TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten"

Transkriptio

1 TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten loppuraportti Hollolan, Nastolan ja Janakkalan pilotkunnostukset sekä pinta-aktiivisten aineiden mallinnuskokeet Tarja Asikainen

2 Raportti 2 Sisällys Johdanto Pilotointien käytännön toteutus Koekunnostuksen tulokset Pinta-aktiivisten aineiden mallinnuskokeet... 8

3 Raportti 3 1. Johdanto TANKKI-hankkeen tavoitteena oli vähentää yksityisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia lämmitysöljysäiliöiden aiheuttamia terveydellisiä, ympäristöllisiä ja taloudellisia riskejä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. EAKR-rahoitteiseen hankkeeseen osallistuivat Nastolan, Hollolan, Asikkalan, Hartolan, Sysmän, Padasjoen, Hattulan ja Janakkalan kunnat, Riihimäen ja Heinolan kaupungit, Kanta- ja Päijät- Hämeen pelastuslaitokset, Hämeen ELY-keskus, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika oli Hankkeessa pilotoitiin vuosina 2013 ja 2014 lämmitysöljyllä pilaantuneen maan kunnostusta sekä tutkittiin laboratorio-olosuhteissa pinta-aktiivisten aineiden käyttöä öljyisen maan puhdistuksessa. In situ-menetelmänä käytettiin kaikissa kohteissa biologista käsittelyä, biostimulaatiota, jossa maamassat käsiteltiin paikanpäällä. Biostimulaatiossa tehostettiin öljyn biologista hajoamista lisäämällä ravinteita ja happea vesiliuoksena tutkimusalueelle maaperässä olevan luonnollisen bakteerikannan käyttöön. Hollolassa ja Janakkalassa kohteiksi valikoituivat maanalaisten öljysäiliöiden vuototapaukset ja Nastolassa kellaritiloissa tapahtunut öljysäiliön täyttövahinko. Kohteista vain Nastola sijaitsi tärkeällä pohjavesialueella. 2. Pilotointien käytännön toteutus Hollolan koekunnostus aloitettiin huhtikuussa 2014, koska asennukset tehtiin syksyllä Janakkalassa ja Nastolassa kunnostukset käynnistyivät kesäkuussa Kohteista otetuista maanäytteistä tehtiin aluksi laboratoriomallinnukset ja tulosten pohjalta laadittiin kunnostussuunnitelmat. Hollolassa kierrätettiin tutkimusalueella (noin 35 m 2 ) ravinnepitoista käsittelyvettä maahan asennetun pumppukaivon, jonka asennussyvyys oli 2 metriä, ja pilaantuman yläpuolelle asennetun salaojaputkiston avulla (kuva 1). Pumppu kytkettiin käynnistymään automaattisesti vedenpinnan noustessa kaivossa tietylle tasolle. Veden kierrätykselle oli hyvät edellytykset, koska tutkimusalueen pintakerros (1-2 m) todettiin hyvin vettäläpäiseväksi täyttömaaksi. Pintakerroksen maamassat sekoittuivat putkiston asennusvaiheessa. Alempi maakerros (2-3 m) jäi kaivannon alapuolelle. Kunnostuksen aikana käsittelyveteen lisättiin ravinteita salpietarin muodossa ja happea kaliumperoksidina käsittelyvesinäytteenottojen ja maaperänäytteiden (kuva 2) tulosten perusteella. Kunnostussuunnitelmaa päivitettiin tutkimustulosten pohjalta.

4 Raportti 4 Kuva 1. Kuvassa salaojaputket on osittain peitetty, mutta niiden liittäminen pumppukaivoon oli vielä tekemättä. Musta putki on kiinteistön muita putkia. Kuva: Tuomas Piepponen Kuva 2. Kairaamalla saatiin maaperänäyte asfaltin läpi kunnostusalueelta. Kuva on käsittelyn aikaisesta maanäytteenotosta. Kuva: Päivi Kärnä 2014.

5 Raportti 5 Janakkalassa käsittelyveden imeytysputket asennettiin kairausreikiin (7 kpl) noin kolmen metrin syvyyteen öljyyntyneen alueen tasolle maanalaisen öljysäiliön ympäristöön (kuva 3). Käsittelyvettä syötettiin 2-4 viikon välein pienempinä kerta-annoksina, koska maaperä todettiin huonosti vettä läpäiseväksi. Tutkimusalueelle (noin 30 m 2 ) imeytettiin alkuvaiheessa pelkästään happea vetyperoksidina. Ravinteita lisättiin salpietarina kunnostuksen loppuvaiheessa, koska maaperätutkimuksissa todettiin maaperän ravinnevarojen vähentyneen. Käsittelyvesinäytteitä ei ollut mahdollista tutkia, koska vettä ei kertynyt tarkkailuputkeen. Maaperänäytteiden tulosten perusteella päivitettiin kunnostussuunnitelma. Kuva 3. Käsittelyveden imeytysputkien asennus on käynnissä. Kairakoneen edustalla näkyy maanalaisen öljysäiliön huoltoluukku. Kuva:Tarja Asikainen Nastolassa käytettiin samaa asennusmenetelmää kuin Janakkalassa imeytysputkien asennussyvyyden ollessa 13 metriä rakennuksen ulkopuolisella pilaantuman alueella. Aloitusvaiheessa asennettiin 3 imeytysputkea (kuva 4). Ylemmästä maakerroksesta otetussa näytteessä ei havaittu öljyä alkuvaiheen tutkimuksissa, jonka vuoksi tutkimusalue (noin 30 m 2 ) ja tutkimuskerros rajattiin koskemaan metrissä olevaa maakerrosta. Hankkeessa ei toteutettu rakennuksen sisäpuolista koekunnosta. Pohjaveden pinta oli tutkimusalueella noin 20 metrin syvyydessä. Ennen kunnostusta otetuissa maanäytteissä ei ha-

6 Raportti 6 vaittu öljyä tiiviin moreenikerroksen (15 16 m) alta otetussa näytteessä. Kunnostuksen aikana imeytettiin tutkimuskerrokseen (11 13 m) ravinteita salpietarina ja happea vetyperoksidina noin kuukauden välein, koska maaperän ollessa hyvin vettäläpäisevää voitiin imeyttää kerralla suurempi määrä. Käsittelyvesinäytettä ei ollut mahdollista tutkia, koska vettä ei kertynyt tarkkailuputkeen. Maaperänäytteiden tulosten perusteella päivitettiin kunnostussuunnitelma. Samassa yhteydessä asennettiin 2 imeytysputkea lisää. Kuva 4. Käsittelyveden imeytysputket asennettuna. Kuva: Mikael Takala Koekunnostuksen tulokset Ennen pilotointien käynnistymistä kaikissa kohteissa suoritettiin maaperätutkimukset tutkimusalueiden määrittämistä varten. Jotta kunnostuksen tehokkuutta voitiin arvioida luotettavasti, niin lopetusnäytteenotot ja näytteiden käsittely suoritettiin samoilla menetelmillä kuin alussa. Pilotoinnin lopetukseen liittyen otettiin maaperänäytteet lokakuun 2014 lopulla. Kunnostusten lopetuspalaverit pidettiin marraskuun 2014 lopulla. Palavereissa käsiteltiin tehdyt tutkimukset ja tulokset kohteiden omistajien, urakoitsijan (Nordic Envicon Oy), tutkimusorganisaation (Helsingin yliopisto), maaperäkonsultin (Ramboll Finland Oy) ja valvovan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Vaikka käytetty kunnostusmenetelmä oli sama kaikissa kohteissa, niin tulokset poikkesivat toisistaan huomattavasti. Tuloksiin ovat vaikuttaneet käsittelyveden erilainen syöttämistapa (kierrätys/imeytys), kohteiden maan erilainen vedenläpäisevyys, tutkimusalueiden öljyyntymän lähtöpitoisuudet ja käsittelyajat.

7 Raportti 7 Hollolassa seurattiin erikseen koekunnostuksen vaikutusta tutkimusalueen pintakerroksessa (1-2 m) ja syvemmässä kerroksessa (2-3 m) tapahtuneen öljypitoisuuden muutoksella. Pintakerroksessa, jossa jo lähtötilanteessa öljyyntymä oli vähäisempää jäädessä VNa 214/ säädetyn kynnysarvon (300 mg/kg) alle, ei havaittu merkittävää pitoisuuden muutosta. Sitä vastoin syvemmällä öljyn hajoamista tapahtui ja muutosta voidaan pitää merkittävänä. Loppupitoisuus tutkimusalueella jäi puoleen verrattuna lähtötilanteeseen ja pitoisuudessa päästiin kynnysarvon alittavalle tasolle. Nastolan kohteessa ei havaittu merkittävää öljyn biologista hajoamista tutkimuskerroksessa (11 13 m), käytännössä vähenemä jää virhemarginaalin sisään. Pohjavesinäytteissä ei havaittu öljyä ennen eikä jälkeen kunnostuksen. Öljyyntymän lähtöpitoisuus tutkimusalueen kerroksessa (11 13 m) oli tasolla 100 mg/kg. Hankkeessa ei selvitetty ylempien maakerrosten mahdollista öljyyntymää, koska esitutkimuksissa ei havaittu öljyä tutkitussa näytepisteessä eikä aistinvaraisesti. Maaperän todettiin olevan 10 metriin asti hiekkaa ja koska täyttövahinko oli tapahtunut yli 10 vuotta sitten, niin öljyn arvioitiin liikkuneen tiiviiseen maakerrokseen. Janakkalassa mitattu öljypitoisuus oli suurempi lopussa (1300 mg/kg) kuin lähtötilanteessa (200 mg/kg). Öljyn määrä ei kuitenkaan ole kasvanut tutkimusalueella, vaan öljyä on joko kulkeutunut pilaantuneemmista kerroksista tutkimusalueelle tai todennäköisemmin tutkimuspisteiden vähäinen määrä on voinut vaikuttaa tulosten vääristymiseen. Vaikka kohonneita öljypitoisuuksia havaittiin öljysäiliön ympäristössä, kiireellistä kunnostustarvetta ei arvioitu olevan terveysriskin ja leviämisriskin kannalta. Säiliön aiheuttama riskiä ei ole, koska se on poistettu käytöstä puhdistettuna. Kunnostusaika jäi Janakkalassa ja Nastolassa verrattain lyhyeksi verrattuna Hollolan koekunnostukseen. Tehtyjen kokeiden perusteella voidaan arvioida, että kierrättämällä ravinnepitoista käsittelyvettä hyvin vettäläpäisevässä maaperässä on mahdollista saada aikaan öljyn biologista hajoamista jo yhden käsittelykauden kuluessa. Mikäli kunnostus olisi toteutettu talvikaudella, niin riskinä olisi ollut imeytysputkien jäätyminen ja biologisen toiminnan hidastuminen. Jäätymistä voidaan välttää laittamalla lisäeristeitä kaivoon ja asentamalla lämmityskaapelit putkiin. Kunnostusta voidaan ohjata seuraamalla käsittelyveden ravinne- ja happijäämiä. Hollolan kohteessa käsittelyvedestä saatiin näytteet siinä laajuudessa kuin se oli kunnostuksen ohjauksen kannalta tarpeellista, mutta Janakkalan ja Nastolan kohteissa tarkkailuputkiin ei suotautunut käsittelyvettä. Tällöin kunnostuksen ohjaamiseen käytettiin maaperänäytteenottoa. Janakkalassa ja

8 Raportti 8 Nastolassa todettiin käsittelyveden kierrätys soveltumattomaksi Janakkalassa tutkimusalueen ahtauden ja huonon vedenläpäisevyyden vuoksi ja Nastolassa syvällä olleen kunnostuskerroksen vuoksi. 4. Pinta-aktiivisten aineiden mallinnuskokeet Kokeellisessa osuudessa tutkittiin Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella kolmen pinta-aktiivisen aineen eli surfaktantin vaikutusta osana biologista in situ-kunnostusta. Surfaktantteina käytettiin kahta kemiallista yhdistettä, syklodekstriiniä ja rhamnolipidiä sekä kaupallista bioremediaatiovalmistetta (KEEEN TM ). Surfaktantit eivät ole Suomessa rutiininomaisessa käytössä, joten tutkimustietoa tarvitaan innovatiivisten menetelmien käyttöönottamiseksi. Koemaana käytettiin hankkeen ulkopuolisesta kohteesta otettua maata, jossa kokonaisöljypitoisuus oli 3500 mg/kg. Yhdessä näyteastiassa oli 2,5 kg maata. Koe kesti 4 kuukautta, jonka kuluessa tutkittiin maanäytteet ajanhetkillä 0 viikkoa, 1 vk, 2 vk, 4 vk, 8 vk ja 16 vk. Koejakson tulosten perusteella arvioitiin koekäsittelyjen mahdollisia edellytyksiä ja vaikutuksia TANKKI-hankkeen kaltaisissa kohteissa. Saatujen tulosten perusteella voitiin arvioida, että syklodekstriinin käyttö olisi mahdollisesti lyhentänyt Hollolan kohteessa kunnostusaikaa. Toisaalta, mikäli ravinnepitoista vettä kierrättämällä päästään hyvään tulokseen, niin syklodekstriinin käyttö taloudellisin perustein tulee arvioida tapauskohtaisesti erikseen. Kahden muun surfaktantin testauksessa öljyhiilivetyjen biologista hajoamista ei todettu koejakson kuluessa. Mallinnusten tuloksia esiteltiin MUTKU-päivillä Lahdessa Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden arvioinnista 214/2007, jota sovelletaan kynnysarvon ylittyessä pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointiin.

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Työohje Päivämäärä helmikuu 2014 VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologia Hämeenlinna, 12.12.2011 Ville Tanskanen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot