VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI"

Transkriptio

1 VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa

2 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus 3 6. Yleiset strategiset tavoitteet 4 Novida tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut Novidan prosessit ovat tehokkaat Novida on aktiivinen yhteistyökumppani Novidaa johdetaan tehokkaasti ja osallistaen 7. Strategiset valinnat 4 Johtamisstrategia Pedagoginen strategia Tukiprosessien strategia Aluekehitysstrategia 8. Toimintaympäristön muutokset koulutusaloittain 7 9. Novidan koulutusalakohtaiset strategiat 8 Autoala Liiketalous Kemiantekniikka Kone- ja metalliala Rakennusala Sosiaali- ja terveysala Sähköala Majoitus- ja ravitsemisala Logistiikka Tietojenkäsittely 10. Aikuiskoulutuksen strategia 12 2

3 1. Johdanto Novidan strategian valmistelu alkoi syksyllä 2006 ja sitä ovat olleet rakentamassa oppilaitoksen johtokunta, koulutusalavastaavien työryhmä sekä koko henkilökunta. Novidan yleiset strategiset tavoitteet nousevat Uudenkaupungin kaupungin Kunnon koti kuntalaiselle-strategia-asiakirjasta sekä Uudenkaupungin kaupungin koulutuspalvelujen strategiasta vuosille Lisäksi strategia-asiakirjassa linjataan suuntaa vuoteen 2012 oppilaitoksen johtamisen, pedagogiikan, tukiprosessien ja aluekehitystehtävän näkökulmasta. Koulutusalakohtaisten ja aikuiskoulutuksen strategioiden taustalla ovat olleet toisaalta odotettavissa olevat valtakunnalliset toimintaympäristön muutokset ja toisaalta paikalliset alakohtaiset kehitysnäkymät. Rakenteellisesti strategia-asiakirjassa pyritään tiiviiseen ilmaisuun ja konkreettisiin kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden kuvauksiin. Tavoitteena on ollut asiakirja, jonka tavoitteiden toteutumista on helppo seurata tarkastelujakson aikana. Vakka-Suomen Ammatti-instituutti Novidan toiminnallinen tavoite on tuottaa alansa osaajia tasokkaalla koulutustoiminnalla yhteistyössä työelämän kanssa sekä olla mukana kehittämässä pitkäjänteisellä toiminnalla alueen yritysten osaamista. Tässä asiakirjassa esitetyt Novidan missio, visio, arvot, toiminta-ajatus ja strategia ohjaavat oppilaitoksen toimintaa. 2. Missio Mission tarkoitus on kertoa miksi organisaatio on olemassa ja mitä se pyrkii saavuttamaan. Missio on luonteeltaan pysyvä, mutta tapa toimia kehittyy ja muuttuu. Vakka-Suomen Ammatti-instituutti Novidan missiona on edistää elinikäisen oppimisen periaatetta ja palvella elinkeinoelämän tarpeita sekä pyrkiä omalta osaltaan siihen, että jokaisella on mahdollisuus saavuttaa ammattitaito, jolla sijoittuu yhteiskunnan jäsenyyteen. 3. Visio Visio on organisaation määrittelemä aktiivinen tahtotila, yleisluonteinen näkemys halutusta tulevaisuudenkuvasta. Vakka-Suomen Ammatti-instituutti Novidan visiona on olla arvostettu ja luotettava koulutus- ja kehityspalvelujen tuottaja ja aluekehittäjä toimien yhteistyössä muiden alueen koulutuksen järjestäjien kanssa. 4. Arvot Arvot perustuvat tärkeimpiin ihmisyhteisöä koossapitäviin tekijöihin ja edustavat siksi pysyvyyttä. Arvot ovat valintojamme ohjaavia päämääriä ja tulevat näkyviksi vasta valintatilanteissa. Arvot ovat johtamisen apuvälineitä, kun pyritään nopeasti muuttuvassa maailmassa laadukkaaseen tulokseen tehtävänsä sisäistäneen henkilöstön kanssa. Arvot ohjaavat toimintaa etenkin tilanteissa, joihin ei ole olemassa tarkkoja operationaalisia ohjeita. Vakka-Suomen Ammatti-instituutti Novidan eettis-moraaliset arvot ovat oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, suvaitsevaisuus ja yksilön kunnioitus. Lisäksi Novidan toiminnassa arvostetaan 3

4 vastuullisuutta, täsmällisyyttä ja ahkeruutta, asiakaslähtöisyyttä ja palvelualttiutta, muutosvalmiutta ja oppimishalukkuutta, ammatillista osaamista, yrittäjyyttä ja laatua sekä yhteistyötä. 5. Toiminta-ajatus Vakka-Suomen Ammatti-instituutti Novida tuottaa yhteistyössä työelämän kanssa monialaista ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä kehityspalveluja elinkeinoelämälle. Koulutus on ajanmukaista ja innovatiivista, yhteiskunnan muuttuvia tarpeita ennakoivaa sekä niin lahjakkaat kuin erityistä tukea tarvitsevat oppijat huomioivaa. 6. Yleiset strategiset tavoitteet Novida tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut Osaava henkilöstö, ajanmukaiset tilat ja laitteet, monipuoliset koulutusalat, toimivat kuraattoripalvelut, elinkeinoelämän tarpeita vastaavat opetussisällöt ja monipuoliset opetusmenetelmät takaavat monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Novidan prosessit ovat tehokkaat Prosessit ovat tehokkaita, kun oppilaitos menestyy Opetusministeriön tuloksellisuusmittariston mukaisessa arvioinnissa, jossa kriteereinä ovat opettajien kelpoisuus, henkilöstön kehittäminen, opintojen keskeyttäminen, valmistuvien työllistyminen ja jatko-opintoihin lähteminen sekä opintojen läpäisynopeus. Prosessien tehokkuutta oppilaitos arvioi tarkkailemalla vuosittain oppilaitokseen hakeneitten määrää ja tekemällä valmistuneiden työllistymiskartoituksen joka toinen vuosi sekä henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn ja opiskelijoiden hyvinvointikyselyn vähintään joka kolmas vuosi. Toiminnan arviointia ja kehittämistä tapahtuu myös kehityskeskustelujen yhteydessä. Novida on aktiivinen yhteistyökumppani Novida etsiytyy oma-aloitteisesti laaja-alaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja vastaa niiden esittämiin haasteisiin aina kun se edistää oppilaitoksen toimintaa, opiskelijoiden etua ja aluekehitystehtävää. Muun muassa seuraaviin kumppaneihin pidetään tiivistä yhteyttä: alueen yritykset ja koko elinkeinoelämä, ammatilliset neuvottelukunnat, kaupungin keskushallinto, seutukunnallinen elinkeinojaosto, yritystoimintaa kehittävät välittäjäorganisaatiot, Turun Ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen TE-keskus, Länsi-Suomen lääninhallitus, Varsinais- Suomen liitto, alueen muut ammatilliset oppilaitokset ja oppisopimustoimistot, seudullinen korkeakouluasiamies, perusopetus ja lukiot. Novidaa johdetaan tehokkaasti ja osallistaen Johto seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia, reagoi niihin välittömästi ja huolehtii siitä, että oppilaitos tunnetaan alueella laadukkaana toimijana. Johtaminen perustuu keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen. Johtamisen tehtävä on sitouttaa henkilöstö yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Johtamisen avulla kannustetaan henkilöstöä itsensä kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen. Yhdessä henkilöstön kanssa hiotaan ja tarkistetaan säännöllisin väliajoin yhteisiä pelisääntöjä ja toimintamalleja. 4

5 7. Strategiset valinnat Johtamisstrategia Strategisen suunnittelun ja kehittämisen keskeinen sisältö on elinkeinoelämästä tulevien signaalien tarkka kuuntelu ja niihin reagointi. Sopeutuminen, muutosherkkyys ja ennakointi ovat tärkeitä suunnittelun periaatteita. Hallinnollisena tavoitteena on oma ammatillisen koulutuksen lautakunta tai suoraan kaupunginhallituksen alainen johtokunta. Henkilöstöpolitiikka ja hallinto tähtäävät osaavan henkilöstön saamiseen ja talossa pitämiseen. Tuetaan kaikkien opettajien muodollisen pätevyyden hankkimista ja lisätään henkilöstökoulutukseen osallistumista. Tavoitteena on terve työyhteisö ja siksi tyky-toimintaa lisätään. Henkilöstöpolitiikan periaate on molemminpuolinen tehokas tiedottaminen. Taloushallinnossa tavoitteena on laskujen hyväksymiskäytäntöjen järkiperäistäminen ja koulutusalakohtaisen talouden seurannan tehostaminen. Selvitetään, onko mahdollista tarkastella Novidan taloutta nykyistä selkeämmin omana tulosyksikkönään, jolloin otetaan huomioon menot ja tulot mukaan lukien valtionosuudet. Tukipalveluiden työnjakoa ja resurssointia tarkistetaan niin, että yksi henkilö voisi keskittyä pelkästään talousasioihin. Sidosryhmäyhteistyö ja yhteiskuntasuhteet ovat oleellinen osa oppilaitoksen aluekehitystehtävää. Yhteisiä hankkeita yritysten kanssa lisätään ja aikuiskoulutuksen työelämän palvelu- ja kehittämistehtävää jatketaan. Aluekehitykseen liittyviä hankkeita haetaan edelleen ja erityisesti etsitään opetusvälineistön ja tilojen tehokkaan yhteiskäytön malleja. Työvoiman tarpeita koskevaa ennakointitietoa hankitaan ja levitetään esimerkiksi alueen peruskouluihin. Osallistutaan seutukunnan elinkeinopoliittisen strategian toteuttamiseen. Pedagoginen strategia Opetuksessa ja opetusjärjestelyissä tavoitteena on ottaa yhä monipuolisempia ja vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä käyttöön. Uusien opetusmenetelmien käyttöön annetaan henkilöstölle riittävä koulutus. Verkko-opetusta lisätään ja sitä käytetään kaikilla koulutusaloilla. Tietotekniikkaa hyödynnetään pedagogiikan apuvälineenä. Etsitään jokaiselle sopivat menetelmät ja käytäntöpainotteista opetusta lisätään ja työpajan antamia mahdollisuuksia hyödynnetään. Ammattiosaamisen näyttöjä ja työssäoppimisen käytäntöjä kehitetään edelleen. Työssäoppimisen ohjaus hoidetaan osittain videoneuvotteluvälinein. Valmennusta valtakunnallisiin sekä Taitaja- että Matematiikka-kisoihin tehostetaan ja kisoihin osallistutaan aktiivisesti. Erityisopetuksen tarve kasvaa tai ainakin pysyy ennallaan tarkastelujaksolla ja siksi sen kehittäminen on yksi oppilaitoksen painopistealue. Yhteistyötä tehdään Aura-Instituutin kanssa opettajien osaamisen ja jaksamisen tukemiseksi. Alan pätevyys- ja täydennyskoulutusta tarjotaan henkilöstölle. Kaikista opiskelijoista kasvatetaan työelämään valmiita nuoria. Mukautusten käyttö ammatillisissa opinnoissa linjataan ja HOPS-käytäntöjä yhtenäistetään. Joustavan haun tilanteisiin luodaan linjat ja ohjeistetaan osaamisen tunnustamisen periaatteet. Selvitetään työnopastajan/koulunkäyntiavustajan palkkaamisen tarve ja mahdollisuudet. 5

6 Opiskelijanohjauksen resurssit turvataan ja ohjausta suunnataan sekä erityistä tukea tarvitseville että jatko-opintoihin suuntautuville opiskelijoille. Ammatillisiin jatko-opintoihin ja kummiyritystoimintaan tähtäävän opintopolkuhanke Kunnarin koordinointi siirretään hankkeen jälkeen opinto-ohjauksen tehtäväksi. Jokainen ammattiaineiden opettaja huolehtii omalta osaltaan Kunnariopiskelijoiden ohjauksesta. Peruskoulusta ammatillisiin opintoihin siirtyvien ohjaavan jakson, ns. ammattistartin tarvetta arvioidaan vuosittain. Opiskelijahuollossa tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden oppilashuoltohenkilöiden kanssa, etenkin nivelvaiheessa. Selvitetään mahdollisuus palkata Novidaan nuorisotyöntekijä hoitamaan sosiaalipalvelujen tarjontaa ja nuorten vapaa-ajan käytön ohjaamista sekä yhteistyötä työpajan kanssa. Sosiaalipalvelujen tuottamisessa noudatetaan ns. Hannun Parkin ja Soura vaanhankkeen aikana kehitettyä mallia, jossa keskeistä on nopea reagointi ja etsivä toiminta. Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen prosesseja yhdistetään. Tukiprosessien strategia Toimistopalvelujen osalta tavoitteena on oppilashallintojärjestelmä Priimuksen laajempi hyödyntäminen, ohjeistus sekä oppilashallintoa koskevan tehtävä- ja vastuujaon selkiyttäminen. Toimistoon palkataan yksi kokopäiväinen pelkästään talousasioihin keskittyvä työntekijä. Kiinteistönhoidon osalta tavoitteena on neuvotella tilapalveluhenkilöstön pysymisestä mahdollisimman vakiona. Kiinteistönhoitohenkilöstö toteuttaa omalta osaltaan oppilaitoksen kasvatustehtävää. Lisäksi selvitetään missä määrin Novida voisi hoitaa osan kiinteistönhoidosta oppilastyönä. Viestinnän ja markkinoinnin osalta turvataan resurssit jatkossakin vastuuhenkilön palkkaamiseen. Ulospäin näkyvässä tiedotuksessa noudatetaan tasapuolisuutta eri alojen kesken. Oppilaitoksen tiedotussuunnitelma päivitetään. Web-sivut ja esitteet pidetään ajan tasalla. Kirjastoon perustetaan sähköisen oppimateriaalin pankki sekä etälainaussysteemiä kehitetään asiakasystävällisemmäksi. Kirjaston ja oppimiskeskuksen yhteistoiminta selvitetään ja opettajien tiedonhakuvalmiudet turvataan. Yhteistyö Turun Ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu. Tietohallinnon osalta huolehditaan atk-tuen resurssien riittävyydestä. Lisäksi hankitaan nopea ja langaton verkko koko Novidaan. Verkkopalveluita kehitetään ja asiakirjahallintaa järkiperäistetään sekä toimivuus turvataan. Lankapuhelimista pyritään eroon ja kännykät hankitaan niiden tilalle. Opettajien tavoitettavuutta parannetaan soveltuvin viestintäteknisin välinein. Digitaaliset informaatiokanavat otetaan käyttöön. Avointen ohjelmistojen käyttöä lisätään ja edistetään. Henkilöstölle annetaan riittävästi koulutusta tietohallintoon liittyvien uudistusten yhteydessä. Aluekehitysstrategia Novida osallistuu Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän toimintaan olemalla mm. sen elinkeinojaoston jäsen. Novida on mukana useissa Uudenkaupungin ja myös monissa koko Vakka- Suomen elinkeinoelämän kehittämishankkeissa joko koulutuksen asiantuntijana, kumppanina, toteuttajana tai hallinnoijana. Nuorisotyötä tehdään osittain yhdessä Uudenkaupungin vapaaaikatoimen kanssa. Lisäksi Novida tekee tiivistä ja käytännöllistä yhteistyötä alueen yritystoimintaa 6

7 tukevien välittäjäorganisaatioiden kanssa, kuten Vakka-Suomen kehityskeskus Oy, Ukipolis Oy, Uusyrityskeskus ry, Seutukunnan yrityspalvelupiste sekä paikallinen yrittäjäyhdistys. Novidan kehittämishankkeet palvelevat aluekehitystehtävää. Novida varautuu omalta osaltaan tulevaan työvoimapulaan erityisesti kone- ja metallialalla, kuljetusalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä palvelualoilla. Novida pyrkii omalta osaltaan osaamisja koulutustason kohottamiseen, varautuu nuorten ikäluokkien pienenemiseen ja tukee nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä. Painopistealueita ovat mm. - ohutlevyteknologian opetuksen ja yritysyhteistyön kehittäminen - logististen palveluiden turvaaminen - sosiaali- ja terveysalan, erityisesti vanhustyön ja kuntoutuksen palveluiden turvaaminen - kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tukeminen - Lounais-Suomen Meriklusterihankkeeseen osallistuminen Oppilaitos huolehtii laaja-alaisesti niin syrjäytymisvaarassa olevista nuorista, ammattiin opiskelevista nuorista ja aikuisista, jatko- ja täydennyskoulutukseen ohjaamisesta ja jatko- ja täydennyskoulutuksen tarjonnasta sekä alueen koulutus- ja osaamistason ylläpitämisestä ja kohottamisesta. Novida tekee tiivistä yhteistyötä, mahdollisesti hallinnollisesti fuusioituneina lähialueen muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa, varsinkin ennakoinnin ja järkevän työnjaon suhteen. Novida toteuttaa työelämän palvelu- ja kehittämistehtävää yhdessä elinkeinoelämän seudullisten kehittämisorganisaatioiden kanssa, mahdollisesti jopa saman katon alla. Oppilaitoksen yhteyteen kehitetään osaamiskeskittymiä ja toteutetaan yritysten kanssa yhdessä protopajatoimintaa sekä käytetään yritysten kanssa osittain samoja koneita ja laitteita. Alueen ammatillista erityisopetustehtävää hoidetaan yhdessä Aura-instituutin kanssa. Työpaja- ym. toiminnan muodossa huolehditaan alueen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saattamisesta koulutuksen kautta työhön. Novida on vahvasti mukana seutukunnan kehittämisessä. Jotta yllä kuvattu voisi jatkua, tarvitaan jatkossakin riittävät taloudelliset resurssit, osaava ja riittävä henkilökunta sekä mahdollisuus itsenäisesti toteuttaa paikallistuntemukseen ja räätälöintiin perustuvaa kehittämistoimintaa. 8. Toimintaympäristön muutokset koulutusaloittain Opetushallituksen ennakointitietojen mukaan koulutusaloittain tarkasteltuna lisäystarvetta on tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusaloilla, joiden määrä ja suhteellinen osuus kasvaisivat selvästi nykyisestä. Luonnonvara-alan, kaupan ja hallinnon alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, kulttuurialan sekä humanistisen ja opetusalan koulutustarpeet pienenisivät ennusteen mukaan sekä määrällisesti että suhteellisesti. Suurinta aloittajatarpeen kasvua ennakoidaan kone- ja metallialalle. Keskimääräistä suuremman poistuman ohella aloittajatarvetta lisää se, että ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa peruskoulutuksen suorittaneiden osuutta pyritään lisäämään. Laskelmissa sähköalan aloittajatarve 7

8 vastaa kokonaisuudessaan tämän hetkisiä aloittajamääriä. Koulutustarpeisiin tulee vaikuttamaan jatkossakin se, että elektroniikka-alan kokoonpanoa on siirretty Suomesta ulkomaille. Laskelmien tavoitekehityksen toimialaennusteessa on uskottu alan voimakkaaseen kasvuun. Myös elintarvikealan aloittajatarpeet ovat vahvasti sidoksissa toimialojen tuotannon kotimaisuusasteeseen. Toimialaennusteiden mukaan näiden toimialojen työllisyys laskee pitkällä aikavälillä, mikä merkitsee aloittajatarpeiden vähentymistä nykyisestä. Auto- ja kuljetusalalle ennakoidaan merkittävää aloittajatarpeen kasvua. Venäjän ja Baltian maiden infrastruktuurin kehittyminen sekä Baltian maiden jäsenyys Euroopan unionissa lisäävät kilpailua ja samalla ennusteiden epävarmuutta. Nyt käytetyissä liikenteen toimialaennusteissa on arvioitu työllisten määrän säilyvän melko lähellä nykytilaa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittajatarvetta lisäävät muun muassa maaliikennetyön poistuma ja EU:n kuljettajadirektiivi, joka edellyttää alalla työskenteleviltä kuljettajilta perustutkintoa. Ennakointilaskelman tulokset osoittavat, että myös LVI-alan ja rakennusalan aloittajatarve kasvaa tulevaisuudessa. Molempien opintoalojen aloittajatarpeisiin vaikuttaa keskimääräistä suurempi poistuma. Erityisesti rakennusalalla on otettu tavoitteeksi, että jatkossa toimialalla työskentelevistä yhä suurempi osa olisi ammatillisen koulutuksen suorittaneita. Myös kemianteollisuuden alan aloittajatarpeiden lisäykset selittyvät pääosin koulutusta vastaavien ammattiryhmien työllisten määrien odotettavissa olevalla kasvulla ja poistumalla. Kaupan ja hallinnon koulutusalalla laskennallinen aloittajatarve on hieman yli 20 % pienempi kuin nykytilanne. Koulutusalalla aloittajatarve painottuu entistä enemmän korkeakoulutukseen, mihin vaikuttaa osaltaan kansainvälisen kaupankäynnin ja yhteistyön jatkuva lisääntyminen. Kaupan ja hallinnon opintoalalla ammatillinen peruskoulutus vähenisi ennusteen mukaan noin puoleen. Keskeisiä syitä aloittajatarpeen vähenemiseen ovat alan koulutuksen kannalta tärkeiden ammattiryhmien (myyntityö, toimistotyö, kirjanpito- ja kassanhoitotyö) työllisten määrän ennakoitu väheneminen sekä nykyistä korkeammat tavoitteet koulutuksen läpäisylle ja moninkertaisen koulutuksen vähentämiselle. Myös työttömien työvoimatarjonta vähentää alan peruskoulutuksen tarvetta. Peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen saaneiden kysyntä työelämässä selkenee vuosien mittaan, kun alan uuden koulutusrakenteen vaikutuksista saadaan enemmän tietoa. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aloittajatarve on noin 30 % pienempi nykytilanteeseen verrattuna. Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan koulutustarve on noin puolet nykyisestä. Suhteellisen suuren työttömien reservin ennakoidaan tyydyttävän osittain työvoiman kysyntää ja vähentävän nuorten koulutustarvetta. Laskennan lähtökohtana käytetyssä väestölaskennan vuoden lopun poikkileikkaustiedossa eivät toisaalta näy kevään ja kesän työvoiman kysynnän huippukaudet, minkä perusteella koulutustarpeen voidaan arvioida olevan laskentatulosta suurempi. Sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksessa aloittajatarvetta nostavat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimialojen lisääntyvä työllisyys ja työvoiman keskimääräistä suurempi poistuma. Aloittajamäärät ovat kuitenkin viime vuosina pudonneet huomattavasti. Ammattikorkeakoulutuksen suorittaneet sijoittuvat myös työllisyydeltään kasvaviin ammattiryhmiin. Koulutustarpeen painottuminen peruskoulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen riippuu siitä, miten alan palvelurakennetta kehitetään. 8

9 9. Novidan koulutusalakohtaiset strategiat LIIKETALOUS Vakka-Suomen elinkeinoelämä tarvitsee paljon liiketalouden osaajia. Palvelusektorin työt ovat lisääntyneet ja asiakaspalvelun tärkeys on kasvanut, erityisesti kaupan alalla kasvu jatkuu koko tarkastelujakson ajan. Samoin jatkokoulutusmahdollisuudet Uudessakaupungissa ovat erinomaiset merkonomeille Turun ammattikorkeakoulun toimipisteen sijaitessa Uudessakaupungissa. Merkonomiopiskelijoille pyritään tarjoamaan valinnaisena kaksi koulutussuuntaa; Kaupan ja asiakaspalvelun sekä Taloushallinnon ja toimistopalveluiden koulutusohjelmat. Opetukseen tullaan lisäämään ATK:ta, kuten tietohallintoon ja tietokantoihin liittyvää osaamista. Vakka-Suomen alueella tulevat merkonomien työpaikat asiakaspalvelussa ja palvelusektorilla yleensä lisääntymään lähivuosina suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. TIETOJENKÄSITTELY Datanomikoulutuksen osalta tullaan seuraamaan Opetusministeriön valtakunnallisia suuntauksia ja koulutuksen sisältöä tullaan tarkistamaan paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Samassa yhteydessä harkitaan ylioppilaspohjaisen koulutuksen aloittamista. RAKENNUSALA Rakennusalalla työvoiman tarve on 90-luvun alun laman jälkeen kasvanut tasaisesti ja suuren poistuman vuoksi lievä nousu jatkuu koko tarkastelujakson ajan. Rakennusalan työntekijöistä jää eläkkeelle jopa 70 % vuoteen 2015 mennessä, eli kahdeksan vuoden kuluessa. Tämä aiheuttaa rakennusalalle suuren työvoiman tarpeen. Lisäksi ennen lukua rakennettu rakennuskanta vaatii jatkuvasti enemmän korjaustarvetta. Näitä korjauksia ei hoideta ilman, että saadaan työelämään lisää nuoria rakennusalan ammattilaisia. Rakennusalalla on ollut monena edellisenä vuotena todella hyvä vetovoima nuorten keskuudessa ja tilanne on vuosi vuodelta parantunut. Eli rakennusalan koulutukseen haluavia on ollut enemmän kuin on voitu ottaa oppilaitokseen. Vetovoimaisuuden vähenemistä ei ole tulevaisuudessakaan ennakoitavissa. Rakennusalan omat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä alan isot rakennusyritykset tekevät paljon rekrytointia nuorten keskuudessa ja osoittavat avoimesti välittävänsä nuorista, tulevista työntekijöistään. Heidän sijoittumisekseen työelämään toteutettaneen jatkossakin erilaisia projekteja, joihin Novidakin osallistuu. Rakennusalan koulutusta tullaan sisällöllisesti suuntaamaan korjausrakentamiseen ja peruskorjaamiseen. Myös kiinteistönhoitoalaan liittyviä opintokokonaisuuksia ollaan lisäämässä. Lisäksi alan työturvallisuuteen tullaan jatkuvasti panostamaan lisää. Rakennusalalle tarvitaan valtakunnallisesti lisää koulutuspaikkoja, jotta pystytään vastaamaan työvoiman tarpeeseen ja alan vetovoimaisuuteen. 9

10 KONE- JA METALLITEKNIIKKA Ennusteen mukaan Varsinais-Suomeen syntyy vuonna 2007 pk-yrityksiin 3000 uutta työpaikkaa, joista suurin osa on metallialan paikkoja. Alueellamme on pula metallialan osaajista ja tilanne pahenee eläköitymisen myötä. Alalta valmistuu vuosittain opiskelijoita vähemmän kuin työpaikkoja vapautuu. Vetovoimaisuus alalle on kuitenkin hieman viime aikoina parantunut. Vetovoimaisuuden parantamiseksi koulutusalalla on tehtävä jatkuvasti töitä ja haettava keinoja, joilla taataan mielekäs ja opiskelijoita kiinnostava opetus. Kone- ja metallialalle on myös saatava jatko-opinnoista kiinnostuneita nuoria, jotta myös korkeammin koulutetun työvoiman tarpeet tulisivat tyydytettyä. Vakka-Suomessa on pula levyseppähitsaajista ja koneenasentajista. Levyseppähitsaajan koulutusta ohjataan perinteisestä opetuksesta ohutlevyteknologian suuntaan. Koneenasentajien koulutukseen lisätään hitsaustekniikan opetusta eri työpaikkojen tarpeiden mukaisesti. Myös tällöin koneenasentajien olisi helpompi toimia tulevaisuudessa esimerkiksi putkiasentajan tehtävissä. Määrällisesti koneenasentajia ja levyseppähitsaajia tulisi vuosittain kouluttaa yhtä paljon. Koulutusalan tulevaisuuden näkymät näyttävät hyvältä. Koulutettua ja osaavaa metallin osaajaa tarvitaan jatkossakin. Työtä on kuitenkin tehtävä jatkuvasti siihen suuntaan, että koulutuksen sisältö vastaa ympäröivän teollisuuden tarpeita. Vakka-Suomessa toimii monia PK-yrityksiä, joiden tuotanto- ja tuotteet perustuvat ohutlevytekniikan ja aineliitostekniikan käyttöön. Yritykset työllistävät useita satoja työntekijöitä. Kone- ja metallialan tavoitteena on luoda Novidaan oppimis- ja toimintaympäristö, jossa levyosia ja osakokonaisuuksia voidaan valmistaa nykyaikaista teknologiaa käyttäen. Tällainen toimintaympäristö palvelee perusopetusta ja antaa mahdollisuuden yritysten henkilöstön kouluttamiseen. Sitä voidaan käyttää yritysten alihankintatöiden toteuttamiseen ja se mahdollistaisi myös protopajatoiminnan yritysten ja oppilaitoksen yhteistyönä. Opetustiloja ja välineitä voidaan räätälöidä suhteellisen helposti esimerkiksi ammatinvaihtajille suunnatun uudelleenkoulutuksen käyttöön.. Toimintaympäristön perusideana on valmistaa levyosia nykyaikaisin menetelmin ja levyosien yhteen liittäminen nykyaikaista aineliitostekniikkaa käyttäen SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA Sähköalan työvoiman tarpeessa erityisesti elektroniikka-alalla tapahtui joitakin vuosia sitten raju lasku, joka nyttemmin on tasoittunut. Työmarkkinoilla on nyt ja tulevaisuudessa ennustettavissa pulaa sähköalan ammattiosaajista. Ala on ollut pitkään suosittu nuorten keskuudessa, joskin hienoista laskua on havaittavissa. Koulutuksessa on työelämän muutoksista johtuen luovuttu tietoliikennetekniikan ja elektroniikan koulutusohjelmasta. Sähköasentajakoulutusta kehitetään edelleen ja automaatioalan koulutus kappaletavara-automaatioon suuntautumalla on jo käynnistetty. Muuttuviin työympäristön haasteisiin täytyy opetuksen ja välineistön osalta vastata. KEMIANTEKNIIKKA Kemian alan perinteisessä teollisuudessa ei ole toistaiseksi suurta työvoimapulaa alueella ja työvoiman tarve pysynee tasaisena koko tarkastelujakson. Sen sijaan nuoriso näkee uusiutuvissa raaka-aine- ja energialähteissä tulevaisuutta ja ne vetävät nuoria puoleensa. Kestävän kehityksen 10

11 osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Ylioppilaiden määrää pyritään lisäämään ja tarjoamaan heille jatko-opintoihin tähtäävää opetusta. Novidaa tullaankin markkinoimaan kestävän kehityksen opinahjona. Kemiantekniikan opetus palvelee jatkossakin perinteisen teollisuuden tarpeita. Lisäksi opetuksen sisältöä suunnataan bioenergiaan ja bioraaka-aineisiin sekä näihin liittyvään yritystoimintaosaamiseen. Valtakunnallisesti on nähtävissä paineita kemianalan koulutuksen vähentämiseen. Novidassa vähenemistä ei ole nähtävissä, koska opetusta kehitetään tulevaisuuden ympäristönsuojelulliset tarpeet huomioiden. Kemianalan opetuksen tulevaisuus riippuukin paljolti alan PK-yritysten määrästä lähialueilla. AUTOALA Työvoimantarve pysyy kohtuullisena Uudenkaupungin ja Laitilan ympäristössä, Turun suunnassa on työvoimantarve suurempi. Monipuolisuudessaan tutkinto antaa tarvittaessa hyvät valmiudet erikoistua moniin tehtäviin myös eri tekniikan aloille. Työvoimantarve tulee lisääntymään etenkin autokorikorjaus-, automaalaus- ja raskaankalustonasennustehtävissä. Ikärakenteen muutoksesta johtuen tulevina vuosina autoalalta jää eläkkeelle suuri määrä työvoimaa. Alan vetovoimaisuutta lisäävät osaavat opettajat, nykyaikaiset laitteet ja työkalut, tilavat ja valoisat opetustilat. Opetuksessa keskitytään niihin asioihin, joita työelämä painottaa. Oppilaiden kiinnostus tutkinnon tiettyihin osa-alueisiin otetaan entistä paremmin huomioon painotettaessa opetusta. Novida osallistuu tuleviin mahdollisiin valtakunnallisiin alan vetovoimaisuutta lisääviin kampanjoihin. Opetuksessa tullaan painottamaan erityisesti seuraavia sisältöjä: Asiakaspalvelu, oma-aloitteisuus, yrittäjyys, diagnostiikka ja autokorikorjaus. Lisäksi opetusta suunnataan autosähkövikojen mittauksiin ja korjauksiin sekä pienten peltivaurioiden korjauksiin. Opetuskohteiksi pyritään saamaan enemmän uudehkoa autokalustoa. Ammattiosaamisen näytöt tulevat lisäämään yhteistyötä yritysten kanssa. KULJETUSALA Kuljetus- ja varastointialan työvoiman tarve kasvaa koko tarkastelujakson ajan ja kasvua kiihdyttää suuri poistuma eläkkeelle. Tavara- ja henkilöliikenteen ajoneuvokuljettajien ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta koskeva EY-direktiivi merkitsee muutoksia ammatilliseen kuljettajakoulutukseen. Suomessa ei ole aiemmin ollut pakollista hankkia erillistä kuljettajan ammattiin liittyvää koulutusta. Vaatimuksena on ollut vain ajokortin suorittaminen. Direktiivin myötä perustason ammattipätevyys on jatkossa edellytys kuljetustoiminnan harjoittamiselle. Pätevyyttä tulee myös pitää ajan tasalla jatkokoulutuksella. Uusien yhteisön sääntöjen tarkoituksena on koulutuksen avulla varmistaa kuljettajan ammattitaito sekä ammattiin pääsemisen että sen jatkuvan harjoittamisen osalta. Säännöt koskevat kaikkia kuljettajia riippumatta siitä, harjoittavatko he ammattiaan omaan tai toisen lukuun itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työntekijöinä. Suomessa direktiivin velvoitteet koskevat noin ammatikseen raskaan kaluston kuljettajina toimivaa henkilöä. Huomattavalla osalla nykyisistä kuljettajista ei ajokortin lisäksi ole ammatillista koulutusta, joten lisä- ja täydennyskoulutuksen tarve tulee olemaan lähivuosina suuri. Suomen logistisen toimintaympäristön poikkeuksellisuuden vuoksi tavaraliikenteen merkitys elinkeinoelämässä on suuri. Logistiikka-ala on merkittävä työllistäjä myös Uudenkaupungin, Rauman, Laitilan ja Raision alueella, jossa toimii noin 360 alan yritystä. Kuljetusalalle tarvitaan aiempaa enemmän osaajia ja työvoiman kysynnän ennustetaan vain kasvavan 11

12 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan työvoiman tarve on kasvanut 90-luvun puolivälistä alkaen. Erittäin suuren poistuman vuoksi tulee tulevaisuudessa olemaan kova työvoiman tarve niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Etenkin vanhustyössä ja mielenterveystyössä tarvitaan lisää työvoimaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakoidaan kasvavan useimpia muita toimialoja enemmän kymmenen vuoden kuluessa. Viime vuosina henkilöstöä ei ole ollut saatavilla kaikilla alueilla kysyntää vastaavasti. Varsinkin sijaisten saanti on vaikeutunut. Opetusministeriön Koulutustarjonta projektin väliarvion mukaan sosiaali- ja terveysalan uusi aloittajatarve muodostaa kaikkien koulutusalojen tarpeista vuosina vajaan 18 prosenttia verrattuna nykyiseen vajaaseen 15 prosenttiin. Lähihoitajakoulutuksen sisällön suunnittelussa tullaan huomioimaan paikalliset tarpeet, uudenlaiset ammatin vaatimukset, kuten moniosaamisen tarpeen lisääntyminen, moniongelmaisten ja dementoituneiden asiakkaiden lisääntyminen, kokonaisvaltaisen näkemyksen ja yksilökeskeisen työotteen vaatimukset sekä asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan kohtaamisen tärkeys. Novidassa tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa koulutusohjelmatarjontaa kuntoutuksen lisäksi myös muihin koulutusohejlmiin. Kuntoutuksen koulutusohjelmaa tehdään tutuksi niin tulevien opiskelijoiden kuin työelämän keskuudessa. Työssäoppimispaikkojen riittävyydestä huolehditaan yhteistyössä seutukunnan ja osittain sen ulkopuolistenkin sosiaali- ja terveysalan yksiköiden kanssa. Novida ohjaa opiskelijoita valitsemaan sellaisia koulutusohjelmia, jotka työllistävät tulevaisuudessa. Positiivisia näkymiä koulutukseen tuovat mahdollisuudet kehittää koulutusta työelämän tarpeita ja tämän päivän hoito- ja hoivaideologioita vastaavaksi. Alan koulutusta on alueella kaivattu ja sitä halutaan kehittää yhteistyössä työelämän kanssa. Tiiviit työelämäyhteydet tuovatkin positiivista energiaa koulutukseen. MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Majoitus- ja ravitsemisalalla työvoiman tarve on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun ja nousua on odotettavissa Vakka-Suomen seudulla edelleen koko tarkastelujakson ajan, ainakin mikäli matkailuun liittyvä toiminta alueella edelleen vilkastuu. Suurtalousalalla suuntaus on ollut koko ajan suurempiin yksiköihin ja keskuskeittiöihin sekä jakelukeittiöiden lisääntymiseen. Kehitys jatkuu varmasti samanlaisena. Ateriapalvelujen ja hoiva-alan yritysten tarve tulee väestön ikääntymisen johdosta lisääntymään. Aterioiden valmistuksen lisäksi niiden kuljetuksesta tulee yhä merkittävämpi osa palveluita. Nykyisten työntekijöiden eläkkeelle siirtyminen merkitsee lisää työpaikkoja, mutta toimintojen tehostamisen ja keskittämisen vuoksi työpaikat eivät lisäänny samassa suhteessa. Sen sijaan matkailun merkitys alueellamme tullee kasvamaan ja asettamaan uusia haasteita majoitus- ja ravitsemisalalle. Suurtalousalan vetovoiman parantamiseksi tarvitaan imagonkohotuskampanjointia. Kokkikoulutus tulee uudistumaan uusien opetussuunnitelmien myötä niin, että suurtalouskokin ja ravintolakokin tutkinnot yhdistetään. Uudistus selkiyttää kuvaa alan ammattirakenteista ja helpottaa siten ammatinvalintatilanteita. Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret ja nuoret aikuiset tarvitsevat ohjausta yhä enemmän arjen hallinnassa. Koulutuksen suunnittelussa tulee huomioida, että alalle 12

13 hakeutuu erityisopiskelijoita entistä enemmän. Ylioppilaspohjaisen, matkailualalle ohjaavan talouskoulun aloittamisen mahdollisuutta selvitetään tulevalla tarkastelukaudella Aikuiskoulutuksen strategia Novidan aikuiskoulutuksen painopisteiden valinta edellyttää arviota oman toiminta-alueemme sekä myös yhteiskunnan tulevasta kehityksestä. Lisäksi sen päämääränä on oman alueen väestön koulutustason ylläpitäminen ja osaamisen uudelleen suuntaaminen yhteiskunnan kehittymisen edellyttämällä tavalla. Novidan aikuiskoulutuksen painopistealueiksi määrittyvät ammatillisen osaamisen parantaminen, alueen kilpailukyvyn parantaminen, yrittäjyyden edistäminen ja koulutustason kohottaminen. Näihin tavoitteisiin päästään noudattamalla elinikäisen oppimisen periaatteita, toteuttamalla työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää ja käyttämällä koulutuksessa uusinta teknologiaa. Opetusministeriö on asettanut aikuiskoulutukselle mm. seuraavat tavoitteet: aikuisväestön ammattitaidon tason ja laadun parantaminen työelämän muutoksiin vastaaminen ja työttömyyden lieventäminen koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen elinikäisen oppimisen periaatteen soveltaminen Novidan aikuiskoulutusosaston tavoitteena on edellä mainittuihin periaatteisiin nojaten järjestää opiskelu- ja ammatillisia kehitysmahdollisuuksia työikäiselle aikuisväestölle järjestämällä työvoimapoliittista, täydennys- sekä lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä palvelu- ja kehittämishankkeita. Työmarkkinoiden muutokset ja työtehtävien vaatimustason kohoaminen osoittavat, että aikuiskoulutuksen tarve lisääntyy lähivuosina. Koulutuksiamme kehitetään tiiviillä yhteistyöllä työelämän kanssa, jotta ne vastaavat työelämän todellisia tarpeita ja vaatimuksia. Novidan aikuiskoulutus keskittyy strategiassaan seuraaviin avainalueisiin edellä mainittujen kehittämiskohteiden lisäksi: verkostot, yrittäjyys ja sen kehittäminen sekä henkilökohtaistamiskäytännöt. Aikuiskoulutusosaston strategiseen linjaukseen kuuluu myös aikuisten ammatillisen erityisopetuksen tarjoaminen ja kehittäminen. Yhteistyökumppaneina toimivat Aura-instituutti ja Alavuden erityisammattikoulun Ulvilan yksikkö. Aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen, organisointi, yleissuunnittelu ja toimistopalvelut toteuttaa osaston päätoiminen henkilöstö. Aikuiskoulutus käyttää kouluttajina ja opettajina paitsi oppilaitoksen omaa henkilökuntaa niin ennen kaikkea hyödynnetään kumppanuusverkostoa ja ajanmukaisia oppimisympäristöjä. Aikuiskoulutuksen henkilökunnan jatkuva kehittyminen sekä opetusvälineiden ja tilojen ajanmukaisuus varmistetaan oman 13

14 henkilökunnan täydennys- yms. koulutuksella, ylläpitäjän työhyvinvointiin liittyvien menetelmien avulla ja laitteistojen yms. päivityksillä siten, että esim. atk-ohjelmistot vastaavat tämän hetken vaatimuksia. Hyvä taloudellinen tulos varmistetaan asiakkaiden tarpeista lähtevällä koulutustarjonnalla, tehokkaalla markkinoinnilla, kurssikohtaisella tulosseurannalla ja kustannustietoisella toiminnalla. Novidan aikuiskoulutuksessa käytetyt opiskelumenetelmät ovat aikuiskoulutukseen soveltuvia. Toiminnassa toteutetaan konsultatiivisen ohjauksen periaatteita. Opetuksessa panostetaan oppimistaitojen kehittymiseen sekä vastuun ottamiseen omasta sekä ryhmän oppimisesta. Teoriataitojen opiskelussa periaatteena on, että informaatiota luokitellaan ja jäsennellään aikuisen oppijan omista lähtökohdista ja kokemuksista käsin. Vastuun ottamista omasta oppimisesta tuetaan. Siten oppimisesta tulee opiskelijakeskeistä. Tätä prosessia tukevat opiskelijaa henkilökohtaisesti ohjaavat, kuhunkin koulutukseen nimetyt ohjaavat kouluttajat. 14

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot