministeriö ja Tilastokeskus julkaisevat työttömyystilastoja, jotka eroavat huomattavasti toisistaan. Työministeriön käsityksen

13 8 mukaan työtön on työpaikkaa vailla oleva henkilö, joka on ilmoittautunut kortistoon ja on työmarkkinoiden käytettävissä. Työministeriön lukuja tarvitaan hallinnon ja työvoimapolitiikan käyttöön kotimaassa. (Kahdet työttömyystilastot 1997, A2.) Tilastokeskus ei ota laskelmissaan huomioon niitä, jotka eivät hae aktiivisesti työtä, mutta laskee mukaan kesä- tai iltatöitä hakevat kokopäiväopiskelijat. Tilastokeskus kokoaa tietonsa Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostatin ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n vaatimaa vertailukelpoisuutta silmällä pitäen. Tilastointitavan muutos on alentanut työttömyysastetta noin 1,5 prosenttia verrattuna aikaisempaan. (Kahdet työttömyystilastot 1997, A2; Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 1998, 3-4.) Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa vuonna 1998 maassamme oli työtöntä ja työttömyysaste oli 10,0 prosenttia. Samaan aikaan Työministeriön mukaan työttömänä oli noin henkilöä. Vuoden 1999 syyskuussa Tilastokeskuksen mukaan työttömyys oli laskenut 9,1:een prosenttiin eli työttömien määrä oli henkilöä. Työministeriön mukaan työttömiä työnhakijoita oli (Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 1998, 1; Piirto 1999, A15.) Tammikuussa vuonna 1998 maassamme arvioitiin olevan noin työkelpoista ihmistä, jotka eivät ole enää etsineet työtä, koska arvelevat työn saannin olevan mahdotonta. Työttömyys jatkuu edelleen vaikeana erityisesti juuri pitkäaikaistyöttömyyden takia. (Kahdet tilastot tarpeen luotettavuuden takia 1998, A2.) 5.2. Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi huimasti laman myötä. Vuonna 1990 pitkäaikaistyöttömiä oli vain noin 3 000, kun heitä vuonna 1993 oli jo ja vuonna 1997 yli henkeä. (Stenbäck 1999, A12.) Vuoden 1999 syyskuun lopussa yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli , joista yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä oli ollut

14 henkeä (Työllisyyskatsaus syyskuu 1999, 2). Pitkäaikaistyöttömien ryhmästä ongelmallisimpia ovat ne, jotka jäivät laman aikana työttömiksi ja joiden ammattitaito ei enää vastaa työnantajan asettamia uusia vaatimuksia. Turun yliopiston tutkijan Heikki Silvennoisen vuoden 1999 keväällä julkaistun raportin mukaan pitkäaikaistyöttömien koulutushalut ovat kuitenkin hyvin vähäiset. Suurin osa heistä ei usko koulutukseen uhratun ajan ja vaivan takaavan työpaikkaa. (Stenbäck 1999, A12.) Pitkäaikaistyöttömyyden tilastollisena rajana on Suomessa aikaisemmin pidetty yli vuoden kestänyttä työttömyyttä. Kansa ja poliitikot pitävät 1990-luvun suurtyöttömyyden jälkeen pitkäaikaistyöttöminä ehkä enää vain niitä, joiden työttömyys on kestänyt useita vuosia. (Koistinen 1999, 138.) 5.3. Nuorisotyöttömyyden tilanne Nuorten työllisyystilanne on kohentunut niin, että vuotiaitten työttömyysaste oli vuoden 1998 lokakuussa 19,9 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan heitä oli työttömistä työnhakijoista. (Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 1998, 2.) Vuotta myöhemmin eli syyskuussa 1999 Työministeriön työllisyyskatsauksen mukaan alle 25- vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli (Työllisyyskatsaus syyskuu 1999, 2.) suomalaisnuorta oli oppisopimuskoulutuksessa vuonna Tutkimusten mukaan se on vähentänyt nuorisotyöttömyyttä selvästi. Työnantajat ovat valtaosaltaan olleet tyytyväisiä tähän koulutusmuotoon, ja näiden nuorten työllistyminen on ollut keskimäärin parempaa kuin muissa koulutusmuodoissa opiskelleilla. (Stenbäck 1998, A6.)

15 Ikääntyneet työttömät Ikääntyneet työttömät ovat suurin työttömien ryhmä ja heidän työttömyytensä on myös pitkäkestoista. Työministeriön tilaston mukaan vuoden 1999 syyskuussa oli yli 50- vuotiaista työttöminä henkeä (Työllisyyskatsaus syyskuu 1999, 2). Pääkaupunkiseudulla on nykyisin paljon aikaisempaa enemmän avoimia työpaikkoja ja aiemmin vaikeasti työllistyneet yli 50-vuotiaat saavat nyt paremmin töitä. Työnantajat arvostavat jälleen työkokemusta, mutta lisävaatimuksena ovat koulutus, kielitaito ja oma aktiivisuus. (Nuutinen 1999, A3.) Työministeriön asiantuntijatyöryhmä totesi vuoden 1999 kesäkuussa julkaistussa raportissaan niin kutsutun työeläkeputken aiheuttavan selvästi ikääntyneiden siirtymistä työstä työttömiksi. Työttömyyseläkeputkella tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin työtön ei enää putoa peruspäivärahalle vaan saa ansiosidonnaista päivärahaa aina 60 ikävuoteen asti. Tuolloin työtön pääsee työttömyyseläkkeelle. Hallitus myönsi vuoden 1999 budjetissaan 70 miljoonaa markkaa ikääntyvien työttömien työllistämiseen. (Vuoristo 1999, A9.) 5.5. Pääkaupunkiseudun työttömyystilanne Työministeriön tilaston mukaan Helsingissä oli työttömiä vuoden 1998 marraskuun lopussa 11,8 prosenttia. Samaan aikaan työttömyys Vantaalla oli 10,0 Espoossa 7,9 ja Kauniaisissa 5,1 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä on laskenut pääkaupunkiseudulla tasaisesti. Syyskuussa vuonna 1999 Helsingissä oli työttömiä 10,7 %, Vantaalla 9,0 %, Espoossa 7,2 % ja Kauniaisissa enää 4,7 %. Valitettavasti suuri osa työllistyneistä on niin sanotuissa pätkätöissä. (Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 1998; Piirto 1999, A15.) 6. TALOUSKASVUN VAIKUTUKSET TYÖTTÖMYYTEEN 6.1. Talouskasvun näkymät vuonna 1998 Vuoden 1998 alussa asiantuntijat olivat sitä mieltä, että talouden kasvuhuippu on ohitettu. Kasvun arveltiin jatkuvan edelleen, mutta aiempaa hitaampana. Suomen talouden arveltiin kasvavan muuhun Eurooppaan verrattuna, hidastumisesta huolimatta, suhteellisen nopeasti. Yhtenä syynä kasvun hidastumiseen pidettiin Aasian talouskriisiä, vaikka hitaamman

16 11 kasvun vaihe olisi ollut näköpiirissä ilman sitäkin. (Baer, Venäläinen 1998, B8) Tammikuussa 1998 todettiin, että aikaisempien kokemusten perusteella kolmen prosentin talouskasvu pitää työllisyyden ennallaan. Samoin todettiin, että puolentoista prosentin suuruinen bruttokansantuotteen kasvu vaikuttaa työllisyyteen prosenttiyksikön verran. Jos työttömyys laskee prosentin verran, valtio säästäisi menoissaan kaksi miljardia markkaa. Kun myös kuntien ja muun julkisen sektorin säästöt otetaan huomioon, säästöä kertyisi yhteensä neljä miljardia markkaa. (Baer, Venäläinen 1999, B8.) 6.2. Talous kasvoi edelleen vuonna 1999 Suomen bruttokansantuotteen kasvu on jatkunut voimakkaana. Vuosina se on kasvanut yhteensä 25 prosenttia. Työttömyys ei ole kuitenkaan laskenut niin selvästi, kuin talouskasvun perusteella olisi voitu odottaa. Nopea talouskasvu ja työttömien väheneminen puolesta miljoonasta noin :een on myös pienentänyt työttömyysongelman kiinnostavuutta. (Rainisto 1999, B8; Sipilä 1999, A3, A15.) Työttömyyden aiheuttamat kustannukset ovat vähentyneet viime vuosina. Tämä selittyy työttömyyden pienenemisen lisäksi sillä, että yhä useampi työtön on pudonnut ansiosidonnaiselta työttömyyspäivärahalta työmarkkinatuelle. (Sipilä 1999, A3.) 6.3. Tulevaisuuden näkymiä Pellervon Taloudellinen Tutkimuskeskus on ennustanut Suomen talouden kasvuvauhdin kiihtyvän vuonna 2000 neljään prosenttiin. Aasia toipuu talouskriisistään ja maailmalla taloustilanne on suotuisa. Työttömyyden ei kuitenkaan oleteta vähenevän olennaisesti, sillä työvoiman tarjonta kasvaa nopeammin kuin avoimet työpaikat. (Sipilä 1999, B9.) Yhtäaikainen työttömyys ja työvoimapula kertoo rakenteellisesta työttömyydestä. Työttömyyden ei arvioida laskevan alle rakenteellisen työttömyyden rajan, sillä sen alapuolella työttömyys ei enää johdu heikosta taloudellisesta tilasta. Rakenteellinen työttömyys johtuu siitä, että työnhakijoilla on vääränlainen koulutus, he asuvat väärällä paikkakunnalla tai heidän palkkatoiveensa ei vastaa työnantajan maksuhalua. (Isotalus 1999, B7.) Työttömyysongelman ratkaiseminen on maassamme lähimmän viiden vuoden asia, sillä suuri työttömien määrä yhdistettynä eläkeläisiin on yhteiskunnalle suuri taloudellinen rasite (Sipilä 1999, A3).

17 12 7. EU JA TYÖTTÖMYYS Euroopan Unionin työttömyysprosentti oli vuoden 1998 syyskuussa 9,9 (Juurus 1998). EU:n työllisyyshuippukokouksessa marraskuussa 1997 hyväksyttiin periaate, jonka mukaan vuoden työttömänä ollut aikuinen ja puoli vuotta kortistossa ollut alle 25 -vuotias nuori on oikeutettu koulutukseen, harjoittelupaikkaan tai muihin aktiivisiin työllistämistoimiin. Näiden tavoitteiden toteutumisen myötä nousisi koulutuksessa olevien työttömien määrä noin kaksinkertaiseksi nykyiseltä kymmenen prosentin tasolta. (Raivio 1997, C1.) Eurostatin tilastojen mukaan vuoden 1999 heinäkuussa koko EU:n työttömyys laski 9,3 prosenttiin. Matalimmat työttömyysluvut olivat Luxemburgissa, jossa työttömyysaste oli 2,8 prosenttia. Korkein työttömyysaste 15,9 oli Espanjassa. EU seuraa työllisyystilannetta huippukokouksissa vuosittain, mutta päävastuu työttömyyden hoidossa on edelleen kansallisten hallitusten toimilla. (Emu-maiden työttömyys laski heinäkuussa edelleen 1999, B5; Karismo 2000, C1.) 8. AIKAISEMMAT AIHEESEEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET 8.1. Tutkimus työttömien psyykkisestä selviytymisestä ja sen kehityksellisestä taustasta Katja Kokko ja Lea Pulkkinen ovat tutkineen työttömien psyykkistä selviytymistä ja sen kehityksellistä taustaa. Tutkimus oli osa Lea Pulkkisen Lapsesta aikuiseksi - pitkittäistutkimusta. Tutkimus alkoi vuonna 1969, joten samojen ihmisten sosiaalista kehitystä on seurattu lähes 30 vuoden ajan. Tutkimukseen osallistui alunperin 369 henkilöä, joista tyttöjä oli 173 ja poikia 196. Viimeksi aineistoa koottaessa vuonna 1995 tietoa saatiin 315 osanottajalta, jolloin he olivat 36-vuotiaita. (Kokko, Pulkkinen 1997, 351.)

18 13 Muuttujina tutkimuksessa käytettiin nykyistä työtilannetta ja työttömyyden kestoa, taloudellista tilannetta, sosiaalista tukea, itsetuntoa, psyykkistä hyvinvointia/pahoinvointia, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, tyytyväisyyttä työhön/työttömyystilanteeseen, koulutusta ja työuran kulkua. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada esille erilaisia työttömien ryhmiä (Kokko, Pulkkinen 1997, ) Toimeentulo-ongelmaiset naiset oli suurin yksittäinen työttömien ryhmä. He erosivat huonomman taloudellisen tilanteen lisäksi työssä olevista tyytymättömyyden ja heikomman koulutuksen suhteen. Taloudellinen tilanne oli tärkeä erotteleva tekijä, koska kaikki työttömien ryhmät erosivat työssäkäyvistä sen suhteen. Hyvä sosiaalinen tuki liittyi työttöminä sekä psyykkiseen oirehtimiseen että hyvinvointiin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että psyykkisen pahoinvoinnin ja itsetunnon osalta työttömien ja palkansaajien väliset erot tulivat esille vain miestyöttömien ryhmissä. (Kokko, Pulkkinen 1997, ) Tyytyväisimpiä nykyiseen tilanteeseensa, muihin työttömiin nähden, olivat taloudellisesti selviytyvät naiset ja työelämästä syrjäytyneet miehet. Kehityksellisestä näkökulmasta katsottuna työttöminä oli työssäkäyviä heikompi itsehallinta lapsuudessa ja nuoruudessa. Se ilmeni keskittymiskyvyn puutteena ja mielialojen vaihteluna. Työttömät erosivat palkansaajista myös siten, että he olivat jo varhaisaikuisina heikommin yhteiskuntaan jäsentyneitä, johon erityisesti vaikutti epävakaampi työura. Perhekeskeisyys on suojannut toimeentulo-ongelmaisia naisia työttömyyden negatiivisilta vaikutuksilta. Heidän psyykkinen hyvinvointinsa oli taloudellisista vaikeuksista huolimatta keskitasoa. (Kokko, Pulkkinen 1997, 356.) Työelämästä syrjäytyneet miehet olivat olleet työttöminä 6-8 vuotta. Heidän lapsuudessaan tai nuoruudessaan ei ollut mitään, mikä olisi erottanut heidät muista työttömistä. Työelämästä syrjäytyminen onkin aiheutunut miesten henkilökohtaisista ongelmista, kuten vakavasta alkoholiongelmasta tai rikollisuudesta. Jokainen näistä miehistä oli hankkinut itselleen ammatin ennen syrjäytymistä. (Kokko, Pulkkinen 1997, 357.) Johtopäätöksenä todettiin, että työttömät eivät ole yhtenäinen joukko, vaan he koostuvat

19 14 useista erilaisista alaryhmistä. Iän perusteella erottuvia alaryhmiä paremmin työttömiä erotteleva tekijä oli sukupuoli. Itsetunnolla oli oletettu vaikutus työttömien jaottelussa, sillä psyykkiseen oireiluun liittyi aina heikko itsetunto. Sosiaalisen tuen merkitys korostui sekä psyykkisesti hyvinvoivilla että psyykkisiä vaikeuksia kokeneilla. Heikkoon taloudelliseen hyvinvointiin liittyi taloudellisia huolia ja itseluottamuksen ongelmia. (Kokko, Pulkkinen 1997, 357.) 8.2. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä Stakesin erikoistutkija Matti Kortteinen ja Kelan tutkija Hannu Tuomikoski julkaisivat vuonna 1998 tutkimuksensa pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä. Se on ensimmäinen työttömien omiin kokemuksiin ja laajoihin aineistoihin perustuva tieteellinen tutkimus. Tutkimuksessa todetaan suurimman osan työttömistä selviytyneen melko kohtuullisesti. Toisaalta se osoittaa myös huono-osaisuuden, kuten työttömyyden, sairauden ja köyhyyden kasautumisen samoille ihmisille. (Kortteinen, Tuomikoski 1998, 166.) Tutkimuksessa todetaan, että psyykkinen ja fyysinen sairastaminen yleistyy työttömyyden pitkittyessä. Se osoittaa myös, että huonoimmin työttömyydestä selviytyy vähiten koulutettu työväestö. Enemmän koulutetuilla on paremmat sosiaaliset verkostot, jotka tukevat yksilöä myös työttömyyden aikana. Työttömän yksinäisyys lisää sairastumisriskiä ja sairastavuuteen vaikuttaa ihmissuhteiden laatu, ei niiden määrä. (Kortteinen, Tuomikoski 1998, 175, 177.) 8.3. Työttömän tarina Kansanrunousarkisto ja Toimihenkilöiden Sivistysliitto järjestivät vuonna 1993 työttömille tarkoitetun kirjoituskilpailun. Osallistujia oli runsas määrä ja heistä 33:n kirjoitukset koottiin kirjaksi "Työttömän tarina". (Laaksonen, Piela 1993, 12.)

20 15 Eräs noin 50-vuotias nainen kertoo kirjoituksessaan selvinneensä työttömyyden aiheuttamasta tuskasta työttömille järjestetyn kurssin avulla. Kurssin loputtua hän kuitenkin masentui, sillä vasta silloin hän ymmärsi todellisen tilanteensa. Surutyö on tehtävä ja elämä rakennettava uusien arvojen varaan. (Kaasalainen 1993, 51.) Itä-Suomesta kotoisin oleva 35-vuotias rakennusmies kertoo päivien kuluvan pakolla keksittyjen tekemisten parissa. Hyödyllinen tekeminen, kuten liikunta tuntuu työttömänä vain todellisen elämän korvikkeelta, vaikka se työn ohessa tuntui tosi virkistävältä. (Kilpeläinen 1993, 283.) Tuula Luoma kirjoittaa huomanneensa suhteen lapseensa vievän aikaa ja tilaa, johon kiire ei saanut kuulua. Hän kokee suhteen tyttäreensä olevan yksi harvoista toimivista ja palkitsevista asioista työttömyyden aikana. (Luoma 1993, 294.) 8.4. Työttömän kansalaisen sosiaaliset siteet Mika Kurkinen (1996) on tehnyt pro gradu tutkielmaansa varten kvalitatiivisen, lähinnä teemahaastatteluihin perustuvan tapaustutkimuksen Helsingin seudun työttömien yhdistysten aktiivihenkilöiden parissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työttömien yhdistyksissä esiintyviä mielialoja sekä yhteiskuntaan ja sosiaalisiin siteisiin kohdistuvia ajatuksia sekä suhtautumista yhteiskunnallisiin normeihin ja instituutioihin. (Kurkinen 1996, 2.) Haastattelujen keskeiset teema-alueet olivat: työelämästä syrjäytymisen kokemus, työttömän asema yhteiskunnan jäsenenä, ajatukset vanhoista yhteiskunnallisista normeista, pelisäännöistä ja instituutioista, solidaarisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden tunne sekä muutokset sosiaalisissa siteissä ja ajatukset työttömien yhteistoiminnasta. (Kurkinen 1996, 63.) Tutkimuksessa todettiin työttömyyden kasvun myötä työttömien omaehtoisen toiminnan lisääntyneen valtavasti eri puolilla Suomea. Työttömien yhdistysten kattojärjestönä toimii

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä Sanja Hietala Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja. Juha Mikkonen. Syrjäytyä vai selviytyä?

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja. Juha Mikkonen. Syrjäytyä vai selviytyä? Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja Juha Mikkonen Syrjäytyä vai selviytyä? Helsingin Optimistit ry, Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? Helena Helve NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN Helsingissä 2012 Katja Laurén (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot