1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012"

Transkriptio

1 1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 Kiitämme mahdollisuudesta sanoa arviomme lain valmisteluvaiheessa. Olemme olleet mukana kuultavina keväällä lain valmistelua ohjaavan työryhmän kokouksessa. Arvioitaessa kokonaisuutena uudistuvan lain sisältöä huomiomme kiinnittyy ensin tulevaisuuden työvoimapalveluiden järjestämiseen. TE-toimistojen hallinnollisia tehtäviä on jo koottu jokaisella ELY- alueella ainoastaan yhteen toimistoon. Jokaiseen TE-toimistoon on tullut ja puuttuviin tulee kolme eri palvelulinjaa, jotka palvelevat tarpeen mukaan eri tavalla profiloituneita asiakasryhmiä. Käsityksemme mukaan eriytyneitä asiantuntijapalveluita saa jatkossa ELY- alueittain vain yhdestä TE-toimistosta. Monikanavaista palvelujärjestelmää kehitettäessä työhallinnon on huomioitava tietotekniikkaan liittyvät jo näkyvät ongelmat. Vähän tietotekniikkaa käyttäneille tapahtuu vahingossa virheymmärryksiä, jotka voivat tiukasti tulkiten aiheuttaa asiakkaille turhia karensseja. Toivoisimme asetuksen kiinnittävän tähän huomiota, ellei niitä oteta huomioon tässä yhteydessä. Palvelulain lähtökohtana tulee olla se, että olipa kyseessä mikä tahansa viranomainen, asiakkaan rekisteröityessä asiakkaaksi hänestä pitäisi ottaa tukeva ote. Nykyiset sähköiset palvelut ohjaavat osaavia asiakkaita myös väärään suuntaan siten, etteivät esimerkiksi TE-viranomaiset näe asiakkaita, varsinkaan alle 25-vuotiaita joilla ei ole loppututkintoa lainkaan. Laki toimeentulotuensaannista lähtee siitä, että toimeentulotukea hakevan asiakkaan tulee olla myös työnhakija-asiakkaana. Nuori alle 25-vuotias asiakas, jolla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, hänellä ei ole myöskään oikeutta työttömyysetuuteen, joka tutkinnon suorittaneilla oikeuttaisi työmarkkinatukeen, joka olisi ensisijainen toimeentulon lähde. Työnhaku sähköisesti on voimassa aina yhden kuukauden mutta tällä menettelyllä työtä hakiessaan se riittää toimeentulotuen saantiin. Saamani tiedon mukaan nuoret pelaavat tällä mahdollisuudella ja ovat oikeasti kadoksissa TEviranomaisilta. Eräs alle 25-vuotias asiakas on rekisteröitynyt jo seitsemän kertaa työnhakijaksi ja on samalla saanut toimeentulotukea eikä hän ole ollut missään tekemisissä TE-viranomaisten kanssa. Kukaan ei ole puuttunut tai päässyt puuttumaan asiakkaan ongelmien ytimeen ja työttömyys on pitkittynyt. Miten tähän ongelmaryhmään päästään puuttumaan, onko muutos tehtävä lakiin toimeentulotuesta? Edelleenkin TVY ry:n mottona on Ketään ei saa jättää työttömyyden kanssa yksin!

2 2(8) LAIN SISÄLTÖÖN: 1 luku Yleiset säädökset 6 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Työvoimatoimisto voi tarjota työriidan alaista työtä työnhakija-asiakkaalle. Toivomme, että tämä pykälä muutetaan ja tämä mahdollisuus kielletään laissa. 2 luku Työnhakija Toinen luku käsittelee työnhakua ja asiakkaan palvelujen järjestämistä. Vieläkin 2. luvusta saa sen käsityksen, että työnhakija-asiakkaan pitää osata itse antaa arvio omasta työkyvystään ja palvelutarpeesta. Asiakas joka tulee hakemaan apua TE-toimistosta, ei voi edes tietää mitä vaihtoehtoja hänelle voisi TE-toimistossa olla mahdollisesti tarjolla. Takana voi olla pitkäkin työhistoria, mutta työn loppuessa neuvonta asiasta on työpaikalla puuttunut. Kaikkialla ei ole ihmisiä irtisanottaessa saattohoitoa työttömyyteen. Suomessa on voimassa terveydenhuoltolaki jossa on kirjattu työttömän työnhakija-asiakkaan oikeus terveyspalveluihin. 3 luku Työnvälitys 5 Työnhakijan haastattelun järjestäminen Pykälässä luvataan palvelujen parantamista ja TE-viranomaiset velvoitetaan järjestämään työnhakija-asiakas ensimmäinen haastattelu kahden viikon kuluttua työttömyyden alettua. Työttömyyden jatkuessa haastattelu järjestetään kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein. 9 Työttömät työnhakijan yleiset velvollisuudet Pykälässä säädetään: Työtön työnhakija on lisäksi velvollinen suunnitelmassa sovitussa määräajassa/tavalla ilmoittamaan TE- viranomaisille miten hän on toteuttanut suunnitelmansa. Millä tavalla laki velvoittaa viranomaistahoja järjestämään suunnitelmassa sovitulla tavalla asiakkaan palvelut? Onko viranomaistahoille tulossa sanktioita kuten työnhakija-asiakkaalle? Suunnitelman pohjalta tehdyn sopimuksen tulee olla molempia osapuolia sitova. 1 Työnvälityksen tavoite Työnvälitys perustuu työnantajan ja työntekijän sopimusvapauteen sekä vapaaseen valintaan. Tiedämme työttömyysturvalain pykälien perusteella sanktiomenetelmät mikäli työnhakija-asiakas ei reagoi hänelle TE-toimiston tarjoamaan avoimeen työtarjoukseen. Onko pykälä huonosti kirjoitettu? Käytännössähän näin ei ole.

3 3(8) 4 luku Tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus, valmennus ja kokeilu 2 Asiantuntija-arvioinnit Pykälä luettelee mihin asiantuntija-arvioihin henkilöasiakkaille voidaan hankkia palveluja. Mielestämme pykälän tulisi kirjata selkeämmin työttömän tarvitsemat terveyspalvelut. Nykyinen käytäntö on se, että isoilla paikkakunnilla työvoimapalvelukeskukset ohjaavat työnhakija-asiakkaat työttömien terveydenhuoltopalveluihin. Miten terveyspalveluihin ohjaus tapahtuu siellä, missä yhteispalvelusopimuksia ei ole lainkaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä TE-viranomaisten välillä? Olemme tehneet kokeita, joissa asiakkaat ovat syrjäseuduilla halunneet ja vaatineet itse pääsyä työttömien terveyspalveluihin. Asiaa ei joko tunneta tai ei haluta tuntea pienillä paikkakunnilla. Pääsy työttömien terveydenhuollon palvelujen piiriin on työttömyyden perusteella erittäin vaikeaa. Käsityksemme mukaan ennaltaehkäisevätoiminta myös terveydenhuollon puolella on yhteiskunnallisesti kaikkein kannattavinta. Järjestömme tavoitteena on, että jokainen, jolla on pitkittynyt työttömyys saisi myös lain lupaamat terveydenhuollon palvelut. TE-toimiston virkailijat eivät voi olla niitä, jotka osaavat määritellä työnhakija-asiakkaan terveydenhuollon tarpeet. Työttömien terveydenhuollon palveluja järjestävät tahot ovat viestittäneet myös siitä, että asiakkaat sitoutuvat heikosti järjestettyihin palveluihin. Heille varattuihin aikoihin, saamani tiedon mukaan karkeasti puolet jättää saapumatta. Miksi, onko selvitetty mistä tämä johtuu? Lisäksi ihmetyttää myös se, ettei lakiluonnoksen missään kohdassa erikseen mainita sitä, että TE- palveluiden tulisi ohjata asiakkaita sosiaalitoimen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiksi. Käsityksemme mukaan suurin osa kuntouttavan työtoiminnan tarvitsijoista on juuri työmarkkinatukea saavia henkilöitä. Olisi luonnollista jos laissa mainittaisiin asiakkaiden ohjaus kuntien sosiaalitoimeen ja tätä kautta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaaksi. Mielestämme se tulisi lisäkirjata ja selkeyttää myös juuri tähän pykälään. 5 luku Työvoimakoulutuksen tavoitteet ja 6 luku Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 5:4 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Työvoimakoulutukseen sovelletaan kyseistä koulutusta koskevia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain tai yliopistolain tai edellä mainittujen lakien nojalla annettujen asetusten säännöksiä.

4 4(8) Suora lainaus saamastani viestistä koskien juuri tätä velvollisuus pykälää. Tässä asiakkaanamme olevat työttömät kokevat itsensä pahasti petetyiksi työkkärin ensin houkutellessa ja joskus jopa vähän pakottaessakin hakeutumaan koulutukseen ( kouluttautuminen kannattaa aina ) ja sitten koulutuksen jälkeen tippuvat pois työttömyysturvalta sekä sosiaalitoimen toimeentulotuen hakijoiksi. Minusta järjestelmämme uskottavuus kärsii pahasti tällaisista käsittämättömistä pulmakohdista. Tämä on hieman vaikeaselkoinen asia, mutta laitan oheen materiaalia, joka toivottavasti selventää mistä asiassa on kyse. Lähestyn nyt taas Sinua työhallinnon ammattilaisena, tällaisessa karkeassa epäkohdassa jonka hallinnonalamme on lain tulkinnoillaan aiheuttanut. Kyse on sellaisesta epäkohdasta, että ammattitutkintoa suorittava työtön ei välttämättä koulutuksen (työvoimakoulutus tai omaehtoinen koulutus) jälkeen pääsekään työttömyysturvalle, jos osa näytöistä on suorittamatta (hylätty tai muusta, esim. kouluttajasta johtuvasta syystä näyttöä pääsee yrittämään vasta koulutuksen jälkeen). Tällaisia tapauksia on nyt tullut esille kesälomien jälkeen pelkästään meillä useita. Luulisin, että ympäri Suomen puhutaan aika suuresta määrästä työttömiä. Olen törmännyt muutamiin tapauksiin joissa kouluttaja on ilmoittanut seuraavan mahdollisen näytönantotilaisuuden olevan vuonna 2013, mikä asiakkaan kannalta tarkoittaa sitä, että me (so. työkkäri) katsoo hänet päätoimiseksi opiskelijaksi siihen saakka eikä oikeutta työttömyysetuuteen ole! Työttömyysturvan asiantuntijoiden koulutuksissa tämä linja on opetettu ja ainakin Uudenmaan ELYn lakimies on sen oikeaksi menettelyksi ilmoittanut. Täällä kentällä me puolestaan olemme sitä mieltä, että tällainen tulkinta on kohtuuton, täysin epäoikeudenmukainen kouluttautumaan aktivoituneelle työttömälle ja erityisen vaikea virkailijoidemme (jotka itsekin pitävät tätä tulkintaa käsittämättömänä) sitä perustella työttömille. (Kyseinen teksti TE - viranomaiselta Uudeltamaalta). TTL 2L 7 Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Ohje 14/ Opintojen päättyminen Seuraavassa kerrotaan opintojen päättymisestä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yliopisto-opintojen keskeyttämisestä. Lukio- ja yhdistelmäopintoja sekä peruskouluopintoja käsitellään omina kokonaisuuksinaan Oppilaitoksesta valmistuminen ja eroaminen Työttömyysturvalain 2 luvun 7 :n 1 momentin mukaan päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Opinnot katsotaan päättyneiksi, kun henkilö esittää selvityksen siitä, että hän on joko valmistunut tai eronnut oppilaitoksesta. Valmistuminen osoitetaan oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella ja eroaminen oppilaitoksen antamalla erotodistuksella. Päätoimisten opintojen viimeisenä päivänä pidetään tällaisissa tapauksissa tutkintotodistuksen päiväystä tai oppilaitoksen antamasta erotodistuksesta ilmenevää eroamispäivää.

5 5(8) Tilanteessa, jossa näyttötutkinnosta puuttuu näyttökoe, opintojen katsotaan jatkuvan edelleen. Jos hakija kuitenkin selvittää, että hän ei aio osallistua seuraavaan mahdolliseen näyttökokeeseen eikä ole enää minkään oppilaitoksen kirjoilla, voidaan katsoa opintojen päättyneen. Tulkinta on sama myös tilanteessa, jossa on kyse työvoimapoliittisena koulutuksena järjestetystä koulutuksesta, joka päättyy ennen näyttökokeen suorittamista. Tällä ohjeella ei kuitenkaan ole tarkoitus ottaa kantaa työvoimapoliittisen koulutuksen järjestämiseen tai sen päättymisajankohtaan. Yksi konkreettinen ja todellinen esimerkki ongelmasta. Tapahtuneen johdosta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ja hänet katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi! Henkilö on ollut opiskelemassa omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella. Koulutuspaikkana TTS ja opintolinja oli linja-autonkuljettaja eli linja-autonkuljettajan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Hakija esitti osallistumistodistuksen suoritetuista opinnoista, mutta näyttötutkinnon voi suorittaa vasta kun omaa kyseenomaiselta alalta kokemusta. Vastaavanlaisia tilanteita on tullut eteen niille, jotka eivät ole saaneet näyttöä ensimmäisellä kerralla läpi tai eivät esimerkiksi sairastumisen vuoksi ole päässeet näyttöä antamaan. Mikäli he aikovat näytön suorittaa, heidät katsotaan päätoimisiksi opiskelijoiksi eikä oikeutta työttömyysetuuteen ole kunnes puuttuvat näytöt on suoritettu. Tämä ohjaa työttömiä ilmoittamaan, etteivät aio näyttöjä suorittaa, jolloin koulutuksesta huolimatta jää tutkinto saamatta! Työmarkkina-asema ei siten olennaisesti heillä parane. Jos TE-toimistossa työnhakijana oleva henkilö on opiskellut joko työvoimakoulutuksessa/tuetussa omaehtoisessa koulutuksessa eikä saa kaikkia näyttöjä suoritettua tai niitä ei edes ole mahdollista suorittaa ja työnhakija ilmoittaa halunsa suorittaa tutkinto loppuun, katsotaan työnhakija voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tukijakson jälkeen päätoimiseksi opiskelijaksi eikä hänellä siten ole oikeutta työttömyysetuuteen. Näyttö on saatettu hylätä syystä tai toisesta tai näyttöä ei voi antaa ennen riittävää työkokemusta tai uusi näyttötilaisuus järjestetään vasta kuukausien kuluttua. Tosiasiassa yhden näytön tai muutaman näytön antaminen myöhemmin ei estä kokoaikatyön vastaanottamista. Mikäli työnhakija sen sijaan ilmoittaa, ettei aio suorittaa puuttuvaa tai puuttuvia näyttöjä saadakseen tutkinnon suoritetuksi ja siten kelpoisuuden ammattiin, on hänellä tällöin oikeus työttömyysetuuteen kun työvoimakoulutus tai tuettu omaehtoinen koulutus päättyy. Toisin sanoen työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen, jos hän ilmoittaa, että ei aio suorittaa koulutusta loppuun eikä siten voi saada tutkintoa ja työllistyä paremmin. Tilanne on absurdi. Työvoimaviranomaiset nimenomaan kannustavat työnhakijaa hankkimaan pätevöittävän tutkinnon joko työvoimakoulutuksella tai tuetulla omaehtoisella koulutuksella. Muistettava olisi myös työttömyysturvalain 1 luvun 1 lain tarkoituksesta: Työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille turvataan työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tämän lain mukaisesti. Ei ole perusteltua pudottaa työnhakijaa työttömyysturvan ulkopuolelle sen vuoksi, että hän on pyrkinyt parantamaan edellytyksiään päästäkseen tai palatakseen työmarkkinoille eikä yhden tai muutaman näytön puuttuminen tosiasiassa estä kokoaikatyön vastaanottamista. Toivomme, että Nuorten yhteiskuntatakuun työryhmä ja kaikki ministeriöiden virkamiehet pohtisivat tätä ongelmaa ennen lain viemistä eteenpäin. Miten tämä tilanne korjataan?

6 6(8) 7 luku Palkkatuki 2 Työnantajaan liittyvät palkkatuen edellytykset Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yhteisölle ja muulle työnantajalle, ei kuitenkaan valtion virastoille tai laitoksille. 9 Palkkatuen kesto Kohta. 3) valtion virasto tai laitos, kunta, kuntayhtymä tai muu elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö palkkaa tuella henkilön suunnittelemaan ja järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä palveluja. Käsityksemme mukaan pykälissä on edelleenkin ristiriitaa, kuten nykyisessä laissa on ollut. 8 luku Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut 1 Starttiraha Starttirahaan liittyvät kehittämiset ovat mielestämme byrokratian purkamiseen tähtäävää kehittämistä, jossa rahojen hakua pitäisi helpottaa ja mielestämme ainakin päätökset voitaisiin tehdä useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. TVY ry:n hallituksen ja jäsenyhdistysten puolesta Lea Karjalainen TVY ry:n puheenjohtaja Jyvässeudun Työttömät ry:n erikseen valmistelema lausunto Lakiesitys selkeyttää ja yksinkertaistaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädäntöä muun muassa termistön selkeytyessä ja supistuessa. TYÖTTÖMÄN TYÖNHAKIJAN MÄÄRITELMÄ Työttömän työnhakijan määritelmästä poistuvat ala- ja yläikärajat lisäävät henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta, edistävät nuorten ja ikääntyneiden työllistymistä sekä todennäköisesti pidentävät työuria.

7 7(8) Työkokeilu Palkkatuki Palvelulinjat Lakiuudistuksessa nykyiset työmarkkinatoimenpiteet ehdotetaan yhdistettäviksi. Uuden palvelun nimeksi ehdotetaan työkokeilua, nimike on hyvin toimintoa kuvaava ja varmasti selkeyttää asiaa myös työnantajille. Maininnan mukaan työkokeilun pituudeksi riittänee useimmiten kolme kuukautta. On kuitenkin hyvä, että työkokeilun enimmäiskestona säilyy aikaisemmin säädetty 12 kuukautta ja kuusi kuukautta per työnantaja. Positiivista muutosesityksessä on nuorten osalta se, että heidän oikeutensa työkokeiluun mahdollistuu jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Tämä tukee hyvin myös nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoa. Ensimmäisenä huomiomme kiinnittyy siihen, ettei palkkatuen määrää ja kestoa koskevia säännöksiä ehdoteta muutettaviksi, mutta myös siihen että nykyisistä kielteisiä mielikuvia luovista nimikkeistä (vajaakuntoinen, pitkäaikaistyötön ja vaikeasti työllistyvä) ollaan luopumassa, sillä nämä nimikkeet on usein koettu ihmisarvoa alentavina ilmauksina. Huolestuneisuutta aiheuttaa kuitenkin maininta kirjauksesta: Säännöksessä tuotaisiin selkeästi esille palkkatuen tavoite, joka on avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Asiakaskunnassa on selkeästi tunnistettavissa ryhmä, jolla ei nähdä olevan mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille, mutta joille palkkatukijakso voi olla ainoa mahdollisuus kiinnittyä yhteiskuntaan. Näillä palkkatukijaksoilla on myös laajempaa merkitystä kun tarkastellaan työttömän työnhakijan mahdollista perhettä ja muuta lähipiiriä. Nykyinen TE-toimistojen uudistettu palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. Aikaisemmin näistä palvelulinjoista käytettiin nimikettä segmentti, joita oli kolme sekä niiden lisäksi ns. neljäs segmentti eli etuusasiakkaat. Nyt nimikkeen vaihduttua huomiomme kiinnittyy siihen, ettei lakiesityksessä mainita etuusasiakkaita enää lainkaan. Eivätkö he edelleen kuitenkin kuulu työvoimapalvelulain piiriin ja eikö heillä edelleen ole mahdollisuus, niin halutessaan palata TE-toimiston palveluiden piiriin?

8 8(8) Työllistämissuunitelman sisältö On hyvä, että työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa tullaan sopimaan myös työttömän työnhakijan terveydentilan selvittämiseen liittyvistä toimista. Erityistä huomiota pyydämme kuitenkin kiinnittämään siihen seikkaan, että henkilöasiakkaalle selvitään tarpeeksi kattavasti, että allekirjoittaessaan sopimuksen hän todellakin sitoutuu noudattamaan siinä sovittuja tavoitteita työttömyysturvaoikeuden menettämisen uhalla. Liikkuvuusavustus Työnvälityspalvelut Heikennyksenä aikaisempaan näemme sen, että jatkossa opiskelijat ja koululaiset eivät enää saa liikkuvuusavustusta työhaastattelumatkoihin tai työpaikkakunnalle menemiseen. Sama heikennys tulisi esityksen mukaan koskemaan myös niitä työttömyysuhan alla olevia henkilöitä, joiden työsopimus on päättymäisillään. Näin ollen monen työnhakumatka voi jäädä toteutumatta työnhakijan taloudellisista syistä johtuen. Luonnoksessa todetaan esimerkkinä, että kesätyöpaikat täyttyvät muutenkin. Tämä etuusheikennys tulee vain lisäämään syrjäseutujen nuorten opiskelijoiden ja koululaisten eriarvoistumista, kun kesätyöpaikat täyttyvät kasvukeskusten paikkakuntalaisista nuorista. Esityksen mukaan työttömätkään eivät enää jatkossa saa avustusta työsopimuksen tekemistä tai työhön menemistä varten. Vastavuoroisesti työttömien avustusoikeutta laajennettaisiin koskemaan muun muassa koulutusreissuja ja entistä lyhyempiä matkoja myös työssäkäyntialueen sisäpuolella. Lisäksi muuttokuluja korvattaisiin tulevaisuudessa lähes kaikille työttömille, kun korvauksia on nykyään maksettu vain muutosturvan piirissä oleville ja työmarkkinatukea saaville. Nämä puolestaan ovat selkeitä työttömien etuisuuksien parannuksia. Yleinen kolmannen sektorin toimijoiden toive on, että myös palkkatukityöpaikat olisivat mol.fi-palvelussa näkyvillä ja näin laajemminkin työttömien työnhakijoiden haettavissa. Eija Tuohimaa, Jyvässeudun Työttömät ry Työttömien Valtakunnallinen Sörnäisten Rantatie 27 C 4 Pankki: FI Yhteistoimintajärjestö - TVY ry HELSINKI Finlands Arbetslösas Puhelin tai Samarbetsorganisation - TVY rf Y-tunnus

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere Työttömyysturvan muutokset Jenni Korkeaoja 21.10.2017, Tampere Työttömyys tänään Työttömyyden trendi laskussa koko Suomessa Suomi pääsemässä kiinni maailmantalouden ja Euroopan talouden kasvuun 202 000

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen.

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.09.2015 Dnro OKV/2201/1/2014 1/5 ASIA Neuvonta työttömyysetuutta koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee 29.12.2014 oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Työllisyydenhoidon yhdyspinnat Työvaliokunta 15.11.2017 1.11.2017 Taustaa ja lähtökohtia Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189 Työmarkkinatukiuudistukset 2006 ja 2015 ja kuntien rahoitusvastuu ja

Lisätiedot

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut 24.5.2016 Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista(jtypl) Monipuoliset

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012

Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Kuntoutusasiain neuvottelukunta, STM 24.4.2013 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut TE-toimiston palvelut Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut Alueelliset TE-palvelut Uudenmaan TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto Satakunnan

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Katsaus reformien vaikutuksiin viimeisen 20 vuoden aikana ja miten eteenpäin?

Katsaus reformien vaikutuksiin viimeisen 20 vuoden aikana ja miten eteenpäin? Katsaus reformien vaikutuksiin viimeisen 20 vuoden aikana ja miten eteenpäin? Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO - seurannan seminaari: Työ ja toimeentulo Pikku parlamentti, Helsinki 9.11. 2015 Patrik

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Laki. julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta. Soveltamisala

Laki. julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta. Soveltamisala Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään määräaikaisesta

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 24.10.2017 / Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti TE-palvelut muutoksessa 1 Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille. Tämän vuoden alusta lähtien TE-toimiston

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Pohjois-Savo 10.8.2012 TEM kirjaamo@tem.fi Viite Lausuntopyyntö TEM/488/00.04.01/2011, HARE TEM/022:00/2011 Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima-

Lisätiedot

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2.

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2. Toimivallan delegointi työllisyyskokeilun ajalle kokeilulainsäädännön mukaisten tehtävien ja vastuiden hoitamista varten elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille / Elinvoima- ja osaamislautakunta

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

Kasvupalvelut / TE-palvelut

Kasvupalvelut / TE-palvelut Kasvupalvelut / TE-palvelut Maakuntauudistus, Kanta-Häme 1 Vaikuttavuus, poliittinen ohjaus Mitä halutaan tapahtuvan? Kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen Korkea työllisyysaste Yritysten kasvu, kestävä

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.9.2017 Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun :n ja 10 luvun :n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.07.2015/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä lokakuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä lokakuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä lokakuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.11.2017 / Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö ktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä tammikuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä tammikuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä tammikuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.2.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE 260514

HALLITUKSEN ESITYS JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA palkkatukea koskeva luonnos HE 260514 Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 HELSINKI p. 044 544 3613 Y-tunnus 1003909-9 http://www.tvy.fi/

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 25.10.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus 10.10.2017 Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä toukokuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä toukokuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä toukokuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 20.6.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun :n ja 10 luvun :n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus

TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 11.9.2014 TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita,

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 25.7.2017 Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö ktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot