Hyksin erva-alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalveluiden tila: REFINEMENT-hankkeen tuloksia

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyksin erva-alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalveluiden tila: REFINEMENT-hankkeen tuloksia"

Transkriptio

1 Hyksin erva-alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalveluiden tila: REFINEMENT-hankkeen tuloksia Suomen REFINEMENT-tutkijaryhmä 1 Eurooppalainen vertaileva REFINEMENT (Research on Financing Systems Effects on the Quality of Mental Health Care in Europe, ) -tutkimus 2 selvittää aikuisväestön mielenterveyspalveluiden rahoitus- ja järjestämistapoja ja niiden yhteyttä mielenterveyspalveluiden laatuun eri maissa. Kussakin osallistuvassa maassa analysoinnin kohteena on noin miljoonan asukkaan maantieteellinen alue. Suomessa tutkimusalueena on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Tätä raporttia varten tutkimus on laajennettu käsittämään mielenterveys- ja päihdepalveluja Hyksin erva-alueella, eli raportti käsittää HUS-alueen lisäksi myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueet. Hankkeen verkkosivulla 1 on julkaistu erillisiä alueraportteja kustakin HUS-alueen sairaanhoitoalueesta sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueista, joista löytyy yksityiskohtaisia tietoja kunkin alueen mielenterveyspalvelujärjestelmästä. Tämä raportti antaa yleiskuvan mielenterveyspalvelujärjestelmän tilasta Hyksin erva-alueella vuoden 2012 alussa. Keskeiset tulokset: - Palvelujärjestelmän resurssit jakautuvat edelleen laitospainotteisesti - Kunnilla on hyvin erilaisia palvelujen järjestämismalleja - Henkilöstöresurssit eivät jakaudu väestön tarpeiden mukaisesti - Mielenterveys- ja päihdepalveluja tulisi integroida paremmin - Avopalveluiden valmius vastata asukkaiden äkillisiin kriiseihin on heikko - Kuntouttamisen edistämiseksi asumispalveluita tulisi korvata tuettua asumista tukevilla palveluilla - Perustason mielenterveystyön henkilöstöresurssit ovat alimitoitetut REFINEMENT-hankkeessa analysoidaan kaikki kuntien järjestämisvastuulla olevat aikuisväestön mielenterveyspalvelut. Nämä sisältävät sosiaali- ja terveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut peruspalveluissa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä päihdehuollon erityispalvelut. Mukana ovat myös järjestöjen ja muiden yksityisten toimijoiden kunnille tuottamat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Työterveyshuolto ja muut kuin kuntien hankkimat yksityiset terveydenhuollon palvelut jäivät tarkastelun ulkopuolelle, koska niiden tietoja ei ollut hankkeen puitteissa saatavilla. 1 Tutkijaryhmän jäsenet ovat Maili Malin, Grigori Joffe, Jutta Järvelin, Raija Kontio, Sami Pirkola, Juha Ahonen, Taina Ala-Nikkola, Niklas Grönlund, Irja Hemmilä, Petri Näätänen, Minna Sadeniemi, Eila Sailas, Marjut Vastamäki ja Kristian Wahlbeck. Hankeen kansallisena vastuuhenkilönä toimii Kristian Wahlbeck (THL)

2 1. Palvelujärjestelmä on laitospainotteinen Hyksin erva-alueella löytyi yhteensä 733 mielenterveys- ja päihdetyön toimintoa, joista 273 tarjosivat ympärivuorokautista laitoshoitoa, 193 olivat avohoitotoimintoja ja 106 päivätoimintoja. Neuvontatoimintoja oli 15 ja järjestöjen vapaaehtoistoimintoja oli 144. Eniten toimintoja väestöön nähden oli Kymenlaaksossa (0,8 toimintoa/1000 asukasta), mikä kuvastaa sekä alueen palvelujärjestelmän pirstoutuneisuutta että sen monipuolisuutta. Toimintolukuja selvemmin palvelujärjestelmän painottuminen sairaala- ja asumispalveluihin tulee esille kun tarkastellaan henkilöstön sijoitusta eri toimintoihin. Laskennassa todettiin alueen mielenterveys- ja päihdepalveluissa noin 4700 henkilötyövuotta, joista yli 60 % on laitoshoidossa (kuvio 1). Laitoshoitoon lasketaan myös kuntien järjestämisvastuulla olevat asumispalvelut. Alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat kansainvälisesti katsoen edelleen varsin laitoskeskeisiä, ja resursseja tulisi edelleen siirtää avohoidon eri palvelumuotoihin. Kymenlaaksossa sijoittuu erityisen paljon henkilöstöresursseja laitoshoitoon. Mielenterveyspalvelujen laitospainotteisuuden purkaminen on edelleen suuri haaste alueen kunnille, varsinkin laitosmaisen asumispalveluja olisi hyvä korvata itsenäistä asumista tukevilla palveluilla. Kuvio 1: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilötyövuosien jakaantuminen Hyksin erva-alueella ja sen sairaanhoitopiireissä

3 2. Mielenterveyspalveluiden järjestämismallit ja perustason resurssit vaihtelevat Erva-alueen kunnat ovat järjestäneet mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuotannon eri tavoin. HUS-alueella monet kunnat ostavat psykiatrisen erikoissairaanhoidon kokonaisuudessaan sairaanhoitopiiriltä. Poikkeuksia kuitenkin on, kuten Helsinki ja Hyvinkää, jotka tuottavat psykiatrian avopalvelut suurelta osin itse osana oman terveyskeskuksen toimintaa, ja Helsinki myös valtaosan psykiatrian osastopalveluista. Kymenlaaksossa Hamina, Kotka ja Kouvola järjestävät psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon omana toimintana, ja Carea-kuntayhtymä vastaa vain psykiatrian osastohoidosta. Perus- ja erikoistason palvelut ovat integroituneet Etelä-Karjalan sote-alueella. Lisäksi kaikki alueet käyttävät valtion sairaaloita. Kansallinen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma Mieli 2009 painottaa matalan kynnyksen palveluita ja yhden oven periaatetta. Järjestämistapojen erojen seurauksena HUS-alueella pienempi osuus henkilöstöstä sijoittuu peruspalveluihin kuin Kymenlaaksossa tai Etelä-Karjalassa. Löydös viittaa siihen että HUS-alueella ei ole saatavilla matalan kynnyksen apua terveyspalveluista samassa määrin kuin Etelä- Karjalassa tai Kymenlaaksossa. Erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää yleensä lääkärin lähetettä peruspalveluista. Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen on haaste varsinkin HUSalueen kunnille. Erva-alueelta löytyy myös muutama kunta, joiden asukkaille ei ole tarjolla mitään mielenterveys- tai päihdepalveluja oman kunnan alueella (esim. Inkoo, Karjalohja, Pyhtää, Siuntio). Kunkin kunnan tilanne on kuvattu alueraporteissa. Kuvio 2: Hyksin erva-alueen käyttämien mielenterveyspalvelujen* henkilötyövuosien jakaantuminen peruspalveluihin ja erikoissairaanhoitoon *sosiaalihuoltoon sijoittuvien päihdepalvelujen henkilöstö ei ole luvuissa mukana 3

4 3. Resurssit eivät jakaudu väestön tarpeiden mukaisesti Viitteenä väestön mielenterveyspalveluiden tarpeista voidaan pitää THL:n mielenterveysindeksiä, joka perustuu tietoihin kunnassa tapahtuneista itsemurhista, psykoosilääkkeiden erityiskorvattavuuden oikeutettujen määrästä ja mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrästä. Mitä pienempi on mielenterveysindeksi, sen terveempi on kunnan väestö. Koko maan indeksiluku on 100. THL:n lukujen valossa mielenterveyspalveluiden tarve on Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa selvästi suurempi kuin Uudellamaalla. Kullakin alueella kuntien tilanne eroaa toisistaan (kts. alueraportit). Kun mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöresurssit vakioidaan väestön oletetun tarpeen mukaan, osoittautuu että resurssien jakaantuminen ei täysin huomioi eroja väestön tarpeessa. Hyksin erva-alueella on tarve siirtää henkilöstöresursseja itään päin. Suurin epäsuhta on lääkärien sijoittumisessa: väestön tarpeeseen nähden HUS-alueella on lääkärivakansseja kolme kertaa enemmän kuin Etelä-Karjalassa. Henkilöstöresurssien oikeudenmukaisempi maantieteellinen jakaantuminen vaatii koko erva-aluetta koskevia koordinaatiotoimia. Taulukko 1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöresurssien suhde väestön mielenterveystarpeeseen Hyksin erva-alueella Uusimaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Mielenterveysindeksi 77,6 110,8 104,7 Henkilötyövuodet/1000 as. 3,1 3,9 3,2 Tarvevakioidut työvuodet 4,0 3,5 3.0 Lääkärivakanssit/1000 as. 0,26 0,21 0,10 Tervevakoidut lääkärivakanssit 0,34 0,19 0,10 Tarkasteltaessa resurssien jakaantumista eri palvelutyyppeihin, selviää että avohoidon resurssit ovat väestön tarpeeseen nähden selvästi paremmin mitoitettuja HUS-alueella (kuvio 3). Etelä-Karjalassa laitoshoitoon sijoitetut resurssit ovat selvästi pienemmät kuin muualla erva-alueella. Kuvio 3. Tarvevakoitu henkilöstöresurssi henkilötyövuosina 1000 asukasta kohti Hyksin erva-alueen mielenterveys- ja päihdepalveluissa HUS-alue Kymenlaakso Etelä-Karjala 0,3 1,3 0,2 0,8 1,7 0,6 0,8 2,4 4,0 2,5 3,5 3,0 Laitoshoito Päivätoiminta Avohoito Henkilöstö yht. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 4

5 4. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat pääosin erillään Kansallinen Mieli-suunnitelma suosittaa psykiatrisen avohoidon yksiköiden ja päihdehuollon erityispalveluiden avoyksiköiden yhdistämistä avohuollon vahvistamiseksi ja palveluiden löydettävyyden helpottamiseksi. Toistaiseksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöstä noin 4 % toimii yksiköissä jotka palvelevat sekä päihde- että mielenterveysasiakkaita. Pisimmälle mielenterveys- ja päihdetyön integraatio on viety Etelä-Karjalassa, mutta on myös alueita joilla kaikki palvelut ovat erillisiä perinteisen malliin. Kuvio 4. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilötyövuosien jakaantuminen mielenterveystyöhön, päihdetyöhön ja yhdistettyyn mielenterveys- ja päihdetyöhön Hyksin erva-alueella 5

6 5. Avopalveluiden valmius vastata tarpeisiin äkillisissä kriiseissä on heikko Avohoitopainotteiseen hoitojärjestelmään siirryttäessä laitoshoidon tarvetta voidaan vähentää tarjoamalla hyvin toimivia kriisipalveluja avohoidossa. Tällaisia toimintamuotoja ovat perustasolla matalan kynnyksen päivystykselliset mielenterveys- ja päihdepalvelut ja erityistasolla esimerkiksi mahdollisuus intensiiviseen avohoitoon (kolme tapaamiskertaa viikossa), päivystyksellinen avohoito, akuutti päiväosasto ja liikkuvat palvelut. Liikkuvia akuuttipalveluja ja intensiivistä avohoitoa on tarjolla vain Etelä-Karjalassa ja HYKS-alueella. Akuutteja päiväosastoja ei erva-alueen reuna-alueilla ole. Helsingissä toimiva ympärivuorokautinen psykiatrinen päivystysvastaanotto palvelee vain helsinkiläisiä, vaikka muiden kuntien asukkaat samassa määrin tarvitsevat päivystyksellistä avohoitoa. Järjestölähtöiset kriisikeskukset kattavat vain osan alueesta ja tarpeesta, ja niiden tehtävään ei kuulu psykiatristen kriisien tai päihdeongelmien hoito. Tavoitteena ei tule olla kaikkien erikoistoimintojen sijoittuminen joka alueelle, vaan kaikkien toimintojen saatavuuden varmistaminen kunta- ja aluerajoja ylittävällä yhteistyöllä. Hyksin erva-alueella ei yleisesti ole saatavilla avohoidon palveluja akuuteissa kriiseissä. Avohoidon puuttuessa asiakkaat ohjautuvat laitospalveluihin. Akuutin avohoidon tarjoaminen on keskeinen kehittämishaaste lähes kaikilla alueilla, ja edellytys laitoshoidon vähentämispyrkimyksille. Taulukko 2. Kriisitoimintojen tarjonta Hyksin erva-alueella 2012 Palvelutoiminto Karjala Helsinki Alue muu HYKS-alue Etelä- Kymenlaakso Hyvinkään alue Lohjan alue Länsi- Uusimaa Porvoon alue Hyksin erva yhteensä Liikkuva akuutti palvelu Päivystysvastaanotto Akuutti avohoito Liikkuva avohoito Intensiivinen avohoito 1) Akuutti päiväosasto ) Intensiivisen avohoidon toiminnoissa asiakasta tavataan tarvittaessa kasvokkain jopa kolme kertaa viikossa 6

7 6. Kuntouttamisen ja osallisuuden edistämiseksi asumispalveluita tulisi korvata itsenäistä asumista tukevilla palveluilla Hyksin ervassa on yli 4400 ympärivuorokautista paikkaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Psykiatrisen osastonhoidon vähentyessä, osa kuntoutujista ei ole siirtynyt omiin koteihin, vaan asumispalveluihin. Asumispalveluiden ja muiden ympärivuorokautisten laitosten käyttö vaihtelee alueittain, kertoen haasteista järjestää elämän rakenteita tulevia toimintoja avohoitoon. Alueen toimijoiden tulee edelleen kehittää tukiasumista, itsenäistä asumista tukevia palveluja ja arjen tukea kuntoutujille, tavoitteena vähentää asumispalveluiden käyttö ja lisätä kuntoutujien osallisuutta. Kotikuntoutuksen kehittämisessä tulee hyödyntää myös järjestösektoria vertaistukitoiminnan ja arjen tuen kehittämiseksi. Kuvio 6. Ympärivuorokautiset laitoshoidon asiakaspaikat 1000:tta aikuista kohden sairaaloissa ja asumispalveluissa Hyksin erva-alueella 2012 Carea 0,7 3,5 4,2 Eksote 0,8 3,6 4,5 HUS yht 0,9 2,6 3,6 Posha 0,8 2,7 3,5 Lusha 1,0 2,9 3,9 Losha 1,1 3,1 4,2 Hysha 0,7 3,0 3,7 Helsinki 1,2 2,7 3,9 muu HYKS yht. 0,7 2,3 3,1 Peijas 0,9 2,9 3,8 Jorvi 0,6 1,9 2,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Asiakaspaikat yht Asumispalvelu Sairaala Kuvio 7. Ympärivuorokautiset laitoshoidon asiakaspaikat Hyksin erva-alueella palvelutyypin mukaan 7

8 7. Perustason mielenterveys- ja päihdetyön henkilöstöresurssit ovat alimitoitetut Perustasolla tuotetut mielenterveys- ja päihdepalvelut parantavat hoidon saatavuutta ja madaltavat hoitoon hakeutumisen kynnystä. Kunnat tarjoavat vaihtelevasti mielenterveys- ja päihdepalveluja osana perusterveydenhuoltoa. Kaiken kaikkiaan perusterveydenhuollon henkilöstön osuus mielenterveystyöhön ohjatuista terveydenhuollon henkilöstöresursseista on varsin pieni (kuvio 8). Nämä ovat tyypillisesti terveyskeskuspsykologeja ja terveyskeskusten depressio- tai päihdehoitajia. Valtaosa henkilöstöresurssista löytyy erikoistuneista mielenterveyspalveluista, usein lähetteen takana. Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen riittävä mitoitus mahdollistaa varhaisen hoidon ja voi vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta. Alueen terveyskeskuksissa yli miljoonan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdeongelmien avohoitoon on ohjattu vain vajaat 290 henkilötyövuotta. Kuvio 8. Mielenterveys- ja päihdetyön henkilötyövuosien jakaantuminen eri sektoreille Hyksin ervaalueella 8

Varsinais-Suomen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut vertailun valossa:

Varsinais-Suomen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut vertailun valossa: Varsinais-Suomen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut vertailun valossa: REFINEMENT-hankkeen tuloksia Suomen REFINEMENT-tutkijaryhmä 1 Eurooppalainen vertaileva REFINEMENT (Research on Financing

Lisätiedot

Miten varmistetaan palveluiden laatu ja vaikuttavuus uudistuvassa mielenterveystyössä? Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura

Miten varmistetaan palveluiden laatu ja vaikuttavuus uudistuvassa mielenterveystyössä? Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura Miten varmistetaan palveluiden laatu ja vaikuttavuus uudistuvassa mielenterveystyössä? Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura Turku, 09.05.2016 Mielenterveyspalvelut muutoksessa Psykiatrian sairaalahoidon

Lisätiedot

Kymenlaakson aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2012

Kymenlaakson aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2012 Kymenlaakson aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2012 Raportti 11.5.2013 1 Raportissa käytetyt lyhenteet Carea Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden alue ja alueen kunnat

Lisätiedot

Varsinais-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kartoitus / Mielenterveystalo.fi portaali

Varsinais-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kartoitus / Mielenterveystalo.fi portaali Varsinais-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kartoitus / Mielenterveystalo.fi portaali MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN SEMINAARI Olli Oranta 24.3. 2015 Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja Helsinki 6.11.2014 kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Pohjoismaiden ministerineuvoston suositukset 2011 Työryhmän loppuraportti asetti

Lisätiedot

Päätösten tueksi: Länsi-Suomen mielenterveyskyselyn tuloksia

Päätösten tueksi: Länsi-Suomen mielenterveyskyselyn tuloksia Päätösten tueksi: Länsi-Suomen mielenterveyskyselyn tuloksia - Kristian Wahlbeck THL Mielenterveys ja päihdepalvelut -osasto Länsi-Suomen mielenterveyskysely seuraa tutkimuksen keinoin mielenterveyden

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut. REFINEMENT -hankkeen tuloksia

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut. REFINEMENT -hankkeen tuloksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut REFINEMENT -hankkeen tuloksia Petra Suontausta, Satu Niskanen & Sami Pirkola 11/2015 Alkusanat Tässä raportissa tarkasteltu

Lisätiedot

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Hanke-esittely Kuosmanen Lauri, hankejohtaja Kurki Marjo, hankekoordinaattori Lepistö Päivi, hankesuunnittelija Positiivisuus Luottamus Yhtenäisyys

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkola 15.11.2010 Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL 1 Vaikuttavan päihdehoidon perusperiaatteet Hoidon täytyy olla tarvittaessa nopeasti saatavilla Hoidon täytyy keskittyä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiset tiedot kokonaisnettokustannukset vuosina 2016 2017 vuoden

Lisätiedot

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta?

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkoston tapaaminen 8.11.2013 14.11.2013 1 Päihdetapauslaskenta Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja kaikissa

Lisätiedot

Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki

Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki Mielenterveystyö Suomessa Pohjanmaa-hankkeen tuloksia Linjaukset maailmalla

Lisätiedot

HUS-alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut liian laitoskeskeisiä

HUS-alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut liian laitoskeskeisiä Terveydenhuoltotutkimus Raija Kontio TtT, psykiatrian projektijohtaja, tulosyksikön varajohtaja HUS, konsernihallinto, Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikkö raija.kontio@hus.fi Maili Malin

Lisätiedot

Hyvinkään sairaanhoitoalueella olevat. lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2014

Hyvinkään sairaanhoitoalueella olevat. lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2014 Hyvinkään sairaanhoitoalueella olevat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2014 Raportti 16.5.2016 Raportissa käytetyt lyhenteet: HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella olevat. lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2014

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella olevat. lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2014 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella olevat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2014 Raportti 16.5.2016 Raportissa käytetyt lyhenteet: HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2012

HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2012 HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2012 Raportissa käytetyt lyhenteet HUS LoSHA LuSHA PoSHA HySHA Muu HYKS Helsinki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalueella olevat

Lohjan sairaanhoitoalueella olevat Lohjan sairaanhoitoalueella olevat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2014 Raportti 16.5.2016 Raportissa käytetyt lyhenteet HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue ja

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueella olevat. lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2014

Porvoon sairaanhoitoalueella olevat. lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2014 Porvoon sairaanhoitoalueella olevat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2014 Raportti 16.5.2016 Raportissa käytetyt lyhenteet: HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2012

Etelä-Karjalan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuonna 2012 Etelä-Karjalan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2012 Raportti 24.2.2013 1 Raportissa käytetyt lyhenteet Carea Eksote Helsinki Muu HYKS HUS LoSHA LUSHA PoSHA HySHA Kymenlaakson sairaanhoito-

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Sote Päijät-Hämeessä. Jouko Isolauri Muutosjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Sote Päijät-Hämeessä. Jouko Isolauri Muutosjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Sote Päijät-Hämeessä Jouko Isolauri Muutosjohtaja Taustaa Vuosina 2005-2008 yritys koko maakunnan terveydenhuollon siirtämisestä maakunnan kuntayhtymään Sosiaalitoimi mukaan myöhemmin STM:n kansallisen

Lisätiedot

SOTE-VALMISTELU UUDELLAMAALLA JA KESKI- UUDENMAAN SOTE PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

SOTE-VALMISTELU UUDELLAMAALLA JA KESKI- UUDENMAAN SOTE PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ SOTE-VALMISTELU UUDELLAMAALLA JA KESKI- UUDENMAAN SOTE 17.4.2018 PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ MAAKUNNAN VALMISTELU 2030 VISIO 2020-2030 KÄRKITAVOITTEET Euroopan paras alue

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

HYKS-alueen. aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuodenvaihteessa

HYKS-alueen. aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuodenvaihteessa HYKS-alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut vuodenvaihteessa 2011-2012 1 Raportissa käytetyt lyhenteet: HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue ja alueen kunnat LoSHA HUS:n Lohjan

Lisätiedot

HYKS alueella olevat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2014

HYKS alueella olevat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2014 HYKS alueella olevat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut vuonna 2014 Raportti 16.5.2016 Raportissa käytetyt lyhenteet HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue ja alueen kunnat

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja - Sairaalapäivät 2010 1 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

HUS Psykiatrian tiekarttatyöryhmän. 4/30/2014 HUS Näätänen Petri

HUS Psykiatrian tiekarttatyöryhmän. 4/30/2014 HUS Näätänen Petri HUS Psykiatrian tiekarttatyöryhmän loppuraportti 4/30/2014 HUS Näätänen Petri Työryhmän jäsenet Markku Mäkijärvi, HUS:n johtajaylilääkäri (puheenjohtaja) Grigori Joffe, Hyks psyk.toimialajohtaja (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017)

Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) Kunnanvaltuustojen seminaari Lahdessa 3.11.2009 Valtiosihteeri Ilkka Oksala Sosiaali ja terveyspalveluiden haasteet 1. Kustannukset kasvaneet

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ PAREMPIA PALVELUJA

YHTEISTYÖLLÄ JA ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ PAREMPIA PALVELUJA YHTEISTYÖLLÄ JA ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ PAREMPIA PALVELUJA LAURI KUOSMANEN, DOSENTTI, YHTEISTYÖKOORDINAATTORI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI, HYKS PSYKIATRIA JA VANTAAN KAUPUNKI KIITOS! TILANNE

Lisätiedot

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannusvaikuttavuus seminaari Esityksen sisältö Kustannukset

Lisätiedot

HUS Porvoon sairaanhoitoalueen. aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuoden vaihteessa

HUS Porvoon sairaanhoitoalueen. aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. vuoden vaihteessa HUS Porvoon sairaanhoitoalueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut vuoden vaihteessa 2011-2012 Raportissa käytetyt lyhenteet HUS LoSHA LUSHA PoSHA HySHA Muu HYKS Helsinki Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Katso uudistuneet nettisivumme a-klinikka.fi A-KLINIKKA OY. Päihde- ja mielenterveyspalveluja vastuullisesti ja luottamuksella

Katso uudistuneet nettisivumme a-klinikka.fi A-KLINIKKA OY. Päihde- ja mielenterveyspalveluja vastuullisesti ja luottamuksella Katso uudistuneet nettisivumme a-klinikka.fi A-KLINIKKA OY Päihde- ja mielenterveyspalveluja vastuullisesti ja luottamuksella Laadukkaita palveluja vastuullisesti Oy tarjoaa laadukkaita päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus mielenterveystyössä ja kommentteja edellisiin puheenvuoroihin

Sosiaalinen kuntoutus mielenterveystyössä ja kommentteja edellisiin puheenvuoroihin Sosiaalinen kuntoutus mielenterveystyössä ja kommentteja edellisiin puheenvuoroihin Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Mielenterveys Sosio-ekonomiset tekijät vaikuttavat

Lisätiedot

HYKS Psykiatrian integraatio-avaukset. HUS Valtuuston seminaari Matti Holi

HYKS Psykiatrian integraatio-avaukset. HUS Valtuuston seminaari Matti Holi HYKS Psykiatrian integraatio-avaukset HUS Valtuuston seminaari 26.10.2017 Matti Holi Psykiatriset häiriöt: Ovat oireyhtymiä osa oireista näkyy heti, osan potilas tuo esiin, ja yhdessä arvioidaan kuinka

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa ISBN 978-952-213-717-3 Lukijalle 3 4 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuuden kehittämishanke

Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuuden kehittämishanke 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hallitus 15.12.2010 Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuuden kehittämishanke 2011-2013 1. Hankkeen tarkoitus Keski-Suomen kuntien ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria 27.2.2015 2500 2000 1500 1000 500 0 Nuorisopsykiatrian lähetteet 2009-2014 2009 2010 2011

Lisätiedot

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen Palvelurakenneuudistus opittiinko menneestä, miten ohjata tulevaa? Seminaari 22.8.2013, STAS ja Lääkäriliitto, Helsinki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 51 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto aloitteesta kaupungin mielenterveysohjelman uusimisesta HEL 2012-014529 T 00 00 03 Päätös päätti antaa seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla SOTE ja HUS Psykiatria 8.9.2016 Tiina Salminen palvelualuejohtaja Järvenpään

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (15) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15) 1 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 17:00-18:51 PAIKKA HYKS Psykiatriakeskus, Tammisali 1.krs, Välskärinkatu 12, 00260 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilöt: Aki Lindén Kati Myllymäki Riitta Särkelä Sihteeristö: Kristiina Poikajärvi, STM 19.03.2013 Teija Mikkola, KL Samuli Saarni, THL HYKS -erva-alue

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluiden toimivuus, palveluiden riittävyys, hoitoon pääsy, lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tilanne. Repokari, Ranta, Holi

Mielenterveyspalveluiden toimivuus, palveluiden riittävyys, hoitoon pääsy, lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tilanne. Repokari, Ranta, Holi Mielenterveyspalveluiden toimivuus, palveluiden riittävyys, hoitoon pääsy, lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tilanne Repokari, Ranta, Holi Tausta: 2017 poikkeuksellinen lähetteiden määrän kasvu

Lisätiedot

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta

Lisätiedot

KOHTI LOPPURAPORTTIA

KOHTI LOPPURAPORTTIA KOHTI LOPPURAPORTTIA 16.3.2017 24.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Loppuvaiheen yksinkertaistettu tavoite voisi olla mitä tehdään toisin kuin aiemmin Painetta tulee ennen kaikkea palveluiden integraatioon,

Lisätiedot

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012 Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012 Marjo Kurki 16.11.2012 Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Otso hanke lapsiperheiden tukemiseen Maestro kurssien levittäminen Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli

Lisätiedot

NÄIN KEHITÄMME INTEGRAATIOTA HUS PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA

NÄIN KEHITÄMME INTEGRAATIOTA HUS PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA NÄIN KEHITÄMME INTEGRAATIOTA HUS PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA Leena Koponen HUS valtuuston seminaari 7-9.5.2018 HUS Porvoon sairaanhoitoalue 1 INTEGRAATION MAHDOLLISUUKSIA Erikoissairaanhoidon keskitettävät

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. ESMS-R -kartoituksen tuloksia 2017

Lapin sairaanhoitopiirin alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut. ESMS-R -kartoituksen tuloksia 2017 Lapin sairaanhoitopiirin alueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut ESMS-R -kartoituksen tuloksia 2017 Petra Suontausta, Sami Pirkola ja Tino Karolaakso 8/2018 Alkusanat Tässä raportissa esitellään

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 03.12.2015. Kellokosken sairaala, Kartano 2. kerros, Harmaa Sali

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 03.12.2015. Kellokosken sairaala, Kartano 2. kerros, Harmaa Sali HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (14) 1 03.12.2015 14 AIKA 03.12.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kellokosken sairaala, Kartano 2. kerros, Harmaa Sali KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pohtimolampi

Pohtimolampi Pohtimolampi 27.5.2016 Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut Varpu Wiens, suunnittelija Paljon tukea tarvitsevat Paljon palveluita käyttävät -kehittämishanke (KASTE) Leena Karjalainen Perusturvajohtaja

Lisätiedot

LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014

LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014 LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014 1 ERIARVOISTUMISKEHITYS ON NOPEAA 10/22/2014 3 ELINIÄN ODOTUS 35-VUOTIAANA SUKUPUOLEN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Kooste Porin, Rauman ja Keski-Satakunnan perusterveydenhuollon henkilökuntakyselystä vuosilta 2011 ja 2013 Minna Nevalainen projektipäällikkö Satakunnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT. Kokkola 19.-20.11.2007. Roger Nordman. Ylitarkastaja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT. Kokkola 19.-20.11.2007. Roger Nordman. Ylitarkastaja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT Kokkola 19.-20.11.2007 Ylitarkastaja Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos

Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos 5.5.2017 Anni Vanhala 1 www.pirkanmaa2019.fi Tiedot koottu alla olevilta tahoilta/ henkilöiltä Kanta-Häme: Riikka Haahtela, johtava

Lisätiedot

STM simulaation taustamateriaali

STM simulaation taustamateriaali STM simulaation taustamateriaali Arviointi THL on koonnut harjoituksessa käytettävän sote-tietopohjan ja laatinut asiantuntija-arvion siitä, miten tulevat maakunnat suoriutuvat sotepalvelujen järjestämisestä.

Lisätiedot

HUS SOTE-TYÖSUUNNITELMA. Janne Aaltonen

HUS SOTE-TYÖSUUNNITELMA. Janne Aaltonen HUS SOTE-TYÖSUUNNITELMA Janne Aaltonen SOTE-ORGANISOITUMINEN HUS:SSA Kokoontuu tarvittaessa, lähtökohtaisesti viikoittain Koordinaatioryhmä Janne Aaltonen Grigori Joffe Niina Kauppinen Sune Lang Lauri

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 Keski-Suomen maakunnan väestörakenne ja väestöennuste vuodesta 2014 vuosiin 2030 ja 2040. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot Keski-Suomen maakunnassa vuonna

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

OT-ASIAKKUUS TILASTOJEN VALOSSA

OT-ASIAKKUUS TILASTOJEN VALOSSA OT-ASIAKKUUS TILASTOJEN VALOSSA Martta Forsell, erikoissuunnittelija Tarja Heino, tutkimusprofessori 12.6.2018 Tarja Heino, Martta Forsell 1 LUPAUS: Alkusyksyllä tilastoraportti, jossa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen aikuissosiaalityössä sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä

Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen aikuissosiaalityössä sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen aikuissosiaalityössä sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä Mia-Veera Koivisto VTM, yksikön johtaja, Huume- ja katkaisuhoidon yksikkö, Vantaan päihdepalvelut Mitä

Lisätiedot

Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys. Johtava asiantuntija Juha Teperi

Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys. Johtava asiantuntija Juha Teperi Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys Johtava asiantuntija Juha Teperi Suomalaisten terveys 1945 Eliniän odote 22 vuotta nykyistä lyhyempi Kolmannes kuolemista johtui tartuntataudeista

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluiden ongelmat ja haasteet

Mielenterveyspalveluiden ongelmat ja haasteet Mielenterveyspalveluiden ongelmat ja haasteet Kristian Wahlbeck Senior Technical Officer WHO Regional Office for Europe Mental Health Programme tutkimusprofessori, THL kristian.wahlbeck@thl.fi 1 Mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua 27.1.2016 KESKI-UUDENMAAN SOTE SELVITYKSEN LAUSUNTO Uudenmaan itsehallintoalueen on tarpeen organisoitua sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta itsehallintoalueen

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot