1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012"

Transkriptio

1 1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 Kiitämme mahdollisuudesta sanoa arviomme lain valmisteluvaiheessa. Olemme olleet mukana kuultavina keväällä lain valmistelua ohjaavan työryhmän kokouksessa. Arvioitaessa kokonaisuutena uudistuvan lain sisältöä huomiomme kiinnittyy ensin tulevaisuuden työvoimapalveluiden järjestämiseen. TE-toimistojen hallinnollisia tehtäviä on jo koottu jokaisella ELY- alueella ainoastaan yhteen toimistoon. Jokaiseen TE-toimistoon on tullut ja puuttuviin tulee kolme eri palvelulinjaa, jotka palvelevat tarpeen mukaan eri tavalla profiloituneita asiakasryhmiä. Käsityksemme mukaan eriytyneitä asiantuntijapalveluita saa jatkossa ELY- alueittain vain yhdestä TE-toimistosta. Monikanavaista palvelujärjestelmää kehitettäessä työhallinnon on huomioitava tietotekniikkaan liittyvät jo näkyvät ongelmat. Vähän tietotekniikkaa käyttäneille tapahtuu vahingossa virheymmärryksiä, jotka voivat tiukasti tulkiten aiheuttaa asiakkaille turhia karensseja. Toivoisimme asetuksen kiinnittävän tähän huomiota, ellei niitä oteta huomioon tässä yhteydessä. Palvelulain lähtökohtana tulee olla se, että olipa kyseessä mikä tahansa viranomainen, asiakkaan rekisteröityessä asiakkaaksi hänestä pitäisi ottaa tukeva ote. Nykyiset sähköiset palvelut ohjaavat osaavia asiakkaita myös väärään suuntaan siten, etteivät esimerkiksi TE-viranomaiset näe asiakkaita, varsinkaan alle 25-vuotiaita joilla ei ole loppututkintoa lainkaan. Laki toimeentulotuensaannista lähtee siitä, että toimeentulotukea hakevan asiakkaan tulee olla myös työnhakija-asiakkaana. Nuori alle 25-vuotias asiakas, jolla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, hänellä ei ole myöskään oikeutta työttömyysetuuteen, joka tutkinnon suorittaneilla oikeuttaisi työmarkkinatukeen, joka olisi ensisijainen toimeentulon lähde. Työnhaku sähköisesti on voimassa aina yhden kuukauden mutta tällä menettelyllä työtä hakiessaan se riittää toimeentulotuen saantiin. Saamani tiedon mukaan nuoret pelaavat tällä mahdollisuudella ja ovat oikeasti kadoksissa TEviranomaisilta. Eräs alle 25-vuotias asiakas on rekisteröitynyt jo seitsemän kertaa työnhakijaksi ja on samalla saanut toimeentulotukea eikä hän ole ollut missään tekemisissä TE-viranomaisten kanssa. Kukaan ei ole puuttunut tai päässyt puuttumaan asiakkaan ongelmien ytimeen ja työttömyys on pitkittynyt. Miten tähän ongelmaryhmään päästään puuttumaan, onko muutos tehtävä lakiin toimeentulotuesta? Edelleenkin TVY ry:n mottona on Ketään ei saa jättää työttömyyden kanssa yksin!

2 2(8) LAIN SISÄLTÖÖN: 1 luku Yleiset säädökset 6 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Työvoimatoimisto voi tarjota työriidan alaista työtä työnhakija-asiakkaalle. Toivomme, että tämä pykälä muutetaan ja tämä mahdollisuus kielletään laissa. 2 luku Työnhakija Toinen luku käsittelee työnhakua ja asiakkaan palvelujen järjestämistä. Vieläkin 2. luvusta saa sen käsityksen, että työnhakija-asiakkaan pitää osata itse antaa arvio omasta työkyvystään ja palvelutarpeesta. Asiakas joka tulee hakemaan apua TE-toimistosta, ei voi edes tietää mitä vaihtoehtoja hänelle voisi TE-toimistossa olla mahdollisesti tarjolla. Takana voi olla pitkäkin työhistoria, mutta työn loppuessa neuvonta asiasta on työpaikalla puuttunut. Kaikkialla ei ole ihmisiä irtisanottaessa saattohoitoa työttömyyteen. Suomessa on voimassa terveydenhuoltolaki jossa on kirjattu työttömän työnhakija-asiakkaan oikeus terveyspalveluihin. 3 luku Työnvälitys 5 Työnhakijan haastattelun järjestäminen Pykälässä luvataan palvelujen parantamista ja TE-viranomaiset velvoitetaan järjestämään työnhakija-asiakas ensimmäinen haastattelu kahden viikon kuluttua työttömyyden alettua. Työttömyyden jatkuessa haastattelu järjestetään kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein. 9 Työttömät työnhakijan yleiset velvollisuudet Pykälässä säädetään: Työtön työnhakija on lisäksi velvollinen suunnitelmassa sovitussa määräajassa/tavalla ilmoittamaan TE- viranomaisille miten hän on toteuttanut suunnitelmansa. Millä tavalla laki velvoittaa viranomaistahoja järjestämään suunnitelmassa sovitulla tavalla asiakkaan palvelut? Onko viranomaistahoille tulossa sanktioita kuten työnhakija-asiakkaalle? Suunnitelman pohjalta tehdyn sopimuksen tulee olla molempia osapuolia sitova. 1 Työnvälityksen tavoite Työnvälitys perustuu työnantajan ja työntekijän sopimusvapauteen sekä vapaaseen valintaan. Tiedämme työttömyysturvalain pykälien perusteella sanktiomenetelmät mikäli työnhakija-asiakas ei reagoi hänelle TE-toimiston tarjoamaan avoimeen työtarjoukseen. Onko pykälä huonosti kirjoitettu? Käytännössähän näin ei ole.

3 3(8) 4 luku Tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus, valmennus ja kokeilu 2 Asiantuntija-arvioinnit Pykälä luettelee mihin asiantuntija-arvioihin henkilöasiakkaille voidaan hankkia palveluja. Mielestämme pykälän tulisi kirjata selkeämmin työttömän tarvitsemat terveyspalvelut. Nykyinen käytäntö on se, että isoilla paikkakunnilla työvoimapalvelukeskukset ohjaavat työnhakija-asiakkaat työttömien terveydenhuoltopalveluihin. Miten terveyspalveluihin ohjaus tapahtuu siellä, missä yhteispalvelusopimuksia ei ole lainkaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä TE-viranomaisten välillä? Olemme tehneet kokeita, joissa asiakkaat ovat syrjäseuduilla halunneet ja vaatineet itse pääsyä työttömien terveyspalveluihin. Asiaa ei joko tunneta tai ei haluta tuntea pienillä paikkakunnilla. Pääsy työttömien terveydenhuollon palvelujen piiriin on työttömyyden perusteella erittäin vaikeaa. Käsityksemme mukaan ennaltaehkäisevätoiminta myös terveydenhuollon puolella on yhteiskunnallisesti kaikkein kannattavinta. Järjestömme tavoitteena on, että jokainen, jolla on pitkittynyt työttömyys saisi myös lain lupaamat terveydenhuollon palvelut. TE-toimiston virkailijat eivät voi olla niitä, jotka osaavat määritellä työnhakija-asiakkaan terveydenhuollon tarpeet. Työttömien terveydenhuollon palveluja järjestävät tahot ovat viestittäneet myös siitä, että asiakkaat sitoutuvat heikosti järjestettyihin palveluihin. Heille varattuihin aikoihin, saamani tiedon mukaan karkeasti puolet jättää saapumatta. Miksi, onko selvitetty mistä tämä johtuu? Lisäksi ihmetyttää myös se, ettei lakiluonnoksen missään kohdassa erikseen mainita sitä, että TE- palveluiden tulisi ohjata asiakkaita sosiaalitoimen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiksi. Käsityksemme mukaan suurin osa kuntouttavan työtoiminnan tarvitsijoista on juuri työmarkkinatukea saavia henkilöitä. Olisi luonnollista jos laissa mainittaisiin asiakkaiden ohjaus kuntien sosiaalitoimeen ja tätä kautta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaaksi. Mielestämme se tulisi lisäkirjata ja selkeyttää myös juuri tähän pykälään. 5 luku Työvoimakoulutuksen tavoitteet ja 6 luku Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 5:4 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Työvoimakoulutukseen sovelletaan kyseistä koulutusta koskevia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain tai yliopistolain tai edellä mainittujen lakien nojalla annettujen asetusten säännöksiä.

4 4(8) Suora lainaus saamastani viestistä koskien juuri tätä velvollisuus pykälää. Tässä asiakkaanamme olevat työttömät kokevat itsensä pahasti petetyiksi työkkärin ensin houkutellessa ja joskus jopa vähän pakottaessakin hakeutumaan koulutukseen ( kouluttautuminen kannattaa aina ) ja sitten koulutuksen jälkeen tippuvat pois työttömyysturvalta sekä sosiaalitoimen toimeentulotuen hakijoiksi. Minusta järjestelmämme uskottavuus kärsii pahasti tällaisista käsittämättömistä pulmakohdista. Tämä on hieman vaikeaselkoinen asia, mutta laitan oheen materiaalia, joka toivottavasti selventää mistä asiassa on kyse. Lähestyn nyt taas Sinua työhallinnon ammattilaisena, tällaisessa karkeassa epäkohdassa jonka hallinnonalamme on lain tulkinnoillaan aiheuttanut. Kyse on sellaisesta epäkohdasta, että ammattitutkintoa suorittava työtön ei välttämättä koulutuksen (työvoimakoulutus tai omaehtoinen koulutus) jälkeen pääsekään työttömyysturvalle, jos osa näytöistä on suorittamatta (hylätty tai muusta, esim. kouluttajasta johtuvasta syystä näyttöä pääsee yrittämään vasta koulutuksen jälkeen). Tällaisia tapauksia on nyt tullut esille kesälomien jälkeen pelkästään meillä useita. Luulisin, että ympäri Suomen puhutaan aika suuresta määrästä työttömiä. Olen törmännyt muutamiin tapauksiin joissa kouluttaja on ilmoittanut seuraavan mahdollisen näytönantotilaisuuden olevan vuonna 2013, mikä asiakkaan kannalta tarkoittaa sitä, että me (so. työkkäri) katsoo hänet päätoimiseksi opiskelijaksi siihen saakka eikä oikeutta työttömyysetuuteen ole! Työttömyysturvan asiantuntijoiden koulutuksissa tämä linja on opetettu ja ainakin Uudenmaan ELYn lakimies on sen oikeaksi menettelyksi ilmoittanut. Täällä kentällä me puolestaan olemme sitä mieltä, että tällainen tulkinta on kohtuuton, täysin epäoikeudenmukainen kouluttautumaan aktivoituneelle työttömälle ja erityisen vaikea virkailijoidemme (jotka itsekin pitävät tätä tulkintaa käsittämättömänä) sitä perustella työttömille. (Kyseinen teksti TE - viranomaiselta Uudeltamaalta). TTL 2L 7 Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Ohje 14/ Opintojen päättyminen Seuraavassa kerrotaan opintojen päättymisestä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yliopisto-opintojen keskeyttämisestä. Lukio- ja yhdistelmäopintoja sekä peruskouluopintoja käsitellään omina kokonaisuuksinaan Oppilaitoksesta valmistuminen ja eroaminen Työttömyysturvalain 2 luvun 7 :n 1 momentin mukaan päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Opinnot katsotaan päättyneiksi, kun henkilö esittää selvityksen siitä, että hän on joko valmistunut tai eronnut oppilaitoksesta. Valmistuminen osoitetaan oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella ja eroaminen oppilaitoksen antamalla erotodistuksella. Päätoimisten opintojen viimeisenä päivänä pidetään tällaisissa tapauksissa tutkintotodistuksen päiväystä tai oppilaitoksen antamasta erotodistuksesta ilmenevää eroamispäivää.

5 5(8) Tilanteessa, jossa näyttötutkinnosta puuttuu näyttökoe, opintojen katsotaan jatkuvan edelleen. Jos hakija kuitenkin selvittää, että hän ei aio osallistua seuraavaan mahdolliseen näyttökokeeseen eikä ole enää minkään oppilaitoksen kirjoilla, voidaan katsoa opintojen päättyneen. Tulkinta on sama myös tilanteessa, jossa on kyse työvoimapoliittisena koulutuksena järjestetystä koulutuksesta, joka päättyy ennen näyttökokeen suorittamista. Tällä ohjeella ei kuitenkaan ole tarkoitus ottaa kantaa työvoimapoliittisen koulutuksen järjestämiseen tai sen päättymisajankohtaan. Yksi konkreettinen ja todellinen esimerkki ongelmasta. Tapahtuneen johdosta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ja hänet katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi! Henkilö on ollut opiskelemassa omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella. Koulutuspaikkana TTS ja opintolinja oli linja-autonkuljettaja eli linja-autonkuljettajan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Hakija esitti osallistumistodistuksen suoritetuista opinnoista, mutta näyttötutkinnon voi suorittaa vasta kun omaa kyseenomaiselta alalta kokemusta. Vastaavanlaisia tilanteita on tullut eteen niille, jotka eivät ole saaneet näyttöä ensimmäisellä kerralla läpi tai eivät esimerkiksi sairastumisen vuoksi ole päässeet näyttöä antamaan. Mikäli he aikovat näytön suorittaa, heidät katsotaan päätoimisiksi opiskelijoiksi eikä oikeutta työttömyysetuuteen ole kunnes puuttuvat näytöt on suoritettu. Tämä ohjaa työttömiä ilmoittamaan, etteivät aio näyttöjä suorittaa, jolloin koulutuksesta huolimatta jää tutkinto saamatta! Työmarkkina-asema ei siten olennaisesti heillä parane. Jos TE-toimistossa työnhakijana oleva henkilö on opiskellut joko työvoimakoulutuksessa/tuetussa omaehtoisessa koulutuksessa eikä saa kaikkia näyttöjä suoritettua tai niitä ei edes ole mahdollista suorittaa ja työnhakija ilmoittaa halunsa suorittaa tutkinto loppuun, katsotaan työnhakija voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tukijakson jälkeen päätoimiseksi opiskelijaksi eikä hänellä siten ole oikeutta työttömyysetuuteen. Näyttö on saatettu hylätä syystä tai toisesta tai näyttöä ei voi antaa ennen riittävää työkokemusta tai uusi näyttötilaisuus järjestetään vasta kuukausien kuluttua. Tosiasiassa yhden näytön tai muutaman näytön antaminen myöhemmin ei estä kokoaikatyön vastaanottamista. Mikäli työnhakija sen sijaan ilmoittaa, ettei aio suorittaa puuttuvaa tai puuttuvia näyttöjä saadakseen tutkinnon suoritetuksi ja siten kelpoisuuden ammattiin, on hänellä tällöin oikeus työttömyysetuuteen kun työvoimakoulutus tai tuettu omaehtoinen koulutus päättyy. Toisin sanoen työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen, jos hän ilmoittaa, että ei aio suorittaa koulutusta loppuun eikä siten voi saada tutkintoa ja työllistyä paremmin. Tilanne on absurdi. Työvoimaviranomaiset nimenomaan kannustavat työnhakijaa hankkimaan pätevöittävän tutkinnon joko työvoimakoulutuksella tai tuetulla omaehtoisella koulutuksella. Muistettava olisi myös työttömyysturvalain 1 luvun 1 lain tarkoituksesta: Työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille turvataan työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tämän lain mukaisesti. Ei ole perusteltua pudottaa työnhakijaa työttömyysturvan ulkopuolelle sen vuoksi, että hän on pyrkinyt parantamaan edellytyksiään päästäkseen tai palatakseen työmarkkinoille eikä yhden tai muutaman näytön puuttuminen tosiasiassa estä kokoaikatyön vastaanottamista. Toivomme, että Nuorten yhteiskuntatakuun työryhmä ja kaikki ministeriöiden virkamiehet pohtisivat tätä ongelmaa ennen lain viemistä eteenpäin. Miten tämä tilanne korjataan?

6 6(8) 7 luku Palkkatuki 2 Työnantajaan liittyvät palkkatuen edellytykset Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yhteisölle ja muulle työnantajalle, ei kuitenkaan valtion virastoille tai laitoksille. 9 Palkkatuen kesto Kohta. 3) valtion virasto tai laitos, kunta, kuntayhtymä tai muu elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö palkkaa tuella henkilön suunnittelemaan ja järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä palveluja. Käsityksemme mukaan pykälissä on edelleenkin ristiriitaa, kuten nykyisessä laissa on ollut. 8 luku Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut 1 Starttiraha Starttirahaan liittyvät kehittämiset ovat mielestämme byrokratian purkamiseen tähtäävää kehittämistä, jossa rahojen hakua pitäisi helpottaa ja mielestämme ainakin päätökset voitaisiin tehdä useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. TVY ry:n hallituksen ja jäsenyhdistysten puolesta Lea Karjalainen TVY ry:n puheenjohtaja Jyvässeudun Työttömät ry:n erikseen valmistelema lausunto Lakiesitys selkeyttää ja yksinkertaistaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädäntöä muun muassa termistön selkeytyessä ja supistuessa. TYÖTTÖMÄN TYÖNHAKIJAN MÄÄRITELMÄ Työttömän työnhakijan määritelmästä poistuvat ala- ja yläikärajat lisäävät henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta, edistävät nuorten ja ikääntyneiden työllistymistä sekä todennäköisesti pidentävät työuria.

7 7(8) Työkokeilu Palkkatuki Palvelulinjat Lakiuudistuksessa nykyiset työmarkkinatoimenpiteet ehdotetaan yhdistettäviksi. Uuden palvelun nimeksi ehdotetaan työkokeilua, nimike on hyvin toimintoa kuvaava ja varmasti selkeyttää asiaa myös työnantajille. Maininnan mukaan työkokeilun pituudeksi riittänee useimmiten kolme kuukautta. On kuitenkin hyvä, että työkokeilun enimmäiskestona säilyy aikaisemmin säädetty 12 kuukautta ja kuusi kuukautta per työnantaja. Positiivista muutosesityksessä on nuorten osalta se, että heidän oikeutensa työkokeiluun mahdollistuu jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Tämä tukee hyvin myös nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoa. Ensimmäisenä huomiomme kiinnittyy siihen, ettei palkkatuen määrää ja kestoa koskevia säännöksiä ehdoteta muutettaviksi, mutta myös siihen että nykyisistä kielteisiä mielikuvia luovista nimikkeistä (vajaakuntoinen, pitkäaikaistyötön ja vaikeasti työllistyvä) ollaan luopumassa, sillä nämä nimikkeet on usein koettu ihmisarvoa alentavina ilmauksina. Huolestuneisuutta aiheuttaa kuitenkin maininta kirjauksesta: Säännöksessä tuotaisiin selkeästi esille palkkatuen tavoite, joka on avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Asiakaskunnassa on selkeästi tunnistettavissa ryhmä, jolla ei nähdä olevan mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille, mutta joille palkkatukijakso voi olla ainoa mahdollisuus kiinnittyä yhteiskuntaan. Näillä palkkatukijaksoilla on myös laajempaa merkitystä kun tarkastellaan työttömän työnhakijan mahdollista perhettä ja muuta lähipiiriä. Nykyinen TE-toimistojen uudistettu palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. Aikaisemmin näistä palvelulinjoista käytettiin nimikettä segmentti, joita oli kolme sekä niiden lisäksi ns. neljäs segmentti eli etuusasiakkaat. Nyt nimikkeen vaihduttua huomiomme kiinnittyy siihen, ettei lakiesityksessä mainita etuusasiakkaita enää lainkaan. Eivätkö he edelleen kuitenkin kuulu työvoimapalvelulain piiriin ja eikö heillä edelleen ole mahdollisuus, niin halutessaan palata TE-toimiston palveluiden piiriin?

8 8(8) Työllistämissuunitelman sisältö On hyvä, että työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa tullaan sopimaan myös työttömän työnhakijan terveydentilan selvittämiseen liittyvistä toimista. Erityistä huomiota pyydämme kuitenkin kiinnittämään siihen seikkaan, että henkilöasiakkaalle selvitään tarpeeksi kattavasti, että allekirjoittaessaan sopimuksen hän todellakin sitoutuu noudattamaan siinä sovittuja tavoitteita työttömyysturvaoikeuden menettämisen uhalla. Liikkuvuusavustus Työnvälityspalvelut Heikennyksenä aikaisempaan näemme sen, että jatkossa opiskelijat ja koululaiset eivät enää saa liikkuvuusavustusta työhaastattelumatkoihin tai työpaikkakunnalle menemiseen. Sama heikennys tulisi esityksen mukaan koskemaan myös niitä työttömyysuhan alla olevia henkilöitä, joiden työsopimus on päättymäisillään. Näin ollen monen työnhakumatka voi jäädä toteutumatta työnhakijan taloudellisista syistä johtuen. Luonnoksessa todetaan esimerkkinä, että kesätyöpaikat täyttyvät muutenkin. Tämä etuusheikennys tulee vain lisäämään syrjäseutujen nuorten opiskelijoiden ja koululaisten eriarvoistumista, kun kesätyöpaikat täyttyvät kasvukeskusten paikkakuntalaisista nuorista. Esityksen mukaan työttömätkään eivät enää jatkossa saa avustusta työsopimuksen tekemistä tai työhön menemistä varten. Vastavuoroisesti työttömien avustusoikeutta laajennettaisiin koskemaan muun muassa koulutusreissuja ja entistä lyhyempiä matkoja myös työssäkäyntialueen sisäpuolella. Lisäksi muuttokuluja korvattaisiin tulevaisuudessa lähes kaikille työttömille, kun korvauksia on nykyään maksettu vain muutosturvan piirissä oleville ja työmarkkinatukea saaville. Nämä puolestaan ovat selkeitä työttömien etuisuuksien parannuksia. Yleinen kolmannen sektorin toimijoiden toive on, että myös palkkatukityöpaikat olisivat mol.fi-palvelussa näkyvillä ja näin laajemminkin työttömien työnhakijoiden haettavissa. Eija Tuohimaa, Jyvässeudun Työttömät ry Työttömien Valtakunnallinen Sörnäisten Rantatie 27 C 4 Pankki: FI Yhteistoimintajärjestö - TVY ry HELSINKI Finlands Arbetslösas Puhelin tai Samarbetsorganisation - TVY rf Y-tunnus

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot