SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Sisältö ja valmistelu Ylempiä ja edeltänyt kokeiluvaihe Kansainvälinen kehitys 4 2. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asema koulutusjärjestelmässä Tutkinnon profiili ja koulutuspoliittiset tavoitteet Asema korkeakoulujärjestelmässä ja tutkinnon tuottama kelpoisuus Tutkintonimikkeet 8 3. Ohjaus ja rahoitus Ylempään on johtavat t Koulutusohjelmat ja opetusjärjestelyt Työelämäyhteyden toteutuminen Kansainvälisyys Opiskelijat Opettajat Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työelämässä Kehittämistoiminta ja seuranta Ammattikorkeakoulujen tutkintorakenteen toimivuus tutkinnonuudistuksen arvioinnin perusteella Kehittämistarpeet Lähdeluettelo...21 Liite: Ylempään on johtavat t

3 1. JOHDANTO 1.1. Sisältö ja valmistelu Eduskunnan lausumat Hyväksyessään vuonna 2005 hallituksen esityksen ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämisestä (HE 14/2005) eduskunta edellytti, että hallitus antaa viiden vuoden kuluttua selonteon ylempien jen asemasta työelämässä ja uudistuksen vaikutuksista koulutusjärjestelmäämme ja työelämään. Eduskunta edellytti myös, että ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen määrä mitoitetaan ottaen huomioon työelämän tarpeet, korkea laatu turvataan ja että ammattikorkeakoulujen järjestämään aikuiskoulutukseen varataan riittävä rahoitus. Selvityksen sisältö Selvityksessä on tarkasteltu ylempien jen kehitystä niiden vakinaistamisen jälkeen koulutuksen, TKI-työn, opiskelijoiden ja työelämän näkökulmasta. Tarkasteltavia teemoja ovat koulutuspoliittiset linjaukset, tutkintojen profiili ja asema korkeakoulujärjestelmässä, ohjaus ja rahoitus, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon t, työelämäyhteydet sekä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kokemukset. Ylempiä ja ja niitä edeltäneitä kokeilukauden jatkotutkintoja on vuosina suoritettu vajaat Tästä syystä on vielä varsin varhaista tehdä johtopäätöksiä ylempien jen asemasta sekä vaikutuksesta koulutusjärjestelmään ja työelämään. Ylempiä ja on kuitenkin seurattu ja tutkittu runsaasti. Kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on tarkasteltu erityisesti näiden selvitysten ja tutkintojen kehittämiseksi tehdyn työn pohjalta. Tutkintojärjestelmän toimivuutta on tarkasteltu Korkeakoulujen arviointineuvoston arvioinnin pohjalta. Korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi vuoden 2010 aikana Bolognan tavoitteiden mukaisen yliopistojen tutkinnonuudistuksen ja ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämisen. Selvityksen valmistelu Selvitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä virkatyönä. Valmistelussa on hyödynnetty ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista tehtyjä arviointeja, tutkimuksia, ja seurantakyselyjä, Korkeakoulujen arviointineuvoston tutkinnonuudistuksen arviointia sekä Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoiman ylempien jen kehittämisverkoston työtä. Sidosryhmille järjestettiin kuulemistilaisuus Kuulemistilaisuuteen osallistuivat edustajat Akavasta, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, Maa-ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK:sta, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:sta, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK:sta, Suomen Kuntaliitosta, Suomen yliopistot UNIFI:sta, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:sta, Suomen yrittäjistä sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta Ylempiä ja edeltänyt kokeiluvaihe Keskustelu ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta käynnistyi 19-luvun lopussa. Tutkintojärjestelmää pidettiin tuolloin keskeneräisenä, koska ammattikorkeakouluissa ei ollut ammattikorkeakoulututkinnon jälkeistä tutkintoon johtavaa koulutusväylää. Ammattikorkeakouluista valmistuneiden määrä oli samalla kasvanut nopeasti. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla katsottiin olevan oikeus monipuolisiin täydennys- ja jatko-opintoihin. Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille linjattiin, että ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämisessä tulee ottaa huomioon työelämän kehittämistarpeet ja tutkintorakenteiden kansainvälinen kehitys. 3

4 Ylempiä ja edelsi vuosina toteutettu määräaikainen ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilu. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annettu lain (645/2001) mukaan jatkotutkintoon johtavien opintojen tarkoituksena oli ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja muissa tehtävissä toimimista varten. Opetusministeriön ammattikorkeakoululle myöntämän kokeiluluvan edellytyksenä oli, että ammattikorkeakoulusta oli valmistunut kyseisen alan opiskelijoita, että ammattikorkeakoulu oli järjestänyt erikoistumisopintoja kyseisellä tai sitä tukevalla koulutusalalla ja että ammattikorkeakoululla oli kyseisellä alalla kelpoisuusvaatimukset täyttäviä yliopettajia, jotka vastasivat jatkotutkinto-opinnoista. Yhteensä 20 ammattikorkeakoulua sai arvioinnin jälkeen kokeiluluvan kuuteen eri an. Kokeiluluvat myönnettiin koko kokeilukaudeksi. Kokeilun aikana jatkotutkinto-opintoihin myönnettiin ammattikorkeakouluille vuosittain 300 aloituspaikkaa. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilua seurattiin ja arvioitiin huolellisesti. Opetusministeriö asetti keväällä 2002 kokeilujen seurantaa ja koordinointia varten työryhmän, jossa oli edustus ammattikorkeakouluista, opettaja- ja opiskelijajärjestöistä sekä työelämän järjestöistä. Työryhmä raportoi säännöllisesti kokeilun etenemisestä. Korkeakoulujen arviointineuvosto toteutti jatkotutkintokokeilun arvioinnin kaksivaiheisena. Arviontien yhteydessä kuultiin laajasti myös eri sidosryhmiä. Väliarvioinnissa vuonna 2003 arvioitiin kokeilun lähtökohtia ja käynnistymistä. Väliarvioinnin suorittanut arviointiryhmä painotti tutkintojen työelämäläheisyyttä ja jatkotutkintojen kehittämistä yliopistojen maisteritutkintoihin verrattavina tutkintoina. Jatkotutkintokokeilun kansainvälinen loppuarviointi julkistettiin marraskuussa Kansainvälinen arviointiryhmä kannatti jatkotutkintokokeilun koulutusohjelmien vakinaistamista lainsäädännöllä. Arvioinnin mukaan kokeilussa mukana olleet ohjelmat vastasivat vaatimustasoltaan muiden maiden samankaltaisia jatkotutkinto-ohjelmia. Arviointiryhmän näkemyksen mukaan ammattikorkeakoulujen jatkotutkinto-ohjelmat ja yliopistojen maisterivaiheen opinto-ohjelmat eivät vastaa samoihin työelämätarpeisiin. Tutkintonimikkeeksi suositeltiin maisteria (Professional Master). Arviointiryhmä katsoi, että tutkinnon suorittaneiden tuli olla työnhakutilanteessa ja palkkauksessa tasa-arvoisessa asemassa yliopistollisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden kanssa ja heillä tuli olla samanarvoiset lähtökohdat edetä ammattikorkeakoulun opettajaksi. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vakinaistettiin voimaan tulleella ammattikorkeakoululain muutoksella (411/2005). Tässä yhteydessä luovuttiin käsitteestä jatkotutkinto, koska vaarana oli, että se sekoittuisi yliopistoissa suoritettaviin tieteellisiin, taiteellisiin ja ammatillisiin jatkotutkintoihin, ja siirryttiin käyttämään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon käsitettä. Lain tultua voimaan ensimmäiset vakinaiset ylempään on johtavat t käynnistettiin opetusministeriön päätöksillä niillä koulutusaloilla ja niissä ammattikorkeakouluissa, jotka olivat olleet mukana jatkotutkinnon kokeilussa Kansainvälisen kehityksen vaikutus korkeakoulujen tutkintorakenteeseen Bolognan-prosessi on vaikuttanut reilun kymmenen vuoden ajan voimakkaasti eurooppalaisiin tutkintorakenteisiin ja korkeakoulutukseen. Bolognan julistuksen perimmäinen tavoite on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukyvyn ja vetovoiman lisäämiseksi muihin maanosiin verrattuna. Tavoitteiseen on pyritty yhdenmukaisilla tutkintorakenteilla, yhteisellä opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmällä, lisäämällä liikkuvuutta ja laadunarvioinnin eurooppalaisella ulottuvuudella. Tutkintorakenteita on kehitetty samojen periaatteiden mukaan sekä perinteisessä yliopistokoulutuksessa että ammatillisesti suuntautuneessa korkeakoulutuksessa. Kansainvälinen tutkijakonsortio arvioi Bolognan prosessin tavoitteiden saavuttamista ja prosessin toimivuutta. Arviointi valmistui vuonna Tutkijaryhmän yleishavainto prosessin vaikutuksesta oli, että suurin osa osallistuvista maista on muuttanut korkeakoulutusta koskevaa lainsäädäntöä vastaamaan Bolognan prosessin korkeakoulutuksen rakenteille asettamia tavoitteita. Samalla keskustelu 4

5 korkeakoulutuksesta on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi ja korkeakoulutuksen merkitys on selvästi kasvanut. Muutosvauhdissa on huomattavia eroja maiden välillä. Myöhemmin 2000-luvulla mukaan liittyneet maat ovat joutuneet kamppailemaan saadakseen muut kiinni. Yksikään maa ei ole vielä toimeenpannut kaikkia prosessissa sovittuja tavoitteita. Arvioinnin perusteella kaikki prosessiin osallistuvat maat ovat ottaneet käyttöön kaksiportaisen tutkintorakenteen. Toistaiseksi kuitenkin alle puolet opiskelijoista on siirtynyt uuden tutkintorakenteen mukaisiin ohjelmiin useissa suurissa korkeakoulujärjestelmissä. Kaikki prosessiin osallistuvat korkeakoulujärjestelmät käyttävät ECTS-mitoitusta tai ECTS:n kanssa yhteensopivaa opintojen mitoitusta. Kuitenkin opintojen mitoituksen soveltamisessa on vielä monia ongelmia. Opiskelijoiden liikkuvuus ei ole lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiksi kehittämishaasteiksi tutkijaryhmä nosti mm. poliittisen kiinnostuksen ja muutosvauhdin ylläpitämisen, uudistusten toimeenpanon painopisteen siirtämisen korkeakouluyhteisöihin, myöhemmin prosessiin liittyneiden maiden entistä paremman tukemisen sekä tutkintojen kansallisten viitekehysten toimeenpanon. Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun EU:ssa 19-luvun lopussa. Taustalla oli tarve lisätä koulutusjärjestelmien ja tutkintojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, edistää aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista elinikäisen oppimisen hengessä ja korostaa oppimistulosten merkitystä koulutuksen järjestämisessä. Tutkintojen viitekehykset ovat olleet myös Bolognan prosessissa keskeisesti esillä, sillä niitä on pidetty yhtenä keskeisenä välineenä, jolla tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta voidaan edistää. Käytännössä kaikki Euroopan unionin maat ovat päättäneet laatia tai edelleen kehittää kansallisia tutkintojen viitekehyksiä. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen avulla kytketään eri maiden kansallisia tutkintojärjestelmiä ja tutkintojen viitekehyksiä toisiinsa. EQF:n kahdeksan tasoa kattavat kaikki tutkinnot perustasosta edistyneeseen tasoon. Edellä kuvattu kansainvälinen kehitys on vaikuttanut suomalaisen korkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen tutkintorakenteen kehittäminen siten, että ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa ja ja ylempiä ja, vastaa Bolognan prosessin myötä Euroopassa yleistynyttä tutkintorakennetta. Hallituksen esitys tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 165/2010 vp) annettiin eduskunnalle Viitekehyksessä suomalaiset tutkinnot jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksaan vaativuustasoon. Vaativuustasoilla tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen on kuvattu tietoina, taitoina ja pätevyyksinä eurooppalaisessa yhteistyössä sovittujen kriteereiden mukaisesti. Esityksen tavoitteena on lisätä suomalaisten tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. 2. YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON ASEMA KOULUTUSJÄRJESTELMÄSSÄ 2.1. Tutkinnon profiili ja koulutuspoliittiset tavoitteet Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat profiililtaan työelämän kehittämiseen tähtääviä tutkintoja, jotka lähtevät työelämän tarpeista ja niitä toteutetaan läheisessä yhteydessä työelämään. Tutkinnoissa painottuu työelämään liittyvä TKI-osaaminen. Tutkinnon työelämäläheisyyttä korostavat opintoihin kelpoisuusvaatimuksena oleva pääsääntöisesti korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettu vähintään kolmen vuoden työkokemus sekä opetusjärjestelyt, jotka ovat mahdollistaneet tutkinnon suorittamisen työn ohella. Ylempään on johtavien opintojen tavoitteet on määritelty valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista. Tutkintojen tavoitteena on mm. antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä valmiudet asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn. Ylempien ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteisiin kuuluu myös yleisiä korkeakoulututkintoihin kuuluvia valmiuksia 5

6 kuten valmiudet elinikäiseen oppimiseen, oman ammattitaidon kehittämiseen, työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoja ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisuun sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon profiilia ja tavoitteita voidaan tarkastella suhteessa yliopistojen maisterivaiheen koulutukseen sekä korkeakoulujen muuhun tutkinnon jälkeiseen koulutustarjontaan. Korkeakoululaitoksen duaalimallin keskeinen ajatus on, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut tuottavat erilaista osaamista yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Molempien sektoreiden tutkinnoilla on oma profiili, mikä turvaa monipuolisen korkeakoulutuksen tarjonnan ja estää ohjelmien sisällöllisen päällekkäisyyden. Yliopistojen tutkinnot ovat akateemisia, tieteellisesti ja taiteellisesti painottuneita. Yliopistoihin on muun maisterivaiheen koulutuksen lisäksi perustettu 19-luvulta lähtien maisteriohjelmia, joihin opiskelijat valitaan erillishaulla. Maisteriohjelmien avulla on haluttu vahvistaa monitieteisyyttä ja kansainvälisyyttä sekä vastata työelämän tarpeisiin. Maisteriohjelmien alkuvaiheen arvioinneissa ja selvityksissä todettiin, että joidenkin ohjelmien tutkimusperusta ja yhteensopivuus yliopiston painoaloihin oli ohut. Opetusministeriön ohjauksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että maisteriohjelmia järjestetään kunkin yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen vahvuusalueilla sekä korostettu maisteriohjelmien merkitystä yliopistojen kansainvälistymisessä ja monitieteisten opintokokonaisuuksien kehittämisessä. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi korkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa myös erilaisia täydennyskoulutuskokonaisuuksia, kuten ammatillisia erikoistumisopintoja. Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakouluasetuksen 12 :n mukaan ihin pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia. Niiden laajuus on opintopistettä. Ammattikorkeakoulut päättävät niiden sisällöstä ja opetussuunnitelmista. Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat profiililtaan ylempää a kapea-alaisempia ja niiden tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoja ja taitoja jollekin työelämän erityisalueelle. Suoritettujen erikoistumisopintojen määrä on jonkin verran laskenut ylempien jen vakinaistamisen myötä. Vuonna 2005 ammatillisia erikoistumisopintoja suoritettiin vajaat ja vuonna 2009 vastaavasti vajaat Korkeakoulutettujen aikuiskoulutusta ja osaamisen päivittämismahdollisuuksia on pohdittu osana aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta. Laajojen ja osaamista tutkinnon jälkeen riittävästi syventävien koulutuskokonaisuuksien puute sekä tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus on osittain johtanut siihen, että osa täydennyskoulutustarpeista on kanavoitunut korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen epätarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkintojärjestelmän käytön tehostamiseksi on edistetty korkeakoulujen mahdollisuutta tarjota erillisiä opinto-oikeuksia, joiden avulla yksilö voi suorittaa myös tutkintoihin kuuluvia kokonaisuuksia hakeutumatta tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinnon jälkeen suoritettavien osaamiskokonaisuuksien hankintaan on kehitetty oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta ja erityispätevyyksien näyttöjä. Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen pilottihankkeet käynnistettiin opetus- ja kulttuurimnisiteriön rahoituksella syksyllä Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti siten, että muodostuu kokonaan uusia työelämän tarvitsemia osaamisalueita ja syntyy tarvetta aiempaa syvällisempään ja eri alojen osaamistarpeita yhdistävään osaamiseen. Useilla toimialoilla ammatin harjoittaminen edellyttää sekä vankkaa alan ydinosaamista että osaamista eri alojen rajapinnoilla. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat yksi väline yksilölle ja työyhteisöille työmarkkinoiden osaamisvaatimusten ja muutosten hallintaan sekä yrittäjyyden edistämiseen. Ylempien jen tavoitteena on turvata työmarkkinoille monipuolinen ja osaava työvoima, kehittää työelämää ja työyhteisöjä sekä mahdollistaa yksilötasolla työelämässä olevien oman osaamisen kehittäminen. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille tavoitteeksi on asetettu, että ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista muodostuu pääasiallinen jatkokoulutusväylä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Ammattikorkeakouluista on viime vuosina valmistunut noin ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta vuosittain. Ammattikorkeakoulututkinto on edelleen 6

7 perustutkinto, jonka jälkeen siirrytään työmarkkinoille. Ylempi antaa osalle ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista mahdollisuuden syventää omaa ammatillista osaamistaan työelämäkokemuksen jälkeen. Ylemmillä ammattikorkeakoulututkinnoilla on vastattu ammattikorkeakouluopiskelijoiden omiin jatko-opintoja koskeviin odotuksiin. Opiskelijoiden tavoitteena on ollut vahvistaa omaa osaamistaan opinnoilla, joissa korostuu ammatillisuus ja työelämäläheisyys. Tieteellisesti suuntautuneet yliopisto-opinnot vastaavat näihin tarpeisiin huonosti. Ylempiä ja on tämän vuoksi kehitetty kaikille koulutusaloille, vaikka painopiste on ollut erityisesti niillä koulutusaloille, joilla on eniten osoitettavissa työelämän kysyntää ja tarpeita ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille. Ylempien jen tavoitteena on myös edistää ammattikorkeakoulujen kehittämistä niiden perustehtävien työelämälähtöisen koulutuksen sekä aluekehitystä palvelevan TKI-toiminnan hoitamisessa. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vahvistavat ammattikorkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat myös mahdollistaneet pätevöitymisen ammattikorkeakoulun opettajan tehtäviin. Kaikilla ammattikorkeakoulujen opettajilla on tähän saakka ollut pääsääntöisesti yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto. Jatkossa myös ammatillisen korkeakoulutustaustan omaavien opettajien rekrytointi vahvistaa ammattikorkeakoulujen omaa profiilia Asema korkeakoulujärjestelmässä ja tutkinnon tuottama kelpoisuus Tutkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään valtioneuvoston asetuksella (464/1998). Ylempien jen vakinaistamisen myötä asetukseen lisättiin säännökset ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista ( /426). Asetuksessa on lueteltu ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja näitä edeltäneet ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot. Asetuksen 10 :n mukaan ylempi tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tässä mielessä ylempi rinnastuu yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Yliopistolain kokonaisuudistuksen yhteydessä ammattikorkeakoululain säännöksiä yhtenäistetään yliopistolain säännösten sisältöä vastaaviksi. Samassa yhteydessä ammattikorkeakoululakiin (( /564) tehtiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asemointia koskevia täsmennyksiä. Ammattikorkeakoululain 18 :n mukaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja. Jos lainsäädännössä on tiettyyn tehtävään asetettu kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto, tuottaa ylempi säännöksen perusteella kelpoisuuden tehtävään riippumatta siitä, onko kyseessä julkinen virka tai tehtävä vai ei. Joillakin aloilla, kuten esimerkiksi sosiaalialalla, on kuitenkin erikseen säädetty alan tehtävissä toimivien kelpoisuusvaatimuksista (laki 272/2005 ja asetus 608/2005 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Lain mukaan kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Näin ollen ylempi ei tuota kelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtäviin. Myös kelpoisuus johonkin yksittäiseen virkaan tai tehtävään määräytyy asianomaista virastoa ja virkaa koskevien kelpoisuussäännösten mukaan. Hallituksen esityksessä tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 165/2010 vp) tutkinnot ja oppimäärät on tarkoitus sijoittaa niiden edellyttämän osaamisen perusteella siten, että vaikka tutkinnossa olisi elementtejä useilta viitekehyksen vaativuustasoilta, se sijoitetaan sille tasolle, johon se kokonaisuutena parhaiten sopii. Tutkinnot ja oppimäärät on tarkoitus sijoittaa viitekehykseen lähtökohtaisesti siten, että samaan tutkintotyyppiin kuuluvat tutkinnot ovat samalla kansallisen viitekehyksen tasolla. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavat tutkinnot on tarkoitus sijoittaa viitekehykseen Bolognan prosessissa vakiintuneen sykliajattelun mukaisesti siten, että ensimmäiseen sykliin kuuluvat alemmat korkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulututkinnot (taso 6), toiseen sykliin ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (taso 7) ja 7

8 kolmanteen sykliin tieteelliset, taiteelliset ja ammatilliset jatkotutkinnot niihin sisältyvine erikoistumiskoulutuksineen (taso 8). Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama jatko-opintokelpoisuus on ratkaistu yliopistolaissa. Yliopistolain 37 :n mukaan tieteellisiin ja taiteellisiin jatkotutkintoihin johtaviin opintoihin voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi Tutkintonimikkeet Ylempien jen tutkintonimikkeet määräytyvät ammattikorkeakoululain 18 :n mukaan siten, että ammattikorkeakoulussa suoritettuun tutkintoon liitetään asianomaisen koulutusalan nimi sekä tutkintonimike ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta lyhenne ylempi AMK. Jatkotutkintokokeilun aikana tutkinnoille ei oltu määritelty erillistä tutkintonimikettä. Ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille pyrittiin valmisteluvaiheessa löytämään soveltuva tutkintonimike. Jatkotutkintokokeilun kansainvälinen arviointiryhmä esitti tutkintonimikkeeksi "Professional Master". Tutkintonimikeratkaisua tehtäessä suomeksi kuitenkin katsottiin, että korkeakoulujärjestelmän eri sektoreiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, tutkinnoilla tulee olla toisistaan selkeästi poikkeavat tutkintonimikkeet, jotta ne eivät sekoitu toisiinsa. Hallituksen esityksessä päädyttiin tämän vuoksi ratkaisuun, jossa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike muodostuu jen nimikkeistä liittämällä niihin lyhenne ylempi AMK. Tutkintojen englanninkielisissä nimikkeissä painottui näkemys siitä, että tutkintonimikkeiden tulee olla kansainvälisesti ymmärrettäviä ja niiden tulee kertoa tutkintojen tasosta. Täten esimerkiksi tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK) ja bioanalyytikko (ylempi AMK) ovat kaikki englanniksi Master of Health Care. Jokainen ylempään on johtava sijoittuu jollekin koulutusalalle ja tuottaa tietyn tutkintonimikkeen. Tutkintonimike liittyy aina koulutukseen, joka kulloinkin suoritetaan, eikä henkilön pohjakoulutukseen. Vastaavaa käytäntöä noudatetaan yleisesti korkeakoulutuksessa kaikkialla maailmassa. Ylempien ammattikorkekaoulututkintojen tutkintonimikkeet ja niiden määräytymisperusteet ovat edelleen osittain epäselviä ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle, opiskelijoille ja työelämälle ja tästä on aiheutunut jonkin verran ongelmatilanteita. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla tutkintonimikkeet ovat hyvin lähellä ammattinimikkeitä. Ylempään on johtaville koulutusohjelmille on tyypillistä, että ne ovat yksittäisten ammattien jatko-opintoväyliä laaja-alaisempia kokonaisuuksia. Niihin voidaan myös hakeutua monenlaisilla koulutustaustoilla. Ammattikorkeakoulun tutkintonimike ja ammatinharjoittamisoikeus eivät ole sama asia, eikä tutkintonimike sairaanhoitaja (ylempi AMK) oikeuta henkilöä, joka ei ole laillistettu sairaanhoitaja, toimimaan sairaanhoitajan ammatissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto suorittaa hakemuksesta laillistuksen mm. sairaanhoitajan ammattiin perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkintonimikkeen ja ammatinharjoittamisoikeuden välinen ero on kuitenkin olla vaikeasti hahmottuva kansalaisille, opiskelijoille ja työmarkkinoille. Osa opiskelijoista on myös halunnut säilyttää pohjaukoulutuksensa mukaisen tutkintonimikkeen riippumatta opiskeltavasta ohjelmasta tai korkeakoulusta, jossa he opiskelevat. Tutkintonimike ei voi kuitenkaan määräytyä henkilön pohjakoulutuksen mukaan. Ratkaisu voisi johtaa siihen, että tutkintonimikkeellä olisi välttämättä mitään yhteyttä opiskeltuun koulutusalaan. Lisäksi yliopistoista tai ulkomaisista korkeakouluista siirtyvillä opiskelijoilla ei ole aiempaa nimikettä. Vielä ongelmallisempi ratkaisu olisi eri ammattikorkeakoulujen koulutustehtävän kannalta. Täten esimerkiksi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu antaisi sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon suorittaneelle yrittäjyyden ja 8

9 liiketoimintaosaamisen n opiskelijalle tutkintonimikkeen sairaanhoitaja (ylempi AMK), vaikkei ammattikorkeakoulu anna lainkaan sairaanhoitajakoulutusta. 3. OHJAUS JA RAHOITUS Ammattikorkeakoulujen ohjausmenettelyn keskeinen osa on ammattikorkeakoulujen, niiden ylläpitäjien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimusprosessi. Neuvotteluissa osapuolet sopivat määrävuosiksi ammattikorkeakoulun tehtävästä, profiilista ja painoaloista sekä ammattikorkeakouluille asetettavista korkeakoulupolitiikan kannalta keskeisistä tavoitteista ja kehittämistoimenpiteistä. Sopimuksen rakenne on kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen. Sopimuksen sisältö sen sijaan vaihtelee kunkin ammattikorkeakoulun erityispiirteistä johtuen lukuun ottamatta korkeakoululaitoksen yhteisiä tavoitteita. Voimassa oleva sopimuskausi kattaa vuodet Vuodesta 2013 alkaen tarkoituksena on siirtyä nelivuotisiin sopimuskausiin. Sopimusneuvottelut käydään pääsääntöisesti vain ensimmäistä sopimusvuotta edeltävänä vuonna. Korkeakoulujen kehittämisen lähtökohtana on koulutuksen sekä tutkimuksen ja TKI-toiminnan laadun ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Kunkin ammattikorkeakoulun profiili painottuu eri tavalla opetuksen, tutkimuksen, työelämäkytkentöjen ja aluekehitystehtävän suhteen. Ammattikorkeakoulut ovat uudistaneet strategiansa painoalojensa ja profiilinsa vahvistamiseksi. Ajatuksena on, että ylempään on johtavaa koulutusta suunnataan erityisesti kunkin ammattikorkeakoulun vahvuusalueille. Keskeisenä lähtökohtana on ollut, että ammattikorkeakouluverkko ei ole jakaantunut tavoitteiltaan eritasoisiksi ammattikorkeakouluiksi. Kaikilla ammattikorkeakouluilla on ollut mahdollisuus saada lupa ylempien jen järjestämiseen omilla vahvuusalueillaan. Tämä tarkoittaa myös ammattikorkeakoulujen keskinäistä työnjakoa ylempien jen tarjonnassa. Jokaisessa ammattikorkeakoulussa ei välttämättä tarjota ylempiä ja kaikilla ammattikorkeakoulun koulutusaloilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa sopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja ohjaa ammattikorkeakouluja sopimusneuvottelujen lisäksi kirjallisen palautteen avulla. Sopimuskauden aikana korkeakouluille annetaan kirjallinen palaute niinä vuosina, jolloin ei käydä sopimusneuvotteluja. Palaute perustuu toiminnan kehitystä kuvaaviin tunnuslukuihin, korkeakoulujen strategioiden toteutumatilanteeseen sekä muihin ajankohtaisiin korkeakoulupoliittisiin kysymyksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi ensimmäisen kerran kirjallisen palautteen ammattikorkeakouluille syksyllä Ylempien jen rahoitus on osa ammattikorkeakoulujen valtionosuusrahoitusta, johon sisältyy myös kuntien rahoitusosuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus ammattikorkeakouluille koostuu perusrahoituksesta, hanke- ja tuloksellisuusrahoituksesta sekä ammattikorkeakoulujen yhteisten menojen rahoituksesta. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnetään perusrahoitusta ammattikorkeakoulun käyttökustannuksiin. Ammattikorkeakoululle määrätään opiskelijaa kohti yksikköhinta, jonka suuruuteen vaikuttavat sen eri koulutusaloilla oleva opiskelijamäärä sekä ammattikorkeakoulussa kahden vuoden aikana suoritettujen tutkintojen määrä. Opiskelijamäärä on laskennallinen ja perustuu sopimuksessa sovittuihin opiskelijamääriin. Vuosina ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot rahoitettiin kohdentamalla ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen määrärahoja uudelleen. Uudelleenkohdennus oli perusteltu, koska opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoa ammattikorkeakoulututkinnoksi täydentävien määrä oli laskenut. Tämä vapautunut resurssi voitiin siirtää ylempiin ihin, eikä niihin tarvittu erillistä lisärahoitusta. Ylempään on johtavien opintojen aloittajamäärää on lisätty asteittain. Ylempään on johtavien opintojen valtakunnalliset määrälliset aloittajatavoitteet on asetettu koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa. Vuonna 2012 valtakunnallinen aloittajatavoite on Kunkin ammattikorkeakoulun kanssa sovittiin vuoteen 2009 saakka ylempään on johtavan koulutuksen vuosittainen aloittajamäärä osana aikuiskoulutuksen 9

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

1 10 F MUUT JULKAISUT

1 10 F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 1 10 F MUUT JULKAISUT Tehyn koulutuspoliittiset teesit 2009 2013 Marja-Kaarina Koskinen n Soila Nordström Sisällysluettelo 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5 1.1 Ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot