KULUTTAJAVIRASTON OHJE KULUTUSTAVA- ROISTA JA KULUTTAJA- PALVELUKSISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA. Kuluttajaviraston julkaisusarja 10/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJAVIRASTON OHJE KULUTUSTAVA- ROISTA JA KULUTTAJA- PALVELUKSISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA. Kuluttajaviraston julkaisusarja 10/2006"

Transkriptio

1 KULUTTAJAVIRASTON OHJE KULUTUSTAVA- ROISTA JA KULUTTAJA- PALVELUKSISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA Kuluttajaviraston julkaisusarja 10/2006 ISSN X ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF)

2 Kuluttajaviraston ohjeita Dnro 2006/52/ Säädösperuste: - laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) - valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) Kohderyhmä: - Elinkeinonharjoittajat ja muut palvelun tarjoajat - Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004) säädetyt valvontaviranomaiset - Muut kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuutta valvovat viranomaiset KULUTTAJAVIRASTON OHJE KULUTUSTAVAROISTA JA KULUTTAJAPALVELUKSISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA Kuluttajavirasto antaa ohjeet kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. Valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004), jäljempänä tietojenantoasetuksessa, keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittaja (elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun tarjoaja) antaa kuluttajille kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista tarpeelliset tiedot terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Uutta tietojenantoasetuksessa ovat erityisesti vaatimukset palveluista annettavista tiedoista. Tietojenantoasetusta sovelletaan myös, kun muussa lainsäädännössä on säädetty erityisesti johonkin tuoteryhmään kuuluvan tavaran tai jonkin palveluksen turvallisuudesta, mutta tämä erityislainsäädännön sääntely ei kaikilta osin varmista samaa turvallisuustasoa kuin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki. Tässä ohjeessa ei käsitellä erityissäädöksissä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavaksi vaadittuja tietoja. Tämä ohje on tarkoitettu yleisohjeeksi tietojenantoasetuksen soveltamisesta. Ohje auttaa toiminnanharjoittajia täyttämään velvollisuutensa antaa kuluttajille tarpeellisia tietoja kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista. Valvontaviranomaiset voivat käyttää ohjetta apuna tietojenantoasetuksen noudattamisen valvonnassa. Ohjeessa kuvataan tietojenantoasetuksen sisältöä, Kuluttajaviraston valvontakäytäntöä sekä markkinavalvonnasta ja riskien arvioinnista saatuja kokemuksia. Nämä ohjeet tulevat voimaan välittömästi. Ylijohtaja Marita Wilska Johtaja Tomi Lounema

3 SISÄLLYS: 1 OHJEEN TARKOITUS TIETOJENANTOASETUKSEN SOVELTAMISALA JA SUHDE MUUHUN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Yleistä Tietojenantoasetuksen soveltamisala Tiettyjä tuoteryhmiä ja palveluja koskevat erityissäädökset ja valvontaviranomaiset Tietojenantoasetuksen suhde kuluttajansuojalakiin PERUSKÄSITTEET TOIMINNANHARJOITTAJAN TIETOJENANTOVELVOLLISUUS Yleistä Kielivaatimukset Etämyynti Ikärajoitukset KULUTUSTAVARASTA ANNETTAVAT TIEDOT Yleistä Pakolliset tiedot Kauppatavan mukainen nimi Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi Muut turvallisuuden kannalta merkitykselliset tiedot Yleistä Turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, varoitukset ja ohjeet Miten ja missä tiedot on annettava Tietojen antaminen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla Myyntipäällykseen pakatut kulutustavarat Ilman myyntipäällystä myytävät kulutustavarat KULUTTAJAPALVELUKSESTA ANNETTAVAT TIEDOT Yleistä Turvallisuuden kannalta merkitykselliset ennakkotiedot Yleistä Ennakolta annettavat tiedot Miten ja missä tiedot on annettava Tietojen antaminen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla Tietojen antaminen kirjallisesti, kuvallisin viestein tai symbolein TUOTETURVALLISUUSVALVONTA OHJEEN VOIMAANTULO

4 KULUTTAJAVIRASTON OHJE KULUTUSTAVAROISTA JA KULUTTAJAPALVELUKSISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA 1 OHJEEN TARKOITUS Kulutustavarasta annettavista tiedoista annettu asetus (97/1987) kumottiin osana tuoteturvallisuuslainsäädännön uudistamista. Vanhan asetuksen tilalle säädettiin uusi valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004), jatkossa tietojenantoasetus, joka tuli voimaan Tietojenantoasetus on annettu kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004, jatkossa KuTuL) 5 ja 16 :n nojalla. Asetuksessa keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittaja (elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun tarjoaja) antaa kuluttajille kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista tarpeelliset tiedot terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Tämä ohje on laadittu yleisohjeeksi tietojenantoasetuksen soveltamisesta. Ohje auttaa toiminnanharjoittajia täyttämään velvollisuutensa antaa kuluttajille tarpeellisia tietoja kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista. Ohje on myös apuna valvontaviranomaisille tietojenantoasetuksen noudattamisen valvonnassa. Ohjeessa kuvataan tietojenantoasetuksen sisältöä, Kuluttajaviraston valvontakäytäntöä sekä kokemuksia markkinavalvonnasta ja riskien arvioinnista. 2 TIETOJENANTOASETUKSEN SOVELTAMISALA JA SUHDE MUUHUN LAINSÄÄDÄNTÖÖN 2.1 Yleistä Tuoteturvallisuuslainsäädännön uudistuksessa KuTuL:n soveltamisalaa laajennettiin kattamaan myös palvelut, joiden tarjoamisella ei tavoitella taloudellista hyötyä (kuntien, seurakuntien, asunto-osakeyhtiöiden jne. tarjoamat palvelut). Tietojenantoasetuksen soveltamisala vastaa KuTuL:n soveltamisalaa. Soveltamisalan laajennuksen myötä entistä useampi kulutustavara ja kuluttajapalvelus kuuluu KuTuL:n ja siten myös tietojenantoasetuksen soveltamisalan piiriin. KuTuL:a sovelletaan myös, kun muussa lainsäädännössä on säädetty erityisesti johonkin tuoteryhmään kuuluvan tavaran tai palveluksen turvallisuudesta, mutta erityislainsäädännössä ei kaikilta osin varmisteta samaa turvallisuustasoa kuin KuTuL:ssa (Ku- TuL 2 ). Samalla tavalla saattavat tietojenantoasetuksessa tietojenantoa koskevat säännökset tulla sovellettavaksi myös silloin, kun muussa lainsäädännössä on tietojen antamisesta säädetty. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, ettei lainsäädäntöön jää kuluttajien turvallisuuden kannalta aukkoja. Esimerkiksi ampuma-aseiden osalta sisäasiainministeriön Arpajais- ja asehallintoyksikkö on valvontakäytännössään ottanut kan- 3

5 taa siihen, mitä merkintöjä ampuma-aseissa tulee olla ampuma-aselainsäädännön ja KuTuL:n nojalla. Vaikka jotakin tietoa ei tietojenantoasetuksessa tai erityislainsäädännössä ole nimenomaisesti vaadittu annettavaksi, voidaan sen antamista vaatia KuTuL:n 5 ja 16 :n nojalla, jos kyseisen tiedon antaminen on turvallisuuden kannalta tarpeen. Tämä ohje ei ole erityssäädösten edellyttämien merkintöjen osalta tyhjentävä, vaan toiminnanharjoittajan on selvitettävä ne omatoimisesti. 2.2 Tietojenantoasetuksen soveltamisala Tietojenantoasetus koskee kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavia kuluttajan, kuluttajaan rinnastettavan henkilön ja valvontaviranomaisen kannalta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeellisia tietoja (tietojenantoasetuksen 1 :n 1 momentti). Tietojenantovelvollisuus koskee kulutustavaroita, joita elinkeinonharjoittaja valmistaa, pitää kaupan, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa, tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa maan kautta sekä kuluttajapalveluksia, joita tarjotaan, suoritetaan, pidetään kaupan, myydään tai muutoin luovutetaan (KuTuL 1 :n 1 momentti). Tietojenantovelvollisuus koskee sellaisia kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tai joita olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen (KuTuL 1 :n 2 momentti). Valvontakäytännössä on katsottu, että mikäli tavara tai palvelu on kuluttajien saatavilla, sen on täytettävä KuTuL:n ja tietojenantoasetuksen vaatimukset. Sillä että kyseinen tavara tai palvelu onkin ensisijaisesti esimerkiksi teollisuuden käytössä tai että sitä myydään yrityksille, ei ole merkitystä, jos tuotetta markkinoidaan esimerkiksi internetissä kuluttajille. Tietojenantovelvollisuus kattaa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten kaikki vaihdantatilanteet, myös vaihdon ja vuokraamisen. KuTuL:ssa luovutukselta ei edellytetä vastikkeellisuutta. Luovutettaessa kulutustavaroita tai tarjottaessa kuluttajapalveluksia vastikkeetta on huolehdittava siitä, että terveydelle ja omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeelliset tiedot annetaan. Esimerkiksi mainoslahjoina, palkintoina tai kylkiäisinä jaettavissa tavaroissa tulee olla niiden valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi. Vastaavasti myös palveluiden yhteydessä esimerkiksi leikkikentillä tai yleisötapahtumissa järjestettävissä maksuttomissa hevosajelutuksissa on annettava tarpeelliset tiedot. KuTuL koskee myös käytettyjä kulutustavaroita. Tietojenantoasetusta sovelletaan käytettyihin kulutustavaroihin vain niiltä osin, kuin siitä on erikseen asetuksessa säädetty (tietojenantoasetuksen 1 :n 2 momentti). Tietojenantoasetuksen 5 :n mukaan myös käytetystä kulutustavarasta on annettava tiedot tavaran käyttämiseen ja hävittämiseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista, jos se on tarpeen terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. 4

6 KuTuL:n ja siten myös tietojenantoasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu yleishyödyllisten yhdistysten muussa kuin elinkeinotoiminnassa omille jäsenilleen tarjoamat palvelut. Yleishyödyllisiksi yhdistyksiksi katsotaan mm. urheiluseurat ja partiolippukunnat. Jos tällainen yleishyödyllinen yhdistys tarjoaa palvelua muille kuin jäsenille, KuTuL:a ja tietojenantoasetusta sovelletaan kyseiseen palveluun. Vastaavasti, jos palvelua tarjotaan vain omille jäsenille, mutta palvelun tarjoamisella on tarkoitus tuottaa taloudellista voittoa, KuTuL:a ja tietojenantoasetusta sovelletaan. 2.3 Tiettyjä tuoteryhmiä ja palveluja koskevat erityissäädökset ja valvontaviranomaiset KuTuL ja sen nojalla annettu tietojenantoasetus ovat tuoteturvallisuuslainsäädännön yleissäädöksiä. Ne koskevat lähtökohtaisesti kaikkia kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia. Joidenkin tuoteryhmien ja palvelujen osalta on annettu myös erityissäädöksiä. Jos jostakin tuotteesta tai tuoteryhmästä tai palvelusta on erikseen säädetty, sovelletaan ensisijaisesti erityislainsäädäntöä. Vasta niiltä osin kun jostakin seikasta ei ole erityissäädöksissä mainittu tai erityissäädösten vaatimukset ovat KuTuL:n ja tietojenantoasetuksen vaatimuksia vähäisemmät, sovelletaan KuTuL:a ja tietojenantoasetusta. Tuoteryhmiä, joista on erikseen säädetty ja joista erityissääntelyssä on myös tietojen antamisesta vaatimuksia, ovat mm. lelut, henkilönsuojaimet, kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet ja kosmetiikka. Erityislainsäädännöstä johtuen tiettyjen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuutta valvovat muut kuin yleisen tuoteturvallisuuslainsäädännön valvontaviranomaiset. Toisaalta joidenkin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuutta saattaa valvoa samanaikaisesti, mutta eri ominaisuuksien suhteen useampi viranomainen. Esimerkiksi ruuanlaittovälineistä mahdollisesti ruokaan irtoavien aineiden aiheuttamat vaarat kuuluvat elintarviketurvallisuutta valvovien viranomaisten toimivaltaan. Jos kuitenkin kattilan kahva irtoaa aiheuttaen vaaraa käyttäjälle, on kyse tuoteturvallisuusvalvontaan kuuluvasta asiasta. Tällöin valvova viranomainen on Kuluttajavirasto. Sähkökäyttöisissä työkaluissa Turvatekniikan keskus (TUKES) valvoo sähköturvallisuutta esimerkiksi siltä osin, ettei laite aiheuta sähköiskun vaaraa. Kuluttajavirasto taas valvoo laitteen rakenteen turvallisuutta, esimerkiksi laitteen rikkoutumista ja käyttöohjeiden asianmukaisuutta. Kuluttajaviraston internetsivuilla osoitteessa on lisää esimerkkejä siitä, mikä viranomainen valvoo mitäkin. 2.4 Tietojenantoasetuksen suhde kuluttajansuojalakiin Tietojenantoasetus on kuluttajansuojalakiin (38/1978) nähden erityislainsäädäntöä. Kuluttajansuojalain mukaiset vaatimukset kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta annettavista tiedoista voivat joissain tapauksissa olla laajemmat kuin tietojenantoasetukseen perustuvat vaatimukset. Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 :ssä ja 8 luvun 12 :ssä todetaan, että tavarassa tai palveluksessa on virhe, jos se ei vastaa laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Näin ollen tavara tai palvelus, joka ei täytä tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimuksia, on aina virheellinen 5

7 myös kuluttajansuojalain nojalla. Toisaalta tavara tai palvelus, joka täyttää tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimukset, ei välttämättä täytä kuluttajansuojalain vaatimuksia. Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 :n 1 momentin mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Lain 1 :n 2 momentissa säädetään, että markkinointia, joka ei sisällä kuluttajan terveyden ja taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on aina pidettävä sopimattomana. Markkinoinnissa ei saa yllyttää lainvastaiseen toimintaan tai sivuuttamaan laissa säädettyjä turvallisuusmääräyksiä. Kuluttajansuojalain vastaiseksi on katsottu turvallisuusvaatimuksia rikkova mainonta. Tästä on kyse esimerkiksi, jos mainostettaessa urheilulajia, jossa tulisi käyttää kypärää, kypärää ei käytetä, tai jos mainoksessa kynttilät ovat liian lähellä toisiaan taikka jos postiluukusta jaettu tavaranäyte on lapselle tai kotieläimille vaarallinen. Kuluttajansuojalain 2 luvun 2 :n mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Totuudenvastaisina on pidettävä väitteitä, lausumia ja arvosteluja, joiden todenperäisyyttä ei voida osoittaa. Myöskään harhaanjohtavia tietoja ei saa antaa. Oikeitakin tietoja sisältävä markkinointi voi johtaa harhaan, jos siitä jätetään pois kokonaisuuden kannalta oleellisia tietoja tai tiedot esitetään epäselvästi. Harhaanjohtavaa esimerkiksi on, jos alkuperältään ulkomaisen kattilan pohjassa on merkintä Made in Finland tai ulkomailla valmistettujen nahkahansikkaiden sisävuoreen on kiinnitetty Suomen lippu. 3 PERUSKÄSITTEET Kulutustavara: Kulutustavaralla tarkoitetaan sellaisia tavaroita, jotka ovat tarkoitetut käytettäviksi tai joita olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen (KuTuL 1 :n 2 momentti). Kuluttajapalvelus: Kuluttajapalveluksella tarkoitetaan sellaisia palveluksia, jotka ovat tarkoitetut käytettäviksi tai joita olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen (KuTuL 1 :n 2 momentti). Kuluttaja: Kuluttajan käsitettä ei ole KuTuL:ssa eikä sen esitöissä määritelty. Kuluttajan käsite on kuitenkin paljolti samanlainen kuin kuluttajansuojalain 1 luvun 4 :ssä oleva määritelmä. Kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen (kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen) pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Kuluttajaan rinnastettava henkilö: Kuluttajaan rinnastettavalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka ei hanki kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta henkilökohtaista tarvettaan varten eikä yksityisessä taloudessa käytettäväksi. Kuluttajaan rinnastettava henkilö on esimerkiksi päiväkotilapsi, koulun oppilas, vankilan asukas tai sairaalan potilas. 6

8 Toiminnanharjoittaja: Käsitteellä toiminnanharjoittaja tarkoitetaan yleisesti kaikkia KuTuL:n mukaisia vastuutahoja: elinkeinonharjoittajaa, valmistajaa, valmistuttajaa, maahantuojaa, jakelijaa (kuten myyjää) ja muuta palveluntarjoajaa. Palvelun tarjoaja: Palvelun tarjoajalla tarkoitetaan KuTuL:n 1 :ssä tarkoitettua kuluttajapalveluksia tarjoavaa elinkeinonharjoittajaa tai muuta palvelun tarjoajaa (tietojenantoasetuksen 2 :n 6 kohta). Elinkeinonharjoittaja: Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluksien turvallisuudesta annetun lain mukaan luonnollista henkilöä tai yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti valmistaa, suorittaa, pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia. Elinkeinonharjoittaja on mm. yritys, yhdistys, tai kerho, joka tarjoaa palvelua maksua vastaan tai kylkiäisenä (KuTuL 1 :n 3 momentti). Myös tavaroita valmistajan puolesta vähittäiskauppiaille markkinoiva myyntiedustaja, agentti, katsotaan vastuulliseksi elinkeinonharjoittajaksi. Valmistaja: Valmistajalla tarkoitetaan sitä, joka on valmistanut kulutustavaran tai kokoon panemalla taikka muulla käsittelyllä saattanut kulutustavaran lopulliseen muotoonsa (tietojenantoasetuksen 2 :n 2 kohta). Valmistamiseksi ei pääsääntöisesti katsota kulutustavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta vähäistä käsittelyä. Valmistuttaja: Valmistuttajalla tarkoitetaan sitä, joka määräämällä koostumuksesta tai muulla oleellisella tavalla vaikuttaa kulutustavaran valmistukseen, kuten mittoihin mallisuunnitteluun jne. (tietojenantoasetuksen 2 :n 3 kohta). Valmistuttajan nimeä käytettäessä on määritelmän ehtojen täytyttävä kyseisen yrityksen ja nimenomaisen tavaran osalta. Maahantuoja: Maahantuojalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka on vastuussa ensimmäisestä jakeluvaiheesta Suomen markkinoilla (tietojenantoasetuksen 2 :n 4 kohta). Muu palvelun tarjoaja: Muu palvelun tarjoaja on julkinen tai yksityinen oikeushenkilö, joka luovuttaa muussa kuin elinkeinotoiminnassa kulutustavaroita tai kuluttajapalveluksia kuluttajiin rinnastettavien henkilöiden käytettäväksi (KuTuL 1 :n 3 momentti). Näitä ovat esim. kunnat, seurakunnat, koulut, oppilaitokset, asuntoosakeyhtiöt, joiden tarjoamista palveluista ei peritä maksua ja jotka eivät kuulu muun kuluttajien turvallisuutta koskevan lainsäädännön soveltamisalalle. Myyntipäällys: Myyntipäällyksellä tarkoitetaan päällystä tai pakkausta, jossa tavara on tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle (tietojenantoasetuksen 2 :n 5 kohta). Tavara voi olla pakattu myyntiä varten siten, että tuote on käyttöpakkauksessa ja käyttöpakkaus on myyntipäällyksen sisällä. Myyntipäällyksenä ei pidetä päällystä, joka vasta ostotapahtuman yhteydessä annetaan kuluttajalle vain kuljetus- tai säilytyslaatikoksi. 7

9 4 TOIMINNANHARJOITTAJAN TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 4.1 Yleistä Toiminnanharjoittaja vastaa kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen turvallisuudesta (KuTuL 3 ). Tietojen antamisen tarpeellisuuden arviointi ja selvittäminen kuuluu toiminnanharjoittajan huolellisuusvelvollisuuteen ja ammattitaitoon. Huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen edellyttää turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista tavalla, jota kyseisellä alalla ammattimaisesti toimivalta toiminnanharjoittajalta voidaan kohtuudella vaatia. Ammattitaitovaatimukseen sisältyy valmistuksen ja vaihdannan edellyttämä tekninen tieto, taito ja muu vastaava valmius. Toiminnanharjoittaja on tuotteensa suhteen asiantuntija, jonka on asiantuntemuksensa perusteella tiedettävä, mitkä tiedot tavarasta tai palvelusta on annettava kuluttajalle, jotta tavaraa tai palvelusta voidaan käyttää turvallisesti. Toiminnanharjoittajan on otettava virhekäytön mahdollisuus huomioon myös tavarasta tai palvelusta annettavissa tiedoissa, kuten ohjeissa ja varoituksissa. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos virheellisen käytön tai toiminnan mahdollisuus on ennalta arvattavissa tai yleistynyt, eikä virhekäytöstä aiheutuvia turvallisuusriskejä voida muutoin poistaa. Erityisesti virhekäytön mahdollisuus on otettava huomioon sellaisten kulutustavaroiden osalta, jotka on tarkoitettu lapsille tai jotka muutoin ovat lapsiin vetoavia. Tietojenantamisvelvollisuus merkitsee toiminnanharjoittajalle velvollisuutta huolehtia siitä, että tavarasta ja palveluksesta annetaan riittävän täydelliset, selvät ja totuudenmukaiset tiedot kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille, jotta he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluksiin liittyvät vaarat. Tietojenanto voi esimerkiksi palveluissa perustua riskien arviointiin taikka sellaisiin tietoihin, jotka muutoin ovat yleisesti tarpeellisia hyvin useissa palveluissa tai tuotteissa. Toiminnanharjoittajan on myös varmistauduttava siitä, että tiedot annetaan kuluttajalle ymmärrettävässä muodossa (KuTuL 5 ). Tietojenantoasetuksessa painotetaan erityisesti, että tiedot tulee antaa selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa (tietojenantoasetuksen 4 :n 2 momentti, 8 ja 11 :n 1 momentti). Valvontaviranomaiset voivat näiden säännösten nojalla puuttua sellaisiin tapoihin antaa tietoja, jotka eivät täytä selkeys- ja ymmärrettävyysvaatimuksia. Jos toiminnanharjoittaja laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa eikä vapaaehtoisesti korjaa turvallisuuspuutteita, valvontaviranomaiset voivat ryhtyä KuTuL:n mukaisiin toimenpiteisiin kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi. Laissa viranomaisen käyttöön annetaan useita eri valvontakeinoja, jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus aiheuttaa KuTuL:n 6 :ssä tarkoitetulla tavalla vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Viranomainen voi mm. määrätä, että tavaraan kiinnitetään tarpeelliset varoitusmerkinnät (KuTuL 22 ). Määräystä tehostetaan uhkasakolla. Myös tavaran myynti tai palvelun suorittaminen voidaan kieltää ja toiminnanharjoittaja määrätä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin jo kuluttajien hallussa olevien tavaroiden suhteen. 8

10 4.2 Kielivaatimukset Kulutustavaroista on annettava tietojenantoasetuksessa tarkoitetut tiedot suomen ja ruotsin kielellä, jollei tietoja ole annettu yleisesti tunnetuilla ohje- tai varoitusmerkinnöillä (tietojenantoasetuksen 9 ). Tekstin asemesta saatetaan siten käyttää selviä ja vakiintuneita kuvallisia viestejä ja symboleja. Lisäksi tulee ottaa huomioon tuoteryhmäkohtaiset säädökset, standardit ja valvontaviranomaisten ohjeet, kuten Kuluttajaviraston ohjeet kynttilätuotteiden turvallisuusvaatimuksista ja merkinnöistä. Kielivaatimukset koskevat myös etämyynnissä tuotteista annettavia tietoja, jos etämyyntimarkkinoinnin voidaan katsoa kohdistuvan Suomeen. Kuluttajapalvelusten osalta ei ole säädetty erityistä kielivaatimusta. Kielivaatimusten osalta kuluttajapalveluksissa on toimittava tilanteen mukaan. Jos kaikki palvelukseen yksittäistapauksessa osallistuvat henkilöt ovat suomenkielisiä, ei ennen palveluksen aloittamista suullisesti kerrattavia turvallisuusohjeita sillä kertaa tarvitse kertoa myös ruotsiksi. Toisaalta kielivaatimukset voivat olla laajempiakin kuin kulutustavaroiden suhteen. Turvallisuusasioihin perehdyttäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi oppaan vieraalla kielellä antamana opastuksena, osaavan tulkin avulla, asiakkaiden kielille käännetyllä turvallisuustiedotteella tai opasteilla (kyltit). 4.3 Etämyynti Etämyynnissä, kuten postimyynnissä ja verkkokaupassa, on tietojenantoasetuksen 7 :n mukaan ennen sopimuksen tekemistä annettava kulutustavarasta tiedot, jotka ovat tarpeen siitä terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Ennen sopimuksen tekemistä annettavilla tiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi postimyyntiluettelossa tai internetsivuilla annettavia tietoja, joissa tuotetta markkinoidaan ja joiden avulla kuluttaja voi hankkia tuotteen. Ei kuitenkaan riitä, että tiedot annetaan vain postimyyntiluettelossa tai internetsivuilla. Kulutustavaran turvallisuutta koskevat tiedot tulee antaa tuotteen myyntipäällyksessä tai siihen kiinnitetyssä erillisessä lipukkeessa taikka muussa vastaavassa selosteessa. Etämyyntituotteita koskevat laissa edellytetyt tietojen sisältö-, ymmärrettävyys-, selkeys- ja kielivaatimukset samalla tavalla kuin kaupoissa myytäviäkin tuotteita. Suomen lainsäädännön vaatimuksia sovelletaan lähtökohtaisesti myös ulkomaisten toiminnanharjoittajien tarjoamiin tavaroihin, jos markkinoinnin voidaan katsoa kohdistuvan Suomeen. Etämyynnin on katsottu kohdistuvan Suomeen pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan markkinointiaineiston perusteella. Tästä on kyse esimerkiksi, jos ulkomainen toiminnanharjoittaja lähettää suomenkielistä markkinointipostia suomalaisille kuluttajille tai toiminnanharjoittaja ylläpitää suomenkielisiä internetsivuja, joilta voi tilata tuotteita. Jos taas ulkomaalaisen lehden välissä on ainoastaan englanninkielinen tarjouskuponki, markkinoinnin ei voida katsoa kohdistuvan Suomeen. Jos tuote on toiminnanharjoittajan tai sen edustajan hallussa Suomessa (esim. varastossa) ennen kuin se toimitetaan kuluttajalle, sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 9

11 Kuluttajapalveluksia tarjottaessa tulee palveluksissa käytettävien kulutustavaroiden osalta ottaa huomioon tietojenantoasetuksen 7 ja 8 :n vaatimukset (tietojenantoasetuksen 11 :n 1 momentti). 4.4 Ikärajoitukset Erityislainsäädännössä on määritelty nimenomaisia ikärajoja tiettyjen tuotteiden hankkimiselle. Ikärajojen tarkoituksena on suojata lasten ja nuorten terveyttä ja henkistä hyvinvointia. Toiminnanharjoittajan vastuulla on varmistua sopijakumppanin täysi-ikäisyydestä tai huoltajan suostumuksen olemassaolosta. Esimerkiksi järjestyslaissa (612/2003) vaaditaan alle 18-vuotiailta ilma-aseiden ostamiseen huoltajan nimenomainen suostumus. Jos tällaisia tuotteita halutaan myydä etämyyntinä, huoltajan suostumuksen aitous on varmistettava. Kuluttaja ei voi etämyynnissä tutkia tuotteen myyntipäällystä ennakolta. Turvallisen käytön varmistamiseksi kuluttajalle tulee antaa ostopäätöksen tueksi mm. ikärajoitus ja syy, jottei kuluttaja erehdyksessä osta vaikkapa pieniä osia sisältävää lelua alle 3 vuotiaalle lapselle. 5 KULUTUSTAVARASTA ANNETTAVAT TIEDOT 5.1 Yleistä Kulutustavarasta annettavat tiedot voivat olla myyntipäällysmerkintöjä, varoitusmerkintöjä, kokoamis-, käyttö-, pesu-, puhdistus-, hoito- tai muita vastaavia turvallisuusohjeita. Toiminnanharjoittajan tulee huolellisuusvelvollisuutensa nojalla tavarakohtaisesti selvittää eri merkintöjen ja tarvittavien ohjeiden tarpeellisuus, jotta kulutustavaraa voidaan käyttää turvallisesti. Tietojenantoasetuksen 3 :n 1 momentissa ja 4 :n 1 momentissa on säädetty kulutustavarasta annettavista tiedoista (ohjeessa kohdat 5.2. ja 5.3). Valvontaviranomaiset voivat velvoittaa toiminnanharjoittajan tietojenantoasetuksessa vaadittujen tietojen antamiseen kuluttajille, esimerkiksi jos havaitaan, että 3 :n 1 momentissa edellytetyt tiedot eivät käy muuten ilmi tai jos 4 :n 1 momentin mukaisia tarpeellisia tietoja ei ole annettu. Silloin jos tietojenantoasetuksessa vaadittuja tietoja ei ole annettu, valvontaviranomainen vaatii toiminnanharjoittajaa lisäämään tiedot tavaraan tai myyntipäällykseen ja tarpeen mukaan toiminnanharjoittajan edellytetään toimittavan tiedot (esimerkiksi käyttöohje) jo tuotteen ostaneille kuluttajille. Menettelytavat edellä mainituissa tilanteissa vaihtelevat tapauskohtaisesti. Jos toiminnanharjoittajalla on esimerkiksi tuotteen ostaneista asiakkaista asiakasrekisteri käytössään, yleensä vaaditaan, että käyttöohje tulee toimittaa yksilöidysti kullekin kuluttajalle. Jos asiakasrekisteriä tai muuta vastaavaa keinoa tuotteen ostaneiden kuluttajien tavoittamiseksi ei ole, toiminnanharjoittajaa voidaan vaatia ilmoittamaan tuotteen turvallisuuspuutteesta sekä toimenpiteistä tuotteen korjaamiseksi riittävässä määrässä lehtiä ym. tiedotusvälineissä. 10

12 5.2 Pakolliset tiedot Tietojenantoasetuksen 3 :n 1 momentissa säädetään niistä tiedoista, jotka kaikista kulutustavaroista on aina annettava. Kulutustavarasta on annettava kauppatavan mukainen nimi sekä valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi, jos ne eivät käy muuten ilmi. Jos kyseiset tiedot käyvät selvästi ilmi myyntipäällystä avaamatta, myyntipäällyksen ollessa esimerkiksi läpinäkyvä tai avoin, tietoja ei tarvitse erikseen antaa Kauppatavan mukainen nimi Kauppatavan mukainen nimi on nimitys, jolla tuoteryhmä yleisesti tunnetaan. Se voi olla joko tuotteen käyttötarkoitusta kuvaava, kuten pöytäkynttilä tai paistinpannu taikka se voi olla vakiintunut nimike, kuten shampoo tai kattila. Kauppatavan mukaisen nimen perusteella kuluttaja voi päätellä, mikä tuote on kyseessä ja mihin sitä käytetään. Mikäli terveys- tai omaisuusvaaran ehkäisemiseksi on tarpeen, tulisi kauppatavan mukaista nimeä täydentää kuvaamalla käyttötarkoitusta, pääasiallista valmistusmateriaalia tai käyttämällä muuta vastaavaa ominaisuutta tarkentavaa ilmaisua taikka muuta tavaran yksilöimiseksi tarpeellista nimeä. Kauppatavan mukaisena nimenä ei saa käyttää sellaista nimeä, joka voi antaa väärän kuvan tavaran käyttötarkoituksesta. Kauppatavan mukainen nimi ei saa johtaa kuluttajaa harhaan tavaran lajin, laadun, paljouden, koostumuksen, tehon, arvon tai muiden seikkojen suhteen. Jos tuotteen käyttötarkoitus on niin ilmiselvä, ettei erehtymisen vaaraa ole ja se käy ilmi myyntipäällystä avaamatta, ei kauppatavan mukaista nimeä tarvitse erikseen ilmoittaa. Esimerkiksi ilman myyntipäällystä myytävistä tavallisista vaatteista käyttötarkoitus käy ilmi ilman erillistä mainintaa. Myös myyntipäällyksessä oleva selkeä kuva korvaa vastaavat tiedot. Mikäli kuva ei muodon, koon, värin, määrän tai muiden vastaavien ominaisuuksien suhteen vastaa pakkauksen sisältöä, siitä tulee selvästi mainita myyntipäällyksessä. Kauppatavan mukainen nimi ei ole sama asia kuin kauppanimi. Kauppanimenä käytetään usein tavaramerkkiä tai muuta siihen verrattavaa tunnusta Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi Valmistajan, valmistuttajan ja maahantuojan nimenä tulee käyttää virallista nimeä, rekisteröityä aputoiminimeä tai yleisesti tunnettua lyhennettä. Toisin kuin eräitä tuoteryhmiä koskevissa erityissäädöksissä, osoitteen merkitsemistä ei tietojenantoasetuksessa vaadita. Osoitteen merkitseminen kuitenkin herättää kuluttajissa luottamusta ja helpottaa valvontatyötä. Tietojenantoasetuksessa ei myöskään edellytetä tietoa toiminnanharjoittajan asemasta jakeluketjussa (toisin sanoen siitä, onko kyseessä esimerkiksi valmistaja, valmistuttaja vaiko maahantuoja). Kuluttajan tiedonsaannin kannalta ja tietojen selkeysvaatimuksen perusteella on suositeltavaa, että toiminnanharjoittajan asema ilmoitetaan. 11

13 Tiettyjä tuoteryhmiä koskevissa erityissäädöksissä voi olla vaatimuksia, joissa tietojen antamiselle asetetaan laajempia vaatimuksia kuin tietojenantoasetuksessa. Esimerkiksi kosmetiikkatuotteiden osalta on erikseen vaadittu, että valmistajaksi, maahantuojaksi tai valmistuttajaksi on merkittävä Euroopan talousalueella toimiva toiminnanharjoittaja. Jos kosmetiikkatuote on valmistettu esimerkiksi Kiinassa, on annettava tieto sen Euroopan talousalueelle tuoneesta maahantuojasta. Leluissa on erikseen vaadittu, että niissä on ilmoitettava valmistajan, valmistajan edustajan tai lelua Euroopan yhteisön alueelle tuovan maahantuojan nimi, toiminimi tai merkki sekä lisäksi kyseisen elinkeinonharjoittajan osoite. Tietojenantoasetuksessa ei ole vaadittu, että ilmoitettu valmistaja tai valmistuttaja toimisi Euroopan talousalueella. Toisin kuin kosmetiikkatuotteiden, esimerkiksi Kiinassa valmistettujen vasaroiden osalta riittää, että kiinalaisen valmistajan nimi on mainittu. 5.3 Muut turvallisuuden kannalta merkitykselliset tiedot Yleistä Kulutustavarasta on tietojenantoasetuksen 3 :n 1 momentin mukaisten tietojen lisäksi annettava aina 4 :n 1 momentin mukaiset tiedot, jos niiden antaminen on tarpeellista terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, varoitukset ja ohjeet on laadittava niin, että asiat esitetään niissä johdonmukaisesti ja siinä järjestyksessä, jossa kuluttajan on tarkoitettu toimivan tai voidaan olettaa toimivan (tietojenantoasetuksen 4 :n 2 momentti). Tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat henkilöt saavat tiedot, varoitukset ja ohjeet mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa. Tietojenantoasetuksen 4 :n 4 momentissa asetetaan toiminnanharjoittajille velvollisuus kehottaa kuluttajia säilyttämään sellaiset tässä pykälässä tarkoitetut tiedot, joiden säilyttäminen on tarpeen kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi, jos näitä tietoja ei ole merkitty pysyvästi kulutustavaraan. Turvallisuuden kannalta merkittävät tiedot on annettava kulutustavaran yhteydessä. Se, että tiedot annetaan esimerkiksi myyntitapahtuman yhteydessä puhelimitse tai internetissä, ei riitä Turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, varoitukset ja ohjeet Tietojenantoasetuksen 4 :n 1 momentissa on lueteltu sellaisia tietoja, jotka kulutustavarasta on annettava aina, jos niiden antaminen on tarpeen terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Seuraavassa on havainnollistettu esimerkkien avulla edellä mainitussa pykälässä vaadittuja tietoja asiakohdittain. Tiedot kulutustavaran koostumuksesta Tiedot tavaran materiaalisesta koostumuksesta on tärkeä antaa esimerkiksi allergikkojen turvallisuuden kannalta. Erityissäädöksissä, kuten kosmeettisista valmisteista annetussa laissa (22/2005) ja kosmeettisista valmisteista annetussa kauppa- ja teollisuusmi- 12

14 nisteriön asetuksessa (75/2005), vaaditaan hyvinkin yksityiskohtaista selontekoa tuotteen koostumuksesta. Tietojenantoasetuksen perusteella koostumustietoja on edellytetty annettavaksi mm. vaatteiden osalta. Sisällyksen määrä Sisällyksen määrä on ilmoitettava, jos siitä annettava tieto on turvallisuuden kannalta tarpeen. Sisällön määrän ilmoittaminen saattaa olla turvallisuuden kannalta tarpeellista esimerkiksi ensiapuvälineiden tai hätätilanteessa tarvittavien varusteiden riittävyyden arvioimiseksi. Sisällyksen määrä tulee ilmoittaa kappaleittain tai Suomessa yleisesti käytetyin paino-, tilavuus- ja mittayksiköin. Niitä ovat esimerkiksi kg, g, mg, l, ml, m, cm, mm, m 2, cm 2 ja cm 3. Valmistuserätunnus Valmistuserätunnus on tärkeä tuotteen jäljitettävyyden kannalta. Mikäli vaara havaitaan, valmistuserätunnuksen / erä- tai valmistenumeron avulla saadaan vaaralliset tuotteet yksilöityä, jäljitettyä sekä poistettua markkinoilta tai korjattua. Valmistuserätunnus helpottaa tuoteturvallisuusvalvontaa myös sikäli, että valvontaviranomainen voi varmistua, mitkä tuotteet on testannut. (Yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin (2001/95/EY) 5 artiklan 4 alakohdan mukaan tuotteessa on tarvittaessa ilmoitettava tuotteen tuote-erää koskevat tiedot.) Toiminnanharjoittajan kannalta valmistuserätunnus on tärkeä, jos tuote joudutaan poistamaan markkinoilta tai tekemään siihen korjauksia. Esimerkiksi jos markkinoilla on tuotannon tilapäisen virheen vuoksi sekä palovaarallisesta että vaatimukset täyttävästä materiaalista valmistettuja, ulkoisesti identtisiä kynttilälyhtyjä, valmistuserätunnuksen avulla markkinoilta voidaan poistaa vain palovaarallinen tuote-erä. Valmistuserätunnuksen puuttuessa jouduttaisiin poistamaan kaikki identtiset kynttilälyhdyt. Kokoamis- ja asennusohjeet Kulutustavarasta on tarvittaessa annettava ohjeet kulutustavaran kokoamisesta, asentamisesta ja muista vastaavista seikoista sekä tieto siitä, että kokoaminen, asentaminen tai muut vastaavat kulutustavaraan liittyvät toimenpiteet, esim. asennustyö edellyttävät säädettyä kelpoisuutta tai muutoin riittävää ammattitaitoa. Esimerkiksi puutteellisten tai epäselvien ohjeiden perusteella koottu tuoli voi romahtaa istujan alta. Ohjeet tuotteen käytöstä ja säilyttämisestä Turvallisenkin tuotteen virheellinen käyttäminen tai säilyttäminen voi aiheuttaa vaaraa. Esimerkiksi ulkokäyttöön tarkoitetuissa kynttilätuotteissa tulee olla merkintä siitä, että tuotetta saa käyttää ainoastaan ulkona. Ohjeet on annettava silloin, kun olosuhteet voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen. Turvatekniikan keskus (TUKES) on yhteistyössä Kuluttajaviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston kanssa laatinut yleisluonteiset ohjeet tuotteiden käyttöohjeiden laatimiseksi. Ohje on saatavilla TUKES:n internetsivuilta: Varoitusmerkinnät ja ohjeet tarpeellisten henkilönsuojainten käytöstä Kuluttajien käyttöön markkinoidaan yhä monimutkaisempia laitteita, mikä lisää usein varoitusmerkintöjen tarvetta. Varoitusmerkintöjen asemaa korostetaankin tietojenantoasetuksessa tuomalla ne esille omana kohtanaan. Tietojenantoasetuksessa toimin- 13

15 nanharjoittaja velvoitetaan merkitsemään tuotteeseen kulutustavaran turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät ja antamaan ohjeet tarpeellisten henkilönsuojainten käyttämisestä. Tiettyjen tuoteryhmien, kuten esimerkiksi lelujen ja kosmetiikan osalta, on erityissäädöksiä näitä tuoteryhmiä koskevista varoitusmerkinnöistä. Tarpeellisten varoitusmerkintöjen on selkeästi erotuttava muusta tiedosta, kuten kokoamisohjeesta tai markkinointiaineistosta. Huolto-, pesu-, puhdistus- ja hoito-ohjeet Jos tavaran huoltaminen on turvallisuussyistä syytä tehdä ammattilaisten toimesta, on siitä kerrottava kuluttajalle esim. käyttöohjeissa (valtuutetun huoltoliikkeen nimi, määräaikaishuollot). Vaatteiden pesuohjeet ovat tarpeellisia myös kuluttajien omaisuudelle aiheutuvan vaaran ehkäisemiseksi. Esim. väärin pesty, väriä päästävä vaate voi vahingoittaa muita vaatteita. Puhdistusohjeet voivat olla tarpeen myös hygieniasyistä. Esimerkiksi tekstiilien pesuohjeet voidaan merkitä joko tekstin muodossa tai yleisesti tunnetuilla symboleilla, joiden käytöstä on sovittu kansainvälisesti. Symbolien käyttö tekstiileissä on luvanvaraista. Suomessa lupia myöntää ja merkkien käytössä opastaa Inspecta Sertifiointi Oy. Ohjeet käytöstä poistamisesta ja hävittämisestä Tuotteiden monimutkaistuessa ohjeet tuotteen asianmukaiseksi ja turvalliseksi käytöstä poistamiseksi / hävittämiseksi ovat käyneet entistä tärkeämmiksi. Toiminnanharjoittajan on edellytetty ottavan huomioon myös ympäristönsuojelulliset näkökohdat ja antavan kuluttajalle niiden mukaiset ohjeet tuotteen hävittämisestä. Käyttöön ja hävittämiseen liittyvät vaarat Toiminnanharjoittajan on otettava huomioon myös sellaiset vaaratekijät, jotka eivät johdu tuotteesta yksinään. Tällaisia vaaratekijöitä ovat mm. tuotteen sopimattomuus käytettäväksi jonkin muun tuotteen yhteydessä tai tietyissä olosuhteissa taikka tuotteen paloherkkyys. Kuluttajaa on opastettava välttämään näitä vaaroja. Vaaratekijä voi liittyä myös tuotteen hävittämistapaan. Tuotteiden materiaalit voivat esimerkiksi sisältää terveydelle vaarallisia kemikaaleja, jotka vapautuvat hengitysilmaan, jos tuote poltetaan. Tällöin tuotteeseen on merkittävä varoitus, ettei sitä saa hävittää polttamalla. 5.4 Miten ja missä tiedot on annettava Tietojen antaminen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla Tietojenantoasetuksessa painotetaan erityisesti, että tiedot tulee antaa selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa (tietojenantoasetuksen 4 :n 2 momentti ja 8 ). Kuluttajan kannalta on tärkeää, että kulutustavaroista annettavat tiedot annetaan käyttämällä selkeää kirjasintyyppiä ja riittävän suurikokoisia kirjasimia (tietojenantoasetuksen 8 ). Lähtökohtana on, että normaalin näkökyvyn omaavan henkilön on pystyttävä lukemaan kulutustavarasta annettavien tietojen tekstiä kuten sanoma- tai aikakauslehtiä tai kirjoja ilman erityisiä apuvälineitä. Tekstin havaittavuuteen voivat vaikuttaa kirjasinkoon ja kirjasintyypin lisäksi tekstin ja pohjan värierot. 14

16 Annettavien tietojen havaittavuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota myös tietojen tarpeellisuuteen kuluttajien turvallisuuden kannalta. Mitä tärkeämpi tieto kuluttajien turvallisuuden kannalta on, sitä näkyvämmin ja selkeämmin se tulee ilmaista. Selkeysvaatimukseen sisältyy myös se, että tarpeettomia, kuluttajaa harhauttavia tai totuudenvastaisia varoitusmerkintöjä ei saa antaa. Turhaan varoittaminen vie kuluttajan uskon annettujen tietojen tarpeellisuuteen, eikä turvallisuuden kannalta keskeisiin asioihin kiinnitetä huomiota. Esimerkiksi turhia merkintöjä ovat leluihin liimattavat paristolelujen varoitusmerkinnät, vaikka kyseessä eivät olisikaan sähkökäyttöiset lelut, tai varoitusmerkinnät pienistä osista, vaikka kyseistä vaaraa leluun ei sisältyisikään. Turhat ja liiat tiedot saattavat myös sekoittaa kokonaisuutta Myyntipäällykseen pakatut kulutustavarat Pääsääntönä on, että kauppatavan mukainen nimi, valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi merkitään myyntipäällykseen helposti havaittavaan paikkaan ja päällykseen kokoon verrattuna riittävän suurilla kirjaimilla. Tietojen tulee olla myös pysyviä. Kulutustavaran myyntipäällyksen pinta-ala ei aina ole riittävän suuri, jotta tarvittavat merkinnät voitaisiin tehdä siihen. Tietojenanto myyntipäällyksessä saattaa olla hankalaa tai jopa mahdotonta myös sen vuoksi, että tiedot halutaan antaa usealla kielellä. Jos kulutustavaran myyntipäällyksen pinta-ala on riittämätön tai jos myyntipäällys muusta syystä on sopimaton tietojenantoasetuksessa säädettyjen merkintöjen tekemiseen taikka jos kulutustavarassa ei ole myyntipäällystä, merkinnät saa tietojenantoasetuksen 3 :n 3 momentin mukaan tehdä erilliselle lipukkeelle tai muuhun vastaavaan selosteeseen, joka on liitettävä myyntipäällykseen tai kulutustavaraan. Lipuke on usein käytännön syistä kiinnitetty tuotteeseen niin, että siinä olevat tiedot ovat luettavissa vain, jos lipuke avataan esimerkiksi poistamalla sen myyntipäällykseen kiinnittävä teippi. Tällainen tiedonantotapa on sinänsä kuluttajan kannalta käyttökelpoinen, jos pakkauksessa mainitaan, miten tiedot saadaan esille (toisin sanoen kuinka lipuke avataan). Myös silloin kun myyntipäällysmerkinnät annetaan tällä tavoin, itse tavaran pakkaukseen on tarpeen merkitä kauppatavan mukainen nimi Ilman myyntipäällystä myytävät kulutustavarat Ilman myyntipäällystä myytävistä eli pakkaamattomista kulutustavaroista tietojenantoasetuksen 3 :n 1 momentin mukaiset tiedot on annettava aina. Tietojenantoasetuksen 4 :n 1 momentissa edellytetyt tiedot on annettava aina, jos ne ovat tarpeen kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Silloin, jos kulutustavara myydään ilman myyntipäällystä, tietojenantoasetuksen 3-5 :ssä säädetyt tiedot on merkittävä tavaraan tai tavaraan kiinnitettävään lipukkeeseen taikka muuhun vastaavaan selosteeseen (tietojenantoasetuksen 6 ). Pääsääntöisesti vaaditut tiedot tulee liittää kiinteästi ilman myyntipäällystä myytävään tuotteeseen. Käytännössä tämän voi tehdä joko tarralla tai lipukkeella, joka on kiinnitetty tuotteeseen. 15

17 Tietyissä poikkeuksellisissa erikoistilanteissa on katsottu, että hyvin pieniä irtotavaroita koskevien tietojen, kuten kylpykuulien koostumustietojen osalta on riittävää, että tarpeelliset tiedot ovat kuluttajien nähtävillä tuotteen välittömässä läheisyydessä kaupassa. Tiedot tulee tällöin antaa kuluttajalle erillisellä lipukkeella kaupanteon yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on myös kehotettava kuluttajia säilyttämään tiedot, joiden säilyttäminen on tarpeen kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi, jos tietoja ei ole merkitty pysyvästi ilman myyntipäällystä myytävään kulutustavaraan. Ohjeen kohdassa on todettu, että ilman myyntipäällystä myytävistä kulutustavaroista kauppatavan mukaista nimeä ei aina edellytetä annettavaksi, jos tavaran käyttötarkoitus käy muuten ilmi. Jos tavaran käyttötarkoitus on epäselvä, kauppatavan mukainen nimi tulee kuitenkin aina antaa. Esimerkiksi jos on kyse metallisesta hedelmäkulhosta, joka ei sovellu käytettäväksi uunissa, mutta jota kuluttaja saattaa ulkonäön perusteella erehtyä luulemaan uunivuoaksi, kauppatavan mukainen nimi on ilmoitettava. Joissakin tuoteryhmissä kauppatavan mukaisen nimen edellyttäminen itse tuotteeseen on perusteltua tuotteen identifioimiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Esimerkiksi palveluissa joudutaan usein käyttämään erityyppisiä hengityksen- ja kuulonsuojaimia. Tällöin on tärkeää pystyä yhdistämään oikea suojain ja oikea käyttöohje toisiinsa. Valvontakäytännössä on myös katsottu, että kuluttajien yleisesti tuntemiin, ilman myyntipäällystä myytäviin irtotavaroihin, joiden mahdollisesti aiheuttamat riskit kuluttajien turvallisuudelle ovat huomattavan pieniä ja epätodennäköisiä ja joiden taloudellinen merkitys on vähäpätöinen, ei tarvitse liittää tietojenantoasetuksessa vaadittuja tietoja, jos tiedot eivät ole tarpeen kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisissakin tapauksissa tiedot, erityisesti valmistajasta, valmistuttajasta tai maahantuojasta, on kuitenkin oltava saatavilla tuotteen myyntipaikassa. Esimerkkeinä tällaisista tuotteista voidaan mainita lyijy- ja kuulakärkikynät, naulat, paperiliittimet, ruuvit, yksittäiskappaleittain myytävät paperiarkit, tupakansytyttimet sekä tavalliset kynttilät ja kruunukynttilät. 6 KULUTTAJAPALVELUKSESTA ANNETTAVAT TIEDOT 6.1 Yleistä Tietojenantoasetuksessa kuluttajapalveluksista annettavia tietoja koskevat säännökset ovat uusia. Valvontakäytännössä on aikaisemmin vaadittu kuluttajien turvallisuuden kannalta tarpeellisten tietojen antamista toiminnanharjoittajan yleisen huolellisuusvelvollisuuden perusteella. Tietojenantoasetuksen 10 :n 1 momentissa on luettelo palveluista annettavista ennakkotiedoista. Asetuksen 11 :ssä painotetaan tietojenantamisen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Kuluttajapalvelukset ovat hyvin erilaisia. Terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeellinen tieto vaihtelee palveluksesta toiseen. Toiminnanharjoittajan tietojenantovelvollisuus on erilainen esimerkiksi kampaamopalveluita ja vaa- 16

18 tivia ohjelmapalveluita tarjottaessa. Kuluttajapalvelusten monimuotoisuudesta ja määrästä johtuen tietojenantoasetuksen soveltamista kyseiseen palveluun joudutaan usein harkitsemaan tapauskohtaisesti. Kaikkia palvelukseen liittyviä riskitekijöitä ei voida poistaa tiedotuksella. Esimerkiksi lasketteluun perehtymättömän kuluttajan kaatumista rinteessä tai ratsastajan putoamista hevosen selästä ei voitane kokonaan välttää. Kuitenkin toiminnanharjoittaja voi tällaisten palvelusten ollessa kysymyksessä huolehtia siitä, että vasta-alkajat eivät aloita laskettelua vaativimmista rinteistä tai maastoratsastusta vaikeasti hallittavalla hevosella. Kuluttajavirasto on laatinut yhteistyössä eri alojen elinkeinonharjoittajien, tutkimuslaitosten sekä kansalais- ja kuluttajajärjestöjen kanssa ohjeita hyväksi käytännöksi erilaisissa palveluissa. Ohjeissa on palvelukohtaisesti mietitty toiminnanharjoittajan tietojenantovelvollisuutta kyseisessä lajissa. Ohjeita voidaan käyttää KuTuL:n 7 :n 2 momentin 3 kohdan mukaisina valvontaviranomaisten ohjeina ja suosituksina arvioitaessa palvelun turvallisuutta. Ohjeita ovat esimerkiksi Kuluttajaviraston ohjeet uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi, Kuluttajaviraston ohjeet laskettelurinteiden turvallisuuden edistämiseksi ja Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi. Ohjeet ovat Kuluttajaviraston internetsivuilla. Joillain aloilla on myös itse aktiivisesti kehitetty ja edistetty hyvää turvallisuuskäytäntöä. Jos lajiliittojen tai yhdistysten laatimat ohjeet ovat riittävän kattavia ja vastaavat voimassaolevaa lainsäädäntöä, niitä voidaan valvontakäytännössä käyttää KuTuL:n 7 :n 2 momentin 4 kohdan mukaisina käytännesääntöinä, joiden perusteella voidaan arvioida palvelun turvallisuutta. Esim. Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry on laatinut käytännesääntöjä rinneturvallisuutta koskien, Suomen melonta- ja koskenlaskuyrittäjät ovat antaneet käytännesääntöjä koskenlaskussa käytettävien veneiden turvallisuudesta ja Kirkkohallitus on antanut seurakunnan retki- ja leiritoimintaohjeen. Kuluttajaviraston internetsivuilla on linkki mm. näihin turvallisuusohjeisiin. 6.2 Turvallisuuden kannalta merkitykselliset ennakkotiedot Yleistä Tietojenantoasetuksen 10 :n 1 momentissa on lueteltu sellaisia tietoja, jotka toiminnanharjoittajan on annettava kuluttajapalveluksesta kuluttajalle ennakolta, jos niiden antaminen on tarpeen terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Tietojenantoasetuksen 10 :n 1 momentin mukainen luettelo ei ole tyhjentävä. Palvelukohtaisesti tulee harkita, mitkä tiedot ovat palvelun turvallisuuden kannalta tarpeellisia. Tarpeellisten tietojen antamisesta vastaa toiminnanharjoittaja. Toisaalta vain harvoin voidaan olettaa olevan tarvetta antaa kuluttajalle kaikki luetellut tiedot. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää ennen palvelun tarjoamista nimenomaisesti ja seikkaperäisesti, millainen tiedonanto on tarpeen palvelun turvallisuuden kannalta. Valvontaviranomaiset voivat tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajaa antamaan tarvittavat tiedot. 17

19 6.2.2 Ennakolta annettavat tiedot Seuraavassa on havainnollistettu esimerkkien avulla tietojenantoasetuksen 10 :n 1 momentissa vaadittuja ennakkotietoja asiakohdittain. 1. Palveluksen vaativuustaso ja kuluttajan terveydentilaa ja muita kuluttajan henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja rajoitukset Toiminnanharjoittajan on arvioitava palveluun osallistujan terveydentilaa ja muita henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat erityisvaatimukset ja kerrottava niistä kuluttajille ennen sopimuksen tekemistä. Tämän voidaan katsoa koskevan erityisesti fyysisesti vaativia ohjelmapalveluita kuten vaelluksia, ratsastusvaelluksia tai tatuointi- ja lävistyspalveluja. Tällöin saattaa olla tarpeen selvittää, millaista yleiskuntoa, harjaantuneisuutta tai muita edellytyksiä osallistuminen vaatii. Henkilökohtaisten edellytysten arvioiminen ja riskeistä tiedottaminen kuuluvat asiaan myös tatuointi- ja lävistyspalvelujen kohdalla, koska esimerkiksi allergisuus tai ihon yliherkkyys voivat aiheuttaa akuutteja terveyshaittoja palvelun käyttäjälle. Niin ikään Säteilyturvakeskus edellyttää ihon ruskettamiseen tarkoitettujen solariumpalvelujen kohdalla henkilökohtaisten edellytysten arviointia ja riskeistä tiedottamista. Jotkut palvelut ovat sen luontoisia, että niihin osallistuminen edellyttää tiettyä fyysistä kokoa tai vähimmäisikää. Henkilön raskaana oleminen tai huono terveydentila saattavat olla esteenä osallistumiselle tai vaikuttaa mahdollisuuksiin järjestää palvelus. Käytettävissä olevat majoitustilat ja muut vastaavanlaiset seikat voivat myös estää tai vaikeuttaa eri sukupuolten osallistumista palvelukseen samanaikaisesti. Tatuointeja ei saa tehdä alaikäisille ilman huoltajan suostumusta. 2. Kuluttajalta edellytettävä tarpeellinen valmistautuminen palvelukseen, ennakkoosaaminen tai taitotaso sekä osallistumisen edellyttämät viranomaisen luvat tai asiakirjat Toiminnanharjoittajan on arvioitava myös kuluttajalta edellytettävä tarpeellinen valmistautuminen palvelukseen sekä palvelukseen osallistumiseen mahdollisesti vaadittava ennakko-osaaminen tai taitotaso. Lisäksi on annettava tieto kuluttajan osallistumisen edellyttämistä viranomaisen antamista asiakirjoista ja luvista. Nämäkin tiedot on annettava ennen sopimuksen tekemistä, jotta kuluttaja voi ennakolta päätellä, onko hänellä edellytyksiä osallistua palveluun. Palvelus voi olla luonteeltaan sellainen, että siihen osallistuminen ei ole turvallista ilman harjaantumista tai ennakko-osaamista, kuten osallistuminen vaativaan vaellukseen tai vaellusratsastukseen. Jossain tapauksessa palvelukseen osallistuminen saattaa edellyttää etukäteisvalmistautumista, esimerkiksi etukäteen noudatettavaa ruokavaliota tai vaatimusta, että alkoholia tai lääkeaineita ei saa käyttää tiettynä ajankohtana ennen palvelukseen osallistumista tms. Palvelukseen osallistuminen saattaa myös edellyttää, että osallistujalla on palveluksessa käytettävän ajoneuvon luokkaa vastaava ajooikeus tai muu viranomaisen lupa, esimerkiksi ampuma-aseen hallussapitolupa. 18

20 3. Palveluksesta aiheutuvat pysyvät vaikutukset Etukäteistietoa on annettava myös sellaisista palvelun suorittamisesta aiheutuvista vaikutuksista, jotka ovat luonteeltaan pysyviä tai joiden muuttaminen myöhemmin saattaa aiheuttaa suuria kustannuksia ja vaivaa. Esimerkiksi tatuointien poistaminen on varsin vaikeaa, se saattaa edellyttää jopa ihonsiirtoa. Tällaiset seikat on selvitettävä kuluttajalle etukäteen. 4. Tiedot palveluksessa käytettävistä varusteista Etukäteistiedon antaminen on välttämätöntä myös varusteista, joita palvelukseen osallistuvan edellytetään itse tuovan mukanaan. Näitä ovat tiedot esimerkiksi retkeilyvarusteista tai sääolosuhteiden mukaisesta varustautumisesta. Vastaavasti voi olla tarpeen kertoa kuluttajille etukäteen siitä, että turvallisuuden vuoksi toiminnanharjoittaja ei salli kuluttajan omien varusteiden käyttöä, vaan edellyttää käytettävän toiminnanharjoittajan hankkimia varusteita. Tämä voi olla tarkoituksenmukaista siksi, että toiminnanharjoittaja voi varmistua varusteiden, kuten kiipeilyvälineiden, turvallisuudesta (käyttöhistoria, huolto ja kunnontarkkailu). Joissakin tapauksissa toiminnanharjoittaja voi esimerkiksi edellyttää, että palvelukseen osallistuvalla kuluttajalla on mukanaan toimiva matkapuhelin. Toisissa palveluksissa taas on turvallisuussyistä nimenomaisesti tarpeen kieltää matkapuhelimien ja muiden elektronisten laitteiden mukana pitäminen. 5. Tiedot palvelukseen liittyvistä kuluttajan terveydelle merkityksellisistä seikoista Tietojenantoasetuksen 10 :n 1 momentin 5-kohdassa edellytetään annettavaksi tiedot yleensäkin sellaisista palvelukseen liittyvistä seikoista, joilla voidaan arvioida olevan merkitystä kuluttajan terveyden kannalta tai joiden muutoin voidaan olettaa merkittävästi vaikuttavan kuluttajan haluun osallistua palvelukseen, jos nämä seikat eivät muutoin käy ilmi palvelusta koskevissa yleisissä tiedoissa. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi se, että jossakin palveluksen vaiheessa joudutaan tekemisiin eläinten kanssa. Eläinten aiheuttamat allergiset reaktiot tai pelko eläimiä kohtaan voivat tehdä joillekin kuluttajille mahdottomaksi osallistua palvelukseen. Jos jo palveluksen nimestä on pääteltävissä, että sen suorittamisessa käytetään eläimiä, kuten järjestettäessä koiravaljakkosafaria tai rekiajelua, ei erillistä etukäteistietoa eläimien mukanaolosta ole tarpeen antaa. Tatuointeihin ja lävistyksiin liittyvistä infektio-, allergia- ja muista riskeistä on kerrottava ennakolta. Niin ikään Säteilyturvakeskus edellyttää, että solariumpalvelun käyttäjälle on kerrottava solariumien UV-säteilyn haitallisista vaikutuksista ja erityisesti varoitettava herkkäihoisia asiakkaita ihon palamisriskistä sekä lisääntyneestä ihosyöpäriskistä. 19

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 613 617 SISÄLLYS N:o Sivu 613 Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle dokumentoinnille /käyttöohjeille Esityksen rakenne Yleistä

Lisätiedot

Kulutustavaroista ja ja kuluttajakuluttajapalveluista. annettavista tiedoista tiedoista. Ohje 6/2015 30.6.2015 0 (29) Dnro 5127/03/2015

Kulutustavaroista ja ja kuluttajakuluttajapalveluista. annettavista tiedoista tiedoista. Ohje 6/2015 30.6.2015 0 (29) Dnro 5127/03/2015 Ohje 6/2015 30.6.2015 0 (29) Tukes-ohje Tukes-ohje 6/2015 6/2015 Kulutustavaroista ja ja kuluttajakuluttajapalveluista annettavista annettavista tiedoista tiedoista Turvallisuus- Turvallisuusja ja Ohje

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys ohjeiksi Tarve saattaa Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

Joulun lelujen turvallisuus 2008 tiedotustilaisuus 10.12.2008 klo 10.00

Joulun lelujen turvallisuus 2008 tiedotustilaisuus 10.12.2008 klo 10.00 Joulun lelujen turvallisuus 2008 tiedotustilaisuus 10.12.2008 klo 10.00 Ohjelma: Tili Tilaisuuden avaus: jhtj johtaja Tomi Lounema Ajankohtaiskatsaus lelujen turvallisuustilanteesta: johtaja Tomi Lounema

Lisätiedot

TUOTTEIDEN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MERKINNÄT

TUOTTEIDEN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MERKINNÄT TUOTTEIDEN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MERKINNÄT Johdanto Tuotteiden käyttöohjeet Käyttöohjeita koskevat lainsäädännölliset vaatimukset Vastuu käyttöohjeesta Hyvän käyttöohjeen laadinta

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

Verkkokaupassa annettavat tuotetiedot

Verkkokaupassa annettavat tuotetiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Marika Keskinen Verkkokaupassa annettavat tuotetiedot Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Taustaa Verkkokauppojen suosio

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen. Kuluttajaturvallisuuslain tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen. Kuluttajaturvallisuuslain tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuslain tulkinnat 1. Ohjeiden, standardien, käytännesääntöjen ym. asema Kaikkien viranomaistoimien on perustuttava lakiin ja

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 13.-14.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuteen

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 75. Laki. kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 75. Laki. kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2004 N:o 75 77 SISÄLLYS N:o Sivu 75 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta... 209 76 Laki eräiden vakavaa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä 12.5.2016 Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit Tukesin organisaatio 12.5.2016 REILA-hankkeen seminaari, Kaarina Kärnä 2 Kuluttajaturvallisuuslaki

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 8.10.2013 Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 127/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että tuoteturvallisuuslaki korvataan

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT 1 (6) Muistio Tukes diaarinro 30.12.2013 777/62/2014 Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT Turvapuhelimella ja sitä täydentävillä laitteilla, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö 1 Biopankkeja koskeva lainsäädäntö Biomedicum 20.9.2004 Mervi Kattelus mervi.kattelus@stm.fi 2 Mikä on biopankki? Ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä Suppea määritelmä: kudosnäytekokoelma Laaja määritelmä:

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen Vaaratilanneilmoitusmenettely 26.5.2016 Minna Kymäläinen Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Vaaratilanteista ilmoittaminen

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 188/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 188/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 188/2010 vp Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema Kuluttajaturvallisuuden valvonta uudistuu Tukes syystapaaminen 4 11 2009 Tukes syystapaaminen 4.11.2009 kaupallinen neuvos Tomi Lounema Mistä on kyse? Kuluttajaviraston tehtävänä oleva tuoteturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 13.-14.5.2014 Kuluttajaturvallisuuden valvontakeinot Lähtökohtia Valvontakeinoilla puututaan kohteen oikeuksiin. (omaisuuden suoja, elinkeinovapaus)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon

Lisätiedot

Muista vaaratilanneilmoitus

Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilann Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisällysluettelo 1. Oikeus sukututkimusrekisterin perustamiseen 2. Mistä tiedot sukututkimukseen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

26.10.2011 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄITÄ KULUTTAJAPALVELUJA KOSKEVASTA TURVALLISUUSASIAKIRJASTA

26.10.2011 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄITÄ KULUTTAJAPALVELUJA KOSKEVASTA TURVALLISUUSASIAKIRJASTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Ilkka Cantell 26.10.2011 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄITÄ KULUTTAJAPALVELUJA KOSKEVASTA TURVALLISUUSASIAKIRJASTA Palvelun tarjoajan velvollisuus ilmoittaa kunnan valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot