MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006"

Transkriptio

1 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijät Kaisa-Mari Huovinen Piia Oranen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden koulutusohjelma, markkinointi Nimeke Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomit työelämässä 2006 Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Mikkelin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden liiketalouden tradenomien urakehitystä sekä tutkia valmistuneiden mielipiteitä siitä, kuinka hyvin koulutus vastaa tämänhetkisiä työelämän tarpeita. Tutkimusongelmamme kuului: Miten Mikkelin Ammattikorkeakoulusta valmistuneet liiketalouden tradenomit kokevat koulutuksensa vastanneen työelämän vaatimuksia?. Alaongelmana tutkimme valmistuneiden urakehitystä, heidän tämänhetkistä työtilannetta sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan työuran suhteen. Tutkimus toteutettiin empiirisenä tutkimuksena. Menetelminä käytettiin kvantitatiivista menetelmää. Kirjallinen kyselylomake lähetettiin 808 valmistuneelle, joiden osoitetiedot olivat saatavissa. Kyselyn vastausprosentti oli noin 50 %. Tutkimuksessa selvisi, että MAMKin liiketalouden tradenomien urakehitys on ollut nousujohteista. Valmistuneet ovat työllistyneet nopeasti valmistumisensa jälkeen, työttömyysajat lyhyitä ja työsuhteet pääosin vakituisia. Tradenomit olivat suuressa määrin tyytyväisiä koulutuksen tarjoamiin taitoihin. Tärkeimpinä taitoina pidettiin ATK- ja vuorovaikutustaitoja. Valmistuneet olivat mielestään saaneet hiukan paremmat valmiudet yleisten työelämävalmiuksien taidoissa kuin ammatillisissa valmiuksissa. Laitoksen ilmapiiriä kuvailtiin kannustavaksi. Harjoittelupaikan merkitys nähtiin suurena tulevan työpaikan saannin suhteen. Valmistuneet toivoivat lisää verkostoitumista ja yhteistyötä koulun ja työelämän välille. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuului monilla haastavamman työtehtävän löytäminen. Monet olivat kiinnostuneita MAMKin tarjoamasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Samankaltainen tutkimus olisi hyvä toteuttaa Liiketalouden laitoksella säännöllisin väliajoin. Tutkimus antaa säännöllisesti tehtynä arvokasta tietoa koulutuksen pysyvyydestä ajan tasalla sekä valmistuneiden tyytyväisyydestä opetukseen. Tutkimusta voidaan hyödyntää osana laitoksen laatutyötä. Huomion arvoisia asioita koulutusohjelman päivittämisessä ovat opiskelijoiden työharjoittelupaikkojen valinnan ohjaus, työharjoitteluista saadun tiedon hyödyntäminen sekä yhteistyön lisääminen koulun ja työelämän välillä. Asiasanat (avainsanat) alumni, urakehitys, työelämä, työelämävalmiudet, ammattitaito, ammatillinen kehitys, laatutyö Sivumäärä Kieli URN 73 s. + liitt. 14 s. suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) URN:NBN:fi:mamkopinn Ohjaavan opettajan nimi Reijo Honkonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin ammattikorkeakoulu, liiketalouden laitos

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis 14 May 2007 Authors Kaisa-Mari Huovinen Piia Oranen Degree programme and option Business Management, Marketing Name of the bachelor's thesis The Bachelors of Business Management from Mikkeli University of Applied Sciences in working life in 2006 Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to find out how well the Degree Programme of Business Management at Mikkeli University of Applied Sciences meets the demands of working life today. Since the study is pioneering, it can be useful when planning the school s future quality work and updating the Degree Programme. The study gives the school valuable information on graduates opinions on the Degree Programme. The theoretical section in the analysis includes information about the career development and the skills needed in working life. The study was quantitative. The data was collected with a questionnaire. It was sent to 808 Bachelors of Business Administration who graduated from Mikkeli University of Applied Sciences during the years The analysis was carried out with SPSS. Firstly, the study showed that the alumna were over all satisfied with the education they had received at the Mikkeli University of Applied Sciences. Secondly, their careers have developed well. Thirdly, what comes to unemployment, the graduates had not been unemployed for long periods of time and after their graduation they had been employed quite quickly. The majority of them had permanent jobs. The graduates future plans had some similarities. Many of the respondents were aiming at more demanding duties. Half of them were interested in the higher Degree Programme of Business Management. In addition the respondents wished for more guidance on choosing the companies where students take their practical training. Subject headings, (keywords) alumna, career development, working life, craftsmanship, quality work, professional skills Pages Language URN 73 pages, 14 APP. Finnish Remarks, notes on appendices URN:NBN:fi:mamkopinn Tutor Reijo Honkonen Bachelor s thesis assigned by Mikkeli University of Applied Sciences, Business Management

4 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO TYÖELÄMÄTAIDOT JA AMMATTIOSAAMINEN Yleiset työelämävalmiudet Ammattitaito Työnantajien odotukset Itsensä markkinoiminen ja elinikäinen oppiminen Omien kykyjen yliarviointi Osaamisen vanheneminen Itsensä kehittäminen Itsejohtaminen URAKEHITYS Urasuunnittelu Ammatillinen kasvu Yksilön vastuu urakehityksessä Työsuhteen merkitys Työelämänkaari Työelämään sijoittuminen Rekrytointi Yrittäjyys SUKUPUOLIEROT TYÖELÄMÄSSÄ Sukupuolierot urakehityksessä Lasikatto Naisyrittäjyys ja -johtajuus Tuloerot ja samapalkkaisuus-periaate TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMA Toimeksiantajan esittely Laatutyö Mikkelin ammattikorkeakoulussa Erikoistumismahdollisuudet MAMKin liiketalouden koulutusohjelmassa TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kyselylomake ja saatekirje... 30

5 2 6.2 Validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus KOULUTUSOHJELMAN JA TYÖELÄMÄN TARPEIDEN VASTAAVUUS Taustatiedot Urakehitys Ammatillinen osaaminen ja yleiset työelämävalmiudet Avoimet vastaukset JOHTOPÄÄTÖKSET Taustatiedot Urakehitys Ammatillinen osaaminen ja yleiset työelämävalmiudet Vastaajien saamat taidot Vastaajien tulevaisuuden suunnitelmat KOULUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISEHDOTUKSET PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO Koulutusorganisaatiolla on merkittävä tehtävä yleisten työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen tarjoajana opiskelijoilleen. Ammattiosaamisen kehittymisessä on myös opiskelijalla suuri vastuu. Nykypäivänä osaaminen vanhenee nopeasti, joten itsensä kehittäminen ja elinikäinen oppiminen nousevat yhä tärkeämmiksi. Itsensä johtaminen ja oman työuran suunnitteleminen on tärkeää pyrittäessä halutunlaiseen urakehitykseen sekä uralla etenemiseen. Hakijan persoona on ehkä nousemassa ammatillista osaamista tärkeämmäksi tekijäksi työhönottotilanteessa. Me halusimme tutkia, minkälainen urakehitys on vienyt opintonsa jo päättäneistä edeltäjiämme eteenpäin ja mitä mieltä he olivat koulusta saamistaan taidoista. Alumnikyselyn kaltaista tutkimusta ei Mikkelin ammattikorkeakoulussa (MAMKissa) ole aiemmin tehty. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää liiketalouden koulutusohjelman laatutyössä. Aihe tuntui kiinnostavalta ja ajankohtaiselta, sillä oma valmistumisemme on pian edessä. Tutkimuksen tuloksista näemme, mitä taitoja meidän olisi tulevaisuuden työnhakijoina hyvä kehittää. Mahdollisesti tuloksista saamme vinkkejä siitä, mitä ominaisuuksia kannattaa markkinoida työnhakutilanteessa. Tulokset antavat vastauksia, minkä tasoisiin työtehtäviin ja minkälaisiin tehtävänimikkeisiin valmistumisen jälkeen olisi realistista hakea. Meitä mietityttää itsensä arvottaminen eli minkä suuruista palkkaa voi valmistumisen jälkeen pyytää. Haluamme osaltamme olla mukana koulutusohjelman kehittämistyössä, jotta tulevilla tradenomeilla olisi paremmat mahdollisuudet pärjätä työelämässä. Teimme opinnäytetyömme Mikkelin ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Työmme tavoitteena on selvittää Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneiden näkemyksiä koulutuksen antamasta osaamisesta ja työelämävastaavuudesta. Työssä tarkistellaan aihetta ammatillisen osaamisen, yleisten työelämävalmiuksien ja urakehityksen kannalta. Tutkimusongelmamme on: Miten Mikkelin Ammattikorkeakoulusta valmistuneet liiketalouden tradenomit kokevat koulutuksensa vastanneen työelämän vaatimuksia?.

7 2 Rajasimme kyselyn koskemaan vain liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneita. Kysely kohdistettiin vuosina valmistuneille, eli käytännössä siis kaikille, jotka kyselyn lähettämisajankohtaan mennessä ovat valmistuneet. Jätimme pois tietojenkäsittelyn tai Business Managementin koulutusohjelmasta valmistuneet. Työssä otimme huomioon koulutusohjelman kehittämisnäkökulman. Tutkimuksemme menetelmä on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Työn primääriaineisto hankittiin kyselyn avulla. Kyselyn lähetimme 808:lle Mikkelin ammattikorkeakoulusta valmistuneelle. Opinnäytetyössämme käsittelemme viitekehyksessä ensin aiheen teoreettisen pohjan. Sen jälkeen teemme varsinaisen tutkimuksen. Kuvailemme tutkimuksen toteutusta, kerromme tulokset ja pohdimme aihetta johtopäätöksissä tulosten pohjalta. Lopuksi esittelemme koulutusohjelmalle kehitysehdotuksia. Oletimme etukäteen, että valmistuneet olisivat kohtalaisen tyytyväisiä koulusta saamiinsa taitoihin. Kuvittelimme, että suurin osa valmistuneista työskentelisi määräaikaisessa työsuhteessa ja että työllistyminen olisi vaikeaa. Uskoimme, että suurimmalla osalla tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluisi vaativampiin tehtäviin hakeutuminen, mikä on ylöspäin kulkevan urakehityksen edellytys. Tässä osuimme oikeaan. Tulokset olivat parempia mitä olimme etukäteen ajatelleet. Tutkimuksen tulokset paljastivat, että tradenomit olivat pääosin tyytyväisiä MAMKin opetukseen. Laitoksen ilmapiiriä pidettiin kannustavana ja vastaajat kokivat saaneensa koulusta vankan pohjan työelämään. Urakehitystä koskevat kysymykset antoivat todella positiivisia vastauksia. MAMKin tradenomit ovat päässeet nopeasti valmistumisen jälkeen kiinni työelämään. Työllistyminen on ollut helppoa ja tämänhetkinen työtilanne hyvä ja vakaa. Jatkokoulutus ja vaativampiin tehtäviin hakeutuminen kiinnostaa valmistuneita. Tämä antaa kuvan menestyneestä ja edelleen kehittymään pyrkivästä ammattilaisten joukosta.

8 2 TYÖELÄMÄTAIDOT JA AMMATTIOSAAMINEN 3 Lama 90-luvulla aiheutti muutoksia suomalaisessa työelämässä. Pitkäaikaisen työsuhteen arvostus, lojaalius ja sitoutuneisuus työnantajaa kohtaan muuttuivat. Nykypäivänä työsuhde kestää vain niin kauan, kuin molemmat osapuolet eli työnantaja ja työntekijä siitä hyötyvät. Varmoja työpaikkoja ei enää ole. Organisaatioiden rakenteet ovat muuttuneet ja madaltuneet. Työmäärä tekijää kohden on kasvanut. Työn ulkoistaminen ja määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet. Muutosvauhti ja epävarmuus kasvavat samalla kun markkinat avautuvat ja talouselämä globalisoituu. Nämä muutokset vaativat uudenlaisia taitoja työntekijöiltä: sopeutumiskykyä, venymistä, aloitteellisuutta ja tehokkuutta. (Kurtén 2001, ) 2.1 Yleiset työelämävalmiudet Ruohotie jaottelee yleiset työelämävalmiudet neljään eri osakokonaisuuteen: Elämänhallintaan, kommunikointitaitoihin, Ihmisten ja tehtävien johtamiseen sekä innovaatioiden ja muutosten vauhdittamiseen. Nämä yleiset valmiudet puolestaan jäsentyvät erillisiksi taidoiksi ja kyvyiksi. (Ruohotie 2006, 40.)

9 4 KUVA 1 Yleiset työelämävalmiudet (Ruohotie 2006, 40) Elämänhallinnan alle sijoittuu oman osaamisen sekä ympäristön tiedostaminen. Elämän hallintaan liittyy myös se, kuinka yksilö osaa tehdä omaan työuraansa liittyvät ratkaisut, hallita ympärillä tapahtuvaa muutosta, sietää epävarmuutta ja sopeutua tapahtuviin muutoksiin. Elämänhallinta vaatii niin teknistä osaamista kuin yleisempiä taitoja. Oman edistymisen seuraaminen ja omien heikkouksien tunnistaminen ja niiden korjaaminen ovat hyvän elämänhallinnan edellytyksiä. (Ruohotie 2006, 43.) Kommunikaatio on kahdensuuntaista viestit aiheuttavat reaktion. Kommunikaatiotaidon perusteella annamme kuvan itsestämme. Sekä sanallinen että sanaton viestintä vaikuttaa ymmärrykseemme, päätöksiimme ja siihen kuinka reagoimme saamiimme viesteihin. Ruohotie jakaa kommunikointisysteemin kommunikaatioprosessiin, käytännössä siis yksilöiden väliseen ajatusten ja tiedonvaihtoon, ja kommunikaation tulokseen eli yhteisen identiteetin kehittymiseen, jolloin yksilö tunnistaa oman paikkansa ryhmässä. Yksilön kommunikaatiotaidot ovat yksi organisaation tiedonkulkuun vaikuttava tekijä. (Ruohotie 2006, )

10 5 Johtaminen on muutakin kuin työtekijöiden valvomista. Ohjaaminen, tukeminen ja oikeanlainen kannustaminen ovat esimiehen vastuulla. Hyvä johtaja huolehtii siitä, että työntekijät ovat tietoisia tavoitteista ja päämääristä ja heillä on tarvittava pätevyys oman tehtävänsä suorittamiseen. Johtamisen muuttuessa, eli hierarkian muuttuessa verkostomaisemmaksi on jokaisella organisaation jäsenellä oltava taito johtaa niin itseään kuin muita yhteisön jäseniä. Vuorovaikutus on entistäkin tärkeämpää, kun johtaminen muuttuu enemmän tiimityöksi eli esimies osallistuu toimintaa kuin olisi tiimin jäsen. (Ruohotie 2006, ) Kekseliäisyys ja luovuus ovat välttämättömiä hyvälle liiketoiminnalle. Ympäristö muuttuu jatkuvasti ja yhä nopeammin. Omaa toimintaa on seurattava jatkuvasti, jotta se voidaan muuttaa asiakkaiden haluamaan suuntaan nopeasti. Menestyminen perustuu kykyyn erottua ympäristöstä. Tuotteen tai palvelun lisäarvo syntyy kun tiedetään, mitä asiakkaat tarvitsevat ja miten tämä tarve voidaan täyttää. Ihmiset kokevat muutoksen eri tavalla. Toisille muutos on epämiellyttävä ja he taistelevat niitä vastaan. Toisille muutos voi olla haaste ja jopa elämäntapa. Nykyään parhaiten menestyvät ne, jotka sopeutuvat muutoksen tuomaan epävarmuuteen. Ruohotie kehottaakin hyödyntämään muutosvoimia käytännössä siis tarttumaan aktiivisemmin avautuviin mahdollisuuksiin. (Ruohotie 2006, ) Vaahtio pyrkii teoksessaan Rekrytointi, ikä ja ageismi kuvaamaan työhönottoon vaikuttavia tekijöitä työnantajan näkökulmasta. Hän haastatteli erikokoisten yritysten johtajia Kankaanpäässä. Vaahtio seurasi paikkakunnan ulkoista rekrytointia ja työmarkkinoiden tapahtumia. (Vaahtio 2002, 174.) Vaahtio piti tutkimuksensa perusteella työntekijän joustavuutta keskeisenä toiveominaisuutena työntekijältä. Myös Salminen pitää joustavuutta tärkeänä. Hänen mukaansa yksilön ja organisaation on joustettava toistensa hyväksi yhä enemmän nykypäivänä (Salminen 2005, 42). Oppimiskyky ja -halu sekä sosiaaliset taidot olivat tärkeitä työntekijän ominaisuuksia. Vaikka ammatillista osaamista ei erityisesti kyselyssä kysytty, nousivat esille asiakaspalvelutaito ja kätevyys. Yhteenvetona voisikin sanoa, että useimmiten työnhakijan persoonallisuus vaikuttaa enemmän kuin ammattitaito. Voidaanhan henkilö kouluttaa itsekin. (Vaahtio 2002, )

11 6 Työ opettaa tekijäänsä. Työn antamista kokemuksista oppiminen on jatkuvaa. Toiset hallitsevat tämän prosessin paremmin, toiset huonommin. Hyvät kokemuksesta oppijat ovat uteliaita. Heitä kiinnostaa ihmisten käyttäytyminen, koneet ja laitteet sekä se miten asiat etenevät. He vastaanottavat aktiivisesti palautetta ja myös hyödyntävät sitä. Organisaatioiden tulisikin kartoittaa säännöllisesti osaamistarpeitaan ja palkita työntekijöitään sekä osaamisen kehittämisestä että työsuorituksista, jotta yrityksessä olisi terve pohja ammatilliselle kehitykselle. (Ruohotie 2000, ) 2.2 Ammattitaito Ammattitaito tiivistetysti ilmaistuna tarkoittaa, että ammattitaitoinen työntekijä osaa toimia työssään sillä tavoin kun kyseistä ammattia harjoittavien kuuluu toimia. Ammattitaitoinen työntekijä tuntee oman ammattinsa käytännöt ja hänellä on riittävästi teoreettista tietämystä täydentämässä käytännöllisyyttä. Hän selviytyy niistä vaatimuksista, joita ammatti harjoittajalleen asettaa. (Siitonen 2004, 276.) Tarkastellessa ammattitaitoa laajemmin voidaan puhua näkemyksellisyydestä, joustavuudesta ja kekseliäisyydestä. Jotta työntekijällä olisi ammatillista näkemystä, hänen tulee ymmärtää perinpohjaisesti ammattinsa teoreettiset perusteet. Näkemyksellisyys edellyttää kykyä asettaa oma hankittu taitavuus tarkastelun alle ja kykyä verrata sitä niihin vaatimuksiin, joita kyseiselle taidolle yleensä asetetaan. Joustavuus tarkoittaa, että ammattitaitoinen henkilö osaa soveltaa oppimaansa teoriaa uusissa tilanteissa. Kekseliäisyyttä ilmenee silloin, kun ammattitaitoinen henkilö antaa ammattinsa kehittämiselle oman luovan panoksensa. (Siitonen 2004, 276.) Yleisesti pätevyys muodostuu ryhmästä ominaisuuksia kuten tiedoista ja taidoista, joita tarvitaan jonkin työn suorittamiseen. On kuitenkin vaikeaa kuvata pätevyyden monimuotoisuutta yksinkertaistamalle se ominaisuuksiksi. Ominaisuusyhdistelmät eivät kuvaa sitä, miten työn vaatima pätevyys muodostuu, vaan sellaisia yksittäisiä ominaisuuksia, jotka ovat työn suorittamisen edellytyksiä. Vaikka kahdella henkilöllä olisi sama pätevyys, käyttävät he mitä todennäköisimmin osaamistaan eri tavalla riippuen siitä, mitä muita ominaisuuksia he työssään käyttävät ja miten. (Lankinen ym. 2004, )

12 2.3 Työnantajien odotukset 7 Joustavuutta työntekijässä arvostavat myös työnantajat. Etelä-Savon TE-keskuksen julkaisussa kerrotaan tuoreesta työvoimatoimistojen työnantaja-asiakkaille tehdystä asiakaspalautetutkimuksesta. Tutkimuksessa selvisi, että työnantajien mielestä työhakijat eivät enää täytä niin hyvin rekrytointikriteerejä kuin aiemmin. Työnantajien mielestä ammatillisessa osaamisessa on puutteita, samoin työntekijöiden asenteissa, motivaatiossa ja joustavuudessa esimerkiksi työaikojen ja työsuhteen keston suhteen. (Osaavan työvoiman saatavuus on työhallinnon keskeisin tehtävä 2006, 3.) Työnhakijoiden odotukset työnantajaa kohtaan ovat kasvaneet. Käytännössä tämä ilmenee nuoren ja koulutetun työvoiman matalampana kynnyksenä vaihtaa työpaikkaa, työtehtäviä tai asuinpaikkaa. Artikkelin mukaan tämä haastaa erityisesti Etelä-Savossa työnantajat miettimään, miten saadaan rekrytoitua henkilöstöä, joka on valmis sitoutumaan työpaikkaan ja seutukunnalle. Pelkkä työnantajan houkuttelevuus ja kiinnostavuus eivät aina riitä. Seudun on oltava vetovoimaista, jotta koulutettu nuori jää paikkakunnalle. (Osaavan työvoiman saatavuus on työhallinnon keskeisin tehtävä 2006, 3.) 2.4 Itsensä markkinoiminen ja elinikäinen oppiminen Salmisen mukaan tämän päivän työntekijältä vaaditaan valmiutta elinikäiseen oppimiseen, taitojen uudelleen määrittämiseen ja portfoliotyöntekijäksi muuntautumiseen. Tämä tarkoittaa oman oppimisen kokemuksien, tuloksien ja dokumenttien keräämistä omaan portfolioon. Taitojen ja kykyjen portfoliosta on apua työntekijän markkinoidessa itseään työelämässä. (Salminen 2005, 41.) Työntekijän on siis rakennettava omaa profiiliaan, erotuttava ja tuotteistuttava. Tämä johtuu työelämän muutoksista ja joustovaatimuksista. Oman profiilin rakentaminen ja erottuminen joukosta voi tapahtua jopa vaihtamalla nimensä vetävämmäksi. Omaa työpanosta tulisi markkinoida aktiivisesti kovan kilpailun työmarkkinoilla. (Salminen 2005, ) Lecklin pitää myös oman kehittymisen suunnittelua tärkeänä. Henkilön tulisi pohtia omaa osaamistaan, vahvuuksiaan, kehittymistarpeitaan sekä omia tavoitteitaan. Olisi

13 8 hyvä löytää ne kyvyt, joilla parhaiten pystyy auttamaan yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Esimiehen tehtävänä on vain varmistaa, että työntekijä ja yritys tavoittelevat samoja tarpeita ja tilanteen mukaan ohjata oikeanlaisiin valintoihin. (Lecklin 2006, 224.) Kurtén allekirjoittaa niin ikään ajatuksen itsensä vertaamisesta tuotteeseen ja itsensä markkinoinnista. Hänen mukaansa työmarkkinat voidaan nähdä markkinapaikkoina, joissa työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Yksilön työmarkkina-arvo koostuu siitä osaamisesta ja kokemuksesta, josta työnantaja on valmis maksamaan. Työmarkkina-arvoaan yksilö voi kasvattaa kehittämällä omaa oppimistaan. Jatkuva kehittyminen ja oppiminen nousevat siis yhdeksi tärkeäksi edellytykseksi urakehitykselle. (Kurtén 2001, ) Kurtén esittää ajatuksen henkilökohtaisesta tilinpäätöksestä. Vuodenvaihteessa henkilö voi kysyä itseltään, mitä hän on sinä vuonna oppinut. Syvempään pohdiskeluun pääsee, kun kysyy itseltään, mitä sellaista on oppinut, jonka voi viedä omaan ansioluetteloon. Ihmisen ansioluettelo on hänen esitteensä. Vuositilinpäätöstä tehdessään tehdään suunnitelmia tulevalle vuodelle ja mietitään, mitä uutta halutaan seuraavana vuonna oppia. Tästä syntyy itselle kehittämissuunnitelma. (Kurtén 2001, 39.) Professori Michelsen käyttää termiä akateeminen yrittäjyys. Hänen mukaansa akateeminen yrittäjä on osaaja, joka kehittää, jalostaa ja markkinoi omaa osaamistaan. Tässä suhteessa Michelsen on siis samoilla linjoilla kuin Salminen ja Kurténkin. Michelsenin mukaan akateemisen yrittäjyyden ongelma on se, että omaksutaan vanhaa tietoa. Ammattiosaajan tulisi kulkea tiedon eturintamassa ja kehittää osaamistaan eteenpäin, jalostaen luovuuttaan. Hänen mukaansa tiedon jalostaminen on oppimisen perusta. (Michelsen 2006.) 2.5 Omien kykyjen yliarviointi Ihannetapauksessa työ edistää työntekijän hyvinvointia ja jopa terveyttä. Hyvinvointi edellyttää kuitenkin työntekijältä vastuuta niin omasta elämästään kuin työurasta, työstä ja työkyvystä. On hyvä tunnistaa omat vahvuutensa ja tavoitteet, joihin itse kykenee ja jotka tuovat itselle tyydytystä. Itselleen on siis pystyttävä asettamaan myös rajoja.

14 Kun työntekijän tiedot ja taidot ovat ajan tasalla, työstä selviytyy paremmin. (Työterveyslaitos 2006.) 9 Työelämään tutkimuksen mukaan tradenomit yliarvioivat omia kykyjään. Nuorten työntekijöiden käsitykset omista taidoistaan olivat korkeammat kuin koulutus- ja henkilöstöpäättäjien. Kolme osa-aluetta, joissa esiintyi eniten yliarviointia, olivat ihmissuhde-, tiimityöskentely- ja ajankäytön suunnittelutaidot. Kymmenen kärkeen sijoittuivat myös kommunikaatio-, asiakaspalvelu- ja esiintymistaidot. (Flower 2005.) Samaisessa tutkimuksessa todettiin, että päättäjät olivat tyytyväisiä uusien työntekijöiden atk-, tiedonetsintä- ja kielitaitoon. Puutteita sen sijaan oli muun muassa nuorten ihmissuhdetaidoissa, luotettavuudessa ja vastuullisuudessa, oma-aloitteisuudessa sekä motivaatiossa. Työnantajat odottavat tutkimuksen mukaan sopivasti nöyrää, avointa, ennakkoluulotonta ja innostunutta nuorta työntekijää. (Flower 2005.) 2.6 Osaamisen vanheneminen Niin tieteellisen kuin teknisen tiedon määrä kaksinkertaistuu noin joka viides vuosi. Esiin on nostettu myös käsite tiedon puoliintumisaika. Viiden vuoden puoliintumisaika voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ammattiopintojen tietomäärästä enää puolia voi soveltaa viiden vuoden kuluttua. Haasteena on, että vanha tieto pitäisi pystyä korvaamaan uudella. (Ruohotie 2000, 20.) Ruohotien mukaan sellaiset henkilöt, jotka jatkuvasti ovat valmiina omaksumaan uutta tietoa ja soveltamaan sitä, kykenevät vastaamaan organisaatioiden kilpailukyvyn uusiin haasteisiin. Ongelmia voi ilmetä, jos on saavuttanut erinomaisen ammattitaidon jollakin erikoisalalla, mutta ammatti muuttuu ja ammattitaitoa joutuukin uusimaan. Ruohotie pitää tietojen ja taitojen nopeaa vanhenemista uhkana korkeasti koulutetuille. Tiedon vanhenemista esiintyy silloin, kun työtehtävissä, velvollisuuksissa ja vastuualueissa ilmenee muutoksia. Jos työntekijällä ei tuolloin ole hallussaan uusimpia tietoja ja taitoja, ei hän suoriudu tehtävistään sen hetkisellä ammattipätevyydellään. Ruohotie määrittelee ammatillisen jälkeenjääneisyyden ammatin vaatimusten ja ammatillisten valmiuksien väliseksi yhteensopimattomuudeksi. (Ruohotie 1997, 57.)

15 10 Samaan työtehtävään vaaditaan yhä enemmän osaamista. Tulevaisuudessa menestyvän yrityksen henkilöstö on puolittunut, mutta heillä on kaksinkertainen osaamistaso ja he tuottavat kolminkertaisen lisäarvon nykyiseen verrattuna. Aivan kuten monet muutkin tutkijat Otala luetteloi tiimityön, johtajuuden korvaamisen itseohjautuvuudella ja yksilötason vastuun uusiin menetelmiin, joilla yritysten joustavuutta on tavoiteltu. Reagointinopeus paranee, kun henkilöstö sopeutuu hyvin muutoksiin ja kaikki ymmärtävät yrityksen toiminnan myös kokonaisuutena. (Otala 2004, ) Nykypäivän kilpailustrategiat ovat muuttuneet ja työntekijän on sopeuduttava siihen. Otala jakaa nämä strategiat viiteen kokonaisuuteen: asiakaskeskeisyyteen, ydinasioihin keskittymiseen, tehokkaaseen verkostoitumiseen, nopeuteen ja oikeaan ajoitukseen sekä nopeaan oppimiseen. Asiakaskeskeisyys on muuttunut jokaisen organisaation jäsenen asiaksi, eikä vain heidän, jotka ovat suoraan asiakkaiden kanssa tekemisissä. Hyvien asiakaspalvelutaitojen tulisi kuulua jokaisen perustaitoihin. Yritysten ydintoiminnan prosessit toimivat tehokkaasti, kun jokaisella ketjun jäsenellä on mahdollisimman paljon osaamista. Tämän ydintoiminnan ulkopuoliset palvelut hankitaan yritysten ulkopuolelta. Verkostoituminen tuo kilpailuetua ja on usein pienemmille yrityksille jopa elinehto. (Otala 2004, ) Jotta organisaatio pystyy nopeaan ja oikein ajoitettuun toimintaan, on sillä oltava niin yleistä osaamista kuin uudenlaisen muutostilanteen edellyttämää toiminnallista osaamista. Kysymys kuuluukin: mikä on oikeanlaista osaamista, sillä tietoa määrällisesti riittää. Osaamistarpeen analysoinnin pitäisikin kuulua olennaisesti yritysten johtamiseen. Osaamisen hankkiminen on niin ikään haaste. Ostetaanko sitä ulkopuolelta vai kehitetäänkö sitä itse. Myös Otala puhuu tiedon puoliintumisesta, mutta ottaa esille sen näkökulman, että on olemassa tietoa, joka ei uusiudu. Organisaatioihin ja työntekijöille kerääntyy tietoa perusosaamisena ja kokemuksina. (Otala 2004, ) 2.7 Itsensä kehittäminen Itseään kehitettäessä on parempi kehittää omia vahvuuksiaan kuin kohentaa heikkouksiaan. Tätä mieltä on ainakin Kurtén. Hänen mukaansa on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia työelämässä juuri omia vahvoja alueitaan kehittämällä. Jokaisella meistä on omat luontaiset taipumukset ja kykymme. Myös oman paikkansa työelämäs-

16 11 sä löytää helpommin, kun tuntee omat luontaiset vahvuutensa. Kurténin mukaan luontaisia heikkouksiaan voi kehittää keskinkertaisiksi mutta harvemmin loistaviksi taidoiksi. (Kurtén 2001, 15.) Työtehtävät muuttuvat koko ajan. Samalla muuttuvat työntekijöille asetetut laatuvaatimukset. Nykyään koulutus synnyttää osaamista. Ruohotie kirjoittaa osuvasti: Koulutus ei kuitenkaan ole työtehtävissä tapahtuvien muutosten passiivinen myötäilijä, vaan se toimii osaltaan myös muutosten aktiivisena muokkaajana.. Koulutustarjonnan ja -kysynnän tulisi mukailla työelämän muuttuvia vaatimuksia. (Ruohotie 2000, 25.) Lecklin alleviivaa sitä, että niin yrityksen sisäisen kuin ulkopuolelta hankittavan koulutuksen pitäisi olla suunniteltu yrityksen tarpeet ja sen tilanne huomioon ottaen. Parhaat tulokset syntyvät kun teoriaa yhdistetään käytännön tekemiseen. Ammattipätevyyden rinnalla tärkeää on itsensä kehittäminen ja muu opiskelu. Kielet, neuvottelu-, kommunikointi- ja ryhmätyöskentelytaidot antavat valmiuksia uudenlaisiin tehtäviin ja moniosaajia tavoittelevaan työkulttuuriin. (Lecklin 2006, 225.) Oman osaamisensa kehittäminen on yksilölle turva. Pysyvyyttä työelämässä ei nykyään enää ole. Vaikka ammatti sinänsä säilyisikin samana, muuttuu sisältö ja tekotapa varmasti. Otala kirjoittaa, että asiantuntijoiden arvion mukaan ammattia vaihdetaan Euroopassa noin 3 4 kertaa. Usein työntekijän on itse huolehdittava uuden ammatin hankkimisesta sekä tietojensa päivittämisestä. (Otala 2004, ) Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan koko elämän ajan jatkuvaa prosessia, jossa yksilö tuottaa uudenlaista osaamista käsitellen yksin tai yhteisöjen avulla hankkimaansa tietoa. Tämä voi tarkoittaa käytännössä taitojen kehittymistä, ymmärryksen lisääntymistä sekä esimerkiksi kykyä tulkita asioita laajemmin ja suhtautua niihin uudella tavalla. Tämä kehitys tapahtuu yksilön omien resurssien ehdoilla. Elinikäinen oppiminen ei ole pelkkää koulutusta, vaan sisältää kaikenlaisen muun oppimisen. (Otala 2004, 103.)

17 2.8 Itsejohtaminen 12 Individualistisissa kulttuureissa oma etu tulee ensimmäisenä. Myös ryhmätyöskentelyssä tämä voi esiintyä tehokkuuden heikkenemisenä, huonompana työtyytyväisyytenä ja sitoutumisena. Nykyään tiimien vastuulle ovat siirtymässä ennen esimiehille kuuluneet tehtävät, kuten töiden suunnittelu, laadunjohtaminen ja henkilöstötehtävät. Työnjohdon vastuu siirtyy yksilölliseltä tasolta yhteisölliseksi. Nykyisin puhutaankin itsejohtamisesta. (Ruohotie, ) Kurténin mukaan itsensä tunteminen toimii lähtökohtana itsensä johtamiselle. Hyvä itsetuntemus tuo itsevarmuutta. Omien luontaisten taipumusten tunteminen auttaa henkilöä hänelle mieluisan työn hakemisessa. Tuolloin täytyy tietää mitä tahtoo ja mihin soveltuu. Uuden tehtävän edessä ei riitä vain tehtävän tunteminen. On tunnettava myös itsensä, jotta osaa arvioida tehtävän vaatimien taitojen ja omien kykyjen yhteensopivuutta.(kurtén 2001, 65.) Työntekijän on hyvä tietää missä tilanteessa on nyt ja mihin haluaa päästä. Itsensä johtaminen alkaa perusteellisesta itsearvioinnista. Kun tarkastellaan itsearviointia työelämälähtöisesti, keskitytään viiteen peruskysymykseen, jotka koskevat henkilön ammatillista osaamista, persoonallisuutta, motivaatiota, odotuksia sekä taloudellisia realiteetteja. Näitä peruskysymyksiä käsitelläänkin kaikissa rekrytointitilanteissa. Pohdittuaan näitä kysymyksiä omalla kohdallaan työnhakija on vahvoilla työhaastattelussa. (Kurtén 2001, ) Ensimmäinen itsearviointikysymys koskee ammatillista osaamista. Itsearviota tekevä miettii, mitä ammatillista osaamista hänellä sillä hetkellä on ja osaako hän kertoa osaamisestaan selkeästi muille. Toinen kysymys koskee persoonallisuutta. Rekrytointitilanteessa selvitetään, miten hyvin hakijan persoona sopii tiettyyn työympäristöön ja tehtävään sekä se, onko hakijalla niitä luonteenpiirteitä joita tehtävä vaatii. Oman persoonan tunteminen auttaa ihmistä löytämään oman paikkansa työelämässä. (Kurtén 2001, ) Kolmas kysymys koskee motivaatiota. Itsearviointia tekevä kysyy, mikä on hänelle tärkeää työssään ja mitkä seikat saavat hänet viihtymään työympäristössään. Työnanta-

18 13 jakin on kiinnostunut työntekijän motivaatiosta, sillä vain motivoitunut työntekijä on tuottava ja tehokas. Neljäs kysymys, odotukset, haastaa työntekijän pohtimaan, mitä hän odottaa ja toivoo tulevaisuudelta sekä mihin hän pyrkii. Työntekijän on hyvä selvittää itselleen, mitä haluaa jatkossa oppia, minkälainen paikka työelämässä on hänelle sopiva ja minkälaisen tasapainon työn ja yksityiselämän välillä hän itselleen asettaa. Viides kysymys liittyy taloudellisiin realiteetteihin ja elämäntilanteeseen. Henkilö miettii esimerkiksi minkälaisia taloudellisia tavoitteita ja reunaehtoja hän työlleen asettaa. (Kurtén 2001, ) Kun ihminen on arvioinut itseään näiden kysymysten pohjalta ja tietää tämänhetkisen tilanteensa, siirtyy hän pohtimaan urasuunnitelmiaan, eli sitä pistettä, johon haluaa pyrkiä. Tämä visio on mielikuva toivotusta tilanteesta tulevaisuudessa. Välitavoitteiden asettaminen ja menetelmien valinta auttavat visioon pääsemisessä. Omien urasuunnitelmien toteuttaminen ja tulosten saavuttaminen itsensä johtamisessa vaativat toimenpiteitä. Helpointa on edetä päivittäin pienin askelin. Kurténin mielestä pienillä askelilla eteneminen voi tarkoittaa tässä tapauksessa myös sen jalostamista, mitä meillä jo on. Esimerkiksi jonkin asian muuttaminen nykyisessä työssä siten, että työ sopii itselle paremmin, on urakehitystä. Aina urakehitykseen eivät siis sisälly työtehtävien tai työpaikan vaihtaminen. (Kurtén 2001, ) Jotta muita voisi johtaa, on osattava johtaa itseään. On vaikea arvioida millaisia johtajia tulevaisuudessa tarvitaan, mutta Sydänmaanlakka kirjoittaa kirjassaan Intelligent leadership Leading people in intelligent organisations, että heillä tulee olemaan yksi yhteinen piirre: heidän tulee olla hyviä itsensä johtamisessa. Heillä hyvä itsetunto ja he ovat tietoisia itsestään. Monipuolisuus, nopea oppimiskyky ja odottamattomissa tilanteissa pärjääminen ovat tärkeitä taitoja. (Sydänmaanlakka 2005, ) Vastuu ei enää tänä päivänä tarkoita johtavassa asemassa toimimista. Tulevaisuudessa korkeakoulusta valmistuneet siirtyvät tyypillisesti ajattelutyötä, vastuunkantamista ja johtamiskykyä vaativiin työtehtäviin. He eivät silti aina ole johtajia. Jokainen työntekijä kantaa vastuuta omasta työurastaan. Hänen tulee soveltaa omaa osaamistaan käytäntöön ja hänen on kyettävä yhteistyöhön, jotta syntyisi uudenlaisia osaamisen yhdistelmiä. (Ruohotie 2006, 38.)

19 3 URAKEHITYS 14 Yksilön urakehityksellä tarkoitetaan perinteisesti tehtävästä toiseen siirtymistä ja organisaation hierarkiassa ylöspäin nousemista. Usein urakehitykseen liitetään myös käsite uraputki. Uraa tarkastellaan silloin putkena, jonka toisesta päästä mennään sisään ja toisesta ulos. Uraputkessa edetään tiettyjen lainalaisuuksien mukaan, mikä tarkoittaa lähes aina hierarkiassa etenemistä ja statuksen nousua. Urakehitystä voi kuitenkin tapahtua monella eri tasolla, monella tavalla, eikä aina uraputken muodossa. (Kurtén 2001, 37.) Ruohotie kuvailee uraa kokemuksen kautta saadun tiedon varastoksi. Myös hän on sitä mieltä, ettei urakehitys enää aina noudata perinteisiä kaavoja. Ruohotie mainitsee termin joustava urakehitys. Joustava ura voi rakentua useisiin työjaksoihin eri työnantajien palveluksessa. Joustava ura tarkoittaa osaamisen kasvua, jossa taidot ja asiantuntemus kasvavat ja vuorovaikutusverkosto kehittyy. Osaamista kertyy aina lisää, mutta jo omaksutut tiedot voivat muuttua ja jäsentyä uudelleen uran edetessä. (Ruohotie 1997, 72.) Perinteisestä urakehityksen ajattelutavasta poiketen Salminen on sitä mieltä, että ura ei enää tarkoita yhteen suuntaan (ylöspäin) johtavaa väylää, vaan ura voi nykyisin kehittyä mihin suuntaan tahansa. Joskus uran suunta voi olla alaspäinkin, eli henkilö siirtyy suorittaviin tai vaatimattomampiin tehtäviin. (Salminen 2005, ) 3.1 Urasuunnittelu Kurtén on sitä mieltä, että omaa uraa voi suunnitella, mutta ura ei aina toteudu sellaisena kuin sen on suunnitellut. Vaikka uraa ei voi täysin hallita ja suunnitella, voi yksilö kuitenkin valmistautua työelämän muutoksiin ja mahdollisuuksiin. Muutokset toteutuvat usein yllättäen ja ne tulevat yllättävistä suunnista. (Kurtén 2001, 15.) Monet yritykset haluavat varmistaa osaavan henkilöstön pysyvyyden. Työntekijöitä sitoutetaan yritykseen erilaisin keinoin. Nykyään yksilölle tärkeä motivaatiotekijä on hänen oma käsityksensä siitä, kuinka hänen työpanostaan arvostetaan ja kuinka kiinnostuneita hänen kehittämisestä ollaan. Työnantaja vastaa siitä, että hän antaa työnte-

20 15 kijälle mahdollisuuden kehittyä ja kehittää itseään. Työntekijän on otettava huomioon omat tavoitteet, niiden arvostus sekä se miten odotukset kohtaavat yrityksen tarjoamat mahdollisuudet. (Lankinen ym. 2004, ) Ruohotien mukaan vastuu urakehityksestä on nykyään yhä enemmän yksilön itsensä vastuulla, koska valtavilla organisaatioilla ei ole mahdollisuutta suunnitella työntekijänsä uraa. Tulevia tarpeita on lähes mahdotonta ennustaa ja näin ollen työntekijöiden urakehityksen ohjaaminen niiden suuntaan ei onnistu. Organisaatio voi kuitenkin tukea yksilöä luomalla tälle avoimen oppimisympäristön, mahdollisuuden ylläpitää osaamistaan ja pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista. (Ruohotie 2000, ) 3.2 Ammatillinen kasvu Ammatillista kasvua ovat kaikki ne toimet, joilla ylläpidetään ja lisätään ammatillista pätevyyttä. Ammatillinen kasvu voi olla joko työhön liittyvien valmiuksien tai oman persoonallisuuden kehittämistä. Ideaalitapauksessa ammatillinen kasvuprosessi jatkuu koko työiän ja yksilö kokee voivansa kehittyä työssään jatkuvasti. Näin ei käytännössä kuitenkaan tapahdu, vaan kasvuprosessi katkeaa usein jossain vaiheessa. Tämä johtaa motivaation heikkenemiseen ja työhön rutinoitumiseen. (Ruohotie 1997, ) Ammatillisen kasvun prosessi käynnistyy silloin, kun jokin kasvun laukaiseva tekijä murtaa urarutiinin. Kasvun laukaiseva tekijä voi liittyä organisaatioon, jossa henkilö työskentelee, työrooliin tai yksilöön itsessään. Myös ulkoiset muutospaineet, kuten teknologiset innovaatiot tai kilpailun kiristyminen, vaikuttavat urarutiiniin ja kasvuprosessin käynnistymiseen. Käytännössä tämä laukaiseva tekijä voi olla esimerkiksi muutos työtehtävissä tai henkilökohtainen elämänmuutos. (Ruohotie 1997, ) Urarutiinin murtuessa ihminen alkaa pohtia omaa uravalintaansa. Ulkopuolelta saatu kannustus ja tuki vahvistavat tietoisuutta omista valinnoista. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa yksilö arvioi itseään, arvojaan, tarpeitaan ja taitojaan. Samalla voidaan etsiä uusia uramahdollisuuksia sekä uudelleen arvioida nykyistä työtä ja ammattia. Pohdiskelun tuloksena ihminen saattaa kokeilla uusia asioita, esimerkiksi yliopistokursseja itselleen vieraalta alueelta. Kokeilu tuo palautetta ja tarvittavaa kokemusta yksilölle,

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN PROGRADU-TUTKIELMA Kysely tehty lukuvuonna 2009-2010 Vastauksia tuli 34 kappaletta, kysely lähetettiin 124 henkilölle Menossa siinä vaiheessa kokeiluvaiheen viimeinen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ 2.2.2016 Heljä Hätönen / Educa-Projektit Oy Osaaminen koostuu yksilön luontaisista kyvyistä, ominaisuuksista,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö ja tavoitteet:

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014

Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014 Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014 February 11, 2014 Aalto University Executive Education 1 Taustaa: kompetenssien kehittämisestä Kolme henkilökohtaista

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Jaana Kullaslahti Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen mitä tietoa?

Lisätiedot

Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa. Työnhakuveturi Seija Utriainen

Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa. Työnhakuveturi Seija Utriainen Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa Työnhakuveturi 22.3.2017 Seija Utriainen Tänään kanssanne Seija Utriainen Urahallinta-asiantuntija Insinööriliitto IL ry Kyky on se, mitä pystyt tekemään. Motivaatio

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot