TEHOTTOMUUTTA, TERRORIA JA TIEDOTUSTA MAAN METSISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHOTTOMUUTTA, TERRORIA JA TIEDOTUSTA MAAN METSISSÄ"

Transkriptio

1 TEHOTTOMUUTTA, TERRORIA JA TIEDOTUSTA MAAN METSISSÄ Metsätalouden ja sen yhteiskunnallisen toimintaympäristön kehitys Lauri Vaara Kustantaja: Taloustieto Oy

2 Kannen valokuvat: Erkki Oksanen, Metla ISBN Painopaikka: Yliopistopaino, Helsinki, 2010

3 Saatteeksi Valmistumiseni metsänhoitajaksi ja työni aloittaminen Tapion palveluksessa tammikuussa 1960 osuivat maa- ja metsätalouden suuren murroksen vuosikymmenen alkuun. Alkaneen vuosikymmenen ensimmäisinä vuosina Maatalouskomitea 1 etsi keinoja maatalouden ylituotannon supistamiseen ja pientilavaltaisen maatalouden tehostamiseen ja rationalisoimiseen. Metsätalouden suunnittelukomitea 2 puolestaan etsi keinoja puun tuotannon lisäämiseen ja metsätöiden, erityisesti puunkorjuun rationalisoimiseen. Kummankin komitean ehdotukset olivat maltillisia eivätkä olisi tehneet 1960-luvusta murroksen vuosikymmentä. Murroksen aiheutti puunkorjuun erikoiskoneen, metsätraktorin tuominen metsään. Metsätraktorin käyttöönottoa ei ollut suunniteltu missään komiteassa eikä mainittujen mietintöjen valmistumisen aikaan maassa ollut ainoatakaan metsätraktoria. Metsätraktori tuli metsään yllättäen ja valtasi harppauksenomaisesti puunkorjuun työt maatilayrittäjiltä. Se romahdutti maatilayritysten talouden ja aiheutti laajan työttömyyden ja massamuuton kaupunkeihin ja Ruotsiin. Metsätaloudessa metsätraktori aiheutti siirtymisen uuteen tekniikan hallitsemaan aikakauteen. Nämä tapahtumat tekivät 1960-luvusta maa- ja metsätalouden murroksen vuosikymmenen. Minun työsarkaani olivat pääosalta metsäojitukset ja metsäteiden rakentaminen. Niitä varten oli erillinen organisaatio, Tapion metsänparannuspiirit, joka rajoiltaan yhtyi yksityismetsien itsenäisten hallinto- ja edistämisorganisaatioiden (ent. metsälautakuntien, nyk. metsäkeskusten) alueisiin, mutta toimi niistä irrallisena Tapion piirihallinnon yksikkönä. Kun metsänparannuspiirin asiakkaat olivat samoja metsäyrittäjiä kuin hallinnon ja metsäyhtiöiden asiakkaat, antoi metsänparannuspiiri erinomaisen aseman ulkopuolisena tehdä havaintoja hallinnon ja metsäyhtiöiden toimista yksityismetsissä. Aloittaessani työni Kemijärven metsänparannuspiirin päämetsänhoitajana kesäkuussa 1965 kohtasin jo ensimmäisten viikkojen aikana osan tässä kirjassa käsitellyistä ongelmista. Jo toisella työviikolla kohtasin metsälautakunnan harjoittaman puunmyyntien perusteettoman rajoittamisen. Keskustelin erään metsäyrittäjän kanssa metsätien rakentamiseen osallistumisesta, mistä aiheutuviin kustannuksiin metsäyrittäjä olisi saanut valtion varoista avustusta ja edullisen lainan. Metsäyrittäjä ei halunnut lisätä ennestään suurta lainarasitustaan ja kertoi perusteluksi, että metsälautakunta oli rauhoittanut hänen metsänsä eikä antanut hänen myydä puuta lainojen maksamiseksi. Ensimmäisen kuukauden kuluessa kohtasin myös tulojen hankinnan aiheuttaman vääristymän ja lakien kunnioituksen puuttumisen metsälautakuntien toiminnassa. Metsälautakunta ojitti soita metsänparannuspiirin rinnalla lautakuntien ojituksia varten säädetyn ojituspalkkiolain nojalla. Minun tehtäväkseni säädökset määräsivät lausunnon

4 antamisen siitä, soveltuiko lautakunnan ojitussuunnitelma erillisenä yhden tilan ojituksena toteutettavaksi, niin kuin ojituspalkkiolaki edellytti. Sellaisia oli vähän, minkä vuoksi metsälautakunta pyrki tekemään myös tilojen yhteisiä ojituksia ja vaati minua antamaan todellisen tilanteen vastaisia lausuntoja. Tapio yhtyi vaatimukseen. Kun en vaatimuksen mukaisia lausuntoja antanut, lautakunta teetti ojituksia ilman lausuntoani. Yhteisojitus piilotettiin tekemällä jokaiselle tilalle erillinen ojitussuunnitelma. Parin vuoden kuluttua kohtasin metsätraktoreiden tuoman työttömyyden ongelman. Tapasin savottaystäviäni, joiden kanssa samoilla työmailla olin 1940-luvun lopulla ajanut puuta hevosella. Osa heistä oli siirtynyt hevosesta maataloustraktoriin, jonka hankkimisesta aiheutunutta velkaa he olivat lyhentäneet puunkorjuun ansioilla. Nyt he kertoivat työttömyydestä ja velkojen hoidon vaikeutumisesta. Minun oli helppo samaistua heidän ongelmiinsa, sillä olin itse puolivälissä kolmattakymmentä ikävuotta luopunut yrityksestä jatkaa pienviljelijäisäni ammattia, johon sisältyi edellä mainittu talvikauden savottatyö. Myöhemmistä havainnoista erityisen herättäviä olivat mielivaltaiset metsän rauhoittamiset ja puunmyynnin kieltämiset, joiden seurauksena omistajat saattoivat menettää tilansa. Metsäyhtiöiden puunkorjuun korkeat kustannukset alkoivat selvitä minulle 1970-luvun alkupuolella. Kumppania havainnoista keskustelemiseen ei ollut. Pyrin keskustelemaan metsälautakunnan puheenjohtajan kanssa metsäyrittäjien mielivaltaisesta kohtelusta ja siihen liittyen eräästä tapauksesta, jossa mielivalta oli aiheuttanut tilan pakkohuutokaupan. Puheenjohtaja kehoitti minua hoitamaan omat tehtäväni eikä puuttumaan metsälautakunnan toimiin. Myöskään puukauppojen ja puunkorjuun ongelmista keskustelemiseen ei löytynyt kumppania. Huomasin kohdanneeni metsäyrittäjien luottamusmiehistä ja metsäammattimiehistä koostuvan metsäalan nomenklatuuran, jonka jäsenet elivät kokonaan toisenlaisessa metsäkäsitysten maailmassa kuin minä omine havaintoineni. Kun eläkeläisenä ryhdyin tutkijaksi, odotin tutkijoiden välisiä virkeitä keskusteluja metsätalouden ongelmista. Siinä petyin. Metsäntutkijat näyttävät jakavan muun metsänhoitajien yhteisön käsitykset metsän maailmasta ilman tutkijoille ominaista kriittistä asennetta. Lienen maassa ainoa henkilö, joka on julkisesti väittänyt metsäyhtiöiden puunkorjuuta tehottomaksi. Puunkorjuun tehokkuudesta vallitsee maassa vankkumaton käsitys. Käsitys voidaan ymmärtää sitä taustaa vasten, että puunkorjuun ilmiasussa näkyvät samat tehokkuuden tunnukset, jotka osoittavat tehokkuutta muillakin tuotannon aloilla eli korkeatasoinen tekniikka ja korkea työn tuottavuus. Sitä ihmiset vain eivät tiedä, että puunkorjuussa tuottavuutta ei mitata markkinatalousmaiden tapaan rahan yksiköillä ( /m 3 ), vaan sosialistisen talousjärjestelmän tapaan määrän yksiköillä, kuutiometreillä tunnissa. Sik-

5 si metsätalouden arvostelu kohdistuu vain määrätehokkuuden ilmiasuun, massiivisten korjuukoneiden vaatimiin avohakkuuaukeisiin. Metsäalalla on kriittisiä ryhmiä, mutta minun ajatuksilleni metsätaloudesta ei niistäkään ole löytynyt kotia. Muun muassa luonnon- ja ympäristönsuojelun piireissä luullaan metsätalouden ongelmien johtuvan metsätalouden tehokkuudesta ja vaaditaan tehokkuuden alentamista. Minun ajatukseni ongelmien ratkaisemisesta päinvastaisella keinolla eli taloudellisen tehokkuuden palauttamisella metsätalouteen on näille piireille vieras. Summa summarum: Koen edustavani yksin metsätalouden kolmatta vaihtoehtoa, taloudellisesti tehokasta metsätaloutta näennäistehokkaan metsätalouden ja tehokkuuden alentamista vaativan ympäristönsuojelun vaihtoehtojen välissä. Metsätalouden kriittinen arviointi ei juurikaan lisää ystäviä metsätalouden menestystarinaa ihastelevien kolleegojen piirissä. Siksi vain harvoilta kolleegoilta olen voinut pyytää arviota kirjastani. Nimeltä ketään mainitsematta kiitän heitä tuesta ja kannustamisesta. Tämä kirja perustuu laajaan tutkimukseen. Olen tarjonnut sitä julkaistavaksi Metsätieteelliselle seuralle ja Metsäntutkimuslaitokselle sekä muutamille metsätaloutta lähellä oleville tutkimuslaitoksille. Vastaukset ovat olleet torjuvia Kun havaitsin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn tutkimusjohtajan tulleen nimitetyksi metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytyksiä käsittelevän työryhmän jäseneksi, arvelin hänen ehkä olevan kiinnostunut metsätalouden tehokkuutta käsittelevästä selvityksestä. Hän suositteli selvityksen kustantajaksi Taloustieto Oy:tä. Kiitän tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttilaa tuesta. Kirjan painokuntoon valmistamisesta kiitän kustannusjohtaja Laila Riekkistä. Kimmo Aaltonen ansaitsee kiitoksen kirjan sanomaa havainnollistavien kuvioiden piirtämisestä ja onnistuneesta taitosta. Helsingissä Lauri Vaara

6

7 Tiivistelmä Tämä kirja perustuu laajaan tutkimukseen, jossa on selvitetty puuntuotannon tehostamista ja sen tuloksia (osa I) sekä kuvattu metsätalouden yhteiskunnallista toimintaympäristöä (osa II). Tausta-aineistona ovat olleet aihepiiriä sivuavat tutkimukset, tilastot, säädökset, artikkelit, lehtikirjoitukset ja omat havainnot. Metsäalalla ymmärretään väärin sekä puuntuotannon toimialan että taloudellisen tehokkuuden (tuottavuuden) käsitteet. Puuntuotantoon luetaan vain puuston perustamisen ja kasvatuksen tuotantovaiheet, mutta ei puusadon korjuuta. Puunkorjuu katsotaan puunjalostusyrityksen talouteen kuuluvaksi toiminnaksi, vaikka korjuun kustannukset aina vähennetään metsän (tuotantopanoksen) hyödyntämisen tuotoista. Metsäyhtiö myy korjuupalvelua puun myyjälle piilotetusti sitomalla korjuutyön ja puun kaupat pystykaupan (metsänvuokrauksen) paketiksi. Puunkorjuusta näkyy ulospäin vain metsäyhtiön alihankintana teettamä korjuu, jonka kustannukset yhtiö vähentää piilotetusti puunmyyjän bruttotulosta (puun tehdashinnasta). Siitä seuraa, että metsäyhtiö korjaa puuta metsäyrittäjien rahalla ilman kustannusvastuuta. Tehokkuus ymmärretään metsäalalla määrätehokkuudeksi kustannustehokkuuden sijasta. Puunkasvatuksessa tavoitellaan maksimaalista puumäärää puuston kiertoaikana (m 3 /ha/v) ja puunkorjuussa maksimaalista työmäärää aikayksikössä (m 3 /t). Puunkasvatuksessa pyritään maksimaaliseen määrään avohakkuu/metsänviljelyllä, vaikka sen kustannukset ovat korkeat ja vaikutus määräänkin kyseenalainen. Puunkorjuussa maksimaaliseen määrään pyritään massiivisilla erikoiskoneilla. Korjuun tekniikka on maailman huippua, mutta kustannukset ovat korkeat, laatu metsiä ruhjovaa ja puuta tuhlaavaa. Puunkorjuu on luonteeltaan ryöstöhakkuuta, sillä siinä pyritään maksimoimaan puunostajan saantoa eli puukuutiometrin (tuotteen) nettohyötyä metsähehtaarin (tuotantopanoksen) nettohyödyn maksimoinnin sijasta. Puuntuotannosta puuttuvat lähes kokonaan markkinatalouden tunnusmerkit, yrittäjät ja kilpailu. Puunkasvatuksen työpalvelujen myynti on keskitetty metsänhoitoyhdistyksille ja korjuupalvelujen myynti metsäyhtiöille. Pystykaupoissa puunkorjuun talous on metsäyhtiöiden johtamaa metsäyrittäjien yhteistaloutta. Metsäyrittäjien painostaminen pystykauppaan matalilla tienvarsihinnoilla ja velvoittaminen metsänviljelyyn vuoteen 1996 saakka lainvastaisesti sekä koneyrittäjien velvoittaminen erikoiskoneiden käyttöön ovat vieneet metsätalouden kaaoksen tilaan. Puuntuotantotoiminta on ristiriidassa sekä talouden lakien että fyysisen ja yhteiskunnallisen toimintaympäristön kanssa. Maaseudun lama 1960-luvulla johtui puunkorjuun rationalisoinnin suuresta harppauksesta. Äkillinen siirtyminen metsätraktoreihin ja pystykauppoihin vei maatiloilta talvikauden ansiotyöt, mistä seurasi Suureksi muutoksi nimitetty muuttoliike Ruotsiin ja kaupunkeihin. Puuntuotannon toimialan ja tehokkuuden käsitteiden väärinymmärtäminen johtunee biologiaan painottuvan koulutuksen saaneen metsänhoitajien yhteisön ammattikulttuurista. Metsämieskulttuurin ominaisuuksia ovat tiivis yhteishenki, maatalousvastaisuus sekä liiketaloudellinen ja yhteiskunnallinen sokeus. Kulttuuri on vääristänyt ensin metsätalouden yhteiskunnallisen toimintaympäristön rakenteet ja sen jälkeen metsätalouden käytännön. Metsätalouden hallinto on metsäalan eturyhmien hallintoa, joka täyttää totalitäärisen hallinnon tunnusmerkit. Metsäyrittäjien edunvalvontaa harjoittavat hallinnon yksiköt. Poliittisen valvonnan ja metsäyrittäjien edunvalvonnan puuttuminen ovat eliminoineet palautteen metsätaloudesta ja jokseenkin kaikki pidäkkeet metsäalan vallankäytöstä. Metsäyrittäjät on pakotettu terroria muistuttavilla menetelmillä opinkappaleiden luonteiseen metsänkäsittelyyn ja erikoiskoneiden korjuutyön ostamiseen. Massiivisella tiedotuksella on luotu kiiltokuva metsätaloudesta. Menestyvän metsäteollisuuden sädekehää hyväksikäyttämällä ja teknistä tehokkuutta esittelemällä on luotu hurmoksellinen ilmapiiri tehokkaasta metsätaloudesta. Sen tuloksena maan metsäpolitiikka on kaventunut metsäkoneen ympärivuotisen työllistämisen tavoitteeksi. Avainsanat: hankintakauppa, metsäklusteri, metsämieskulttuuri, metsänomistajien etujärjestö, metsänviljelyn tuotos, metsätalouden hallinto, metsätalouden korporatismi, metsätalouden toimintaympäristö, metsäyrittäjä, professio, puukauppa, puunkasvatus, puunkorjuu, puuntuotanto, toimituskauppa.

8

9 Sisällys Saatteeksi Tiivistelmä OSA I Puuntuotannon tehokkuus 15 1 Johdanto 17 2 Selvityksen osan I tarkoitus ja toteuttaminen 19 3 Puuntuotannon peruskäsitteet Puuntuotannon tehokkuus Puuntuotannon toimiala Puuntuotannon peruskäsitteiden hämärtyminen Tuottavuuden väärinymmärtäminen määrätehokkuuden harhaoppi Toimialan käsitteen kaventuminen Metsätalouden perusvääristymien tavoiteparit ja avaintekijöiden ketjut 26 4 Tehoton puunkasvatus Puunkasvatuksen (metsänhoidon) määritelmä Mikä on avohakkuu/metsänviljelyn merkitys puuntuotannossa? Mitä metsäninventoinnit kertovat metsänviljelyn tehokkuudesta? Metsäyrittäjien ohjaaminen puunkasvatuksessa Yksityismetsälain väärintulkinta neuvonnan ja lainvalvonnan kytkentä Opinkappaleiden metsätalous Opinkappaleiden taustalla neuvontaorganisaation muutos Metsäyrittäjien ohjaamisen terrori Kestävän metsätalouden vaatimus puunmyyntien rajoittamista Metsätoimihenkilöiden ohjaamisen terrori Vuoden 1996 metsälaki epäselvän lain perinne jatkuu 54 5 Tehoton puusadon korjuu Metsänvuokraus puukauppatapana Puutavaroiden ja korjuupalvelun kytkykauppa Vuokrametsien puunkorjuu ryöstötaloutta Metsänvuokraus taloudellisesti tehotonta puuntuotantoa Metsänvuokraus anarkistista kollektiivitaloutta isännättömällä rahalla Määrätehokkuuteen rationalisoinnin suurella harppauksella Tutkimusten manipulointi Puunkorjuun erikoiskone nostaa puun kuljetuskustannuksia 78

10 5.3 Maailman teknisesti tehokkain puunkorjuu metsäkoneiden terrori Puuntuotannon kollektiivitalouden järjestäminen osto- ja korjuualuejako Metsänvuokrauksen järjestelmän suojaukset Metsäyhtiöiden perustelut erikoiskoneille ja metsänvuokraukselle 87 6 Puuntuotannon keskusjohtoinen suunnitelmatalous Puunkorjuun palvelujen talousjärjestelmä Talousjärjestelmä puunkasvatuksen palveluissa Suunnitelmatalouteen 1960-luvulla metsätalouden kvasi-hallinto Määrätehokkuuden harhaoppi autioitti maaseudun suuri muutto 98 7 Harjoitetaanko Suomessa kestävää metsätaloutta? Metsätalous kaaoksessa Tulosten arviointia 110 OSA II Metsätalouden yhteiskunnallinen toimintaympäristö Johdanto Miksi tarvitaan yhteiskunnallisen ympäristön tutkimista? Selvityksen osan II tarkoitus, viitekehys ja tarkastelun menetelmä Tuotantotoiminnan ja toimintaympäristön vuorovaikutus Kulttuurinen toimintaympäristö metsämieskulttuuri Metsänhoitajan ammatti professiona Metsämieskulttuurin ominaispiirteet Metsämieshengen tausta Metsämieshenki henkinen kartelli henkinen korruptio Maatalousvastaisuus yhteiskunnallista sokeutta Maatalousvastaisuuden synty ja seuraukset 1800-luvulla Maatalousvastaisuus 1900-luvulla liiketaloudellista ja yhteiskunnallista sokeutta Maa- ja metsätalouden eriyttämisen käytäntö Juridinen toimintaympäristö korporatiivinen hallinto Metsätalouden neuvonnan juuret taistelu neuvonnan hallinnasta alkaa Tapio viides kolonna metsätalouden hallinnossa Lainvalvonnan ja neuvonnan lainvastainen yhteenkytkentä Metsätalouden korporatiivisen hallinnon syntyhistoria Hallinnon suljettu kehä hallintomiesten opetuslapsiasenteet Oikeuslaitos ja oikeuden valvojat metsätalouden vallankäytön valvojina 151

11 3.6.1 Oikeuslaitoksen syrjäyttäminen totalitäärinen hallinto Oikeuslaitoksen asenteet miksi asiakirjanipun sinetti oli avattu? Sosiologinen toimintaympäristö Metsäyrittäjien edunvalvonta Edunvalvonnan alkuvaiheet Metsäliitto kilpailun edistäjästä metsäyhtiöiden viidenneksi kolonnaksi Metsänhoitoyhdistysten liitot hallinnon viidennenkolonnan organisaatio Edunvalvonnan kaappaus metsävaltuuskunta hallinnon viides kolonna Metsänhoitoyhdistyslain säätäminen ja sisältö Metsänhoitoyhdistykset viidennen kolonnan työvälineitä Metsäyhtiöt Puunjalostuksen vaikea alku sahojen kuristuslaki Vihreä vallankumous ja poliittinen kartelli Puunoston yhteistoiminnan alku ja sota-ajan säännöstely Yhteistoiminnan tiivistäminen sodan jälkeen Metsäyhtiöiden yhteiset puunhankintayhtiöt Metsäyhtiöiden harjoittaman kilpailunrajoitusten valvonta Metsätalouden taloudellinen makroympäristö metsäklusteri Metsäklusterin käsitteestä Metsäteollisuusklusteri ptolemaioslainen metsäklusteri Vuokrametsäklusteri metsäteollisuusklusterin alaklusteri Ekometsäklusteri kopernikaaninen metsäklusteri Metsätalouden järjestelmän suojaukset Luottamusmiesjärjestelmä suojauksen järjestelmänä Luottamusmiesten opetuslapsiasenteiden hyväksikäyttö Hallinto-organisaation itsenäisyyden suojelu Valtioneuvoston määräys torjuttiin epäonnistunut hallinnon uudistus Metsäorganisaation suojelu metsäyrittäjien etujärjestössä Korporaatioiden hallitsema metsätalous valtio valtiossa Tiedotus järjestelmän suojauksen välineenä Tiedotus taloudellisten kannustimien korvike Tiedotuksella yhteiskuntaan hurmoksen ilmapiiri Tiedotuksen terrori Käsitteillä, mielikuvilla ja ilmiasuilla vaikuttaminen Metsäntutkimuksen asema järjestelmän suojauksessa 213

12 7 Havaintoja ja päätelmiä yhteiskunnallisesta toimintaympäristöstä Metsätaloutta vinouttavien tapahtumien jatkumo Metsätalouden ja sen yhteiskunnallisen ympäristön kehityksen kaudet Metsämieskulttuurin muotoutumisen puolivuosisata Metsäorganisaatioiden perustamisen puolivuosisata Metsätalouden tuotantotoiminnan järjestämisen puolivuosisata Kehitystapahtumien arviointi Metsämieskulttuurin vinoutumisen puolivuosisata Kulttuurin värisuoran rakentamisen puolivuosisata Henkisen korruption puolivuosisata Metsätalouden kaaos entropian luonnonlaki Totalitäärisen vallan lähteet metsäyrittäjien ohjauksessa Organisaatiot keskitetyn hallintovallan organisaatioita Metsäorganisaatioiden totalitäärinen valta valtateorian valossa Kenen metsäpolitiikkaa? Metsäalan kolmikanta Metsäyrittäjän omistajanvallan eliminointi Yhteiskunnallisen toimintaympäristön kaaos metsä valtiona valtiossa Maan metsäpolitiikkaa ohjaa metsäkone Metsäkoneen ja avohakkuu/viljelyn toimintaparin tukeminen Valtion rahoitustuet metsäkoneen käytön tukemisessa Metsäkoneiden tukemisen muu politiikka Metsämieskulttuurin ja metsäkoneen sidos Epilogi 258 Jälkikirjoitus 261 Arviointia ja ehdotuksia 264 Kirjallisuus 266 Viitteet 281

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto SÄÄNTELYN VAIKUTUS TYÖN LUOMISEEN Tutkimus pk-yrityksistä RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto Copyright Risto Harisalo

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA KILPAILUVIRASTON SELVITYKSIÄ 1 2008 Ari Ahonen Lasse Pöyry Jussi Pääkkönen Riitta Ryhänen RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA Rakennusprojektin loppuraportti

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT Rural Studies Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Koonneet Torsti Hyyryläinen ja Hannu Katajamäki Mikkeli 18.11.2002 Monitieteiset maaseutuopinnot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja Organisaatiot Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.2005 Työn

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Kauko Heuru. Itsehallinnon aika KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kauko Heuru. Itsehallinnon aika KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Itsehallinnon aika Kauko Heuru Itsehallinnon aika KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ ITSEHALLINNON AIKA Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 40 Pole-Kuntatieto Oy ja Kauko Heuru Vammalan

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkisen sektorin tuottavuus

Julkisen sektorin tuottavuus Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 1 Julkisen sektorin tuottavuus OSMO SOININVAARA Julkisen sektorin tuottavuus Samalla rahalla enemmän Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö 2009 Painopaikka:

Lisätiedot

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa ARI SALMINEN VENLA MÄNTYSALO Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 182 Vaasan yliopisto University of Vaasa PL 700

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

Päättäjien M etsäakatemia Kirkkonummi Päijät-Häme 11 2001 Kirkkonummi 7.5.2001 Päijät-Häme 16. 18.5.2001

Päättäjien M etsäakatemia Kirkkonummi Päijät-Häme 11 2001 Kirkkonummi 7.5.2001 Päijät-Häme 16. 18.5.2001 Kirkkonummi 7.5.2001 Päijät-Häme 16. 18.5.2001 Päättäjien Metsäakatemia 11 Seminaarijakso, Kirkkonummi 7.5.2001 Maastojakso, Päijät-Häme 16. 18.5.2001 2 Pirkko Lahti Esipuhe: Mielikuvia metsästä... 3 Heikki

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Vasemmisto etsii työtä

Vasemmisto etsii työtä Vasemmisto etsii työtä General Intellect Vasemmisto etsii työtä Copyright Vasemmistofoorumi 2008 Liisankatu 16 00170 Helsinki www.like.fi ISBN 978-952-01-0117-6 Paino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2008

Lisätiedot

Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi

Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi Jari Kuuluvainen Tutkijoiden metsäpalaverin III seminaari 1-3.12.04 Taustaa Suomessa metsäohjelmat ovat 1960-luvulta lähtien olleet keskeisiä

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot