Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

2 Sisällys Johdanto... 2 Ruokaketju käsitteenä... 3 Selvityksen rakenne... 3 Elintarvikealan kouluttajat Varsinais-Suomessa... 4 Yliopistot... 4 Turun yliopisto...4 Åbo Akademi...5 Ammattikorkeakoulut... 6 Turun ammattikorkeakoulu... 6 Yrkeshögskolan Novia...6 Ammatilliset oppilaitokset... 7 Turun Ammatti-instituutti...7 Ammattiopisto Livia...7 Axxell...7 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida...7 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 7 Liedon ammatti- ja aikuisopisto... 8 Raision ammattiopisto...8 Naantalin ammattiopisto...8 Salon seudun ammattiopisto... 8 Turun Aikuiskoulutuskeskus... 8 Bovallius-ammattiopisto...8 Ammatillinen koulutus suoraan ruokaketjuun... 8 Koulutustarjonta kootusti... 8 Suuntaviivoja tulevaan - kirjallisuuskatsaus tulevaisuuden osaamistarpeisiin... 9 Elämää ja elinkeinoja...9 Osaamistarpeita Varsinais-Suomen ruokaketjun työllisyysvaikutus nyt ja Alueelliset vaikutukset...11 Työllisyyskertoimien kertomaa...12 Kasvualoja...12 Toimijoiden näkemyksiä työvoiman ja koulutuksen tarpeeseen Aineisto Haastattelut Keskustelutilaisuus Tulevaisuustyöpajat Pohdintaa Nostoja Lähteet Liitteet Liite 1: Varsinais-Suomen ruokaketjun osaamispohjan kartoitus...20 Liite 2: Ruokaketjun työllisyyskuvaajat...21

3 Johdanto Elintarvikeala koostuu ruokaketjun toimijoista. Ketjussa kytkeytyy toisiinsa ihmisiä, prosesseja ja paikkoja alkutuotannosta päivittäistavarakauppaan ja ruoka- ja ravitsemuspalvelujen tarjoajista julkiseen ruokahuoltoon ja kuluttajiin (kuva 1). Ruokaketjun ohella puhutaan myös elintarvikeketjusta. Käsillä olevassa selvityksessä tarkastellaan Varsinais- Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarvetta. Kokonaisuutta hahmotetaan erilaisten työvoima- ja koulutustarvetta ennakoivien julkaisujen sekä elintarvikealan tulevaisuutta käsittelevien tutkimusten pohjalta. Selvitys on osa Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanketta (VARRU), jonka päätavoitteet ovat yhteistyöverkoston ja varsinaissuomalaisen ruokaketjun kehittäminen, uusien avauksien löytäminen ja eteenpäin vieminen sekä elintarvikealan strategisen painoarvon lisääminen maakunnassa. Raportissa oleellisessa roolissa ovat täten myös VARRUssa tehdyt raportit, selvitykset, haastattelut sekä työpajat. Tätä aineistoa käsitellään raportissa työvoimaja koulutuskysymysten näkökulmasta. Tämä selvitys on ensimmäisiä avauksia koko ruokaketjun työvoima- ja koulutuskysymysten tarkasteluun. Edelliset vastaavat selvitykset ovat tarkastelleet koulutustarpeita joko tietyn ketjun osan näkökulmasta tai rajaten tarkastelun tuotantoaloittain, esimerkkinä viljaketju. Alueellisesti tämäkään selvitys ei ole kaiken kattava, sillä tarkastelu rajautuu Varsinais-Suomeen. Työvoima- ja koulutustarveselvitys on oleellinen osa niin ruokaketjun kehittämistä kuin elintarvikealan strategisen painoarvon lisäämistä, koska osaavan työvoiman saatavuus ratkaisee alan menestyksen nyt ja tulevaisuudessa. On pystyttävä varautumaan sekä työvoiman saatavuuteen että osaamistarpeisiin, jotta elintarvikeala voi olla tulevaisuudessa motivoiva työllistäjä sekä kestävä ja kilpailukykyinen elinkeinoala. Kuva 1. Elintarvikkeiden perinteinen tarjontaketju, Järvelä et al. 2011:3 2

4 Ruokaketju käsitteenä Selvityksen rakenne Käsitteenä ketju on sekä kuvaava että pulmallinen. Havainnollisesti ketjun yksi lenkki on tekemisissä edeltäjänsä ja/tai seuraajansa kanssa, mutta samalla alaa on vaikea hahmottaa kokonaisuutena. Järvelän (et al 2011: 1) mukaan haastavaa on erityisesti se, että ruoan alkutuottajat ja kuluttajat eivät kohtaa toisiaan elintarviketuotannossa (kuva 1). Elintarvikeketjun ääripäät ovat kaukana toisistaan, eikä luontevaa paikkaa toimivalle vuorovaikutukselle ole olemassa. Palautejärjestelmä kuluttajalta tuottajalle koko ketjun läpi toimii kaiken kaikkiaan heikosti. Länsimaista nykyaikaista ruokajärjestelmää kuvaa myös polarisoituminen, kun samanaikaisesti sekä vähittäiskauppa keskittyy että ruoan suoramyynti kuluttajille lisääntyy. Toimijoiden kohtaamattomuus ilmenee myös varsinaissuomalaista ruokaketjua tarkasteltaessa, sillä haasteiksi koetaan toimijakentän hajanaisuus sekä yhtenäisen tahtotilan puute. Tämä heijastuu vahvuuksien vajaaseen hyödyntämiseen. Ruokaketjun vahvuuksina ja mahdollisuuksina nähdään alkutuotannon ja jalostuksen monipuolisuus, maantieteellinen sijainti, vahvat perinteet, työvoiman saatavuus sekä korkeatasoinen tutkimus ja koulutus. Samoin vallitseva lähiruokatrendi on mahdollisuus, johon vastaamista tulisi kehittää entistä koordinoidummassa yhteistyössä (Kirveennummi et al 2012). Vuoropuhelun avaamiseen läpi koko ruokaketjun on panostettava, jotta elintarvikealaa muovaaviin haasteisiin pystytään yhteisvoimin vastaamaan. Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen ohella isossa roolissa on koulutus. Siinä elintarvikealan kehittymistä tukee paitsi alakohtainen osaamisen edistäminen myös yrittäjyys-, liiketoiminta-, lainsäädäntö-, ICT-, logistiikka- ja markkinointiosaamisen koulutus. Selvitys alkaa Varsinais-Suomen elintarvikealan kouluttajien esittelyllä. Tausta-aineistona kouluttajien esittelyyn käytetään VARRUn toteuttamaa Varsinais-Suomen ruokaketjun osaamispohjan kartoitusta sekä kouluttajien omia www-sivuja. Toisena tarkastellaan kirjallisuus- ja tilastokatsauksena suuntaviivoja tulevaan. Kirjallisuuskatsaukseen on koottu muiden kuin VARRUn tuottamien aineistojen pohjalta havaintoja ruokaketjun työvoimaja koulutustarpeesta. Kolmantena käsitellään VARRUn teettämää paikallisen ruoantuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuusselityksen tuloksia työllistävyys näkökulmasta kerroinvaikutuksineen niin tällä hetkellä kuin vuonna Neljäntenä tuodaan esiin VARRUn työpajojen sekä haastattelujen tuloksina toimijoiden näkemyksiä työvoima- ja koulutustarpeesta. Tässä osassa käsitellään myös hankkeen tulevaisuusprosessissa tuotettuja tulevaisuuskuvia työvoimakysymyksen näkökulmasta. Selvityksen loppuun on koottu nostoja haasteista, koulutustarpeista sekä osaamisratkaisuista käsitellyn aineiston pohjalta. 3

5 Elintarvikealan kouluttajat Varsinais-Suomessa Elintarvikealan koulutusta Varsinais-Suomessa antavat yliopistot, korkeakoulut sekä ammatilliset oppilaitokset. Tausta-aineistona kouluttajien rooleista käytetään Varsinais-Suomen ruokaketjun osaamispohjan kartoitusta, joka esitellään tarkemmin liitteessä 1, sekä kouluttajien omia www-sivuja. Yliopistot Turun yliopisto Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhdistyessä syntyi uusi Turun yliopisto. Se on kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusyliopisto, jonka toiminnan perusta on korkeatasoinen monialainen tutkimus. Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä sivistystä ja antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Turun yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa: humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, lääketieteellinen, oikeustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ja kasvatustieteiden tiedekunta sekä Turun kauppakorkeakoulu. Tiedekuntien lisäksi yliopiston perustehtävään vastaavat tiedekuntien ulkopuoliset erillislaitokset. Lisätietoja: Alla on koottuna esimerkkejä Turun yliopiston tarjoamasta elintarvikealaan liittyvästä koulutuksesta. Tässä aineistona on käytetty Varsinais-Suomen ruokaketjun osaamispohjan kartoituksen vastauksia eri laitoksilta. Biokemian ja elintarvikekemian laitos Biokemian ja elintarvikekemian laitoksella on neljä erillistä osastoa: biokemia, elintarvikekemia ja -kehitys, molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka sekä molekulaarinen kasvibiologia. Biokemian koulutusohjelman ohella laitos antaa teknillistieteellistä opetusta biotekniikan diplomi-insinööri -koulutusohjelmassa, jossa opintojen pääaineena on joko biotekniikka tai elintarvikekehitys. Biokemian koulutusohjelmassa laitoksen neljä linjaa, biokemia, elintarvikekemia, molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka, sekä molekulaarinen kasvibiologia niveltyvät tiiviisti toisiinsa. Koulutusohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden sekä erikoistua syvällisesti valitsemallaan tieteenalalla että joustavasti monipuolistaa opintojaan linjojen kurssitarjonnan mukaan. Koulutusohjelmasta valmistuvien luonnontieteiden kandidaattien (LuK) pääaineena on aina biokemia. Maisteriohjelmaan (FM) jatkavien ja siitä valmistuvien filosofian maistereiden (FM) pääaineena on valinnaisesti yksi laitoksen neljästä tieteenalasta. Biotekniikan DI koulutusohjelma, Tekniikan kandidaattien (TkK) ja diplomi-insinöörien (DI) koulutus biotekniikan alalta käynnistyi Turun yliopistossa syksyllä 2007 yhteistyönä Åbo Akademin kanssa. Koulutusta tarjotaan kahdessa pääaineessa, jotka ovat biotekniikka ja elintarvikekehitys. Opetuksessa kemiallis-teknilliset insinööritieteet yhdistyvät Turun yliopiston vahvaan biotekniikan ja elintarviketieteiden osaamiseen sekä Åbo Akademin prosessitekniikan tuntemukseen. Biotekniikka on laaja tieteenala, joka kattaa sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Biotekniikan opetus Turussa erottuu muista Suomen yliopistoista keskittymällä in vitro -diagnostiikkaan ja molekulaariseen biotekniikkaan. Tämän lisäksi Åbo Akademin prosessitekniikan opetus tarjoaa työkaluja suuren mittakaavan tuotantoprosessien hallintaan. Elintarvikekehitys taasen paneutuu molekyylitasolla elintarvikkeiden terveysvaikutuksiin, aistittaviin ominaisuuksiin sekä tuotekehitykseen ja perehtyy lisäksi elintarvikepakkauksissa käytettävien, terveyteen liittyvien merkintöjen laatimisprosessiin Lisätietoja: Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) Turun yliopiston erillislaitoksena yhdistää eri alojen parhaan tiedon ja osaamisen. FFF on tuottamassa elintarviketutkimuksen muodossa uutta tietoa elintarvikkeiden terveellisyyteen ja aistittaviin ominaisuuksiin liittyen. Tähän tutkimuspakettiin linkittyy merkittävällä tavalla ihminen elintarvikkeiden käyttäjänä ja valintojen tekijänä. Tutkimus on sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. FFF toteuttaa ravitsemuksen ja terveyden monitieteistä tutkimusohjelmaa, joka sisältää opetusta tutkijoille sekä maisteriopiskelijoille. FFF toiminta kohdistuu merkittävällä tavalla elintarvikkeiden raaka-aineiden ominaisuuksien (terveellisyys, turvallisuus ja aistittava laatu) tutkimiseen yhdistettynä ihmisen käyttäytymiseen ja terveyteen. Yksikkö on jo itsekin monitieteellinen, mutta yhteistyön kautta monitieteellisyys voimistuu niin yliopiston sisällä, alueellisesti kuin kansallisella tasolla. FFF Asiantuntijat osallistuvat myös aktiivisesti muiden alan toimijoiden koulutuksiin kouluttajina sekä tuottavat räätälöityjä palveluja esim. tuotekehitykseen, laadunohjaukseen ja alan koulutukseen. Yrityskohtaista koulutusta tarjotaan mm. aistittavan laadun osaamiseen. Lisätietoja: 4

6 Maantieteen ja geologian laitos Maantieteen ja geologian laitoksen tutkimuskohteena on koko maapallo ja sen monet dynaamiset prosessit. Elintarvikejärjestelmiin liittyvää tutkimusta tehdään lähinnä alueellisen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Ydinosaamisalueena maaseudun elintarvikejärjestelmä kehitysmaissa (erit. Tansania ja Intia), omavaraistuotanto vs. ruokaketjun kaupallistuminen, globalisaatio ja lokalisaatio, ruokaturva ja ympäristön muutos, osallistavat menetelmät, paikkatietomenetelmät. Lisätietoja: ja www. sci.utu.fi/maageo/ Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen, akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskeskus. Tulevaisuuden tutkimuskeskus kouluttaa tulevaisuudenosaajia tarjoamalla akateemista koulutusta sekä tutkinto- että jatko-opiskelijoille. Tulevaisuuden tutkimuskeskus tarjoaa myös Kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO) kaikille Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijoille. Kokonaisuudessa kestävää kehitystä tarkastellaan sen ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia luotaava tutkimus painottuu erityisesti ennakointiin, ympäristö- ja energiatutkimukseen, innovaatiotoimintaan, sosio-kulttuuriseen tutkimukseen sekä luovaan talouteen. Tarjolla on myös analyyttistä tulevaisuustietoa kiinnostavassa muodossa. Lisätietoja: aspx Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoululle on muotoutunut oma selkeä roolinsa Turun yliopiston perinteikkäässä elintarvikealan tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Ydinosaamisalueina ovat elintarvikealankin osalta kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet. Kohteena ovat erityisesti pk-yritykset. Tavoitteena on edesauttaa koko alan kehittymistä. Kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on keskitytty yritysjuridiikkaan, johtamiseen ja markkinointiin liittyvään tutkimukseen ja opetukseen. Teemaan liittyen on erikoistuttu erityisesti eri maiden elintarvikelainsäädännön, elintarvikkeiden markkinoinnin sekä elintarvikealan vastuullisuuden tutkimukseen. Kokonaistavoitteena on elintarvikealaan liittyvän kaupallisen osaamisen lisääminen. Lisätietoja: ja aspx Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea on Turun yliopiston erillislaitos, joka toteuttaa ruokaketjun kehittämis- ja koulutushankkeita sekä koulutuspalveluja räätälöidysti. Koulutushankkeiden kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritykset, yhdistykset, järjestöt, kuntien henkilöstö, elinkeinoelämän kehittäjät ja koulutusorganisaatiot. Kehittämis- ja koulutustoiminta perustuu tutkimuksen, tuotekehityksen ja teknologian siirron monimuotoiseen hyödyntämiseen. Brahealla on oleellinen rooli yliopiston yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Tärkeimmät toimintamuodot ovat: asiantuntijoiden täydennyskoulutus, yliopistolliset erikoistumisohjelmat, erilaiset yrittäjäkoulutukset työyhteisöjen kehittäminen, asiakasorganisaatioille suunnattavat arviointi- ja kehittämispalvelut sekä kotimaiset ja kansainväliset koulutus- ja kehittämishankkeet. Lisätietoja: Åbo Akademi Åbo Akademi on Suomen ruotsinkielinen yliopisto. Akademilla on vahva asema Suomen koulutusmarkkinoilla sekä yhteistyössä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. Se on myös kansainvälisesti merkittävä tutkimusyliopisto, jonka toiminta kattaa tutkimuksen ja koulutuksen useimmilla tieteenaloilla humanistisista tieteistä, kasvatustieteestä ja teologiasta yhteiskuntatieteisiin, luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Laaja tarjonta mahdollistaa monitieteelliset kokonaisuudet sekä tutkimuksessa että koulutuksessa. Lisätietoja: https://www.abo.fi/ Alla on esimerkkejä Åbo Akademin roolista elintarvikealan kehityksessä. Aineistona on käytetty Varsinais-Suomen ruokaketjun osaamispohjan kartoituksen vastauksia. Analyyttinen kemia Åbo Akademin analyyttisen kemian laboratorion rooli ruokaketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä painottuu kemiallisten analyysimetodien kehittämiseen. Esimerkkeinä mainittakoon hyvin alhaisten raskasmetallipitoisuuksien sekä bakteerien ja virusten havaitseminen ja mittaaminen. Keskeisenä tutkimus- ja kehittämiskohteita ovat kemialliset ioni-sensorit. Lisätietoja: 5

7 Sosiologia Sosiologian lähestyy ruokaketjun kehittämistä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kautta. Vaasassa toimiva maaseutututkimuksen yksikkö tekee muun muassa ruokatalouden tutkimista. Lisätietoja: Ammattikorkeakoulut Turun ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu on monialainen koulutusyhteisö. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa ja kansainvälisesti. TuAMK osallistuu lisäksi tutkimus- ja kehityshankkeisiin yliopistoja korkeakouluyhteisöjen kanssa sekä julkisiin ja kahdenvälisiin hankkeisiin elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Ydinosaamisalueita ovat muun muassa elintarvikekehitys, elintarvikeraaka-aineet ja prosessit, prosessointi, liiketoiminta ja sen kehittäminen, kokonaisuuden hallinta, kilpailukyvyn parantaminen ja tuotekehitys sekä terveys. Lisätietoja: Jäljempänä on esimerkkejä Turun ammattikorkeakoulun tarjoamasta elintarvikealaan liittyvästä koulutuksesta. Tässä aineistona on käytetty Varsinais-Suomen ruokaketjun osaamispohjan kartoituksen tuloksia. Bioalat ja liiketalous Bioalat ja liiketalous on monialainen liiketalouden, ICT:n ja bioalojen koulutusyksikkö. Yksiköstä valmistuu insinöörejä, laboratorioanalyytikoita ja tradenomeja, joiden osaaminen on elinkeinoelämän ja tutkimuksen käytettävissä erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Kehitysprojekteissa mm. kehitetään bio- ja elintarviketekniikan prosesseja sekä integroidaan näihin liiketalouden ja tietojenkäsittelyn osaamista, sekä parannetaan yritysten liiketoimintaosaamista esimerkiksi kansainvälistymisen, liiketoiminnan ja ennakoivan oikeuden, tietoturvan, toiminnanohjausjärjestelmien ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Bio- ja elintarviketekniikka -koulutusohjelman opinnoissa insinööriosaaminen yhdistyy vankkaan luonnontieteelliseen perustaan. Ammatillisen suuntautumisen voi valita seuraavista vaihtoehdoista: biotekniikka, elintarviketekniikka ja laboratoriotekniikka. Lisätietoja: Terveysala Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta keskittyy lääkehoito- ja terveysosaamiseen. TKI-ohjelmassa painotetaan lääkehoito-osaamisen lisäksi terveyden edistämistä ja hoidon turvallisuutta. Terveyden edistämisessä ravitsemus on oleellisessa roolissa. Työelämän yhteistyökumppanit ovat mukana kehittämässä alaa ja varmistavat uusien toimintamallien käyttöönottoa. Lisätietoja: www. turkuamk.fi Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Tietoliikenne ja sähköinen kauppa - tulosalue toteuttaa korkea-asteen ammatillisen koulutuksen lisäksi aktiivista soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kaikkien toimintojen keskeinen ajatus on ympäröivän elinkeinoelämän ja toimialueen hyvinvointiin ja kehitykseen vaikuttaminen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta painottuu tieto- ja viestintäteknologian soveltamiseen. Käytettävissä ovat useat ajanmukaiset laboratoriokehitysympäristöt (living lab, testaus, pilotointi). ICT-toimialalta löytyy potentiaalia ruokaketjun kehittämiseen. Ydinosaamisalueena ruokaketjua ajatellen ovat esimerkiksi e-liiketoiminta, sovelluskehitys ja verkot sekä kansainvälinen osaaminen. Lisätietoja: Yrkeshögskolan Novia Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu. Se tarjoaa tutkintoon johtavaa nuoriso- ja aikuiskoulutusta, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta. Noviassa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon kahdeksalla koulutusalalla: humanistisella ja kasvatusalalla, kulttuurialalla, luonnontieteiden alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Koulutuspaikkakuntia ovat Vaasa, Raasepori, Espoo, Pietarsaari ja Turku. Turussa voi opiskella yhteisöpedagogiikkaa, liiketaloustiedettä, sosiaali-, terveys-, merenkulku- ja matkailualaa. Lisätietoja: 6

8 Ammatilliset oppilaitokset Turun Ammatti-instituutti Turun Ammatti-instituutti (TAI) on Suomen suurimpia toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia. TAI tarjoaa monipuolisia koulutusaloja ja lukuisia ammattivaihtoehtoja. Koulutusaloja ovat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. TAI toimii kahdeksassa eri toimipaikassa Turun kaupungin alueella. Oppilaitoksen ylläpitäjä on Turun kaupunki, jonka edustajana sitä ohjaa ja kehittää ammattiopetuslautakunta. Elintarvikealaa ajatellen ydinosaamisalueena ovat ruoanvalmistus ja jakelu. Tai kouluttaa ammattitaitoisia ja ammattitietoisia tekijöitä ruokaketjun ylläpitämiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Suoraan elintarvikealalle valmistuu: kokkeja, tarjoilijoita, elintarvikkeiden valmistajia sekä leipuri-kondiittoreja. Lisätietoja: Ammattiopisto Livia Ammattiopisto Livia on kaksikielisen luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan oppilaitos. Livia tarjoaa koulutusta kalatalous- ja ympäristöopistossa Länsi-Turunmaalla, maaseutuopistoissa Kaarinassa ja Paimiossa sekä sosiaali- ja terveysopistossa Kaarinassa. Roolina ruokaketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä on kouluttaa ruokaketjun alkupään työntekijöitä ja yrittäjiä. Ydinosaamisalueena ruokaketjun tutkimuksessa ja kehityksessä ovat mm. koulutuksen organisointi ja suunnittelu, kasvinviljely (luomu), kotieläintuotanto, bioenergia ja kierrätysravinteet. Eläinalalta nuorisoasteen koulutuksesta valmistuu maatalousalan perustutkintoon. Eläinalalla aikuiskoulutuksen puolelta voi suorittaa eläintenhoitajan tai tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon. Kalatalouspuolelta nuorisoasteella voi suorittaa kalatalouden perustutkinnon. Myös aikuiskoulutuksessa voi suorittaa kalatalouden perustutkinnon ja kalanjalostuksen, kalanviljelijän tai kalastusoppaan ammattitutkinnon. Luonto ja ympäristöalan koulutustarjonnasta voi valmistua luonnonvaratuottajaksi, jolloin perehdytään luonnonvarojen jalostukseen elintarvikekäyttöön. Maatalousopetuksesta nuorisoasteella ja aikuiskoulutuksessa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon. Aikuiskoulutuksessa opetusta tarjotaan myös viinintuotannon ammattitutkintoon ja työvoimakoulutuksena järjestetään sikalatyöntekijäkoulutusta. Puutarhapuolella puutarhatalouden perustutkinnossa voi erikoistua puutarhatuotannon osaamisalaan. Lisätietoja: Axxell Axxell tarjoaa ruotsinkielistä toisen asteen koulutusta kaikilla kahdeksalla alalla: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu- ravitsemis- ja talousala. Varsinais- Suomessa Axxell toimii Turussa, Paraisilla ja Kemiössä. Varsinais-Suomessa Axxell kouluttaa mm. Paraisilla kokiksi, tarjoilijaksi, matkailualalle sekä aikuispuolella kaupan ja liiketoiminnan alalle. Brusabyssa voi opiskella maatalouden ja eläintenhoidon alalle. Merenkulkualan opetusta tarjotaan Turussa. Lisätietoja: Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Novida on monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa voi suorittaa toisen asteen perusopintoja sekä ammatillisia lisä- ja täydennysopintoja. Oppilaitos tuottaa yhteistyössä työelämän kanssa monialaista ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä kehityspalveluja elinkeinoelämälle. Novidan koulutustarjonta nuorisoasteelle muodostuu 9 perustutkinnosta, jotka ovat neljällä eri koulutusalalla: tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Perustutkinnoista elintarvikealalle valmistuu kokkeja. Roolina ruokaketjun kehittämisessä Novidalla on pitkäja lyhytkestoisen koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen toisella asteella ja aikuiskoulutuksessa. Tavoitteina on kouluttaa ammattitaitoisia ja tiedostavia työntekijöitä, pystyä paremmin hyödyntämään lähellä tuotettuja elintarvikkeita, vähentää kuljetuskustannuksia, jäljittää Novidassa tarjottua ruokaa sekä edistää omassa maakunnassa tuotetun ruoan arvostusta koulutussektorilla. Lisätietoja: Novida kuuluu Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään (LSKKY) yhdessä Loimaan ammatti- ja aikuisopiston sekä Liedon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Loimaan ammatti- ja aikuisopisto kouluttaa osaajia hotelli-, ravintola- ja catering-alalle. Luonnonvara-alalla voi opiskella maatilataloutta ja maaseutuyrittäjyyttä. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa koulutusta myös kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle, tekniikan ja liikenteen alalle sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle. Lisätietoja: fi/etusivu 7

9 Liedon ammatti- ja aikuisopisto Ruokaketjua sivuavista aloista Liedon ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa opetusta seuraavilla aloilla: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, tietojenkäsittely, rakentaminen, sähkö- ja automaatiotekniikka, tekniikan ja liikenteen ala sekä sosiaali- ja terveysala. Lisätietoja: Raision ammattiopisto Raision ammattiopistossa voi valmistua kokiksi hotelli-, ravintola- ja catering alan koulutuksessa. Ruokaketjua sivuavista toimialoista Raision ammattiopistossa voi opiskella tekniikanalaa. Raision ammattiopisto kuuluu Raision seudun koulutuskuntayhtymään (RESEKO) yhdessä Raision kauppaopiston, Naantalin ammattiopiston, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston, Timali Raision aikuiskoulutuskeskuksen ja Raision oppisopimustoimiston kanssa. Lisätietoja Raision ammattiopistosta: raseko.fi Lisätietoja Raision koulutuskuntayhtymästä: Lisätietoja Raision kauppaopistosta, joka kouluttaa liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) sekä markkinointiviestinnän ammattitutkintoon. Naantalin ammattiopisto Naantalin ammattiopisto tarjoaa hotelli-, ravintola- ja catering alan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Naantalin ammattiopistosta valmistuu ruokaketjuun kokkeja. Lisätietoja: Salon seudun ammattiopisto Salon seudun ammattiopisto (SSAO) kouluttaa majoitusja ravitsemisalalle kokkeja ja tarjoilijoita. Salon seudun ammattiopisto tarjoaa koulutusta seuraavilla aloilla: käsija taideteollisuus, kauneudenhoitoala, liiketalous ja kauppa, majoitus- ja ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka, liikenne ja tietojenkäsittely. Salon seudun ammattiopisto on osa Salon seudun koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat SSAO:n lisäksi Salon seudun aikuisopisto sekä Salon seudun oppisopimuskeskus. Lisätietoja: www. sskky.fi/ssao Turun Aikuiskoulutuskeskus Turun Aikuiskoulutuskeskus (TuAKK) on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta sekä yritysten henkilöstökoulutusta. Turun Aikuiskoulutuskeskus toimii viidellä eri toimialalla, jotka ovat jakautuneet koulutusaloiksi. Toimialat ovat: palvelutoimialat, rakennus- ja kiinteistötekniikka, sähkö- ja turva-alat, teknologiateollisuus ja yrityspalvelut. Yrityspalveluista esimerkkinä on elämyskoulutus, jossa valmistetaan riista-, kala- tai linturuokia avotulella. Lisätietoja: Bovallius-ammattiopisto Bovallius-ammattiopisto on ammatillista erityisopetusta järjestävä oppilaitos. Opistolla on kolme päätoimipaikkaa: Jyväskylä, Pieksämäki ja Turku. Turussa Bovalliusammattiopistolla voi opiskella kokiksi, jonka lisäksi tarjolla on valmentavaa koulutusta kaupan- ja hallinnonalaan, kotitalousalalle sekä hoiva-alalle ruokaketjua sivuten. Lisätietoja: Ammatillinen koulutus suoraan ruokaketjuun Alle on koottu listaus Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten koulutusaloista sekä ammattinimikkeistä valmistuen suoraan ruokaketjuun: Kokkeja (hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto): TAI, Axxell, Novida, Loimaan-, Raision-, Naantalin ja Salon seudun ammattiopistot, Bovallius Turun toimipiste Tarjoilijoita: TAI, Axxell, Salon seudun ammattiopisto Elintarvikkeiden valmistajia: TAI Leipurikondiittoreja: TAI Maatalousalan perustutkinto (eläintenhoidon tai maatilatalouden koulutusohjelma): Livia, Axxell, Loimaa (maat.) Eläinten- ja tuotantoeläintenhoitajat, ammattitutkinto (aikuis): Livia, Axxell Kalatalouden perustutkinto: Livia Kalanjalostus ja kalanviljely (aikuis): Livia Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto: Livia Luonnonvaratuottaja (aikuis): Livia Koulutustarjonta kootusti Taulukkoon 1 on koottu elintarvikealan substanssiin liittyvää ja elintarvikealaa täydentävää osaamista tuottavia varsinaissuomalaisia oppilaitoksia. Tiedossa oleva opetusala on merkitty kunkin oppilaitoksen kohdalle. Taulukko on suuntaa antava avaus aiheesta. Se myös osoittaa, että maakunnan ruokaketjun monipuoliseen ja 8

10 SSKKY OSAAMISALA TY ÅA Tu-AMK Novia Tku TAI Livia Axxell V-S Novida LSKKY RASEKO Tu-AKK Salo Elintarvikekemia, kemia x x Elintarvikekehitys, prosessit x x x Markkinointi, kansainvälistyminen liiketalous, kauppa, x x x x x x x x x x x johtaminen Yritysjuridiikka x x x Ruokaturva, kestävä kehitys opetuksessa x x x x Ravitsemustiede x Ravitsemuksen perusteet x x Tulevaisuus x Logistiikka x x x x x x x ICT, tekniikka x x x x x x x x x Ravitsemisala x x x x x x Alkutuotanto, luonnonvara-ala x x x Kalatalous x Matkailuala x x x x x Hotelli- ja Cateringala x x x x x x x Terveysala x x x x x x x x x x Taulukko1. Elintarvikealan substanssi ja elintarvikealaa täydentävä koulutus Varsinais-Suomessa Bovallius Tku asiakaslähtöiseen tarkasteluun on hyvät mahdollisuudet kaikilla koulutusaloilla. Samoin voidaan havaita, että selkeitä puutteitakin on esimerkiksi ravitsemustieteellisen koulutuksen tarjonnassa. Ravitsemustiedettä voi tällä hetkellä opiskella pääaineena Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa ja Kuopion yliopistossa, joka kouluttaa myös ravitsemusterapeutteja. Pääaineopintojen saamista Varsinais-Suomeen ei esitetä, mutta ravitsemustieteen tulisi olla oleellisena osana ja näkökulmana kaikessa elintarvikealan opetuksessa. Ravitsemustieteen osaamista tai sen perusteiden ymmärtämistä ei voi sivuuttaa sen enempää kansaterveyden kuin medialukutaidonkaan nimissä. Suuntaviivoja tulevaan - kirjallisuuskatsaus tulevaisuuden osaamistarpeisiin Elämää ja elinkeinoja Elintarvikealan ja -ketjun kehittämistä ja kehittymistä on käsitelty monista eri näkökulmista useissa raporteissa, selvityksissä ja tutkimuksissa. Tuoreimpina teemoina muun muassa viljaklusteri (Hautamäki et al 2011), kuluttajien ja tuottajien vuorovaikutus elintarvikeketjussa (Järvelä et. al 2011), yritysten tulevaisuuden näkemykset (Tuomikoski & Vuorimies 2012), tulevaisuuden osaamistarpeet (Kilpelä 2012), yleiset tulevaisuuskuvat (Kirveennummi et. al 2012, VARRU 2012) maatalous- ja ympäristöalan muutosvoimat (Kerkelä 2012), ruoan ympäristö-, yhteiskunta- ja terveysvaikutukset (Mononen & Silvasti 2012) sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus (Määttä & Törmä 2012). Ruoan tuotannolla ja kuluttamisella on suuri vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten terveyteen. Ruoan merkitys kuluttajan ympäristövaikutuksissa on keskeinen: runsas kolmannes ympäristövaikutuksistamme aiheutuu kuluttamamme ravinnon kautta. Ilmastovaikutuksissa ruoan osuus on hieman alhaisempi (29 %). Vesistöjen tilaan ruoankulutuksella on puolestaan suurempi merkitys, koska ruokailu voi vastata puolta kulutuksemme kaikista ravinnepäästöistä. (Seppälä et. al 2009). Tätä taustaa vasten ruokavalintojen ympäristövaikutusten tulisi olla keskeisenä osana elintarvikealan opetusta, sillä ruoan ympäristövaikutusten pienentämiseen voidaan vaikuttaa koulutuksen kautta ainakin kahdella tavalla: ensinnäkin opettamalla ruoan tuotantoa kestävin periaattein läpi ruokaketjun alkutuotannosta ammattikeittiöihin, ja toiseksi opettamalla kestävien ja terveyttä edistävien ruokavalintojen perusteita kaikilla koulutusasteilla. Siksi on harhaanjohtavaa, että ruoan ympäristövaikutukset ovat viimeaikaisessa keskustelussa ohjautuneet tyystin ruoan ilmastovaikutuksiin, jotka kuitenkin ovat ruoan ympäristövaikutuksista pienimpiä. Esimerkiksi Ruotsissa on esitetty hiilidioksidiveroa lihalle (Talouselämä 2013). Usein myös ruoan ympäristövaikutuksista puhuminen rajautuu pelkkiin ajokilometreihin, jotka ovat monesti ole- 9

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja lähiesimiestarpeisiin Heikki Lahtinen 17.6.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä. 30.11.2011

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA

MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA Toukokuu 2007 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Liiketalouden yksikkö, Markkinatutkimuspalvelut SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2

Lisätiedot