1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012"

Transkriptio

1 1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 Kiitämme mahdollisuudesta sanoa arviomme lain valmisteluvaiheessa. Olemme olleet mukana kuultavina keväällä lain valmistelua ohjaavan työryhmän kokouksessa. Arvioitaessa kokonaisuutena uudistuvan lain sisältöä huomiomme kiinnittyy ensin tulevaisuuden työvoimapalveluiden järjestämiseen. TE-toimistojen hallinnollisia tehtäviä on jo koottu jokaisella ELY- alueella ainoastaan yhteen toimistoon. Jokaiseen TE-toimistoon on tullut ja puuttuviin tulee kolme eri palvelulinjaa, jotka palvelevat tarpeen mukaan eri tavalla profiloituneita asiakasryhmiä. Käsityksemme mukaan eriytyneitä asiantuntijapalveluita saa jatkossa ELY- alueittain vain yhdestä TE-toimistosta. Monikanavaista palvelujärjestelmää kehitettäessä työhallinnon on huomioitava tietotekniikkaan liittyvät jo näkyvät ongelmat. Vähän tietotekniikkaa käyttäneille tapahtuu vahingossa virheymmärryksiä, jotka voivat tiukasti tulkiten aiheuttaa asiakkaille turhia karensseja. Toivoisimme asetuksen kiinnittävän tähän huomiota, ellei niitä oteta huomioon tässä yhteydessä. Palvelulain lähtökohtana tulee olla se, että olipa kyseessä mikä tahansa viranomainen, asiakkaan rekisteröityessä asiakkaaksi hänestä pitäisi ottaa tukeva ote. Nykyiset sähköiset palvelut ohjaavat osaavia asiakkaita myös väärään suuntaan siten, etteivät esimerkiksi TE-viranomaiset näe asiakkaita, varsinkaan alle 25-vuotiaita joilla ei ole loppututkintoa lainkaan. Laki toimeentulotuensaannista lähtee siitä, että toimeentulotukea hakevan asiakkaan tulee olla myös työnhakija-asiakkaana. Nuori alle 25-vuotias asiakas, jolla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, hänellä ei ole myöskään oikeutta työttömyysetuuteen, joka tutkinnon suorittaneilla oikeuttaisi työmarkkinatukeen, joka olisi ensisijainen toimeentulon lähde. Työnhaku sähköisesti on voimassa aina yhden kuukauden mutta tällä menettelyllä työtä hakiessaan se riittää toimeentulotuen saantiin. Saamani tiedon mukaan nuoret pelaavat tällä mahdollisuudella ja ovat oikeasti kadoksissa TEviranomaisilta. Eräs alle 25-vuotias asiakas on rekisteröitynyt jo seitsemän kertaa työnhakijaksi ja on samalla saanut toimeentulotukea eikä hän ole ollut missään tekemisissä TE-viranomaisten kanssa. Kukaan ei ole puuttunut tai päässyt puuttumaan asiakkaan ongelmien ytimeen ja työttömyys on pitkittynyt. Miten tähän ongelmaryhmään päästään puuttumaan, onko muutos tehtävä lakiin toimeentulotuesta? Edelleenkin TVY ry:n mottona on Ketään ei saa jättää työttömyyden kanssa yksin!

2 2(8) LAIN SISÄLTÖÖN: 1 luku Yleiset säädökset 6 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Työvoimatoimisto voi tarjota työriidan alaista työtä työnhakija-asiakkaalle. Toivomme, että tämä pykälä muutetaan ja tämä mahdollisuus kielletään laissa. 2 luku Työnhakija Toinen luku käsittelee työnhakua ja asiakkaan palvelujen järjestämistä. Vieläkin 2. luvusta saa sen käsityksen, että työnhakija-asiakkaan pitää osata itse antaa arvio omasta työkyvystään ja palvelutarpeesta. Asiakas joka tulee hakemaan apua TE-toimistosta, ei voi edes tietää mitä vaihtoehtoja hänelle voisi TE-toimistossa olla mahdollisesti tarjolla. Takana voi olla pitkäkin työhistoria, mutta työn loppuessa neuvonta asiasta on työpaikalla puuttunut. Kaikkialla ei ole ihmisiä irtisanottaessa saattohoitoa työttömyyteen. Suomessa on voimassa terveydenhuoltolaki jossa on kirjattu työttömän työnhakija-asiakkaan oikeus terveyspalveluihin. 3 luku Työnvälitys 5 Työnhakijan haastattelun järjestäminen Pykälässä luvataan palvelujen parantamista ja TE-viranomaiset velvoitetaan järjestämään työnhakija-asiakas ensimmäinen haastattelu kahden viikon kuluttua työttömyyden alettua. Työttömyyden jatkuessa haastattelu järjestetään kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein. 9 Työttömät työnhakijan yleiset velvollisuudet Pykälässä säädetään: Työtön työnhakija on lisäksi velvollinen suunnitelmassa sovitussa määräajassa/tavalla ilmoittamaan TE- viranomaisille miten hän on toteuttanut suunnitelmansa. Millä tavalla laki velvoittaa viranomaistahoja järjestämään suunnitelmassa sovitulla tavalla asiakkaan palvelut? Onko viranomaistahoille tulossa sanktioita kuten työnhakija-asiakkaalle? Suunnitelman pohjalta tehdyn sopimuksen tulee olla molempia osapuolia sitova. 1 Työnvälityksen tavoite Työnvälitys perustuu työnantajan ja työntekijän sopimusvapauteen sekä vapaaseen valintaan. Tiedämme työttömyysturvalain pykälien perusteella sanktiomenetelmät mikäli työnhakija-asiakas ei reagoi hänelle TE-toimiston tarjoamaan avoimeen työtarjoukseen. Onko pykälä huonosti kirjoitettu? Käytännössähän näin ei ole.

3 3(8) 4 luku Tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus, valmennus ja kokeilu 2 Asiantuntija-arvioinnit Pykälä luettelee mihin asiantuntija-arvioihin henkilöasiakkaille voidaan hankkia palveluja. Mielestämme pykälän tulisi kirjata selkeämmin työttömän tarvitsemat terveyspalvelut. Nykyinen käytäntö on se, että isoilla paikkakunnilla työvoimapalvelukeskukset ohjaavat työnhakija-asiakkaat työttömien terveydenhuoltopalveluihin. Miten terveyspalveluihin ohjaus tapahtuu siellä, missä yhteispalvelusopimuksia ei ole lainkaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä TE-viranomaisten välillä? Olemme tehneet kokeita, joissa asiakkaat ovat syrjäseuduilla halunneet ja vaatineet itse pääsyä työttömien terveyspalveluihin. Asiaa ei joko tunneta tai ei haluta tuntea pienillä paikkakunnilla. Pääsy työttömien terveydenhuollon palvelujen piiriin on työttömyyden perusteella erittäin vaikeaa. Käsityksemme mukaan ennaltaehkäisevätoiminta myös terveydenhuollon puolella on yhteiskunnallisesti kaikkein kannattavinta. Järjestömme tavoitteena on, että jokainen, jolla on pitkittynyt työttömyys saisi myös lain lupaamat terveydenhuollon palvelut. TE-toimiston virkailijat eivät voi olla niitä, jotka osaavat määritellä työnhakija-asiakkaan terveydenhuollon tarpeet. Työttömien terveydenhuollon palveluja järjestävät tahot ovat viestittäneet myös siitä, että asiakkaat sitoutuvat heikosti järjestettyihin palveluihin. Heille varattuihin aikoihin, saamani tiedon mukaan karkeasti puolet jättää saapumatta. Miksi, onko selvitetty mistä tämä johtuu? Lisäksi ihmetyttää myös se, ettei lakiluonnoksen missään kohdassa erikseen mainita sitä, että TE- palveluiden tulisi ohjata asiakkaita sosiaalitoimen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiksi. Käsityksemme mukaan suurin osa kuntouttavan työtoiminnan tarvitsijoista on juuri työmarkkinatukea saavia henkilöitä. Olisi luonnollista jos laissa mainittaisiin asiakkaiden ohjaus kuntien sosiaalitoimeen ja tätä kautta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaaksi. Mielestämme se tulisi lisäkirjata ja selkeyttää myös juuri tähän pykälään. 5 luku Työvoimakoulutuksen tavoitteet ja 6 luku Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 5:4 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Työvoimakoulutukseen sovelletaan kyseistä koulutusta koskevia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain tai yliopistolain tai edellä mainittujen lakien nojalla annettujen asetusten säännöksiä.

4 4(8) Suora lainaus saamastani viestistä koskien juuri tätä velvollisuus pykälää. Tässä asiakkaanamme olevat työttömät kokevat itsensä pahasti petetyiksi työkkärin ensin houkutellessa ja joskus jopa vähän pakottaessakin hakeutumaan koulutukseen ( kouluttautuminen kannattaa aina ) ja sitten koulutuksen jälkeen tippuvat pois työttömyysturvalta sekä sosiaalitoimen toimeentulotuen hakijoiksi. Minusta järjestelmämme uskottavuus kärsii pahasti tällaisista käsittämättömistä pulmakohdista. Tämä on hieman vaikeaselkoinen asia, mutta laitan oheen materiaalia, joka toivottavasti selventää mistä asiassa on kyse. Lähestyn nyt taas Sinua työhallinnon ammattilaisena, tällaisessa karkeassa epäkohdassa jonka hallinnonalamme on lain tulkinnoillaan aiheuttanut. Kyse on sellaisesta epäkohdasta, että ammattitutkintoa suorittava työtön ei välttämättä koulutuksen (työvoimakoulutus tai omaehtoinen koulutus) jälkeen pääsekään työttömyysturvalle, jos osa näytöistä on suorittamatta (hylätty tai muusta, esim. kouluttajasta johtuvasta syystä näyttöä pääsee yrittämään vasta koulutuksen jälkeen). Tällaisia tapauksia on nyt tullut esille kesälomien jälkeen pelkästään meillä useita. Luulisin, että ympäri Suomen puhutaan aika suuresta määrästä työttömiä. Olen törmännyt muutamiin tapauksiin joissa kouluttaja on ilmoittanut seuraavan mahdollisen näytönantotilaisuuden olevan vuonna 2013, mikä asiakkaan kannalta tarkoittaa sitä, että me (so. työkkäri) katsoo hänet päätoimiseksi opiskelijaksi siihen saakka eikä oikeutta työttömyysetuuteen ole! Työttömyysturvan asiantuntijoiden koulutuksissa tämä linja on opetettu ja ainakin Uudenmaan ELYn lakimies on sen oikeaksi menettelyksi ilmoittanut. Täällä kentällä me puolestaan olemme sitä mieltä, että tällainen tulkinta on kohtuuton, täysin epäoikeudenmukainen kouluttautumaan aktivoituneelle työttömälle ja erityisen vaikea virkailijoidemme (jotka itsekin pitävät tätä tulkintaa käsittämättömänä) sitä perustella työttömille. (Kyseinen teksti TE - viranomaiselta Uudeltamaalta). TTL 2L 7 Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Ohje 14/ Opintojen päättyminen Seuraavassa kerrotaan opintojen päättymisestä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yliopisto-opintojen keskeyttämisestä. Lukio- ja yhdistelmäopintoja sekä peruskouluopintoja käsitellään omina kokonaisuuksinaan Oppilaitoksesta valmistuminen ja eroaminen Työttömyysturvalain 2 luvun 7 :n 1 momentin mukaan päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Opinnot katsotaan päättyneiksi, kun henkilö esittää selvityksen siitä, että hän on joko valmistunut tai eronnut oppilaitoksesta. Valmistuminen osoitetaan oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella ja eroaminen oppilaitoksen antamalla erotodistuksella. Päätoimisten opintojen viimeisenä päivänä pidetään tällaisissa tapauksissa tutkintotodistuksen päiväystä tai oppilaitoksen antamasta erotodistuksesta ilmenevää eroamispäivää.

5 5(8) Tilanteessa, jossa näyttötutkinnosta puuttuu näyttökoe, opintojen katsotaan jatkuvan edelleen. Jos hakija kuitenkin selvittää, että hän ei aio osallistua seuraavaan mahdolliseen näyttökokeeseen eikä ole enää minkään oppilaitoksen kirjoilla, voidaan katsoa opintojen päättyneen. Tulkinta on sama myös tilanteessa, jossa on kyse työvoimapoliittisena koulutuksena järjestetystä koulutuksesta, joka päättyy ennen näyttökokeen suorittamista. Tällä ohjeella ei kuitenkaan ole tarkoitus ottaa kantaa työvoimapoliittisen koulutuksen järjestämiseen tai sen päättymisajankohtaan. Yksi konkreettinen ja todellinen esimerkki ongelmasta. Tapahtuneen johdosta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ja hänet katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi! Henkilö on ollut opiskelemassa omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella. Koulutuspaikkana TTS ja opintolinja oli linja-autonkuljettaja eli linja-autonkuljettajan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Hakija esitti osallistumistodistuksen suoritetuista opinnoista, mutta näyttötutkinnon voi suorittaa vasta kun omaa kyseenomaiselta alalta kokemusta. Vastaavanlaisia tilanteita on tullut eteen niille, jotka eivät ole saaneet näyttöä ensimmäisellä kerralla läpi tai eivät esimerkiksi sairastumisen vuoksi ole päässeet näyttöä antamaan. Mikäli he aikovat näytön suorittaa, heidät katsotaan päätoimisiksi opiskelijoiksi eikä oikeutta työttömyysetuuteen ole kunnes puuttuvat näytöt on suoritettu. Tämä ohjaa työttömiä ilmoittamaan, etteivät aio näyttöjä suorittaa, jolloin koulutuksesta huolimatta jää tutkinto saamatta! Työmarkkina-asema ei siten olennaisesti heillä parane. Jos TE-toimistossa työnhakijana oleva henkilö on opiskellut joko työvoimakoulutuksessa/tuetussa omaehtoisessa koulutuksessa eikä saa kaikkia näyttöjä suoritettua tai niitä ei edes ole mahdollista suorittaa ja työnhakija ilmoittaa halunsa suorittaa tutkinto loppuun, katsotaan työnhakija voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tukijakson jälkeen päätoimiseksi opiskelijaksi eikä hänellä siten ole oikeutta työttömyysetuuteen. Näyttö on saatettu hylätä syystä tai toisesta tai näyttöä ei voi antaa ennen riittävää työkokemusta tai uusi näyttötilaisuus järjestetään vasta kuukausien kuluttua. Tosiasiassa yhden näytön tai muutaman näytön antaminen myöhemmin ei estä kokoaikatyön vastaanottamista. Mikäli työnhakija sen sijaan ilmoittaa, ettei aio suorittaa puuttuvaa tai puuttuvia näyttöjä saadakseen tutkinnon suoritetuksi ja siten kelpoisuuden ammattiin, on hänellä tällöin oikeus työttömyysetuuteen kun työvoimakoulutus tai tuettu omaehtoinen koulutus päättyy. Toisin sanoen työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen, jos hän ilmoittaa, että ei aio suorittaa koulutusta loppuun eikä siten voi saada tutkintoa ja työllistyä paremmin. Tilanne on absurdi. Työvoimaviranomaiset nimenomaan kannustavat työnhakijaa hankkimaan pätevöittävän tutkinnon joko työvoimakoulutuksella tai tuetulla omaehtoisella koulutuksella. Muistettava olisi myös työttömyysturvalain 1 luvun 1 lain tarkoituksesta: Työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille turvataan työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tämän lain mukaisesti. Ei ole perusteltua pudottaa työnhakijaa työttömyysturvan ulkopuolelle sen vuoksi, että hän on pyrkinyt parantamaan edellytyksiään päästäkseen tai palatakseen työmarkkinoille eikä yhden tai muutaman näytön puuttuminen tosiasiassa estä kokoaikatyön vastaanottamista. Toivomme, että Nuorten yhteiskuntatakuun työryhmä ja kaikki ministeriöiden virkamiehet pohtisivat tätä ongelmaa ennen lain viemistä eteenpäin. Miten tämä tilanne korjataan?

6 6(8) 7 luku Palkkatuki 2 Työnantajaan liittyvät palkkatuen edellytykset Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yhteisölle ja muulle työnantajalle, ei kuitenkaan valtion virastoille tai laitoksille. 9 Palkkatuen kesto Kohta. 3) valtion virasto tai laitos, kunta, kuntayhtymä tai muu elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö palkkaa tuella henkilön suunnittelemaan ja järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä palveluja. Käsityksemme mukaan pykälissä on edelleenkin ristiriitaa, kuten nykyisessä laissa on ollut. 8 luku Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut 1 Starttiraha Starttirahaan liittyvät kehittämiset ovat mielestämme byrokratian purkamiseen tähtäävää kehittämistä, jossa rahojen hakua pitäisi helpottaa ja mielestämme ainakin päätökset voitaisiin tehdä useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. TVY ry:n hallituksen ja jäsenyhdistysten puolesta Lea Karjalainen TVY ry:n puheenjohtaja Jyvässeudun Työttömät ry:n erikseen valmistelema lausunto Lakiesitys selkeyttää ja yksinkertaistaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädäntöä muun muassa termistön selkeytyessä ja supistuessa. TYÖTTÖMÄN TYÖNHAKIJAN MÄÄRITELMÄ Työttömän työnhakijan määritelmästä poistuvat ala- ja yläikärajat lisäävät henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta, edistävät nuorten ja ikääntyneiden työllistymistä sekä todennäköisesti pidentävät työuria.

7 7(8) Työkokeilu Palkkatuki Palvelulinjat Lakiuudistuksessa nykyiset työmarkkinatoimenpiteet ehdotetaan yhdistettäviksi. Uuden palvelun nimeksi ehdotetaan työkokeilua, nimike on hyvin toimintoa kuvaava ja varmasti selkeyttää asiaa myös työnantajille. Maininnan mukaan työkokeilun pituudeksi riittänee useimmiten kolme kuukautta. On kuitenkin hyvä, että työkokeilun enimmäiskestona säilyy aikaisemmin säädetty 12 kuukautta ja kuusi kuukautta per työnantaja. Positiivista muutosesityksessä on nuorten osalta se, että heidän oikeutensa työkokeiluun mahdollistuu jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Tämä tukee hyvin myös nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoa. Ensimmäisenä huomiomme kiinnittyy siihen, ettei palkkatuen määrää ja kestoa koskevia säännöksiä ehdoteta muutettaviksi, mutta myös siihen että nykyisistä kielteisiä mielikuvia luovista nimikkeistä (vajaakuntoinen, pitkäaikaistyötön ja vaikeasti työllistyvä) ollaan luopumassa, sillä nämä nimikkeet on usein koettu ihmisarvoa alentavina ilmauksina. Huolestuneisuutta aiheuttaa kuitenkin maininta kirjauksesta: Säännöksessä tuotaisiin selkeästi esille palkkatuen tavoite, joka on avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Asiakaskunnassa on selkeästi tunnistettavissa ryhmä, jolla ei nähdä olevan mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille, mutta joille palkkatukijakso voi olla ainoa mahdollisuus kiinnittyä yhteiskuntaan. Näillä palkkatukijaksoilla on myös laajempaa merkitystä kun tarkastellaan työttömän työnhakijan mahdollista perhettä ja muuta lähipiiriä. Nykyinen TE-toimistojen uudistettu palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. Aikaisemmin näistä palvelulinjoista käytettiin nimikettä segmentti, joita oli kolme sekä niiden lisäksi ns. neljäs segmentti eli etuusasiakkaat. Nyt nimikkeen vaihduttua huomiomme kiinnittyy siihen, ettei lakiesityksessä mainita etuusasiakkaita enää lainkaan. Eivätkö he edelleen kuitenkin kuulu työvoimapalvelulain piiriin ja eikö heillä edelleen ole mahdollisuus, niin halutessaan palata TE-toimiston palveluiden piiriin?

8 8(8) Työllistämissuunitelman sisältö On hyvä, että työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa tullaan sopimaan myös työttömän työnhakijan terveydentilan selvittämiseen liittyvistä toimista. Erityistä huomiota pyydämme kuitenkin kiinnittämään siihen seikkaan, että henkilöasiakkaalle selvitään tarpeeksi kattavasti, että allekirjoittaessaan sopimuksen hän todellakin sitoutuu noudattamaan siinä sovittuja tavoitteita työttömyysturvaoikeuden menettämisen uhalla. Liikkuvuusavustus Työnvälityspalvelut Heikennyksenä aikaisempaan näemme sen, että jatkossa opiskelijat ja koululaiset eivät enää saa liikkuvuusavustusta työhaastattelumatkoihin tai työpaikkakunnalle menemiseen. Sama heikennys tulisi esityksen mukaan koskemaan myös niitä työttömyysuhan alla olevia henkilöitä, joiden työsopimus on päättymäisillään. Näin ollen monen työnhakumatka voi jäädä toteutumatta työnhakijan taloudellisista syistä johtuen. Luonnoksessa todetaan esimerkkinä, että kesätyöpaikat täyttyvät muutenkin. Tämä etuusheikennys tulee vain lisäämään syrjäseutujen nuorten opiskelijoiden ja koululaisten eriarvoistumista, kun kesätyöpaikat täyttyvät kasvukeskusten paikkakuntalaisista nuorista. Esityksen mukaan työttömätkään eivät enää jatkossa saa avustusta työsopimuksen tekemistä tai työhön menemistä varten. Vastavuoroisesti työttömien avustusoikeutta laajennettaisiin koskemaan muun muassa koulutusreissuja ja entistä lyhyempiä matkoja myös työssäkäyntialueen sisäpuolella. Lisäksi muuttokuluja korvattaisiin tulevaisuudessa lähes kaikille työttömille, kun korvauksia on nykyään maksettu vain muutosturvan piirissä oleville ja työmarkkinatukea saaville. Nämä puolestaan ovat selkeitä työttömien etuisuuksien parannuksia. Yleinen kolmannen sektorin toimijoiden toive on, että myös palkkatukityöpaikat olisivat mol.fi-palvelussa näkyvillä ja näin laajemminkin työttömien työnhakijoiden haettavissa. Eija Tuohimaa, Jyvässeudun Työttömät ry Työttömien Valtakunnallinen Sörnäisten Rantatie 27 C 4 Pankki: FI Yhteistoimintajärjestö - TVY ry HELSINKI Finlands Arbetslösas Puhelin tai Samarbetsorganisation - TVY rf Y-tunnus

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut 24.5.2016 Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista(jtypl) Monipuoliset

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun :n ja 10 luvun :n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.07.2015/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 25.10.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun :n ja 10 luvun :n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista TEpalveluissa

Ajankohtaista TEpalveluissa Ajankohtaista TEpalveluissa 10.6.2016 Työllisyys- ja yrittäjyyspaketti 1 14.6.2016 Toimisto Otsikko Murroksen ja muutoksen keskellä Työmarkkinat; Maakuntauudistus; II-asteen koulutusuudistus; Kuntien rooli

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Tuen tarkoitus ja tavoite Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu on työllistymistä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Elokuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista.

Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista. Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista. 21.10.2016 Mauri Kotamäki Eduskunta, Työ- ja elinkeinojaosto Ajankohtaista..

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Toukokuu. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

TE-palvelut, Lappi. Esittely TE-palvelu uudistuksesta Lapissa. TE-palvelut, Lappi Eija Sokero

TE-palvelut, Lappi. Esittely TE-palvelu uudistuksesta Lapissa. TE-palvelut, Lappi Eija Sokero TE-palvelut, Lappi Esittely TE-palvelu uudistuksesta Lapissa 1 TE-palvelut, Lappi Eija Sokero TE palvelu-uudistus 1. Palveluverkko vuoden 2013 alusta lukien jokaisen ELY-keskuksen alueella on yksi hallinnollinen

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Finlex 916/2012. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Finlex 916/2012. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 916/2012 916/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 16.9.2015 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling Työ- ja elinkeinohallinnon organisaatio työ-

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Jäljennökset lausunnoista ja selvityksistä lähetetään kantelijalle tiedoksi ohessa.

Jäljennökset lausunnoista ja selvityksistä lähetetään kantelijalle tiedoksi ohessa. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.01.2017 Dnro OKV/56/1/2016 1/5 ASIA Työ- ja elinkeinotoimiston menettely asian selvittämisessä KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 12.1.2016 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut

Lisätiedot

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen Muutamia esimerkkejä käytännön tilanteista TE-toimistossa: 1) valmistunut autonasentajaksi 31.5 ja haluaa muita töitä jo 3.6 (kun työtön ) 2) eronnut ammattioppilaitoksesta 2 kk:n opiskelun jälkeen ja

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus Liikkuvuusavustus 30.12.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Liikkuvuusavustus... 1 1.2 Oikeus liikkuvuusavustukseen... 1 1.3 Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto... 3 1.4 Työttömyysturvalain poikkeava

Lisätiedot

Nuoren oma motivaatio/usko viranomaisiin

Nuoren oma motivaatio/usko viranomaisiin NUOREN TARPEISIIN POHJAUTUVA PALVELUPROSESSI KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTOSSA - Nopea kontaktointi TE-toimistosta heti työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen - Ohjauksellinen ja yksilöllinen palvelu - Oma asiantuntijajärjestelmä

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot